Nowe media w edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe media w edukacji"

Transkrypt

1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige Warszawa wybrane wystąpienia Roger Courville Najnowsze wyniki badań nad webcastem Insights from the Latest Webinar Research Wayne Turmel Jak przezwyciężyć 4 lęki trenerów webcast How to overcome 4 fears of the webcast trainers Krzysztof Zieliński Projekt How to webcast podsumowanie i badania How to webcast project summary and research transmisja na żywo

2 9:30 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PARTICIPANTS REGISTRATION ARIA HALL OPERA HALL SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT 10:00 10:45 Webcast jako kanał komunikacji marketingowej w branży usług profesjonalnych Webcast as a form of marketing communication in the professional services industry Igor Bielobradek Deloitte Polska Co musisz wiedzieć o planowaniu szkolenia webcast What do you have to know about webcast training planning Piotr Maczuga Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania Implementacja Metodyki nauczania poprzez webcast projekt Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Implementation of the Webcast training methodology project Return of the mothers after maternity leave into employment Jaroslav Čech Czech Efficient Learning Node STR/P. 4 ONLINE STR/P. 5 STR/P. 6 11:00 11:45 Webcast jako nowa forma promocji działalności uczelni wyższych Webcast as a new marketing opportunity for universities Zdobądź i utrzymaj uwagę uczestników webinarów i warsztatów online Draw and keep attention of participants of webinars and online trainings Od roku 2005 do 2010: Jak relacje społeczne w Internecie zmieniły uczestników szkoleń? 2005 to 2010: How the Social Internet Changed Our Learners Robert Gajewski Politechnika Warszawska Marta Eichstaedt Trener, konsultant Calum Thomson Adam Smith College STR/P. 7 ONLINE STR/P. 8 STR/P. 9 12:00 12:45 13:15 13:40 13:40 14:00 Marketingowe możliwości szkoleń webcast, media społecznościowe Marketing possibilities of the webcast trainings, social media Szymon Chodkowski TransmisjeOnline Opowieść o SEVAQ+, europejskiej inicjatywie samooceny, jakości szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie The story of SEVAQ+ a European wide initiative for the Self evaluation of quality in technology enhanced learning Adam Chmielewski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 7 sposobów zarządzania webcastami 7 tips for effective management of webcasts Janusz Lenkiewicz MediaKURSY STR/P. 10 ONLINE STR/P. 11 STR/P. 12 Projekt How to webcast new media use in the efficient learning process cele, działania, rezultaty. Wyniki badań realizowanych w ramach projektu. Project How to webcast new media use in the efficient learning processes goals, activities, outcomes. Results from the survey conducted within the project Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania ONLINE STR/P. 13 Wywiad z Rogerem Courville em: Wnioski z ostatnich badań nad webcastem Interview with Roger Courville: Insights from the Latest Webinar Research Roger Courville 1080 Group ONLINE STR/P :10 14:45 Dlaczego trenerzy boją sie webinarów I szkoleń on line (i dlaczego powinni przezwyciężyć ten strach) Why Trainers fear webinars and web trainings (and why they need to get over it) Wayne Turmel Great Web Meetings ONLINE STR/P. 15 2

3 Nowe media w edukacji Warszawa, 25 października 2010 r. 25 th October 2010, Warsaw Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością witamna konferencji Nowe media w edukacji i składam na Państwa ręce program tego wydarzenia. Konferencja realizowana jest w ramach projektu How to webcast new media use in the efficient learning processes i stanowi jednocześnie jego podsumowanie. Podczas konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wyboru spośród 12 ciekawych wystąpień, które ułożone zostały w ścieżki tematyczne. O prelekcje poprosiliśmy polskich oraz zagranicznych ekspertów zajmujących się zdalnym kształceniem i możliwościami wykorzystania webcastów w edukacji. Będzie to nie tylko wiedza teoretyczna, lecz również praktyczna, wzbogacona o przykłady najlepszych praktyk. Pragnąc zachęcić Państwa do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy również do zadawania pytań naszym ekspertom, dyskusji kuluarowych, a także udziału w rozmowach prowadzonych przy stolikach tematycznych. Konferencja zamyka okres dwuletniej pracy realizowanej przez konsorcjum, w którego skład wchodziły: Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Adam Smith College, Czech Efficient Learning Node oraz IMOTEC. Chciałbym teraz podziękować partnerom za pracę oraz wysiłek, jaki włożyli w realizację projektu. Projekt How to Webcast nie zostałby zrealizowany także bez wsparcia Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci oraz finansowania Komisji Europejskiej. Cieszymy się, ze zdobyliśmy ich zaufanie i mieliśmy możliwość promowania zdalnej edukacji w Polsce i innych krajach UE. Dziękuję jednocześnie wszystkim organizacjom współpracującym przy projekcie i zapraszam do aktywnego udziału w konferencji. Z wyrazami szacunku, Dear Participants, It is my pleasure to welcome You on the New media in education conference. This conference is organized in the frame of How to webcast new media use in the efficient learning processes project. During the conference You have the opportunity to choose from 12 interesting lectures, divided into thematic categories. For delivering speeches we asked polish and foreign experts who specialize in distant learning and possibilities of using modern media in education. This will be not only theoretical knowledge, but also practical one, enriched with best practice examples in the area. Willing to encourage you to active participation in the conference we also invite You to asking questions to our experts, private discussions, as well as taking part in talks at the thematic tables. The conference closes the two year project that consortium consisting of Management Observatory Foundation, Adam Smith College, Czech Efficient Learning Node and IMOTEC has implemented. I would like to thank the partners for the work and effort they have put into the project. How to Webcast project would not have been done without the support from National Agency Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci and co-financing of the European Commission. We are glad that we have gained their confidence and have been given the possibility to disseminate the distant education in Poland and other EU countries. At the same time, I would like to thank all cooperating organizations that worked with us on the project and invite you to the active participation in the conference. With best regards, Krzysztof Zieliński Manager projektu How to webcast Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Zieliński How to Webcast Project Manager Management Observatory Foundation 3

4 WYKŁAD/LECTURE 10:00 10:45 Igor Bielobradek Deloitte Webcast jako kanał komunikacji marketingowej w branży usług profesjonalnych Webcast as a form of marketing communication in the professional services industry Internet już od dawna został pełnoprawnym kanałem komunikacji marketingowej i stałym elementem marketing mix. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji, kiedy to komunikacja w Internecie z jednokierunkowej (firma > klient) staje się dialogiem pomiędzy obiema stronami. Stało się to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi internetu oraz narzędzi Web 2.0 jednym z nich są webcasty (webinaria, szkolenia on line). Webcasty (szczególnie w branży usług B2B) pozwalają na nawiązanie relacji oraz generowanie leadów zasilających proces sprzedaży z szerszym gronem potencjalnych klientów niż było to możliwe dotychczas jednocześnie obniżając koszt dotarcia. Zapraszamy na wykład poświęcony webcastom jako narzędziu marketingowemu, podczas którego opowiemy co zrobić aby efektywnie wpierały one sprzedaż oraz stanowiły spójny element całości komunikacji marketingowej. Internet is fully fledged marketing communication channel and a part of marketing mix for some time already. Today we witness the next revolution, moving from one way communication (firm > client) to the bi directional dialogue. It was made possible by tremendous growth of the global network and new web 2.0 application one of them are webcasts. Webcasts (especially in B2B services industry) allow establishing relationship with even more potential clients it was previously possible and forge them into leads reducing cost per person at the same time. We would like to invite you for a lecture about webcasts as the marketing tool: How to effectively support sale funnel using webcasts and make them integral and coherent part or marketing communication strategy. Jak zidentyfikować potencjalnych klientów zainteresowanych Twoimi usługami? Jak webcast może uczynić twój proces sprzedaży jeszcze efektywniejszym? Jak zintegrować webcasty z ogólną komunikacją marketingową firmy? How to forge potential clients into leads using webcasts? How to support sale funnel? How to integrate webcasts with the marketing communication strategy? Igor Bielobradek odpowiedzialny za komunikację elektroniczną. Posiada 10 letnie doświadczenie w tym obszarze, które zdobył pracując w kraju i za granicą w Deloitte a wcześniej również w Arthur Andersen oraz Volskwagen Bank Direct. Igor Bielobradek responsible for electronic communication. He has 10 years old experience in that field, which he gain working in Poland and abroad in Deloitte, and earlier also in Arthur Andersen and Volkswagen Bank Direct. Deloitte to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi m.in. audytorskie, konsultingowe, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem oraz doradztwa podatkowego. SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE Deloitte is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management and tax services to selected clients. 4

5 Co musisz wiedzieć o planowaniu szkolenia webcast What do you have to know about webcast training Część osób realizujących szkolenia webcast stwierdza, że nie trzeba wiedzieć niczego szczególnego o ich przygotowaniu, a stosowane w nich podejście przypomina prowadzenie tradycyjnego szkolenia w sali. Inni uważają, że szkolenie webcast wymaga całkiem innego zakresu wiedzy i umiejętności, a standardowe podejście nie może się sprawdzić. Lokując się pomiędzy tymi ekstremami uważamy, że trener prowadzący szkolenie webcast musi posiadać, co najmniej garść informacji i wskazówek niezbędnych by takie szkolenie przygotować i poprowadzić dobrze. DYSKUSJA/DISCUSSION 10:00 10:45 ARIA HALL Some of people conducting webcast trainings concludes that they do not need to know anything special about its preparation, and what is more, approach used resembles the traditional training in the conference room. Others believe that the webcast training requires a completely different range of knowledge and skills, and the standard approach cannot be affirmed. Placing ourselves between these extremes, we believe that a webcast training provider must have at least some information and guidance necessary to prepare such training and lead it properly. Co to jest szkolenie webcast? Z jakich tematów szkolić? Jak zaplanować szkolenie webcast? What is a webcast training? If train, on what subject? How to plan the webcast straining? Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Zieliński Kierownik i ekspert w projekcie How to Webcast. Od 6 lat realizujący działania edukacyjne, rozwojowe, badawcze i doradcze dla firm, instytucji rynku pracy i administracji publicznej. Specjalizuje się w tematyce kompetencji trenerskich, wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT i nowych mediów w edukacji. Od 2007 Menedżer Działu projektów UE w Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Krzysztof Zieliński Leader and expert of the How to Webcast project. For 6 years, pursuing education, development, research and advisory activities for companies, labor market institutions and public administration. He specializes in the field of coaching competence, the use of modern ICT tools and new media in education. Since 2007, Manager of the EU projects Department in the Management Observatory Foundation. Piotr Maczuga ekspert ds. multimediów. Posiada 10 letnie doświadczenie w produkcji multimediów. Publikował m.in. w miesięczniku Kino, scenarzysta, reżyser (wspólnie z Agatą Lulkowską) polsko niemieckiego filmu dokumentalnego Young Local Hero, współautor scenariusza do krótkometrażowego filmu fabularnego Blisko (reż. Joanna Kaczmarek). Obecnie realizuje różnego rodzaju formy wideoedukacyjne. Piotr Maczuga Fundacja Obserwatorium Zarządzania Piotr Maczuga media expert. He has 10 years experience in multimedia production. He published, among others in the magazine Cinema, screenwriter and director (with Agata Lulkowska) Polish German documentary Young Local Hero, co writer of short fiction film Near (directed by Joanna Kaczmarek). Carries out various videoeducational forms. JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS 5

6 STUDIUM PRZYPADKU ORAZ DYSKUSJA/ CASE STUDY WITH DISCUSSION 10:00 10:45 Implementacja Metodyki nauczania poprzez webcast projekt Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Implementation of the Webcast training methodology project Return of the mothers after maternity leave into employment W pierwszej fazie wystąpienia autor dokona krótkiej charakterystyki projektu. Następnie przedstawi najczęściej spotykane oczekiwania i obawy związane z realizacją projektu, pojawiające się zazwyczaj przed jego rozpoczęciem. Poprzez prezentację szkolenia online podzielimy się doświadczeniami z realizacji projektu, zaprezentujemy wyniki ewaluacji projektu, zalety i wady realizacji szkoleń w małych i dużych grupach oraz wykorzystane narzędzia online. Spojrzymy w przyszłość jak edukacja zdalna może ewoluować i jakie szanse może przynieść trenerom i uczestnikom takich szkoleń. Jaroslav Čech Czech Efficient Learning Node The speech will start from short project description. After that the speaker will underline most common expectations and fears which usually occurs before the project starts. Another step will be presentation of online lector training: what we have learned from it, evaluation of feedback from lectors and students, education of large and small groups pros and cons, what tools were used for an online education. We look in the future of online learning guessing how it may evolve and what kind of chances may bring for educators and participants. Jaroslav Čech dyrektor zarządzający CELN od 2006 r. Pracował jako główny programista i analityk w BMW Muenchen. Stworzył firmę ChechIT oferującą aplikacje dla urządzeń mobilnych, która została odsprzedana amerykańskiemu inwestorowi. Pracował również jako dyrektor technologiczny w M.I.A. największej w Czechach firmie dostarczającej Internet, która została odkupiona przez Czeski Telecom. Przed rozpoczęciem kariery w branży komputerowej i informatycznej był zawodowym tenisistą. Jaroslav Čech works as CEO at CELN since He used to work as a Chief porgrammer and analyst in BMW in Muenchen, he owned company CheckIT developing application for mobile devices. This company was sold to US investors. He was also CTO in M.I.A. company, which was the greatest CZ internet startup and was sold to Czech Telecom. Before he started his career in computing and programming, he used to be a professional tennis player. CELN został założony 17 września 2002 r. jako organizacja pozarządowa. CELN stawia sobie za cel motywowanie instytucji edukacyjnych i publicznych do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych, narzędzi multimedialnych oraz online do nauczania na na wszystkich etapach edukacji szkolnej. CELN rozszerzyła swoją działalność również na inne sfery edukacji popierając wykorzystanie e learningu w edukacji dorosłych. Obecnie działalność CELN skupia się na promowaniu nauki języków obcych online za pośrednictwem platformy OLE oraz promocję w środowisku biznesowym platformy edukacyjnej ONIF. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT CELN, o.s. was founded in September 17th 2002 as a public association. Mission of CELN, o.s. is to encourage educational and public institutions to use effectively information technologies, multimedia tools and online content in frontal teaching both on elementary, secondary and tertiary school level. In the course of the time our association extended its activities to the other fields of education. Besides, CELN, o.s. also endorses e learning in the field of adult education and in commercial sphere. Promotion of ICT on the national and European level also includes participation in national and European Union projects. Presently our main activities focuses on support of online foreign language teaching via online communication platform OLE and promotion and support of communication platform ONIF for corporate environment. 6

7 Webcast perspektywa akademicka Webcast academic perspective Środowiska akademickie podchodzą do nowoczesnych form kształcenia raczej bez entuzjazmu. W praktyce akademickiej dominują tradycyjne zajęcia w postaci wykładów i ćwiczeń odbywających się w murach uczelni. Nie sprzyja unowocześnianiu edukacji także trudna od lat sytuacja finansowa uczelni. Stąd e Learning na uczelni to raczej wyjątek niż reguła. Z drugiej strony rosną wymagania studentów oczekujących czegoś więcej niż jedynie tradycyjne zajęcia. Klasyczny Webcast (transmisja w czasie rzeczywistym prezentacji zawierającej wideo, dźwięk i tekst z możliwością komunikacji zwrotnej) jest znakomitym narzędziem do prowadzenia seminariów bądź też konferencji (Webinar). W praktyce dydaktycznej Webcast może być wykorzystany również do prowadzenia konsultacji.duże znaczenie mają transmisje strumieniowe w postaci podcasingów (personal on demand broadcasting) screencasting i slidecasting. Academic approach to modern forms of education is rather reluctant. Practice is dominated by traditional academic classes in the form of lectures and exercises that take place within the walls of the university. Difficult financial situation of the universities also does not support the modernization of education. Hence, e Learning at the university is the exception rather than the rule. On the other hand, there are increasing expectations of students waiting for something more than just the traditional classes. Classical Webcast (real time presentation that contains video, audio and text with the possibility of feedback) is an excellent tool to conduct seminars or conferences (Webinar). In teaching practice Webcast can also be used to conduct the consultation. Streaming (screencasting and slidecsting) in the form of podcasts (personal on demand broadcasting) can play important role in education. REFERAT/ PRESENTATION 11:00 11:45 Robert Gajewski Politechnika Warszawska Czy można i trzeba unowocześnić edukację na uczelniach? Czy oprogramowanie open source jest kluczem do rozwiązania tego problemu? Jak zmienić mentalność nauczycieli akademickich? Should university education be modernized? Can open software help to solve the problem? Is it possible to change mentality of teachers? Dr hab. inz. R. Robert Gajewski jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi wykłady w zakresie technologii informacyjnych, algorytmiki i programowania oraz metod obliczeniowych w budownictwie. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje dwa główne obszary: (i) zastosowanie technik obliczeniowych w rozwiązywaniu problemów inzynierskich (computer aide engineering), oraz (ii) wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji i szkoleniach. R. Robert Gajewski, PhD, DSc, is an Associate Professor at the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology. He gives lectures in information technologies, computer sciences and computing in civil engineering. His research covers two main fields: (i) the application of computational techniques to engineering problems (computer aided engineering), and (ii) the usage of information and communication technologies in education and training. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej. Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering. The Faculty of Civil Engineering was founded in 1915 but its tradition date back to the beginning of 19th century. Students are taught at the specialization of Civil Engineering (engineering, MSc and PhD studies). The Faculty also offers English medium studies Civil Engineering. Moreover, the didactic offer includes postgraduate studies Management in Civil Engineering. SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE 7

8 WYKŁAD/LECTURE 11:00 11:45 ARIA HALL Marta Eichstaedt Trener biznesu i konsultant Zdobądź i utrzymaj uwagę uczestników webinarów i warsztatów online Draw and keep attention of participants of webinars and online trainings Wystąpienie ma na celu omówienie zasad dobrego projektowania i prowadzenia efektywnych webinarów i warsztatów online. Autorka przedstawi narzędzia dostępne w typowych programach do szkoleń online (whiteboard, chat, ankiety, testy, rozmowa) oraz narzędzia dostępne w bardziej zaawansowanych programach (wirtualne pokoje nauki, web safari, dzielenie aplikacji). Zaprezentowane zostaną ćwiczenia, które można stosować w czasie szkolenia w celu aktywizacji i motywacji uczestników, jak np. ice breaker jednocześnie mające na celu sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy oraz ćwiczenia do zastosowania na koniec spotkania, których celem jest podsumowanie oraz pozyskanie opinii uczestników o samym szkoleniu. Autorka omówi również wyzwania stojące przed trenerem w aspekcie motywowania uczestników oraz sposobów radzenia sobie z nimi. The goals of lecture are rules of designing and conducting efficient webinars and online trainings. The author will present typical tools available in the software (whiteboard, chat, quiz, questionnaire) and tools, which are available in more sophisticated solutions (virtual class rooms, web safari, application sharing). There will be also a presentation of exercises, which can be used by trainer in order to activate and motivate participants. There will be some ice breaker exercises presented and exercises which activate participants and allow them to review the new knowledge and some others, which can be implemented at the end of the training in order to sum up and evaluate it. Author will also present how to motivate participants underlining challenges for trainers and how to manage it. Jakie narzędzia aktywizacji uczestników szkolenia online ma do dyspozycji trener? Jakie narzędzia stosować w czasie warsztatu online a jakie w czasie webinaru? Jak motywować uczestników do współudziału w szkoleniu? Wyzwania i narzędzia. Which training tools are available for an online trainer? Which tools are suitable for online workshops and which for webinars? How to activate participants during online trainings? Challenges and tools. Marta Eichstaedt. Trener biznesu i konsultant, certyfikowany trener szkoleń on line (Daten + Dokumentation GmbH, Niemcy). Autorka bloga nt. szkoleń online (www.marta online. pl). Prowadzi szkolenia nt. prowadzenia webinarów i szkoleń online oraz marketingu i strategii. Ukończyła studia na wydziale zarządzania i marketingu oraz absolwentka germanistki. Posiada certyfikat Postgraduate Diploma in Marketing, wydany przez Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Ukończyła także Szkołę Trenerów Biznesu MATRIK. Marta Eichstaedt. Business Trainer and consultant, certified online trainer (Daten + Dokumentation GmbH, Germany). She is maintaining her blog about online trainings (www.marta online.pl). Marta is focused on how to conduct online trainings and trainings about marketing and strategy. She graduated marketing & management at German university. Owner of Postgraduate Diploma in Marketing issued by Chartered Institute of Marketing. She finished Matrik Business Trainer School. JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS Marta Eichstaedt prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma działa w obszarze szkoleń i doradztwa biznesowego. Marta Eichstaedt is running her own company. It is focused on business trainings and consulting. 8

9 Od 2005 do 2010: Jak Internet społecznościowy zmienił uczestników szkoleń? From 2005 to 2010: How the Social Internet Changed Our Learners? Od 2005 roku Internet rozwinął się do nieprawdopodobnych rozmiarów. Wykorzystanie dostępnych narzędzi społecznościowych stało się powszechne i osiągnęło niespotykany dotąd poziom. Procesy te ulokowały nowoczesne technologie w życiu codziennym szarego człowieka. Podczas warsztatu autor zaprezentuje pomysły oraz postara się zainspirować do dyskusji na temat tego jak zmiany wpłynęły na metody uczenia się i w jaki sposób edukatorzy mogą je wykorzystać w swojej pracy. WARSZTAT/WORKSHOP 11:00 11:45 Since 2005 the web has undergone arguably the greatest shift of use in it s history, with multi medias and social platforms taking over as a main portion of it s traffic. This has driven usage of the web to an all time high and embedded previously inconceivable activities involving this technology into the everyday lives of it s users. This workshop looks to present ideas and drive discussion around how this has effected the way people learn and how we as educators can embrace this. Jak ostatnie pięć lat szybkiego rozwoju internetu wpłynęło na uczniów? Jak wpłynęło to na nasze modele nauczania? Jak wpłynęło to na rozwój instytucji edukacyjnych? How have the last five years of rapid development in the offerings of the internet effect learners? How does this effect our models for teaching and learning? How does this effect the business of educational institutions? Calum Thomson Adam Smith College Calum Thomson w 2006 roku z wyróżnieniem ukończył Grays School of Art w Aberdeen (Szkocja) broniąc pracy licencjackiej Design in Digital Media. Po rozpoczęciu pracy jako projektant grafiki i multimediów dołączył Adam Smith College w 2008 roku jako wykładowca projektowania i multimediów. W ramach sektora uczelni wprowadzających rozwiązania edukacyjne online, został poproszony o koordynowanie działań w zakresie badań i rozwoju e learningu dla osób w branży artystycznej. Obecnie przeniósł się do kolegium koordynacji całego Działu Innowacji i Rozwoju elearningu podczas studiów MED w szkolnictwie wyższym. Calum Thomson graduated in 2006 from Grays School of Art in Aberdeen, Scotland, with a BSc Hons in Design for Digital Media. Having gone on to work as a graphics and multimedia designer, he joined Adam Smith College in early 2008 as a multimedia and design lecturer. As part of the colleges sector leading drive for online learning solutions, he was asked to coordinate activities regarding research and development into elearning for subjects in the creative industries. He has now moved on to while coordinate the college wide elearning Innovation and Development Unit while studying an MEd in Tertiary Education. Założony w 2005 roku przez managera Glenrothes College i Fife College, Adam Smith College jest obecnie trzecim co do wielkości uniwersytetem w Szkocji z około studentów i 900 pracownikami. Uniwersytet znajduje się w Fife i zdobył juz silną pozycję w społeczności w czterech głównych kampusach, w Kirkcaldy, Glenrothes i Leven, jak również w lokalnych ośrodkach kształcenia. Adam Smith College oferuje szeroki wachlarz kursów z różnych dziedzin, w tym, inżynieria i nauki ścisłe, informatyka, fryzjerstwo i kosmetyka, gospodarka i zarządzanie, budownictwo, sport i turystyka, edukacja i opieka społeczna i branża twórcza. Launched in 2005 from the merger of Glenrothes College and Fife College, Adam Smith College is the third largest in Scotland with approximately 35,000 students and 900 staff. The College, located in Fife, has a strong presence in the community with four main campuses, in Kirkcaldy, Glenrothes and Leven, as well as local learning centres. Adam Smith College offer a wide range of courses in a variety of subject areas including; engineering and science, computing, hair and beauty, business and management, construction, sports and tourism, education and care studies and creative industries. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT 9

10 STUDIUM PRZYPADKU/ CASE STUDY 10:00 10:45 Szymon Chodkowski TransmisjeOnline APC Webcasting u czyli odpowiedź na pytanie Ale Po Co organizować webcasty? The WEB of Webcasting answering the Why Even Bother? question Podczas gdy branża internetowa zastanawia się nad rolą mediów społecznościowych i geolokalizacji, rozwiązania do webcastingu zyskują na popularności i stają się nieodzownym narzędziem codziennej komunikacji z otoczeniem rynkowym oraz w ramach organizacji. Producenci rozwiązań prześcigają się w dodawaniu nowych funkcjonalności a marketerzy znajdują coraz to nowe zastosowania dla transmisji online. Z drugiej strony nadal wiele osób zadaje sobie pytanie dlaczego w ogóle powinno prowadzić webcasty, czy webcasting to właściwy sposób na realizację zamierzonych celów i na co należy zwrócić uwagę, aby osiągnąć jak największe korzyści. W trakcie wystąpienia zaprezentuję najciekawsze projekty z branży public i investor relations, HR i szkoleniowej ilustrujące praktyczne wykorzystanie webcastingu oraz osiągnięte rezultaty. While internet experts are discussing the influence of social media and location based services on our lives, webcasting solutions are gaining on popularity and becoming a native tool of market and in house communication the Software vendors develop and add further functions and marketers find more ways to use webcasting in their everyday activities. On the other hand, a lot of people still ask themselves if they should step into webcasting at all, whether webcasting is the right tool to achieve their goals and what should they pay attention to in order to succeed and not fail.the presentation s aim is the showcase of the most interesting case studies from PR, IR, HR and Training fields illustrating the practical use of webcasting and the results achieved. Czy webcasty to narzędzie dla mnie? Jakie cele mogę realizować wykorzystując webcasty? Jak wygląda cykl życia webcastu i na co zwrócić uwagę, aby w największym stopniu osiągnąć rezultat? Are webcasts the right tool for me? What goals can I achieve with webcasts? What is the lifecycle of a webcast and what should I pay attention to in order to succeed? Szymon Chodkowski. Pełniący do maja 2010 funkcję Dyrektora Sprzedaży, obecnie Product Manager TransmisjeOnline.pl. Wspólnie z Zarządem odpowiada za wytyczanie strategii rozwoju TransmisjeOnline.pl. Absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium Komunikacji Społecznej i Mediów Polskiej Akademii Nauk. Brał udział, jako prelegent w licznych wydarzeniach organizowanych przez IAB Polska, Gazeta.pl, Wydawnictwo Marketing w Praktyce, Fundację Internet PR, portal Epr.pl, Event Managers Club czy Uniwersytet Warszawski. Former Sales Director, currently Product Manager at TransmisjeOnline.pl. Along with the Board, responsible for developing the company s strategy. Institute of Applied Linguistics (The University of Warsaw) and Polish Academy of Science graduate, holds presentations about webcasting during seminars and conferences organised by IAB Polska, Gazeta.pl, Wydawnictwo Marketing w Praktyce, Fundacja Internet PR, EPR.pl, Event Managers Club and The University of Warsaw. SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE TransmisjeOnline.pl to nr 1 na rynku komunikacji biznesowej online. Firma jako pierwsza w Polsce stworzyła i dostarczyła na rynek kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia konferencji i szkoleń na żywo przez Internet. Firma nie tylko przewiduje trendy, ale przede wszystkim stara się je aktywnie kreować stale rozwijając technologię. As far as webcasting and online communication is concerned TransmisjeOnline.pl is your #1 solution vendor. The Company was the first one to create and introduce onto the polish market an advanced solution for webconferencing and online webinars. Not only does the Company foresee the market trends, it also activly creates them while constantly developing its software and adding functionalities. 10

11 Opowieść o SEVAQ+, europejskiej inicjatywie samooceny jakości szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie The story of SEVAQ+ a European wide initiative for the Self evaluation of quality in technology enhanced learning WYKŁAD/LECTURE 12:00 12:45 ARIA HALL Zapewnienia jakości jest kluczowym priorytetem na poziomie UE, oraz głównym celem podprogramu Leonardo da Vinci. W kontekście Procesu Bolońskiego oraz Deklaracji Kopenhaskiej zapewnienie jakości zachodzi naturalnie szkolnictwie wyższym i sektorze firm szkoleniowych. Według Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością definicja samooceny odnosi się do kompleksowego, systematycznego i regularnego przegląd działalności organizacji oraz osiągniętych wyników. Proces samooceny pozwala organizacji wyraźnie dostrzec swoje mocne strony i obszary, w których można dokonać udoskonaleń i trwa do planowanych działań naprawczych, które są następnie monitorowane. SEVAQ+ jest narzędzie samooceny jakości w e learningu, nowoczesnych technologii w szkoleniach biznesowych i szkolnictwie wyższym. Narzędzie oferuje zarówno podstawowy zakres pytań jak i indywidualne możliwości rozbudowywania oceny oceny. Wyniki oceny są dostępne w czasie rzeczywistym w różnych formach, od wykresów radarowe dających natychmiastowy obraz, do danych pierwotnych możliwych do wykorzystania w innych aplikacjach. Quality assurance (QA) is a key priority at EU level, and a major focus of the Leonardo da Vinci subprogramme. In the context of the Bologna process and due to the Copenhagen Declaration QA has an envolving place in HE and VET. According to the European Foundation for Quality Management definition, self evaluation or self assessment refers to a comprehensive, systematic and regular review of an organization s activities and results referenced against the EFQM model. The self assessment process allows the organization to discern clearly its strengths and areas in which improvements can be made and culminates in planned improvement actions which are then monitored for progress. SEVAQ is a self evaluation tool of Quality in e learning in VET and HE. The tool offers both a core of questions and customised evaluation possibilities. Evaluation results are available in real time and in a variety of forms, from radar graphs giving an instant picture to raw data for importing into other applications. Adam Chmielewski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Co oznacza jakość szkoleń realizowanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii? Dlaczego warto mierzyć jakość tych szkoleń? Jaką rolę w pomiarze jakości odgrywa samoocena na poziomie: uczestnika, trenera, kierownika i menadżera szkoleń? What does quality of web enhanced learning mean? Why should we measure the quality of training? What role in the measurement of quality plays self evaluation or self assessment? Adam Chmielewski, kierownik projektów, wykładowca. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) Adam Chmielewski, project manager, lecturer. Maria Curie Sklodowska University in Lublin (UMCS) Doświadczony kierownik i konsultant zarządzania projektami. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu badania kapitału ludzkiego, szkolenia zawodowego i biznesowego. Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Experienced project manager and independent consultant in project management. Researcher human capital management, VET in many national and international projects. Lecturer at Macria Curie Sklodowska University in Lublin. JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS 11

12 WYKŁAD/LECTURE 12:00 12:45 7 sposobów zarządzania webcastami 7 tips for effective management of webcasts Budżet szkoleniowy organizacji często jest ograniczony, potrzeby szkoleniowe duże, a wybrana forma szkolenia nie zawsze okazuje się trafnie wybraną dla realizacji celów szkolenia. Autor zaprezentuje między innymi mapę e learningu korporacyjnego i omówi miejsce webcastu na tej mapie. Doświadczenie pokazuje, że nie musimy podejmować jakiś specjalnych kroków, żeby przygotować wykładowców do prowadzenia webcastu, przynajmniej nie zawsze, warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które mogą mieć istotny wpływ na efektywność szkoleń w formule webcastu. Organisation s training budget is often limited, the training needs are large, and the chosen form of training is not always the right choice for achieving the objectives of the training. Among others, the author will present the map of corporate e learning and will discuss the place of webcast on this map. Experience shows that we do not need to take any special steps to prepare teachers to conduct webcast, at least not always, but it is worth remembering a few rules, which may have a significant impact on the effectiveness of training in the webcast formula. Management of the recorded training can be an element of the process of knowledge management. Janusz Lenkiewicz mediakursy Jak stosować w szkoleniach webcasty, żeby dzięki nim szkolenia okazały się efektywne w realizacji celów szkolenia i pod względem kosztów? Jak uzupełniać webcastami tradycyjne szkolenia i inne formy e learningu w organizacji? Jak dobierać tematy do szkoleń w formule webcastu? How to use webcasts in trainings to facilitate the process of training and its cost? How to complete traditional training trainings and other forms of e learning in the organization by webcasts? How to choose topics for training in the formula of a webcast? Janusz Lenkiewicz doradca w zakresie technologii i metodyki e learningu, projektant kursów e learningowych. Od kilku lat kieruje zespołami projektowymi, które przygotowują i realizują szkolenia stacjonarne i e learningowe. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał programując i realizując szkolenia w bankowości. Pracował również jako wykładowca. Oprócz doświadczenia praktycznego, ma na swoim koncie wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje w prasie fachowej oraz literaturze dotyczącej e learningu. Janusz Lenkiewicz consultant in technology and e learning methodology, a designer of e learning courses. For several years directs the project teams which prepare and implement classroom and e learning training. Training experience gained when developing and implementing training in banking. He worked also as a lecturer. Apart from the practical experience, he spoke during scientific conferences, published in professional journals and e learning literature. mediakursy specjalizuje się w projektowaniu interaktywnych kursów e learningowych dostosowanych do potrzeb klienta. Oprócz tradycyjnych szkoleń e learningowych pomaga organizacjom zaoszczędzić czas i pieniądze wykorzystując rapid e learning. Wdraża dedykowane platformy e learningowe oraz w systemie ASP, a także dostarcza rozwiązań do prowadzenia webcastów i videokonferencji.wspiera organizacje i zapewniamy mentoring w zakresie wdrażania rozwiązań e learningowych największego na świecie dostawcy gotowych szkoleń SkillSoft. 12 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT mediakursy specializes in the design of interactive e learning courses tailored to customer needs. In addition to traditional e learning helps organizations save time and money by using rapid e learning. Implement a dedicated e learning platforms and in the system ASP, and also provides a solution to conduct videoconferences and webcasts. Supporting organizations and provide mentoring in the implementation of e learning solutions in the world s largest supplier of ready made training SkillSoft.

13 Projekt How to webcast new media use in the efficient learning process cele, działania, rezultaty. Wyniki badań realizowanych w ramach projektu Project How to webcast new media use in the efficient learning processes goals, activities, outcomes. Results from the survey conducted within the project WYKŁAD/LECTURE 13:40 14:00 How to webcast to 2 letni projekt finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. W kilku słowach przybliżę jego działania, produkty i rezultaty oraz zachęcę do ich wykorzystania. Przedstawię i zinterpretuję wyniki badania beneficjentów projektu i opowiem o naszych pomysłach na dalszą popularyzację nowych mediów w edukacji osób dorosłych. How to webcast is 2 year old project co financed from the Leonardo da Vinci Programme action Transfer of Innovation. In a few words I will describe activities, products and results and, what is more, I will encourage to use them. I will describe and interpret the results of the beneficiaries of the project and tell you about our ideas for further popularization of new media in adult education. Słów kilka o projekcie po co i co z tego? Co sądzimy o szkoleniach webcast wyniki badania beneficjentów projektu? Życie po projekcie nasze plany webcastowe Few words about Project why and what is it actually? What do we think about webcast trainings results of the survey? Life after project our webcast plans Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania Fundacja Obserwatorium Zarządzania realizuje badania, seminaria, konferencje związane z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach, w tym szkoleń i rozwoju, klimatu i kultury organizacji, e businessu, nowych mediów, technologii w biznesie i edukacji biznesu, Siła Telemarketingu, Eduklaster) Management Observatory Foundation carries out research, seminars, conferences related to issues of business strategy, with particular emphasis on management of human capital in organizations, including training and development, climate and culture of the organization, e business, new media, technology in business and education revolution in business, Strength of Telemarketing, Eduklaster). 13

14 WYWIAD/INTERVIEW 13:40 14:00 Wywiad z Rogerem Courville m: wnioski z ostatnich badań nad webcastem Interview with Roger Courville: Insights from the Latest Webinar Research Spotkania online dają nowy zakres możliwości oraz wyzwań. Weź udział w spotkaniu z Rogerem Courville m, autorem książki The Virtual Presenter s Handbook, poznaj rezultaty badań nad preferencjami uczestników webcastów i dowiedz się jak trenerzy webcast mogą wykorzystywać je w swojej pracy. Presenting online brings a new set of opportunities...and challenges. Join Roger Courville, author of The Virtual Presenter s Handbook, for insight from his latest inquiry into the preferences of virtual audiences and what webcast presenters can learn from them. Co najbardziej motywuje ich do odpowiedzi na zaproszenie do webcastu edukacyjnego? Co ich angażuje i dlaczego akurat te cztery kategorie przyczyn: zawartość, projekt, mowa trenera, społeczność? Roger Courville 1080 Group Sp. z o.o. What is most likely to get them to respond to an invitation to an educational webcast What engages them and why in four categories: content, design, instructor delivery, and social? Roger Courville jest światowej sławy ekspertem i autorem ksiażki The Virtual Presenter s Handbook. Jego druga książka, Raise Your Webinar Engagement Quotient pojawi się już na jesieni. Roger jest założycielem i dyrektorem 1080 Group i pracuje z organizacjami na całym świecie ucząc managerów i ich pracowników jak używać szkoleń w sieci dla osiągnięcia najlepszych wyników biznesowych. Jako jedenastoletni weteran branży szkoleń online Roger przeszkolił ponad osób tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Publikując dla Workshifting.com, SpeakingAboutPresenting.com, Training Australia Magazine, PlannerWire, elearningguild dotarł do dziesiątek tysięcy odbiorców. Jego artykuł z 2008 r. Five Keys to Moving Training Online otrzymał nagrodę czytelników portalu TrainingZone.co.uk jako Top Download of the Year. Dłuższa biografia Rogera dostępna jest pod adresem courville.php Roger Courville is an internationally recognized author of The Virtual Presenter s Handbook. His second book, Raise Your Webinar Engagement Quotient, is due out later this year. Roger is co founder and principal at 1080 Group, and works with organizations worldwide teaching executives and their employees how to use web seminars to deliver business results. An eleven year veteran of the web seminar business, Roger has engaged more than 19,000 people in the last 12 months, and he s reached tens of thousands more with writing appearances for Workshifting. com, SpeakingAboutPresenting.com, Training Australia Magazine, PlannerWire, elearningguild, and more. His 2008 white paper Five Keys to Moving Training Online won TrainingZone.co.uk s Reader s Choice Award for Top Download of the Year. A longer, informational biography may be found at courville.php 1080 Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowa, trenerska i badawcza pomagająca organizacjom zaprojektować oraz dostarczyć interaktywne szkolenia online i programy Group ma na swoim koncie doświadczenia współpracy z setkami klientów, organizacją tysięcy szkoleń online i ponad milionem uczestników szkoleń Group, LLC is a training, coaching and research firm helping organisations design and deliver interactive webinar presentations and programs. The 1080 Group team has a collective experience that includes hundreds of clients; thousands of web seminars, and more than a million web seminar attendees. 14

15 4 powody dla których trenerzy boją się webinarów i dlaczego powinni przezwyciężyć ten strach 4 Reasons Trainers Hate Webinars and Why You Need to Get Over It Wielu doświadczonych managerów czuje się niepewnie w środowisku szkoleń online i unika prowadzenia szkoleń w formule webcastu czy webinaru. Podczas tego spotkania dowiemy się dlaczego inni trenerzy podejmują ten trud i poznamy wskazówki jak poczuć się komfortowo i zdobyć pewność siebie by pomóc sobie i swoim słuchaczom. WYKŁAD/LECTURE 14:10 14:45 Many experienced facilitators are uncomfortable presenting online and avoid doing training by webcast or webinar. In this session we ll examine why people struggle online and learn tips to gain comfort and confidence to help yourself and your learners. Dlaczego nawet dobrzy managerowie podejmują trud szkoleń online? Jakie są 4 powody dla których trenerzy są niechętni szkoleniom online? Jak można przezwyciężyć te wątpliwości? Why do even good facilitators struggle online? What are the 4 reasons trainers don t like delivering training via webinar? What are practical tips to overcome these concerns? Wayne Turmel jest mówcą, pisarzem i doświadczonym trenerem korporacyjnym. Jego publikacje to m.in. 6 weeks to a Great WEBINAR, 10 Steps to Successful Virtual Presentations (ukaże się w styczniu 2011 nakładem wydawnictwa ASTD Press) oraz niezliczone artykuły i wpisy na blogach. TrainingZone Magazine oraz Marshall Goldsmith uznały go za jednego z najlepszych ekspertów na swiecie w dziedzinie prezentacji, sprzedaży i zarządzania wirtualnym zespołem. Mieszka w Chicago, USA z żoną Joan, córką Norą i swoim biurowym towarzyszem, kotem Byronem. Wayne Turmel Great Web Meetings Wayne Turmel is a speaker, writer and experienced corporate trainer. His written work includes the books 6 Weeks to a Great Webinar, 10 Steps to Successful Virtual Presentations (coming out January, 2011 from ASTD Press) and countless articles and blogs. He s been recognized as one of the world s experts on presenting, selling and managing teams online by TrainingZone magazine and Marshall Goldsmith. He lives in the Chicago, USA area with his wife Joan, daughter Nora and his office mate, Byron the Demented Cockatiel Greatwebmeetings.com jest liderem w zakresie kształcenia umiejętności komunikacyjnych wymaganych by uczynić prezentacje w sieci naprawdę efektywnymi. Jeśli chciałbyś zarządzać zespołem pracowników, sprzedawać, szkolić lub prowadzić prezentacje online możemy pomóc ci w ocenie potrzeb i w rozwoju umiejętności potrzebnych do realizacji efektywnego zwrotu z inwestycji w technologię. Klienci Wayna to m. In. Amerykański Czerwony Krzyż, WeightWatchers i Cerebos Intl. Greatwebmeetings.com is one of the world s premiere sources for developing the human connection skills needed to make web presentations truly effective. If you re looking to manage teams, sell, train or present online we can help assess your needs and develop the skills you need to realized return on your technology investment. His clients include the American Red Cross, Weight- Watchers and Cerebos Intl. 15

16 PARTNERZY KONSORCJUM WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA MEDIA WSPÓŁPRACUJĄCE PARTNERZY WIDEO PARTNER TRANSMISJI Program konferencji Nowe media w edukacji How to Webcast new media use in the effi cient learning processes

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30 Warsztaty Sesja VI Niedziela 14:00-15:30 Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej skorzystać na danym wykładzie,

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Opis planowanego sposobu realizacji badania

Opis planowanego sposobu realizacji badania (FOZ) jest instytucją otoczenia biznesu, która zajmuje się popularyzowaniem dobrych praktyk w biznesie, promuje dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wdraża innowacje w obszarze uczenia osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferta

Prezentacja firmy i oferta Prezentacja firmy i oferta Nasze trzy obszary działania Wdrożenie oprogramowania do pracy w wirtualnych / zdalnych zespołach i szkolenia nt. pracy w wirtualnych zespołach. Stworzenie koncepcji wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY

IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY IBM SKILLS ACADEMY IBM Skills Academy SZKOLENIA I CERTYFIKATY PROGRAM SZKOLENIOWY IBM Elitarny program certyfikacyjny dla studentów i pracowników najlepszych uczelni kształcących na kierunkach IT 2014

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa.

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. workshops. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wypracowywania optymalnego sposobu pomiaru efektywności kampanii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo