SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Część I zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na platformie Microsoft SharePoint 2010 wraz z świadczeniem usługi serwisowej EZD, Część II dostawa półki do macierzy dyskowej NetApp FAS2040 CPV CPV CPV Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON: Zatwierdzam: Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ Jerzy Krawiec Strona 1 z 60

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Terminologia... 4 Rozdział 3 Stan aktualny... 4 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... 5 Część I zamówienia... 5 Część II zamówienia Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia Część I zamówienia Część II zamówienia Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział 7 Ocena ofert Część I zamówienia Część II zamówienia Rozdział 8 Zawarcie umowy Rozdział 9 Zasady Poufności Rozdział 10 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr 2 Wzór umowy Wzór umowy dla Części I zamówienia Wzór umowy dla Części II zamówienia Strona 2 z 60

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Część I zamówienia - zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na platformie Microsoft SharePoint 2010 wraz z świadczeniem usługi serwisowej EZD, Część II zamówienia - dostawa półki do macierzy dyskowej NetApp FAS2040, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty powinny być parafowane przez osobę podpisującą. 4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 141 Ustawy. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 60

4 Rozdział 2 Błąd krytyczny Terminologia Błąd uniemożliwiający użytkownikowi korzystanie z EZD, w szczególności niemożliwość: logowania, dodawania, edycji, usuwania lub przeglądania danych Błąd niekrytyczny Dokumentacja techniczna EZD Błąd ograniczający możliwość korzystania z niektórych funkcji EZD Zestaw dokumentów wytworzonych na potrzeby zaprojektowania, skonfigurowania i wdrożenia EZD System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Rozdział 3 Stan aktualny 1. Serwery wirtualne systemu Microsoft SharePoint 1.1. WEB serwer Windows Serwer 2008 R2 Standard 64Bit Procesor Xenon 2 GHz RAM 4GB Dysk 40 GB 1.2. Serwer aplikacyjny Windows Serwer 2008 R2 Standart 64bit RAM 4GB Procesor Xenon 2x 2GHz Dysk 40 GB Na serwerze zainstalowane są następujące aplikacje: 1) Windows SharePoint Foundation SQL Server; 2) SharePoint Server 2010 Server (licencja User CAL 300) + SQL Server 2008 R2; 3) Microsoft SharePoint Designer Dwa serwery bazy danych pracujące w klastrze Windows Serwer 2008 R2 Enterprise 64bit RAM 8GB Procesor Xenon 2x 2GHz Dysk lokalny 40 GB Na serwerach zainstalowano SQL Serwer Zasoby sprzętowe, na których są uruchomione systemy, o których mowa w pkt System VMWare ESX 7 serwerów kasetowych Dell PowerEdge Konfiguracja pojedynczego serwera: 1) 32 GB RAM; 2) 2x Intel Xeon 2 GHz. Strona 4 z 60

5 2.2. Zasoby dyskowe - Macierz. Maksymalna pojemność pojedynczego dysku wirtualnego to 512 GB. 3. W PKN wykorzystywane są: 3.1. usługa katalogowa Active Directory na serwerze Windows Serwer Microsoft Office 2010 Professional Plus Microsoft Visio 2010 Premium BizTalk Adapter Pack Zasoby określone w pkt. 1-2 są obecnie wykorzystywane jako repozytorium norm i dokumentów normalizacyjnych w postaci plików w formacie xml. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na platformie Microsoft SharePoint 2010 oraz świadczenie usługi serwisowej EZD. Celem wdrożenia EZD jest zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji w trzech trybach: a) elektronicznym obsługiwanym wyłącznie w Systemie EZD, b) tradycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia o którym mowa w pkt , c) w innych systemach informatycznych. System EZD musi zapewniać prowadzenie rejestracji dokumentów przychodzących i wychodzących również w przypadku trybów o których mowa w lit. b i c. 1. Wymagania ogólne 1.1. Zgodność z: Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698) Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1375) Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). Strona 5 z 60

6 Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1519) Ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926); Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) EZD musi zapewnić ochronę informacji zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC EZD powinien być aplikacją webową dla co najmniej 300 użytkowników jednoczesnego dostępu EZD musi zapewnić pracę w środowisku współdzielonym i realizować założenia pracy grupowej EZD musi być skonfigurowane na infrastrukturze opisanej w Rozdziale 3 pkt. 1 SWIZ. 2. Wymagania szczegółowe EZD: 2.1. Zestaw bibliotek powinien służyć jako kontenery dla plików (biblioteka dokumentów, biblioteka obrazów) Wspieranie procesów komunikacji w zespole (kalendarz oraz informacje) Dodawanie użytkowników do witryny i list oraz nadawanie im praw dostępu Możliwość wyznaczania zastępstw wybranych użytkowników, definiowania czasu trwania zastępstw, dokumentów udostępnianych oraz blokowania udostępniania wybranych dokumentów Możliwość definiowania struktury organizacyjnej, a w przypadku zmian organizacyjnych, łatwość wprowadzania zmian oraz aktualizacji struktury w EZD. Strona 6 z 60

7 2.6. Wyposażenie w narzędzie kontekstowej pomocy merytorycznej na każdym poziomie (np. podczas wypełniania formatki dostępna informacja co należy wpisać), z możliwością modyfikacji przez uprawnionego użytkownika Możliwość pracy w trybie offline, zapisywania nowych treści na bibliotekach witryny, tworzenie folderów, blokowanie edycji, zaznaczanie i podglądanie historii wersji plików Informowanie o zmianach na witrynie poprzez krótkie komunikaty z paska zadań systemu WINDOWS Aplikacje pakietu Microsoft Office muszą umożliwiać zapisywanie danych bezpośrednio w bibliotece witryny, bez konieczności podawania adresów URL Możliwość definiowania (ad-hoc) procesów obiegu dokumentów przez administratora bez użycia interfejsu programistycznego EZD musi umożliwiać archiwizację oraz przekazanie materiałów archiwalnych spakowanych w nieskompresowanym pliku paczka archiwalna do Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) EZD musi posiadać: 1) mechanizm generowania standardowych odpowiedzi na pisma wchodzące na podstawie wzorców zdefiniowanych w systemie w standardzie oprogramowania biurowego typu MS Office, 2) możliwość automatycznego tworzenia typowych dokumentów, np. poprzez wykorzystanie wzorców zdefiniowanych w systemie EZD (nadruk firmowy PKN, szablon faksu itp.), 3) szybkie wyszukiwanie dokumentów wg różnych atrybutów, z uwzględnieniem polskiej fleksji, tworzenie wzorów dokumentów i mechanizm generowania standardowych odpowiedzi na pisma Obsługę archiwum z możliwością przeglądania dokumentów i drukowania historii dokumentu EZD powinien posiadać zestaw raportów oraz zapewniać możliwość ich modyfikowania przez uprawnionego użytkownika oraz umożliwiać definiowanie nowych raportów, z wykorzystaniem danych znajdujących się w systemie Wykaz teczek i podteczek z podziałem na komórki organizacyjne, Wykaz akt sprawy z danej teczki/podteczki, Sumaryczne zestawienie akt sprawy wg JRWA, Liczba akt sprawy ogółem na pracownika, Liczba akt sprawy na pracownika w rozbiciu na kategorie, Strona 7 z 60

8 Sumaryczne zestawienie akt sprawy w toku/ załatwionych/ przeterminowanych, Lista pism zadekretowanych, Liczba pism na pracownika (obciążenie) Praca nad rejestrami i dokumentami: EZD musi zapewniać pełną obsługę korespondencji z automatycznym (systemowym) nadawaniem dokumentom unikatowego kolejnego identyfikatora przesyłkom wpływającym, przesyłkom wychodzącym i pismom wewnętrznym: 1) niezależnie od miejsca wpływu do systemu korespondencji (kancelaria ogólna, sekretariat dowolnej komórki organizacyjnej, pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie sprawy), 2) obsługę dowolnej ilości kancelarii i sekretariatów, 3) obsługę czterech składów chronologicznych oraz czterech składów informatycznych nośników danych: a) możliwość tworzenia określonego rodzaju składu (tylko skład chronologiczny lub tylko skład nośników) z przydzieloną lokalizacją, b) możliwość przenoszenia dokumentów między składami, c) funkcjonalności w ramach obsługi składów: przyjęcie i zwrot, wypożyczenia, wycofania i archiwizacja, wyszukiwania, raporty, 4) automatyczną lub ręczną wielostopniową obsługę dekretacji (na wydział, osoby lub grupę osób), przekazywanie pism oraz wysyłkę korespondencji, 5) wyświetlanie dokumentów przez osoby uprawnione, 6) możliwość jednoczesnego edytowania dokumentów przez wielu użytkowników, 7) ciągły dostęp do spraw będących w toku wraz z dokonywaniem oceny stopnia ich realizacji, rejestr korespondencji musi zawierać informacje o wszystkich dokumentach zarówno korespondencji wewnętrznej, jak i zewnętrznej niezależnie od trybu obiegu dokumentów, rejestr korespondencji musi obejmować m.in.: 1) informację o nadawcy, 2) datę nadania, wpływu, wysłania, dane dotyczące osoby odbierającej (wysyłającej), 3) rodzaje, klasyfikację spraw wg Instrukcji kancelaryjnej, 4) termin załatwienia sprawy, 5) datę i sposób załatwienia sprawy, 6) słowa kluczowe, Strona 8 z 60

9 EZD musi zapewniać prowadzenie wspólnej książki adresowej kontrahentów i książki adresowej wewnętrznej oraz posiadać mechanizm zapobiegający dublowaniu wpisów w bazie, EZD musi zapewnić wielostopniowy proces akceptacji dokumentu z wysyłaniem potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej do zainteresowanych, EZD musi umożliwić automatyczną rejestrację wszystkich wersji dokumentów i przedstawiać go w formie raportu definiowanego na podstawie danych znajdujących się w EZD, system EZD musi zapewniać możliwość cofnięcia się do poprzedniej wersji dokumentu, dokumentów zatwierdzonych nie można zmienić, ani usunąć Zarządzanie dokumentacją musi obejmować; przechowywanie dokumentów i załączników w różnych formatach (tekstowych i graficznych), możliwość skanowania dokumentów i ich wizualizacji (digitalizacji), możliwość przetwarzania obrazu na postać tekstową (OCR) Monitorowanie stanu realizacji spraw musi obejmować: EZD musi być wyposażony w odpowiedni system aktywnego raportowania, pozwalający przekazywać informacje o stanie zaawansowania realizacji poleceń, spraw i zadań (terminowość, opóźnienia, zagrożenia itp.), EZD musi umożliwiać monitorowanie stanu realizacji spraw i zadań z poziomu użytkownika zgodnie z posiadanymi przez niego uprawnieniami, EZD musi przypominać o zbliżającym się terminie nie załatwionych spraw i dokumentów, z możliwością ustalania indywidualnych terminów Zarządzanie sprawami musi obejmować: załatwienie i obsługę spraw wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt PKN (JRWA), obsługę listy spraw i teczek (łączenie dokumentów w sprawy i teczki), tworzenie raportów dla Kierownictwa, przechowywanie pełnej historii każdej sprawy dotyczącą operacji dokonywanych przez użytkowników, przypisując jednoznacznie odpowiedzialność za każdą czynność, kontrolę procesu archiwizacji akt sprawy EZD musi zapewniać łatwe i szybkie wyszukiwanie (dostęp) dokumentów i informacji poprzez m.in.: wykorzystanie dodatkowych indeksów, metryk i opisów dokumentów, Strona 9 z 60

10 podanie informacji kluczowych np. numeru kancelaryjnego, przypisanego słowa kluczowego (hasła), wykorzystanie różnych atrybutów: słów kluczowych, atrybutów pisma, względnie innych identyfikatorów użytkownika W zakresie integracji z podpisem elektronicznym EZD powinien umożliwiać: sygnalizowanie, że dany dokument jest podpisany elektroniczne, bez konieczności otwierania tego dokumentu, weryfikację podpisu elektronicznego z poziomu EZD (bez konieczności ręcznego uruchamiania dodatkowego oprogramowania), podpisywanie plików podpisem elektronicznym kwalifikowanym i niekwalifikowanym z poziomu EZD (bez konieczności ręcznego uruchamiania dodatkowego oprogramowania), podpisywanie dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie Migracja wskazanych danych ok dokumentów wraz z metadanymi z obecnego systemu (warstwa danych wykorzystuje bazę danych Oracle). 3. Instruktaż dla administratorów Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla 3 administratorów systemu z zakresu architektury Systemu EZD oraz jego administrowania. 4. Dokumentacja i przeniesienie autorskich praw majątkowych 4.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację EZD: techniczną, administratora, powdrożeniową, podręcznik użytkownika Dokumentacja, o której mowa w pkt powinna zawierać co najmniej specyfikację parametrów i elementów składowych opisywanego produktu lub procesu (w tym struktur baz danych) oraz opisywać jego możliwości, ograniczenia i konfigurację Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, Wzór umowy. 5. Gwarancje 5.1. Świadczenie usług gwarancyjnych Systemu EZD powinno spełniać następujące warunki: 5.2. Gwarancja i wsparcie Wykonawcy na 1 rok, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 3. Strona 10 z 60

11 5.3. Wykonawca usuwa błędy krytyczne w terminie 24 h od momentu zgłoszenia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 5.4. Wykonawca usuwa błędy niekrytyczne w terminie 7 dni kalendarzowych. 6. Serwis Usługa serwisowa (maintenance) EZD polega na: przeprowadzaniu modyfikacji EZD w celu dostosowania do wymagań formalno-prawnych; udzielaniu pomocy technicznej (konsultacji) w zakresie eksploatacji i administrowania EZD Usługa serwisowa powinna być świadczona po wdrożeniu EZD co najmniej 300 rbh, aż do wyczerpania liczby rbh zadeklarowanej w ofercie, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia podpisania Protokołu odbioru Etapu 3. Czas świadczonej usługi serwisowej na konkretną modyfikację musi być uzgodniony z Zamawiającym. Podstawą przyjęcia wykonanej modyfikacji jest akceptacja Zamawiającego. Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa półki do macierzy dyskowej NetApp FAS Wymagania ogólne: 7.1. Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) oraz Wykonawcy Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu na dostawę do PKN do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany i powinien pochodzić od autoryzowanego Partnera Handlowego producenta Oferowany sprzęt musi posiadać trzyletnią gwarancję opartą o świadczenia gwarancyjne producenta. Termin skutecznej naprawy 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń 24/dobę 7 dni w tygodniu do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy i producenta sprzętu W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu. Strona 11 z 60

12 7.6. Wymaga się, aby serwis gwarancyjny sprzętu świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski Wykonawca powinien zapewnić w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejęcie przez producenta oferowanego sprzętu na siebie wszelkich zobowiązań związanych z serwisem - do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu Wykonawca powinien zapewnić możliwość odpłatnego przedłużenia czasu serwisu producenta o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji (dotyczy również pozostawiania dysków twardych u Zmawiającego) do oferty należy załączyć oświadczenie producenta sprzętu Producent sprzętu musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 lub innymi powszechnie uznawanymi w Unii Europejskiej do oferty należy załączyć certyfikat Oferowany sprzęt musi posiadać Deklarację zgodności CE do oferty należy załączyć Deklarację zgodności CE 8. Wymagania szczegółowe półki do macierzy: 8.1. Wyposażenie w minimum 12 dysków 3.5 SATA 7.2k RPM, 3TB. Dodatkowe dyski są parametrem ocenianym w kryterium oceny ofert Możliwość rozbudowy do 24 dysków 3.5 SATA lub SAS w ramach 1 półki Obudowa typu RACK 4U, wyposażona w szyny montażowe Okablowanie wymagane do połączenia z macierzą NetApp FAS Współpraca z macierzą NetApp FAS2040 i z oprogramowaniem "Data ONTAP Release 7.3.4" Minimum 2 redundantne zasilacze z możliwością wyjęcia pojedynczego zasilacza w czasie pracy. 9. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczony sprzęt w obecności pracownika Zamawiającego. Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia Część I zamówienia 1. Zamówienie powinno zostać realizowane etapowo. Wymagany jest podział realizacji zamówienia na następujące etapy: Etap 1 Projekt techniczny Projekt techniczny musi zawierać architekturę logiczną i fizyczną Systemu EZD, zakres funkcjonalny oraz opisy procesów. Strona 12 z 60

13 Etap 2 Skonfigurowanie EZD Produktem finalnym Etapu 2 będzie skonfigurowanie Systemu EZD zgodnie z zatwierdzonym Projektem technicznym w stopniu umożliwiającym uruchomienie wersji produkcyjnej EZD, co zostanie potwierdzone testami akceptacyjnymi. Etap 3 Wdrożenie EZD Wdrożenie będzie polegać na: a) uruchomieniu produkcyjnym Systemu EZD, b) migracji danych z aplikacji wykorzysującej platformę bazy danych Oracle, c) udzielaniu wsparcia pracownikom Zamawiającego, d) usuwaniu ewentualnych błędów oraz wprowadzaniu zmian nie wykraczających poza zakres Projektu technicznego polegających na dostosowywanie Systemu EZD w celu poprawy wydajności oraz ułatwienia obsługi (system przyjazny użytkownikowi), e) przeprowadzeniu instruktażu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 3. Etap 4 Serwis EZD Zgodnie z Rozdziałem 4 pkt Terminy realizacji poszczególnych etapów nie powinny przekroczyć: dla etapu 1 1 miesiąc od podpisania umowy; dla etapu 2 3 miesiące od zaakceptowania Projektu technicznego dla etapu 3 2 miesiące od odbioru etapu 2 dla etapu 4 zgodnie z Rozdziałem 4 pkt 6, z zastrzeżeniem pkt i Wynagrodzenie za zrealizowane etapy będzie dokonane po podpisaniu protokołu odbioru danego etapu przez upoważnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę W zakresie w jakim umowa obejmuje realizację świadczeń w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. wchodzi ona w życie odpowiednio z dniem 1 stycznia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r., o ile Zamawiający w terminach odpowiednio do 31 grudnia 2012 r. oraz do 31 grudnia 2013 r. poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, że środki na ten cel zostały ujęte w planie finansowym Zamawiającego W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.2., umowa rozwiązuje się odpowiednio z dniem 31 grudnia 2012 r. lub Strona 13 z 60

14 z dniem 31 grudnia 2013 r., a Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu. Część II zamówienia 3. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt w terminie 30 dni od daty udzielenia zamówienia. Wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę będzie dokonane po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: 1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy: wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Część I zamówienia - co najmniej dwa zamówienia polegające na wdrożeniu oprogramowania o wartości brutto co najmniej PLN Część II zamówienia - co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości brutto co najmniej PLN Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Wykazu zrealizowanych: Część I zamówienia co najmniej dwóch zamówień podlegających na wdrożeniu oprogramowania o wartości brutto co najmniej PLN, Część II zamówienia - co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego o wartości brutto co najmniej PLN; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia i/lub dostawy zostały wykonane w sposób należyty, Strona 14 z 60

15 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na min. kwotę: Część I zamówienia zł, Część II zamówienia zł Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. kwotę: Część I zamówienia zł, Część II zamówienia zł. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę zarówno na Część I zamówienia i Część II zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, także w sytuacji gdy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie Części I i II zamówienia na min. kwotę PLN Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty. Strona 15 z 60

16 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może brać udziału Wykonawca, po którego stronie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona na podstawie: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania Strona 16 z 60

17 decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane od zagranicznego Wykonawcy: 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) litera a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. 1) litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma Strona 17 z 60

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo