' # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&."

Transkrypt

1 ! "#$%! "# $

2 % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*, <#%.0", 0) * ' (!"#$%&''()''' * +,- * - * -./!

3 # ) 0H G 7!**% 6! /0 - * 3* 0 3* / / * 8 I 7 +J * 003! * 0 0!! 0 * * 0 CI )& )+J, * BG %),-.J"& 0)" :53* -* 5 * 3038;593 :8*.90; 5.* 3 3?G $* "/ !0.3/038 0 * 30 5 =G 7)# J')!)"/ 0 0 * 0<.9 3* 0 * 3-038* 0 / 0 5 0/ GG 3* *.9=>FG 3

4 $* %J!&.3!.30 * 3 03!./ / /I? / ;8* < 5 EG!*!#J)0) * /..3< *.* 0.3/0 55* / D? 4

5 "K# #09 "* )0* &., &.*, >#"A )) * * 9* 9 3*/ 0 8?/ ) 0L&.9* H+ )* ))* 9..9*)*+) )&!+ M 0&., ) ) ) 00* & "& 9 *! ) 00& H),& * N& H)& *&, )! O &! M0&.,!& *.,*0&., 0&., *) 0&., *& & 0&., * 09,*, 0&., *99 0&., *! 0&., *.& 0&., 08*.9, 0&., 0).)!, 0&., 0.* 0&., *9& 0&., * ** 0&., *&! & ) 0&., *!& * 9,0 9.,+ * * )) #" ) CDD? 9. &8* 3*/ 0 8? / 0) * 5

6 6

7 Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol., No. /00 Jan Zbigniew CZAJGUCKI Filozoficzno-naukowo-dysertacyjne problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnociowych w wieloaspektowych systemach Wstp Celem artykułu jest przedstawienie wyrónionych problemów modelowania relacji niezawodnociowych w systemach pojmowanych z okrelonych punktów widzenia, i problemów komputerowej symulacji tych relacji z uyciem ich modeli pozyskanych w rozwaanym modelowaniu. System jest rozumiany jako twór ludzkiej wyobrani, odnosi si go do okrelonej rzeczywistoci wyodrbnionej według reguł pojmowania systemu, stanowi okrelon cało złoon z elementów i relacji midzy nimi. Niezawodno jest jedn z najbardziej istotnych cech obiektów technicznych, w szczególnoci złoonych, traktowanych jako systemy techniczne, wynikajc z potrzeby realizacji przez nie okrelonych funkcji, potrzeby szeroko pojtego bezpieczestwa i z uwarunkowa ekonomicznych. Niezawodno ta jest współzalena z zachowaniem człowieka jako uytkownika obiektów technicznych, a take wpływa na otoczenie tych obiektów, w szczególnoci na przyrod. W artykule przedstawiono syntez problemów zawodnoci systemów antropotechnicznych ( człowiek obiekt techniczny ) w kontekcie relacji tych systemów z szerzej pojtymi systemami, mianowicie socjoekotechnicznymi ( ludzie obiekty techniczne przyroda ). Nauka poczwszy od Arystotelesa [] do Penrose'a [] zajmuje si zagadnieniami modelowania rónego rodzaju relacji. W odniesieniu do relacji niezawodnociowych modelowanie ma szczególny charakter, mianowicie interdyscyplinarny i systemowy, ze wzgldu na wielopostaciowo rozwaanych systemów, a take etyczny ze wzgldu na sens działa w yciu doczesnym. Opisano system działa modelujcych rozwaane relacje niezawodnociowe. Scharakteryzowano problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnociowych, w szerokim ich rozumieniu, w sensie filozoficznym, naukowym i dysertacyjnym. Synteza problemów zawodnoci systemów antropotechnicznych Skutki zawodnoci systemów antropotechnicznych, to: ) niemono zrealizowania funkcji zada przez obiekty techniczne, ) zagroenie bezpieczestwa: systemów antropotechnicznych, 7

8 8 3) straty ekonomiczne: 7!*%7' otoczenia tych systemów: ludzi, obiektów technicznych, innych ni te, których niezawodno jest rozwaana, i rodowiska przyrodniczego, bezporednie koszty utrzymania zdatnoci obiektów technicznych, porednie, tzw. straty przestojowe uszkodzonych obiektów technicznych i funkcjonalnie z nimi zwizanych obiektów, rynkowe, 4) deprecjacja wartoci etycznych. W problematyce szeroko pojtej niezawodnoci zorientowanej na rozwaane systemy, wyrónia si problemy: społeczne, techniki i naukowe [3, 4]. Problemy społeczne: jak zaspokoi potrzeby społeczne, przy zawodnych systemach antropotechnicznych? jak zapewni szeroko rozumiane bezpieczestwo przy zawodnych systemach antropotechnicznych? jak efektywnie, według ekonomicznych kryteriów, rozporzdza technik, przy ograniczonej jej niezawodnoci i zawodnoci człowieka? jak kształci i wychowywa dzieci, młodzie, w tym studentów, aby naukowcy, inynierowie, ekonomici oraz ludzie zajmujcy si innymi dziedzinami ycia posiedli stosown wiedz i umiejtno do rozwizywania problemów współczesnej cywilizacji, w tym problemów niezawodnoci systemów antropotechnicznych? Problemy techniki: jaka ma by wymagana, z racji wielu potrzeb, niezawodno obiektów systemów technicznych? jak zaprojektowa, a nastpnie wytworzy obiekty techniczne o wymaganej niezawodnoci? jak utrzyma wymagan niezawodno obiektów technicznych w eksploatacji? Problemy naukowe: jak wartociowa technik w wietle potrzeb społecznych, a szerzej w kontekcie rozwoju cywilizacji w okrelonym kierunku, najlepiej wyznaczonym dnoci do najwyszych wartoci etycznych? jak postulowa wymagan niezawodno obiektów technicznych? jak utworzy system projektowania obiektów technicznych o wymaganej niezawodnoci? jakie stosowa technologie wytwarzania obiektów technicznych o wymaganej niezawodnoci? jak powinien przebiega proces eksploatacji obiektów technicznych, aby utrzyma ich wymagan niezawodno?

9 6! /0 - * 3* 0 3* / / * 8 jak i co bada w zakresie niezawodnoci systemów antropotechnicznych i socjoekotechnicznych? jak doktoryzowa w dziedzinie niezawodnoci systemów? Rozwizywaniu ww. problemów słuy tu rozwaane modelowanie, stanowi ono istotne ogniwo w systemie metod i rodków (wraz z symulacj komputerow) tego rozwizywania. 3. Modelowanie relacji niezawodnociowych Niezawodnoci R(t) okrelonego obiektu nazywa si jego zdolno do poprawnego funkcjonowania w okrelonych warunkach {w} i w cigu okrelonego czasu t. Miar niezawodnoci R(t) obiektu jest zwykle prawdopodobiestwo P jego nieuszkodzenia U w czasie t i warunkach {w}, zatem R(t)=P{U (0,t]} {w}. () Warunki {w} dzieli si na wewntrzne {w w } i zewntrzne {w z }. Przykładowo, w odniesieniu do obiektu technicznego, pierwsze {w w } wyraa si poprzez cechy materiałowe jego elementów, własnoci postaci konstrukcyjnej, cechy obcie, napre i wytrzymałociowe, własnoci technologii i jakoci wytwarzania, cechy procesów fizyczno-chemiczno-biologicznych w nim wystpujcych, właciwoci płynów współpracujcych z elementami konstrukcyjnymi. Jako warunki zewntrzne {w z } wystpi cechy personelu eksploatujcego (uytkujcego i obsługujcego) obiekt techniczny, właciwoci rodowiska naturalnego otoczenia przyrodniczego obiektu technicznego, cechy obcie zewntrznych tego obiektu. Trwałoci T obiektu jest nazywana jego zdolno do zachowania własnoci uytkowych w okrelonych warunkach {w} i w okrelonym czasie t. Relacj niezawodnociow nazywamy symbolicznie zapisan zaleno midzy wielkociami, sporód których co najmniej jedna jest niezawodnociow okrelonego obiektu bd jest wielkoci z t niezawodnoci skojarzona inn zalenoci [5]. Formy wyraania relacji niezawodnociowych umoliwiajce ich wartociowanie mog by róne, nazywamy je formalnymi modelami relacji niezawodnociowych. Jako formy wyraania relacji niezawodnociowych wyrónia si, [5]: z uyciem funktorów logicznych, matematyczne, i te s wielopostaciowe, jednake maj wspóln własno, mianowicie probabilistyczno, oraz graficzne. Rodzaje relacji niezawodnociowych: przyrodnicze (fizyczne, chemiczne, biologiczne, i ich kombinacje, np. fizyczno-chemiczne), szczegółowe sporód przyrodniczych, np. psychologiczne, ekologiczne, ekonomiczne. Cechy relacji niezawodnociowych i ich modeli, to: interdyscyplinarno, systemowo, probabilistyczno oraz cigło lub dyskretno. Ogólny schemat modelowania relacji niezawodnociowych jako systemu wyrónionych działa przedstawiony jest na rysunku, na podstawie [5]. 9

10 7!*%7' I identyfikacja obiektów MOR mylowe odwzorowanie relacji niezawodnociowych EOR eksperymentalne odwzorowanie relacji niezawodnociowych W weryfikacja modeli relacji niezawodnociowych przepływ informacji informacyjne sprzenia zwrotne Rys.. Schemat systemu modelowania relacji niezawodnociowych Fig.. Diagram of the system of reliability relations modelling Identyfikacja (I) obiektów, to identyfikacja cech obiektów w rozwaanych systemach, oraz cech procesów wystpujcych w tych systemach. Mylowe odwzorowanie relacji niezawodnociowych (MOR) stanowi hipotetyczno-dedukcyjne rozumowanie kojarzce zwizki midzy wyrónionymi cechami sporód cech identyfikacji obiektów. Eksperymentalne odwzorowanie relacji niezawodnociowych (EOR), to modelowe (w laboratorium) i rzeczywiste (w warunkach rzeczywistych) badania okrelonych relacji w rozwaanych systemach. Mylowe i eksperymentalne odwzorowanie relacji niezawodnociowych stanowi tworzenie modeli tych relacji. Weryfikacja (W) utworzonych modeli relacji niezawodnociowych polega na sprawdzaniu relatywnoci tych modeli do realiów, drog mylow lub eksperymentu, ale inn ni ta, któr dokonano utworzenia tych modeli. Modelowanie rozwaanych relacji niezawodnociowych, w wyrónianych systemach, powinno odbywa si zgodnie z niej wymienionymi zasadami [5], mianowicie: ) zasada zgodnoci modelowania relacji niezawodnociowych z prawami natury, zwanymi prawami nauk przyrodniczych, w szczególnoci z prawami fizyki, chemii i biologii, i z prawami innych nauk, ni przyrodnicze, np. ekonomii, 0 ) zasada inferencyjnego wynikania, tzn. zgodnego z regułami logiki, w rozwaanym modelowaniu, 3) zasada relatywnoci matematycznych form wyraania relacji niezawodnociowych do powyszych zasad, 4) zasada systemowego modelowania rozwaanych relacji,

11 6! /0 - * 3* 0 3* / / * 8 5) zasada relatywnoci modeli relacji niezawodnociowych do potrzeb realizacji celów poznawczych i utylitarnych. Szczegółowe omówienie powyszych zasad jest podane w [5]. Wyrónia si nastpujce relacje niezawodnociowe: relacje midzy realizacjami trwałoci elementów a ich niezawodnociami; relacje midzy niezawodnociami elementów a niezawodnoci okrelonego obiektu technicznego; relacje midzy wymagan niezawodnoci obiektu technicznego a projektowanymi niezawodnociami jego elementów składowych; relacje midzy projektowanymi niezawodnociami elementów a ich projektowanymi przecitnymi trwałociami; relacje midzy cechami procesów powodujcych uszkodzenia elementów a ich przecitnymi trwałociami; relacje midzy niezawodnociami okrelonych elementów a czasami (okresami) ich uytkowania do profilaktycznych wymian. Te wyrónione, i dalsze relacje niezawodnociowe oraz ich modele s podane, m.in. w [5-9]. Przykład systemu działa modelujcych relacje niezawodnociowe w projektowaniu złoonych systemów technicznych oraz przykładowe wyniki, w postaci wykresów relacji, komputerowej symulacji okrelonych relacji podane s w [0]. Osobn kwesti s relacje w systemach antropotechnicznych i socjoekotechnicznych, takie jak relacje midzy cechami człowieka a jego niezawodnoci, relacje miedzy niezawodnoci systemów antropotechnicznych a właciwociami ich otoczenia, relacje midzy zawodnoci systemów antropotechnicznych a ekonomicznymi skutkami tej zawodnoci. Tym zagadnieniom powicone s, m.in. prace [-4] i tam cytowane. Szczególn uwag zwraca si na przyczynowo-skutkowo relacji niezawodnociowych wyraon w [4], jako istotn cech rozwaa niezawodnociowych w odniesieniu do wszelkich obiektów. Istotn kwesti jest takie modelowanie, aby pozyskiwa wiarygodne modele rozwaanych relacji, sensu stricto procesów zwizanych z niezawodnoci systemów. Symulacja jest sposobem odwzorowywania tych relacji, a jej wiarygodno jest cile zwizana z modelami relacji. W szczególnoci w projektowaniu obiektów technicznych komputerowa symulacja niezawodnociowa ma due znaczenie praktyczne w tworzeniu niezawodnych obiektów, a dokładnie obiektów o wymaganej, ze wzgldu na okrelone potrzeby, niezawodnoci. Systemowo-interdyscyplinarne ujcie modelowania procesów w obiektach technicznych i ich otoczeniu, a w tym stosownych relacji jest podane w [5], z cytowaniem 73 pozycji literatury. 4 Ogólna charakterystyka problemów modelowania rozwaanych relacji Problemy modelowania rozwaanych relacji s nastpujce. ) Problem identyfikacji cech procesów wystpujcych w rozwaanych systemach, antropotechnicznych i socjoekotechnicznych. Sprowadza si on do znajomoci tych procesów i wyrónienia istotnych ich cech w aspekcie niezawodnoci systemów antropotechnicznych i zagroe wzgldem systemów socjoekotechnicznych. ) Problem mylowego kreowania okrelonych relacji niezawodnociowych, w szczególnoci w aspekcie przyczynowo-skutkowym.

12 7!*%7' 3) Problem eksperymentowania modelowego i rzeczywistego w celu pozyskania modeli wyrónionych relacji niezawodnociowych. 4) Problem weryfikacji modeli relacji niezawodnociowych, najtrafniej na innej drodze, ni te modele powstały. Te, ww., problemy s spójne i tworz system problemów tu rozwaanych. Z kolei z tymi problemami wi si nastpujce zagadnienia problemy. Problem nauki o niezawodnoci systemów antropotechnicznych i o ich relacjach z systemami socjoekotechnicznymi. W tym umieszcza si równie problem kształcenia studentów, przyszłych inynierów, doktoryzowania i dokształcania inynierów w zakresie niezawodnoci okrelonych obiektów w szeroko pojtych obszarach, tzn. w wartociowaniu techniki, w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji obiektów technicznych oraz w stosownych ku temu badaniach. Problem bada niezawodnociowych odwzorowujcych uszkodzenia elementów rozwaanych systemów, ale wraz z identyfikacj warunków, w których te uszkodzenia zachodz. Zwraca si tu uwag na badania, które wi si z cechami fizycznochemiczno-biologicznych procesów. Zarówno klasyczne badania niezawodnoci elementów, powinny zachodzi przy znajomoci warunków cech okrelonych procesów, jak i sensu stricto badania procesów, w tym destrukcyjnych, obejmuj ich cechy. Prowadzenie wspomnianych bada wie si z nauk o niezawodnoci systemów technicznych, w szerszym sensie, nie tylko opartej na probabilistycznej teorii niezawodnoci, ale take na probabilistyczno-fizycznej teorii niezawodnoci, w rozumieniu [3]. Jest to szerokie zagadnienie, odnosz je do cytowanej bibliografii w [3], 9 pozycje. Zachodzi potrzeba utworzenia jednej spójnej teorii niezawodnoci []. W pracy [] wystpuje take rozdział o integracji nauki o niezawodnoci, o stanie tej integracji, potrzebie i postpach. Zwraca si tu równie uwag na rozwój diagnostyki, nauki o bezpieczestwie, tribologii, nauki o zmczeniu materiałów, eksploatyki, co stanowi dobr przesłank do przyszłej integracji tych poszczególnych dyscyplin w obszarze nauki o niezawodnoci. Do tego obszaru zalicza si równie biologi, w szczególnoci dotyczc niezawodnoci człowieka, neurofizjologi, psychologi, take nauki społeczne, ekonomi, prawo, socjologi, i nie tylko, ekologi i inne. Ta potrzeba jednoci i integracji nauki w ogóle, ley u podstaw filozofii nauki, współczesnej fizyki, wyraona chociaby w [6]. Istotn rol we wspomnianej integracji nauki o niezawodnoci spełnia teoria systemów i cybernetyka, take teoria sterowania i teoria optymalizacji. Oto kilka pozycji bibliografii nawizujcych do wyej poruszanych kwestii w obszarze nauki o niezawodnoci, wskazujcych na moliwoci ich rozwizywania, a jednoczenie wykorzystywania wyników w praktycznym działaniu na rzecz niezawodnoci systemów antropotechnicznych. S to nastpujce prace, wraz z cytowanymi w przywołanych pracach, [7 ]. Problem diagnozowania poredniego (symptomowego) i bezporedniego, permanentnego i okresowego, stanów fizyczno-chemiczno-biologicznych w rozwaanych systemach, w tym problem miar uszkodze elementów tych systemów. Problem uwzgldniania ekonomii relatywnej do tworzenia (wartociowania, projektowania i wytwarzania) obiektów technicznych i do ich eksploatacji, a w tym

13 6! /0 - * 3* 0 3* / / * 8 w szczególnoci do ekonomicznych skutków zawodnoci systemów antropotechnicznych, wraz ze stratami przestojowymi obiektów technicznych i z nimi zwizanych obiektów. Problem skutków ekologicznych zagroe przyrody, przy zawodnych systemach antropotechnicznych. Problem znajomoci zwizków przyczynowo-skutkowych midzy okrelonymi zdarzeniami, zjawiskami i procesami, i modeli tych zwizków, w obszarze niezawodnoci rozwaanych systemów. Znajomo tych zwizków, stanowi klucz do rozwizywania wszystkich problemów niezawodnoci systemów antropotechnicznych i socjoekotechnicznych. To zagadnienie zostało przez autora przedstawione w pracy [4], z przywołaniem 40 pozycji bibliografii. Zwraca si uwag na [6] tu i tam cytowan, a dotyczc m.in., tzw. emergencji, tzn. niemoliwoci wyznaczenia pewnej wielkoci, zwizanej z łcznym skutkiem działajcych razem przyczyn... w sensie Milla. W podsumowaniu pracy [4], m.in. podaje si, e drog do wyjaniania poznania relacji przyczynowo-skutkowych jest ich przyrodnicza (fizyczno-chemiczno-biologiczna) wykładnia.... Podaje si te postpowanie odnonie do tego poznania, i w tym zakresie istotn rol odgrywa logika, take wielowartociowa. Podstaw do rozwoju tej istotnej gałzi, modeli zwizków przyczynowo-skutkowych, nauki, w szczególnoci nauki o niezawodnoci, s dzieła A. Tarskiego, T. Kotarbiskiego, J. M. Bocheskiego, K. R. Poppera, I. Lakatosa, m.in. [ 6], i nie tylko te; w wiatowej literaturze jest dzieł tym podobnych wiele. Generalnie powysze problemy stanowi system problemów zwany superproblemem modelowania rozwaanych relacji niezawodnociowych. Rozwizywaniu wyrónionych problemów słuy tu rozwaane modelowanie, stanowi ono istotne ogniwo w systemie metod i rodków tego rozwizywania. Problemy komputerowej symulacji niezawodnociowej w zasadzie nie wystpuj, pod warunkiem, e dysponujemy stosownymi do potrzeb i wiarygodnymi modelami okrelonych relacji niezawodnociowych. S dostpne programy wspomagajce komputerow symulacj niezawodnociow. Natomiast zachodzi potrzeba tworzenia własnych programów, z wykorzystaniem dostpnych programów jako modułów programów własnych, na podstawie utworzonych algorytmów w okrelonym celu, z uyciem stosownych modeli relacji niezawodnociowych. Mona powiedzie, e problem symulacji relacji niezawodnociowych to problem modelowania tych relacji. Ponadto istnieje problem pozyskania i wyboru modeli relacji niezawodnociowych, z dostpnych ródeł, do okrelonego celu komputerowej symulacji niezawodnociowej. Kolejnym wyrónianym problemem jest problem etyki podmiotów działajcych na rzecz niezawodnoci wzitych pod rozwag systemów. Problemy modelowania rozwaanych relacji, w aspekcie rozpraw doktorskich, to: problem znajomoci podstawowych dyscyplin naukowych odnoszcych si do procesów wystpujcych w antropotechnicznych i socjoekotechnicznych systemach, w szczególnoci do procesów destrukcyjnych w tych systemach, problem umiejtnoci probabilistycznego wyraania si o niezawodnoci rozwaanych systemów, 3

14 4 7!*%7' problem znajomoci podstaw logiki, problem umiejtnoci systemowego traktowania rzeczy. Korzyci z pozyskania stopnia doktora nauk technicznych: wiedza i umiejtno rozwizywania problemów niezawodnoci okrelonych obiektów technicznych w ich projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji (uytkowaniu, utrzymaniu zdatnoci i likwidacji), oraz problemów niezawodnoci systemów antropotechnicznych, moliwo zatrudnienia w instytucjach o wysokich standardach kształcenia, projektowania, technologii wytwarzania, bezpiecznej i efektywnej, ekonomicznie uzasadnionej, eksploatacji obiektów technicznych. 5 Podsumowanie Z przedstawionego obrazu rozwaanego modelowania i problemów z nim zwizanych mona sformułowa nastpujce wnioski, jednoczenie postulaty, wzgldem potrzeb poznawczych i utylitarnych rozwizywania okrelonych problemów szeroko pojtej niezawodnoci rónych systemów.. Droga ku rozwizaniu wskazanych problemów niezawodnoci okrelonych systemów jest interdyscyplinarna, systemowa i etyczna.. Rozprawy doktorskie, w powyszym zakresie, wyraaj poznanie wybranych fragmentów rzeczywistoci i wskazuj na umiejtno rozwizywania problemów naukowo-technicznych, tu okrelonych. Jeli temu towarzyszy właciwa motywacja, to dalsze postpowanie odnoszce si do procesu doktoryzowania, w okrelonym zakresie, jest moliwe do realizacji, uwzgldniajc przy tym dobre obyczaje w nauce polskiej [7]. Niech cytat, z tej ostatniej pracy [7], stanowi zakoczenie tego referatu, mianowicie: Wolno nauki sprowadza si do wolnoci wyboru problematyki, wolnoci wyboru metody rozwizania, a przede wszystkim wolnoci myli i wolnoci głoszonego słowa. Literatura. Tatarkiewicz W.: Układ poj w filozofii Arystotelesa. PWN Warszawa Penrose R.: Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii wiadomoci. Wyd. Zysk i S-ka, Pozna Czajgucki J.Z.: Synteza teorii niezawodnoci a rozwizywanie problemów zawodnoci obiektów technicznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. (5), s , Czajgucki J.Z.: Synteza problemów projektowania technicznych systemów energetycznych o wymaganej niezawodnoci. Materiały XXXV Zimowej Szkoły Niezawodnoci Problemy Niezawodnoci Systemów, PAN, Szczyrk 007, Wyd. ITE-PIB, Radom 007, s Czajgucki J.Z.: Zasady modelowania relacji niezawodnociowych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. (37), s. 9-35, Czajgucki J.Z.: Niezawodno spalinowych siłowni okrtowych. Wydawnictwo Morskie, Gdask Czajgucki J.Z., Ziemba S.: Systemowe ujcie trwałoci kadłubów statków morskich. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 3( 95), s , 993

15 6! /0 - * 3* 0 3* / / * 8 8. Czajgucki J.Z.: Synteza teorii niezawodnoci a rozwizywanie problemów zawodnoci obiektów technicznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. (5), s , Czajgucki J.Z.: The Models of Designed Reliabilities of Technical Elements. Proceedings of The 5 th International Seminar and Workshop EDIProD 006 on Design Methods for Practice, Zielona Góra 006, University of Zielona Góra 006, pp Czajgucki J.Z.: Modelowanie relacji niezawodnociowych w złoonych systemach technicznych w procesie ich projektowania. Materiały III Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 999, WAT Warszawa 999, s Czajgucki J.Z.: Filozoficzne aspekty działalnoci na rzecz niezawodnoci obiektów technicznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 4(4) 000, s Czajgucki J.Z.: Jedno i integracja nauki o niezawodnoci obiektów technicznych, antropotechnicznych i socjoekotechnicznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. (6) 00, s Czajgucki J.Z., Ziemba S.: Utrzymanie ruchu a niezawodno i bezpieczestwo statku morskiego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 4(88) 99, s Czajgucki J.Z.: Relacje przyczynowo-skutkowe w nauce o niezawodnoci systemów socjoekotechnicznych w ujciu filozoficzno-naukowo-przyrodniczym. Materiały XXXIII Zimowej Szkoły Niezawodnoci Metody Bada Przyczyn i Skutków Uszkodze, PAN, Szczyrk 005, Wyd. ITE Radom 005, s Czajgucki J.Z.: Systemowo-interdyscyplinarne ujcie modelowania procesów w obiektach technicznych i ich otoczeniu w aspekcie trwałoci i niezawodnoci tych obiektów. Problemy Eksploatacji, 4/005, s Strawiski W.: Jedno nauki, redukcja, emergencja. Fundacja Aletheia Warszawa Cempel C.: Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii bada. Wydawnictwo ITE Radom Leszek W., Wojciechowicz B., Zwierzycki W.: Metodologia generowania i ealizacji programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych. Wydawnictwo ITE Radom Analiza systemowa podstawy i metodologia. Praca zbiorowa pod redakcj W. Findeisena. PWN Warszawa Inynieria diagnostyki maszyn. Praca zbiorowa pod redakcj B. ółtowskiego i C. Cempla., Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB Radom 004. Ekonomiczna wycena rodowiska przyrodniczego. Praca zbiorowa pod redakcj G. Andersona i J. leszyskiego. Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko Białystok 996. Tarski A.: Pisma logiczno-filozoficzne. Tom. Prawda. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Kotarbiski T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Ossolineum Wrocław Bocheski J. M.: Logika i filozofia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Popper K. R.: Logika odkrycia naukowego. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 00 5

16 7!*%7' 6. Lakatos I.: Pisma z filozofii nauk empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki w Nauce, Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Warszawa 00 Streszczenie W artykule sformułowano rozwaane problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnociowych. Modelowaniem relacji niezawodnociowych nazywamy identyfikacj systemów, tworzenie modeli relacji niezawodnociowych i weryfikacj tych modeli. Tworzenie modeli relacji niezawodnociowych stanowi mylowe odwzorowanie relacji niezawodnociowych i eksperymentalne odwzorowanie (symulacja i badania) relacji niezawodnociowych. Wskazano drog postpowania w modelowaniu relacji niezawodnociowych według sformułowanych zasad. Wskazano take na uyteczno rozwaanego modelowania relatywnie do tych zasad. Philosophical, Scientific and Dissertation Problems of Modelling and Simulation of Reliability Relations in Multi-faceted Systems Summary In this paper, considered problems of modelling and simulation of reliability relations are formulated. We call modelling of reliability relations the identification of systems, the creation of models of reliability relations and the verification of these models. The creation of models of reliability relations is a mental expression of reliability relations and an experimental expression (simulation and investigation) of reliability relations. The proceeding course in modelling of reliability relations according to formulated basic principles is shown. The utility of considered modelling in relation to these principles is also pointed out. 6

17 Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol., No. /00 Jan FREUNDLICH, Marek PIETRZAKOWSKI Politechnika Warszawska, IPBM, 0-54 Warszawa, ul. Narbutta 84, Finite element analysis of delamination effects in piezocomposite laminated plates Introduction In the last few decades, laminated composites with integrated piezoelectric layers have been considered as attractive materials to develop thin walled structural control. Relatively large and alternating in time deformations of piezoelectric actuator layers create severe interfacial shear stresses, which may lead to degradation and finally a failure of the system. The geometrical degradation is introduced as delamination, which refers especially to interlayer glue cracking damage. Development of piezocomposite materials and their technical applications create an important problem of the structural damage detection. In this field often used are techniques based on vibration responses and also the modal frequency approach []. A comprehensive literature review about vibration-based damage identification techniques is given by []. In the paper piezocomposite plates are considered for investigating effects of the local edge delamination. The considered plates are laminates whose lower and upper layers are piezoelectric fiber composites (PFCs) equipped with interdigitated electrodes (IDEs) providing electric field along the fibers. The study is aimed to compare the performance of the structure with healthy and unhealthy actuator layers and recognize the effects of the actuator delamination including the reduction of electro-mechanical coupling in some static and dynamic aspects. ABAQUS Finite Element software package is used for modelling and simulation of the plate behaviour. The FE model of the non-delaminated piezocomposite plate was presented by the authors in [3] where the multilayer translational actuator was analysed. Delamination is assumed as parallel to the plate surface and located along the actuator edges. It is modelled by discontinuity conditions at the interface between layers or degradation of the glue interlayer stiffness. The static characteristics defined as the relation between the input electric field and the transverse displacements of the particularly chosen plate points are calculated for different delamination patterns and compared. A frequency domain damage detection approach is also applied. Changes in the modal frequencies of the active plate after delamination, compared to those of the undamaged system, are numerically investigated and discussed. Description of the examined system A piezocomposite laminated square plate has been numerically analysed. The plate is composed of three layers. The outer piezoelectric fiber composite layers (PFCs) consist of piezoceramic (PZT - lead-zirconate-titanate) fibers aligned in-plane within a polymer-based matrix and show orthotropic behaviour. To improve electromechanical 7

18 8 7 /$-J 9#$"% coupling properties the PFC layers are polarized and supplied electrically along the fibers by using the interdigitated electrode system. It is assumed that the top and bottom PFC layers have the in-plane principal material axes oriented perpendicular to each other being parallel to the plate edges, respectively. The effective material properties of the piezocomposite layers reinforced with PZT-5H fibers are listed in Table [5]. Parameter Table. Effective properties of the piezocomposite material Y GPa Y 33 GPa ν 3 ν 3 G GPa d 3 d 33 pcn - pcn - ρ kg/m 3 Piezocomposite The middle layer is an isotropic aluminium layer of Young s modulus Y = 70 GPa and density ρ = 600 kg/m 3. In the considered case the cross-ply arrangement of the laminated plate and the electrical activation applied assure the hyperbolic paraboloid deflection field. Calculations are performed for the square laminated plate of dimensions mm, whose middle layer is of thickness t = 0.3 mm and the outer PFC layers are both of the same thickness. Two models of the structure in respect of the edge delamination are analysed. In the first model the delamination effect is considered as contact between adjacent layer surfaces. The case with no interlayer interaction within the damaged area is also considered. In the second model relatively thin glue interlayers between the middle aluminium layer and the outer PFC layers are introduced. The glue layer thickness is assumed as t g =0.0 mm and its stiffness and density parameters related to epoxy resin material are Y g =3.79 GPa, ρ g = 60 kg/m 3. The piezoelectric layers are of thickness t = t 3 = 0.3 mm in the model without glue layers while their thickness is slightly reduced in the model with glue layers; t = t 3 = 0.9 mm. 3 Finite element analysis The FE model of the examined plate without glue interlayers is prepared using 3D solid, second order, 0 nodes elements. Elements with piezoelectric properties are used in modelling of the outer layers. There are C3D0E elements from Abaqus element library [4]. Each plate layer consists of a one ply of the finite elements. The plate is fixed in the centre by fixing all degrees of freedom of a few properly chosen middle layer nodes as shown in Fig. 3. Coupling between the outer layers and the middle layer is assured by using tie constrains for adjacent surfaces [4]. In static analysis, a delaminated area is modelled as a contact between the adjacent layer surfaces. The hard contact without friction is assumed [4]. In the plate model without glue interlayers, each layer consists of 70 elements and 58 nodes. In the model with glue interlayers considered, the plate consists of three layers bonded with an epoxy resin film. The outer layers are modelled using piezoelectric, 3D solid, second order, 0 nodes elements. The middle layer and glue interlayers are modelled using continuum shell, first order, 8 nodes elements [4]. The glue interlayers and the middle layer have the common nodes. Interaction between the piezoelectric and glue

19 6 0 * 003! * 0 0!! 0 * * 0 interlayers is assured by using tie constrains for the adjacent surfaces [4]. In this case a delaminated area is characterized by lowering significantly (0 7 times) glue Young s modulus. The piezoelectric outer layer consists of 70 elements and 58 nodes. The middle layer and each glue interlayer are composed of the same number 808 shell elements. The FE mesh of the examined plate is shown in Fig. where fixed nodes and nodes whose displacements are analysed in calculations are indicated. Fig.. FE mesh and analysed nodes of the examined plate 4 Calculation results The calculations are performed for the plate models described above. Three patterns of the delaminated area are examined numerically and the results are compared with those obtained for the non-delaminated plate. The assumed patterns of delamination are as follows: ) one-edge one-side; in this case delamination relates to the top layer and covers a limited in width area which extends along the entire plate edge, ) one-edge two-sides; in this case delamination relates to both the top and bottom layers and exists within a limited rectangular area along the entire plate edge, 3) two-edges oppositesides; in this case delamination relates to the opposite top and bottom layers and covers limited areas of the same width along the perpendicular plate edges. 4. Static calculations In the static analysis relationships between applied electric field and the plate transverse displacement at selected nodes (Fig. ) are determined for the plate models without and with glue interlayers. Numerical experiments are performed on the plate with the particular delamination patterns and also for the healthy plate. 9

20 7 /$-J 9#$"% In the case of the plate model without glue interlayers the plots of the bottom node displacement vs. electric field are show in Fig.. Displacements obtained for the bottom node in the case of one-edge one-side delamination are comparable in value with those obtained for the case with no-delamination. The maximal difference in displacements between non-delaminated and delaminated plate appears in the case of one-edge two-sides delamination Fig.. Displacement of the bottom node vs. electric field depending on the delamination pattern plate without glue interlayers Fig. 3. Variation of the distance between top and bottom nodes vs. electric field. Effect of the delamination pattern plate with glue interlayers 0

Wybrane aspekty dynamiki przenonika zgrzebłowego rurowego

Wybrane aspekty dynamiki przenonika zgrzebłowego rurowego Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 1/2010 Kazimierz FURMANIK, Michał PRCIK Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Filozoficzno-naukowo-dysertacyjne problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnociowych w wieloaspektowych systemach

Filozoficzno-naukowo-dysertacyjne problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnociowych w wieloaspektowych systemach Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 1/2010 Jan Zbigniew CZAJGUCKI E-mail: jzczaj@wp.pl Filozoficzno-naukowo-dysertacyjne problemy modelowania i symulacji relacji niezawodnociowych w wieloaspektowych

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzgła typu Alsthom do układu napdowego lokomotywy

Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzgła typu Alsthom do układu napdowego lokomotywy Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 1, No. 1/2010 Andrzej GRZYB, Tomasz KUCZEK Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych E-mail: agrzyb@mech.pk.edu.pl, kuczek@m8.mech.pk.edu.pl Algorytm doboru

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 39-46 (2009) Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów KRZYSZTOF P. WITUSZYSKI, WIKTOR JAKUBOWSKI

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS

DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS MARCIN MAŚLANKA, JACEK SNAMINA KOMPENSACJA SZTYWNOŚCI DYNAMICZNEJ W UKŁADACH REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKAMI MR DYNAMIC STIFFNESS COMPENSATION IN VIBRATION CONTROL SYSTEMS WITH MR DAMPERS S t r e s z c z e

Bardziej szczegółowo

BADANIA DYNAMIKI MASZYN

BADANIA DYNAMIKI MASZYN AKADEMIA TECHNICZO - ROLNICZA BADANIA DYNAMIKI MASZYN BYDGOSZCZ - 2002r. AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA BADANIA DYNAMIKI MASZYN...z dwojga złego nie warto wybiera... BYDGOSZCZ - 2002r. Autor: Prof. dr

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1651 Antoni JOHN SUB Gottingen 7 217 780 458 2005 A 3012 IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA Gliwice 2004

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY

MODELOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY Tadeusz MIKULCZYSKI 1, Daniel NOWAK 2, Rafał WICŁAWEK 3 Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1. Streszczenie. Zaprezentowano metod Grafpol modelowania dyskretnych

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING MARIUSZ DOMAGAŁA, STANISŁAW OKOŃSKI ** SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W artykule podjęto próbę modelowania procesu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU PRZEJŚCIOWEGO DRGAŃ BELKI Z ELEMENTAMI PIEZOELEKTRYCZNYMI METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA STANU PRZEJŚCIOWEGO DRGAŃ BELKI Z ELEMENTAMI PIEZOELEKTRYCZNYMI METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH MAREK STANISŁAW KOZIEŃ, ŁUKASZ ŚCISŁO ** ANALIZA STANU PRZEJŚCIOWEGO DRGAŃ BELKI Z ELEMENTAMI PIEZOELEKTRYCZNYMI METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH TRANSIENT ANALYSIS OF THE VIBRATING BEAM WITH PZT ELEMENTS

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA OPORÓW TARCIA W MODELU PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO RUROWEGO

STANOWISKO DO BADANIA OPORÓW TARCIA W MODELU PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO RUROWEGO KAZIMIERZ FURMANIK *, MICHAŁ PRĄCIK * STANOWISKO DO BADANIA OPORÓW TARCIA W MODELU PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO RUROWEGO STAND FOR TESTING OF FRICTION RESISTANCE IN A SCRAPER PIPE CONVEYOR MODEL Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN

PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN *************************************************************** Bogdan ÓŁTOWSKI PODSTAWY DIAGNOSTYKI MASZYN ************************************************* BYDGOSZCZ - 1996 motto : na wielkie kłopoty

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E STANOWISKO DO BADANIA ODKSZTAŁCE DYNAMICZNYCH, ZJAWISKO DELAMINACJI

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E STANOWISKO DO BADANIA ODKSZTAŁCE DYNAMICZNYCH, ZJAWISKO DELAMINACJI W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie:

Moc mieszadła cyrkulacyjnego W warniku cukrowniczym * Streszczenie: František RIEGER**, Edward RZYSKI*** **Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Instytut Inynierii Procesowej, Praha, Republika Czeska ***Politechnika Łódzka, Katedra Aparatury Procesowej, Łód Moc mieszadła

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (67) 0 7 B- parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 Tadeusz SZKODNY SUB Gottingen 217 780 474 2005 A 3014 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH GLIWICE 2004 SPIS TREŚCI WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SPIS OZNACZE 1. STATYKA

SPIS OZNACZE 1. STATYKA SPIS TRECI OD AUTORÓW... 7 WSTP... 9 SPIS OZNACZE... 11 1. STATYKA... 13 1.1. Zasady statyki... 16 1.1.1. Stopnie swobody, wizy, reakcje wizów... 18 1.2. Zbieny układ sił... 25 1.2.1. Redukcja zbienego

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie MES do wyjaśnienia mechanizmu zużywania w węzłach tarcia

Zastosowanie MES do wyjaśnienia mechanizmu zużywania w węzłach tarcia BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Zastosowanie MES do wyjaśnienia mechanizmu zużywania w węzłach tarcia GRZEGORZ SŁUŻAŁEK, HENRYK BĄKOWSKI* Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (42) nr 4, 2016 Stanisław TOMASZEWSKI ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w rodowisku SolidWorks. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia trwałoci i zuycia materiałów

Zagadnienia trwałoci i zuycia materiałów Zagadnienia trwałoci i zuycia Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zagadnienia trwałoci i zuycia Kod przedmiotu Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM Artykuł zawiera opis eksperymentu, który polegał na uyciu algorytmu genetycznego przy wykorzystaniu kodowania

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik WICZENIE LABORATORYJNE NR 9 Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik Temat: Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym Uwaga: Przed przystpieniem do wiczenia naley zapozna si z ponisz instrukcj

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE FUNKCJI SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH IDENTIFICATION OF MESHING STIFFNESS FUNCTION BY MEANS OF FINITE ELEMENT METHOD

WYZNACZANIE FUNKCJI SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH IDENTIFICATION OF MESHING STIFFNESS FUNCTION BY MEANS OF FINITE ELEMENT METHOD ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Przemysław GRZESICA 1 WYZNACZANIE FUNKCJI SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Streszczenie. Niewątpliwym zaletom,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 3, s. 71-76, Gliwice 006 WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ TOMASZ CZAPLA MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Symulacyjne badanie wpływu przemieszczeń podpór na naprężenia w kratownicowej konstrukcji dachowej

Symulacyjne badanie wpływu przemieszczeń podpór na naprężenia w kratownicowej konstrukcji dachowej Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 2, No. 4/2011 Jan FREUNDLICH, Marek PIETRZAKOWSKI Politechnika Warszawska, IPBM, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, E-mail: jfr@simr.pw.edu.pl, mpi@simr.pw.edu.pl Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBCI E I STABILNO CI OBUDÓW GÓRNICZYCH

ANALIZA OBCI E I STABILNO CI OBUDÓW GÓRNICZYCH W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie odwrotne w pracach zespołu AGH. Prof. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki

Zagadnienie odwrotne w pracach zespołu AGH. Prof. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Zagadnienie odwrotne w pracach zespołu AGH Prof. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Zagadnienia odwrotne Input Excitation Model Output Response Input

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZALNE I SYMULACYJNE ANALIZY WPŁYWU DRGAŃ STYCZNYCH POPRZECZNYCH NA SIŁĘ TARCIA W RUCHU ŚLIZGOWYM

DOŚWIADCZALNE I SYMULACYJNE ANALIZY WPŁYWU DRGAŃ STYCZNYCH POPRZECZNYCH NA SIŁĘ TARCIA W RUCHU ŚLIZGOWYM MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 47, ISSN 896-77X DOŚWIADCZALNE I SYMULACYJNE ANALIZY WPŁYWU DRGAŃ STYCZNYCH POPRZECZNYCH NA SIŁĘ TARCIA W RUCHU ŚLIZGOWYM Mariusz Leus a, Paweł Gutowski b Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Dynamika ruchu technicznych Opis przedmiotu: Nazwa przedmiotu Dynamika ruchu technicznych A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Rodzaj (forma i tryb prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

INTERAKCJA OBCIĄŻEŃ W UKŁADZIE DWÓCH SZYB O RÓŻNYCH SZTYWNOŚCIACH POŁĄCZONYCH SZCZELNĄ WARSTWĄ GAZOWĄ

INTERAKCJA OBCIĄŻEŃ W UKŁADZIE DWÓCH SZYB O RÓŻNYCH SZTYWNOŚCIACH POŁĄCZONYCH SZCZELNĄ WARSTWĄ GAZOWĄ Budownictwo 16 Zbigniew Respondek INTERAKCJA OBCIĄŻEŃ W UKŁADZIE DWÓCH SZYB O RÓŻNYCH SZTYWNOŚCIACH POŁĄCZONYCH SZCZELNĄ WARSTWĄ GAZOWĄ W elemencie złożonym z dwóch szklanych płyt połączonych szczelną

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK

KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMPUTEROWY MODEL UKŁADU STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PRZECHOWALNI JABŁEK Ewa Wachowicz, Piotr Grudziński Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska PŁUCIENNIK Paweł 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska WSTĘP Łożyska ślizgowe znajdują szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

RESONANCE OF TORSIONAL VIBRATION OF SHAFTS COUPLED BY MECHANISMS

RESONANCE OF TORSIONAL VIBRATION OF SHAFTS COUPLED BY MECHANISMS SCIENTIFIC BULLETIN OF LOZ TECHNICAL UNIVERSITY Nr 78, TEXTILES 55, 997 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓZKIEJ Nr 78, WŁÓKIENNICTWO z. 55, 997 Pages: 8- http://bhp-k4.p.loz.pl/ JERZY ZAJACZKOWSKI Loz Technical

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC

ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC Agnieszka NIEDWIEDZKA Dr in. Wojciech MISKOWSKI Dr in. Krzysztof NALEPA Uniwersytet Warmi&sko-Mazurski, Wydzia+ Nauk Technicznych ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Marek SITARZ, Adam MAŃKA AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI Obróbka Plastyczna Metali Nr 1, 2005 Materiałoznawstwo i obróbka cieplna mgr in. Henryk Łobza, in. Marian Stefaniak, mgr in. Sławomir Sosnowski Instytut Obróbki Plastycznej, Pozna TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ODCINKOWO-LINIOWEGO MINIMODELU DO MODELOWANIA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

ZASTOSOWANIE ODCINKOWO-LINIOWEGO MINIMODELU DO MODELOWANIA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU ZASTOSOWANIE ODCINKOWO-LINIOWEGO MINIMODELU DO MODELOWANIA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU W artykule przedstawiono now metod modelowania zjawisk ekonomicznych. Metoda odcinkowo-liniowego minimodelu szczególnie

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Jakub Lisiecki *, Paweł Rosa *, Szymon Lisiecki * STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM

Rodzaj obliczeń. Data Nazwa klienta Ref. Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/ :53:55 PM Rodzaj obliczeń Data Nazwa klienta Ref Napędy z pasami klinowymi normalnoprofilowymi i wąskoprofilowymi 4/16/2007 10:53:55 PM Rodzaj obciążenia, parametry pracy Calculation Units SI Units (N, mm, kw...)

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH

Bardziej szczegółowo

Stanisław SZABŁOWSKI

Stanisław SZABŁOWSKI Dydaktyka Informatyki 12(2017) ISSN 2083-3156 DOI: 10.15584/di.2017.12.26 http://www.di.univ.rzeszow.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Stanisław

Bardziej szczegółowo

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna

I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna I Powiatowy Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice Etap finałowy 10 kwietnia 2013 grupa elektryczno-elektroniczna (imi i nazwisko uczestnika) (nazwa szkoły) Arkusz zawiera 6 zada. Zadania

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo