systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od 23.02.2009 www.lindab.pl"

Transkrypt

1 systemy wentylacyjne Lindab Comfort Cennik nawiewniki, kratki, dysze, vav, zawory Cennik wa ny od.0.00

2

3 spis rozdzia ów Nowe produkty str Wprowadzenie str - Spis treêci str - Nawiewniki sufi towe str - Nawiewniki sufi towe - monta widoczny str - Skrzynki rozpr ne str Nawiewniki i kratki Êcienne str 0- Dysze str Kana y Ventiduct str Kratki str - Nawiewniki wyporowe str 0- Regulatory wydatku powietrza str VAV str Zawory wentylacyjne str - Zawory Êwie ego powietrza/wyrówn. str Belki ch odzàce i grzewcze str -

4 nowe produkty Nowe oznaczenia produktów Lindab wprowadzi nowy katalog produktów LindabComfort. Niektóre z dost pnych wczeêniej rozwiàzaƒ zosta y zastàpione nowymi. Poni sze tabele pokazujà zmian w oznaczeniach równowa nych produktów oraz uwagi zwiàzane ze zmianami. Nawiewniki sufitowe Poprzednie oznaczenie produktów Kratki Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi E G y standardowe lub wykonanie na wymiar Nawiewniki wyporowe Nowe oznaczenie produktów Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi CBAZ- CBAZ-0 Wyposa enie dost pne do wymiaru CHAZ- CHAZ-0 Wyposa enie dost pne do wymiaru CQAZ- CQAZ-0 Wyposa enie dost pne do wymiaru Regulatory wydatku powietrza Uwagi AVRR GSV Nawiewniki sufitowe AVRV F0 Kratki CRS CRL + CAZ Dostarczane jako CRL oraz przepustnica CAZ DKA NSV Nawiewniki sufitowe DKB NSH Nawiewniki sufitowe DKC NSV Nawiewniki sufitowe PKB PSH Nawiewniki sufitowe RCA RC Nawiewniki sufitowe RCD RC Nawiewniki sufitowe RKA RSV Nawiewniki sufitowe RKB RSH Nawiewniki sufitowe RKD RSV Nawiewniki sufitowe RKI RSH Nawiewniki sufitowe Nawiewniki Êcienne Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi DVA NR + WB Panel frontowy i skrzynka rozpr na zamawiane i dostarczane oddzielnie RVA DR + WB Panel frontowy i skrzynka rozpr na zamawiane i dostarczane oddzielnie PVA PR + WB Panel frontowy i skrzynka rozpr na zamawiane i dostarczane oddzielnie Poprzednie oznaczenie produktów Nowe oznaczenie produktów Uwagi KLEU DAEU KLU DAU KLVU DAVU Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

5 wprowadzenie Wprowadzenie W cenniku/katalogu znajdziecie Paƒstwo szeroki zakres dost pnych produktów, co pozwala na szybki i atwy przeglàd w celu wyboru oczekiwanego rozwiàzania. Ka dy z produktów posiada ró ne warianty wyposa enia w akcesoria i adaptacj sufi towà. Symbole poni ej pokazujà mo liwe warianty wykonania. Rodzaje produktów Versio: PS Perforowany Kwadratowy RS Wirowy Kwadratowy NS Dysze Kwadratowy GS Siatka Kwadratowy Rodzaje produktów Integra: PC Perforowany Okràg y RC Wirowy Okràg y NC Dysze Okràg y Rodzaje produktów - nawiewniki Êcienne: PR Perforowany Prostokàtny NR Dysze Prostokàtny DR Ruchome lamele Prostokàtny Rodzaj wykoƒczenia i perforacji Nowa linia produktów umo liwia okreêlenie ró nych standardów wykoƒczenia (perforacja, wykonanie kierownic nawiewników wirowych). Rodzaj wykoƒczenia oznaczany jest numerem i szczegó owo opisany na nast pnych stronach cennika oraz w katalogu LindabComfort. Skrzynki rozpr ne W szczególnoêci dla produktów z linii Versio, skrzynka rozpr na stanowi cz Êç konfi guracji w kodzie produktu. Wybór dotyczy pod àczenia okràg ego lub prostokàtnego króçca do skrzynki oraz pionowego lub poziomego po- àczenia ze skrzynkà. Mamy równie mo liwoêç okreêlenia wyposa enia skrzynki w odpowiedni rodzaj regulacji. Rodzaje skrzynek pod àczenie: V: Pod àczenie okràg e, pionowe (od góry), prostokàtna skrzynka przy àczeniowa H: Pod àczenie okràg e, poziome (z boku), prostokàtna skrzynka rozpr na R: Pod àczenie prostokàtne, poziome (z boku), prostokàtna skrzynka rozpr na Regulacja: 0: Bez przepustnicy i króçców pomiarowych (dotyczy zawsze skrzynek w wykonaniu V) : Z przepustnicà, bez króçców pomiarowych : Z przepustnicà i króçcami pomiarowymi Funkcja: W konfi guracji kodu produktu mo na równie okreêliç rodzaj funkcji jakà ma on spe niaç. Do wyboru jest kilka funkcji nawiewu oraz wywiew powietrza. Przy zamówieniu nale y okreêliç rodzaj funkcji jakà ma spe niaç produkt S: Nawiew powietrza E: Wywiew powietrza L: Nawiew laminarny y pod àczenia OkreÊlajàc wymiar produktu nale y okreêliç wymiar pod àczenia do nawiewnika. Adaptacja sufitowa: W zamówieniu i konfi guracji kodu produktu nale y okreêliç w aêciwy typ adaptacji sufi towej. Typ okreêlony jest numerem i szczegó owo opisany na nast pnych stronach cennika oraz w katalogu LindabComfort. Kod zamówienia: Konfi guracja kodu zamówienia stanowi podstaw do okreêlenia w aêciwego produktu. Akcesoria: Akcesoria sà zamawiane oddzielnie, wi cej szczegó ów znajduje si w opisie ka dego z produktów. OkreÊlenie kodu zamówienia: Poni ej przykład właêciwego kodu zamówienia z objaênieniem poszczególnych oznaczeƒ Przykład VERSIO: RS-H-S--0- RS Nawiewnik kwadratowy wirowy (Rotation Square), Wykoƒczenie H Skrzynka rozpr na z podłàczeniem z boku S Nawiew powietrza (Supply) Z przepustnicà i króçcami pomiarowymi 0 Ârednica podłàczenia do skrzynki 0 mm Adaptacja sufi towa (00x00) z cz Êcià rewizyjnà Przykład INTEGRA: PC-L-00 PC Nawiewnik perforowany okràgły (Perforated Circular), Wykoƒczenie L Nawiew laminarny (Low impulse) 00 Ârednica podłàczenia do skrzynki 0mm Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

6 wprowadzenie Wprowadzenie - Wykoƒczenie i perforacja Mo liwoêci wykoƒczenia - Nawiewniki sufitowe i Êcienne Ró ne rodzaje perforacji umo liwiajà klientom zintegro-wanie widocznej cz Êci produktu z otoczeniem. Mo liwoêç po àczenia perforacji nawiewników z ukrytymi wirowymi kie-rownicami spe nia t samà funkcj jak nawiewnik wirowy, przy zachowaniu walorów estetycznych jak dla produktów perforowanych. Nawiewniki kwadratowe i prostokàtne. Wykoƒczenie i Wykoƒczenie i Nawiewniki wirowe - kwadratowe i okràg e ze sta ymi kierownicami. Wykoƒczenie Wykoƒczenie Nawiewniki wirowe - z mo liwoêcià regulacji kierownic (kierownice w wykonaniu standardowym - czarny plastik, matowy). Wykoƒczenie Wykoƒczenie Ø mm, wolna powierzchnia % x mm, wolna powierzchnia 0 % Wykoƒczenie i Wykoƒczenie i Kierownice dla nawiewników mogà byç wykonane w kolorze nawiewnika lub w innych kolorach w porównaniu do panelu nawiewnika. x 0 mm, wolna powierzchnia 0% x mm, wolna powierzchnia % Wykoƒczenie Kierownice dla nawiewników mogà byç wykonane w kolorze nawiewnika lub w innych kolorach w porównaniu do panelu nawiewnika. Nawiewniki okràg e. Wykoƒczenie i Wykoƒczenie Wykoƒczenie Ø mm, wolna powierzchnia % Plastikowe dysze dla nawiewników mogà byç wykonane w kolorze nawiewnika lub w innych kolorach w porównaniu do panelu nawiewnika. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

7 wprowadzenie Wprowadzenie - adaptacja sufitowa Wi kszoêç nawiewników sufi towych Lindab mo e byç integrowana z systemami sufi towymi 00x00. Adaptacja sufi towa posiada oznaczenia numeryczne, które w zale noêci od typu sufi tu sà podawane w kodzie produktu zamówienia.. T/T Lay-in, z cz Êcià rewizyjnà. T/T Lay-in, bez cz Êci rewizyjnej. Lity sufit. Dampa Clip-in, zfazowane naro niki. Dampa Clip-in, prostokàtne naro niki. Luxalon Clip-in. Danotile Contur, Ecophon D, Rockfon D-XL. Ecophon Focus DG. Rockfon E, Ecophon E/T. Rockfon E, Ecophon E/T. Danotile Markant Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

8 spis treêci Nawiewniki sufitowe Formo Akcesoria dla nawiewników sufitowych - Versio PKA PCA LKA MDR - LCA CRL Facilis FCL Akcesoria dla nawiewników sufitowych - Formo LM Integra DRZ/CAZ DAZ DDZ/DKZ/DCZ Nawiewniki szczelinowe - Lineo MTL STB STU PC PC RC RC PCY PKY NC LCP LKP RCG Akcesoria dla nawiewników sufitowych - Integra DCZ Nawiewniki sufitowe - monta widoczny Nawiewniki do monta u widocznego PCS DCS GRZ LCS Versio LM PS PS NS GS Nawiewniki przemys owe HLD FKD RCW RCWB RS RS RS Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

9 spis treêci Skrzynki rozpr ne MBA Akcesoria - VSR INV Nawiewniki i kratki Êcienne Panele frontowe nawiewników PR Kratki RGS NR DR B - wykonane na wymiar C - wykonane na wymiar G -wykonane na wymiar Kratki Skrzynki rozpr ne B00 - wymiary standardowe C0/C - wymiary standardowe F0 - wymiary standardowe G0 - wymiary standardowe F - wykonane na wymiar GGR/GAT D A IGR YGC VR WB VBA Nawiewniki wyporowe Dysze Dysze dalekiego zasi gu GTI DAD Comdif CBA CHA CCA CQA LAD GD CEA CKA Kana y Ventiduct CRA CVA Kana y równomiernego wydatku VSR Nawiewniki teatralne CRP CRU CCP CCU Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

10 spis treêci Nawiewniki z laminarnym nawiewem VVTK CBAL CBAV VTTB KVB KVG TLO Ramki monta owe Regulatory wydatku powietrza VAV DAU DAEU DAVU Zawory Êwie ego powietrza/ wyrównawcze Zawory Êwie ego powietrza ULA ULV PKV LKV PCV LCV LKPV Zawory wyrównawcze OLR OLC LCPV MBAV VRU/FRU VRA/FRA DCT DJP REGULA COMBI Belki ch odzàce/grzewcze Belki ch odzàce/ grzewcze - PR FMI Zawory Zawory KI KIR KU KSU KSUL KSUB Ramki monta owe Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadmienia

11 nawiewniki sufitowe LCA, LKA, PCA, PKA - Formo Ød [mm] LCA LKA PCA PKA 0,,,, 0,0,0 0,,,, 00,,,, 0, 0,0,0 0,,,,, 00,,0, 0, CRL - Formo LM - Płyta monta owa do modułu sufitowego 00 Ød [mm] CRL iloêç < szt, iloêç szt, 0 0,,,,,, 0,,, 00,,, 0 0,,, 0,,, 00,,, Nawiewki Formo malowane standardowo w kolorze białym RAL 0 LCA, LKA, PCA, PKA, CRL - Akcesoria Ød [mm] DRZ CAZ DAZ DDZ/DKZ/DCZ Przepustnica regulacyjna Profile przesłaniajàce Uchwyty monta owe 0,, 0,,, 0,0, 0,, 00,,,, 0,,,,,0,,, 00,,,0 DAZ - profile przes aniajàce kierunki wyp ywu z LCA, LKA, PCA, PKA DRZ - przepustnica regulacyjna LCA, LKA, PCA, PKA CAZ - przepustnica regulacyjna dla CRL DDZ - uchwyty monta owe dla LCA, PCA DKZ - uchwyty monta owe dla LKA, PKA DCZ - uchwyty monta owe dla CRL Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

12 nawiewniki sufitowe PC i RC - Integra Ød [mm] PC PC RC RC, 0,, 0,, 00, 0,,, 0,,0,,,,,0, Nawiewniki przygotowane do monta u w litym suficie. Monta w sufitach podwieszanych, modu owych mo liwy przy u yciu p yty monta owej LM zamawianej oddzielnie. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia, mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). RC w funkcji wywiewu dostarczane w standardzie bez lameli regulujàcych kszta t strumienia. PC dost pne w funkcji nawiewu (S), nawiewu laminarnego (L), wywiewu (E). RC dost pne w funkcji nawiewu (S), wywiewu (E). NC, LCP, LKP i RCG - Integra Ød [mm] NC LCP LKP RCG,,,, 0,0,0, 0, 00 00,, 0,, 0,,, 0,,0 0,,, 00, NC, RCG przygotowane do monta u w litym suficie. Monta w sufitach podwieszanych, modu owych mo liwy przy u yciu p yty monta owej LM zamawianej oddzielnie. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. LCP i LKP dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy dla NC z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia, mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). Integra - Akcesoria Ød [mm] DCZ Uchwyty monta owe, sufitowe GRZ Króciec do bezpoêredniego monta u w kanale dla RCG Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia Adaptacja sufitowa dla LCP, LKP (-) *LM - Płyta monta owa do modułu sufitowego 00 iloêç < szt. iloêç szt.,,,, 0,,,, 00,,,, 0,,0,,, 0,,, 00,, DCZ - uchyty monta owe dla PC, PC, RC, RC, NC * Cena dla p yty monta owej zawiera adaptacj sufitowà (-)

13 nawiewniki sufitowe PS, NS i GS - Versio V Ød [mm] PSV PSV NSV GSV 0,,,0 00,,,,0 0 0,,,, 0,,,0, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi) PSV dost pny w funkcji nawiewu (S), nawiewu laminarnego (L), wywiewu (E). PSV dost pne równie z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. PSV w funkcji nawiewu wirowego, dost pne z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. NSV w funkcji nawiewu (S). GSV w funkcji wywiewu (E). Dost pna adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. RS - Versio V Ød [mm] RSV RSV RSV 0, 00, 0,0 0,,,,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi) RS, RS w funkcji wywiewu dostarczane w standardzie bez lameli regulujàcych kszta t strumienia. RSH, RSH, RSH przeznaczone do nawiewu (S) oraz wywiewu (E). Dost pna adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. Versio V - Redukcja ceny Nawiew laminarny lub wywiew - PS-V Wywiew - RSV Wywiew - RSV Wykonanie bez cz Êci rewizyjnej (adaptacja sufitowa ) Wykonanie do monta u w litym suficie (adaptacja sufitowa ) 0 -, -, -, 00 -, -, -, -, 0 -, -, -, -, -, -, -, -, -, Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

14 nawiewniki sufitowe Versio V - Dodatek do ceny Rodzaj wykoƒczenia (perforacja) Adaptacja sufitowa (-) Listwy kierunkowe (nawiew -, -, -stronny) Uchwyty monta owe szt. Zawiesia do skrzynek 0-00mm szt. Nr:,,,,, iloêç < szt. iloêç szt. MDR PBB MHS 0,,,,,, 00,,,,,, 0,,,,,,,,,,,, PS, NS i GS - Versio H Ød [mm] PSH PSH NSH GSH,,, 0,,,, 00 0,,, 0,00 0,0,,,, 0,0,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Ceny zawierajà skrzynki rozpr ne w wykonaniu z przepustnicà i ci gnem regulacyjnym oraz króçcami pomiarowymi (regulacja typ ) Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi) PSH dost pny w funkcji nawiewu (S), nawiewu laminarnego (L), wywiewu (E). PSH dost pne równie z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. PSH w funkcji nawiewu wirowego, dost pny z perforacjà w wykonaniu, i, sprawdê ceny na nast pnej stronie. NSH w funkcji do nawiewu (S). GSH w funkcji do wywiewu (E). Dost pna regulacja typ (0,, ) oraz adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. RS - Versio H Ød [mm] RSH RSH RSH, 0 0,, 00,, 0,,,,,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Ceny zawierajà skrzynki rozpr ne w wykonaniu z przepustnicà i ci gnem regulacyjnym oraz króçcami pomiarowymi (regulacja typ ) Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). RS, RS w funkcji wywiewu dostarczane w standardzie bez lameli regulujàcych kszta t strumienia. RSH, RSH, RSH przeznaczone do nawiewu (S) oraz wywiewu (E). Dost pna regulacja typ (0,, ) oraz adaptacja sufitowa (-), sprawdê ceny na nast pnej stronie. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

15 nawiewniki sufitowe Versio H - Redukcja ceny El. monta owe Regulacja typ 0 (bez przepustnicy i króçców pomiarowych) Regulacja typ (bez króçców pomiarowych, z przepustnicà) Skrzynka Versio R Wykonanie bez cz Êci rewizyjnej (adaptacja sufitowa ) Wykonanie do monta u w litym suficie (adaptacja sufitowa ) Uchwyty monta owe szt. PBB Zawiesia do skrzynek 0-00 mm szt. MHS -, -, -, -,,, 0 -, -, -, -, -,,, 00 -, -, -, -, -,,, 0 -, -, -, -, -,,, -,0 -, -, -, -,,, Versio H - Redukcja ceny Versio H - Dodatek do ceny Nawiew laminarny lub wywiew Wywiew PS-H RSH RSH Adaptacja sufitowa (-) iloêç < szt. iloêç szt. Listwy ukierunkowujàce strumieƒ (nawiew -, -, -stronny) Rodzaj wykoƒczenia (perforacja) MDR Nr:,,,,, -,,,,, 0 -, -,,,,, 00 -, -,,,,, 0 -, -, -,,,,, -, -, -,,,,,0 FCL - Facilis Ød [mm] RA RD RE NZ,0,0,,0 0,0,,, 00,0,,0, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). FCL - Facilis Ød [mm] RP PE Adaptacja sufitowa (-) iloêç < szt. iloêç szt.,,,, 0,,,, 00,,,, Elementy dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o module 00, z cz Êcià rewizyjnà i mo liwoêcià czyszczenia (adaptacja sufitowa ). Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Panel frontowy mocowany przy u yciu po àczeƒ magnesowych (brak Êrub, monta bez narz dzi). Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

16 nawiewniki sufitowe MTL- oraz STB/STU - Lineo IloÊç szczelin MTL- STB-/STU- długoêç skrzynki w mm Cena za mb ,,,,0,0,,,,, 0, 0,,,0 0,, MTL w wykonaniu standardowym anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny nawiewnika +%. Skrzynka rozpr na wyposa ona w przepustnic z ci gnem regulacyjnym oraz króçce pomiarowe i izolacj akustycznà. MTL o d ugoêci poni ej m w cenie nawiewników metrowych. MTL- oraz STB/STU - Lineo IloÊç szczelin MTL- STB-/STU- długoêç skrzynki w mm Cena za mb , 0, 0,,,,,,,,00,,0, 0, 0,, MTL w wykonaniu standardowym anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny nawiewnika +%. Skrzynka rozpr na wyposa ona w przepustnic z ci gnem regulacyjnym oraz króçce pomiarowe i izolacj akustycznà. MTL o d ugoêci poni ej m w cenie nawiewników metrowych. PCY i PKY PCY PKY Adaptacja sufitowa (-) iloêç < szt. iloêç szt. 00,,,, 00,,0,,, 0, PCY/PKY dost pne w wykonaniu standardowym do monta u w sufitach podwieszonych typ T/T o modu ach 00 lub 00. Panele przeznaczone sà do wywiewu i nie posiadajà króçca pod àczeniowego. Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

17 nawiewniki sufitowe - monta widoczny PCS, LCS i DCS PCS LCS DCS 0 0,0,,, 0,0,, 00,,, 0, 0,,,,, PCS, LCS, DCS malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. HLD - Nawiewniki wyporowe dla pomieszczeƒ przemysłowych HLD-0 HLD- HLD- HLZ d [mm] regulacja r czna siłownik z płynnà regulacjà siłownik z regulacjà on/off uchwyty monta owe 0,,,,,0,0,0, 00,0 0,,0, 00, 0, 0,, 0,,,, HLD jest wykonany standardowo ze stali galzwanizowanej. Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. FKD Ød [mm] FKD 0, 00, 0,, 00 0,0 00, 0, FKD malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

18 nawiewniki sufitowe - monta widoczny RCW - Nawiewnik wirowy z nastawialnymi łopatkami d [mm] RCW-0 regulacja r czna RCW- siłownik z regulacjà płynnà RCW- siłownik z regulacjà on/off RCW- siłownik termostatyczny (woskowy) 0,, 0,, 0,,, 00,00, 0,0, 00,0, 00,0 0,0 0,,0,,0 RCW malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. RCWB - Nawiewnik wirowy z nastawialnymi łopatkami i skrzynkà rozpr nà d [mm] d [mm] RCWB-0-0 regulacja r czna RCWB - Nawiewnik wirowy z nastawialnymi łopatkami i skrzynkà rozpr nà RCWB-0- regulacja r czna RCWB--0 siłownik z regulacjà płynnà RCWB-- siłownik z regulacjà płynnà RCWB--0 siłownik z regulacjà on/off RCWB-- siłownik z regulacjà on/off RCWB--0 siłownik termostatyczny (woskowy) 0,,0,, 0,,, 00,,,, 00,0,, 0,0 0,,, 0, RCWB - nawiewnik malowany standardowo w kolorze bia ym RAL0, skrzynka niemalowana (galwanizowana). Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. RCWB-- siłownik termostatyczny (woskowy) 0 0,,,0,,, 0,0 00,,,, 00, 0, 0,, 0 0, 0,,, RCWB - nawiewnik i skrzynka malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Wykonanie w innych kolorach dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

19 skrzynki rozpr ne MBA - Skrzynka rozpr na z króçcami pomiarowymi i przepustnicà regulacyjnà oraz izolacjà akustycznà MBA-0 Êrednica Ød /Ød MBA- Êrednica Ød /Ød MBA- Êrednica Ød /Ød 0/0 0/ 0/0, / /0 /00 0,0 0/0 0/00 0/0 0,0 00/00 00/0 00/, 0/0 0/ 0/00, / /00, Ød - Êrednica pod àczenia kana u Ød - Êrednica pod àczenia nawiewnika MBUST - Skrzynka rozpr na bez króçców pomiarowych i przepustnicy regulacyjnej MBUST-0 Êrednica Ød /Ød MBUST- Êrednica Ød /Ød MBUST- Êrednica Ød /Ød 0/0 0/ 0/0,0 / /0 /00,0 0/0 0/00 0/0,0 00/00 00/0 00/, 0/0 0/ 0/00, / /00, Ød - Êrednica pod àczenia kana u Ød - Êrednica pod àczenia nawiewnika MBUSTI - Skrzynka rozpr na bez króçców pomiarowych, przepustnicy regulacyjnej i izolacji akustycznej MBUSTI-0 Êrednica Ød /Ød MBUSTI- Êrednica Ød /Ød MBUSTI- Êrednica Ød /Ød 0/0 0/ 0/0, / /0 /00,0 0/0 0/00 0/0, 00/00 00/0 00/, 0/0 0/ 0/00, / /00, Ød - Êrednica pod àczenia kana u Ød - Êrednica pod àczenia nawiewnika Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

20 nawiewniki Êcienne Nawiewniki i kratki Êcienne 0

21 nawiewniki Êcienne Panele frontowe nawiewników Êciennych AxB Panel perforowany Nawiew PR--S Panel perforowany Wywiew PR--E Panel z dyszami NR- Panel z ruchomymi lamelami DR- 00x0,,,, 00x0,,,, 00x0,,,,0 00x00,,,0, 00x00,0 0, 0, 0, Malowane standardowo w kolorze bia ym RAL0. Skrzynki rozpr ne do nawiewników Êciennych wyceniane oddzielnie. Kratki Êcienne - (wymiary standardowe) AxB B00 bez akcesoriów C0 bez akcesoriów C z regulacjà kierunku F0 bez akcesoriów G0 bez akcesoriów 00x0,,,,, 00x0,,, 0,, 00x0,,,,, 00x0 0,,,,0, 00x0,,0,0,0 0, 00x0,,,,,0 00x0,,,,, 00x0,,,0,, 00x0,,0,,, 00x00,,,,, 00x00,,0 0,,0, 00x00,,,,, 00x00,,0 0,,, Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

22 nawiewniki Êcienne Skrzynki rozpr ne WB do nawiewników Êciennych AxB WB króciec podłàczeniowy z tyłu WB króciec podłàczeniowy z boku 00x0, 0, 00x0, 0, 00x0,0, 00x00,, 00x00, 0,00 Skrzynki rozpr ne VBA do nawiewników Êciennych AxB VBA króciec podłàczeniowy z tyłu VBA króciec podłàczeniowy z boku VBA króciec podłàczeniowy z góry 00x0,,,0 00x0,,,0 00x0,0,0, 00x0,, 0, 00x0,,, 00x0,,,0 00x0 0,,, 00x0,0,0 0, 00x00,,,0 00x00 00,,,0 00x00,,, Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

23 dysze, ventiduct DAD, LAD, GTI i GD - Dysze dalekiego zasi gu DAD LAD GTI GD d [mm] DAD-0 DAD- LAD-0 GTI-0// dysze gumowe 0,0, 0,0,, 00,,0,, 0,0,,,0,,,0, 00,, Wykonanie standardowe dla dysz - DAD, GTI malowane w kolorze RAL0, LAD niemalowane (wykonanie z aluminium), GD w kolorze czarnym (guma EPDM). Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. DAD-0: z ko nierzem do monta u w Êcianie, DAD-: z koƒcówkà do monta u w kana ach o przekroju okràg ym GTI-0: nawiew rozproszony, monta w kana ach okràg ych, GTI-: nawiew skupiony, monta w kana ach okràg ych, GTI-: nawiew rozproszony, z ko nierzem do monta u w Êcianie. VSR - Kanały równomiernego wydatku VENTIDUCT VSR cena za mb INV cena za szt. 00,, 0,0,,, 00,, 00,, VSR standardowo w wykonaniu ze stali galwanizowanej. Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

24 kratki RGS - Kratki stalowe do kanałów okràgłych AxB RGS-0 RGS- RGS- RGS- RGS- RGS- RGS- x,,,,, 0,0,0 x 0,,,,0,,, x,,,,0,,, x 0,0,,,,0,,0 x,,,,, 0,, x,,,,0,0,,00 x,,,,,,, x,,,,,,, x,,,,,,, x,0,0,,, 0,, x,,,,0,0,, x,,,,0 00,,0, x,,,,,,, x,,, 0,,0,0, x0, 0,0,,,0,0 00, x0,,,,,,,0 x0,,,00, 0,,, x0, 0,, 0,,,, x0,,,0, 0,,,0 x0,, 0,,,,, x0,,,, 0,0,0,0 x 0,,,,,,, x 0,0,,,,0,, x,,, 0,0,,0 0, x,, 0,,0 0,,,0 x,,0,,, 0,, x,, 0,,0,0 0,, x,0,,,,0,, RGS-0: pojedyncze opatki RGS-: podwójne opatki RGS-: pojedyncze opatki, z przepustnicà wychylnà RGS-: podwójne opatki, z przepustnicà wychylnà RGS-: pojedyncze opatki, z przepustnicà przesuwnà RGS-: pojedyncze opatki, z pochylonà przepustnicà przesuwnà RGS-: podwójne opatki, z pochylonà przepustnicà przesuwnà RGS standardowo w wykonaniu ze stali galwanizowanej. Inne warianty wykonania dost pne na podstawie zapytania. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

25 kratki B - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) B - bez akcesoriów B - z akcesoriami (kontrola kierunku wypływu) A ,,,,,,,,,0 0,,,,, 00 0,0,,,,,,, 0,, 0,0,,, 00,0,,,,,,,0 0,, 0,0,,,0 00,0 0,,,,,,,,,,,, 0, 00, 0,,, 0, 0,,0,,,,,,, 00,,,0,,,, 0,0,,,,, 0, 00, 0,0,, 0,,,,, 0, 0,0,,, 00, 0,,,,0,,0 0,,0,, 0,0,, 00,,,,, 0,,,00,,, 0,,,0 0,0 0,, 0,,,,0,,,,0,,0 0, 00,,,, 0,,, 0, 0,,,,,0,0 0,00,, 0,, 0,,,,,,,0 0,0, 000 0, 0,0,,,0,, 0,,,,0,,, Opłata stała w wysokoêci pln netto Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek) A wzd u lameli kratki. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% C - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT Listwy w wykonaniu typ dop ata +% Monta typ (nie zawiera ramki GGR) dopłata: B 00 -,00 pln; B 0 -,00 pln B - bez akcesoriów B - z akcesoriami (kontrola kierunku wypływu) A ,,0,,0,,,,,,,,,, 0,,0,,, 0,,,,, 0,, 0,,0 00,,,,,,,,,0 0,,,,, 0,0,,, 0,,,,, 0,,,,, 00,,,,,,,,,,, 0,,, 00, 0, 0, 0,,,,, 00,0,,,,, 00,,,, 0,,0, 00,0,,0,, 0,, 00 0,,,,,,00,,,,, 0,,, 00, 0,,,,,,,,0,,,,, 00 00,,,, 0,,,0 0,,0,,,,0, 00,,,0,,,,,,,0,,0,, Opłata stała w wysokoêci pln netto. Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek) A wzd u lameli kratki. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT Monta typ (nie zawiera ramki GGR) dopłata: B 00 -,00 pln; B 0 -,00 pln Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

26 kratki G - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) B A ,,, 0,, 0,0,,,, 0,0 00, 0,,,0,0 0,,,,0, 0, 00 0, 00, 0,,,0,0,, 0,,, 00,, 00,0,,,,0 0,,,, 00, 00,0 0,,,, 0,,,,0 0, 00,,,, 0,0 0,,,, 0,, 00 0,0,,, 0, 0, 0, 0,,,, 0 0,,,,,0,,0, 00,,0, 00,,,,0,,00,0,0, 00,, 0,0, 0, 0,,,0,0, 0,0 0,0, 000,,,0,0,0 0,,,,,, Opłata stała w wysokoêci pln netto. Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek). A wzd u lameli kratki. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT. F - Kratka wentylacyjna (wykonanie na wymiar) B A ,,,, 00,0,0,0,, 00,,,, 0,0, 00,0,,,,,, 00 0,,,,,,,, 00,,, 0,,,,,,0 00,,, 0,,0, 0,0,, 0, 00,, 0,,,, 0,0 00,,,0, Opłata stała w wysokoêci pln netto. Uwaga: W przypadku kratek w wykonaniu na wymiar dla ka dego wymiaru kratki nale y doliczyç opłat stałà w wysokoêci pln netto (niezale nà od iloêci kratek). Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Wyposa enie dodatkowe (wyceniane oddzielnie): ramka monta owa GGR, przepustnica regulacyjna GAT. Monta typ (nie zawiera ramki GGR) dopłata: B 00 -,00 pln ; B 0 -,00 pln Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

27 kratki GAT - Przepustnica regulacyjna i ramka monta owa GGR (wykonanie standardowe) AxB GAT GGR AxB GAT GGR 00x0,, 00x0,, 00x0, 0, 00x0,, 00x0,, 00x00,,0 00x0,, 00x00,, 00x0,, 00x00,,0 00x0,,00 GGR - Ramka monta owa i przepustnica regulacyjna - GAT (wykonanie na wymiar) GGR-B GAT-B A ,,,0,,,,0, 0,,, 00,,0, 0,,,, 0,,,, 00,0, 0,,,, 0,,,, 0, 00, 0,,,,,,,, 0,, 00,,,, 0,,0,, 0,,, 00,, 0,,0,,, 0,,,, 00 0,,0,,,, 0,,,,, 0,,,,,,0,,,, 0, 00,,,,0,, 0,,,,,, 000,,,,,, D - Kratka wyrównawcza (zawiera kołnierz dopasowujàcy) A B ,0,0,0,,0,,,,,0,,,,, 0,,,,0,0 0,,,0,, Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. W przypadku malowania w kolorze RAL0 dop ata do ceny kratki +% Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

28 kratki A - Kratka konwekcyjna - podłogowa A Cena za długoêç m zawiera ramk typ lub Cena za długoêç m zawiera ramk typ 0,, 0, 0, 00,, 0,, 00,0,0 0,0, 00,, 0,0, 00, 00, Kratki dostarczane w odcinkach 00 mm. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. Na podstawie zapytania dost pne wykonanie - anodyzowanie mosiàdzem, anodyzowanie bràzem, anodyzowanie czarne. IGR - Kratka podłogowa AxB (mm) Typ 0x00 00x00 00x00 00x00 IGR-0-0,,,, IGR-0-,,,, IGR--0 00, 0,0, 0, IGR--,, 0,0, IGR--0,,00,, IGR-- 0,, 0, 0,0 IGR--0,,,,00 IGR--,, 0, 0, IGR--0 0,,0,, IGR--,,0 0,0 0, Przeznaczone do monta u w pod ogach o wysokoêci 0 mm. Wykonanie standardowe anodyzowane aluminium. Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

29 kratki YGC - Kratka Êcienna zewn trzna Ød [mm] 0, 0,, 0 0, 0, 00, 0,0,0 00 0, 00,0 W zakresie Ø0-00 wykonanie standardowe jako odlew aluminiowy z siatkà zabezpieczajàcà. YGC - Kratka Êcienna zewn trzna Ød [mm] 0,, 00, 00 0, 00, , W zakresie Ø0-0 wykonanie standardowe ze stali galwanizowanej bez siatki zabezpieczajàcej. Wykonanie z siatkà dost pne na zapytanie. VR - Kratka Êcienna zewn trzna AxB x0, 0 x0, 00 x, 0 x, x,0 00 x, Ceny w zł, nie zawierajà VAT (%). Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez odr bnego powiadomienia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo