SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja Atesty, dokumenty odbioru technicznego Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera, dostawa i montaż kontenera Pełna dokumentacja kontenera zawierająca: opis techniczny, rysunki techniczne, schematy instalacji i instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). Aprobata ITB na materiały, z których wykonany jest kontener. Dokumenty techniczne pomiarów i badań instalacji elektrycznej oraz uziemienia ochronnego i instalacji odgromowej. W lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 83a Dostawca przygotuje miejsce posadowienia kontenera pomiarowego (patrz Tabela 2) oraz dostarczy, zainstaluje oraz podłączy do zasilania w energię elektryczną i wykona uziemienie oraz instalację odgromową dostarczonego kontenera wraz z masztem meteorologicznym (patrz Tabela 3). Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem prac dokona zgłoszenia robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Potwierdzenie spełnienia 1

2 5. Przeniesienie aparatury pomiarowej, pomocniczej i wyposażenia W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (patrz Tabela 4). Sprzęt zdemontowany Dostawca przetransportuje i zainstaluje w dostarczonym kontenerze (Żywiec ul. Kopernika 83a) - nie dotyczy wiatromierza i czujnika promieniowania całkowitego, które po zdemontowaniu zostaną przekazane Zamawiającemu. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt w trakcie demontażu, transportu, montażu oraz ewentualnego magazynowania. Dodatkowo zleci na koszt własny firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) demontaż (Żywiec ul. Słowackiego 2) oraz montaż (Żywiec ul. Kopernika 83a) nadajnika systemu monitorowania alarmu. W lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 83a Dostawca wykona demontaż i montaż istniejącego 6. Przeniesienie pobornika LVS pobornika LVS (patrz Tabela 5). Demontaż istniejącego W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż masztu, kontenera i jego 7. kontenera, wyposażenia, klimatyzatora, ogrodzenia i doprowadzi teren do stanu pierwotnego (patrz Tabela klimatyzatora, masztu 6). i ogrodzenia 8. BHP Wszystkie czynności wykonane w ramach zadania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zachowa szczególne środki ostrożności przy demontażu masztu (patrz Tabela 6 pkt 7). Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i posiadające uprawnienia do prac na wysokości a sprzęt musi być sprawny i posiadać wszystkie przewidziane prawem świadectwa dopuszczające go do pracy. 9. Warunki gwarancji Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone elementy minimum 36 miesięcy. W przypadku wystąpienia usterek, rozpoczęcie naprawy niezwłocznie, ale nie później niż 72 godz. od zgłoszenia. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas wyłączenia z użytkowania kontenera z powodu awarii. Wykonanie przez Zamawiającego otworów (maksimum 4 o średnicy do 150 mm) w dachu, ścianie i/lub podłodze kontenera nie może spowodować utraty gwarancji. 10. Terminy wykonania - Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera (tab. nr 2) do r. - Montaż kontener z wyposażeniem (tab. nr 3), przeniesienie aparatury (tab. nr 4), przeniesienie pobornika LVS (tab. nr 5) do r. - Demontaż kontenera, masztu, ogrodzenia do r. 2

3 Tabela 2. Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera Lp. Opis Minimalne 1. Przygotowanie miejsca pod kontener i rusztowanie, na którym będzie zamontowany LVS 2. Przygotowanie zasilania, uziemienia kontenera i Dostawca dokona niwelacji i utwardzenia terenu pod kontener pomiarowy. Należy wybrać ziemię z terenu o wymiarach 3,5 m na 5,5 m na głębokość 0,40 m. Dno wykopu należy wyrównać, ułożyć warstwę ok. 0,10 m piasku, na której należy ułożyć agrowłókninę, a następnie warstwę 0,30 m żwiru budowlanego (8 16 mm). Na tak przygotowanej powierzchni należy rozmieścić płyty betonowe: 4 szt. o wymiarach minimalnych 0,5 m x 0,5 m x 0,20 m, na których będzie posadowiony kontener oraz 3 szt. o wymiarach minimalnych 0,4 m x 0,4 m x 0,20 m, na których będzie posadowione rusztowanie. (patrz Rys. nr 1 i 2). Płyty betonowe przed montażem należy zabezpieczyć z każdej strony przed wilgocią przez pokrycie środkiem przeznaczonym do tego celu. Powierzchnię płyt betonowych (wierzchnią), na których będzie umieszczony kontener i rusztowanie należy wyłożyć warstwą papy izolacyjnej. Rozmieszczenie płyt musi umożliwiać posadowienie kontenera i rusztowania (patrz Rys.2). Do kontenera należy wykonać chodnik o szerokości 1 m i długości 23 m z kostki brukowej. Boki chodnika zabezpieczyć krawężnikami. Prace brukarskie należy wykonać zgodnie z technologią ich wykonywania. Chodnik nad odwodnieniem terenu należy wykonać z płyt betonowych (2 szt.) o wymiarach 0,5m x 0,5 m x 0,05 m, których poziom będzie się pokrywał z poziomem kostki brukowej (patrz Rys.3). Przygotowanie zasilania kontenera w energię elektryczną będzie wymagało wykonania: - tablicy licznikowej, na której będzie zamontowany licznik trójfazowy oraz zabezpieczenia główne (tablica 3

4 Lp. Opis Minimalne wykonanie zabezpieczenia odgromowego masztu 3. Wymagania dodatkowe zainstalowana w budynku zbiornika wody), - poprowadzenia kabla energetycznego YKYżo 5 x 4 mm² pomiędzy budynkiem zbiornika wody, a miejscem posadowienia kontenera o łącznej długości 31 m (5 m - w budynku, w istniejących korytkach montażowych, 23 m w dokopie, 3 m pozostawione do podłączenia w kontenerze) (patrz rys.3). Kabel w dokopie powinien znajdować się w rurze ochronnej DVK 75 i być położony na głębokości min. 0,7 m. Nad kablem (0,2 m) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. Uziemienie kontenera należy wykonać zgodnie z Rys. 4 z bednarki - płaskownika ocynkowanego 25 x 4 mm. Połączenia płaskownika należy wykonać w sposób trwały, poprzez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. Bednarkę należy ułożyć na głębokości min. 70 cm. Należy wykonać złącza kontrolne, skręcane. Miejsca te mają pozwolić na wykonanie pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonanego w ten sposób uziemienia nie będą spełniały wymagań zawartych w odpowiednich przepisach należy zastosować dodatkowo sondy uziemiające. Zabezpieczenie odgromowe masztu należy wykonać zgodnie z Rys. 6. Iglica ma być zamontowana na stałe do masztu w sposób zapewniający trwałe połączenie. W dolnej części masztu ma być zamontowane złącze kontrolne (skręcane) umożliwiające połączenie masztu poprzez przewód LgY 16 mm² z uziomem. Złącze kontrolne ma umożliwić odłączenie przewodu w przypadku składania masztu. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych należy uzyskać protokół ich odbioru podpisany przez dyrekcję MPWiK w Żywcu potwierdzającej, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac, a teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby 4

5 Lp. Opis Minimalne WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. Tabela 3. Kontener z wyposażeniem oraz jego montaż. Lp. Opis Minimalne 1. Wymiary wewnętrzne kontenera 2. Konstrukcja kontenera Szerokość: 2,5 m Długość: 4,0 m Wysokość: 2,3 m Schemat kontenera rys. 7 i Konstrukcja kontenera stalowa, samonośna, ocynkowana, wyposażona w 4 uchwyty stalowe umieszczone w górnych jego narożnikach, służące do przenoszenia kontenera przy pomocy dźwigu. 2. Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej termoizolacyjnej o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m 2 K]. Dach i ściany koloru piaskowego (wewnątrz i na zewnątrz) RAL Podłoga wykonana od dołu w sposób następujący: konstrukcja nośna (wsporcza), płyta warstwowa termoizolacyjna o grubości min. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła płyty nie większym niż 0,3 [W/m 2 K], dodatkowa płyta o grubości min. 18 mm (np. OSB lub inna wodoodporna), wykładzina antyelektrostatyczna pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. 4. Kontener od spodu, w całości dodatkowo zabezpieczony warstwą antykorozyjną. 5

6 Lp. Opis Minimalne 5. Konstrukcja kontenera i materiały użyte do jego budowy powinny zapewnić odporność kontenera na działanie czynników atmosferycznych. 6. Konstrukcja kontenera musi umożliwić montaż masztu meteorologicznego składanego (patrz Rys. 9), do rogu kontenera (patrz Rys. 6 i 7) 7. Kontener ma być dostarczony w całości. 8. Dłuższy bok kontenera (z przeciwnej strony niż drzwi) należy wyposażyć w rynienkę odprowadzającą wodę z dachu kontenera. 3. Dach 1. Antypoślizgowy. 2. Wytrzymujący obciążenie min. 250 kg/m 2 (obsługa przyrządów - 2 osoby przebywające na dachu). 3. Barierki ochronne (ocynkowane) na dachu wykonane zgodnie z przepisami BHP wokół całego obramowania kontenera z przewidzianym wejściem na dach przy użyciu drabiny, zainstalowanej na stałe (patrz rys. 8). 4. W barierkach, w miejscu usytuowania drabiny należy wykonać bramkę przesuwną o szerokości 80 cm. Bramka powinna być wyposażona w zasuwę zabezpieczającą je przed przypadkowym otwarciem, przesunięciem. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć przebywające osoby na dachu przed wypadnięciem przez otwór bramki. 4. Drzwi cm - stalowe, ocieplone, w kolorze ścian kontenera. 2. Dwa zamki patentowe 5. Klimatyzacja i ogrzewanie 3. Daszek osłonowy (przeciwdeszczowy) nad drzwiami 1. Klimatyzator typu SPLIT, z funkcją grzania (pompa ciepła), inwerterowy, o zmiennej regulowanej mocy sprężarki, wyposażony w układ automatycznej regulacji pozwalający na utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera na poziomie 22 +/ 2 C, z automatycznym 6

7 Lp. Opis Minimalne 6. Instalacja elektryczna i odgromowa przełączaniem z chłodzenia na grzanie i odwrotnie, o wydajności chłodzenia min. 4,0 kw. Lokalizacja jednostek zewnętrznej i wewnętrznej patrz Rys Grzejnik elektryczny o mocy min 2kW sterowany odrębną instalacją automatycznej regulacji temperatury z możliwością ustawienia temperatury w zakresie minimum od 15 do 20 C. Napięcie zasilania 400/230V AC, 50Hz. Tablica bezpiecznikowa typu N/T 3x12 modułów, w której będą zabudowane zabezpieczenia. Wewnątrz skrzynki rozdzielczej w której umieszczona będzie tablica bezpiecznikowa należy umieścić opis zabezpieczanych obwodów. Instalacja elektryczna trójfazowa typu TN-S: a) podłączenie gniazd zasilających przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju minimum 2,5 mm 2 b) podłączenie oświetlenia przy użyciu przewodów miedzianych o przekroju minimum 1,0 mm 2 c) wyłączniki różnicowoprądowe różnicowy prąd znamionowy 30mA d) zabezpieczenie główne poszczególnych faz B16A e) zabezpieczenia obwodów (patrz rys 14) poprzez zabezpieczenia nadmiarowo prądowe, osobne obwody dla: - aparatury pomiarowej - B16A - instalacji ogrzewania i klimatyzacji - B16A - gniazd wewnętrznych - B16A - oświetlenia - A10A - zasilania LVS-a B 10A - instalacji alarmowej- A 6A 7

8 Lp. Opis Minimalne f) system automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatury progowej zadanej przez użytkownika - możliwością ustawienia temperatury w zakresie minimum od 35 do 40 C (Rys. 14) g) oświetlenie świetlówkowe minimum 2 szt. (patrz Rys.13) rozmieszczone równomiernie na powierzchni sufitu z włącznikiem bezpośrednio przy drzwiach (Rys. 13). Oświetlenie będzie stanowiło 2 świetlówki T5 o mocy 54 W/230V /50Hz każda, umieszczone w hermetycznej i szczelnej obudowie IP66 z kloszem przezroczystym, z odbłyśnikiem aluminiowym Oprawa musi być odporna na uderzenia. Wyłącznik podwójny (dwuklawiszowy), punktów świetlnych oświetlenia podstawowego, opisanego powyżej, musi umożliwiać włączenie/wyłączenie oddzielnie (każdego z osobna) lub razem punktu świetlnego. h) 30 gniazd wewnątrz kontenera we wskazanych miejscach z tego 20 gniazd umieszczonych w części posadowienia aparatury pomiarowej (rack - Rys. 11) i) uziemienie kontenera (patrz Rys.4) j) instalacja odgromowa masztu (patrz Rys. 6) k) instalację elektryczną należy wykonać po zapoznaniu się z Rys. 11,12,13,14 Zamawiający powinien otrzymać: - schemat instalacji elektrycznej - protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych - protokół z badania charakterystyki wyłącznika różnicowo prądowego 8

9 Lp. Opis Minimalne - protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych - dokumentację elektryczną powykonawczą Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami 7. System alarmowy W kontenerze należy zainstalować system alarmowy antywłamaniowy z możliwością podłączenia do nadajnika systemu monitorowania alarmów. Wyposażony minimum w czujnik otwarcia drzwi, wewnętrzny czujnik ruchu, klawiaturę sterującą, sygnalizator świetlno-dźwiękowy. System musi umożliwić podłączenie czujnika zewnętrznego (ochrona LVS). Dostawca wykona okablowanie umożliwiające podłączenie czujnika chroniącego LVS (system monitoringu), a po przeniesieniu LVS-a dostarczy, zamontuje i podłączy do alarmu czujnik chroniący LVS 8. Wyposażenie 1. Przejście podłogowe do wyprowadzenia wężyków wyjściowych z analizatorów. 2. Przejście ścienne dla przewodów aparatury meteorologicznej w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 3. Krzesło składane. 4. Blat roboczy w kolorze zbliżonym do koloru ścian kontenera, o wymiarach 60 cm x 120 cm wykonany z płyty meblowej o grubości 32 mm, zamontowany na wysokości 75 cm w miejscu styku ze ścianami kontenera. Wolny róg blatu wsparty na nodze 5. Szafka meblowa na kółkach z 3 szufladami. Wymiary minimalne: szerokość 45 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm. Chowana pod blat. 6. Gaśnica proszkowa typu A B C 4 kg, usytuowana max 30 cm od drzwi 9

10 Lp. Opis Minimalne 7. Uchwyt ścienny na dwie 10 l butle z gazem kalibracyjnym zabezpieczający butle przed przewróceniem. 8. Rozkładana drabina aluminiowa domowa. Ilość szczebli 3 z podestem na wysokości ok. 55 cm. Obciążenie min. 120 kg. 9. Kratka wentylacyjna z żaluzjami, umieszczona w górnym rogu kontenera (na przeciwległej ścianie w stosunku do klimatyzatora). 10. Na zewnątrz kontenera element umożliwiający zamocowanie czujnika temperatury i wilgotności. W rogu kontenera do barierki ochronnej zamocować ramię pionowe o średnicy 35 mm i wysokości 30 cm nad poziom barierki (Rys. 5). 11. Na ścianie podwójny haczyk do wieszania ubrań. 12. Na zewnątrz w dolnej części kontenera przyłącza do uziemienia (2 szt.). 13. Przed wejściem do kontenera zamocowany na stałe do podłoża ażurowy stopień o wymiarach: wysokość 15 cm, głębokość 25 cm, szerokość 90cm 9. Montaż kontenera Dostarczony kontener oraz maszt należy zamontować w przygotowanym miejscu posadowienia kontenera (patrz Tabela 2, Rys 3, 3a). Nachylenie kontenera 1-2% w kierunku dłuższego boku, przeciwnego do boku, w którym znajdują się drzwi. Pochylenie ma zapewnić spływ wody z dachu kontenera. Podłączyć do zasilania w energię elektryczną (kontener), uziemić (kontener, rusztowanie) oraz wykonać zabezpieczenie odgromowe masztu meteorologicznego. W miejscu posadowienia kontenera należy wykonać pomiary i badania instalacji elektrycznej, uziemienia ochronnego oraz instalacji odgromowej. 10

11 Lp. Opis Minimalne Należy zlecić firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) montaż i podłączenie do alarmu nadajnika systemu monitorowania alarmu. 10. Maszt i jego montaż Wykonawca dostarczy i zamontuje do boku kontenera maszt składany typu słup łamany o wysokości 12 m od poziomu gruntu (patrz rys. nr 7). Wymagania: - konstrukcja masztu ma umożliwić opuszczenie wierzchołka masztu do poziomu ułatwiającego obsługę umieszczonych tam urządzeń z poziomu ziemi - opuszczanie masztu przy użyciu ręcznego mechanizmu korbowego - maszt w pozycji pracy (pionowa) musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym złożeniem - odporność na działanie wiatru co najmniej 40 m/s - należy wykonać instalację odgromową masztu (patrz Rys. 6) Tabela 4. Przeniesienie aparatury Lp. Opis Minimalne 1. Demontaż aparatury W lokalizacji Żywiec ul. Słowackiego 2 Dostawca wykona demontaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (kable zasilające, kable sygnałowe, wężyki podłączenia pneumatyczne, itp) zainstalowanej wewnątrz istniejącego kontenera oraz wyposażenia dodatkowego: - analizatory SO2, NOx, PM10, pompy (2 szt.), - generator powietrza zerowego, kalibrator, 11

12 Lp. Opis Minimalne 2. Transport i montaż aparatury - datalogger, modem GPRS, - czerpnia pyłu PM10 wraz z przejściem dachowym, - czerpnia gazowa wraz z przejściem dachowym oraz wentylatorem, - stojaki na aparaturę pomiarową (racki) (2 szt.), - butla gazowa ( 10 l 1 szt.), - UPS 1szt., - szafka biurowa, stolik, krzesło obrotowe, stół pod analizator PM10, Na zewnątrz istniejącego kontenera: - urządzenia meteo zamontowane na maszcie (wiatromierz, czujnik temperatury i wilgotności) - oraz na dachu kontenera (czujnik promieniowania całkowitego, antena do modemu). Przed montażem aparatury i wyposażenia Dostawca zleci na koszt własny firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) montaż i podłączenie do alarmu nadajnika systemu monitorowania alarmu. Zdemontowaną aparaturę i wyposażenie Dostawca z zachowaniem szczególnej ostrożności przewiezie do lokalizacji Żywiec ul. Kopernika 63a. W nowej lokalizacji Dostawca wykona montaż aparatury pomiarowej i pomocniczej wraz z osprzętem (kable zasilające, kable sygnałowe, wężyki podłączenia pneumatyczne, itp) oraz wyposażenia dodatkowego: - analizatory SO2, NOx, PM10, pompy (2 szt.), - generator powietrza zerowego, kalibrator, - datalogger, modem GPRS, - czerpnia pyłu PM10 wraz z przejściem dachowym, - czerpnia gazowa wraz z przejściem dachowym oraz wentylatorem, - stojaki na aparaturę pomiarową (2 szt.), 12

13 Lp. Opis Minimalne - butla gazowa ( 10 l 1 szt.), - UPS 1szt., - szafka biurowa, stolik, krzesło obrotowe, stół pod analizator PM10, Na zewnątrz, na dachu dostarczonego kontenera zamontuje antenę do modemu oraz na zainstalowanym wsporniku (patrz Rys. 5) czujnik temperatury i wilgotności. Wiatromierz oraz czujnik promieniowania całkowitego Dostawca przekaże Zamawiającemu. 3. Inne Rozmieszczenie sprzętu wewnątrz i na zewnątrz kontenera oraz miejsce wykonania otworów pod przejścia dachowe, ścienne i podłogowe należy uzgodnić z Zamawiającym. Dostawca wykona wszystkie niezbędne podłączenia elektryczne, pneumatyczne i sygnałowe Po montażu aparatury przy udziale przedstawiciela Zamawiającego nastąpi uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania aparatury pomiarowej i pomocniczej. Przeniesienie aparatury systemu monitorowania alarmu musi być wykonane w ciągu maksymalnie dwóch dni. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie w trakcie demontażu, transportu, montażu oraz ewentualnego magazynowania. Dostawca odpowiada także za ponowne uruchomienie sprzętu pomiarowego po jego montażu. Tabela 5. Przeniesienie pobornika LVS Lp. Opis Minimalne 1. Przygotowanie miejsca pod pobornik LVS Miejsce do posadowienia pobornika LVS należy wykonać w formie podestu na rusztowaniu. Rusztowanie o wymiarach 1,6 m x 0.7 m (patrz Rys.8). Rusztowanie ma być wykonane 13

14 Lp. Opis Minimalne 2. Demontaż pobornika LVS 3. Montaż pobornika LVS 4. Wymagania dodatkowe z profili stalowych ocynkowanych, lub gotowych elementów stalowych, ocynkowanych i przenieść ciężar min. 300 kg (obsługa oraz ciężar pobornika LVS) Podest wykonać z ocynkowanej kraty pomostowej wytrzymującej obciążenie min. 250 kg/m 2 (obsługa - 2 osoby przebywające na dachu oraz ciężar LVS). Rusztowanie powinno posiadać barierki oraz drabinę wejściową zamocowaną na stałe (rys. 8). W barierkach, w miejscu usytuowania drabiny należy wykonać bramkę o szerokości 50 cm otwierającą się do wewnątrz rusztowania. Powinna być ona wyposażona w zasuwę zabezpieczającą ją przed przypadkowym otwarciem i wypadnięciem osób znajdujących się na podeście. Nogi rusztowania powinny być zaopatrzone w stopy, które pozwolą na ustawienie rusztowania na bloczkach betonowych. Kabel zasilający pobornik należy odłączyć od zasilania elektrycznego w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej w budynku zbiornika wody. Odłączyć kabel elektryczny od pobornika. Zdemontować istniejący pobornik LVS. Zewnętrzną część kabla zabezpieczyć przez wprowadzenie do wnętrza kanału. Końcówki kabla z obu stron należy zaizolować i opisać. Należy odkręcić śruby mocujące obudowę pobornika do podłoża. Otwory po mocowaniu zaślepić zaprawą betonową. Na wykonanym podeście należy zainstalować przenoszony pobornik LVS (patrz rys.10). Obudowę pobornika należy na stałe zamocować do konstrukcji podestu. Należy go podłączyć do zasilania w energię elektryczną. Dostarczyć i zamontować czujnik otwarcia drzwi pobornika oraz podłączyć go do systemu alarmowego. Po zakończeniu prac ziemnych i instalacyjnych należy uzyskać protokół ich odbioru podpisany przez dyrekcję 14

15 Lp. Opis Minimalne MPWiK w Żywcu potwierdzającej, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. Tabela 6. Demontaż kontenera, masztu, ogrodzenia Lp. Opis Minimalne 1. Demontaż ogrodzenia 2. Demontaż masztu stalowego 3. Demontaż kontenera Dostawca wykona demontażu ogrodzenia (7,5 m x 4,8 m) wykonanego z przęseł (9 szt), zabetonowanych słupków (9 szt.), furtki (1 szt.). Ogrodzenie po demontażu przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Dostawca wykona demontażu masztu stalowego o wysokości 12 m. Maszt składa się z 3 części (6m, 4 m, 2m). Każda część oraz podstawa masztu zakończone są kołnierzami stalowymi, które są skręcone śrubami. Maszt po demontażu przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Należy dokonać demontażu istniejącego klimatyzatora firmy Fujitsu, typu split przez wyspecjalizowaną firmę. Demontaż należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ponowne jego zainstalowanie i uruchomienie. Zdemontowany klimatyzator należy dostarczyć do siedziby WIOŚ w Katowicach. Należy zlecić firmie Konsalnet (monitorującej obiekt) odłączenie od alarmu i demontaż nadajnika systemu monitorowania alarmu. 15

16 Lp. Opis Minimalne 4. Demontaż fundamentów i płyt ażurowych 5. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego Kabel zasilający kontener należy odłączyć od zasilania elektrycznego w skrzynce bezpiecznikowej zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły. Po odłączeniu końcówkę kabla zaizolować, opisać i pozostawić w skrzynce bezpiecznikowej. Odłączyć kabel elektryczny od rozdzielnicy w kontenerze. Po odłączeniu końcówkę kabla zaizolować, opisać, umieścić w puszce hermetycznej i pozostawić w ziemi. Prace elektryczne, szczególnie na terenie szkoły należy prowadzić po uzgodnieniu z tamtejszym konserwatorem. Kontener odłączyć od uziemienia. Przeprowadzić demontaż kontenera. Po demontażu kontenera, kontener przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Fundament masztu, fundamenty, na których był posadowiony kontener (4 szt), fundamenty słupków ogrodzeniowych (9 szt.) oraz płyty ażurowe ułożone na powierzchni 2,4 m x 1,5 m należy zdemontować. Powstały gruz przechodzi na własność Dostawcy (wykonawcy usługi). Teren, na którym była usytuowana stacja pomiarowa należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Teren należy zniwelować, wysypać warstwą humusu i obsiać trawą. 6. Iglaki Prace demontażowe należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić iglaków rosnących przy ogrodzeniu kontenera. 7. Inne Termin prowadzenia prac demontażowych należy uzgodnić z dyrekcją szkoły i uzyskać pisemne pozwolenie na wejście w teren. Teren na okres prac demontażowych musi być wygrodzony, a w przypadku prac związanych z demontażem masztu musi być wyznaczona strefa bezpieczeństwa, która zapewni bezpieczeństwo osób na wypadek upadku demontowanego elementu masztu z wysokości. Prace te nie będą mogły być 16

17 Lp. Opis Minimalne prowadzone, gdy na boisku sportowym będą prowadzone zajęcia sportowe lub inne lub gdy będą przebywały jakieś osoby. Po zakończeniu prac demontażowych należy uzyskać protokół odbioru prac podpisany przez dyrekcję szkoły potwierdzający, że nie wnosi ona uwag do wykonanych prac, a teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. Protokół ten musi być dostarczony do siedziby WIOŚ w Katowicach i będzie jednym z elementów wymaganych do podpisania protokołu końcowego przez WIOŚ Katowice. * należy potwierdzić spełnianie wymagań (TAK/NIE niepotrzebne skreślić) 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Potwierdzenie spełnienia wymagania. Lp. Opis Minimalne wymagania. 1. Lokalizacja Złoty Potok, Leśniczówka Kamienna Góra

Potwierdzenie spełnienia wymagania. Lp. Opis Minimalne wymagania. 1. Lokalizacja Złoty Potok, Leśniczówka Kamienna Góra W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.14.2012 Lp. Opis Minimalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA Załącznik nr 1b. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERA Tab. 1 Opis Certyfikaty Do ku me nta cja Instalacja, testowanie, demonstrowanie poprawnej pracy Warunki gwarancji Zasilanie urządzeń Dostawa i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

- kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.

- kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 AT.272.6.2016 Tabela 1. Wymagania ogólne Opis Wymagania minimalne Potwierdzenie spełnienia wymagania* Lokalizacja Myszków, ul. Miedziana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zadanie:

Załącznik nr 1. Zadanie: Zadanie: Załącznik nr 1 Przeniesienie stacji pomiarowej z budową przyłącza elekroenergetycznego usytuowanej w Chorzowie Batorym (autostrada A4) do Katowic (autostrada A4 ul. Górnośląska pomiędzy PSP a

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Tablice pomiarowe. 1. Tablice pomiarowe. 1.1 Wstęp. 1.2 Charakterystyka.

Tablice pomiarowe. 1. Tablice pomiarowe. 1.1 Wstęp. 1.2 Charakterystyka. Tablice pomiarowe 1. Tablice pomiarowe 1.1 Wstęp Skatalogowane w opracowaniu rozwiązania tablic pomiarwych służyć mogą budowie nowych układów pomiarowo-zliczeniowych jak i modernizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.18.2012 Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. Opis Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 4 szt. automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 4 szt. automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 4 szt. automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania 2. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Stan istniejący. 2.1 Istniejąca tablica główna 2.2 Instalacja odgromowa na dachu

OPIS TECHNICZNY. 2. Stan istniejący. 2.1 Istniejąca tablica główna 2.2 Instalacja odgromowa na dachu OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA I. STRONA TYTUŁOWA II. OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne. 1.1. podstawa formalna opracowania projektu 1.2. przedmiot i zakres opracowania 1.3. podstawa techniczna projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Załącznik nr 2 do SIWZ DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Spis treści: 1) wytyczne + założenia kosztorysowe 2) inwentaryzacja; rzuty parteru

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY O b i e k t: R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE A d r e s : 17-220 KLESZCZELE, ŻUKI NR DZIAŁKI 418 Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

SZAFY KABLOWE W OBUDOWACH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH

SZAFY KABLOWE W OBUDOWACH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH 5-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel +48 17 864-05-0, fax +48 17 85-67-60 www.elektromontaz.com.pl SZAFY KABLOWE W OCH METALOWYCH I IZOLACYJNYCH Szafa kablowa w obudowie stalowej typu SKS Szafy kablowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót i wykaz materiałów

Przedmiar robót i wykaz materiałów Inwestor: MPGK Sp. z o. o. 38-400 Krosno ul. Fredry 12 Dokumentacja: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krośnie ul. Człowiekowskiego. Hydrofornia -branża elektryczna" Wyd. pierwsze Wyd.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektromontażowe, elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne wymiana najstarszej rozdzielni w Ośrodku PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Wymiana najstarszych rozdzielni w Ośrodku w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1.WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2 Podstawy opracowania... 2 1.3 Charakterystyka energetyczna... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 2 2.1. Zasilanie obiektu... 2 2.3.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ dla budynku GIMNAZJUM z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ dla budynku GIMNAZJUM z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa ProEn Stanisław Zdebski Projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne. 02-495 Warszawa, ul. Czerwona Droga 18 tel./fax (0.22) 662-49-83, tel. (0.696) 09-87-89 proen@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo