PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Główny Urząd Statystyczny al. Niepodległości 208 Osoba do kontaktów: Grażyna Osińska Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd krajowy lub federalny Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Rozbudowa Systemu Informacyjnego Intranet, w tym wykonanie projektu technicznego, dostarczenie brakującej infrastruktury i licencji wraz z zapewnieniem wymaganych szkoleń i świadczeniem usługi asysty technicznej. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska. Kod NUTS PL 1/13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i migracja do nowszej wersji Systemu Informacyjnego Intranet opartego o technologię Sharepoint Server 2007, polegająca na dostarczeniu brakujących komponentów, brakującej infrastruktury (w tym urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i czytników kodów) i licencji, zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu systemu do użytkowania we wszystkich jednostkach statystyki publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń i zapewnienie asysty technicznej. System Informacyjny Intranet (SII) po rozbudowie ma realizować zadania wewnętrznego portalu korporacyjnego statystyki publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów obsługującego dokumenty przychodzące, wewnętrzne i wychodzące, gdzie: 1) portal korporacyjny w wyniku rozbudowy musi zapewnić możliwość: a) prowadzenia wewnętrznego serwisu informacyjnego zapewniającego dostęp do firmowych informacji, aplikacji, dokumentów oraz poczty elektronicznej, b) pracy grupowej - wspólnej pracy nad dokumentami i wsparcia dla zespołów zadaniowych, c) projektowania i udostępniania aplikacji intranetowych, d) prowadzenia witryny osobistej pracownika zagregowanej informacji o przydzielonych zadaniach, e) przeszukiwania zawartości całego portalu wraz z możliwością dostępu do źródeł zewnętrznych, f) publikowania, agregacji, analizy i raportowania danych, 2) system elektronicznego obiegu dokumentów musi zapewnić możliwość: a) wprowadzenia do systemu dokumentów wpływających w formie elektronicznej oraz papierowej (skanowania i wprowadzania do systemu ich cyfrowych obrazów), b) obsługi obiegu dokumentów elektronicznych wewnątrz organizacji oraz wysyłki dokumentów wychodzących, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, c) zarządzania procesami pracy, w tym definiowania nowych procesów, dokonywania analizy, modelowania oraz dokonywania pomiarów procesów pracy, d) tworzenia nowych schematów dokumentów, spraw, raportów i elektronicznych formularzy, e) integracji z zewnętrznymi źródłami danych (bazy danych, usługi sieciowe) i systemami, f) prowadzenia elektronicznego archiwum (w tym dla dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym dzięki dostarczanemu serwerowi znakowania czasem), g) spełnienia wymogów ustawowych, w tym w zakresie elektronicznej obsługi interesantów, w tym wystawiania UPO poprzez dostarczany HSM, 3) system SII dostarczy również funkcjonalności wspierające realizację zadań pracowników, w tym: a) umożliwiające zarządzanie zasobami, b) umożliwiające prowadzenie ewidencji czasu pracy (wykorzystywane także dla potrzeb procesów pracy), c) pozwalające na rejestrowanie zmian w strukturze organizacyjnej GUS oraz jednostek podległych i podporządkowanych Prezesowi GUS, d) indywidualny kalendarz pracownika. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje etapy: 1) Etap I: wykonanie projektu technicznego systemu. 2) Etap II: rozbudowę wraz z wykonaniem dostaw sprzętu (w tym małej infrastruktury), oprogramowania i licencji, wdrożenie, testy i odbiór systemu, przeprowadzenie szkoleń, wraz ze świadczeniem asysty technicznej w okresie wdrożenia systemu. 3) Etap III: świadczenie usługi asysty technicznej po wdrożeniu systemu. 2/13

3 3/13 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 34 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie ,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru zadania/ etapu do Zamawiającego. 1. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Umowa w terminie do r. będzie finansowana w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15 % z polskich środków krajowych (współfinansowanie), a w okresie od r. Umowa będzie finansowana ze środków budżetowych z zastrzeżeniem, że opłata za wykonanie Umowy realizowanej do r. będzie dokonana w grudniu 2013 r. ze środków Projektu SISP, tzn. w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15 % ze środków krajowych (współfinansowanie). 3. Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu SISP, tj. Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek statystyki publicznej. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 3/13

4 4/13 III.2) III.2.1) Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, g) jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, h) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 ppkt b)-d) i ppkt f) przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 4/13

5 5/13 III.2.2) III.2.3) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1.1 ppkt e) przedkłada wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem wskazanych terminów Dokumenty podmiotów występujących wspólnie. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 lub 1.2 w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla udokumentowania spełnienia warunku w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (oryginały lub kopie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem), w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej ,00 PLN. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione warunki musi spełniać co najmniej 1 podmiot albo podmioty mogą spełniać je łącznie. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 5/13

6 6/13 podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wdrożenia, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że: a) wykonawca przedstawi wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegających na: I. co najmniej trzy zamówienia systemów informatycznych klasy Portal Intranetowy, o wartości przekraczającej PLN brutto za każdą wykonaną usługę, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tzn. obejmujących zaprojektowanie, implementację i wdrożenie portalu intranetowego o modułowej strukturze, realizującego co najmniej funkcjonalność obsługi urlopów wraz z obsługą zastępstw i obsługi delegacji wraz z rozliczaniem pracowniczych podróży służbowych w organizacji o strukturze rozproszonej, ogólnopolskiej posiadającej co najmniej 5 oddziałów oraz co najmniej 300 użytkowników, w tym: 1. co najmniej dwa zamówienia opisane w punkcie I. dodatkowo obejmowały zaprojektowanie, implementację i wdrożenie rozwiązania intranetowego opartego o platformę Microsoft SharePoint Server, 2. co najmniej jedno z zamówień opisanych w punkcie I. musi dodatkowo spełniać wszystkie poniższe wymagania: 1) dotyczy wdrożenia systemu, w którym liczba użytkowników pracujących w lokalizacjach rozproszonych geograficznie jest większa niż 1000, 2) dotyczy wdrożenia, w którym system został uruchomiony w architekturze wieloserwerowej z wykorzystaniem mechanizmów klastrowania, load balancingu oraz mechanizmów failover, 3) dotyczy wdrożenia, w ramach którego została wykonana integracja z każdym z wymienionych poniżej systemów: integracja z usługami Active Directory w zakresie autoryzacji i autentykacji użytkowników, integracja z systemem poczty korporacyjnej. 3. co najmniej jedno z zamówień opisanych w punkcie I. musi dodatkowo spełniać wszystkie poniższe wymagania: 1) dotyczy wdrożenia systemu w architekturze rozproszonej, w organizacji, która posiada co najmniej 10 oddziałów terenowych, 2) dotyczy wdrożenia systemu, który na poziomie administracyjnym posiada możliwość dostosowania funkcjonalności do potrzeb poszczególnych oddziałów oraz zapewnia możliwość delegowania funkcji zarządzania zawartością i funkcjami portalu dla przedstawicieli różnych oddziałów, 3) dotyczy wdrożenia systemu dostosowanego w warstwie graficznej do wytycznych identyfikacji wizualnej firmy, 4) dotyczy wdrożenia, w ramach którego została wykonana integracja z każdym z wymienionych poniżej systemów: integracja z usługami Active Directory w zakresie autoryzacji i autentykacji użytkowników, integracja z systemem poczty korporacyjnej, oraz. II. trzy zamówienia systemów informatycznych klasy Elektroniczny Obieg Dokumentów (wraz z instalacją i wdrożeniem) o wartości przekraczającej PLN brutto za każdą wykonaną usługę, wdrożonych 6/13

7 7/13 w architekturze zapewniającej wysoką dostępność oraz obsługujących korespondencję przychodzącą, wewnętrzną i wychodzącą realizowaną zgodnie z instrukcją kancelaryjną opartą o wykaz akt, w tym: 1. co najmniej dwa z zamówień opisanych w punkcie II. muszą dodatkowo spełniać wszystkie poniższe wymagania: 1) dotyczy wdrożenia systemu zrealizowanego w sieci WAN lub Internet dla co najmniej 500 użytkowników w rozproszonych lokalizacjach, 2) dotyczy wdrożenia systemu zrealizowanego dla co najmniej 10 lokalizacji, 3) Dotyczy wdrożenia systemu zapewniającego możliwość składania i weryfikowania podpisu elektronicznego, 4) dotyczy wdrożenia systemu obsługującego min. 5 dedykowanych procesów obiegów dokumentów Zamawiającego, 5) dotyczy wdrożenia systemu zrealizowanego z wykorzystaniem technologii: Microsoft SharePoint 2007 lub nowszy, 2. co najmniej jedno z zamówień opisanych w punkcie II. musi dotyczyć wdrożenia systemu, którego elementem była spełniająca wszystkie wymogi prawne Elektroniczna Skrzynka Podawcza zintegrowana z wdrożonym Elektronicznym Obiegiem Dokumentów. b) Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających następujące kwalifikacje, przy czym dopuszcza się pełnienie jednocześnie dwóch różnych ról przez jedną osobę: I. Kierownik Projektu osoba, która posiada: 2. kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami potwierdzone posiadaniem jednego ze wskazanych certyfikatów: PRINCE2 Practitioner lub IPMAmin. Level C lub Project Management Professional (PMP) (patrz przypis 2), 3. minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika projektów informatycznych i udział, w każdym z tych lat, w co najmniej jednym projekcie w tej roli, 4. udział w roli Kierownika projektu w co najmniej 2 projektach o wartości minimum PLN brutto za każdą wykonaną usługę, 5. poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 6. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się II. Zespół Architektów Systemów i Bezpieczeństwa co najmniej 2 osoby, z których każda posiada: 2. udział w roli architekta w obszarze informatycznej infrastruktury technicznej lub oprogramowania, w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę co najmniej PLN brutto każdy, 3. znajomość zasad architektury korporacyjnej potwierdzona co najmniej certyfikatem TOGAF 8 Certified lub TOGAF 9 na poziomie Foundation, lub IT Architect Open Group, wydanym przez instytucję akredytowaną przez The Open Group, lub certyfikatem IBM Certified Infrastructure Systems Architect (patrz przypis 2), 4. poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, 5. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się Dla Zespołu wymagane są następujące kwalifikacje i certyfikaty techniczne: 7/13

8 8/13 1. certyfikat dokumentujący znajomość przynajmniej jednego systemu operacyjnego na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania systemu operacyjnego lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 2. certyfikat dokumentujący znajomość przynajmniej jednego systemu zarządzania bazą danych na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania systemu zarządzania bazą danych lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 3. certyfikat dokumentujący znajomość przynajmniej jednego systemu zarządzania infrastrukturą IT na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania systemu zarządzania infrastrukturą IT lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 4. kwalifikacje eksperckie z zakresu bezpieczeństwa informacji potwierdzone posiadaniem certyfikatu CISA: Certified Information System Auditor (http://www.isaca.org) lub certyfikatu CISSP: Certified Information System Security Professional (http://www.isc2.org) (patrz przypis 2). III. Analityk Systemów Integracyjnych osoba, która posiada: 2. udział w roli analityka lub projektanta w co najmniej 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę co najmniej PLN brutto każdy, w obszarze informatycznej infrastruktury technicznej i oprogramowania, 3. certyfikat dokumentujący znajomość architektury systemów SOA; certyfikat powinien być wydany przez producenta oprogramowania służącego do integracji systemów IT zgodnego z SOA, 4. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się IV. Zespół Analityków Aplikacyjnych co najmniej 4 osoby, przy czym każda z tych osób posiada: 2. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy biznesowej i systemowej; 3. udział w co najmniej w 2 projektach, gdzie zajmowała się modelowaniem procesów biznesowych z zastosowaniem języka UML 2.0, 4. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się Dla Zespołu wymagane są następujące kwalifikacje i certyfikaty techniczne: 1. przynajmniej 2 osoby brały udział w minimum dwóch projektach informatycznych dotyczących wdrożenia systemu klasy workflow, 2. przynajmniej 2 osoby mają doświadczenie w roli analityka wiodącego (lub równoważnej roli) w realizacji minimum jednego projektu informatycznego, 3. przynajmniej 2 osoby mają co najmniej 2-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów wykorzystujących Internet, dokument elektroniczny i podpis elektroniczny. V. Zespół Ekspertów ds. wdrożenia i utrzymania co najmniej 2 osoby, z których każda posiada: 2. doświadczenie w zakresie wdrażania systemu informatycznego, w którym odpowiadał za przeprowadzenie zakończonego sukcesem wdrożenia w którym liczba użytkowników końcowych przekracza osób), 3. doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania (synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, systemy do odtwarzania po awarii, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności), 4. doświadczenie w projektowaniu utrzymania dla systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności, 5. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się 8/13

9 9/13 VI. Lider zespołu programistów: osoba, która posiada: 2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania dedykowanych systemów informatycznych w tym co najmniej jeden z tych systemów powinien być wdrożony z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio, 3. udział w minimum jednym projekcie jako lider zespołu programistów, 4. udział w minimum jednym projekcie o wartości usług PLN obejmującym, swym zasięgiem ponad 1000 użytkowników w minimum 10 lokalizacjach, którego przedmiotem było zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie dedykowanego projektu opartego o technologie Windows.Net i WCF, 5. certyfikat techniczny dokumentujący znajomość technologii Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub nowszy na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 6. certyfikat techniczny dokumentujący znajomość technologii Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 7. certyfikat techniczny dokumentujący znajomość technologii.net Framework, wydany przez producenta oprogramowania lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 8. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się VII. Specjalista ds. zapewnienia jakości osoba, która posiada: 2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrożeń systemów informatycznych, która brała udział w przynajmniej trzech projektach o wartości przekraczającej PLN brutto za każdą wykonaną usługę, 3. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną, 4. znajomość technologii Microsoft udokumentowana posiadaniem jednego z następujących certyfikatów technicznych: Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) (patrz przypis 1), 5. uprawnienia audytora systemu zarządzania usługami IT według normy ISO20000 wydane przez akredytowaną instytucję, lub certyfikat ITIL Foundation in IT Service Management wydany przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną (patrz przypis 2). VIII. Zespół Ekspertów ds. wytwarzania oprogramowania co najmniej 5 osób, przy czym każda osoba posiada: 2. udział w projekcie o wartości dostarczonych usług przekraczającej PLN, 3. certyfikat Microsoft Certified Professional Developer (patrz przypis 1), 4. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się Dla Zespołu wymagane są następujące kwalifikacje i certyfikaty techniczne: 1. przynajmniej 2 osoby posiadają znajomość technologii Microsoft udokumentowane posiadaniem jednego z następujących certyfikatów technicznych: Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) (patrz przypis 1), 9/13

10 10/13 2. przynajmniej 2 osoby posiadają certyfikat techniczny dokumentujący znajomość technologii Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub nowszy na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 3. przynajmniej 2 osoby posiadają certyfikat techniczny dokumentujący znajomość technologii Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1), 4. przynajmniej 2 osoby posiadają certyfikat techniczny dokumentujący znajomość systemu Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy na poziomie administracyjnym, wydany przez producenta oprogramowania lub akredytowaną przez niego instytucję (patrz przypis 1). IX. Projektant Integracji Systemów Dedykowanych osoba, która posiada: 2. kwalifikacje w zakresie integracji oprogramowania, w co najmniej dwóch różnych technologiach integracyjnych; 3. co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrożenia dedykowanych systemów informatycznych, 4. udział w minimum trzech projektach informatycznych, których przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu o wartości dostarczonych usług minimum PLN brutto każdy. X. Zespół Instruktorów co najmniej 2 osoby, z których każda posiada: 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych w tym zagadnień PKI, co może udokumentować przeprowadzeniem co najmniej 3 szkoleń przez każdego z instruktorów, 3. znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się Przypis 1 - Zamawiający dopuszcza wykazanie posiadania innych certyfikatów niż wymagane pod warunkiem, że potwierdzają one posiadanie co najmniej tej samej wiedzy co wymagane przez Zamawiającego i są wydane przez instytucję akredytowaną przez producenta danego oprogramowania/sprzętu. Przypis 2 - Zamawiający dopuszcza wykazanie posiadania innych certyfikatów niż wymagane. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazwy instytucji certyfikującej oraz nazwy certyfikatu w odpowiednim polu tabeli załącznika nr 21 Wykaz osób. Zamawiający uzna dla danego zakresu równorzędne certyfikaty, które: 1. potwierdzają posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego, 2. zostały wydane przez instytucję certyfikacyjną niezależną od dostawców usług integracyjnych i aplikacyjnych istniejącą na rynku międzynarodowym co najmniej 3 lata, która wydała co najmniej 1000 certyfikatów we wskazanym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie ww. wykazów według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku, gdy wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie określonych warunków, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówień w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. Wykonawca, który realizował zamówienia obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia określony w wymaganiach, winien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. W przypadku wykonawców, którzy realizowali usługi/zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 10/13

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo