PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO"

Transkrypt

1 Polski Kongres ITS Rafał KUCHARSKI * PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO l. WSTĘP Artykuł przedstawia wybrane technologie ITS, które realizują zadania inteligentne w obrębie podsystemu komunikacji zbiorowej (ITS KZ 1 ). Artykuł, z racji swojej ograniczonej objętości, nie ma ambicji, by być kompleksowym źródłem informacji o wszystkich technologiach, które mogą tworzyć podsystem ITS KZ. Skupiono się na technologiach najbardziej obiecujących, które mogą tworzyć efektywny system w którym zadania pobierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji są zintegrowany dla realizacji założonych celów. Artykuł zakłada implicite tezę, że systemy detekcji i pobierania informacji są, lub w najbliższym czasie będą wystarczająco rozwinięte by dostarczać pełnej bazy danych przydatnej do działania systemu ITS. Zakłada również, że systemy komunikacji i przekazywania informacji spełniają stawiane im wymagania. Następną barierą w tworzeniu efektywnych systemów ITS KZ jest ograniczona możliwość wykorzystania pozyskanych informacji. Najbardziej interesujący jest więc rozwój narzędzi przetwarzania i obróbki informacji. Może to nastąpić przy użyciu dostępnych technologii, lub poprzez tworzenie nowych dedykowanych narzędzi odpowiedzialnych za przetwarzanie pozyskanej bazy informacji. Po rozwiązaniu tego problemu barierą mogą stać się możliwości technologii, które będą w stanie spożytkować pozyskane i przetworzone informacje. Narzędzia, które będą w stanie spożytkować przetworzone informacje (np. narzędzia wspomagające pracę organizatora transportu publicznego - pracę dyspozytorską, planowanie sieci, projektowanie rozkładów jazdy, etc.) są rozwinięte i dobrze zdefiniowane, ale jeszcze nie w pełni gotowe, by wykorzystać nowe możliwości. W obrębie tych narzędzi nacisk powinien być położony na stworzenie technologii umożliwiających wykorzystanie w nich dostępnych i odpowiednio przetworzonych informacji. Głównym źródłem informacji zawartych w referacie jest baza danych amerykańskiej agencji ITS (www.its.dot.gov), zawierająca obszerne zbiory dobrych praktyk, rejestry kosztów, korzyści i barier w realizacji. Pomocne są również publikowane przez agencję T3 webinars zapisy filmów szkoleniowych. Pomimo tego, że amerykańskie systemy transportu publicznego zazwyczaj nie są dobrym wzorem do naśladowania w europie, to jednak obszerna baza posegregowanych danych była dobrym źródłem informacji o technologiach, które mogą być po pewnych modyfikacjach stosowane w europejskich systemach transportu publicznego. II. PODSYSTEM ITS DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ UJĘCIE FUNKCJONALNE Jeśli celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów, to celem ogólnym dla podsystemu ITS KZ jest takie wykorzystanie dostępnych technologii by cel ogólny systemu komunikacji zbiorowej był realizowany jak najlepiej. Natomiast celem ogólny systemu ITS jest m.in. takie działanie, by cel ogólny podsystemu ITS KZ był realizowany jak najlepiej. Przy takiej funkcjonalnej definicji możliwe jest opisanie technologii podsystemu ITS KZ pod kątem realizacji jego celu ogólnego. Skrótową topologię podstawowego podsystemu ITS KZ można przedstawić następująco: * Politechnika Krakowska, student studiów doktoranckich; prowadzi działalność w ramach marki Intelligent Infrastructure personalizującej oprogramowanie transportowe i tworząc aplikacje wspomagające modelowanie 1 Podsystem ITS związany z Komunikacją Zbiorową nazywany jest tutaj dla przejrzystości ITS KZ.

2 R. Kucharski Rys.1 Przykładowa struktura podsystemu ITS KZ Podstawą systemu jest surowa baza danych o podaży (lokalizacja pojazdów) i popycie (np. bilet elektroniczny). Zanim informacje zostaną wykorzystane zostają przetworzone za pomocą mniej, lub bardziej złożonych narzędzi bazodanowych. Przetworzone informacje pozwalają zarządzać m.in. priorytetami, spójnością podróży, czy informacja pasażerską. Tak skrótowo można przedstawić podstawowy w pełni funkcjonalny podsystem ITS KZ, który może być rozszerzany o dodatkowe moduły. Opis technologii podzielono na trzy rozdziały: opis technologii odpowiedzialnych 1) za pozyskiwanie informacji, 2) za ich przetwarzanie, oraz 3) za ich wykorzystanie. III. TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Istnieje wiele potencjalnych źródeł informacji, które mogą zostać użyte w podsystemie ITS KZ. Część z nich powstała z myślą o innych systemach i jest jedynie wykorzystywana w systemach ITS (np. bazy GIS, bazy danych z biletów elektronicznych, wcześniejsze rozwiązania wspomagające działanie komunikacji zbiorowej), część z nich działa w systemie ITS dla komunikacji indywidualnej (informacja o czasie przejazdu po sieci), a część jest zaprojektowana specjalnie z myślą o podsystemie IST KZ. Informacje wykorzystywane w ITS KZ pozyskiwane są na różnych płaszczyznach. Podstawowe informacje są wspólne dla całego systemu ITS i mogą pochodzić np. z bazy danych GIS zawierającej informacje m.in. o sieci transportowej i zagospodarowaniu przestrzennym. Statyczne informacje o sieci pochodzą od przewoźnika i dotyczą realizacji procesu planowania sieci transportu zbiorowego (rozmieszczenie przystanków, marszrutyzacja, rozkład jazdy). Systemy detekcji ITS KZ dostarczają dodatkowych informacji o: realizacji zamierzeń planowania (za pomocą opisanych niżej systemów), oraz o faktycznym popycie (liczniki pasażerów, bilety elektroniczne). Dodatkowo system ITS KZ może korzystać z zewnętrznych źródeł informacji o stanie sieci (np. Traffic.com za pomocą RSS w USA dostarcza informacji o zatłoczeniu poszczególnych odcinków). Poniżej omówione są podstawowe technologie używane do pozyskiwania informacji dla ITS KZ: 3.1. Automatyczna Lokalizacja Pojazdów (Automatic Vehicle Location) Z technicznego punktu widzenia jest to system odpowiedzialny za pozyskanie informacji o pozycji pojazdu działający w czasie rzeczywistym, połączony z systemem komunikacji przekazującym pozyskaną informacje do odbiorcy (np. centrum sterowania, dyspozytorni, etc.). Z funkcjonalnego punktu widzenia w podsystemie ITS KZ oczekuje się, że technologia lokalizacji dostarczy informacji o położeniu każdego pojazdu z floty w czasie rzeczywistym. Systemy te wykorzystywane są w logistyce, zarządzaniu flotą, oraz w transporcie zbiorowym.

3 Przegląd możliwych technologii ITS dla transportu zbiorowego 3 Pozyskiwana informacja ma strukturę: pojazd (ID rozpoznawalne przez system, przyporządkowane do pojazdu, linii, kursu, brygady, etc.), miejsce (położenie w określonej projekcji geograficznej, zazwyczaj zgodnej z projekcją nadrzędną, wykorzystywaną w lokalnej bazie GIS), oraz czas Obecnie wykorzystuje się najczęściej technologie oparte o GPS, choć nie jest to metoda w pełni skuteczna i istnieje wiele sytuacji w których podana pozycja jest błędna (kaniony miejskie, gęsta zieleń, etc.). Wówczas korzysta się z metod pomocniczych, np. odometr za pomocą którego można aproksymować położenie odległością od początku trasy (dead-reckon, nawigacja zliczeniowa). Obecnie czynione starania nad zwiększeniem jakości lokalizacji (np. Cellular Floating Data) pozwalają mieć nadzieje, że dokładność takiego systemu będzie wystarczająca nawet dla podsystemu wymagającego największej precyzji, czyli dla potrzeb sterowania ruchem. Centrum zarządzania ruchem potrzebuje informacji o dokładnej informacji o zgłaszanym żądaniu priorytetu. Wymaga to określenia pozycji pojazdu z dokładnością do pasa ruchu i do konkretnego miejsca w kolejce. Zazwyczaj informacja w strukturze (pojazd, położenie, czas) generowana jest w pojeździe, przetworzenie i przechowywanie jej zależy od architektury systemu. Z uwagi na małą gęstość danych rozsądne jest przesyłanie ich na wyższy poziom, gdzie będą mogły zostać przetworzone. Jednocześnie pojazd może sam obliczać parametry swojej podróży potrzebne do zgłaszania żądania priorytetu (odchyłka od rozkładu jazdy). Takie rozwiązanie może być stosowane jedynie w systemach nadających priorytet bez odniesienia do całości systemu (jedynie na podstawie odchyłki), a nie w takich, gdzie wielokryterialne metody optymalizują jednocześnie kilka parametrów np. spójność podróży, zarządzają interwałami między pojazdami, minimalizacją emisji, etc. System w pojeździe może automatycznie przesyłać informacje do centrum w określonym interwale, lub po zajściu określonego zdarzenia, równie dobrze system może pytać pojazd o położenie w określonych sytuacjach. Systemy te dookreślają określony już przez operatora statyczny stan systemu. Operator określa rozkład jazdy na podstawie wiedzy o funkcjonowaniu systemu, a system AVL precyzuje informacje określając wielkość czynnika losowego wpływającego na nieoczekiwane zmiany. Dzięki temu system może pracować dokładniej, tzn. opierać się nie o bierną informacje o statycznym rozkładzie jazdy, ale o jego faktyczną realizacje, jako o realizacje procesu losowego o której mamy informacje w czasie rzeczywistym. Jest to więc zmiana jakościowa powodująca przeskok o poziom wyżej w zarządzaniu. Bez danych systemu AVL położenie pojazdu jest realizacją rozkładu jazdy i procesu losowego (nieokreśloność stany sieci), po jego zastosowaniu położenie jest odczytywane dokładnie, dzięki czemu nieokreśloność systemu powodująca odchyłki może być zmierzona i przedstawiona jako funkcja stanu sieci (jak w równaniu): Koszty: Według raportów RITA ITS średni koszt montażu systemu AVL (na podstawie 16 wdrożeń) wyniósł USD (wliczając w to koszty systemu zbierania danych). Korzyści: dostarczenie obszernej bazy danych o przejazdach, zwiększenie jakości rozkładu jazdy, zmniejszenie obciążenia operatora i kierowcy (informacja o pozycji), identyfikacja incydentów, dostarczenie danych do systemów informacji pasażerskiej, automatyczny zapis danych do bazy. Udokumentowane korzyści wynikające ze stosowania tego systemu to np.: realizacja rozkładu jazdy lepsza o 23% (Baltimore), 13% (Kansas), 4,4% Milwaukee,

4 R. Kucharski eliminacja kosztów pomiarów dodatkowych ( USD rocznie w Ontario), skrócenie czasu reakcji dyspozytora na incydent z 7-15 minut do 2-3 minut w Kansas, zmniejszenie liczby informacji przekazywanej przez kierowcę radiowo o 70% (Rochester) 3.2. Systemy Automatycznego Pobierania Opłat (Bilet Elektroniczny Systemy w których pasażer posiada kartę uprawniającą do przejazdu, która jest wykrywana w momencie wejścia i wyjścia z pojazdu mogą zostać wykorzystane jako bogate źródło informacji do systemów ITS KZ. Pożądane jest automatyczne pobieranie informacji w strukturze: (ID biletu, Pojazd, Czas, Wsiadł/Wysiadł). Systemy identyfikacji biletu mogą być bezobsługowe, bezdotykowe i nie muszą wymagać od pasażera żadnych dodatkowych czynności. Systemy automatycznego pobierania opłat zazwyczaj powstają z inicjatywy operatora w celu poprawienia jakości, zmniejszania kosztów i uzyskania przejrzystości dla analiz ekonomicznych. Niemniej jednak z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportowego systemy takie są bogatym źródłem informacji o popycie. Za pomocą danych pozyskanych z tego systemu operator, lub system wspomagający zarządzanie może uzyskać całą gamę pożądanych danych np. pasażerokilometry, napełnienie pojazdów, wybór trasy, częstość przejazdów, estymacja wag we wzorze na odczuwalny czas podróży, parametry modal-split, i wreszcie pełen model popytu (Martin Trépanier 2009). Systemy takie pobierają dane o określonym zdarzeniu w określonym miejscu, o określonym czasie, od określonego użytkownika. Użytkownik identyfikowany jest za pomocą rodzaju biletu (jednorazowy, sieciowy), lub za pomocą dodatkowych danych (wiek, płeć, etc. kwestia ochrony prywatności). Taka baza danych stwarza ogromny potencjał do całkowitego przedefiniowania modelowania popytu. Popyt dotychczas aproksymowany za pomocą podstawowych modeli, na podstawie niepełnej bazy danych może zostać skalibrowany do pełnej bazy danych o realizacji popytu. Pozwoli to zwiększyć dopasowanie podaży do popytu, a tym samym efektywność. Lepiej rozumiane będą mogły być zjawiska wyboru środka transportu, wpływu jakości podroży na wybór trasy, etc. Koszty: przykładowy koszt jednej karty, która umożliwia identyfikacje na odległość, to $2-5 za kartę plastikową i $0.3-1 za bilet papierowy, przy koszcie jednego odbiornika bezdotykowego $ (New Mexico) Korzyści: Przykładowo oszczędności uzyskiwane dzięki mniejszym wydatkom związanych pozyskiwaniem danych w Manchesterze szacowane są na 1,5 mln USD (pomimo tego, że uzyskuje się dane jakościowo znacznie lepsze i mogące stanowić znacznie lepsze źródło informacji) Systemy Liczenia Pasażerów W kontekście omówionych wyżej systemów automatycznego pobierania opłat z identyfikacją dla konkretnego biletu zdarzeń wsiadł i wysiadł systemy automatycznego liczenia pasażerów są znacznie mniej użyteczne. Wszystkie zadania przypisane systemowi automatycznego liczenia pasażerów mogą być zrealizowane przy zaawansowanym automatycznym systemie poboru opłat. System liczenia pasażerów dostarcza informacji postaci: (przystanek, wsiadło, wysiadło) z których można uzyskać informacje o aktualnym napełnieniu pojazdu. Jednak dla informacji o źródle i celu podróży takie informacje są niewystarczające (układ równań jest niedookreślony, posiada nieskończenie wiele rozwiązań). Dlatego należy rozważyć zasadność wprowadzania tego typu systemów i rozważyć rozszerzenie systemu identyfikacji biletów (kart pasażerów). Dane zbierane za pomocą podczerwieni, lub mat liczących (próby wykorzystania czujników ciśnienia w oponach). Systemy takie musza brać pod uwagę błąd pomiarowy wynikający z wypuszczania pasażerów na przystanku w zatłoczonym autobusie. Z punktu widzenia funkcjonalności całego systemu ITS KZ funkcjonalność tej technologii w całości zawiera się w technologii zaawansowanego biletu elektronicznego. Koszty: według informacji z 2003 roku koszt instalacji urządzenia automatycznie liczącego

5 Przegląd możliwych technologii ITS dla transportu zbiorowego 5 pasażerów to około 6-10 tyś $ 3.4. Informacja o stanie sieci Istotnym źródłem informacji dla podsystemu ITS KZ jest informacja o aktualnym stanie sieci drogowej. Zazwyczaj informacje te zbierane są przez podstawowy system ITS (dla potrzeb sterowania ruchem). Wspólnie z systemem AVL mogą one być wykorzystane dla zwiększenia jakości informacji pasażerskiej (estymacja czasu przyjazdu, spójność podróży) i dla polepszenia efektywności sterowania dyspozytorskiego. Koszty i korzyści związane z tym systemem odnoszą się głównie do funkcjonowania systemu sterowania ruchem, użycie ich w podsystemie ITS KZ dodatkowo podnosi ich efektywność. IV. TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA INFORMACJI Opisane wyżej systemy dostarczają surowych danych, których ilości zazwyczaj przekraczają możliwości ręcznej obróbki, czy analizy. Przykładowo sam system AVL dla rejonu Chicago (CTA) dostarcza 3,2 miliony informacji dziennie. Tak jak w każdym podsystemie ITS nadmiar danych jest problemem: operator jest w stanie wykorzystać jedynie niewielki odsetek zbieranych danych. Dlatego kluczowym zadaniem dla zwiększenia efektywności całego systemu jest zwiększenie użyteczności pozyskiwanych danych. Dane mogą być przetwarzane na różnych poziomach. Duży rozkwit technologii przetwarzania informacji w tym zastosowanie zaawansowanych metod inteligentnych (data mining, systemy eksperckie, systemy wspomagania decyzji) pozwala na zastosowanie ich w podsystemie ITS KZ, jest to bodaj najistotniejszy krok w celu wykorzystania pozyskiwanych informacji. Technologie mogą przetworzyć surowe dane o lokalizacji pojazdów w dane użyteczne, tzn.: realizacja rozkładu jazdy grupowanie się pojazdów realizacja priorytetu czas wymiany pasażerów zależność czasu przejazdu od dnia tygodnia Również dane o popycie mogą być przetworzone dane będące podstawą złożonego modelu popytu, tzn.: atrakcyjność linii, więźba ruchu, miejsca przesiadkowe, godziny szczytu, częstość podróży, czas oczekiwania na przesiadkę, najbardziej obciążone kursy. konkurencyjność oferta KZ w stosunku do KI Jest to jednak dopiero etap obrabiania surowych danych, a projektanci często próbują iść o krok dalej i wykorzystać bardziej złożone metody 4.1. Supporty Decyzyjne dla Komunikacji Zbiorowej (TODSS) Prawdopodobnie w niedługim czasie można będzie uznać, że technologie detekcji są na tyle rozwinięte, że dostarczają wszystkich informacji potrzebnych podsystemowi ITS KZ. Wówczas najprawdopodobniej najbardziej obiecującym polem do usprawnienia stanie się inteligentne wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie bogatych baz danych. Duże ilości informacji niemożliwe do objęcia przez pojedynczego operatora mogą zostać najpierw obrobione i przetłumaczone do użytecznej postaci za pomocą stosunkowo prostych narzędzi bazodanowych, jednak również wówczas liczba informacji może przekraczać możliwości decyzyjne operatora. Wówczas pojawia się pole do zastosowania narzędzi wspomagania decyzji i takie próby są prowadzone. Wymaganiem do wprowadzenia supportów decyzyjnych do systemu ITS

6 R. Kucharski KZ jest posiadanie funkcjonalnego systemu lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym, pożądana jest również informacja o popycie (automatyczne liczenie pasażerów, bilet elektroniczny). Systemy wspomagają działanie systemu dyspozytorskiego i dostarczają wskazówek do realizacji zadania sterowania w czasie rzeczywistym (np. DISCON), dodatkowo wyciągają wnioski przydatne do zarządzania i planowania w komunikacji zbiorowej. Potencjalne zastosowania suportów decyzyjnych to optymalizacja złożonych procesów transportowych (np. Transit Network Design Problem, Scheduling Problem, lub nawet połączenia ich w jeden problem optymalizacyjny zarządzany w czasie rzeczywistym). Koszty: Według informacji firmy wdrażającej suport decyzyjny dla Chicago (Webinar 2009) koszty wdrożenia to zaledwie ułamek kosztów związych z budową pełnego systemu AVL/CAD, jednak na poziomie B&R faktyczne koszty sa trudne do oszacowania, zapewne koszty gotowych produktów będą znacznie mniejsze niż korzyści. V. PODSYSTEM WYKORZYSTANIA INFORMACJI 5.1. Wspomagane Komputerowo Zarządzanie (Praca Dyspozytorni, Computer Aided Disptach System - CADS) Zazwyczaj istniejące centra zarządzania systemem komunikacji zbiorowej 2 działają już z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komputerowych wspomagających ich pracę. Bogata baza danych i baza wiedzy pozyskiwana i przetwarzana w systemie ITS KZ powinna zostać użyta i zintegrowana z systemem działającym w takim centrum. Pracę centrum można podzielić na trzy warstwy: sterowania, zarządzania i planowania. W każdej z tych warstw dostarczana baza danych jest potencjalną szansą na zwiększenie jakości pracy. Przytoczone technologie nie zmieniają podstawowego zakresu prac dyspozytora (reagowanie na zmiany w sieci, realizacja planowego rozkładu jazdy) i zespołu planistycznego (rozmieszczenie przystanków, marszrutyzacja, tworzenie rozkładu jazdy, tworzenie modeli popytu), ale istotnie polepszona baza danych wejściowych stwarza nowe możliwości. Praca dyspozytora może być wspomagana bazą danych, oraz powiązanym z nią systemem eksperckim. Wówczas praca Dyspozytora jest znacznie bardziej efektywna. CADS wykorzystywane są do: optymalizacji wykorzystania taboru (minimalizacja pustych przebiegów, minimalizacja strat czasu związanych z oczekiwaniem pasażerów) wspomagania przy reakcji na incydenty (decyzja po stronie operatora na podstawie sugestii systemu eksperckiego, realizowana przez CAD, informacje do brygad, pasażerów, zmiana przydziału pojazdów do tras, etc.) Po zintegrowaniu Centrum z systemem detekcji i reagowania w czasie rzeczywistym możliwości sterowania systemem są znacznie większe. Jeśli podsystem ITS KZ jest zintegrowany z systemem ITS wyposażonym w technologii rozpoznawania incydentów ruchowych, wówczas informacje o nich mogą być przekazane do CADS i wykorzystane albo automatycznie, albo ręcznie. Korzyści: Na podstawie zrealizowanych projektów pokazano, że zastosowanie takich systemów może prowadzić do: zmniejszenia wozokilometrów o 2-5% (Santa Clara), zwiększenie niezawodności systemów drzwi-do-drzwi do 81% (Peoria). 2 Ogólnie nazywam tu Centrum miejsce w topologii systemu zależne od jego architektury w którym realizowane są zadania sterowania, zarządzania i planowania systemem komunikacji zbiorowej. Może być po stronie operatora, może być po stronie przewoźnika, może być zintegrowane z systemem zarządzania ruchem, może być scentralizowane, lub rozproszone, połączone z systemem ITS, lub nie. W systemach ITS KZ powinno w czasie rzeczywistym reagować na zmiany w sieci.

7 Przegląd możliwych technologii ITS dla transportu zbiorowego 7 Koszty: Średni koszt takiego systemu to $50,000 z najtańszą realizacją za %56,000 i najdroższą za $261,000 (Ann Arbor s Transportation Authority) 5.2. Priorytet w Systemie Sterowania Ruchem System lokalizacji pojazdów pozwala na zgłoszenie żądania priorytetu przez pojazd komunikacji zbiorowej zbliżający się do węzła sterowanego (skrzyżowania, śluzy, dynamicznie przydzielanego pasa autobusowego). Wówczas system sterowania ruchem może przydzielić pojazdowi komunikacji zbiorowej priorytet: pasywny przydzielany na podstawie statycznej informacji o rozkładzie jazdy semiaktywne przydzielany na podstawie żądania priorytetu wysłanego w czasie rzeczywistym za pomocą systemu detekcji, realizujący optymalizacje przejazdu w założeniu optimum lokalnego (minimalizacja czasu przejazdu przez węzeł) za pomocą wydłużenia, lub skrócenia fazy, zmiany kolejności faz, włączenia dodatkowej fazy w sygnalizacji aktywne reagujące na żądanie priorytetu, ale w sensie optimum globalnego przy zachowaniu kryteriów optymalnego funkcjonowania linii komunikacji zbiorowej (kryterium regularności odstępów, minimalizacji odchyłki od rozkładu), oraz założeń wielokryterialnej optymalizacji całego systemu transportowego. Systemy te są powszechnie stosowane i szeroko opisywane, nie ma potrzeby, by szerzej je omawiać, jednak istotnym, ale praktycznie nie poruszanym tematem jest możliwość sprzężenia systemu automatycznego liczenia pasażerów z systemem udzielania priorytetu. Wówczas priorytet może nabrać innego znaczenia, mianowicie zamiast specjalnie traktować pojazd komunikacji zbiorowej z samego faktu, że nim jest. Można ważyć natężenie na każdej relacji popytem na niej, wówczas liczbę pojazdów komunikacji indywidualnej mnożono by przez otrzymany z badań średni współczynnik napełnienia, a pojazdy komunikacji zbiorowej przez faktyczną liczbę pasażerów uzyskaną dzięki systemowi automatycznego liczenia pasażerów. Dodatkowo pełna informacja o popycie (bilet elektroniczny) i podaży (AVL) w systemie komunikacji zbiorowej pozwoli optymalizować całość przemieszczeń. Wiedza o oczekiwaniach pochodzić będzie ze złożonego modelu popytu, który dostarczy kryteriów optymalizacji, a realizacje sterowania zapewnią sygnalizacje z priorytetem. Koszty: Przykładowa instalacja w Chattanooga, Tennessee obejmująca 27 pojazdów i 10 skrzyżowań kosztowała $250,000. Korzyści: Przykłady amerykańskie pokazują, że udzielanie priorytetu pojazdom komunikacji zbiorowej może spowodować zmniejszenie odchyłek od rozkładu o 18,5% (Arizona) Systemy Informacji Pasażerskiej Dzięki danym zbieranym w systemach detekcji i przetwarzanych w ramach ITS KZ pasażer może być na bieżąco informowany o realizacji interesujących go usług. Może to mieć miejsce na kilku płaszczyznach: standardowa off-line owa informacja o statycznym rozkładzie jazdy (tabliczka przystankowa, rozkład jazdy na witrynie operatora) realizacja rozkładu jazdy (wyświetlana na przystanku, wewnątrz pojazdu, lub u użytkownika w telefonie, komputerze) realizacja całej podróży z informacją o aktualnym najszybszym połączeniu z uwzględnieniem realizacji rozkładu jazdy (proponowane dynamicznie optymalne trasy) Następnym krokiem w systemach informacji pasażerskiej możliwym dzięki pozyskiwanej bazie danych jest podsystem odpowiedzialny za spójność podróży. Wówczas na podstawie dynamicznej informacji o stanie sieci system jest w stanie aktualizować trasę podróży (w wypadku przerwania połączenia spóźnienie na przesiadkę), lub będzie tak sterował systemem, by całość podróży była jak najkrótsza spotkanie na określonym węźle o określonym czasie. Koszty: podstawowy system dynamicznej informacji pasażerskiej zainstalowany na 13 przy-

8 R. Kucharski stankach VI. PODSUMOWANIE Dobry system ITS KZ to taki, który zbiera tyle informacji ile jest w stanie przetworzyć i efektywnie wykorzystać. Jeśli niskim kosztem dostępna jest pełna baza informacji, to należy inwestować w możliwości jej inteligentnego przetwarzania i wykorzystania. Dzięki temu system komunikacji zbiorowej będzie znacznie lepiej zidentyfikowany i zrozumiany, co pozwoli na zwiększenie jego jakości. Zwiększenie jakości odwzorowania podaży i jakości modelowania popytu pozwoli na lepsze dopasowanie systemu do potrzeb klientów, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności. W świetle pokazanych systemów realna staje się futurystyczna dziś wizja systemu optymalizującego przemieszczenia pasażerów od drzwi do drzwi, poprzez planowanie podróży, identyfikacje zagrożeń jej spójności, wskazówki w przesiadkach, aż do dopasowywania przebiegu tras do potrzeb pasażerów. Przedstawione ramy systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji mogą stanowić dobrą podstawę do tworzenia systemów dynamicznych (Flexible Bus Lines, Demand Responsive Transit System). Można optymalizować system jako wielopoziomowy problem realizacji podróży od drzwi do drzwi, w którym sieć działa w zależności od popytu aproksymowanego na podstawie systemu eksperckiego (baza danych historycznych), oraz popytu faktycznie zgłaszanego poprzez zapytania do serwera podróży. Wówczas informacja zwrotna do użytkownika na temat jego planu podroży byłaby jednocześnie realizacją zadania dyspozytorskiego. System taki mógłby działać wielopoziomowo: jako szkielet linii podstawowych (metro, tramwaj), oraz dodatkowych linii giętkich wzbudzanych wezwaniem. Wówczas niskim kosztem możliwe będzie realizować efektywne podróże od drzwi do drzwi. Celem zadania optymalizacyjnego w tym wypadku byłoby minimalizowanie czasu związanego z podróżą o zgłaszanym źródle i celu w danym czasie. Wymaga to po pierwsze systemu pozyskiwania informacji, ale przede wszystkim narzędzi do przetwarzania, wnioskowania i podejmowania decyzji. Literatura [1] Adamski, Andrzej. Priorytetowe sterowanie w transporcie publicznym z wykorzystaniem metod Piacon-Discon, Transport Miejski i Regionalny 04/2006. [2] Boyle, Daniel. TCRP Synthesis 77. Passanger Counting Systems,, Transportation Research Board [3] Chira-Chavala, Ted, G.D. Gosling, and Christoffel Venter. Advanced Paratransit System: An application of Digital Map, Automated Vehicle Scheduling and Vehicle Location Systems. Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley [4] [5] Kessler, David. TCRP Synthesis 57. Computer- Aided Scheduling and Dispatch in Demand- Responsive Transit Services. Transportation Research Board [6] Pagano, A.M., and Paul Metaxatos. Computer-Aided Scheduling and Dispatch System: Impacts on Operation and Coordination. Urban Transportation Center, University of Illinois at Chicago, [7] Trépanier, Martin; Morency, Catherine; Agard, Bruno. Calculation of Transit Performance Measures Using Smartcard Data, Ecole Polytechnique de Montréal, Journal of Public Transportation, Vol. 12, No. 1, 2009 [8] Transit Operation Desicion Support System, Demonstration Overwiev, T3 Webinar,

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Artykuł do miesięcznika Autobusy 1. Temat: System dynamicznej informacji pasażerskiej 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo