ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016"

Transkrypt

1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy szczególnie brać pod uwagę chęci i zaangażowanie ucznia w lekcje, wysiłek wkładany przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SKALA OCEN: 1- niedostateczny 2- dopuszczający 3- dostateczny 4- dobry 5- bardzo dobry 6- celujący Dodatkowe oznaczenia +,-, ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Będą oceniane : 1.Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków. 2.Postawa i aktywność na ocenę z postawy i aktywności ma wpływ stosunek do przedmiotu wyrażający się systematycznym uczęszczaniem na lekcje i właściwym przygotowaniem do nich, zdyscyplinowaniem, zaangażowaniem, aktywnością i pilnością ucznia. Przez przygotowanie do zajęć rozumiemy posiadanie odpowiedniego stroju sportowego. 3 Stosunek do przeciwnika i partnera. 4 Stosunek do własnego ciała. 5.Aktywność fizyczna. 6 Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidziany dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 7.Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. Uwagi: 1. Uczeń w ciągu półrocza może nie mieć na lekcji wf dwa razy stroju do ćwiczeń, trzeci brak stroju jest równoznaczny z oceną cząstkową niedostateczną. Każdy kolejny brak stroju to cząstkowa ocena niedostateczna. 2. Jeżeli uczeń w ciągu półrocza ma zawsze właściwy strój na lekcję wf, w nagrodę otrzymuje ocenę cząstkową celujący. 3. Uczeń może być zwolniony z niektórych ćwiczeń na lekcji wf przez półrocze lub cały rok szkolny na podstawie podania napisanego do dyrektora przez rodziców z dołączonym zwolnieniem lekarskim. 4. Ocena roczna otrzymana przez ucznia wynika z ocen cząstkowych, lecz nie musi być ich średnią arytmetyczną. 5. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który brał udział we wszystkich sprawdzianach w

2 ciągu całego roku szkolnego. 6. Nauczyciel może zwolnić ucznia z wykonania określonego zadania ruchowego jeśli ogólny poziom sprawności intelektualnej i ruchowej ucznia jest tak niski, że może to zagrażać jego bezpieczeństwu. 7. Uczeń obecny na lekcji w-f, który nie ćwiczy w związku ze zwolnieniem lekarskim lub brakiem stroju itp. zobowiązany jest do pomocy przy organizacji lekcji (przeprowadzenia rozgrzewki,sędziowania gry,uporządkowania sprzętu i obiektów sportowych, asekuracji kolegów w czasie ćwiczeń itp.czynności). 8. Za nieusprawiedliwione nieobecności na obowiązkowej dyscyplinie sportowej do wyboru, będzie obniżona ocena z w-f oraz wpisane ujemne punkty z zachowania. Ocena bieżąca 1 Uczeń może otrzymać na lekcji ocenę 5,6, lub +, za wykazanie się umiejętnościami, wiadomościami, wzorowym zachowaniem w określonej sytuacji, postawą. Trzy + to ocena bardzo dobra. STRÓJ NA LEKCJĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Koszulka z krótkimi rękawami sportowa bez zamków, guzików, kołnierzy itp. Kolor koszulki ustalony jest przez uczniów danej klasy na początku roku szkolnego. Krótkie spodenki sportowe bez zamków, guzików itp. Buty czyste tenisówki (adidasy z odpowiednią podeszwą,gdy lekcja odbywa się poza salą gimnastyczną). Dres sportowy gdy, lekcja odbywa się na dworze. SPOSÓB INFORMOWANIA O OCENACH O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie dowiedzą się bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń dowiaduje się dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. O zagrożeniu oceną niedostateczną przez dziecko, rodzice powiadomieni będą miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. W razie trudności ucznia z przedmiotem, do szkoły będą wzywani rodzice.

3 KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki, by uzyskać ocenę bardzo dodrą i zajął na szkolnych zawodach powiatowych od 1 do 6 miejsca, (lub odpowiednio wysokie na innych zawodach sportowych ) oraz wykazuje wzorowe zachowanie jako uczeń na lekcji wf, zawodnik na boisku, widz na trybunach. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu podstawowego dla danej klasy. Bardzo starannie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć.prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych SZS. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który, bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku i wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu jest dużo mniejszy niż jego możliwości. Ma braki w wiadomościach, umiejętnościach na poziomie podstawowym określonym dla danej klasy. Staranność, sumienność w wykonywaniu zadań, zaangażowanie w przebieg lekcji i stopień przygotowania do zajęć budzą zastrzeżenia. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

4 STANDARDY WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Standardy wymagań w zakresie umiejętności, wiadomości dla 1 klasy gimnazjum Poziom podstawowy Klasy sportowe Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości Lekkoatletyka (ch), 600(d) metrów- uczeń ukończył próbę na miarę swoich możliwości metrów ukończył próbę na miarę swoich możliwości 3 Skok w dal uczeń skacze poprawnie technicznie, uzyskana odległość jest odzwierciedleniem jego możliwości. 4- wykonuje skipingi, wieloskoki, przeplatanki. Zna zasady zachowania na lekcji wf poza szkołą. Wie jak przygotować się do biegu metrów uczeń przebiegł dystans w bardzo dobrym czasie, ładny krok biegowy, posiada umiejętność rozłożenia sił na cały dystans metrów uczeń przebiegł dystans w bardzo dobrym czasie, prawidłowy start niski. 3 Skok w dal uczeń uzyskał bardzo dobrą odległość, skacząc poprawnie technicznie. 4 dobrze wykonuje skipingi,przeplatanki i wieloskoki. 5-dobrze technicznie wykonuje pchnięcie kulą z ustawienia. Gimnastyka bokiem. 1- Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 2 Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu 1 Zna zasady asekuracji i samoasekuracji. 2 Wie jak korzystać, przechowywać, przenosić szkolny sprzęt sportowy. 1- Wykonuje płynnie i bezbłędnie przewroty w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 2 Wykonuje stanie Uczeń zna podstawowe przepisy LA Wie jak rozgrzewkę do lekcji LA. Umie omówić prawidłowe wykonanie poznanych elementów, oraz jak w poziomie podstawowym.

5 podpartego. 3 Stanie na rękach z pomocą. 4 Wyskok na skrzynię do przysiadu podpartego zeskok w głąb na materac. (prawidłowe odbicie od odskoczni) Siatkówka 1 Właściwa postawa siatkarska. 2 Poruszanie się po boisku. 3 Odbicia piłki sposobem górnym nad głową. 4 Odbicia piłki sposobem dolnym nad głową. 5 Zagrywka górna. 3 Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych. 4-Wie jak przygotować (rozgrzać się)do wykonywania ćw.gimnastycznych. gry w piłkę siatkową. na rękach przy drabince z uniku podpartego. 3 Wykonuje przerzut bokiem, skok kuczny przez skrzynię. 4-Umie 1 W czasie gry przyjmuje postawę siatkarską i porusza się we właściwy sposób. 2 Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym są płynne z wyraźnie zaznaczoną pracą nóg. 3 Zagrywka górna jest wykonana i skutecznie. 4- Umie Wie jak przygotować (rozgrzać się)do wykonywania ćw.gimnastycznych. w siatkówkę. 2 Zna ustawienie boisku i wie jak wykonuje się przejścia. 3 Sędziuje z pomocą nauczyciela. Koszykówka 1 Kozłowanie piłki P i L ręką. 2 Podanie sprzed klatki piersiowej. 3 Zatrzymanie na jedno i dwa tempa. 4 Rzut jednorącz do kosza. Piłka ręczna 1 Kozłowanie piłki gry w koszykówkę. 1 Płynnie wykonuje kozłowanie piłki P i L ręką ze zmianą kierunku. 2 Podania sprzed klatki piersiowej są wykonane i dokładnie. 3 Uczeń wykonuje rzut jednorącz i stosuje go skutecznie w czasie gry. 4-Umie rzut z biegu po kozłowaniu. w koszykówkę. 2 Zna ustawienie boisku w czasie gry. 3 Umie omówić wykonanie rzutu jednorącz do kosza, podania sprzed klatki piersiowej, zatrzymania na jedno i dwa tempa.

6 P i L ręką. 2 Poruszanie się po boisku. 3 Podania i chwyty piłki. 4 Rzut z wyskoku na bramkę. Piłka nożna Czynny i chętny udział w zajęciach. w piłkę ręczną. gry w piłkę nożną. Zasada FER. PLEY.. 1 Uczeń płynnie kozłuje P i L ręką panuje nad piłką w czasie kozłowania nie patrzy na piłkę. 2 Umie poruszać się po boisku, właściwie się ustawić. 3 Dokładnie i podaje i chwyta piłkę w miejscu i w ruchu. 4- Wykonuje i skutecznie rzut z wyskoku 1 Płynnie i prowadzi piłkę panuje nad piłką, dokładnie podaje. 2 Umie oddać celny strzał na bramkę z miejsca i w ruchu. 3 Umie żonglować piłką. 4-Umie w piłkę ręczną. 2 Wie jakie jest ustawienie boisku i gdzie się ustawić. 3 Umie omówić wykonanie poznanych elementów technicznych. 1 Zna przepisy piłki nożnej. 2 Umie omówić poznane elementy techniczne. 3 Zna najlepszych zawodników i najlepsze drużyny. 4 Wie dużo o rozgrywkach piłkarskich na świecie, w Polsce i regionie. Siłownia 1- Uczeń chętnie i czynnie bierze udział w zajęciach 2 Umie skorygować swoją postawę przy lustrze. 1 Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i zachowania na siłowni. 2 Uczeń korzysta ze sprzętu na siłowni. 3 Wie jak wykonywać podstawowe ćwiczenia siłowe. 4 Zna zasady 1 Uczeń technicznie wykonuje ćwiczenia siłowe. 2 Prawidłowo korzysta z przyrządów i przyborów na siłowni. 3 Prawidłowo asekuruje kolegów w czasie ćwiczeń. 1 Umie nazwać podstawowe ćwiczenia, mięśnie i urządzenia. 2 Bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowuje się na siłowni. 3 Zna najczęstsze wady postawy i ćwiczenia je korygujące.

7 Tenis stołowy Umie odbijać z forhendu i z bekhendu. asekuracji. 5 Wie jakie są najczęstsze wady postawy. Zna przepisy gry w tenisa stołowego. 4 Pamięta o akcentowaniu prawidłowej postawy ciała w czasie ćwiczeń. Umie dobrze odbijać z forhendu i z bekhendu. Zna przepisy gry w tenisa stołowego. STANDARDY WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Standardy wymagań w zakresie umiejętności, wiadomości dla 2 klasy gimnazjum Poziom podstawowy Klasy sportowe Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości Lekkoatletyka (ch),600(d) metrów- uczeń ukończył próbę na miarę swoich możliwości metrów ukończył próbę na miarę swoich możliwości 3 Skok w dal uczeń skacze poprawnie technicznie, uzyskana odległość jest odzwierciedleniem jego możliwości. 4- wykonuje skipingi, wieloskoki, przeplatanki. Zna zasady zachowania na lekcji wf poza szkołą. Wie jak przygotować się do biegu metrów uczeń przebiegł dystans w bardzo dobrym czasie, ładny krok biegowy, posiada umiejętność rozłożenia sił na cały dystans metrów uczeń przebiegł dystans w bardzo dobrym czasie, prawidłowy start niski. 3 Skok w dal uczeń uzyskał bardzo dobrą odległość, skacząc poprawnie technicznie. 4 Poprawnie wykonuje skipingi,przeplatanki i wieloskoki. 5-dobrze technicznie wykonuje pchnięcie kulą z ustawienia bokiem. Uczeń zna podstawowe przepisy LA Wie jak rozgrzewkę do lekcji LA..

8 Gimnastyka 1- Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 2 Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 3 Stanie na rękach z pomocą. 4 Wyskok na skrzynię do przysiadu podpartego zeskok w głąb na materac. (prawidłowe odbicie od odskoczni) Siatkówka 1 Właściwa postawa siatkarska. 2 Poruszanie się po boisku. 3 Odbicia piłki sposobem górnym nad głową. 4 Odbicia piłki sposobem dolnym nad głową. 5 Zagrywka górna. 1 Zna zasady asekuracji i samoasekuracji. 2 Wie jak korzystać, przechowywać, przenosić szkolny sprzęt sportowy. 3 Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych. 4-Wie jak przygotować się(rozgrzać się)do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. gry w piłkę siatkową. 1 Wykonuje płynnie i bezbłędnie przewroty w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przewrót w przód z naskoku do przysiadu podpartego, przewrót w tył do rozkroku. 2 Wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego. 3 Wykonuje przerzut bokiem, skok kuczny przez skrzynię. 4-Wykonuje stanie na głowie. 1 W czasie gry przyjmuje postawę siatkarską i porusza się we właściwy sposób. 2 Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym są płynne z wyraźnie zaznaczoną pracą nóg. 3 Zagrywka górna jest wykonana i skutecznie. 4- Dokładnie wystawia piłkę. 5- Wykonuje zbicie piłki. Umie omówić prawidłowe wykonanie poznanych Elementów, oraz jak w poziomie podstawowym. w siatkówkę. 2 Zna ustawienie boisku i wie jak wykonuje się przejścia. 3 Sędziuje z pomocą nauczyciela.

9 Koszykówka 1 Kozłowanie piłki P i L ręką. 2 Podanie sprzed klatki piersiowej. 3 Zatrzymanie na jedno i dwa tempa. 4 Rzut jednorącz do kosza. 5- Rzut z biegu po kozłowaniu. gry w koszykówkę. 1 Płynnie wykonuje kozłowanie piłki P i L ręką ze zmianą kierunku. 2 Podania sprzed klatki piersiowej są wykonane i dokładnie. 3 Uczeń wykonuje rzut jednorącz i stosuje go skutecznie w czasie gry. 4-Umie rzut z biegu po kozłowaniu i stosuje go skutecznie w grze. 5- Rzut z wyskoku. w koszykówkę. 2 Zna ustawienie boisku w czasie gry. 3 Umie omówić wykonanie rzutu jednorącz do kosza, podania sprzed klatki piersiowej, zatrzymania na jedno i dwa tempa. Piłka ręczna 1 Kozłowanie piłki P i L ręką. 2 Poruszanie się po boisku. 3 Podania i chwyty piłki. 4 Rzut z wyskoku na bramkę. 5- Ustawienie w obronie. gry w piłkę ręczną. 1 Uczeń płynnie kozłuje P i L ręką panuje nad piłką w czasie kozłowania nie patrzy na piłkę. 2 Umie poruszać się po boisku, właściwie się ustawić. 3 Dokładnie i podaje i chwyta piłkę w miejscu i w ruchu. 4- Prawidłowo wykonuje rzuty z wyskoku szybko, silno i skutecznie. 5- Umie ustawić się w obronie i skutecznie poruszać się w niej. w piłkę ręczną. 2 Wie jakie jest ustawienie boisku i gdzie się ustawić. 3 Umie omówić wykonanie poznanych elementów technicznych.

10 Piłka nożna Czynny i chętny udział w zajęciach. Siłownia 1- Uczeń chętnie i czynnie bierze udział w zajęciach 2 Umie skorygować swoją postawę przy lustrze. 3-Umie Tenis stołowy Umie odbijać z forhendu i z bekhendu. gry w piłkę nożną. Zasada FER. PLEY.. 1 Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i zachowania na siłowni. 2 Uczeń korzysta ze sprzętu na siłowni. 3 Wie jak wykonywać podstawowe ćwiczenia siłowe. 4 Zna zasady asekuracji. 5 Wie jakie są najczęstsze wady postawy. Zna przepisy gry w tenisa stołowego. 1 Płynnie i prowadzi piłkę panuje nad piłką, dokładnie podaje. 2 Umie oddać celny strzał na bramkę z miejsca i w ruchu. 3 Umie żonglować piłką. 4- Gra zespołowo, zgodnie z przepisami gry. 1 Uczeń technicznie wykonuje ćwiczenia siłowe. 2 Prawidłowo korzysta z przyrządów i przyborów na siłowni. 3 Prawidłowo asekuruje kolegów w czasie ćwiczeń. 4 Pamięta o akcentowaniu prawidłowej postawy ciała w czasie ćwiczeń. Umie dobrze odbijać z forhendu i z bekhendu. 1 Zna przepisy piłki nożnej. 2 Umie omówić poznane elementy techniczne. 3 Zna najlepszych zawodników i najlepsze drużyny. 4 Wie dużo o rozgrywkach piłkarskich na świecie, w Polsce i regionie. 1 Umie nazwać podstawowe ćwiczenia, mięśnie i urządzenia. 2 Bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowuje się na siłowni. 3 Zna najczęstsze wady postawy i ćwiczenia je korygujące. 4-Zna skutki stosowania sterydów, spożywania alkoholu,palenia papierosów,używania narkotyków i innych środków.zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania. Zna przepisy gry w tenisa stołowego.

11 STANDARDY WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Standardy wymagań w zakresie umiejętności, wiadomości dla 3 klasy gimnazjum Poziom podstawowy Klasy sportowe Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości Lekkoatletyka (ch),600(d) metrów- uczeń ukończył próbę na miarę swoich możliwości metrów ukończył próbę na miarę swoich możliwości 3 Skok w dal uczeń skacze poprawnie technicznie, uzyskana odległość jest odzwierciedleniem jego możliwości. 4- wykonuje skipingi, wieloskoki, przeplatanki. 5- wykonuje pchnięcie kulą z ustawienia bokiem. Zna zasady zachowania na lekcji wf poza szkołą. Wie jak przygotować się do biegu. Wie jak udzielić pierwszej pomocy (ch),600(d) metrów uczeń przebiegł dystans w bardzo dobrym czasie, ładny krok biegowy, posiada umiejętność rozłożenia sił na cały dystans metrów uczeń przebiegł dystans w bardzo dobrym czasie, prawidłowy start niski. 3 Skok w dal uczeń uzyskał bardzo dobrą odległość, skacząc poprawnie technicznie. 4 Poprawnie wykonuje skipingi,przeplatanki i wieloskoki. 5- Wykonuje pchnięcie kulą z ustawienia tyłem do kierunku rzutu. 6- Bierze udział w LA zawodach. 7-Umie. Uczeń zna podstawowe przepisy LA Wie jak rozgrzewkę do lekcji LA. Umie omówić technikę nauczanych elementów. Prawidłowo zachowuje się na lekcji poza szkołą. Wie jak udzielić pierwszej pomocy. Gimnastyka 1- Przewrót w przód z przysiadu podpartego do 1 Zna zasady asekuracji i samoasekuracji. 1 Wykonuje płynnie i bezbłędnie przewroty w przód i Umie omówić prawidłowe wykonanie poznanych

12 przysiadu podpartego. 2 Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 3 Stanie na rękach z pomocą. 4 Skok kuczny przez skrzynię. (prawidłowe odbicie od odskoczni) 5-Wykonuje stanie na głowie. 2 Wie jak korzystać, przechowywać, przenosić szkolny sprzęt sportowy. 3 Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych. 4-Wie jak przygotowaćsię(rozgr zać się)do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przewrót w przód z naskoku do przysiadu podpartego, przewrót w tył do rozkroku, przewrót w tył ze stania o nogach prostych. 2 Wykonuje przewrót w przód ze stanie na rękach. 3 Wykonuje przerzut bokiem, skok kuczny przez skrzynię. 4- Wykonuje płynnie układ ćwiczeń wolnych. 5-Bezbłędnie wykonuje stanie na głowie. Elementów, oraz jak w poziomie podstawowym. Wie o wartości ćwiczeń gimnastycznych dla zdrowia. Wie jak przygotowaćsię(rozgr zać się)do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Siatkówka 1 Właściwa postawa siatkarska. 2 Poruszanie się po boisku. 3 Odbicia piłki sposobem górnym nad głową. 4 Odbicia piłki sposobem dolnym nad głową. 5 Zagrywka górna. 6-Wystawianie piłki. 7-Zbicie piłki. 8-Umie gry w piłkę siatkową. Właściwe zachowanie na boisku w czasie gry. 1 W czasie gry przyjmuje postawę siatkarską i porusza się we właściwy sposób. 2 Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym są płynne z wyraźnie zaznaczoną pracą nóg. 3 Zagrywka górna jest wykonana i skutecznie. 4- Dokładnie wystawia piłkę. 5- Wykonuje zbicie piłki. 6-Gra zespołowo i chętnie. 7-Umie w siatkówkę. 2 Zna ustawienie boisku i wie jak wykonuje się przejścia. 3 Sędziuje z pomocą nauczyciela.

13 Koszykówka 1 Kozłowanie piłki P i L ręką. 2 Podanie sprzed klatki piersiowej. 3 Zatrzymanie na jedno i dwa tempa. 4 Rzut jednorącz do kosza. 5- Rzut z biegu po kozłowaniu. Piłka ręczna 1 Kozłowanie piłki P i L ręką. 2 Poruszanie się po boisku. 3 Podania i chwyty piłki. 4 Rzut z wyskoku na bramkę. 5- Ustawienie w obronie. gry w koszykówkę. gry w piłkę ręczną. 1 Płynnie wykonuje kozłowanie piłki P i L ręką ze zmianą kierunku. 2 Podania sprzed klatki piersiowej są wykonane i dokładnie. 3 Uczeń wykonuje rzut jednorącz i stosuje go skutecznie w czasie gry. 4-Umie rzut z biegu po kozłowaniu i stosuje go skutecznie w grze. 5- Wykonuje skutecznie rzut z wyskoku. 6-Gra zespołowo zgodnie z obranymi założeniami taktycznymi. 7-Umie 1 Uczeń płynnie kozłuje P i L ręką panuje nad piłką w czasie kozłowania nie patrzy na piłkę. 2 Umie poruszać się po boisku, właściwie się ustawić. 3 Dokładnie i podaje i chwyta piłkę w miejscu i w ruchu. w koszykówkę. 2 Zna ustawienie boisku w czasie gry. 3 Umie omówić wykonanie rzutu jednorącz do kosza, podania sprzed klatki piersiowej, zatrzymania na jedno i dwa tempa, rzutu z biegu po kozłowaniu, rzutu z wyskoku. w piłkę ręczną. 2 Wie jakie jest ustawienie boisku i gdzie się ustawić. 3 Umie omówić wykonanie poznanych elementów technicznych.

14 Piłka nożna Czynny i chętny udział w zajęciach. Umie Siłownia 1- Uczeń chętnie i czynnie bierze udział w zajęciach 2 Umie skorygować swoją postawę przy lustrze. 3-Zna skutki stosowania sterydów, spożywania alkoholu,palenia papierosów,używania narkotyków i innych środków.zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania. gry w piłkę nożną. Zasada FER. PLEY.. 1 Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i zachowania na siłowni. 2 Uczeń korzysta ze sprzętu na siłowni. 3 Wie jak wykonywać podstawowe ćwiczenia siłowe. 4 Zna zasady asekuracji. 5 Wie jakie są 4- Prawidłowo wykonuje rzuty z wyskoku szybko, silno i skutecznie. 5- Umie ustawić się w obronie i skutecznie poruszać się w niej. 6-Gra zespołowo zgodnie z obranymi założeniami taktycznymi. 7-Umie 1 Płynnie i prowadzi piłkę panuje nad piłką, dokładnie podaje. 2 Umie oddać celny strzał na bramkę z miejsca i w ruchu. 3 Umie żonglować piłką. 4- Gra zespołowo, zgodnie z przepisami gry. 1 Uczeń technicznie wykonuje ćwiczenia siłowe. 2 Prawidłowo korzysta z przyrządów i przyborów na siłowni. 3 Prawidłowo asekuruje kolegów w czasie ćwiczeń. 4 Pamięta o akcentowaniu prawidłowej postawy ciała w czasie 1 Zna przepisy piłki nożnej. 2 Umie omówić poznane elementy techniczne. 3 Zna najlepszych zawodników i najlepsze drużyny. 4 Wie dużo o rozgrywkach piłkarskich na świecie, w Polsce i regionie. 1 Umie nazwać podstawowe ćwiczenia, mięśnie i urządzenia. 2 Bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowuje się na siłowni. 3 Zna najczęstsze wady postawy i ćwiczenia je korygujące. 4-Zna skutki stosowania sterydów, spożywania alkoholu,palenia

15 Tenis stołowy Umie odbijać z forhendu i z bekhendu. najczęstsze wady postawy. ćwiczeń. papierosów,używania narkotyków i innych środków.zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania. Zna przepisy gry w tenisa stołowego. Umie dobrze odbijać z forhendu i z bekhendu. Zna przepisy gry w tenisa stołowego.

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA (KL. IV - VI) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY UCZNIA: 1. OCENA POSTAWY I AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o: 1. Podstawę programową z wychowania fizycznego. 2. Statut Gimnazjum w Starych Proboszczewicach.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 SKALA OCEN W ocenianiu cząstkowym, semestralnym i rocznym stosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 2. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Miejskie Gimnazjum nr 4 Im. Zofii Kossak w Oświęcimiu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Poziom umiejętności i sprawności fizycznej podlega ocenie w skali sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce klasy IV-VI KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE. II etap edukacyjny Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Cele kształcenia - wymagania ogólne II etap edukacyjny Klasy IV-VI Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie Sport Rekreacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Informacje ogólne: 1. Nauczanie wychowania fizycznego w naszym gimnazjum odbywa się według zmodyfikowanego programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na wszystkie oceny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otyniu wychowania fizycznego

Wymagania programowe na wszystkie oceny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otyniu wychowania fizycznego Wymagania programowe na wszystkie oceny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otyniu wychowania fizycznego Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fizycznego określa: obszary oceniania przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM W WIELICZCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM W WIELICZCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM W WIELICZCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Cele wychowania fizycznego: wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie poziomu wydolności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR.4 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego

GIMNAZJUM NR.4 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego GIMNAZJUM NR.4 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego 2010 Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Gimnazjum nr 4 im. Noblistów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Dęblinie ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21. 03. 2001 r. w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Warszawa.dn.02.09.2015 r. KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena śródroczna lub roczna jest ustalana na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu nauczania i wymagania edukacyjne

Plan realizacji programu nauczania i wymagania edukacyjne PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 53 SIÓSTR PREZENTEK Klasa II gimnazjum Plan realizacji programu nauczania i wymagania edukacyjne Opr.G.Grabowska,A.Krynicka-Ślusarek,B.Banach,Ł.Dąbroś,Ł.Orzechowski Kraków, dn. 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS V i VI w roku szkolnym 2017/2018: Po ukończeniu klasy V uczeń potrafi: - wykonać marszobieg kształtujący wytrzymałość tlenową, - przebiec 60m w jak

Bardziej szczegółowo

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny Przedmiot: wychowanie fizyczne Klasy: SP i Gimnazjum Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny cząstkowe uzyskane z: -Umiejętności -Wiadomości -Aktywności i stosunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA ZE ZMIANAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE FIZYCZNEGO 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo