RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A"

Transkrypt

1 F o r mu l a r zs A P / 3

2 F o r mu l a r zs A P / 3

3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2003 półrocze / 2002 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych odsetki Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne 8 8 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / półrocze / 2002 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

4 NOTA 1B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e Wartości niematerialne i koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne prawne, razem - oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) z zakupu bezpośredniego c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacji d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) odpis planowy zmniejszenia z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

5 NOTA 1C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / półrocze / 2002 a) własne Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 2A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / półrocze / 2002 a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

6 NOTA 2B ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) ze środków trwałych w budowie z zakupu bezpośredniego z umowy leasnigowej c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja planowa zmniejszenie z tytułu sprzedaży zmniejszenie z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

7 NOTA 2C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / półrocze / 2002 a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 632 Środki trwałe bilansowe, razem NOTA 4C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / półrocze / 2002 a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 4K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / półrocze / 2002 a) stan na początek okresu d) stan na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

8 NOTA 4L UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 1 Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. Wrocław, ul. Strzegomska 42A Z - pozostała działalność związana z informatyką charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) jednostka zależna zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności metoda konsolidacji pełnej data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ,00 100,00 wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu NOTA 4M UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. Lp. a m n o p r s t nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania należności jednostki, w tym: aktywa przychody ze kapitał zakładowy kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, razem sprzedaży 1 Zachodnie Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

9 NOTA 4O PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA półrocze / półrocze / 2002 WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 4P PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG półrocze / półrocze / 2002 ZBYWALNOŚCI) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Wartość bilansowa, razem NOTA 5A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / półrocze / Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemnych różnic kursowych niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych odpisów aktualizujących należności utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne odsetek do zapłaty w następnym okresie koszt rozszerzenia Spółki Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) realizacją ujemnych różnic kursowych wypłatą wynagrodzeń z umów cywilnych stanowiących koszt poprzedniego okresu zmniejszenia odpisów aktualizujących należności zapłaty odsetek stanowiących koszt minionego okresu kosztów rozszerzenia Spółki 216 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 4 -zmniejszenie odpisów aktualizującyhc należności w związku z redukcją wierzytelności w postępowaniu 4 układowym 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy NOTA 5B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / półrocze / 2002 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: koszty rozszerzenia Spółki 643 -koszty sprzętu rezerwowego utrzymanie oprogramowania Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 6 ZAPASY półrocze / półrocze / 2002 a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy, razem NOTA 7A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / półrocze / 2002 a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy 1 9 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NOTA 7B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / półrocze / 2002 a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych 1 9 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 9 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 9 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

10 NOTA 7C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / półrocze / 2002 Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) upływu terminu płatności ponad 0,5 roku b) zmniejszenia (z tytułu) zapłaty przez dłużnika nieściągalności wierzytelności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NOTA 7D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / półrocze / 2002 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys / EUR tys. zł b1. jednostka/waluta tys / USD 17 tys. zł 68 Należności krótkoterminowe, razem NOTA 7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO półrocze / półrocze / 2002 OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NOTA 7F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA półrocze / półrocze / 2002 NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NOTA 8 Nie występują należności sporne, należności przeterminowane występują wyłącznie w pozycji "należności z tytułu dostaw i usług " (wykazane w nocie 7F). Do należności wykazanych w nocie 7F wiersze "d" i "e" dokonano odpisów aktualizujących. NOTA 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / półrocze / 2002 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe (wg rodzaju) bony skarbowe obligacje g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / półrocze / 2002 (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG półrocze / półrocze / 2002 ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość rynkowa wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1 bony skarbowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

11 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG półrocze / półrocze / 2002 ZBYWALNOŚCI) - wartość rynkowa wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem NOTA 9D UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / półrocze / 2002 b1. jednostka/waluta tys / EUR NOTA 9E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / półrocze / 2002 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys / USD tys. zł b1. jednostka/waluta tys / EUR tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / półrocze / 2002 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: koszty rozszerzenia spółki ubezpieczenia zakupiona energia elektryczna kalendarze 3 - utrzymanie oprogramowania opłaty na rzecz GPW koszty sprzętu rezerwowego prenumeraty zakup bonów szkoleniowych abonament radiowy dodoatkowe koszty umów leasingu 3 - łącza i dostęp do internetu pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych 2 4 -odpis na ZFŚS 56 -czynsz za lokal 2 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 71 -usługi fakturowane w przyszłym okresie 71 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 12 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji A imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) wkład niepieniężny r B zwykłe imienne wkład niepieniężny r C zwykłe na wkład pieniężny r okaziciela D zwykłe imienne wkład niepieniężny r E zwykłe na wkład pieniężny r okaziciela Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł NOTA 14 KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / półrocze / 2002 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość e) inny (wg rodzaju) z aktualizacji wyceny zbywanych środów trwałych Kapitał zapasowy, razem NOTA 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / półrocze / 2002 a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 22 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 22 NOTA 18A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / półrocze / Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy z tytułu niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji z tytułu niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

12 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / półrocze / niezrealizowanych odsetek od bonów skarbowych i obligacji niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) zrealizowania odsetek od bonów skarbowych i obligacji zrealizowania dodatnich róznic kursowych Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy NOTA 18B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG półrocze / półrocze / 2002 TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń e) stan na koniec okresu NOTA 19A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / półrocze / 2002 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki inne zobowiązania finansowe, w tym: zakup udziałów w spółce umowy leasingu finansowego 253 Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / półrocze / 2002 a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat 200 Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / półrocze / 2002 a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21

13 NOTA 19D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne zł waluta spłaty zł waluta Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.poznań Poznań, Plac Wolności PLN 600 PLN WIBOR + 3% Hipoteka zwykła w kwocie zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul.karpiej (działka 29/24) dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr w BZWBK S.A. 6 o.poznań Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.poznań Poznań, Plac Wolności PLN PLN WIBOR + 2,7% Hipoteka zwykła w kwocie ,-zł wraz z odsetkami na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.karpiej, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW Wpływy na rachunek bieżący nr w BZ WBK S.A. 6 o.poznań Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.poznań Poznań, Plac Wolności PLN 800 PLN WIBOR + 2,5% , Hipoteka kaucyjna w kwocie PLN na nieruchomości Karpia 29/24 KW wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 2. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na ruchunku bieżącym nr w BZ WBK S.A. 6 o.poznań z kwoty kredytu do spłaty ,00zł przypada na spłatę w terminie 1 roku ,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych, z kwoty kredytu do spłaty ,00zł przypada na spłatę w terminie 1 roku ,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych, z kwoty kredytu do spłaty ,00zł przypada na spłatę w terminie 1 roku ,00zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22

14 NOTA 20A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / półrocze / 2002 a) wobec jednostek zależnych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy 1 3 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu zakupu udziałów w spółce zależnej z tytułu umowy leasingu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) pozostałe zobowiązania wobec pracowników zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie pracowników zobowiązania z tytułu opłat za zarządzanie papierami wartościowymi 1 g) fundusze specjalne (wg tytułów) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 20B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / półrocze / 2002 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys / EUR tys. zł b1. jednostka/waluta tys / USD tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 22 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ WYSZCZEGÓLNIENIE , 2 3, 3. R o z w o d n i o n a w a r t o ś ć k s i ę g o w a n i e j e s t l i c z o n a w z w i ą z k u z n i e p r z e w i d y w a n i e m z w i ę k s z e ń l u b z m n i e j s z e ń l i c z b y a k c j i. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NOTA 24A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2003 półrocze / usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego budowlane roboty instalacyjne okablowania strukturalnego usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego usługi transportu lądowego pozostałe usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości w tym: od jednostek powiązanych usługi dzierżawy lub wynajmu sprzętu komputerowego usługi w zakresie oprogramowania usługi przetwarzania danych usługi baz danych usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego w tym: od jednostek powiązanych 85 - pozostałe usługi związane z informatyką usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych części i akcesoria do sprzętu komputerowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 24B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) kraj w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 23

15 NOTA 25A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2003 półrocze / sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych pozostała sprzedaż hurtowa sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem NOTA 25B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) kraj Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem NOTA 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) podróże służbowe reklama i koszty reprezentacyjne ubezpieczenia majątkowe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów NOTA 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) pozostałe, w tym: wynagrodzenie płatnika podatków marża na niedoborach 1 - uzysk z likwidacji środków trwałych 13 - odszkodowania za szkody komunikacyjne zmniejszenie odpisów aktualizujących należności "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu 192 Inne przychody operacyjne, razem NOTA 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) utworzone rezerwy (z tytułu) na odprawy emerytalne b) pozostałe, w tym: darowizny 6 - likwidacja środków trwałych nieuzasadnione koszty pośrednie 13 - koszty usuwania szkód komunikacyjnych likwidacja zapasów magazynowych umorzenia należności 13 - koszty sądowe 5 Inne koszty operacyjne, razem NOTA 29B PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem NOTA 29C INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) dodatnie różnice kursowe zrealizowane niezrealizowane Inne przychody finansowe, razem Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; - na dzień jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - na dzień jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi NOTA 30A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) od kredytów i pożyczek dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla innych jednostek 5 1 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24

16 NOTA 30B INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane c) pozostałe, w tym: koszty emisji akcji z lat ubiegłych koszty zarządzania papierami wartościowymi opłaty za tytułu leasingu finansowego 23 Inne koszty finansowe, razem Różnice kursowe wykazane w nocie 29C i 30B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem; - na dzień jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - na dzień jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi NOTA 31 Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. NOTA 32 ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) losowe 66 Zyski nadzwyczajne, razem 66 NOTA 33 STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2003 półrocze / 2002 a) losowe 25 Straty nadzwyczajne, razem 25 NOTA 34A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2003 półrocze / Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania inne różnice (darowizny) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 27 % Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat NOTA 34B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2003 półrocze / zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania 3-45 rezerwy na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy odroczony, razem B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 25

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2002 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 901 31 133 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 161 I.a. Kapitał własny na początek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 22 212 22 944 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 78 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 2 054 2 758 3. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie 8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i 2003 8.7.1. Bilans po konsolidacji 31.12.2004 r. 31.12.2003 r. Aktywa I. Aktywa trwałe 32.411 24.619 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny SA-P 1/ (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku BILANS Nota Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 400,00 35 355,00 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 200,00 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 34 199,00

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Bieżący Poprzedni okres okres

Bieżący Poprzedni okres okres Bieżący okres Poprzedni okres Zyskowność sprzedaży 18% 18% Zyskowność działalności operacyjnej 19% 19% Zyskowność brutto 20% 20% Zyskowność netto 16% 16% Rentowność netto 20% 20% Zyskowność kapitału własnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006 Obejmujący okres: od 2006-01- 01 do 2006-12-31 QUMAK-SEKOM S.A. ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa NIP: 524-01-07-036 REGON: 012877260 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002

Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2002 Noty objaśniające do Skonsolidowanego raportu półrocznego SAPS NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2003

Raport roczny SA-R 2003 POCZTA Od : EM BEEFSAN Wojciech Burnatowski Data odbioru : 2004-05-14 18:00:35 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny SA-R 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2013

Raport roczny SA-R 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) koncesje, patenty,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Komputronik S.A. BILANS (w tys. zł.) Nota

Komputronik S.A. BILANS (w tys. zł.) Nota BILANS (w tys. zł.) Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 2 59 16 484 12 7 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 76 2 73 524 wartość firmy 612 645 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 15 175 13 981 1 744 3.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES III. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009-. BILANS AKTYWA Nota I. Aktywa trwałe 5 834 5 703 3 133 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

Bardziej szczegółowo