Nowe media w edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe media w edukacji"

Transkrypt

1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige Warszawa wybrane wystąpienia Roger Courville Najnowsze wyniki badań nad webcastem Insights from the Latest Webinar Research Wayne Turmel Jak przezwyciężyć 4 lęki trenerów webcast How to overcome 4 fears of the webcast trainers Krzysztof Zieliński Projekt How to webcast podsumowanie i badania How to webcast project summary and research transmisja na żywo

2 9:30 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PARTICIPANTS REGISTRATION ARIA HALL OPERA HALL SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT 10:00 10:45 Webcast jako kanał komunikacji marketingowej w branży usług profesjonalnych Webcast as a form of marketing communication in the professional services industry Igor Bielobradek Deloitte Polska Co musisz wiedzieć o planowaniu szkolenia webcast What do you have to know about webcast training planning Piotr Maczuga Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania Implementacja Metodyki nauczania poprzez webcast projekt Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Implementation of the Webcast training methodology project Return of the mothers after maternity leave into employment Jaroslav Čech Czech Efficient Learning Node STR/P. 4 ONLINE STR/P. 5 STR/P. 6 11:00 11:45 Webcast jako nowa forma promocji działalności uczelni wyższych Webcast as a new marketing opportunity for universities Zdobądź i utrzymaj uwagę uczestników webinarów i warsztatów online Draw and keep attention of participants of webinars and online trainings Od roku 2005 do 2010: Jak relacje społeczne w Internecie zmieniły uczestników szkoleń? 2005 to 2010: How the Social Internet Changed Our Learners Robert Gajewski Politechnika Warszawska Marta Eichstaedt Trener, konsultant Calum Thomson Adam Smith College STR/P. 7 ONLINE STR/P. 8 STR/P. 9 12:00 12:45 13:15 13:40 13:40 14:00 Marketingowe możliwości szkoleń webcast, media społecznościowe Marketing possibilities of the webcast trainings, social media Szymon Chodkowski TransmisjeOnline Opowieść o SEVAQ+, europejskiej inicjatywie samooceny, jakości szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie The story of SEVAQ+ a European wide initiative for the Self evaluation of quality in technology enhanced learning Adam Chmielewski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 7 sposobów zarządzania webcastami 7 tips for effective management of webcasts Janusz Lenkiewicz MediaKURSY STR/P. 10 ONLINE STR/P. 11 STR/P. 12 Projekt How to webcast new media use in the efficient learning process cele, działania, rezultaty. Wyniki badań realizowanych w ramach projektu. Project How to webcast new media use in the efficient learning processes goals, activities, outcomes. Results from the survey conducted within the project Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania ONLINE STR/P. 13 Wywiad z Rogerem Courville em: Wnioski z ostatnich badań nad webcastem Interview with Roger Courville: Insights from the Latest Webinar Research Roger Courville 1080 Group ONLINE STR/P :10 14:45 Dlaczego trenerzy boją sie webinarów I szkoleń on line (i dlaczego powinni przezwyciężyć ten strach) Why Trainers fear webinars and web trainings (and why they need to get over it) Wayne Turmel Great Web Meetings ONLINE STR/P. 15 2

3 Nowe media w edukacji Warszawa, 25 października 2010 r. 25 th October 2010, Warsaw Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością witamna konferencji Nowe media w edukacji i składam na Państwa ręce program tego wydarzenia. Konferencja realizowana jest w ramach projektu How to webcast new media use in the efficient learning processes i stanowi jednocześnie jego podsumowanie. Podczas konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wyboru spośród 12 ciekawych wystąpień, które ułożone zostały w ścieżki tematyczne. O prelekcje poprosiliśmy polskich oraz zagranicznych ekspertów zajmujących się zdalnym kształceniem i możliwościami wykorzystania webcastów w edukacji. Będzie to nie tylko wiedza teoretyczna, lecz również praktyczna, wzbogacona o przykłady najlepszych praktyk. Pragnąc zachęcić Państwa do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy również do zadawania pytań naszym ekspertom, dyskusji kuluarowych, a także udziału w rozmowach prowadzonych przy stolikach tematycznych. Konferencja zamyka okres dwuletniej pracy realizowanej przez konsorcjum, w którego skład wchodziły: Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Adam Smith College, Czech Efficient Learning Node oraz IMOTEC. Chciałbym teraz podziękować partnerom za pracę oraz wysiłek, jaki włożyli w realizację projektu. Projekt How to Webcast nie zostałby zrealizowany także bez wsparcia Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci oraz finansowania Komisji Europejskiej. Cieszymy się, ze zdobyliśmy ich zaufanie i mieliśmy możliwość promowania zdalnej edukacji w Polsce i innych krajach UE. Dziękuję jednocześnie wszystkim organizacjom współpracującym przy projekcie i zapraszam do aktywnego udziału w konferencji. Z wyrazami szacunku, Dear Participants, It is my pleasure to welcome You on the New media in education conference. This conference is organized in the frame of How to webcast new media use in the efficient learning processes project. During the conference You have the opportunity to choose from 12 interesting lectures, divided into thematic categories. For delivering speeches we asked polish and foreign experts who specialize in distant learning and possibilities of using modern media in education. This will be not only theoretical knowledge, but also practical one, enriched with best practice examples in the area. Willing to encourage you to active participation in the conference we also invite You to asking questions to our experts, private discussions, as well as taking part in talks at the thematic tables. The conference closes the two year project that consortium consisting of Management Observatory Foundation, Adam Smith College, Czech Efficient Learning Node and IMOTEC has implemented. I would like to thank the partners for the work and effort they have put into the project. How to Webcast project would not have been done without the support from National Agency Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci and co-financing of the European Commission. We are glad that we have gained their confidence and have been given the possibility to disseminate the distant education in Poland and other EU countries. At the same time, I would like to thank all cooperating organizations that worked with us on the project and invite you to the active participation in the conference. With best regards, Krzysztof Zieliński Manager projektu How to webcast Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Zieliński How to Webcast Project Manager Management Observatory Foundation 3

4 WYKŁAD/LECTURE 10:00 10:45 Igor Bielobradek Deloitte Webcast jako kanał komunikacji marketingowej w branży usług profesjonalnych Webcast as a form of marketing communication in the professional services industry Internet już od dawna został pełnoprawnym kanałem komunikacji marketingowej i stałym elementem marketing mix. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji, kiedy to komunikacja w Internecie z jednokierunkowej (firma > klient) staje się dialogiem pomiędzy obiema stronami. Stało się to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi internetu oraz narzędzi Web 2.0 jednym z nich są webcasty (webinaria, szkolenia on line). Webcasty (szczególnie w branży usług B2B) pozwalają na nawiązanie relacji oraz generowanie leadów zasilających proces sprzedaży z szerszym gronem potencjalnych klientów niż było to możliwe dotychczas jednocześnie obniżając koszt dotarcia. Zapraszamy na wykład poświęcony webcastom jako narzędziu marketingowemu, podczas którego opowiemy co zrobić aby efektywnie wpierały one sprzedaż oraz stanowiły spójny element całości komunikacji marketingowej. Internet is fully fledged marketing communication channel and a part of marketing mix for some time already. Today we witness the next revolution, moving from one way communication (firm > client) to the bi directional dialogue. It was made possible by tremendous growth of the global network and new web 2.0 application one of them are webcasts. Webcasts (especially in B2B services industry) allow establishing relationship with even more potential clients it was previously possible and forge them into leads reducing cost per person at the same time. We would like to invite you for a lecture about webcasts as the marketing tool: How to effectively support sale funnel using webcasts and make them integral and coherent part or marketing communication strategy. Jak zidentyfikować potencjalnych klientów zainteresowanych Twoimi usługami? Jak webcast może uczynić twój proces sprzedaży jeszcze efektywniejszym? Jak zintegrować webcasty z ogólną komunikacją marketingową firmy? How to forge potential clients into leads using webcasts? How to support sale funnel? How to integrate webcasts with the marketing communication strategy? Igor Bielobradek odpowiedzialny za komunikację elektroniczną. Posiada 10 letnie doświadczenie w tym obszarze, które zdobył pracując w kraju i za granicą w Deloitte a wcześniej również w Arthur Andersen oraz Volskwagen Bank Direct. Igor Bielobradek responsible for electronic communication. He has 10 years old experience in that field, which he gain working in Poland and abroad in Deloitte, and earlier also in Arthur Andersen and Volkswagen Bank Direct. Deloitte to marka, pod którą pracują wspólnie dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc klientom usługi m.in. audytorskie, konsultingowe, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem oraz doradztwa podatkowego. SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE Deloitte is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management and tax services to selected clients. 4

5 Co musisz wiedzieć o planowaniu szkolenia webcast What do you have to know about webcast training Część osób realizujących szkolenia webcast stwierdza, że nie trzeba wiedzieć niczego szczególnego o ich przygotowaniu, a stosowane w nich podejście przypomina prowadzenie tradycyjnego szkolenia w sali. Inni uważają, że szkolenie webcast wymaga całkiem innego zakresu wiedzy i umiejętności, a standardowe podejście nie może się sprawdzić. Lokując się pomiędzy tymi ekstremami uważamy, że trener prowadzący szkolenie webcast musi posiadać, co najmniej garść informacji i wskazówek niezbędnych by takie szkolenie przygotować i poprowadzić dobrze. DYSKUSJA/DISCUSSION 10:00 10:45 ARIA HALL Some of people conducting webcast trainings concludes that they do not need to know anything special about its preparation, and what is more, approach used resembles the traditional training in the conference room. Others believe that the webcast training requires a completely different range of knowledge and skills, and the standard approach cannot be affirmed. Placing ourselves between these extremes, we believe that a webcast training provider must have at least some information and guidance necessary to prepare such training and lead it properly. Co to jest szkolenie webcast? Z jakich tematów szkolić? Jak zaplanować szkolenie webcast? What is a webcast training? If train, on what subject? How to plan the webcast straining? Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Zieliński Kierownik i ekspert w projekcie How to Webcast. Od 6 lat realizujący działania edukacyjne, rozwojowe, badawcze i doradcze dla firm, instytucji rynku pracy i administracji publicznej. Specjalizuje się w tematyce kompetencji trenerskich, wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT i nowych mediów w edukacji. Od 2007 Menedżer Działu projektów UE w Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Krzysztof Zieliński Leader and expert of the How to Webcast project. For 6 years, pursuing education, development, research and advisory activities for companies, labor market institutions and public administration. He specializes in the field of coaching competence, the use of modern ICT tools and new media in education. Since 2007, Manager of the EU projects Department in the Management Observatory Foundation. Piotr Maczuga ekspert ds. multimediów. Posiada 10 letnie doświadczenie w produkcji multimediów. Publikował m.in. w miesięczniku Kino, scenarzysta, reżyser (wspólnie z Agatą Lulkowską) polsko niemieckiego filmu dokumentalnego Young Local Hero, współautor scenariusza do krótkometrażowego filmu fabularnego Blisko (reż. Joanna Kaczmarek). Obecnie realizuje różnego rodzaju formy wideoedukacyjne. Piotr Maczuga Fundacja Obserwatorium Zarządzania Piotr Maczuga media expert. He has 10 years experience in multimedia production. He published, among others in the magazine Cinema, screenwriter and director (with Agata Lulkowska) Polish German documentary Young Local Hero, co writer of short fiction film Near (directed by Joanna Kaczmarek). Carries out various videoeducational forms. JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS 5

6 STUDIUM PRZYPADKU ORAZ DYSKUSJA/ CASE STUDY WITH DISCUSSION 10:00 10:45 Implementacja Metodyki nauczania poprzez webcast projekt Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Implementation of the Webcast training methodology project Return of the mothers after maternity leave into employment W pierwszej fazie wystąpienia autor dokona krótkiej charakterystyki projektu. Następnie przedstawi najczęściej spotykane oczekiwania i obawy związane z realizacją projektu, pojawiające się zazwyczaj przed jego rozpoczęciem. Poprzez prezentację szkolenia online podzielimy się doświadczeniami z realizacji projektu, zaprezentujemy wyniki ewaluacji projektu, zalety i wady realizacji szkoleń w małych i dużych grupach oraz wykorzystane narzędzia online. Spojrzymy w przyszłość jak edukacja zdalna może ewoluować i jakie szanse może przynieść trenerom i uczestnikom takich szkoleń. Jaroslav Čech Czech Efficient Learning Node The speech will start from short project description. After that the speaker will underline most common expectations and fears which usually occurs before the project starts. Another step will be presentation of online lector training: what we have learned from it, evaluation of feedback from lectors and students, education of large and small groups pros and cons, what tools were used for an online education. We look in the future of online learning guessing how it may evolve and what kind of chances may bring for educators and participants. Jaroslav Čech dyrektor zarządzający CELN od 2006 r. Pracował jako główny programista i analityk w BMW Muenchen. Stworzył firmę ChechIT oferującą aplikacje dla urządzeń mobilnych, która została odsprzedana amerykańskiemu inwestorowi. Pracował również jako dyrektor technologiczny w M.I.A. największej w Czechach firmie dostarczającej Internet, która została odkupiona przez Czeski Telecom. Przed rozpoczęciem kariery w branży komputerowej i informatycznej był zawodowym tenisistą. Jaroslav Čech works as CEO at CELN since He used to work as a Chief porgrammer and analyst in BMW in Muenchen, he owned company CheckIT developing application for mobile devices. This company was sold to US investors. He was also CTO in M.I.A. company, which was the greatest CZ internet startup and was sold to Czech Telecom. Before he started his career in computing and programming, he used to be a professional tennis player. CELN został założony 17 września 2002 r. jako organizacja pozarządowa. CELN stawia sobie za cel motywowanie instytucji edukacyjnych i publicznych do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych, narzędzi multimedialnych oraz online do nauczania na na wszystkich etapach edukacji szkolnej. CELN rozszerzyła swoją działalność również na inne sfery edukacji popierając wykorzystanie e learningu w edukacji dorosłych. Obecnie działalność CELN skupia się na promowaniu nauki języków obcych online za pośrednictwem platformy OLE oraz promocję w środowisku biznesowym platformy edukacyjnej ONIF. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT CELN, o.s. was founded in September 17th 2002 as a public association. Mission of CELN, o.s. is to encourage educational and public institutions to use effectively information technologies, multimedia tools and online content in frontal teaching both on elementary, secondary and tertiary school level. In the course of the time our association extended its activities to the other fields of education. Besides, CELN, o.s. also endorses e learning in the field of adult education and in commercial sphere. Promotion of ICT on the national and European level also includes participation in national and European Union projects. Presently our main activities focuses on support of online foreign language teaching via online communication platform OLE and promotion and support of communication platform ONIF for corporate environment. 6

7 Webcast perspektywa akademicka Webcast academic perspective Środowiska akademickie podchodzą do nowoczesnych form kształcenia raczej bez entuzjazmu. W praktyce akademickiej dominują tradycyjne zajęcia w postaci wykładów i ćwiczeń odbywających się w murach uczelni. Nie sprzyja unowocześnianiu edukacji także trudna od lat sytuacja finansowa uczelni. Stąd e Learning na uczelni to raczej wyjątek niż reguła. Z drugiej strony rosną wymagania studentów oczekujących czegoś więcej niż jedynie tradycyjne zajęcia. Klasyczny Webcast (transmisja w czasie rzeczywistym prezentacji zawierającej wideo, dźwięk i tekst z możliwością komunikacji zwrotnej) jest znakomitym narzędziem do prowadzenia seminariów bądź też konferencji (Webinar). W praktyce dydaktycznej Webcast może być wykorzystany również do prowadzenia konsultacji.duże znaczenie mają transmisje strumieniowe w postaci podcasingów (personal on demand broadcasting) screencasting i slidecasting. Academic approach to modern forms of education is rather reluctant. Practice is dominated by traditional academic classes in the form of lectures and exercises that take place within the walls of the university. Difficult financial situation of the universities also does not support the modernization of education. Hence, e Learning at the university is the exception rather than the rule. On the other hand, there are increasing expectations of students waiting for something more than just the traditional classes. Classical Webcast (real time presentation that contains video, audio and text with the possibility of feedback) is an excellent tool to conduct seminars or conferences (Webinar). In teaching practice Webcast can also be used to conduct the consultation. Streaming (screencasting and slidecsting) in the form of podcasts (personal on demand broadcasting) can play important role in education. REFERAT/ PRESENTATION 11:00 11:45 Robert Gajewski Politechnika Warszawska Czy można i trzeba unowocześnić edukację na uczelniach? Czy oprogramowanie open source jest kluczem do rozwiązania tego problemu? Jak zmienić mentalność nauczycieli akademickich? Should university education be modernized? Can open software help to solve the problem? Is it possible to change mentality of teachers? Dr hab. inz. R. Robert Gajewski jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi wykłady w zakresie technologii informacyjnych, algorytmiki i programowania oraz metod obliczeniowych w budownictwie. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje dwa główne obszary: (i) zastosowanie technik obliczeniowych w rozwiązywaniu problemów inzynierskich (computer aide engineering), oraz (ii) wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji i szkoleniach. R. Robert Gajewski, PhD, DSc, is an Associate Professor at the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology. He gives lectures in information technologies, computer sciences and computing in civil engineering. His research covers two main fields: (i) the application of computational techniques to engineering problems (computer aided engineering), and (ii) the usage of information and communication technologies in education and training. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej. Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering. The Faculty of Civil Engineering was founded in 1915 but its tradition date back to the beginning of 19th century. Students are taught at the specialization of Civil Engineering (engineering, MSc and PhD studies). The Faculty also offers English medium studies Civil Engineering. Moreover, the didactic offer includes postgraduate studies Management in Civil Engineering. SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE 7

8 WYKŁAD/LECTURE 11:00 11:45 ARIA HALL Marta Eichstaedt Trener biznesu i konsultant Zdobądź i utrzymaj uwagę uczestników webinarów i warsztatów online Draw and keep attention of participants of webinars and online trainings Wystąpienie ma na celu omówienie zasad dobrego projektowania i prowadzenia efektywnych webinarów i warsztatów online. Autorka przedstawi narzędzia dostępne w typowych programach do szkoleń online (whiteboard, chat, ankiety, testy, rozmowa) oraz narzędzia dostępne w bardziej zaawansowanych programach (wirtualne pokoje nauki, web safari, dzielenie aplikacji). Zaprezentowane zostaną ćwiczenia, które można stosować w czasie szkolenia w celu aktywizacji i motywacji uczestników, jak np. ice breaker jednocześnie mające na celu sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy oraz ćwiczenia do zastosowania na koniec spotkania, których celem jest podsumowanie oraz pozyskanie opinii uczestników o samym szkoleniu. Autorka omówi również wyzwania stojące przed trenerem w aspekcie motywowania uczestników oraz sposobów radzenia sobie z nimi. The goals of lecture are rules of designing and conducting efficient webinars and online trainings. The author will present typical tools available in the software (whiteboard, chat, quiz, questionnaire) and tools, which are available in more sophisticated solutions (virtual class rooms, web safari, application sharing). There will be also a presentation of exercises, which can be used by trainer in order to activate and motivate participants. There will be some ice breaker exercises presented and exercises which activate participants and allow them to review the new knowledge and some others, which can be implemented at the end of the training in order to sum up and evaluate it. Author will also present how to motivate participants underlining challenges for trainers and how to manage it. Jakie narzędzia aktywizacji uczestników szkolenia online ma do dyspozycji trener? Jakie narzędzia stosować w czasie warsztatu online a jakie w czasie webinaru? Jak motywować uczestników do współudziału w szkoleniu? Wyzwania i narzędzia. Which training tools are available for an online trainer? Which tools are suitable for online workshops and which for webinars? How to activate participants during online trainings? Challenges and tools. Marta Eichstaedt. Trener biznesu i konsultant, certyfikowany trener szkoleń on line (Daten + Dokumentation GmbH, Niemcy). Autorka bloga nt. szkoleń online (www.marta online. pl). Prowadzi szkolenia nt. prowadzenia webinarów i szkoleń online oraz marketingu i strategii. Ukończyła studia na wydziale zarządzania i marketingu oraz absolwentka germanistki. Posiada certyfikat Postgraduate Diploma in Marketing, wydany przez Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Ukończyła także Szkołę Trenerów Biznesu MATRIK. Marta Eichstaedt. Business Trainer and consultant, certified online trainer (Daten + Dokumentation GmbH, Germany). She is maintaining her blog about online trainings (www.marta online.pl). Marta is focused on how to conduct online trainings and trainings about marketing and strategy. She graduated marketing & management at German university. Owner of Postgraduate Diploma in Marketing issued by Chartered Institute of Marketing. She finished Matrik Business Trainer School. JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS Marta Eichstaedt prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma działa w obszarze szkoleń i doradztwa biznesowego. Marta Eichstaedt is running her own company. It is focused on business trainings and consulting. 8

9 Od 2005 do 2010: Jak Internet społecznościowy zmienił uczestników szkoleń? From 2005 to 2010: How the Social Internet Changed Our Learners? Od 2005 roku Internet rozwinął się do nieprawdopodobnych rozmiarów. Wykorzystanie dostępnych narzędzi społecznościowych stało się powszechne i osiągnęło niespotykany dotąd poziom. Procesy te ulokowały nowoczesne technologie w życiu codziennym szarego człowieka. Podczas warsztatu autor zaprezentuje pomysły oraz postara się zainspirować do dyskusji na temat tego jak zmiany wpłynęły na metody uczenia się i w jaki sposób edukatorzy mogą je wykorzystać w swojej pracy. WARSZTAT/WORKSHOP 11:00 11:45 Since 2005 the web has undergone arguably the greatest shift of use in it s history, with multi medias and social platforms taking over as a main portion of it s traffic. This has driven usage of the web to an all time high and embedded previously inconceivable activities involving this technology into the everyday lives of it s users. This workshop looks to present ideas and drive discussion around how this has effected the way people learn and how we as educators can embrace this. Jak ostatnie pięć lat szybkiego rozwoju internetu wpłynęło na uczniów? Jak wpłynęło to na nasze modele nauczania? Jak wpłynęło to na rozwój instytucji edukacyjnych? How have the last five years of rapid development in the offerings of the internet effect learners? How does this effect our models for teaching and learning? How does this effect the business of educational institutions? Calum Thomson Adam Smith College Calum Thomson w 2006 roku z wyróżnieniem ukończył Grays School of Art w Aberdeen (Szkocja) broniąc pracy licencjackiej Design in Digital Media. Po rozpoczęciu pracy jako projektant grafiki i multimediów dołączył Adam Smith College w 2008 roku jako wykładowca projektowania i multimediów. W ramach sektora uczelni wprowadzających rozwiązania edukacyjne online, został poproszony o koordynowanie działań w zakresie badań i rozwoju e learningu dla osób w branży artystycznej. Obecnie przeniósł się do kolegium koordynacji całego Działu Innowacji i Rozwoju elearningu podczas studiów MED w szkolnictwie wyższym. Calum Thomson graduated in 2006 from Grays School of Art in Aberdeen, Scotland, with a BSc Hons in Design for Digital Media. Having gone on to work as a graphics and multimedia designer, he joined Adam Smith College in early 2008 as a multimedia and design lecturer. As part of the colleges sector leading drive for online learning solutions, he was asked to coordinate activities regarding research and development into elearning for subjects in the creative industries. He has now moved on to while coordinate the college wide elearning Innovation and Development Unit while studying an MEd in Tertiary Education. Założony w 2005 roku przez managera Glenrothes College i Fife College, Adam Smith College jest obecnie trzecim co do wielkości uniwersytetem w Szkocji z około studentów i 900 pracownikami. Uniwersytet znajduje się w Fife i zdobył juz silną pozycję w społeczności w czterech głównych kampusach, w Kirkcaldy, Glenrothes i Leven, jak również w lokalnych ośrodkach kształcenia. Adam Smith College oferuje szeroki wachlarz kursów z różnych dziedzin, w tym, inżynieria i nauki ścisłe, informatyka, fryzjerstwo i kosmetyka, gospodarka i zarządzanie, budownictwo, sport i turystyka, edukacja i opieka społeczna i branża twórcza. Launched in 2005 from the merger of Glenrothes College and Fife College, Adam Smith College is the third largest in Scotland with approximately 35,000 students and 900 staff. The College, located in Fife, has a strong presence in the community with four main campuses, in Kirkcaldy, Glenrothes and Leven, as well as local learning centres. Adam Smith College offer a wide range of courses in a variety of subject areas including; engineering and science, computing, hair and beauty, business and management, construction, sports and tourism, education and care studies and creative industries. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT 9

10 STUDIUM PRZYPADKU/ CASE STUDY 10:00 10:45 Szymon Chodkowski TransmisjeOnline APC Webcasting u czyli odpowiedź na pytanie Ale Po Co organizować webcasty? The WEB of Webcasting answering the Why Even Bother? question Podczas gdy branża internetowa zastanawia się nad rolą mediów społecznościowych i geolokalizacji, rozwiązania do webcastingu zyskują na popularności i stają się nieodzownym narzędziem codziennej komunikacji z otoczeniem rynkowym oraz w ramach organizacji. Producenci rozwiązań prześcigają się w dodawaniu nowych funkcjonalności a marketerzy znajdują coraz to nowe zastosowania dla transmisji online. Z drugiej strony nadal wiele osób zadaje sobie pytanie dlaczego w ogóle powinno prowadzić webcasty, czy webcasting to właściwy sposób na realizację zamierzonych celów i na co należy zwrócić uwagę, aby osiągnąć jak największe korzyści. W trakcie wystąpienia zaprezentuję najciekawsze projekty z branży public i investor relations, HR i szkoleniowej ilustrujące praktyczne wykorzystanie webcastingu oraz osiągnięte rezultaty. While internet experts are discussing the influence of social media and location based services on our lives, webcasting solutions are gaining on popularity and becoming a native tool of market and in house communication the Software vendors develop and add further functions and marketers find more ways to use webcasting in their everyday activities. On the other hand, a lot of people still ask themselves if they should step into webcasting at all, whether webcasting is the right tool to achieve their goals and what should they pay attention to in order to succeed and not fail.the presentation s aim is the showcase of the most interesting case studies from PR, IR, HR and Training fields illustrating the practical use of webcasting and the results achieved. Czy webcasty to narzędzie dla mnie? Jakie cele mogę realizować wykorzystując webcasty? Jak wygląda cykl życia webcastu i na co zwrócić uwagę, aby w największym stopniu osiągnąć rezultat? Are webcasts the right tool for me? What goals can I achieve with webcasts? What is the lifecycle of a webcast and what should I pay attention to in order to succeed? Szymon Chodkowski. Pełniący do maja 2010 funkcję Dyrektora Sprzedaży, obecnie Product Manager TransmisjeOnline.pl. Wspólnie z Zarządem odpowiada za wytyczanie strategii rozwoju TransmisjeOnline.pl. Absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium Komunikacji Społecznej i Mediów Polskiej Akademii Nauk. Brał udział, jako prelegent w licznych wydarzeniach organizowanych przez IAB Polska, Gazeta.pl, Wydawnictwo Marketing w Praktyce, Fundację Internet PR, portal Epr.pl, Event Managers Club czy Uniwersytet Warszawski. Former Sales Director, currently Product Manager at TransmisjeOnline.pl. Along with the Board, responsible for developing the company s strategy. Institute of Applied Linguistics (The University of Warsaw) and Polish Academy of Science graduate, holds presentations about webcasting during seminars and conferences organised by IAB Polska, Gazeta.pl, Wydawnictwo Marketing w Praktyce, Fundacja Internet PR, EPR.pl, Event Managers Club and The University of Warsaw. SZKOLENIE WEBCAST CZYLI MARKETING PRZEZ WIEDZĘ WEBCAST TRAINING MARKETING THROUGH KNOWLEDGE TransmisjeOnline.pl to nr 1 na rynku komunikacji biznesowej online. Firma jako pierwsza w Polsce stworzyła i dostarczyła na rynek kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia konferencji i szkoleń na żywo przez Internet. Firma nie tylko przewiduje trendy, ale przede wszystkim stara się je aktywnie kreować stale rozwijając technologię. As far as webcasting and online communication is concerned TransmisjeOnline.pl is your #1 solution vendor. The Company was the first one to create and introduce onto the polish market an advanced solution for webconferencing and online webinars. Not only does the Company foresee the market trends, it also activly creates them while constantly developing its software and adding functionalities. 10

11 Opowieść o SEVAQ+, europejskiej inicjatywie samooceny jakości szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie The story of SEVAQ+ a European wide initiative for the Self evaluation of quality in technology enhanced learning WYKŁAD/LECTURE 12:00 12:45 ARIA HALL Zapewnienia jakości jest kluczowym priorytetem na poziomie UE, oraz głównym celem podprogramu Leonardo da Vinci. W kontekście Procesu Bolońskiego oraz Deklaracji Kopenhaskiej zapewnienie jakości zachodzi naturalnie szkolnictwie wyższym i sektorze firm szkoleniowych. Według Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością definicja samooceny odnosi się do kompleksowego, systematycznego i regularnego przegląd działalności organizacji oraz osiągniętych wyników. Proces samooceny pozwala organizacji wyraźnie dostrzec swoje mocne strony i obszary, w których można dokonać udoskonaleń i trwa do planowanych działań naprawczych, które są następnie monitorowane. SEVAQ+ jest narzędzie samooceny jakości w e learningu, nowoczesnych technologii w szkoleniach biznesowych i szkolnictwie wyższym. Narzędzie oferuje zarówno podstawowy zakres pytań jak i indywidualne możliwości rozbudowywania oceny oceny. Wyniki oceny są dostępne w czasie rzeczywistym w różnych formach, od wykresów radarowe dających natychmiastowy obraz, do danych pierwotnych możliwych do wykorzystania w innych aplikacjach. Quality assurance (QA) is a key priority at EU level, and a major focus of the Leonardo da Vinci subprogramme. In the context of the Bologna process and due to the Copenhagen Declaration QA has an envolving place in HE and VET. According to the European Foundation for Quality Management definition, self evaluation or self assessment refers to a comprehensive, systematic and regular review of an organization s activities and results referenced against the EFQM model. The self assessment process allows the organization to discern clearly its strengths and areas in which improvements can be made and culminates in planned improvement actions which are then monitored for progress. SEVAQ is a self evaluation tool of Quality in e learning in VET and HE. The tool offers both a core of questions and customised evaluation possibilities. Evaluation results are available in real time and in a variety of forms, from radar graphs giving an instant picture to raw data for importing into other applications. Adam Chmielewski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Co oznacza jakość szkoleń realizowanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii? Dlaczego warto mierzyć jakość tych szkoleń? Jaką rolę w pomiarze jakości odgrywa samoocena na poziomie: uczestnika, trenera, kierownika i menadżera szkoleń? What does quality of web enhanced learning mean? Why should we measure the quality of training? What role in the measurement of quality plays self evaluation or self assessment? Adam Chmielewski, kierownik projektów, wykładowca. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) Adam Chmielewski, project manager, lecturer. Maria Curie Sklodowska University in Lublin (UMCS) Doświadczony kierownik i konsultant zarządzania projektami. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu badania kapitału ludzkiego, szkolenia zawodowego i biznesowego. Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Experienced project manager and independent consultant in project management. Researcher human capital management, VET in many national and international projects. Lecturer at Macria Curie Sklodowska University in Lublin. JAK PROWADZIĆ SZKOLENIA WEBCAST HOW TO CONDUCT WEBCAST TRAININGS 11

12 WYKŁAD/LECTURE 12:00 12:45 7 sposobów zarządzania webcastami 7 tips for effective management of webcasts Budżet szkoleniowy organizacji często jest ograniczony, potrzeby szkoleniowe duże, a wybrana forma szkolenia nie zawsze okazuje się trafnie wybraną dla realizacji celów szkolenia. Autor zaprezentuje między innymi mapę e learningu korporacyjnego i omówi miejsce webcastu na tej mapie. Doświadczenie pokazuje, że nie musimy podejmować jakiś specjalnych kroków, żeby przygotować wykładowców do prowadzenia webcastu, przynajmniej nie zawsze, warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które mogą mieć istotny wpływ na efektywność szkoleń w formule webcastu. Organisation s training budget is often limited, the training needs are large, and the chosen form of training is not always the right choice for achieving the objectives of the training. Among others, the author will present the map of corporate e learning and will discuss the place of webcast on this map. Experience shows that we do not need to take any special steps to prepare teachers to conduct webcast, at least not always, but it is worth remembering a few rules, which may have a significant impact on the effectiveness of training in the webcast formula. Management of the recorded training can be an element of the process of knowledge management. Janusz Lenkiewicz mediakursy Jak stosować w szkoleniach webcasty, żeby dzięki nim szkolenia okazały się efektywne w realizacji celów szkolenia i pod względem kosztów? Jak uzupełniać webcastami tradycyjne szkolenia i inne formy e learningu w organizacji? Jak dobierać tematy do szkoleń w formule webcastu? How to use webcasts in trainings to facilitate the process of training and its cost? How to complete traditional training trainings and other forms of e learning in the organization by webcasts? How to choose topics for training in the formula of a webcast? Janusz Lenkiewicz doradca w zakresie technologii i metodyki e learningu, projektant kursów e learningowych. Od kilku lat kieruje zespołami projektowymi, które przygotowują i realizują szkolenia stacjonarne i e learningowe. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał programując i realizując szkolenia w bankowości. Pracował również jako wykładowca. Oprócz doświadczenia praktycznego, ma na swoim koncie wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje w prasie fachowej oraz literaturze dotyczącej e learningu. Janusz Lenkiewicz consultant in technology and e learning methodology, a designer of e learning courses. For several years directs the project teams which prepare and implement classroom and e learning training. Training experience gained when developing and implementing training in banking. He worked also as a lecturer. Apart from the practical experience, he spoke during scientific conferences, published in professional journals and e learning literature. mediakursy specjalizuje się w projektowaniu interaktywnych kursów e learningowych dostosowanych do potrzeb klienta. Oprócz tradycyjnych szkoleń e learningowych pomaga organizacjom zaoszczędzić czas i pieniądze wykorzystując rapid e learning. Wdraża dedykowane platformy e learningowe oraz w systemie ASP, a także dostarcza rozwiązań do prowadzenia webcastów i videokonferencji.wspiera organizacje i zapewniamy mentoring w zakresie wdrażania rozwiązań e learningowych największego na świecie dostawcy gotowych szkoleń SkillSoft. 12 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SZKOLEŃ WEBCAST MANAGEMENT OF WEBCAST TRAINING PROJECT mediakursy specializes in the design of interactive e learning courses tailored to customer needs. In addition to traditional e learning helps organizations save time and money by using rapid e learning. Implement a dedicated e learning platforms and in the system ASP, and also provides a solution to conduct videoconferences and webcasts. Supporting organizations and provide mentoring in the implementation of e learning solutions in the world s largest supplier of ready made training SkillSoft.

13 Projekt How to webcast new media use in the efficient learning process cele, działania, rezultaty. Wyniki badań realizowanych w ramach projektu Project How to webcast new media use in the efficient learning processes goals, activities, outcomes. Results from the survey conducted within the project WYKŁAD/LECTURE 13:40 14:00 How to webcast to 2 letni projekt finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. W kilku słowach przybliżę jego działania, produkty i rezultaty oraz zachęcę do ich wykorzystania. Przedstawię i zinterpretuję wyniki badania beneficjentów projektu i opowiem o naszych pomysłach na dalszą popularyzację nowych mediów w edukacji osób dorosłych. How to webcast is 2 year old project co financed from the Leonardo da Vinci Programme action Transfer of Innovation. In a few words I will describe activities, products and results and, what is more, I will encourage to use them. I will describe and interpret the results of the beneficiaries of the project and tell you about our ideas for further popularization of new media in adult education. Słów kilka o projekcie po co i co z tego? Co sądzimy o szkoleniach webcast wyniki badania beneficjentów projektu? Życie po projekcie nasze plany webcastowe Few words about Project why and what is it actually? What do we think about webcast trainings results of the survey? Life after project our webcast plans Krzysztof Zieliński Fundacja Obserwatorium Zarządzania Fundacja Obserwatorium Zarządzania realizuje badania, seminaria, konferencje związane z zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach, w tym szkoleń i rozwoju, klimatu i kultury organizacji, e businessu, nowych mediów, technologii w biznesie i edukacji biznesu, Siła Telemarketingu, Eduklaster) Management Observatory Foundation carries out research, seminars, conferences related to issues of business strategy, with particular emphasis on management of human capital in organizations, including training and development, climate and culture of the organization, e business, new media, technology in business and education revolution in business, Strength of Telemarketing, Eduklaster). 13

14 WYWIAD/INTERVIEW 13:40 14:00 Wywiad z Rogerem Courville m: wnioski z ostatnich badań nad webcastem Interview with Roger Courville: Insights from the Latest Webinar Research Spotkania online dają nowy zakres możliwości oraz wyzwań. Weź udział w spotkaniu z Rogerem Courville m, autorem książki The Virtual Presenter s Handbook, poznaj rezultaty badań nad preferencjami uczestników webcastów i dowiedz się jak trenerzy webcast mogą wykorzystywać je w swojej pracy. Presenting online brings a new set of opportunities...and challenges. Join Roger Courville, author of The Virtual Presenter s Handbook, for insight from his latest inquiry into the preferences of virtual audiences and what webcast presenters can learn from them. Co najbardziej motywuje ich do odpowiedzi na zaproszenie do webcastu edukacyjnego? Co ich angażuje i dlaczego akurat te cztery kategorie przyczyn: zawartość, projekt, mowa trenera, społeczność? Roger Courville 1080 Group Sp. z o.o. What is most likely to get them to respond to an invitation to an educational webcast What engages them and why in four categories: content, design, instructor delivery, and social? Roger Courville jest światowej sławy ekspertem i autorem ksiażki The Virtual Presenter s Handbook. Jego druga książka, Raise Your Webinar Engagement Quotient pojawi się już na jesieni. Roger jest założycielem i dyrektorem 1080 Group i pracuje z organizacjami na całym świecie ucząc managerów i ich pracowników jak używać szkoleń w sieci dla osiągnięcia najlepszych wyników biznesowych. Jako jedenastoletni weteran branży szkoleń online Roger przeszkolił ponad osób tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Publikując dla Workshifting.com, SpeakingAboutPresenting.com, Training Australia Magazine, PlannerWire, elearningguild dotarł do dziesiątek tysięcy odbiorców. Jego artykuł z 2008 r. Five Keys to Moving Training Online otrzymał nagrodę czytelników portalu TrainingZone.co.uk jako Top Download of the Year. Dłuższa biografia Rogera dostępna jest pod adresem courville.php Roger Courville is an internationally recognized author of The Virtual Presenter s Handbook. His second book, Raise Your Webinar Engagement Quotient, is due out later this year. Roger is co founder and principal at 1080 Group, and works with organizations worldwide teaching executives and their employees how to use web seminars to deliver business results. An eleven year veteran of the web seminar business, Roger has engaged more than 19,000 people in the last 12 months, and he s reached tens of thousands more with writing appearances for Workshifting. com, SpeakingAboutPresenting.com, Training Australia Magazine, PlannerWire, elearningguild, and more. His 2008 white paper Five Keys to Moving Training Online won TrainingZone.co.uk s Reader s Choice Award for Top Download of the Year. A longer, informational biography may be found at courville.php 1080 Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowa, trenerska i badawcza pomagająca organizacjom zaprojektować oraz dostarczyć interaktywne szkolenia online i programy Group ma na swoim koncie doświadczenia współpracy z setkami klientów, organizacją tysięcy szkoleń online i ponad milionem uczestników szkoleń Group, LLC is a training, coaching and research firm helping organisations design and deliver interactive webinar presentations and programs. The 1080 Group team has a collective experience that includes hundreds of clients; thousands of web seminars, and more than a million web seminar attendees. 14

15 4 powody dla których trenerzy boją się webinarów i dlaczego powinni przezwyciężyć ten strach 4 Reasons Trainers Hate Webinars and Why You Need to Get Over It Wielu doświadczonych managerów czuje się niepewnie w środowisku szkoleń online i unika prowadzenia szkoleń w formule webcastu czy webinaru. Podczas tego spotkania dowiemy się dlaczego inni trenerzy podejmują ten trud i poznamy wskazówki jak poczuć się komfortowo i zdobyć pewność siebie by pomóc sobie i swoim słuchaczom. WYKŁAD/LECTURE 14:10 14:45 Many experienced facilitators are uncomfortable presenting online and avoid doing training by webcast or webinar. In this session we ll examine why people struggle online and learn tips to gain comfort and confidence to help yourself and your learners. Dlaczego nawet dobrzy managerowie podejmują trud szkoleń online? Jakie są 4 powody dla których trenerzy są niechętni szkoleniom online? Jak można przezwyciężyć te wątpliwości? Why do even good facilitators struggle online? What are the 4 reasons trainers don t like delivering training via webinar? What are practical tips to overcome these concerns? Wayne Turmel jest mówcą, pisarzem i doświadczonym trenerem korporacyjnym. Jego publikacje to m.in. 6 weeks to a Great WEBINAR, 10 Steps to Successful Virtual Presentations (ukaże się w styczniu 2011 nakładem wydawnictwa ASTD Press) oraz niezliczone artykuły i wpisy na blogach. TrainingZone Magazine oraz Marshall Goldsmith uznały go za jednego z najlepszych ekspertów na swiecie w dziedzinie prezentacji, sprzedaży i zarządzania wirtualnym zespołem. Mieszka w Chicago, USA z żoną Joan, córką Norą i swoim biurowym towarzyszem, kotem Byronem. Wayne Turmel Great Web Meetings Wayne Turmel is a speaker, writer and experienced corporate trainer. His written work includes the books 6 Weeks to a Great Webinar, 10 Steps to Successful Virtual Presentations (coming out January, 2011 from ASTD Press) and countless articles and blogs. He s been recognized as one of the world s experts on presenting, selling and managing teams online by TrainingZone magazine and Marshall Goldsmith. He lives in the Chicago, USA area with his wife Joan, daughter Nora and his office mate, Byron the Demented Cockatiel Greatwebmeetings.com jest liderem w zakresie kształcenia umiejętności komunikacyjnych wymaganych by uczynić prezentacje w sieci naprawdę efektywnymi. Jeśli chciałbyś zarządzać zespołem pracowników, sprzedawać, szkolić lub prowadzić prezentacje online możemy pomóc ci w ocenie potrzeb i w rozwoju umiejętności potrzebnych do realizacji efektywnego zwrotu z inwestycji w technologię. Klienci Wayna to m. In. Amerykański Czerwony Krzyż, WeightWatchers i Cerebos Intl. Greatwebmeetings.com is one of the world s premiere sources for developing the human connection skills needed to make web presentations truly effective. If you re looking to manage teams, sell, train or present online we can help assess your needs and develop the skills you need to realized return on your technology investment. His clients include the American Red Cross, Weight- Watchers and Cerebos Intl. 15

16 PARTNERZY KONSORCJUM WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA MEDIA WSPÓŁPRACUJĄCE PARTNERZY WIDEO PARTNER TRANSMISJI Program konferencji Nowe media w edukacji How to Webcast new media use in the effi cient learning processes

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo