Regulamin Programu Partnerskiego ClickMeeting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Partnerskiego ClickMeeting"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Partnerskiego ClickMeeting dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej z dnia 23 maja 2012 r. I. Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego ClickMeeting organizowanego przez Implix USA Inc. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Implix- należy przez to rozumieć Implix USA Inc., z siedzibą w Wilmington, w stanie Delaware, 702 West Street, Wilmington, DE 19801, USA; Programie Partnerskim- należy przez to rozumieć Program Partnerski ClickMeeting dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, organizowany przez Implix w celu rozpowszechniania usługi ClickMeeting; Partnerze- należy przez to rozumieć osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, która przystąpiła do Programu Partnerskiego, poprzez wypełnienie formularza rejestracji; Usłudze- należy przez to rozumieć usługę ClickMeeting, świadczoną przez Implix za pośrednictwem sieci Internet, polegającą na umożliwianiu prowadzenia konferencji online, świadczoną na rzecz użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usługi ClickMeeting, najnowszych wersjach Cennika, Polityki Prywatności Implix, Polityki Antyspamowej Implix i innych dokumentach dostępnych na stronie Linku Polecającym- należy przez to rozumieć unikalny link, przyporządkowany przez Implix wyłącznie Partnerowi, kierujący na stronę internetową Usługi; Umowie ClickMeeting- należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usługi za wynagrodzeniem, zawartą za pośrednictwem Linku Polecającego Partnera; Koncie- należy przez to rozumieć konto partnerskie utworzone na stronie do którego Partner otrzymuje dostęp za pomocą wybranych danych logowania, tj. nazwy użytkownika i unikalnego hasła; Zreferowanym Użytkowniku ClickMeeting- należy przez to rozumieć osobę, która zawarła umowę ClickMeeting z Implix za pośrednictwem Linku Polecającego Partnera;

2 Zestawieniu- należy przez to rozumieć zestawienie Umów zawartych za pośrednictwem Partnera, z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska i nazwy Użytkownika osób, które zawarły umowę ClickMeeting z Implix za pośrednictwem Linka Polecającego. 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim 1. Aby uczestniczyć w Programie Partnerskim, Partner powinien wypełnić formularz rejestracji, używając poprawnych i prawidłowych danych. W razie zmiany danych podanych przy rejestracji, Partner obowiązany jest do ich samodzielnej aktualizacji w Koncie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego do Biura Obsługi Klienta. 2. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych podczas rejestracji, skutkuje natychmiastowym usunięciem Partnera z Programu Partnerskiego i utratą przez Partnera niewypłaconego wynagrodzenia. 3. Implix zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu Partnerskiego określonej osoby bez podania przyczyny, według własnego uznania. Implix zachowuje też prawo do odmowy przyjęcia Partnerów z niektórych krajów, w których powszechnie znane są przypadki fałszowania kart kredytowych. 3. Obowiązki Partnera 1. Partner zobowiązuje się do promowania, polecania i rozpowszechniania Usługi oraz do pośredniczenia w zawieraniu Umów ClickMeeting. 2. Każda Umowa ClickMeeting jest uznawana za umowę zawartą w ramach działalności Partnera. 3. Partner powinien wykonywać swoje obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie Partnerskim z zachowaniem należytej staranności. Partner działa na swój własny rachunek i swoją własną odpowiedzialność i pokrywa wszelkie koszty swojej działalności związanej z uczestnictwem w Programie Partnerskim. 4. Partner pośredniczy w zawieraniu umów ClickMeeting za pośrednictwem Linka Polecającego za wynagrodzeniem. 5. W razie stwierdzenia przez Implix, że Partner zafałszował lub próbował zafałszować wysokość należnego mu wynagrodzenia, Partner zostanie natychmiast usunięty z Programu Partnerskiego. 6. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie obciążenia podatkowe należne od wynagrodzenia otrzymywanego w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim. Partner jest odpowiedzialny za zgłaszanie otrzymywanego w ramach Programu Partnerskiego dochodu do właściwego urzędu skarbowego. 7. Partner może kupić Usługę za pośrednictwem własnego Linka Polecającego i tym samym otrzymać wynagrodzenie za sprzedaż w ramach Programu Partnerskiego. 8. Partner ma prawo do promowania Usługi wyłącznie za pomocą materiałów marketingowych przygotowanych w oparciu o wskazówki Implix, dostępne w Koncie Partnera. 4. Wynagrodzenie 1. Partner za pośrednictwem swojego Konta ma dostęp do Zestawienia zreferowanych Użytkowników ClickMeeting.

3 2. Zestawienie składa się z imienia, pierwszej litery nazwiska i nazwy Użytkownika zreferowanego Użytkownika oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Partnerowi z tytułu dokonania opłaty za Usługę. 3. Partner nabywa prawo do wynagrodzenia z tytułu każdej Umowy ClickMeeting zawartej przez zreferowanego Użytkownika, o ile opłata za Usługę została w danym miesiącu uiszczona, z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego punktu. 4. Wynagrodzenie Partnera wynosi 30 (słownie: trzydzieści) procent wartości ceny netto zapłaconej przez zreferowanych Użytkowników Usługi na rzecz Implix w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. 5. Implix zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów poszczególnym użytkownikom Usługi oraz do przeprowadzania promocyjnych sprzedaży Usługi. 6. Partner nabywa prawo do wypłaty wynagrodzenia, jeżeli jego wysokość wynosi co najmniej 50 dolarów amerykańskich lub 40 EURO. Wypłata wynagrodzenia następuje w formie czeku w dolarach amerykańskich, ACH, Eurotransferu lub przelewu. Wypłaty będą dokonywane w walucie obowiązującej kraju, w którym Partner ma miejsce zamieszkania, chyba że jest to waluta wymieniona powyżej. W takim wypadku wypłata będzie dokonywana w USD lub EURO. W oparciu o analizę ryzyka wewnętrznego, Implix zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na okres nie przekraczający 3 miesięcy, jeżeli naliczone prowizje pochodzą z konta partnerskiego, co którego zachodzi uzasadnione podejrzenie oszustwa. 7. Implix zastrzega sobie prawo do zmiany stawki prowizyjnej i cen usługi w każdym czasie. Prowizje ze sprzedaży partnerskiej naliczone po takich zmianach będą obliczane według nowych stawek. 8. Czeki wysyłane są Partnerowi za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przy rejestracji do Programu Partnerskiego, dwudziestego dnia każdego miesiąca. Tego samego dnia dokonywane są wypłaty za pośrednictwem usługi Eurotransfer lub przelewu bankowego. 9. W razie, gdy ostatniego dnia danego miesiąca wysokość wynagrodzenia nie przekracza kwoty wskazanej w ustępie 6 niniejszego punktu, wypłata jest wstrzymana do chwili osiągnięcia przez Partnera kwoty wynagrodzenia uprawniającej do wypłaty. 10. W celu zapewnienia prawidłowej wypłaty wynagrodzenia, Partner jest obowiązany dostarczyć Implix poprawne dane. Jeśli Partner ma status podatnika w USA, powinien dostarczyć Implix aktualny numer identyfikacji podatkowej i formularz W-9. Jeśli Partner jest podatnikiem spoza USA, powinien dostarczyć Implix pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności na terytorium USA i wypełniony formularz W- 8 lub inny wymagany przez urzędy skarbowe w USA lub inne dokumenty wymagane przez właściwe urzędy państwa miejsca zamieszkania Partnera. Implix ma prawo do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania właściwych dokumentów od Partnera. 11. Wynagrodzenie z tytułu Umowy ClickMeeting zawartej przez zreferowanego Użytkownika ClickMeeting należy się Partnerowi przez okres, w którym zreferowany Użytkownik ClickMeeting dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz Implix z tytułu korzystania z Usługi. 5. Materiały marketingowe 1. Partner promuje Usługę za pomocą materiałów marketingowych otrzymanych od Implix. 2. Partner ma prawo do promowania Usługi także za pomocą własnych materiałów marketingowych, przy zapewnieniu ich zgodności z prawem i po uzyskaniu pisemnej zgody Implix.

4 3. Partner nie może korzystać z materiałów, które mogą wprowadzać w błąd lub z innych powodów są niezgodne z prawem. 4. Partner zobowiązuje się do niepromowania Usługi za pośrednictwem Google Adwords lub podobnych narzędzi. 5. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem wszystkich materiałów marketingowych pojawiających się na jego stronie internetowej. 6. Partner nie ma prawa promować Usługi za pomocą materiałów marketingowych, które w jakikolwiek sposób odwołują się, są związane lub zawierają treści pornograficzne, przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, rasistowskie, wulgarne lub mogące zostać uznane z obraźliwe. 6. Niedozwolone praktyki Partner zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych treści dostępnych w Koncie, przede wszystkim materiałów marketingowych, do promowania jakichkolwiek produktów lub usług, które: 1. są niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, mogą naruszyć prawo do prywatności innych osób lub w inny sposób naruszyć zasady współpracy z Implix 2. zawierają treści dyskryminujące jednostki lub grupy ze względu na wyznanie, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność, jak również do takiej dyskryminacji nawołujące 3. są powiązane z pornografią, treściami skierowanymi wyłącznie do dorosłych, pornografią dziecięcą lub innymi treściami, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub wulgarne 4. naruszają cudze znaki towarowe, patenty, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa własności intelektualnej 5. zawierają szkodliwe oprogramowanie, w szczególności wirusy, konie trojańskie, programy szpiegowskie i inne podobne 6. umożliwiają podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot 7. naruszają przepisy prawa, w szczególności prawo nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumentów lub nieuczciwej reklamy 8. propagują nieuczciwe i niedozwolone praktyki handlowe, w szczególności piramidy finansowe 9. są związane lub odnoszą się do gier hazardowych 10. są związane ze sprzedażą leków lub produktów leczniczych 11. są związane z nielegalną formą telekomunikacji lub nielegalnym sprzętem do odbioru telewizji kablowej, takim jak karty dostępu, programatory kart dostępu, urządzenia odblokowujące, deszyfratory kablowe i filtry;

5 12. są związane z bronią jest związana z bronią lub akcesoriami z nią związanymi, w tym bronią palną, częściami broni palnej, magazynkami, amunicją, bronią pneumatyczną, gazową, paralizatorami, nożami sprężynowymi lub bronią wschodnich sztuk walki; 13. polegają na sprzedaży wyrobów tytoniowych lub produktów imitujących wyroby tytoniowe, alkoholu, środków odurzających, jak również usług medycznych oraz gier, loterii i automatów do gier 14. odwołują się do dzieci i młodzieży w celu zachęcenia ich do zakupy usług Implix lub zachęcają do wywarcia wpływu na rodzicach w celu zakupu takich usług 15. wykorzystują nieświadomość lub brak doświadczenia dzieci lub młodzieży 16. pokazują dzieci lub młodzież w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu 17. wykorzystują Usługę do odniesienia się bezpośrednio do podświadomości odbiorcy. 7. Link Polecający 1. Partner przystępując do Programu Partnerskiego otrzymuje od Implix Link Polecający, prowadzący do strony Usługi. 2. Link Polecający zawiera unikalną nazwę indywidualizującą Partnera. Informacja o tej nazwie zapisana jest na komputerze zreferowanego Użytkownika ClickMeeting w postaci tzw. ciasteczka". Jeżeli zreferowany Użytkownik ClickMeeting korzysta z oprogramowania blokującego tzw. ciasteczka, co uniemożliwi jego identyfikację i przyporządkowanie do Partnera, wówczas umowa ClickMeeting zawarta przez takiego Użytkownika, nie jest uważana z umowę ClickMeeting zawartą za pośrednictwem Partnera. 8. Zwroty 1. W razie zwrotu opłaty za Usługę, przeprowadzonego za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Implix lub w razie cofnięcia autoryzacji płatności za Usługę kartą kredytową (tzw. charge back ) dokonanych przez zreferowanego Użytkownika ClickMeeting, wynagrodzenie z tytułu dokonania przez niego płatności za Usługę, wypłacone Partnerowi podlega zwrotowi. 2. Partner wyraża zgodę na automatyczne potrącenie równowartości wynagrodzenia podlegającego zwrotowi na podstawie poprzedniego ustępu, z wynagrodzenia Partnera należnego za miesiąc, w którym doszło do zdarzenia powodującego obowiązek zwrotu, chyba, że na podstawie ustępu 6 punktu 4, Partner nie nabył prawa do wypłaty wynagrodzenia. W takim wypadku Partner zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Implix, w ciągu 7 dni od otrzymania od Implix informacji o obowiązku zwrotu, chyba, że równowartość zostanie potrącona przez Implix z wynagrodzenia za kolejny miesiąc. 3. Wszelka działalność nosząca znamiona oszustwa, która zostanie zidentyfikowana jako działalność Partnera, powoduje natychmiastowe usunięcie Partnera z Programu Parnterskiego oraz przepadek prowizji. Implix zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Usługi, jeśli ma podstawy sądzić, że zamówienie może być sfałszowane.

6 9. Ograniczenia odpowiedzialności 1. Implix nie jest odpowiedzialny za szkodę spowodowaną niewłaściwym funkcjonowaniem strony internetowej Implix. 2. Implix nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego. Wszelkie działania, które podejmuje Partner są wykonywane w jego imieniu i na jego rachunek. 3. Implix nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe Partnera powstałe w związku z realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu ani błędów technicznych powstałych niezależnie od Implix. 4. W razie zaistnienia obiektywnej przeszkody, uniemożliwiającej Implix wykonywanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, wykonanie tych obowiązków może zostać odroczone do czasu usunięcia przeszkody. Implix zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Implix. 5. Implix nie odpowiada za niezarejestrowanie sprzedaży Usługi. 6. Implix nie odpowiada za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera. 7. Wszelka korespondencja, związana z nieotrzymaniem czeku, utratą lub niemożnością realizacji czeku musi zostać wysłana przez Partnera bez zbędnej zwłoki, w celu ustalenia alternatywnego rodzaju wypłaty. 10. Wystąpienie z Programu Partnerskiego 1. Implix może usunąć Partnera z Programu Partnerskiego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, informując go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu rejestracji. Partner może wystąpić z Programu Partnerskiego w każdym czasie, wysyłając oświadczenie o wystąpieniu na adres Biura Obsługi Klienta Implix, 2. Implix może usunąć Partnera w każdym czasie, w przypadku: a. rażącego naruszenia przez Partnera warunków niniejszego Regulaminu, b. zachowania Partnera tego rodzaju, iż może budzić uzasadnione wątpliwości, co do przestrzegania przez Partnera obowiązku lojalności wobec Implix, wynikającego z przepisów prawa. c. w razie stwierdzenia przez Implix, że Partner zafałszował lub próbował zafałszować wysokość należnego mu wynagrodzenia 11. Przeniesienie praw Implix zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią bez zgody Partnera. Implix powinien poinformować Partnera o przeniesieniu spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji do Programu Partnerskiego. 12. Postanowienia końcowe.

7 1. Partner przystępując do Programu Partnerskiego zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu, jest nimi związany i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2. Nieważność, bezskuteczność lub niezgodność z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na pozostałe jego postanowienia. 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niedozwolone lub niewykonalne w przepisach prawa kraju miejsca zamieszkania Partnera, postanowienie to powinno być zmienione w taki sposób, by zapewnić jego zgodność z prawem lub wykonalność bez zmiany znaczenia, a jeżeli taka zmiana nie jest możliwa, powinno być traktowane jak nieistniejące. 4. Implix zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub usunięcia wszelkich dokumentów, plików i treści dotyczących Usługi lub Umowy ClickMeeting bez uprzedzenia, w każdym czasie. 5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Implix. 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo stanu Delaware, USA.

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo