Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w III i IV kwartale 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r."

Transkrypt

1 Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka, promocja s. 9 Edukacja s. 11 Wspieranie rodziny s. 15 Społeczeństwo Obywatelskie s. 16 Kultura s. 18 Sport s. 20 Planowanie przestrzenne s. 23 Komunikacja / Innowacyjne technologie s. 24 Zestawienie zawiera informacje złożone przez koordynatorów poszczególnych kierunków strategii. Referat do spraw Pozyskiwania Funduszy 1

2 1. priorytet rozwojowy - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Starachowic Kierunek rozwoju 1.1 Tworzenie korzystnych warunków dla lokowania kapitału inwestycyjnego w SSE Starachowice W celu realizacji kierunku: Tworzenie korzystnych warunków dla lokowania kapitału inwestycyjnego w SSE Starachowice 1. Działania firm na terenie SSE Starachowice SA: W III kw r. zostały przygotowane a w IV kw 2014 r. sprzedane nieruchomości gruntowe Gminy Starachowice, których nabywcą została Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. W/w nieruchomości mają być uzbrojone i udostępnione nowym inwestorom SSE Starachowice S.A. Koncern MAN poinformował, że finalna produkcja autobusów miejskich zostanie przeniesiona z Poznania do Starachowic. Decyzja ta będzie skutkować wzrostem zatrudnienia o ok. 700 osób. Informacje o dostrzegalnych skutkach działań, wnioski i propozycje: Działania prowadzone przez firmy działające w SSE Starachowice w III i IV kw 2014 r. będą mają duży wpływ na rozwój regionu, a także na realny wzrost zatrudnienia przez utworzenie nowych miejsc pracy. Działanie Zbadanie parametrów atrakcyjności inwestowania w Starachowicach 1. Zbadanie parametrów atrakcyjności inwestowania w Starachowicach: dostępność danych do przeprowadzenia analiz biznesowych, jakość rynku pracy (podaż wykwalifikowanej siły roboczej), klimat społeczny, szybkość, elastyczność, doświadczenie i jakość obsługi administracji, infrastruktura techniczna (telekomunikacja, ICT), infrastruktura otocznia biznesu, koszt rozpoczęcia biznesu, możliwości i przewagi komunikacyjne, aktywność marketingowa władz, podaż powierzchni produkcyjnych, biurowych, podatki, zachęty, subwencje (poziom narodowy), bliskość kooperantów danej branży i możliwości współpracy, rynek zbytu w regionie, instytuty badawcze, korzyści mieszkaniowe, szkoły, oferta kulturalna, możliwości wypoczynkowe. W III i IV kwartale 2014 roku Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 2

3 prowadziła szereg działań sprzyjających wspieraniu biznesu. 1.Koszt rozpoczęcia biznesu - bieżące informacje na temat rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Mikropożyczki dla studentów, absolwentów i osób pracujących, pożyczki w tym na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy i poręczenia. 2. Infrastruktura otoczenia biznesu rozbudowa budynku Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach -Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego działanie 1.4 na lata Celem projektu było rozszerzenie i unowocześnienie posiadanej bazy dydaktycznej oraz lokalowej oraz zwiększenie ilości i podniesienie jakości świadczonych przez FARR usług: pisania projektów, szkoleniowych, finansowych, informacyjnych i doradczych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku firm otoczenia biznesu. Projekt został już zakończony. Dostrzegalne skutki oraz wnioski W związku z powstałym budynkiem, dużym zainteresowaniem cieszy się wynajęcie nowopowstałych pomieszczeń, lokali biurowych, sal szkoleniowych oraz auli konferencyjnej. FARR posiada bazę lokalową w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także pożyczki brane w FARR z Funduszu Pożyczkowego FUNDSTAR 2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne lub inne osoby prowadzące działalności gospodarczej jak również z projektu Mikropożyczki, które skierowane są do osób pracujących, studentów i absolwentów z województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą z preferencyjną pożyczką do zł. Projekty gospodarcze realizowane w oparciu o nie służyć mają realizacji priorytetów rozwoju lokalnego, w tym przede wszystkim powodujących tworzenie nowych miejsc pracy. Przybywa z każdym rokiem dobrych praktyk i inspiracji dla młodych ludzi. Studenci chętnie szukają możliwości pozyskania dotacji czy innej pomocy przy otwarciu działalności gospodarczej. Otworzenie nowych firm ma wpływ na rozwój regionu jest to także realny wzrost zatrudnienia przez utworzenie nowych miejsc pracy i samozatrudnienia. Kierunek rozwoju 1.2 Wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w ramach realizacji kierunku: Działanie Promocja i rozwijanie edukacji ekonomicznej: opracowanie i wdrażanie lokalnego programu przedsiębiorczości dla młodzieży, poprzedzone konsultacjami z przedsiębiorcami ze Starachowic. Agencja Rozwoju Regionalnego w II półroczu 2014 prowadziła działania zmierzające do 3

4 zapewnienia licznych staży dla osób bezrobotnych, praktyk zawodowych a także seminariów i konferencji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W okresie sprawozdawczym w Agencji staż odbyły 3 osoby. Bardzo często stażyści stają się oddanymi pracownikami, dzięki temu mogą pracować w systematycznie rozwijającej się firmie. Wnioski: Przeprowadzenie staży jest obustronną korzyścią (dla młodych bezrobotnych osób szansa na zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności a także pracy a dla firmy zmniejszenie kosztów pracy oraz dodatkowy wyszkolony pracownik). Działanie (Opracowanie i uruchomienie programu, którego celem będzie zatrzymanie odpływu oraz motywowanie do powrotu młodych, wykształconych ludzi do Starachowic przez wskazanie perspektyw rozwoju, pracy, rozwijanie przedsiębiorstw i stworzenie pakietu zachęt adresowanych specjalnie do tej grupy odbiorców.) Działania jakie zostały podjęte w III i IV kwartale 2014 r. to realizacja projektów : Świętokrzyskie poręczenia kredytowe i pożyczkowe - wspieranie sektora MMŚP Poręczeń kredytowych i pożyczkowych., Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR Poręczenia skierowane są do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Liczba udzielonych poręczeń w III kwartale 2014 r. wyniosła 19, w IV kwartale 2014 r "Pożyczki dla świętokrzyskich MMŚP, Fundusz pożyczkowy FUNDSTAR 2 Pożyczki skierowane są dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarcza jak również dla osób prowadzących już działalność gospodarczą. Liczba udzielonych pożyczek w III kwartale 2014 r. wyniosła 2, w IV kwartale 2014 r Mikropożyczki dla osób otwierających działalność gospodarczą- działanie 6.2 POKL ( okres realizacji projektu ) Celem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe( jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności do kwoty PLN okres spłaty do 5 lat).projekt skierowany jest do osób pracujących, studentów lub absolwentów studiów. Oprocentowanie pożyczki na założenie własnej firmy wynosi tylko 1,8% lub 2% w skali roku. Nabór do projektu odbywa się w systemie ciągłym. Liczba udzielonych Mikropożyczek w III kwartale wyniosła 59, w IV kwartale 0. - Pierwszy biznes Wsparcie w starcie - to pilotażowy Program, który został wdrożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). 4

5 Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Projekt skierowany jest do pozostających bez pracy studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu. Pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej Rozpoczęcie naboru wniosków : listopad 2013 Wartość pożyczki : do 60 tyś zł. Oprocentowanie : na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75- wysokość oprocentowania pożyczki 0,69 % w skali roku) Okres spłaty: 7 lat ( 84 miesiące) Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku. Pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy Wartość pożyczki : do 20 tyś zł. Oprocentowanie : będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki. Liczba udzielonych pożyczek w III kwartale wyniosła 7, w IV kwartale 2014 r PUNKT PRZEDSZKOLNY SŁONECZKO projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. (okres realizacji projektu r ) Projekt jest realizowany we współpracy z Punktem Przedszkolnym SŁONECZKO (partnerem). Instytucją Wdrażającą jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Przedmiotem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego dzieci w wieku 2,5 5 lat oraz wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dla 18 dzieci z gminy Starachowice nie objętych edukacją przedszkolną. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kryteria przyjęcia do przedszkola zostały określone w procedurze postępowania rekrutacyjnego. - Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne 5

6 (okres realizacji projektu: r r) Projekt skierowany jest do przedsiębiorców chcących uzyskać preferencyjny kredyt, leasing. W ramach projektu przedsiębiorca może otrzymać bezpłatną pomoc w uzyskaniu: - kredytu obrotowego - kredytu inwestycyjnego - leasingu - kredytu w rachunku bieżącym Instytucje udzielające finansowania to: - IDEA Bank S.A - Deutsche Bank Polska S.A - PEKAO Leasing Sp. z o.o. - Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie - Bank Spółdzielczy w Sieradzu - Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A W ramach projektu przedsiębiorca otrzymuje doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji kredytowej do banku. Wnioski: Ze względu na wysoki wskaźnik bezrobocia i zagrożenie utraty pracy znaczna ilość osób rozważa założenie własnej działalności gospodarczej. Decyzja taka stanowi duże wyzwanie, jednak pozwala na rozwój. Wszystkie zainteresowane osoby otrzymują od Agencji Rozwoju Regionalnego pomoc poprzez świadczenie usług m.in. szkoleniowych, informacyjnych i doradczych a także poprzez wsparcie finansowe, które oferowane jest w ramach poszczególnych projektów realizowanych w ramach POKL. W IV kwartale dodatkowo FARR prowadziła dalsze działania, tj. - "Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliwa oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego" Celem projektu jest budowa laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliwa wyposażonego w sprzęt pomiarowo-badawczy oraz segment fermentacyjny (mikrobiogazownia) i zespół silników, generatorów i sprężarek umożliwiający prowadzenie badań nad mikrokogeneracją i wykorzystaniem sprężonego gazu. Grupą docelową są inwestorzy, samorządy oraz instytucje publiczne, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie utrzymania standardów środowiskowych. 6

7 Fundacja jest partnerem projektu, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. - Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops Celem projektu jest świadczenie przez konsultantów usług doradczych dla przedsiębiorców MMŚP i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z terenu województwa świętokrzyskiego oraz przygotowanie i bieżącą aktualizację oferty regionalnej. Klientem usługi doradczej może być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Dopuszczalnym jest świadczenie usługi dla osoby fizycznej planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej pod warunkiem, że w trakcie realizacji usługi klient założy działalność gospodarczą i będzie kontynuował korzystanie z usługi jako przedsiębiorca. Działanie (Organizowanie dorocznego Konkursu Przedsiębiorczości dla Młodzieży z fundowaną nagrodą) Projekt nie był realizowany - obecnie FARR jest na etapie poszukiwania instytucji, z którą mogłaby nawiązać współpracę. Działanie (Uruchomienie wspólnego portalu informacyjno-edukacyjnego starachowickich instytucji okołobiznesowych dla sektora MŚP. Wykorzystywanie nowych technologii w dzieleniu się wiedzą: e-learning, webinar, webcast, blogi, aukcje usług, e-przetargi.) FARR uruchomiła i prowadzi (w ciągu 2014 roku) wirtualne biuro z którego korzystają przedsiębiorcy oraz firmy z województwa świętokrzyskiego. Widoczne skutki działania, wnioski: Firmy zawierające umowę na wirtualne biuro mają wiele możliwości i udogodnień związanych z prowadzeniem firmy bez potrzeby wynajmowania tradycyjnego i drogiego biura (wybierając odpowiedni pakiet tj. srebrny, złoty oraz platynowy). Przedsiębiorcy zamieszczają własne logo firmy na stronie FARR, są na bieżąco informowani o nadejściu korespondencji oraz jej odbiorze, posiadają zniżki na korzystanie z sal konferencyjnych, umieszczanie materiałów reklamowych firmy, prowadzenie dziennika korespondencji itp. Jest to usługa z której klienci są zadowoleni ponieważ mają z tego wiele korzyści m.in.: -oszczędność czasu; -znaczne ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy; -profesjonalny kontakt z Państwa klientami i kontrahentami; -zachowanie tajemnicy handlowej; 7

8 -bezpieczeństwo danych; - możliwość korzystania, w atrakcyjnej cenie, z kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych celem prowadzenia spotkań biznesowych, szkoleń czy też konferencji; - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Wnioski: Wirtualne biura zapewniają rejestrację firmy pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność w domu lub też mobilni specjaliści mogą korzystać z prestiżu prowadzenia. Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, firm już istniejących oraz oddziałów firm, które chcą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek swojej firmy pod adresem jednego z centrów biznesowych Ułatwienie zakładania lokalnych klubów biznesu w celu tworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Starachowic z wykorzystaniem naturalnych zasobów miasta i jego naturalnego otoczenia. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w swoich zasobach posiada szereg różnych sal o bardzo wysokim standardzie ( m.in.: aula konferencyjna, sala komputerowa, sale szkoleniowe ) przeznaczonych zarówno dla niewielkiej ilości osób jak również dla szkoleń całych firm. ARR jest organizatorem wielu szkoleń, spotkań i konferencji z których korzystają zarówno osoby fizyczne jak też przedsiębiorcy. Od niedawna ARR w miarę możliwości organizuje comiesięczne spotkania dla przedsiębiorców na które zostają zaproszeni goście z terenu miasta, powiatu i województwa. Oprócz powyższych ARR wynajmuje pokoje gościnne i apartament. ARR cieszy się dużym zainteresowaniem wynajmu sal, auli, pokoi gościnnych oraz apartamentu. Dzięki spotkaniom organizowanym w ARR pracodawcy mają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zdobycia informacji na temat nowinek w projektach przeznaczonych na rozwój firm. Każde spotkanie wnosi nowe doświadczenia dzięki czemu przedsiębiorcy chętnie przychodzą. Wielokrotnie ARR udostępniała bezpłatnie sale na spotkania biznesowe, konferencje prasowe itp Organizacja regularnych spotkań środowisk sektora MŚP z Prezydentem Miasta w celu wymiany poglądów, oceny sytuacji, zgłaszania postulatów, etc. w II półroczu 2014 r. działanie nie było realizowane. W ramach realizacji celu operacyjnego pn Zwiększenie absorpcji innowacji 8

9 w starachowickich przedsiębiorstwach: Opracowanie programu wsparcia i zachęt dla absolwentów powracających do Starachowic po ukończeniu studiów i planujących otworzyć tu swoją firmę. Projekt nie jest realizowany Działanie Organizacja raz na dwa lata podróży studyjnej dla przedsiębiorców i reprezentantów organizacji wspierania biznesu do najbardziej innowacyjnych miejsc świata (firm, organizacji, laboratoriów; dotacje na podróże studyjne z puli Ministerstwa Gospodarki). W opisywanym okresie (III i IV kwartale 2014 r.) nie było żadnej podróży studyjnej. Projekt nie był realizowany. Kierunek rozwoju 1.3 Rozwój konkurencyjnych markowych produktów turystycznych w celu uzyskania rozpoznawalności marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej W celu realizacji kierunku, z powodu odpowiednich środków finansowych Gminy, prowadzono jedynie ograniczone działania, którymi były: - stała aktualizacja informacji zamieszczanych na Portalu Miasta Starachowice podgląd licznika odwiedzin strony www; - prowadzenie kontroli posesji pod kątem przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i prządku na terenie miasta Starachowice 11 posesji; Skutki Analiza odwiedzin portalu oraz liczba odsłon działu Sport i turystyka świadczy o zainteresowaniu mieszkańców lokalną tematyką. Portal jest dla mieszkańców miasta ważnym źródłem informacji. Wnioski i propozycje: Niezbędne poświęcenie większej uwagi tematyce turystycznej, jak również aktywne pozyskiwanie środków na ten cel. Wskazane jest bieżące informowanie mieszkańców oraz przypominanie o obowiązkach nt. Obowiązujących przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku. Zabezpieczenie większych środków finansowych na zorganizowanie imprez ukazujących atrakcyjność turystyczną miasta. Kierunek rozwoju 1.4 Budowanie rozpoznawalnej marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej Zakres realizacji zadań w III i IV kwartale 2014 r. był następujący: 9

10 1.4.1 Powołanie grupy roboczej ds. aktualizacji i wdrażania strategii oraz promocji Starachowic, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, gospodarki, kultury, nauki, sportu i mediów. Lista osób, które miałby tworzyć wymienioną grupę roboczą jest opracowywana. Jednak ze względu na aktualną, skomplikowaną sytuację i wybory Prezydenta Miasta zasadne jest wstrzymanie prac dotyczących realizacji wymienionego celu do czasu wyjaśnienia sytuacji i odpowiednich decyzji Analiza wyjściowego postrzegania miasta i wyłonienie kluczowych grup docelowych marki Starachowice projekt nie był realizowany. Zasadna będzie jego realizacja, dopiero po powołaniu grupy roboczej ds. aktualizacji i wdrażania strategii oraz promocji Starachowic, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, gospodarki, kultury, nauki, sportu i mediów Opracowanie funkcjonalnej strategii Marki Miasta Starachowice projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Opracowanie kompleksowego programu promocji marki STARachowice wśród miesz - kańców i kluczowych grup odbiorców - projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Promocja i budowanie zaangażowania mieszkańców na wszystkich etapach prac koncepcyj - nych i promocji marki miasta - projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Stworzenie Grupy Ambasadorów grupy wpływowych i opiniotwórczych osób zaangażo - wanych w promocję i budowanie marki miasta Starachowice projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania Prowadzenie konsekwentnej i spójnej kampanii marki w celu osiągnięcia zamierzonej per - cepcji oraz monitorowanie wyników. projektu nie obejmuje monitorowanie wdrażania. 10

11 2. priorytet rozwojowy - Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego Kierunek rozwoju 2.1 Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego zgodnie z ideą miasta uczącego się W celu realizacji kierunku: Modernizacja obiektów oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W III kwartale 2014r. zakończone zostały prace remontowo-budowlane w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach w Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum Nr 3. Rozpoczęto prace projektowe związane z II etapem termomodernizacji budynków oświatowych: Przedszkola Miejskiego nr 6, 13, 14, 15, Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 6 z wykorzystaniem środków unijnych. W IV kwartale 2014r. Kontynuowano prace projektowe związane z II etapem termomodernizacji budynków oświatowych. Wnioski Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja ubytków ciepła, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynków. Środki przeznaczone na inne cele remontowo-modernizacyjne nie zapewniają realizacji wszystkich niezbędnych zadań Doinwestowanie obiektów oświatowych w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny. W omawianym okresie za kwotę ok zł Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiła projektor multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Wnioski i propozycje: Uatrakcyjnienie zajęć poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii W ramach działania (Promocja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród uczniów. W III kwartale 2014 r. Gmina, kosztem ok. 8,5 tys.zł sfinansowała następujące imprezy promujące zdrowy tryb życia i kulturę fizyczną, w których uczestniczyło ok. 500 dzieci: - Akcja Lato 2014 cykl festynów pn. Sportowa środa współorganizowanych ze Spółdzielczym Domem Kultury i Wakacje z Klubem Spółdzielczym Wanacja dla dzieci i młodzieży szkolonej spędzającej wakacje w mieście. Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych edukacja poprzez zabawę, przeciwdziałanie patologiom społecznym; Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Gimnazjalnych propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia Mistrzostwa szkół podstawowych w mini piłce nożnej chłopców turniej mający na celu wyłonienie 11

12 najlepszych drużyn piłkarskich, w trakcie którego odbyła się pogadanka profilaktyczna Nie używam dbam o zdrowie ; Mistrzostwa szkół gimnazjalnych w piłce nożnej chłopców edukacja poprzez zabawę, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Na zakończenie wakacji, kosztem ok. 37 tys.zł zorganizowano Rodzinny Festyn Profilaktyczny, w którym udział wzięło ok osób. W IV kwartale 2014r. Gmina Starachowice zorganizowała następujące imprezy propagujące zdrowy styl życia: Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym ok. 100 uczestników ; koszt 1300 zł; Rajd Malucha Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej 200 uczestników, koszt 500 zł; Otwarte Mistrzostwa Starachowic w Bowlingu 60 uczestników, koszt 2000 zł; Rodzinne Igrzyska Wodne ponad 100 uczestników (ok. 30 rodzin), koszt 3000 zł; Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Mini koszykówce 160 uczestników, koszt 1500 zł; Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w koszykówce 80 uczestników, koszt 1000 zł; XIV Rajd Niepodległości 130 uczestników, koszt 800 zł; Mikołajki zdrowo i wesoło cykl imprez profilaktycznych ok uczestników, koszt 6500 zł; Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym 80 uczestników, koszt 1000 zł. Środki finansowe przeznaczone na organizację w.wym. imprez pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rezultaty, wnioski: Działania te mają charakter długofalowy, a ich skutki dostrzegalne będą w dalekiej przyszłości. Zasadnym byłoby zabezpieczenie środków w budżecie miasta na realizację tego typu działań. W ramach działania Zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach. Działania zespołu profilaktyki i patrolu szkolnego, powołanego celem poprawy efektywności realizacji zadań z zakresu programów i projektów o charakterze profilaktycznym, ukierunkowane zostały na pełnienie patroli w rejonach i na terenie szkół, celem ograniczenia, a w konsekwencji prowadzonych działań, do wyeliminowania przestępczości nieletnich oraz zagrożeń, z jakimi mają coraz bardziej do czynienia. Jednym z podstawowych elementów zapobiegania przestępczości wśród nieletnich jest prewencja szkolna. W sprawozdawczym okresie funkcjonariusze uczestniczyli w 10 spotkaniach profilaktycznych w szkołach z dziećmi i młodzieżą, dokonali 1046 prewencyjnych kontroli miejsc grupowania się dzieci i młodzieży. W III i IV kwartale 2014 r. wylegitymowano łącznie 1089 osób oraz wszczęto postępowania w stosunku do 31 nieletnich. Wnioski i propozycje. Powyższe działania powodują poprawę stanu bezpieczeństwa młodzieży szkolnej oraz ograniczają przestępczość nieletnich oraz zagrożeń, z jakimi mają coraz bardziej do czynienia. Współpraca pomiędzy funkcjonariuszem z sekcji profilaktyki Straży Miejskiej a społeczeństwem szkolnym, będzie nadal realizowana w celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach na terenie miasta Starachowice. W ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 12

13 W III kwartale 2014r. 3 osobom stypendia szkolne na łączną kwotę 2370 zł. oraz wpłynęło 549 wniosków o stypendium szkolne i 2 o zasiłki szkolne, które są w trakcie rozpatrywania. W IV kwartale 2014 r. wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę zł. Po terminie wpłynęło 8 wniosków o stypendia, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Ponadto wypłacono 5 osobom zasiłki szkolne na kwotę 1830 zł. Wnioski i propozycje. Dzieci i młodzież z rodzin o niskim dochodzie na osobę w rodzinie dzięki stypendiom może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w wycieczkach krajoznawczych. Ponadto mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. W ramach działania Rozwinięcie programów pracy z uczniem zdolnym. W III i IV kwartale 2014 r. projekt nie był realizowany Racjonalizacja sieci szkół i przedszkoli. - w okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany. W ramach działania Wspieranie rozwoju prywatnych instytucji oświatowych. W III kwartale 2014 r. na terenie Gminy funkcjonowało 7 niepublicznych placówek oświatowych (3 gimnazja, 1 szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, 1 niepubliczne przedszkole, 1 punkt przedszkolny i 1 żłobek), dla których wypłacono dotację w kwocie zł. W IV kwartale 2014 r. na terenie Gminy funkcjonowało 9 niepublicznych placówek oświatowych (3 gimnazja, 1 szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym,2 niepubliczne przedszkola, 2 punkty przedszkolne i 1 żłobek), dla których wypłacono dotację w kwocie zł. Dotacja przekazywana jest zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i ustawą o opiece nad dziećmi do lat Poszerzenie zakresu dostępności edukacji dla wszystkich grup wiekowych W ramach działania w okresie sprawozdawczym realizowano: Stworzenie warunków do rozwoju szkół i placówek niepublicznych w obszarze szkolnictwa zawodowego, będących alternatywą kształcenia dla uczniów: stworzenie klastra firm technologicznych dla edukacji przyszłości. - zadania nie realizowano W ramach działania Intensyfikacja współpracy miasta z organizacjami promującymi idee kształcenia przez całe życie. Miasto wspierać będzie wszelkie formy edukacyjne podejmowane przez pokolenia określane mianem 50+ takie, jak np. Uniwersytet III Wieku 13

14 W III i IV kwartale 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano: 16 spotkań Kabaretu UTW 19 spotkań Towarzystwa Fotograficznego 1 wykłady dla seniorów poświęcony S.Żeromskiemu w 150 rocz. urodzin 5 koncerty 4 spotkania autorskie ( z red. J. Hugo-Baderem; z Z. Kobierskim promującym swój tomik poetycki; z pisarzem W. Myśliwskim; z Różą Thun promującą swoją biografię Frekwencja ok Wnioski Istnieje duże zapotrzebowanie na organizowanie wszelkich form edukacyjnych dla seniorów. Nie wystarczające środki materialne ograniczają organizowanie spotkań autorskich. W ramach działania Rozwinięcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji W III kwartale 2014 r. projekt nie był realizowany. W dniach 8-11 listopad 2014 r. koordynator współpracy polsko-niemieckiej w Gimnazjum nr 3 udała się z wizytą roboczą do szkoły partnerskiej KGS Moringen celem szczegółowego przygotowania spotkań młodzieży zaplanowanych na kwiecień i maj 2015 r W III kwartale 2014 r. trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 zakończyły realizację rozpoczętych w 2012 r. projektów Comenius. W IV kwartale 2014 r. Gimnazjum nr 3 przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu pn. Welcome Europe w ramach programu e-twinning. Partnerami w tym projekcie są szkoły z Chorwacji, Hiszpanii, Norwegii, Ukrainy, Gruzji i Francji. Rezultaty, wnioski, propozycje: Projekty partnerskie umożliwiły wymianę doświadczeń i wzmocniły europejski wymiar edukacji poprzez współpracę szkół z różnych krajów Unii Europejskiej. Dzięki wykorzystaniu technologi informacyjno-komunikacyjnych uczniowie i nauczyciele mogą współpracować, wymieniać się informacjami i materiałami Podnoszenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli (oryginalne i twórcze innowacje dydaktyczne, wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu, przedstawienia i konkursy językowe, dni kultury danego języka). W okresie sprawozdawczym 3 gimnazja rozpoczęły realizację innowacji pedagogicznych z języka angielskiego: Gimnazjum nr 1 innowacja pt. Dzieła i sylwetki wielkich pisarzy anglojęzycznych w przybliżeniu, Gimnazjum nr 4 innowacja pt. W przyszłość z językiem angielskim, Gimnazjum nr 2 innowacja pt. 14

15 NEXT MOVE English is your future. W Szkole Podstawowej nr 9 kontynuowana jest innowacja pt. Przez zabawę i piosenkę uczę się języka niemieckiego. W IV kwartale 2014 r. w Gimnazjum nr 3 odbyło się spotkanie warsztatowe i szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego z powiatu starachowickiego zorganizowane przez przewodniczą Rezultaty, wnioski, propozycje: Prowadzenie zajęć w niekonwencjonalny sposób (poprzez gry, zabawy, animacje) mają przekonać uczniów, że nauka języków obcych nie musi być trudna i nudna Szkolenie nauczycieli w zakresie wdrażania projektów wspólnotowych i edukacji europejskiej. Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania środków na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Na I kwartał 2015 r. zaplanowano szkolenie dla nauczycieli w zakresie aplikowania szkół do Programu Erazmus +. Kierunek rozwoju 2.2 Wspieranie rodziny w rozwoju W celu realizacji kierunku: W ramach realizacji celu operacyjnego pn Stworzenie partnerstwa publicznoprywatnego na rzecz budowy i adaptacji mieszkań socjalnych: W III i IV kwartale przeprowadzono procedurę przetargową oraz rozpoczęto prace budowlane budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne w liczbie 34. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy oraz wspierana dotacją z Funduszu Dopłat umiejscowionego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość wg wybranej oferty przetargowej wynosi ,13 zł Diagnoza sytuacji rodzin na terenie miasta i ustalenie zhierarchizowanej listy potrzeb. W III i IV kwartale 2014 r. zadanie nie było realizowane z powodu braku środków finansowych Udrożnienie komunikacji między wszystkimi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się sprawami rodzin. W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. W ramach działania Wspieranie rodziny poprzez różne formy dodatkowej opieki: świetlice środowiskowe, zajęcia dodatkowe, kluby sportowe prowadzono szereg działań w ramach zadań zleconych przez Gminę Starachowice w konkursach na realizację zadań publicznych przeprowadzonych w I półroczu 2014 r. Ponadto w obrębie Osiedla Wzgórze oraz ulic przyległych funkcjonuje świetlica środowiskowa pn. Słoneczny Klub prowadzona przez Kościów Armii Zbawienia w RP Korpus w Starachowicach. W miesiącu grudniu, organizacja prowadząca 15

16 Słoneczny Klub uzyskała zapewnienie przez Prezydenta Miasta o otrzymaniu pomocy od Gminy Starachowice w postaci opracowania wniosków aplikacyjnych (przez Referat PF) w 2015 r. na prowadzenie świetlicy środowiskowej zarówno dla dzieci i młodzieży jak też dla seniorów. W ramach realizacji celu operacyjnego pn Integracja i edukacja pracowników socjalnych i innych grup wsparcia zajmujących się pomocą: w III i IV kwartale 2014 roku, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji z terenu Gminy Starachowice, koordynował pracę 9 grup roboczych powołanych w I półroczu, ponadto, kontynuowano pracę powołanych wcześniej grup oraz monitorowano sytuację w rodzinach dotkniętych przemocą. W ramach realizacji celu operacyjnego pn Rozwój poradnictwa dla rodzin w kryzysie: w trzecim i czwartym kwartale 2014 roku (w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny w MOPS udzielał bezpłatnych porad. W okresie od lipca do grudnia udzielono w sumie 337 porad, w tym: socjalnych, psychologicznych, prawnych, terapeuty uzależnień oraz lekarza psychiatry. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do czynny był telefon, pod którego numerem rodziny i osoby w kryzysie mogły korzystać z porad telefonicznych. Ponadto prowadzone są grupy wsparcia dla młodocianych rodziców i grupy samopomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierunek rozwoju 2.3 Kreowanie miejskiej przestrzeni społecznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego W celu realizacji kierunku w III i IV kwartale 204 r. zrealizowano: Gmina Starachowice kontynuowała i zakończyła realizację projektu pn Starachowice bezpieczne w praktyce! współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Główne cele projektu: wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Starachowic a głównie w obszarach zdiagnozowanych jako szczególnie zagrożone przestępczością, chuligaństwem i wandalizmem, 16

17 ograniczenie bądź wyeliminowanie drobnej przestępczości, wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu na terenie całego miasta wzrost świadomości społecznej o obywatelskich formach zwalczania przestępczości i patologii w przestrzeni publicznej miasta Skoordynowanie działań służb i instytucji w zakresie szybkiego i skutecznego reagowania na akty wandalizmu i inne formy przestępczości oraz zagrożeń w przestrzeni publicznej Uświadomienie mieszkańcom oraz samym przestępcom kosztów chuligaństwa i wandalizmu ponoszonych przez samorząd i osoby prywatne na naprawianie wyrządzonych szkód Jestem gospodarzem w swoim mieście - budowanie świadomego obywatelstwa dbającego o dobro swojej małej ojczyzny Zrealizowane działania: dokonano rozbudowy sieci Miejskiego Monitoringu Wizyjnego poprzez: wymianę systemu operacyjnego umożliwiającego obsługę szerokiej gamy urządzeń kamerowych (stary system obsługiwał tylko kamery firmy BOSCH), zmianę części systemu przesyłu danych z radiowego na światłowodowy, przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP w Starachowicach do pomieszczeń Straży Miejskiej (dzięki temu zapewniona jest 24h obsada dyżurki Straży Miejskiej gdyż w porze nocnej operator Monitoringu może jednocześnie funkcjonować jako dyżurny), zmianę lokalizacji 2 punktów kamerowych (z budynku TESCO przy ul. Wojska Polskiego na budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kochanowskiego 5 oraz sprzed SCK na skrzyżowanie ulic Radomska Konstytucji 3 Maja), zbadano możliwość zaimplementowania w kolejnym etapie projektu 5 punktów kamerowych monitoringu MZK uruchomiono w okresie wiosenno letnim 2 osobowy rowerowy patrol Straży Miejskiej Przeprowadzono Kampanię STOP wandalom! skierowaną do mieszkańców Starachowic (Kampania a szczególnie jej element akcja cena spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich m.in. TVP 3, TVP 1 - TELEEXPRESS) Przeszkolono 70 kobiet w ramach kursu samoobrony Przeszkolono 36 pracowników UM oraz funkcjonariuszy SM w udzielaniu pierwszej pomocy Przeprowadzono ciekawe zajęcia profilaktyczne w gimnazjach oraz wybranych Szkołach 17

18 Podstawowych (łącznie uczestniczyło w nich ponad 1200 uczniów i ok. 50 nauczycieli) Nawiązano współdziałanie UMi SM z konstytucjami: Wojewoda Świętokrzyski, Policja (KPP Starachowice oraz KWP Kielce), Starostwo Powiatowe w Starachowicach, MZK Starachowice, SCK, Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach) Włączono w działania organizacje społeczne w tym: Młodzieżową Radę Miasta, ZHP- HGR, Szkolna Drużyna Ratownicza przy Gimnazjum Nr 2, Zespół Plejada, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Semper Fidelis, Bezpieczny Powiat Starachowicki, SKK KYOKUSHIN. Wykonano EMZ Wartość projektu: ,00 PLN w tym dotacja z MSW ,00 PLN W listopadzie 2014 r. Referat ds. Pozyskiwania Funduszy opracował i złożył wniosek aplikacyjny do Programu Razem bezpieczniej na 2015 rok (projekt pn. Starachowice bezpieczne w praktyce! Etap II Projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewody Świętokrzyskiego i jako jeden z 7 najlepszych w województwie został rekomendowany do kolejnego etapu selekcji w MSW. Zadanie tworzenie sieci Lokalnych Punktów Aktywności zadanie nie realizowane w tym okresie z powodu braku środków finansowych gminy. Trwały działania edukacyjno-prewencyjne Straży Miejskiej w szkołach w ramach działania Szkolny Patrol. W ramach realizacji projektu Starachowice bezpieczne w praktyce! (Razem Bezpieczniej) od 17 czerwca uruchomiony został (na czas lata) 2 osobowy patrol rowerowy Straży Miejskiej, którego zadaniem będzie patrolowania okolic kąpielisk, parku miejskiego i innych trudno dostępnych miejsc na terenie miasta. Patrol będzie działał do końca września br. Komendanci KPP Starachowice i SM Starachowice uzgodnili możliwość działania wspólnych, mieszanych rowerowych patroli policji i straży miejskiej. Kierunek rozwoju 2.4 Wspieranie rozwoju kultury W celu realizacji kierunku: Powołanie zespołu roboczego, składającego się z historyków i regionalistów oraz opracowanie koncepcji raportu na temat dziedzictwa historycznego Starachowic W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było w ramach prac Towarzystwa Przyjaciół Starachowic przy wsparciu Gminy Starachowice. Historycy skupieni wokół TPS z Prezesem Adamem Brzezińskim opracowali i opublikowali 2 prace o Starachowicach (1. Wierzbnik Starachowice. 390 lat miasta nad Kamienną. 2. Śladami zasłużonych przewodnik po 18

19 starachowickich cmentarzach) oraz przeprowadzili kwestę na remont zabytkowych nagrobków na starachowickich nekropoliach. Wnioski: wydawnictwa regionalne cieszą się dużym zainteresowaniem. Konieczne jest zwiększenie środków na prowadzenie badań i publikacje historyczne. Konieczność opracowania kompleksowej monografii miasta z uwzględnieniem kwerendy archiwalnej w Petersburgu Zdefiniowanie i usystematyzowanie kluczowych pojęć dotyczących dziedzictwa historycznego Starachowic. Zadanie nie objęte monitorowaniem wdrażania strategii Opracowanie wizji promocji oraz wykorzystania wyników raportu na rzecz budowania zaangażowanej społeczności lokalnej oraz rozwoju turystycznego Miasta Zadanie nie objęte monitorowaniem wdrażania strategii Współpraca Gminy ze Starachowickim Centrum Kultury i Społeczną Radą Kultury w zakresie opracowania funkcjonalnej Strategii Rozwoju Starachowickiego Centrum Kultury jako animatora i koordynatora wydarzeń kulturalnych, zgodnie z marka Starachowic i koncepcją miasta uczącego się. - Dokument pn Strategia Rozwoju Starachowickiego Centrum Kultury jest jeszcze w opracowaniu Intensywniejsze wspieranie rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego. Wykreowanie nowych form działalności, odwołujących się do idei miasta uczącego się. Modernizacja placówek ukierunkowana na multimedia. Filie zostały zaopatrzone w nowe komputery i drukarki w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej, realizowanym przez Gminę Starachowice. Potrzeba modernizacji placówek bibliotecznych pod kątem wdrażania nowoczesnych form przekazów informacyjnych. Zwiększenie ilości nowych komputerów, poszerzenie działań na rzecz komputeryzacji, potrzeba zakupu skanera dla potrzeb czytelników Stworzenie internetowego Centrum Informacji Kulturalnej (informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w jednym miejscu) Biblioteka posiada stronę internetową i profil na portalu społecznościowym Facebook. Zamieszczane są tam informacje o imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę. Na stronie internetowej można odnaleźć linki kierujące do innych instytucji kultury i stowarzyszeń organizujących wydarzenia kulturalne. Informacje o imprezach kulturalnych na stronie internetowej i na Facebook-u dają możliwość szerszej informacji i promocji Biblioteki. Kontynuacja dotychczasowych działań, prowadzenie strony internetowej i Facebooka stwarza szersze możliwości promocji placówki Stwarzanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie działalności kulturalnej, np. Swap Party (wymiana książka za książkę/magazyn za magazyn/program za 19

20 program etc) Projekt jest realizowany, prowadzimy Book Swap Party ( książka za książkę). W III kwartale 2014 r. pozyskaliśmy w ten sposób 124 egzemplarzy a w IV kwartale 5 egz. Biblioteka pozyskała nowe tytuły, których do tej pory nie miała a pozbyła się zalegających, zdublowanych książek. Projekt przyniósł korzyści obu stronom wymiany. Projekt wymaga większej reklamy Aktywizacja środowisk twórczych poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, działających w zakresie Kultury. Promocja i współorganizacja przez Gminę nowych zjawisk kulturalnych: street art., public art., warsztaty uliczne, oraz współpracy krajowej i zagranicznej. - Ciągła współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez wsparcie SCK przy organizacji wydarzeń kulturalnych, festynów. Stworzenie Stowarzyszenia SOFA Stowarzyszenie Otwartych Form Artystycznych Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, m.in. w celu likwidacji barier architektonicznych w obiektach kulturalnych i zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego oraz stwarzania tym osobom możliwości pełnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Filie dziecięce Nad Skałą i Plastuś oraz Filia nr 10, gdzie nie ma barier architektonicznych, obsługują osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich. Z księgozbioru tych filii korzystają zarówno dzieci jak i dorośli Osoby niepełnosprawne chętnie korzystają z księgozbioru biblioteki. Filia dziecięca Nad Skałą proponuje dodatkowo książkę mówioną, np. dla osób niewidomych i słabowidzacych ale korzystają z tej formy również osoby pełnosprawne. Należy poszerzać ofertę książki mówionej dla osób niepełnosprawnych Rewitalizacja i modernizacja gminnych obiektów instytucji Kultury (generalna odnowa, przebudowa i modernizacja) oraz wdrażanie systemów poprawy jakości pracy. - Bieżące drobne naprawy i konserwacje na terenie budynku Starachowickiego Centrum Kultury. Przebudowa Sali Klubowej i powstanie klubokawiarni Avangarda, miejsca spotkań artystów, prezentacji wydarzeń artystycznych. Miejsce skupiające artystów starachowickich. Kierunek rozwoju 2.5 Promocja sportu i aktywnego wypoczynku Sport i aktywny wypoczynek to nieodłączne elementy życia mieszkańców naszego miasta. W drugim półroczu 2014 roku kontynuowana była idea organizacji wielu imprez i zawodów sportowych, które w znaczący sposób wpływają na rozwój miasta, a uczestnictwo w tych imprez korzystnie wpływa na dzieci, młodzież szkolną oraz dorosłych. Drugie półrocze 2014 roku rozpoczęło się realizacją wakacyjnych akcji profilaktycznych 20

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo