systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl"

Transkrypt

1 systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00

2

3 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str - Nawiewniki sufi towe - monta widoczny str - Skrzynki rozpr ne str Nawiewniki i kratki Êcienne str 0- Dysze str Kana y Ventiduct str Kratki str - Nawiewniki wyporowe str 0- Regulatory wydatku powietrza str VAV str Zawory wentylacyjne str - Zawory Êwie ego powietrza/wyrówn. str Belki ch odzàce i grzewcze str -

4 nowe produkty Nowe oznaczenia produktów Lindab wprowadzi nowy katalog produktów LindabComfort. Niektóre z dost pnych wczeêniej rozwiàzaƒ zosta y zastàpione nowymi. Poni sze tabele pokazujà zmian w oznaczeniach równowa nych produktów oraz uwagi zwiàzane ze zmianami. Nawiewniki sufitowe Poprzednie oznaczenie produktów Kratki Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi E G y standardowe lub wykonanie na wymiar Nawiewniki wyporowe Nowe oznaczenie produktów Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi CBAZ- CBAZ-0 Wyposa enie dost pne do wymiaru CHAZ- CHAZ-0 Wyposa enie dost pne do wymiaru CQAZ- CQAZ-0 Wyposa enie dost pne do wymiaru Regulatory wydatku powietrza Uwagi AVRR GSV Nawiewniki sufitowe AVRV F0 Kratki CRS CRL + CAZ Dostarczane jako CRL oraz przepustnica CAZ DKA NSV Nawiewniki sufitowe DKB NSH Nawiewniki sufitowe DKC NSV Nawiewniki sufitowe PKB PSH Nawiewniki sufitowe RCA RC Nawiewniki sufitowe RCD RC Nawiewniki sufitowe RKA RSV Nawiewniki sufitowe RKB RSH Nawiewniki sufitowe RKD RSV Nawiewniki sufitowe RKI RSH Nawiewniki sufitowe Nawiewniki Êcienne Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi DVA NR + WB Panel frontowy i skrzynka rozpr na zamawiane i dostarczane oddzielnie RVA DR + WB Panel frontowy i skrzynka rozpr na zamawiane i dostarczane oddzielnie PVA PR + WB Panel frontowy i skrzynka rozpr na zamawiane i dostarczane oddzielnie Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi KLEU DAEU KLU DAU KLVU DAVU Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

5 wprowadzenie Wprowadzenie W cenniku/katalogu znajdziecie Paƒstwo szeroki zakres dost pnych produktów, co pozwala na szybki i atwy przeglàd w celu wyboru oczekiwanego rozwiàzania. Ka dy z produktów posiada ró ne warianty wyposa enia w akcesoria i adaptacj sufi towà. Symbole poni ej pokazujà mo liwe warianty wykonania. Rodzaje produktów Versio: PS Perforowany Kwadratowy RS Wirowy Kwadratowy NS Dysze Kwadratowy GS Siatka Kwadratowy Rodzaje produktów Integra: PC Perforowany Okràg y RC Wirowy Okràg y NC Dysze Okràg y Rodzaje produktów - nawiewniki Êcienne: PR Perforowany Prostokàtny NR Dysze Prostokàtny DR Ruchome lamele Prostokàtny Rodzaj wykoƒczenia i perforacji Nowa linia produktów umo liwia okreêlenie ró nych standardów wykoƒczenia (perforacja, wykonanie kierownic nawiewników wirowych). Rodzaj wykoƒczenia oznaczany jest numerem i szczegó owo opisany na nast pnych stronach cennika oraz w katalogu LindabComfort. Skrzynki rozpr ne W szczególnoêci dla produktów z linii Versio, skrzynka rozpr na stanowi cz Êç konfi guracji w kodzie produktu. Wybór dotyczy pod àczenia okràg ego lub prostokàtnego króçca do skrzynki oraz pionowego lub poziomego po- àczenia ze skrzynkà. Mamy równie mo liwoêç okreêlenia wyposa enia skrzynki w odpowiedni rodzaj regulacji. Rodzaje skrzynek pod àczenie: V: Pod àczenie okràg e, pionowe (od góry), prostokàtna skrzynka przy àczeniowa H: Pod àczenie okràg e, poziome (z boku), prostokàtna skrzynka rozpr na R: Pod àczenie prostokàtne, poziome (z boku), prostokàtna skrzynka rozpr na Regulacja: 0: Bez przepustnicy i króçców pomiarowych (dotyczy zawsze skrzynek w wykonaniu V) : Z przepustnicà, bez króçców pomiarowych : Z przepustnicà i króçcami pomiarowymi Funkcja: W konfi guracji kodu produktu mo na równie okreêliç rodzaj funkcji jakà ma on spe niaç. Do wyboru jest kilka funkcji nawiewu oraz wywiew powietrza. Przy zamówieniu nale y okreêliç rodzaj funkcji jakà ma spe niaç produkt S: Nawiew powietrza E: Wywiew powietrza L: Nawiew laminarny y pod àczenia OkreÊlajàc wymiar produktu nale y okreêliç wymiar pod àczenia do nawiewnika. Adaptacja sufitowa: W zamówieniu i konfi guracji kodu produktu nale y okreêliç w aêciwy typ adaptacji sufi towej. Typ okreêlony jest numerem i szczegó owo opisany na nast pnych stronach cennika oraz w katalogu LindabComfort. Kod zamówienia: Konfi guracja kodu zamówienia stanowi podstaw do okreêlenia w aêciwego produktu. Akcesoria: Akcesoria sà zamawiane oddzielnie, wi cej szczegó ów znajduje si w opisie ka dego z produktów. OkreÊlenie kodu zamówienia: Poni ej przykład właêciwego kodu zamówienia z objaênieniem poszczególnych oznaczeƒ Przykład VERSIO: RS-H-S--0- RS Nawiewnik kwadratowy wirowy (Rotation Square), Wykoƒczenie H Skrzynka rozpr na z podłàczeniem z boku S Nawiew powietrza (Supply) Z przepustnicà i króçcami pomiarowymi 0 Ârednica podłàczenia do skrzynki 0 mm Adaptacja sufi towa (00x00) z cz Êcià rewizyjnà Przykład INTEGRA: PC-L-00 PC Nawiewnik perforowany okràgły (Perforated Circular), Wykoƒczenie L Nawiew laminarny (Low impulse) 00 Ârednica podłàczenia do skrzynki 0mm Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

6 wprowadzenie Wprowadzenie - Wykoƒczenie i perforacja Mo liwoêci wykoƒczenia - Nawiewniki sufitowe i Êcienne Ró ne rodzaje perforacji umo liwiajà klientom zintegro-wanie widocznej cz Êci produktu z otoczeniem. Mo liwoêç po àczenia perforacji nawiewników z ukrytymi wirowymi kie-rownicami spe nia t samà funkcj jak nawiewnik wirowy, przy zachowaniu walorów estetycznych jak dla produktów perforowanych. Nawiewniki kwadratowe i prostokàtne. Wykoƒczenie i Wykoƒczenie i Nawiewniki wirowe - kwadratowe i okràg e ze sta ymi kierownicami. Wykoƒczenie Wykoƒczenie Nawiewniki wirowe - z mo liwoêcià regulacji kierownic (kierownice w wykonaniu standardowym - czarny plastik, matowy). Wykoƒczenie Wykoƒczenie Ø mm, wolna powierzchnia % x mm, wolna powierzchnia 0 % Wykoƒczenie i Wykoƒczenie i Kierownice dla nawiewników mogà byç wykonane w kolorze nawiewnika lub w innych kolorach w porównaniu do panelu nawiewnika. x 0 mm, wolna powierzchnia 0% x mm, wolna powierzchnia % Wykoƒczenie Kierownice dla nawiewników mogà byç wykonane w kolorze nawiewnika lub w innych kolorach w porównaniu do panelu nawiewnika. Nawiewniki okràg e. Wykoƒczenie i Wykoƒczenie Wykoƒczenie Ø mm, wolna powierzchnia % Plastikowe dysze dla nawiewników mogà byç wykonane w kolorze nawiewnika lub w innych kolorach w porównaniu do panelu nawiewnika. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

7 wprowadzenie Wprowadzenie - adaptacja sufitowa Wi kszoêç nawiewników sufi towych Lindab mo e byç integrowana z systemami sufi towymi 00x00. Adaptacja sufi towa posiada oznaczenia numeryczne, które w zale noêci od typu sufi tu sà podawane w kodzie produktu zamówienia.. T/T Lay-in, z cz Êcià rewizyjnà. T/T Lay-in, bez cz Êci rewizyjnej. Lity sufit. Dampa Clip-in, zfazowane naro niki. Dampa Clip-in, prostokàtne naro niki. Luxalon Clip-in. Danotile Contur, Ecophon D, Rockfon D-XL. Ecophon Focus DG. Rockfon E, Ecophon E/T. Rockfon E, Ecophon E/T. Danotile Markant Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

8 spis treêci Nawiewniki sufitowe Formo Akcesoria dla nawiewników sufitowych - Versio PKA PCA LKA MDR - LCA CRL Facilis FCL Akcesoria dla nawiewników sufitowych - Formo LM Integra DRZ/CAZ DAZ DDZ/DKZ/DCZ Nawiewniki szczelinowe - Lineo MTL STB STU PC PC RC RC PCY PKY NC LCP LKP RCG Akcesoria dla nawiewników sufitowych - Integra DCZ Nawiewniki sufitowe - monta widoczny Nawiewniki do monta u widocznego PCS DCS GRZ LCS Versio LM PS PS NS GS Nawiewniki przemys owe HLD FKD RCW RCWB RS RS RS Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

9 spis treêci Skrzynki rozpr ne MBA Akcesoria - VSR INV Nawiewniki i kratki Êcienne Panele frontowe nawiewników PR Kratki RGS NR DR B - wykonane na wymiar C - wykonane na wymiar G -wykonane na wymiar Kratki Skrzynki rozpr ne B00 - wymiary standardowe C0/C - wymiary standardowe F0 - wymiary standardowe G0 - wymiary standardowe F - wykonane na wymiar GGR/GAT D A IGR YGC VR WB VBA Nawiewniki wyporowe Dysze Dysze dalekiego zasi gu GTI DAD Comdif CBA CHA CCA CQA LAD GD CEA CKA Kana y Ventiduct CRA CVA Kana y równomiernego wydatku VSR Nawiewniki teatralne CRP CRU CCP CCU Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

10 spis treêci Nawiewniki z laminarnym nawiewem VVTK CBAL CBAV VTTB KVB KVG TLO Ramki monta owe Regulatory wydatku powietrza VAV DAU DAEU DAVU Zawory Êwie ego powietrza/ wyrównawcze Zawory Êwie ego powietrza ULA ULV PKV LKV PCV LCV LKPV Zawory wyrównawcze OLR OLC LCPV MBAV VRU/FRU VRA/FRA DCT DJP REGULA COMBI Belki ch odzàce/grzewcze Belki ch odzàce/ grzewcze - PR FMI Zawory Zawory KI KIR KU KSU KSUL KSUB Ramki monta owe Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadmienia

11 nawiewniki sufitowe LCA, LKA, PCA, PKA - Formo Ød [mm] LCA LKA PCA PKA 0,,,, 0,0,0 0,,,, 00,,,, 0, 0,0,0 0,,,,, 00,,0, 0, CRL - Formo LM - Płyta monta owa do modułu sufitowego 00 Ød [mm] CRL iloêç < szt, iloêç szt, 0 0,,,,,, 0,,, 00,,, 0 0,,, 0,,, 00,,, Nawiewki Formo malowane standardowo w kolorze białym RAL 0 LCA, LKA, PCA, PKA, CRL - Akcesoria Ød [mm] DRZ CAZ DAZ DDZ/DKZ/DCZ Przepustnica regulacyjna Profile przesłaniajàce Uchwyty monta owe 0,, 0,,, 0,0, 0,, 00,,,, 0,,,,,0,,, 00,,,0 DAZ - profile przes aniajàce kierunki wyp ywu z LCA, LKA, PCA, PKA DRZ - przepustnica regulacyjna LCA, LKA, PCA, PKA CAZ - przepustnica regulacyjna dla CRL DDZ - uchwyty monta owe dla LCA, PCA DKZ - uchwyty monta owe dla LKA, PKA DCZ - uchwyty monta owe dla CRL Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

12 nawiewniki sufitowe PC i RC - Integra Ød [mm] PC PC RC RC, 0,, 0,, 00, 0,,, 0,,0,,,,,0, Nawiewniki przygotowane do monta u w litym suficie. Monta w sufitach podwieszanych, modu owych mo liwy przy u yciu p yty monta owej LM zamawianej oddzielnie. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia, mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). RC w funkcji wywiewu dostarczane w standardzie bez lameli regulujàcych kszta t strumienia. PC dost pne w funkcji nawiewu (S), nawiewu laminarnego (L), wywiewu (E). RC dost pne w funkcji nawiewu (S), wywiewu (E). NC, LCP, LKP i RCG - Integra Ød [mm] NC LCP LKP RCG,,,, 0,0,0, 0, 00 00,, 0,, 0,,, 0,,0 0,,, 00, NC, RCG przygotowane do monta u w litym suficie. Monta w sufitach podwieszanych, modu owych mo liwy przy u yciu p yty monta owej LM zamawianej oddzielnie. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. LCP i LKP dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy dla NC z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia, mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). Integra - Akcesoria Ød [mm] DCZ Uchwyty monta owe, sufitowe GRZ Króciec do bezpoêredniego monta u w kanale dla RCG Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia Adaptacja sufitowa dla LCP, LKP (-) *LM - Płyta monta owa do modułu sufitowego 00 iloêç < szt. iloêç szt.,,,, 0,,,, 00,,,, 0,,0,,, 0,,, 00,, DCZ - uchyty monta owe dla PC, PC, RC, RC, NC * Cena dla p yty monta owej zawiera adaptacj sufitowà (-)

13 nawiewniki sufitowe PS, NS i GS - Versio V Ød [mm] PSV PSV NSV GSV 0,,,0 00,,,,0 0 0,,,, 0,,,0, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi) PSV dost pny w funkcji nawiewu (S), nawiewu laminarnego (L), wywiewu (E). PSV dost pne równie z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. PSV w funkcji nawiewu wirowego, dost pne z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. NSV w funkcji nawiewu (S). GSV w funkcji wywiewu (E). Dost pna adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. RS - Versio V Ød [mm] RSV RSV RSV 0, 00, 0,0 0,,,,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi) RS, RS w funkcji wywiewu dostarczane w standardzie bez lameli regulujàcych kszta t strumienia. RSH, RSH, RSH przeznaczone do nawiewu (S) oraz wywiewu (E). Dost pna adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. Versio V - Redukcja ceny Nawiew laminarny lub wywiew - PS-V Wywiew - RSV Wywiew - RSV Wykonanie bez cz Êci rewizyjnej (adaptacja sufitowa ) Wykonanie do monta u w litym suficie (adaptacja sufitowa ) 0 -, -, -, 00 -, -, -, -, 0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

14 nawiewniki sufitowe Versio V - Dodatek do ceny Rodzaj wykoƒczenia (perforacja) Adaptacja sufitowa (-) Listwy kierunkowe (nawiew -, -, -stronny) Uchwyty monta owe szt. Zawiesia do skrzynek 0-00mm szt. Nr:,,,,, iloêç < szt. iloêç szt. MDR PBB MHS 0,,,,,, 00,,,,,, 0,,,,,,,,,,,, PS, NS i GS - Versio H Ød [mm] PSH PSH NSH GSH,,, 0,,,, 00 0,,, 0,00 0,0,,,, 0,0,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Ceny zawierajà skrzynki rozpr ne w wykonaniu z przepustnicà i ci gnem regulacyjnym oraz króçcami pomiarowymi (regulacja typ ) Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi) PSH dost pny w funkcji nawiewu (S), nawiewu laminarnego (L), wywiewu (E). PSH dost pne równie z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. PSH w funkcji nawiewu wirowego, dost pny z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. NSH w funkcji do nawiewu (S). GSH w funkcji do wywiewu (E). Dost pna regulacja typ (0,, ) oraz adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. RS - Versio H Ød [mm] RSH RSH RSH, 0 0,, 00,, 0,,,,,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Ceny zawierajà skrzynki rozpr ne w wykonaniu z przepustnicà i ci gnem regulacyjnym oraz króçcami pomiarowymi (regulacja typ ) Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). RS, RS w funkcji wywiewu dostarczane w standardzie bez lameli regulujàcych kszta t strumienia. RSH, RSH, RSH przeznaczone do nawiewu (S) oraz wywiewu (E). Dost pna regulacja typ (0,, ) oraz adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

15 nawiewniki sufitowe Versio H - Redukcja ceny El. monta owe Regulacja typ 0 (bez przepustnicy i króçców pomiarowych) Regulacja typ (bez króçców pomiarowych, z przepustnicà) Skrzynka Versio R Wykonanie bez cz Êci rewizyjnej (adaptacja sufitowa ) Wykonanie do monta u w litym suficie (adaptacja sufitowa ) Uchwyty monta owe szt. PBB Zawiesia do skrzynek 0-00 mm szt. MHS -, -, -, -,,, 0 -, -, -, -, -,,, 00 -, -, -, -, -,,, 0 -, -, -, -, -,,, -,0 -, -, -, -,,, Versio H - Redukcja ceny Versio H - Dodatek do ceny Nawiew laminarny lub wywiew Wywiew PS-H RSH RSH Adaptacja sufitowa (-) iloêç < szt. iloêç szt. Listwy ukierunkowujàce strumieƒ (nawiew -, -, -stronny) Rodzaj wykoƒczenia (perforacja) MDR Nr:,,,,, -,,,,, 0 -, -,,,,, 00 -, -,,,,, 0 -, -, -,,,,, -, -, -,,,,,0 FCL - Facilis Ød [mm] RA RD RE NZ,0,0,,0 0,0,,, 00,0,,0, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). FCL - Facilis Ød [mm] RP PE Adaptacja sufitowa (-) iloêç < szt. iloêç szt.,,,, 0,,,, 00,,,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

16 nawiewniki sufitowe MTL- oraz STB/STU - Lineo IloÊç szczelin MTL- STB-/STU- długoêç skrzynki w mm Cena za mb ,,,,0,0,,,,, 0, 0,,,0 0,, MTL w wykonaniu standardowym anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny nawiewnika +%. Skrzynka rozpr na wyposa ona w przepustnic z ci gnem regulacyjnym oraz króçce pomiarowe i izolacj akustycznà. MTL o d ugoêci poni ej m w cenie nawiewników metrowych. MTL- oraz STB/STU - Lineo IloÊç szczelin MTL- STB-/STU- długoêç skrzynki w mm Cena za mb , 0, 0,,,,,,,,00,,0, 0, 0,, MTL w wykonaniu standardowym anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny nawiewnika +%. Skrzynka rozpr na wyposa ona w przepustnic z ci gnem regulacyjnym oraz króçce pomiarowe i izolacj akustycznà. MTL o d ugoêci poni ej m w cenie nawiewników metrowych. PCY i PKY PCY PKY Adaptacja sufitowa (-) iloêç < szt. iloêç szt. 00,,,, 00,,0,,, 0, PCY/PKY dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o modu ach 00 lub 00. Panele przeznaczone sà do wywiewu i nie posiadajà króçca pod àczeniowego. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

17 nawiewniki sufitowe - monta widoczny PCS, LCS i DCS PCS LCS DCS 0 0,0,,, 0,0,, 00,,, 0, 0,,,,, PCS, LCS, DCS malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. HLD - Nawiewniki wyporowe dla pomieszczeƒ przemysłowych HLD-0 HLD- HLD- HLZ d [mm] regulacja r czna siłownik z płynnà regulacjà siłownik z regulacjà on/off uchwyty monta owe 0,,,,,0,0,0, 00,0 0,,0, 00, 0, 0,, 0,,,, HLD jest wykonany standardowo ze stali galzwanizowanej. Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. FKD Ød [mm] FKD 0, 00, 0,, 00 0,0 00, 0, FKD malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

18 nawiewniki sufitowe - monta widoczny RCW - Nawiewnik wirowy z nastawialnymi łopatkami d [mm] RCW-0 regulacja r czna RCW- siłownik z regulacjà płynnà RCW- siłownik z regulacjà on/off RCW- siłownik termostatyczny (woskowy) 0,, 0,, 0,,, 00,00, 0,0, 00,0, 00,0 0,0 0,,0,,0 RCW malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. RCWB - Nawiewnik wirowy z nastawialnymi łopatkami i skrzynkà rozpr nà d [mm] d [mm] RCWB-0-0 regulacja r czna RCWB - Nawiewnik wirowy z nastawialnymi łopatkami i skrzynkà rozpr nà RCWB-0- regulacja r czna RCWB--0 siłownik z regulacjà płynnà RCWB-- siłownik z regulacjà płynnà RCWB--0 siłownik z regulacjà on/off RCWB-- siłownik z regulacjà on/off RCWB--0 siłownik termostatyczny (woskowy) 0,,0,, 0,,, 00,,,, 00,0,, 0,0 0,,, 0, RCWB - nawiewnik malowany standardowo w kolorze bia ym RAL0, skrzynka niemalowana (galwanizowana). Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. RCWB-- siłownik termostatyczny (woskowy) 0 0,,,0,,, 0,0 00,,,, 00, 0, 0,, 0 0, 0,,, RCWB - nawiewnik i skrzynka malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

19 skrzynki rozpr ne MBA - Skrzynka rozpr na z króçcami pomiarowymi i przepustnicà regulacyjnà oraz izolacjà akustycznà MBA-0 Êrednica Ød /Ød MBA- Êrednica Ød /Ød MBA- Êrednica Ød /Ød 0/0 0/ 0/0, / /0 /00 0,0 0/0 0/00 0/0 0,0 00/00 00/0 00/, 0/0 0/ 0/00, / /00, Ød - Êrednica pod àczenia kana u Ød - Êrednica pod àczenia nawiewnika MBUST - Skrzynka rozpr na bez króçców pomiarowych i przepustnicy regulacyjnej MBUST-0 Êrednica Ød /Ød MBUST- Êrednica Ød /Ød MBUST- Êrednica Ød /Ød 0/0 0/ 0/0,0 / /0 /00,0 0/0 0/00 0/0,0 00/00 00/0 00/, 0/0 0/ 0/00, / /00, Ød - Êrednica pod àczenia kana u Ød - Êrednica pod àczenia nawiewnika MBUSTI - Skrzynka rozpr na bez króçców pomiarowych, przepustnicy regulacyjnej i izolacji akustycznej MBUSTI-0 Êrednica Ød /Ød MBUSTI- Êrednica Ød /Ød MBUSTI- Êrednica Ød /Ød 0/0 0/ 0/0, / /0 /00,0 0/0 0/00 0/0, 00/00 00/0 00/, 0/0 0/ 0/00, / /00, Ød - Êrednica pod àczenia kana u Ød - Êrednica pod àczenia nawiewnika Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

20 nawiewniki Êcienne Nawiewniki i kratki Êcienne 0

21 nawiewniki Êcienne Panele frontowe nawiewników Êciennych AxB Panel perforowany Nawiew PR--S Panel perforowany Wywiew PR--E Panel z dyszami NR- Panel z ruchomymi lamelami DR- 00x0,,,, 00x0,,,, 00x0,,,,0 00x00,,,0, 00x00,0 0, 0, 0, Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Skrzynki rozpr ne do nawiewników Êciennych wyceniane oddzielnie. Kratki Êcienne - (wymiary standardowe) AxB B00 bez akcesoriów C0 bez akcesoriów C z regulacjà kierunku F0 bez akcesoriów G0 bez akcesoriów 00x0,,,,, 00x0,,, 0,, 00x0,,,,, 00x0 0,,,,0, 00x0,,0,0,0 0, 00x0,,,,,0 00x0,,,,, 00x0,,,0,, 00x0,,0,,, 00x00,,,,, 00x00,,0 0,,0, 00x00,,,,, 00x00,,0 0,,, Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

22 nawiewniki Êcienne Skrzynki rozpr ne WB do nawiewników Êciennych AxB WB króciec podłàczeniowy z tyłu WB króciec podłàczeniowy z boku 00x0, 0, 00x0, 0, 00x0,0, 00x00,, 00x00, 0,00 Skrzynki rozpr ne VBA do nawiewników Êciennych AxB VBA króciec podłàczeniowy z tyłu VBA króciec podłàczeniowy z boku VBA króciec podłàczeniowy z góry 00x0,,,0 00x0,,,0 00x0,0,0, 00x0,, 0, 00x0,,, 00x0,,,0 00x0 0,,, 00x0,0,0 0, 00x00,,,0 00x00 00,,,0 00x00,,, Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

23 dysze, ventiduct DAD, LAD, GTI i GD - Dysze dalekiego zasi gu DAD LAD GTI GD d [mm] DAD-0 DAD- LAD-0 GTI-0// dysze gumowe 0,0, 0,0,, 00,,0,, 0,0,,,0,,,0, 00,, Wykonanie standardowe dla dysz - DAD, GTI malowane w kolorze RAL0, LAD niemalowane (wykonanie z aluminium), GD w kolorze czarnym (guma EPDM). Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. DAD-0: z ko nierzem do monta u w Êcianie, DAD-: z koƒcówkà do monta u w kana ach o przekroju okràg ym GTI-0: nawiew rozproszony, monta w kana ach okràg ych, GTI-: nawiew skupiony, monta w kana ach okràg ych, GTI-: nawiew rozproszony, z ko nierzem do monta u w Êcianie. VSR - Kanały równomiernego wydatku VENTIDUCT VSR cena za mb INV cena za szt. 00,, 0,0,,, 00,, 00,, VSR standardowo w wykonaniu ze stali galwanizowanej. Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

24 kratki RGS - Kratki stalowe do kanałów okràgłych AxB RGS-0 RGS- RGS- RGS- RGS- RGS- RGS- x,,,,, 0,0,0 x 0,,,,0,,, x,,,,0,,, x 0,0,,,,0,,0 x,,,,, 0,, x,,,,0,0,,00 x,,,,,,, x,,,,,,, x,,,,,,, x,0,0,,, 0,, x,,,,0,0,, x,,,,0 00,,0, x,,,,,,, x,,, 0,,0,0, x0, 0,0,,,0,0 00, x0,,,,,,,0 x0,,,00, 0,,, x0, 0,, 0,,,, x0,,,0, 0,,,0 x0,, 0,,,,, x0,,,, 0,0,0,0 x 0,,,,,,, x 0,0,,,,0,, x,,, 0,0,,0 0, x,, 0,,0 0,,,0 x,,0,,, 0,, x,, 0,,0,0 0,, x,0,,,,0,, RGS-0: pojedyncze opatki RGS-: podwójne opatki RGS-: pojedyncze opatki, z przepustnicà wychylnà RGS-: podwójne opatki, z przepustnicà wychylnà RGS-: pojedyncze opatki, z przepustnicà przesuwnà RGS-: pojedyncze opatki, z pochylonà przepustnicà przesuwnà RGS-: podwójne opatki, z pochylonà przepustnicà przesuwnà RGS standardowo w wykonaniu ze stali galwanizowanej. Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

25 kratki B - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) B - bez akcesoriów B - z akcesoriami (kontrola kierunku wypływu) A ,,,,,,,,,0 0,,,,, 00 0,0,,,,,,, 0,, 0,0,,, 00,0,,,,,,,0 0,, 0,0,,,0 00,0 0,,,,,,,,,,,, 0, 00, 0,,, 0, 0,,0,,,,,,, 00,,,0,,,, 0,0,,,,, 0, 00, 0,0,, 0,,,,, 0, 0,0,,, 00, 0,,,,0,,0 0,,0,, 0,0,, 00,,,,, 0,,,00,,, 0,,,0 0,0 0,, 0,,,,0,,,,0,,0 0, 00,,,, 0,,, 0, 0,,,,,0,0 0,00,, 0,, 0,,,,,,,0 0,0, 000 0, 0,0,,,0,, 0,,,,0,,, Opłata stała w wysokoêci pln netto Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek) A wzd u lameli kratki. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% C - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT Listwy w wykonaniu typ dop ata +% Monta typ (nie zawiera ramki GGR) dopłata: B 00 -,00 pln; B 0 -,00 pln B - bez akcesoriów B - z akcesoriami (kontrola kierunku wypływu) A ,,0,,0,,,,,,,,,, 0,,0,,, 0,,,,, 0,, 0,,0 00,,,,,,,,,0 0,,,,, 0,0,,, 0,,,,, 0,,,,, 00,,,,,,,,,,, 0,,, 00, 0, 0, 0,,,,, 00,0,,,,, 00,,,, 0,,0, 00,0,,0,, 0,, 00 0,,,,,,00,,,,, 0,,, 00, 0,,,,,,,,0,,,,, 00 00,,,, 0,,,0 0,,0,,,,0, 00,,,0,,,,,,,0,,0,, Opłata stała w wysokoêci pln netto. Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek) A wzd u lameli kratki. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT Monta typ (nie zawiera ramki GGR) dopłata: B 00 -,00 pln; B 0 -,00 pln Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

26 kratki G - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) B A ,,, 0,, 0,0,,,, 0,0 00, 0,,,0,0 0,,,,0, 0, 00 0, 00, 0,,,0,0,, 0,,, 00,, 00,0,,,,0 0,,,, 00, 00,0 0,,,, 0,,,,0 0, 00,,,, 0,0 0,,,, 0,, 00 0,0,,, 0, 0, 0, 0,,,, 0 0,,,,,0,,0, 00,,0, 00,,,,0,,00,0,0, 00,, 0,0, 0, 0,,,0,0, 0,0 0,0, 000,,,0,0,0 0,,,,,, Opłata stała w wysokoêci pln netto. Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek). A wzd u lameli kratki. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT. F - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) B A ,,,, 00,0,0,0,, 00,,,, 0,0, 00,0,,,,,, 00 0,,,,,,,, 00,,, 0,,,,,,0 00,,, 0,,0, 0,0,, 0, 00,, 0,,,, 0,0 00,,,0, Opłata stała w wysokoêci pln netto. Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek). Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT. Monta typ (nie zawiera ramki GGR) dopłata: B 00 -,00 pln ; B 0 -,00 pln Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

27 kratki GAT - Przepustnica regulacyjna i ramka monta owa GGR (wykonanie standardowe) AxB GAT GGR AxB GAT GGR 00x0,, 00x0,, 00x0, 0, 00x0,, 00x0,, 00x00,,0 00x0,, 00x00,, 00x0,, 00x00,,0 00x0,,00 GGR - Ramka monta owa i przepustnica regulacyjna - GAT (wykonanie na wymiar) GGR-B GAT-B A ,,,0,,,,0, 0,,, 00,,0, 0,,,, 0,,,, 00,0, 0,,,, 0,,,, 0, 00, 0,,,,,,,, 0,, 00,,,, 0,,0,, 0,,, 00,, 0,,0,,, 0,,,, 00 0,,0,,,, 0,,,,, 0,,,,,,0,,,, 0, 00,,,,0,, 0,,,,,, 000,,,,,, D - Kratka wyrównawcza (zawiera kołnierz dopasowujàcy) A B ,0,0,0,,0,,,,,0,,,,, 0,,,,0,0 0,,,0,, Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

28 kratki A - Kratka konwekcyjna - podłogowa A Cena za długoêç m zawiera ramk typ lub Cena za długoêç m zawiera ramk typ 0,, 0, 0, 00,, 0,, 00,0,0 0,0, 00,, 0,0, 00, 00, Kratki dostarczane w odcinkach 00 mm. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. Na podstawie zapytania dost pne wykonanie - anodyzowanie mosiàdzem, anodyzowanie bràzem, anodyzowanie czarne. IGR - Kratka podłogowa AxB (mm) Typ 0x00 00x00 00x00 00x00 IGR-0-0,,,, IGR-0-,,,, IGR--0 00, 0,0, 0, IGR--,, 0,0, IGR--0,,00,, IGR-- 0,, 0, 0,0 IGR--0,,,,00 IGR--,, 0, 0, IGR--0 0,,0,, IGR--,,0 0,0 0, Przeznaczone do monta u w pod ogach o wysokoêci 0 mm. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

29 kratki YGC - Kratka Êcienna zewn trzna Ød [mm] 0, 0,, 0 0, 0, 00, 0,0,0 00 0, 00,0 W zakresie Ø0-00 wykonanie standardowe jako odlew aluminiowy z siatkà zabezpieczajàcà. YGC - Kratka Êcienna zewn trzna Ød [mm] 0,, 00, 00 0, 00, , W zakresie Ø0-0 wykonanie standardowe ze stali galwanizowanej bez siatki zabezpieczajàcej. Wykonanie z siatkà dost pne na zapytanie. VR - Kratka Êcienna zewn trzna AxB x0, 0 x0, 00 x, 0 x, x,0 00 x, Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 17.11.2008 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 17.11.2008 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od..00 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str -

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 18.01.2010 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 18.01.2010 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od.0.0 spis rozdziałów Nowe produkty - kody str Wprowadzenie str - Spis treści str - Nawiewniki sufitowe

Bardziej szczegółowo

Comfort Cennik. Lindab Comfort- nawiewniki, kratki, dysze, VAV, zawory cennik. Cennik ważny od 17.01.2011. www.lindab.pl

Comfort Cennik. Lindab Comfort- nawiewniki, kratki, dysze, VAV, zawory cennik. Cennik ważny od 17.01.2011. www.lindab.pl Comfort Cennik Lindab Comfort- nawiewniki, kratki, dysze, VAV, zawory cennik Cennik ważny od.0.0 Comfort Spis rozdziałów Nowe produkty - kody Wprowadzenie Spis treści Nawiewniki sufitowe Nawiewniki sufitowe

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 11.05.2009 www.lindab.pl

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 11.05.2009 www.lindab.pl systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od.0.00 spis rozdziałów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treści str - Nawiewniki sufitowe str -

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik ważny od 0..00 spis rozdziałów Nowe produkty - kody str Wprowadzenie str - Spis treści str - Nawiewniki sufitowe

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Lindab Versio seria nawiewników do montażu w suficie

Lindab Versio seria nawiewników do montażu w suficie comfort nawiewniki sufitowe Lindab seria nawiewników do montażu w suficie 1 2 Nawiewniki do wentylacji mieszanej Produkt Funkcje Strona PS1 177 3 PS8 187 4 RS14 194 5 6 7 RS15 205 RS16 216 8 NS19 222 9

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

Cennik ADS - systemy wentylacyjne Comfort - nawiewniki, kratki

Cennik ADS - systemy wentylacyjne Comfort - nawiewniki, kratki Cennik ADS - systemy wentylacyjne Comfort - nawiewniki, kratki Cennik ważny od.0.0 COMFORT ADS lindab cennik Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym Lindab Safe Akcesoria Lindab Safe i Lindab Vent Lindab

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczàcych rejestracji i zatwierdzania zak adów produkujàcych lub wprowadzajàcych do obrotu ywnoêç podlegajàcych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.prosejf.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/11 /03 /2015 Katowice,dnia 3 kwietnia 2015 r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SZT (*) SZT (*)

ZAKUP SZT (*) SZT (*) e-mail: biuro@centrumwentylacji.com.pl Zawory powietrzne SR-E SR-S Zawór wyci gowy typ SR-E Zawór nawiewny typ SR-S D KATALOGOWA 60 150 SZT (*) 150 500 SZT (*) > 500 SZT (*) [PLN/SZT] 80 13,91 8,69 6,61

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

cennik systemów wentylacyjnych Lindab Systemy wentylacyjne cennik 2006 Cennik wa ny od 17.07.2006 www.lindab.pl

cennik systemów wentylacyjnych Lindab Systemy wentylacyjne cennik 2006 Cennik wa ny od 17.07.2006 www.lindab.pl cennik systemów wentylacyjnych Lindab Systemy wentylacyjne cennik 2006 Cennik wa ny o7.07.2006 cennik systemów wentylacyjnych Spis treêci I Systemy wentylacyjne z podwójnà uszczelkà EPDM LindabSafe str

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16

R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Arkusz informacyjny R czne zawory równowa àce MSV-I/M PN 16 Zastosowanie Rys. 1. MSV-I Zawory MSV-I/M przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ych przep ywach. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY Przeznaczenie: Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 jest przeznaczony do nawiewu powietrza w pomieszczeniach wymagających wysokiego komfortu (m.in. biura, obiekty użyteczności publicznej,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory

systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory lindab systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od..00 spis rozdzia ów Nowe produkty Wprowadzenie Spis treêci Nawiewniki sufi towe Nawiewniki sufi

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE.

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. Warunki wymiany stolarki okiennej. 1 1. Wymiany stolarki okiennej może dokonać członek Spółdzielni po

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SZT (*) SZT (*)

ZAKUP SZT (*) SZT (*) e-mail: biuro@centrumwentylacji.com.pl Zawory powietrzne SR-E SR-S Zawór wyci gowy typ SR-E Zawór nawiewny typ SR-S D KATALOGOWA 60 150 SZT (*) 150 500 SZT (*) > 500 SZT (*) [PLN/SZT] 80 13,91 8,69 6,61

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka TM Nawiewniki szczelinowe SWAN to nawiewnik szczelinowy przeznaczony do montażu w suficie lub ścianie. Nawiewnik może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza, które może być nawiewane z temperaturą

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN

2.1. Anemostaty Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN 2.1. Anemostaty 2.1.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN Zastosowanie: nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Strony transakcji. 2 Przedmiot transakcji

1 Strony transakcji. 2 Przedmiot transakcji Regulamin sklepu internetowego SKF - Kasy Fiskalne 1 Strony transakcji 1. Właścicielem sklepu internetowego SKF - Kasy Fiskalne zwanego dalej esklep SKF jest firma SKF-Systemy Kas Fiskalnych Piotr Nowak

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Skawina, dnia 23.05. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo