Załącznik do Uchwały nr 101/2014 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 101/2014 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 24.09.2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 101/2014 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich) na kierunku informatyka Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej Strona 1 z 14

2 Spis treści 1. Wymogi formalne Struktura pracy dyplomowej Redakcja pracy dyplomowej Obowiązki promotorów prac dyplomowych oraz nauczycieli prowadzących seminaria dyplomowe...13 Strona 2 z 14

3 1. Wymogi formalne I. Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem i specjalnością studiów. Student, który studiuje dwie specjalności na danym kierunku studiów, wykonuje pracę dyplomową wiążącą obie specjalności. II. III. IV. Pracę dyplomową (magisterską, inżynierską lub licencjacką) wykonuje student (lub zespół studentów z tego samego lub różnych wydziałów) pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra zatrudnionego na stanowisku starszego wykładowcy co najmniej 5 lat, a w przypadku osoby spoza uczelni, posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie informatyka. Te same zasady dotyczą recenzentów prac dyplomowych. W przypadku tematu pracy dyplomowej zgłoszonego przez przedsiębiorcę, dziekan może powołać konsultanta pracy spośród osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, posiadających tytuł magistra. Konsultant jest zapraszany na egzamin dyplomowy. Temat pracy dyplomowej powinien być wydany studentowi w formie karty dyplomowej najpóźniej na jeden semestr przed zakończeniem studiów. V. Wykaz tematów prac dyplomowych, zgłoszonych przez uprawnionych nauczycieli i zaopiniowanych przez kierownika katedry autora tematu, zatwierdza dziekan. W przypadku prac magisterskich powinien być wyraźnie określony element badawczy realizowanej pracy. VI. VII. Wszelkie zmiany związane z tematem pracy dyplomowej lub osobą promotora zatwierdza dziekan. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową w następujących terminach: do 28 lutego, jeśli studia kończą się w semestrze zimowym i student nie przystępuje do rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej rozpoczynające się w semestrze letnim tego samego roku akademickiego, do 30 września, jeśli studia kończą się w semestrze letnim. Strona 3 z 14

4 Student, który kończy studia I stopnia w semestrze zimowym i zamierza ubiegać się o przyjęcia na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego tego samego roku akademickiego obowiązany jest złożyć pracę dyplomową do 17 stycznia. Niezłożenie pracy dyplomowej w ustalonym regulaminem terminie powoduje skreślenie z listy studentów. Praca dyplomowa składana w dziekanacie powinna zawierać we wszystkich wymaganych egzemplarzach: na stronie tytułowej podpis promotora oraz podpis studenta, na karcie dyplomowej imiona i nazwiska wraz z podpisami promotora i kierownika katedry promotora oraz datę wydania tematu wraz z podpisem promotora. Wykonaną pracę student przekazuje do dziekanatu wraz z jej wersją elektroniczną, zapisaną w programie umożliwiającym sprawdzenie programem antyplagiatowym. Wraz z pracą student składa w dziekanacie oświadczenie o samodzielności pracy. Złożenie pracy potwierdza dziekanat w karcie dyplomowej. VIII. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz jeden recenzent w formularzu recenzji według obowiązującego wzoru. Oceny te są wpisywane do karty dyplomowej w trakcie egzaminu dyplomowego. Ostateczna ocena pracy, wpisana do protokołu egzaminu dyplomowego, jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez prowadzącego (promotora) i recenzenta. IX. W przypadku uzyskania od promotora lub recenzenta informacji, że praca narusza przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dziekan nie dopuszcza studenta do obrony tej pracy, a w przypadku uzyskania takiej wiedzy w trakcie trwania egzaminu, przerywa egzamin i składa zawiadomienie do rektora w przedmiotowej sprawie. Strona 4 z 14

5 2. Różnice między pracą magisterską a inżynierską Praca inżynierska Zadaniem autora pracy inżynierskiej jest przedstawienie i rozwiązanie problemu technicznego. Rezultatem pracy inżynierskiej powinien być projekt systemu informatycznego oraz uruchomiona i przetestowana implementacja tego systemu lub dobrze zdefiniowanego jego fragmentu. W pracy inżynierskiej student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie aktualnych rozwiązań technologicznych, znajomością odpowiednich narzędzi inżynierskich. Autor powinien również wykazać się umiejętnością selekcji materiału, analizy literatury przedmiotu i syntezy treści. Praca inżynierska powinna charakteryzować się jasno sprecyzowanym celem pracy, logicznym i przejrzystym przedstawieniem sposobu realizacji postawionego celu i omówieniem literatury. Praca magisterska Zadaniem autora pracy magisterskiej jest przedstawienie i rozwiązanie problemu badawczego 1, to znaczy: sprecyzowanie przedmiotu badań, określenie obszaru bądź obszarów badawczych, postawienie problemu badawczego (w tym postawienie hipotez lub tez badawczych) i jego rozwiązanie. Magistrant powinien wykazać się umiejętnością selekcji materiału, krytycznej analizy literatury przedmiotu i syntezy treści, a także umiejętnością doboru właściwych metod, narzędzi i technik badawczych, interpretacji badań, rzeczowego omówienia stanu badań i wyciągnięcia wniosków. W pracy magisterskiej student powinien wykazać się umiejętnościami analizy problemów badawczych. Jednym z elementów analizy jest wykonanie studiów literaturowych z danej dziedziny. W ramach pracy magisterskiej powinien być również realizowany projekt i implementacja systemu informatycznego. Jednak system ten nie jest celem pracy magisterskiej, lecz środkiem do osiągnięcia postawionego celu badawczego. Ma on posłużyć np. do wykazania jakiejś tezy lub dostarczyć danych dla prowadzonej analizy. 1 "Problem badawczy jest rodzajem zadania (sytuacji), którego podmiot nie może rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Rozwiązanie problemu badawczego jest możliwe dzięki czynności myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy podmiotu". [Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa 1969, s. 16] Strona 5 z 14

6 Podstawą do przyznania oceny bardzo dobrej lub wyższej jest opublikowanie wyników badań (lub przynajmniej zgłoszenie przygotowanej publikacji). 3. Struktura pracy dyplomowej W przypadku pracy o charakterze zespołowym każdy z członków zespołu przygotowuje oddzielną pracę dyplomową. Temat pracy zespołowej może być wspólny, ale zakres pracy musi dokładnie precyzować cele i zadania realizowane przez każdego dyplomanta należącego do zespołu. W tytule pracy zespołowej powinien się pojawić dopisek ujęty w nawias praca zespołowa. Układ pracy dyplomowej powinien być następujący: 1. Karta tytułowa; 2. Karta dyplomowa wg określonego wzoru; 3. Jednostronicowe streszczenie w jęz. obcym nowożytnym wg określonego wzoru; 4. Oświadczenie wg określonego wzoru; 5. Spis treści; 6. Wstęp; 7. Rozdziały pracy; 8. Wnioski szczegółowe i uogólnione (podsumowanie); 9. Literatura; 10. Dodatki do pracy (opcjonalnie): np. instrukcja obsługi użytkownika aplikacji, spis rysunków, spis tabel, załączniki. Zgodnie z wymaganiami formalnymi praca dyplomowa powinna rozpoczynać się kartą tytułową (pierwsza strona) i kartą dyplomową (druga strona). Wstęp (1-3 strony) ma za zadanie objaśnienie tematu pracy i jej zakresu. Wstęp powinien zawierać: sformułowanie celu pracy (co autor pracy chciał osiągnąć w efekcie realizacji pracy); określenie tezy (tez) pracy (stwierdzenia, które praca obala lub potwierdza, o ile praca ma taki charakter, że formułowanie tezy (tez) jest możliwe i pożądane); wymóg nie dotyczy pracy inżynierskiej; przyczyny, dla których autor pracy zainteresował się wybranym tematem; określenie zastosowanych metod i technologii; Strona 6 z 14

7 opis podziału pracy na rozdziały; w przypadku pracy o charakterze zespołowym precyzyjny opis wkładu dyplomanta w pracę zespołu. Pierwszy rozdział (lub rozdziały) powinien wprowadzać czytelnika w dziedzinę pracy i przedstawiać stan wiedzy w tej dziedzinie. Można w nim również zawrzeć przegląd literatury przeprowadzony przed przystąpieniem do wykonania pracy. W przypadku prac związanych z projektem lub implementacją systemu informatycznego należy wymienić wykorzystywane narzędzia i uzasadnić ich wybór. Kolejne rozdziały pracy powinny dokumentować pracę własną studenta. Praca dyplomowa inżynierska z informatyki wiąże się z projektem i implementacją pewnego systemu informatycznego lub jego istotnej części. W takim wypadku jeden z rozdziałów powinien stanowić dokumentację techniczną projektu. Rozdział ten powinien zawierać: analizę wymagań, projekt systemu oraz opis jego implementacji i testów. W przypadku, gdy system informatyczny ma charakter programu, należy postępować zgodnie z metodyką inżynierii oprogramowania. W takim też przypadku niezbędne jest umieszczenie w pracy instrukcji instalacji i użytkowania programu. Nie należy w tej części umieszczać całego kodu źródłowego opracowanych programów. Kod źródłowy powinien znajdować się na płycie CD załączonej do tekstu pracy. Celem pracy magisterskiej nie jest projekt czy implementacja systemu informatycznego i nawet jeżeli taki system powstanie jako element niezbędny do realizacji celu pracy magisterskiej, to jego dokumentacja techniczna nie powinna być umieszczana w pracy. Przy podziale pracy na rozdziały należy kierować się następującymi wskazówkami: Tytuł każdego rozdziału powinien być adekwatny do jego treści. Należy unikać nadmiernej dysproporcji pomiędzy rozmiarami poszczególnych rozdziałów. Wkład pracy dyplomanta powinien mieć odzwierciedlenia w rozmiarach rozdziałów; niedopuszczalna jest sytuacja, w której przegląd literatury/opis narzędzi zajmuje o wiele więcej miejsca niż opis pracy własnej (projekt systemu, opis algorytmów zaproponowanych przez dyplomanta, wyniki testów lub badań, itp.). Praca powinna zawierać podsumowanie, przedstawiające wnioski z jej realizacji będące syntezą osiągniętych wyników. Należy odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim Strona 7 z 14

8 stopniu cel pracy, określony we wstępie, został osiągnięty? Podsumowanie powinno identyfikować kierunki ewentualnej kontynuacji pracy i określać sposób przyszłego jej wykorzystania. Wszystkie wnioski zawarte w podsumowaniu powinny wynikać z treści pracy. Kolejną, po podsumowaniu, pozycją pracy jest spis literatury. Należy zadbać, aby znalazły się w nim tylko te pozycje, które są cytowane w tekście pracy. Z drugiej strony wszystkie pozycje cytowane w tekście powinny znajdować się w literaturze. Odwołania do literatury są obowiązkowe w tekście pracy. W odniesieniu do prac dyplomowych przygotowywanych na Wydziale Informatyki PB można przyjąć zasadę, iż objętość części zasadniczej pracy inżynierskiej powinna wynosić stron, a pracy magisterskiej ok. 80 stron. Dyplomant jest zobowiązany do umieszczenia w wytworzonym w ramach realizacji pracy systemie informatycznym, informacji, w widocznym dla użytkownika miejscu, że system powstał w wyniku realizacji pracy dyplomowej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. 4. Redakcja pracy dyplomowej 4.1 Uwagi językowe W pracy dyplomowej zalecane jest stosowanie strony biernej, czyli unikanie używania czasowników w I osobie liczby pojedynczej (ja) oraz mnogiej (my). Wymóg ten można łatwo spełnić stosując odpowiednie bezosobowe formy czasowników, np.: zamiast obliczyłam(em) obliczono; zamiast widzimy, że... widać, że...; zamiast możemy stwierdzić, że... można stwierdzić, że...; zamiast musimy zauważyć należy zauważyć itd. W pracy należy używać terminologii informatycznej, która ma sprecyzowaną treść i znaczenie. Należy pisać poprawną polszczyzną. Niedopuszczalne są zwroty używane w języku potocznym. Nie powinno się używać zwrotów żargonowych i unikać anglicyzmów. Zdania nie powinny być dłuższe niż trzy linie. Tekst pracy powinien być pisany z uwzględnieniem akapitów w myśl zasady: nowa myśl nowy wiersz akapit. Wcięcie akapitowe powinno wynosić 1 cm i być stałe w całej pracy. Akapit nie powinien sprowadzać się do jednego lub dwóch zdań. Strona 8 z 14

9 4.2 Format pracy a) Czcionka, marginesy i wcięcia Pracę dyplomową należy pisać na arkuszach formatu A4: szerokość marginesu lewego 35 mm; szerokość marginesu prawego 20 mm; marginesy górny i dolny po 25 mm; czcionka Times New Roman 12 pkt; wcięcie (akapit) 1 cm. b) Skróty i określenia w języku obcym W pracach, w których występuje dużo skrótów konieczne jest przygotowanie wykazu skrótów. c) Numeracja stron Przy numeracji stron pracy dyplomowej należy przyjąć zasadę, iż pierwszą stroną pracy jest karta tytułowa, drugą zaś karta dyplomowa. Karta tytułowa pozostaje nienumerowana. Pierwszą stroną opatrzoną numerem (2) będzie zatem karta dyplomowa, a ostatnią ostatnia strona pracy (bez załączników). Załączniki do pracy: 1 - stronicowe pozostają bez nadanego numeru strony, natomiast wielostronicowe mają własną numerację, odpowiednio Z1.1, Z1.2 itd. W numeracji stron należy stosować cyfry arabskie, umieszczając numer w jednym z dwóch miejsc, a mianowicie: na środku na dole strony albo w dolnym prawym rogu strony. d) Spis treści Spis treści jest umieszczany na początku pracy, jako trzecia strona (kartka) pracy, po karcie tytułowej i karcie dyplomowej. Spis treści musi być kompletny, to znaczy, że ma zawierać informacje o wszystkich składowych elementach pracy, zarówno rozdziałach opatrzonych numerami oraz o elementach pomocniczych, jak np.: spis (wykaz) rysunków, spis (wykaz) tabel, spis (wykaz) załączników, ew. spis skrótów i oznaczeń (jeśli w pracy występuje ich duża ilość). Strona 9 z 14

10 Wstęp (wprowadzenie) oraz podsumowanie (zakończenie) numerowane na równi z rozdziałami zasadniczymi. W spisie treści trzeba podać numer strony, na której zaczyna się każdy wyróżniony element pracy, w tym wszystkie podtytuły (śródtytuły) wyodrębnione w tekście podstawowym. Wielkość i kształt liter w spisie treści powinna być zgodna ze stosowanymi w tekście podstawowym. e) Podział pracy na rozdziały Rozdział jest podstawową jednostką składową pracy dyplomowej. Rozdziały mają obrazować podział treści pracy, czyli ostatecznie i szczegółowo tę treść porządkować. Nazwy (tytuły) rozdziałów powinny możliwie szczegółowo informować o ich treści. Nowe rozdziały należy rozpoczynać od nowej strony. Po tytułach rozdziałów (podrozdziałów), jak również po tytule pracy, nie stawia się kropki. Należy unikać nadmiernych dysproporcji pomiędzy objętością rozdziałów. W pracy dyplomowej mogą znajdować się rozdziały, które w ogóle nie dzielą się wewnętrznie, a także rozdziały, które zależnie od potrzeb mają szczegółowy podział treści. Należy jednak zachować równowagę podziału poszczególnych rozdziałów. Nadmierne rozdrabnianie pracy jest niewskazane, a przyjęcie podziału wewnętrznego rozdziałów według skali co najwyżej 4-stopniowej w pracach dyplomowych wydaje się rozsądne. Podrozdziały nie mogą być krótsze niż jedna strona. f) Rysunki, tabele i wzory Numer i nagłówek tabeli umieszcza się nad tabelą; numer i podpis rysunku pod rysunkiem. W obu przypadkach należy podać źródło (pod spodem). Po nagłówku tabeli oraz po podpisie rysunku nie stawia się kropki. W spisie (wykazie) rysunków oraz w spisie (wykazie) tabel podaje się numery stron, na których zostały one zamieszczone. Numery rysunków i tabel powinny mieć postać x.y, gdzie x numer rozdziału, w którym umieszczono rysunek lub tabelę, zaś y numer kolejny wewnątrz rozdziału. g) Stosowanie cudzysłowów Pisanie w cudzysłowie w zasadzie obowiązuje w czterech sytuacjach: Strona 10 z 14

11 przy cytowaniu obcego tekstu; w okolicznościach szczególnych, w których chodzi o wyeksponowanie oryginalności sformułowania; przy pisaniu nazw czasopism; przy wyróżnianiu wyrazów, od których piszący chce się zdystansować, np. użytych ironicznie. Używanie cudzysłowu przed nazwą i po nazwie czasopisma (ale przed oznaczeniem roku i numeru) jest celowe dla potrzeb wyróżnienia czasopisma jako osobnej grupy źródeł literaturowych. Jeśli nazwa czasopisma jest pisana skrótem, na który składają się pierwsze duże litery kolejnych wyrazów pełnej nazwy (bez kropek), np. ŻW zamiast Życie Warszawy, cudzysłowu używać nie trzeba. W żadnym wypadku nie należy pisać w cudzysłowie tytułów cytowanych publikacji. h) Odwołania do literatury Do oznaczania odnośników (odsyłaczy) ustala się przyjmowanie numeracji cyfrowej, ciągłej dla całej pracy. Cyfra odnośnika (lub liczba wielocyfrowa) umieszczona w nawiasach kwadratowych (np. [12]) może być umieszczona w każdym miejscu zdania, byleby nie bezpośrednio po znaku interpunkcyjnym (przecinku, średniku, dwukropku, myślniku) i bezpośrednio po spójniku (i, oraz, więc) lub przyimku (z, w, na, itd.). Powołując się po raz pierwszy na akt prawny należy ów akt przedstawić w całej okazałości, podając miesiąc pełnym słowem, np. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). Numer Dz. U. może być podany w tekście podstawowym z użyciem nawiasów lub w postaci przypisu na dole strony. Przy kolejnych powołaniach się na ten sam akt prawny można już stosować formę skróconą, np. Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi... i) Spis literatury Powołując się na pozycję książkową należy podać: nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów); tytuł książki kursywą; nazwę wydawnictwa; miejsce i rok wydania; Strona 11 z 14

12 Na przykład: Harel D., Rzecz o istocie informatyki, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, Powołując się na publikacje zamieszczane w czasopismach należy przestrzegać reguł odnoszących się do pozycji książkowych, z następującymi uzupełnieniami: nazwę czasopisma umieszcza się kursywą, zaś wszystkie wyrazy z nazwy czasopisma (poza spójnikami) należy rozpoczynać dużą literą; po nazwie czasopisma (bez uprzedniego przecinka) należy podać rok wydania; a następnie (po przecinku) numer, zeszyt lub tom; na końcu (po przecinku) podaje się numery stron. Na przykład: Majdaniec J., Sam odzyskaj wszystkie dane, Chip 2008, nr 4, s Powołując się na stronę internetową należy po symbolu strony podać datę jej odczytu, czyli odwiedzenia. Przy stronach internetowych ważne jest podanie nazwy strony (jej właściciela) a nie tylko adresu internetowego. Pozwala to ocenić wiarygodność materiałów zamieszczonych na danej stronie, np.: Redakcja Słowników Języka Polskiego PWN. Witryna internetowa. stan z Obowiązek ten odnosi się zarówno do stron internetowych podawanych w przypisach (na dole strony pracy), jak i do ich spisu (wykazu) zamieszczonego na końcu pracy. W wykazie literatury (publikacji) zaleca się zachowanie kolejności poszczególnych pozycji wyznaczonej przez porządek alfabetyczny, a decyduje o niej pierwsza litera nazwiska autora. W sytuacjach niejednoznacznych należy przestrzegać następujących zasad: jeśli znane są wyłącznie inicjały autora, inicjał sygnujący nazwisko wyznacza alfabetycznie miejsce w wykazie; w przypadku dwóch lub więcej autorów (współautorów) pracy regułę alfabetyczną stosuje się wobec pierwszego autora; jeśli autorem pracy jest organizacja uwzględnia się pierwszą literę pierwszego wyrazu nazwy tej organizacji; jeśli praca nie ma wyróżnionego autora, należy ją umieścić w wykazie według liter pierwszego wyrazu tytułu; pracę zbiorową lokuje się w miejscu wyznaczonym alfabetycznie przez jej redaktora (redaktora naukowego, redaktora koordynatora); Strona 12 z 14

13 jeśli nie ma potrzeby wykazania całej pracy zbiorowej, zapis w wykazie powinien mieć następującą postać: Klonecki W., O statystyce matematycznej, [w:] Leksykon matematyczny (pr. zbior. pod red. nauk. M. Skwarczyńskiego), Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, Wszystkie opisane wyżej zasady formatowania i redakcji pracy zostały przestawione w przykładzie zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych. 5. Obowiązki promotorów prac dyplomowych oraz nauczycieli prowadzących seminaria dyplomowe 1. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek: przeanalizowania zaproponowanego przez dyplomanta harmonogramu pracy dyplomowej i po dokonaniu ewentualnej korekty zaakceptowania go; systematycznego sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy; wystawienia oceny pracy dyplomowej biorąc pod uwagę: poprawność i poziom rozwiązania problemów, systematyczność wykonywania pracy, umiejętność korzystania z literatury oraz cytowania prac osób trzecich, poprawność językową oraz stronę graficzną pracy. sprawdzenia przekazanego przez Dziekanat nośnika z wersją elektroniczną pracy dyplomowej pod kątem czy nie jest uszkodzony i posiada zapis w jednym z przyjętych programów. 2. Nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe zobowiązani są do: poinformowania studentów, iż podpisanie przez nich pracy dyplomowej jest zarazem oświadczeniem stwierdzającym, że praca została wykonana samodzielnie; omówienia zasad korzystania z literatury oraz cytowania prac osób trzecich; poinformowania o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich; zapoznania studentów z treścią Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników prac intelektualnych obowiązującego w Politechnice Białostockiej; Strona 13 z 14

14 zapoznania studentów z treścią niniejszych wytycznych i zaleceń. W treści przedstawionych wytycznych i zaleceń uwzględniono zapisy dotyczące przygotowania prac dyplomowych, które zostały zawarte w następujących aktach prawnych: 1. Regulaminie studiów Politechniki Białostockiej, 2. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 3. Zarządzeniu nr 307 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej. 4. Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników prac intelektualnych w Politechnice Białostockiej stanowiącym załącznik do Uchwały nr 3/43/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 10 listopada 2011 r. Strona 14 z 14

Załącznik do Uchwały nr 54/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 54/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 54/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich) na kierunku informatyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE

PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH KATEDRA BUDOWNICTWA WYKŁADOWCA :DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK PRACE DYPLOMOWE WYTYCZNE FORMALNE I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 67/2014 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 17 września 2014 roku

UCHWAŁA nr 67/2014 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 17 września 2014 roku UCHWAŁA nr 67/2014 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 48/2013 Rady WE z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. I. Wymogi formalne

WYTYCZNE. I. Wymogi formalne WYTYCZNE w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej I. Wymogi formalne 1. Temat pracy dyplomowej powinien

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

WYTYCZNE. w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej WYTYCZNE w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej I. Wymogi formalne 1. Temat pracy dyplomowej powinien

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 54/2015 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 24 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA nr 54/2015 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 24 czerwca 2015 roku UCHWAŁA nr 54/2015 RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Szczegółowych zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA. Wytyczne i zalecenia dotyczące formy i zakresu opracowania

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA. Wytyczne i zalecenia dotyczące formy i zakresu opracowania POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY LUBLIN, UL.NADBYSTRZYCKA 40 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA Wytyczne i zalecenia dotyczące formy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA. Wytyczne i zalecenia dotyczące formy i zakresu opracowania

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA. Wytyczne i zalecenia dotyczące formy i zakresu opracowania POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY LUBLIN, UL.NADBYSTRZYCKA 40 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA Wytyczne i zalecenia dotyczące formy i zakresu opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA I. Wymogi formalne 12.

WYTYCZNE I ZALECENIA I. Wymogi formalne 12. Powołując się na publikacje zamieszczane w czasopismach należy stosować reguły odnoszące się do pozycji książkowych, z tym, że po nazwisku i tytule artykułu umieszcza się nazwę czasopisma w cudzysłowie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej Wymogi formalne Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem kształcenia, specjalnością dyplomowania i uwzględniać profil działalności katedry

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Załącznik do Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca2016 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia I stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Załącznik Nr 3 1. Warunkiem uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uchwałą nr 1/2013 z dnia 18.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-2.1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca projekt inżynierski Przedmiot zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI

Data: Symbol: P-RIB-3-1. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N2 PROJEKT INŻYNIERSKI PROJEKT INŻYNIERSKI 1/6 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania projektów inżynierskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Projekt inżynierski zwany Pracą wykonywany

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC MAGISTERSKICH NA WYDZIALE TURYSTYKI I REKREACJI PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA W RADOMIU 1. INFORMACJE OGÓLNE Przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Studia II stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik Nr 2 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Data: Symbol: P-RIB-2.2. Procedura. Strona/stron: 1/6. Wydanie: N3 PRACA DYPLOMOWA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 1/6 MAGISTERSKA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje opis trybu i zasad wykonania prac dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna. 2. TERMINOLOGIA Praca dyplomowa - praca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK)

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dyplomowania w WSGK w Kutnie określa procedury administracyjne i zasady edytorskie przy pisaniu

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Załącznik nr 1 Do uchwały nr 13 Rady Wydziału Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Złożona praca dyplomowa powinna

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Tytuł i treści zawarte

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

6 Za realizację programu oraz dyscyplinę finansową studiów podyplomowych odpowiada kierownik studiów, a w szczególności za: 1) organizację studiów i

6 Za realizację programu oraz dyscyplinę finansową studiów podyplomowych odpowiada kierownik studiów, a w szczególności za: 1) organizację studiów i Uchwała Nr 12/2006 z dnia 25 października 2006 roku ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ 1 1. Podstawa prawna: art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE EEIA Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz precyzuje sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. DNS.430-12/13 ZARZĄDZENIE Nr 48/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 1. Wymogi stawiane pracom dyplomowym realizowanym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia

z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ http://bip.ajp.edu.pl ZARZĄDZENIE NR 18/0101/2016 REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 1 września 2016 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015

Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015 Jak powinna wyglądać praca inżynierska? Anna Wojtowicz Częstochowa 2015 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia, jako autorskie dzieło dyplomanta powinna potwierdzać jego umiejętność wypowiadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo