DUŻE KOMENTARZE BECKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUŻE KOMENTARZE BECKA"

Transkrypt

1

2 DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

3

4 DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Komentarz Redaktorzy Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski dr Ludwik Sobolewski dr hab. Paweł Wajda Przedmowa Przewodniczący KNF, mec. Andrzej Jakubiak Autorzy prof. UMK dr hab. Mirosław Bączyk, dr hab. Rafał Biskup, prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz, dr Anna Błachnio-Parzych, mec. Karolina Borkowska, Agnieszka Dymura, mec. Diana Gago-Rudnicka, dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, dr Krzysztof Glibowski, dr Marcin Glicz, mec. Sławomir Jakszuk, mec. Miłka Kuźnicka, mec. Marcin Marczuk, prof. zw. dr hab. Marek Michalski, dr Rafał Mroczkowski, dr Tomasz Oczkowski, dr Dominika Opalska, mec. Alicja Ostanek, Joanna Róg, mec. Sebastian Rudnicki, mec. Mariusz Rypina, dr Piotr Stanisławiszyn, Magdalena Śliwa, mec. Aleksander Śmidowicz, dr hab. Paweł Wajda, mec. Marek Wędrychowski, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, mec. Bartosz Wojno, dr Konrad Zacharzewski, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Kamil Zaradkiewicz, dr Patrycja Zawadzka 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014

5 Propozycja cytowania: P. Wajda, [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk c Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Redaktorzy Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów IX XI XV XVII 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym Oddział 1. Przepisy wspólne Art Oddział 2. Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich Art Oddział 3. Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Art Rozdział 3. Obowiązki informacyjne emitentów Art. 55a 68a Rozdział 4. Znaczne pakiety akcji spółek publicznych Oddział 1. Ujawnianie stanu posiadania Art Oddział 2. Wezwania Art Oddział 3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej Art Oddział 4. Przepisy szczególne Art a Rozdział 5. Zniesienie dematerializacji akcji Art Rozdział 6. Opłaty Art Rozdział 7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów Art V

7 Spis treści Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilna Art Rozdział 9. Przepisy karne Art Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe Art Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Dział I. Przepisy ogólne Art Dział II. Wtórny obrót instrumentami finansowymi Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Rynek regulowany Oddział 1. Rynek giełdowy Art Oddział 2. Rynek pozagiełdowy Art Oddział 3. Zakaz manipulacji Art Oddział 4. Przyjęte praktyki rynkowe Art Dział III. System depozytowo-rozliczeniowy Art. 45a 68e Dział IV. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi Rozdział 1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne Oddział 1. Przepisy ogólne Art Oddział 2. Domy maklerskie Art Oddział 3. Banki prowadzące działalność maklerską Art Oddział 4. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art Rozdział 2. Szczególne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi Oddział 1. Banki powiernicze Art Oddział 2. Kluby inwestorów Art Rozdział 3. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni Art Dział V. Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat Art Dział VI. Dostęp do informacji o szczególnym charakterze Rozdział 1. Tajemnica zawodowa Art Rozdział 2. Informacje poufne Art a VI

8 Spis treści Dział VII. Opłaty Art Dział VIII. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów Przed Art Art a Dział IX. Odpowiedzialność cywilna Art Dział X. Przepisy karne Art Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Dział XII. Przepisy przejściowe i końcowe Art Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym Art Rozdział 3. Finansowanie nadzoru nad rynkiem finansowym Art Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział 5. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe Art Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Zasady działania Komisji Art Rozdział 3. Wymiana informacji między organami nadzoru Art Rozdział 4. Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków Art Rozdział 5. Przepisy karne Art Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe Art Indeks rzeczowy VII

9

10 Redaktorzy prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach prezes Rady Giełdy. Prezes sądu Izby Domów Maklerskich. Radca prawny, partner kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, były partner Weil, Gotshal & Manges a następnie Linklaters. Kierował zespołami prawników w szeregu ofert publicznych, transakcji typu M&A, oraz prywatyzacji. Członek Rady Nadzorczej mbanku i kilku innych rad nadzorczych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik katedry, były prodziekan i prorektor UW. dr Ludwik Sobolewski Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (od 2013 r.), b. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( ). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon- Assas Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant sędziowski. Rozpoczął karierę zawodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach pracował w Urzędzie Rady Ministrów. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych, między innymi KDPW, Towarowej Giełdy Energii, PAK SA, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Inventum. dr hab. Paweł Wajda adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adwokat. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji poświęconych w szczególności prawnym aspektom funkcjonowania rynków finansowych. Autor licznych ekspertyz, opracowań i opinii prawnych dotyczących rynków finansowych, w tym rynku kapitałowego. Zajmuje się między innymi bieżącą obsługą prawną jednej z wiodących firm inwestycyjnych. Współpracuje z międzynarodowymi kancelariami prawnymi zajmującymi się obsługą prawną instytucji finansowych i transakcji mających miejsce w obrębie rynków finansowych. IX

11

12 Autorzy prof. UMK dr hab. Mirosław Bączyk kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzia Sądu Najwyższego Objaśnienia do art , 177 ObrIFinU dr hab. Rafał Biskup adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Objaśnienia do art ObrIFinU prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Objaśnienia do art , ObrIFinU dr Anna Błachnio-Parzych adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukowej Objaśnienia do art , , ObrIFinU mec. Karolina Borkowska radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art a, 68 OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem); do art OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art OfertaPublU (wspólnie z P. Wajdą) Agnieszka Dymura aplikant radcowski, członek OIRP w Warszawie Objaśnienia do art OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem) mec. Diana Gago-Rudnicka radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art , OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem) dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Objaśnienia do art , dr Krzysztof Glibowski adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Objaśnienia do art. 2, 33 38, ObrIFinU dr Marcin Glicz adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art a ObrIFinU mec. Sławomir Jakszuk radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 55a 56a, 57 OfertaPublU (wspólnie z M. Rypiną); do art. 56b 56c, 58, OfertaPublU (wspólnie z A. Ostanek); do art , OfertaPublU (wspólnie z D. Gago-Rudnicką); do art OfertaPublU (wspólnie z J. Róg); do art OfertaPublU (wspólnie z K. Borkowską); do art OfertaPublU (wspólnie z A. Dymurą) mec. Miłka Kuźnicka radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 7 15a, 20 37, OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem) XI

13 Autorzy mec. Marcin Marczuk radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 7 15a, 20 37, OfertaPublU (wspólnie z M. Kuźnicką); do art a, 68 (wspólnie z K. Borkowską); do art OfertaPublU (wspólnie z J. Róg); do art OfertaPublU (wspólnie z A. Ostanek) prof. zw. dr hab. Marek Michalski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Objaśnienia do art ObrIFinU dr Rafał Mroczkowski adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art ObrIFinU dr Tomasz Oczkowski adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny Objaśnienia do Przed Art. 165, , a ObrIFinU dr Dominika Opalska adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art ObrIFinU mec. Alicja Ostanek radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 56b 56c, 58, OfertPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art OfertPublU (wspólnie z M. Marczukiem) Joanna Róg doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie Objaśnienia do art OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art. 98 (wspólnie z P. Wajdą) do art OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem) mec. Sebastian Rudnicki radca prawny, counsel Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art , OfertaPublU (wspólnie z M. Śliwą) mec. Mariusz Rypina adwokat, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 55a 56a, 57 OfertPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art , 68a, 101 dr Piotr Stanisławiszyn adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Objaśnienia do art. 55, 63 ObrIFinU Magdalena Śliwa doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie Objaśnienia do art , OfertaPublU (wspólnie z S. Rudnickim) mec. Aleksander Śmidowicz radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., arbiter Sądu Izby Domów Maklerskich Objaśnienia do art. 98a 98j ObrIFinU dr hab. Paweł Wajda adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Objaśnienia do art. 1, 3 Nb , , , , , , , art. 3a, 50 ObrIFinU (wspólnie z M. Wierzbowskim); art a, 84 94, , ObrIFinU; art. 1 6 OfertaPublU (wspólnie z M. Wierzbowskim), do art OfertaPublU (wspólnie z K. Borkowską); do art. 98 OfertaPublU (wspólnie z J. Róg) XII

14 Autorzy mec. Marek P. Wędrychowski radca prawny, w latach pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Legislacyjnym, były wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 1 5, 17 19, 24 25, NadzRKapU; art. 6 10, 16, 17a 17b, 18 20, 33, NadzFinU prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, były Prezes tejże Rady; radca prawny Objaśnienia do art. 1, 3 Nb , , , , , , , art. 3a, 50 ObrIFinU (wspólnie z P. Wajdą), art. 1 6 OfertaPublU (wspólnie z P. Wajdą) mec. Bartosz Wojno radca prawny, pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, uczestnik prac legislacyjnych nad regulacjami rynku finansowego Objaśnienia do art. 6 16, 20 23, 26 38a NadzRKapU; art. 1 5, 6b, 11 15, 17, 17c 17d NadzRFinU dr Konrad Zacharzewski adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Prodziekan ds. Studenckich Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Objaśnienia do art. 45a 45h, 51 54, 56 59, 65 68e, 79 83a ObrIFinU prof. UKSW dr hab Piotr Zapadka Prodziekan Wydzialu Prawa i Administracji. Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Objaśnienia do art , ObrIFinU dr Kamil Zaradkiewicz adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 3 Nb 1 169, , , , , , , ObrIFinU dr Patrycja Zawadzka adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Objaśnienia do art ObrIFinU XIII

15

16 Przedmowa Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o wyd. 2 komentarza Prawo rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której mam zaszczyt przewodniczyć, jest państwową instytucją dbającą o bezpieczeństwo i rozwój rynku finansowego. Nasza podstawowa działalność to nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi: bankami, zakładami ubezpieczeń, towarzystwami emerytalnymi, domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, instytucjami płatniczymi i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Dzięki działaniom KNF bezpieczny i stabilny sektor finansowy pozostaje filarem polskiej gospodarki. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, celem KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. W ramach nadzoru nad rynkiem finansowym Komisja sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, dążąc do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Do zadań KNF oprócz sprawowania nadzoru należy także podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych; to zadanie, tak jak sprawowanie nadzoru, wymaga rozpowszechniania znajomości prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego. Stąd też z zainteresowaniem przyjmujemy publikowanie prac prawniczych dotyczących rynku kapitałowego, które rozpowszechniają wiedzę o regulacji i funkcjonowaniu tego rynku. W tej literaturze istotną rolę odgrywają komentarze do obowiązujących ustaw. Prawo rynku kapitałowego obejmuje komentarz do czterech podstawowych ustaw, którymi są: ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Autorzy komentarza to liczne grono pracowników naukowych z polskich uczelni i prawnicy praktycy specjalizujący się w zagadnieniach rynku kapitałowego. Od momentu ukazania się na rynku wyd. 1 komentarza do prawa rynku kapitałowego upłynęły już ponad 2 lata, obfitujące w liczne zmiany legislacyjne, które to dotyczyły przede wszystkim materii ustawy z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ale także w nieco mniejszym stopniu wszystkich pozostałych ustaw tworzących sui generis konstytucję rynku kapitałowego. W międzyczasie w praktyce obrotu pojawiły się też liczne problemy, które niewątpliwie wymagają od doktryny zajęcia stanowiska i przedstawienia odpowiednich uwag komentatorskich. W okresie tym sądy powszechne i administracyjne wielokrotnie orzekały też w sprawach dotyczących cywilnoprawnych, karnoprawnych oraz administracyjnoprawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Ostatnie 2 lata to również okres dużej aktywności organu nadzoru KNF. Z całą pewnością można zatem przyjąć, że okres ten był gorącym i ważnym, jeśli chodzi o normatywną regulację krajowego rynku kapitałowego. Wszystkie te okoliczności skłoniły redaktorów naukowych, autorów oraz wydawcę komentarza do prawa rynku kapitałowego do przygotowania wyd. 2 zaktualizowanego i poszerzonego. Oddawane właśnie w ręce Czytelników wyd. 2 będzie stanowić z pewnością istotne źródło wiedzy dla wszystkich prawników zajmujących się zawodowo rynkiem kapitałowym i praktyczną pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem mechanizmów tego rynku, instrumentami finansowymi notowanymi w jego obrębie oraz działającymi tamże instytucjami finansowymi. XV

17 Przedmowa Komentarz jest wyrazem indywidualnych poglądów jego autorów, nie stanowi oficjalnej wykładni komentowanych ustaw, choć wydaje się, że autorzy dokładali starań, aby odzwierciedlić poglądy dominujące i wykładnię przepisów przyjętą w praktyce. Warszawa, maj 2014 r. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak XVI

18 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BFGU ustawa z r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BiegRewU ustawa z r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CBAU ustawa z r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 621 ze zm.) DochJSTU ustawa z r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) DopIFinRRegR rozp. MF z r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. Nr 205, poz. 1699) dyrektywa 2002/87/WE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L Nr 35 z 2003 r., s. 1) dyrektywa 2003/124/WE.... dyrektywa Komisji 2003/124/WE z r. wykonująca dyrektywę 2003/6 w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych (poufnych) oraz definicji manipulacji na rynku (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 70) dyrektywa 2003/71/WE..... dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 345, s. 64) dyrektywa 2004/109/WE.... dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 38) dyrektywa 2004/25/WE..... dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) dyrektywa 2004/72/WE..... dyrektywa Komisji 2004/72/WE z r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych XVII

19 Wykaz skrótów z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L Nr 162, s. 70) dyrektywa 2006/48/WE (dyrektywa CRD) dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 1) akt nieobowiązujący dyrektywa 2006/49/WE (dyrektywa CAD) dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 201) akt nieobowiązujacy dyrektywa 2007/44/WE..... dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.Urz. UE L Nr 247, s. 1) dyrektywa 2009/102/WE.... dyrektywa 2009/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prawa spółek, dotyczącą jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 20) dyrektywa 2009/65/WE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 32) dyrektywa 2009/111/WE.... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 97) dyrektywa 2010/78/UE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 120; dyrektywa Omnibus) dyrektywa 2013/36/UE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 338; dyrektywa CRD IV) dyrektywa 2013/50/UE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z r. zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymo- XVIII

20 Wykaz skrótów gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz.Urz. UE L Nr 294, s. 13) dyrektywa 97/9/WE dyrektywa 97/9/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.Urz. WE L Nr 84, s. 22) dyrektywa Market Abuse... dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE L Nr 96, s. 16) dyrektywa MiFID dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 145, s. 1) dyrektywa MiFID II dyrektywa Komisji 2006/73/WE z r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L Nr 241, s. 26) DzAdmRzU ustawa z r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) DzMaklBankR rozp. MF z r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz.U. Nr 68, poz. 483) DzUbezpU ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) EfEnerU ustawa z r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm.) EgzMaklPapWR rozp. MF z r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 187, poz. 1452) ElInPłU ustawa z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232) akt nieobowiązujący FinPublU ustawa z r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) FundEmU ustawa z r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) FundInwU ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157) GiełdyTowU ustawa z r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 197) InfBieżOkrR rozp. MF z r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne infor- XIX

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Koordynacja: Marta Burgiel - koordynator główny konferencji (TBSP

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE

Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE Maciej Kurzajewski USŁUGI MAKLERSKIE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 października 2013 r. Recenzent Artur Zapała, radca prawny, partner w kancelarii SPCG Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo