SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja Atesty, dokumenty odbioru technicznego Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera, dostawa i montaż kontenera Pełna dokumentacja kontenera zawierająca: opis techniczny, rysunki techniczne, schematy instalacji i instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). Aprobata ITB na materiały, z których wykonany jest kontener. Dokumenty techniczne pomiarów i badań instalacji elektrycznej oraz uziemienia ochronnego i instalacji odgromowej. W lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 83a Dostawca przygotuje miejsce posadowienia kontenera pomiarowego (patrz Tabela 2) oraz dostarczy, zainstaluje oraz podłączy do zasilania w energię elektryczną i wykona uziemienie oraz instalację odgromową dostarczonego kontenera wraz z masztem meteorologicznym (patrz Tabela 3). Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem prac dokona zgłoszenia robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Potwierdzenie spełnienia 1

2 5. Przeniesienie aparatury pomiarowej, pomocniczej i wyposażenia W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (patrz Tabela 4). Sprzęt zdemontowany Dostawca przetransportuje i zainstaluje w dostarczonym kontenerze (Żywiec ul. Kopernika 83a) - nie dotyczy wiatromierza i czujnika promieniowania całkowitego, które po zdemontowaniu zostaną przekazane Zamawiającemu. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt w trakcie demontażu, transportu, montażu oraz ewentualnego magazynowania. Dodatkowo zleci na koszt własny firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) demontaż (Żywiec ul. Słowackiego 2) oraz montaż (Żywiec ul. Kopernika 83a) nadajnika systemu monitorowania alarmu. W lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 83a Dostawca wykona demontaż i montaż istniejącego 6. Przeniesienie pobornika LVS pobornika LVS (patrz Tabela 5). Demontaż istniejącego W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż masztu, kontenera i jego 7. kontenera, wyposażenia, klimatyzatora, ogrodzenia i doprowadzi teren do stanu pierwotnego (patrz Tabela klimatyzatora, masztu 6). i ogrodzenia 8. BHP Wszystkie czynności wykonane w ramach zadania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zachowa szczególne środki ostrożności przy demontażu masztu (patrz Tabela 6 pkt 7). Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i posiadające uprawnienia do prac na wysokości a sprzęt musi być sprawny i posiadać wszystkie przewidziane prawem świadectwa dopuszczające go do pracy. 9. Warunki gwarancji Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone elementy minimum 36 miesięcy. W przypadku wystąpienia usterek, rozpoczęcie naprawy niezwłocznie, ale nie później niż 72 godz. od zgłoszenia. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wyłączenia z użytkowania kontenera z powodu awarii. Wykonanie przez Zamawiającego otworów (maksimum 4 o średnicy do 150 mm) w dachu, ścianie i/lub podłodze kontenera nie może spowodować utraty gwarancji. 10. Terminy wykonania - Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera (tab. nr 2) do r. - Montaż kontener z wyposażeniem (tab. nr 3), przeniesienie aparatury (tab. nr 4), przeniesienie pobornika LVS (tab. nr 5) do r. - Demontaż kontenera, masztu, ogrodzenia do r. 2

3 Tabela 2. Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera Lp. Opis Minimalne 1. Przygotowanie miejsca pod kontener i rusztowanie, na którym będzie zamontowany LVS 2. Przygotowanie zasilania, uziemienia kontenera i Dostawca dokona niwelacji i utwardzenia terenu pod kontener pomiarowy. Należy wybrać ziemię z terenu o wymiarach 3,5 m na 5,5 m na głębokość 0,40 m. Dno wykopu należy wyrównać, ułożyć warstwę ok. 0,10 m piasku, na której należy ułożyć agrowłókninę, a następnie warstwę 0,30 m żwiru budowlanego (8 16 mm). Na tak przygotowanej powierzchni należy rozmieścić płyty betonowe: 4 szt. o wymiarach minimalnych 0,5 m x 0,5 m x 0,20 m, na których będzie posadowiony kontener oraz 3 szt. o wymiarach minimalnych 0,4 m x 0,4 m x 0,20 m, na których będzie posadowione rusztowanie. (patrz Rys. nr 1 i 2). Płyty betonowe przed montażem należy zabezpieczyć z każdej strony przed wilgocią przez pokrycie środkiem przeznaczonym do tego celu. Powierzchnię płyt betonowych (wierzchnią), na których będzie umieszczony kontener i rusztowanie należy wyłożyć warstwą papy izolacyjnej. Rozmieszczenie płyt musi umożliwiać posadowienie kontenera i rusztowania (patrz Rys.2). Do kontenera należy wykonać chodnik o szerokości 1 m i długości 23 m z kostki brukowej. Boki chodnika zabezpieczyć krawężnikami. Prace brukarskie należy wykonać zgodnie z technologią ich wykonywania. Chodnik nad odwodnieniem terenu należy wykonać z płyt betonowych (2 szt.) o wymiarach 0,5m x 0,5 m x 0,05 m, których poziom będzie się pokrywał z poziomem kostki brukowej (patrz Rys.3). Przygotowanie zasilania kontenera w energię elektryczną będzie wymagało wykonania: - tablicy licznikowej, na której będzie zamontowany licznik trójfazowy oraz zabezpieczenia główne (tablica 3

4 Lp. Opis Minimalne wykonanie zabezpieczenia odgromowego masztu 3. Wymagania dodatkowe zainstalowana w budynku zbiornika wody), - poprowadzenia kabla energetycznego YKYżo 5 x 4 mm² pomiędzy budynkiem zbiornika wody, a miejscem posadowienia kontenera o łącznej długości 31 m (5 m - w budynku, w istniejących korytkach montażowych, 23 m w dokopie, 3 m pozostawione do podłączenia w kontenerze) (patrz rys.3). Kabel w dokopie powinien znajdować się w rurze ochronnej DVK 75 i być położony na głębokości min. 0,7 m. Nad kablem (0,2 m) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Uziemienie kontenera należy wykonać zgodnie z Rys. 4 z bednarki - płaskownika ocynkowanego 25 x 4 mm. Połączenia płaskownika należy wykonać w sposób trwały, poprzez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. Bednarkę należy ułożyć na głębokości min. 70 cm. Należy wykonać złącza kontrolne, skręcane. Miejsca te mają pozwolić na wykonanie pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonanego w ten sposób uziemienia nie będą spełniały wymagań zawartych w odpowiednich przepisach należy zastosować dodatkowo sondy uziemiające. Zabezpieczenie odgromowe masztu należy wykonać zgodnie z Rys. 6. Iglica ma być zamontowana na stałe do masztu w sposób zapewniający trwałe połączenie. W dolnej części masztu ma być zamontowane złącze kontrolne (skręcane) umożliwiające połączenie masztu poprzez przewód LgY 16 mm² z uziomem. Złącze kontrolne ma umożliwić odłączenie przewodu w przypadku składania masztu. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych należy uzyskać protokół ich odbioru podpisany przez dyrekcję MPWiK w Żywcu potwierdzającej, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac, a teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby 4

5 Lp. Opis Minimalne WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. Tabela 3. Kontener z wyposażeniem oraz jego montaż. Lp. Opis Minimalne 1. Wymiary wewnętrzne kontenera 2. Konstrukcja kontenera Szerokość: 2,5 m Długość: 4,0 m Wysokość: 2,3 m Schemat kontenera rys. 7 i Konstrukcja kontenera stalowa, samonośna, ocynkowana, wyposażona w 4 uchwyty stalowe umieszczone w górnych jego narożnikach, służące do przenoszenia kontenera przy pomocy dźwigu. 2. Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m 2 K]. Dach i ściany koloru piaskowego (wewnątrz i na zewnątrz) RAL Podłoga wykonana od dołu w sposób następujący: konstrukcja nośna (wsporcza), płyta warstwowa termoizolacyjna o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m 2 K], dodatkowa płyta o grubości min. 18 mm (np. OSB lub inna wodoodporna), wykładzina antyelektrostatyczna pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. 4. Kontener od spodu, w całości dodatkowo zabezpieczony warstwą antykorozyjną. 5

6 Lp. Opis Minimalne 5. Konstrukcja kontenera i materiały użyte do jego budowy powinny zapewnić odporność kontenera na działanie czynników atmosferycznych. 6. Konstrukcja kontenera musi umożliwić montaż masztu meteorologicznego składanego (patrz Rys. 9), do rogu kontenera (patrz Rys. 6 i 7) 7. Kontener ma być dostarczony w całości. 8. Dłuższy bok kontenera (z przeciwnej strony niż drzwi) należy wyposażyć w rynienkę odprowadzającą wodę z dachu kontenera. 3. Dach 1. Antypoślizgowy. 2. Wytrzymujący obciążenie min. 250 kg/m 2 (obsługa przyrządów - 2 osoby przebywające na dachu). 3. Barierki ochronne (ocynkowane) na dachu wykonane zgodnie z przepisami BHP wokół całego obramowania kontenera z przewidzianym wejściem na dach przy użyciu drabiny, zainstalowanej na stałe (patrz rys. 8). 4. W barierkach, w miejscu usytuowania drabiny należy wykonać bramkę przesuwną o szerokości 80 cm. Bramka powinna być wyposażona w zasuwę zabezpieczającą je przed przypadkowym otwarciem, przesunięciem. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć przebywające osoby na dachu przed wypadnięciem przez otwór bramki. 4. Drzwi cm - stalowe, ocieplone, w kolorze ścian kontenera. 2. Dwa zamki patentowe 5. Klimatyzacja i ogrzewanie 3. Daszek osłonowy (przeciwdeszczowy) nad drzwiami 1. Klimatyzator typu SPLIT, z funkcją grzania (pompa ciepła), inwerterowy, o zmiennej regulowanej mocy sprężarki, wyposażony w układ automatycznej regulacji pozwalający na utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera na poziomie 22 +/ 2 C, z automatycznym 6

7 Lp. Opis Minimalne 6. Instalacja elektryczna i odgromowa przełączaniem z chłodzenia na grzanie i odwrotnie, o wydajności chłodzenia min. 4,0 kw. Lokalizacja jednostek zewnętrznej i wewnętrznej patrz Rys Grzejnik elektryczny o mocy min 2kW sterowany odrębną instalacją automatycznej regulacji temperatury z możliwością ustawienia temperatury w zakresie minimum od 15 do 20 C. Napięcie zasilania 400/230V AC, 50Hz. Tablica bezpiecznikowa typu N/T 3x12 modułów, w której będą zabudowane zabezpieczenia. Wewnątrz skrzynki rozdzielczej w której umieszczona będzie tablica bezpiecznikowa należy umieścić opis zabezpieczanych obwodów. Instalacja elektryczna trójfazowa typu TN-S: a) podłączenie gniazd zasilających przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju minimum 2,5 mm 2 b) podłączenie oświetlenia przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju minimum 1,0 mm 2 c) wyłączniki różnicowoprądowe różnicowy prąd znamionowy 30mA d) zabezpieczenie główne poszczególnych faz B16A e) zabezpieczenia obwodów (patrz rys 14) poprzez zabezpieczenia nadmiarowo prądowe, osobne obwody dla: - aparatury pomiarowej - B16A - instalacji ogrzewania i klimatyzacji - B16A - gniazd wewnętrznych - B16A - oświetlenia - A10A - zasilania LVS-a B 10A - instalacji alarmowej- A 6A 7

8 Lp. Opis Minimalne f) system automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatury progowej zadanej przez użytkownika - możliwością ustawienia temperatury w zakresie minimum od 35 do 40 C (Rys. 14) g) oświetlenie świetlówkowe minimum 2 szt. (patrz Rys.13) rozmieszczone równomiernie na powierzchni sufitu z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach (Rys. 13). Oświetlenie będzie stanowiło 2 świetlówki T5 o mocy 54 W/230V /50Hz każda, umieszczone w hermetycznej i szczelnej obudowie IP66 z kloszem przezroczystym, z odbłyśnikiem aluminiowym Oprawa musi być odporna na uderzenia. Wyłącznik podwójny (dwuklawiszowy), punktów świetlnych oświetlenia podstawowego, opisanego powyżej, musi umożliwiać włączenie/wyłączenie oddzielnie (każdego z osobna) lub razem punktu świetlnego. h) 30 gniazd wewnątrz kontenera we wskazanych miejscach z tego 20 gniazd umieszczonych w części posadowienia aparatury pomiarowej (rack - Rys. 11) i) uziemienie kontenera (patrz Rys.4) j) instalacja odgromowa masztu (patrz Rys. 6) k) instalację elektryczną należy wykonać po zapoznaniu się z Rys. 11,12,13,14 Zamawiający powinien otrzymać: - schemat instalacji elektrycznej - protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych - protokół z badania charakterystyki wyłącznika różnicowo prądowego 8

9 Lp. Opis Minimalne - protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych - dokumentację elektryczną powykonawczą Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami 7. System alarmowy W kontenerze należy zainstalować system alarmowy antywłamaniowy z możliwością podłączenia do nadajnika systemu monitorowania alarmów. Wyposażony minimum w czujnik otwarcia drzwi, wewnętrzny czujnik ruchu, klawiaturę sterującą, sygnalizator świetlno-dźwiękowy. System musi umożliwić podłączenie czujnika zewnętrznego (ochrona LVS). Dostawca wykona okablowanie umożliwiające podłączenie czujnika chroniącego LVS (system monitoringu), a po przeniesieniu LVS-a dostarczy, zamontuje i podłączy do alarmu czujnik chroniący LVS 8. Wyposażenie 1. Przejście podłogowe do wyprowadzenia wężyków wyjściowych z analizatorów. 2. Przejście ścienne dla przewodów aparatury meteorologicznej w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 3. Krzesło składane. 4. Blat roboczy w kolorze zbliżonym do koloru ścian kontenera, o wymiarach 60 cm x 120 cm wykonany z płyty meblowej o grubości 32 mm, zamontowany na wysokości 75 cm w miejscu styku ze ścianami kontenera. Wolny róg blatu wsparty na nodze 5. Szafka meblowa na kółkach z 3 szufladami. Wymiary minimalne: szerokość 45 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm. Chowana pod blat. 6. Gaśnica proszkowa typu A B C 4 kg, usytuowana max 30 cm od drzwi 9

10 Lp. Opis Minimalne 7. Uchwyt ścienny na dwie 10 l butle z gazem kalibracyjnym zabezpieczający butle przed przewróceniem. 8. Rozkładana drabina aluminiowa domowa. Ilość szczebli 3 z podestem na wysokości ok. 55 cm. Obciążenie min. 120 kg. 9. Kratka wentylacyjna z żaluzjami, umieszczona w górnym rogu kontenera (na przeciwległej ścianie w stosunku do klimatyzatora). 10. Na zewnątrz kontenera element umożliwiający zamocowanie czujnika temperatury i wilgotności. W rogu kontenera do barierki ochronnej zamocować ramię pionowe o średnicy 35 mm i wysokości 30 cm nad poziom barierki (Rys. 5). 11. Na ścianie podwójny haczyk do wieszania ubrań. 12. Na zewnątrz w dolnej części kontenera przyłącza do uziemienia (2 szt.). 13. Przed wejściem do kontenera zamocowany na stałe do podłoża ażurowy stopień o wymiarach: wysokość 15 cm, głębokość 25 cm, szerokość 90cm 9. Montaż kontenera Dostarczony kontener oraz maszt należy zamontować w przygotowanym miejscu posadowienia kontenera (patrz Tabela 2, Rys 3, 3a). Nachylenie kontenera 1-2% w kierunku dłuższego boku, przeciwnego do boku, w którym znajdują się drzwi. Pochylenie ma zapewnić spływ wody z dachu kontenera. Podłączyć do zasilania w energię elektryczną (kontener), uziemić (kontener, rusztowanie) oraz wykonać zabezpieczenie odgromowe masztu meteorologicznego. W miejscu posadowienia kontenera należy wykonać pomiary i badania instalacji elektrycznej, uziemienia ochronnego oraz instalacji odgromowej. 10

11 Lp. Opis Minimalne Należy zlecić firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) montaż i podłączenie do alarmu nadajnika systemu monitorowania alarmu. 10. Maszt i jego montaż Wykonawca dostarczy i zamontuje do boku kontenera maszt składany typu słup łamany o wysokości 12 m od poziomu gruntu (patrz rys. nr 7). Wymagania: - konstrukcja masztu ma umożliwić opuszczenie wierzchołka masztu do poziomu ułatwiającego obsługę umieszczonych tam urządzeń z poziomu ziemi - opuszczanie masztu przy użyciu ręcznego mechanizmu korbowego - maszt w pozycji pracy (pionowa) musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym złożeniem - odporność na działanie wiatru co najmniej 40 m/s - należy wykonać instalację odgromową masztu (patrz Rys. 6) Tabela 4. Przeniesienie aparatury Lp. Opis Minimalne 1. Demontaż aparatury W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (kable zasilające, kable sygnałowe, wężyki podłączenia pneumatyczne, itp) zainstalowanej wewnątrz istniejącego kontenera oraz wyposażenia dodatkowego: - analizatory SO2, NOx, PM10, pompy (2 szt.), - generator powietrza zerowego, kalibrator, 11

12 Lp. Opis Minimalne 2. Transport i montaż aparatury - datalogger, modem GPRS, - czerpnia pyłu PM10 wraz z przejściem dachowym, - czerpnia gazowa wraz z przejściem dachowym oraz wentylatorem, - stojaki na aparaturę pomiarową (racki) (2 szt.), - butla gazowa ( 10 l 1 szt.), - UPS 1szt., - szafka biurowa, stolik, krzesło obrotowe, stół pod analizator PM10, Na zewnątrz istniejącego kontenera: - urządzenia meteo zamontowane na maszcie (wiatromierz, czujnik temperatury i wilgotności) - oraz na dachu kontenera (czujnik promieniowania całkowitego, antena do modemu). Przed montażem aparatury i wyposażenia Dostawca zleci na koszt własny firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) montaż i podłączenie do alarmu nadajnika systemu monitorowania alarmu. Zdemontowaną aparaturę i wyposażenie Dostawca z zachowaniem szczególnej ostrożności przewiezie do lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 63a. W nowej lokalizacji Dostawca wykona montaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (kable zasilające, kable sygnałowe, wężyki podłączenia pneumatyczne, itp) oraz wyposażenia dodatkowego: - analizatory SO2, NOx, PM10, pompy (2 szt.), - generator powietrza zerowego, kalibrator, - datalogger, modem GPRS, - czerpnia pyłu PM10 wraz z przejściem dachowym, - czerpnia gazowa wraz z przejściem dachowym oraz wentylatorem, - stojaki na aparaturę pomiarową (2 szt.), 12

13 Lp. Opis Minimalne - butla gazowa ( 10 l 1 szt.), - UPS 1szt., - szafka biurowa, stolik, krzesło obrotowe, stół pod analizator PM10, Na zewnątrz, na dachu dostarczonego kontenera zamontuje antenę do modemu oraz na zainstalowanym wsporniku (patrz Rys. 5) czujnik temperatury i wilgotności. Wiatromierz oraz czujnik promieniowania całkowitego Dostawca przekaże Zamawiającemu. 3. Inne Rozmieszczenie sprzętu wewnątrz i na zewnątrz kontenera oraz miejsce wykonania otworów pod przejścia dachowe, ścienne i podłogowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Dostawca wykona wszystkie niezbędne podłączenia elektryczne, pneumatyczne i sygnałowe Po montażu aparatury przy udziale przedstawiciela Zamawiającego nastąpi uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatury pomiarowej i pomocniczej. Przeniesienie aparatury systemu monitorowania alarmu musi być wykonane w ciągu maksymalnie dwóch dni. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie w trakcie demontażu, transportu, montażu oraz ewentualnego magazynowania. Dostawca odpowiada także za ponowne uruchomienie sprzętu pomiarowego po jego montażu. Tabela 5. Przeniesienie pobornika LVS Lp. Opis Minimalne 1. Przygotowanie miejsca pod pobornik LVS Miejsce do posadowienia pobornika LVS należy wykonać w formie podestu na rusztowaniu. Rusztowanie o wymiarach 1,6 m x 0.7 m (patrz Rys.8). Rusztowanie ma być wykonane 13

14 Lp. Opis Minimalne 2. Demontaż pobornika LVS 3. Montaż pobornika LVS 4. Wymagania dodatkowe z profili stalowych ocynkowanych, lub gotowych elementów stalowych, ocynkowanych i przenieść ciężar min. 300 kg (obsługa oraz ciężar pobornika LVS) Podest wykonać z ocynkowanej kraty pomostowej wytrzymującej obciążenie min. 250 kg/m 2 (obsługa - 2 osoby przebywające na dachu oraz ciężar LVS). Rusztowanie powinno posiadać barierki oraz drabinę wejściową zamocowaną na stałe (rys. 8). W barierkach, w miejscu usytuowania drabiny należy wykonać bramkę o szerokości 50 cm otwierającą się do wewnątrz rusztowania. Powinna być ona wyposażona w zasuwę zabezpieczającą ją przed przypadkowym otwarciem i wypadnięciem osób znajdujących się na podeście. Nogi rusztowania powinny być zaopatrzone w stopy, które pozwolą na ustawienie rusztowania na bloczkach betonowych. Kabel zasilający pobornik należy odłączyć od zasilania elektrycznego w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej w budynku zbiornika wody. Odłączyć kabel elektryczny od pobornika. Zdemontować istniejący pobornik LVS. Zewnętrzną część kabla zabezpieczyć przez wprowadzenie do wnętrza kanału. Końcówki kabla z obu stron należy zaizolować i opisać. Należy odkręcić śruby mocujące obudowę pobornika do podłoża. Otwory po mocowaniu zaślepić zaprawą betonową. Na wykonanym podeście należy zainstalować przenoszony pobornik LVS (patrz rys.10). Obudowę pobornika należy na stałe zamocować do konstrukcji podestu. Należy go podłączyć do zasilania w energię elektryczną. Dostarczyć i zamontować czujnik otwarcia drzwi pobornika oraz podłączyć go do systemu alarmowego. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych należy uzyskać protokół ich odbioru podpisany przez dyrekcję 14

15 Lp. Opis Minimalne MPWiK w Żywcu potwierdzającej, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. Tabela 6. Demontaż kontenera, masztu, ogrodzenia Lp. Opis Minimalne 1. Demontaż ogrodzenia 2. Demontaż masztu stalowego 3. Demontaż kontenera Dostawca wykona demontażu ogrodzenia (7,5 m x 4,8 m) wykonanego z przęseł (9 szt), zabetonowanych słupków (9 szt.), furtki (1 szt.). Ogrodzenie po demontażu przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Dostawca wykona demontażu masztu stalowego o wysokości 12 m. Maszt składa się z 3 części (6m, 4 m, 2m). Każda część oraz podstawa masztu zakończone są kołnierzami stalowymi, które są skręcone śrubami. Maszt po demontażu przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Należy dokonać demontażu istniejącego klimatyzatora firmy Fujitsu, typu split przez wyspecjalizowaną firmę. Demontaż należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ponowne jego zainstalowanie i uruchomienie. Zdemontowany klimatyzator należy dostarczyć do siedziby WIOŚ w Katowicach. Należy zlecić firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) odłączenie od alarmu i demontaż nadajnika systemu monitorowania alarmu. 15

16 Lp. Opis Minimalne 4. Demontaż fundamentów i płyt ażurowych 5. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego Kabel zasilający kontener należy odłączyć od zasilania elektrycznego w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły. Po odłączeniu końcówkę kabla zaizolować, opisać i pozostawić w skrzynce bezpiecznikowej. Odłączyć kabel elektryczny od rozdzielnicy w kontenerze. Po odłączeniu końcówkę kabla zaizolować, opisać, umieścić w puszce hermetycznej i pozostawić w ziemi. Prace elektryczne, szczególnie na terenie szkoły należy prowadzić po uzgodnieniu z tamtejszym konserwatorem. Kontener odłączyć od uziemienia. Przeprowadzić demontaż kontenera. Po demontażu kontenera, kontener przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Fundament masztu, fundamenty, na których był posadowiony kontener (4 szt), fundamenty słupków ogrodzeniowych (9 szt.) oraz płyty ażurowe ułożone na powierzchni 2,4 m x 1,5 m należy zdemontować. Powstały gruz przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Teren, na którym była usytuowana stacja pomiarowa należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Teren należy zniwelować, wysypać warstwą humusu i obsiać trawą. 6. Iglaki Prace demontażowe należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić iglaków rosnących przy ogrodzeniu kontenera. 7. Inne Termin prowadzenia prac demontażowych należy uzgodnić z dyrekcją szkoły i uzyskać pisemne pozwolenie na wejście w teren. Teren na okres prac demontażowych musi być wygrodzony, a w przypadku prac związanych z demontażem masztu musi być wyznaczona strefa bezpieczeństwa, która zapewni bezpieczeństwo osób na wypadek upadku demontowanego elementu masztu z wysokości. Prace te nie będą mogły być 16

17 Lp. Opis Minimalne prowadzone, gdy na boisku sportowym będą prowadzone zajęcia sportowe lub inne lub gdy będą przebywały jakieś osoby. Po zakończeniu prac demontażowych należy uzyskać protokół odbioru prac podpisany przez dyrekcję szkoły potwierdzający, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac, a teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. * należy potwierdzić spełnianie wymagań (TAK/NIE niepotrzebne skreślić) 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Potwierdzenie spełnienia wymagania. Lp. Opis Minimalne wymagania. 1. Lokalizacja Złoty Potok, Leśniczówka Kamienna Góra

Potwierdzenie spełnienia wymagania. Lp. Opis Minimalne wymagania. 1. Lokalizacja Złoty Potok, Leśniczówka Kamienna Góra W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.14.2012 Lp. Opis Minimalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA Załącznik nr 1b. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA Tab. 1 Opis Certyfikaty Do ku me nta cja Instalacja, testowanie, demonstrowanie poprawnej pracy Warunki gwarancji Zasilanie urządzeń Dostawa i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

- kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.

- kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 AT.272.6.2016 Tabela 1. Wymagania ogólne Opis Wymagania minimalne Potwierdzenie spełnienia wymagania* Lokalizacja Myszków, ul. Miedziana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zadanie:

Załącznik nr 1. Zadanie: Zadanie: Załącznik nr 1 Przeniesienie stacji pomiarowej z budową przyłącza elekroenergetycznego usytuowanej w Chorzowie Batorym (autostrada A4) do Katowic (autostrada A4 ul. Górnośląska pomiędzy PSP a

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz.

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz. 1 LEMTEC Michał Kiec ul. Mickiewicza 34 55-200 Oława NIP 912-106-25-36 tel. 71 30 33 892, 605-97 97 22 e-mail: mkiec@o2.pl www.lemtec.pl PROJEKT BUDOWLANY 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oswietlenie placu zabaw

Przedmiar robót. Oswietlenie placu zabaw Przedmiar robót Oswietlenie placu zabaw Obiekt Kod CPV 45316100-6 Budowa ul. Szkolna Inwestor Miejskie Centrum Kultury 43-100 Tychy ul. Bohaterów Warszawy 26 Sporządził. Tychy, Sierpień 2013 Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA TECHNICZNE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat instalacji elektrycznych 2. Plan instalacji elektrycznych 1 I. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ANEKS NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr.3/E Instalacje elektroenergetyczne - Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Instalacja grzejników

Instalacja grzejników Instalacja grzejników montaż wanny grzejnika Wannę przygotować do montażu (umocować kotwy do betonu, wyłamać przepusty na rury i przewody). Położyć wannę na wstępnie wylaną i wypoziomowaną podłogę i śrubami

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: Budowa zespołu boisk sportowych typu ORLIK 2012 wraz z oświetleniem. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. Inwestor: Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn. FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

BTD ELEKTRO TOMASZ HUDALA Gogolin, ul. Spacerowa 13a/10, tel.: ,

BTD ELEKTRO TOMASZ HUDALA Gogolin, ul. Spacerowa 13a/10, tel.: , OPIS TECHNICZNY BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ ZASILANIA "NADODRZAŃSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNO - REKREACYJNEGO W KRAPKOWICACH" DZ. NR 233/1, 233/2, 234, 232, 231, 94, 95/2, 335/2, 93/3,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Tablice pomiarowe. 1. Tablice pomiarowe. 1.1 Wstęp. 1.2 Charakterystyka.

Tablice pomiarowe. 1. Tablice pomiarowe. 1.1 Wstęp. 1.2 Charakterystyka. Tablice pomiarowe 1. Tablice pomiarowe 1.1 Wstęp Skatalogowane w opracowaniu rozwiązania tablic pomiarwych służyć mogą budowie nowych układów pomiarowo-zliczeniowych jak i modernizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zawartość opracowania 2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów wraz z kopiami decyzji o posiadanych uprawnieniach budowlanych 3. Opis techniczny 4. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

wg nakładów rzeczowych KNNR Demontaż zwodów instalacji odgromowej,przewodów nienaprężanych poziomych na dachu.

wg nakładów rzeczowych KNNR Demontaż zwodów instalacji odgromowej,przewodów nienaprężanych poziomych na dachu. Przedmiar robót remontu instalacji odgromowej na budynku głównym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja: Skierniewice ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.18.2012 Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. Opis Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031 1 Prace demontażowe 1 KNP 18 d.1 0826-03.01 Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A natynkowych na cegle gn. 31 gn. 31.000 RAZEM 31.000 2 KNP 18 d.1 0820-03.01 Demontaż wyłączników i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad 2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania listopad 2016

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad 2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania listopad 2016 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453111-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 453112-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 453156-4 Instalacje niskiego napięcia 453157-5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sierakowice-elektryka

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sierakowice-elektryka Przedmiar Budowa: Kody CPV: Obiekt: Instalacja elektryczna 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Sierakowice działka 573/186 577/188 286/187 Gmina

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego Łodygowice

FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego Łodygowice FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego 28 34-325 Łodygowice PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH JERZY PRZY ULICY SŁONECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH P.P.U. INSTALATOR s.c. A.Śliwiński, J.Panasewicz 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 63 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH Adres inwestycji: Suwałki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót elektrycznych

Przedmiar robót elektrycznych Przedmiar robót elektrycznych Obiekt Projekt zasilania w energię elektryczną tablicy wyników zlokalizowanej przy boisku bocznym wraz z wykonaniem skrzynki rozdzielczej elektrycznej przy trybunach boiska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Inwestor : Zakład Komunalny w Kostrzynie 62-025 Kostrzyń, ul. Poznańska 2 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania Opracowaniem objęte są wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia budynku socjalnego zasilanych z

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANY. Na wykonanie oświetlenia Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem placu postojowego we wsi Winna Góra gm.

P R O J E K T BUDOWLANY. Na wykonanie oświetlenia Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem placu postojowego we wsi Winna Góra gm. P R O J E K T BUDOWLANY Na wykonanie oświetlenia Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z utwardzeniem placu postojowego we wsi Winna Góra gm. Słupia Inwestor: Urząd Gminy Słupia Projektował: inż. Roman

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

Katowice, ul Wybickiego 55 tel.32/ PROJEKT BUDOWLANY

Katowice, ul Wybickiego 55 tel.32/ PROJEKT BUDOWLANY 40-756 Katowice, ul Wybickiego 55 tel.32/74-88-522 e-mail: k.kulik@wp.pl http://architekt-kulik.ngb.pl PROJEKT BUDOWLANY PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ ZE ZJAZDEM W KATOWICACH PRZY UL. CHROBREGO

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 4 szt. automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 4 szt. automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 4 szt. automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania 2. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem jest Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne ul. Konopnickiej 15, 38-300 Gorlice Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY

Opis tech.i schematy Przepompownia P - roboty elektryczne- Projekt przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY I. Wstęp 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kablowego n.n. do przepompowni ścieków w Więcborku, ul. Pomorska dz. 295/3. Wskaźniki elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W YK O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W YK O N A W C Z Y P R O J E K T B U D O W L A N O W YK O N A W C Z Y Tytuł: PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG Adres: CHORZÓW UL. Dąbrowskiego 113 Iwestor: MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU CHORZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 113 Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo