Instrukcja obsługi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. www.htc.com"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi

2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA STRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU ROZBIERANIA LUB PRÓBY ROZBIERANIA URZĄDZENIA. PRYWATNOŚĆ W niektórych państwach wymaga się ujawniania przypadków nagrywania rozmów telefonicznych oraz informowania rozmówcy o fakcie nagrywania rozmowy. Podczas korzystania z funkcji nagrywania dostępnej w telefonie należy zawsze postępować zgodnie z przepisami prawnymi i regulacjami obowiązującymi w danym państwie. INFORMACJE O PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009, HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. HTC, logo HTC, HTC Innovation, TouchFLO, HTC Touch, ExtUSB i HTC Care są znakami towarowymi i/lub znakami usług firmy HTC Corporation. Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Bluetooth i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi to zastrzeżony znak towarowy firmy Wireless Fidelity Alliance, Inc. Java, J2ME oraz inne znaki oparte na słowie Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

3 Copyright 2009, Sun Microsystems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2009, Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. microsd jest znakiem towarowym firmy SD Card Association. Opera Mobile firmy Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. ASA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google, Google Maps i YouTube są znakami handlowymi firmy Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Copyright 2009, Esmertec AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright , ArcSoft, Inc. oraz właściciele licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Copyright , Ilium Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Na licencji firmy QUALCOMM Incorporated, zgodnie z poniższymi patentami: Wszelkie inne wymienione tutaj nazwy firm, produktów i usług są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług należącymi do odpowiednich podmiotów. Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym tekście; nie ponosi również odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze spowodowane korzystaniem z niniejszego materiału. Informacje są przedstawione w takim stanie, w jakim przyjmuje je użytkownik, i nie są objęte żadną gwarancją. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega również prawo do zmiany zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

4 4 Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HTC nie jest dozwolone powielanie ani transmitowanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek postaci ani żadnym sposobem (elektronicznym bądź mechanicznym), w tym przez fotokopiowanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemach pamięci masowej, jak również tłumaczenie. Oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności INFORMACJE O POGODZIE, DANE I DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM PRZYJMUJE JE UŻYTKOWNIK, BEZ GWARANCJI CZY POMOCY TECHNICZNEJ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY FIRMY HTC. FIRMA HTC ORAZ JEJ FILIE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, w sposób kategoryczny odrzucają wszelkie reklamacje oraz gwarancje, jawne lub dorozumiane, wynikające z przepisów prawa lub w inny sposób, dotyczące informacji o pogodzie, danych, dokumentacji lub wszelkich innych produktów oraz usług, a w szczególności jawne lub dorozumiane gwarancje rynkowości, jawne lub dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu, nienaruszalności, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności, użyteczności, bezbłędności informacji o pogodzie, danych i/lub dokumentacji lub dorozumianych gwarancji wynikających z prowadzenia działalności handlowej lub z przebiegu realizacji funkcji. Nie ograniczając w niczym powyższych oświadczeń, przyjmuje się dodatkowo, że firma HTC i jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji o pogodzie, danych i/lub dokumentacji lub za skutki takiego wykorzystania. Firma HTC i jej dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji, poręczeń, ani zapewnień, że informacja o pogodzie pojawi się lub pojawiła się w formie raportów, prognoz, danych lub stanu informacyjnego, prezentacji lub opisu oraz że nie spowoduje to żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań w stosunku do żadnej osoby lub jednostki, strony zainteresowanej lub nie zainteresowanej, z powodu jakiejkolwiek niespójności lub pominięcia czynników pogodowych lub zdarzeń prognozowanych lub przedstawianych, zgłaszanych, występujących lub tych, które wystąpiły. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ, UŻYTKOWNIK GODZI SIĘ Z TYM, ŻE

5 INFORMACJE O POGODZIE, DANE I/LUB DOKUMENTACJA MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I ŻE BĘDZIE SIĘ ON KIEROWAŁ ZDROWYM ROZSĄDKIEM I STOSOWAŁ STANDARDOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM INFORMACJI O POGODZIE, DANYCH LUB DOKUMENTACJI. Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności za straty W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA HTC ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, SPECJALNE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ JAKIEKOLWIEK RODZAJU, KONTRAKTOWE LUB DELIKTOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA OBRAŻENIA, UTRATĘ DOCHODU, UTRATĘ RENOMY FIRMY, UTRATĘ OKAZJI BIZNESOWEJ, UTRATĘ DANYCH I/LUB UTRATĘ ZYSKÓW W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH (LUB ZWIĄZANYCH) Z DOSTARCZENIEM, REALIZOWANIEM LUB NIE REALIZOWANIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB WYKORZYSTANIEM INFORMACJI O POGODZIE, DANYCH LUB DOKUMENTACJI, NIEZALEŻNIE OD MOŻLIWOŚCI ICH PRZEWIDZENIA. Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może skutkować odpowiedzialnością prawną lub odpowiedzialnością za szkody. Należy zachować i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu obsługi. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać następujących zaleceń. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE Ten produkt został zaprojektowany do pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub w połączeniu z zasilaczem. Korzystanie z produktu w inny sposób może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie certyfikatów nadanych temu produktowi. 5

6 6 ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UZIEMIENIA INSTALACJI UWAGA: Podłączenie do nieprawidłowo uziemionego sprzętu może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Niniejszy produkt jest wyposażony w kabel USB, za pomocą którego można go podłączyć do komputera stacjonarnego lub przenośnego. Przed podłączeniem produktu do komputera sprawdź, czy komputer jest prawidłowo uziemiony. W kablu zasilającym komputera stacjonarnego lub notebooka znajduje się przewód uziemienia, a wtyczka jest wyposażona w styk uziemienia. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego, prawidłowo zainstalowanego gniazda, tak aby zapewnić uziemienie w sposób zgodny z wszelkimi lokalnymi przepisami i normami. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ZASILACZA Podłączać do źródła zasilania o prawidłowych parametrach Produkt należy podłączać tylko do źródeł zasilania zgodnych z parametrami określonymi na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości co do typu wymaganego źródła zasilania należy skonsultować się z autoryzowanym punktem usługowym lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Jeśli produkt zasilany jest z akumulatora lub innych źródeł, należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu. Ostrożnie obchodzić się z akumulatorem Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem stwarza ryzyko pożaru i poparzeń. Nie otwierać i nie serwisować akumulatora. Nie rozmontowywać, rozbijać, dziurawić akumulatora oraz nie zwierać jego zewnętrznych styków lub obwodów i nie wrzucać go do ognia ani wody. Nie należy także wystawiać akumulatora na działanie temperatury wyższej niż 60 C (140 F).

7 OSTRZEŻENIE: Niewłaściwie wymieniony akumulator stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń, nie rozmontowywać, rozbijać, dziurawić akumulatora oraz nie zwierać jego zewnętrznych styków, wystawiać akumulatora na działanie temperatury wyższej niż 60 C (140 F) i nie wrzucać go do ognia ani wody. Wymieniać tylko na akumulatory wskazane przez producenta. Podczas utylizacji lub wyrzucania akumulatorów należy przestrzegać lokalnych przepisów oraz instrukcji dołączonej do produktu. 7 Dodatkowe środki ostrożności Akumulator lub urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym i chronić przed wodą i wszelkimi innymi płynami, ponieważ mogłoby to spowodować zwarcie. Chronić przed zetknięciem akumulatora lub jego styków z metalowymi przedmiotami, ponieważ mogłoby doprowadzić do zwarcia podczas pracy. Telefon należy podłączać wyłącznie do produktów opatrzonych logo USB-IF lub takich, które przeszły przez program zgodności organizacji USB-IF. Nie należy korzystać z akumulatora ze śladami uszkodzeń, deformacji, odbarwień lub rdzy na obudowie, a także akumulatora nadmiernie rozgrzewającego się lub wydzielającego nietypowy zapach. Zawsze chronić akumulator przed dostępem niemowląt lub małych dzieci, aby zapobiec połknięciu go. W razie połknięcia akumulatora natychmiast zwrócić się do lekarza. Jeżeli akumulator jest nieszczelny: Nie dopuścić do zetknięcia się wyciekającego płynu ze skórą lub z odzieżą. Jeżeli doszło już do takiego kontaktu, natychmiast zmyć skażone miejsce czystą wodą i zwrócić się o pomoc medyczną.

8 8 Nie dopuścić do kontaktu wyciekającego płynu z oczami. Jeżeli doszło już do takiego kontaktu, NIE PRZECIERAĆ, natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i zwrócić się o pomoc medyczną. Podejmować dodatkowe środki ostrożności, aby utrzymywać nieszczelny akumulator z dala od ognia, ponieważ występuje zagrożenie zapłonem lub wybuchem. ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNICH PROMIENI SŁONECZNYCH Nie korzystać z produktu w pomieszczeniach wilgotnych ani w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Nie pozostawiać produktu lub akumulatora w pojazdach ani miejscach, w których temperatura może przekroczyć 60 C (140 F), np. na wierzchu deski rozdzielczej, parapecie lub za szybą wystawioną przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego światła ultrafioletowego. Może to spowodować uszkodzenie produktu i przegrzanie akumulatora, a w rezultacie nawet uszkodzenie pojazdu. ZAPOBIEGANIE UTRACIE SŁUCHU UWAGA: Zbyt długie korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim poziomie głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. UWAGA: We Francji przetestowano słuchawki (wymienione poniżej) przeznaczone do tego urządzenia; spełniają one normy w zakresie ciśnienia akustycznego NF EN :2000 i/lub NF EN :2003, zgodnie z wymaganiami przepisów francuskich (artykuł L) Słuchawki wyprodukowane przez HTC, model HS G235.

9 BEZPIECZEŃSTWO W SAMOLOCIE Ze względu na potencjalne zakłócenia systemów nawigacyjnych, jakie może powodować funkcja telefonu tego urządzenia, większość państw nie zezwala na korzystanie z urządzeń tego typu na pokładach samolotów. Przed użyciem tego urządzenia na pokładzie samolotu należy pamiętać o wyłączeniu funkcji telefonu przez przejście do trybu Samolot. MIEJSCA O ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIU Z produktu nie należy korzystać na stacjach paliw, w magazynach paliw i zakładach chemicznych, albo w innych miejscach o zwiększonym ryzyku eksplozji, takich jak miejsca przechowywania i dystrybucji paliw, dolne pokłady statków, zakłady chemiczne, rozlewnie i magazyny paliw lub substancji chemicznych oraz obszary, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. MIEJSCA O ZWIĘKSZONYM ZAGROŻENIU WYBUCHEM Podczas przebywania w obszarze o zwiększonym zagrożeniu wybuchem lub w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych należy wyłączyć produkt i przestrzegać wszelkich oznaczeń i instrukcji. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Nie zaleca się korzystania z urządzenia w miejscach, w których składowane jest paliwo, np. na stacjach serwisowych lub stacjach paliw. Należy również pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego w stacjach paliw, zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą stacji paliw, dolnych pokładów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. 9

10 10 BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, podczas kierowania pojazdem nie jest dozwolone korzystanie z funkcji telefonicznych urządzenia kieszonkowego. W niektórych państwach dozwolone jest korzystanie z zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z WPŁYWEM CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ Należy unikać korzystania z telefonu w pobliżu metalowych konstrukcji (na przykład stalowych szkieletów budynków). Należy unikać korzystania z telefonu w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe, głośniki, telewizory a nawet radia. Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta albo akcesoria, które nie zawierają metali. Stosowanie nieoryginalnych lub niezalecanych przez producenta akcesoriów może spowodować naruszenie lokalnych przepisów w zakresie promieniowania radiowego; powinno się unikać korzystania z takich akcesoriów. ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Opisywany produkt może powodować niewłaściwe działanie sprzętu medycznego. Korzystanie z takich urządzeń jest zabronione w większości szpitali i placówek medycznych. W przypadku korzystania z dowolnego innego osobistego urządzenia medycznego należy skontaktować się z jego producentem w celu określenia, czy zapewniono w nim odpowiednie ekranowanie zapobiegające przenikaniu energii radiowej. W uzyskaniu takich informacji może pomóc lekarz.

11 Jeśli wymagają tego instrukcje zamieszczone w placówkach opieki zdrowotnej, w takich budynkach należy WYŁĄCZYĆ telefon. W szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej może być wykorzystywany sprzęt podatny na działanie zewnętrznej energii radiowej. APARATY SŁUCHOWE Niektóre telefony komórkowe pracujące w technologii cyfrowej mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia takich zakłóceń może zajść konieczność skontaktowania się z usługodawcą lub działem pomocy technicznej i omówienia rozwiązań alternatywnych. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną antenę. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pozycji normalnego użytkowania, co zapewnia zgodność z dozwolonymi poziomami promieniowania i zakłóceń. Podobnie jak w przypadku dowolnych innych urządzeń transmitujących fale radiowe, dla właściwego działania i bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy urządzenia nie zaleca się nadmiernego zbliżania go do ciała. Należy używać tylko dostarczonej zintegrowanej anteny. Użycie niezatwierdzonych lub zmodyfikowanych anten może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń oraz uszkodzić telefon, powodując obniżenie sprawności oraz przekroczenie poziomu specyficznego stopnia absorpcji (SAR) powyżej zalecanych wartości granicznych. Skutkiem takiego postępowania byłaby także niezgodność z lokalnymi wymaganiami przepisów prawa w kraju użytkowania. 11

12 12 Aby zapewnić optymalną sprawność działania telefonu oraz poziom oddziaływania sygnałów częstotliwości radiowej zgodny z wartościami zalecanymi w odpowiednich normach, należy zawsze używać urządzenie tylko w jego normalnej pozycji użytkowej. Dotykanie okolicy anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączenia lub powodować, że urządzenie będzie pracować z wyższym poziomem energii niż konieczny. Unikanie dotykania okolicy anteny, gdy telefon JEST UŻYWANY, zapewnia optymalizację efektywności anteny oraz trwałości akumulatora. Lokalizacja anteny Zalecenia ogólne Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na urządzenie Nie należy zbyt mocno naciskać ekranu ani urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia i zawsze wyjmować urządzenie z kieszeni przed siadaniem. Zaleca się także przechowywanie urządzenia w etui ochronnym i obsługi ekranu dotykowego wyłącznie rysikiem lub palcem. Gwarancja nie obejmuje naprawy wyświetlaczy pękniętych w wyniku niewłaściwej obsługi. Urządzenie nagrzewa się po długim okresie używania W przypadku używania przez dłuższy czas np. podczas rozmowy telefonicznej, ładowania akumulatora lub przeglądania stron internetowych urządzenie może się nagrzewać. W większości przypadków jest to normalny stan i nie powinno to być traktowane jako objaw problemu z urządzeniem.

13 Przestrzeganie oznaczeń serwisowych Poza przypadkami opisanymi w instrukcjach obsługi lub serwisowania, produktów nie należy samodzielnie serwisować. Elementy znajdujące się w urządzeniu są serwisowane przez pracowników autoryzowanego punktu usługowego lub usługodawcy. Uszkodzenia wymagające serwisowania W następujących sytuacjach należy odłączyć produkt od gniazda elektrycznego i przekazać do serwisowania pracownikom autoryzowanego punktu usługowego lub usługodawcy: Na produkt wylano ciecz lub do wnętrza produktu dostał się jakiś przedmiot. Produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody. Produkt upadł lub został uszkodzony. Na produkcie występują zauważalne objawy przegrzania. Produkt nie działa zgodnie z instrukcją. Unikać źródeł ciepła Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kratki cieplne, piecyki lub inne produkty (w tym wzmacniacze) generujące ciepło. Unikać wilgoci Nie wolno korzystać z produktu w miejscach wilgotnych. Unikać nagłych zmian temperatury Przeniesienie urządzenia w miejsce o znacznie różniącej się temperaturze i/lub wilgotności może spowodować nagromadzenie na urządzeniu pary wodnej. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przed rozpoczęciem korzystania z niego odczekać, aż nagromadzona wilgoć wyparuje. UWAGA: Po przeniesieniu urządzenia z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze albo odwrotnie, przed włączeniem zasilania odczekać, aż temperatura urządzenia dostosuje się do temperatury otoczenia. 13

14 14 Nie wkładać przedmiotów do produktu. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do szczelin i otworów produktu. Szczeliny i otwory służą do wentylacji. Nie można ich zasłaniać ani przykrywać. Akcesoria montażowe Nie stawiać produktu na niestabilnych stołach, wózkach, stojakach, statywach lub uchwytach. W montażu produktu przestrzegać instrukcji producenta i stosować zalecane akcesoria montażowe. Unikać niestabilnego montażu Nie umieszczać produktu na niestabilnej podstawie. Używać produktu tylko w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami Produktu należy używać wyłącznie w połączeniu z komputerami osobistymi i akcesoriami opcjonalnymi przystosowanymi do pracy w połączeniu z nim. Regulacja głośności Przed użyciem słuchawek lub innych urządzeń audio należy zmniejszyć poziom głośności urządzenia. Czyszczenie Przed czyszczeniem odłączyć produkt od gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Czyścić wilgotną ściereczką, ale NIGDY nie czyścić ekranu LCD wodą.

15 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Zawartość opakowania Poznaj swój nowy telefon Górne i dolne panele...25 Panel przedni...26 Panel tylny...28 Lewy panel...28 Prawy panel Instalacja karty SIM, akumulatora i karty pamięci Karta SIM...30 Akumulator...31 Karta pamięci Ładowanie akumulatora Uruchamianie Włączanie i wyłączanie zasilania...35 Przechodzenie do Trybu uśpienia Ekran główny Ikony Stanu Powiadomienia Ekran startowy Menu podręczne Ekran blokady Blokowanie telefonu...42 Odblokowywanie telefonu...43 Sprawdzanie powiadomień, gdy telefon jest zablokowany...43 Odbieranie połączenia przy zablokowanym telefonie Regulacja głośności

16 Korzystanie z gestów palcami Przewijanie palcem...46 Przesuwanie palcem Korzystanie z paska powiększenia Podłączanie telefonu do komputera Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Kontakty Otwieranie ekranu Kontakty...49 Dodawanie nowych kontaktów do telefonu...49 Dodawanie kontaktów do karty SIM...50 Przypisywanie kontaktów według kategorii...50 Przeglądanie i filtrowanie listy kontaktów...50 Tworzenie grupy odbiorców lub grupy odbiorców wiadomości...52 Udostępnianie informacji o kontakcie...53 Praca z wieloma kontaktami Wykonywanie połączeń Wykonywanie połączenia z ekranu Wybieranie połączenia...54 Wykonywanie połączeń z poziomu otrzymanych wiadomości i przypomnień w kalendarzu...56 Wykonywanie połączenia awaryjnego...56 Wykonywanie połączenia międzynarodowego...56 Połączenie z pocztą głosową Odbieranie i kończenie połączeń Odebranie lub odrzucenie połączenia przychodzącego...57 W trakcie połączenia Wykonywanie połączeń konferencyjnych Historia połączeń Szybkie wybieranie numerów Dokonywanie wpisu do listy Szybkiego wybierania numerów...63 Wykonywanie połączenia za pomocą listy Szybkiego wybierania numerów Wyłączanie i włączanie połączenia z siecią telefoniczną... 64

17 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Elementy ekranu głównego Przechodzenie pomiędzy kartami Ekranu głównego EKRAN GŁÓWNY Ludzie Dodawanie kontaktów do telefonu...68 Dodawanie ulubionych kontaktów do karty Ludzie...68 Szybkie wykonywanie połączenia lub nadawanie wiadomości do ulubionego kontaktu...69 Usuwanie z listy ulubionych kontaktów Wiadomości Poczta Dodawanie internetowego konta Dodawanie konta firmowego Outlook...72 Sprawdzanie i odczytywanie poczty Internet Zdjęcia i filmy...75 Ustawianie ulubionego albumu Muzyka Odtwarzanie muzyki...77 Biblioteka...78 Listy odtwarzania Pogoda Dodawanie miasta...82 Ustawienia pogody Wyszukiwanie mapy (dostępne wg kraju) Ustawienia Programy

18 18 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu Korzystanie z klawiatury ekranowej Pełna QWERTY...88 Kompakt QWERTY...88 Klawiatura telefonu...88 Wprowadzanie tekstu...89 Podkładka nawigacji ekranowej Korzystanie z trybu z przewidywaniem Wprowadzanie cyfr i symboli Ustawienia wprowadzenia tekstu Rozdział 5 Synchronizowanie informacji Sposoby synchronizacji telefonu Przed rozpoczęciem synchronizacji z komputerem Konfigurowanie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile w systemie Windows Vista Konfigurowanie synchronizacji w Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile...97 Korzystanie z Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile Konfigurowanie programu ActiveSync w systemie Windows XP Konfiguracja synchronizacji w programie ActiveSync Synchronizacja informacji z komputerem Rozpoczynanie i kończenie synchronizacji Wybór informacji, które mają zostać zsynchronizowane Rozwiązywanie problemu z połączeniem w celu synchronizacji Synchronizacja przez Bluetooth Synchronizacja muzyki i wideo Synchronizacja za pomocą usługi Microsoft My Phone Konfigurowanie konta My Phone Zmiana ustawień synchronizacji Zatrzymywanie powiązania synchronizacji z kontem sieciowym My Phone Zarządzanie kontem sieciowym My Phone z poziomu komputera

19 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości Wiadomości tekstowe Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości tekstowej Zarządzanie wiadomościami tekstowymi w skrzynce odbiorczej Bezpośrednie wykonywanie połączeń z wiadomości tekstowych Wiadomości multimedialne Zmiana ustawień MMS Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości MMS Blokowanie numeru telefonu na liście wysyłania wiadomości MMS Synchronizacja konta Outlook z komputerem Konfigurowanie internetowego konta Tworzenie i odpowiadanie na wiadomości Wyświetlanie wiadomości Pobieranie plików z załącznikami Bezpośrednie wykonywanie połączeń z wiadomości Synchronizowanie wiadomości Dostosowywanie ustawień poczty Dodawanie podpisu do wysyłanych wiadomości Filtrowanie skrzynki odbiorczej Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem Korzystanie z kalendarza Tworzenie terminów Wyświetlanie terminów Ustawianie przypomnienia dla nowych terminów Wysyłanie żądania spotkania Wykonywanie połączenia bezpośrednio z poziomu żądania spotkania lub przypomnienia Synchronizacja z serwerem Exchange Konfiguracja połączenia z serwerem Exchange Rozpoczęcie synchronizacji

20 Praca z firmowymi wiadomościami Automatyczna synchronizacja z wykorzystaniem funkcji Direct Push Synchronizacja planowana Natychmiastowe pobieranie dzięki funkcji Fetch Mail Wyszukiwanie wiadomości na serwerze Exchange Flagowanie wiadomości Automatyczne powiadomienie o nieobecności Odpowiadanie na żądania spotkania Znajdowanie Kontaktów w Firmowej książce kontaktów Przeglądanie kontaktów, tworzenie wiadomości lub tworzenie żądania spotkania Wyświetlanie otrzymanej wiadomości programu Outlook Rozdział 8 Internet Sposoby podłączania się do Internetu Wi-Fi GPRS/3G Połączenie telefoniczne Uruchomienie połączenia danych Korzystanie z Opera Mobile Ekran przeglądarki Wprowadzenie adresu strony internetowej i dodawanie jej do zakładek Widok Mobile Powiększanie i przesuwanie Menu programu Opera Mobile Korzystanie z programu Internet Explorer Mobile Ekran przeglądarki Wprowadzanie adresu stron internetowych i dodawanie ich do ulubionych Powiększanie i przesuwanie

21 8.4 Korzystanie z serwisu YouTube Ekran główny YouTube Wyszukiwanie klipów wideo Korzystanie z Katalogu programów Oglądanie klipów wideo Korzystanie z Multimediów strumieniowych Korzystanie z Windows Live Ekran Windows Live Korzystanie z programu Windows Live Messenger Korzystanie z telefonu jako modemu Udostępnianie Internetu Przed rozpoczęciem Ustawianie telefonu jako modemu USB Wykorzystywanie telefonu jako modemu Bluetooth Kończenie połączenia z Internetem Rozdział 9 Bluetooth Tryby Bluetooth Włączenie łącza Bluetooth i uruchomienie w telefonie trybu widoczności Powiązania Bluetooth Tworzenie powiązania Bluetooth Akceptowanie powiązania Bluetooth Tworzenie połączenia z zestawem głośnomówiącym Bluetooth lub słuchawkami stereofonicznymi Wysyłanie i odbieranie informacji za pomocą łącza Bluetooth Wysyłanie informacji z telefonu do komputera Wysyłanie pliku do innego urządzenia z funkcją Bluetooth Odbieranie informacji z innego urządzenia z funkcją Bluetooth Zmiana folderu, w którym zapisywane są odebrane pliki Drukowanie przez Bluetooth Drukowanie zdjęcia Podłączanie do telefonów samochodowych

22 22 Rozdział 10 Nawigacja na drodze Mapy Google (dostępne zależnie od kraju) Otwieranie Map Google Wyszukiwanie miejsc Wytyczne i przygotowanie do korzystania z GPS Pobieranie danych o położeniu przez QuickGPS Zmiana opcji pobierania Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Robienie zdjęć i kręcenie filmów wideo Zmiana trybu przechwytywania Powiększenie Robienie zdjęć i kręcenie filmów wideo Ekranowe przyciski sterowania Ustawienia podstawowe Ustawienia zaawansowane Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo za pomocą Albumu Wyświetlanie zdjęć Odtwarzanie filmów wideo Zamykanie Albumu Korzystanie z Windows Media Player Mobile Odtwarzanie multimediów Synchronizowanie plików audio i wideo Tworzenie list odtwarzania Wykrywanie i usuwanie usterek Korzystanie z urządzenia wspomagającego audio Korzystanie z programu FM Radio Zapisywanie zaprogramowanych stacji Minimalizowanie lub wyłączanie programu FM Radio

23 Rozdział 12 Inne programy Facebook Pakiet Microsoft Office Mobile Serwis JBlend Instalowanie i uruchamianie MIDletu/ pakietu MIDletów Korzystanie z RSS Hub Subskrybowanie i przeglądanie kanałów z wiadomościami Wyświetlanie nagłówków Udostępnić link do nagłówka Menedżer SIM Windows Marketplace Instalowanie i odinstalowywanie programów Rozdział 13 Zarządzanie telefonem Kopiowanie i zarządzanie plikami Konfigurowanie telefonu Ekran Ustawienia Folder Osobiste Folder Połączenia Folder System Zmiana ustawień podstawowych Tapeta Ustawienia dźwięku Ustawienia oszczędzania energii i wyświetlacza Nazwa urządzenia Usługi telefoniczne Korzystanie z Comm Manager Korzystanie z konfiguracji połączenia Korzystanie z menedżera zadań

24 Ochrona telefonu Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN Ochrona telefonu za pomocą hasła Szyfrowanie plików na karcie pamięci Resetowanie telefonu Resetowanie miękkie Resetowanie pełne Korzystanie z opcji Wyczyść pamięć magazynowaną Dodatek 225 A.1 Dane techniczne A.2 Informacje wymagane przepisami Indeks 235

25 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.1 Zawartość opakowania Opakowanie zawiera: Telefon HTC Touch2 Kabel USB do synchronizacji Akumulator Zasilacz sieciowy 3,5 mm słuchawki stereo Skrócony przewodnik 1.2 Poznaj swój nowy telefon Górne i dolne panele Mikrofon Gniazdo audio jack 3,5 mm Podłącz 3,5mm słuchawki, aby rozmawiać bez angażowania rąk lub słuchać muzyki. Złącze synchronizacji Podłącz zasilacz sieciowy, aby naładować akumulator. Podłącz dostarczony kabel USB, aby zsynchronizować telefon z komputerem.

26 26 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Panel przedni Dioda LED powiadomień Słuchawka Ekran dotykowy Pasek Powiększenie ROZMOWA/WYŚLIJ ZAKOŃCZ/ZASILANIE EKRAN GŁÓWNY WSTECZ START Przycisk Dioda LED powiadomień Funkcja Ta dioda LED świeci się: migającym zielonym światłem, gdy masz nieodebrane połączenie, nową wiadomość tekstową, nową wiadomość lub inne powiadomienie. ciągłym zielonym światłem, gdy telefon jest podłączony do zasilacza sieciowego lub komputera i gdy akumulator jest w pełni naładowany. ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany. migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%.

27 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 27 Przycisk Słuchawka ROZMOWA/ WYŚLIJ EKRAN GŁÓWNY START WSTECZ ZAKOŃCZ/ ZASILANIE Pasek Powiększenie Funkcja Tutaj słuchaj połączenia telefonicznego. Naciśnij, aby odebrać lub wybrać numer. W trakcie połączenia naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć głośnik. W trakcie wyświetlania wiadomości, naciśnij aby zadzwonić do nadawcy. Naciśnij, aby wrócić do karty Ekranu głównego. Naciśnij, aby otworzyć ekran Start. Naciśnij dwukrotnie, aby zamknąć. Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. W trakcie rozmowy, naciśnij, aby zakończyć rozmowę. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić Listę szybkiego wybierania i wybrać opcję wyłączenia zasilania, blokady telefonu, ustawienia telefonu na tryb wibracji lub przerwania transmisji danych. Stosowany do powiększania i zmniejszania.

28 28 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Panel tylny Głośnik Aparat fotograficzny o rozdzielczości 3,2 megapiksela Pokrywa tylna Mocowanie paska Lewy panel Prawy panel ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI Naciśnij, aby zwiększyć głośność głośnika w trakcie rozmowy lub przy korzystaniu z innych aplikacji. ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI Naciśnij, aby zmniejszyć głośność głośnika w trakcie rozmowy lub przy korzystaniu z innych aplikacji. Gniazdo karty microsd (Patrz Karta pamięci odnośnie szczegółów.) Rysik

29 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Instalacja karty SIM, akumulatora i karty pamięci Przed zainstalowaniem karty SIM, akumulatora i karty pamięci należy zdjąć pokrywę tylną urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji lub wymiany karty SIM i akumulatora upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone. Zdejmowanie pokrywy tylnej 1. Upewnij się, że telefon jest wyłączony. 2. Przytrzymaj mocno telefon przednim panelem skierowanym w dół. 3. Za pomocą kciuka lub palca podnieś pokrywę tylną. Ponowne zakładanie pokrywy tylnej 1. Zabezpiecz górną część tylnej pokrywy poprzez wyrównanie dwóch otworów umieszczonych w górnej części z tyłu urządzenia. 2. Naciśnij boki górnej części tylnej pokrywy, aby zablokować ją w prawidłowym ułożeniu. Usłyszysz kliknięcie, gdy tylna pokrywa zostanie zamknięta.

30 30 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Karta SIM W pamięci karty SIM zapisane są numery telefonu, informacje dotyczące usług, pozycje książki telefonicznej i wiadomości. Telefon obsługuje karty SIM 1,8 V oraz 3 V. Uwaga Urządzenie nie obsługuje niektórych starszych kart SIM. W takich przypadkach należy skontaktować się z operatorem sieci w celu dokonania wymiany karty SIM. Ta usługa może być odpłatna. Instalacja karty SIM 1. Upewnij się, że telefon jest wyłączony. 2. Zlokalizuj gniazdo kartę SIM, a następnie wsuń ją, kierując złote styki w dół oraz ścięty róg na zewnątrz gniazda. 3. Wsuń kartę SIM całkowicie do gniazda.

31 Wyjmowanie karty SIM 1. Jeżeli zainstalowany jest akumulator, wyciągnij go, aby odsłonić gniazdo karty SIM. Patrz Wyjmowanie akumulatora odnośnie instrukcji. 2. Lewym kciukiem lub palcem, naciśnij małą klapkę znajdującą się po lewej stronie gniazda karty SIM. 3. Prawym kciukiem lub palcem wysuń kartę SIM z gniazda. Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Akumulator Telefon jest dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym i można w nim stosować tylko oryginalne akumulatory i akcesoria wskazane przez producenta. Wydajność akumulatora zależy od wielu czynników, włączając w to konfigurację sieciową, siłę sygnału i sposób korzystania z innych opcji. Ostrzeżenie! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub poparzeń: Nie otwierać, rozbierać, ani nie naprawiać akumulatora. Nie rozbijać ani nakłuwać akumulatora, nie zwierać jego zewnętrznych styków i nie wrzucać go do ognia ani wody. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 60 C (140 F). Akumulator wymieniać tylko na taki, który jest przeznaczony do współpracy z tym produktem. Zużyty akumulator zutylizować lub wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami.

32 32 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Instalacja akumulatora 1. Wyrównaj odsłonięte miedziane styki akumulatora ze stykami wewnątrz zasobnika akumulatora. 2. Najpierw wsuń stronę ze stykami akumulatora, a następnie delikatnie pchnij akumulator na miejsce. 3. Załóż ponownie pokrywę tylną. Odnośnie instrukcji zapoznaj się z częścią Zakładanie tylnej pokrywy w tym rozdziale. Wyjmowanie akumulatora 1. Upewnij się, że telefon jest wyłączony. 2. Zdejmij pokrywę tylną. Patrz Zdejmowanie tylnej pokrywy odnośnie instrukcji. 3. Podnieś akumulator za pomocą małego otworu po prawej stronie zasobnika akumulatora. Karta pamięci Aby zyskać dodatkową możliwość zapisywania zdjęć, plików wideo, muzyki i innych, możesz kupić kartę microsd i zainstalować ją w telefonie.

33 Instalacja karty microsd 1. Zdejmij pokrywę tylną. Patrz Zdejmowanie tylnej pokrywy odnośnie instrukcji. 2. Od strony telefonu, zdejmij osłonę gniazda karty microsd. 3. Włóż kartę microsd do gniazda złotymi stykami do dołu, instalacja zakończy się pomyślnie, jeśli karta zostanie dopasowana i wejdzie do gniazda z kliknięciem. 4. Zamknij osłonę microsd i załóż ponownie tylną klapę. Wyjmowanie karty microsd Naciśnij kartę microsd, aby wyjąć ją z gniazda. Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 33

34 34 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.4 Ładowanie akumulatora Nowy akumulator jest wysyłany w stanie częściowego naładowania. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zainstalować i naładować akumulator. Niektóre typy akumulatorów działają z najlepiej dopiero po kilku cyklach pełnego naładowania/rozładowania. Ładowanie akumulatora 1. Podłącz złącze USB zasilacza sieciowego do złącza synchronizacji w urządzeniu. 2. W celu rozpoczęcia ładowania akumulatora podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Uwaga Do ładowania urządzenia należy używać tylko zasilacza sieciowego oraz przewodu synchronizacyjnego USB dostarczonych wraz z urządzeniem. Jeśli akumulator jest ładowany podczas pracy urządzenia, na pasku tytułu ekranu głównego wyświetlana jest ikona ładowania. Po całkowitym naładowaniu akumulatora, na pasku tytułu ekranu głównego wyświetlana jest ikona naładowanego akumulatora. Ostrzeżenie! Nie wyjmować akumulatora z telefonu podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie jest przerywane, kiedy akumulator zaczyna się przegrzewać.

35 1.5 Uruchamianie Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 35 Po włożeniu karty SIM oraz akumulatora i po naładowaniu akumulatora można włączyć i rozpocząć korzystanie z telefonu. Włączanie i wyłączanie zasilania Włączanie zasilania Naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE. Gdy włączysz telefon po raz pierwszy, system Windows Mobile uruchomi się i przygotuje telefon do pierwszego użycia. Wyłączanie zasilania 1. Jeżeli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE, aby ponownie włączyć wyświetlacz. 2. Odblokuj telefon, jeżeli wyświetli się ekran blokady. Patrz Ekran blokady odnośnie szczegółów. 3. Naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund. 4. Na ekranie Listy szybkiego wybierania, wybierz Wyłącz. Przechodzenie do Trybu uśpienia Na krótko naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE, aby wyłączyć tymczasowo wyświetlacz i przejść do Trybu uśpienia. W trybie tym telefon przechodzi w stan niskiego poboru energii, a wyświetlacz jest wyłączony w celu oszczędzania akumulatora. Telefon przechodzi w Tryb uśpienia, gdy nie korzystasz z niego przez jakiś czas. Gdy telefon znajduje się w tym trybie nadal możesz odbierać wiadomości i połączenia. Telefon automatycznie wychodzi z Trybu uśpienia, jeżeli nadchodzi połączenie. Aby wyjść z Trybu uśpienia ręcznie, naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE. Wskazówka Możesz skonfigurować limit czasowy aktywnego wyświetlacza. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Zmiana ustawień podświetlenia i automatycznego uruchamiania trybu Uśpienia w Rozdziale 13.

36 36 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.6 Ekran główny Ekran główny umożliwia dostęp za pomocą dotyku do najważniejszych funkcji telefonu, takich jak kontakty, wiadomości, , Internet i wielu innych. Moc sygnału Status połączenia Powiadomienie Ekran startowy Status głośności Stan naładowania akumulatora Menu podręczne Ekran główny W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania z Ekranu głównego, patrz Rozdział 3.

37 1.7 Ikony Stanu Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 37 Ikony stanu są wyświetlane na pasku tytułu na górze ekranu. Poniżej przedstawiono niektóre ikony stanu, z którymi możesz mieć styczność w trakcie użytkowania telefonu. Nieodebrane połączenie Trwa ładowanie akumulatora Akumulator jest naładowany Niski poziom akumulatora Dźwięk włączony Cichy Wibracja Maksymalna siła sygnału Połączenie telefoniczne jest wyłączone Wyszukiwanie sieci komórkowej Nowa wiadomość tekstowa; Powiadomienie SMS o wiadomości poczty głosowej Nowa wiadomość Dostępna usługa HSDPA Połączenie z HSDPA Dostępna usługa WCDMA/UMTS Połączenie z WCDMA/UMTS Dostępna usługa EDGE Połączenie z EDGE Dostępna usługa GPRS Połączenie z GPRS

38 38 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Brak dostępnej sieci komórkowej Brak sygnału Odbieranie wiadomości MMS Nowa przychodząca wiadomość MMS Wysyłanie wiadomości MMS MMS wysłany Nie można wysłać wiadomości MMS Połączenie jest aktywne Połączenie nie jest aktywne Trwa synchronizacja Roaming Budzik Nowa wiadomość Windows Live Wi-Fi włączone Uzyskano połączenie z siecią bezprzewodową Wiele powiadomień Podłączono słuchawki przewodowe Bluetooth włączony Tryb widoczności Bluetooth włączony Podłączono stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Trwa połączenie głosowe Włączony głośnik Połączenie jest zawieszone Połączenia są przekazywane Wybieranie bez włożonej karty SIM Nie włożono karty SIM

39 1.8 Powiadomienia Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 39 Po dotknięciu dowolnej ikony statusu na pasku tytułu, otworzy się ekran Powiadomień i wyświetli ikony stanu akumulatora, czasu trwania bieżącego połączenia, jak również stan połączenia sieciowego, takiego jak Wi-Fi (jeżeli telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi), użycia połączenia transmisji danych (jeżeli połączenie jest aktywne) oraz wszelkie inne typy połączeń. Ekran ten pokazuje również wszystkie bieżące powiadomienia, uwzględniając te o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach SMS/MMS i wiele innych. Dotknij ikony stanu lub pozycji na ekranie Powiadomień, aby otworzyć powiązany ekran. Aby zamknąć ekran Powiadomień, dotknij Zamknij lub naciśnij przycisk WSTECZ.

40 40 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.9 Ekran startowy Ekran startowy zapewnia szybki dostęp do programów i ustawień telefonu. Aby wywołać Ekran startowy, dotknij Start ( ) w górnym lewym rogu ekranu lub naciśnij przycisk START ( ). Na ekranie startowym: Przesuń palcem w dół lub w górę, aby nawigować ekran. Dotknij ikony Dzisiaj, aby powrócić do Ekranu głównego. Patrz Ekran główny w rozdziale 3 odnośnie szczegółów. Aby otworzyć odpowiedni program, dotknij jego ikonę. Dotknij ikony Ustawienia, aby uzyskać dostęp do ustawień telefonu. Dotknij ikony Blokada w lewym dolnym rogu Ekranu startowego, aby zablokować telefon. Patrz Ekran blokady odnośnie szczegółów. Aby przesunąć ikonę do góry Ekranu startowego Możesz przesuwać często używane ikony na górę Ekranu startowego, aby uzyskać do nich szybki dostęp. 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz przesunąć. 2. Dotknij Przesuń do góry. Ikona jest przesuwana na górę Ekranu startowego. Aby przywrócić ikonę do jej pierwotnej pozycji, dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie dotknij Przesuń do dołu.

41 1.10 Menu podręczne Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 41 Menu podręczne, otwierane w prawym górnym rogu ekranu, zawiera listę działających w danej chwili programów. Za jego pomocą można szybko przełączać się między uruchomionymi programami, zatrzymywać programy, sprawdzać, ile pamięci programowej jest wykorzystywane. W Menu podręcznym: Naciśnij nazwę programu, aby przejść do uruchomionego programu. Aby zatrzymać uruchomiony program, dotknij. Dotknij, aby zatrzymać wszystkie bieżąco działające programy. Dotknij, aby dostosować ustawienia programu Menedżer zadań. (Patrz Korzystanie z programu Menedżer zadań w rozdziale 13.) pokazuje procentowo miejsce zajmowane przez program w pamięci. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o wykorzystaniu pamięci i karcie pamięci.

42 42 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.11 Ekran blokady Ekran blokady wyświetla się zawsze, gdy telefon jest zablokowany. Możesz zablokować swój telefon, aby zapobiec przypadkowemu naciskaniu na przyciski, gdy telefon będzie znajdował się w torebce lub kieszeni. Blokowanie telefonu Telefon automatycznie blokuje się, gdy nastąpi jedno z poniższych zdarzeń: Wyświetlacz jest wyłączony (automatycznie lub po naciśnięciu przycisku ZAKOŃCZ/ZASILANIE) i przechodzi do trybu uśpienia. Patrz Przełączanie do trybu uśpienia we wcześniejszym punkcie tego rozdziału. Twój telefon jest chroniony hasłem, a ustawiony czas bezczynności zakończył się. Telefon blokuje się samoistnie i wymaga wprowadzenia prawidłowego hasła, aby został odblokowany. Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła oraz czasu bezczynności telefonu, patrz Ochrona telefonu za pomocą hasła w rozdziale 13. Telefon można również zablokować ręcznie. Dotknij Start, a następnie dotknij Blokada w dolnym, lewym rogu Ekranu startowego.

43 Odblokowywanie telefonu Gdy zobaczysz ekran blokady, przesuń przycisk Blokady ( stronę, aby odblokować telefon. Uwaga Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 43 ) w lewą lub prawą Jeżeli ustawiłeś hasło dla telefonu, będziesz musiał wprowadzić to hasło, aby odblokować telefon. Patrz Ochrona telefonu za pomocą hasła w rozdziale 13 odnośnie informacji dotyczących ustalania hasła. Sprawdzanie powiadomień, gdy telefon jest zablokowany Gdy telefon jest zablokowany, nadal będziesz powiadamiany o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach lub zbliżających się spotkaniach. Ekran Blokady pokazuje najbliższe zdarzenie, a przycisk Blokady pokazuje ilość powiadomień. Aby wyświetlić powiadomienia 1. Na Ekranie blokady, dotknij przycisku Blokady ( ). Przyciski powiadomień odpowiadające każdemu z typów otrzymywanych informacji, takim jak nieodebrane połączenia, nowe wiadomości oraz nowe wiadomości tekstowe są następnie wyświetlane poniżej przycisku Blokady. 2. Przesuń przycisk powiadomień w prawo lub w lewo, aby wyświetlić odpowiednie informacje. Na przykład, przesuń przycisk nieodebranego połączenia ( ), aby uzyskać dostęp do historii połączeń i wyświetlić nieodebrane połączenia.

44 44 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Uwaga Jeżeli ustawiłeś hasło dla telefonu, będziesz musiał wprowadzić to hasło, przed wyświetleniem informacji. Patrz Ochrona telefonu za pomocą hasła w rozdziale 13 odnośnie informacji dotyczących ustalania hasła. Odbieranie połączenia przy zablokowanym telefonie Możesz otrzymywać i odbierać połączenia, nawet gdy telefon jest zablokowany. Szczegółowe informacje dotyczące odbierania połączeń znajdziesz w części Odbieranie i kończenie połączeń w Rozdziale 2. Po zakończeniu połączenia, telefon pozostanie zablokowany i wyświetli się Ekran Blokady. Aby korzystać z telefonu należy go najpierw odblokować Regulacja głośności Możesz ustawić głośność systemową (powiadomienia i odtwarzanie audio/wideo) oraz głośność dzwonka, lub ustawić te rodzaje głośności oddzielnie. Niezależnie możesz również kontrolować głośność telefonu w trakcie połączenia. Regulacja pojedynczej głośności 1. Naciśnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ/W DÓŁ na lewym panelu telefonu, aby otworzyć ekran Głośności.

45 2. 3. Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 45 Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności, przeciągnij palcem w górę lub w dół po paskach głośności lub naciśnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ/W DÓŁ. Możesz również: Dotknąć pozycji Cichy, aby wyciszyć dźwięk. Dotknąć pozycji Wibracja, aby przełączyć telefon w tryb Wibracji. Ekran Głośności automatycznie się zamknie. Możesz również dotknąć pustej przestrzeni ekranu Głośności, aby go zamknąć. Niezależna regulacja głośności systemu i dzwonka 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz Dźwięk. 2. Wyłącz opcję Pojedynczej głośności. 3. Naciśnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ/W DÓŁ. 4. Aby przełączyć pomiędzy ekranami Głośności dzwonka i Głośności systemu, dotknij Dzwonek lub System na górze ekranu. 5. Aby wyregulować poziom głośności, postępuj zgodnie z instrukcjami 2 do 3 w Regulacja wspólnej głośności. Regulacja głośności rozmowy Naciśnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ/W DÓŁ na lewym panelu telefonu, aby wyregulować głośność w trakcie bieżącej rozmowy.

46 46 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.13 Korzystanie z gestów palcami Gestów palcami możesz używać do przewijania i oddalania ekranu dotykowego. Przewijanie palcem Przewijanie palcem można także wykorzystać do przewijania stron internetowych, dokumentów oraz list, takich jak lista kontaktów, lista plików, lista wiadomości, lista zaplanowanych spotkań itd. Przewijanie w górę i w dół Aby przewinąć ekran w dół, przesuń palec w górę ekranu dotykowego. Aby przewinąć ekran w górę, przesuń palec w dół ekranu dotykowego. Aby przewijać automatycznie, przesuwaj palec w górę lub w dół na ekranie dotykowym. Aby przerwać przewijanie, stuknij w ekran. Przewijanie w lewo i w prawo Aby przewinąć ekran w prawą stronę, przesuń palec w lewo. Aby przewinąć ekran w lewą stronę, przesuń palec w prawo. Aby przewijać automatycznie, przesuwaj palec w lewo lub w prawo. Aby przerwać przewijanie, stuknij w ekran. Przesuwanie palcem Części powiększonego zdjęcia, strony, dokumentu lub wiadomości możesz przesuwać i przeglądać używając funkcji przesuwania palcem. Aby przesunąć obraz, dotknij i przytrzymaj palec na ekranie dotykowym, a następnie przesuń go w dowolnym kierunku.

47 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Korzystanie z paska powiększenia Pasek Powiększenia znajdujący się poniżej ekranu dotykowego i jest poręcznym narzędziem do sterowania powiększeniem, wyróżniającym Twój telefon. Wyświetlając stronę Web w przeglądarce internetowej lub zdjęcie w Albumie, możesz powiększyć obraz lub zmniejszyć, przesuwając palcem po pasku Powiększenie. Możesz również zwiększać lub zmniejszać rozmiar czcionki otwierając i czytając wiadomości w dokumentach programu Word. Przesuń palcem po pasku Powiększenie, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar tekstu, przesuń ponownie wzdłuż paska Powiększenia. Pasek Powiększenie

48 48 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy 1.15 Podłączanie telefonu do komputera Przy każdorazowym podłączeniu telefonu do komputera przy użyciu kabla USB, zostanie wyświetlony ekran Nawiązywania połączenia z komputerem PC z prośbą o wybranie rodzaju połączenia USB: ActiveSync Wybierz ten tryb, jeśli chcesz: Zsynchronizować wiadomości w programie Outlook, kontakty, zdarzenia w kalendarzu, pliki oraz inne dane pomiędzy Twoim telefonem a komputerem. Uzyskać dostęp do odczytu i zapisu danych na całym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu ActiveSync, zapoznaj się z rozdziałem 5. Dysk Tryb dysku dostępny jest wyłącznie wtedy, gdy w urządzeniu zainstalowana jest karta pamięci microsd. Wybierz ten tryb, gdy chcesz korzystać ze swojej karty pamięci jako nośnika danych USB i kopiować pliki pomiędzy kartą pamięci telefonu a komputerem w szybszy sposób. Gdy włączony jest tryb dysku a telefon podłączone jest do komputera: Nie będziesz w stanie korzystać ze swojego telefonu, ani uzyskać dostępu do plików na karcie pamięci oraz uruchomić aplikacji zainstalowanych na karcie pamięci. Dostęp do karty pamięci będzie możliwy wyłącznie przez komputer. Podczas przeglądania zawartości urządzenia z poziomu komputera wyświetlana będzie wyłącznie zawartość karty pamięci. Udostępnianie Internetu Jeśli komputer nie ma dostępu do Internetu, możesz wybrać ten tryb, aby użyć telefonu jako modemu. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z funkcji Udostępnianie Internetu, zapoznaj się z częścią Używanie telefonu jako modemu (Udostępnianie Internetu) w Rozdziale 8.

49 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 2.1 Kontakty Kontakty to książka adresowa osób i firm, z którymi się komunikujesz. Możesz dodać kontakty programu Outlook do swojego telefonu oraz kontakty SIM do karty SIM. Uwaga Kontakty usługi Windows Live mogą zostać automatycznie dodane do zapisanych kontaktów po skonfigurowaniu usługi Windows Live w telefonie. Patrz Korzystanie z Windows Live w rozdziale 8 odnośnie szczegółów. Otwieranie ekranu Kontakty Stuknij Start > Kontakty, lub z poziomu ekranu Głównego, przejdź do karty Ludzie i dotknij Wszyscy ludzie. Dodawanie nowych kontaktów do telefonu 1. Na ekranie Kontakty, stuknij Nowy, wybierz Kontakt programu Outlook i wprowadź informacje o kontakcie. 2. W polu Zapisz jako wybierz sposób wyświetlania nazwy kontaktu na liście. 3. Aby dodać zdjęcie do kontaktu, stuknij Wybierz obraz, a następnie wybierz zdjęcie. Możesz również dotknąć Aparat fotograficzny, aby zrobić zdjęcie, które zostanie dołączone do kontaktu. 4. Aby przypisać dźwięk dzwonka do kontaktu, dotknij Dźwięk dzwonka, przewiń listę dzwonków, a następnie wybierz żądany dźwięk. 5. Po zakończeniu, stuknij OK.

50 50 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Wskazówka Aby edytować informacje o kontakcie, zaznacz nazwę kontaktu, a następnie stuknij Menu > Edytuj. Dodawanie kontaktów do karty SIM 1. Na ekranie Kontakty, stuknij Nowy, a następnie wybierz Kontakt SIM. 2. Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, a następnie stuknij OK. Wskazówka Kontakty na karcie SIM można także dodawać i edytować, korzystając z programu Menedżer SIM. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Menedżer SIM w Rozdziale 12. Przypisywanie kontaktów według kategorii Dla uproszczenia zarządzania kontaktami, możesz przypisać je według kategorii. 1. Utwórz nowy kontakt programu Outlook albo dokonaj edycji istniejącego kontaktu programu Outlook. 2. Stuknij Kategorie. 3. Wybierz zaprogramowaną kategorię, taką jak Służbowy lub Osobisty lub dotknij Nowy, aby utworzyć własną kategorię. 4. Po zakończeniu, stuknij OK. Przeglądanie i filtrowanie listy kontaktów Przeglądając długie listy kontaktów, możesz filtrować listę w oparciu o rodzaj kontaktu lub kategorię. Możesz również wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, aby wyświetlić tylko te nazwy zaczynające się na wprowadzoną literę.

51 Stuknij literę lub przesuń palcem wzdłuż paska Szybkiego przewijania po prawej stronie ekranu Kontakty, aby wybrać literę i przejść bezpośrednio do części listy kontaktów, gdzie imiona zaczynają się na tę literę. Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 51 Pasek szybkiego przewijania Aby filtrować listę kontaktów na podstawie rodzaju kontaktu lub kategorii, stuknij Menu > Filtruj, a następnie wybierz czy chcesz wyświetlać tylko Kontakty SIM, Kontakty Urządzenia lub kontakty według określonej kategorii. Aby ponownie wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz Menu > Filtruj > Wszystkie kontakty. Stuknij pole tekstowe Wprowadź nazwę na górze ekranu. Gdy zaczniesz wprowadzać litery w tym polu tekstowym, telefon automatycznie przefiltruje listę kontaktów i wyświetli tylko kontakty rozpoczynające się od wprowadzonych liter.

52 52 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Tworzenie grupy odbiorców lub grupy odbiorców wiadomości Aby ułatwić wysyłanie wiadomości lub wiadomości tekstowych do grupy odbiorców bez potrzeby ręcznego wprowadzania każdego kontaktu z osobna, możesz utworzyć grupę odbiorców lub wiadomości tekstowej. Gdy chcesz nadać wiadomość do wszystkich członków grupy, po prostu wybierz nazwę grupy i wprowadź treść wiadomości. 1. Na ekranie Kontakty, stuknij Nowa, a następnie dotknij Grupa odbiorców lub Grupa odbiorców wiadomości. 2. Wprowadź nazwę grupy. 3. Stuknij Dodaj użytkownika. 4. Z listy kontaktów, wybierz te kontakty, które chcesz dodać do grupy. Aby anulować zaznaczenie, stuknij ponownie kontakt. Aby wyszukać kontakt, użyj pola Wprowadź nazwę znajdującego się na górze. 5. Stuknij Gotowe. Pokaże się lista członków grupy. 6. Wskazówka Po prawej stronie każdej nazwy kontaktu, pokazana jest metoda kontaktu dla każdego użytkownika. Na przykład, m to domyślny numer komórkowy kontaktu, a e to główny adres kontaktu. Aby użyć innego numeru telefonu lub adresu , na przykład 2, wybierz użytkownika grupy, a następnie dotknij metody kontaktu. Stuknij OK, aby zapisać grupę.

53 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 53 Udostępnianie informacji o kontakcie Możesz szybko wysłać informacje o kontakcie do innego telefonu za pomocą Bluetooth lub wiadomości tekstowej. Wysyłanie informacji o kontakcie za pomocą Bluetooth 1. Stuknij i przytrzymaj kontakt na ekranie Kontakty. 2. Dotknij Wyślij przez Bluetooth, a następnie wybierz telefon, na który chcesz wysłać kontakt. Uwaga Przed wysłaniem upewnij się, że łącze Bluetooth jest włączone i ustaw tryb widoczny na swoim telefonie i telefonie docelowym. Informacje o kontakcie można także wysyłać do komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałem 9. Wysyłanie informacji o kontakcie za pośrednictwem usługi SMS 1. Stuknij i przytrzymaj kontakt na ekranie Kontakty. 2. Stuknij Wyślij kontakt > SMS / MMS. 3. Wybierz typy informacji, które chcesz nadać, a następnie stuknij Gotowe. 4. W oknie nowej wiadomości SMS wprowadź numer telefonu adresata i naciśnij przycisk Wyślij. Praca z wieloma kontaktami Możesz wybrać więcej kontaktów, aby je usunąć, wysłać przez Bluetooth lub skopiować je do lub z karty SIM. Aby wybrać wiele kontaktów, na ekranie Kontakty, stuknij Menu > Wybierz kontakty > Kilka i wybierz kontakty, które chcesz zaznaczyć. Stuknij wybrany kontakt, aby anulować wybór.

54 54 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 2.2 Wykonywanie połączeń Aby wykonać połączenie, możesz wybrać numer telefonu lub kontakt, z którym chcesz się połączyć. W trakcie wyświetlania odebranej wiadomości, również możesz połączyć się bezpośrednio z nadawcą wiadomości. Uwaga Większość kart SIM jest zabezpieczona kodem PIN (osobistym numerem identyfikacyjnym) przydzielanym przez operatora sieci komórkowej. Jeżeli pojawi się monit, wprowadź kod PIN, a następnie stuknij Enter. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Jeżeli tak się stanie, możesz ją odblokować za pomocą kodu PUK (Klucz odblokowujący PIN), który udostępni Twój operator sieci komórkowej. Wykonywanie połączenia z ekranu Wybieranie połączenia Opcja wybierania połączenia Smart Dial sprawia, że wykonanie połączenia jest szybkie i proste. Wprowadź numer telefonu lub pierwsze kilka liter imienia osoby, do której chcesz zadzwonić. Opcja Smart Dial automatycznie przegląda i filtruje Twoją listę kontaktów (zapisaną na telefonie i karcie SIM) oraz numery telefonów z listy Historii połączeń. Z przefiltrowanej listy, wybierz numer lub kontakt, do którego chcesz zadzwonić. 1. Aby otworzyć ekran Wybieranie połączenia, naciśnij przycisk ROZMOWA/ WYŚLIJ na telefonie. 2. Rozpocznij wprowadzanie pierwszych cyfr lub liter dotykając przycisków klawiatury telefonu. Po wprowadzeniu cyfr lub liter, ekran Wybieranie połączenia wyświetli znalezione wyniki. Jeżeli wprowadzisz błędny numer lub znak, stuknij aby skasować każdą kolejną cyfrę lub znak. Aby skasować cały wpis, stuknij i przytrzymaj. 3. Stuknij, aby zamknąć klawiaturę i zobaczyć czy znaleziono więcej pasujących numerów lub kontaktów. Aby przeglądać przefiltrowaną listę, szybkim ruchem przejrzyj listę lub powoli przesuń palcem w górę lub w dół listy.

55 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Aby połączyć się z numerem lub kontaktem, wykonaj jedną z poniższych czynności: Dotknij żądany numer telefonu lub kontakt na liście. Aby połączyć się z innym numerem telefonu powiązanym z kontaktem, stuknij ikonę karty kontaktu, po prawej stronie nazwy kontaktu. Na ekranie podsumowania informacji o kontakcie wybierz numer, z którym chcesz się połączyć. Wskazówki W trakcie połączenia, użyj przycisku REGULACJI GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ/W DÓŁ, aby wyregulować głośność telefonu. Aby przypisać numer telefonu do kontaktu, stuknij przycisk Zapisz w kontaktach ( ).

56 56 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Wykonywanie połączeń z poziomu otrzymanych wiadomości i przypomnień w kalendarzu Wyświetlając wiadomość tekstową lub , możesz bezpośrednio wykonać połączenie do nadawcy wiadomości, jeżeli nadawca jest zapisany na liście kontaktów. Możesz również połączyć się z numerem telefonu, zawartym w treści wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu połączeń z poziomu otrzymanych wiadomości tekstowych, patrz Wiadomości w Rozdziale 3 oraz Bezpośrednie wykonywanie połączeń z poziomu wiadomości w Rozdziale 6. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu połączeń z poziomu otrzymanego a, patrz Poczta w Rozdziale 3 oraz Bezpośrednie wykonywanie połączeń z poziomu wiadomości w Rozdziale 6. Możesz również bezpośrednio wykonywać połączenia z poziomu wiadomości z żądaniem spotkania oraz z poziomu przypomnienia w kalendarzu. Patrz Wykonywanie połączeń z poziomu żądania spotkania lub przypomnienia w Rozdziale 7 odnośnie szczegółów. Wykonywanie połączenia awaryjnego Na ekranie Wybieranie połączenia, wprowadź międzynarodowy numer awaryjny obowiązujący dla Twojego regionu, a następnie naciśnij przycisk ROZMOWA/WYŚLIJ. Wskazówka Na karcie SIM mogą być zdefiniowane dodatkowe numery awaryjne. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej odnośnie szczegółów. Wykonywanie połączenia międzynarodowego 1. Stuknij i przytrzymaj klawisz cyfry 0 na ekranie Wybieranie połączenia, aż pojawi się znak (+). Znak plus (+) zastępuje prefiks międzynarodowy danego kraju. 2. Wpisz pełny numer telefonu, który ma zostać wybrany i naciśnij przycisk ROZMOWA/WYŚLIJ na urządzeniu. Pełny numer telefoniczny składa się z kodu międzynarodowego, kodu międzymiastowego (bez ewentualnego początkowego zera) oraz właściwego numeru telefonu.

57 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 57 Połączenie z pocztą głosową Przycisk 1 zwykle jest zarezerwowany dla poczty głosowej. Wybierz i przytrzymaj ten przycisk na klawiaturze ekranu Wybieranie połączenia, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać wiadomości poczty głosowej. 2.3 Odbieranie i kończenie połączeń W przypadku połączenia przychodzącego, zostanie wyświetlony ekran połączenia przychodzącego, pozwalający na odebranie lub zignorowanie połączenia. Odebranie lub odrzucenie połączenia przychodzącego Odbieranie połączenia Naciśnij przycisk ROZMOWA/WYŚLIJ lub przesuń do końca środkowy przycisk na pasku Odbierz/Ignoruj w lewą stronę. Odrzucanie połączenia Naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE lub przesuń do końca środkowy przycisk na pasku Odbierz/Ignoruj w lewą stronę. Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia Stuknij Wycisz dzwonek lub naciśnij przycisk ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI.

58 58 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Odrzucanie połączenia i wysyłanie wiadomości tekstowej Możesz automatycznie wysłać wiadomość tekstową do dzwoniącego lub odrzucić przychodzące połączenie głosowe. Stuknij Wyślij wiadomość SMS, gdy nadchodzi połączenie, użyj szablonu wiadomości lub wprowadź inną wiadomość, a następnie stuknij Wyślij. Aby zmienić szablon wiadomości dla odrzuconego połączenia w ustawieniach telefonu, otwórz ekran Wybieranie połączenia, stuknij kartę Menu > Opcje > Zaawansowane, a następnie wprowadź nową treść dla szablonu wiadomości w polu tekstowym. W trakcie połączenia W trakcie trwania połączenia przyciski ekranowe telefonu są zacienione, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu. Aktywne są jedynie przyciski Klawiatury i Zakończenia połączenia. Aby uzyskać dostęp do przycisków ekranowych, przesuń palcem w dół, zaczynając od góry zacienionego pola. Użyj tych przycisków ekranowych, aby zawiesić połączenie, wybrać numer lub zaakceptować inne połączenie w przypadku połączenia konferencyjnego, itp.

59 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 59 Korzystanie z trybu głośnomówiącego Aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący w trakcie połączenia, stuknij przycisk ekranowy Głośnika ( ) lub naciśnij i przytrzymaj przycisk ROZMOWA/ WYŚLIJ. Ikona głośnika ( ) pojawi się na pasku tytułu, gdy tryb głośnomówiący zostanie uruchomiony. Ostrzeżenie! Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy trzymać telefonu bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Wyciszanie mikrofonu w trakcie połączenia Stuknij przycisk Wyciszenia ( ), aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyłączony, ikona wyciszenia ( ) pojawi się na ekranie. Odbieranie dwóch połączeń i przełączanie pomiędzy nimi 1. Naciśnij przycisk ROZMOWA/WYŚLIJ, aby zaakceptować drugie połączenie lub stuknij przycisk Dodaj połączenie ( ), aby wybrać drugie połączenie. Pierwsze połączenie zostanie wstrzymane, gdy zaakceptujesz lub wybierzesz inne połączenie. 2. Aby przełączyć pomiędzy dwoma połączeniami, stuknij przycisk Zamień ( ) lub stuknij zacienioną strefę na ekranie Zawieszone. Kończenie połączenia Aby zakończyć bieżące połączenie, stuknij Zakończ połączenie lub naciśnij przycisk ZAKOŃCZ/ZASILANIE. Jeżeli masz dwa połączenia przychodzące, stuknij Menu > Zakończ wszystkie połączenia, aby zakończyć oba połączenia.

60 60 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 2.4 Wykonywanie połączeń konferencyjnych Wykonywanie połączeń konferencyjnych jest szybkie i proste. Możesz wybrać lub odebrać wiele połączeń jednocześnie i połączyć je w połączenie konferencyjne. Uwaga Upewnij się, że Twoja karta SIM oferuje usługę połączenia konferencyjnego. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej odnośnie szczegółów. 1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika rozmowy lub odbierz połączenie przychodzące. 2. Po nawiązaniu połączenia, odbierz drugie połączenie lub przesuń w dół zacienionej strefy, a następnie stuknij przycisk Dodaj połączenie ( ), aby zadzwonić do drugiego uczestnika. Pierwsze połączenie zostanie wstrzymane, gdy zaakceptujesz lub wybierzesz inne połączenie. 3. Po połączeniu się z drugim uczestnikiem rozmowy, stuknij przycisk Konferencja ( ), aby rozpocząć połączenie konferencyjne. 4. Aby dodać nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego, stuknij Zaproś uczestników i wykonaj kolejne połączenie. Połączenie konferencyjne zostanie wstrzymane, w trakcie wykonywania kolejnego połączenia. 5. Po połączeniu, stuknij przycisk Dołącz ( ), aby dodać uczestnika do połączenia konferencyjnego. 6. Powtórz kroki 4 i 5 jeżeli chcesz dodać więcej uczestników do połączenia konferencyjnego. Jeżeli dotkniesz ikony uczestnika w trakcie połączenia konferencyjnego, zobaczysz te przyciski:

61 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 61 Aby porozmawiać indywidualnie z wybranym uczestnikiem, stuknij przycisk Prywatne ( ). Spowoduje to oddzielenie uczestnika od połączenia konferencyjnego i wstrzymanie innych połączeń. Gdy chcesz przełączać pomiędzy prywatnym połączeniem a połączeniem konferencyjnym stuknij zacienioną strefę pokazującą połączenia wstrzymane. Możesz zakończyć prywatne połączenie stukając ikonę lub przycisk Zakończ połączenie na dole ekranu. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, dodaj prywatne połączenie z powrotem do połączenia konferencyjnego stukając w przycisk Dołącz ( ), a następnie stuknij Zakończ połączenie.

62 62 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne 2.5 Historia połączeń Na pasku tytułu pojawi się ikona nieodebranego połączenia ( ), gdy nie odbierzesz połączenia. Skorzystaj z Historii połączeń, aby sprawdzić kto dzwonił lub wyświetlić wybierane przez siebie numery lub odebrane połączenia. Aby otworzyć Historię Połączeń, stuknij Historia połączeń lub Nieodebrane połączenia na karcie Ekranu głównego. Jeśli w Historii połączeń jest długa lista połączeń, dotknij jeden z przycisków u dołu ekranu, aby filtrować listę według rodzaju połączenia. Wszystkie połączenia Odebrane Nieodebrane Wybrane

63 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Szybkie wybieranie numerów Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby za jednym dotknięciem nawiązać połączenie z jednym z tych numerów. Na przykład, jeśli na ekranie Szybkie wybieranie numerów zostanie przypisany kontakt do pozycji 2, później w celu wybrania numeru tego kontaktu wystarczy dotknąć i przytrzymać przycisk 2 na ekranie Wybieranie połączenia. Dokonywanie wpisu do listy Szybkiego wybierania numerów Numery 0 i 1 są zarezerwowane i nie mogą zostać przypisane jako klawisze szybkiego wybierania. Numer 1 jest przypisany do poczty głosowej. Dla szybkiego wybierania numerów można przypisać jedynie liczby od 2 do Naciśnij ROZMOWA/WYŚLIJ, aby otworzyć ekran Wybierania połączenia. 2. Stuknij Menu > Szybkie wybieranie. Wyświetli się lista Szybkiego wybierania numerów. 3. Wybierz Menu > Nowy. 4. Wybierz kontakt, a następnie wybierz numer telefonu kontaktu, który ma być przypisany do przycisku szybkiego wybierania. 5. W polu Lokalizacja, wybierz dostępny przycisk dla nowego numeru Szybkiego wybierania. 6. Stuknij OK. Notatki Gdy przypiszesz nowy numer telefonu do zajętego już numeru, nowy numer telefonu zastąpi obecnie przypisany. Aby skasować wpis na liście Szybkiego wybierania numerów, stuknij i przytrzymaj wpis na liście Szybkiego wybierania numerów, a następnie stuknij Usuń.

64 64 Rozdział 2 Kontakty i połączenia telefoniczne Wykonywanie połączenia za pomocą listy Szybkiego wybierania numerów Aby zadzwonić do kontaktu przypisanego do klawisza szybkiego wybierania: Na ekranie Wybieranie połączenia, stuknij i przytrzymaj przypisany klawisz, jeżeli jest to liczba jednocyfrowa. Aby wybrać liczbę dwucyfrową, stuknij najpierw pierwszą cyfrę, a następnie stuknij i przytrzymaj drugą. 2.7 Wyłączanie i włączanie połączenia z siecią telefoniczną Przepisy wielu krajów wymagają wyłączania telefonu komórkowego na pokładzie samolotu. Aby aktywować lub dezaktywować połączenie z siecią telefoniczną 1. Dotknij Start > Ustawienia > Połączenia > Comm Manager. 2. Dotknij suwaka WYŁ./WŁ. po prawej stronie opcji Telefon, aby aktywować lub dezaktywować połączenie z siecią telefoniczną. Włączanie i wyłączanie trybu Samolot Innym sposobem wyłączenia połączenia z siecią telefoniczną jest uruchomienie trybu Samolot. Włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej, w tym funkcji telefonu, Bluetooth i WiFi. 1. Dotknij Start > Ustawienia > Połączenia > Comm Manager. 2. Stuknij Tryb Samolot, aby aktywować lub dezaktywować ten tryb. Wyłączenie trybu Samolot powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i WiFi.

65 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 3.1 Elementy ekranu głównego Ekran główny telefonu umożliwia dostęp, za pomocą dotyku do najczęściej używanych funkcji, takich jak Ludzie, Wiadomości, Poczta , Pogoda, Internet i wiele innych. Ekran główny obejmuje następujące karty: Karty ekranu głównego Ekran główny Internet Wyszukiwanie map Ludzie Zdjęcia i filmy Ustawienia Wiadomości Muzyka Programy Poczta Pogoda

66 66 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Przechodzenie pomiędzy kartami Ekranu głównego Aby przełączać pomiędzy poszczególnymi kartami, można: Stuknąć wybraną kartę na Ekranie głównym. Dotknąć i przytrzymać palec na aktywnej karcie, a następnie przesunąć w prawo lub w lewo ponad innymi kartami. Następnie zwolnić po wybraniu żądanej karty. Wskazówka Naciśnięcie klawisza HOME spowoduje powrót do Ekranu głównego z poziomu każdej innej karty lub ekranu.

67 3.2 EKRAN GŁÓWNY Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 67 Na karcie Ekranu głównego wyświetla się zegar cyfrowy, bieżąca data oraz ikona alarmu, informująca o tym, czy nastawiony jest budzik. Na tej karcie wyświetlone zostają również informacje o pogodzie, dla miejsca Twojego bieżącego położenia oraz najbliższy termin w kalendarzu. Ikona alarmu Dotknij zegara cyfrowego, jeżeli chcesz ustawić datę, godzinę oraz budzik. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zmiana ustawień podstawowych w Rozdziale 13. Jeżeli stukniesz ikonę pogody lub dane poniżej zegara cyfrowego, otworzy się ekran Opcji pogody i umożliwi ci aktualizację Ekranu głównego o najnowsze informacje o pogodzie z miejsca Twojego bieżącego położenia. Możesz również wybrać opcję wyświetlania temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita oraz zmieniać ustawienia pobierania informacji o pogodzie. Po stuknięciu na termin wyświetlony na Ekranie głównym otworzy się kalendarz. Więcej informacji dotyczących korzystania z kalendarza, patrz Korzystanie z kalendarza w Rozdziale 7.

68 68 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 3.3 Ludzie Na karcie Ludzie możesz dodać swoje ulubione kontakty i szybko wykonać połączenie lub wysłać wiadomość SMS do tych osób. Dodawanie kontaktów do telefonu Aby dodać swoje ulubione kontakty do karty Ludzie, kontakty te muszą zostać wcześniej zapisane w telefonie. Aby dodać kontakty, możesz: Utworzyć nowy kontakt. Patrz Dodawanie nowych kontaktów do telefonu w Rozdziale 2 odnośnie szczegółów. Zsynchronizować kontakty programu Outlook w komputerze z telefonem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Rozdziałem 5. Zsynchronizować kontakty z istniejącego konta usługi Microsoft My Phone, jeżeli takie posiadasz. Patrz Synchronizacja z usługą Microsoft My Phone odnośnie szczegółów. Dodawanie ulubionych kontaktów do karty Ludzie Możesz dodać do 12 ulubionych kontaktów do karty Ludzie. (Kontaktów z karty SIM nie można dodać do ulubionych kontaktów.) 1. Stuknij puste miejsce na karcie Ludzie.

69 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 69 Na ekranie Wybierz kontakt dotknij nazwę żądanego kontaktu. Wybierz numer telefonu lub adres , który chcesz przypisać do ulubionego kontaktu. (Jeżeli do kontaktu nie jest przypisane żadne zdjęcie, na następnym ekranie pojawi się opcja przypisania zdjęcia do kontaktu.) Powtórz kroki 1 do 4, aby dodać więcej ulubionych kontaktów do zakładki Ludzie. Szybkie wykonywanie połączenia lub nadawanie wiadomości do ulubionego kontaktu Na karcie Ludzie pod zdjęciami znajdują się następujące ikony wskazujące rodzaje metod komunikacji, powiązanych z każdym ulubionym kontaktem: Telefon komórkowy Telefon domowy Telefon do pracy Wiadomości tekstowe 1. Przesuń palec w górę lub w dół, aby przewijać listę ulubionych kontaktów. 2. Stuknij poniżej zdjęcia wybranego kontaktu. Telefon następnie wybierze numer pokazany poniżej zdjęcia kontaktu lub utworzy nową wiadomość SMS. 3. Stuknięcie zdjęcia kontaktu spowoduje wyświetlenie się podsumowania informacji o kontakcie. Możesz wybrać jeden z podanych numerów telefonu lub adresów (jeżeli są dostępne), aby skontaktować się z wybranym kontaktem.

70 70 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Usuwanie z listy ulubionych kontaktów Aby usunąć kontakt z listy ulubionych kontaktów na karcie Ludzie, stuknij Usuń, następnie dotknij zdjęcia przypisanego do kontaktu, a na koniec stuknij Gotowe. 3.4 Wiadomości Na karcie Wiadomości możesz szybko przeczytać wiadomości tekstowe, zgodnie z porządkiem ich nadchodzenia oraz utworzyć nową wiadomość SMS. Na karcie tej wyświetlają się również otrzymane wiadomości multimedialne. Ikona załącznika wyświetla się, aby zaznaczyć, że otrzymana wiadomość jest wiadomością multimedialną. Zobaczysz tylko temat wiadomości multimedialnej. Wiadomość tekstowa Wiadomość multimedialna Na zakładce Wiadomości możesz: Przesunąć palcem w górę lub w dół, aby przeglądać otrzymane wiadomości SMS i multimedialne. Stuknąć wyświetloną wiadomość, aby zobaczyć pełny wątek od tego nadawcy. Nacisnąć ROZMOWA/WYŚLIJ, aby otworzyć ekran Wybierania połączenia i bezpośrednio zadzwonić do nadawcy, jeżeli nadawca jest jednym z zapisanych kontaktów.

71 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 71 Stuknij Wszystkie wiadomości, aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej oraz innych folderów wiadomości. Stuknij ikonę Nowa wiadomość ( ) w prawym, górnym rogu ekranu, aby utworzyć nową wiadomość SMS. Stuknij Menu, aby uzyskać dostęp do większej ilości opcji związanych z wiadomościami. Więcej informacji odnośnie pracy z wiadomościami tekstowymi i multimedialnymi, patrz Rozdział Poczta Karta Poczta to karta umożliwiająca wysyłanie i odbieranie wiadomości . Dodawanie internetowego konta Na karcie Poczta , możesz w prosty sposób dodać konta POP3 lub IMAP, popularnych sieciowych dostawców poczty , takich jak Yahoo!, Mail Plus, AOL oraz innych. 1. Na Ekranie głównym, przejdź do zakładki Poczta Jeżeli konfigurujesz konto po raz pierwszy, stuknij Nowe konto na dole ekranu. W innym przypadku, wybierz Menu > Nowe konto. 3. Na kolejnym ekranie, wybierz dostawcę poczty . Jeżeli Twój dostawca nie jest wymieniony na liście, wybierz Inny. 4. Wprowadź swój adres i hasło, a następnie dotknij Dalej. 5. Wprowadź imię i nazwisko oraz nazwę wyświetlaną konta, a następnie dotknij Dalej. Jeżeli typ konta , które chcesz skonfigurować nie znajduje się w bazie danych telefonu, na kolejnych ekranach będziesz musiał wprowadzić więcej szczegółów, takich jak ustawienia serwera poczty wychodzącej i przychodzącej. Uzyskaj te dane od usługodawcy poczty .

72 72 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 6. Określ jak często telefon ma automatycznie wysyłać i odbierać wiadomości Stuknij Gotowe. Dodawanie konta firmowego Outlook Po połączeniu z serwerem Exchange powiązanym z Twoim firmowym kontem , kalendarzem, kontaktami i zadaniami, można skonfigurować firmowe konto programu Outlook na telefonie. Chociaż telefon wspiera obsługę wielu kont , możesz mieć jedynie jedno konto poczty Outlook na telefonie w danym momencie. Musisz skonfigurować i korzystać z konta programu Outlook, które synchronizuje się z serwerem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft Exchange Server Na Ekranie głównym, przejdź do zakładki Poczta Jeżeli konfigurujesz konto po raz pierwszy, stuknij Nowe konto na dole ekranu. W innym przypadku, wybierz Menu > Nowe konto. 3. Na kolejnym ekranie, stuknij Microsoft Exchange. 4. Wprowadź swój adres i hasło, a następnie dotknij Dalej. 5. Uzyskaj ustawienia serwera Exchange, takie jak dane dotyczące domeny oraz adresy serwera Exchange, od swojego administratora sieciowego i wprowadź je w odpowiednich polach tekstowych. (Adres serwera musi być adresem Outlook Web Access.) Skonsultuj się również ze swoim administratorem sieciowym odnośnie tego, czy opcja Ten serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL) powinna być aktywna czy wyłączona. 6. Dotknij Dalej. 7. Odznacz pola wyboru typów informacji, które chcesz wyłączyć z synchronizacji. 8. Stuknij Gotowe. Następnie Twój telefon synchronizuje się z serwerem Exchange i pobiera wiadomości .

73 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 73 Sprawdzanie i odczytywanie poczty Jeżeli masz nowe lub nieprzeczytane wiadomości, ikona na karcie Poczta oraz odpowiednie ikony kont wskażą ilość nowych wiadomości. Ikony poczty wyświetlone po prawej stronie ekranu to konta poczty . Stuknij ikonę i wybierz konto. Jeżeli skonfigurowanych jest więcej niż cztery konta , stuknij strzałkę w dół znajdującą się poniżej ikon poczty, aby uzyskać dostęp do innych kont. Po wybraniu konta , możesz: Przeglądać otrzymane wiadomości w wybranym koncie przesuwając palcem w dół lub w górę ekranu. Stuknij wyświetloną wiadomość , aby otworzyć i przeczytać wiadomość. Naciśnij ROZMOWA/WYŚLIJ, aby otworzyć ekran Wybierania połączenia i bezpośrednio zadzwonić do nadawcy, jeżeli nadawca jest jednym z zapisanych kontaktów. Stuknij ikonę Nowa wiadomość ( ), aby utworzyć nową wiadomość. Stuknij Skrzynka odbiorcza, aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej i innych folderów wiadomości danego konta.

74 74 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Stuknij Menu, aby wybrać pomiędzy dodaniem innego konta poczty , wysłaniem i odebraniem wiadomości i innymi opcjami. Więcej informacji odnośnie pracy z wiadomościami , patrz Rozdział 6 i Internet Na karcie Internet, stuknij Uruchom przeglądarkę lub ikonę globu, aby otworzyć program Opera Mobile, umożliwiający przeglądanie stron internetowych i wyszukiwanie informacji. Przesuń palcem do góry na ekranie, aby przewinąć go w dół i uzyskać dostęp do Ulubionych. Więcej informacji dotyczących korzystania z programu Opera Mobile, patrz Rozdział 8.

75 3.7 Zdjęcia i filmy Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 75 Karta Zdjęcia i filmy umożliwia proste przeglądanie zdjęć i klipów wideo oraz wyświetlanie ich w trybie pełnoekranowym. Z poziomu tej karty możesz również otworzyć Aparat fotograficzny i robić zdjęcia oraz nagrywać klipy wideo. Na karcie Zdjęcia i filmy, możesz: Przewijać zdjęcia i pliki wideo przesuwając palcem w górę lub w dół ekranu. Stuknąć w wyświetlane zdjęcie lub wideo, aby wyświetlić lub odtworzyć dany plik w trybie pełnoekranowym. Stuknąć przycisk Aparat fotograficzny ( ) lub Kamera wideo ( ) po prawej stronie ekranu, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film. Stuknąć opcję Pokaz slajdów, aby wyświetlić zdjęcia w postaci pokazu slajdów. Po wybraniu filmu, stuknij Odtwórz. Stuknąć Album, aby wyświetlić zdjęcia i pliki wideo za pomocą programu Album. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Przeglądanie zdjęć i klipów wideo za pomocą programu Album w rozdziale 11).

76 76 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Ustawianie ulubionego albumu Na karcie Zdjęcia i filmy wyświetlane są pliki zdjęć i wideo z bieżącego ulubionego albumu. Album Zdjęcia z aparatu, który zawiera zdjęcia i filmy, które zostały zrobione przy użyciu Aparatu fotograficznego, jest domyślnie ustawiony jako ulubiony album. Można ustawić inny ulubiony album, zgodnie z preferencjami. 1. Na karcie Zdjęcia i filmy, stuknij Album na dole ekranu, aby otworzyć Album. 2. Stuknij Albumy, a następnie wybierz jeden z wyszczególnionych ulubionych albumów. 3. Stuknij Menu > Ustaw album jako ulubiony, a następnie dotknij OK na ekranie potwierdzenia. Wskazówki Więcej informacji dotyczących wyświetlania w trybie pełnoekranowym, patrz Wyświetlanie zdjęć i Odtwarzanie filmów w Rozdziale 11. Formaty pliku, który może zostać wyświetlony na karcie Zdjęcia i filmy są takie same jak w Albumie. Aby przesyłać pliki multimedialne z komputera i przeglądać je na karcie Zdjęcia i filmy, skopiuj je lub zsynchronizuj do katalogu \Moje urządzenie (pamięć urządzenia) lub \Karta pamięci (jeśli włożona jest karta microsd).

77 3.8 Muzyka Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 77 Karta Muzyka pozwala na przeglądanie albumów, utworów i odtwarzanie plików muzycznych. Uwaga Telefon wyszukuje wszystkie obsługiwane pliki muzyczne w następujących lokalizacjach: Telefon: \Moja muzyka (włącznie ze wszystkimi podfolderami) \Moje dokumenty (włącznie ze wszystkimi podfolderami) Karta pamięci: \Karta pamięci (włącznie ze wszystkimi podfolderami) Odnośnie informacji dotyczących obsługiwanych formatów plików muzycznych, patrz Specyfikacje w Dodatku. Odtwarzanie muzyki Chcąc przeglądać albumy i utwory oraz wyszukiwać pliki z muzyką, które chcesz odsłuchać, przesuń palcem w górę lub w dół ekranu lub stuknij przyciski strzałek do góry lub do dołu po prawej stronie ekranu. Stuknij ikonę Odtwarzanie, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

78 78 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Przesuwanie utworu w przód lub w tył Stuknij i przytrzymaj wąski pasek pod plikiem muzycznym, aby wyświetlić pasek postępu: Przesuń palec w prawo lub w lewo na pasku postępu, aby przesunąć utwór w przód lub w tył. Ustawianie trybu powtarzania i odtwarzania losowego Stuknij Menu > Powtórz i wybierz, czy chcesz ponownie odtworzyć bieżący utwór, powtórzyć odtwarzanie bieżącego albumu lub listy odtwarzania lub w ogóle nie powtarzać odtwarzania muzyki. Aby włączyć lub wyłączyć tryb odtwarzania losowego, stuknij Menu > Odtwarzanie losowe. Ikony znajdujące się w prawym górnym rogu karty Muzyka wskazują, czy tryby powtarzania i odtwarzania losowego są włączone. Powtarzaj Jeden Powtarzaj Wszystkie Losowo Wł. Biblioteka Biblioteka porządkuje pliki muzyczne według kategorii, takich jak Wszystkie piosenki, Wykonawcy, Album, Gatunek i wiele innych. Gdy dodasz więcej albumów lub utworów muzycznych do telefonu, przejdź do Biblioteki, aby zlokalizować i wybrać nowe albumy lub utwory muzyczne, a następnie odtworzyć kartę Muzyka. Wybieranie plików muzycznych z Biblioteki 1. Na karcie Muzyka, stuknij Biblioteka. 2. Wyświetli się kategoria Wszystkie piosenki, obejmująca wszystkie utwory znalezione w telefonie i karcie pamięci. Stuknij pierwszy utwór lub dowolny utwór na liście. Następnie na karcie Muzyka rozpoczyna się odtwarzanie wybranego utworu.

79 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 79 Wybieranie innych kategorii Znajdując się na poziomie listy Biblioteki Wszystkie piosenki, stuknij strzałkę Wstecz ( ) po prawej górnej stronie ekranu, aby wyświetlić inne kategorie. Gdy stukniesz kategorię i wybierzesz z niej utwór muzyczny, będziesz w stanie przeglądać utwory tylko z tej kategorii. Listy odtwarzania Istnieją dwa rodzaje list odtwarzania, które mogą zostać dodane do Biblioteki i odtwarzane na karcie Muzyka: Niestandardowe listy odtwarzania tworzone na telefonie. Listy odtwarzania programu Windows Media Player ( ), które są synchronizowane z programem Windows Media Player na komputerze. (Te listy odtwarzania nie mogą być edytowane i usuwane z telefonu.) Uwaga Jeżeli lista odtwarzania programu Windows Media Player obejmuje pliki muzyczne, wideo i obrazu, wówczas tylko pliki muzyczne na liście odtwarzania są synchronizowane z telefonem, a inne typy plików multimedialnych są pomijane.

80 80 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Tworzenie listy odtwarzania: 1. Na karcie Muzyka, stuknij Biblioteka. 2. Stuknij strzałkę Wstecz ( ) po prawej górnej stronie ekranu Biblioteka, aby 3. wyświetlić listę kategorii. Stuknij Listy odtwarzania Na ekranie Listy odtwarzania, stuknij Menu > Nowa. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij OK. Na ekranie List odtwarzania, stuknij listę odtwarzania, którą utworzyłeś, a następnie stuknij Menu > Edytuj Stuknij Menu > Dodaj. Zaznacz pola wyboru utworów muzycznych, które chcesz dodać do listy odtwarzania lub stuknij Menu > Wybierz wszystkie, aby wybrać utwory muzyczne. 9. Stuknij OK trzy razy, aby powrócić do ekranu Listy odtwarzania. Odtwarzanie listy odtwarzania 1. Na ekranie Listy odtwarzania dotknij, aby wybrać listę odtwarzania. 2. Stuknij pierwszy utwór lub dowolny utwór na liście. Karta Muzyka rozpocznie odtwarzanie utworów z listy odtwarzania, począwszy od zaznaczonego utworu. Uwaga Listy odtwarzania nie są automatycznie aktualizowane, po usunięciu plików muzycznych z telefonu lub karty pamięci.

81 3.9 Pogoda Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 81 Twój telefon automatycznie łączy się z Internetem, aby pobrać informacje o pogodzie i wyświetlić bieżące dane o pogodzie, jak również informacje na kolejne cztery dni na karcie Pogoda. Na karcie Pogoda możesz: Przesunąć palcem w górę lub w dół na ekranie, aby wyświetlić informacje o pogodzie w innych miastach. Stuknąć Aktualizuj teraz, aby pobrać najnowsze informacje o pogodzie. Stuknąć Menu, aby dodać lub usunąć miasto lub zmienić ustawienia pogody.

82 82 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Dodawanie miasta Karta Pogoda może wyświetlić informacje o pogodzie dla maksymalnie dziesięciu miast, włączając w to miasto, w którym obecnie się znajdujesz. Aby dodać miejscowość do karty wykonaj poniższe kroki. 1. Na karcie Pogoda, stuknij Menu > Dodaj lokalizację. 2. Przewiń w dół listę miejscowości lub filtruj listę wprowadzając kilka pierwszych liter nazwy kraju lub miejscowości, a następnie dotknij ikonę Wyszukaj. 3. Wybierz miasto i stuknij opcję Wybierz. Ustawienia pogody Możesz wybrać czy temperatura wyświetlana będzie w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita na karcie Pogoda. Możesz również aktywować lub dezaktywować opcje pobierania. 1. Na karcie Pogoda, stuknij Menu > Ustawienia. 2. Dostępne są następujące opcje: Pobierz automatycznie dane o pogodzie. Zaznaczenie tego pola powoduje, że informacje o pogodzie będą automatycznie pobierane ze strony AccuWeather podczas każdego wybrania karty Pogoda, jeśli dane te nie były uaktualnianie w ciągu ostatnich trzech godzin. Dane o pogodzie są również pobierane za każdym razem, gdy ustanowione zostanie połączenie ActiveSync. Usuń zaznaczenie tego pola, jeśli wolisz ręcznie pobierać informacje o pogodzie. Pobieranie w trakcie roamingu. To pole należy zaznaczyć tylko wtedy, kiedy chcesz zezwolić na automatyczne pobieranie danych o pogodzie podczas roamingu. Może to powodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Skala temperatury. Wybierz, czy wyświetlać temperaturę w stopniach Celsjusza, czy Fahrenheita.

83 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego Wyszukiwanie mapy (dostępne wg kraju) Karta Wyszukiwanie mapy korzysta z Map Google do wyszukiwania lokalizacji i wyświetlania map. Aby wyszukać lokalizację, wprowadź adres ulicy lub poszukiwane miejsce (takie jak restauracja, hotel lub inne) w pasku wyszukiwania, a następnie stuknij ikonę Wyszukaj ( ). Otworzą się wówczas Mapy Google i wyświetlą się wyniki wyszukiwania. Wybierz wybraną przez siebie lokalizację, aby wyświetlić ją na mapie, uzyskać wskazówki dotyczące dojazdu, etc. Na karcie Wyszukiwanie mapy, stuknięcie w Mapy na dole ekranu również spowoduje otwarcie Map Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Mapy Google zapoznaj się z rozdziałem 10. Wskazówka Przy każdym wyszukiwaniu miejsca, zostanie ono dodane do historii i wyświetlane będzie na karcie Wyszukiwanie mapy. Przy następnym wyszukiwaniu tego samego adresu lub miejsca wystarczy wybrać je z historii. W historii można zapisać osiem ostatnich wpisów.

84 84 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 3.11 Ustawienia Z poziomu karty Ustawienia, możesz bezpośrednio zmienić niektóre podstawowe ustawienia. Karta ta umożliwia również dostęp do wszystkich pozostałych ustawień telefonu. Synchronizacja danych Dźwięki Tapeta Komunikacja Konfiguracja poczty Wszystkie ustawienia Otwórz ActiveSync i zsynchronizuj informacje programu Outlook. Patrz Rozdział 5 i 7 odnośnie szczegółów. Wybierz profil telefonu i wyreguluj inne ustawienia dźwięku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Zmiana ustawień podstawowych w Rozdziale 13. Zmień tapetę Karty Ekranu głównego. Zarządzaj opcjami komunikacji telefonu. Patrz Korzystanie z Comm Manager w Rozdziale 13 odnośnie szczegółów. Skonfiguruj internetowe konto lub konto serwera Exchange na telefonie. Patrz Poczta we wcześniejszej części tego rozdziału. Dostęp do wszystkich ustawień telefonu.

85 3.12 Programy Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego 85 Możesz dodawać swoje ulubione programy do karty Programy co pozwoli na szybki dostęp do nich. Dotknij pustego miejsca, aby dodać skrót do programu. Na karcie Programy przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać ekran, a następnie stuknij ikonę programu, który chcesz uruchomić. Aby uzyskać dostęp do wszystkich programów zainstalowanych na telefonie, stuknij Wszystkie programy. Aby usunąć program z karty Programy, stuknij Usuń, wybierz program, a następnie stuknij Gotowe. Aby zastąpić skrót danego programu skrótem innego programu, musisz usunąć bieżący skrót programu, a następnie dodać nowy program.

86 86 Rozdział 3 Korzystanie z Ekranu głównego

87 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu 4.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej W chwili uruchomienia programu lub wyboru pola umożliwiającego wpisanie tekstu lub cyfr, wyświetla się ikona klawiatury na dole ekranu, wskazując tym samym, że klawiatura ekranowa jest gotowa do użycia. Stuknij w ikonę klawiatury, aby wyświetlić lub ukryć klawiaturę ekranową. Dotknij strzałki Wyboru metody wprowadzania, która pojawia się obok ikony klawiatury, aby otworzyć menu wyboru układu klawiatury oraz ustawienia wprowadzania tekstu. Możesz wybrać pomiędzy następującymi układami klawiatury: Pełna QWERTY, Kompakt QWERTY oraz Klawiatura telefonu. Ikona klawiatury Strzałka wyboru metody wprowadzania danych

88 88 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu Pełna QWERTY Pełna QWERTY to ekranowa klawiatura QWERTY w układzie podobnym do układu klawiatury komputera. Kompakt QWERTY Kompakt QWERTY jest rodzajem klawiatury ekranowej i zawiera 20 przycisków. Dzięki dużym i łatwo dostępnym przyciskom oraz rozbudowanym funkcjom, takim jak przewidywanie wprowadzania XT9, wprowadzanie tekstu jest szybkie i dokładne. Klawiatura telefonu Klawiatura telefonu to 12-klawiszowa klawiatura ekranowa, która charakteryzuje się układem zbliżonym do klawiatury telefonu komórkowego, ale jest poszerzona o kilka dodatkowych klawiszy. Klawiatura telefonu składa się z dużych przycisków i obsługuje rozszerzone funkcje wprowadzania danych, jak np. wprowadzanie z użyciem słownika XT9, umożliwiające szybsze wprowadzanie tekstu we wiadomościach i dokumentach.

89 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu 89 Wprowadzanie tekstu Uruchom program, w którym można wprowadzać tekst, np. Word Mobile. Stuknij strzałkę Wyboru metody wprowadzania, a następnie wybierz Pełna QWERTY, Kompakt QWERTY lub Klawiaturę telefonu. 3. Zacznij stukać w klawisze na klawiaturze, aby wprowadzić litery: Korzystając z Pełnej QWERTY, masz do dyspozycji takie klawisze jak na klawiaturze komputera. Z kolei korzystając z Kompakt QWERTY, stuknij w klawisz raz, aby wybrać pierwszą literę pokazaną na klawiszu. Aby wprowadzić drugą literę, stuknij klawisz dwukrotnie. Korzystając z Klawiatury telefonu, stuknij klawisz raz, aby wprowadzić pierwszą literę, dwa razy chcąc wprowadzić drugą lub trzy raz, aby wprowadzić trzecią literę pokazaną na klawiszu. 4. Stuknij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić znak interpunkcyjny lub liczbę, które są pokazane w górnej części klawisza. Na przykład, aby wprowadzić numer 1, stuknij i przytrzymaj. Jeżeli z klawiszem powiązane są również litery akcentowane (tak jak w przypadku klawiszy samogłoski), stuknięcie i przytrzymanie klawisza spowoduje wyświetlenie się paska wyboru. Przesuń palcem w prawo lub w lewo przez pasek wyboru, aby wybrać akcentowany znak, który chcesz wprowadzić do tekstu. 5. Stuknij klawisz CAPS ( ), aby wprowadzić pisanie wielką literą. Stuknij te klawisz dwukrotnie, aby włączyć opcję Caps Lock, jeżeli chcesz dłużej pisać wielką literą.

90 90 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu 6. Stuknij, aby przełączyć pomiędzy Normalnym trybem wprowadzania tekstu, a trybem wprowadzania tekstu XT9 z przewidywaniem. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu w trybie XT9, patrz Korzystanie z trybu z przewidywaniem w dalszej części tego rozdziału. 7. Stuknij, aby wybrać jeden z symboli lub użyć klawiatury numerycznej do szybszego wprowadzania cyfr. Patrz Wprowadzanie numerów i symboli odnośnie szczegółów. Podkładka nawigacji ekranowej Stuknij i przytrzymaj, aby wyświetlić podkładkę nawigacji ekranowej, ułatwiającej poruszanie się po ekranie. Na podkładce nawigacji, stuknij klawisz do góry, do dołu, w lewo lub w prawo, aby przesunąć kursor tekstu w dowolnym kierunku, w trakcie wpisywania lub edytowania tekstu. Jeżeli przeglądasz listę, możesz stuknąć klawisz do góry lub do dołu, aby nawigować listę i wybrać pozycję z listy. Aby zamknąć podkładkę nawigacyjną, stuknij. 4.2 Korzystanie z trybu z przewidywaniem Tryb XT9 jest trybem wprowadzania z przewidywaniem tekstu wyświetlającym listę proponowanych słów po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków i pozwalającym wybrać żądane słowo. Wprowadzanie tekstu z użyciem trybu XT9 1. Upewnij się, że tryb wprowadzania jest ustawiony na XT9 ( ). 2. Rozpocznij wprowadzanie pierwszych kilku liter słowa. Po wprowadzeniu kolejnych liter wyświetlą się sugerowane słowa.

91 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu Na liście sugerowanych słów, słowa po lewej stronie pokazują litery wprowadzone przez użytkownika, a pozostałe słowa to słowa sugerowane. Jeżeli nie zobaczysz szukanego przez siebie słowa, stuknij ikonę strzałki w dół ( ), aby zobaczyć więcej sugerowanych słów. Widząc słowo, którego szukasz, stuknij to słowo, aby wprowadzić je do tekstu. Widząc szukane słowo podświetlone w sugestiach, możesz dotknąć klawisza Enter lub Spacji, aby wstawić to słowo do tekstu. Dodawanie wyrazu do słownika Wprowadzając tekst za pomocą klawiatury w pełnym układzie QWERTY, małym układzie QWERTY lub za pomocą klawiatury telefonu, można automatycznie dodać nowe słowa do słownika. Stukając sugerowane słowo lub wprowadzając słowo a po nim spację, słowo to zostanie automatycznie dodane do słownika, jeżeli w nim nie występuje. Korzystając z małego układu QWERTY lub klawiatury telefonu możesz ręcznie dodać nowe słowa do słownika. 1. Będąc w trybie XT9 wpisz literę, a następnie stuknij ikonę strzałki w dół ( ) po prawej stronie listy sugerowanych słów. Stuknij Dodaj słowo. Wpisz nowe słowo, które chcesz dodać, a następnie stuknij ikonę symbolu oznaczającego ( ).

92 92 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu 4.3 Wprowadzanie cyfr i symboli Stuknij na klawiaturze ekranowej, aby przełączyć na układ klawiatury obejmujący cyfry i symbole, dzięki czemu można będzie w prosty sposób wprowadzać cyfry i symbole, takie jak nawiasy, cudzysłów, symbole walut, znaki zapytania, znaki specjalne i wiele innych. Dotknij cyfrę lub symbol, aby wstawić go do tekstu. Dostępnych jest kilka stron z symbolami. Aby powrócić do alfanumerycznego układu klawiatury, stuknij. Stuknij ten klawisz, aby przejść do następnej lub poprzedniej strony z symbolami. Układ klawiatury z cyframi i symbolami w Pełnym układzie QWERTY Układ klawiatury z cyframi i symbolami w Małym układzie QWERTY i klawiaturze telefonu

93 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu Ustawienia wprowadzenia tekstu Dostęp do ustawień wprowadzania tekstu można uzyskać z menu wyboru układu klawiatury lub z poziomu ustawień telefonu: Z poziomu dowolnego układu klawiatury, stuknij strzałkę Wyboru metody wprowadzania na dole ekranu, a następnie stuknij Ustawienia wprowadzania tekstu; lub Stuknij Start > Ustawienia > Osobiste > Wprowadzanie danych > Metoda wprowadzania danych, a następnie stuknij Opcje. Na ekranie Ustawień wprowadzania tekstu, stuknij przełączniki WŁ./WYŁ., aby aktywować lub dezaktywować różne ustawienia wprowadzania danych.

94 94 Rozdział 4 Wprowadzanie tekstu

95 Rozdział 5 Synchronizowanie informacji 5.1 Sposoby synchronizacji telefonu Możesz zabrać ze sobą wszystkie swoje dane dzięki zsynchronizowaniu tych informacji z telefonem. Istnieje wiele sposobów synchronizacji telefonu: Synchronizowanie informacji z komputera z telefonem. Zsynchronizowane mogą zostać następujące rodzaje informacji: Informacje programu Microsoft Office Outlook e, kontakty, dane z kalendarza, zadania i notatki z programu Office Outlook. Notatki utworzone za pomocą programu Microsoft Office OneNote 2007 Pliki multimedialne Obrazy, muzyka i pliki wideo Ulubione adresy stron internetowych zapisane w zakładce Ulubione w programie Internet Explorer na telefonie lub w folderze Mobile Favorites programu Internet Explorer na komputerze. Pliki Dokumenty i inne pliki. Synchronizowanie telefonu z kontem firmowym programu Outlook na serwerze Exchange. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji synchronizacji telefonu z serwerem Exchange można znaleźć w rozdziale 7. Synchronizowanie telefonu z usługą Microsoft My Phone. Jeżeli posiadasz konto Microsoft My Phone możesz synchronizować i korzystać z zapisanych w nim kontaktów, wydarzeń z kalendarza, zdjęć i innych informacji na telefonie.

96 96 Rozdział 5 Synchronizacja informacji 5.2 Przed rozpoczęciem synchronizacji z komputerem Przed rozpoczęciem synchronizacji z komputerem, musisz najpierw zainstalować i skonfigurować na komputerze oprogramowanie do synchronizacji. Więcej informacji, patrz Konfiguracja Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile w systemie Windows Vista oraz Konfiguracja ActiveSync w systemie Windows XP w niniejszym rozdziale. Po zainstalowaniu oprogramowania do synchronizacji na komputerze, podłącz telefon do komputera za pomocą kabla synchronizacji USB. Gdy na ekranie pojawi się ekran Nawiązywanie połączenia z komputerem PC, stuknij ActiveSync, a następnie stuknij Gotowe. Możesz również zsynchronizować informacje z komputerem za pomocą łącza Bluetooth. Patrz Synchronizacja przez Bluetooth w dalszej części tego rozdziału. Notatki ActiveSync lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile synchronizuje tylko dane na komputerze i telefonie. Jeśli karta pamięci jest zainstalowana i jeśli chcesz zapisać na niej kopie zapasowe plików, użyj programu Eksplorator systemu Windows na komputerze, aby skopiować pliki z karty na komputer. Jeśli odsyłasz telefon do naprawy lub chcesz przeprowadzić pełne resetowanie, dane zapisane na nim zostaną utracone. Zalecamy synchronizację telefonu z komputerem, aby stworzyć kopie zapasowe plików. Aby stworzyć kopie zapasowe plików zapisanych na karcie pamięci, użyj programu Eksplorator systemu Windows na komputerze, aby skopiować pliki z karty na komputer.

97 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Konfigurowanie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile w systemie Windows Vista Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile firmy Microsoft jest odpowiednikiem programu Microsoft ActiveSync dla systemu Windows Vista. Niektóre wersje systemu Windows Vista są dostarczane z już zainstalowanym Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Jeżeli Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile nie jest dostępne w posiadanej przez Ciebie wersji Windows Vista, przejdź do następującej strony internetowej, aby pobrać i zainstalować Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile na komputerze: Konfigurowanie synchronizacji w Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile Po podłączeniu telefonu do komputera i pierwszym uruchomieniu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile pojawi się prośba o utworzenie powiązania Windows Mobile z telefonem. Tworzenie powiązania: 1. Podłącz telefon do komputera. Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile zostanie automatycznie skonfigurowane, a następnie uruchomione. 2. Na ekranie umowy licencyjnej kliknij przycisk Zaakceptuj. 3. Na ekranie głównym Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile kliknij Ustaw urządzenie.

98 98 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Uwaga Aby przesłać wyłącznie pliki multimedialne, sprawdzić aktualizacje i przeglądać urządzenie bez synchronizacji informacji programu Outlook, wybierz pozycję Połącz bez konfiguracji urządzenia. 4. Wybierz elementy, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5. Wprowadź nazwę dla swojego telefonu, a następnie kliknij Konfiguruj. Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile przeprowadzi automatyczną synchronizację z telefonem. Uwaga: Poczta i inne informacje programu Outlook pojawią się w urządzeniu po synchronizacji.

99 Rozdział 5 Synchronizacja informacji 99 Korzystanie z Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile Aby uruchomić Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile, w komputerze z systemem Windows Vista kliknij Start > Wszystkie programy > Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile pozwala na wykonywanie następujących czynności: Kliknij opcję Ustawienia urządzenia przenośnego, aby zmienić ustawienia synchronizacji. Po kliknięciu przycisku Zdjęcia, muzyka i wideo > XX nowe zdjęcia/ klipy wideo są dostępne do importu zostanie uruchomiony kreator umożliwiający oznaczenie i przeniesienie zdjęć z telefonu do Galerii zdjęć w komputerze.

100 100 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Kliknij opcję Zdjęcia, muzyka i wideo > Dodaj multimedia do urządzenia z programu Windows Media Player, aby zsynchronizować muzykę i pliki wideo za pomocą programu Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Korzystanie z programu Windows Media Player Mobile w rozdziale 11. Kliknij Zarządzanie plikami > Przeglądaj zawartość telefonu, aby wyświetlić dokumenty i pliki telefonu. Uwaga Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. 5.4 Konfigurowanie programu ActiveSync w systemie Windows XP Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP, musisz korzystać z programu Microsoft ActiveSync 4,5 lub nowszej wersji. Jeżeli nie posiadasz tego oprogramowania, przejdź na stronę internetową, aby uzyskać informacje dotyczące pobierania i instalacji programu Microsoft ActiveSync: Konfiguracja synchronizacji w programie ActiveSync 1. Podłącz telefon do komputera. Automatycznie zostanie uruchomiony kreator konfiguracji synchronizacji i pomoże w utworzeniu powiązania synchronizacji. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. 2. Aby zsynchronizować telefon z komputerem, odznacz Synchronizuj bezpośrednio z serwerem Microsoft Exchange pole wyboru, a następnie kliknij Dalej. 3. Wybierz typ informacji, które chcesz zsynchronizować, następnie kliknij Dalej.

101 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Zgodnie z własnymi preferencjami zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Zezwalaj na bezprzewodowe połączenia danych. 5. Kliknij Zakończ. Po zakończeniu pracy kreatora oprogramowanie ActiveSync przeprowadza automatyczną synchronizację z telefonem. Uwaga: Poczta i inne informacje programu Outlook pojawią się w urządzeniu po synchronizacji. 5.5 Synchronizacja informacji z komputerem Telefon można połączyć z komputerem i synchronizować za pomocą przewodu USB i interfejsu Bluetooth. Rozpoczynanie i kończenie synchronizacji Ręczną synchronizację można przeprowadzić z poziomu telefonu lub komputera. Z poziomu telefonu Na ekranie Głównym, przejdź do karty Ustawienia, a następnie kliknij Synchronizacja danych; lub Kliknij Start > ActiveSync, a następnie stuknij Synchronizacja. Aby zatrzymać synchronizację przed jej zakończeniem, dotknij Zatrzymaj. Wskazówka Aby usunąć całkowicie powiązanie z jednym komputerem, odłącz najpierw telefon od komputera. W programie ActiveSync w urządzeniu wybierz Menu > Opcje, wybierz nazwę komputera, a następnie wybierz Usuń.

102 102 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Synchronizacja z poziomu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile 1. Kliknij Start > Wszystkie Programy > Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. 2. Kliknij przycisk w lewym dolny rogu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile. Aby zatrzymać synchronizację przed jej zakończeniem, kliknij. Synchronizacja z poziomu programu ActiveSync w komputerze Po podłączeniu telefonu do komputera automatycznie zostanie uruchomiony program ActiveSync i rozpocznie się synchronizacja. Aby rozpocząć synchronizację ręcznie, kliknij. Aby zatrzymać synchronizację przed jej zakończeniem, kliknij. Wybór informacji, które mają zostać zsynchronizowane Rodzaje i ilość synchronizowanych danych poszczególnych rodzajów można zaznaczyć w telefonie lub w komputerze. Aby zmienić ustawienia synchronizacji w telefonie, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Uwaga Przed dokonaniem ustawień synchronizacji na telefonie, odłącz go od komputera. 1. W programie ActiveSync w urządzeniu wybierz Menu > Opcje. 2. Zaznacz pole przy każdym elemencie, który ma być synchronizowany. Jeśli nie można zaznaczyć któregoś pola, może być konieczne wyczyszczenie pola dotyczącego tego samego typu informacji w innym miejscu listy. 3. Aby zmienić ustawienia synchronizacji dla określonego rodzaju danych, na przykład dla Poczty , zaznacz ten rodzaj i stuknij Ustawienia. Możesz określić limit rozmiaru pobierania, okres czasu pobierania danych oraz inne ustawienia.

103 Rozdział 5 Synchronizacja informacji 103 Notatki Niektórych rodzajów danych, takich jak Ulubione, czy Pliki i multimedia, nie można zaznaczyć w opcjach programu ActiveSync w telefonie. Te elementy można zaznaczyć lub usunąć wyłącznie w Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile lub w programie ActiveSync w komputerze. Na jednym komputerze można zdefiniować powiązanie synchronizacji z różnymi telefonami z systemem Windows, natomiast w jednym telefonie można zdefiniować powiązanie synchronizacji z maksymalnie dwoma komputerami. Aby zapewnić prawidłową synchronizację telefonu z obydwoma komputerami, skonfiguruj w nich takie same ustawienia synchronizacji. Program Outlook można synchronizować tylko z jednym komputerem. Rozwiązywanie problemu z połączeniem w celu synchronizacji W niektórych przypadkach, kiedy komputer łączy się z Internetem lub siecią lokalną, może rozłączyć połączenie z telefonem ze względu na wyższy priorytet połączenia z siecią lub Internetem. Jeżeli tak się stanie, stuknij Start > Ustawienia > Połączenia > USB do PC, a następnie odznacz pole wyboru Aktywuj szybszą synchronizację danych. W takiej konfiguracji oprogramowanie komputera komunikuje się z telefonem za pośrednictwem połączenia USB.

104 104 Rozdział 5 Synchronizacja informacji 5.6 Synchronizacja przez Bluetooth Telefon można połączyć z komputerem i synchronizować przez interfejs Bluetooth. Uwaga Aby możliwe było połączenie i zsynchronizowanie telefonu przez interfejs Bluetooth, komputer musi być wyposażony w interfejs Bluetooth wbudowany lub w postaci adaptera lub wtyczki. Synchronizacja z komputerem przez interfejs Bluetooth 1. Aby synchronizować urządzenie z wykorzystaniem łącza Bluetooth, skonfiguruj Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile lub program ActiveSync w komputerze. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w pomocy programu. 2. Upewnij się, że interfejs Bluetooth jest włączony w telefonie i w komputerze oraz że pracuje w trybie widoczności. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Tryby protokołu Bluetooth w rozdziale 9. Jeżeli podłączasz się do danego komputera po raz pierwszy za przez interfejs Bluetooth, wówczas musisz najpierw skonfigurować powiązanie Bluetooth pomiędzy telefonem, a komputerem. Dodatkowe informacje o tworzeniu powiązania Bluetooth można znaleźć w punkcie Powiązanie Bluetooth w rozdziale Na ekranie telefonu, stuknij Start > ActiveSync. 4. Stuknij Menu > Połącz przez Bluetooth. Uwaga Jeżeli funkcja Bluetooth nie jest wykorzystywana, zaleca się jej wyłączenie w celu oszczędności akumulatora.

105 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Synchronizacja muzyki i wideo Muzykę oraz inne cyfrowe materiały multimedialne można zabrać ze sobą w podróż. W celu synchronizacji muzyki, wideo i zdjęć należy odpowiednio skonfigurować program Windows Media Player. Poza wyborem rodzaju informacji Multimedia w ustawieniach synchronizacji, wszystkie pozostałe ustawienia synchronizacji określa się w programie Windows Media Player. Przed dokonaniem synchronizacji multimediów należy wykonać następujące czynności: Zainstaluj program Windows Media Player wersja 11 na komputerze. (Windows Media Player 11 działa tylko w systemie Windows XP lub wersjach późniejszych). Podłącz telefon do komputera przez przewód USB. Jeśli telefon jest podłączony przez łącze Bluetooth, przed synchronizacją materiałów multimedialnych połączenie to należy przerwać. Ustaw powiązanie synchronizacji pomiędzy telefonem i programem Windows Media w komputerze. Patrz Korzystanie z programu Windows Media Player Mobile w Rozdziale 11 odnośnie szczegółów.

106 106 Rozdział 5 Synchronizacja informacji 5.8 Synchronizacja za pomocą usługi Microsoft My Phone Usługa Microsoft My Phone synchronizuje informacje znajdujące się na Twoim telefonie i stronie internetowej chronionej hasłem utrzymywanej przez Microsoft. Możesz wykonać kopię zapasową swoich kontaktów, spotkań, zdjęć i innych informacji, a następnie przywrócić ją w dowolnym momencie. Uwaga Synchronizację kontaktów, kalendarza i zadań z usługą My Phone można przeprowadzić tylko wtedy, gdy telefon nie posiada powiązania synchronizacji z serwerem Exchange. Konfigurowanie konta My Phone W trakcie konfiguracji nowego konta lub synchronizacji do nowego konta, pierwszym krokiem, który należy wykonać jest skonfigurowanie usługi My Phone na telefonie. 1. Stuknij Start > Microsoft My Phone. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby skonfigurować swoje konto My Phone. W trakcie konfiguracji: Zaloguj się korzystając z adresy i hasła do konta Hotmail lub Windows Live. Skonfiguruj metodę synchronizacji na Automatyczną lub Ręczną, zależnie od swoich preferencji.

107 Rozdział 5 Synchronizacja informacji 107 Zmiana ustawień synchronizacji Aby zmienić ustawienia synchronizacji, takie jak harmonogram synchronizacji i pozycje, które zostaną zsynchronizowane, musisz uzyskać dostęp do ustawień z poziomu menu. Zmiana pozycji, które zostaną zsynchronizowane 1. Stuknij Start > Microsoft My Phone. 2. Stuknij Menu > Opcje. 3. Wybierz pozycje, które chcesz uwzględnić lub pominąć w trakcie synchronizacji. 4. Stuknij Gotowe. Dostosowanie harmonogramu synchronizacji oraz ustawień roamingu 1. Stuknij Start > Microsoft My Phone. 2. Stuknij Menu > Harmonogram. 3. Wybierz jedną z dostępnych opcji harmonogramu. 4. Aby aktualizować automatyczną synchronizację w trakcie roamingu (gdy nie korzystasz ze swojej sieci domowej), zaznacz pole wyboru opcji Użyj tych ustawień w trakcie roamingu. 5. Stuknij Gotowe. Zatrzymywanie powiązania synchronizacji z kontem sieciowym My Phone Możesz wstrzymać synchronizację z kontem sieciowym My Phone na telefonie. Nie spowoduje to usunięcia danych, które już zostały synchronizowane z telefonem i danych zapisanych na koncie sieciowym My Phone. 1. Stuknij Start > Microsoft My Phone. 2. Stuknij Menu > Konto. 3. Wybierz Zatrzymaj usługę, a następnie stuknij Gotowe.

108 108 Rozdział 5 Synchronizacja informacji Zarządzanie kontem sieciowym My Phone z poziomu komputera Możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze, aby uzyskać dostęp do sieciowego konta My Phone: Dodawaj, edytuj lub kasuj kontakty, przypomnienia z kalendarza oraz inne typy informacji. Zmiany zostaną zsynchronizowane z telefonem. Wyświetlaj zdjęcia i pliki wideo, które są zapisane na Twoim koncie My Phone, kasuj je, zapisuj na komputerze oraz korzystaj z innych opcji. Aby uzyskać dostęp do konta sieciowego My Phone z poziomu komputera przejdź do strony zaloguj się korzystając z adresu i hasła Hotmail lub WIndows Live.

109 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 6.1 Wiadomości tekstowe Wysyłaj krótkie wiadomości tekstowe (SMS) na inne telefony komórkowe. Jeżeli Twoja wiadomość przekracza 160 znaków, zostanie dostarczona jako pojedyncza wiadomość, ale opłata zostanie pobrana za każde 160 znaków osobno. Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości tekstowej 1. Na ekranie Głównym przejdź do karty Wiadomości. 2. Stuknij ikonę Nowa wiadomość ( ) w prawym górnym rogu ekranu. 3. Aby dodać odbiorców, wprowadź ich numery telefonów komórkowych w polu Do, oddzielając numery średnikiem (;). Możesz również stuknąć Do lub stuknąć Menu > Dodaj odbiorcę, aby dodać numery telefonów komórkowych z zapisanych kontaktów. 4. Napisz wiadomość. 5. Wskazówki Aby wybrać szablon wiadomości, dotknij Menu > Mój tekst i dotknij żądaną wiadomość. Aby sprawdzić pisownię, stuknij Menu > Sprawdź pisownię. Po zakończeniu, dotknij Wyślij. Wskazówka Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie dostarczenia wiadomości, przed wysłaniem redagowanej wiadomości dotknij Menu > Opcje wiadomości, a następnie zaznacz pole wyboru Żądaj powiadomienia o dostarczeniu wiadomości. Aby zawsze otrzymywać powiadomienia o dostarczeniu wiadomości dotknij Menu > Narzędzia > Opcje na liście wiadomości tekstowych, wybierz SMS \ MMS, a następnie zaznacz pole wyboru Żądaj powiadomień o dostarczeniu.

110 110 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości Zarządzanie wiadomościami tekstowymi w skrzynce odbiorczej Wiadomości tekstowe wysyłane i otrzymywane od kontaktów lub numerów grupowane są jako pojedyncze wątki w skrzynce odbiorczej. Wątek wiadomości SMS pokazuje wiadomości do i od kontaktu w pojedynczym wątku rozmowy. Dostęp do skrzynki odbiorczej Stuknij Start > Tekst lub z Ekranu głównego, przejdź do karty Wiadomości, a następnie stuknij Wszystkie wiadomości. Wyświetlanie wątku wiadomości i wysyłanie odpowiedzi Wiadomości tekstowe i multimedialne odebrane od i wysłane do kontaktu są zebrane w jednym wątku. Aby uzyskać informacje dotyczące otwierania i odpowiadania na wiadomości multimedialne w tym samym wątku patrz Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości MMS w dalszej części tego rozdziału. 1. W skrzynce odbiorczej SMS / MMS, stuknij wątek wiadomości, aby go otworzyć i wyświetlić wiadomości wymieniane z nadawcą. 2. Możesz stuknąć linki w wiadomościach, aby uzyskać bezpośredni dostęp do informacji o kontakcie, dostęp do strony internetowej, wysłać wiadomość lub zadzwonić pod wyświetlony numer. 3. U dołu ekranu wpisz odpowiedź i dotknij Wyślij. Kopiowanie wiadomości tekstowej w wątku zapisanym na karcie SIM 1. W skrzynce odbiorczej wiadomości SMS / MMS stuknij wątek wiadomości, aby go otworzyć Stuknij, aby zaznaczyć wiadomość w wątku. Stuknij Menu > Kopiuj na kartę SIM. Notatki Nie można skopiować wysłanej wiadomości z wątku na kartę SIM. Kopiowanie wiadomości tekstowych z telefonu na kartę SIM powoduje zduplikowanie wiadomości w skrzynce odbiorczej, jeżeli karta SIM jest w użyciu.

111 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 111 Kasowanie jednej lub więcej wiadomości tekstowych w wątku 1. W skrzynce odbiorczej wiadomości SMS / MMS stuknij wątek wiadomości, aby go otworzyć. 2. Stuknij, aby zaznaczyć wiadomość w wątku. Aby zaznaczyć wiele wiadomości, stuknij Menu > Wybierz wiadomości > Wiele, a następnie stuknij każdą wiadomość, którą chcesz usunąć. 3. Stuknij Menu > Usuń. Usuwanie wszystkich wiadomości w wątku W skrzynce odbiorczej SMS / MMS, stuknij i przytrzymaj wątek wiadomości, a następnie stuknij Usuń. Bezpośrednie wykonywanie połączeń z wiadomości tekstowych W trakcie wyświetlania wiadomości tekstowej na Ekranie głównym na karcie Wiadomości lub w skrzynce odbiorczej, możesz bezpośrednio zadzwonić do nadawcy wiadomości. 1. W trakcie wyświetlania wiadomości tekstowej, naciśnij przycisk ROZMOWA/ WYŚLIJ. 2. Następnie otworzy się ekran Wybierania połączenia, z numerem telefonu nadawcy gotowy do wybrania. Aby wykonać połączenie naciśnij ponownie ROZMOWA/WYŚLIJ. Stuknięcie numeru telefonu, który jest zawarty w treści wiadomości tekstowej również umożliwia wybranie tego numeru.

112 112 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 6.2 Wiadomości multimedialne Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS) do przyjaciół i rodziny jest proste i stanowi świetną zabawę. Do wiadomości multimedialnej można załączyć zdjęcia, filmy lub nagrania dźwiękowe. Notatki Wysyłanie wiadomości multimedialnych jest usługą płatną i wymaga odpowiedniej obsługi przez konto telefonu komórkowego. Aby uwzględnić usługę MMS w swoim planie taryfowym, skontaktuj się ze swoim operatorem telefonii komórkowej. Upewnij się, że rozmiar wiadomości multimedialnych, które wysyłasz jest zgodny z limitami dopuszczalnymi przez Twojego operatora sieci komórkowej. Zmiana ustawień MMS Sprawdź czy telefon jest wstępnie skonfigurowany tak, by był zgodny z ustawieniami MMS Twojego operatora sieci komórkowej. Dodaj ustawienia MMS swojego operatora komórkowego, jeżeli ustawienia MMS nie są wstępnie skonfigurowane na Twoim telefonie. Uwaga Jeśli urządzenie wyposażone jest we wstępne ustawienia MMS, zalecamy ich nie zmieniać. W przypadku zmiany wstępnie zdefiniowanych ustawień telefon może nie wysyłać lub nie odbierać wiadomości MMS. Konfigurowanie ustawień wiadomości MMS 1. Stuknij Start > Tekst lub z Ekranu głównego, przejdź do karty Wiadomości, a następnie stuknij Wszystkie wiadomości. 2. Stuknij Menu > Opcje MMS. Zostanie wyświetlony ekran Ustawienia. 3. Na karcie Preferencje wybierz dostępną opcję odpowiadającą Twoim potrzebom. 4. Wybierz kartę Serwery i sprawdź, czy w telefonie znajdują się już wstępnie zdefiniowane ustawienia serwera MMS. Jeżeli brak jest wstępnych ustawień, stuknij Nowe i wprowadź ustawienia MMS, które uzyskałeś od swojego operatora sieci komórkowej. 5. Stuknij Gotowe.

113 Uwaga Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 113 Jeśli na ekranie Ustawienia zostało dodanych kilku dostawców usługi MMS, wybierz jednego z nich jako dostawcę domyślnego. Wybierz nazwę dostawcy z listy, a następnie stuknij Ustaw jako domyślne. Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS Wiadomości MMS mogą składać się ze slajdów, z których każdy zawiera zdjęcie, klip audio, wideo lub tekst. Redagowanie wiadomości MMS 1. Stuknij Start > Tekst lub z Ekranu głównego, przejdź do karty Wiadomości, a następnie stuknij Wszystkie wiadomości Stuknij Menu > Nowa > MMS. Na ekranie Wybierz wiadomość MMS wybierz wstępnie zdefiniowany szablon albo wybierz opcję Niestandardowe, aby otworzyć pustą wiadomość MMS. Uwaga Jeśli tworzenie wiadomości ma się zawsze rozpoczynać od pustego ekranu, zaznacz pole wyboru Zawsze wybieraj niestandardową. 4. W polu Do, wprowadź numer telefonu odbiorcy Do, DW, lub UDW, aby wybrać numer telefonu lub adres zapisany na liście Twoich kontaktów. Uwaga Aby wyświetlić pola DW i UDW, przewiń ekran w górę. 5. Wprowadź temat wiadomości. 6. Stuknij ikonę Wstaw ( ), aby wstawić zdjęcie lub klip wideo. Wybierając zdjęcie lub klip wideo, możesz: Stuknąć zdjęcie lub klip wideo, aby wstawić go do wiadomości MMS. Stuknąć, aby zrobić zdjęcie i wstawić je do wiadomości MMS. Stuknąć, aby nagrać wideo MMS i wstawić je do wiadomości MMS. Stuknąć, aby zakończyć wybieranie i powrócić do wiadomości MMS.

114 114 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 7. Wpisz tekst i wstaw klipy audio, naciskając odpowiednie obszary ekranu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Dodawanie tekstu do wiadomości MMS i Dodawanie klipu audio do wiadomości MMS. 8. Aby dodać więcej slajdów, stuknij lub Menu > Slajdy > Wstaw slajd. Powtórz kroki 5 i 6, aby dodać zdjęcia/wideo, tekst i plik audio do swoich slajdów. 9. Wybierz polecenie Wyślij, aby wysłać wiadomość MMS. Wskazówka Możesz również wysłać wiadomość MMS z Aparatu fotograficznego lub Albumu, czy też karty Zdjęcia i filmy. Dodawanie tekstu do wiadomości MMS Stuknięcie opcji Tutaj wprowadź tekst w wiadomości MMS spowoduje wyświetlenie pustego ekranu umożliwiającego wprowadzenie tekstu. Możesz również zdecydować się na wstawienie fraz z listy Mój tekst, emotikonów, linków Ulubionych i wiele innych. Wskazówka Aby dokonać edycji lub usunąć frazę z listy Mój tekst, naciśnij i przytrzymaj dany fragment, a następnie z podręcznego menu wybierz polecenie Edytuj lub Usuń. Aby dodać nową frazę, stuknij Nowa. Dodawanie klipu audio do wiadomości MMS Do jednego slajdu w wiadomości MMS można dodać tylko jeden klip audio. 1. W wiadomości MMS wybierz Wstaw audio. Domyślnie wyświetlają się Moje dokumenty. Wybierz folder Moja muzyka lub inny folder zawierający pliki audio. Nawigując foldery, stuknij strzałkę w dół ( ), aby powrócić do górnego folderu.

115 2. Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 115 Wybierz plik audio. Po wybraniu pliku możesz wykonać następujące czynności: Stuknąć, aby wyświetlić klip audio, aby wstrzymać odtwarzanie lub, aby zatrzymać odtwarzanie. Stuknąć Wybierz, aby wstawić tę pozycję do wiadomości MMS. Stuknąć, aby zakończyć wybieranie i powrót do wiadomości MMS. Uwaga Aby nagrać nowy klip audio i dodać go do wiadomości MMS, stuknij. Wtedy otwarte zostanie okno podręczne Nagrywanie. Dotknij Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie, lub Zatrzymaj, aby zakończyć nagrywanie. Wybierz Odtwórz, aby przesłuchać nagrany klip audio, a następnie dotknij Dodaj. Nowy klip audio zostanie wówczas wstawiony do wiadomości MMS. Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości MMS 1. W skrzynce odbiorczej wiadomości SMS \ MMS wybierz numer telefonu komórkowego lub nazwę kontaktu, od którego otrzymano wiadomość MMS. 2. W wiadomości wyświetlonej w wątku, stuknij ikonę MMS ( ), a następnie użyj przycisków odtwarzania,, i, aby wyświetlić wiadomość MMS. 3. Wybierz Zawartość, aby wyświetlić listę plików zawartych w wiadomości. Na ekranie Zawartość wiadomości można wykonać poniższe czynności: Aby zapisać plik, zaznacz go, a następnie wybierz Menu > Zapisz. Aby zapisać zawartość pliku tekstowego do listy Mój tekst, dotknij Menu > Zapisz w folderze Mój tekst. Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz Menu > Przypisz do Kontaktu. 4. Po wyświetleniu wiadomości MMS, dotknij Menu > Odpowiedz > w wiadomości MMS, aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości MMS lub dotknij opcję Menu > Odpowiedz > w wiadomości SMS, aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości tekstowej.

116 116 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości Blokowanie numeru telefonu na liście wysyłania wiadomości MMS Aby nie odbierać wiadomości MMS od określonego nadawcy, można dodać jego numer telefonu do czarnej listy numerów MMS. 1. Po odebraniu nowej wiadomości MMS wyświetl jej zawartość. 2. Aby nie odbierać kolejnych wiadomości MMS od tego nadawcy, wybierz Menu > Pokaż > Szczegóły wiadomości. 3. Stuknij Menu > Zapisz na czarnej liście. 4. Stuknij Gotowe. Wskazówka Aby odblokować numer telefonu i umożliwić nadawcy wysyłanie wiadomości MMS, usuń numer z listy Czarna lista. Przejdź do skrzynki odbiorczej wiadomości SMS \ MMS, dotknij Menu > Opcje MMS > karta Czarna lista, dotknij i przytrzymaj numer telefonu na czarnej liście, a następnie dotknij Usuń Telefon pozwala na skonfigurowanie następujących rodzajów kont Konta pocztowego programu Outlook, zsynchronizowanego z komputerem lub serwerem Exchange. Konta , oferowanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) lub innego dostawcę. Kont internetowych, takich jak Yahoo! Mail Plus, AOL i innych. Kont z niestandardowej domeny. Nazwa domeny jest utrzymywana przez innego dostawcę . Więcej informacji znajdziesz zapoznając się z tematem niestandardowa domena w Pomocy na Twoim telefonie. Służbowego konta, do którego uzyskuje się dostęp korzystając z połączenia VPN.

117 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 117 Synchronizacja konta Outlook z komputerem Po zainstalowaniu oprogramowania do synchronizacji i utworzeniu powiązania z telefonem w komputerze, telefon jest gotowy do wysyłania i odbierania poczty programu Outlook. Jeśli oprogramowanie synchronizacyjne nie zostało jeszcze zainstalowane lub też nie zostało utworzone powiązanie, należy to wykonać zgodnie z procedurami w rozdziale 5. Wskazówka Aby skonfigurować konto firmowe poczty i uzyskać bezprzewodowy dostęp do wiadomości programu Outlook, należy w telefonie skonfigurować synchronizację z firmowym serwerem Exchange przez połączenie bezprzewodowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji firmowego serwera poczty , zapoznaj się z rozdziałem 7. Konfigurowanie internetowego konta Na karcie Poczta ekranu Głównego, możesz w prosty sposób skonfigurować konta POP3 lub IMAP popularnych dostawców , takich jak Yahoo! Mail Plus, AOL oraz innych. Patrz Poczta w Rozdziale 3 odnośnie instrukcji. Tworzenie i odpowiadanie na wiadomości Po skonfigurowaniu kont na telefonie, możesz rozpocząć wysyłanie i odbieranie wiadomości .

118 118 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości Tworzenie i wysyłanie wiadomości 1. Na Ekranie głównym, przejdź do zakładki Poczta Po prawej stronie wybierz konto , 3. którego chcesz użyć. Stuknij ikonę Nowa wiadomość ( ). 4. Aby dodać odbiorców, wprowadź ich adresy , oddzielając je średnikami (;). Można także wybrać przycisk Do, aby dodać numery telefonów komórkowych z Kontaktów. 5. Wprowadź temat i treść wiadomości. Wskazówki Aby wybrać szablon wiadomości, dotknij Menu > Mój tekst i dotknij żądaną wiadomość. Aby sprawdzić pisownię, stuknij Menu > Sprawdź pisownię. 6. Aby dodać załącznik do wiadomości, stuknij Menu > Wstaw i dotknij pozycji, którą chcesz załączyć: Obraz, Notatkę głosową, lub Plik. Wybierz plik lub obraz do załączenia albo nagraj notatkę głosową. 7. Po utworzeniu wiadomości, stuknij Wyślij. Wskazówki Aby uzyskać więcej informacji o wpisywaniu tekstu i symboli, zapoznaj się z rozdziałem 4. W przypadku pracy bez połączenia z siecią wiadomość jest przenoszona do folderu Skrzynka nadawcza i zostanie wysłana podczas następnego połączenia. Odpowiadanie na wiadomości lub przesyłanie ich dalej 1. Na Ekranie głównym, przesuń kartę Poczta , wybierz konto i stuknij Skrzynka odbiorcza. 2. Otwórz wiadomość i wybierz Menu > Odpowiedz, Menu > Odpowiedz wszystkim lub Menu > Prześlij dalej. 3. Wprowadź swoją odpowiedź i stuknij Wyślij.

119 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 119 Wyświetlanie wiadomości W ramach ustawień domyślnych, pobieranych jest tylko kilka początkowych kilobajtów z długich wiadomości , które otrzymujesz. Po otwarciu wiadomości wyświetlany jest tylko nagłówek i część wiadomości. Aby wyświetlić całą treść, należy pobrać całość wiadomości. Aby pobrać całą wiadomość, otwórz , a następnie: Przewiń ją do końca i stuknij Pobierz całą wiadomość z załącznikami (konta POP3) lub stuknij Pobierz resztę wiadomości (konta IMAP4 i Outlook). Stuknij Menu > Pobierz wiadomość. Uwaga Pobieranie może chwilę potrwać, w zależności od prędkości połączenia internetowego, rozmiaru wiadomości i tego, czy automatycznie pobierane są załączniki. Jeżeli chcesz przejść do karty informacji o kontakcie stuknij zdjęcie nadawcy, w trakcie wyświetlania wiadomości . Jeżeli nadawca lub inny odbiorca tej wiadomości nie są zapisani na Twojej liście kontaktów, możesz stuknąć imię tej osoby, a następnie wybrać opcję Zapisz w kontaktach, aby zapisać adres tej osoby w kontaktach telefonu. Możesz również wysłać wiadomość do nadawcy lub odbiorcy.

120 120 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości Pobieranie plików z załącznikami Zależnie od rodzaju konta , telefon może ewentualnie pobierać automatycznie załączniki do wiadomości. konto POP3: pliki z załącznikami są automatycznie pobierane wraz z wiadomością . konta IMAP4 i Outlook: Załączniki wyświetlane są poniżej tematu wiadomości. Dotknięcie załącznika spowoduje jego otwarcie, jeśli został już pobrany w całości, lub zaznaczenie go do pobrania przy następnym wysyłaniu i odbieraniu poczty. Można automatycznie pobierać załączniki. Patrz Dostosowanie ustawień poczty w niniejszym rozdziale, aby uzyskać szczegółowe informacje. Bezpośrednie wykonywanie połączeń z wiadomości Możesz wykonać bezpośrednie połączenie do nadawcy wiadomości , jeżeli numer telefonu nadawcy jest zapisany na Twojej liście kontaktów. Z poziomu karty Poczta ekranu Głównego, skrzynki odbiorczej lub otwartej wiadomości naciśnij przycisk ROZMOWA/WYŚLIJ. Następnie otworzy się ekran Wybierania połączenia, z numerem telefonu nadawcy gotowym do wybrania. Naciśnij ponownie przycisk ROZMOWA/WYŚLIJ, aby wybrać numer. Możesz również stuknąć link w treści wiadomości, aby wybrać wyświetlony numer, wysłać lub przejść do strony internetowej.

121 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 121 Synchronizowanie wiadomości Synchronizacja wiadomości gwarantuje, że nowe wiadomości są pobierane do folderu skrzynki odbiorczej na telefonie, wiadomości znajdujące się w skrzynce nadawczej zostają wysłane, a te usunięte z serwera są usuwane również z telefonu. Sposób w jaki synchronizujesz wiadomości zależy od typu konta , które posiadasz. Automatyczna synchronizacja konta programu Outlook 1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB lub łącza Bluetooth. W celu synchronizacji poczty programu Outlook można również połączyć urządzenie z serwerem Exchange Server z wykorzystaniem łącza Wi-Fi lub połączenia danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią Rozdziału Synchronizacja rozpoczyna się automatycznie, a telefon wysyła i odbiera wiadomości w programie Outlook. Ręczna synchronizacja konta programu Outlook lub konta internetowego 1. Stuknij Start > Poczta , lub z poziomu karty Ekranu głównego, przejdź do karty Poczta Wybierz konto , które chcesz zsynchronizować. 3. Stuknij Menu > Wyślij/Odbierz. Dostosowywanie ustawień poczty Możesz wprowadzić zmiany do ustawień swojego konta lub dostosować ustawienia pobierania i rozmiaru wiadomości . Zmiana podstawowych ustawień 1. Na ekranie Głównym, przejdź do karty Poczta , a następnie stuknij Menu > Ustawienia konta.

122 122 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 2. Wybierz konto, którego ustawienia chcesz zmodyfikować i dokonaj odpowiednich zmian. Możesz zmienić swój adres , hasło, ustawienia dostawcy usługi oraz wprowadzić inne zmiany, jeżeli błędnie wpisałeś lub wybrałeś złe opcje w trakcie pierwszej konfiguracji konta. Dostosowanie zaawansowanych ustawień internetowego konta 1. Stuknij Start > Stuknij Menu > Opcje, a następnie wybierz konto , które chcesz zmodyfikować. 3. Na kolejnym ekranie możesz: Stuknij Edytuj konfigurację konta, aby zmodyfikować ustawienia, takie jak adres , hasło i wiele innych jeżeli błędnie wpisałeś lub wybrałeś złe opcje w trakcie pierwszej konfiguracji konta. Stuknij Harmonogram wysyłania/odbierania, aby zmienić ustawienia odstępu czasu pomiędzy kolejnym wysyłaniem/pobieraniem wiadomości na telefon. Stuknij Ustawienia rozmiaru pobierania, aby skonfigurować format wiadomości na HTML lub Zwykły Tekst, wybrać rozmiar pobierania wiadomości oraz określić czy załączniki mają być pobierane wraz z wiadomością (tylko w przypadku kont IMAP4). Dostosowanie ustawień konta programu Outlook 1. Odłącz telefon od komputera. 2. Stuknij Start > ActiveSync. 3. Stuknij Menu > Opcje, wybierz Poczta , a następnie stuknij Ustawienia. 4. Na ekranie Opcji Synchronizacji , możesz skonfigurować format wiadomości na HTML lub Zwykły Tekst, wybrać limit rozmiaru pobierania oraz określić czy załączniki mają być pobierane razem z wiadomością. 5. Zamknij ActiveSync i podłącz ponownie telefon do komputera.

123 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 123 Zapisywanie załączników na karcie pamięci 1. Stuknij Start > Wybierz Menu > Opcje > karta Przechowywanie danych. 3. Zaznacz pole wyboru Jeśli to możliwe, przechowuj załączniki na karcie pamięci i stuknij OK. 6.4 Dodawanie podpisu do wysyłanych wiadomości Możesz ustawić opcję automatycznego dodawania swojego imienia i innych informacji w formie podpisu w wysłanych wiadomościach tekstowych i 1. Stuknij Start > Poczta , a następnie stuknij Menu > Opcje. 2. Stuknij Podpisy, a następnie stuknij konto, do którego chcesz dodać swój podpis. 3. Zaznacz pole wyboru Dla tego konta użyj podpisu, a następnie wprowadź treść swojego podpisu w odpowiednim polu. 4. Aby dodać podpis zarówno do odpowiedzi jaki i przesyłanych wiadomości, zaznacz pole wyboru Użyj podczas odpow. i przesyłania dalej. Uwaga Należy określić podpis dla każdego rodzaju konta wiadomości.

124 124 Rozdział 6 Przesyłanie wiadomości 6.5 Filtrowanie skrzynki odbiorczej Gdy skrzynka odbiorcza SMS/MMS lub jest zajęta przez dużą ilość wiadomości, możesz filtrować ją tak, aby wyświetlić tylko wiadomości od określonego nadawcy lub z tym samym tematem. 1. Stuknij Start > SMS, aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej SMS/MMS. Aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej , stuknij Start > Poczta , a następnie wybierz konto Wprowadź nazwę nadawcy lub temat wiadomości , który ma być wyszukany. Podczas wprowadzania znaków lista wiadomości zawężana jest do wprowadzonych ciągów znaków. Filtrując swoją skrzynkę odbiorczą , wprowadzenie litery S, a następnie A ogranicza listę jedynie do wiadomości , które zawierają imiona i nazwiska oraz tematy zaczynające się od SA.

125 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 7.1 Korzystanie z kalendarza Aplikacja Kalendarz umożliwia tworzenie terminów, w tym terminów spotkań i innych wydarzeń. Można także synchronizować terminy Kalendarza pomiędzy telefonem a komputerem. Otwieranie ekranu Kalendarz Na karcie ekranu Głównego, stuknij Kalendarz lub wyświetlone zdarzenie. Możesz również stuknąć Start > Kalendarz. Tworzenie terminów 1. Otwórz ekran Kalendarz, następnie wybierz Menu > Nowy termin. 2. Wprowadź nazwę dla terminu. 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności: W przypadku specjalnej okazji, jak urodziny lub wydarzenie całodzienne, w opcji Cały dzień wybierz Tak. Jeśli istnieje zakres czasowy dla terminu, wskaż datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia. 4. Określ rodzaj kategorii terminu w celu ułatwienia grupowania go z innymi powiązanymi terminami. Wybierz Kategorie, a następnie zaznacz zaprogramowaną kategorię (Służbowy, Dni wolne, Osobisty lub Okresowy) lub wybierz Nowa, aby utworzyć własną kategorię. 5. Po zakończeniu naciśnij OK, aby powrócić do Kalendarza.

126 126 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem Notatki Zdarzenia całodzienne nie zajmują bloków czasu w aplikacji Kalendarz - są wyświetlane w postaci pasków w górnej części kalendarza. Aby usunąć termin, wybierz Menu > Usuń termin. Aby w widoku Dzień, czas był wprowadzany automatycznie, wybierz i przeciągnij okienko czasowe dla nowego terminu, a następnie wybierz Menu > Nowy termin. Wyświetlanie terminów Domyślnie Kalendarz wyświetla terminy w widoku Plan. Terminy można także wyświetlać w widokach Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok. Wyróżnione godziny wskazują godziny terminów. Strzałki pokazane przy terminie wskazują czy dany termin kłóci się z innymi terminami. Wybieraj, aby przełączać widoki. Widok Planu Aby zobaczyć szczegółowe informacje o terminie w dowolnym widoku, wybierz dany termin. Aby wyświetlać terminy według kategorii, wybierz Menu > Filtruj, a następnie zaznacz żądaną kategorię. Aby zmienić domyślny widok wykorzystywany przez Kalendarz do wyświetlania terminów, wybierz Menu > Narzędzia > Opcje > karta Ogólne. Wybierz pole Rozpocznij od, a następnie wybierz widok kalendarza.

127 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 127 Ustawianie przypomnienia dla nowych terminów Domyślnie Kalendarz skonfigurowany jest tak, aby wyświetlać przypomnienie w przypadku nadchodzących terminów. Czas przypomnienia można zmienić. 1. Otwórz ekran Kalendarz. 2. Dotknij Menu > Narzędzia > Opcje > karta Terminy. 3. Upewnij się, że pole wyboru Ust. przyp. dla nowych elementów jest zaznaczone. 4. Określ czas, w którym ma być wyświetlone przypomnienie. 5. Wybierz OK, aby powrócić do ekranu Kalendarz. Wysyłanie żądania spotkania Możesz użyć Kalendarza do zaplanowania spotkań wysyłając żądania spotkania za pomocą wiadomości Otwórz ekran Kalendarz. 2. Wybierz konto , z które mają zostać wysłane żądania. Stuknij Menu > Narzędzia > Opcje > karta Terminy, następnie Wyślij żądanie spotkania przez i wybierz konto, z którego mają zostać wysłane żądania - Outlook , POP3/IMAP4 lub Windows Live. 3. Zaplanuj nowy termin lub otwórz istniejący, a następnie wybierz Menu > Edytuj. 4. Wybierz opcję Uczestnicy, a następnie Dodaj uczestnika wymaganego lub Dodaj uczestnika opcjonalnego i dodaj osoby z listy kontaktów, które chcesz zaprosić. Uwaga Jeżeli wysyłasz żądanie spotkania za pomocą konta firmowego Outlook, możesz określić czy uczestnik jest uczestnikiem wymaganym czy opcjonalnym tylko wówczas, gdy konto poczty programu Outlook na telefonie zostanie zsynchronizowane z serwerem Exchange firmy Microsoft 2007 lub późniejszą wersją. W przeciwnym razie wszyscy uczestnicy zostaną wyznaczeni jako obowiązkowi.

128 128 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 5. Po zakończeniu dodawania uczestników wybierz Gotowe. 6. Dotknij OK, aby wysłać. Akceptacja zawiadomienia o spotkaniu przez uczestnika powoduje automatyczne dodanie odpowiedniego terminu do jego harmonogramów. W wyniku odesłania odpowiedzi uaktualniane są również informacje w kalendarzu użytkownika. Wykonywanie połączenia bezpośrednio z poziomu żądania spotkania lub przypomnienia Gdy otrzymasz przypomnienie w kalendarzu lub z żądaniem spotkania, który zawiera numer telefonu, możesz stuknąć numer, aby wykonać połączenie. 7.2 Synchronizacja z serwerem Exchange Chcąc mieć na bieżąco dostęp do konta firmowego i harmonogramu spotkań oraz do Firmowej książki kontaktów, kiedy jesteś poza biurem, możesz podłączyć telefon z Internetem za pomocą Wi-Fi lub łącza transmisji danych i dokonać synchronizacji z serwerem Exchange. Konfiguracja połączenia z serwerem Exchange Aby uzyskać dostęp do firmowego konta i harmonogramu spotkań z telefonu, musisz skonfigurować połączenie z serwerem Exchange. Konfiguracji możesz dokonać na karcie Poczta ekranu Głównego. Patrz Poczta w Rozdziale 3 odnośnie instrukcji.

129 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 129 Rozpoczęcie synchronizacji Aby można było rozpocząć synchronizację z serwerem Exchange, upewnij się, że w telefonie zostało skonfigurowane połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych pozwalające na synchronizację bezprzewodową. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Rozdziałem 8. Po zakończeniu konfiguracji połączenia z serwerem Exchange telefon automatycznie rozpocznie synchronizację. Aby ręcznie rozpocząć synchronizację, stuknij Start > ActiveSync, a następnie stuknij Sync. Inną metodą jest wybór opcji Synchronizacja danych na karcie Ustawienia ekranu Głównego. Uwaga Jeśli telefon jest połączony z komputerem za pomocą kabla USB lub interfejsu Bluetooth, można wykorzystać to połączenie z komputerem jako połączenie pośredniczące z siecią pozwalające pobrać do urządzenia wiadomości programu Outlook i inne informacje. 7.3 Praca z firmowymi wiadomościami Telefon zapewnia natychmiastowy dostęp do firmowych wiadomości i ułatwia zarządzanie wiadomościami. Opcje Direct Push i Fetch Mail, Zdalne wyszukiwanie wiadomości , oraz oznaczanie i flagami to tylko niektóre narzędzia których możesz użyć do zarządzania swoimi wiadomościami. Uwaga Niektóre funkcje obsługi wiadomości zależą od wersji serwera Microsoft Exchange używanego w firmie. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności tych funkcji, skontaktuj się z administratorem sieci.

130 130 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem Automatyczna synchronizacja z wykorzystaniem funkcji Direct Push Technologia Direct Push (opcja push ) umożliwia odbieranie nowych wiadomości na telefonie, jak tylko znajdą się one w skrzynce odbiorczej na serwerze Exchange. Elementy, takie jak kontakty, kalendarz i zadania są natychmiast uaktualniane, jeśli uległy zmianie lub jeśli na serwerze Exchange dodano nowe wpisy. Aby włączyć funkcję Direct Push, urządzenie musi dysponować łączem Wi-Fi lub połączeniem danych. Przed włączeniem funkcji Direct Push konieczne jest przeprowadzenie pełnej synchronizacji między telefonem i serwerem Exchange. Wymagania Funkcja Direct Push w telefonie wymaga używania przez firmę serwera Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) z Exchange ActiveSync lub nowszego. Włączanie funkcji Direct Push w programie Comm Manager 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia i wybierz Komunikacja. Wskazówka Możesz również stuknąć Start > Comm Manager. 2. Na ekranie Comm Manager, stuknij suwak WYŁ./WŁ. po prawej stronie pozycji Microsoft Direct Push. Uwaga Gdy funkcja Direct Push jest wyłączona, konieczne będzie ręczne odbieranie wiadomości . Synchronizacja planowana Jeżeli nie chcesz używać funkcji Direct Push, możesz ustawić regularny harmonogram synchronizacji wiadomości programu Outlook oraz innych informacji. 1. W programie ActiveSync w urządzeniu wybierz Menu > Harmonogram. 2. Wybierz jedną z dostępnych opcji, aby skonfigurować harmonogram synchronizacji.

131 Wskazówka Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 131 Możesz określić większą częstotliwość w polu Pory szczytu i mniejszą częstotliwość w polu Pory poza szczytem, dzięki czemu wiadomości będą częściej odbierane w godzinach Twojej pracy. W celu określenia, które dni i godziny są interpretowane jako pory szczytu, a które poza szczytem, wybierz łącze Pory szczytu znajdujące się w dolnej części ekranu. Natychmiastowe pobieranie dzięki funkcji Fetch Mail Funkcja Fetch Mail pozwala na pobieranie całej wiadomości natychmiast bez potrzeby wykonywania polecenia Wyślij/Odbierz. Ogranicza się to do pobrania wybranej wiadomości i pomaga w ograniczaniu kosztów przesyłania danych. Wymagania Funkcja Fetch Mail w urządzeniu wymaga używania przez firmę serwera Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszego. 1. Stuknij Start > Poczta > Outlook i otwórz wiadomość. (Możesz również otworzyć wiadomość z poziomu karty Poczta ekranu Głównego.) 2. Domyślnie zostanie wyświetlone tylko pierwsze kilka słów wiadomości. Aby pobrać całą wiadomość , przewiń ją do końca, a następnie wybierz Pobierz resztę tej wiadomości. 3. Poczekaj na pobranie pozostałej części treści wiadomości. Notatki Informacje dotyczące zmiany opcji synchronizacji poczty , takie jak konfiguracja rozmiary pobierania wiadomości, patrz Dostosowywanie ustawień poczty w Rozdziale 6. Po odebraniu wiadomości zawierającej łącze do dokumentu PDF lub Microsoft Office umieszczonego na serwerze SharePoint lub wewnętrznym serwerze plików można kliknąć łącze w celu wyświetlenia dokumentu w telefonie. Dokument można wyświetlić tylko pod warunkiem posiadania konta Microsoft Outlook, które synchronizuje się z oprogramowaniem Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszą wersją. Serwer Exchange musi także umożliwiać dostęp do bibliotek dokumentów SharePoint lub innych wewnętrznych serwerów plików.

132 132 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem Wyszukiwanie wiadomości na serwerze Exchange Istnieje możliwość uzyskania dostępu do wiadomości niedostępnych w telefonie przez przeszukiwanie skrzynki pocztowej serwera Microsoft Exchange. Wyniki wyszukiwania zostaną pobrane i wyświetlone w folderze Wyniki wyszukiwania. Wymagania Firma musi używać serwera Microsoft Exchange Server 2007 lub nowszego. 1. Stuknij Start > Poczta > Outlook Stuknij Menu > Narzędzia > Przeszukaj serwer. 3. W polu tekstowym Wyszukaj wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania. 4. Wybierz zakres czasowy wiadomości do przeszukania. 5. Na liście Szukaj w, określ czy wyszukiwanie ma objąć Skrzynkę odbiorczą, Elementy wysłane lub Wszystkie foldery, a następnie stuknij Wyszukaj. Wskazówka Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do listy wiadomości, dotknij Menu > Wyczyść wyniki. Flagowanie wiadomości Flagi służą jako przypomnienie pozwalające śledzić ważne kwestie lub żądania zawarte w wiadomościach . Flagowanie wiadomości, będące użyteczną funkcją w programie pocztowym Outlook, jest także dostępne w programie Outlook w telefonie. Możesz oznaczyć flagą wiadomości otrzymane na telefonie. Wymagania Flagi są aktywne tylko wówczas, gdy wiadomości są zsynchronizowane z serwerem Exchange formy Microsoft 2007 lub późniejszą wersją. W przypadku synchronizowania wiadomości ze wcześniejszymi wersjami serwera Microsoft Exchange flagi są niedostępne lub ukryte. Oflagowanie lub usunięcie flagi z wiadomości 1. Stuknij Start > Poczta > Outlook Otwórz wiadomość.

133 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem Wybierz Menu > Monit i zaznacz jedną z poniższych opcji: Ustaw flagę powoduje oznaczenie wiadomości czerwoną flagą, co wskazuje na potrzebę wykonania czynności. Oznacz flagą jako ukończone zaznacza wiadomość symbolem oznaczającym, że sprawa lub żądanie w wiadomości zostały już załatwione. Zdejmij flagę Usuwa flagę i zaznaczenie wiadomości. Uwaga Wiadomości z przypomnieniem są wyświetlane w urządzeniu pod warunkiem oznakowania ich za pomocą funkcji przypomnień i synchronizacji z serwerem Exchange. Automatyczne powiadomienie o nieobecności Program Outlook umożliwia pobieranie i zmianę stanu przebywania poza biurem. Podobnie jak stacjonarna wersja programu Outlook, program Outlook wysyła automatyczne powiadomienie o nieobecności, kiedy użytkownik nie jest dostępny. Wysyłanie automatycznego powiadomienia o nieobecności 1. Stuknij Start > Poczta > Outlook Stuknij Menu > Narzędzia > Out of Office. 3. Z listy Aktualnie jestem wybierz Out of the Office. 4. Wprowadź treść automatycznej odpowiedzi, a następnie stuknij Gotowe. Odpowiadanie na żądania spotkania Po otrzymaniu żądania spotkania na swoje firmowe konto Outlook , możesz odpowiedzieć akceptując lub odrzucając to żądanie. Wezwanie na spotkanie wskazuje również jasno, czy dane spotkanie jest w konflikcie lub nakłada się na inne spotkania. Wymagania Musisz mieć konto firmowe programu Outlook , które synchronizuje się z serwerem Exchange firmy Microsoft 2007 lub późniejszą wersją.

134 134 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 1. Po otrzymaniu a z żądaniem spotkania, powiadomienie zostaje wyświetlone na Twoim telefonie. Otwórz wiadomość Wybierz Zaakceptuj, aby odpowiedzieć i zaakceptować wezwanie lub wybierz Menu > Odrzuć, jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. Wskazówki Przed udzieleniem odpowiedzi można sprawdzić swoją dostępność w planowanym czasie, wybierając pozycję Wyświetl kalendarz. Jeżeli czas spotkania jest w konflikcie z innymi spotkaniami, w górnej części wiadomości pojawi się stan Konflikt harmonogramu. 3. W razie potrzeby edytuj z odpowiedzią, a następnie wyślij go, wybierając OK. W przypadku akceptacji wezwania na spotkanie zostanie ono automatycznie dodane w postaci terminu w aplikacji Kalendarz. 7.4 Znajdowanie Kontaktów w Firmowej książce kontaktów Możesz uzyskać dostęp do informacji o swoich kontaktach firmowych, takich jak adresy z Firmowej książki kontaktów na telefonie. Posiadając bezprzewodowy dostęp do Firmowej książki kontaktowej, można łatwo wysyłać wiadomości i wezwania na spotkanie do każdego pracownika firmy. Wymagania Musisz posiadać firmowe konto programu Outlook zsynchronizowane z serwerem Exchange firmy Microsoft 2003 SP2 lub nowszą wersją, aby uzyskać dostęp do Firmowej książki kontaktów.

135 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem 135 Przeglądanie kontaktów, tworzenie wiadomości lub tworzenie żądania spotkania 1. Synchronizacja z serwerem Exchange. 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Kontakt z firmowej książki kontaktów można zapisać w urządzeniu, zaznaczając go, a następnie wybierając Menu > Firmowa książka kontaktów. W nowej wiadomości , stuknij pole Do (lub wybierz Menu > Dodaj odbiorcę), a następnie stuknij Firmowa książka kontaktów na górze listy. Tworząc wezwanie na spotkanie i wybierając wymaganych i opcjonalnych uczestników w Kalendarzu, wybierz opcję Firmowa książka kontaktów. 3. Wpisz część lub całą nazwę kontaktu, a następnie wybierz Wyszukaj. Z listy wyników wyszukiwania wybierz żądany kontakt. 4. Możesz zapisać kontakt z Firmowej książki kontaktów na telefonie wybierając dany kontakt, a następnie stukając Menu > Zapisz w kontaktach. Uwaga Możesz wyszukać następujące informacje, o ile są one zawarte w Firmowej książce kontaktów: Imię, Nazwisko, Nazwa , Nazwa wyświetlana, Adres lub Lokalizacja biura. Wyświetlanie otrzymanej wiadomości programu Outlook 1. Otwórz otrzymaną wiadomość programu Outlook. 2. Stuknij nazwę nadawcy lub innego odbiorcy tej wiadomości. 3. Na kolejnym ekranie, stuknij Firmowa książka adresowa, aby sprawdzić i wyświetlić dane dotyczące nadawcy lub odbiorcy. Możesz również zapisać adres i inne szczegóły nadawcy lub odbiorcy stukając Zapisz w kontaktach.

136 136 Rozdział 7 Praca z kalendarzem i firmowym kontem

137 Rozdział 8 Internet 8.1 Sposoby podłączania się do Internetu Łącza sieciowe urządzenia pozwalają uzyskać dostęp do Internetu lub sieci firmowej w pracy za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, GPRS/3G (lub połączenia EDGE, jeśli takie jest dostępne) lub połączenia telefonicznego. Można także dodać i skonfigurować następujące połączenie VPN lub proxy. Wi-Fi Komunikacja Wi-Fi oferuje bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do 100 metrów. Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi w telefonie, należy posiadać dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. hotspotu. Uwaga Dostępność oraz zasięg sygnału Wi-Fi telefonu zależy od infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał musi przenikać. Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz Komunikacja. 2. Dotknij Wi-Fi. Na ekranie są wyświetlane wykryte sieci bezprzewodowe 3. Wybierz żądaną sieć Wi-Fi. W przypadku wybrania otwartej (niezabezpieczonej) sieci połączenie zostanie nawiązane automatycznie. W przypadku wybrania sieci zabezpieczonej, wprowadź klucz zabezpieczający i dotknij Gotowe. Wówczas następuje połączenie z siecią.

138 138 Rozdział 8 Internet Wskazuje, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi Wskazuje zabezpieczoną sieć Wi-Fi. Moc sygnału Nazwa sieci (SSID) 4. Dotknij Wstecz, aby powrócić do ekranu Komunikacja. Podczas następnego wykrywania sieci Wi-Fi przez telefon nie będzie potrzeby wprowadzania klucza sieciowego dla sieci Wi-Fi, z którą urządzenie łączyło się poprzednio (o ile nie było wykonywane pełne resetowanie urządzenia powodujące usunięcie ustawień użytkownika z telefonu). Notatki Sieci Wi-Fi są samoczynnie wykrywane, co oznacza, że nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w celu połączenia urządzenia z siecią Wi- Fi. W przypadku niektórych zabezpieczonych sieci bezprzewodowych może być konieczne podanie nazwy użytkownika i hasła. Aby wyłączyć połączenie Wi-Fi na ekranie Komunikacja, dotknij suwak włączania/ wyłączania elementu Wi-Fi. Dodawanie sieci bezprzewodowej 1. Dotknij Start > Ustawienia > Połączenia > Wi-Fi, a następnie dotknij przycisk Sieci bezprzewodowe. Następuje otwarcie ekranu Konfiguracja sieci bezprzewodowych. 2. Dotknij Dodaj nowe i wprowadź dane niezbędne do połączenia się z siecią bezprzewodową.

139 Rozdział 8 Internet 139 Automatyczne rozłączanie się z siecią Wi-Fi Połączenie Wi-Fi powoduje szybkie zużywanie energii akumulatora. Na ekranie Komunikacja wyłącz funkcję Wi-Fi ręcznie, kiedy nie jest używana. Można także ustawić telefon, aby automatycznie wyłączał funkcję Wi-Fi po upływie określonego czasu. 1. Dotknij Start > Ustawienia > Połączenia > Wi-Fi, a następnie dotknij przycisk Sieci bezprzewodowe. 2. Na ekranie Konfiguracja sieci bezprzewodowych dotknij Menu > Zaawansowane. 3. Ustaw czas, po którym telefon automatycznie wyłączy funkcję Wi-Fi, kiedy nie będzie podłączony do żadnej sieci bezprzewodowej. GPRS/3G Za pomocą łącza GPRS/3G (lub EDGE, jeśli jest dostępne) można się połączyć z Internetem, aby wysyłać i odbierać wiadomości za pomocą swojego telefonu. Aby można było korzystać z sieci GPRS/3G niezbędna jest aktywacja usługi transmisji danych w planie taryfowym. Informacje dotyczące stawek za połączenie GPRS/3G można uzyskać od dostawcy usług bezprzewodowych. Po zakończeniu procesu Konfiguracji połączenia przy automatycznej konfiguracji połączenia danych po pierwszym włączeniu telefonu, telefon gotowy jest do korzystania z usług GPRS/3G. Nie należy zmieniać tych ustawień, w przeciwnym razie usługi mogą przestać działać. Jeśli zachodzi potrzeba dodania kolejnego połączenia GPRS/3G, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych. Uwaga Jeśli wcześniej proces automatycznej konfiguracji nie został ukończony, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Ręczny wybór operatora sieci w celu używania połączeń danych w rozdziale 13, aby skonfigurować połączenie danych telefonu.

140 140 Rozdział 8 Internet Połączenie telefoniczne Aby skonfigurować połączenie telefoniczne z dostawcą usług internetowych (ISP), potrzebne będą te same ustawienia, które wykorzystywane są do połączenia telefonicznego za pośrednictwem komputera. Obejmują numer telefonu serwera dostawcy usług internetowych, nazwę użytkownika oraz hasło. 1. Dotknij Start > Ustawienia > Połączenia, a następnie dotknij Połączenia. 2. Dotknij Dodaj nowe połączenie modemowe. 3. Z listy Wybierz modem wybierz Łącze komórkowe, a następnie dotknij Dalej. 4. Wprowadź numer telefonu dostawcy usług internetowych, a następnie naciśnij Dalej. 5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika, hasło oraz pozostałe informacje wymagane przez dostawcę usług internetowych, a następnie dotknij Dalej. Uruchomienie połączenia danych Po skonfigurowaniu w telefonie połączenia danych, takiego jak GPRS/3G lub połączenia telefonicznego z dostawcą usług internetowych można połączyć telefon z Internetem. Połączenie jest uruchamiane automatycznie po rozpoczęciu korzystania z funkcji wymagającej dostępu do Internetu, takiego jak program obsługujący pocztę elektroniczną lub przeglądarka internetowa. Ręczne uruchamianie połączenia danych W przypadku skonfigurowania w telefonie kilku rodzajów połączeń można ręcznie uruchamiać połączenie. 1. Dotknij Start > Ustawienia > Połączenia, a następnie dotknij Połączenia. 2. Dotknij Zarządzaj istniejącymi połączeniami. 3. Dotknij i przytrzymaj nazwę żądanego połączenia, a następnie dotknij Połącz.

141 Rozdział 8 Internet 141 Rozłączanie aktywnego połączenia danych 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz Komunikacja. 2. Dotknij suwak włączania/wyłączania po prawej stronie elementu Połączenie danych. 8.2 Korzystanie z Opera Mobile Opera Mobile jest w pełni funkcjonalną przeglądarką internetową, zoptymalizowaną do pracy w telefonie. Uruchamianie programu Opera Mobile Na ekranie głównym przejdź do karty Internet, a następnie dotknij Uruchom przeglądarkę. Możesz także dotknąć Start > Przeglądarka Opera. Ekran przeglądarki Program Opera Mobile jest wyświetlany w dwóch trybach: pełnoekranowym i normalnym. W trybie pełnoekranowym pasek adresu i elementy sterujące przeglądarki są ukryte. Aby przełączyć się z trybu pełnoekranowego do trybu normalnego, dotknij ikonę Przywróć ( ) znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu przeglądarki.

142 142 Rozdział 8 Internet W normalnym trybie można korzystać z następujących elementów sterujących przeglądarki: Powrót do poprzednio wyświetlanej strony. 2 Otwieranie ekranu Zakładki, gdzie można dodać, edytować, usunąć lub udostępniać zakładki. 3 Dodawanie nowej karty przeglądarki lub przełączanie się do innej karty. 4 Przejście do Strony głównej. 5 Otwieranie menu przeglądarki i wybieranie ustawienia wyświetlania, zapisywanie stron internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Menu programu Opera Mobile.

143 Rozdział 8 Internet 143 Wprowadzenie adresu strony internetowej i dodawanie jej do zakładek 1. Jeśli program Opera Mobile działa w trybie pełnoekranowym, dotknij ikonę Przywróć ( ). 2. Dotknij paska adresu, wprowadź żądany adres strony i dotknij ikonę Przejdź ( ). 3. Po zakończeniu przeglądania, dotknij ponownie ikonę Przywróć ( ), aby wyświetlić elementy sterujące przeglądarki, a następnie dotknij ikonę Zakładki ( ). 4. Aby utworzyć nowy folder w celu zapisania zakładki, dotknij ikonę Folder ( ). Dotknij pole tekstowe Nazwa, aby otworzyć klawiaturę ekranową, a następnie wprowadź nazwę folderu. Po zakończeniu, dotknij ikonę klawiatury znajdującą się na środku, w dolnej części ekranu, aby zamknąć klawiaturę ekranową, a następnie dotknij ikonę oznaczania ( ). 5. Aby zachować adres strony internetowej jako zakładkę, dotknij ikonę plus ( ). Wprowadź opisową nazwę strony internetowej, wybierz folder, w którym ma ona być zapisana, a następnie dotknij ikonę oznaczenia ( ). 6. Dotknij ikonę Zamknij ( ), aby powrócić do ekranu przeglądarki.

144 144 Rozdział 8 Internet Widok Mobile Po otwarciu strony w programie Opera Mobile, jest ona wyświetlana w widoku desktop, a tekst może być wyświetlany w najmniejszym rozmiarze. Aby zmienić format stron internetowych, aby mieściły się na ekranie telefonu zapewniając czytelność tekstu, ustaw tryb Opera Mobile. Dotknij > Ustawienia > Wyświetlacz, a następnie zaznacz pole wyboru Widok Mobile. Widok Desktop Widok Mobile Powiększanie i przesuwanie Skorzystaj z paska Powiększenia w telefonie, aby dokonywać zbliżenia lub oddalenia podczas przeglądania stron internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Korzystanie z paska zbliżanie w rozdziale 1. Po zastosowaniu funkcji zbliżenia, przeciągnij palcem w dowolnym kierunku, aby poruszać się po stronie.

145 Menu programu Opera Mobile Uwaga Rozdział 8 Internet Otwórz ekran Ustawienia, gdzie możesz ustawić stronę główną, skonfigurować ustawienia prywatności itp. 2 Zobacz pobierane elementy i wznów lub zatrzymaj pobieranie. 3 Wyświetl informacje o przeglądanej stronie internetowej. 4 Zobacz wyświetlane strony internetowe. 5 Zarządzaj i wyświetlaj zapisane strony internetowe. 6 Otwórz plik pomocy programu Opera Mobile. 7 Zamknij program Opera Mobile. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z programu Opera Mobile odwiedź stronę: 8.3 Korzystanie z programu Internet Explorer Mobile Internet Explorer Mobile to standardowa przeglądarka internetowa, która stanowi element Windows Mobile. Uruchamianie programu Explorer Mobile Dotknij Start > Internet Explorer. Ekran przeglądarki Program Explorer Mobile jest wyświetlany w dwóch trybach: pełnoekranowym i normalnym. W trybie pełnoekranowym pasek adresu i elementy sterujące przeglądarki są ukryte. Aby przełączyć się z trybu pełnoekranowego do trybu normalnego, dotknij ikonę Przywróć ( ) znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu przeglądarki.

146 146 Rozdział 8 Internet W normalnym trybie można korzystać z następujących elementów sterujących przeglądarki: Wróć do poprzednio wyświetlanej strony. 2 Otwórz ekran Ulubione, gdzie można dodawać, edytować lub usuwać ulubione strony internetowe. 3 Wyświetl lub ukryj na swoim telefonie klawiaturę ekranową. 4 Wyświetl ekranowy suwak powiększenia służący do powiększania lub zmniejszanie stron internetowych. 5 Otwórz menu przeglądarki i wybierz opcje wyświetlania i inne ustawienia

147 Rozdział 8 Internet 147 Wprowadzanie adresu stron internetowych i dodawanie ich do ulubionych 1. Jeśli program Internet Explorer działa w trybie pełnoekranowym, dotknij ikonę Przywróć ( ). 2. Dotknij paska adresu, wprowadź żądany adres strony i dotknij ikonę Przejdź ( ). 3. Po zakończeniu przeglądania, dotknij ponownie ikonę Przywróć ( ), aby wyświetlić elementy sterujące przeglądarki, a następnie dotknij ikonę Ulubione ( ). 4. Aby utworzyć nowy folder w celu zachowania ulubionych, dotknij ikonę Folder ( ), wprowadź nazwę folderu i dotknij Dodaj. 5. Aby zapisać adres strony internetowej jako ulubiony, kliknij ikonę plus ( ). Wprowadź opisową nazwę strony internetowej, wybierz folder, w którym ma ona być zapisana, a następnie dotknij Dodaj. 6. Dotknij ikonę Wstecz ( ), aby powrócić do przeglądarki.

148 148 Rozdział 8 Internet Powiększanie i przesuwanie Dotknij ikonę Powiększenie ( ) w dolnej części ekranu przeglądarki i skorzystaj z ekranowego suwaka powiększenia. Przeglądając stronę internetową przesuń palec do góry po ekranowym suwaku powiększenia, aby powiększyć widok lub na dół, aby pomniejszyć widok. Do zbliżania widoku służy także pasek powiększenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Korzystanie z paska zbliżanie w rozdziale 1. Po zastosowaniu funkcji zbliżenia, przeciągnij palcem w dowolnym kierunku, aby poruszać się po stronie. W prawej dolnej części ekranu wyświetlany jest wskaźnik informujący, którą część powiększonej strony przeglądasz.

149 8.4 Korzystanie z serwisu YouTube Rozdział 8 Internet 149 Serwis YouTube umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i oglądanie klipów wideo znajdujących się na serwerze YouTube. Uwaga Aby korzystać z serwisu YouTube, konieczne jest aktywne połączenie lub Wi-Fi. Korzystanie z połączenia GPRS/3G do oglądania klipów wideo w Internecie może spowodować znaczy wzrost kosztów połączenia danych. Otwieranie serwisu YouTube Na ekranie głównym przejdź do karty Internet, a następnie dotknij YouTube. Ekran główny YouTube Przesuń palec w górę lub w dół ekranu głównego, aby przewijać listę najpopularniejszych klipów YouTube. Można przeglądać większą liczbę klipów wideo dotykając Pobierz na dole listy klipów wideo.

150 150 Rozdział 8 Internet Na Ekranie głównym YouTube można: Dotknąć Filtruj, aby odfiltrować listę według typu klipu wideo (Polecane, Najczęściej oglądane, Ulubione, Najwyżej oceniane) oraz czasu, kiedy klipy wideo zostały dodane do serwera YouTube. Skorzystać z Katalogu programów, jeśli chcesz przeglądać klipy wideo według kanałów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Korzystanie z Katalogu programów. Dotknąć, aby wyświetlić szczegóły klipu wideo. Dotknąć klip wideo, aby go obejrzeć. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Oglądanie klipów wideo. Dotknąć zakładki w dolnej części ekranu, aby przełączać się między różnymi ekranami YouTube: Ekran główny, Zakładki, Historia i Wyszukaj. Wyszukiwanie klipów wideo Dotknij kartę Wyszukaj ( ), aby otworzyć ekran wyszukiwania, gdzie można określić kryteria wyszukiwania klipów wideo w serwisie YouTube. 1. Na ekranie Wyszukiwanie wprowadź informacje o klipie wideo, a następnie dotknij Wyszukaj. Serwis YouTube wyszuka klip wideo, a następnie wyświetli wszystkie odpowiednie klipy wideo. 2. Dotknij klip wideo, aby go obejrzeć. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Oglądanie klipów wideo.

151 Rozdział 8 Internet 151 Korzystanie z Katalogu programów Katalog programów układa klipy wideo w kanały, gdzie można przeglądać i wyszukiwać odpowiednie klipy wideo dostępne w serwisie YouTube. Do Katalogu programów można także dodawać swoje ulubione kanały. Dodawanie nowych kanałów 1. Wyszukaj kanał lub klip wideo, który chcesz dodać do listy Katalogu programów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Wyszukiwanie klipów wideo. 2. Na liście wyników wyszukiwania dotknij w prawej części klipu wideo lub kanału, aby otworzyć ekran szczegółów. 3. Dotknij, a następnie dotknij OK na ekranie potwierdzenia. Zasubskrybowany kanał jest wyświetlany po dotknięciu Katalog programów. Wskazówka Można również dodać informacje wyszukiwania jako kanał programów.

152 152 Rozdział 8 Internet Aby zmienić kanał programu 1. Dotknij ( ), aby powrócić do głównego ekranu, a następnie dotknij Katalog programów w górnej części ekranu. 2. Wybierz kanał z Katalogu programów. Wskazówka Ekran można przewijać w dół, aby zobaczyć więcej kanałów. Lista klipów wideo zostanie odświeżona, aby zawierała dostępne klipy wideo dla wybranego kanału. Aby usunąć kanał programu Można usuwać wyłącznie te kanały, które dodano do listy Katalog programów Dotknij Katalog programów. Przewiń w dół do kanału, który ma zostać usunięty, a następnie dotknij. 3. Na ekranie potwierdzenia wybierz Tak. Oglądanie klipów wideo Dotknij klip wideo na dowolnym ekranie YouTube, kanale katalogu programów lub liście wyników wyszukiwania, aby uruchomić program YouTube Video Player. Za pomocą ekranowych elementów sterujących w dolnej części odtwarzacza można sterować odtwarzaniem. Wskazówka Aby regulować głośność, naciskaj przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI i ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI znajdujący się w lewym panelu telefonu. Po zatrzymaniu lub zakończeniu oglądania klipu wideo, można dodać klip wideo do Zakładek, wysłać łącze do tego klipu wideo pocztą , obejrzeć inne powiązane klipy wideo itp.

153 Rozdział 8 Internet Korzystanie z Multimediów strumieniowych Program Multimedia strumieniowe umożliwia korzystanie z transmisji na żywo lub materiałów na żądanie pobieranych z Internetu. Materiał jest nadsyłany do telefonu ciągłym strumieniem, który można odtwarzać na bieżąco. Program Multimedia strumieniowe obsługuje pliki 3GP oraz MPEG-4. Umożliwia również odtwarzanie plików SDP (Session Description Protocol). Uzyskanie dostępu do zawartości strumieniowej za pomocą przeglądarki internetowej Korzystając w telefonie z przeglądarki internetowej można otworzyć stronę internetową z łączami RTSP (Real Time Streaming Protocol) prowadzącymi do multimediów strumieniowych. Następnie materiały wskazywane przez te łącza można odtworzyć w programie Multimedia strumieniowe. 1. Na ekranie głównym, przejdź do karty Internet i dotknij Uruchom przeglądarkę. 2. W pasku adresu wpisz adres URL strony internetowej zawierającej łącze RTSP do żądanego pliku *.3gp, *.mp4 lub *.sdp. 3. Na stronie internetowej wskaż łącze RTSP. 4. Automatycznie otwiera się program Multimedia strumieniowe. Rozpoczyna się odtwarzanie pliku. Podczas odtwarzania za pomocą suwaka i przycisków sterowania można odtworzyć/wstrzymać, przewinąć do przodu, wyświetlić klip w rzeczywistym rozmiarze, zwiększyć rozmiar, wyświetlić klip wideo w trybie pełnoekranowym lub skorzystać z innych funkcji.

154 154 Rozdział 8 Internet Bezpośrednie transmitowanie plików z użyciem programu Streaming Media Player Program Multimedia strumieniowe obsługuje łącza RTSP tylko w przypadku bezpośredniej transmisji plików *.3gp i *.mp4 w programie. 1. Dotknij Start > Media strumieniowe lub na ekranie głównym przejdź do zakładki Programy, a następnie dotknij Wszystkie programy > Media Strumieniowe. 2. Dotknij Menu > Połącz. 3. Wprowadź całe łącze RTSP, a następnie dotknij Połącz. Program Multimedia strumieniowe rozpoczyna odtwarzanie pliku. 4. Podczas odtwarzania użyj suwaka i przycisków sterowania odtwarzaniem, aby odtworzyć/wstrzymać, przełączyć do trybu pełnoekranowego, przewinąć do przodu lub skorzystać z innych funkcji. Konfigurowanie ustawień połączenia strumieniowej transmisji wideo Dotknij Menu > Opcje, aby skonfigurować ustawienia funkcji Multimedia strumieniowe. Na ekranie można ustawić bufor multimediów, wybrać używane połączenie i wybrać wszystkie strumieniowe klipy wideo odtwarzane w formacie pełnoekranowym.

155 8.6 Korzystanie z Windows Live Rozdział 8 Internet 155 Windows Live pomaga szybko znaleźć informacje dzięki Windows Live Search, uzyskać dostęp i przeprowadzić synchronizację Windows Live Mail i kontaktów oraz wysłać wiadomości błyskawiczne za pomocą programu Windows Live Messenger. Konfigurowanie programu Windows Live po raz pierwszy 1. Dotknij Start > Windows Live lub z ekranu głównego przejdź do karty Programy, a następnie dotknij Wszystkie Programy > Windows Live. 2. Dotknij Zarejestruj się w Windows Live. 3. Dotknij łącza w celu przeczytania Warunków użytkowania usługi Windows Live oraz Zasad zachowania poufności online firmy Microsoft. Po ich przejrzeniu dotknij Zaakceptuj. 4. Wprowadź adres poczty Windows Live Mail lub Hotmail oraz hasło, zaznacz pole wyboru Zapisz hasło a następnie dotknij Dalej. 5. Dotknij Dalej. 6. Wybierz, jakie informacje mają być synchronizowane online z telefonem. Jeśli wybrana zostanie opcja Zapisz kontakty usługi Windows Live na liście kontaktów telefonu komórkowego, kontakty Windows Live zostaną dodane do listy kontaktów i do programu Windows Live Messenger w telefonie. Po wybraniu opcji Synchronizowanie poczty , wiadomości przychodzące poczty Windows Live Mail lub Hotmail zostaną pobrane do telefonu. 7. Dotknij Dalej. 8. Po zakończeniu synchronizacji wybierz Gotowe.

156 156 Rozdział 8 Internet Ekran Windows Live Pasek wyszukiwania. Wprowadź informację, którą chcesz wyszukać, a następnie dotknij. Przełącza pomiędzy ekranami Windows Live Messenger, Windows Live Mail i ekranem stanu synchronizacji. Zmienia wyświetlaną nazwę, zdjęcie i wiadomość osobistą. Zmienia ustawienia Windows Live Korzystanie z programu Windows Live Messenger Za pomocą tej mobilnej wersji programu Windows Live Messenger można wysyłać i odbierać wiadomości błyskawiczne. Rejestrowanie się w programie Windows Live Messenger i rozpoczynanie konwersacji 1. Dotknij Messenger na ekranie Windows Live. 2. Na ekranie Messenger, dotknij Zarejestruj się. Rejestracja może potrwać kilka minut, w zależności od szybkości połączenia. 3. Wybierz kontakt online z listy kontaktów, a następnie dotknij Wyślij IM, aby otworzyć ekran wiadomości.

157 Rozdział 8 Internet 157 Na ekranie wiadomości wprowadź w polu tekstowym wiadomość, a następnie dotknij przycisk Enter na klawiaturze ekranowej, aby wysłać wiadomość. Na ekranie wiadomości można wykonywać także następujące czynności: Aby dodać emotikon, dotknij Menu > Dodaj emotikon, a następnie dotknij emotikon na ekranie. Emotikon zostaje dołączony do wiadomości. Aby wysłać plik, dotknij Menu > Wyślij, wybierz typ pliku (zdjęcie, klip głosowy lub dowolny plik), a następnie wyszukaj plik, który chcesz wysłać. Aby zaprosić jeden lub kilka kontaktów do konwersacji, dotknij Menu > Opcje > Dodaj uczestnika. Aby wysłać wiadomość głosową, dotknij Klip głosowy na ekranie wiadomości, a następnie zacznij mówić. Po zakończeniu nagrania, dotknij Wyślij. Aby zakończyć konwersację z bieżącym kontaktem, dotknij Menu > Zakończ konwersację. Aby się wyrejestrować, dotknij Menu > Wyrejestruj się. Dodawanie kontaktu Windows Live Nowe kontakty usługi Windows Live można dodać w programie Windows Live Messenger. 1. Dotknij Menu > Dodaj nowy kontakt. 2. Wprowadź adres kontaktu, a następnie dotknij OK.

158 158 Rozdział 8 Internet 8.7 Korzystanie z telefonu jako modemu Udostępnianie Internetu Funkcja Udostępnianie Internetu łączy komputer stacjonarny lub notebook z Internetem wykorzystując połączenie danych telefonu, takie jak GPRS/3G. Możesz połączyć się za pośrednictwem łącza USB albo Bluetooth. Przed rozpoczęciem Upewnij się, że w telefonie została zainstalowana karta SIM i zostało skonfigurowane połączenie GPRS/3G lub telefoniczne połączenie modemowe. Jeśli w telefonie nie zostało jeszcze skonfigurowane połączenie danych, na ekranie Udostępnianie Internetu dotknij Menu > Ustawienia połączenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji tych połączeń, zapoznaj się z częściami GPRS/3G i Połączenie telefoniczne w tym rozdziale. Aby skonfigurować połączenie przewodowe USB, należy najpierw zainstalować w komputerze Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile lub program Microsoft ActiveSync w wersji 4.5 lub nowszej. Aby móc korzystać z połączenia Bluetooth, należy się upewnić, że komputer dysponuje wbudowanym modułem Bluetooth. Jeśli komputer nie został wyposażony w moduł Bluetooth, można do niego podłączyć kartę lub zewnętrzny moduł Bluetooth. Ustawianie telefonu jako modemu USB 1. Podłącz telefon do komputera stacjonarnego lub notebooka za pomocą przewodu USB do synchronizacji. 2. Po pojawieniu się ekranu Nawiązanie połączenia z komputerem PC wybierz Udostępnianie Internetu, a następnie dotknij Gotowe. Otworzy się ekran Udostępnianie Internetu i połączy telefon z komputerem za pomocą Internetu.

159 Rozdział 8 Internet 159 Wykorzystywanie telefonu jako modemu Bluetooth Aby korzystać z telefonu jako z modemu Bluetooth dla komputera, skonfiguruj Sieć osobistą Bluetooth (PAN) między telefonem a komputerem. Konfigurowanie w telefonie Bluetooth Pan 1. W telefonie uruchom protokół Bluetooth i ustaw go w trybie widocznym. Więcej instrukcji znajduje się w części Uruchamianie protokołu Bluetooth i ustawianie telefonu w trybie widocznym w Rozdziale Zainicjuj z telefonu powiązanie Bluetooth. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z częścią Tworzenie powiązania Bluetooth w rozdziale Dotknij Start > Udostępnianie Internetu lub z ekranu głównego przejdź do karty Programy, a następnie dotknij Wszystkie Programy > Udostępnianie Internetu. 4. Wybierz Sieć osobista Bluetooth jako Połączenie z komputerem PC. 5. Z listy Połączenia sieciowe, wybierz nazwę połączenia, które jest wykorzystywane przez urządzenie do łączenia się z Internetem, a następnie dotknij Połącz. 6. Konfigurowanie sieci osobistej Bluetooth na komputerze. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z częścią Konfigurowanie w telefonie Bluetooth PAN 7. Sprawdź na ekranie Udostępnianie Internetu urządzenia, czy jest wyświetlany komunikat o stanie połączenia, co wskazuje, że komputer połączył się pomyślnie z Internetem, wykorzystując urządzenie jako modem Bluetooth.

160 160 Rozdział 8 Internet Konfigurowanie w komputerze Bluetooth PAN W przypadku systemu Windows Vista: Kliknij Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Sieć i centrum udostępniania. Kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi, a następnie w opcji Sieć osobista dwukrotnie kliknij Połączenie sieciowe Bluetooth. 3. W oknie dialogowym Urządzenia sieci osobistych Bluetooth wybierz telefon, a następnie kliknij Połącz. W przypadku systemu Windows XP: 1. Dotknij Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. 2. W obszarze Sieć osobista kliknij ikonę Połączenie sieciowe Bluetooth. 3. W obszarze Zadania sieciowe kliknij Pokaż urządzenia sieciowe Bluetooth. 4. W oknie dialogowym Urządzenia sieci osobistych Bluetooth wybierz telefon, a następnie kliknij Połącz. Uwaga Jeśli karta lub zewnętrzny moduł Bluetooth został zainstalowany w komputerze z wykorzystaniem sterownika innej firmy, aby połączyć komputer i telefon z wykorzystaniem łącza Bluetooth, uruchom oprogramowanie Bluetooth dostarczone wraz z kartą/modułem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją adaptera Bluetooth. Kończenie połączenia z Internetem Na ekranie Udostępnianie Internetu dotknij Rozłącz.

161 Rozdział 9 Bluetooth 9.1 Tryby Bluetooth Bluetooth jest technologią komunikacji bezprzewodowej na niewielką odległość. Urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth mogą wymieniać informacje na odległość około 8 metrów bez konieczności stosowania połączenia przewodowego. Bluetooth w telefonie działa w trzech różnych trybach: Włączony. Protokół Bluetooth jest włączony. Urządzenie może wykrywać inne urządzenia z funkcją Bluetooth, ale nie odwrotnie. Widoczny. Protokół Bluetooth jest włączony i urządzenie jest widoczne przez inne urządzenia z funkcją Bluetooth. Wyłączny. Protokół Bluetooth jest wyłączony. W tym trybie nie można wysyłać ani odbierać informacji korzystając z funkcji Bluetooth. Uwaga Łącze Bluetooth należy wyłączyć w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach. Włączenie łącza Bluetooth i uruchomienie w telefonie trybu widoczności 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz Komunikacja > Bluetooth. Wskazówka Możesz również stuknąć Start > Ustawienia > Bluetooth. 2. Po wyświetleniu monitu o włącznie łącza Bluetooth, stuknij Tak.

162 162 Rozdział 9 Bluetooth 3. Stuknij kartę Ustawienia ( ), a następnie Niewykrywalne. 4. Stuknij menu listy rozsuwanej, a następnie wybierz Zawsze widoczne. 5. Uwaga Jeżeli zaznaczysz Widoczność na 60 sekund, widoczność Bluetooth automatycznie wyłączy się, gdy ten czas minie, a telefon nie zostanie podłączony do innego urządzenia Bluetooth. Stuknij Gotowe. Następnie w pasku tytułu pojawia się ikona informująca o tym, że telefon znajduje się w trybie widoczności. Wskazówka Aby w prosty sposób wyłączyć lub ponownie włączyć łącze Bluetooth, stuknij Komunikacja na karcie Ustawień ekranu Głównego, aby otworzyć Comm Manager, a następnie stuknij suwak przy pozycji Bluetooth WYŁ./WŁ. Telefon zapamiętuje czy tryb widoczności był poprzednio aktywny czy wyłączony. Jeżeli nie wyłączyłeś trybu widoczności, przełączanie Bluetooth w Comm Manager również spowoduje włączenie telefonu do trybu widoczności. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania Comm Manager, patrz Rozdział Powiązania Bluetooth Powiązanie Bluetooth to relacja, jaką tworzy się pomiędzy własnym telefonem i innym urządzeniem obsługującym protokół Bluetooth w celu bezpiecznej wymiany danych. Tworzenie powiązania Bluetooth 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz 2. Komunikacja > Bluetooth. Na karcie Ustawienia ( ), stuknij Dodaj urządzenie Wybierz urządzenie Bluetooth, aby się z nim połączyć. Aby ustanowić bezpieczne połączenie zdefiniuj klucz dostępu, który musi składać się z 1 do 16 znaków, a następnie stuknij OK.

163 Rozdział 9 Bluetooth 163 Uwaga Twój telefon korzysta z Bluetooth 2,1 z opcją Bezpiecznego Pojedynczego Kojarzenia. Jeżeli inne urządzenie Bluetooth, z którym kojarzysz telefon również obsługuje tę samą opcję, klucz dostępu zostanie utworzony automatycznie i wyświetlony zarówno na Twoim telefonie, jak i na drugim urządzeniu. Musisz zweryfikować klucz dostępu na swoim telefonie i drugim urządzeniu pod względem zgodności, a następnie stuknąć Tak, aby ustanowić powiązanie. 5. Po tym jak strona odbierająca zaakceptuje powiązanie, nazwa urządzenia Bluetooth pojawi się na ekranie telefonu, wraz ze wszystkimi usługami Bluetooth, z których możesz skorzystać. Zaznacz pola wyboru usług Bluetooth, z których chcesz skorzystać i stuknij Gotowe. 6. Jeżeli zaznaczona została usługa Portu Seryjnego Bluetooth skojarzonego urządzenia, wybierz lokalny port seryjny, aby przypisać do niego skojarzone urządzenie, a następnie stuknij Kontynuuj. Połączone urządzenie Bluetooth pojawi się teraz na karcie Urządzenia ( ). Wskazówka Stuknij Właściwości, aby zmienić nazwę skojarzonego urządzenia. Stuknij Menu > Aktualizacja, aby zaktualizować listę usług, które możesz użyć ze skojarzonym urządzeniem. Tworzenie powiązania Bluetooth pomiędzy dwoma urządzeniami jest czynnością jednorazową. Po utworzeniu powiązania urządzenia rozpoznają się wzajemnie i wymieniają informacje bez potrzeby ponownego wprowadzania klucza dostępu. Akceptowanie powiązania Bluetooth 1. Upewnij się, że protokół Bluetooth jest włączony i działa w trybie widocznym. 2. Jeżeli pojawi się monit, wprowadź klucz dostępu (ten sam klucz dostępu z urządzenia żądającego powiązania), aby ustanowić bezpieczne połączenie. 3. Stuknij OK. Skojarzone urządzenie Bluetooth pojawi się teraz na karcie Urządzenia ( ). Teraz można już wymieniać informacje ze skojarzonym urządzeniem. Wskazówka Aby usunąć powiązanie Bluetooth, zaznacz nazwę urządzenia na karcie Urządzenia, a następnie stuknij Menu > Usuń. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie, stuknij Tak.

164 164 Rozdział 9 Bluetooth 9.3 Tworzenie połączenia z zestawem głośnomówiącym Bluetooth lub słuchawkami stereofonicznymi Do prowadzenia rozmowy bez konieczności używania rąk można korzystać ze słuchawki Bluetooth, na przykład samochodowego zestawu głośnomówiącego. Urządzenie obsługuje także profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), dzięki czemu pozwala na korzystanie ze stereofonicznych słuchawek Bluetooth umożliwiających prowadzenie rozmów bez użycia rąk oraz słuchanie muzyki stereofonicznej. 1. Upewnij się, że telefon oraz słuchawki Bluetooth są włączone i znajdują się niedaleko od siebie oraz że słuchawki działają w trybie widocznym. Zapoznaj się z dokumentacją producenta, aby dowiedzieć się, jak należy ustawić słuchawkę w trybie widocznym. 2. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz 3. Komunikacja > Bluetooth. Na karcie Ustawienia ( ), stuknij Dodaj urządzenie. 4. Wybierz zestaw głośnomówiący lub słuchawki stereofoniczne z listy. Telefon automatycznie połączy się z zestawem głośnomówiącym Bluetooth. Uwaga Telefon automatycznie spróbuje wybrać jeden z wstępnie skonfigurowanych kluczy dostępu (0000, 8888), aby dokonać skojarzenia z zestawem głośnomówiącym Bluetooth. Jeżeli próby te nie powiodą się, należy samodzielnie podać kod dostępu dostarczony wraz ze słuchawkami. 5. Po podłączeniu, zestaw głośnomówiący lub słuchawki stereofoniczne pokazują się na ekranie, wraz z usługami Bluetooth (Hands-free i Stereo Audio), z których możesz dzięki nim korzystać. Upewnij się, że usługi te są zaznaczone, a następnie stuknij Gotowe. Skojarzone słuchawki Bluetooth pojawią się teraz na karcie Urządzenia ( ).

165 Rozdział 9 Bluetooth 165 Podwójne strzałki wyświetlające się po prawej stronie usługi oznaczają, że usługa jest aktywna dla twojego zestawu słuchawkowego. Jeżeli wyłączysz zestaw słuchawkowy, podwójna strzałka zniknie, informując tym samym, że usługa została odłączona. Przy ponownym uruchomieniu zestawu słuchawkowego, konieczne będzie ręczne podłączenie każdej usługi. Stuknij usługę, aby podłączyć ją ponownie. 9.4 Wysyłanie i odbieranie informacji za pomocą łącza Bluetooth Możesz wysyłać następujące rodzaje informacji ze swojego telefonu do komputera lub innego urządzenia Bluetooth: wiadomości programu Outlook, kontakty, zadania, notatki, pozycje kalendarza, pliki audio, dzwonki, obrazy i pliki wideo. Uwaga Jeśli komputer nie jest wyposażony w funkcję Bluetooth, należy podłączyć adapter lub klucz sprzętowy Bluetooth w komputerze. Wysyłanie informacji z telefonu do komputera 1. Włącz Bluetooth na komputerze i ustaw tryb widoczny. Uwaga Jeżeli karta lub klucz sprzętowy Bluetooth został zainstalowany w komputerze z wykorzystaniem sterownika innej firmy, uruchom oprogramowanie Bluetooth dostarczone wraz z kartą/kluczem Bluetooth i włącz wykrywanie karty/klucza przez inne urządzenia. Zapoznaj się z dokumentacją karty Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.

166 166 Rozdział 9 Bluetooth Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system Windows XP SP2 lub nowsza wersja, a adapter Bluetooth jest obsługiwany przez tę wersję Windowsa, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami: a. Na komputerze otwórz okno Urządzenia Bluetooth z Panelu sterowania, a następnie wybierz kartę Opcje w Urządzenia Bluetooth. b. W przypadku systemu Windows Vista wybierz opcję Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera. W systemie Windows XP zaznacz opcję Włącz odnajdowanie i Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na łączenie się z tym komputerem. c. Utwórz powiązanie Bluetooth pomiędzy telefonem i komputerem. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Tworzenie powiązania Bluetooth. d. Na karcie Opcje ekranu Urządzenia Bluetooth, wybierz Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień. e. Aby włączyć w komputerze funkcję odbierania transmisji Bluetooth, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu komputera, a następnie wybierz pozycję Odbierz plik. Teraz możesz wysłać/odebrać. 2. Uruchom protokół Bluetooth w telefonie i ustaw go w trybie widocznym. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Uruchamianie łącza Bluetooth i ustawianie telefonu w trybie widocznym. 3. Tworzenie powiązania Bluetooth. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz Tworzenie powiązania Bluetooth.

167 Rozdział 9 Bluetooth Stuknij kartę Akcesoria ( ), a Stuknij prawą lub lewą następnie stuknij BT Send Object. strzałkę, aby zmienić rodzaj informacji, które 5. Wybierz typ informacji, a następnie chcesz wysłać. zaznacz pola wyboru pozycji, które chcesz wysłać. 6. Stuknij Wyślij. 7. Stuknij i wybierz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz wysłać wybrane pozycje. 8. Jeżeli do komputera wysłane zostały wiadomości programu Outlook, pozycje kalendarza, zadania lub kontakty i nie zostały one automatycznie dodane do programu Outlook, wówczas wybierz Plik > Import i Eksport w programie Outlook, aby je importować. Aby przesłać informacje do urządzenia z funkcją Bluetooth, takiego jak inne urządzenie pracujące w środowisku Windows, wykonaj czynności 2 do 7 powyższej procedury. Wskazówka Domyślnym folderem na komputerze, do którego wysyłane są informacje jest folder C:\Documents and Settings\your_username\My Documents\Bluetooth Exchange Folder w Windows XP lub C:\Users\your_username\My Documents\ Bluetooth Exchange Folder w Windows Vista. Wysyłanie pliku do innego urządzenia z funkcją Bluetooth. 1. Stuknij Start > Eksplorator plików. 2. Przejdź do folderu zawierającego pliki, które chcesz wysłać. 3. Stuknij i przytrzymaj wybrany plik, a następnie wybierz opcję Wyślij przez Bluetooth. 4. Stuknij, aby zaznaczyć nazwę urządzenia Bluetooth, do którego chcesz wysłać plik.

168 168 Rozdział 9 Bluetooth Odbieranie informacji z innego urządzenia z funkcją Bluetooth 1. Po otrzymaniu informacji takich jak pozycje z kalendarza, zadania lub kontakty z innego urządzenia z funkcją Bluetooth, stuknij Akceptuj. 2. Jak tylko telefon zakończy zapisywanie informacji, stuknij Gotowe. Zmiana folderu, w którym zapisywane są odebrane pliki Pliki, które odbierasz z innego urządzenia z funkcją Bluetooth są zapisywane w telefonie w folderze \Moje dokumenty. Możesz zmienić folder docelowy dla zapisywania odbieranych plików: 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz 2. Komunikacja > Bluetooth. Na karcie Ustawienia ( ), stuknij Zaawansowane. 3. Przewiń w dół, a następnie wybierz Przesyłanie pliku. 4. Wybierz opcję Wyszukaj ( ). 5. Wybierz nowy folder docelowy, a następnie stuknij Wybierz. 6. Wskazówka Aby zapisać odebrane pliki na karcie pamięci, jeżeli jest zainstalowana w telefonie, wybierz Zapisz pliki na karcie pamięci, jeśli jest obecna. Pliki zostaną zapisane w folderze głównym karty pamięci. Stuknij Gotowe.

169 9.5 Drukowanie przez Bluetooth Podłącz telefon do drukarki Bluetooth, aby drukować zdjęcia. Uwaga Rozdział 9 Bluetooth 169 Przed rozpoczęciem drukowania upewnij się, że została włączona drukarka Bluetooth oraz interfejs Bluetooth w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji patrz Uruchamianie łącza Bluetooth i ustawianie telefonu w trybie widocznym we wcześniejszej części niniejszego rozdziału. Drukowanie zdjęcia 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz 2. Komunikacja > Bluetooth. Stuknij kartę Akcesoria ( ), a następnie stuknij Drukuj obrazy. Telefon wyszuka zdjęć zapisanych w telefonie i na karcie pamięci. 3. Stuknij każde zdjęcie, które chcesz wydrukować. Aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia, stuknij Menu > Zaznacz wszystko. Wskazówka Aby odznaczyć wybrane zdjęcie, stuknij je ponownie. 4. Po wybraniu zdjęć, stuknij Dalej. 5. Wybierz nazwę drukarki Bluetooth. 6. Wybierz układ wydruku i stuknij Drukuj.

170 170 Rozdział 9 Bluetooth 9.6 Podłączanie do telefonów samochodowych Telefony samochodowe z funkcją Bluetooth, które obsługują funkcję SIM Access Profile (SAP) mogą łączyć się z Twoim telefonem i uzyskać dostęp do karty SIM przez Bluetooth. Jak tylko ustanowione zostanie połączenie SAP, możesz pobrać kontakty zapisane w telefonie i na karcie SIM na telefon samochodowy i korzystać z tego ostatniego do odbierania i wykonywania połączeń. 1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, a następnie wybierz Komunikacja > Bluetooth. 2. Włącz Bluetooth i ustaw telefon na tryb widoczny. Aby uzyskać więcej informacji patrz Uruchamianie łącza Bluetooth i ustawianie telefonu w trybie widocznym we wcześniejszej części niniejszego rozdziału. 3. Na karcie Ustawienia ( ), stuknij Zaawansowane Przewiń do dołu i stuknij Dostęp do karty SIM. Zaznacz pole wyboru Aktywuj SIM Access Profile (SAP) i stuknij Gotowe. Podłącz telefon samochodowy do swojego telefonu przez interfejs Bluetooth. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi twojego telefonu samochodowego. 7. Przy pierwszym nawiązywaniu komunikacji między telefonem samochodowym a telefonem konieczne jest wprowadzenie w urządzeniu kodu telefonu samochodowego. 8. Na ekranie telefonu powinno pojawić się okienko pop-up, informujące o tym, że utworzone zostało połączenie pomiędzy telefonem a telefonem samochodowym. Stuknij OK. Uwaga Nie możesz wykonywać i odbierać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości lub wykonywać powiązanych czynności na swoim telefonie, gdy aktywne jest połączenie SIM Access Profile. W tym czasie możesz wykonywać lub odbierać połączenia z telefonu samochodowego. Po zamknięciu połączenia z telefonu można korzystać w zwykły sposób.

171 Rozdział 10 Nawigacja na drodze 10.1 Mapy Google (dostępne zależnie od kraju) Mapy Google śledzą Twoje bieżące położenie za pomocą połączenia Wi-Fi, transmisji danych lub GPS. Dzięki Mapom Google możesz znaleźć interesujące cię miejsca lub adres i uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące trasy. Możesz również w prosty sposób zlokalizować adresy Twoich kontaktów, jeżeli są zapisane w telefonie. Otwieranie Map Google Stuknij Start > Mapy Google, lub z poziomu ekranu Głównego przejdź do karty Programy, a następnie stuknij Mapy Google. Powiększanie Pomniejsz Pokaż bieżące położenie na mapie. Wyszukaj miejsc Trasa, skorzystaj z opcji Google Latitude, użyj GPS, etc.

172 172 Rozdział 10 Nawigacja na drodze Notatki Aby korzystać z Map Google, konieczne jest połączenie danych lub Wi-Fi. Opcje szerokości geograficznej, ruchu drogowego oraz widoku ulicy są dostępne tylko w wybranych regionach. Wyszukiwanie miejsc Mapy Google umożliwiają wyszukanie i zlokalizowanie miejsca, pokazują informacje o nim i udzielają wskazówek dotyczących trasy dojazdu z Twojego bieżącego miejsca położenia. 1. Na ekranie Map Google, dotknij Wybierz opcję Wyszukaj. 2. Wprowadź nazwę, adres lub kod pocztowy miejsca w polu wyszukiwania i stuknij OK. 3. Na liście wyników wyszukiwania, stuknij miejsce, aby wyświetlić powiązany z nim adres, numer telefonu i inne szczegóły. 4. Na karcie Adres stuknij: [numer telefonu], aby wykonać połączenie z numerem telefonu przypisanym do tej lokalizacji. Adres strony internetowej (jeżeli jest dostępny), aby przejść do strony web przypisanej do tej lokalizacji.

173 Rozdział 10 Nawigacja na drodze 173 Trasa, aby uzyskać wskazówki dojazdu do wybranej lokalizacji z bieżącego miejsca położenia. Widok ulicy (opcja dostępna zależnie od kraju), aby wyświetlić widok ulicy, przy której znajduje się wybrana lokalizacja, jeżeli jest on dostępny. Zapisz do ulubionych, aby dodać wybraną lokalizację do listy ulubionych miejsc. Aby uzyskać dostęp do swoich ulubionych miejsc, na ekranie Map Google stuknij Menu > Ulubione. Zapisz jako kontakt, aby zapisać informacje kontaktowe wybranej lokalizacji do swojej listy kontaktów. Wyślij jako wiadomość tekstową, aby wysłać do kogoś informacje o tym miejscu za pomocą wiadomości SMS. 5. Stuknij Zobacz mapę, aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie. Stuknij Menu > Pomoc > Wskazówki, aby uzyskać podstawowe wskazówki dotyczące korzystania z Map Google. Aby uzyskać szczegółowe informacje o Mapach Google i ich możliwościach przejdź do strony: Wytyczne i przygotowanie do korzystania z GPS Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych przed i w trakcie korzystania z telefonu jako urządzenia GPS, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. W przypadku używania oprogramowania do nawigacji GPS, zawsze wyznaczyć trasę GPS przed rozpoczęciem jazdy. Nie próbować konfigurować oprogramowania do nawigacji GPS podczas jazdy. Wyznaczona trasa GPS stanowi wyłącznie informacje dla kierowcy. Nie powinna mieć wpływu na zachowanie podczas prowadzenia pojazdu. Nie pozostawiać telefonu w samochodzie ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może powodować to przegrzewanie się akumulatora i grozić uszkodzeniem telefonu lub pojazdu.

174 174 Rozdział 10 Nawigacja na drodze Podczas użytkowania telefonu w pojeździe korzystać z uchwytu, aby bezpiecznie zamocować telefon. Nie umieszczać telefonu w miejscach wskazanych na poniższym rysunku: 1 Nie umieszczać telefonu w miejscu ograniczającym pole widzenia kierowcy. 2 Nie umieszczać w miejscu, w którym uruchomione mogą zostać poduszki powietrzne. 3 Nie umieszczać urządzenia w pojeździe bez zabezpieczenia w uchwycie. Z systemu GPS należy korzystać w sposób ostrożny. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieodpowiedniej obsługi systemu. Sygnał GPS blokowany jest przez masywne i nieprzezroczyste przedmioty. Odbiór sygnału może zostać zakłócony przez np. wysokie budynki, tunele, mosty, lasy, warunki pogodowe (deszcz lub chmury), itp. Jeśli osłona przeciwsłoneczna w pojeździe zawiera metal, utrudniać on będzie odbiór sygnału GPS. Inne urządzenia służące do komunikacji bezprzewodowej (np. telefony komórkowe lub urządzenia wykrywające radary) mogą zakłócać sygnał satelity i powodować niestabilny odbiór sygnału. System GPS (Global Positioning System) został stworzony i zarządzany jest przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Departament odpowiada za dokładność i utrzymanie systemu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Departament mogą mieć wpływ na dokładność funkcjonowanie systemu GPS.

175 Rozdział 10 Nawigacja na drodze Pobieranie danych o położeniu przez QuickGPS Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu jako urządzenia GPS, otwórz QuickGPS, aby pobrać dane efemeryd (bieżące położenie satelitarne oraz informacje o strefie czasowej). Funkcja QuickGPS przyspiesza znacznie określenie pozycji GPS. QuickGPS pobiera dane efemeryd z serwerów Web, a nie z satelity, korzystając z połączenia internetowego telefonu przez Wi-Fi, ActiveSync lub GPRS/3G. 1. Stuknij Start > QuickGPS, lub z poziomu ekranu Głównego przejdź do karty Programy i stuknij Wszystkie programy > QuickGPS. 2. Dotknij opcję Pobierz na ekranie programu QuickGPS. Na początku na ekranie zostanie wyświetlony Okres ważności pobranych danych. W miarę upływu czasu wyświetlana będzie pozostała liczba dni i godzin ważności. Aby przyspieszyć pozycjonowanie GPS, pobierz najnowsze dane efemeryd po upływie ważności danych.

176 176 Rozdział 10 Nawigacja na drodze Zmiana opcji pobierania Aby skonfigurować opcje pobierania, stuknij Menu > Opcje, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji: Przypomnij, gdy dane wygasną. Spowoduje wyświetlenie się wiadomości, gdy wygasną dane efemeryd. Automatyczne pobieranie po wygaśnięciu danych. Spowoduje automatyczne pobieranie danych efemeryd, po ich wygaśnięciu. Automatyczne pobieranie podczas połączenia z komputerem za pomocą programu ActiveSync. Spowoduje automatyczne pobieranie danych efemeryd, po podłączeniu do komputera przez ActiveSync. Aby można było pobrać dane efemeryd, komputer musi być połączony z Internetem. Wyjdź z QuickGPS po zakończeniu pobierania. Zamknij QuickGPS po pobraniu danych satelitarnych.

177 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 11.1 Robienie zdjęć i kręcenie filmów wideo Aby wykonać zdjęcie lub nagrać klip, użyj Aparatu fotograficznego. Otwieranie ekranu Aparat fotograficzny Na ekranie głównym przejdź do karty Zdjęcia i wideo a następnie dotknij ikonę aparatu ( ). Kiedy otworzysz Aparat fotograficzny, nastąpi automatyczna zmiana orientacji ekranu do trybu orientacji poziomej. Zamykanie Aparatu fotograficznego Stuknij ekran Aparatu fotograficznego, a następnie wybierz. Zmiana trybu przechwytywania 1. Domyślnie tryb przechwytywania jest ustawiony na tryb zdjęcie. Aby przełączyć na inny tryb przechwytywania, stuknij najpierw ekran Aparatu fotograficznego, aby wyświetlić ikony i wskaźniki na ekranie, a następnie stuknij w środkową ikonę na dole ekranu Aparatu fotograficznego. 2. Z menu Trybu przechwytywania wybierz tryb, którego chcesz użyć. Tryb przechwytywania Funkcja Umożliwia robienie standardowych zdjęć. Przechwytywanie klipów wideo, z dźwiękiem lub bez dźwięku.

178 178 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Tryb przechwytywania Funkcja Przechwytuje w sposób ciągły sekwencję nieruchomych obrazów w jednym kierunku i scala wszystkie obrazy w celu utworzenia panoramicznego widoku sceny. Nagrywanie klipów wideo w celu wysłania ich w wiadomości MMS. Robienie zdjęć, które można przypisać do kontaktu. Umożliwia robienie zdjęć i umieszczanie ich w ramkach. Powiększenie Przed zrobieniem zdjęcia lub nakręceniem klipu wideo, możesz powiększyć lub pomniejszyć obraz. W tym celu przesuń palcem w górę lub w dół po pasku Powiększenia przytrzymując telefon po bokach. W trakcie przesuwania palcem po pasku Powiększenia, poziom powiększenia jest odczytywany na odpowiednim wskaźniku po lewej stronie ekranu Aparatu fotograficznego. Wskaźnik powiększenia Pasek Powiększenie

179 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 179 Zakres osiąganego powiększenia dla zdjęcia lub klipu wideo zależy od trybu przechwytywania oraz rozdzielczości. Tryb przechwytywania Rozdzielczość Zakres powiększenia Zdjęcie 3M 2048 x ,0x do 1,6x 2M 1600 x ,0x do 1,6x 1M 1280 x 960 1,0x do 1,6x L 640 x 480 1,0x do 1,6x M 320 x 240 1,0x do 3,2x Wideo CIF 352 x 288 1,0x do 1,6x L 320 x 240 1,0x do 1,6x M 176 x 144 1,0x do 1,6x S 128 x 96 1,0x do 1,6x Wideo MMS M 176 x 144 1,0x do 1,6x S 128 x 96 1,0x do 1,6x Panorama L 640 x 480 1,0x do 1,6x M 320 x 240 1,0x do 3,2x Obrazy kontaktów 272 x 272 1,0x do 3,2x Styl wizualny obrazów Zależy od rozmiaru Zależy od aktualnego szablonu wybranego szablonu Robienie zdjęć i kręcenie filmów wideo Użyj przycisku Aparat wirtualny ( ), ponieważ migawka uwalnia się w trakcie robienia zdjęcia. W trybie Zdjęcie lub Obrazy kontaktów, naciśnij przycisk Aparat wirtualny, aby zrobić zdjęcie. W trybie Wideo lub Wideo MMS, naciśnij przycisk Aparat wirtualny, aby rozpocząć kręcenie filmu. Aby zatrzymać filmowanie naciśnij przycisk ponownie. W trybie Styl wizualny obrazów lub Panorama, naciśnij przycisk Aparat wirtualny, aby zrobić pierwsze zdjęcie. Naciśnij ponownie przycisk, aby zrobić kolejne zdjęcia i wyjść z danego trybu.

180 180 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Po zrobieniu zdjęcia, pokazuje się ekran Przeglądania, pokazujący zdjęcie lub pierwszy obraz wideo, zrobiony przed chwilą. Możesz stuknąć ikony na dole ekranu Przeglądania, aby skasować zdjęcie lub klip wideo, wyświetlić je w Albumie, wysłać przez MMS lub , itp. Ekranowe przyciski sterowania Stuknij ekran, aby wyświetlić i użyć następujących ekranowych przycisków sterowania Aparatu fotograficznego: Ekranowe przyciski sterowania Album Tryb przechwytywania Menu Przycisk Aparatu wirtualnego Ikona wyboru szablonów Wskaźnik postępu Funkcja Otwórz program Album. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią Przeglądanie zdjęć i klipów wideo za pomocą programu Album. Patrz Zmiana trybu przechwytywania odnośnie szczegółów. Otwórz panel Menu. Patrz Ustawienia podstawowe odnośnie szczegółów. Funkcjonuje jako przycisk uwalniania migawki. Patrz Wykonywanie zdjęć i nagrywanie klipów wideo odnośnie szczegółów. W trybie Styl wizualny obrazów, stuknij aby wybrać inną ramkę. W trybach Styl wizualny obrazów oraz Panorama, ten wskaźnik pokazuje liczbę kolejnych zdjęć.

181 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 181 Ustawienia podstawowe Panel Menu umożliwia szybkie dostosowanie ustawień aparatu fotograficznego i zapewnia dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień aparatu. Aby otworzyć panel Menu, stuknij ekran Aparatu fotograficznego, aby wyświetlić ekranowe przyciski sterowania, a następnie stuknij. Aby zmienić ustawienie, dotykaj przycisk na panelu, np. Balans bieli, aby przechodzić pomiędzy dostępnymi pozycjami ustawień. Uwaga Dostępne przyciski panelu menu zależą od wybranego trybu przechwytywania. Ikona Funkcja Wybierz ustawienia balansu bieli odpowiednio do bieżących warunków oświetlenia, aby uchwycić kolory. Otwórz pasek Jasności i wyreguluj poziom jasności. Aby zastosować zmianę, dotknij obszar poza paskiem jasności. Ustaw poziom ISO ręcznie na 100, 200, 400, lub 800 lub ustaw z powrotem na AUTO. Wyższe poziomy ISO stosuje się wówczas, gdy warunki oświetlenia są gorsze. Uwaga Kamera automatycznie reguluje poziom ISO na 400. Wybierz pomiędzy zapisaniem zrobionych zdjęć i nakręconych filmów wideo w pamięci telefonu a zapisanie na karcie pamięci. Ustaw samowyzwalacz na 2 sekundy, 10 sekund, lub Wył. w trybie Zdjęcie lub Obrazy kontaktów. Otwórz ekran Zaawansowane, aby wyregulować zaawansowane ustawienia aparatu fotograficznego. Patrz Ustawienia zaawansowane odnośnie szczegółów.

182 182 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Ustawienia zaawansowane Aby otworzyć ekran Zaawansowanych ustawień, na którym można skonfigurować więcej opcji dla wybranego trybu przechwytywania, stuknij na ekranie Aparatu fotograficznego i stuknij Zaawansowane. Na ekranie Zaawansowane, możesz zmienić następujące ustawienia: Rozdzielczość. Wybierz rozdzielczość, której chcesz użyć. Czas wyświetlania ekranu Podglądu. Ustaw czas, przez jaki wykonane zdjęcie/klip wideo będą wyświetlane na ekranie Podgląd. Jakość. Wybierz jakość obrazu, w jakiej zapisywane będą robione zdjęcia. Format przechwytywania (tryb wideo i wideo MMS). Wybierz format pliku dla nagrywanych filmów wideo. Sygnatura czasu (tryb Zdjęcie). Umieść datę i godzinę na wykonanych zdjęciach. Zachowaj podświetlenie. Włącza i wyłącza podświetlenie. Zastępuje ustawienia podświetlenia telefonu podczas korzystania z aparatu. Dźwięk migawki. Odtwarzaj dźwięk migawki, gdy stukniesz przycisk Aparatu wirtualnego. Właściwości obrazu. Wyreguluj Kontrast, Nasycenie oraz Ostrość przed wykonaniem zdjęcia. Efekt. Zastosuj efekt specjalny dla swoich zdjęć lub filmów wideo. Tryb pomiaru. Tryb pomiaru polega na dokonaniu pomiaru ilości światła i obliczeniu optymalnej wartości ekspozycji przed wykonaniem zdjęcia. Prefiks. Nazwa pliki nowego zdjęcia lub filmu wideo jest ustawiona na OBRAZ lub WIDEO z przypisanym kolejnym numerem, na przykład: OBRAZ_001.jpg. Jako prefiks nazwy pliku możesz również wybrać bieżącą datę lub datę i godzinę.

183 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 183 Uwaga Nie możesz zmienić prefiksu nazwy pliku zapisując zrobione zdjęcie na karcie pamięci. Zrobione zdjęcia są zapisane według wzoru IMAGnnnn.jpg (gdzie nnnn to licznik) w folderze \DCIM\100MEDIA na karcie pamięci. Licznik. Umożliwia wyzerowanie numerowania plików z powrotem do 1. Regulacja migotania. Robiąc zdjęcia wewnątrz budynków przy oświetleniu fluorescencyjnym, opcja ta powinna być ustawiona na Auto lub na prawidłową częstotliwość (50Hz lub 60Hz) mocy obowiązującą w Twoim kraju, aby zredukować miganie. Siatka (tryb Zdjęcie). Umożliwia wyświetlenie siatki na ekranie, ułatwiającej kadrowanie fotografowanych obiektów. Nagrywanie z podkładem dźwiękowym (tryb wideo i wideo MMS). Zaznacz Wł., aby nagrywać filmy z dźwiękiem, lub Wył., aby nagrywać filmy bez dźwięku. Ograniczenie nagrywania (tryb wideo). Określa maksymalny czas lub rozmiar pliku nagrania wideo. Szablon (w trybie Styl wizualny obrazów). Pozwala na wybór szablonu. Folder szablonów (w trybie Styl wizualny obrazów). Domyślnie szablony znajdują się w folderze \My Documents\Templates w Pamięci głównej telefonu. Po przeniesieniu niektórych szablonów na kartę pamięci, ustaw tę opcję na Główna + Karta. Pokaż przypomnienie (tryb Obrazy kontaktów). Zaznacz Wł. jeśli chcesz, by aparat fotograficzny wyświetlał zapytanie o tym, czy chcesz przypisać zdjęcie do kontaktu. Kierunek (tryb Panoramy). Wybierz kierunek, w którym chcesz ułożyć zdjęcia w widoku panoramicznym. Liczba zdjęć do złożenia panoramy (tryb Panoramy). Wybierz ilość zdjęć, które chcesz zrobić i ułożyć w panoramę.

184 184 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 11.2 Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo za pomocą Albumu Użyj karty Album, aby wyświetlić zdjęcia i filmy wideo na swoim telefonie. Uruchamianie programu Album Na ekranie głównym przejdź do karty Zdjęcia i filmy i wybierz Album. Możesz również stuknąć na ekranie, aby otworzyć Album. Na ekranie głównego Albumu przesuń palcem w dół lub w górę, aby przewinąć i przeglądać zdjęcia i filmy wideo zapisane w pamięci telefonu i na karcie pamięci. Dotknij zdjęcie lub klip wideo, aby wyświetlić w trybie pełnoekranowym. Uwaga Program Album jest zawsze wyświetlany w trybie orientacji poziomej. Wyświetlanie zdjęć Wyświetlając zdjęcie, stuknij ekran, aby wyświetlić i użyć ekranowych elementów sterowania. Wysyłanie zdjęcia za pomocą poczty lub MMS. Rozpocznij pokaz slajdów. Wróć do poprzedniego ekranu. Zapisz zdjęcie jako zdjęcie kontaktu, zapisz obraz na ekranie jako nowy plik oraz wykorzystaj pozostałe możliwości oferowane przez Aparat fotograficzny.

185 Uwaga Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 185 W trakcie wyświetlania pokazu slajdów, animowane pliki GIF i wideo są wyłączone z pokazu slajdów. Aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie w albumie Przytrzymując telefon po bokach, wyświetl następne lub poprzednie zdjęcie przesuwając palcem w lewo lub w prawo po ekranie. Powiększenie lub pomniejszenie zdjęcia Stuknij dwukrotnie z miejsce na zdjęciu, które chcesz powiększyć lub pomniejszyć. Aby pomniejszyć obraz, ponownie stuknij dwukrotnie ekran. Możesz również użyć paska Powiększenie. Przytrzymując telefon z boku, przesuń palcem do góry po pasku Powiększenie, aby powiększyć obraz lub w dół, aby go pomniejszyć. Po powiększeniu zdjęcia, stuknij i przytrzymaj ekran, a następnie przytrzymaj palec, aby wykadrować inne strefy zdjęcia. Wskazówka Chcąc zapisać powiększoną część zdjęcia jako nowy plik, stuknij ekran, następnie stuknij i wybierz Zapisz obraz ekranu. Odtwarzanie filmów wideo Odtwarzając film wideo, stuknij ekran, aby wyświetlić i użyć elementów sterujących odtwarzaniem. Stuknij ikony sterowania odtwarzaniem, aby wstrzymać, wznowić, zatrzymać odtwarzanie lub przeskoczyć do początku filmu. Możesz również przeciągnąć palcami przez pasek postępu, aby przewinąć film do przodu lub do tyłu. Zamykanie Albumu Aby zamknąć Album, wróć najpierw do głównego ekranu Album. (Jeżeli odtwarzasz film wideo lub pokaz slajdów, zatrzymaj odtwarzanie.) Stuknij ekran, aby wyświetlić ekranowe elementy sterowania, a następnie wybierz, aby przejść do głównego ekranu Albumu. Stuknij na głównym ekranie Albumu, aby zamknąć Album.

186 186 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 11.3 Korzystanie z Windows Media Player Mobile Windows Media Player Mobile odtwarza cyfrowe pliki audio i wideo, które są zapisane na Twoim telefonie lub w Internecie. Uruchamianie programu Windows Media Player Mobile Stuknij Start > Windows Media, lub z poziomu ekranu Głównego przejdź do karty Programy i stuknij Wszystkie programy > Windows Media. Otworzy się Windows Media Player Mobile na ekranie Biblioteka. Użyj ekranu Biblioteka, aby znaleźć i odtwarzać utwory, filmy wideo oraz listy odtwarzania, które są zapisane na telefonie lub na karcie pamięci. Odtwarzanie multimediów Aktualizowanie biblioteki W większości przypadków program Windows Media Player Mobile automatycznie aktualizuje bibliotekę. Istnieje jednak możliwość ręcznej aktualizacji, dzięki której biblioteka będzie zawierała również nowe pliki, skopiowane ostatnio do telefonu lub na kartę pamięci. W celu ręcznego zaktualizowania listy biblioteki wybierz Menu > Aktualizuj bibliotekę. Odtwarzanie plików audio i wideo 1. Na ekranie Biblioteka wybierz strzałkę Biblioteka (w górnej części ekranu), a następnie wybierz żądany magazyn przechowywania, np. kartę pamięci. 2. Wybierz kategorię (na przykład, Moja muzyka lub Moje listy odtwarzania). 3. Dotknij i przytrzymaj element, który ma być odtworzony (na przykład utwór, album lub nazwę wykonawcy), a następnie wybierz Odtwórz. Otworzy się ekran Odtwarzanie i rozpocznie się odtwarzanie pliku audio lub wideo. Użyj elementów sterowania odtwarzaniem, aby wstrzymać, wznowić, zatrzymać odtwarzanie, odtwarzać w trybie pełnoekranowym, itp.

187 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 187 Synchronizowanie plików audio i wideo Najnowsza wersja programu Windows Media Player pozwala na synchronizację plików muzycznych pomiędzy komputerem i telefonem. Zapewnia to prawidłowe kopiowanie chronionych plików muzycznych i grafiki (dla skórek). Automatyczna synchronizacja zawartości na telefonie 1. W komputerze uruchom program Windows Media Player, a następnie podłącz telefon do komputera. 2. W Kreatorze konfiguracji urządzenia wybierz pozycję Tak, przeszukaj ten komputer teraz. Uwaga Jeżeli wcześniej został uruchomiony program Windows Media Player i za jego pomocą zostały wyszukane multimedia w komputerze, nie zostanie wyświetlony monit o ponowne przeprowadzenie tej operacji. 3. W oknie dialogowym konfiguracji urządzenia wprowadź nazwę urządzenia i kliknij przycisk Zakończ.

188 188 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Uwaga Jeśli użyto karty pamięci o pojemności przekraczającej 4 GB i cała biblioteka może zmieścić się na karcie pamięci, Windows Media Player automatycznie zsynchronizuje pliki muzyczne. Aby program Windows Media Player przeprowadził automatyczną synchronizację, należy przestawić urządzenie w tryb Napęd dyskowy. 4. Na lewym panelu programu Windows Media Player, prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę urządzenia i wybierz opcję Konfiguruj synchronizację. Uwaga Aby skonfigurować synchronizację plików multimedialnych na karcie pamięci, prawym przyciskiem myszy kliknij kartę pamięci w lewym panelu programu Windows Media Player, a następnie kliknij opcję Konfiguruj synchronizację. 5. Wybierz listę odtwarzania, która ma być zsynchronizowana pomiędzy komputerem i urządzeniem, a następnie kliknij Dodaj. Uwaga W oknie dialogowym konfiguracji urządzenia, sprawdź, czy zaznaczono pole Synchronizuj urządzenie automatycznie. 6. Kliknij Zakończ. Rozpocznie się synchronizacja plików. Jeśli podczas następnego podłączenia telefonu, w komputerze uruchomiony będzie program Windows Media Player, synchronizacja rozpocznie się automatycznie. Ręczna synchronizacja zawartości na telefonie 1. Jeśli nie została jeszcze skonfigurowana synchronizacja plików multimedialnych pomiędzy telefonem i komputerem, wykonaj czynności od 1 do 3 procedury Automatyczna synchronizacja zawartości z telefonem. 2. W uruchomionym w komputerze programie Windows Media Player kliknij kartę Synchronizacja. Wybierz Listę odtwarzania lub Bibliotekę w lewym panelu programu Windows Media Player. 3. Z Listy zawartości przeciągnij pliku multimedialne, które mają być zsynchronizowane z urządzeniem, a następnie upuść je na Liście synchronizacji.

189 Listy odtwarzania i Biblioteka Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 189 Lista zawartości Lista synchronizacji 4. Kliknij Rozpocznij synchronizowanie, aby rozpocząć synchronizację zaznaczonych plików z urządzeniem. Notatki W celu synchronizacji plików multimedialnych z telefonem należy korzystać z programu Windows Media Player 11 lub nowszego. Kopiowanie plików audio trwa krócej, jeśli w programie Windows Media Player skonfigurowano opcję automatycznego dostosowywania jakości audio dla plików kopiowanych do telefonu. Więcej informacji można znaleźć w zasobach Pomocy programu Windows Media Player.

190 190 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Tworzenie list odtwarzania Utwórz nową listę odtwarzania zapisując bieżącą listę odtwarzania Teraz odtwarzane i nadając jej nazwę. Zapisywanie nowej listy odtwarzania 1. Jeśli ekran Biblioteka nie jest widoczny, wybierz Menu > Biblioteka. 2. Wybierz kategorię (na przykład, Moja muzyka lub Moje listy odtwarzania). 3. Wybierz żądany plik multimedialny, a następnie wybierz Menu > Dodaj do kolejki. Plik zostanie dodany do listy Teraz odtwarzane. Powtarzaj tę czynność, aż dodasz do listy Teraz odtwarzane wszystkie żądane pliki multimedialne. Uwaga Nie można jednocześnie wybrać wielu plików. 4. Po dodaniu plików multimedialnych wybierz Menu > Teraz odtwarzane. 5. Na ekranie Teraz odtwarzane wybierz Menu > Zapisz listę odtwarzania. 6. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie wybierz Gotowe. 7. W celu odtworzenia utworzonej listy odtwarzania dotknij Moje listy odtwarzania w Bibliotece, wybierz swoją listę odtwarzania, a następnie dotknij Odtwórz. Wykrywanie i usuwanie usterek Informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek znajdują się na stronie

191 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia Korzystanie z urządzenia wspomagającego audio Urządzenie wspomagające audio optymalizuje dźwięk dzięki korektorowi, zapewniającemu lepszą jakość odtwarzanych plików muzycznych. Aby uruchomić urządzenie wspomagające audio, podłącz dostarczone słuchawki do telefonu. Otwieranie urządzenia wspomagającego audio Stuknij Start > Urządzenie wspomagające audio, lub z poziomu ekranu Głównego przejdź do karty Programy i stuknij Wszystkie programy > Urządzenie wspomagające audio Włącz lub wyłącz korektor. 2 Zastosuj zmodyfikowane ustawienia. 3 Wybierz ustawienia korektora. 4 Przeciągnij suwaki, aby dostosować częstotliwość. 5 Wyjdź z urządzenia optymalizacji audio bez zastosowania zmienionych ustawień lub zapisywania czy kasowania wstępnych ustawień korektora. Tworzenie niestandardowego wstępnego ustawienia korektora 1. Dostosuj pasma częstotliwości do żądanych wartości przeciągając elementy sterujące korektora. 2. Po zakończeniu stuknij Menu > Zapisz jako wstępne ustawienie. 3. Wprowadź nazwę ustawienia wstępnego i dotknij Gotowe. Wstępne ustawienia korektora zostają dodane do pola listy wstępnych ustawień. Uwaga Aby usunąć niestandardowe wstępne ustawienia, wybierz je z listy, a następnie stuknij Menu > Usuń wstępne ustawienia. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych wstępnych ustawień korektora.

192 192 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 11.5 Korzystanie z programu FM Radio FM Radio umożliwia słuchanie w urządzeniu stacji radiowych w paśmie FM. Ponieważ program FM Radio wykorzystuje dostarczone przewodowe słuchawki stereofoniczne jako antenę, przed uruchomieniem programu należy podłączyć je do gniazda słuchawkowego telefonu. Uruchamianie programu FM Radio Stuknij Start > FM Radio, lub z poziomu ekranu Głównego przejdź do karty Programy i stuknij Wszystkie programy > FM Radio. Przy pierwszym otwarciu programu FM Radio, program automatycznie przeskanuje wszystkie stacje FM, zapisze je jako wstępnie zaprogramowane i rozpocznie odtwarzanie pierwszej znalezionej stacji FM. Aby uzyskać informacje o zapisywaniu ulubionych stacji jako stacje zaprogramowane, zapoznaj się z częścią Zapisywanie zaprogramowanych stacji Delikatnie wyreguluj częstotliwość o -0,1 MHz. 2 Przeszukaj pasmo FM dla kolejnej niższej lub wyższej stacji FM. 3 Wybierz wyjście audio słuchawek lub głośnika. 4 Wybierz tryb mono lub stereo. 5 Zaprogramowane stacje FM. Stuknij stację, której chcesz słuchać. 6 Ustaw opcje programu FM Radio, takie jak Skanuj i Zapisz, wycisz dźwięk i wybierz wyjście audio. 7 Włącza i wyłącza dźwięk. 8 Delikatnie wyreguluj częstotliwość o +0,1 MHz. 9 Numer zaprogramowanej stacji (jeżeli stacja została zaprogramowana) 10 Wyłącz program FM Radio. Wskazówka Naciśnij przyciski ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI i ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI z boku telefonu, aby wyregulować głośność.

193 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia 193 Zapisywanie zaprogramowanych stacji Zapisz ulubione stacje FM, jak stacje zaprogramowane, aby uzyskać do nich prosty i szybki dostęp. Można zapisać do 20 zaprogramowanych stacji radiowych. Stacje radiowe zapisane jako Zaprogramowane stacje 1 do 6 można wybierać na ekranie programu FM Radio. Zapisywanie stacji FM jako zaprogramowanych stacji 1. Dostrój żądaną częstotliwość, następnie dotknij opcję Zaprogramowane 2. stacje. Na ekranie zaprogramowanych stacji dotknij opcję, która wyświetlana jest na żądanym numerze zaprogramowanej stacji, pod którym chcesz zapisać stację. Wskazówka Stuknij, aby usunąć ulubioną stację FM z listy. 3. Po zakończeniu stuknij OK. Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej Na ekranie programu FM Radio stuknij przycisk programowania stacji. Jeżeli przycisk programowania radia nie jest wyświetlony na ekranie, stuknij Zaprogramowane stacje, przewiń listę, a następnie stuknij stację, której chcesz słuchać. Minimalizowanie lub wyłączanie programu FM Radio Gdy stukniesz na pasku tytułu, program FM Radio będzie nadal działał w tle i umożliwi słuchanie radia w trakcie korzystania z innych programów. Aby wyłączyć radio, dotknij w prawym górnym rogu ekranu programu FM Radio.

194 194 Rozdział 11 Aparat fotograficzny i multimedia

195 Rozdział 12 Inne programy 12.1 Facebook Dzięki aplikacji Facebook zainstalowanej na Twoim telefonie, możesz: Zobaczyć informacje umieszczane przez Twoich przyjaciół na Facebooku i oglądać ich zdjęcia. Zmienić swój status i wysyłać wiadomości do znajomych. Wgrywać zdjęcia i filmy bezpośrednio na swój profil na Facebooku. Zadzwonić do swoich znajomych, jeżeli podali numery telefonu na swoich profilach. Otwieranie i korzystanie z aplikacji Facebook 1. Stuknij Start > Facebook, lub z poziomu ekranu Głównego przejdź do karty Programy i stuknij Facebook Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto Facebook (jeżeli takiego nie masz) lub zalogować się do swojego konta. Wybieraj dowolną z kart na górze ekranu, aby korzystać z różnych opcji aplikacji Facebook.

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S99

SMARTWATCH ZGPAX S99 Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

1 GENEZA I HISTORIA SMARTFONA ZAPOZNANIE SIĘ ZE SMARTFONEM WYBÓR OPERATORA SIECI... 37

1 GENEZA I HISTORIA SMARTFONA ZAPOZNANIE SIĘ ZE SMARTFONEM WYBÓR OPERATORA SIECI... 37 SPIS TREŚCI 1 GENEZA I HISTORIA SMARTFONA... 11 2 ZAPOZNANIE SIĘ ZE SMARTFONEM... 17 2.1 RODZAJE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH... 17 2.2 PODZIAŁ WIZUALNY SMARTFONÓW... 21 2.3 PODZIAŁ NA PARAMETRY... 22 3 WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

HTC HD mini Instrukcja obsługi

HTC HD mini Instrukcja obsługi HTC HD mini Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE LUB

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile 6.1 Professional

Windows Mobile 6.1 Professional Windows Mobile 6.1 Professional Przewodnik nowych funkcji systemu Kwiecień 2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2008 High Tech Computer Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

ZTE MF 631. Bezprzewodowy modem USB

ZTE MF 631. Bezprzewodowy modem USB ZTE MF 631 Bezprzewodowy modem USB PLAY_INSTRUKCJA_115x55_v3_ROZKLADOWKI.indd 1-2 Symbol SAR współczynnik absorpcji promieniowania. Konstrukcja niniejszej karty transmisji danych MF631 zapewnia zgodność

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 WYPOSAŻENIE Sprawdź czy masz wszystkie elementy w kartonie < M3 ORANGE+ > < Akumulator > < Zasilacz > < Przewód USB > < Piórko > lub

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Instrukcja obsługi jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Phonak RemoteControl. Instrukcja użytkowania

Aplikacja Phonak RemoteControl. Instrukcja użytkowania Aplikacja Phonak RemoteControl Instrukcja użytkowania Wprowadzenie Aplikacja RemoteControl została opracowana przez firmę Phonak, jedną z wiodących firm zajmujących się technologią słyszenia. Aby wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika

Jabra. Halo Free. Podręcznik użytkownika Jabra Halo Free Podręcznik użytkownika 2016 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell Latitude D531 Przewodnik użytkownika www.dell.com support.dell.com Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika Jabra Speak 710 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD180

Skrócona instrukcja obsługi CD180 Skrócona instrukcja obsługi CD180 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Używaj tylko zasilacza wymienionego w danych technicznych. Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami. W przypadku użycia niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Rodzaje transmisji danych

Rodzaje transmisji danych Budowa Smartfona Rodzaje transmisji danych Prędkość Internetu zależeć będzie od tego, w zasięgu którego rodzaju transmisji danych urządzenie się znajduje. Informacja o tym pojawia się przy ikonie zasięgu

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Polski PCH-2016 7025577 Pierwsze użycie systemu PlayStation Vita Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund Włącz system PS Vita. Włączając system po raz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI AGMX1 BUDOWA URZĄDZENIA CZUJNIK ZBLIŻENIOWY SŁUCHAWKA OBIEKTYW PRZEDNIEGO APARATU POWIADOMIENIA PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI WYŚWIETLACZ GNIAZDO SIM ZASILANIE CZYTNIK LINI

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. OTWARCIE

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Instrukcja obsługi. jabra.com/speak810 Instrukcja obsługi jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo