INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE STUDIUM PRZYPADKU: SZWECJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE STUDIUM PRZYPADKU: SZWECJA"

Transkrypt

1 INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE STUDIUM PRZYPADKU: SZWECJA Autor: Monika Polak ("Rynek Energii. Zeszyt tematyczny") Słowa kluczowe: inteligentne opomiarowanie, outsourcing, skuteczność procesowa i technologiczna Streszczenie: Szwecja, jako pierwszy kraj europejski, wprowadziła w 2009 roku zdalne odczyty z liczników energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Od października 2012 roku, zgodnie z prawem szwedzkim, każdy odbiorca końcowy ma możliwość otrzymywania odczytów ze swojego licznika, wykonywanych z interwałem godzinowym. Założenia związane z usługami inteligentnego opomiarowania są z powodzeniem realizowane, a ich skuteczność jest oceniana na poziomie bliskim 100 procent. Dostarczanie wysokiej jakości usług smart meteringowych jest jednak uwarunkowane rodzajem zastosowanej technologii oraz sposobem organizacji serwisu pod względem procesowym.w jaki sposób? Referat prezentuje doświadczenia z wdrażania smart grid w Szwecji obejmuje stan aktualny, uwarunkowania oraz wnioski oparte o analizę funkcjonującego systemu. 1. WSTĘP Szwecja zaczęła w 2009 roku od wdrożenia smart meteringu odpowiadając na aktualne potrzeby związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. Rollout projektu odbył się w 2009 roku, a z dniem 1 lipca tamtego roku 99% wszystkich liczników było już wymienione na inteligentne.ten system, dzisiaj już sprawdzony w praktyce i działający od ponad czterech lat, ma być podstawą do rozszerzania funkcjonalności i pierwszym krokiem w kierunku smart gridu. Wdrożenie, chociaż szeroko komentowane w skali całego kraju, a także w publikacjach międzynarodowych, nie zostało na razie oficjalnie udokumentowane. Artykuł prezentuje doświadczenia zdobyte w obsłudze serwisów smart meteringowych, realizowanych dla jednego ze szwedzkich dystrybutorów energii. Usługi dostarczane są przez zewnętrzną firmę outsourcingową - Capgemini. Praktyka została przedstawiona z umiejscowieniem jej w kontekście szwedzkich warunków dotyczących: aktualnego stanu prawnego, technicznego i technologicznego, społecznego oraz warunków naturalnych kraju. 2. STAN AKTUALNY Na szwedzkim rynku energii elektrycznej, który jest od roku 1996 całkowicie deregulowany, istnieje dzisiaj około 100 przedsiębiorstw, będących sprzedawcami energii oraz około 170 jej dystrybutorów. Roczne zużycie energii elektrycznej tego kraju wynosi około 140 TWh [1]. Szwecja będąc jednym z krajów skandynawskich, ściśle współpracuje z Norwegią, Danią oraz Finlandią w zakresie zarządzania rozpływami mocy oraz balansowania całego nordyckiego systemu. Dąży się również do utworzenia wspólnego rynku dla wszystkich konsumentów w tym obszarze [2].

2 Większość energii elektrycznej w Szwecji, około 90%, jest produkowana w elektrowniach wodnych oraz jądrowych. Głównym, pod względem udziału w produkcji energii, wykorzystywanym zasobem jest siła spadku oraz przepływu wody ponad 50% [3]. Szwecja wykorzystuje w ten sposób walory swojego położenia geograficznego oraz naturalnych uwarunkowań terenu. Taki profil produkcji stawia ją w czołówce państw o niskiej emisyjności CO2, ale z drugiej strony dostarcza również zagrożeń. Dotyczą one przede wszystkim zarządzania generowaniem i dystrybucją energii, a wynikają głównie z sezonowych zmian możliwości wytwórczych i popytu [4]. Warunki naturalne Szwecji przyczyniły się także do charakterystycznego rozmieszczenia ludności i ulokowania głównych ośrodków przemysłu konsumentów, na terenie kraju. Znacząca większość odbiorców znajduje się w południowej części Szwecji; występują tam niedobory podaży energii w stosunku do popytu. Odwrotna sytuacja ma miejsce na północy, gdzie, ze względu na wysoki poziom hydrogeneracji, powstają nadwyżki energii. Stawarza to potrzebę transmisji mocy na spore odległości w kierunku południowym [2]. Rozwiązaniem potrzeb i sposobem na sprostanie wyzwaniom, jakie niosą za sobą nakreślone powyżej charakterystyczne warunki, miałoby dla Szwecji okazać się wdrożenie smart gridu. Szwedzkie władze ustawodawcze oraz wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej wydają się mieć tą świadomość i nie pozostają bierni wobec rosnących wyzwań. Władze szwedzkie, chociaż silnie zaangażowane w rozwój smart gridu, nie chcą podejmować się narzucania warunków ani szczegółowo decydować o tym, w jaki sposób powinien być transformowany tamtejszy system elektroenergetyczny. Wszelkie zmiany powinny być dokonywane poprzez ścisłą współpracę uczestników rynku. Rola państwa to czynny udział w kilku dużych projektach badawczych oraz organizacja i dążenie do stworzenia właściwych warunków sprzyjających rozwojowi smart gridu w Szwecji oraz zapewnienie ich utrzymania w dalszej perspektywie. Warunki te dotyczą z jednej strony gwarancji zwrotów inwestycyjnych firm, a z drugiej budowania świadomości społecznej i edukacji społeczeństwa. Szwedzkie społeczeństwo ma bardzo głęboko wpojoną dbałość o środowisko oraz dobrze wypracowane nawyki proekologiczne. Można powiedzieć, że takie podejście jest cechą narodową Szwedów. Inną jest dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa oraz przywiązanie do zachowania prywatności. W kwestii narodowego wdrożenia smart gridu te cechy mogą odegrać znaczącą rolę. Spodziewać się można zdecydowanie pozytywnego odzewu społeczeństwa oraz chęci współpracy w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną, a wymagających czy to bieżącej reakcji ze strony konsumenta na konkretny sygnał (np. zmian ceny), czy nawet zmiany przyzwyczajeń. Z drugiej strony sprawa bezpieczeństwa danych: ich przesyłu, przechowywania, dostępności, możliwości manipulacji czy przetwarzania przez osoby nieuprawnione tutaj edukacja społeczna, dialog z konsumentami, ale przede wszystkim konkretne działania i decyzje o charakterze politycznym i prawnym są niezbędne do podjęcia przez państwo (regulowane jest to przez Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; EIFS 2011:3, które uszczegóławia ustawę Ellagen (1997:857)).

3 Obecnie w Szwecji obligatoryjne jest naliczanie zużycia energii elektrycznej dla: - odbiorców powyżej 63 A: godzinowo; od 1 lipca 2006 roku oraz - wszystkich odbiorców końcowych: miesięcznie; od 1 lipca 2009 roku. Badania przeprowadzone przez Inspektorat Rynku Energii w 2010 roku wykazały, że 90% liczników zainstalowanych u odbiorców końcowych ma możliwość realizacji naliczania godzinowego. Od 1 października 2012 rząd ustawowo zapewnił każdemu końcowemu odbiorcy możliwość zażądania od dystrybutora wykonywania i udostępnienia odczytów godzinowych. Odczyty godzinowe mają być dostarczane klientom bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów [5]. Firmy dystrybucyjne zobligowane są do fakturowania swoich klientów na podstawie bieżącego zużycia, a czas korygowania ograniczony jest do 2 miesięcy. Odbiorcy mają też prawo dostępu do danych o zużyciu za poprzedni rok. Na dzień dzisiejszy wszyscy najwięksi dystrybutorzy energii elektrycznej w Szwecji korzystają z usług outsourcingowych w zakresie obsługi liczników inteligentnych i zbierania danych odczytów. Usługi te dotyczą między innymi procesów: kolekcji, walidacji i przesyłania danych; zarządzania zleceniami pracy w terenie; logistycznych; utrzymywania infrastruktury IT; wsparcia technicznego oraz callcenter. 3. PROCESY Liczba liczników obsługiwanych przez Capgemini w zakresie jednego z projektów, to około 870 tysięcy. Na tę liczbę składają się urządzenia zamontowane u odbiorców końcowych w grupie poniżej 63A. Każdy z liczników, przy prawidłowej komunikacji, łączy się z systemem raz na dobę przesyłając jeden dobowy lub dwadzieścia cztery godzinowe odczyty. Podstawowym procesem realizowanym w zakresie usługi jest zbieranie i dostarczanie prawidłowych wartości odczytów do dystrybutora. Dane wysyłane są z liczników do systemu automatycznie; ich ilość oraz treść jest zdefiniowana konfiguracją profilu poszczególnych liczników. Profil zawiera przede wszystkim informacje o taryfie, rejestarch, częstości wykonywania i zapisu odczytów, a także o wersji firmware. Czynnikiem uruchamiającym proces łączenia się liczników i wysyłki danych jest zmiana daty. Dlatego właśnie północ i najbliższe po niej godziny są najważniejszym przedziałem czasowym w trakcie każdej doby najbardziej wrażliwym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów. Nadal, ponad 99% odbiorców końcowych nie zdecydowalo się na korzystanie z możliwości otrzymywania odczytów godzinowych (chociaz sytuacja ta może się wkrótce gwałtownie zmienić ze względu na zmiany legislacyjne). Z uwagi na to, głównym serwisem nadal pozostaje dostarczanie dystrybutorowi informacji o miesięcznym zużyciu. Przesyłany odczyt musi być wykonany o północy w pierwszym dniu miesiąca, z dokładnością do +/- 60 s. Poprawność odczytów sprawdzana jest poprzez zastosowanie reguł walidacyjnych w logice systemu, w którym zapisywane są wartości. Uwzględniane są w nich między innymi: zużycie przekraczające techniczne maksimum, negatywna konsumpcja, czy zbyt duża rożnica w czasie wykonanego odczytu w stosunku do zegara systemowego. Odczyty, które

4 zostają zablokowane przez mechanizmy walidacyjne, są indywidualnie analizowane, w miarę możliwości odblokowywane i przesyłane do dystrybutora. Monitorowanie procesu przesyłania wartości i ich zapisu w systemie jest szczególnie ważne w początkowych dniach każdego miesiąca podczas pierwszych czterech dni (SLA A) dostarczane jest ponad 95% wszytskich odczytów. W tym okresie świadczone całodobowo są następujące usługi: monitoring procesu i przepływu wartości pomiędzy systemami head-endowymi, główną bazą danych i systemem dystryburora, w przypadku wystąpienia incydentów wysokiego priorytetu bezpośrednio lub pośrednio wpływających na procesy związane z przesyłem wartości zarządzanie incydentem zgodnie z metodologią ITIL. Odczyt, razem z informacjami między innymi o czasie jego wykonania, rejestrze, punkcie przyłączenia, numerze licznika są przesyłane w formacie XML, jako paczki danych identyfikowane unikalnym numerem. Potwierdzenie wysłania do oraz przyjęcia przez system dystrybutora pojedynczej wartości realizowane jest za pomocą krótkich wiadomości zwrotnych ACK/NACK. Dostarczanie odczytów wraz z informacją o jej potwierdzeniu ACK/NACK jest monitorowane w trakcie całego okresu przewidzianego w SLA. Okres ten jest podzielony na odcinki A, B, C1 oraz C2 dla ułatwienia rozliczania oraz raportowania serwisu. Osiągane wyniki odnoszące się do ilości dostarczonych odczytów miesięcznych w wybranych SLA prezentuje tabela 1. Tabela 1 Ilość dostarczonych wartości po SLA A 4 dni oraz SLA C2 45 dni. Miesiąc SLA Paź 2013 Lis 2013 Gru 2013 Sty 2014 Lut 2014 Mar 2014 A [%] C2 [%] n/a Poza dostarczaniem miesięcznych odczytów realizowane są także inne usługi chociaż na mniejszą skalę. Są to: odczyt na żądanie z dowlonego dnia (30 dni w przód i w tył od dnia żądania), odczyty godzinowe, zdalne rozłączanie i podłączanie prądu w punkcie przyłączenia, zmiana taryfy, zdalna aktywacja licznika i testy komunikacji. Trzy ostatnie z powyżej wymienionych należą do usług operacyjnych. Ten rodzaj serwisu jest realizowany poprzez tak zwane zlecenia pracy. Technicznie mają one również struktrę wiadomości w formacie XML stanowią jednak oddzielną jednostkę, różniącą się od odczytów tym, że przypisywany jest im etap realizacji, ich przetwarzanie uruchamia inne, oddzielne procesy, nie zawsze

5 generowane są automatycznie o ich utworzeniu decyduje użytkownik. Zlecenia pracy są też wykorzystywane w komunikacji z firmą prowadzącą prace serwisowe na licznikach u klientów końcowych w Szwecji. Kolejne etapy wykonywania zleceń przez techników są raportowane do systemu również poprzez wiadomości w formacie XML umożliwia to widoczność postępów prac z niewielkim tylko opóźnieniem. Technicy wykonujący zlecenie w rzeczywistej lokalizacji licznika, otrzymują wsparcie techniczne kontaktując się telefonicznie z osobami obsługującymi system. Zdalna diagnostyka opiera się o wyniki zapytań wysyłanych zdalnie do licznika w danej chwili. Osoba obsługująca i monitorująca system ma możliwość wglądu w historyczne i bieżące parametry pracy i komunikacji licznika. Przekazując te informacje technikowi, uzupełnia jego wiedzę i daje podstawę do podjęcia przez niego decyzji o naprawie lub wymianie urządzenia. Wymiana informacji pomiędzy trzema podmiotami wymaga wspólnej i dobrze zsynchronizowanej pracy systemów u każdego z nich. Przetwarzanie dużych ilości różnego typu informacji narażone jest na powstawanie błędów i nieścisłości. W proces analizy takich przypadków zaangażowane są grupy osób, reprezentantów każdego z podmiotów. Tworząc zespół, współnie, na bieżąco analizują i ustalają rzeczywisty status poszczególnych zdarzeń zarejestrownaych w systemach. Raport takich zdarzeń, wymagających wyjaśnienia, generowany jest codziennie, a rozsyłany do wszytskich podmiotów dwa razy w tygodniu. Przez zdarzenie rozumiana jest każda akcja/zmiana przypisana do konkretnego punktu przyłączenia lub/i licznika np. wymiana licznika, zmiana taryfy, aktywacja serwisu, utworzenie zlecenia pracy. Po ustaleniu i zatwierdzeniu ostatecznego statusu, wszytskie systemy są aktualizowane. Wszystkie zlecenia pracy związane z nowym podłączeniem lub wymianą zepsutego licznika, są obejmowane również w procesie logitycznym ora zamówień. Dotyczy on zarządzania posiadanymi aktywami, ewidencjonowanymi na stanach magazynowych. W aktywa wpisują się liczniki, koncentratory, plomby, karty SIM, anteny, kable oraz inne elementy niezbędne do montażu i prawidłowej komunikacji liczników z systemami head-endowymi. Obsługa procesów logistycznych to także przygotowywanie prognoz zapotrzebowania na poszczególne aktywa. Jest ona wykonywana w oparciu o dotychczasowe trendy wykorzystania zasobów, plany zleceń pracy zwiazanych z aktywacją nowych przyłączeń, statystyki zwiazane ze zleceniami realizowanymi ze względu na awaryjność pracy liczników. Uzgadniając prognozy zapotrzebowania brane pod uwagę są też możliwości ponownego wykorzystania naprawionych liczników. Każde demontowane urządzanie jest klasyfikowane ze względu na przyczynę wymiany, a następnie sortowane i przesyłane, o ile to możliwe, do testów i naprawy przez poszczególnych producentów, lub do utylizacji. Procesy logistyczne są silnie rozbudowane również ze względu na dywersyfikację dostawców liczników i ich technologie. 4. TECHNOLOGIE Wszystkie 870 tysięcy zainstalowanych liczników z grupy 63 A, obsługiwanych przez Capgemini, sklasyfikować można ze względu na zastosowaną technologię komunikacji. Zasadniczy podział obejmuje 4 różne technologie:

6 GPRS, M-Bus, PLC, Mesh. Podział ten nie uwzględnia rożnic technologicznych i funkcjonalnych liczników ze względu na rozwiązania przyjęte przez konkretnego producenta, ale daje możliwość obiektywnego porównania skuteczności poszczególnych sposobów komunikacji i przesyłu danych. Liczniki zastosowane w analizowanym wdrożeniu są dostarczane przez ITRON oraz Landis&Gyr, a dostawcą multipunktów w instalacjach sieci typu mesh jest TriTech. Najwięcej zainstalowanych liczników komunikuje się bezpośrednio z systemem head-endowym za pomocą GPRS ponad połowa. Nowe instalacje wyposażane są wyłącznie w liczniki wykorzystujące ten rodzaj technologii. Niewiele jest nowych liczników działających w technologii mesh, a liczników PLC od 2012 roku prawie w ogóle się nie instaluje głównie ze względu na niską wydajność tej technologii w zakresie ilości danych i czasu, jaki zajmuje ich przysył. Jeśli konieczna jest wymiana licznika PLC z uwagi na aktywację naliczania godzinowego lub z powodu zniszczenia lub zepsucia się licznika zastępowany jest on licznikiem GPRS lub M-Bus. Procentowe zestawienie wykorzystania każdej z technologii w analizowanym systemie przedstawia tabela 2. Tabela 2 Procentowy udział typów liczników w systemie, ze względu na technologię. Technologia M-Bus Mesh GPRS PLC Ilość [%] Wszystkie technologie związane są jednak z przesyłem danych z wykorzystaniem technologii GPRS. Liczniki typu master, wykorzystujące protokół M-Bus, także posiadają moduł GPRS i to za ich pośrednictwem, zbiorczo, wysyłane są wartości z liczników typu slave. Liczniki działające w technologii radiowej, tworzące sieć mesh łączą się z multipunktem, wysposażonym w moduł do komunikacji poprzez GPRS i w ten sposób, również zbiorczo przesyłają wartości. Tak samo dzieje się w przypadku technologii PLC moduł GPRS umieszczony jest w koncentratorze. Uczestnictwo operatora telefonii komórkowej w przesyle danych z liczników do systemów jest zasadniczym ogniwem w tym procesie. Wynikają z tego pewne oczywiste zagrożenia związane z zasadami współpracy pomiędzy operatorem telefonii a pozostałymi pomiotami realizującymi usługę. Mogą one dotyczyć bezpieczeństwa danych, stabilności komunikacji i jakości przesyłu danych, dostarczania wsparcia podczas występowania incydentów. Decyzja o tym, jaka technologia licznika zostanie zastosowana u konkretnego odbiorcy jest ostatecznie podejmowana przez dystrybutora. W razie potrzeby jest ona zmieniana; przede wszytskim w przypadku

7 trudności z utrzymaniem stabilnej komunikacji. Wtedy wzięte musi zostać pod uwagę to, jaka technologia ma techniczną możliwość efektywnej implementacji w danym miejscu dostępność wystarczającego sygnału z sieci GPRS, zakres terytorialny najbliższego koncentratora, warunki umiejscowienia licznika itp. Wiele miejsc w Szwecji, szczególnie przy granicy z Norwegią, charakteryzuje bardzo słaby zasięg sygnału telefonii komórkowej. Często taki problem lokalizacyjny dotyczy popularnych wśród Szwedów domków wakacyjnych, odwiedzanych stosunkowo rzadko. W odosobnionych lokalizacjach, przy słabych parametrach komunikacji GPRS i braku konieczności wykonywania częstszych niż dobowe odczyty, najczęsciej zainstalowane są liczniki PLC. Gdyby jednak w takim przypadku wystąpiła potrzeba przesyłania odczytów godzinowych, byłoby to niemożliwe. Powodem jest zbyt wolny przesył danych z tego typu liczników przy aktualnie zastosowanej technologii wysyłka pojedynczego dziennego odczytu oraz podstawowych informacji dodatkowych zajmuje do 20 godzin. Biorąc pod uwagę jakość odczytów oraz efektywność komunikacyjną, należy zauważyć, że jest ona na bardzo wysokim poziomie przy zastosowaniu każdej z technologii. Natomiast zestawiając je pod tym kątem, PLC osiąga najsłabsze wyniki, pozostałe technologie porównywalne. Zestawienie prezentuje tabela 3. Tabela 3 Procentowa ilość poprawnych odczytów, dostarczonych na 10-ty dzień danego miesiąca. Technologia Sty 2014 Lut 2014 Mar 2014 GPRS 98.15% 98.16% 98.49% Mesh 99.11% 98.07% 98.79% PLC 96.29% 97.36% 97.96% M-Bus 98.32% 98.42% 98.41% Razem 98.14% 98.18% 98.44% 5. PODSUMOWANIE Serwisy związane z obsługą inteligentnych liczników oraz dostarczaniem odczytów do dystrybutora w Szwecji realizowane są już ze sporym doświadczeniem. W warunkach szwedzkich działają wydajnie i sprawnie. Jest to jedno z pierwszych wdrożeń smart meteringu w Europie. Procesy identyfikowane w ramach serwisu są ściśle ze sobą powiązane i zależne od siebie. Rozumienie tych zależności jest kluczem do efektywnego działania całego systemu. Skuteczny monitoring poszczególnych procesów w ramach serwisu daje możliwość kontroli ich prawidłowego przebiegu, szybkiego wykrywania błędów i natychmiastowego reagowania. Pozwala to na utrzymywanie bardzo wysokich poziomów SLA.

8 Wybór technologii licznika zależy w największym stopniu od jego lokalizacji, ale także od tego jaka jest jego oczekiwana funkcjonalność. Doświadczenia zdobyte w opisywanym wdrożeniu pokazują tendencję do wycofywania się z technologii PLC. LITERATURA [1] Widegren K. Regulator s role in the process of smart grid implementation the Swedish experience, mat. konferencyjne: Smart Grid market, consumer and the sustainable development principle, Warszawa, 2012 [2] Östberg H., Bergström M., Kolessar R., Liikanen M., Björkström T., Falk A., Ankner S., Pellijeff M. The Swedish electricity and natural gas markets 2010, CM Gruppen, Bromma Szwecja, 2011 [3] Svenska Kraftnat, Statistik for Sverige, 2012, [4] Energy Policy Review Sweden, Fortum, Pöyry Management Consulting Oy, b.pdf [5] Widegren K. Smart grid and smart metering Swedish experiences, mat. konferencyjne: EEA webinar: Achieving energy efficiency through changes in consumer behavior: what does it take?, 2012 SMART METERING CASE STUDY: SWEDEN Keywords: smart metering, outsourcing, process and technology efficiency Abstract: Sweden is the first European country to introduce remote readings from electric meters for all consumers. From October 2012, according to the Swedish law, every consumer has the possibility to receive meter readings hourly. The foundations of the smart metering services have been implemented successfully and its efficiency is estimated to be near 100%. The delivery of high quality smart metering services depends on both the technology applied and the organization of processes. How is it dependant? This paper presents experiences of smart grid implementation in Sweden- present situation, determinants and conclusions based on analysis of the functioning system. Monika Polak, konsultant w Capgemini Polska Sp. z o.o.,

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo