SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja Atesty, dokumenty odbioru technicznego Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera, dostawa i montaż kontenera Pełna dokumentacja kontenera zawierająca: opis techniczny, rysunki techniczne, schematy instalacji i instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). Aprobata ITB na materiały, z których wykonany jest kontener. Dokumenty techniczne pomiarów i badań instalacji elektrycznej oraz uziemienia ochronnego i instalacji odgromowej. W lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 83a Dostawca przygotuje miejsce posadowienia kontenera pomiarowego (patrz Tabela 2) oraz dostarczy, zainstaluje oraz podłączy do zasilania w energię elektryczną i wykona uziemienie oraz instalację odgromową dostarczonego kontenera wraz z masztem meteorologicznym (patrz Tabela 3). Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem prac dokona zgłoszenia robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Potwierdzenie spełnienia 1

2 5. Przeniesienie aparatury pomiarowej, pomocniczej i wyposażenia W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (patrz Tabela 4). Sprzęt zdemontowany Dostawca przetransportuje i zainstaluje w dostarczonym kontenerze (Żywiec ul. Kopernika 83a) - nie dotyczy wiatromierza i czujnika promieniowania całkowitego, które po zdemontowaniu zostaną przekazane Zamawiającemu. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt w trakcie demontażu, transportu, montażu oraz ewentualnego magazynowania. Dodatkowo zleci na koszt własny firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) demontaż (Żywiec ul. Słowackiego 2) oraz montaż (Żywiec ul. Kopernika 83a) nadajnika systemu monitorowania alarmu. W lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 83a Dostawca wykona demontaż i montaż istniejącego 6. Przeniesienie pobornika LVS pobornika LVS (patrz Tabela 5). Demontaż istniejącego W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż masztu, kontenera i jego 7. kontenera, wyposażenia, klimatyzatora, ogrodzenia i doprowadzi teren do stanu pierwotnego (patrz Tabela klimatyzatora, masztu 6). i ogrodzenia 8. BHP Wszystkie czynności wykonane w ramach zadania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zachowa szczególne środki ostrożności przy demontażu masztu (patrz Tabela 6 pkt 7). Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i posiadające uprawnienia do prac na wysokości a sprzęt musi być sprawny i posiadać wszystkie przewidziane prawem świadectwa dopuszczające go do pracy. 9. Warunki gwarancji Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone elementy minimum 36 miesięcy. W przypadku wystąpienia usterek, rozpoczęcie naprawy niezwłocznie, ale nie później niż 72 godz. od zgłoszenia. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wyłączenia z użytkowania kontenera z powodu awarii. Wykonanie przez Zamawiającego otworów (maksimum 4 o średnicy do 150 mm) w dachu, ścianie i/lub podłodze kontenera nie może spowodować utraty gwarancji. 10. Terminy wykonania - Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera (tab. nr 2) do r. - Montaż kontener z wyposażeniem (tab. nr 3), przeniesienie aparatury (tab. nr 4), przeniesienie pobornika LVS (tab. nr 5) do r. - Demontaż kontenera, masztu, ogrodzenia do r. 2

3 Tabela 2. Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera Lp. Opis Minimalne 1. Przygotowanie miejsca pod kontener i rusztowanie, na którym będzie zamontowany LVS 2. Przygotowanie zasilania, uziemienia kontenera i Dostawca dokona niwelacji i utwardzenia terenu pod kontener pomiarowy. Należy wybrać ziemię z terenu o wymiarach 3,5 m na 5,5 m na głębokość 0,40 m. Dno wykopu należy wyrównać, ułożyć warstwę ok. 0,10 m piasku, na której należy ułożyć agrowłókninę, a następnie warstwę 0,30 m żwiru budowlanego (8 16 mm). Na tak przygotowanej powierzchni należy rozmieścić płyty betonowe: 4 szt. o wymiarach minimalnych 0,5 m x 0,5 m x 0,20 m, na których będzie posadowiony kontener oraz 3 szt. o wymiarach minimalnych 0,4 m x 0,4 m x 0,20 m, na których będzie posadowione rusztowanie. (patrz Rys. nr 1 i 2). Płyty betonowe przed montażem należy zabezpieczyć z każdej strony przed wilgocią przez pokrycie środkiem przeznaczonym do tego celu. Powierzchnię płyt betonowych (wierzchnią), na których będzie umieszczony kontener i rusztowanie należy wyłożyć warstwą papy izolacyjnej. Rozmieszczenie płyt musi umożliwiać posadowienie kontenera i rusztowania (patrz Rys.2). Do kontenera należy wykonać chodnik o szerokości 1 m i długości 23 m z kostki brukowej. Boki chodnika zabezpieczyć krawężnikami. Prace brukarskie należy wykonać zgodnie z technologią ich wykonywania. Chodnik nad odwodnieniem terenu należy wykonać z płyt betonowych (2 szt.) o wymiarach 0,5m x 0,5 m x 0,05 m, których poziom będzie się pokrywał z poziomem kostki brukowej (patrz Rys.3). Przygotowanie zasilania kontenera w energię elektryczną będzie wymagało wykonania: - tablicy licznikowej, na której będzie zamontowany licznik trójfazowy oraz zabezpieczenia główne (tablica 3

4 Lp. Opis Minimalne wykonanie zabezpieczenia odgromowego masztu 3. Wymagania dodatkowe zainstalowana w budynku zbiornika wody), - poprowadzenia kabla energetycznego YKYżo 5 x 4 mm² pomiędzy budynkiem zbiornika wody, a miejscem posadowienia kontenera o łącznej długości 31 m (5 m - w budynku, w istniejących korytkach montażowych, 23 m w dokopie, 3 m pozostawione do podłączenia w kontenerze) (patrz rys.3). Kabel w dokopie powinien znajdować się w rurze ochronnej DVK 75 i być położony na głębokości min. 0,7 m. Nad kablem (0,2 m) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Uziemienie kontenera należy wykonać zgodnie z Rys. 4 z bednarki - płaskownika ocynkowanego 25 x 4 mm. Połączenia płaskownika należy wykonać w sposób trwały, poprzez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. Bednarkę należy ułożyć na głębokości min. 70 cm. Należy wykonać złącza kontrolne, skręcane. Miejsca te mają pozwolić na wykonanie pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonanego w ten sposób uziemienia nie będą spełniały wymagań zawartych w odpowiednich przepisach należy zastosować dodatkowo sondy uziemiające. Zabezpieczenie odgromowe masztu należy wykonać zgodnie z Rys. 6. Iglica ma być zamontowana na stałe do masztu w sposób zapewniający trwałe połączenie. W dolnej części masztu ma być zamontowane złącze kontrolne (skręcane) umożliwiające połączenie masztu poprzez przewód LgY 16 mm² z uziomem. Złącze kontrolne ma umożliwić odłączenie przewodu w przypadku składania masztu. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych należy uzyskać protokół ich odbioru podpisany przez dyrekcję MPWiK w Żywcu potwierdzającej, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac, a teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby 4

5 Lp. Opis Minimalne WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. Tabela 3. Kontener z wyposażeniem oraz jego montaż. Lp. Opis Minimalne 1. Wymiary wewnętrzne kontenera 2. Konstrukcja kontenera Szerokość: 2,5 m Długość: 4,0 m Wysokość: 2,3 m Schemat kontenera rys. 7 i Konstrukcja kontenera stalowa, samonośna, ocynkowana, wyposażona w 4 uchwyty stalowe umieszczone w górnych jego narożnikach, służące do przenoszenia kontenera przy pomocy dźwigu. 2. Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m 2 K]. Dach i ściany koloru piaskowego (wewnątrz i na zewnątrz) RAL Podłoga wykonana od dołu w sposób następujący: konstrukcja nośna (wsporcza), płyta warstwowa termoizolacyjna o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m 2 K], dodatkowa płyta o grubości min. 18 mm (np. OSB lub inna wodoodporna), wykładzina antyelektrostatyczna pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. 4. Kontener od spodu, w całości dodatkowo zabezpieczony warstwą antykorozyjną. 5

6 Lp. Opis Minimalne 5. Konstrukcja kontenera i materiały użyte do jego budowy powinny zapewnić odporność kontenera na działanie czynników atmosferycznych. 6. Konstrukcja kontenera musi umożliwić montaż masztu meteorologicznego składanego (patrz Rys. 9), do rogu kontenera (patrz Rys. 6 i 7) 7. Kontener ma być dostarczony w całości. 8. Dłuższy bok kontenera (z przeciwnej strony niż drzwi) należy wyposażyć w rynienkę odprowadzającą wodę z dachu kontenera. 3. Dach 1. Antypoślizgowy. 2. Wytrzymujący obciążenie min. 250 kg/m 2 (obsługa przyrządów - 2 osoby przebywające na dachu). 3. Barierki ochronne (ocynkowane) na dachu wykonane zgodnie z przepisami BHP wokół całego obramowania kontenera z przewidzianym wejściem na dach przy użyciu drabiny, zainstalowanej na stałe (patrz rys. 8). 4. W barierkach, w miejscu usytuowania drabiny należy wykonać bramkę przesuwną o szerokości 80 cm. Bramka powinna być wyposażona w zasuwę zabezpieczającą je przed przypadkowym otwarciem, przesunięciem. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć przebywające osoby na dachu przed wypadnięciem przez otwór bramki. 4. Drzwi cm - stalowe, ocieplone, w kolorze ścian kontenera. 2. Dwa zamki patentowe 5. Klimatyzacja i ogrzewanie 3. Daszek osłonowy (przeciwdeszczowy) nad drzwiami 1. Klimatyzator typu SPLIT, z funkcją grzania (pompa ciepła), inwerterowy, o zmiennej regulowanej mocy sprężarki, wyposażony w układ automatycznej regulacji pozwalający na utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera na poziomie 22 +/ 2 C, z automatycznym 6

7 Lp. Opis Minimalne 6. Instalacja elektryczna i odgromowa przełączaniem z chłodzenia na grzanie i odwrotnie, o wydajności chłodzenia min. 4,0 kw. Lokalizacja jednostek zewnętrznej i wewnętrznej patrz Rys Grzejnik elektryczny o mocy min 2kW sterowany odrębną instalacją automatycznej regulacji temperatury z możliwością ustawienia temperatury w zakresie minimum od 15 do 20 C. Napięcie zasilania 400/230V AC, 50Hz. Tablica bezpiecznikowa typu N/T 3x12 modułów, w której będą zabudowane zabezpieczenia. Wewnątrz skrzynki rozdzielczej w której umieszczona będzie tablica bezpiecznikowa należy umieścić opis zabezpieczanych obwodów. Instalacja elektryczna trójfazowa typu TN-S: a) podłączenie gniazd zasilających przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju minimum 2,5 mm 2 b) podłączenie oświetlenia przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju minimum 1,0 mm 2 c) wyłączniki różnicowoprądowe różnicowy prąd znamionowy 30mA d) zabezpieczenie główne poszczególnych faz B16A e) zabezpieczenia obwodów (patrz rys 14) poprzez zabezpieczenia nadmiarowo prądowe, osobne obwody dla: - aparatury pomiarowej - B16A - instalacji ogrzewania i klimatyzacji - B16A - gniazd wewnętrznych - B16A - oświetlenia - A10A - zasilania LVS-a B 10A - instalacji alarmowej- A 6A 7

8 Lp. Opis Minimalne f) system automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatury progowej zadanej przez użytkownika - możliwością ustawienia temperatury w zakresie minimum od 35 do 40 C (Rys. 14) g) oświetlenie świetlówkowe minimum 2 szt. (patrz Rys.13) rozmieszczone równomiernie na powierzchni sufitu z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach (Rys. 13). Oświetlenie będzie stanowiło 2 świetlówki T5 o mocy 54 W/230V /50Hz każda, umieszczone w hermetycznej i szczelnej obudowie IP66 z kloszem przezroczystym, z odbłyśnikiem aluminiowym Oprawa musi być odporna na uderzenia. Wyłącznik podwójny (dwuklawiszowy), punktów świetlnych oświetlenia podstawowego, opisanego powyżej, musi umożliwiać włączenie/wyłączenie oddzielnie (każdego z osobna) lub razem punktu świetlnego. h) 30 gniazd wewnątrz kontenera we wskazanych miejscach z tego 20 gniazd umieszczonych w części posadowienia aparatury pomiarowej (rack - Rys. 11) i) uziemienie kontenera (patrz Rys.4) j) instalacja odgromowa masztu (patrz Rys. 6) k) instalację elektryczną należy wykonać po zapoznaniu się z Rys. 11,12,13,14 Zamawiający powinien otrzymać: - schemat instalacji elektrycznej - protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych - protokół z badania charakterystyki wyłącznika różnicowo prądowego 8

9 Lp. Opis Minimalne - protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych - dokumentację elektryczną powykonawczą Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami 7. System alarmowy W kontenerze należy zainstalować system alarmowy antywłamaniowy z możliwością podłączenia do nadajnika systemu monitorowania alarmów. Wyposażony minimum w czujnik otwarcia drzwi, wewnętrzny czujnik ruchu, klawiaturę sterującą, sygnalizator świetlno-dźwiękowy. System musi umożliwić podłączenie czujnika zewnętrznego (ochrona LVS). Dostawca wykona okablowanie umożliwiające podłączenie czujnika chroniącego LVS (system monitoringu), a po przeniesieniu LVS-a dostarczy, zamontuje i podłączy do alarmu czujnik chroniący LVS 8. Wyposażenie 1. Przejście podłogowe do wyprowadzenia wężyków wyjściowych z analizatorów. 2. Przejście ścienne dla przewodów aparatury meteorologicznej w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 3. Krzesło składane. 4. Blat roboczy w kolorze zbliżonym do koloru ścian kontenera, o wymiarach 60 cm x 120 cm wykonany z płyty meblowej o grubości 32 mm, zamontowany na wysokości 75 cm w miejscu styku ze ścianami kontenera. Wolny róg blatu wsparty na nodze 5. Szafka meblowa na kółkach z 3 szufladami. Wymiary minimalne: szerokość 45 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm. Chowana pod blat. 6. Gaśnica proszkowa typu A B C 4 kg, usytuowana max 30 cm od drzwi 9

10 Lp. Opis Minimalne 7. Uchwyt ścienny na dwie 10 l butle z gazem kalibracyjnym zabezpieczający butle przed przewróceniem. 8. Rozkładana drabina aluminiowa domowa. Ilość szczebli 3 z podestem na wysokości ok. 55 cm. Obciążenie min. 120 kg. 9. Kratka wentylacyjna z żaluzjami, umieszczona w górnym rogu kontenera (na przeciwległej ścianie w stosunku do klimatyzatora). 10. Na zewnątrz kontenera element umożliwiający zamocowanie czujnika temperatury i wilgotności. W rogu kontenera do barierki ochronnej zamocować ramię pionowe o średnicy 35 mm i wysokości 30 cm nad poziom barierki (Rys. 5). 11. Na ścianie podwójny haczyk do wieszania ubrań. 12. Na zewnątrz w dolnej części kontenera przyłącza do uziemienia (2 szt.). 13. Przed wejściem do kontenera zamocowany na stałe do podłoża ażurowy stopień o wymiarach: wysokość 15 cm, głębokość 25 cm, szerokość 90cm 9. Montaż kontenera Dostarczony kontener oraz maszt należy zamontować w przygotowanym miejscu posadowienia kontenera (patrz Tabela 2, Rys 3, 3a). Nachylenie kontenera 1-2% w kierunku dłuższego boku, przeciwnego do boku, w którym znajdują się drzwi. Pochylenie ma zapewnić spływ wody z dachu kontenera. Podłączyć do zasilania w energię elektryczną (kontener), uziemić (kontener, rusztowanie) oraz wykonać zabezpieczenie odgromowe masztu meteorologicznego. W miejscu posadowienia kontenera należy wykonać pomiary i badania instalacji elektrycznej, uziemienia ochronnego oraz instalacji odgromowej. 10

11 Lp. Opis Minimalne Należy zlecić firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) montaż i podłączenie do alarmu nadajnika systemu monitorowania alarmu. 10. Maszt i jego montaż Wykonawca dostarczy i zamontuje do boku kontenera maszt składany typu słup łamany o wysokości 12 m od poziomu gruntu (patrz rys. nr 7). Wymagania: - konstrukcja masztu ma umożliwić opuszczenie wierzchołka masztu do poziomu ułatwiającego obsługę umieszczonych tam urządzeń z poziomu ziemi - opuszczanie masztu przy użyciu ręcznego mechanizmu korbowego - maszt w pozycji pracy (pionowa) musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym złożeniem - odporność na działanie wiatru co najmniej 40 m/s - należy wykonać instalację odgromową masztu (patrz Rys. 6) Tabela 4. Przeniesienie aparatury Lp. Opis Minimalne 1. Demontaż aparatury W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (kable zasilające, kable sygnałowe, wężyki podłączenia pneumatyczne, itp) zainstalowanej wewnątrz istniejącego kontenera oraz wyposażenia dodatkowego: - analizatory SO2, NOx, PM10, pompy (2 szt.), - generator powietrza zerowego, kalibrator, 11

12 Lp. Opis Minimalne 2. Transport i montaż aparatury - datalogger, modem GPRS, - czerpnia pyłu PM10 wraz z przejściem dachowym, - czerpnia gazowa wraz z przejściem dachowym oraz wentylatorem, - stojaki na aparaturę pomiarową (racki) (2 szt.), - butla gazowa ( 10 l 1 szt.), - UPS 1szt., - szafka biurowa, stolik, krzesło obrotowe, stół pod analizator PM10, Na zewnątrz istniejącego kontenera: - urządzenia meteo zamontowane na maszcie (wiatromierz, czujnik temperatury i wilgotności) - oraz na dachu kontenera (czujnik promieniowania całkowitego, antena do modemu). Przed montażem aparatury i wyposażenia Dostawca zleci na koszt własny firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) montaż i podłączenie do alarmu nadajnika systemu monitorowania alarmu. Zdemontowaną aparaturę i wyposażenie Dostawca z zachowaniem szczególnej ostrożności przewiezie do lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 63a. W nowej lokalizacji Dostawca wykona montaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (kable zasilające, kable sygnałowe, wężyki podłączenia pneumatyczne, itp) oraz wyposażenia dodatkowego: - analizatory SO2, NOx, PM10, pompy (2 szt.), - generator powietrza zerowego, kalibrator, - datalogger, modem GPRS, - czerpnia pyłu PM10 wraz z przejściem dachowym, - czerpnia gazowa wraz z przejściem dachowym oraz wentylatorem, - stojaki na aparaturę pomiarową (2 szt.), 12

13 Lp. Opis Minimalne - butla gazowa ( 10 l 1 szt.), - UPS 1szt., - szafka biurowa, stolik, krzesło obrotowe, stół pod analizator PM10, Na zewnątrz, na dachu dostarczonego kontenera zamontuje antenę do modemu oraz na zainstalowanym wsporniku (patrz Rys. 5) czujnik temperatury i wilgotności. Wiatromierz oraz czujnik promieniowania całkowitego Dostawca przekaże Zamawiającemu. 3. Inne Rozmieszczenie sprzętu wewnątrz i na zewnątrz kontenera oraz miejsce wykonania otworów pod przejścia dachowe, ścienne i podłogowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Dostawca wykona wszystkie niezbędne podłączenia elektryczne, pneumatyczne i sygnałowe Po montażu aparatury przy udziale przedstawiciela Zamawiającego nastąpi uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatury pomiarowej i pomocniczej. Przeniesienie aparatury systemu monitorowania alarmu musi być wykonane w ciągu maksymalnie dwóch dni. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie w trakcie demontażu, transportu, montażu oraz ewentualnego magazynowania. Dostawca odpowiada także za ponowne uruchomienie sprzętu pomiarowego po jego montażu. Tabela 5. Przeniesienie pobornika LVS Lp. Opis Minimalne 1. Przygotowanie miejsca pod pobornik LVS Miejsce do posadowienia pobornika LVS należy wykonać w formie podestu na rusztowaniu. Rusztowanie o wymiarach 1,6 m x 0.7 m (patrz Rys.8). Rusztowanie ma być wykonane 13

14 Lp. Opis Minimalne 2. Demontaż pobornika LVS 3. Montaż pobornika LVS 4. Wymagania dodatkowe z profili stalowych ocynkowanych, lub gotowych elementów stalowych, ocynkowanych i przenieść ciężar min. 300 kg (obsługa oraz ciężar pobornika LVS) Podest wykonać z ocynkowanej kraty pomostowej wytrzymującej obciążenie min. 250 kg/m 2 (obsługa - 2 osoby przebywające na dachu oraz ciężar LVS). Rusztowanie powinno posiadać barierki oraz drabinę wejściową zamocowaną na stałe (rys. 8). W barierkach, w miejscu usytuowania drabiny należy wykonać bramkę o szerokości 50 cm otwierającą się do wewnątrz rusztowania. Powinna być ona wyposażona w zasuwę zabezpieczającą ją przed przypadkowym otwarciem i wypadnięciem osób znajdujących się na podeście. Nogi rusztowania powinny być zaopatrzone w stopy, które pozwolą na ustawienie rusztowania na bloczkach betonowych. Kabel zasilający pobornik należy odłączyć od zasilania elektrycznego w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej w budynku zbiornika wody. Odłączyć kabel elektryczny od pobornika. Zdemontować istniejący pobornik LVS. Zewnętrzną część kabla zabezpieczyć przez wprowadzenie do wnętrza kanału. Końcówki kabla z obu stron należy zaizolować i opisać. Należy odkręcić śruby mocujące obudowę pobornika do podłoża. Otwory po mocowaniu zaślepić zaprawą betonową. Na wykonanym podeście należy zainstalować przenoszony pobornik LVS (patrz rys.10). Obudowę pobornika należy na stałe zamocować do konstrukcji podestu. Należy go podłączyć do zasilania w energię elektryczną. Dostarczyć i zamontować czujnik otwarcia drzwi pobornika oraz podłączyć go do systemu alarmowego. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych należy uzyskać protokół ich odbioru podpisany przez dyrekcję 14

15 Lp. Opis Minimalne MPWiK w Żywcu potwierdzającej, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. Tabela 6. Demontaż kontenera, masztu, ogrodzenia Lp. Opis Minimalne 1. Demontaż ogrodzenia 2. Demontaż masztu stalowego 3. Demontaż kontenera Dostawca wykona demontażu ogrodzenia (7,5 m x 4,8 m) wykonanego z przęseł (9 szt), zabetonowanych słupków (9 szt.), furtki (1 szt.). Ogrodzenie po demontażu przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Dostawca wykona demontażu masztu stalowego o wysokości 12 m. Maszt składa się z 3 części (6m, 4 m, 2m). Każda część oraz podstawa masztu zakończone są kołnierzami stalowymi, które są skręcone śrubami. Maszt po demontażu przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Należy dokonać demontażu istniejącego klimatyzatora firmy Fujitsu, typu split przez wyspecjalizowaną firmę. Demontaż należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ponowne jego zainstalowanie i uruchomienie. Zdemontowany klimatyzator należy dostarczyć do siedziby WIOŚ w Katowicach. Należy zlecić firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) odłączenie od alarmu i demontaż nadajnika systemu monitorowania alarmu. 15

16 Lp. Opis Minimalne 4. Demontaż fundamentów i płyt ażurowych 5. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego Kabel zasilający kontener należy odłączyć od zasilania elektrycznego w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły. Po odłączeniu końcówkę kabla zaizolować, opisać i pozostawić w skrzynce bezpiecznikowej. Odłączyć kabel elektryczny od rozdzielnicy w kontenerze. Po odłączeniu końcówkę kabla zaizolować, opisać, umieścić w puszce hermetycznej i pozostawić w ziemi. Prace elektryczne, szczególnie na terenie szkoły należy prowadzić po uzgodnieniu z tamtejszym konserwatorem. Kontener odłączyć od uziemienia. Przeprowadzić demontaż kontenera. Po demontażu kontenera, kontener przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Fundament masztu, fundamenty, na których był posadowiony kontener (4 szt), fundamenty słupków ogrodzeniowych (9 szt.) oraz płyty ażurowe ułożone na powierzchni 2,4 m x 1,5 m należy zdemontować. Powstały gruz przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Teren, na którym była usytuowana stacja pomiarowa należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Teren należy zniwelować, wysypać warstwą humusu i obsiać trawą. 6. Iglaki Prace demontażowe należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić iglaków rosnących przy ogrodzeniu kontenera. 7. Inne Termin prowadzenia prac demontażowych należy uzgodnić z dyrekcją szkoły i uzyskać pisemne pozwolenie na wejście w teren. Teren na okres prac demontażowych musi być wygrodzony, a w przypadku prac związanych z demontażem masztu musi być wyznaczona strefa bezpieczeństwa, która zapewni bezpieczeństwo osób na wypadek upadku demontowanego elementu masztu z wysokości. Prace te nie będą mogły być 16

17 Lp. Opis Minimalne prowadzone, gdy na boisku sportowym będą prowadzone zajęcia sportowe lub inne lub gdy będą przebywały jakieś osoby. Po zakończeniu prac demontażowych należy uzyskać protokół odbioru prac podpisany przez dyrekcję szkoły potwierdzający, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac, a teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. * należy potwierdzić spełnianie wymagań (TAK/NIE niepotrzebne skreślić) 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo