PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO"

Transkrypt

1 Polski Kongres ITS Rafał KUCHARSKI * PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO l. WSTĘP Artykuł przedstawia wybrane technologie ITS, które realizują zadania inteligentne w obrębie podsystemu komunikacji zbiorowej (ITS KZ 1 ). Artykuł, z racji swojej ograniczonej objętości, nie ma ambicji, by być kompleksowym źródłem informacji o wszystkich technologiach, które mogą tworzyć podsystem ITS KZ. Skupiono się na technologiach najbardziej obiecujących, które mogą tworzyć efektywny system w którym zadania pobierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji są zintegrowany dla realizacji założonych celów. Artykuł zakłada implicite tezę, że systemy detekcji i pobierania informacji są, lub w najbliższym czasie będą wystarczająco rozwinięte by dostarczać pełnej bazy danych przydatnej do działania systemu ITS. Zakłada również, że systemy komunikacji i przekazywania informacji spełniają stawiane im wymagania. Następną barierą w tworzeniu efektywnych systemów ITS KZ jest ograniczona możliwość wykorzystania pozyskanych informacji. Najbardziej interesujący jest więc rozwój narzędzi przetwarzania i obróbki informacji. Może to nastąpić przy użyciu dostępnych technologii, lub poprzez tworzenie nowych dedykowanych narzędzi odpowiedzialnych za przetwarzanie pozyskanej bazy informacji. Po rozwiązaniu tego problemu barierą mogą stać się możliwości technologii, które będą w stanie spożytkować pozyskane i przetworzone informacje. Narzędzia, które będą w stanie spożytkować przetworzone informacje (np. narzędzia wspomagające pracę organizatora transportu publicznego - pracę dyspozytorską, planowanie sieci, projektowanie rozkładów jazdy, etc.) są rozwinięte i dobrze zdefiniowane, ale jeszcze nie w pełni gotowe, by wykorzystać nowe możliwości. W obrębie tych narzędzi nacisk powinien być położony na stworzenie technologii umożliwiających wykorzystanie w nich dostępnych i odpowiednio przetworzonych informacji. Głównym źródłem informacji zawartych w referacie jest baza danych amerykańskiej agencji ITS (www.its.dot.gov), zawierająca obszerne zbiory dobrych praktyk, rejestry kosztów, korzyści i barier w realizacji. Pomocne są również publikowane przez agencję T3 webinars zapisy filmów szkoleniowych. Pomimo tego, że amerykańskie systemy transportu publicznego zazwyczaj nie są dobrym wzorem do naśladowania w europie, to jednak obszerna baza posegregowanych danych była dobrym źródłem informacji o technologiach, które mogą być po pewnych modyfikacjach stosowane w europejskich systemach transportu publicznego. II. PODSYSTEM ITS DLA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ UJĘCIE FUNKCJONALNE Jeśli celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów, to celem ogólnym dla podsystemu ITS KZ jest takie wykorzystanie dostępnych technologii by cel ogólny systemu komunikacji zbiorowej był realizowany jak najlepiej. Natomiast celem ogólny systemu ITS jest m.in. takie działanie, by cel ogólny podsystemu ITS KZ był realizowany jak najlepiej. Przy takiej funkcjonalnej definicji możliwe jest opisanie technologii podsystemu ITS KZ pod kątem realizacji jego celu ogólnego. Skrótową topologię podstawowego podsystemu ITS KZ można przedstawić następująco: * Politechnika Krakowska, student studiów doktoranckich; prowadzi działalność w ramach marki Intelligent Infrastructure personalizującej oprogramowanie transportowe i tworząc aplikacje wspomagające modelowanie 1 Podsystem ITS związany z Komunikacją Zbiorową nazywany jest tutaj dla przejrzystości ITS KZ.

2 R. Kucharski Rys.1 Przykładowa struktura podsystemu ITS KZ Podstawą systemu jest surowa baza danych o podaży (lokalizacja pojazdów) i popycie (np. bilet elektroniczny). Zanim informacje zostaną wykorzystane zostają przetworzone za pomocą mniej, lub bardziej złożonych narzędzi bazodanowych. Przetworzone informacje pozwalają zarządzać m.in. priorytetami, spójnością podróży, czy informacja pasażerską. Tak skrótowo można przedstawić podstawowy w pełni funkcjonalny podsystem ITS KZ, który może być rozszerzany o dodatkowe moduły. Opis technologii podzielono na trzy rozdziały: opis technologii odpowiedzialnych 1) za pozyskiwanie informacji, 2) za ich przetwarzanie, oraz 3) za ich wykorzystanie. III. TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Istnieje wiele potencjalnych źródeł informacji, które mogą zostać użyte w podsystemie ITS KZ. Część z nich powstała z myślą o innych systemach i jest jedynie wykorzystywana w systemach ITS (np. bazy GIS, bazy danych z biletów elektronicznych, wcześniejsze rozwiązania wspomagające działanie komunikacji zbiorowej), część z nich działa w systemie ITS dla komunikacji indywidualnej (informacja o czasie przejazdu po sieci), a część jest zaprojektowana specjalnie z myślą o podsystemie IST KZ. Informacje wykorzystywane w ITS KZ pozyskiwane są na różnych płaszczyznach. Podstawowe informacje są wspólne dla całego systemu ITS i mogą pochodzić np. z bazy danych GIS zawierającej informacje m.in. o sieci transportowej i zagospodarowaniu przestrzennym. Statyczne informacje o sieci pochodzą od przewoźnika i dotyczą realizacji procesu planowania sieci transportu zbiorowego (rozmieszczenie przystanków, marszrutyzacja, rozkład jazdy). Systemy detekcji ITS KZ dostarczają dodatkowych informacji o: realizacji zamierzeń planowania (za pomocą opisanych niżej systemów), oraz o faktycznym popycie (liczniki pasażerów, bilety elektroniczne). Dodatkowo system ITS KZ może korzystać z zewnętrznych źródeł informacji o stanie sieci (np. Traffic.com za pomocą RSS w USA dostarcza informacji o zatłoczeniu poszczególnych odcinków). Poniżej omówione są podstawowe technologie używane do pozyskiwania informacji dla ITS KZ: 3.1. Automatyczna Lokalizacja Pojazdów (Automatic Vehicle Location) Z technicznego punktu widzenia jest to system odpowiedzialny za pozyskanie informacji o pozycji pojazdu działający w czasie rzeczywistym, połączony z systemem komunikacji przekazującym pozyskaną informacje do odbiorcy (np. centrum sterowania, dyspozytorni, etc.). Z funkcjonalnego punktu widzenia w podsystemie ITS KZ oczekuje się, że technologia lokalizacji dostarczy informacji o położeniu każdego pojazdu z floty w czasie rzeczywistym. Systemy te wykorzystywane są w logistyce, zarządzaniu flotą, oraz w transporcie zbiorowym.

3 Przegląd możliwych technologii ITS dla transportu zbiorowego 3 Pozyskiwana informacja ma strukturę: pojazd (ID rozpoznawalne przez system, przyporządkowane do pojazdu, linii, kursu, brygady, etc.), miejsce (położenie w określonej projekcji geograficznej, zazwyczaj zgodnej z projekcją nadrzędną, wykorzystywaną w lokalnej bazie GIS), oraz czas Obecnie wykorzystuje się najczęściej technologie oparte o GPS, choć nie jest to metoda w pełni skuteczna i istnieje wiele sytuacji w których podana pozycja jest błędna (kaniony miejskie, gęsta zieleń, etc.). Wówczas korzysta się z metod pomocniczych, np. odometr za pomocą którego można aproksymować położenie odległością od początku trasy (dead-reckon, nawigacja zliczeniowa). Obecnie czynione starania nad zwiększeniem jakości lokalizacji (np. Cellular Floating Data) pozwalają mieć nadzieje, że dokładność takiego systemu będzie wystarczająca nawet dla podsystemu wymagającego największej precyzji, czyli dla potrzeb sterowania ruchem. Centrum zarządzania ruchem potrzebuje informacji o dokładnej informacji o zgłaszanym żądaniu priorytetu. Wymaga to określenia pozycji pojazdu z dokładnością do pasa ruchu i do konkretnego miejsca w kolejce. Zazwyczaj informacja w strukturze (pojazd, położenie, czas) generowana jest w pojeździe, przetworzenie i przechowywanie jej zależy od architektury systemu. Z uwagi na małą gęstość danych rozsądne jest przesyłanie ich na wyższy poziom, gdzie będą mogły zostać przetworzone. Jednocześnie pojazd może sam obliczać parametry swojej podróży potrzebne do zgłaszania żądania priorytetu (odchyłka od rozkładu jazdy). Takie rozwiązanie może być stosowane jedynie w systemach nadających priorytet bez odniesienia do całości systemu (jedynie na podstawie odchyłki), a nie w takich, gdzie wielokryterialne metody optymalizują jednocześnie kilka parametrów np. spójność podróży, zarządzają interwałami między pojazdami, minimalizacją emisji, etc. System w pojeździe może automatycznie przesyłać informacje do centrum w określonym interwale, lub po zajściu określonego zdarzenia, równie dobrze system może pytać pojazd o położenie w określonych sytuacjach. Systemy te dookreślają określony już przez operatora statyczny stan systemu. Operator określa rozkład jazdy na podstawie wiedzy o funkcjonowaniu systemu, a system AVL precyzuje informacje określając wielkość czynnika losowego wpływającego na nieoczekiwane zmiany. Dzięki temu system może pracować dokładniej, tzn. opierać się nie o bierną informacje o statycznym rozkładzie jazdy, ale o jego faktyczną realizacje, jako o realizacje procesu losowego o której mamy informacje w czasie rzeczywistym. Jest to więc zmiana jakościowa powodująca przeskok o poziom wyżej w zarządzaniu. Bez danych systemu AVL położenie pojazdu jest realizacją rozkładu jazdy i procesu losowego (nieokreśloność stany sieci), po jego zastosowaniu położenie jest odczytywane dokładnie, dzięki czemu nieokreśloność systemu powodująca odchyłki może być zmierzona i przedstawiona jako funkcja stanu sieci (jak w równaniu): Koszty: Według raportów RITA ITS średni koszt montażu systemu AVL (na podstawie 16 wdrożeń) wyniósł USD (wliczając w to koszty systemu zbierania danych). Korzyści: dostarczenie obszernej bazy danych o przejazdach, zwiększenie jakości rozkładu jazdy, zmniejszenie obciążenia operatora i kierowcy (informacja o pozycji), identyfikacja incydentów, dostarczenie danych do systemów informacji pasażerskiej, automatyczny zapis danych do bazy. Udokumentowane korzyści wynikające ze stosowania tego systemu to np.: realizacja rozkładu jazdy lepsza o 23% (Baltimore), 13% (Kansas), 4,4% Milwaukee,

4 R. Kucharski eliminacja kosztów pomiarów dodatkowych ( USD rocznie w Ontario), skrócenie czasu reakcji dyspozytora na incydent z 7-15 minut do 2-3 minut w Kansas, zmniejszenie liczby informacji przekazywanej przez kierowcę radiowo o 70% (Rochester) 3.2. Systemy Automatycznego Pobierania Opłat (Bilet Elektroniczny Systemy w których pasażer posiada kartę uprawniającą do przejazdu, która jest wykrywana w momencie wejścia i wyjścia z pojazdu mogą zostać wykorzystane jako bogate źródło informacji do systemów ITS KZ. Pożądane jest automatyczne pobieranie informacji w strukturze: (ID biletu, Pojazd, Czas, Wsiadł/Wysiadł). Systemy identyfikacji biletu mogą być bezobsługowe, bezdotykowe i nie muszą wymagać od pasażera żadnych dodatkowych czynności. Systemy automatycznego pobierania opłat zazwyczaj powstają z inicjatywy operatora w celu poprawienia jakości, zmniejszania kosztów i uzyskania przejrzystości dla analiz ekonomicznych. Niemniej jednak z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportowego systemy takie są bogatym źródłem informacji o popycie. Za pomocą danych pozyskanych z tego systemu operator, lub system wspomagający zarządzanie może uzyskać całą gamę pożądanych danych np. pasażerokilometry, napełnienie pojazdów, wybór trasy, częstość przejazdów, estymacja wag we wzorze na odczuwalny czas podróży, parametry modal-split, i wreszcie pełen model popytu (Martin Trépanier 2009). Systemy takie pobierają dane o określonym zdarzeniu w określonym miejscu, o określonym czasie, od określonego użytkownika. Użytkownik identyfikowany jest za pomocą rodzaju biletu (jednorazowy, sieciowy), lub za pomocą dodatkowych danych (wiek, płeć, etc. kwestia ochrony prywatności). Taka baza danych stwarza ogromny potencjał do całkowitego przedefiniowania modelowania popytu. Popyt dotychczas aproksymowany za pomocą podstawowych modeli, na podstawie niepełnej bazy danych może zostać skalibrowany do pełnej bazy danych o realizacji popytu. Pozwoli to zwiększyć dopasowanie podaży do popytu, a tym samym efektywność. Lepiej rozumiane będą mogły być zjawiska wyboru środka transportu, wpływu jakości podroży na wybór trasy, etc. Koszty: przykładowy koszt jednej karty, która umożliwia identyfikacje na odległość, to $2-5 za kartę plastikową i $0.3-1 za bilet papierowy, przy koszcie jednego odbiornika bezdotykowego $ (New Mexico) Korzyści: Przykładowo oszczędności uzyskiwane dzięki mniejszym wydatkom związanych pozyskiwaniem danych w Manchesterze szacowane są na 1,5 mln USD (pomimo tego, że uzyskuje się dane jakościowo znacznie lepsze i mogące stanowić znacznie lepsze źródło informacji) Systemy Liczenia Pasażerów W kontekście omówionych wyżej systemów automatycznego pobierania opłat z identyfikacją dla konkretnego biletu zdarzeń wsiadł i wysiadł systemy automatycznego liczenia pasażerów są znacznie mniej użyteczne. Wszystkie zadania przypisane systemowi automatycznego liczenia pasażerów mogą być zrealizowane przy zaawansowanym automatycznym systemie poboru opłat. System liczenia pasażerów dostarcza informacji postaci: (przystanek, wsiadło, wysiadło) z których można uzyskać informacje o aktualnym napełnieniu pojazdu. Jednak dla informacji o źródle i celu podróży takie informacje są niewystarczające (układ równań jest niedookreślony, posiada nieskończenie wiele rozwiązań). Dlatego należy rozważyć zasadność wprowadzania tego typu systemów i rozważyć rozszerzenie systemu identyfikacji biletów (kart pasażerów). Dane zbierane za pomocą podczerwieni, lub mat liczących (próby wykorzystania czujników ciśnienia w oponach). Systemy takie musza brać pod uwagę błąd pomiarowy wynikający z wypuszczania pasażerów na przystanku w zatłoczonym autobusie. Z punktu widzenia funkcjonalności całego systemu ITS KZ funkcjonalność tej technologii w całości zawiera się w technologii zaawansowanego biletu elektronicznego. Koszty: według informacji z 2003 roku koszt instalacji urządzenia automatycznie liczącego

5 Przegląd możliwych technologii ITS dla transportu zbiorowego 5 pasażerów to około 6-10 tyś $ 3.4. Informacja o stanie sieci Istotnym źródłem informacji dla podsystemu ITS KZ jest informacja o aktualnym stanie sieci drogowej. Zazwyczaj informacje te zbierane są przez podstawowy system ITS (dla potrzeb sterowania ruchem). Wspólnie z systemem AVL mogą one być wykorzystane dla zwiększenia jakości informacji pasażerskiej (estymacja czasu przyjazdu, spójność podróży) i dla polepszenia efektywności sterowania dyspozytorskiego. Koszty i korzyści związane z tym systemem odnoszą się głównie do funkcjonowania systemu sterowania ruchem, użycie ich w podsystemie ITS KZ dodatkowo podnosi ich efektywność. IV. TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA INFORMACJI Opisane wyżej systemy dostarczają surowych danych, których ilości zazwyczaj przekraczają możliwości ręcznej obróbki, czy analizy. Przykładowo sam system AVL dla rejonu Chicago (CTA) dostarcza 3,2 miliony informacji dziennie. Tak jak w każdym podsystemie ITS nadmiar danych jest problemem: operator jest w stanie wykorzystać jedynie niewielki odsetek zbieranych danych. Dlatego kluczowym zadaniem dla zwiększenia efektywności całego systemu jest zwiększenie użyteczności pozyskiwanych danych. Dane mogą być przetwarzane na różnych poziomach. Duży rozkwit technologii przetwarzania informacji w tym zastosowanie zaawansowanych metod inteligentnych (data mining, systemy eksperckie, systemy wspomagania decyzji) pozwala na zastosowanie ich w podsystemie ITS KZ, jest to bodaj najistotniejszy krok w celu wykorzystania pozyskiwanych informacji. Technologie mogą przetworzyć surowe dane o lokalizacji pojazdów w dane użyteczne, tzn.: realizacja rozkładu jazdy grupowanie się pojazdów realizacja priorytetu czas wymiany pasażerów zależność czasu przejazdu od dnia tygodnia Również dane o popycie mogą być przetworzone dane będące podstawą złożonego modelu popytu, tzn.: atrakcyjność linii, więźba ruchu, miejsca przesiadkowe, godziny szczytu, częstość podróży, czas oczekiwania na przesiadkę, najbardziej obciążone kursy. konkurencyjność oferta KZ w stosunku do KI Jest to jednak dopiero etap obrabiania surowych danych, a projektanci często próbują iść o krok dalej i wykorzystać bardziej złożone metody 4.1. Supporty Decyzyjne dla Komunikacji Zbiorowej (TODSS) Prawdopodobnie w niedługim czasie można będzie uznać, że technologie detekcji są na tyle rozwinięte, że dostarczają wszystkich informacji potrzebnych podsystemowi ITS KZ. Wówczas najprawdopodobniej najbardziej obiecującym polem do usprawnienia stanie się inteligentne wspomaganie podejmowania decyzji na podstawie bogatych baz danych. Duże ilości informacji niemożliwe do objęcia przez pojedynczego operatora mogą zostać najpierw obrobione i przetłumaczone do użytecznej postaci za pomocą stosunkowo prostych narzędzi bazodanowych, jednak również wówczas liczba informacji może przekraczać możliwości decyzyjne operatora. Wówczas pojawia się pole do zastosowania narzędzi wspomagania decyzji i takie próby są prowadzone. Wymaganiem do wprowadzenia supportów decyzyjnych do systemu ITS

6 R. Kucharski KZ jest posiadanie funkcjonalnego systemu lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym, pożądana jest również informacja o popycie (automatyczne liczenie pasażerów, bilet elektroniczny). Systemy wspomagają działanie systemu dyspozytorskiego i dostarczają wskazówek do realizacji zadania sterowania w czasie rzeczywistym (np. DISCON), dodatkowo wyciągają wnioski przydatne do zarządzania i planowania w komunikacji zbiorowej. Potencjalne zastosowania suportów decyzyjnych to optymalizacja złożonych procesów transportowych (np. Transit Network Design Problem, Scheduling Problem, lub nawet połączenia ich w jeden problem optymalizacyjny zarządzany w czasie rzeczywistym). Koszty: Według informacji firmy wdrażającej suport decyzyjny dla Chicago (Webinar 2009) koszty wdrożenia to zaledwie ułamek kosztów związych z budową pełnego systemu AVL/CAD, jednak na poziomie B&R faktyczne koszty sa trudne do oszacowania, zapewne koszty gotowych produktów będą znacznie mniejsze niż korzyści. V. PODSYSTEM WYKORZYSTANIA INFORMACJI 5.1. Wspomagane Komputerowo Zarządzanie (Praca Dyspozytorni, Computer Aided Disptach System - CADS) Zazwyczaj istniejące centra zarządzania systemem komunikacji zbiorowej 2 działają już z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komputerowych wspomagających ich pracę. Bogata baza danych i baza wiedzy pozyskiwana i przetwarzana w systemie ITS KZ powinna zostać użyta i zintegrowana z systemem działającym w takim centrum. Pracę centrum można podzielić na trzy warstwy: sterowania, zarządzania i planowania. W każdej z tych warstw dostarczana baza danych jest potencjalną szansą na zwiększenie jakości pracy. Przytoczone technologie nie zmieniają podstawowego zakresu prac dyspozytora (reagowanie na zmiany w sieci, realizacja planowego rozkładu jazdy) i zespołu planistycznego (rozmieszczenie przystanków, marszrutyzacja, tworzenie rozkładu jazdy, tworzenie modeli popytu), ale istotnie polepszona baza danych wejściowych stwarza nowe możliwości. Praca dyspozytora może być wspomagana bazą danych, oraz powiązanym z nią systemem eksperckim. Wówczas praca Dyspozytora jest znacznie bardziej efektywna. CADS wykorzystywane są do: optymalizacji wykorzystania taboru (minimalizacja pustych przebiegów, minimalizacja strat czasu związanych z oczekiwaniem pasażerów) wspomagania przy reakcji na incydenty (decyzja po stronie operatora na podstawie sugestii systemu eksperckiego, realizowana przez CAD, informacje do brygad, pasażerów, zmiana przydziału pojazdów do tras, etc.) Po zintegrowaniu Centrum z systemem detekcji i reagowania w czasie rzeczywistym możliwości sterowania systemem są znacznie większe. Jeśli podsystem ITS KZ jest zintegrowany z systemem ITS wyposażonym w technologii rozpoznawania incydentów ruchowych, wówczas informacje o nich mogą być przekazane do CADS i wykorzystane albo automatycznie, albo ręcznie. Korzyści: Na podstawie zrealizowanych projektów pokazano, że zastosowanie takich systemów może prowadzić do: zmniejszenia wozokilometrów o 2-5% (Santa Clara), zwiększenie niezawodności systemów drzwi-do-drzwi do 81% (Peoria). 2 Ogólnie nazywam tu Centrum miejsce w topologii systemu zależne od jego architektury w którym realizowane są zadania sterowania, zarządzania i planowania systemem komunikacji zbiorowej. Może być po stronie operatora, może być po stronie przewoźnika, może być zintegrowane z systemem zarządzania ruchem, może być scentralizowane, lub rozproszone, połączone z systemem ITS, lub nie. W systemach ITS KZ powinno w czasie rzeczywistym reagować na zmiany w sieci.

7 Przegląd możliwych technologii ITS dla transportu zbiorowego 7 Koszty: Średni koszt takiego systemu to $50,000 z najtańszą realizacją za %56,000 i najdroższą za $261,000 (Ann Arbor s Transportation Authority) 5.2. Priorytet w Systemie Sterowania Ruchem System lokalizacji pojazdów pozwala na zgłoszenie żądania priorytetu przez pojazd komunikacji zbiorowej zbliżający się do węzła sterowanego (skrzyżowania, śluzy, dynamicznie przydzielanego pasa autobusowego). Wówczas system sterowania ruchem może przydzielić pojazdowi komunikacji zbiorowej priorytet: pasywny przydzielany na podstawie statycznej informacji o rozkładzie jazdy semiaktywne przydzielany na podstawie żądania priorytetu wysłanego w czasie rzeczywistym za pomocą systemu detekcji, realizujący optymalizacje przejazdu w założeniu optimum lokalnego (minimalizacja czasu przejazdu przez węzeł) za pomocą wydłużenia, lub skrócenia fazy, zmiany kolejności faz, włączenia dodatkowej fazy w sygnalizacji aktywne reagujące na żądanie priorytetu, ale w sensie optimum globalnego przy zachowaniu kryteriów optymalnego funkcjonowania linii komunikacji zbiorowej (kryterium regularności odstępów, minimalizacji odchyłki od rozkładu), oraz założeń wielokryterialnej optymalizacji całego systemu transportowego. Systemy te są powszechnie stosowane i szeroko opisywane, nie ma potrzeby, by szerzej je omawiać, jednak istotnym, ale praktycznie nie poruszanym tematem jest możliwość sprzężenia systemu automatycznego liczenia pasażerów z systemem udzielania priorytetu. Wówczas priorytet może nabrać innego znaczenia, mianowicie zamiast specjalnie traktować pojazd komunikacji zbiorowej z samego faktu, że nim jest. Można ważyć natężenie na każdej relacji popytem na niej, wówczas liczbę pojazdów komunikacji indywidualnej mnożono by przez otrzymany z badań średni współczynnik napełnienia, a pojazdy komunikacji zbiorowej przez faktyczną liczbę pasażerów uzyskaną dzięki systemowi automatycznego liczenia pasażerów. Dodatkowo pełna informacja o popycie (bilet elektroniczny) i podaży (AVL) w systemie komunikacji zbiorowej pozwoli optymalizować całość przemieszczeń. Wiedza o oczekiwaniach pochodzić będzie ze złożonego modelu popytu, który dostarczy kryteriów optymalizacji, a realizacje sterowania zapewnią sygnalizacje z priorytetem. Koszty: Przykładowa instalacja w Chattanooga, Tennessee obejmująca 27 pojazdów i 10 skrzyżowań kosztowała $250,000. Korzyści: Przykłady amerykańskie pokazują, że udzielanie priorytetu pojazdom komunikacji zbiorowej może spowodować zmniejszenie odchyłek od rozkładu o 18,5% (Arizona) Systemy Informacji Pasażerskiej Dzięki danym zbieranym w systemach detekcji i przetwarzanych w ramach ITS KZ pasażer może być na bieżąco informowany o realizacji interesujących go usług. Może to mieć miejsce na kilku płaszczyznach: standardowa off-line owa informacja o statycznym rozkładzie jazdy (tabliczka przystankowa, rozkład jazdy na witrynie operatora) realizacja rozkładu jazdy (wyświetlana na przystanku, wewnątrz pojazdu, lub u użytkownika w telefonie, komputerze) realizacja całej podróży z informacją o aktualnym najszybszym połączeniu z uwzględnieniem realizacji rozkładu jazdy (proponowane dynamicznie optymalne trasy) Następnym krokiem w systemach informacji pasażerskiej możliwym dzięki pozyskiwanej bazie danych jest podsystem odpowiedzialny za spójność podróży. Wówczas na podstawie dynamicznej informacji o stanie sieci system jest w stanie aktualizować trasę podróży (w wypadku przerwania połączenia spóźnienie na przesiadkę), lub będzie tak sterował systemem, by całość podróży była jak najkrótsza spotkanie na określonym węźle o określonym czasie. Koszty: podstawowy system dynamicznej informacji pasażerskiej zainstalowany na 13 przy-

8 R. Kucharski stankach VI. PODSUMOWANIE Dobry system ITS KZ to taki, który zbiera tyle informacji ile jest w stanie przetworzyć i efektywnie wykorzystać. Jeśli niskim kosztem dostępna jest pełna baza informacji, to należy inwestować w możliwości jej inteligentnego przetwarzania i wykorzystania. Dzięki temu system komunikacji zbiorowej będzie znacznie lepiej zidentyfikowany i zrozumiany, co pozwoli na zwiększenie jego jakości. Zwiększenie jakości odwzorowania podaży i jakości modelowania popytu pozwoli na lepsze dopasowanie systemu do potrzeb klientów, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności. W świetle pokazanych systemów realna staje się futurystyczna dziś wizja systemu optymalizującego przemieszczenia pasażerów od drzwi do drzwi, poprzez planowanie podróży, identyfikacje zagrożeń jej spójności, wskazówki w przesiadkach, aż do dopasowywania przebiegu tras do potrzeb pasażerów. Przedstawione ramy systemu pozyskiwania i przetwarzania informacji mogą stanowić dobrą podstawę do tworzenia systemów dynamicznych (Flexible Bus Lines, Demand Responsive Transit System). Można optymalizować system jako wielopoziomowy problem realizacji podróży od drzwi do drzwi, w którym sieć działa w zależności od popytu aproksymowanego na podstawie systemu eksperckiego (baza danych historycznych), oraz popytu faktycznie zgłaszanego poprzez zapytania do serwera podróży. Wówczas informacja zwrotna do użytkownika na temat jego planu podroży byłaby jednocześnie realizacją zadania dyspozytorskiego. System taki mógłby działać wielopoziomowo: jako szkielet linii podstawowych (metro, tramwaj), oraz dodatkowych linii giętkich wzbudzanych wezwaniem. Wówczas niskim kosztem możliwe będzie realizować efektywne podróże od drzwi do drzwi. Celem zadania optymalizacyjnego w tym wypadku byłoby minimalizowanie czasu związanego z podróżą o zgłaszanym źródle i celu w danym czasie. Wymaga to po pierwsze systemu pozyskiwania informacji, ale przede wszystkim narzędzi do przetwarzania, wnioskowania i podejmowania decyzji. Literatura [1] Adamski, Andrzej. Priorytetowe sterowanie w transporcie publicznym z wykorzystaniem metod Piacon-Discon, Transport Miejski i Regionalny 04/2006. [2] Boyle, Daniel. TCRP Synthesis 77. Passanger Counting Systems,, Transportation Research Board [3] Chira-Chavala, Ted, G.D. Gosling, and Christoffel Venter. Advanced Paratransit System: An application of Digital Map, Automated Vehicle Scheduling and Vehicle Location Systems. Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley [4] [5] Kessler, David. TCRP Synthesis 57. Computer- Aided Scheduling and Dispatch in Demand- Responsive Transit Services. Transportation Research Board [6] Pagano, A.M., and Paul Metaxatos. Computer-Aided Scheduling and Dispatch System: Impacts on Operation and Coordination. Urban Transportation Center, University of Illinois at Chicago, [7] Trépanier, Martin; Morency, Catherine; Agard, Bruno. Calculation of Transit Performance Measures Using Smartcard Data, Ecole Polytechnique de Montréal, Journal of Public Transportation, Vol. 12, No. 1, 2009 [8] Transit Operation Desicion Support System, Demonstration Overwiev, T3 Webinar,

Marek Szatkowski 2003-12-01

Marek Szatkowski 2003-12-01 Powody wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego: Duży udział w liczbie podróży w miastach (zazwyczaj > 50%). Mniejsza uciążliwość dla środowiska. Mniejsze koszty podróży. Mniejsze koszty działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANASPORTEM BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM W MIEŚCIE LEGNICA Kwota wydatków kwalifikowanych: 18.476.884,09 PLN Poziom

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Przesłanki stosowania automatyzacji w zarządzaniu zdarzeniami i życie 20-40% ciężko rannych ofiar, może być uratowane,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W TRANSPORTOWYCH (ITS) W NOWOCZESNYM TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM. PIOTR KRUKOWSKI ZDiUM Wrocław

ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W TRANSPORTOWYCH (ITS) W NOWOCZESNYM TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM. PIOTR KRUKOWSKI ZDiUM Wrocław ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W TRANSPORTOWYCH (ITS) W NOWOCZESNYM TRANSPORCIE AUTOBUSOWYM PIOTR KRUKOWSKI ZDiUM Wrocław Plan prezentacji 1. Co to jest ITS 2. Systemy łączności 3. Automatyczna lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Miastem

System Zarządzania Miastem System Zarządzania Miastem Wdrożenie w mieście Elblągu Witold Wróblewski Wiceprezydent Miasta Elbląga 1 ESIP Jednym z narzędzi na drodze do nowoczesności jest Elbląski System Informacji Przestrzennej jako

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe gadżet czy narzędzie?

Inteligentne Systemy Transportowe gadżet czy narzędzie? Inteligentne Systemy Transportowe gadżet czy narzędzie? Dlaczego ITS? Szybsze, bardziej aktualne informacje dla pasażerów Pewniejsze zarządzanie ruchem, dokładniejszy ogląd sytuacji ruchowej Bezpieczniejszy,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Płock doświadczenie i koncepcje

Płock doświadczenie i koncepcje Płock doświadczenie i koncepcje Determinanty usprawnień ruchu drogowego System sterowania ruchem to zbiór narzędzi, metod i technik wykorzystywanych w celu uzyskania lepszej sprawności układu miasta dla

Bardziej szczegółowo

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg W jakich warunkach pracujemy Istnieje uświadomiona politycznie i społecznie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi

Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi Wykorzystanie infrastruktury ITS do zarządzania pasami autobusowymi Klasyfikacja pasów autobusowych: -usytuowanie w przekroju drogowym -sposób wydzielenia z przekroju drogowego -kierunek ruchu -okres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich System Informacji Pasażerskiej w Łodzi Komisja Transportu Związku Miast Polskich Plan prezentacji: Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT Podstawa prawna funkcjonowania ZDiT jako sporządzającego rozkłady

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci.

Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci. Ocena efektywności wariantów wrocławskiej kolei regionalnej w świetle dostępności i obciążenia sieci. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju

Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju Wdrożenia systemów ITS oraz możliwości ich rozwoju SPRINT integratorem systemów ITS Trójmiasto Bydgoszcz Olsztyn System ITS w Bydgoszczy System ITS w Olsztynie System ITS w Łódź Sterowanie ruchem w tunelu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Efektywne planowanie transportu. 2 Taryfa powodzenie lub porażka umożliwia realizowanie podróży

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport+ Opis produktu

Emapa Transport+ Opis produktu - Emapa Transport+ Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 3 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ A PRIORYTETY DLA TRAMWAJÓW

EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ A PRIORYTETY DLA TRAMWAJÓW IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ A PRIORYTETY DLA TRAMWAJÓW GRZEGORZ MADRJAS, JAROSŁAW SZUSTEK Dział Strategii i Rozwoju Tramwaje Warszawskie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej Założenia do zmian w komunikacji miejskiej Podstawowa koncepcja linii autobusowych w Raciborzu ukształtowała się kilkadziesiąt lat temu. W miarę powiększania się obszaru miasta wydłużano linie lub modyfikowano

Bardziej szczegółowo

Urban Transport Roadmaps

Urban Transport Roadmaps Urban Transport Roadmaps narzędzie pomocne przy opracowaniu i wdrożeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Webinar organizowany przez: Dorotę Bielańską TRT Trasporti e Territorio Plan webinaru Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym

Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym Komunikacja i Transport w Mieście, 1.06.2017, Łódź Natalia Kobza Mera Systemy sp. z o.o. ul. Langiewicza 16 05-825 Grodzisk Mazowiecki Agenda: 1. Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1

More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014. www.balticbiogasbus.eu 1 More Baltic Biogas Bus Project 2013 2014 1 Autobusy napędzane biometanem i eco-driving dr inż. Wojciech Gis, ITS mgr Mikołaj Krupiński, ITS Jonas Forsberg, Biogas Öst dr inż. Jerzy Waśkiewicz, ITS dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przepis na aplikację SMART CITY. COMARCH S.A. Andrzej Rybicki

Przepis na aplikację SMART CITY. COMARCH S.A. Andrzej Rybicki Przepis na aplikację SMART CITY COMARCH S.A. Andrzej Rybicki Andrzej.Rybicki@comarch.pl O grupie kapitałowej Comarch więcej na www.comarch.com Rozwiązania SMART CITY Zadanie: wdrożyć system informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA

UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA MAREK BAUER Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

GeoNet Finder. Opis produktu

GeoNet Finder. Opis produktu GeoNet Finder Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 4 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS

PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS PODSYSTEM RADIODOSTĘPU MOBILNEGO ZINTEGROWANEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI TURKUS ppłk dr inż. Paweł KANIEWSKI mjr dr inż. Robert URBAN kpt. mgr inż. Kamil WILGUCKI mgr inż. Paweł SKARŻYŃSKI WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

Dobre zmiany w komunikacji miejskiej Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Dobre zmiany w komunikacji miejskiej Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 16.05.2016 O nowym punkcie sprzedaży biletów okresowych KLA, przeznaczeniu pomieszczeń dworca PKP na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz wdrożeniu aplikacji kiedyprzyjedzie.pl

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM System WZDR Zastosowane oprogramowanie n MicroStation program firmy Bentley Systems

Bardziej szczegółowo

Innovation Planet System Inteligentne zarządzanie miastami. Pomiar, prognozowanie i komunikowanie pyłu PM10 i hałasu

Innovation Planet System Inteligentne zarządzanie miastami. Pomiar, prognozowanie i komunikowanie pyłu PM10 i hałasu Innovation Planet System Inteligentne zarządzanie miastami Pomiar, prognozowanie i komunikowanie pyłu PM10 i hałasu Proponowane rozwiązanie Innovation Planet System (IPS) zawiera dwa podsystemy: podsystem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze Stowarzyszenie Zielone Mazowsze Autor: Rafał Muszczynko PRZYSTANKI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Zdjęcia: Aleksander Buczyński Marcin Jackowski Rafał Muszczynko Tomasz Roliński Zawartość prezentacji: Elementy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

GeoNet Router. Opis produktu

GeoNet Router. Opis produktu GeoNet Router Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015

Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Wzrost zadań Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego STYCZEŃ 2015 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu działa w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Podejmowanie decyzji i procesy w gospodarstwie Prowadzenie firmy to ciągłe podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Na osiągnięty wynik ekonomiczny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU KONCEPCJA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII APPLET- JAVA W TWORZENIU TORINGU PRZEMIESZCZA I ICH WIZUALIZACJI NA MAPIE CYFROWEJ 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A Appletu przy projektowaniu i tworzeniu systemu Applet-

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. TOMASZ DYBICZ

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO MOBILNE MIASTO dr inż. Mikołaj Sobczak mikolaj.sobczak@mobile.put.edu.pl MOBILNE MIASTO Podsystem Przeznaczenie Lata prac POLARIS System nawigacyjny dla pojazdu dla warunków 1999-2003 miejskich TRAFFIC/PILOT

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Systemy ITS w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Działający w województwie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego

Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego mgr inż. Tomasz Dybicz Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego Do opisania możliwych technik symulacji

Bardziej szczegółowo