XXVI BIULETYN EUROPEJSKI. Biuro ds. Unii Europejskiej KIG. Biur. maj 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXVI BIULETYN EUROPEJSKI. Biuro ds. Unii Europejskiej KIG. Biur. maj 2012"

Transkrypt

1 XXVI Biur BIULETYN EUROPEJSKI Biuro ds. Unii Europejskiej KIG maj 2012

2 Konkurs Komisji Europejskiej dla organizacji biznesu na sektorowe platformy CSR W nawiązaniu do przyjętej strategii UE na lata dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), przedstawionej w poprzednim numerze Biuletynu, informujemy, iŝ Komisja Europejska ogłosiła 8 maja br. konkurs dla organizacji biznesu na projekty tworzenia europejskich platform sektorowych dla podejmowania zobowiązań w społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wspólnego monitoringu postępów przez firmy i ich interesariuszy. W ramach tworzenia platform CSR zgłaszane projekty mogą zawierać działania dotyczące np: >identyfikacji głównych wyzwań w określonym sektorze, >tworzenia strategii dla rozwiązywania problemów, >wsparcia i konsultacji, >upubliczniania zobowiązań podejmowanych przez firmy i ich interesariuszy, >narzędzi do wspólnej oceny postępów Komisja przeznacza budŝet na dofinansowanie 3-4 projektów o wartości do , gdzie maksymalna wysokość finansowania moŝe wynieść 75%. W październiku 2011r. Komisja Europejska opublikowała a nowy Komunikat nt.. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ( Corporate Social Responsibility ) ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business business/files/csr/new-csr csr/act_en.pdf CSR jest tam zdefiniowana jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich oddziaływania na społecze eczeństwo.. Zdaniem KE przedsiębiorstwa, aby być w pełni społecznie odpowiedzialne, powinny włąw łączyć w swoje działania ania operacyjne jak i w strategię biznesową dbałość o społecze eczeństwo, środowisko, etykę,, prawa człowieka, konsumenta - i to współpracuj pracując c z interesariuszami w celu maksymalizacji tworzenia wartości zarówno dla swoich właścicieli w i udziałowc owców w jak i interesariuszy,, w tym całego społecze eczeństwa, jednocześnie nie identyfikując c i neutralizując c moŝliwe negatywne oddziaływania. W Komunikacie KE planuje działania ania w okresie w ośmiu o krokach. W kroku pt. Mocniejsze uwidacznianie CSR i rozpowszechnianie dobrych praktyk Komisja zaplanowała a tworzenie europejskich platform CSR dla interesariuszy w poszczególnych sektorach działalno alności, aby przedsiębiorstwa, ich pracownicy i inni interesariusze mogli podejmować publiczne zobowiązania zania w zakresie CSR, właściwe w dla kaŝdego sektora, a następnie móc m c razem monitorować postępy. py. Komisja pozostawia konkurs otwartym dla dowolnych sektorów, chcących się ubiegać o granty, i nie wyróŝnia Ŝadnych, które chciałaby dofinansować. Termin składania wniosków upływa Szczegóły: m_id=5928&lang=en&title=european%20multistakeholder% 20platforms%20on%20corporate%20social%20responsibility %20in%20relevant%20business%20sectors

3 Usługa informacyjna dla izb Help desk w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej Izby, które stykają się z zapytaniami od swoich firm członkowskich w sprawach Prawa Własności Intelektualnej (PWI) mogą korzystać z internetowego Helpdesku finansowanego przez Komisję Europejską, który odpowie bezpłatnie na zapytania w ciągu trzech dni roboczych. Usługa ta oferuje równieŝ szkolenia w sieci lub metodą tradycyjną, jak równieŝ rozbudowaną informację na stronie internetowej, wzory umów oraz inne pomocne dokumenty na temat PWI lub zarządzania prawem własności. Dostęp do helpdesk pod adresem:

4 Stoiska wystawiennicze dostępne w Pawilonie Europejskim na wystawę FOOD & HOTEL 2012 w Tajlandii Centrum Biznesu Europa ASEAN w Tajlandii (EABC) organizuje wspólny dla wystawców z UE pawilon na wystawie FOOD&HOTEL TAJLANDIA 2012 przodującym międzynarodowym wydarzeniu w branŝy Ŝywieniowej i hotelowej, która ma się odbyć w dniach 5-8 września w Bangkoku. Pawilon UE oferuje pełne wyposaŝenie wystawiennicze, pomieszczenia do odbywania spotkań dla wystawców i gości, pełną obsługę w zakresie nawiązywania kontaktów w wymienionych branŝach. Zainteresowane firmy mogą ubiegać się o stoiska, które są przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń SEPTEMBER 2012 BITEC, BANGKOK, THAILAND

5 Europa w natarciu: misje handlowe przedsiębiorców dla wzrostu gospodarczego W grudniu 2011 Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani zabrał delegację 25 przedsiębiorców na misję do Brazylii, aby zaangaŝowali się w dialog oraz spotkali ze swoimi odpowiednikami. Była to pierwsza taka inicjatywa w historii Europy, bowiem dotychczas tego typu misje były organizowane na poziomie krajowym lub regionalnym. Ta podróŝ nie była jednostkowym wydarzeniem, poniewaŝ zapowiedziane zostały kolejne do Ameryki Południowej, USA, obszaru Morza Śródziemnomorskiego i krajów Azji. Tajani postrzega te misje jako integralną część unijnej strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaprezentowanej w dokumencie pt. "Small Business, Big World".. Jakkolwiek, dla zapewnienia sukcesu koncepcji Misji dla wzrostu potrzebna jest wyraźna strategia; istnieją liczne wyzwania operacyjne ( czas, pieniądze, odpowiedzialność) jak i te dla samej koncepcji, która musi brać pod uwagę, Ŝe organizowanie tego typu misji trzeba rozwijać ostroŝnie: zdefiniować ich wartość dodaną na poziomie UE, uniknąć dublowania się z misjami narodowymi, skupiać się na współpracy instytucjonalnej, włączać wszystkie inne aspekty polityki UE wobec krajów odwiedzanych przez misje, itp. Jedną z kluczowych kompetencji izb przemysłowo-handlowych na szczeblu lokalnym lub narodowym jest planowanie i organizowanie misji handlowych po całym świecie. Izby europejskie organizują rocznie ponad 5000 misji, w których udział bierze ponad firm. Jest to bezcenne doświadczenie przy formułowaniu odpowiedniej strategii UE. Organizacja Eurochambres popiera koncepcję Misji dla Wzrostu, jako Ŝe wysuwała juŝ w 2007r. ideę łączenia spotkań na szczeblu politycznym z tymi o charakterze biznesowym. Ta koncepcja powinna być częścią szerszej Europejskiej Dyplomacji Gospodarczej, która wspiera nasze przedsiębiorstwa na globalnych rynkach Eurochambres wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi chce się włączyć w ten proces i połączyć go z innymi inicjatywami, jak np. centra biznesu UE lub szczyty biznesu w krajach odwiedzanych, prowadzenie rozmaitych dialogów, tworzenie izb bilateralnych pomiędzy UE a drugimi krajami, itp.

6 UE dla wzrostu gospodarczego w Grecji: MŚP i przedsiębiorczość w Strategii 2020 Unii Europejskiej Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej AntonioTajani i Premier Grecji Lucas Papademos zorganizowali w Atenach w dniu 20 kwietnia nadzwyczajne spotkanie dla pokazania, jak UE moŝe włączyć się do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, zredukowania bezrobocia wśród młodych oraz wspierania MŚP, czego potrzebuje pilnie Grecja. Sekretarz Generalny Eurochambres Arnaldo Abruzzini zaoferował zaangaŝowanie izb w takich obszarach jak odbywanie staŝy zawodowych, ułatwianie dostępu do finansowania czy wytwarzanie energii. JeŜeli te inicjatywy zostaną zaakceptowane, to byłyby one finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych UE, które nie zostały całkowicie wykorzystane przez Grecję i wtedy izby pełniłyby rolę zarządzających wdraŝaniem.

7 Zorganizuj DZIEŃ ENERGII! KaŜda organizacja jest zapraszana do uczestnictwa w europejskim ruchu promowania efektywności energetycznej i energii odnawialnej poprzez organizowanie Dni Energii, co jest równieŝ okazją do własnej promocji w mieście lub regionie oraz rozpowszechniania dobrych praktyk. Wydarzenia Dni Energii w całej Europie Co roku setki organizacji I osób indywidualnych uczestniczą w Tygodniu ZrównowaŜonej Energii UE (EUSEW) poprzez organizowanie Dni Energii oraz działań promujących efektywność energetyczną i źródła energii odnawialnej. Poprzez te oddolnie organizowane wydarzenia organizatorzy EUSEW łączą się z innymi uczestnikami na szczeblach lokalnym, regionalnym czy krajowym. Dzień Energii jest niedochodowym wydarzeniem, działaniem, projektem, wystawą lub pokazem. Musi się odbyć pomiędzy 18 a 22 czerwca 2012 ( mogą to być równieŝ weekendy przed i po tym terminie). Aby dołączyć do EUSEW, naleŝy zarejestrować swoje wydarzenie na stronie internetowej EUSEW, gdzie najpierw otrzymuje się własne konto a następnie podaje szczegóły działań prowadzonych w ramach Dni Energii. Wydarzenia moŝna rejestrować do dnia 8 czerwca. Uwaga: wcale nie potrzeba duŝego budŝetu, aby uczestniczyć. Celem jest zaktywizowanie otoczenia. Natomiast dobrze być kreatywnym i oryginalnym, aby wyróŝnić się wśród innych organizatorów. Wydarzenie moŝe być w formie warsztatu, wycieczki lub innego zdarzenia jak równieŝ w formie tweetup, webinar, wiki workshop, performance lub instalacji. Więcej informacji: MoŜna teŝ znaleźć, kto i gdzie organizuje Dni Energii w Państwa regionie:

8 Redakcja: Krajowa Izba Gospodarcza Biuro ds. Unii Europejskiej Katarzyna Grzejszczyk Ul. Trębacka 4, Warszawa

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo