Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych"

Transkrypt

1

2 Przetwarzanie danych w chmurze Cloud compu ng, czyli przetwarzanie danych w chmurze, to sposób dostarczania rozwi za IT, który mo e przyspieszy informatyzacj oraz zwi kszy efektywno administracji publicznej. Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych wobec działów IT w instytucjach jest elastyczność. Potrzebę tę doskonale zaspokaja koncepcja cloud computing (chmur obliczeniowych). Jest to model obliczeniowy, w którym funkcje IT dostarczane są jako usługi za pośrednictwem Internetu do dużych grup odbiorców. Technologia ta pozwala na szybkie dostosowywanie do zmieniających się warunków. Istotne jest, że usługi uruchamia się błyskawicznie i można je w prosty sposób udostępniać (lub zatrzymywać) w miarę potrzeb. W tradycyjnym modelu uruchomienie pewnej funkcji wiąże się zwykle ze znaczącą inwestycją w infrastrukturę, którą trzeba odpowiednio zaplanować w stosunku do potrzeb. Jeśli okażą się większe, konieczna będzie rozbudowa; jeśli okaże się, że są mniejsze, poziom utylizacji będzie niewielki, a zatem inwestycja przynajmniej częściowo będzie nietrafiona. Zastosowanie technologii cloud computing pozwala natomiast w prosty i racjonalny pod względem kosztów sposób poradzić sobie z nowymi sytuacjami, które czasem zaskakują najbardziej przewidujących informatyków i menedżerów IT. Pieni dze w chmurach Koszt zastosowania przetwarzania w chmurze zależy od liczby użytkowników i wykorzystywanych przez organizację usług. W usłudze BPOS (Business Productivity Online Suite każdy użytkownik płaci wyłącznie za te usługi, z których korzysta, a opłata ta jest stała przez cały czas obowiązywania umowy (więcej informacji można znaleźć na stronie pl-pl/products.mspx). Dostawca jest przygotowany na natychmiastowe udostępnienie i wyłączenie usługi. Zautomatyzowane mechanizmy uruchamiania usług czy udostępniania ich nowym użytkownikom sprawiają, że uprawnieni użytkownicy mogą wykonywać te operacje samodzielnie. Z kolei większość zadań związanych z zarządzaniem IT, które pochłaniają czas i środki finansowe, spoczywa na dostawcy usług. Nie trzeba martwić się o aktualizacje, poprawki związane z bezpieczeństwem czy wdrażanie nowych wersji oprogramowania. To dostawca usługi dba o to, by użytkownicy korzystali z aktualnej i bezpiecznej aplikacji. Zastosowanie cloud computing oznacza zwykle także wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności. Duży, globalny dostawca gwarantuje jakość usług, jaką trudno osiągnąć małym, średnim, a czasem nawet dużym jednostkom. Redundantne serwery, rozproszone geograficznie centra danych, stałe monitorowanie pracy pozwalają na zapewnienie dostępności usług na poziomie rzędu trzech dziewiątek (99,9%). Paradoksalnie, przy mniejszym obciążeniu działu IT można osiągnąć wyższą jakość usług. Jednocześnie mniejsza liczba żmudnych, rutynowych działań pośród codziennych obowiązków pozwala pracownikom działu IT na skoncentrowanie się na bardziej strategicznych projektach z punktu widzenia instytucji. Doświadczenia Microsoft pokazują, że usługi cloud computing upraszczają wiele zadań wykonywanych przez 2 Przetwarzanie danych w chmurze

3 pracowników i dzięki temu przekładają się na ogólny wzrost efektywności organizacji. Plusem jest to, że dzięki obsłudze większości popularnych przeglądarek internetowych usługi dostępne są z dowolnego miejsca przy użyciu praktycznie dowolnego urządzenia Przyjazna hybryda Według Microsoft cloud computing to jednak tylko jeden z elementów trendu łączącego innowacyjne koncepcje IT tworzące wizję Software-plus-Services. W jej skład wchodzą także Software-as-a-Service (SaaS oprogramowanie jako usługa), zorientowana na usługi architektura SOA (Software Oriented Architecture) oraz Web 2.0. Idea Software-plus-Services scala te koncepcje w jednolite środowisko i łączy najlepsze cechy usług udostępnianych przez chmury obliczeniowe z zaletami oprogramowania tradycyjnie instalowanego na komputerach. Dotychczasowe obserwacje zachowań użytkowników wskazują, że nie chcą oni rezygnować z tzw. bogatego klienta, czyli aplikacji takich jak edytor tekstu Word czy arkusz kalkulacyjny Excel, które uruchamiane są lokalnie na ich komputerach. Właśnie połączenie lokalnego oprogramowania klienckiego i serwerowego wraz z nieograniczonym zasięgiem utrzymywanych i aktualizowanych przez profesjonalnego dostawcę usług w chmurze ma zapewnić optymalną elastyczność. W Microsoft wierzymy we współistnienie oprogramowania na komputerze osobistym z oprogramowaniem w chmurze mówi Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft. W naszej ocenie źródłem elastyczności jest właśnie połączenie obu rozwiązań, a nie pełne uzależnienie od usług internetowych. Kluczowe jest to, żeby organizacje mogły decydować w oparciu o własne potrzeby i wymagania, które z niezbędnych technologii będą utrzymywać lokalnie, a które pozyskiwać z chmury. Z całą pewnością jednak korzystanie z rozwiązań dostępnych online będzie się upowszechniać. Dlatego między innymi inwestujemy w centra danych i coraz więcej naszych produktów jest już dostępnych w chmurze. Model Software-plus-Services pozwala także na dostęp do informacji z dowolnego miejsca i za pośrednictwem innych urządzeń nie tylko własnego komputera z zainstalowanym programem klienckim. Z punktu widzenia organizacji rozwiązanie to do- Przepisy warunkuj ce stosowanie technologii cloud compu ng Chmura obliczeniowa niesie za sob zupe nie nowe wyzwania w obszarze gromadzenia, przetwarzania i zarz dzania danymi. Wyzwania te musz znale swoje odzwierciedlenie w obowi zuj cym porz dku prawnym, zarówno na poziomie prawa krajowego, ale tak e a mo e przede wszystkim na poziomie uregulowa ponadnarodowych. Cloud computing to przecie fenomen przekraczaj cy w swym zamy le granice pa stw i pozwalaj cy na wiadczenie us ug w oderwaniu od miejsca ich dostarczania. Poni ej wymieniamy akty prawne reguluj ce obszary ycia spo ecznego, w których cloud computing b dzie musia odnale swoje miejsce. Te dziedziny aktywno ci charakteryzuj si gromadzeniem du ych ilo ci danych: o obywatelach, o prowadzonej przez nich dzia alno ci gospodarczej, o posiadanych przez nich zasobach, b d te inne informacje, jak np. historia zdrowia. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU nr 128, poz. 1402, ze zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 565, ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn (DzU nr 144, poz. 1204, ze zm.), Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331, ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU nr 153, poz. 1503, ze zm.), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra czne (tekst jedn.: DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027), Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych, Ustawa z dnia 29 wrze nia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DzU z dnia 6 pa dziernika 1986 r.), Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Inne akty prawne odnosz ce si do okre lonych zbiorów danych, np. te, które okre laj nadawanie NIP-u, REGON-u, wydawanie paszportu, prawa jazdy itd. Przetwarzanie danych w chmurze 3

4 starcza natomiast najszersze spektrum możliwości w zakresie wdrażania, uruchamiania i utrzymywania aplikacji. Równocześnie pozwala na dostosowanie rozwiązania pod względem kosztów do konkretnych potrzeb i wymagań. Takie hybrydowe podejście pozwala na zapewnienie użytkownikom znajomych interfejsów aplikacji, z których korzystają codziennie, a jednocześnie przebudowę istniejącej infrastruktury kluczowe aplikacje mogą pozostać w lokalnych ośrodkach (na komputerach użytkowników i w znajdujących się w urzędach centrach danych), a aplikacje pomocnicze, standardowe, niedające istotnej przewagi konkurencyjnej, mogą być używane jako usługi zdalne, oferowane przez zaufanych dostawców. Nie tylko dla ma ych Jeden z kluczowych elementów idei Software-plus-Services stanowią usługi Microsoft Online Services, a w szczególności pakiet Business Productivity Online Suite (BPOS). W jego skład wchodzą usługi pocztowe Exchange Online, wspomagające pracę zespołową Office SharePoint Online, usługi komunikacyjne Office Communications Online i Office Live Meeting, a także usługi bezpieczeństwa Forefront Online Protection for Exchange. Korzystając z usług Business Productivity Online Suite, oferowanych przez Microsoft, urząd czy firma komercyjna mogą zapewnić swoim pracownikom stały dostęp do najważniejszych narzędzi komunikacyjnych. Pozwala to na skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania, wysłania i odebrania informacji. Z punktu widzenia organizacji równie istotne jest to, że firmy mogą elastycznie zarządzać zawartością pakietu usług dostępnych w ramach BPOS w zależności od swoich aktualnych potrzeb mówi Ronald Binkofski, dyrektor działu Business & Marketing Organization polskiego oddziału Microsoft. Wbrew pierwszym odczuciom, że jest to rozwiązanie dla małych lub co najwyżej średnich organizacji, warto zwrócić uwagę, że z Microsoft Online Services korzystają największe na świecie firmy. Dobrym przykładem może być największy światowy producent, sprzedawca i dystrybutor napojów bezalkoholowych, czyli Coca-Cola Enterprises. Kierownictwo firmy uznało, że konieczne jest stworzenie platformy umożliwiającej komunikowanie się ze wszystkimi pracownikami i zachęcanie ich do wprowadzania zmian. Wykorzystując usługi Online Services, Microsoft wdrożył w Coca-Cola Enterprises ogólnofirmową sieć intranet oraz narzędzia do przesyłania wiadomości i współpracy, które są dostępne dla wszystkich pracowników za pośrednictwem wielu urządzeń, na przykład komputerów stacjonarnych, przenośnych lub smartfonów. Wykorzystując model cloud computing, Coca-Cola osiągnęła zamierzony cel. Usługi pozwoliły zwiększyć efektywność pracy i poświęcać więcej czasu na obsługę klientów. Co ważne, zostały uruchomione szybko (w ciągu pięciu miesięcy przeprowadzono migrację 30 tysięcy użytkowników) i są świadczone na wysokim poziomie jakościowym. Osiągnięcie celu nie byłoby możliwe bez wdrożenia intranetu obejmującego swym zasięgiem całą organizację i przekształcenia infrastruktury informatycznej. To z kolei pozwoliło na sprawną obsługę osób pracujących zdalnie oraz zapewnienie dostępu do danych i aplikacji dla pracowników nieposiadających stałych stanowisk pracy. Indywidualna decyzja Jaki model wybrać...? Czy zdecydować się na model tradycyjny, w którym kupuje się licencje i uruchamia oprogramowanie, wykorzystując własną infrastrukturę? Czy lepiej będzie postawić na cloud computing? A może optymalnym rozwiązaniem jest model hybrydowy? Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest, że wybór właściwego modelu powinien być uwarunkowany analizą przydatności, jaką przyniesie organizacji, a nie obietnicami składanymi przez dostawców technologii. Ostatecznie to dział IT biorąc pod uwagę potrzeby urzędu, uwarunkowania i koszty musi zaproponować wybór optymalnego rozwiązania. Dlatego z punktu widzenia instytucji najbardziej korzystna jest sytuacja, w której na rynku dostępne jest pełne spektrum możliwości wyboru tradycyjne aplikacje i innowacyjne usługi w technice cloud computing. Oferowane przez dostawców rozwiązania bez względu na model przetwarzania muszą wspierać innowacyjność, pracę zespołową i ułatwiać zwiększanie efektywności, a jednocześnie zapewniać pełną ochronę przechowywanych informacji, zwłaszcza danych osobowych. Przy tym muszą być na tyle elastyczne, by realizować założone cele rozwoju infrastruktury IT. I co ważne, powinny pozwalać na utrzymywanie kosztów na niskim, przewidywalnym w wybranym okresie poziomie. Problem ochrony danych osobowych jest bardzo istotny. W ramce prezentujemy analizę prawną omawiającą, z jakimi aktami prawnymi warto się zapoznać przy okazji wdrażania przetwarzania w chmurze. Bez wątpienia ochrona prawna powinna być zapewniona przetwarzanym w chmurze danym, poprzez odpowiednio skonstruowane umowy z dostawcami tego typu usług. 4 Przetwarzanie danych w chmurze

5 W obronie rodowiska Europejska Agencja rodowiska (EEA) dostarcza obywatelom wiarygodnych i aktualnych informacji na temat ochrony rodowiska. Za o ona w 1990 roku w Kopenhadze European Environment Agency (EEA) jest instytucj, której zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji na temat rodowiska naturalnego w 32 krajach Europy (w tym w Polsce). Dane te s wykorzystywane w celu opracowywania metod ochrony rodowiska i stanowi kluczowe ród o informacji dla niemal 600 mln mieszka ców naszego kontynentu. W 2009 roku EEA uruchomi a aplikacj, za pomoc której zapewni a dost p do swoich danych wszystkim zainteresowanym. Eye on Earth to wynik d ugotrwa ej wspó pracy z rm Microsoft. Platforma dwukierunkowej komunikacji gromadzi kluczowe informacje z szeregu róde w jednym miejscu, umo liwiaj c obywatelom odegranie bardziej aktywnej roli w wymianie informacji za pomoc dynamicznej, przyjaznej u ytkownikom strony internetowej. Inspiracj dla powstania WaterWatch, pierwszego elementu systemu Eye On Earth, sta o si zainteresowanie opinii publicznej jako ci wody na europejskich k pieliskach. Obywatele mog zapozna si z o cjalnymi danymi na temat jako ci wody, a tak e przesy a w asne oceny czysto ci wody poszczególnych k pielisk. Gdy uruchomiono WaterWatch, na ka de osób odwiedzaj cych serwis mieli my oko o u ytkowników, którzy wprowadzali dane na temat lokalnych k pielisk opowiada Jacqueline McGlade, Dyrektor Wykonawczy EEA. EEA opracowa a te aplikacj informuj c o jako ci powietrza. AirWatch to system dzia aj cy na podstawie Europejskiego Wska nika Jako ci Powietrza, opracowanego przez naukowców. Tysi ce ludzi w ca ej Europie cierpi na schorzenia uk adu oddechowego. Jako powietrza jest dla nich naprawd istotna i mo e by spraw ycia lub mierci. Dzi ki naszym danym wiedz, kiedy mog bezpiecznie opu ci mieszkanie, aby unikn dzia ania smogu dodaje McGlade. Podajemy informacje o zawarto ci trzech kluczowych substancji w powietrzu ozonu, tzw. py u zawieszonego h p://eyeonearth.eu/ Wykorzystuj ca Windows Azure witryna Eye on Earth pozwala mieszka com Europy na dodawanie informacji o stanie wód i powietrza na tym kontynencie. i dwutlenku azotu oraz rednie oceny jako ci powietrza podane przez obywateli. W 32 krajach znajduje si 6000 stacji monitorowania, w tym 1000, które dostarczaj regularnych aktualizacji, i 300, które podaj dane raz na godzin komentuje Jensen. Eye on Earth bazuje na us ugach funkcjonuj cych na podstawie przetwarzania danych w chmurze. Wybrali my Windows Azure, poniewa zapewnia nam on wi ksz elastyczno ni jakiekolwiek inne rozwi zanie techniczne dost pne na rynku obja nia Jensen. W przypadku WaterWatch szczytowy poziom popytu na informacje obserwuje si latem, gdy ludzie wybieraj si na wakacje i szukaj informacji na temat jako ci wody w planowanym miejscu pobytu. Setki tysi cy obywateli szuka dost pu do aplikacji w tym okresie, a zapotrzebowanie na informacje stale ro nie. U ytkownicy AirWatch tak e zwi kszaj aktywno latem, szukaj c informacji o st eniu ozonu, gdy cyrkulacja powietrza zamiera przy ciep ej pogodzie, a w powietrzu wisz toksyny i zanieczyszczenia. Przetwarzanie danych w chmurze pozwoli o EEA na zminimalizowanie nak adów na infrastruktur. Windows Azure pozwala zarz dzaj cym na bezproblemowe skalowanie systemu. Elastyczny model p atno ci pay as you go pozwoli te EEA zaoszcz dzi na kosztach IT: organizacja p aci wy- cznie za faktycznie wykorzystywane zasoby. Przetwarzanie danych w chmurze 5

6 Zamiast farmy serwerów Urz d Miejski w Miami miasta z po udnia Stanów Zjednoczonych podj prób rozwoju swoich aplikacji webowych w sytuacji znacznego ograniczenia bud etu dzia u IT. Pogodzenie ognia z wod okaza o si mo liwe dzi ki zastosowaniu chmury obliczeniowej. Jedn z us ug wiadczonych przez Urz d Miejski w Miami jest utrzymywanie specjalnego numeru telefonicznego (311), przeznaczonego do zg aszania ró nych spraw, takich jak np. dziury w jezdniach czy przypadki nielegalnego wyrzucania mieci. Ka dej zg aszanej sprawie przypisywany jest specjalny numer, który umo liwia nast pnie zg aszaj cemu ledzenie statusu sprawy a do jej rozwi zania. Aby poprawi jako us ugi 311, dzia IT postanowi opracowa aplikacj internetow, dzi ki której mieszka cy mogliby ledzi w Sieci status zg oszonych spraw, a tak e zapoznawa si z innymi sprawami zg oszonymi w ich rejonie. Miasto chcia o te przy okazji zast pi cz przestarza- ych aplikacji prezentuj cych ró ne dane na mapie miasta. Programy przetwarzaj ce dane prezentowane na mapach wymagaj jednak z regu y ogromnej mocy obliczeniowej. Dzia IT obawia si wi c, e nie dysponuje wystarczaj cymi zasobami informatycznymi do obs ugi nowych us ug. Aby zrealizowa misj poprawy jako ci us ug wiadczonych na rzecz mieszka ców Miami przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznej i efektywnej organizacji procesów, dzia IT potrzebowa rozwi zania, które zapewni oby mu odpowiedni moc obliczeniow oraz pami na potrzeby nowych aplikacji. Zastosowane rozwi zanie musia o by tak e skalowalne bez konieczno ci spe nienia niemal nieosi galnego wymogu precyzyjnego oszacowania mocy przetwarzania i obci enia serwerów w okresie kolejnych pi ciu lat. W opisanej sytuacji Urz d Miejski w Miami zdecydowa si na wdro enie platformy Windows Azure rmy Microsoft, zapewniaj cej przetwarzanie w chmurze. Wybrano j spo ród szeregu systemów bazuj cych na modelu przetwarzania w chmurze z kilku powodów. Po pierwsze, urz d posiada ju infrastruktur dostosowan do potrzeb produktów i technologii Microsoft. Po drugie, dzia IT dokona oceny rodowiska Microsoft Visual Studio i by pod h p://miami.heygov.com/ Aplikacja 311, zbudowana na podstawie Windows Azure, pozwala mieszka com Miami przesy a i ledzi status zg oszonych spraw na internetowej mapie miasta. wra eniem mo liwo ci tworzenia aplikacji dla Windows Azure. Wreszcie decyzja urz du bazowa a cz ciowo tak e na modelu nansowania Windows Azure ( pay as you go ), atrakcyjnym ze wzgl du na ograniczenia bud etowe. Dzi ki Windows Azure miasto by o w stanie wyeliminowa w du ej mierze konieczno nabywania i utrzymywania w asnych serwerów. Tak e mo liwo pionowego i poziomego skalowania rozwi zania pozwoli a ograniczy koszty. Zamiast ryzykownego zakupu zbyt du ej ilo ci sprz tu w ramach pi cioletniego cyklu zaopatrzeniowego miasto mo e obecnie zrezygnowa z nieprecyzyjnego procesu szacowania potrzeb w zakresie pami ci i przetwarzania danych, wykorzystuj c i p ac c jedynie za te zasoby, które s naprawd niezb dne w danym momencie. W trakcie szczytowego ruchu, np. w sezonie huraganów, miasto mo e zwi kszy zasoby serwerowe w rodowisku Windows Azure, a nast pnie dokona ich skalowania w dó po zako czeniu tego okresu. Windows Azure to przysz o Wydzia u IT Urz du Miejskiego w Miami podsumowuje Conrad Salazar, kierownik projektu w Urz dzie Miejskim w Miami. 6 Przetwarzanie danych w chmurze

7 Ratuj c ludzkie ycie W gierska S u ba Ratownictwa Wodnego poprawi a szybko reagowania i usprawni a komunikacj wewn trzn dzi ki pla ormie stworzonej na bazie Microso Exchange. Víziment k Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) zosta a za o ona w 1999 r. przez 30 ochotników jako organizacja non-pro t pod nazw S u ba Ratunkowa Jeziora Balaton. Dzia aj c na tym najwi kszym zbiorniku wodnym Europy rodkowej (o d ugo ci 77 km), organizacja zapewnia a us ugi z zakresu ratownictwa i zapobiegania wypadkom na wybrze u oraz na jeziorze. W 2006 roku VMSZ obs ugiwa a ju sze stacji odzi ratunkowych rozmieszczonych wokó jeziora i by a w trakcie rozszerzania zakresu swojej dzia alno ci na obszar ca ego kraju, co zaowocowa o zmian nazwy na W giersk S u b Ratownictwa Wodnego. To intensywna dzia alno mówi Sandor Bagyo, prezes VMSZ. Nasi ratownicy dy uruj 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu w 47 lokalizacjach w ca ym kraju. Tak szybki wzrost i du a liczba ochotników sprawi y, e organizacja stan a przed licznymi wyzwaniami zwi zanymi z konieczno ci zapewnienia odpowiedniej komunikacji i infrastruktury typu back of ce w centrum dowodzenia VMSZ w miejscowo ci Zanka. Nie dysponowali my zintegrowanym rozwi zaniem, które pozwoli oby nam na zarz dzanie baz danych personelu, nie mieli my wspólnego harmonogramu zmian czy szkole, ani te jednolitego systemu komunikacyjnego. Wszystko wykonywano r cznie za pomoc ró nych platform. By o to niezbyt skuteczne t umaczy Sandor Bagyo. VMSZ potrzebowa a ujednoliconej platformy komunikacyjnej dla personelu, w tym ratowników, s u b medycznych, kryzysowych i nurkowych. Platforma taka mia a by atwa w obs udze, tak e dla ochotników, w przypadku których poziom rotacji personelu jest wysoki. Kolejny wymóg: bezpieczny dost p za pomoc licznych urz dze, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. VMSZ chcia a te dokona synchronizacji danych kontaktowych i harmonogramów dzia ania s u b, zapewniaj c wspólny dost p do kluczowej dokumentacji. Niski koszt by priorytetem, podobnie jak zgodno z obowi zuj cymi przepisami dla wiadczeniodawców us ug publicznych. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb zdecydowano, e najlepszym narz dziem komunikacyjnym dla VMSZ b dzie platforma dzia aj ca na podstawie przetwarzania w chmurze. Jakikolwiek inny model spowodowa by przekroczenie bud etu. Stosuj c pe ny potencja przetwarzania w chmurze w ramach Microsoft Communications Services, byli- my w stanie stworzy niezb dn infrastruktur komunikacyjn dla VMSZ przy wykorzystaniu licznych urz dze, w tym telefonów komórkowych u ywanych przez cz onków zespo ów ratowniczych wyja nia Viktor Kovacs, Dyrektor Zarz dzaj cy Central Europe On-Demand, rmy, która dostarczy a rozwi zanie. CEOD przygotowa pakiet ci le ze sob powi zanych us ug na bazie Microsoft Exchange, Microsoft Of ce Outlook z zastosowaniem Communications Services, Live Meeting oraz SharePoint. Pozwoli o to na w czenie do systemu u ytkowanych dotychczas rozwi za i infrastruktury informatycznej. Dyspozytorzy i personel pierwszego kontaktu mog dzi kontaktowa si, wykorzystuj c poczt elektroniczn, wspólny kalendarz, listy kontaktowe i harmonogramy, za pomoc dowolnych urz dze wyposa onych w oprogramowanie wspó pracuj ce z Microsoft Exchange. Jeste my w stanie reagowa na zagro enia bardzo szybko, gdy liczy si dos ownie ka da sekunda. Nasi dyspozytorzy wiedz dok adnie, kto jest na dy urze w danym momencie, a wszystkie jednostki maj dost p do danych na temat pogody w czasie rzeczywistym obja nia Bagyo. Dzi ki us ugom SharePoint w siedzibie VMSZ zapewniono pe n automatyzacj zapisu danych, rejestrowania wezwa ratunkowych i rotacji personelu, jak równie tworzenia raportów dziennych. Model Software-plus-Services (oprogramowanie plus us ugi) umo liwi VMSZ popraw jako ci reagowania na sytuacje kryzysowe, zapewniaj c dobr komunikacj pomi dzy wszystkimi mobilnymi specjalistami s u b ratunkowych. Koszty czno ci telefonicznej uleg y znacznemu obni eniu dzi ki wdro eniu us ug Microsoft Of ce Live- Meeting i Hosted Of ce Communications Server (OCS). Wirtualne sesje szkoleniowe przynosz oszcz dno ci w zakresie zu ycia paliwa, a elektroniczne raporty SharePoint minimalizuj zu ycie papieru. W ci gu zaledwie sze ciu miesi cy wdra ania nowego rozwi zania uda o nam si zintegrowa komunikacj zespo u, zaoszcz dzi kilkadziesi t tysi cy euro na kosztach podró y i wygospodarowa ponad 1500 dodatkowych dni roboczych dla naszego personelu, przeznaczaj c je na to, co robimy najlepiej na ratowanie ycia na wodach naszych jezior i rzek podkre li Sandor Bagyo. Przetwarzanie danych w chmurze 7

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia ów IV i V mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo