Barbara Trybuchowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Trybuchowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Józefa Nojego w Czarnkowie"

Transkrypt

1 Barbara Trybuchowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Józefa Nojego w Czarnkowie TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ: Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. PRZEDMIOT: podstawy przedsiębiorczości TYP LEKCJI: lekcja powtórzeniowo-ćwiczeniowa CZAS REALIZACJI: 1-3 godziny lekcyjne METODY PRACY: elementy wykładu, prezentacja, gra symulacyjna, metoda projektu pokaz, telegram, FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w grupie. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty z zadaniami do wykonania, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, prezentacja multimedialna w MS Power Point, ekran, tablica, kolorowe kartki papieru, brystol, pisaki, noŝyczki, klej CEL OGÓLNY: doskonalenie umiejętności kojarzenia poznanej teorii z rzeczywistością, kształtowanie postawy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, umiejętności pracy w zespole, dbałość o poprawny język ekonomiczny, kształcenie umiejętności autoprezentacji i prezentacji pracy grupy CELE SZCZEGÓŁOWE /operacyjne/: PO ZAJĘCIACH UCZEŃ POWINIEN: umieć wyjaśnić pojęcia: prospekt emisyjny, dom maklerski, spółka akcyjna, biegły rewident, KDPW, KNF, debiut spółki, umieć korzystać z róŝnych źródeł informacji, podać róŝnice między rynkiem podstawowym a rynkiem równoległym,

2 znać warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy znać przepisy prawne regulujące dopuszczenie akcji do obrotu na rynek podstawowy znać etapy, które naleŝy pokonać, aby spółka była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., umieć wybrać dom maklerski i biegłego rewidenta, wiedzieć jaką rolę spełnia Komisja Nadzoru Finansowego i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w drodze spółki na giełdę? OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ: aktywność ucznia na lekcji, poprawność wykonania zadań, aktywność pracy w grupie. Istota lekcji: Istotą lekcji jest przeprowadzenie gry symulacyjnej dla spółki, która zamierza być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przed przeprowadzeniem gry, nauczyciel wyświetla uczniom prezentację w Power Point oraz omawia etapy, które musi pokonać spółka, aby stała się spółką giełdową. Następnie nauczyciel przydziela stanowiska i zadania do wykonania przez uczniów. Wśród przydzielanych stanowisk są: - prezes spółki, - pracownicy spółki, - zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, - pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, - pracownik Komisji Nadzoru Finansowego, - pracownik domu maklerskiego, - biegły rewident. - pracownicy biura promocji Giełdy Papierów Wartościowych KaŜdy uczeń otrzymuje identyfikator z nazwą stanowiska, które zajmuje. Nauczyciel powinien szczególną uwagę zwrócić na wybór ucznia, któremu powierzy stanowisko prezesa spółki. Prezes otrzymuje od nauczyciela zadania do wykonania dla większego zespołu /wszystkich pracowników spółki/. Uczniowie mają do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu, drukarkę oraz podręczniki i poradniki inwestora. Zakończeniem gry jest uroczystość debiutu spółki na fikcyjnej Giełdzie Papierów Wartościowych 2

3 PLAN LEKCJI ETAP PLANOWANE AKTYWNOŚCI UCZNIÓW I NAUCZYCIELA UWAGI METODYCZNE INNE UWAGI I NAWIĄZUJĄCY 1. Sprawy organizacyjno porządkowe. 2. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach przedmiotowych. 3. Przypomnienie wiadomości. Nauczyciel wyświetla krótką prezentację dotyczącą etapów, jakie powinna przejść spółka, która chce być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? 4. Uczniowie sporządzają notatkę w zeszytach przedmiotowych. elementy wykładu prezentacja Załącznik nr 1 II POSTĘPUJĄCY 5. Nauczyciel przydziela uczniom stanowiska, jakie będą zajmowali w grze. - prezes spółki 1 uczeń - pracownicy spółki 9 uczniów /7 uczniów opracowuje prospekt emisyjny, 2 uczniów wybiera dom maklerski i biegłego rewidenta/, - zarząd Giełdy Papierów Wartościowych 1 uczeń - pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1 uczeń - pracownik Komisji Nadzoru Finansowego 1 uczeń - pracownik domu maklerskiego 1 uczeń - biegły rewident 1 uczeń - pracownicy biura promocji Giełdy Papierów Wartościowych 6 osób w tym 3 uczniów, którzy przedstawiają w formie rebusu drogę spółki na giełdę/, gra symulacyjna 5. Nauczyciel przekazuje prezesowi spółki i pozostałym pracownikom rynku kapitałowego zadania do wykonania. karty z zadaniami do wykonania Załącznik nr 2

4 6. Uczniowie wykonują zadania: - prezes spółki rozdziela zadania pomiędzy pracowników spółki, - pracownicy spółki opracowują prospekt emisyjny /kaŝdy z uczniów odpowiedzialny jest za jeden rozdział/, wybierają dom maklerski i biegłego rewidenta, - zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyszukuje informacji w Internecie jakie elementy powinien zawierać wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym. Przyjmuje wniosek i określa system notowań a takŝe datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie, - pracownik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wyszukuje informacji w Internecie jakie są procedury związane z rejestracją papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. Przygotowuje umowę, którą zawiera ze spółką, - pracownik Komisji Nadzoru Finansowego wyszukuje informacji w Internecie, jakie elementy powinien spełnić prospekt emisyjny i zatwierdza go, - pracownik domu maklerskiego zawiera umowę ze spółką i wspomaga jej pracę, - biegły rewident zawiera umowę ze spółką i wspomaga jej pracę, - pracownicy biura promocji Giełdy Papierów Wartościowych przygotowują uroczystość debiutu spółki, na której przedstawiają w formie rebusu drogę spółki na giełdę, metoda projektu 7. KaŜde wykonanie zadania uczniowie prezentują prezesowi spółki. III REKAPITULACJA 8. Podsumowaniem treści lekcji jest przemówienie prezesa spółki na uroczystości debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. 9. Na czystej kartce papieru kaŝdy z uczniów wypisuje swoje odczucia (pozytywne i negatywne) dotyczące lekcji zaginając kartkę, tak, aby kolejna osoba nie mogła odczytać zapisanej informacji. 10. Zadanie domowe Spośród spółek WIG 20 wybierz tą, która według Ciebie zasługuje na największe uznanie. Uzasadniając swój wybór odpowiedz czym się kierowałeś? pokaz telegram 4

5 Załącznik nr 1 plik z prezentacja w programie Power Point Droga spółki na giełdę. Załącznik nr 2 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych I. ZADANIA DLA PREZESA SPÓŁKI Prezes spółki otrzymuje od nauczyciela identyfikatory oraz zadania i rozdziela je między pracowników. Po wykonaniu kaŝdego zadania uczniowie prezentują prezesowi spółki zrealizowane zadania uzasadniając swoje wypowiedzi. Prezes spółki bierze udział w opracowywaniu prospektu emisyjnego. Na uroczystości debiutu spółki prezes dokonuje posumowania wykonanych działań przez pracowników spółki /uczniów/. 1. Zadania dla pracowników spółki Korzystając z Internetu uczniowie wyszukują przykładowe prospekty emisyjne spółek. Nauczyciel informuje uczniów, Ŝe sporządzanie przez nich prospekty maja być bardzo ogólne. KaŜdy z członków zespołu opracuje i drukuje w MS Word jeden dział prospektu emisyjnego. 2. Zadania dla pracowników spółki Korzystając z Internetu, uczniowie wybierają najlepszy dom maklerski z podanych poniŝej, wyszukują w Internecie druk umowy i podpisują ją. Wybór uzasadniają prezesowi. Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. ul. śeromskiego Radom tel. (048) faks (048) Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. ul. Puławska Warszawa tel. (022) faks (022) Centralny Dom Maklerski Pekao SA ul. Wołoska 18, Curtis Plaza Warszawa tel. (022) faks (022)

6 Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa tel. (022) faks (022) Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ul. Chałubińskiego Warszawa tel. (022) faks (022) Millennium Dom Maklerski S.A. Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa tel. (022) , faks (022) Zadania dla pracowników spółki Korzystając z Internetu, uczniowie wybierają najlepszą firmę oferującą usługi biegłego rewidenta podanych poniŝej, wyszukują w Internecie druk umowy i podpisują ją. Wybór uzasadniają prezesowi. PKF Consult Sp. z o.o. ul. Elbląska 15/ Warszawa tel. (022) faks (022) AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka Kraków tel. (012) faks (012) AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR - CBR" Sp. z o.o. ul. Junacka Poznań tel. (061) , faks (061)

7 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów Poznań tel. (061) faks (061) KPMG AUDYT Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa tel. (022) ; faks (022) Moore Stephens TrzemŜalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. ul. Rogaczewskiego 9/ Gdańsk tel. (058) do 07 faks (058) II. ZADANIA DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO 1. Zadania dla zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Korzystając z Internetu, sprawdza jakie elementy powinien zawierać wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym? Przyjmuje dobrze sporządzony wniosek i określa system notowań, a takŝe datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie. 2. Zadania dla pracownika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Korzystając z Internetu sprawdza, jakie są procedury związane z rejestracją w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną? Przygotowuje umowę, którą zawiera ze spółką. 3. Zadania dla pracownika Komisji Nadzoru Finansowego Korzystając z Internetu sprawdza, jakie elementy powinien zawierać prospekt emisyjny? Gdy pracownicy spółki przestawiają prospekt emisyjny przekazuje ewentualne uwagi i zatwierdza prospekt emisyjny. 4. Zadania dla pracownika domu maklerskiego 7

8 Korzystając z Internetu sprawdzają zakres usług wymieniony domów maklerskich: Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Millennium Dom Maklerski S.A. Przygotowują umowę na wybrany przez spółkę dom maklerski. Pomagają przy konstruowaniu prospektu emisyjnego. 5. Zadania dla biegłego rewidenta Korzystając z Internetu sprawdzają zakres usług wymieniony firm zatrudniający biegłych rewidentów: PKF Consult Sp. z o.o. AdAc Sp. z o.o. AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR - CBR" Sp. z o.o. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. KPMG AUDYT Sp. z o.o. Moore Stephens TrzemŜalski, Krynicki i Partnerzy Przygotowują umowę na wybrany przez spółkę firmę. Pomagają przy konstruowaniu prospektu emisyjnego. 6. Zadania dla pracowników biura promocji Giełdy Papierów Wartościowych Przygotowują uroczystość debiutu spółki, dbając o odpowiedni wystrój parkietu giełdowego, przedstawiają w formie rebusu drogę, jaką musi przejść spółka, aby być notowana na giełdzie. III. IDENTYFIKATORY PREZES SPÓŁKI BIEGŁY REWIDENT DOM MAKLERSKI PRACOWNIK SPÓŁKI PREZES GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BIURO PROMOCJI GPW KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 8

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcia: rynek kapitałowy,

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów

Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Wykład do kształcenia indywidualnego. Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw. Temat: Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskiwania kapitałów Jednym z ważniejszych źródeł pozyskiwania kapitałów przez

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dodatkowych

Scenariusz zajęć dodatkowych Małgorzata Grzanka Scenariusz zajęć dodatkowych Opracowany scenariusz dotyczy lekcji wprowadzającej do cyklu spotkań poświęconych funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych oraz inwestowaniu. Kolejne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Artur Becher Szkoła: Gimnazjum Miejscowość: Podedwórze Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego 1. Podaj działy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo