MPI Poland Club Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia"

Transkrypt

1 Polnd Club Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012

2 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz, Wrszw Dt wpisu do Krjowego Rejestru Sądowego: Numer KRS: ; Numer REGON: Dne członków zrządu: Prezes zrządu Wiceprezes ds. edukcji Frcik-Leśnik Wiceprezes ds. członkowskich Ann Górsk Wiceprezes ds. komunikcji Mgdlen Piseck / Monik Wąs Wiceprezes ds. finnsów Słowik Wiceprezes ds. studenckich Pulin Zwdzk Ustepujący Prezes Stowrzyszeni Krzysztof Celuch W dniu Mgdlen Piseck, pistując obowiązki Wiceprezes ds. komunikcji złożył rezygncję. Uchwłą Zrządu z dni... Wiceprezesem ds. komunikcji zostł Monik Wąs I. WSTĘP Poniższy rport przygotowny zostł jko podsumownie dziłlności Międzynrodowego Stowrzyszeni Orgniztorów Spotkń Polnd w okresie W terminie zrząd wrz z komitetmi spotkł się w Krkowie by przygotowć Business Pln i wyznczyć cele orz ktywności dl poszczególnych komitetów n okres od do Niektóre cele i zdni zostły w międzyczsie zweryfikowne orz uzupełnione dodtkowymi dziłnimi, zrelizownymi pond pln. Business Pln stnowi złącznik 1 do niniejszego sprwozdni (ze względu n fkt, że Meeting Professionls Interntionl jest orgnizcją międzynrodową, dokumenty przygotowny zostł w języku ngielskim.

3 II. CEL GŁÓWNY Chcemy podnieść liczbę członków w segmencie plnistów i mngerów obiektów poprzez dostrcznie wysokiej wrtości merytorycznej dl ktulnych I przyszłych członków orz osiągnięcie wyniku generlnej stysfkcji członków n poziomie 8 w skli do 10 punktów. Stopień osiągnięci tego celu będzie możliwy do weryfikcji po zebrniu opinii wszystkich członków przez hedqurters w Dlls, Texs i podsumowniu wyników w czerwcu III. CELE SZCZEGÓŁOWE Cel Komitet Odpowiedzilny Członek Zrządu lub Członek Komitetu Utrzymmy 90% członków w czerwcu 2012 w porównniu do czerwc 2011 Znjdziemy 30 nowych członków do 30 czerwc 2012 Zorgnizujemy 5 sesji edukcyjnych do 30 czerwc 2012 z średnią frekwencją 64 uczestników miesięcznie orz poziomuem stysfkcji n poziomie 4.92 w skli Członkowski Ann Górsk Członkowski Ann Górsk Edukcj Frcik Nrzędzi wspierjące Budżet Termin wykonni TBA Stopień wykonni Wykonno/ w trkcie Nie zrelizowno W trkcie relizcji

4 sześciopunktowej Zorgnizujemy 1 webinr edukcyjny do 30 czerwc 2012 Przygotujemy interktywny mnul dl członków ukzujący nrzędzi dostępne n stronie mpiweb.org Do 30 czerwc 2012 zbudujemy listę milingową potencjlnych członków skłdjącą się co njmniej z 1000 wpisów Zbudujemy politykę prtnerstw medilnego orz podpiszemy umowy prtnerskie z 1 mgzynem drukownym orz 2 portlmi Zbudujemy system wysyłki 12 newsletterów rocznie Edukcj Edukcj Frcik Frcik TBA Mnul zostł przygotowny, ktulnie jest n etpie konsultcji Komunikcj Monik Wąs Stn n wpisów Komunikcj Monik Wąs Komunikcj Monik Wąs Nowy dedline Newlettery wysyłne przed kżdym wydrzeniem. System muci być rozptrywny brdziej strtegicznie

5 Rektywujemy stronę internetową mpiweb.pl I zpewnimy roczny wzrost odwiedzin n poziomie 20% YOY. (min. 787 wizyt miesięcznie) Rektywujemy Polnd Fcebook fn pge i do czerwc 2012 zwiększymy liczbę fnów do 600 Zbudujemy bzę mediów zwierjącą co njmniej 50 wpisów orz minimum 2 informcje prsowe miesięcznie Zbudujemy system komunikcji wewnętrznej wspierjący zrządznie I komunikcje międzykomitetową Wyjśnimy wszystkie finnowe I prwne niejsności orz wdrożymy procedury finnsowe Będziemy promowć Polnd n polskich Komunikcj Monik Wąs Stron updte own. Od bedzie now stron Komunikcj Monik Wąs Stn n fnów Komunikcj Monik Wąs Zbudowno. 35 pozycji n liście mediów- stn n Prezes Wdrożono do codziennego użytku (dmcpolnd. bsecmphq.com) Finnse Student Słowik Pulin Zwdzk Rozliczono zszłości, wdrożono procedury finnsowe W czsie spotkń Koł Nukowego zrzeszjącego

6 uniwersytetch I podniesiemy liczb studentówczłonków o 20 do 30 czerwc 2012 studentów 2 Uczelni: Uczelni Vistul i Wyższej Szkoły Turystyki i Rekrecji promowno Polnd Club. Członkom rozdno formulrze zzgłoszeniowe. N dzień formulrze przesłło troje studentów. Ustępujący Prezes Krzysztof Celuch Nie wykonne. Mozliwe po Bord Retret i ustleniu dlszych dzilń IV. AKTYWNOŚCI ZAPLNOWANE DLA OSIĄGNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW 1. KOMITET CZŁONKOWSKI CEL 1: UTRZYMAMY 90% CZŁONKÓW DO CZERWCA 2012 W PORÓWNANIU DO CZERWCA 2011 Aktywność Osob odpowiedzi ln Nrzędzi wspierjąc e Wsprcie innych komitetó w Budż et Sponsor/ in-kind Dedline Sttus Co drugi tydzień kontkt telefoniczny z wybrnym członkiem w Dorot Popińsk, Ew Woch Mięsięczn list wygsjąc ych członkost w od Brk Brk Aktywność ciągł W trkcie relizcji Trw wdrżnie Dvide

7 celu otrzymni informcji zwrotnej Binki lub z Chpter Leders online tool Odell, który zstąpił Ewę Woch Stworzyć nrzędzeni do mierzenieni powyższej kcji Dorot Popińsk, Ew Woch Brk Brk Rportow nie: co 2 tygodnie W trkcie relizcji Trw wdrżnie Dvide Odell, który zstąpił Ewę Woch Zorgnizowć Hppy Hours podczs trgów IMEX Anet Ksizek Newslette r Komunik cj 1000 PLN Poszukiw nie sponsor producent polskiego lkoholu W trkcie relizcji Orgnizcj spotkni networkingow ego n EIBTM w Brcelonie Anet Ksiązek Newslette r Komunik cj Brk Voucher n loterie pozyskny od sponsor Rdisson Blu Hotel, Krkow Zrelizow ne. Polnd & Spin Crossnetworkin g Event w Hrd Rock Cfé Brcelon. Wzięło w nim udził lącznie około 50 członków z Polski I

8 Hiszpnii Orgnizcj imprezy świątecznej dl członków Driusz Aktonorowic z Newslette r Wszystkie komitety Resturcj Blue Tower Zrelizow ne. Kolcj + szkolenie dot. Win zrelizow ne w resturcji Blue Tower w Wrszwie osób Orgnizcj imprezy networkingow ej poz Wrszwą Ann Kopek Newslette r Komunik cj 4000 PLN Lokln resturcj lub inny sponsor Zplnow ne n lipiec 2012 CEL 2: ZNAJDZIEMY NOWYCH 30 CZLONKÓW DO 30 CZERWCA 2012 Aktywność Osob Odpowiedzi ln Nrzędzi e wsprci Wsprcie innych komitetów Budż et Sponsor/ inkind Termin wykon ni Sttus Stworzyć system członek przyprow dz członk Anet Ksiązek Komunikcj W trkcie relizcji Uzyć kontktów osobistych by pozyskć 2 Ann Górsk Przewod nik ABC dlczego zostć członkie Wszystkie komitety W trkcie relizcji. Stworzono dokument: Korzyści z

9 człnków n kżdego członk komitetu m członkostw w Polnd Club Stworzyć członkowsk ą ulotkę I sles kit Anet Książek Frcik, VP. Communict ion 4000 PLN Znleżć gencję eventową lub firmę ubezpieczenio wą jko sponsor Nie zrelizow no. Przeniesio no n 2012r. W dniu r. Polnd Club liczyło 50 członków w dn , czyli rok później również 50. Tym smym CEL nr 1, który sobie złożyliśmy, czyli utrzymnie 90% członków w czerwcu 2012 w porównniu do czerwc 2011 zostnie zrelizowny. Wrto wspomnieć, że udło nm się stworzyć ktywny komitet członkowski, gdzie 6 osób n zsdzie wolontritu włącz się w prce n rzecz Polnd Club. Wyprcowliśmy również wżną formę komunikcji i spotykmy się co tydzień n konferencji skype, by omówić bieżące sprwy komitetu. W trkcie roku dołączył do ns Dvide Odell, który zstąpił Ewę Woch. Zczynjąc swoją prcę nsz komitet przeprowdził telefoniczne i milowe bdnie oczekiwń nszych członków. Njwżniejsze potrzeby określone przez członków to: Polecnie swoich usług wśród members Dobr polsk stron internetow uktulnini n bieżąco Szkolenie w zkresie korzystni ze strony internetowej Zwiększenie znczeni i świdomości o Spotkni orgnizowne w innych miejscch niż tylko Wrszw Ciekwy progrm edukcyjny Integrcj poprzez spotknie nieformlne Większość z powyższych potrzeb udło nm się zrelizowć. Szczególny ncisk położyliśmy n networking i dziłni integrcyjne, relizując dw brdzo udne spotkni. Jedno z nich w Brcelonie, podczs trgów EIBTM, rzem z Chpterem z Hiszpnii Polnd & Spin Cross networking Event w resturcji Hrd Rock Cfe. Wzięło w nim udził łącznie ok. 50 osób z Polski i Hiszpnii. Drugie spotknie zorgnizowliśmy w okresie świątecznym w Wrszwie. Był to kolcj i szkolenie/degustcj win w resturcji Blu Tower. Wzięło w nim udził ok. 25 osób. Spotknie te dły nm okzję do lepszego poznni się, wyminy informcji i doświdczeń.

10 Przedstwiciele nszego komitetu brli udził w dwóch międzynrodowych spotknich, gdzie zdobywli wiedzę o dziłlności i dobrych prktykch oddziłów świtowych i europejskich. Jedno z nich odbyło się w Dlls, USA. Tytuł spotkni to: The Future of Ledership Chpter Business Summit. Uczestniczyli w nim Ann Górsk i Driusz Aktonorowicz. Jest to coroczne spotknie. Wzięło w nim udził pond 200 osób. Celem było podniesienie umiejętności menedżerskich liderów oddziłów, którzy kierują stowrzyszeniem w swoich krjch. Główne pnele dyskusyjne n tegorocznym spotkniu dotyczyły edukcji, członkowstw i rozwoju osobistego. Drugie spotknie, w którym uczestniczył Anet Książek z Komitetu Członkowskiego odbyło się w dn. 28 listopd 2011, w Brcelonie. Jego tytuł to: " s Chpter Connect". Spotknie skierowne było Europen Chpter Leders i miło formę krótkiego wrszttu, którego celem był wymin doświdczeń między oddziłmi. W dobie kryzysu i pomimo zwiększonej opłty z członkostwo plnistów w, mmy ndzieję, że ud się nm osiągnąć (przynjmniej częściowo) drugi cel, czyli zchęcić jk njwięcej nowych osób do członkowstw w Polnd Club. 2. KOMITET EDUKACYJNY CEL 1: ZORGANIZUJEMY 5 SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH DO 30 CZERWCA 2012 ZE SREDNIĄ 64 UCZESTNIKÓW MIESIĘCZNIE ORAZ POZIOMEM SATYSFAKCJI NA POSIOMIE 4,92 W SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wsprci Wsprcie innych komitetów Budżet Sponsor/ inkind Termin wykonni Sttus Anliz nkiet dot. progrmów edukcyjnych preferownych przez członków Anliz potencjlnych temtów spotkń Stworzenie plnu Monik Wąs Brk Wykonno Frcik/Sbin Weselk Brk Wykonno Brk Wykonno

11 edukcyjnego Frcik Selekcj mówców z bzy Wstepne ustlenie mówców Frcik Frcik / Sbin Weselk Brk Wykonno Brk Wykonno Stworzenie budzetu spotkń Stworzenie progrmów poszczególnych konferencji Frcik Frcik / Ann Milcrz / Monik Wąs / Sbin Weselk TBA Wykonno Brk Wykonno Przygotownie informcji do implementcji system rejestrcyjnego Przygotownie terms& conditions dl rejestrcji n konferencję Dokonnie rezerwcji sl konferencyjnych n wszystkie spotkni Przygotownie Budzetu I logistyki podrozy spekerów Poszukiwnie sponsorów spotkń (wspólnie z komitetem finnsowym) Frcik / Ann Milcrz Frcik Słowik Brk System rejestrcyjny Conrego Wykonno Brk Wykonno Ann Milcrz W trkcie Monik Wąs / Ann Milcrz Monik Wąs / Ann Milcrz Słowik Brk Wykonno Brk Rezidor Hotel Group, Conrego, Brill AV Medi, Design 4

12 Rent, Golden Floor Conference Center, Perfect Trvel Ustlenie wrunków współprcy ze studentmi przy orgnizcji spotkń Ann Milcrz Pulin Zwdzk Brk Wykonno Wykorzystnie studentów do orgnizcji spotkń Monik Wąs / Ann Milcrz Pulin Zwdzk Brk Wykonno Po podpisniu umowy pomiędzy Polnd orz Uczelni Vistul, orgnizcj FLF Wrsw 2012 Krzysztof Celuch IMEX - greement Komunikcj, Edukcj, Studenci Umow IMEX - Uczelni Vistul; Wsprcie pozyskne; Polnd koordynuje FLF Wrsw CEL 2: ZORGANIZUJEMY JEDEN WEBINAR EDUKACYJNY DO 30 CZERWCA 2012 Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wsprci Wsprcie innych komitetó w Budże t Sponsor / in-kind Termin wykonni Sttus Ustlenie Brk W trkcie

13 terminu webinr Anliz temtu webinr Frcik Frcik / Sbin Weselk Brk Znlezienie odpowiednieg o nrzędzi webinrowego Wybór mowców Sbin Weselk TBC TBA Wykonn o Sbin Weselk / Frcik / Monik Wąs / Ann Milcrz TBA W trkcie CEL 3: PRZYGOTUJEMY INTERAKTYWNY PRZEWODNIK PRZEWODNIK DLA CZŁONKÓW UKAZUJĄCY JAK WYKORZYSTAĆ NARZEDZIA ZE STRONY WEB.ORG Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wsprci Other Chpter VP Support Budget Sponsor/ in-kind Dedline Sttus Anliz I przygotownie treści mnul Sbin Weselk Ann Górsk / Słowik / Pulin Zwdzk / / Krzysztof Celuch Brk Wykonno Znlezienie odpowiedniego nrzędzi online dl mnul Sbin Weselk TBC Wykonno

14 Przygotownie wstępnej wersji mnul Ostteczn wersj mnul Sbin Weselk Brk Wykonno Sbin Weselk None Mnul czek n poprwki Prezes W okresie lipiec 2011 Mrzec 2012 zostło zorgnizowne 3 spotkni edukcyjne (sierpień, pździernik, mrzec) Łącznie w spotknich uczestniczyło ok. 150 osób. Średni wynik opinii o wydrzenich 4.9 pkt. w skli 6 stopniowej. Dzięki negocjcjom zngżownych członków, duż część mówców wyrził chęć uczestniczeni w nszych spotknich bez dodtkowego wyngrodzeni, co korzystnie wpływło n budżet spotkni. Komitet odbyw spotkni się rz n miesiąc. Niestety do końc 2011, nie udło nm się wdrożyć n stronę mnul dl członków. Zdnie to zostło przeniesione n 2012 rok. 3. KOMITET KOMUNIKACYJNY CEL 1: ZBUDUJEMY LISTĘ MAILINGOWĄ POTENCJALNYCH CZŁONKÓW SKŁADAJĄCA SIĘ Z MIN WPISÓW PRZED CZERWCEM 2012 Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzie wsprci Wsprcie innych komitetó w Budże t Sponsor / in-kind Termin wykonni Sttus Stworzyć plikcję do przygotowni I wysyłki newsletterów Monik Wąs Nrzędzie do milingu grupoweg o Frcik Dodnie opcji subskrypcji newsletter do Frcik Wykonn o

15 formulrz rejestrcyjneg o n konferencję Wysłć emil do nszych fnów n fcebooku czy wyrżją zgodę n otrzymywnie newsletter Wysłć emil do wszystkich prtnerów biznesowych, którzy dli nm wizytówkę podczs imprez trgowych by wyrzili zgodę n otrzymywnie newsletter Redystrybucj newsletter wsród prtnerów biznesowych wszystkich członków komitetów Przygotowć listę byłych uczestników Krzysztof Celuch

16 FLF CEL 2: ZBUDUJEMY POLITYKĘ WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI I PODPISZEMY UMOWY PARTNERSKIE Z JEDNYM MAGAZYNEM DRUKOWANYM ORAZ DWOMA PORTALAMI BRANŻOWYMI Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wsprci Wsprcie innych komitetów Budżet Sponsor/ in-kind Termin wykonni Sttus Rewizj ktulnej polityki współprcy z medimi Monik Wąs rozmowy w trkcie Podpisć umowę z MICE Polnd (sprwdzić również Widomości Turystyczne) Monik Wąs Wybrć 2 portle brnżowe I podpisć z nimi umowy prtnerskie Monik Wąs CEL 3: ZBUDUJEMY SYSTEM NEWSLETTEROW ZAWIERAJĄCY 12 WYSYŁEK W CIĄGU ROKU Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi e wsprrci Wsprcie innych komitetó w Budże t Sponsor / in-kind Termin wykonni Sttus Zrewidowć oficjlny lyout newsletter zrobione

17 według wytycznych Stworzyć listę temtów przewodnich poszczególnych newsletterów Stworzyć sekcję njnowszych I gorących temtów Wysyłć newslettery z uwzględnienie m zproszeń n konferencje I spotkni networkingowe miesięczni e zrobione ktywnoś ć ciągł CEL 4: REAKTYWUJEMY STRONE INTERNETOWĄ WEB.PL I ZAPEWNIMY WZROST OGLĄDALNOŚCI NA POZIOMIE 20% YOY (MIN. 787 WIZYT MIESIECZNIE) Aktywność Osob odpowiedzil n Nrzędzi wspierją ce Wsprcie innych komitetó w Budże t Sponsor/ in-kind Termin wykonni Sttus Odbudowć włściwy wygląd strony mpiweb.pl orz stworzyć nową mpę strony Monik Wąs Studio Reklmy wykon nową stronę interneto wą w zmin z reklmę n stronie Wykonno. Aktulnie budown jest now stron internetow n bzie pozyskneg o sponsor Studio

18 i możliwość dotrci do uczestnikó w podczs jednej konferencj i Reklmy. Stron będzie gotow do końc mrc 2012 Updte/ tworzenie nowych bnerów Monik Wąs Sbin Weselk Zmin I regulrny updte Regulrnie wykonyw ne Regulrny updte zwrtości strony internetowej Monik Wąs Zmin I regulrny updte Regulrnie wykonyw ne Połczyć stronę linkmi z kluczowymi portlmi brnżowymi I fcebookiem Prezentcje członków n stronie mpiweb.pl. Stworzenie konceptu member of the month Monik Wąs Monik Wąs Zktulizowć I rozwinąć zkłdkę Student z Monik Wąs Pulin Zwdzk, Michł Mzirczy

19 uwzględnienie m możliwości prktyk w firmch członkowskich Stworzyć zkłdkę z benefitmi z członkostw Dodć filmy I sprwozdni z konferencji w zkłdce spotkni Monik Wąs Monik Wąs k Ann Górsk Updte zkłdki Gleri Zdjęć Brk Wykonno Zmienić zkłdkę forum n edukcj ukzującą nrzędzi ze strony mpiweb.org Brk Wykonno CEL 5: REAKTYWUJEMY FACEBOOK FAN PAGE POLAND I DO KOŃCA CZERWCA 2012 ZWIĘKSZYMY LICZBĘ FANÓW DO 600. Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wspierjąc e Wsprcie innych komitetów Budże t Sponsor / in-kind Termin wykonni Sttus Publikowć conjmniej 10 postów miesięczni e n fn Monik Wąs Newsletter y Mrcin Szczepnik, Ann Gwryś, Brk fnów

20 pge u n fcebooku CEL 6: ZBUDUJEMY BAZĘ MEDIÓW ZAWIERAJĄCĄ CO NAJMNIEJ 50 WPISÓW I BĘDZIEMY WYSYŁAĆ CO NAJMNIEJ 2 INFORMACJE PRASOWE MIESIĘCZNIE Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wspierjące Wsprcie innych komitetów Budżet Sponsor/ in-kind Termin wykonni Sttus Skonsolidowć kontkty medilne członków zrządu I komitetów Monik Wąs Promowć wśród mediów informcję, że członkowie mogą wypowidć się jko eksperci brnży Monik Wąs Przygotownie I miling 2 nottek prsowych miesięcznie Monik Wąs Pulin Zwdzk, Ann Gwryś Aktywność ciągł Podstwowe obszry dziłlności komitetu komunikcyjnego obejmowły: 1. Stworzyć plikcję do przygotowni i wysyłki newsletterów System wysyłki newsletterów prowdzony jest dotychczsowo przy wsprciu Agnieszki Frcik i jej nrzędzi do wysyłni newsletterów. Nie doszło do decyzji wyboru nrzędzi do wysyłni newsletterów. Poszukujemy tkiego, który dziłłby n wszystkich systemch opercyjnych komputerów. Nrzędzie do newsletterów z

21 powyżej opisnych powodów nie zostło wybrne w złożonym terminie. Zobowiązuję się jednk sfinlizowć te sprwę do 31 mrc 2012 roku. 2. Wysłć emil do nszych fnów n fcebooku czy wyrżją zgodę n otrzymywnie newsletter. Do przygotowni i wysłni do 30 kwietni Rozsyłnie mili wśród prtnerów biznesowych i promownie idei członkostw to dziłlność ciągł, pozwljąc n rozbudownie bzy potencjlnych członków. 4. Rewizj ktulnej polityki współprcy z medimi i podpisnie umowy prtnerskiej z MICEPolnd. Przy wsprciu Prezes Liszki prowdzone były rozmowy z redktor nczelną MICEPolnd Mgdą Konds n temt stworzeni polityki współprcy i podpisni umowy prtnerskiej. W lutym bieżącego roku obowiązku Mgdy Konds przejęł Jonn Jsikowsk. Zostł nwiązny wstępny kontkt i n początku tygodni prowdzone będą rozmowy o współprcy i o podpisniu umowy. Do końc mrc 2012 roku sfinlizown zostnie sprw polityki współprcy i podpisni umowy. Również termin podpisni umów z portlmi ulegnie przesunięciu. 5. Zbudownie systemu newsletterów zwierjących 12 wysyłek w ciągu roku. Po kontkcie milowych z centrlą i uzyskniu informcji n temt lyotu zostł utrzymmy dotychczsowy lyout newsletterów. nie nrzuc oddziłom i klubom jednego lyoutu pozwljąc n pewien stopień dowolności. Temtyk newsletterów tworzon jest n bieżąco i związn jest z dziłlnością edukcyjną Polnd Club, dziłlnością sttutową, wydrzenimi brnżowymi, postcimi związnymi z. Newslettery przy wsprciu Agnieszki Frcik rozsyłne są do bzy członków orz potencjlnych członków. W zmodyfikownej formie te sme informcje umieszczne są n fcebooku orz n stronie internetowej, czym zjmuje się Ktrzyn Bobowsk. T sm informcj w formie nottki prsowej trfi tkże do mediów brnżowych. 6. Stron internetow. Przy dużym wsprciu Prezes Liszki prowdzone są prce nd budową nowej strony internetowej. Obecnie trw przygotownie lyotu i zwrtości strony w oprciu o stronę międzynrodowego, le z uwzględnieniem specyfiki loklnej. Do końc mrc zostną uzupełnione brkujące zkłdki i ich zwrtość. Umieszczniem informcji n stronie i jej ktulizowniem w dlszym ciągu zjmowć się będzie Ktrzyn Bobowsk. 7. Fcebook Przy wsprciu Prezes Liszki i Komitetu Studenckiego fcebook zostł rektywowny. Informcje, jkie wysyłne są do mediów trfiją tkże n FB. 8. Bz mediów. Od połowy pździernik, kiedy zjęłm się komunikcją buduję bzę mediów korzystjąc z włsnych kontktów, kontktów członków, których poprosiłm o przesłnie włsnych kontktów. Bz m n chwilę obecną około 25 rekordów i

22 systemtycznie jest uzupełnin. Informcje prsowe piszę n bieżąco i wysyłm do mediów średnio sw rzy w miesiącu, w niektórych miesiącch częściej. Sprwdzm nstępnie obecność rtykułów, w zleżności od temtu zwsze pojwiją się minimum informcje w minimum dwóch, trzech medich brnżowych. Prowdzę sondż wśród mediów pozbrnżowych, jk temtyk związn z i brnżą byłby dl nich interesując i n tej bzie plnuję nwiązć również kontkty z medimi ogólnopolskimi. 9. Znim zjęłm się komunikcją, brłm udził w prcch komitetu edukcyjnego, z którym strm się blisko współprcowć. Pomgłm Prezesowi owi Liszce w przygotowniu konferencji dl brnży finnsownej przez krkowskie Convention Bureu. Oprcowłm temtykę spotkni, znlzłm mówców i potwierdziłm z nimi wrunki współprcy. 10. Nie udło mi się od pździernik zbudowć pełnego zespołu, co również wpływ n efektywność moich dziłń. Jedynym członkiem zespołu komunikcyjnego jest Ktrzyn Bobowsk, któr zjmuje się stroną internetową orz fcebookiem. Wsprci i pomocy udzielją mi tkże, Sbin Weselk, Pulin Zwdzk orz Frcik 4. PREZES CEL 1: ZBUDUJEMY SYSTEM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ WSPIERAJĄCY ZARZĄDZANIE KOMITETAMI Aktywność Osob odpowiedzil n Nrzędzi wsprci Inne komitety zngżow ne Budże t Sponsor / inkind Termin wykonni Sttus Tygodniowe telekonferenc je Zrządu Brk Wszyscy Wiceprezesi Brk Wykonno/ ktywność ciągł Tygodniowe telekonferenc je Komitetów Wszyscy Wiceprezesi Brk Brk Wprowdzo no w Komitecie Membership. W pozostłych Komitetch ktywność

23 nrzie nie dził zgodnie z oczekiwni mi Wprowdzeni e pltformy komunikcyjn ej bsecmp Brk Frcik Brk 2400 PLN (DMC Polnd) Wprowdzo ne n płszczyźnie zrządu I komitetów W zkresie celów związnych z orgnizcją stowrzyszeni (będących w kompetencjch Prezes) udło się zrelizowć nstępujące, zplnowne wcześniej cele: 1. Przeniesienie dziłń z płszczyzny Zrządu n płszczyznę Komitetów. Podniesienie liczby osób ktywnie zngżownych w dziłlność stowrzyszeni z 5 do 23 (około 40% członków w Polsce). 2. Telekonferencje Zrządu rz w tygodniu kontynucj dziłni zinicjownego w poprzedniej kdencji Zrządu. Modyfikcj: w przypdku brku możliwości uczestnictw jednego z członków, zstępuje go wyznczony członek Komitetu. Wpłyneło to pozytywnie n podniesienie frekwencji n zebrnich orz efektywności i ciągłości relizcji zdń. Rporty z kżdej telekonferencji dostępne są n pltformie online: https://dmcpolnd.bsecmphq.com/login 3. Wprowdzenie telekonferencji n płszczyźnie Komitetów. Nie jest to jeszcze relizowne przez wszystkie Komitety Do głównych zdń Prezes nleżło również ktywne wspiernie wszystkich komitetów przy orgnizcji i relizcji poszczególnych zdń orz ich inicjownie. Wśród zrelizownych zdń wymienić wrto nwiąznie wspołprcy z Urzędem Mist Krkow przy przygotowniu ktlogu njciekwszych progrmów motywcyjnych w Krkowie i Młopolsce, prtnerstwo z Brill AV Medi zpewnijącym oświetlenie i ngłośnienie spotkń w zmin z świdczeni reklmowe czy pozysknie sponsor, który zbuduje brdziej nowoczesną stronę internetową stowrzyszeni.

24 Podczs spotkni Prezesów w Dlls, Texs we wrześniu 2011 nwiązł współprcę z Spin Chpter, któr zowocowł wspólny wydrzeniem networkingowym podczs trgów EIBTM w Brcelonie. Do momentu powołni Moniki Wąs n stnowisko Wiceprezes ds. Komunikcji relizowł dorźnie zdni związne z komunikcj dziłń stowrzyszeni i promocją relizownych spotkń. Doprowdził również do nwiązni współprcy z MICE Polnd i relizcji projektu Odkrycie Roku Polnd - ngrody wręcznej wspólnie z ngrodmi Osobowość Roku. 11. KOMITET FINANSOWY CEL 1: WYJAŚNIMY WSZYSTKIE FINANSOWE I PRAWNE NIEJASNOŚCI ZWIĄZANE Z POPRZEDNIĄ KADENCJĄ I WPROWADZIMY PROCEDURY OPERACYJNE Aktywność Osob odpowiedzil n Nrzędzi wspierją ce Wsprcie innych komitetó w Budżet Sponso r/ inkind Termin wykonni Sttus Zmknąć rok budżetowy I poprzednie Słowik Brk 250 PLN miesięczn ie (usługi księgowe ) Brk Wykonno Uzupełnić wymgną dokumentcj e z kdencję Słowik Brk Brk Brk Wykonno Sfinlizowć sprwozdni e Komisji Rewizyjnej Ann Milcrz Brk Agnieszk Słowik, Brk Brk Wykonno/ Czekmy n finlne ztwierdzeni

25 I wysłć dokumentcj ę do sądu e skłdu zrządu Stworzyć plik budzetowy Słowik Mtrix Stworzony plik budzetu poszczególny ch spotkń. Nie zostł on jeszcze zdptown y dl pełnego budzetowni dziłlności stowrzyszen i. Włściwy proces budzetowni zostnie zstosowny w sezonie Przeprowdz ć co pół roku udyty finnsowe Słowik, Bord of Audit Brk Wszystki e komitety Brk Brk , Pierwszy udyt komisji rewizyjnej w toku Wdrożyć procedury finnsowe dotyczące przepływów gotówki orz kceptcji wydtków Słowik Brk Brk Brk Wykonno W lipcu 2011 Słowik przejęł obowiązki v-ce prezes ds. finnsowych Międzynrodowego Stowrzyszeni Orgniztorów Spotkń Polnd. Pierwszym i podstwowym obowiązkiem było uporządkownie dokumentów i finnsów po poprzedniej

26 kdencji kiedy księgowość i prowdzenie rozliczeń prktycznie nie istniły. Rzem z nowo ztrudnionym biurem rchunkowym pni Liliny Rwicz Rciborskiej orz przy pomocy byłego prezes Polnd Krzysztof Celuch orz obecnego prezes Liszki uporządkowno dokumenty orz finnse. We wrześniu 2011 uzupełnione zostły dokumenty do Krjowego Rejestru Sądowego w Wrszwie orz zpłcone zległe podtki wrz z krmi z poprzednie lt. Nowy komitet do sprw finnsów ztrudnił wspomnine biuro rchunkowe, które zjmuje się n bieżąco finnsmi i podtkmi Stowrzyszeni. Do kżdego 10 dni miesiąc otrzymuje od Agnieszki Słowik kompletne dokumenty do rozliczeni Stowrzyszeni. Wszystkie oryginły dokumentów przechowywne są w jednym miejscu w biurze rchunkowym kopie znjdują się w biurze Flower Trvel nleżącym do Agnieszki Słowik. W sierpniu 2011 zkupiony zostł progrm Wfirm do wystwini rchunków dzięki czemu kżd wpłt n poczet konferencji bądź od sponsorów jest n bieżąco księgown. Konto bnkowe zostło po poprzedniej kdencji i jest ndzorowne przez jedną osobę Agnieszki Słowik, któr również n bieżąco reguluje nleżności Stowrzyszeni. Zostł stworzony regulmin procedur finnsowych, który otrzymli wszyscy członkowie zrządu Stowrzyszeni. Uprościło to brdzo dziłlność księgową zsdy funkcjonowni stły się jsne i przejrzyste. Budzet Stowrzyszeni ustlny jest wrz z komitetem edukcyjnym i wymg kceptcji obu stron. Do mrc 2012 komitet finnsowy kceptowł budżety konferencji n bieżąco. Nstępnie po konferencji były one rozliczne i podwne do widomości zrządu. Żdn z konferencji w okresie nie przyniosł strty. W okresie trwni nowej kdencji nie zdrzyło się żeby Stowrzyszenie zległo z płtnościmi do innych podmiotów lub miło sldo ujemne. Wzjemne zobowiązni są n bieżąco pilnowne i windykowne lub płcone. Komitet finnsowy we współprcy z edukcyjnym podjął próby pozyskni sponsorów gotówkowych (djących pieniądze w zmin z sponsoring konferencji) n bieżące konferencje. Pierwszym tkim sponsorem jest firm Perfect Trvel ze Stnów Zjednoczonych. Trwją rozmowy z nstępnymi firmmi zinteresownymi współprcą sponsorską ze Stowrzyszeniem. 12. KOMITET STUDENCKI CEL 1: PROMOWAĆ NA POLSKICH UCZELNIACH I ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ CZŁONKÓW- STUDENTÓW O 30 DO 30 CZERWCA 2012.

27 Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wsprci Inne komitety wspierjące Budżet Sponsor/ in-kind Termin wykonni Sttus Spotknie ze studentmi Krzysztof Celuch Bylws, Student Pln Wykonne: cykl 4 spotkn w sumie 200 studentow Stworzenie I podpisnie umowy - Uniwersytet Vistul - FLF Wrsw Krzysztof Celuch Brk Brk Stworzyć bzę studentów wolontriuszy Pulin Zwdzk, Michł Mzirczyk List osób chętnych przesłn do Liszki Przygotownie propozycji Polnd dl wsprci/ koordyncji GCMBE Globl Trining Krzysztof Celuch Globl Trining rules Brk Brk Odbyly sie 2 spotknie w sprwie GT; podsumownie FLF Wrsw - wsprcie Polnd, Krzysztof Celuch Orgnizcj spotkni Future Leders Forum Umow - IMEX Krzysztof Celuch Pulin Zwdzk, Ew Jniszewsk, Ann Gwryś, Michl Mzirczyk Niektulne Relizcj uczestnikow

28 W Lipcu 2011 powołny zostł po rz pierwszy w historii Polnd Club Komitet Studencki. W skłd Komitetu wchodzi 5 osób. Jego głównym zdniem było wspiernie pozozstłych Komitetów w dziłnich orz pozysknie nowych członków studentów. Od tego czsu Komitet Studencki ktywnie wspierł pozozstłe Komitety nstępującymi dziłnimi: 1. Przygotowywnie notek prsowych. Po spotknich przygotowywne były nottki prsowe opisujące przebieg konferencji orz uczestników. Nottki prsowe umieszczne były n portlch brnżowych orz w prsie co spowodowło zwiększenie zinteresowni Polnd Club i zwrócenie uwgi n jego dziłni. 2. Kontkt z medimi, portlmi brnżowymi orz prsą. Do mediów, portli brnożwych i prsy przesyłne były wżne informcje dotyczące dziłlności Polnd Club. Dzieki temu członkowie mogli zuwżyć ktywne dziłni Komitetów orz skorzystć z możliwości np. uczestnictw w ciekwych konferencjch. 3.Promownie Polnd Club w trkcie spotkń ze Studentmi w trkcie spotkń ze studentmi promowne zostło W czsie spotkń ze studentmi przedstwine były korzyści jkie dje członkostwo w Polnd Club studentom. Rozdwne były formulrze członkowskie. Oferown był rózwnież pomoc przy wypełniniu formulrzy. Do dni przekzne zostły 3 formul;rze członkowskie. 4. Stworzenie listy wolontriuszy. Stworzon zostł list potrencjlnych wolontriuszy chętnych do pomocy przy orgnizcji różnych konferencji. Jest to szns dl studentów, którzy chcą prcowć w przyszłości w brnży Przemysły Spotkń n zdobycie doświdczeni. 5. Pomoc przy prowdzeniu orz przebudowie Strony Internetowej Polnd Club. Komitet Studencki wspierł Komitet Komunikcyjny orz Edukcyjny orz Członkowski przy przebudowie strony internetowej Polnd Club. Storzone zostąły nowe zkłdki, zkulizowne zostąły dne n stronie. Dodwne zostły również nowe informcje dotyczące dziłni Polnd Club. 6. Pomoc przy prowdzeniu profilu n Fcebook u.

29 Komitet Studencki wspierł Komitet Kominikcyjny w prowdzeniu profilu n Fcebook u. Dodwne były widomości dotyczące dziłlności Polnd Club. 7. Pozysknie nowych członków studentów. W czsie spotkń Koł Nukowego Uczelni Vistul orz Wyższej Szkoły Turystki i Rekrecji promowne było członkowstwo w Polnd Club. Przedstwione były korzyści jkie niesie z sobą członkowstwo. N dzień do Polnd Club dołączyło 3 nowych członków. 13. USTĘPUJĄCY PREZES CEL 1: PRZYGOTUJEMY APLIKACJĘ ABY POLAND ZOSTAŁO CHAPTEREM W RAMACH STRUKTUR MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL Aktywność Osob odpowiedziln Nrzędzi wsprci Wsprcie innych komitetó w Budże t Sponsor / in-kind Termin wykonni Sttus Spotknie z Zrządem globlnego, Krzysztof Celuch Bylws for Chpters Zrelizown o przez WL. KC był nieobecny Przygotwnie pierwszej propozycji dl Interntionl Bord of Directors Krzysztof Celuch Bylws for Chpters Brk Brk Brk regulcji ze strony Spotknie z Zrządem globlnego, Krzysztof Celuch Bylws for Chpters Brk Brk Budpest Tk odbylo sie; czekmy n wytyczne do Chpter Przygotowni e włściwej plikcji Krzysztof Celuch Bylws for Chpters Dziłni Ustępującego Prezes

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3C do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną smodzielnie NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji konkursu Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie

Regulamin II edycji konkursu Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Złącznik uchwły nr.. Zrządu Województw Mzowieckiego z dni 2017 r. Regulmin II edycji konkursu Mzowieck Szkoł Aktywn Turystycznie I. Informcje ogólne 1. Orgniztorem konkursu Mzowieck Szkoł Aktywn Turystycznie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziłmi Dwujęzycznymi im. Tomsz Zn we Wschowie Dl uczniów zinteresownych przedmiotmi ścisłymi proponujemy nstępujące profile ksztłceni: 1. Politechniczno-informtyczny - informtyk

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo