Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych"

Transkrypt

1

2 Przetwarzanie danych w chmurze Cloud compu ng, czyli przetwarzanie danych w chmurze, to sposób dostarczania rozwi za IT, który mo e przyspieszy informatyzacj oraz zwi kszy efektywno administracji publicznej. Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych wobec działów IT w instytucjach jest elastyczność. Potrzebę tę doskonale zaspokaja koncepcja cloud computing (chmur obliczeniowych). Jest to model obliczeniowy, w którym funkcje IT dostarczane są jako usługi za pośrednictwem Internetu do dużych grup odbiorców. Technologia ta pozwala na szybkie dostosowywanie do zmieniających się warunków. Istotne jest, że usługi uruchamia się błyskawicznie i można je w prosty sposób udostępniać (lub zatrzymywać) w miarę potrzeb. W tradycyjnym modelu uruchomienie pewnej funkcji wiąże się zwykle ze znaczącą inwestycją w infrastrukturę, którą trzeba odpowiednio zaplanować w stosunku do potrzeb. Jeśli okażą się większe, konieczna będzie rozbudowa; jeśli okaże się, że są mniejsze, poziom utylizacji będzie niewielki, a zatem inwestycja przynajmniej częściowo będzie nietrafiona. Zastosowanie technologii cloud computing pozwala natomiast w prosty i racjonalny pod względem kosztów sposób poradzić sobie z nowymi sytuacjami, które czasem zaskakują najbardziej przewidujących informatyków i menedżerów IT. Pieni dze w chmurach Koszt zastosowania przetwarzania w chmurze zależy od liczby użytkowników i wykorzystywanych przez organizację usług. W usłudze BPOS (Business Productivity Online Suite każdy użytkownik płaci wyłącznie za te usługi, z których korzysta, a opłata ta jest stała przez cały czas obowiązywania umowy (więcej informacji można znaleźć na stronie pl-pl/products.mspx). Dostawca jest przygotowany na natychmiastowe udostępnienie i wyłączenie usługi. Zautomatyzowane mechanizmy uruchamiania usług czy udostępniania ich nowym użytkownikom sprawiają, że uprawnieni użytkownicy mogą wykonywać te operacje samodzielnie. Z kolei większość zadań związanych z zarządzaniem IT, które pochłaniają czas i środki finansowe, spoczywa na dostawcy usług. Nie trzeba martwić się o aktualizacje, poprawki związane z bezpieczeństwem czy wdrażanie nowych wersji oprogramowania. To dostawca usługi dba o to, by użytkownicy korzystali z aktualnej i bezpiecznej aplikacji. Zastosowanie cloud computing oznacza zwykle także wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności. Duży, globalny dostawca gwarantuje jakość usług, jaką trudno osiągnąć małym, średnim, a czasem nawet dużym jednostkom. Redundantne serwery, rozproszone geograficznie centra danych, stałe monitorowanie pracy pozwalają na zapewnienie dostępności usług na poziomie rzędu trzech dziewiątek (99,9%). Paradoksalnie, przy mniejszym obciążeniu działu IT można osiągnąć wyższą jakość usług. Jednocześnie mniejsza liczba żmudnych, rutynowych działań pośród codziennych obowiązków pozwala pracownikom działu IT na skoncentrowanie się na bardziej strategicznych projektach z punktu widzenia instytucji. Doświadczenia Microsoft pokazują, że usługi cloud computing upraszczają wiele zadań wykonywanych przez 2 Przetwarzanie danych w chmurze

3 pracowników i dzięki temu przekładają się na ogólny wzrost efektywności organizacji. Plusem jest to, że dzięki obsłudze większości popularnych przeglądarek internetowych usługi dostępne są z dowolnego miejsca przy użyciu praktycznie dowolnego urządzenia Przyjazna hybryda Według Microsoft cloud computing to jednak tylko jeden z elementów trendu łączącego innowacyjne koncepcje IT tworzące wizję Software-plus-Services. W jej skład wchodzą także Software-as-a-Service (SaaS oprogramowanie jako usługa), zorientowana na usługi architektura SOA (Software Oriented Architecture) oraz Web 2.0. Idea Software-plus-Services scala te koncepcje w jednolite środowisko i łączy najlepsze cechy usług udostępnianych przez chmury obliczeniowe z zaletami oprogramowania tradycyjnie instalowanego na komputerach. Dotychczasowe obserwacje zachowań użytkowników wskazują, że nie chcą oni rezygnować z tzw. bogatego klienta, czyli aplikacji takich jak edytor tekstu Word czy arkusz kalkulacyjny Excel, które uruchamiane są lokalnie na ich komputerach. Właśnie połączenie lokalnego oprogramowania klienckiego i serwerowego wraz z nieograniczonym zasięgiem utrzymywanych i aktualizowanych przez profesjonalnego dostawcę usług w chmurze ma zapewnić optymalną elastyczność. W Microsoft wierzymy we współistnienie oprogramowania na komputerze osobistym z oprogramowaniem w chmurze mówi Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft. W naszej ocenie źródłem elastyczności jest właśnie połączenie obu rozwiązań, a nie pełne uzależnienie od usług internetowych. Kluczowe jest to, żeby organizacje mogły decydować w oparciu o własne potrzeby i wymagania, które z niezbędnych technologii będą utrzymywać lokalnie, a które pozyskiwać z chmury. Z całą pewnością jednak korzystanie z rozwiązań dostępnych online będzie się upowszechniać. Dlatego między innymi inwestujemy w centra danych i coraz więcej naszych produktów jest już dostępnych w chmurze. Model Software-plus-Services pozwala także na dostęp do informacji z dowolnego miejsca i za pośrednictwem innych urządzeń nie tylko własnego komputera z zainstalowanym programem klienckim. Z punktu widzenia organizacji rozwiązanie to do- Przepisy warunkuj ce stosowanie technologii cloud compu ng Chmura obliczeniowa niesie za sob zupe nie nowe wyzwania w obszarze gromadzenia, przetwarzania i zarz dzania danymi. Wyzwania te musz znale swoje odzwierciedlenie w obowi zuj cym porz dku prawnym, zarówno na poziomie prawa krajowego, ale tak e a mo e przede wszystkim na poziomie uregulowa ponadnarodowych. Cloud computing to przecie fenomen przekraczaj cy w swym zamy le granice pa stw i pozwalaj cy na wiadczenie us ug w oderwaniu od miejsca ich dostarczania. Poni ej wymieniamy akty prawne reguluj ce obszary ycia spo ecznego, w których cloud computing b dzie musia odnale swoje miejsce. Te dziedziny aktywno ci charakteryzuj si gromadzeniem du ych ilo ci danych: o obywatelach, o prowadzonej przez nich dzia alno ci gospodarczej, o posiadanych przez nich zasobach, b d te inne informacje, jak np. historia zdrowia. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (DzU nr 128, poz. 1402, ze zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci podmiotów realizuj cych zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 565, ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog elektroniczn (DzU nr 144, poz. 1204, ze zm.), Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331, ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU nr 153, poz. 1503, ze zm.), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra czne (tekst jedn.: DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027), Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych, Ustawa z dnia 29 wrze nia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (DzU z dnia 6 pa dziernika 1986 r.), Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Inne akty prawne odnosz ce si do okre lonych zbiorów danych, np. te, które okre laj nadawanie NIP-u, REGON-u, wydawanie paszportu, prawa jazdy itd. Przetwarzanie danych w chmurze 3

4 starcza natomiast najszersze spektrum możliwości w zakresie wdrażania, uruchamiania i utrzymywania aplikacji. Równocześnie pozwala na dostosowanie rozwiązania pod względem kosztów do konkretnych potrzeb i wymagań. Takie hybrydowe podejście pozwala na zapewnienie użytkownikom znajomych interfejsów aplikacji, z których korzystają codziennie, a jednocześnie przebudowę istniejącej infrastruktury kluczowe aplikacje mogą pozostać w lokalnych ośrodkach (na komputerach użytkowników i w znajdujących się w urzędach centrach danych), a aplikacje pomocnicze, standardowe, niedające istotnej przewagi konkurencyjnej, mogą być używane jako usługi zdalne, oferowane przez zaufanych dostawców. Nie tylko dla ma ych Jeden z kluczowych elementów idei Software-plus-Services stanowią usługi Microsoft Online Services, a w szczególności pakiet Business Productivity Online Suite (BPOS). W jego skład wchodzą usługi pocztowe Exchange Online, wspomagające pracę zespołową Office SharePoint Online, usługi komunikacyjne Office Communications Online i Office Live Meeting, a także usługi bezpieczeństwa Forefront Online Protection for Exchange. Korzystając z usług Business Productivity Online Suite, oferowanych przez Microsoft, urząd czy firma komercyjna mogą zapewnić swoim pracownikom stały dostęp do najważniejszych narzędzi komunikacyjnych. Pozwala to na skrócenie czasu niezbędnego do przygotowania, wysłania i odebrania informacji. Z punktu widzenia organizacji równie istotne jest to, że firmy mogą elastycznie zarządzać zawartością pakietu usług dostępnych w ramach BPOS w zależności od swoich aktualnych potrzeb mówi Ronald Binkofski, dyrektor działu Business & Marketing Organization polskiego oddziału Microsoft. Wbrew pierwszym odczuciom, że jest to rozwiązanie dla małych lub co najwyżej średnich organizacji, warto zwrócić uwagę, że z Microsoft Online Services korzystają największe na świecie firmy. Dobrym przykładem może być największy światowy producent, sprzedawca i dystrybutor napojów bezalkoholowych, czyli Coca-Cola Enterprises. Kierownictwo firmy uznało, że konieczne jest stworzenie platformy umożliwiającej komunikowanie się ze wszystkimi pracownikami i zachęcanie ich do wprowadzania zmian. Wykorzystując usługi Online Services, Microsoft wdrożył w Coca-Cola Enterprises ogólnofirmową sieć intranet oraz narzędzia do przesyłania wiadomości i współpracy, które są dostępne dla wszystkich pracowników za pośrednictwem wielu urządzeń, na przykład komputerów stacjonarnych, przenośnych lub smartfonów. Wykorzystując model cloud computing, Coca-Cola osiągnęła zamierzony cel. Usługi pozwoliły zwiększyć efektywność pracy i poświęcać więcej czasu na obsługę klientów. Co ważne, zostały uruchomione szybko (w ciągu pięciu miesięcy przeprowadzono migrację 30 tysięcy użytkowników) i są świadczone na wysokim poziomie jakościowym. Osiągnięcie celu nie byłoby możliwe bez wdrożenia intranetu obejmującego swym zasięgiem całą organizację i przekształcenia infrastruktury informatycznej. To z kolei pozwoliło na sprawną obsługę osób pracujących zdalnie oraz zapewnienie dostępu do danych i aplikacji dla pracowników nieposiadających stałych stanowisk pracy. Indywidualna decyzja Jaki model wybrać...? Czy zdecydować się na model tradycyjny, w którym kupuje się licencje i uruchamia oprogramowanie, wykorzystując własną infrastrukturę? Czy lepiej będzie postawić na cloud computing? A może optymalnym rozwiązaniem jest model hybrydowy? Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest, że wybór właściwego modelu powinien być uwarunkowany analizą przydatności, jaką przyniesie organizacji, a nie obietnicami składanymi przez dostawców technologii. Ostatecznie to dział IT biorąc pod uwagę potrzeby urzędu, uwarunkowania i koszty musi zaproponować wybór optymalnego rozwiązania. Dlatego z punktu widzenia instytucji najbardziej korzystna jest sytuacja, w której na rynku dostępne jest pełne spektrum możliwości wyboru tradycyjne aplikacje i innowacyjne usługi w technice cloud computing. Oferowane przez dostawców rozwiązania bez względu na model przetwarzania muszą wspierać innowacyjność, pracę zespołową i ułatwiać zwiększanie efektywności, a jednocześnie zapewniać pełną ochronę przechowywanych informacji, zwłaszcza danych osobowych. Przy tym muszą być na tyle elastyczne, by realizować założone cele rozwoju infrastruktury IT. I co ważne, powinny pozwalać na utrzymywanie kosztów na niskim, przewidywalnym w wybranym okresie poziomie. Problem ochrony danych osobowych jest bardzo istotny. W ramce prezentujemy analizę prawną omawiającą, z jakimi aktami prawnymi warto się zapoznać przy okazji wdrażania przetwarzania w chmurze. Bez wątpienia ochrona prawna powinna być zapewniona przetwarzanym w chmurze danym, poprzez odpowiednio skonstruowane umowy z dostawcami tego typu usług. 4 Przetwarzanie danych w chmurze

5 W obronie rodowiska Europejska Agencja rodowiska (EEA) dostarcza obywatelom wiarygodnych i aktualnych informacji na temat ochrony rodowiska. Za o ona w 1990 roku w Kopenhadze European Environment Agency (EEA) jest instytucj, której zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji na temat rodowiska naturalnego w 32 krajach Europy (w tym w Polsce). Dane te s wykorzystywane w celu opracowywania metod ochrony rodowiska i stanowi kluczowe ród o informacji dla niemal 600 mln mieszka ców naszego kontynentu. W 2009 roku EEA uruchomi a aplikacj, za pomoc której zapewni a dost p do swoich danych wszystkim zainteresowanym. Eye on Earth to wynik d ugotrwa ej wspó pracy z rm Microsoft. Platforma dwukierunkowej komunikacji gromadzi kluczowe informacje z szeregu róde w jednym miejscu, umo liwiaj c obywatelom odegranie bardziej aktywnej roli w wymianie informacji za pomoc dynamicznej, przyjaznej u ytkownikom strony internetowej. Inspiracj dla powstania WaterWatch, pierwszego elementu systemu Eye On Earth, sta o si zainteresowanie opinii publicznej jako ci wody na europejskich k pieliskach. Obywatele mog zapozna si z o cjalnymi danymi na temat jako ci wody, a tak e przesy a w asne oceny czysto ci wody poszczególnych k pielisk. Gdy uruchomiono WaterWatch, na ka de osób odwiedzaj cych serwis mieli my oko o u ytkowników, którzy wprowadzali dane na temat lokalnych k pielisk opowiada Jacqueline McGlade, Dyrektor Wykonawczy EEA. EEA opracowa a te aplikacj informuj c o jako ci powietrza. AirWatch to system dzia aj cy na podstawie Europejskiego Wska nika Jako ci Powietrza, opracowanego przez naukowców. Tysi ce ludzi w ca ej Europie cierpi na schorzenia uk adu oddechowego. Jako powietrza jest dla nich naprawd istotna i mo e by spraw ycia lub mierci. Dzi ki naszym danym wiedz, kiedy mog bezpiecznie opu ci mieszkanie, aby unikn dzia ania smogu dodaje McGlade. Podajemy informacje o zawarto ci trzech kluczowych substancji w powietrzu ozonu, tzw. py u zawieszonego h p://eyeonearth.eu/ Wykorzystuj ca Windows Azure witryna Eye on Earth pozwala mieszka com Europy na dodawanie informacji o stanie wód i powietrza na tym kontynencie. i dwutlenku azotu oraz rednie oceny jako ci powietrza podane przez obywateli. W 32 krajach znajduje si 6000 stacji monitorowania, w tym 1000, które dostarczaj regularnych aktualizacji, i 300, które podaj dane raz na godzin komentuje Jensen. Eye on Earth bazuje na us ugach funkcjonuj cych na podstawie przetwarzania danych w chmurze. Wybrali my Windows Azure, poniewa zapewnia nam on wi ksz elastyczno ni jakiekolwiek inne rozwi zanie techniczne dost pne na rynku obja nia Jensen. W przypadku WaterWatch szczytowy poziom popytu na informacje obserwuje si latem, gdy ludzie wybieraj si na wakacje i szukaj informacji na temat jako ci wody w planowanym miejscu pobytu. Setki tysi cy obywateli szuka dost pu do aplikacji w tym okresie, a zapotrzebowanie na informacje stale ro nie. U ytkownicy AirWatch tak e zwi kszaj aktywno latem, szukaj c informacji o st eniu ozonu, gdy cyrkulacja powietrza zamiera przy ciep ej pogodzie, a w powietrzu wisz toksyny i zanieczyszczenia. Przetwarzanie danych w chmurze pozwoli o EEA na zminimalizowanie nak adów na infrastruktur. Windows Azure pozwala zarz dzaj cym na bezproblemowe skalowanie systemu. Elastyczny model p atno ci pay as you go pozwoli te EEA zaoszcz dzi na kosztach IT: organizacja p aci wy- cznie za faktycznie wykorzystywane zasoby. Przetwarzanie danych w chmurze 5

6 Zamiast farmy serwerów Urz d Miejski w Miami miasta z po udnia Stanów Zjednoczonych podj prób rozwoju swoich aplikacji webowych w sytuacji znacznego ograniczenia bud etu dzia u IT. Pogodzenie ognia z wod okaza o si mo liwe dzi ki zastosowaniu chmury obliczeniowej. Jedn z us ug wiadczonych przez Urz d Miejski w Miami jest utrzymywanie specjalnego numeru telefonicznego (311), przeznaczonego do zg aszania ró nych spraw, takich jak np. dziury w jezdniach czy przypadki nielegalnego wyrzucania mieci. Ka dej zg aszanej sprawie przypisywany jest specjalny numer, który umo liwia nast pnie zg aszaj cemu ledzenie statusu sprawy a do jej rozwi zania. Aby poprawi jako us ugi 311, dzia IT postanowi opracowa aplikacj internetow, dzi ki której mieszka cy mogliby ledzi w Sieci status zg oszonych spraw, a tak e zapoznawa si z innymi sprawami zg oszonymi w ich rejonie. Miasto chcia o te przy okazji zast pi cz przestarza- ych aplikacji prezentuj cych ró ne dane na mapie miasta. Programy przetwarzaj ce dane prezentowane na mapach wymagaj jednak z regu y ogromnej mocy obliczeniowej. Dzia IT obawia si wi c, e nie dysponuje wystarczaj cymi zasobami informatycznymi do obs ugi nowych us ug. Aby zrealizowa misj poprawy jako ci us ug wiadczonych na rzecz mieszka ców Miami przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznej i efektywnej organizacji procesów, dzia IT potrzebowa rozwi zania, które zapewni oby mu odpowiedni moc obliczeniow oraz pami na potrzeby nowych aplikacji. Zastosowane rozwi zanie musia o by tak e skalowalne bez konieczno ci spe nienia niemal nieosi galnego wymogu precyzyjnego oszacowania mocy przetwarzania i obci enia serwerów w okresie kolejnych pi ciu lat. W opisanej sytuacji Urz d Miejski w Miami zdecydowa si na wdro enie platformy Windows Azure rmy Microsoft, zapewniaj cej przetwarzanie w chmurze. Wybrano j spo ród szeregu systemów bazuj cych na modelu przetwarzania w chmurze z kilku powodów. Po pierwsze, urz d posiada ju infrastruktur dostosowan do potrzeb produktów i technologii Microsoft. Po drugie, dzia IT dokona oceny rodowiska Microsoft Visual Studio i by pod h p://miami.heygov.com/ Aplikacja 311, zbudowana na podstawie Windows Azure, pozwala mieszka com Miami przesy a i ledzi status zg oszonych spraw na internetowej mapie miasta. wra eniem mo liwo ci tworzenia aplikacji dla Windows Azure. Wreszcie decyzja urz du bazowa a cz ciowo tak e na modelu nansowania Windows Azure ( pay as you go ), atrakcyjnym ze wzgl du na ograniczenia bud etowe. Dzi ki Windows Azure miasto by o w stanie wyeliminowa w du ej mierze konieczno nabywania i utrzymywania w asnych serwerów. Tak e mo liwo pionowego i poziomego skalowania rozwi zania pozwoli a ograniczy koszty. Zamiast ryzykownego zakupu zbyt du ej ilo ci sprz tu w ramach pi cioletniego cyklu zaopatrzeniowego miasto mo e obecnie zrezygnowa z nieprecyzyjnego procesu szacowania potrzeb w zakresie pami ci i przetwarzania danych, wykorzystuj c i p ac c jedynie za te zasoby, które s naprawd niezb dne w danym momencie. W trakcie szczytowego ruchu, np. w sezonie huraganów, miasto mo e zwi kszy zasoby serwerowe w rodowisku Windows Azure, a nast pnie dokona ich skalowania w dó po zako czeniu tego okresu. Windows Azure to przysz o Wydzia u IT Urz du Miejskiego w Miami podsumowuje Conrad Salazar, kierownik projektu w Urz dzie Miejskim w Miami. 6 Przetwarzanie danych w chmurze

7 Ratuj c ludzkie ycie W gierska S u ba Ratownictwa Wodnego poprawi a szybko reagowania i usprawni a komunikacj wewn trzn dzi ki pla ormie stworzonej na bazie Microso Exchange. Víziment k Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) zosta a za o ona w 1999 r. przez 30 ochotników jako organizacja non-pro t pod nazw S u ba Ratunkowa Jeziora Balaton. Dzia aj c na tym najwi kszym zbiorniku wodnym Europy rodkowej (o d ugo ci 77 km), organizacja zapewnia a us ugi z zakresu ratownictwa i zapobiegania wypadkom na wybrze u oraz na jeziorze. W 2006 roku VMSZ obs ugiwa a ju sze stacji odzi ratunkowych rozmieszczonych wokó jeziora i by a w trakcie rozszerzania zakresu swojej dzia alno ci na obszar ca ego kraju, co zaowocowa o zmian nazwy na W giersk S u b Ratownictwa Wodnego. To intensywna dzia alno mówi Sandor Bagyo, prezes VMSZ. Nasi ratownicy dy uruj 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu w 47 lokalizacjach w ca ym kraju. Tak szybki wzrost i du a liczba ochotników sprawi y, e organizacja stan a przed licznymi wyzwaniami zwi zanymi z konieczno ci zapewnienia odpowiedniej komunikacji i infrastruktury typu back of ce w centrum dowodzenia VMSZ w miejscowo ci Zanka. Nie dysponowali my zintegrowanym rozwi zaniem, które pozwoli oby nam na zarz dzanie baz danych personelu, nie mieli my wspólnego harmonogramu zmian czy szkole, ani te jednolitego systemu komunikacyjnego. Wszystko wykonywano r cznie za pomoc ró nych platform. By o to niezbyt skuteczne t umaczy Sandor Bagyo. VMSZ potrzebowa a ujednoliconej platformy komunikacyjnej dla personelu, w tym ratowników, s u b medycznych, kryzysowych i nurkowych. Platforma taka mia a by atwa w obs udze, tak e dla ochotników, w przypadku których poziom rotacji personelu jest wysoki. Kolejny wymóg: bezpieczny dost p za pomoc licznych urz dze, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. VMSZ chcia a te dokona synchronizacji danych kontaktowych i harmonogramów dzia ania s u b, zapewniaj c wspólny dost p do kluczowej dokumentacji. Niski koszt by priorytetem, podobnie jak zgodno z obowi zuj cymi przepisami dla wiadczeniodawców us ug publicznych. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb zdecydowano, e najlepszym narz dziem komunikacyjnym dla VMSZ b dzie platforma dzia aj ca na podstawie przetwarzania w chmurze. Jakikolwiek inny model spowodowa by przekroczenie bud etu. Stosuj c pe ny potencja przetwarzania w chmurze w ramach Microsoft Communications Services, byli- my w stanie stworzy niezb dn infrastruktur komunikacyjn dla VMSZ przy wykorzystaniu licznych urz dze, w tym telefonów komórkowych u ywanych przez cz onków zespo ów ratowniczych wyja nia Viktor Kovacs, Dyrektor Zarz dzaj cy Central Europe On-Demand, rmy, która dostarczy a rozwi zanie. CEOD przygotowa pakiet ci le ze sob powi zanych us ug na bazie Microsoft Exchange, Microsoft Of ce Outlook z zastosowaniem Communications Services, Live Meeting oraz SharePoint. Pozwoli o to na w czenie do systemu u ytkowanych dotychczas rozwi za i infrastruktury informatycznej. Dyspozytorzy i personel pierwszego kontaktu mog dzi kontaktowa si, wykorzystuj c poczt elektroniczn, wspólny kalendarz, listy kontaktowe i harmonogramy, za pomoc dowolnych urz dze wyposa onych w oprogramowanie wspó pracuj ce z Microsoft Exchange. Jeste my w stanie reagowa na zagro enia bardzo szybko, gdy liczy si dos ownie ka da sekunda. Nasi dyspozytorzy wiedz dok adnie, kto jest na dy urze w danym momencie, a wszystkie jednostki maj dost p do danych na temat pogody w czasie rzeczywistym obja nia Bagyo. Dzi ki us ugom SharePoint w siedzibie VMSZ zapewniono pe n automatyzacj zapisu danych, rejestrowania wezwa ratunkowych i rotacji personelu, jak równie tworzenia raportów dziennych. Model Software-plus-Services (oprogramowanie plus us ugi) umo liwi VMSZ popraw jako ci reagowania na sytuacje kryzysowe, zapewniaj c dobr komunikacj pomi dzy wszystkimi mobilnymi specjalistami s u b ratunkowych. Koszty czno ci telefonicznej uleg y znacznemu obni eniu dzi ki wdro eniu us ug Microsoft Of ce Live- Meeting i Hosted Of ce Communications Server (OCS). Wirtualne sesje szkoleniowe przynosz oszcz dno ci w zakresie zu ycia paliwa, a elektroniczne raporty SharePoint minimalizuj zu ycie papieru. W ci gu zaledwie sze ciu miesi cy wdra ania nowego rozwi zania uda o nam si zintegrowa komunikacj zespo u, zaoszcz dzi kilkadziesi t tysi cy euro na kosztach podró y i wygospodarowa ponad 1500 dodatkowych dni roboczych dla naszego personelu, przeznaczaj c je na to, co robimy najlepiej na ratowanie ycia na wodach naszych jezior i rzek podkre li Sandor Bagyo. Przetwarzanie danych w chmurze 7

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Tomasz Krzymowski Radca ministra Departament e-państwa 2 marca 2016 r. Celem przedsiewzięcia jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Wykaz zmian do OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 (OSZiK) na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 września 2008

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo