INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE STUDIUM PRZYPADKU: SZWECJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE STUDIUM PRZYPADKU: SZWECJA"

Transkrypt

1 INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE STUDIUM PRZYPADKU: SZWECJA Autor: Monika Polak ("Rynek Energii. Zeszyt tematyczny") Słowa kluczowe: inteligentne opomiarowanie, outsourcing, skuteczność procesowa i technologiczna Streszczenie: Szwecja, jako pierwszy kraj europejski, wprowadziła w 2009 roku zdalne odczyty z liczników energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Od października 2012 roku, zgodnie z prawem szwedzkim, każdy odbiorca końcowy ma możliwość otrzymywania odczytów ze swojego licznika, wykonywanych z interwałem godzinowym. Założenia związane z usługami inteligentnego opomiarowania są z powodzeniem realizowane, a ich skuteczność jest oceniana na poziomie bliskim 100 procent. Dostarczanie wysokiej jakości usług smart meteringowych jest jednak uwarunkowane rodzajem zastosowanej technologii oraz sposobem organizacji serwisu pod względem procesowym.w jaki sposób? Referat prezentuje doświadczenia z wdrażania smart grid w Szwecji obejmuje stan aktualny, uwarunkowania oraz wnioski oparte o analizę funkcjonującego systemu. 1. WSTĘP Szwecja zaczęła w 2009 roku od wdrożenia smart meteringu odpowiadając na aktualne potrzeby związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. Rollout projektu odbył się w 2009 roku, a z dniem 1 lipca tamtego roku 99% wszystkich liczników było już wymienione na inteligentne.ten system, dzisiaj już sprawdzony w praktyce i działający od ponad czterech lat, ma być podstawą do rozszerzania funkcjonalności i pierwszym krokiem w kierunku smart gridu. Wdrożenie, chociaż szeroko komentowane w skali całego kraju, a także w publikacjach międzynarodowych, nie zostało na razie oficjalnie udokumentowane. Artykuł prezentuje doświadczenia zdobyte w obsłudze serwisów smart meteringowych, realizowanych dla jednego ze szwedzkich dystrybutorów energii. Usługi dostarczane są przez zewnętrzną firmę outsourcingową - Capgemini. Praktyka została przedstawiona z umiejscowieniem jej w kontekście szwedzkich warunków dotyczących: aktualnego stanu prawnego, technicznego i technologicznego, społecznego oraz warunków naturalnych kraju. 2. STAN AKTUALNY Na szwedzkim rynku energii elektrycznej, który jest od roku 1996 całkowicie deregulowany, istnieje dzisiaj około 100 przedsiębiorstw, będących sprzedawcami energii oraz około 170 jej dystrybutorów. Roczne zużycie energii elektrycznej tego kraju wynosi około 140 TWh [1]. Szwecja będąc jednym z krajów skandynawskich, ściśle współpracuje z Norwegią, Danią oraz Finlandią w zakresie zarządzania rozpływami mocy oraz balansowania całego nordyckiego systemu. Dąży się również do utworzenia wspólnego rynku dla wszystkich konsumentów w tym obszarze [2].

2 Większość energii elektrycznej w Szwecji, około 90%, jest produkowana w elektrowniach wodnych oraz jądrowych. Głównym, pod względem udziału w produkcji energii, wykorzystywanym zasobem jest siła spadku oraz przepływu wody ponad 50% [3]. Szwecja wykorzystuje w ten sposób walory swojego położenia geograficznego oraz naturalnych uwarunkowań terenu. Taki profil produkcji stawia ją w czołówce państw o niskiej emisyjności CO2, ale z drugiej strony dostarcza również zagrożeń. Dotyczą one przede wszystkim zarządzania generowaniem i dystrybucją energii, a wynikają głównie z sezonowych zmian możliwości wytwórczych i popytu [4]. Warunki naturalne Szwecji przyczyniły się także do charakterystycznego rozmieszczenia ludności i ulokowania głównych ośrodków przemysłu konsumentów, na terenie kraju. Znacząca większość odbiorców znajduje się w południowej części Szwecji; występują tam niedobory podaży energii w stosunku do popytu. Odwrotna sytuacja ma miejsce na północy, gdzie, ze względu na wysoki poziom hydrogeneracji, powstają nadwyżki energii. Stawarza to potrzebę transmisji mocy na spore odległości w kierunku południowym [2]. Rozwiązaniem potrzeb i sposobem na sprostanie wyzwaniom, jakie niosą za sobą nakreślone powyżej charakterystyczne warunki, miałoby dla Szwecji okazać się wdrożenie smart gridu. Szwedzkie władze ustawodawcze oraz wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej wydają się mieć tą świadomość i nie pozostają bierni wobec rosnących wyzwań. Władze szwedzkie, chociaż silnie zaangażowane w rozwój smart gridu, nie chcą podejmować się narzucania warunków ani szczegółowo decydować o tym, w jaki sposób powinien być transformowany tamtejszy system elektroenergetyczny. Wszelkie zmiany powinny być dokonywane poprzez ścisłą współpracę uczestników rynku. Rola państwa to czynny udział w kilku dużych projektach badawczych oraz organizacja i dążenie do stworzenia właściwych warunków sprzyjających rozwojowi smart gridu w Szwecji oraz zapewnienie ich utrzymania w dalszej perspektywie. Warunki te dotyczą z jednej strony gwarancji zwrotów inwestycyjnych firm, a z drugiej budowania świadomości społecznej i edukacji społeczeństwa. Szwedzkie społeczeństwo ma bardzo głęboko wpojoną dbałość o środowisko oraz dobrze wypracowane nawyki proekologiczne. Można powiedzieć, że takie podejście jest cechą narodową Szwedów. Inną jest dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa oraz przywiązanie do zachowania prywatności. W kwestii narodowego wdrożenia smart gridu te cechy mogą odegrać znaczącą rolę. Spodziewać się można zdecydowanie pozytywnego odzewu społeczeństwa oraz chęci współpracy w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną, a wymagających czy to bieżącej reakcji ze strony konsumenta na konkretny sygnał (np. zmian ceny), czy nawet zmiany przyzwyczajeń. Z drugiej strony sprawa bezpieczeństwa danych: ich przesyłu, przechowywania, dostępności, możliwości manipulacji czy przetwarzania przez osoby nieuprawnione tutaj edukacja społeczna, dialog z konsumentami, ale przede wszystkim konkretne działania i decyzje o charakterze politycznym i prawnym są niezbędne do podjęcia przez państwo (regulowane jest to przez Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; EIFS 2011:3, które uszczegóławia ustawę Ellagen (1997:857)).

3 Obecnie w Szwecji obligatoryjne jest naliczanie zużycia energii elektrycznej dla: - odbiorców powyżej 63 A: godzinowo; od 1 lipca 2006 roku oraz - wszystkich odbiorców końcowych: miesięcznie; od 1 lipca 2009 roku. Badania przeprowadzone przez Inspektorat Rynku Energii w 2010 roku wykazały, że 90% liczników zainstalowanych u odbiorców końcowych ma możliwość realizacji naliczania godzinowego. Od 1 października 2012 rząd ustawowo zapewnił każdemu końcowemu odbiorcy możliwość zażądania od dystrybutora wykonywania i udostępnienia odczytów godzinowych. Odczyty godzinowe mają być dostarczane klientom bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów [5]. Firmy dystrybucyjne zobligowane są do fakturowania swoich klientów na podstawie bieżącego zużycia, a czas korygowania ograniczony jest do 2 miesięcy. Odbiorcy mają też prawo dostępu do danych o zużyciu za poprzedni rok. Na dzień dzisiejszy wszyscy najwięksi dystrybutorzy energii elektrycznej w Szwecji korzystają z usług outsourcingowych w zakresie obsługi liczników inteligentnych i zbierania danych odczytów. Usługi te dotyczą między innymi procesów: kolekcji, walidacji i przesyłania danych; zarządzania zleceniami pracy w terenie; logistycznych; utrzymywania infrastruktury IT; wsparcia technicznego oraz callcenter. 3. PROCESY Liczba liczników obsługiwanych przez Capgemini w zakresie jednego z projektów, to około 870 tysięcy. Na tę liczbę składają się urządzenia zamontowane u odbiorców końcowych w grupie poniżej 63A. Każdy z liczników, przy prawidłowej komunikacji, łączy się z systemem raz na dobę przesyłając jeden dobowy lub dwadzieścia cztery godzinowe odczyty. Podstawowym procesem realizowanym w zakresie usługi jest zbieranie i dostarczanie prawidłowych wartości odczytów do dystrybutora. Dane wysyłane są z liczników do systemu automatycznie; ich ilość oraz treść jest zdefiniowana konfiguracją profilu poszczególnych liczników. Profil zawiera przede wszystkim informacje o taryfie, rejestarch, częstości wykonywania i zapisu odczytów, a także o wersji firmware. Czynnikiem uruchamiającym proces łączenia się liczników i wysyłki danych jest zmiana daty. Dlatego właśnie północ i najbliższe po niej godziny są najważniejszym przedziałem czasowym w trakcie każdej doby najbardziej wrażliwym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów. Nadal, ponad 99% odbiorców końcowych nie zdecydowalo się na korzystanie z możliwości otrzymywania odczytów godzinowych (chociaz sytuacja ta może się wkrótce gwałtownie zmienić ze względu na zmiany legislacyjne). Z uwagi na to, głównym serwisem nadal pozostaje dostarczanie dystrybutorowi informacji o miesięcznym zużyciu. Przesyłany odczyt musi być wykonany o północy w pierwszym dniu miesiąca, z dokładnością do +/- 60 s. Poprawność odczytów sprawdzana jest poprzez zastosowanie reguł walidacyjnych w logice systemu, w którym zapisywane są wartości. Uwzględniane są w nich między innymi: zużycie przekraczające techniczne maksimum, negatywna konsumpcja, czy zbyt duża rożnica w czasie wykonanego odczytu w stosunku do zegara systemowego. Odczyty, które

4 zostają zablokowane przez mechanizmy walidacyjne, są indywidualnie analizowane, w miarę możliwości odblokowywane i przesyłane do dystrybutora. Monitorowanie procesu przesyłania wartości i ich zapisu w systemie jest szczególnie ważne w początkowych dniach każdego miesiąca podczas pierwszych czterech dni (SLA A) dostarczane jest ponad 95% wszytskich odczytów. W tym okresie świadczone całodobowo są następujące usługi: monitoring procesu i przepływu wartości pomiędzy systemami head-endowymi, główną bazą danych i systemem dystryburora, w przypadku wystąpienia incydentów wysokiego priorytetu bezpośrednio lub pośrednio wpływających na procesy związane z przesyłem wartości zarządzanie incydentem zgodnie z metodologią ITIL. Odczyt, razem z informacjami między innymi o czasie jego wykonania, rejestrze, punkcie przyłączenia, numerze licznika są przesyłane w formacie XML, jako paczki danych identyfikowane unikalnym numerem. Potwierdzenie wysłania do oraz przyjęcia przez system dystrybutora pojedynczej wartości realizowane jest za pomocą krótkich wiadomości zwrotnych ACK/NACK. Dostarczanie odczytów wraz z informacją o jej potwierdzeniu ACK/NACK jest monitorowane w trakcie całego okresu przewidzianego w SLA. Okres ten jest podzielony na odcinki A, B, C1 oraz C2 dla ułatwienia rozliczania oraz raportowania serwisu. Osiągane wyniki odnoszące się do ilości dostarczonych odczytów miesięcznych w wybranych SLA prezentuje tabela 1. Tabela 1 Ilość dostarczonych wartości po SLA A 4 dni oraz SLA C2 45 dni. Miesiąc SLA Paź 2013 Lis 2013 Gru 2013 Sty 2014 Lut 2014 Mar 2014 A [%] C2 [%] n/a Poza dostarczaniem miesięcznych odczytów realizowane są także inne usługi chociaż na mniejszą skalę. Są to: odczyt na żądanie z dowlonego dnia (30 dni w przód i w tył od dnia żądania), odczyty godzinowe, zdalne rozłączanie i podłączanie prądu w punkcie przyłączenia, zmiana taryfy, zdalna aktywacja licznika i testy komunikacji. Trzy ostatnie z powyżej wymienionych należą do usług operacyjnych. Ten rodzaj serwisu jest realizowany poprzez tak zwane zlecenia pracy. Technicznie mają one również struktrę wiadomości w formacie XML stanowią jednak oddzielną jednostkę, różniącą się od odczytów tym, że przypisywany jest im etap realizacji, ich przetwarzanie uruchamia inne, oddzielne procesy, nie zawsze

5 generowane są automatycznie o ich utworzeniu decyduje użytkownik. Zlecenia pracy są też wykorzystywane w komunikacji z firmą prowadzącą prace serwisowe na licznikach u klientów końcowych w Szwecji. Kolejne etapy wykonywania zleceń przez techników są raportowane do systemu również poprzez wiadomości w formacie XML umożliwia to widoczność postępów prac z niewielkim tylko opóźnieniem. Technicy wykonujący zlecenie w rzeczywistej lokalizacji licznika, otrzymują wsparcie techniczne kontaktując się telefonicznie z osobami obsługującymi system. Zdalna diagnostyka opiera się o wyniki zapytań wysyłanych zdalnie do licznika w danej chwili. Osoba obsługująca i monitorująca system ma możliwość wglądu w historyczne i bieżące parametry pracy i komunikacji licznika. Przekazując te informacje technikowi, uzupełnia jego wiedzę i daje podstawę do podjęcia przez niego decyzji o naprawie lub wymianie urządzenia. Wymiana informacji pomiędzy trzema podmiotami wymaga wspólnej i dobrze zsynchronizowanej pracy systemów u każdego z nich. Przetwarzanie dużych ilości różnego typu informacji narażone jest na powstawanie błędów i nieścisłości. W proces analizy takich przypadków zaangażowane są grupy osób, reprezentantów każdego z podmiotów. Tworząc zespół, współnie, na bieżąco analizują i ustalają rzeczywisty status poszczególnych zdarzeń zarejestrownaych w systemach. Raport takich zdarzeń, wymagających wyjaśnienia, generowany jest codziennie, a rozsyłany do wszytskich podmiotów dwa razy w tygodniu. Przez zdarzenie rozumiana jest każda akcja/zmiana przypisana do konkretnego punktu przyłączenia lub/i licznika np. wymiana licznika, zmiana taryfy, aktywacja serwisu, utworzenie zlecenia pracy. Po ustaleniu i zatwierdzeniu ostatecznego statusu, wszytskie systemy są aktualizowane. Wszystkie zlecenia pracy związane z nowym podłączeniem lub wymianą zepsutego licznika, są obejmowane również w procesie logitycznym ora zamówień. Dotyczy on zarządzania posiadanymi aktywami, ewidencjonowanymi na stanach magazynowych. W aktywa wpisują się liczniki, koncentratory, plomby, karty SIM, anteny, kable oraz inne elementy niezbędne do montażu i prawidłowej komunikacji liczników z systemami head-endowymi. Obsługa procesów logistycznych to także przygotowywanie prognoz zapotrzebowania na poszczególne aktywa. Jest ona wykonywana w oparciu o dotychczasowe trendy wykorzystania zasobów, plany zleceń pracy zwiazanych z aktywacją nowych przyłączeń, statystyki zwiazane ze zleceniami realizowanymi ze względu na awaryjność pracy liczników. Uzgadniając prognozy zapotrzebowania brane pod uwagę są też możliwości ponownego wykorzystania naprawionych liczników. Każde demontowane urządzanie jest klasyfikowane ze względu na przyczynę wymiany, a następnie sortowane i przesyłane, o ile to możliwe, do testów i naprawy przez poszczególnych producentów, lub do utylizacji. Procesy logistyczne są silnie rozbudowane również ze względu na dywersyfikację dostawców liczników i ich technologie. 4. TECHNOLOGIE Wszystkie 870 tysięcy zainstalowanych liczników z grupy 63 A, obsługiwanych przez Capgemini, sklasyfikować można ze względu na zastosowaną technologię komunikacji. Zasadniczy podział obejmuje 4 różne technologie:

6 GPRS, M-Bus, PLC, Mesh. Podział ten nie uwzględnia rożnic technologicznych i funkcjonalnych liczników ze względu na rozwiązania przyjęte przez konkretnego producenta, ale daje możliwość obiektywnego porównania skuteczności poszczególnych sposobów komunikacji i przesyłu danych. Liczniki zastosowane w analizowanym wdrożeniu są dostarczane przez ITRON oraz Landis&Gyr, a dostawcą multipunktów w instalacjach sieci typu mesh jest TriTech. Najwięcej zainstalowanych liczników komunikuje się bezpośrednio z systemem head-endowym za pomocą GPRS ponad połowa. Nowe instalacje wyposażane są wyłącznie w liczniki wykorzystujące ten rodzaj technologii. Niewiele jest nowych liczników działających w technologii mesh, a liczników PLC od 2012 roku prawie w ogóle się nie instaluje głównie ze względu na niską wydajność tej technologii w zakresie ilości danych i czasu, jaki zajmuje ich przysył. Jeśli konieczna jest wymiana licznika PLC z uwagi na aktywację naliczania godzinowego lub z powodu zniszczenia lub zepsucia się licznika zastępowany jest on licznikiem GPRS lub M-Bus. Procentowe zestawienie wykorzystania każdej z technologii w analizowanym systemie przedstawia tabela 2. Tabela 2 Procentowy udział typów liczników w systemie, ze względu na technologię. Technologia M-Bus Mesh GPRS PLC Ilość [%] Wszystkie technologie związane są jednak z przesyłem danych z wykorzystaniem technologii GPRS. Liczniki typu master, wykorzystujące protokół M-Bus, także posiadają moduł GPRS i to za ich pośrednictwem, zbiorczo, wysyłane są wartości z liczników typu slave. Liczniki działające w technologii radiowej, tworzące sieć mesh łączą się z multipunktem, wysposażonym w moduł do komunikacji poprzez GPRS i w ten sposób, również zbiorczo przesyłają wartości. Tak samo dzieje się w przypadku technologii PLC moduł GPRS umieszczony jest w koncentratorze. Uczestnictwo operatora telefonii komórkowej w przesyle danych z liczników do systemów jest zasadniczym ogniwem w tym procesie. Wynikają z tego pewne oczywiste zagrożenia związane z zasadami współpracy pomiędzy operatorem telefonii a pozostałymi pomiotami realizującymi usługę. Mogą one dotyczyć bezpieczeństwa danych, stabilności komunikacji i jakości przesyłu danych, dostarczania wsparcia podczas występowania incydentów. Decyzja o tym, jaka technologia licznika zostanie zastosowana u konkretnego odbiorcy jest ostatecznie podejmowana przez dystrybutora. W razie potrzeby jest ona zmieniana; przede wszytskim w przypadku

7 trudności z utrzymaniem stabilnej komunikacji. Wtedy wzięte musi zostać pod uwagę to, jaka technologia ma techniczną możliwość efektywnej implementacji w danym miejscu dostępność wystarczającego sygnału z sieci GPRS, zakres terytorialny najbliższego koncentratora, warunki umiejscowienia licznika itp. Wiele miejsc w Szwecji, szczególnie przy granicy z Norwegią, charakteryzuje bardzo słaby zasięg sygnału telefonii komórkowej. Często taki problem lokalizacyjny dotyczy popularnych wśród Szwedów domków wakacyjnych, odwiedzanych stosunkowo rzadko. W odosobnionych lokalizacjach, przy słabych parametrach komunikacji GPRS i braku konieczności wykonywania częstszych niż dobowe odczyty, najczęsciej zainstalowane są liczniki PLC. Gdyby jednak w takim przypadku wystąpiła potrzeba przesyłania odczytów godzinowych, byłoby to niemożliwe. Powodem jest zbyt wolny przesył danych z tego typu liczników przy aktualnie zastosowanej technologii wysyłka pojedynczego dziennego odczytu oraz podstawowych informacji dodatkowych zajmuje do 20 godzin. Biorąc pod uwagę jakość odczytów oraz efektywność komunikacyjną, należy zauważyć, że jest ona na bardzo wysokim poziomie przy zastosowaniu każdej z technologii. Natomiast zestawiając je pod tym kątem, PLC osiąga najsłabsze wyniki, pozostałe technologie porównywalne. Zestawienie prezentuje tabela 3. Tabela 3 Procentowa ilość poprawnych odczytów, dostarczonych na 10-ty dzień danego miesiąca. Technologia Sty 2014 Lut 2014 Mar 2014 GPRS 98.15% 98.16% 98.49% Mesh 99.11% 98.07% 98.79% PLC 96.29% 97.36% 97.96% M-Bus 98.32% 98.42% 98.41% Razem 98.14% 98.18% 98.44% 5. PODSUMOWANIE Serwisy związane z obsługą inteligentnych liczników oraz dostarczaniem odczytów do dystrybutora w Szwecji realizowane są już ze sporym doświadczeniem. W warunkach szwedzkich działają wydajnie i sprawnie. Jest to jedno z pierwszych wdrożeń smart meteringu w Europie. Procesy identyfikowane w ramach serwisu są ściśle ze sobą powiązane i zależne od siebie. Rozumienie tych zależności jest kluczem do efektywnego działania całego systemu. Skuteczny monitoring poszczególnych procesów w ramach serwisu daje możliwość kontroli ich prawidłowego przebiegu, szybkiego wykrywania błędów i natychmiastowego reagowania. Pozwala to na utrzymywanie bardzo wysokich poziomów SLA.

8 Wybór technologii licznika zależy w największym stopniu od jego lokalizacji, ale także od tego jaka jest jego oczekiwana funkcjonalność. Doświadczenia zdobyte w opisywanym wdrożeniu pokazują tendencję do wycofywania się z technologii PLC. LITERATURA [1] Widegren K. Regulator s role in the process of smart grid implementation the Swedish experience, mat. konferencyjne: Smart Grid market, consumer and the sustainable development principle, Warszawa, 2012 [2] Östberg H., Bergström M., Kolessar R., Liikanen M., Björkström T., Falk A., Ankner S., Pellijeff M. The Swedish electricity and natural gas markets 2010, CM Gruppen, Bromma Szwecja, 2011 [3] Svenska Kraftnat, Statistik for Sverige, 2012, [4] Energy Policy Review Sweden, Fortum, Pöyry Management Consulting Oy, b.pdf [5] Widegren K. Smart grid and smart metering Swedish experiences, mat. konferencyjne: EEA webinar: Achieving energy efficiency through changes in consumer behavior: what does it take?, 2012 SMART METERING CASE STUDY: SWEDEN Keywords: smart metering, outsourcing, process and technology efficiency Abstract: Sweden is the first European country to introduce remote readings from electric meters for all consumers. From October 2012, according to the Swedish law, every consumer has the possibility to receive meter readings hourly. The foundations of the smart metering services have been implemented successfully and its efficiency is estimated to be near 100%. The delivery of high quality smart metering services depends on both the technology applied and the organization of processes. How is it dependant? This paper presents experiences of smart grid implementation in Sweden- present situation, determinants and conclusions based on analysis of the functioning system. Monika Polak, konsultant w Capgemini Polska Sp. z o.o.,

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa maksymalna ilość

Szacunkowa maksymalna ilość I. Specyfikacja cenowo asortymentowa Towarów: Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr... Lp. 1. Nazwa asortymentu Rejestrator GSM... Cena jednostkowa netto (zł) Szacunkowa maksymalna ilość Minimalna ilości

Bardziej szczegółowo

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Autorzy: Robert Masiąg; Tomasz Piasecki- ENERGA-OPERATOR SA Budowa infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest flagowym projektem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus Smart City Wrocław

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus Smart City Wrocław Przyjaciel Wrocławia Projekt AMIplus Smart City Wrocław 2013-2017 Agenda Informacja ogólna 1. Dyrektywa UE 2. AMI w TAURON Projekt AMIplus Smart City Wrocław 3. Postępowanie przetargowe 4. Wykonawca projektu

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

52 967 km². 32 976 947 MWh. 193 738 km. 46 215 sztuk. 47 876 sztuk 25 607 MVA

52 967 km². 32 976 947 MWh. 193 738 km. 46 215 sztuk. 47 876 sztuk 25 607 MVA Smart Region Małopolska: Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Agenda: Potencjał TAURON DYSTRYBUCJA Automatyzacja odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych stan obecny Prace studialne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SMART LAB laboratorium testów urządzeń i systemów z zakresu SMART GRID i SMART METERING (Środowiskowe laboratorium SM/SG propozycja projektu)

SMART LAB laboratorium testów urządzeń i systemów z zakresu SMART GRID i SMART METERING (Środowiskowe laboratorium SM/SG propozycja projektu) Warszawa, 6 lipca 2012 r. Spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko Program Priorytetowy NFOŚiGW Inteligentne Sieci Energetyczne SMART LAB laboratorium testów urządzeń i systemów z zakresu SMART GRID i

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych AMI w zarządzaniu siecią nn Projekt UPGRID

Wykorzystanie danych AMI w zarządzaniu siecią nn Projekt UPGRID Wykorzystanie danych AMI w zarządzaniu siecią nn Projekt UPGRID 1.12.2016, Wisła Sławomir Noske ENERGA OPERATOR SA Dominik Falkowski ENERGA OPERATOR SA Kaja Swat Atende Softwere Sp. z o.o. This project

Bardziej szczegółowo

<Insert Picture Here> I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna

<Insert Picture Here> I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Smart grid i smart metering a efektywność energetyczna Warszawa, 28 października 2009 roku Agenda Przedstawienie Oracle Utilities

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE Liczniki zdalnego odczytu Kalisz ENERGA Operator Czas trwania projektu: 2010 2012 Cel projektu: instalacja liczników zdalnego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów z funkcjami SMART METERING

Wdrażanie systemów z funkcjami SMART METERING Zaawansowane Systemy Pomiarowe w Elektroenergetyce i Gazownictwie Warszawa 2010 Metody komunikacji w systemie SYNDIS ENERGIA dla wielkoobszarowej obsługi liczników energii elektrycznej Wiesław Gil Tomasz

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej Koordynator Klastra: Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu CHARAKTERYSTYKA KLASTRA Zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania odbiorców energii wobec smart meteringu

Oczekiwania odbiorców energii wobec smart meteringu FEDERACJA KONSUMENTÓW W RADA KRAJOWA POLISH CONSUMER FEDERATION NATIONAL COUNCIL Aleja Stanów w Zjednoczonych 53, 04-028 028 Warszawa Sekretariat: (48 22) 827 11 73, fax (48 22) 827 90 59 www.federacja-konsument

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty podłączenia i odczytów liczników u prosumentów. Rafał Świstak Targi Energii Jachranka, 25 września 2015 r.

Techniczne aspekty podłączenia i odczytów liczników u prosumentów. Rafał Świstak Targi Energii Jachranka, 25 września 2015 r. Techniczne aspekty podłączenia i odczytów liczników u prosumentów Rafał Świstak Targi Energii Jachranka, 25 września 2015 r. PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI Każdy z OSD udostępnia informacje, procedury,

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej Sidus Novum, KBBS 2015, 18.03.2015 Marcin Nowakowski AEL monitoring zużycia energii elektrycznej Ciągły monitoring zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Instalacja pilotażowa systemu odczytu liczników komunalnych w PGE Dystrybucja Zamość

Instalacja pilotażowa systemu odczytu liczników komunalnych w PGE Dystrybucja Zamość Instalacja pilotażowa systemu odczytu liczników komunalnych w PGE Dystrybucja Zamość Właściwości rozwiązania firmy Lackmann Metering Nowoczesne elektroniczne liczniki ECHELON dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Inteligentny licznik, inteligentna sieć, inteligentny budynek - NEUF 18.06.2009. 1 NEUF 18.06.2009 Andrzej Szymański - Landis+Gyr

Inteligentny licznik, inteligentna sieć, inteligentny budynek - NEUF 18.06.2009. 1 NEUF 18.06.2009 Andrzej Szymański - Landis+Gyr Inteligentny licznik, inteligentna sieć, inteligentny budynek - NEUF 18.06.2009 1 NEUF 18.06.2009 Andrzej Szymański - Landis+Gyr Obowiązek Smart Meteringu w Pakiecie Energetycznym EU + Członkowie Unii

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Klient Medousa sp. z o.o. (Grupa Digital Avenue S.A.) Branża IT serwis społecznościowy. Okres realizacji Stale od początków istnienia Fotosik.

Klient Medousa sp. z o.o. (Grupa Digital Avenue S.A.) Branża IT serwis społecznościowy. Okres realizacji Stale od początków istnienia Fotosik. Klient Medousa sp. z o.o. (Grupa Digital Avenue S.A.) Branża IT serwis społecznościowy Okres realizacji Stale od początków istnienia Fotosik.pl Rodzaj usługi Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Smart Metering Smart Grid Ready charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk

Smart Metering Smart Grid Ready charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk Smart Metering Smart Grid Ready charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk dr inż. Tomasz Kowalak, Stanowisko ds Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci AGH 2 Kraków, 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych

Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych 1 Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Debata CIO: IT W ENERGETYCE, Warszawa, 31 marca 2009 r. 2 Agenda 1. Krótka historia ewolucji: Zdalny pomiar (AMR)

Bardziej szczegółowo

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Monitoring energii i wody Wskazania wartości Portal Techem adapterm Techem Smart System Monitoring urządzeń Rozliczenie Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Priorytetowego NFOŚiGW Inteligentne sieci energetyczne i wybrane aspekty jego wdrażania

Projekt Programu Priorytetowego NFOŚiGW Inteligentne sieci energetyczne i wybrane aspekty jego wdrażania Instytut Energetyki Odnawialnej II Forum Małej Energetyki Wiatrowej Wojciech Stawiany Doradca Zespół Dialogu Departament Komunikacji Projekt Programu Priorytetowego NFOŚiGW i wybrane aspekty jego wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Szanse dla dystrybutorów energii elektrycznej RWE Stoen Operator Grzegorz Kobeszko - Warszawa 23-24.03.2010 PAGE 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT dla systemów DSM/DSR w procesie budowania oddolnych zdolności do przeciwstawienia się kryzysowi w elektroenergetyce

Analiza SWOT dla systemów DSM/DSR w procesie budowania oddolnych zdolności do przeciwstawienia się kryzysowi w elektroenergetyce C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Przedmiot: Zarządzanie popytem i źródłami rozproszonymi Kierunek: Energetyka

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Piotr Orlański Mariusz Gajewski CompFort Meridian Polska & BMC Software BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Warszawa, 11 czerwca 2015 DISASTER RECOVERY Środowisko bankowe Problem: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym RYNEK NEGAWATÓW Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu SMART GRID PSE Operator S.A. Konferencja EUROPOWER Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

PLATFORMA DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ PLATFORMA DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ TAK NIE TAK NIE PYTANIE 25 Czy uprzątnięto śnieg z Twojej NIE ulicy? Warszawa Śródmieście Odpowiedz TAK lub NIE SYSTEM PRZEZNACZONY DO PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

1.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO. DZIAŁ nr 1.

1.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO. DZIAŁ nr 1. 1. NAZWA USŁUGI 1.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE Identyfikator usługi Nazwa usługi Cele świadczenia usługi Celem świadczenia usługi jest. Właściciel usługi Realizujący usługę Sponsor

Bardziej szczegółowo

Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty

Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty TECHEM SMART SYSTEM Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty Dzięki Techem Smart System skorzystacie Państwo z wielu zalet monitoringu. Zużycie energii i wody oraz koszty za te media w czasie bieżącego

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją w projektach

Zarządzanie dokumentacją w projektach Zarządzanie dokumentacją w projektach -Dokumenty i akta, to wiąŝące źródła informacji, -Formy: - konwencjonalne ( papierowe), elektroniczne ( róŝne bazy danych), -Ukierunkowanie na: - przedmiot pracy,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto www.amisystem.pgedystrybucja.pl 1 Pilotaż PGE Dystrybucja Program pilotażowy PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY.

CASE STUDY. CASE STUDY SPIS TREŚCI #1 KLIENT 3 #2 WYZWANIE 4 #3 NASZA ROLA 5 #4 ROZWIĄZANIE 6 #5 CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY? 7 #6 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 8 2 KLIENT Śląska Sieć Metropolitalna to pierwszy w Polsce samorządowy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZABUDOWY ORAZ POZWOLENIE NA BUDOWE

WARUNKI ZABUDOWY ORAZ POZWOLENIE NA BUDOWE DURALDON SP.J. WARUNKI ZABUDOWY ORAZ POZWOLENIE NA BUDOWE Plany miejscowe ściśle określają przeznaczenie terenu -produkcja energii elektrycznej jest możliwa jedynie na obszarach do tego przeznaczonych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

SMS/MMS Premium Rate

SMS/MMS Premium Rate 14 listopada 2014 SMS/MMS Premium Rate Specyfikacja usług CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. KONFERENCJA Inteligentne Systemy Pomiary Zużycia Energii szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego 4 kwietnia 2011 r. Nowy Sącz Mirosław Semczuk Ekspert Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi CarSpy

Regulamin usługi CarSpy Regulamin usługi CarSpy Regulamin określa zasady korzystania z usługi CarSpy, świadczonej przez OM Poland s.c. z siedzibą przy ul. Puszczyka 20/29, 02-785 Warszawa. 1 Informacje ogólne o Usłudze 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów SCADA oraz AMI

Bezpieczeństwo systemów SCADA oraz AMI Bezpieczeństwo systemów SCADA oraz AMI Podejście do weryfikacji bezpieczeństwa i badania podatności. innogy BS Polska Bartłomiej Szymczak, Wojciech Cholewa SIWE'16 1 Dlaczego? 2 Co robimy 3 SCADA 4 AMI

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA TESTOWANIE SYSTEMOWE Ważne pojęcia (I) Warunek testowy (test condition) to element lub zdarzenie modułu lub systemu, który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Agenda Przegląd Struktura Przykładowe aplikacje Dlaczego Moxa? Agenda Przegląd Struktura

Bardziej szczegółowo