Skojarzone wykorzystanie różnych materiałów kompozytowych do wypełnień zębów w odcinku tylnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skojarzone wykorzystanie różnych materiałów kompozytowych do wypełnień zębów w odcinku tylnym"

Transkrypt

1 prof. Jürgen Manhart Skojarzone wykorzystanie różnych materiałów kompozytowych do wypełnień zębów w odcinku tylnym Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe zębów w odcinku tylnym stanowią obecnie element standardowego sposobu leczenia w stomatologii zachowawczo-rekonstrukcyjnej. Wiele badań klinicznych potwierdziło skuteczność tej metody nawet w poddawanym dużym obciążeniom zgryzowym odcinku tylnym. Wypełnienie wykonywane jest zazwyczaj złożoną techniką warstwową. Ta czasochłonna procedura wymaga zatem, z punktu widzenia ekonomiki działalności gabinetu, odpowiedniej gratyfikacji finansowej, która odpowiada nakładowi pracy. Choć wysoce estetyczne materiały kompozytowe pozwalają na zastosowanie techniki nakładania kolejnych, różniących się odcieniem warstw, na rynku materiałów stomatologicznych obserwuje się olbrzymie zapotrzebowanie na jak najprostsze i najszybsze, a przez to najbardziej ekonomiczne sposoby przygotowania wypełnień kompozytowych w odcinku tylnym. Kompozytowe materiały wypełnieniowe są stosowane w stomatologii od ponad dwóch dekad. Stanowią alternatywę dla wypełnień metalowych w odcinku tylnym, który przejmuje większą część obciążeń powstających podczas żucia. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości ich wykorzystania. Dane dotyczące odcinka tylnego dostarczone przez wczesne badania kliniczne prowadzone w latach 80. XX w. nie były zachęcające, co należy bezpośrednio wiązać z niezadowalającymi właściwościami mechanicznymi samych materiałów. Niska odporność na ścieranie materiałów kompozytowych skutkowała niszczeniem powierzchni wypełnienia. Na ograniczoną trwałość wypełnienia wpływ miały rów- 20 styczeń 2013

2 nież złamania, rozszczelnienie brzeżne i przecieki wynikające ze skurczu polimeryzacyjnego. Dalszy rozwój w dziedzinie materiałów kompozytowych i systemów adhezyjnych na przestrzeni ostatnich lat pozwolił w dużej mierze wyeliminować te problemy. Niemniej jednak negatywny wpływ skurczu polimeryzacyjnego objawiający się m.in. pogorszeniem dopasowania brzeżnego, niedostatecznym przyleganiem do ścian ubytku oraz deformacją guzków nadal stanowi najpoważniejszy problem związany ze stosowaniem materiałów kompozytowych. Kompozytowe materiały hybrydowe lub materiały hybrydowe modyfikowane obecnością nanocząsteczek stanowią obecnie materiał z wyboru stosowany w technice bezpośredniego wypełnienia. Pozwala ona wykonywać stałe wypełnienia większych pierwotnych ubytków próchniczych lub wymieniać starsze nieszczelne wypełnienia zębów w odcinku tylnym. Warunkiem umożliwiającym ich zastosowanie jest jednak prawidłowe wykorzystanie kształtek oraz odpowiednia kontrola wilgotności jamy ubytku. Materiały kompozytowe nakłada się techniką warstwową, przy czym grubość poszczególnych warstw nie może przekraczać 2 mm. Każdą nałożoną warstwę utwardza się osobno przez okres sekund, przy czym czas ten uzależniony jest do natężenia światła emitowanego przez lampę polimeryzacyjną oraz odcienia/przezierności pasty kompozytowej. W przypadku dużych ubytków w zębach tylnych cała procedura może być bardzo czasochłonna, co ze względów ekonomicznych wymusza wzrost kosztu usługi. Wielu stomatologów oczekuje jednak na inne rozwiązanie stanowiące alternatywę dla tej złożonej, czasochłonnej techniki nakładania wielu warstw. Szybsza obróbka materiałów kompozytowych pozwoliłaby na skrócenie procedury, co z ekonomicznego punktu widzenia umożliwiłoby obniżenie kosztów leczenia. W ostatnim okresie na rynku pojawiło się kilka interesujących i innowacyjnych produktów, bardzo dobrze wpisujących się w prezentowaną problematykę. Ekonomiczne aspekty obróbki materiałów kompozytowych stosowanych w odcinku tylnym W ostatnich latach firmy stomatologiczne wprowadziły na rynek liczne wysoce estetyczne systemy materiałów kompozytowych. Po prawidłowej aplikacji, uzyskane w ten sposób wypełnienie bezpośrednie staje się praktycznie nieodróżnialne od naturalnych twardych tkanek zęba, a ich estetyka może konkurować z tą osiąganą dzięki ceramicznym rekonstrukcjom typu inlay. Systemy te obejmują materiały kompozytowe w praktycznie pełnej gamie odcieni, o różnych stopniach matowości i przezierności (np. Filtek Supreme XTE, 3M Espe; Ceram-X Duo, Dentsply; Enamel HFO, Micerium; Esthet-X, Dentsply; Venus, Heraeus-Kulzer; Premise, Kerr; IPS Empress Direct, Vivadent). Niektóre z tych systemów kompozytowych obejmują ponad 30 materiałów kompozytowych o różnych odcieniach i przezierności. Obróbka materiałów nakładanych techniką warstwową, gdzie każda z warstw różni się matowością i przeziernością, wymaga zatem od użytkownika odpowiedniego poziomu doświadczenia. Obok możliwości nakładania polichromatyczną techniką wielowarstwową, jaką zapewniają wysoce estetyczne materiały kompozytowe, wśród stomatologów obserwuje się olbrzymie zapotrzebowanie w niektórych przypadkach silnie uzasadnione ekonomicznie na kompozytowe materiały wypełnieniowe przeznaczone do stosowania w odcinku tylnym. Ich aplikacja miałaby przebiegać w sposób możliwie najprostszy, najszybszy, a przez to najbardziej ekonomiczny. Amalgamat, który przez dziesięciolecia był z powodzeniem stosowany jako materiał wypełnieniowy, przestał być obecnie zasadniczo akceptowany przez wielu pacjentów. Większość pacjentów z ubytkami w odcinku tylnym oczekuje dziś zatem wypełnień bezmetalowych. Ponieważ wielu z nich unika amalgamatu, m.in. w obawie przed możliwymi efektami ubocznymi oraz niezadawalającym efektem estetycznym, znacząca liczba stomato- logów wycofała się z oferowania tego rodzaju wypełnień. Zjawisko to dotyczy również odbudów typu inlay wykonanych ze złota. Wynika to z rosnącej świadomości zdrowotnej pacjentów oraz ich oczekiwania, że kolor wypełnienia będzie dopasowany do naturalnego odcienia zęba. Lekarzowi wykonującemu stałe klinicznie skuteczne wypełnienia ubytków zębów w odcinku tylnym (poddawanym znacznym obciążeniom podczas żucia), które to ubytki nie wymagają założenia pełnej korony, pozostają do dyspozycji plastyczne wypełnienia kompozytowe, pośrednie rekonstrukcje kompozytowe typu inlay lub onlay oraz ceramiczne rekonstrukcje typu inlay. W ostatnich latach znacznemu poszerzeniu uległo spektrum wskazań do wykonywania bezpośrednich wypełnień kompozytowych w odcinku tylnym. Podczas gdy wcześniej były one ograniczone głównie do małych lub średnich ubytków, najlepiej otoczonych warstwą szkliwa, stały i ciągły rozwój materiałów kompozytowych oraz związanych z nimi systemów adhezyjnych, w połączeniu z pozytywnymi doświadczeniami płynącymi z badań klinicznych, doprowadził do znacznego rozszerzenia zakresu wskazań. Obecnie ubytki klasy I i II bez wyraźnych ograniczeń dotyczących wymiarów mogą być skutecznie leczone za pomocą bezpośrednich wypełnień kompozytowych, włączając w to nawet odbudowę poszczególnych guzków, bez względu na obecność warstwy szkliwa wzdłuż całego obwodu ubytku lub jej brak. W przypadku bardzo rozległych ubytków należy zawsze indywidualnie oszacować, czy wobec ograniczonego dostępu do obszaru ubytku, czy spodziewanych problemów w kształtowaniu powierzchni stycznych u danego pacjenta korzystniejsze nie okaże się wykonanie odbudowy pośredniej (typu inlay wykonanej z ceramiki lub złota), która dodatkowo zapewnia lepszą stabilizację osłabionych tkanek twardych zęba. Rekonstrukcji adhezyjnych należy również unikać, jeśli nie można zagwarantować utrzymania suchości pola pracy, Forum Stomatologii Praktycznej 21

3 nymi dodatkowymi kosztami po stronie pacjenta. Z drugiej strony nie można oczekiwać od stomatologów absurdalnego z punktu widzenia ekonomii działania, polegającego na ustaleniu niskiej ceny za wysokiej jakości czasochłonne wypełnienie wykonane z niekoniecznie tanich materiałów kompozytowych. Skutkowałoby to brakiem rentowności prowadzonej firmy. Nie należy więc zapominać o podstawowej zasadzie prowadzenia firmy, a więc, że na cenę usługi składa się koszt materiałów, czas pracy konieczny do wykonania usługi oraz wszystkie koszty dodatkowe, w tym m.in. koszt innych pracowników, wynajęcia lokalu, amortyzacji sprzętu itp., a także koszt energii i magazynowania oraz własne wynagrodzenie lekarza. Podejmowanie się leczenia pacjentów, którzy są w stanie zapłacić jedynie niewielką sumę pieniędzy, musi być więc uwarunkowane dostępnością metod leczenia wykazujących nie tylko rozsądną jakość kliniczną w bardzo obciążonym odcinku zębów tylnych, ale również mających pewne uzasadnienie ekonomiczne. Zrozumiałe jest zatem zapotrzebowanie na materiały wypełnieniowe charakteryzujące się prostszym i szybszym sposobem obróbki, co może pozwolić na obniżenie ceny usługi stomatologicznej. Struktura ekonomiczna pacjentów wielu gabinetów wymaga ekonomicznego podejścia do strategii leczenia z wykorzystaniem mniej wymagających rodzajów wypełnień. Podstawowy sposób leczenia w stomatologii zachowawczej odniósłby zatem korzyść z dostępności materiału stanowiącego alternatywę dla amalgamatu, którego niską czułość na błędy techniczne łączyłby z właściwościami stabilizującymi strukturę zęba, charakterystycznymi dla techniki adhezyjnej. Właściwości wizualne takiego materiału miałyby mniejsze znaczenie dla pacjentów, dopóki ostateczny efekt nie przypominałby metalu lub cementu albo charakteryzowałby się znaczną nieprzeziernością. W opinii autora, za zaletę takiego materiału można by uznać fakt, że w porównaniu z wysoce es- co może skutkować zanieczyszczeniem ubytku krwią, śliną lub płynem z kieszonki dziąsłowej. Skuteczność wypełnień kompozytowych w zaopatrywaniu ubytków zębów w odcinku tylnym została udokumentowana. W takich przypadkach należy jednak zachowywać podstawowe zasady dotyczące stosowania techniki adhezyjnej. Obejmuje to przykładowo ścisłe przestrzeganie protokołu adhezyjnego, zastosowanie techniki warstwowej z zachowaniem głębokości utwardzania każdej warstwy odpowiedniej dla danego materiału kompozytowego, odpowiedni czas utwardzania światłem oraz dokładne wykończenie i polerowanie. Odbudowy adhezyjne są na ogół bardzo wrażliwe na niedoskonałości techniki aplikacji. Często obserwuje się wysoce istotną różnicę odsetka sukcesów terapeutycznych pomiędzy różnymi użytkownikami stosującymi ten sam materiał. Przestrzeganie zasad techniki adhezyjnej okazuje się jednak dla stomatologa bardzo czasochłonne. Musi to więc znaleźć odzwierciedlenie w kalkulowaniu cen usługi z uwzględnieniem wkładu pracy. Jednak wielu pacjentów bez prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest w stanie finansowo sprostać dodatkowym kosztom wykonania wypełnienia. Ta grupa pacjentów stanowi zazwyczaj problem dla stomatologów gdyż: yypacjent nie życzy sobie stosowania amalgamatu, yy ze względu na ryzyko złamania lub wytarcia w miejscach poddawanych obciążeniu podczas żucia, cementy szkło-jonomerowe (i ich pochodne), podobnie jak cementowe materiały wypełnieniowe nie są obecnie przeznaczone do wykonywania stałych wypełnień, yydodatkowe koszty związane ze sto- sowaniem wielowarstwowej techniki wypełnień bezpośrednich materiałem kompozytowym z adhezyjnym mocowaniem do zębiny przekraczają możliwości finansowe pacjenta oraz yynie ma jeszcze wskazań do wykonania korony, co i tak wiązałoby się ze znacztetycznymi materiałami kompozytowymi, których aplikacja wymaga stosowania polichromatycznej techniki warstwowej, różnica ta pozostawałby zauważalna dla samego pacjenta. Wielu producentów materiałów kompozytowych uwzględniło oczekiwania klinicystów dotyczące specyfikacji rozwijanych materiałów i stara się obecnie uprościć techniki wykonywania wypełnień kompozytowych w odcinku tylnym. Te tzw. techniki wypełnienia typu fast-track ( krótka ścieżka ) obejmują stosowanie uproszczonych środków wiążących (zazwyczaj jednoetapowe samowytrawiające systemy adhezyjne) w skojarzeniu z materiałami kompozytowymi charakteryzującymi się niską wartością skurczu polimeryzacyjnego, dostateczną stabilnością mechaniczną oraz możliwością bezpośredniej aplikacji do ubytku. Poniżej wymieniono czynniki, które spośród wielu mogą przyczyniać się do szybszego, a przez to bardziej ekonomicznego wykonywania światłoutwardzalnych wypełnień w odcinku tylnym: yyuniwersalny odcień materiału wypełnieniowego uniknięcie często skomplikowanego wyboru odcienia (zwłaszcza jeśli pacjent jest również włączany w ten proces), yyekstremalnie przezierny odcień mate- riału kompozytowego większa głębokość utwardzania warstwy, co oznacza mniejszą liczbę warstw, yyoptymalizacja systemu inicjatorów światłoutwardzalnego materiału kompozytowego krótszy czas ekspozycji, yyniska wartość skurczu polimeryzacyj- nego z minimalnym wzrostem naprężeń grubsze warstwy, co oznacza mniejszą liczbę warstw, yylampy polimeryzacyjne o większym natężeniu emitowanego światła krótszy czas ekspozycji na światło o większym natężeniu, yyfunkcjonalne, ale skuteczne kształtowanie powierzchni zwarciowej krótszy etap wykańczania i polerowania wypełnienia. 22 styczeń 2013

4 Materiały kompozytowe krótkiej ścieżki powinny charakteryzować się możliwie najlepszą jakością brzegu wypełnienia, łatwością obróbki, mniejszą podatnością na błędy techniczne oraz dodatkowo powinny zapewniać bardziej ekonomiczny proces obróbki, skracając przez to czas zakładania wypełnienia. Jako że większość tych materiałów kompozytowych dostępna jest tylko w jednym odcieniu, nie ma już konieczności dopasowywania odcienia. Pomimo to zastosowanie tych materiałów skutkuje całkowicie zadowalającym efektem estetycznym, zwłaszcza w porównaniu z wypełnieniami amalgamatowymi lub wykonanymi z cementu szkło-jonomerowego. Do celów wszechstronnej koncepcji krótkiej ścieżki materiały te stosuje się zazwyczaj w skojarzeniu z samowytrawiającymi systemami materiałów wiążących, eliminujących konieczność osobnego wytrawiania szkliwa i zębiny. Właściwości materiałowe tych kompozytów, zoptymalizowane pod kątem ekonomiki gabinetu stomatologicznego, są porównywalne z konwencjonalnymi światłoutwardzalnymi materiałami kompozytowymi. Dane z badań klinicznych potwierdzają dobre wewnątrzustne zachowanie takich wypełnień pozytu hybrydowego opartego na metakrylanach i przeznaczonego do wypełnień zębów w odcinku tylnym, takim jak modyfikowany nanocząsteczkami kompozyt hybrydowy GrandioSO (VOCO, Cuxhaven, Niemcy). Materiał x-tra base może być również aplikowany jako pierwsza cienka warstwa podścielenia ubytków klasy I i II. Jest dostępny w odcieniach uniwersalnym i A2. W zależności od natężenia światła lampy polimeryzacyjnej oraz wybranego odcienia czas polimeryzacji wynosi 10 sekund dla ocienia uniwersalnego (przy natężeniu co najmniej 500 mw/cm 2 ), 20 sekund dla odcienia A2 przy natężeniu światła wynoszącego 800 mw/cm 2, a w pozostałych przypadkach 40 sekund (od 500 do 800 mw/cm 2 ). Opis przypadku Poniższy opis przypadku przedstawia krok po kroku proces wymiany trzech starych niewydolnych wypełnień zębów w odcinku tylnym szczęki na wypełnienia kompozytowe wykonane z materiałów x-tra base oraz GrandioSO (VOCO) techniką krótkiej ścieżki ( fast-track ). Pacjentka zgłosiła się z powodu uczucia podrażnienia zębów na bodźce osmotyczne i termiczne odczuwanego w odcinku tylnym pierwszego kwadrantu, gdzie stwierdzono obecność starych wypełnień kompozytowych z rozszczelnionymi brzegami. Podczas badania klinicznego stwierdzono wrażliwość zębów na zimno oraz brak bolesności podczas opukiwania. Po porozumieniu z pacjentką zdecydowano o wymianie niewydolnych wypełnień kompozytowych. Po wyjaśnieniu możliwych opcji terapeutycznych pacjentka zdecydowała się na wypełnienia kompozytowe wykonane w technice skojarzenia materiałów kompozytowych x-tra base oraz GrandioSO. Zabieg rozpoczęto od dokładnego oczyszczenia przeznaczonych do leczenia zębów w pierwszym kwadrancie z zewnętrznych złogów za pomocą bezfluorowej pasty profilaktycznej oraz gumki (zdj. 1). Po ostrożnym usunięciu niewydolnych wypełnień kompozytowych, dbając jednocześnie o zachowanie twardych tkanek zębów, Materiał kompozytowy x-tra base Płynny materiał kompozytowy x-tra base o niskiej lepkości (zawartość wypełniacza 75% w/w) firmy VOCO (Cuxhaven, Niemcy) jest płynnym kompozytem o obniżonej wartości skurczu polimeryzacyjnego opracowanym na tradycyjnej bazie metakrylanów. Wskazania do jego zastosowania obejmują jednoczasowe wypełniania ubytków. Wykorzystuje się je do wykonania bazy wypełnienia o grubości nieprzekraczającej 4 mm ( podścielenie ubytku ), w przypadku wykonywania wypełnień kompozytowych ubytków klasy I i II. W etapie następującym po wytrawianiu obszar odpowiadający powierzchni zwarciowej należy pokryć kolejną warstwą o grubości co najmniej 2 mm wykonaną z komjamy ubytków skontrolowano, ponownie opracowano, a ich powierzchnię wykończono wiertłem z drobnym nasypem diamentowym. Na zdjęciu 2 przedstawiono sytuację kliniczną po założeniu koferdamu. Służy on oddzieleniu miejsca preparacji i zabiegu od pozostałej części jamy ustnej, ułatwiając czystą i skuteczną pracę oraz zabezpieczając miejsce preparacji przed zanieczyszczeniami w postaci krwi, płynu z kieszonki dziąsłowej oraz śliny. Zanieczyszczenie szkliwa i zębiny mogłoby skutkować znacząco gorszą adhezją materiału kompozytowego do twardych tkanek zęba oraz stanowić zagrożenie dla odległego wyniku leczenia poprzez pogorszenie optymalnej integralności brzeżnej. Koferdam dodatkowo chroni pacjenta przez działaniem substancji drażniących, takich jak system adhezyjny. Stanowi on zatem konieczny element pomocniczy, zapewniając wysoką jakość pracy i ułatwiając ją podczas stosowania techniki adhezyjnej. Minimalny wysiłek związany z założeniem koferdamu rekompensuje brak konieczności wymiany rolek bawełnianych oraz zgłaszanych przez pacjenta próśb o możliwość przepłukania jamy ustnej. Początkowo równolegle odtworzono oba zęby przedtrzonowe. Metalowe elementy żeńskie zakotwiczono w drewnianych klinach w celu odgraniczenia każdej z trzech powierzchni ubytków (przyśrodkowej, zwarciowej oraz bocznej) (zdj. 3). Optymalizacja konturu zęba wymagała ostrożnego wymodelowania elementów żeńskich za pomocą średniego upychacza kulkowego (formowanie na zimno). Ukształtowanie fizjologicznego konturu powierzchni stycznej ze ścisłym kontaktem z zębem sąsiadującym stanowi nadal wyzwanie dla stomatologów wykonujących wypełnienia kompozytowe. W odróżnieniu od amalgamatu materiały kompozytowe odzyskują pewną płynność i elastyczność na skutek odkształceń, co przez użytkownika jest często uznawane za zjawisko niepożądane, utrudniające adaptację elementów żeńskich do zębów sąsiednich przez wymuszone upychanie. Forum Stomatologii Praktycznej 23

5 Zdj. 1. Stan przed rozpoczęciem leczenia. Stare, niewydolne wypełnienia kompozytowe zębów tylnych szczęki Zdj. 2. Stan po usunięciu starych, niewydolnych wypełnień, kontroli i opracowaniu ubytków oraz założeniu koferdamu 24 styczeń 2013

6 Do związania materiałów z tkanki zęba wykorzystano samowytrawiający materiał adhezyjny Futurabond DC (VOCO). Naniesiono obfitą ilość tego materiału adhezyjnego i rozprowadzono go po powierzchni ubytków za pomocą miniszczoteczek (zdj. 4). Konieczne jest dostateczne pokrycie wszystkich obszarów ubytku materiałem adhezyjnym. Po co najmniej 20 sekundach dokładnego wmasowywania materiału w twarde tkanki zębów dokładnie odparowywano rozpuszczalnik z materiału wiążącego przy użyciu bezolejowego sprężonego powietrza, a pozostały materiał poddano następnie utwardzaniu przez 10 sekund światłem lampy polimeryzacyjnej (zdj. 5). W wyniku tego uzyskano połyskującą powierzchnię ubytku, równomiernie pokrytą materiałem adhezyjnym (zdj. 6). Należy dokładnie sprawdzić równomierność pokrycia powierzchni ubytku, gdyż obecność obszarów matowych stanowi wykładnik niedostatecznego pokrycia ich materiałem adhezyjnym. W najgorszym przypadku skutkuje to pogorszeniem jakości związania wypełnienia w tym obszarze, a jednocześnie obniżonym uszczelnieniem zębiny, co może prowadzić do pozabiegowej nadwrażliwości. Stwierdzenie obecności takich obszarów podczas kontroli wzrokowej wymaga ponownej, wybiórczej aplikacji materiału wiążącego. Głębokość ubytku zmierzono za pomocą wyskalowanego zgłębnika periodontologicznego, ponieważ grubość aplikowanej jednoczasowo warstwy materiału x-tra base nie może przekroczyć 4 mm (zdj. 7). Należy jednak pamiętać, że resztkowa głębokość ubytku musi wynosić ok. 2 mm, co pozwoli na odtworzenie anatomii powierzchni zwarciowej za pomocą kompozytu metakrylanowego przeznaczonego do wypełnień zębów w odcinku tylnym. Materiał kompozytowy x-tra base w przeziernym odcieniu uniwersalnym wprowadzono do jamy ubytku jako podścielenie (technika jednoczasowa), a grubość uzyskanej w ten sposób warstwy wyniosła 4 mm. Materiał wstrzykiwano bezpośrednio do obu ubytków z niekapiącej strzykawki typu NDT, rozpoczy- Zdj. 3. Odgraniczenie obszarów ubytków w obu zębach przedtrzonowych za pomocą metalowych elementów żeńskich oraz klinów drewnianych Zdj. 4. Aplikacja materiału adhezyjnego na twarde tkanki zęba (samowytrawiający materiał adhezyjny Futurabond DC firmy VOCO) Forum Stomatologii Praktycznej 25

7 nając od najgłębszego miejsca ubytku (zdj. 8). Aby uniknąć dostania się pęcherzyków powietrza do materiału, metalowa końcówka strzykawki powinna stale pozostawać zanurzona we wstrzykniętym do ubytku materiale. W ciągu kilku sekund płynność materiału pozwala uzyskać samowypoziomowanie warstwy kompozytu. Wszystkie widoczne w materiale pęcherzyki powietrza powinny zostać usunięte za pomocą końcówki zgłębnika. Przezierny materiał kompozytowy x-tra base utwardzono światłem wysoce wydajnej lampy polimeryzacyjnej (natężenie oświetlenia > 800 mw/cm 2 ) przez 10 sekund dla każdego ubytku (zdj. 9). Na zdjęciu 10 przedstawiono ubytki równomiernie wypełnione warstwą materiału x-tra base, przy czym pozostawiona ok. 2-milimetrowej głębokości niewypełniona przestrzeń przeznaczona jest do odtworzenia anatomii powierzchni zwarciowej za pomocą kompozytu metakrylanowego przeznaczonego do zębów w odcinku tylnym. Powierzchnie żujące obu zębów przedtrzonowych odbudowano jednoetapowo z użyciem materiału kompozytowego GrandioSO w odcieniu A2 (zdj. 11), co kończyło proces wypełnienia ubytku (zdj. 12). Po 10 sekundach polimeryzacji światłem (natężenie oświetlenia lamy > 800 mw/cm 2 ) skontrolowano wypełnienia pod kątem obecności niedoskonałości i ostatecznie usunięto metalowe elementy żeńskie. Na tym etapie opracowano i wypolerowano powierzchnie boczne wypełnień kompozytowych, ponieważ rozpoczęcie odbudowy pierwszego zęba trzonowego uniemożliwiłoby dostęp do nich. Trójścienny ubytek w pierwszym zębie trzonowym ograniczono metalowym elementem żeńskim zakotwiczonym w drewnianych klinach (zdj. 13). Po wstępnym przygotowaniu adhezyjnym samowytrawiającym materiałem Futurabond DC (zdj. 14 i 15) naniesiono materiał kompozytowy x-tra base w odcieniu uniwersalnym. Pełnił on funkcję podścielenia i wprowadzany był do ubytku techniką jednoczasową. Warstwa ma- Zdj. 5. Utwardzanie światłem materiału wiążącego (10 sekund) Zdj. 6. Kontrola błyszczącej powierzchni ubytku równomiernie pokrytej materiałem adhezyjnym 26 styczeń 2013

8 teriału miała grubość 4 mm (zdj. 14). Ponownie potwierdzono, że resztkowa głębokość ubytku od strony zwarciowej wynosiła 2 mm konieczne do wykonania warstwy powierzchownej. Po okresie polimeryzacji trwającym co najmniej 10 sekund (zdj. 17) na warstwę x-tra base naniesiono materiał GrandioSO (odcień A2) (zdj. 18). Po ostatnim cyklu polimeryzacji (zdj. 19) usunięto element żeński (zdj. 20). Zdjęcie 21 przedstawia wszystkie trzy wypełnienia przed fazą wykańczania. Po usunięciu koferdamu wzór szczelin i dołków na powierzchni zwarciowej odtworzono za pomocą wiertła diamentowego w kształcie gruszki. Następny etap standardowej procedury wykańczania wypełnienia obejmował wykorzystanie krystalicznego diamentowego wiertła polerskiego z zaokrągloną końcówką, co pozwoliło opracować wypukłość trójkątnego uwypuklenia oraz harmoniczne połączenie pomiędzy poszczególnymi elementami anatomii powierzchni zwarciowej. Po wyeliminowaniu niezgodności zwarciowej i dopasowaniu zwarcia statycznego i zgryzu dostępne obszary styczne obrysowano i wstępnie polerowano krążkami polerskimi. Wykorzystanie polerek silikonowych z opiłkami diamentowymi Diamanto (VOCO), przeznaczonych do materiałów kompozytowych, pozwoliło uzyskać satynowo matowe, połyskujące wykończenie powierzchni wypełnienia. Następny etap stanowiło polerowanie na wysoki połysk przy użyciu tych samych polerek silikonowych Diamanto, jednak przy zmniejszonym nacisku, oraz optymalizacja połysku materiału wypełnienia. Na zdjęciu 22 przedstawiono ostateczne bezpośrednie wypełnienia wykonane za pomocą dwóch materiałów kompozytowych x-tra base oraz GrandioSO, w zębach tylnych szczęki. Zrekonstruowano przy tym naturalny kształt zębów oraz anatomiczną czynność powierzchni zwarciowych i fizjologiczny kształt punktów stycznych. Ostatnim etapem było naniesienie lakieru fluorowego Bifluorid 12 (VOCO) na tak wypełnione zęby za pomocą peletki z gąbki. Zdj. 7. Określenie maksymalnej głębokości ubytku za pomocą wyskalowanego zgłębnika periodontologicznego Zdj. 8. Materiał kompozytowy x-tra base (VOCO, odcień uniwersalny) podczas aplikacji do jamy ubytku (technika jednoczasowa, warstwa materiału 4 mm) Forum Stomatologii Praktycznej 27

9 Zdj. 9. Polimeryzacja (natężenie światła > 800 mw/cm²) materiału kompozytowego x-tra base (odcień uniwersalny, 10 sekund) Zdj. 10. Ubytki równomiernie wypełnione materiałem x-tra base (samopoziomujący, płynny) z zachowaniem ok. 2-milimetrowej warstwy niewypełnionej, pozostawionej do wypełnienia materiałem kompozytowym przeznaczonym do zębów w odcinku tylnym, pozwalającym odtworzyć anatomię powierzchni zwarciowej 28 styczeń 2013

10 Zdj. 11. Aplikacja metakrylanowego materiału kompozytowego GrandioSO (VOCO) przeznaczonego do zębów w odcinku tylnym, odtwarzającego powierzchnię zwarciową zęba Zdj. 12. Zakończone wypełnienie po polimeryzacji światłem przed fazą wykończenia Forum Stomatologii Praktycznej 29

11 Zdj. 13. Odgraniczenie obszaru ubytku w zębie trzonowym za pomocą metalowych elementów żeńskich oraz klinów drewnianych Zdj. 14. Stan po nałożeniu środka adhezyjnego na twarde tkanki zęba (samowytrawiający materiał adhezyjny Futurabond DC) Zdj. 15. Utwardzanie światłem materiału wiążącego (10 sekund) Zdj. 16. Materiał kompozytowy x-tra base (odcień uniwersalny) podczas aplikacji do jamy ubytku (technika jednoczasowa, warstwa materiału 4 mm) 30 styczeń 2013

12 Zdj. 17. Polimeryzacja (natężenie światła > 800 mw/cm²) materiału kompozytowego x-tra base (odcień uniwersalny, 10 sekund) Zdj. 18. Stan po aplikacji metakrylanowego materiału kompozytowego GrandioSO (odcień A2) przeznaczonego do zębów w odcinku tylnym, odtwarzającego powierzchnię zwarciową zęba Zdj. 19. Polimeryzacja (natężenie światła > 800 mw/cm²) materiału GrandioSO (odcień A2, 10 sekund) Zdj. 20. Stan po usunięciu elementów żeńskich Forum Stomatologii Praktycznej 31

13 Zdj. 21. Ostatnia kontrola wszystkich wypełnień przed usunięciem koferdamu Zdj. 22. Wynik: Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe dobrze wpisują się w otaczające tkanki zęba. Odtworzono kształt i estetykę zębów Uwagi końcowe W przyszłości należy spodziewać się rosnącego znaczenia kompozytowych materiałów do wypełnień bezpośrednich. Obecnie dostępne są naukowo zweryfikowane, wysokiej jakości materiały do wypełnień stałych wykonywanych w przenoszącym obciążenia zwarciowe odcinku tylnym, których trwałość dobrze udokumentowano w piśmiennictwie. Wyniki obszernej analizy wykazały, że roczny odsetek utraty wypełnień nie różni się statystycznie od wypełnień amalgamatowych. Minimalnie inwazyjne protokoły zabiegów, w połączeniu z możliwością coraz wcześniejszego wykrywania zmian próchniczych, mają również pozytywny wpływ na trwałość tego rodzaju wypełnień. Jednak chęć zapewnienia wysokiej jakości bezpośrednich wypełnień kompozytowych z dobrą adaptacją brzeżną wymaga w dalszym ciągu dokładnej techniki stosowania kształtek (z uwzględnieniem kontaktów stycznych), skutecznego materiału adhezyjnego do zębiny, prawidłowej obróbki materiału wypełnieniowego oraz uzyskania odpowiedniego poziomu polimeryzacji. Rosnący nacisk ekonomiczny w zakresie systemów opieki zdrowotnej oraz w wielu przypadkach ograniczenie możliwości finansowych pacjenta pod względem pokrywania dodatkowych kosztów adekwatnych do jakości usługi, wymaga, pomijając oczywiście czasochłonne nowoczesne wypełnienia kompozytowe, uproszczonych i szybszych technik aplikacji, pozwalających na bardziej ekonomiczne leczenie w zakresie podstawowym. Jednak leczenie podstawowe za pomocą materiałów kompozytowych nie będzie w stanie funkcjonować bez wkładu własnego pacjenta (osoby ubezpieczone w systemie ustawowym). Koszty te mogą zostać jednak obniżone dzięki zaletom i oszczędności czasu związanym z procedurą krótkiej ścieżki ( fast track ). t prof. dr Jürgen Manhart Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii w Monachium, prowadzi seminaria oraz praktyczne warsztaty w dziedzinie estetycznej stomatologii rekonstrukcyjnej (materiały kompozytowe, odbudowy pełnoceramiczne, wkłady korzeniowe, planowanie leczenia estetycznego), styczeń 2013

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA GUZKA KLINICZNEGO

ODBUDOWA GUZKA KLINICZNEGO ODBUDOWA GUZKA KLINICZNEGO W RAMACH ROZLEGŁEJ ODBUDOWY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ W ODCINKU BOCZNYM Z UŻYCIEM NANOHYBRYDOWEGO MATERIAŁU TYPU BULK-FILL ORMOCER OPIS PRZYPADKU prof. dr Jürgen Manhart Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - Adhese Universal Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny.

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny. Naturalnie prosty, po prostu ładny. Amaris Naturalne wypełnienia Dwa proste kroki naturalna technika nakładania warstwami wspaniały efekt Prosta technika Przez dziesięciolecia lekarze stomatolodzy stosowali

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Korona - Kompozyt - Variolink Esthetic - Syntac Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez zawartości

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Korona - Ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcją utwardzania światłem

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcją utwardzania światłem Used Products ZĄB - Korona - Dwukrzemian litu - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Widoczny brzeg preparacji - Multilink Automix Multilink Automix Uniwersalny, chemoutwardzalny

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Inlay, Onlay, Korona częściowa - Złoto - Nieretencyjny kształt preparacji - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe.

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 %

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 % HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. System, który gwarantuje sukces! Chciałbyś szybko i wydajnie wykonywać wkłady koronowe albo odbudowy zrębu na bazie wkładów korzeniowych? Pełne zestawy

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

GrandTEC GrandTEC IMPrEGnOWanE ŻYWICĄ PaSKI Z WŁÓKna SZKLanEGO PrZEZna- CZOnE do UŻYTKU W TECHnICE adhezyjnej W STOMaTOLOGII

GrandTEC GrandTEC IMPrEGnOWanE ŻYWICĄ PaSKI Z WŁÓKna SZKLanEGO PrZEZna- CZOnE do UŻYTKU W TECHnICE adhezyjnej W STOMaTOLOGII IMPREGNOWANE ŻYWICĄ PASKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRZEZNA- CZONE DO UŻYTKU W TECHNICE ADHEZYJNEJ W STOMATOLOGII INNOWACYJNA TECHNIKA Stawiane przed Państwem, jako praktykującymi stomatologami, wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Inlay, Onlay, Korona ciowa - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Korona - Kompozyt - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

2. Zamknięcie luki i zastąpienie brakującego zęba 35 bezpośrednio modelowanym mostem okolicy 34-36

2. Zamknięcie luki i zastąpienie brakującego zęba 35 bezpośrednio modelowanym mostem okolicy 34-36 GrandTEC Test Kit Szanowny Użytkowniku, zestaw testowy GrandTEC Test Kit został tak skomponowany, aby umożliwić przećwiczenie zastosowania materiału GrandTEC na modelu przed zastosowaniem go u pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

ZĄB - Most - Metal - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Niewidoczny brzeg preparacji - SpeedCEM Plus

ZĄB - Most - Metal - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Niewidoczny brzeg preparacji - SpeedCEM Plus Used Products ZĄB - Most - Metal - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Niewidoczny brzeg preparacji - SpeedCEM Plus SpeedCEM Plus Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja techniki warstwowej z użyciem materiałów kompozytowych Kliniczny i estetyczny wynik leczenia z wykorzystaniem materiałów kompozytowych

Nowa koncepcja techniki warstwowej z użyciem materiałów kompozytowych Kliniczny i estetyczny wynik leczenia z wykorzystaniem materiałów kompozytowych dr Sanzio Marques Nowa koncepcja techniki warstwowej z użyciem materiałów kompozytowych Kliniczny i estetyczny wynik leczenia z wykorzystaniem materiałów kompozytowych uzależniony jest od dwóch czynników

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis produktu GLUMA 2Bond jest światło utwardzalnym, jednoskładnikowym systemem wiążącym do stosowania w adhezyjnej technice wypełniania ubytków. GLUMA 2Bond został opracowany

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Optra Innowacyjne akcesoria

Optra Innowacyjne akcesoria Optra Innowacyjne akcesoria Innowacyjne akcesoria ułatwiające przeprowadzenie zabiegów OptraGate OptraDam Plus OptraSculpt Pad OptraSculpt OptraPol OptraFine OptraStick Ułatwiona izolacja Izolacja względna

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł.

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł. HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.04. do 30.09.2012 r. Nowy materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów o poprawionych właściwościach, zapewniających optymalne uzupełnienia! 1. Aplikacja! Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Admira Fusion. Admira Fusion x-tra. Nanohybrydowe materiały typu ORMOCER do wypełnień

Admira Fusion. Admira Fusion x-tra. Nanohybrydowe materiały typu ORMOCER do wypełnień Admira Fusion Admira Fusion Admira Fusion x-tra Nanohybrydowe materiały typu ORMOCER do wypełnień Admira Fusion Oparte na czystej ceramice Wysoce innowacyjna technologia ORMOCER opracowana w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

GLUMA Comfort Bond + Desensitizer

GLUMA Comfort Bond + Desensitizer GLUMA Comfort Bond + Desensitizer Instructions for use... 3 Instrucciones de uso... 11 Upute za uporabu... 19 Instrukcja obsługi... 27 Instrucţiuni de utilizare... 35 Návod k použití... 43 Használati utasítás...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Instrukcja użytkowania Polski Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Ceram X jest światłoutwardzalnym, kontrastowym na zdjęciu radiologicznym materiałem wypełniającym do zębów przednich i bocznych.

Bardziej szczegółowo

Structur. Structur 2 SC Structur Premium STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA.

Structur. Structur 2 SC Structur Premium STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA. Structur Structur 2 SC Structur Premium STRUCTUR. DOSKONAŁE PROWIZORIA. Prostota użycia Uzupełnienia protetyczne, zwłaszcza tymczasowe, wymagają użycia sprawdzonych produktów. Przed wykonaniem rekonstrukcji

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka Pierwsze,, porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress kojarzona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA

Structur 3. Połysk bez polerowania. Structur 3 MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW Połysk bez polerowania 3 do tymczasowych koron i mostów z połyskiem to samopolimeryzujący materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH SIŁA HYBRYDY Cechą systemu jest zdolność przenikania światła rozproszonego analogiczna do szkliwa i zębiny, niezwykła plastyczność materiału

Bardziej szczegółowo

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent!

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Warszawa, 0.0.4 Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Ivoclar Vivadent wprowadza na rynek nowy cement kompozytowy Variolink Esthetic. Nowy materiał - Variolink Esthetic

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych.

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. W poszukiwaniu alternatywy dla stosowanego od bez mała dwóch stuleci amalgamatu srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. Jakkolwiek zyskują one powszechną akceptację

Bardziej szczegółowo

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY Jeden krok do niezawodnego cementowania NOWY KOLOR Silne cementowanie nie jest zależne od liczby kroków roboczych. Samoadhezyjny cement SoloCem

Bardziej szczegółowo

I. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE A.

I. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE A. 3M ESPE Filtek Z250 Uniwersalny materiał do wypełnień Instrukcja użycia Opis produktu Filtek Z250, produkowany przez 3M ESPE jest utwardzanym przy pomocy światła widzialnego, widocznym na zdjęciach rentgenowskich

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Gotowe Licówki Porcelanowe

Gotowe Licówki Porcelanowe Gotowe Licówki Porcelanowe System do Bezpośredniej Estetycznej Odbudowy Zębów Własne laboratorium w gabinecie INSTRUKCJA UŻYCIA Zastosowanie licówek porcelanowych Duo:PCH Korekta kształtu zębów i odbudowa

Bardziej szczegółowo

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond.

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond. Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond. Naturalne piękno Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Przedstawiamy Charisma Diamond. Po pięciu latach badań, Heraeus z dumą wprowadza Charisma

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. 172 zł zł. 345 zł. Futurabond U: Nowy uniwersalny materiał adhezyjny Highlight 1: Highlight 4: Vococid. Highlight 2: Highlight 3:

HIGHLIGHTS. 172 zł zł. 345 zł. Futurabond U: Nowy uniwersalny materiał adhezyjny Highlight 1: Highlight 4: Vococid. Highlight 2: Highlight 3: HIGHLIGHTS Obowiązuje od 0.0.203 do 3.03.204 r. Total-Etch Bond Self-Etch Bond Dual-Cure Activator Pedzel do aplikacji Ceramic-Primer Metall-Primer Zircon-Primer Glazing Nadawca, stempel lekarski 70784

Bardziej szczegółowo

Od około trzydziestu lat

Od około trzydziestu lat 9 /2013 STOMATOLOGIA ESTETYCZNA prof. dr Jürgen Manhart Nanohybrydowe materiały kompozytowe w odcinku bocznym Funkcjonalna i estetyczna alternatywa wobec wypełnień metalowych Od około trzydziestu lat wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

Direct. IPS Empress. Wypełnienia o naturalnym i estetycznym wyglądzie HIGH EASY. Wysoce etetyczny materiał kompozytowy HANDLING ESTHETICS

Direct. IPS Empress. Wypełnienia o naturalnym i estetycznym wyglądzie HIGH EASY. Wysoce etetyczny materiał kompozytowy HANDLING ESTHETICS IPS Empress Wysoce etetyczny materiał kompozytowy Direct Wypełnienia o naturalnym i estetycznym wyglądzie HIGH EASY ESTHETICS HANDLING Materiał do wykonywania wysoce estetycznych wypełnień Łatwe modelowanie

Bardziej szczegółowo

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda Rebilda DC Rebilda Post System Rebilda Rebilda DC JEDNORODNA REKONSTRUKCJA FILARU ZĘBA Współczesne kompozyty i systemy łączące umożliwiają rekonstrukcję poważnie zniszczonych zębów, nawet w przypadku całkowitej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne temat miesiąca Trudności w leczeniu stomatologicznym Wymiana nieszczelnego wypełnienia kompozytowego klasy II w zębie trzonowym na estetyczne wypełnienie kompozytowe Dorota Stankowska Replacement of leaky

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy Dyract flow jest uniwersalnym materiałem kompomerowym wypełniającym, o półpłynnej konsystencji, która ułatwia aplikację do

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów złożonych w bezpośrednich korektach estetycznych.

Zastosowanie materiałów złożonych w bezpośrednich korektach estetycznych. Zastosowanie materiałów złożonych w bezpośrednich korektach estetycznych. Dr Marcin Aluchna, Warszawa Streszczenie: W artykule opisano szczegółowo proces estetycznej korekty u pacjentki z zaawansowanym

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW

NZOZ CENTRUM UŚMIECHU www.centrum-usmiechu.pl WYBIELANIE ZĘBÓW WYBIELANIE ZĘBÓW bezpieczna metoda pełna opieka PRZYCZYNY PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW Stosowanie antybiotyków z grupy tetracyklin Przedawkowanie fluoru Niektóre choroby ogólnoustrojowe (choroby endokrynologiczne,

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

nowość: Unikalna technologia SphereTEC

nowość: Unikalna technologia SphereTEC zostań pertem nowość: bazując na www.spheretec.pl uniwersalny kompozyt nanoceramiczny VITA is not a registered trademark of DENTSPLY International Inc. Unikalna technologia SphereTEC Pomysłowy system doboru

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Promocja. letnia

Promocja. letnia Promocja letnia 01.05.2012 31.08.2012 Tetric EvoCeram Bulk Fill nagrodzony Medalem Najwyższej Jakości Krakdent 2012 NOWOŚCI Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3g IVA (IVA odpowiednik A2/A3) Światłoutwardzalny

Bardziej szczegółowo

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł Promocje sezonowe 01.02.2012 30.04.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia,

Biodentine. Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, TECHNOLOGIA AKTYWNEGO BIOKRZEMIANU Biodentine Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej, doskonale tolerowany przez tkanki przyzębia, wygodny i łatwy w użyciu Próchnica zębiny

Bardziej szczegółowo

Wypełnienia wysokiej jakości

Wypełnienia wysokiej jakości 3 /2013 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a dr Walter Denner (Fulda, Niemcy) Wypełnienia wysokiej jakości Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe alternatywa dla ubytków wszystkich klas Wykonywane

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH prosto i łatwo, piękny UŚMIECH logiczny, innowacyjny system do uzupełnień stworzony, aby za każdym razem oszczędzać czas Your Smile. Our Vision. Jak skład zęba wpływa na jego kolor. Ponieważ kolor zęba

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne jest pierwszym

Leczenie endodontyczne jest pierwszym 2/2013 Zastosowania mocowanych adhezyjnie wkładów i zrębów po leczeniu endodontycznym Applications of adhesive inserts and foundations after the endodontic treatment Leczenie endodontyczne jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo