Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 ( ) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny"

Transkrypt

1 odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą Mote Carlo Całkowaie uerycze - etoda Mote Carlo Metody poszukiwaia ekstreu fukcji jedej zieej etoda dzieleia przedziału a połowę etoda złotego Wykład r 9 ( ) odstawy iforatyki Wykład r 9 3/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 4/44 Obliczaie liczby π etodą Mote Carlo Obliczaie liczby π etodą Mote Carlo załóŝy, Ŝe chcey obliczyć pole koła wpisaego w kwadrat o boku rówy r, gdzie r - proień koła pola koła i kwadratu opisują wzory: po porówaiu powyŝszych wzorów otrzyay: czyli: koło = π r kwadrat = ( r) = 4 r koło r = r = π 4 kwadrat koło = kwadrat π 4 koło π = 4 () kwadrat ając zate obliczoe wcześiej w pewie sposób pole kwadratu i pole koła wpisaego w te kwadrat, oŝa w prosty sposób obliczyć wartość liczby π podstawowe pytaie: jak obliczyć pole koła? Stosujey etodę Mote Carlo: wyzaczay wewątrz kwadratu bardzo duŝo losowych puktów zliczay te pukty, które wpadają do wętrza koła stosuek liczby puktów zawierających się w kole do wszystkich wylosowaych puktów będzie dąŝył w ieskończoości do stosuku pola koła do pola kwadratu: gdzie: koło - liczba puktów w kole kwadrat - liczba wszystkich puktów koło koło π = 4 4 () kwadrat kwadrat pierwsze zastosowaie: Marquis ierre-sio de Laplace (886)

2 ą odstawy iforatyki Wykład r 9 5/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 6/44 Obliczaie liczby π etodą Mote Carlo - progra w C (/) Obliczaie liczby π etodą Mote Carlo - progra w C (/) /* Nae: w09_0_pi_motecarlo.c Copyright: olitechika Białostocka, Wydział Elektryczy Author: Jarosław Forec Date: Descriptio: Obliczaie liczby i etod Mote Carlo */ #iclude <stdio.h> #iclude <tie.h> #iclude <stdlib.h> #iclude <ath.h> it ai(it argc, char *argv[]) it pkt_kwadrat = 000; /* pukty w kwadracie */ it pkt_kolo = 0; /* pukty w kole */ float x, y; /* wspolrzede puktu */ float pi; /* obliczoa wartosc liczby pi */ it i; srad(tie(null)); for (i=0; i<pkt_kwadrat; i++) x =.0 * (rad()/(float)rand_max); y =.0 * (rad()/(float)rand_max); if ((x-)*(x-)+(y-)*(y-) <= ) pkt_kolo++; pi = 4.0 * (float) pkt_kolo / pkt_kwadrat; pritf("ukty w kwadracie: %d\",pkt_kwadrat); pritf("ukty w kole: %d\",pkt_kolo); pritf("obliczoa wartosc I: %f\",pi); pritf("blad: %f\",fabs(m_i-pi)); syste("pause"); retur 0; ukty w kwadracie: 000 ukty w kole: 79 Obliczoa wartosc I: Blad: odstawy iforatyki Wykład r 9 7/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 8/44 Obliczaie liczby π etodą Mote Carlo ZaleŜość dokładości wyzaczaia liczby π od liczby losowych puktów: w kaŝdy przypadku wyzaczao liczbę π razy wartości przedstawioe w tabeli są średią arytetyczą otrzyaych wyików prostokat koło 7, , , , ,6 Średia wartość liczby π 3,3898 3, ,4543 3,434 3,499 Średi błąd bezwzględy 0, ,4593 0, ,03 0,00456 Średi błąd względy 3,9847 % 4,6055 %, % 0,40880 % 0,375 % dokładość wyiku jest zaleŝa od liczby sprawdzeń i w iejszy stopiu, jakości uŝytego geeratora liczb pseudolosowych Metoda Mote Carlo jako etodę Mote Carlo (MC) określa się dowolą techikę uŝywającą liczb losowych do rozwiązaia probleu Defiicja Haltoa (970): etoda Mote Carlo jest to etoda reprezetująca rozwiązaie probleu w postaci paraetru pewej hipotetyczej populacji i uŝywająca losowych sekwecji liczb do skostruowaia próby losowej daej populacji, z której ogą być otrzyae oszacowaia statystycze tego paraetru etoda Mote Carlo jest stosowaa do odelowaia ateatyczego procesów zbyt złoŝoych, aby oŝa było przewidzieć ich wyiki za poocą podejścia aalityczego istotą rolę w etodzie MC odgrywa losowaie (wybór przypadkowy) wielkości charakteryzujących proces zastosowaia etody MC: obliczaie całek łańcuchy procesów statystyczych optyalizacja

3 odstawy iforatyki Wykład r 9 9/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 0/44 Całkowaie uerycze - etoda Mote Carlo Całkowaie uerycze - etoda Mote Carlo obliczay przybliŝoą wartość całki ozaczoej: dla fukcji f(x), której całkę chcey obliczyć w przedziale [x p,x k ] wyzaczay prostokąt obejujący pole pod wykrese tej fukcji o wysokości h i długości podstawy (x k -x p ) losujey puktów i zliczay te pukty w, które wpadają w pole pod wykrese fukcji wartość całki obliczaa jest a podstawie wzoru przybliŝoego: x xk I = ) dx (3) x p k w I = ) dx h( xk x p ) (4) x p powyŝsza etoda azywaa jest: chybił-trafił, orzeł-reszka, sukces-poraŝka Wady etody: w ogóly przypadku ogą pojawić się probley z wyzaczeie wysokości h algoryt etody usi być dodatkowo zodyfikoway, gdy fukcja zieia zak w przedziale całkowaia Ia wersja algorytu: a podstawie serii losowo wybraych współrzędych x wyzaczay średią z wartości fukcji w przedziale całkowaia otrzyaa średia jest oŝoa przez długość przedziału całkowaia: I losowe ) i= ) dx ( xk x p ) (4) xk = x p gdzie x losowe jest wartością pseudolosową z przedziału całkowaia [x p,x k ] odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 Całkowaie uerycze - etoda Mote Carlo Lista kroków: Krok : Czytaj: Krok : Krok 3: dla i = 0,,,-: Krok 4: s = 0 d k x p x p, xk, geeruj x losowe w przedziale [x p,x k ] s = s + losowe s s = dx Krok 5: isz s - wartość całki ) Całkowaie uerycze - etoda Mote Carlo float MetodaMoteCarlo(float xp, float xk, it ) it i; float s=0, dx, x_los; srad(tie(null)); dk-xp; for (i=0; i<; i++) x_los=xp+(float)rad()/(rand_max+)*dx; s = s + f(x_los); s = dx * s / ; retur s;

4 odstawy iforatyki Wykład r 9 3/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 4/44 Metoda Mote Carlo - progra w C (/) Metoda Mote Carlo - progra w C (/) #iclude <stdio.h> #iclude <stdlib.h> #iclude <ath.h> #iclude <tie.h> float f(float x) retur (x*x); float MetodaMoteCarlo(float xp, float xk, it ) it i; float s=0, dx, x_losowe; srad(tie(null)); dk-xp; for (i=0; i<; i++) x_losowe = xp + (float)rad()/(rand_max+)*dx; s = s + f(x_losowe); s = dx * s / ; retur s; Wartosc doklada: it ai() Metoda Mote Carlo: float xp = 0.0, xk =.0, = w0, 0 w, calka w, w3, = w4; rozica =.55863e+000 pritf("wartosc doklada: = %.0f\\",8.0/3.0); 00 calka = rozica = e-00 = 000 calka =.7036 rozica = e-00 pritf("\metoda Mote Carlo:\"); = 0000 calka = rozica = e-00 w0 = MetodaMoteCarlo(xp,xk,0); = calka = rozica = e-00 w = MetodaMoteCarlo(xp,xk,00); w = MetodaMoteCarlo(xp,xk,000); w3 = MetodaMoteCarlo(xp,xk,0000); w4 = MetodaMoteCarlo(xp,xk,00000); pritf(" = %6d calka = %.0f rozica = %e\",0,w0,fabs(w0-8.0/3.0)); pritf(" = %6d calka = %.0f rozica = %e\",00,w,fabs(w-8.0/3.0)); pritf(" = %6d calka = %.0f rozica = %e\",000,w,fabs(w-8.0/3.0)); pritf(" = %6d calka = %.0f rozica = %e\",0000,w3,fabs(w3-8.0/3.0)); pritf(" = %6d calka = %.0f rozica = %e\",00000,w4,fabs(w4-8.0/3.0)); syste("ause"); retur (0); odstawy iforatyki Wykład r 9 5/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 6/44 Ekstreu fukcji Ekstreu lokale a pochoda fukcji ekstreu globale fukcji to taki pukt, w który wartość fukcji jest większa (aksiu globale) lub iejsza (iiu globale) iŝ we wszystkich iych puktach ekstreu lokale (ekstreu) to taki pukt x, w który fukcja a wartość większą (aksiu lokale) lub odpowiedio iejszą (iiu lokale), od wszystkich iych puktów w pewy otoczeiu x rzykład: 3 ) = x + x x aksiu lokale iiu lokale fukcja a rysuku a jedo aksiu lokale i jedo iiu lokale, ie a atoiast ekstreu globalego kaŝde ekstreu globale jest jedocześie ekstreu lokaly daa fukcja oŝe ieć tylko jedo iiu globale i tylko jedo aksiu globale (lub ie ieć Ŝadego), atoiast dowolie wiele ekstreów lokalych źródło: jeśli fukcja f(x) a w pukcie x 0 lokale ekstreu oraz obustroą pochodą, to jej pochoda w ty pukcie jest rówa zeru powyŝsze stwierdzeie jest warukie koieczy istieia ekstreu fukcji róŝiczkowalej w day pukcie, ie jest to jedak waruek wystarczający aby w pukcie x 0 występowało lokale aksiu dodatkowo: w lewy sąsiedztwie puktu x 0 wartość pochodej usi być większa od zera w prawy sąsiedztwie puktu x 0 wartość pochodej usi być iejsza od zera aby w pukcie x 0 występowało lokale iiu dodatkowo: w lewy sąsiedztwie puktu x 0 wartość pochodej usi być iejsza od zera w prawy sąsiedztwie puktu x 0 wartość pochodej usi być większa od zera

5 odstawy iforatyki Wykład r 9 7/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 8/44 Ekstreu lokale a pochoda fukcji Optyalizacja jeśli pochoda fukcji f(x) w pukcie x 0 wyosi zero: f (x 0 ) = 0, to jeśli druga pochoda f (x 0 ) = (f (x 0 )) jest: poszukiwaie ekstreu fukcji jedej zieej jest jedy z eleetów szerszego działu auki azywaego optyalizacją większa od zera, to f(x) w pukcie x 0 a iiu lokale iejsza od zera, to f(x) w pukcie x 0 a aksiu lokale rówa zeru, to f(x) w pukcie x 0 a pukt przegięcia optyalizacja jest to etoda wyzaczaia ajlepszego rozwiązaia (poszukiwaia ekstreu fukcji) z puktu widzeia określoego kryteriu (wskaźika) jakości (p. kosztu, drogi, wydajości) w ateatyce teri optyalizacja odosi się do astępującego probleu: daa jest fukcja f: A R, gdzie eleety zbioru A są eleetai rzeczywistyi, poszukiway jest eleet x 0 A taki Ŝe, f(x 0 ) f(x) dla wszystkich x A (aksyalizacja) lub f(x 0 ) f(x) dla wszystkich x A (iializacja) w etodach optyalizacji fukcja f(x) ozaczaa jest jako C(x) i azywaa fukcją celu (wskaźikie jakości, kryteriu jakości, kryteriu optyalizacyjy) etody poszukiwaia ekstreu lokalego fukcji jedowyiarowych dzielą się a trzy grupy: ) etody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów ) etody wykorzystujące aproksyacje fukcji celu 3) etody wykorzystujące wartości pochodych fukcji celu odstawy iforatyki Wykład r 9 9/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 0/44 Fukcja uiodala Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Defiicja: fukcja f(x) jest uiodala w przedziale a x b gdy jest ootoicza po obu stroach puktu iialego x * w rozpatryway przedziale jeśli x * - jedyy pukt iiu f(x) zawiera się w przedziale a x b, to f(x) jest uiodala w day przedziale wtedy i tylko wtedy, gdy dla puktów x i x rzykład: z x * x x wyika, Ŝe f(x * ) f(x ) f(x ) i z x * x x wyika, Ŝe f(x * ) f(x ) f(x ) fukcja ootoiczie wzrasta przy x 0 i ootoiczie wzrasta przy x 0 fukcja osiąga iiu w pukcie * i jest ootoicza po obu stroach od puktu iiu etody te pozwalają określić ekstreu fukcji jedej zieej drogą kolejego wyboru przedziałów i kolejo drogę ziejszaia przedziału poszukiwań w etodach tych zakłada się, Ŝe badaa fukcja w dopuszczaly przedziale posiada właściwość uiodalości dzięki powyŝszej właściwości, porówując wartość fukcji f(x) w dwóch róŝych puktach przedziału poszukiwań, oŝa określić, w który z wyzaczoych tyi puktai przedziałów zajduje się ekstreu fukcja f(x) jest uiodala

6 odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Twierdzeie: iech f(x) będzie fukcją uiodalą w przedziale a x b oraz iech iiu fukcji f(x) zajduje się w pukcie x * jeśli pukty x i x spełiają waruek a < x < x < b, to porówując wartości fukcji w puktach x i x oŝa określić: jeśli f(x ) > f(x ), to pukt iiu ie leŝy w przedziale (a,x ), czyli x * (x,b) jeśli f(x ) < f(x ), to pukt iiu ie leŝy w przedziale (x,b), czyli x * (a,x ) przedstawioe twierdzeie pozwala stosować procedurę poszukiwań ekstreu fukcji polegającą a wykluczaiu części wejściowego przedziału poszukiwaia ekstreu są kończoe, gdy przedział ziejszy się do dostateczie ałych roziarów w opisyway procesie poszukiwaia ekstreu wyróŝiae są dwa etapy: ) etap określaia graicy przedziału ) etap ziejszaia przedziału etoda połowieia etoda złotego etoda Fiboacciego Etap określaia graicy przedziału: ajczęściej poszukiwaia graiczych puktów przedziału zawierającego ekstreu wykouje się etodai heurystyczyi (ituicyjie) wybieray jest pukt a podstawie którego buduje się odpowiedio szeroki przedział zawierający ekstreu odstawy iforatyki Wykład r 9 3/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 4/44 Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Etap określaia graicy przedziału (etoda Swaa): zakładay: x 0 - dowoly pukt początkowy, zakładay: - dobieraa pewy sposobe wielkość kroku koleje pukty określa się według wzoru rekurecyjego: k xk + = xk ±, k = 0,,,... (5) zak określa się drogą porówań wartości fukcji f(x 0 - ), f(x 0 ), f(x 0 + ) jeśli f(x 0 - ) f(x 0 + ) to z załoŝeie uiodalości pukt iiu powiie leŝeć w prawo od puktu x 0 i wielkość wybieraa jest jako dodatia jeśli f(x 0 - ) < f(x 0 + ) to wielkość wybieraa jest jako ujea jeśli f(x 0 - ) f(x 0 ) f(x 0 + ) to pukt iiu leŝy iędzy puktai x 0 - i x 0 + i poszukiwaie puktów graiczych zostaje zakończoe Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Etap określaia graicy przedziału (etoda Swaa) - przykład: zaleźć graicze pukty przedziału zawierającego iiu fukcji przy pukcie początkowy x 0 = 30 i kroku = 5 zak określa się porówując wartości w puktach: 0 ) 0 0 poiewaŝ: ) = + ) = f (5) = f (35) 565 = f (30) = 4900 ) 0 ) to wielkość powia być dodatia = 0 sprawdzeie zaku związae było takŝe z wyzaczeie puktu x : x 0 = x0 + = = 35 ) ) = (00 x)

7 odstawy iforatyki Wykład r 9 5/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 6/44 Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Etap określaia graicy przedziału (etoda Swaa) - przykład: dla k = : x = x + = = 45 x = 35 ) = 45 * ) < ) więc x > 35 x = 45 ) = 305 Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów Etap określaia graicy przedziału (etoda Swaa) - przykład: dla k = 3: x 3 4 = x3 + = = = 05 x3 = 65 3) = 5 * 4) < 3) więc x > 65 x = 05 ) = dla k = : x 3 = x + = = 65 x = 35 ) = 305 * 3) < ) więc x > 45 x = 45 ) = dla k = 4: x 4 5 = x4 + = = = 85 x4 = 05 4) = 5 * 5) > 4 ) więc x < 85 x = 85 ) = stąd przedział poszukiwań ekstreu to: (65,85) odstawy iforatyki Wykład r 9 7/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 8/44 Metody oparte a zasadzie eliiacji przedziałów owę Etap ziejszaia przedziału: po ustaleiu graic przedziału zawierającego pukt iiu stosujey bardziej złoŝoą procedurę zawęŝaia przedziału poszukiwań w celu otrzyaia rozwiązaia (iiu) z załoŝoą dokładością stosując odpowiedi algoryt iteracyjy, ziejszay w kaŝdy kroku wielkość przedziału stopień ziejszeia przedziału zaleŝy jest od połoŝeia próbych puktów etoda ta pozwala a eliiację połowy przedziału w kaŝdej iteracji w przedziale poszukiwań ekstreu [a,b] wybieray trzy pukty próbe (x, x, x ), dzielące przedział a cztery rówe części: x = a + L / 4, x = ( a + b) /, x = b L / 4, L = b a (6) jeśli wartość fukcji w pukcie x jest iejsza od wartości fukcji w pukcie x (f(x )<f(x )), to jako owy przedział poszukiwań wybieray lewy podprzedział [a,x ]: a = a x = x (7)

8 odstawy iforatyki Wykład r 9 9/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 30/44 owę owę jeśli wartość fukcji w pukcie x jest iejsza od wartości fukcji w pukcie x (f(x )<f(x )), to jako owy przedział poszukiwań wybieray prawy podprzedział [x,b]: a = x x = x (8) b = b ziejszaie długości przedziału kończyy, gdy jego długość jest iejsza od załoŝoej dokładości: b a ε jako wartość ekstreu przyjujey środek przedziału: a + b L x = lub x = a + (0) () jeśli Ŝade z powyŝszych waruków ie jest prawdziwy, to pukt środkowy, x, ie zieia się, zaś do dalszych obliczeń wybieray podprzedział [x,x ]: Uwagi: w kaŝdej iteracji są potrzebe ie więcej iŝ dwa obliczeia wartości fukcji a = x x = x (9) odstawy iforatyki Wykład r 9 3/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 3/44 owę Lista kroków: Krok : Czytaj: Krok : Krok 3: x a,b,ε = ( a + b) /, Krok 4: jeśli f(x ) < f(x ), to: przejdź do: Krok 7 Krok 5: jeśli f(x ) < f(x ), to: przejdź do: Krok 7 L = b a x = a + L / 4, x = b L / 4, L = b a, x x = a = x, L = b a, x x = Krok 6: x pozostaje, zawęŝay przedział a = x,, L = b a Krok 7: jeśli b a > ε to przejdź do: Krok Krok 8: isz: x = ( a + b) / - wartość iiu owę float MetodaDwudzielosci(float a, float b, float eps) float x, x, x, fx, fx, fx, L; x = (a+b)/; fx = f(x); L = b-a; do x = a+l/4; fx = f(x); x = b-l/4; fx = f(x); if (fx < fx) ; L = b-a; ; fx = fx; else if (fx < fx) a = x; L = b-a; ; fx = fx; else a = x; ; L = b-a; while (fabs(b-a)>*eps); retur (a+l/);

9 odstawy iforatyki Wykład r 9 33/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 34/44 owę - przykład (/3) owę - przykład (/3) wyzaczyć iiu fukcji: ) = (00 x) w przedziale: [60,50] druga iteracja: obliczeia wstępe: a = 60, b = 50, L = b a = = 90 x pierwsza iteracja: x = a + L / 4 = / 4 = 8.5 x = b L / 4 = / 4 = 7.5 = ( a + b) / = ( ) / = 05, ) = f (8.5) = ) = f (7.5) = > > ) = f (05) = 5 ) = f (05) = 5 ) = f (05) = 5 x = a + L / 4 = / 4 = x = b L / 4 = / 4 = 6.5 ) = f (93.75) = ) = f (6.5) = > > ) = f (05) = 5 ) = f (05) = 5 wybieray środkowy przedział: a = x = 93.75, x = x = 05, = 6.5 L = b a = =.5 wybieray środkowy przedział: a = x = 8.5, x = x = 05, = 7.5 L = b a = = 45 odstawy iforatyki Wykład r 9 35/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 36/44 owę - przykład (3/3)... trzecia iteracja: x = a + L / 4 = / 4 = x = b L / 4 = 6.5.5/ 4 = 0.65 ) = f (99.375) = 0.39 ) = f (0.65) =.89 wybieray lewy przedział: a = a = 93.75, x = x = , L = b a = =.5 ) = f (05) = 5 obliczeia kończyy, gdy spełioy jest waruek: < = 05 b a ε w etodzie złotego stosowae są dwa pukty próbe, które dzielą przedział w sposób pokazay a rysuku wartość stałej τ wyosi: τ = ( 5 ) / = () Dlaczego taki podział? podział przedstawioy a rysuku spełia trzy waruki: ) pukty próbe są rozieszczoe w jedakowych odległościach od środka przedziału ) pukty próbe są rozieszczoe syetryczie w taki sposób, ze stosuek długości eliiowaego podprzedziału do wielkości całego podprzedziału jest stały 3) w kaŝdej iteracji obliczaa jest tylko jeda wartość fukcji

10 odstawy iforatyki Wykład r 9 37/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 38/44 Dlaczego etoda złotego? Algoryt etody złotego : w geoetrii złoty podziałe azywa się taki podział odcika a dwie części, przy który stosuek całego odcika do jego większej części jest rówy stosukowi większej części do iejszej a b = b c jeśli wartość fukcji w pukcie x jest większa od wartości fukcji w pukcie x (f(x )>f(x )), to jako owy przedział poszukiwań wybieray prawy podprzedział [x,b]: a = x + a b = b (4) Algoryt etody złotego : w przedziale poszukiwań ekstreu [a,b] wybieray dwa pukty próbe (x, x ), dzielące przedział a trzy części: gdzie: x = ( b a) τ ) + b x = ( b a) + a (3) τ = ( 5 ) / = w przeciwy przypadku jako owy przedział poszukiwań wybieray lewy podprzedział [a,x ]: a = a τ ) + b (5) odstawy iforatyki Wykład r 9 39/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 40/44 Algoryt etody złotego : ziejszaie długości przedziału kończyy, gdy jego długość jest iejsza od załoŝoej dokładości: b a ε jako wartość ekstreu przyjujey środek przedziału: a + b x = (6) (7) Lista kroków: Krok : Czytaj: Krok : a,b,ε τ ) + b + a Krok 3: jeśli f > f, to: Krok 4: jeśli f f, to: a = x f = ) Krok 7: jeśli b a > ε to przejdź do: Krok 3 Krok 8: isz: x = ( a + b) / - wartość iiu f = f f = ) x = ( b a) + a f = ) przejdź do: Krok 5 x = ( b a) τ ) + b f = ) przejdź do: Krok 5 f = f

11 odstawy iforatyki Wykład r 9 4/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 4/44 - przykład (/3) float Zlotyodzial(float a, float b, float eps) float x, x, fx, fx, t; t = (sqrt(5)-)/; x = (b-a)*(-t)+b; fx = f(x); x = (b-a)*t+a; fx = f(x); do if (fx > fx) a = x; ; fx = fx; x = (b-a)*t+a; fx = f(x); else ; ; fx = fx; x = (b-a)*(-t)+b; fx = f(x); while (fabs(b-a)>*eps); retur (a+b)/; wyzaczyć iiu fukcji: ) = (00 x) w przedziale: [60,50] obliczeia wstępe: a = 60, pierwsza iteracja: b = 50, τ = 0.68 τ ) + b = (50 60) 0.68) + 50 = a = (50 60) = 5.6 ) = f (94.38) = 3.58, ) < ) a = a = 60 = 5.6 = ) = 3.58 ) = f (8.4) = ) = f (5.6) = τ ) + b = (5.6 60) 0.68) = 8.4 wybieray lewy podprzedział: [60,5.6] ) = f (94.38) = 3.58 ) = f (5.6) = odstawy iforatyki Wykład r 9 43/44 odstawy iforatyki Wykład r 9 44/44 - przykład (/3) - przykład (3/3) druga iteracja: druga iteracja: ) = f (8.4) = 35.93, ) = f (94.38) = 3.58 ) = f (94.38) = 3.58, ) = f (0.48) = 6.8 ) > ) = 8.4 b = b = 5.6 a = x = ) = 3.58 ) = f (0.48) = 6.8 wybieray prawy podprzedział: [8.4,5.6] + a = ( ) = 0.48 ) > ) = b = b = 5.6 a = x = 0.48 ) = 6.8 ) = f (07.5) = 56.5 wybieray prawy podprzedział: [94.38,5.6] + a = ( ) = obliczeia kończyy, gdy spełioy jest waruek: b a ε

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych Kazmerz Myśleck Metoda elemetów brzegowych w statyce dźwgarów powerzchowych Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej Wrocław 4 Recezec Potr KONDERLA Ryszard SYGULSKI Opracowae redakcyje Aleksadra WAWRZYNKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo