Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w III i IV kwartale 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r."

Transkrypt

1 Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka, promocja s. 9 Edukacja s. 11 Wspieranie rodziny s. 15 Społeczeństwo Obywatelskie s. 16 Kultura s. 18 Sport s. 20 Planowanie przestrzenne s. 23 Komunikacja / Innowacyjne technologie s. 24 Zestawienie zawiera informacje złożone przez koordynatorów poszczególnych kierunków strategii. Referat do spraw Pozyskiwania Funduszy 1

2 1. priorytet rozwojowy - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Starachowic Kierunek rozwoju 1.1 Tworzenie korzystnych warunków dla lokowania kapitału inwestycyjnego w SSE Starachowice W celu realizacji kierunku: Tworzenie korzystnych warunków dla lokowania kapitału inwestycyjnego w SSE Starachowice 1. Działania firm na terenie SSE Starachowice SA: W III kw r. zostały przygotowane a w IV kw 2014 r. sprzedane nieruchomości gruntowe Gminy Starachowice, których nabywcą została Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. W/w nieruchomości mają być uzbrojone i udostępnione nowym inwestorom SSE Starachowice S.A. Koncern MAN poinformował, że finalna produkcja autobusów miejskich zostanie przeniesiona z Poznania do Starachowic. Decyzja ta będzie skutkować wzrostem zatrudnienia o ok. 700 osób. Informacje o dostrzegalnych skutkach działań, wnioski i propozycje: Działania prowadzone przez firmy działające w SSE Starachowice w III i IV kw 2014 r. będą mają duży wpływ na rozwój regionu, a także na realny wzrost zatrudnienia przez utworzenie nowych miejsc pracy. Działanie Zbadanie parametrów atrakcyjności inwestowania w Starachowicach 1. Zbadanie parametrów atrakcyjności inwestowania w Starachowicach: dostępność danych do przeprowadzenia analiz biznesowych, jakość rynku pracy (podaż wykwalifikowanej siły roboczej), klimat społeczny, szybkość, elastyczność, doświadczenie i jakość obsługi administracji, infrastruktura techniczna (telekomunikacja, ICT), infrastruktura otocznia biznesu, koszt rozpoczęcia biznesu, możliwości i przewagi komunikacyjne, aktywność marketingowa władz, podaż powierzchni produkcyjnych, biurowych, podatki, zachęty, subwencje (poziom narodowy), bliskość kooperantów danej branży i możliwości współpracy, rynek zbytu w regionie, instytuty badawcze, korzyści mieszkaniowe, szkoły, oferta kulturalna, możliwości wypoczynkowe. W III i IV kwartale 2014 roku Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 2

3 prowadziła szereg działań sprzyjających wspieraniu biznesu. 1.Koszt rozpoczęcia biznesu - bieżące informacje na temat rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Mikropożyczki dla studentów, absolwentów i osób pracujących, pożyczki w tym na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy i poręczenia. 2. Infrastruktura otoczenia biznesu rozbudowa budynku Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach -Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego działanie 1.4 na lata Celem projektu było rozszerzenie i unowocześnienie posiadanej bazy dydaktycznej oraz lokalowej oraz zwiększenie ilości i podniesienie jakości świadczonych przez FARR usług: pisania projektów, szkoleniowych, finansowych, informacyjnych i doradczych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku firm otoczenia biznesu. Projekt został już zakończony. Dostrzegalne skutki oraz wnioski W związku z powstałym budynkiem, dużym zainteresowaniem cieszy się wynajęcie nowopowstałych pomieszczeń, lokali biurowych, sal szkoleniowych oraz auli konferencyjnej. FARR posiada bazę lokalową w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także pożyczki brane w FARR z Funduszu Pożyczkowego FUNDSTAR 2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne lub inne osoby prowadzące działalności gospodarczej jak również z projektu Mikropożyczki, które skierowane są do osób pracujących, studentów i absolwentów z województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą z preferencyjną pożyczką do zł. Projekty gospodarcze realizowane w oparciu o nie służyć mają realizacji priorytetów rozwoju lokalnego, w tym przede wszystkim powodujących tworzenie nowych miejsc pracy. Przybywa z każdym rokiem dobrych praktyk i inspiracji dla młodych ludzi. Studenci chętnie szukają możliwości pozyskania dotacji czy innej pomocy przy otwarciu działalności gospodarczej. Otworzenie nowych firm ma wpływ na rozwój regionu jest to także realny wzrost zatrudnienia przez utworzenie nowych miejsc pracy i samozatrudnienia. Kierunek rozwoju 1.2 Wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w ramach realizacji kierunku: Działanie Promocja i rozwijanie edukacji ekonomicznej: opracowanie i wdrażanie lokalnego programu przedsiębiorczości dla młodzieży, poprzedzone konsultacjami z przedsiębiorcami ze Starachowic. Agencja Rozwoju Regionalnego w II półroczu 2014 prowadziła działania zmierzające do 3

4 zapewnienia licznych staży dla osób bezrobotnych, praktyk zawodowych a także seminariów i konferencji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym w Agencji staż odbyły 3 osoby. Bardzo często stażyści stają się oddanymi pracownikami, dzięki temu mogą pracować w systematycznie rozwijającej się firmie. Wnioski: Przeprowadzenie staży jest obustronną korzyścią (dla młodych bezrobotnych osób szansa na zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności a także pracy a dla firmy zmniejszenie kosztów pracy oraz dodatkowy wyszkolony pracownik). Działanie (Opracowanie i uruchomienie programu, którego celem będzie zatrzymanie odpływu oraz motywowanie do powrotu młodych, wykształconych ludzi do Starachowic przez wskazanie perspektyw rozwoju, pracy, rozwijanie przedsiębiorstw i stworzenie pakietu zachęt adresowanych specjalnie do tej grupy odbiorców.) Działania jakie zostały podjęte w III i IV kwartale 2014 r. to realizacja projektów : Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe - wspieranie sektora MMŚP Poręczeń kredytowych i pożyczkowych., Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR Poręczenia skierowane są do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Liczba udzielonych poręczeń w III kwartale 2014 r. wyniosła 19, w IV kwartale 2014 r "Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP, Fundusz pożyczkowy FUNDSTAR 2 Pożyczki skierowane są dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarcza jak również dla osób prowadzących już działalność gospodarczą. Liczba udzielonych pożyczek w III kwartale 2014 r. wyniosła 2, w IV kwartale 2014 r Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą- działanie 6.2 POKL ( okres realizacji projektu ) Celem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe( jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności do kwoty PLN okres spłaty do 5 lat).projekt skierowany jest do osób pracujących, studentów lub absolwentów studiów. Oprocentowanie pożyczki na założenie własnej firmy wynosi tylko 1,8% lub 2% w skali roku. Nabór do projektu odbywa się w systemie ciągłym. Liczba udzielonych Mikropożyczek w III kwartale wyniosła 59, w IV kwartale 0. - Pierwszy biznes Wsparcie w starcie - to pilotażowy Program, który został wdrożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). 4

5 Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Projekt skierowany jest do pozostających bez pracy studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu. Pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej Rozpoczęcie naboru wniosków : listopad 2013 Wartość pożyczki : do 60 tyś zł. Oprocentowanie : na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75- wysokość oprocentowania pożyczki 0,69 % w skali roku) Okres spłaty: 7 lat ( 84 miesiące) Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy Wartość pożyczki : do 20 tyś zł. Oprocentowanie : będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki. Liczba udzielonych pożyczek w III kwartale wyniosła 7, w IV kwartale 2014 r PUNKT PRZEDSZKOLNY SŁONECZKO projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. (okres realizacji projektu r ) Projekt jest realizowany we współpracy z Punktem Przedszkolnym SŁONECZKO (partnerem). Instytucją Wdrażającą jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Przedmiotem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego dzieci w wieku 2,5 5 lat oraz wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla 18 dzieci z gminy Starachowice nie objętych edukacją przedszkolną. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kryteria przyjęcia do przedszkola zostały określone w procedurze postępowania rekrutacyjnego. - Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne 5

6 (okres realizacji projektu: r r) Projekt skierowany jest do przedsiębiorców chcących uzyskać preferencyjny kredyt, leasing. W ramach projektu przedsiębiorca może otrzymać bezpłatną pomoc w uzyskaniu: - kredytu obrotowego - kredytu inwestycyjnego - leasingu - kredytu w rachunku bieżącym Instytucje udzielające finansowania to: - IDEA Bank S.A - Deutsche Bank Polska S.A - PEKAO Leasing Sp. z o.o. - Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie - Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A W ramach projektu przedsiębiorca otrzymuje doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji kredytowej do banku. Wnioski: Ze względu na wysoki wskaźnik bezrobocia i zagrożenie utraty pracy znaczna ilość osób rozważa założenie własnej działalności gospodarczej. Decyzja taka stanowi duże wyzwanie, jednak pozwala na rozwój. Wszystkie zainteresowane osoby otrzymują od Agencji Rozwoju Regionalnego pomoc poprzez świadczenie usług m.in. szkoleniowych, informacyjnych i doradczych a także poprzez wsparcie finansowe, które oferowane jest w ramach poszczególnych projektów realizowanych w ramach POKL. W IV kwartale dodatkowo FARR prowadziła dalsze działania, tj. - "Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego" Celem projektu jest budowa laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliwa wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz segment fermentacyjny (mikrobiogazownia) i zespół silników, generatorów i sprężarek umożliwiający prowadzenie badań nad mikrokogeneracją i wykorzystaniem sprężonego gazu. Grupą docelową są inwestorzy, samorządy oraz instytucje publiczne, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie utrzymania standardów środowiskowych. 6

7 Fundacja jest partnerem projektu, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. - Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops Celem projektu jest świadczenie przez konsultantów usług doradczych dla przedsiębiorców MMŚP i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu województwa świętokrzyskiego oraz przygotowanie i bieżącą aktualizację oferty regionalnej. Klientem usługi doradczej może być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Dopuszczalnym jest świadczenie usługi dla osoby fizycznej planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca. Działanie (Organizowanie dorocznego Konkursu Przedsiębiorczości dla Młodzieży z fundowaną nagrodą) Projekt nie był realizowany - obecnie FARR jest na etapie poszukiwania instytucji, z którą mogłaby nawiązać współpracę. Działanie (Uruchomienie wspólnego portalu informacyjno-edukacyjnego starachowickich instytucji okołobiznesowych dla sektora MŚP. Wykorzystywanie nowych technologii w dzieleniu się wiedzą: e-learning, webinar, webcast, blogi, aukcje usług, e-przetargi.) FARR uruchomiła i prowadzi (w ciągu 2014 roku) wirtualne biuro z którego korzystają przedsiębiorcy oraz firmy z województwa świętokrzyskiego. Widoczne skutki działania, wnioski: Firmy zawierające umowę na wirtualne biuro mają wiele możliwości i udogodnień związanych z prowadzeniem firmy bez potrzeby wynajmowania tradycyjnego i drogiego biura (wybierając odpowiedni pakiet tj. srebrny, złoty oraz platynowy). Przedsiębiorcy zamieszczają własne logo firmy na stronie FARR, są na bieżąco informowani o nadejściu korespondencji oraz jej odbiorze, posiadają zniżki na korzystanie z sal konferencyjnych, umieszczanie materiałów reklamowych firmy, prowadzenie dziennika korespondencji itp. Jest to usługa z której klienci są zadowoleni ponieważ mają z tego wiele korzyści m.in.: -oszczędność czasu; -znaczne ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy; -profesjonalny kontakt z Państwa klientami i kontrahentami; -zachowanie tajemnicy handlowej; 7

8 -bezpieczeństwo danych; - możliwość korzystania, w atrakcyjnej cenie, z kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych celem prowadzenia spotkań biznesowych, szkoleń czy też konferencji; - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Wnioski: Wirtualne biura zapewniają rejestrację firmy pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność w domu lub też mobilni specjaliści mogą korzystać z prestiżu prowadzenia. Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, firm już istniejących oraz oddziałów firm, które chcą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek swojej firmy pod adresem jednego z centrów biznesowych Ułatwienie zakładania lokalnych klubów biznesu w celu tworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Starachowic z wykorzystaniem naturalnych zasobów miasta i jego naturalnego otoczenia. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w swoich zasobach posiada szereg różnych sal o bardzo wysokim standardzie ( m.in.: aula konferencyjna, sala komputerowa, sale szkoleniowe ) przeznaczonych zarówno dla niewielkiej ilości osób jak również dla szkoleń całych firm. ARR jest organizatorem wielu szkoleń, spotkań i konferencji z których korzystają zarówno osoby fizyczne jak też przedsiębiorcy. Od niedawna ARR w miarę możliwości organizuje comiesięczne spotkania dla przedsiębiorców na które zostają zaproszeni goście z terenu miasta, powiatu i województwa. Oprócz powyższych ARR wynajmuje pokoje gościnne i apartament. ARR cieszy się dużym zainteresowaniem wynajmu sal, auli, pokoi gościnnych oraz apartamentu. Dzięki spotkaniom organizowanym w ARR pracodawcy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zdobycia informacji na temat nowinek w projektach przeznaczonych na rozwój firm. Każde spotkanie wnosi nowe doświadczenia dzięki czemu przedsiębiorcy chętnie przychodzą. Wielokrotnie ARR udostępniała bezpłatnie sale na spotkania biznesowe, konferencje prasowe itp Organizacja regularnych spotkań środowisk sektora MŚP z Prezydentem Miasta w celu wymiany poglądów, oceny sytuacji, zgłaszania postulatów, etc. w II półroczu 2014 r. działanie nie było realizowane. W ramach realizacji celu operacyjnego pn Zwiększenie absorpcji innowacji 8

9 w starachowickich przedsiębiorstwach: Opracowanie programu wsparcia i zachęt dla absolwentów powracających do Starachowic po ukończeniu studiów i planujących otworzyć tu swoją firmę. Projekt nie jest realizowany Działanie Organizacja raz na dwa lata podróży studyjnej dla przedsiębiorców i reprezentantów organizacji wspierania biznesu do najbardziej innowacyjnych miejsc świata (firm, organizacji, laboratoriów; dotacje na podróże studyjne z puli Ministerstwa Gospodarki). W opisywanym okresie (III i IV kwartale 2014 r.) nie było żadnej podróży studyjnej. Projekt nie był realizowany. Kierunek rozwoju 1.3 Rozwój konkurencyjnych markowych produktów turystycznych w celu uzyskania rozpoznawalności marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej W celu realizacji kierunku, z powodu odpowiednich środków finansowych Gminy, prowadzono jedynie ograniczone działania, którymi były: - stała aktualizacja informacji zamieszczanych na Portalu Miasta Starachowice podgląd licznika odwiedzin strony www; - prowadzenie kontroli posesji pod kątem przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i prządku na terenie miasta Starachowice 11 posesji; Skutki Analiza odwiedzin portalu oraz liczba odsłon działu Sport i turystyka świadczy o zainteresowaniu mieszkańców lokalną tematyką. Portal jest dla mieszkańców miasta ważnym źródłem informacji. Wnioski i propozycje: Niezbędne poświęcenie większej uwagi tematyce turystycznej, jak również aktywne pozyskiwanie środków na ten cel. Wskazane jest bieżące informowanie mieszkańców oraz przypominanie o obowiązkach nt. Obowiązujących przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku. Zabezpieczenie większych środków finansowych na zorganizowanie imprez ukazujących atrakcyjność turystyczną miasta. Kierunek rozwoju 1.4 Budowanie rozpoznawalnej marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej Zakres realizacji zadań w III i IV kwartale 2014 r. był następujący: 9

10 1.4.1 Powołanie grupy roboczej ds. aktualizacji i wdrażania strategii oraz promocji Starachowic, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, gospodarki, kultury, nauki, sportu i mediów. Lista osób, które miałby tworzyć wymienioną grupę roboczą jest opracowywana. Jednak ze względu na aktualną, skomplikowaną sytuację i wybory Prezydenta Miasta zasadne jest wstrzymanie prac dotyczących realizacji wymienionego celu do czasu wyjaśnienia sytuacji i odpowiednich decyzji Analiza wyjściowego postrzegania miasta i wyłonienie kluczowych grup docelowych marki Starachowice projekt nie był realizowany. Zasadna będzie jego realizacja, dopiero po powołaniu grupy roboczej ds. aktualizacji i wdrażania strategii oraz promocji Starachowic, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, gospodarki, kultury, nauki, sportu i mediów Opracowanie funkcjonalnej strategii Marki Miasta Starachowice projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Opracowanie kompleksowego programu promocji marki STARachowice wśród miesz - kańców i kluczowych grup odbiorców - projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Promocja i budowanie zaangażowania mieszkańców na wszystkich etapach prac koncepcyj - nych i promocji marki miasta - projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Stworzenie Grupy Ambasadorów grupy wpływowych i opiniotwórczych osób zaangażo - wanych w promocję i budowanie marki miasta Starachowice projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Prowadzenie konsekwentnej i spójnej kampanii marki w celu osiągnięcia zamierzonej per - cepcji oraz monitorowanie wyników. projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania. 10

11 2. priorytet rozwojowy - Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego Kierunek rozwoju 2.1 Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego zgodnie z ideą miasta uczącego się W celu realizacji kierunku: Modernizacja obiektów oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W III kwartale 2014r. zakończone zostały prace remontowo-budowlane w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach w Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum Nr 3. Rozpoczęto prace projektowe związane z II etapem termomodernizacji budynków oświatowych: Przedszkola Miejskiego nr 6, 13, 14, 15, Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 6 z wykorzystaniem środków unijnych. W IV kwartale 2014r. Kontynuowano prace projektowe związane z II etapem termomodernizacji budynków oświatowych. Wnioski Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja ubytków ciepła, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynków. Środki przeznaczone na inne cele remontowo-modernizacyjne nie zapewniają realizacji wszystkich niezbędnych zadań Doinwestowanie obiektów oświatowych w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny. W omawianym okresie za kwotę ok zł Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiła projektor multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Wnioski i propozycje: Uatrakcyjnienie zajęć poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii W ramach działania (Promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród uczniów. W III kwartale 2014 r. Gmina, kosztem ok. 8,5 tys.zł sfinansowała następujące imprezy promujące zdrowy tryb życia i kulturę fizyczną, w których uczestniczyło ok. 500 dzieci: - Akcja Lato 2014 cykl festynów pn. Sportowa środa współorganizowanych ze Spółdzielczym Domem Kultury i Wakacje z Klubem Spółdzielczym Wanacja dla dzieci i młodzieży szkolonej spędzającej wakacje w mieście. Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych edukacja poprzez zabawę, przeciwdziałanie patologiom społecznym; Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Gimnazjalnych propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia Mistrzostwa szkół podstawowych w mini piłce nożnej chłopców turniej mający na celu wyłonienie 11

12 najlepszych drużyn piłkarskich, w trakcie którego odbyła się pogadanka profilaktyczna Nie używam dbam o zdrowie ; Mistrzostwa szkół gimnazjalnych w piłce nożnej chłopców edukacja poprzez zabawę, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Na zakończenie wakacji, kosztem ok. 37 tys.zł zorganizowano Rodzinny Festyn Profilaktyczny, w którym udział wzięło ok osób. W IV kwartale 2014r. Gmina Starachowice zorganizowała następujące imprezy propagujące zdrowy styl życia: Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym ok. 100 uczestników ; koszt 1300 zł; Rajd Malucha Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej 200 uczestników, koszt 500 zł; Otwarte Mistrzostwa Starachowic w Bowlingu 60 uczestników, koszt 2000 zł; Rodzinne Igrzyska Wodne ponad 100 uczestników (ok. 30 rodzin), koszt 3000 zł; Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Mini koszykówce 160 uczestników, koszt 1500 zł; Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w koszykówce 80 uczestników, koszt 1000 zł; XIV Rajd Niepodległości 130 uczestników, koszt 800 zł; Mikołajki zdrowo i wesoło cykl imprez profilaktycznych ok uczestników, koszt 6500 zł; Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym 80 uczestników, koszt 1000 zł. Środki finansowe przeznaczone na organizację w.wym. imprez pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rezultaty, wnioski: Działania te mają charakter długofalowy, a ich skutki dostrzegalne będą w dalekiej przyszłości. Zasadnym byłoby zabezpieczenie środków w budżecie miasta na realizację tego typu działań. W ramach działania Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach. Działania zespołu profilaktyki i patrolu szkolnego, powołanego celem poprawy efektywności realizacji zadań z zakresu programów i projektów o charakterze profilaktycznym, ukierunkowane zostały na pełnienie patroli w rejonach i na terenie szkół, celem ograniczenia, a w konsekwencji prowadzonych działań, do wyeliminowania przestępczości nieletnich oraz zagrożeń, z jakimi mają coraz bardziej do czynienia. Jednym z podstawowych elementów zapobiegania przestępczości wśród nieletnich jest prewencja szkolna. W sprawozdawczym okresie funkcjonariusze uczestniczyli w 10 spotkaniach profilaktycznych w szkołach z dziećmi i młodzieżą, dokonali 1046 prewencyjnych kontroli miejsc grupowania się dzieci i młodzieży. W III i IV kwartale 2014 r. wylegitymowano łącznie 1089 osób oraz wszczęto postępowania w stosunku do 31 nieletnich. Wnioski i propozycje. Powyższe działania powodują poprawę stanu bezpieczeństwa młodzieży szkolnej oraz ograniczają przestępczość nieletnich oraz zagrożeń, z jakimi mają coraz bardziej do czynienia. Współpraca pomiędzy funkcjonariuszem z sekcji profilaktyki Straży Miejskiej a społeczeństwem szkolnym, będzie nadal realizowana w celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach na terenie miasta Starachowice. W ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 12

13 W III kwartale 2014r. 3 osobom stypendia szkolne na łączną kwotę 2370 zł. oraz wpłynęło 549 wniosków o stypendium szkolne i 2 o zasiłki szkolne, które są w trakcie rozpatrywania. W IV kwartale 2014 r. wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę zł. Po terminie wpłynęło 8 wniosków o stypendia, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Ponadto wypłacono 5 osobom zasiłki szkolne na kwotę 1830 zł. Wnioski i propozycje. Dzieci i młodzież z rodzin o niskim dochodzie na osobę w rodzinie dzięki stypendiom może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w wycieczkach krajoznawczych. Ponadto mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. W ramach działania Rozwinięcie programów pracy z uczniem zdolnym. W III i IV kwartale 2014 r. projekt nie był realizowany Racjonalizacja sieci szkół i przedszkoli. - w okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany. W ramach działania Wspieranie rozwoju prywatnych instytucji oświatowych. W III kwartale 2014 r. na terenie Gminy funkcjonowało 7 niepublicznych placówek oświatowych (3 gimnazja, 1 szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, 1 niepubliczne przedszkole, 1 punkt przedszkolny i 1 żłobek), dla których wypłacono dotację w kwocie zł. W IV kwartale 2014 r. na terenie Gminy funkcjonowało 9 niepublicznych placówek oświatowych (3 gimnazja, 1 szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym,2 niepubliczne przedszkola, 2 punkty przedszkolne i 1 żłobek), dla których wypłacono dotację w kwocie zł. Dotacja przekazywana jest zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i ustawą o opiece nad dziećmi do lat Poszerzenie zakresu dostępności edukacji dla wszystkich grup wiekowych W ramach działania w okresie sprawozdawczym realizowano: Stworzenie warunków do rozwoju szkół i placówek niepublicznych w obszarze szkolnictwa zawodowego, będących alternatywą kształcenia dla uczniów: stworzenie klastra firm technologicznych dla edukacji przyszłości. - zadania nie realizowano W ramach działania Intensyfikacja współpracy miasta z organizacjami promującymi idee kształcenia przez całe życie. Miasto wspierać będzie wszelkie formy edukacyjne podejmowane przez pokolenia określane mianem 50+ takie, jak np. Uniwersytet III Wieku 13

14 W III i IV kwartale 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano: 16 spotkań Kabaretu UTW 19 spotkań Towarzystwa Fotograficznego 1 wykłady dla seniorów poświęcony S.Żeromskiemu w 150 rocz. urodzin 5 koncerty 4 spotkania autorskie ( z red. J. Hugo-Baderem; z Z. Kobierskim promującym swój tomik poetycki; z pisarzem W. Myśliwskim; z Różą Thun promującą swoją biografię Frekwencja ok Wnioski Istnieje duże zapotrzebowanie na organizowanie wszelkich form edukacyjnych dla seniorów. Nie wystarczające środki materialne ograniczają organizowanie spotkań autorskich. W ramach działania Rozwinięcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji W III kwartale 2014 r. projekt nie był realizowany. W dniach 8-11 listopad 2014 r. koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3 udała się z wizytą roboczą do szkoły partnerskiej KGS Moringen celem szczegółowego przygotowania spotkań młodzieży zaplanowanych na kwiecień i maj 2015 r W III kwartale 2014 r. trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 zakończyły realizację rozpoczętych w 2012 r. projektów Comenius. W IV kwartale 2014 r. Gimnazjum nr 3 przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu pn. Welcome Europe w ramach programu e-twinning. Partnerami w tym projekcie są szkoły z Chorwacji, Hiszpanii, Norwegii, Ukrainy, Gruzji i Francji. Rezultaty, wnioski, propozycje: Projekty partnerskie umożliwiły wymianę doświadczeń i wzmocniły europejski wymiar edukacji poprzez współpracę szkół z różnych krajów Unii Europejskiej. Dzięki wykorzystaniu technologi informacyjno-komunikacyjnych uczniowie i nauczyciele mogą współpracować, wymieniać się informacjami i materiałami Podnoszenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli (oryginalne i twórcze innowacje dydaktyczne, wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu, przedstawienia i konkursy językowe, dni kultury danego języka). W okresie sprawozdawczym 3 gimnazja rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznych z języka angielskiego: Gimnazjum nr 1 innowacja pt. Dzieła i sylwetki wielkich pisarzy anglojęzycznych w przybliżeniu, Gimnazjum nr 4 innowacja pt. W przyszłość z językiem angielskim, Gimnazjum nr 2 innowacja pt. 14

15 NEXT MOVE English is your future. W Szkole Podstawowej nr 9 kontynuowana jest innowacja pt. Przez zabawę i piosenkę uczę się języka niemieckiego. W IV kwartale 2014 r. w Gimnazjum nr 3 odbyło się spotkanie warsztatowe i szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego z powiatu starachowickiego zorganizowane przez przewodniczą Rezultaty, wnioski, propozycje: Prowadzenie zajęć w niekonwencjonalny sposób (poprzez gry, zabawy, animacje) mają przekonać uczniów, że nauka języków obcych nie musi być trudna i nudna Szkolenie nauczycieli w zakresie wdrażania projektów wspólnotowych i edukacji europejskiej. Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania środków na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Na I kwartał 2015 r. zaplanowano szkolenie dla nauczycieli w zakresie aplikowania szkół do Programu Erazmus +. Kierunek rozwoju 2.2 Wspieranie rodziny w rozwoju W celu realizacji kierunku: W ramach realizacji celu operacyjnego pn Stworzenie partnerstwa publicznoprywatnego na rzecz budowy i adaptacji mieszkań socjalnych: W III i IV kwartale przeprowadzono procedurę przetargową oraz rozpoczęto prace budowlane budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne w liczbie 34. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy oraz wspierana dotacją z Funduszu Dopłat umiejscowionego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość wg wybranej oferty przetargowej wynosi ,13 zł Diagnoza sytuacji rodzin na terenie miasta i ustalenie zhierarchizowanej listy potrzeb. W III i IV kwartale 2014 r. zadanie nie było realizowane z powodu braku środków finansowych Udrożnienie komunikacji między wszystkimi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się sprawami rodzin. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. W ramach działania Wspieranie rodziny poprzez różne formy dodatkowej opieki: świetlice środowiskowe, zajęcia dodatkowe, kluby sportowe prowadzono szereg działań w ramach zadań zleconych przez Gminę Starachowice w konkursach na realizację zadań publicznych przeprowadzonych w I półroczu 2014 r. Ponadto w obrębie Osiedla Wzgórze oraz ulic przyległych funkcjonuje świetlica środowiskowa pn. Słoneczny Klub prowadzona przez Kościów Armii Zbawienia w RP Korpus w Starachowicach. W miesiącu grudniu, organizacja prowadząca 15

16 Słoneczny Klub uzyskała zapewnienie przez Prezydenta Miasta o otrzymaniu pomocy od Gminy Starachowice w postaci opracowania wniosków aplikacyjnych (przez Referat PF) w 2015 r. na prowadzenie świetlicy środowiskowej zarówno dla dzieci i młodzieży jak też dla seniorów. W ramach realizacji celu operacyjnego pn Integracja i edukacja pracowników socjalnych i innych grup wsparcia zajmujących się pomocą: w III i IV kwartale 2014 roku, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji z terenu Gminy Starachowice, koordynował pracę 9 grup roboczych powołanych w I półroczu, ponadto, kontynuowano pracę powołanych wcześniej grup oraz monitorowano sytuację w rodzinach dotkniętych przemocą. W ramach realizacji celu operacyjnego pn Rozwój poradnictwa dla rodzin w kryzysie: w trzecim i czwartym kwartale 2014 roku (w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny w MOPS udzielał bezpłatnych porad. W okresie od lipca do grudnia udzielono w sumie 337 porad, w tym: socjalnych, psychologicznych, prawnych, terapeuty uzależnień oraz lekarza psychiatry. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do czynny był telefon, pod którego numerem rodziny i osoby w kryzysie mogły korzystać z porad telefonicznych. Ponadto prowadzone są grupy wsparcia dla młodocianych rodziców i grupy samopomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierunek rozwoju 2.3 Kreowanie miejskiej przestrzeni społecznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego W celu realizacji kierunku w III i IV kwartale 204 r. zrealizowano: Gmina Starachowice kontynuowała i zakończyła realizację projektu pn Starachowice bezpieczne w praktyce! współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Główne cele projektu: wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Starachowic a głównie w obszarach zdiagnozowanych jako szczególnie zagrożone przestępczością, chuligaństwem i wandalizmem, 16

17 ograniczenie bądź wyeliminowanie drobnej przestępczości, wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu na terenie całego miasta wzrost świadomości społecznej o obywatelskich formach zwalczania przestępczości i patologii w przestrzeni publicznej miasta Skoordynowanie działań służb i instytucji w zakresie szybkiego i skutecznego reagowania na akty wandalizmu i inne formy przestępczości oraz zagrożeń w przestrzeni publicznej Uświadomienie mieszkańcom oraz samym przestępcom kosztów chuligaństwa i wandalizmu ponoszonych przez samorząd i osoby prywatne na naprawianie wyrządzonych szkód Jestem gospodarzem w swoim mieście - budowanie świadomego obywatelstwa dbającego o dobro swojej małej ojczyzny Zrealizowane działania: dokonano rozbudowy sieci Miejskiego Monitoringu Wizyjnego poprzez: wymianę systemu operacyjnego umożliwiającego obsługę szerokiej gamy urządzeń kamerowych (stary system obsługiwał tylko kamery firmy BOSCH), zmianę części systemu przesyłu danych z radiowego na światłowodowy, przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP w Starachowicach do pomieszczeń Straży Miejskiej (dzięki temu zapewniona jest 24h obsada dyżurki Straży Miejskiej gdyż w porze nocnej operator Monitoringu może jednocześnie funkcjonować jako dyżurny), zmianę lokalizacji 2 punktów kamerowych (z budynku TESCO przy ul. Wojska Polskiego na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kochanowskiego 5 oraz sprzed SCK na skrzyżowanie ulic Radomska Konstytucji 3 Maja), zbadano możliwość zaimplementowania w kolejnym etapie projektu 5 punktów kamerowych monitoringu MZK uruchomiono w okresie wiosenno letnim 2 osobowy rowerowy patrol Straży Miejskiej Przeprowadzono Kampanię STOP wandalom! skierowaną do mieszkańców Starachowic (Kampania a szczególnie jej element akcja cena spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich m.in. TVP 3, TVP 1 - TELEEXPRESS) Przeszkolono 70 kobiet w ramach kursu samoobrony Przeszkolono 36 pracowników UM oraz funkcjonariuszy SM w udzielaniu pierwszej pomocy Przeprowadzono ciekawe zajęcia profilaktyczne w gimnazjach oraz wybranych Szkołach 17

18 Podstawowych (łącznie uczestniczyło w nich ponad 1200 uczniów i ok. 50 nauczycieli) Nawiązano współdziałanie UMi SM z konstytucjami: Wojewoda Świętokrzyski, Policja (KPP Starachowice oraz KWP Kielce), Starostwo Powiatowe w Starachowicach, MZK Starachowice, SCK, Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach) Włączono w działania organizacje społeczne w tym: Młodzieżową Radę Miasta, ZHP- HGR, Szkolna Drużyna Ratownicza przy Gimnazjum Nr 2, Zespół Plejada, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Semper Fidelis, Bezpieczny Powiat Starachowicki, SKK KYOKUSHIN. Wykonano EMZ Wartość projektu: ,00 PLN w tym dotacja z MSW ,00 PLN W listopadzie 2014 r. Referat ds. Pozyskiwania Funduszy opracował i złożył wniosek aplikacyjny do Programu Razem bezpieczniej na 2015 rok (projekt pn. Starachowice bezpieczne w praktyce! Etap II Projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewody Świętokrzyskiego i jako jeden z 7 najlepszych w województwie został rekomendowany do kolejnego etapu selekcji w MSW. Zadanie tworzenie sieci Lokalnych Punktów Aktywności zadanie nie realizowane w tym okresie z powodu braku środków finansowych gminy. Trwały działania edukacyjno-prewencyjne Straży Miejskiej w szkołach w ramach działania Szkolny Patrol. W ramach realizacji projektu Starachowice bezpieczne w praktyce! (Razem Bezpieczniej) od 17 czerwca uruchomiony został (na czas lata) 2 osobowy patrol rowerowy Straży Miejskiej, którego zadaniem będzie patrolowania okolic kąpielisk, parku miejskiego i innych trudno dostępnych miejsc na terenie miasta. Patrol będzie działał do końca września br. Komendanci KPP Starachowice i SM Starachowice uzgodnili możliwość działania wspólnych, mieszanych rowerowych patroli policji i straży miejskiej. Kierunek rozwoju 2.4 Wspieranie rozwoju kultury W celu realizacji kierunku: Powołanie zespołu roboczego, składającego się z historyków i regionalistów oraz opracowanie koncepcji raportu na temat dziedzictwa historycznego Starachowic W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było w ramach prac Towarzystwa Przyjaciół Starachowic przy wsparciu Gminy Starachowice. Historycy skupieni wokół TPS z Prezesem Adamem Brzezińskim opracowali i opublikowali 2 prace o Starachowicach (1. Wierzbnik Starachowice. 390 lat miasta nad Kamienną. 2. Śladami zasłużonych przewodnik po 18

19 starachowickich cmentarzach) oraz przeprowadzili kwestę na remont zabytkowych nagrobków na starachowickich nekropoliach. Wnioski: wydawnictwa regionalne cieszą się dużym zainteresowaniem. Konieczne jest zwiększenie środków na prowadzenie badań i publikacje historyczne. Konieczność opracowania kompleksowej monografii miasta z uwzględnieniem kwerendy archiwalnej w Petersburgu Zdefiniowanie i usystematyzowanie kluczowych pojęć dotyczących dziedzictwa historycznego Starachowic. Zadanie nie objęte monitorowaniem wdrażania strategii Opracowanie wizji promocji oraz wykorzystania wyników raportu na rzecz budowania zaangażowanej społeczności lokalnej oraz rozwoju turystycznego Miasta Zadanie nie objęte monitorowaniem wdrażania strategii Współpraca Gminy ze Starachowickim Centrum Kultury i Społeczną Radą Kultury w zakresie opracowania funkcjonalnej Strategii Rozwoju Starachowickiego Centrum Kultury jako animatora i koordynatora wydarzeń kulturalnych, zgodnie z marka Starachowic i koncepcją miasta uczącego się. - Dokument pn Strategia Rozwoju Starachowickiego Centrum Kultury jest jeszcze w opracowaniu Intensywniejsze wspieranie rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego. Wykreowanie nowych form działalności, odwołujących się do idei miasta uczącego się. Modernizacja placówek ukierunkowana na multimedia. Filie zostały zaopatrzone w nowe komputery i drukarki w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej, realizowanym przez Gminę Starachowice. Potrzeba modernizacji placówek bibliotecznych pod kątem wdrażania nowoczesnych form przekazów informacyjnych. Zwiększenie ilości nowych komputerów, poszerzenie działań na rzecz komputeryzacji, potrzeba zakupu skanera dla potrzeb czytelników Stworzenie internetowego Centrum Informacji Kulturalnej (informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w jednym miejscu) Biblioteka posiada stronę internetową i profil na portalu społecznościowym Facebook. Zamieszczane są tam informacje o imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę. Na stronie internetowej można odnaleźć linki kierujące do innych instytucji kultury i stowarzyszeń organizujących wydarzenia kulturalne. Informacje o imprezach kulturalnych na stronie internetowej i na Facebook-u dają możliwość szerszej informacji i promocji Biblioteki. Kontynuacja dotychczasowych działań, prowadzenie strony internetowej i Facebooka stwarza szersze możliwości promocji placówki Stwarzanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie działalności kulturalnej, np. Swap Party (wymiana książka za książkę/magazyn za magazyn/program za 19

20 program etc) Projekt jest realizowany, prowadzimy Book Swap Party ( książka za książkę). W III kwartale 2014 r. pozyskaliśmy w ten sposób 124 egzemplarzy a w IV kwartale 5 egz. Biblioteka pozyskała nowe tytuły, których do tej pory nie miała a pozbyła się zalegających, zdublowanych książek. Projekt przyniósł korzyści obu stronom wymiany. Projekt wymaga większej reklamy Aktywizacja środowisk twórczych poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, działających w zakresie Kultury. Promocja i współorganizacja przez Gminę nowych zjawisk kulturalnych: street art., public art., warsztaty uliczne, oraz współpracy krajowej i zagranicznej. - Ciągła współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez wsparcie SCK przy organizacji wydarzeń kulturalnych, festynów. Stworzenie Stowarzyszenia SOFA Stowarzyszenie Otwartych Form Artystycznych Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, m.in. w celu likwidacji barier architektonicznych w obiektach kulturalnych i zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego oraz stwarzania tym osobom możliwości pełnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Filie dziecięce Nad Skałą i Plastuś oraz Filia nr 10, gdzie nie ma barier architektonicznych, obsługują osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich. Z księgozbioru tych filii korzystają zarówno dzieci jak i dorośli Osoby niepełnosprawne chętnie korzystają z księgozbioru biblioteki. Filia dziecięca Nad Skałą proponuje dodatkowo książkę mówioną, np. dla osób niewidomych i słabowidzacych ale korzystają z tej formy również osoby pełnosprawne. Należy poszerzać ofertę książki mówionej dla osób niepełnosprawnych Rewitalizacja i modernizacja gminnych obiektów instytucji Kultury (generalna odnowa, przebudowa i modernizacja) oraz wdrażanie systemów poprawy jakości pracy. - Bieżące drobne naprawy i konserwacje na terenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury. Przebudowa Sali Klubowej i powstanie klubokawiarni Avangarda, miejsca spotkań artystów, prezentacji wydarzeń artystycznych. Miejsce skupiające artystów starachowickich. Kierunek rozwoju 2.5 Promocja sportu i aktywnego wypoczynku Sport i aktywny wypoczynek to nieodłączne elementy życia mieszkańców naszego miasta. W drugim półroczu 2014 roku kontynuowana była idea organizacji wielu imprez i zawodów sportowych, które w znaczący sposób wpływają na rozwój miasta, a uczestnictwo w tych imprez korzystnie wpływa na dzieci, młodzież szkolną oraz dorosłych. Drugie półrocze 2014 roku rozpoczęło się realizacją wakacyjnych akcji profilaktycznych 20

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej.

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2012 Lublin, marzec 2013 rok Rada Powiatu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy STAN WDRAŻANIA RPO - LUBUSKIE 2020 planowane konkursy ALOKACJA W ramach RPO- Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro! tj. ok. 3,6 mld zł NABORY W 2015 R. W 2015 roku ogłoszono 21 naborów na łączną kwotę dofinansowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń I edycja pod hasłem Łączy nas kultura :

AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń I edycja pod hasłem Łączy nas kultura : AKTUALNE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Listopad 2009 Styczeń 2010 Regulamin programu grantowego Akademia Orange Fundacji Orange w roku 2009/ 2010 I edycja pod hasłem Łączy nas kultura : - Szukanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 LP CELE STRATEGICZNE/ KIERUNKI DZIAŁANIA INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄC E WAŻNOSĆ OKRES REALIZ ACJI WSKAŹNIKI FINANSE Cel I Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata 2016-2020 to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i planowane zmiany, odpowiadające na zbadane lokalne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Karty przedsięwzięć kluczowych

Załącznik nr 2 - Karty przedsięwzięć kluczowych Załącznik nr 2 - Karty przedsięwzięć kluczowych Działanie - 1 Aktywizacja zawodowa Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo