HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2"

Transkrypt

1 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny - str. 15, MAJA 2003 AMITEATR - ZAMEK W ZEBRZYDOWICACH ROZPOCZÊCIE SEZONU WÊDKARSKIEGO JU OWI! W dniu 13 kwietnia 2003 r. odby³y siê na stawie M³yñszczok zawody sp³awikowe o tytu³ Mistrza Ko³a. W zawodach udzia³ wziê- ³o 56 naszych cz³onków. Mistrzem Ko³a PZW w Zebrzydowicach na 2003 rok zosta³ Tadeusz Roskosz pkt. I Wicemistrzem Mieczys³aw Pigu³a pkt, II Wicemistrzem Jan Ore³ pkt. Tadeusz Roskosz tytu³ mistrza ko³a zdoby³ trzeci raz z rzêdu i zdobyty puchar otrzyma³ na w³asnoœæ - gratulujemy! Zapraszamy cz³onków ko³a na zawody spinningowe, które odbêd¹ siê w dniu 1 maja 2003 r. na stawie M³yñszczok (zbiórka zawodników godz start o godz. 9.00). Po zawodach wêdkowanie na stawie M³yñszczok jest dozwolone tylko dla uczestników zawodów. Otwarcie stawu Zamkowego nast¹pi w dniu 18 maja 2003 r. o godz (zezwolenia na wêdkowanie wydawane bêd¹ nad stawem w dniu otwarcia od godz ). W dniu r. w siedzibie Ko³a w Zamku w Zebrzydowicach od godz bêdzie mo liwoœæ prolongaty kart wêdkarskich. Sekretarz Ko³a, W³adys³aw y³ka Turniej po arniczy 12 kwietnia, w Zebrzydowicach odby³ siê Powiatowy Turniej Wiedzy Po arniczej. W rywalizacji wziê³a udzia³ stra acka m³odzie z naszego powiatu. Szerzej o samym turnieju, jak i o jego wynikach w nast. numerze WzP". ZAK AD DEKARSKO-BLACHARSKI pe³ny zakres us³ug - str. 2 ABONAMENT 50% TANIEJ SK AD OPA U HU STAÑCZYK - str. 2 OBROTOWE - CENY PROMOCYJNE WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 1 W INTERNECIE -

2 SPRZEDA INDYKÓW 6-TYGODNIOWYCH - od 5 maja Zebrzydowice, Chabrowa 9A tel H.U. STAÑCZYK Zbigniew Stañczyk Punkt Sprzeda y: Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 61 - tartak" tel irma AGIEL - OPA NA RATY SK AD OPA U - by³y plac GS Zebrzydowice PIASEK SZCZAKOWA" (kopany - do tynku wewnêtrznego) PIASEK KOTLARNIA" (p³ukany - do tynku zewnêtrznego), POSPÓ KA BUKÓW" KAMIEÑ CZERWONY ró ne granulaty - do utwardzania placów, dróg Wznowiona zostaje sprzeda NAWOZÓW TRANSPORT I ZA ADUNEK KA DEJ ILOŒCI ZAPEWNIONY KAMAZ 13 t - wywrotka AWIA do 3 t - wywrotka ORD do 6 t - wywrotka Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w soboty od W dalszym ci¹gu prowadzimy sprzeda OPA U" - mu³ KWK SZCZYG OWICE", flot KWK MARCEL", wêgiel Orzech KWK JANKOWICE" - PROMOCJA, wêgiel Groszek KWK CHWA OWICE" - PROMOCJA PRZY ZAKUPIE OPA U" POWY EJ 2 TON TRANSPORT NA TERENIE ZEBRZYDOWIC GRATIS Prowadzimy sprzeda profili zamkniêtych, k¹towników, p³askowników, ceowników, blachy czarnej i rur itp. Tarcze do metalu, elektrody, œruby ró nego rodzaju, nakrêtki, podk³adki na wagê, gazy techniczne, drut do spawania, zawiasy toczone, rygle, zasuwy ŒWIADCZYMY US UGI TRASPORTOWE DLA ZLECENIODAWCÓW INDYWIDUALNYCH - np. transport opa³u z wskazanej kopalni po tel. dom , kom * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

3 LATA WOJNY I NIEWOLI Publikujemy kolejn¹ czêœæ wspomnieñ Józefa Czai. Czêœæ I ukaza³a siê w ostatnim numerze WzP" (III/03). Zbli a³y siê Œwiêta Bo ego Narodzenia, jeñcy postanowili przede wszystkim swoj¹ sypialniê doprowadziæ do porz¹dku. Zmobilizowali siê wszyscy i w ci¹gu czterech godzin wymyto okna, odkurzono œciany z pajêczyn, wyszorowano pod³ogê. Zrobi³o siê weselej i jaœniej. Jeden z kolegów,,taska³ ze sob¹ sporej wielkoœci budzik, rzecz bardzo poszukiwan¹ na tym terenie. Ten w³aœnie budzik zamieni³ kolega na ruble. Sta³ siê w³aœcicielem 77 rubli. Otó ten bogacz wszed³ w kontakt z cywilami i u nich zakupi³ choinkê s³usznego wzrostu zwan¹ tutaj jo³k¹. Wszyscy j¹ ogl¹dali, podziwiali i delektowali jej zapachem.... Jeszcze w Kijowie przezorne sanitariuszki podszywa³y cienkie ubrania jeñców wat¹, teraz czêœæ tej waty przyda³o siê do ozdobienia choinki. Pozwolono zapaliæ jednak tylko jedn¹ œwiecê. Wieczór wigilijny zacz¹³ siê piêknie,...zab³ys³a œwieczka na choince i wygaszono œwiat³o w sali. Wszyscy zgromadzili siê ko³o choinki. Na sali panowa³ pó³mrok, tylko na choince jarzy³a siê œwieczka. Kolega, który poprzednio zaprotestowa³ przeciw pracy w kopalni, przemówi³ i przeniós³ nasze myœli do naszych rodzin w OjczyŸnie..., prosi³ o zgodê, wspó³pracê i yczy³ wszystkim szybkiego powrotu do rodzin. Op³atka nie by³o, by³ jednak chleb. Tym chlebem symbolicznie prze³ama³ siê najstarszy z nich, w¹saty wiarus z najm³odszym, 13-letnim ch³opcem, który znalaz³ siê w obozie dlatego, e odst¹pi³ jakiemuœ o³nierzowi swoje ubranie, w którym pas³ krowy i wdzia³ na siebie jego mundur. A mundur jak widaæ uczyni³ zeñ o³nierza, który sta³ siê tak e jeñcem wojennym. Kolêda, wspomnienia i troska o to, co dalej wype³ni³y ten wieczór. Lekarka zak³adowa kopalni rudy w Inhulcu okaza³a siê bardzo wyrozumia³a dla tu³aczy orzekaj¹c, e nie mog¹ pracowaæ w kopalni. Nie spodoba³o siê to dyrekcji,która zobowi¹zana by³a utrzymywaæ tych niezdolnych do pracy. Jeñcy zgodzili siê jednak na dorywcz¹ pracê przy wy³adunku kolejowym. Na wieœæ o tym, e maj¹ znów wyjechaæ, najbardziej zadowolona by³a w³aœnie dyrekcja kopalni i dlatego chêtnie pomog³a dobrze zaopatrzyæ siê w opa³ na drogê, transport mia³ wyruszyæ przy 30 stopniowym mrozie. Ka dy wagon mia³ niewielki piecyk, wa nym wiêc by³o zaopatrzenie w opa³. Po dwóch dniach transport dojecha³ do Brzeœcia nad Bugiem, tam w jakiejœ wyziêbionej sali teatralnej kazano przeczekaæ noc i nastêpne przedpo³udnie. Zjawili siê oficerowie rosyjscy i niemieccy. Dokonano wymiany 5 jeñców rosyjskich za 160 jeñców polskich. Po przejœciu mostu na Bugu...z wojennoplennych staliœmy siê Kriegsgefangenami... Na terenach rosyjskich los jeñców w³aœciwie zale a³ od humoru i dobroci komendantów, teraz dostali siê w tryby dyscypliny niemieckiej. Rozlokowano ich na terenie lotniska w Ma³aszewi czach. Zadaniem jeñców by³o zaopatrzenie koszar w drewno na opa³. Siostry PCK na tym terenie pomaga³y przekazaæ wiadomoœci do rodzin w kraju, czego w aden sposób nie uda³o siê uczyniæ na terenach ZSRR. Pomaga³y zdobyæ równie trochê bielizny, swetrów i innej odzie y. Józef Czaj¹ zosta³ przez kolegów wyznaczony do podzia³u tych darów, co wcale nie by³o ³atwym zadaniem. Jeñców stale przybywa³o, po tygodniu postanowiono przewieÿæ ich w g³¹b Rzeszy. Minêli Bia³¹ Podlask¹, uków, Siedlce, Miñsk Mazowiecki, Warszawê, zatrzymali siê na krótko w odzi. Z okien poci¹gu mogli obserwowaæ, jak bardzo zniszczone zosta³y ziemie polskie. Rano pojechali dalej. Ostrzeszów - Schildberg, to miejsce kolejnego 5-dniowego postoju w zimnych pomieszczeniach fabryki mebli i jeszcze kilkudniowego w miejscowej szkole, w której na szczêœcie by³o ju ogrzewanie. Kolejnym etapem by³ Altengrabow niedaleko Magdeburga. Rozlokowani na poligonie artyleryjskim, na pryczach z dawno nie zmienian¹ s³om¹, jeñcy przekonali siê co to znaczy plaga wszy. Dopiero po dwóch dniach poddano ich odka- eniu, odwszeniu w s¹siednim obozie, sk¹d odpowiednio posegregowanych przewieziono prawie przez ca³e Niemcy a do Nadrenii. Trudy podró y wynagradza³y wspania³e widoki mijanych kurortów. W Limburgu jeñców osadzono w Stalagu nr XXIc bêd¹ce jeszcze w trakcie budowy. Drewniane baraki z ca³ym zapleczem gospodarczym i sanitarnym przygotowywane by³y ju na przyjêcie jeñców francuskich i angielskich. Józef Czaja zarejestrowany zosta³ pod numerem osobowe Arbeitskommanda mia³y byæ rozes³ane po okolicznych wioskach do prac rolnych. Pan Józef dosta³ siê do wioski Kerben, gdzie zamieszka³ w jednopiêtrowym domku komunalnym. Po rozlokowaniu, w Wielk¹ Sobotê, nast¹pi³ istny targ niewolników. Bauerzy ogl¹dali, sprawdzali referencje i wybierali. Najchêtniej wybierano rolników. Ostatnich trzech jeñców: urzêdnika, rolnika i nauczyciela - Józefa zabra³ z sob¹ gospodarz Kunz z odleg³ej o 3 km Minkenfeld maj¹cy 40 hektarowe gospodarstwo i z racji tak du ego bogactwa traktowany by³ gorzej przez komando obozu. Po pobudce o godz wachman odprowadza³ jeñców do gospodarza, zjawia³ siê znów wieczorem i zabiera³ ich do obozu. Nowy gospodarz okaza³ siê przychylnie nastawiony do swoich pracowników. W³adze nie pozwala³y jednak na to, aby jadaæ posi³ki wspólnie przy jednym stole. Gospodarstwo by³o zadbane,...chlewnia mieœci³a 20 sztuk byd³a, uzbrojona by³a w poid³a. Obok sta³a du a stodo³a i potê - na szopa na sprzêt rolniczy, a dalej chlewik dla nierogacizny. Po przeciwnej stronie podwórza znajdowa³o siê pomieszczenie dla 2 par koni, dalej gara na traktor i volkswagena. Od po³udnia graniczy³o podwórze z domem mieszkalnym. By³a to jednopiêtrowa, dobrze prezentuj¹ca siê willa. W piwnicach przechowywano ziemniaki do konsumpcji... Piêcioosobowa rodzina, jeden robotnik najemny i trzech jeñców to ca³a za³oga gospodarstwa. Gospodyni z córk¹ zajmowa³y siê domem, przygotowywa³y posi³ki, pra³y bieliznê i odzie robocz¹. Ojciec z drug¹ córk¹ zajmowali siê rano udojem krów, 17 letni syn powozi³ jedn¹ par¹ koni, drug¹ par¹ - jeden z jeñców - Józef wraz z pozosta³ymi karmili œwinie, usuwali obornik, karmili krowy. Po œniadaniu o godz. 7, które by³o smaczne i po ywne wyje d ano w pole. By³a wiosna, a wiêc rozrzuca³o siê obornik, sadzi³o ziemniaki, potem rozsiewano nawozy mineralne, w póÿniejszym okresie pielêgnowano buraki pastewne. Zawsze o 11 s³ychaæ by³o dzwonek z wie y koœcielnej. Nale a³o wtedy pójœæ do domu, nakarmiæ zwierzêta i zjeœæ dobry obiad, o 13 wyruszyæ znów w pole,...tempo pracy nadawa³ gospodarz. Zawsze by³ na przedzie, ale nigdy z³ym s³owem nie pogania³ nas do pracy. Ambicj¹ nasz¹ zaœ by³o, by nie wykazaæ siê jako nieudacznicy, wiêc robota sz³a.... W gospodarstwie Kunza pracowa³ pan Józef do koñca maja, potem przeniesiono go do m³yna w centrum wsi. W³aœcicielem m³yna by³ m³ody Schafer, który podobno zmia d y³ sobie rêkê aby unikn¹æ s³u by wojskowej. Du o krzycza³ i rozkazywa³, ma³o robi³ wys³uguj¹c siê starym, schorowanym ojcem. Za³adunek i wy³adunek worków po 100 kg to doœæ ciê kie i wyczerpuj¹ce zajêcie. (cdn) WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 3

4 mgr in. Marian Matusiak Bielsko-Bia³a, ul. Aleksandrowicka 38A tel./fax (033) PRZYJMOWANIE STRON (ZLECEÑ) W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY W ZEBRZYDOWICACH W KA DY PONIEDZIA EK OD ³US UGI GEODEZYJNE - Podzia³y nieruchomoœci - Rozgraniczenia - Tyczenia budynków - Pomiary inwentaryzacyjne ci¹gów i przy³¹czy: - gazu - wody - kabli enn - kanalizacji. - Aktualizacja map do celów projektowych - Pomiary sytuacyjno-wysokoœciowe 4 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

5 Lepiej segregowaæ ni... hajcowaæ! Min¹³ kolejny, szczególnie d³ugi sezon grzewczy. Przed nami wreszcie ciep³e miesi¹ce. Poni ej publikujemy artyku³ traktuj¹cy o spalaniu œmieci - ku przestrodze wszystkim tym, co hajcowali" w zimie w piecach CO czym popad³o". Spalenie w piecach domowych, lub na wolnym powietrzu tworzyw sztucznych jest jednym z najwiêkszych zagro eñ œrodowiska. Stanowi¹ one niestety dla wielu mieszkañców naszej gminy w okresie zimowym dodatkowe Ÿród³o wysokoenergetycznego paliwa, a w okresie letnim s¹ wymarzonym sposobem utylizacji objêtoœciowej odpadów, dorzucane czêsto do pal¹cych siê przed domami ognisk. Nie doœæ, e spalanie plastiku w takich warunkach jest niezgodne z prawem i zabronione, to jeszcze szkodzimy swojemu zdrowiu. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. precyzuje ten zakaz zupe³nie jasno: Kto: 1) wbrew zakazowi termicznie przekszta³ca odpady poza instalacjami i urz¹dzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub 2) termicznie przekszta³ca lub dopuszcza do przekszta³cania odpadów niebezpiecznych w spalarniach albo w innych instalacjach, które nie spe³niaj¹ wymagañ przewidzianych dla spalarni odpadów niebezpiecznych, albo w urz¹dzeniach, podlega karze aresztu albo grzywny". Ma³o kto jednak zdaje sobie sprawê, e spalanie plastiku wywo³uje uwolnienie do atmosfery dioksyn i furanów, których ju niewielka iloœæ w atmosferze nie jest obojêtna dla naszego zdrowia. Zatrwa aj¹cym jest fakt, e na terenach wiejskich stê enia tych substancji niejednokrotnie przekraczaj¹ wielokrotnie stê enia wystêpuj¹ce w pobli u nowoczesnych spalarni odpadów! Dioksyny i furany powstaj¹ w³aœciwie wszêdzie tam gdzie stworzymy im do tego odpowiednie warunki spalaj¹c odpady zawieraj¹ce chlor np. tworzywa PCW, impregnowane podk³ady kolejowe, tekstylia, czy choæby nawet papier chlorowany podczas procesu wybielania. Owe niebezpieczne substancje posiadaj¹ tzw. toksycznoœæ strukturaln¹, która charakteryzuje siê tym, e organizmy ywe rozpoznaj¹ cz¹steczki tych zwi¹zków jako cz¹steczkê tlenu i wch³aniaj¹ jako tlen. Dioksyny i furany posiadaj¹ silne w³aœciwoœci kancerogenne, toksyczne dzia³anie tych zwi¹zków polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narz¹dów wewnêtrznych: w¹troby, p³uc, nerek, rdzenia krêgowego oraz kory mózgowej. Dzia³aj¹ one mutagennie i mog¹ doprowadziæ do bezp³odnoœci, lub uszkodzenia p³odu. Dioksyny i furany to prawdziwa bomba z opóÿnionym zap³onem, poniewa kumulowane s¹ one w ywych organizmach, a skutki ich dzia³ania nierzadko pojawiaj¹ siê dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmowania nawet niewielkich dawek takich trucizn. Tylko nieca³e dwa miligramy dioksyn wystarcz¹, by zabiæ wa ¹cego 80 kilogramów cz³owieka. Przyk³adów œwiadcz¹cych o szkodliwoœci tych substancji jest bardzo wiele. Mo na tu wymieniæ np. skutki u ycia œrodków zawieraj¹cych œladowe iloœci dioksyn podczas wojny w Wietnamie, gdzie na terenie 20% lasów zabito wszystkie pszczo³y, ryby, gady i p³azy. Zatruto wodê i glebê na wiele lat. Równie genetyczne skutki tej wojny bêd¹ odczuwane przez pokolenia. Kolejnym przyk³adem szkodliwoœci dioksyn i furanów niech bêdzie w³oskie miasteczko Soveso, gdzie w 1976 roku zosta³ ska ony teren o powierzchni 7,8 kilometra kwadratowego przez 600 gramów dioksyn, które dosta³y siê do atmosfery. Do dziœ te tereny nie nadaj¹ siê do uprawy ani do zamieszkania. Podczas po aru Domu Opieki w Krakowie w 1996 roku zginê³o 16 osób nie maj¹cych adnego styku z ogniem. Przyczyn¹ ich œmierci by³y dioksyny i furany ulatniaj¹ce siê z trawionych po arem okiem PCW. Myœlê, e problem spalania tworzyw sztucznych w piecach przydomowych i na powietrzu wynika bardziej z braku rzetelnej informacji na temat zagro eñ ni ze z³ej woli spalaj¹cego i mam nadziejê, e sytuacja ta bêdzie siê sukcesywnie poprawiaæ w najbli szym czasie, bo zdrowie ka da z nas ma tylko jedno i wrêcz nie wypada go traciæ w taki sposób. * Tytu³ i wstêp pochodz¹ od redakcji. AMITEATR W ZEBRZYDOWICACH ukasz Duda ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Informujemy mieszkañców gminy Zebrzydowice, i w dniach 6-10 maja 2003 roku zostanie, jak co roku, przeprowadzona bezp³atna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. lodówek, pralek, telewizorów, starych mebli itp.). Odpady winne byæ wystawione na wjazdach do posesji w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê. Zbiórka bêdzie prowadzona od godziny 8.00 wg. nastêpuj¹cego harmonogramu: 6 maja 2003 r. wtorek: so³ectwo Marklowice Górne, so³ectwo Zebrzydowice Górne (ul. S³owackiego, ul. Ró ana, ul. S³owicza, ul. Poziomkowa); 7 maja 2003 r. œroda: so³ectwo Zebrzydowice Górne (pozosta³e ulice), so³ectwo Zebrzydowice Dolne (ul. Okrê - na, ul. GoŸdzikowa, ul. Astrów); 8 maja 2003 r. czwartek: so³ectwo Zebrzydowice Dolne (pozosta³e ulice); 9 maja 2003 r. pi¹tek: so³ectwo Koñczyce Ma³e; 10 maja 2003 r. sobota - so³ectwo Kaczyce. Uwaga: w czasie trwania zbiórki nie bêd¹ odbierane opony. Jednoczeœnie informujemy, i w miesi¹cu paÿdzierniku zostanie przeprowadzona specjalna zbiórka opon na terenie ca³ej gminy. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERAMY WORKI Urz¹d Gminy Zebrzydowice informuje, e kolejna zbiórka papieru, plastiku i szk³a w systemie workowym zostanie przeprowadzona w nastêpuj¹cych terminach: 26 maja 2003 r. (poniedzia- ³ek) w so³ectwach Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne; 28 maja 2003 r. (œroda) w so³ectwie Zebrzydowice Dolne; 30 maja 2003r. (pi¹tek) w so³ectwach Koñczyce Ma³e i Kaczyce. Worki nale y zabezpieczyæ (zawi¹zaæ) i wystawiæ przed posesjê w dniu poprzedzaj¹cym zbiórkê.... A TYLE ZEBRALIŒMY W wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Zebrzydowice, w miesi¹cu marcu zebrano: w so³ectwie Zebrzydowice Dolne 259 worków szk³a, 289 plastiku oraz 73 papieru; w so³ectwach Koñczyce Ma³e i Kaczyce 475 worków szk³a, 425 plastiku i 124 papieru; w so³ectwach Marklowice Górne i Zebrzydowice Górne 254 worki szk³a, 244 worki plastiku, 41 papieru. Daje to w sumie 988 worków szk³a, 958 plastiku i 238 papieru. Dziêkujemy mieszkañcom za udzia³ w zbiórce. Oœwietlenie ulic Od dnia r. konserwacj¹ i eksploatacj¹ oœwietlenia ulic na terenie gminy zajmuje siê firma Tom-Elektro z siedzib¹ w Jastrzêbiu. Informacje o uszkodzonych i nieœwiec¹cych lampach prosimy kierowaæ pod numery telefonów: Urz¹d Gminy( od 7.30 do 15.30) w. 131 lub Tom-Elektro ca³¹ dobê , Równoczeœnie informujemy, e w okresie wiosenno-letnim, tj. od koñca marca do koñca paÿdziernika oœwietlenie ulic dzia³a tylko w porze wieczornej - do godziny W okresie jesienno-zimowym lampy bêd¹ œwieci³y równie rano. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 5

6 K O N S E K RYBNIK ul. Prosta 100 (Przy hali Makro) tel. (032) fax (032) STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T WYS. 4 M ORAZ POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM I MOTOCYKLI WIELKA OBNI KA! TOYOTA YARIS OD Z ROK CENTRALNY ZAMEK - GRATIS! JU W SPRZEDA Y NOWY LAND CRUISER 120 TOYOTA AVENSIS - 6% RABAT NIE PRZEGAP OKAZJI - NIEKTÓRE WERSJE - NATYCHMIASTOWY ODBIÓR Z SALONU SALON SPRZEDA Y Pn-Pt ; Sob Niedz tel. (032) KOMIS Pn.-Pt ; Sob Niedz tel. (032) SERWIS Pn.-Pt ; Sob tel. (032) tel. (032) VEKA - niemiecki profil, wybra³eœ to co najlepsze * promocja softline w cenie euroline PSZCZYNA Rynek 19 tel./fax GLIWICE ul. Bytomska 7 tel PPHU "KONSEK" sp. j. KONSEK JANUSZ KONSEK EWA PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV ORY ul. Moniuszki 5 tel tel./fax WODZIS AW ŒL. ul. Targowa 12A tel w RYBNIK Pl. Wolnoœci 15 tel tel./fax RACIBÓRZ ul. Browarna 16 tel./fax CZERWIONKA Rynek 7 tel JASTRZÊBIE ZDRÓJ ul. Arki Bo ka 24B (stary targ) tel./fax OG OSZENIE! OG OSZENIE! OG OSZENIE! OG OSZENIE! UWAGA W AŒCICIELE POSESJI BEZ DOSTÊPU DO KANALIZACJI! Przyczyñ siê do ochrony œrodowiska naturalnego w którym yjesz!!! Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Spedycyjne AGROSPED" Zebrzydowice, ul. Dworcowa 14 oferuje: l WYWÓZ ŒCIEKÓW KOMUNALNYCH NA OCZYSZCZALNIÊ W ZEBRZY- DOWICACH I KOÑCZYCACH MA YCH l WYWÓZ GNOJOWNICY Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA U YTKI ZIELONE l US UGA W ZALE NOŒCI OD POTRZEB I MO LIWOŒCI WJAZDU NA POSESJÊ MO E BYÆ WYKONANA WOZEM ASENIZACYJNYM O PO- JEMNOŒCI LUB LITRÓW Zapraszamy do sk³adania zleceñ bezpoœrednio w siedzibie firmy lub telefonicznie pod numerem lub * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

7 POWIATOWY URZ D PRACY INORMUJE REJESTRACJA Informujemy, e nastêpny termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy, w celu potwierdzenia gotowoœci do podjêcia pracy i z³o enia oœwiadczenia o dochodach, wyznaczony zosta³ na dni 15 i 16 maja 2003 roku. Bezrobotni przyjmowani bêd¹ w budynku Urzêdu Gminy w godz. od 8.30 do Kolejny termin zg³oszenia siê bezrobotnych mieszkañców Zebrzydowic wyznaczony zosta³ na dni 10 i 11 lipca 2003 r. W tym dniu bezrobotni bêd¹ przyjmowani równie w Urzêdzie Gminy w godz. od 8.30 do PROGRAM Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie przygotowa³ program dla bezrobotnych kontynuuj¹cych naukê po szkole œredniej (w wieku lata) zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy, którzy we wrzeœniu lub paÿdzierniku 2003 rozpoczn¹ ostatni rok nauki w systemie zaocznym, lub wieczorowym. Osoby zainteresowane, spe³niaj¹ce w/w warunki prosimy o kontakt z dzia³em poradnictwa zawodowego PUP w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 8, tel. (033) , wewn. 149 lub 150 do dnia 9 maja 2003 r. Ruszy³y roboty interwencyjne Jak sygnalizowaliœmy w numerze III/03 od miesi¹ca kwietnia rozpoczê³y siê, organizowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy i Urz¹d Gminy, tzw. prace interwencyjne. Zatrudniono przy nich 8 bezrobotnych naszych mieszkañców, którzy wykonuj¹ prace porz¹dkowe na terenie ca³ej gminy. Œrodki na prace interwencyjne pochodz¹ z Urzêdu Pracy oraz z bud etu Gminy. UWAGA ROLNICY OBRÓT ZWIERZÊTAMI Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuj¹, e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami od dnia 1 lipca 2003 r. do obrotu (handel, rzeÿnia itp.) mog¹ byæ wprowadzane œwinie, owce, kozy i byd³o wy³¹cznie z gospodarstw zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miêdzyœwieciu 38 (Zespó³ Szkó³ Rolniczych) nr telefonu lub Rejestracja obejmuje ewidencjê gospodarstwa, nadanie numeru gospodarstwa i nadanie numerów zwierzêtom z tego gospodarstwa. Agencja mo e zarejestrowaæ zwierzêta oznakowane kolczykami wydawanymi przez urzêdy gmin lub oznakowane w sposób trwa³y przez inne zwi¹zki i organizacje np. hodowców danych zwierz¹t. W takim wypadku nale y zg³osiæ siê z wykazem kolczyków lub numerów posiadanych zwierz¹t. Ze wzglêdu na krótki okres czasu prosimy o szybk¹ rejestracjê gospodarstw, albowiem od dnia 1 lipca 2003 r. gospodarstwa nie zarejestrowane nie bêd¹ mia³y mo liwoœci sprzeda y swoich zwierz¹t do rzeÿni lub na targu. REJESTRACJA ZWIERZ T Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Miêdzyœwieciu informuje wszystkich posiadaczy zwierz¹t, e zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia r. o zwalczaniu chorób zakaÿnych, zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzeÿnych i miêsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej œwinie, owce, kozy oraz jelenie i daniele utrzymywane w warunkach fermowych mog¹ byæ wprowadzane do obrotu, je eli s¹: oznakowane (tatua - do r.), wpisane do ksiêgi rejestracji, zaopatrzone w œwiadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku posiadania przez zwierzê innego oznakowania np. kolczyka gminnego z numerem identyfikacyjnym zwierzêcia, dopuszcza siê (do r.) wprowadzanie go do obrotu, po uprzednim zarejestrowaniu tego numeru przez posiadacza zwie- rzêcia w ksiêdze rejestracji oraz przez pracownika biura powiatowego w ksi¹ ce numerów gospodarstw oraz numerów identyfikacyjnych zwierz¹t. Zgodnie z art. 7 ust. 12 w/w ustawy ksiêgê rejestracji wydaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (siedziba Biura Powiatowego AR i MR mieœci siê w internacie Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Ustawicznego w Miêdzyœwieciu 38, tel i ). Posiadacze koni zobowi¹zani s¹ do zarejestrowania zwierzêcia w Powiatowym Biurze AR i MR, które po dostarczeniu przez w³aœciciela opisu s³ownego i graficznego, wydaje paszport konia. Jednoczeœnie informuje siê posiadaczy byd³a, e po dniu r. wszystkie nowo narodzone sztuki nale y zg³aszaæ do do kolczykowania telefonicznie do Biura Powiatowego AR i MR w Miêdzyœwieciu. Pracownicy Agencji bêd¹ dy urowaæ równie w Urzêdzie Gminy w Zebrzydowicach w dniach i od godz do SZCZEPIENIE TRZODY CHLEWNEJ Szczepienie odbêdzie siê: w Zebrzydowicach i Marklowicach Górnych 27 maja 2003 r.; w Kaczycach 28 maja 2003 r.; w Koñczycach Ma³ych 29 maja 2003 r. - szczegó³y na tablicach og³oszeñ. Wœcieklizna - szczepienie psów Lecznica Zwierz¹t w Koñczycach Ma³ych przeprowadza w dniach od do dnia obowi¹zkowe szczepienie psów przeciw wœciekliÿnie na terenie Gminy Zebrzydowice wed³ug poni szego harmonogramu. MARKLOWICE GÓRNE r. (poniedzia³ek): Kó³ko Rolnicze (P. Gasiak) ul. Szkolna godz. 9.00; P. Roskosz ul. Polna godz ; Sklep Kominek ul. Dêbowa godz ; Stra - nica OSP ul. Szkolna godz ; P. Samlik ul. Asnyka godz KACZYCE r. (wtorek): P. Brachaczek ul. Matejki godz. 9.00; P. Widnic ul. Dworkowa godz ; P. Brzuska - sklep ul. Koloni godz ; Kó³ko Rolnicze P. Macura ul. Harcerska godz ; P. Kubica ul. Otrêbowska godz KOÑCZYCE MA E r. (œroda): P. Stok³osa ul. Jod³owa godz. 9.00; P. Krzempek ul. Zagrodowa godz. 9.30; P. Mañka ul. Korczaka godz ; P. Adamczyk ul. Jagielloñska godz ; P. Golasowski ul. Korczaka godz ; Lecznica Zwierz¹t ul. Jagielloñska godz ZEBRZYDOWICE r. (sobota): P. Maci¹ ek ul. Wojska Polskiego godz. 9.00; P. Szymczyk (przyst. autob.) ul. S³owackiego godz ; Baza POZH ul. Nowy Dwór godz ; Maj¹tek Kisielów ul. Ks. A. Janusza godz ; Magazyn zbo- owy G.S. ul. Orzeszkowej godz Szczepieniu podlegaj¹ wszystkie psy powy ej 2-go miesi¹ca ycia. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 7

8 PRZEDSIÊBIORSTWO US UG MIERNICZYCH "GEOPLAN" - Cieszyn Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel. (0-33) PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH STRONY PRZYJMOWANE S W ŒRODY OD GODZ DO W SALI SESYJNEJ URZÊDU GMINY OERUJEMY PE NY ZAKRES US UG GEODEZYJNYCH - ZAPEWNIAMY SOLIDNOŒÆ I TERMINOWOŒÆ WYKONYWANYCH US UG SPRZEDA ODCHOWANYCH M ODYCH KUREK TARGOWISKO W ZEBRZYDOWICACH KO O STAREJ SZKO Y" KA DY PI TEK INORMACJA - TEL Jalum - Janusz Mokry Ubezpieczenia: domów, firm, na ycie, OC rolne, Zielona Karta i inne; OC samochodów wed³ug pojemnoœci silnika cm 3 : do 900 od 144,00 z³ od od 202,00 z³ od od 284,00 z³ od od 389,00 z³ pow od 420,00 z³ przy zni ce 60% za bezszkodow¹ jazdê Pakiety AC, OC, NW od 4% wartoœci samochodu. Zapraszamy do naszych biur: Zebrzydowice Cieszyn ul. Janusza 6 (budynek Gminy) ul. Hajduka 17 tel tel Kom * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

9 ZMIANA PRZEPISÓW USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W marcu uchwalono ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ma szansê wejœæ w ycie w po³owie 2003 r. Wœród najwa niejszych zapisów w ustawie, istotnych zw³aszcza dla gmin wymieniæ trzeba choæby kilka. Plan miejscowy pozostaje g³ównym dokumentem planistycznym w gminie. Ma on byæ podstaw¹ do wydawania pozwoleñ na budowê. Nie trzeba bêdzie tworzyæ planów dla ca³ego obszaru gminy. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego nadal pozostaje dokumentem okreœlaj¹cym politykê przestrzenn¹ gminy. Jeœli gmina nie posiada planu dla czêœci swych terenów, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu bêd¹ wydawane na podstawie opinii uprawnionych urbanistów. PRAWO BUDOWLANE W marcu znowelizowano Prawo Budowlane. Nowe przepisy wprowadzaj¹ m. in. obowi¹zkowe p³atne kontrole zgodnoœci projektu z wykonaniem po zg³oszeniu przez inwestora zakoñczenia budowy. Istnieje mo liwoœæ za odpowiedni¹ op³at¹ zalegalizowania samowoli budowlanej, jeœli obiekt zosta³ wybudowany zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i planem zagospodarowania. Uproszczona zosta³a procedura wydawania pozwoleñ na budowê. Zamiast wyci¹gów z ksi¹g wieczystych, potwierdzaj¹cych prawo do nieruchomoœci, wystarczy oœwiadczenie inwestora o posiadaniu takiego prawa. Bez pozwolenia bêdzie mo na wybudowaæ parkingi, wiaty przystankowe, podjazdy dla inwalidów oraz szereg innych obiektów. Organ wydaj¹cy pozwolenie na budowê bêdzie p³aci³ karê 500 z³ za ka dy dzieñ przekroczenia ustawowego terminu wydania decyzji (wiêcej na ten temat w nast. WzP"). przedruk z: Urbanista" 2/2003 MIÊDZYSZKOLNE ZAWODY PI KI SIATKOWEJ Kombatanci - M³odzie Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Oddzia³ Zebrzydowice zorganizowa³, przy wydatnej pomocy Grona Pedagogicznego, w dniu 28 marca br., w nowej hali sportowej tutejszego Zespo³u Szkó³, tradycyjne, miêdzyszkolne Zawody Pi³ki Siatkowej. O prymat walczy³y dru yny eñskie z Gimnazjów: Zebrzydowice, Kaczyce, Koñczyce Wielkie i Pogwizdów. W takiej te kolejnoœci zajê³y miejsca od I - IV. Zespo³y zosta³y uhonorowane ufundowanymi przez SPK pucharami, pi³kami do siatkówki, dyplomami a zawodniczki zwyciêskiej dru yny - medalami. Zawody otworzy³a Dyrektor Zespo³u Szkó³, Czes³awa Haczek. Opiekunami zespo³ów siatkarek, w kolejnoœci jak wy ej, byli pp. Barbara Grela-Kukuczka, Hubert Chrz¹szcz, Józef Pater i Cezary Ka³u ny. Nagrody wrêczyli: Prezes SPK Józef y³ka i g³ówny organizator zawodów z ramienia SPK, Józef Greñ. W wodzie i na torze 11 kwietnia, na p³ywalni Delfin w Skoczowie odby³y siê zawody w p³ywaniu oraz bowlingu (krêgle) samorz¹dowców naszego powiatu. Nasz¹ gminê reprezentowali w p³ywaniu Piotr ojcik (sekretarz gminy) oraz radni: Grzegorz Kukuczka i Mariusz Szopa. W zawodach bowlingowych wziêli udzia³: Wójt - Andrzej Kondzio³ka i Z-ca Przewodnicz¹cego Rady - Bogdan Szuœcik. W zawodach p³ywackich drugie miejsce zaj¹³ nasz reprezentant pan Grzegorz Kukuczka (M. Szopa by³ 10, P. ojcik - 14). Startuj¹cy w dru ynie powiatu Janusz Król z Marklowic Górnych by³ 9. NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓD - KONKURS W tym roku, wzorem lat ubieg³ych, zostanie przeprowadzony konkurs na najpiêkniejszy ogród przydomowy. Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 31 maja 2003 r. Zg³oszenie powinno zawieraæ adres nieruchomoœci wraz z podpisem w³aœciciela posesji. Szczegó³owy regulamin zostanie opublikowany w przysz³ym numerze WzP". OBRONA CYWILNA INORMUJE Co zrobiæ gdy pojawi siê zagro enie? Wydzia³ Zarz¹dzania kryzysowego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach opracowa³ poradnik pt. Co zrobiæ gdy pojawi siê zagro enie zawieraj¹cy praktyczne wskazówki jak zabezpieczyæ siê przed ewentualnym kataklizmem oraz jak postêpowaæ w trakcie i po jego wyst¹pieniu. W kolejnych wydaniach naszego biuletynu, przedstawiamy Pañstwu opracowane w poradniku zagadnienia mog¹ce byæ przydatne w praktyce. (W ). BURZA Najczêstsz¹ przyczyn¹ jego wystêpowania jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczêœciej w okresie letnim. Burzy czêsto towarzysz¹ wy³adowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia. B¹dŸ przygotowany na wyst¹pienie burzy: ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzêta gospodarskie, uprawy polowe od skutków burzy; przygotuj swoje mieszkanie, dom: (zabezpiecz rynny i inne czêœci budynku, zabezpiecz lampy i inne urz¹dzenia, które mog¹ ulec zniszczeniu, sprawdÿ dro noœæ studzienek kanalizacyjnych i rowów). Podczas burzy: je eli spotka Ciê burza z dala od domu, znajdÿ bezpieczne schronienie i pozostañ tam do czasu jego zakoñczenia; jeœli jesteœ w domu: zamknij okna, usuñ z parterów i balkonów przedmioty, które mog¹ zagra- aæ przechodniom; pozostañ w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi; w miarê mo liwoœci pozamykaj zwierzêta domowe i hodowlane; trzymaj pod rêk¹ przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie; miej w³¹czone radio w celu zapoznania siê z aktualnymi komunikatami; wy³¹cz z gniazdek wszystkie zbêdne urz¹dzenia elektryczne oraz anteny; jeœli jesteœ w samochodzie stañ na poboczu i przeczekaj ulewê, unikaj zatrzymywania siê pod drzewami, przewodami elektrycznymi itp. O wszystkich zdarzeniach maj¹cych istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa ludzi informuj stra po arn¹, a w przypadku zerwania linii energetycznych zg³oœ to pogotowiu energetycznemu. Mo na filtrowaæ ale nie... czarowaæ! W zwi¹zku z dochodz¹cymi z terenu gminy sygna³ami o rozpowszechnianych przez sprzedawców filtrów wody informacjach, jakoby woda z gminnego wodoci¹gu nie odpowiada³a normom, informujemy, e ujêcia s¹ systematycznie badane przez Sanepid w Cieszynie i woda podawana do sieci wodoci¹gowej odpowiada przepismom Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 15.XI.2002 r. w/s wymagañ dotycz¹cych jakoœci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. Na marginesie nale a³oby te dodaæ, e co prawda zakup urz¹dzeñ filtruj¹cych (czêsto bardzo kosztownych) jest wolnym prawem ka dego z mieszkañców, jednak u ywana przez domokr¹ ców argumentacja niewiele ma wspólnego z faktami. Marcin Œlêk US UGI ŒLUSARSKIE Krzysztof Kubica Zebrzydowice, ul. Sadowa 14 tel ; tel. kom BETONIARKI - PIECE CO - KOWALSTWO - BALUSTRADY - BRAMY - P OTY - OSPRZÊT KOMINKOWY WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 9

10 PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE Jastrzêbie Zdrój ul. Wêglowa 4, tel./fax (032) (po godz ) oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie: PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH WYKONYWANIA INSTALACJI ODGROMOWYCH WYKONYWANIA ELEMENTÓW REKLAMOWYCH SZYLDY, DEKORACJE, TRANSPARENTY Gwarantujemy szybkie, estetyczne i profesjonalne wykonawstwo w/w prac. ZAPRASZAMY DO SKLEPU W PAWILONIE GS W ZEBRZYDOWICACH POLECAMY W ATRAKCYJNYCH CENACH: Artyku³y papiernicze, sportowe, gospodarstwa domowego, chemiê gospodarcz¹, zabawki, kosmetyki. Przedstawicielstwa: * Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4, (032) * Jastrzêbie Zdrój, ul. Wêglowa 4, tel. (032) * ory, ul. abryczna 1, (032) H.U. Lubomir & Maciej Bosowscy S.C. Zebrzydowice, ul. Asnyka 15A tel. (032) PANELE ŒCIENNE I POD OGOWE SUITY PODWIESZANE I KASETONY KAELKI - OPOCZNO, PARADY, POLKOLORIT - PE NA OERTA NOWE WZORY WANNY, KABINY OKNA PCV DECEUNINCK ALUZJE, ROLETY DRZWI WEWNÊTRZNE I ZEWNÊTRZNE PORTA KLEJE, UGI, G ADZIE I LISTWY WYKOÑCZENIOWE CEMENT, WAPNO I STYROPIAN RURY PCV I DRENA OWE U NAS KUPUJESZ Z NAMI ZYSKUJESZ! RATY TRANSPORT GRATIS DLA WYKONAWCÓW UPUSTY ZAPRASZAMY od poniedzia³ku do pi¹tku oraz w soboty * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

11 W tym roku przegl¹d zespo³ów ludowych jest imprez¹ jubileuszow¹. Pierwsza jego edycja odby³a siê w 1994 roku. Poni ej publikujemy zwi¹zany z jubileuszem, okolicznoœciowy wiersz napisany przez p. Tadeusza Guza. X lat Z³otego K³osu Mieszkaniec gminy Guz Tadeusz wierszem ujmuje ten jubileusz W sierpniu przed laty odby³ siê pierwszy Który jak zwykle jest najwa niejszy Od tamtej pory w maju co roku Jest jednym z g³ównych wydarzeñ w GOK-u W tym w³aœnie GOK-u od lat pracuje Sylwek Ratajczak co dziœ œwiêtuje! Zawsze podkreœla - to Maria Grim W tych zamierzeniach by³a wraz z nim Dyrektor GOK-u i w³adze gminne Od zaraz równie by³y przychylne St¹d te w tutejszym amfiteatrze Z radoœci rêce niejeden zatrze Zewsz¹d zespo³y tu zaje d aj¹ Program przedstawiæ okazjê maj¹ Œpiewy, obrzêdy tu dominuj¹ Regiony folklor nam prezentuj¹. Te ró norodne obrzêdy swojskie Prezentowa³o nawet zamojskie I jak nie cieszyæ siê z ca³ej tej sprawy Skoro tak wiele strojów, zabawy Bywa³ starosta i wojewoda Marsza³ek, pose³ i Józef Broda Niech czas ka demu tu mi³o p³ynie Niech nam tradycja nigdy nie zginie! Z OTY K OS SZCZEGÓ OWY PROGRAM PRZEGL DU r. - uroczyste otwarcie godz PRZES UCHANIA KONKURSOWE: godz Zespó³ dzieciêcy Tyrka SP Oldrzychowice, godz Zespó³ Oldrzychowice PZKO Oldrzychowice, godz Zespó³ olklorystyczny Wrzosowianie GOKSiR Poczesna, godz Kapela Ma³y Koniaków OPP Koniaków, godz Zespó³ Ma³y Koniaków OPP Koniaków, godz Zespó³ Podlasianki MDK Katowice-Podlesie, godz Grupa Œpiewacza OPP Koniaków, godz Zespó³ Rojanki MOK ory, godz Zespó³ Regionalny Koniaków SMBMTiŒ Koniaków, godz Zespó³ Jagoda MOK ory, godz Zespó³ Jackove Jablonkov, godz Kapela Koniaków SMBMTiŒ Koniaków, Solistka Sylwia Gruszka SMBM- TiŒ Koniaków, godz Zespó³ Ksi¹ eniczanki MOK Czerwionka - Leszczyny, godz Zespó³ Nowobierunianki BOK Bieruñ, godz Zespó³ Stanowiczanki MOK Czerwionka - Leszczyny, godz Zespó³ Bierunianki BOK Bieruñ, godz Zespó³ Odra Sokó³ Vitkowice Ostrava. Przerwa od godz do godz Solista Jan Szczêsny MOK Orzesze, godz Zespó³ Jaœkowiczanie MOK Orzesze, godz Zespó³ Osiny MOK ory, godz Solistka Zofia Przeliorz MOK ory, godz Solistka Stefania Skupieñ MOK Czerwionka Leszczyny, godz Zespó³ Karolinki MOK Czerwionka Leszczyny, godz Zespó³ Przegêdzanki MOK Czerwionka Leszczyny, godz Solistka Stefania Pêka³a MOK Czerwionka Leszczyny, godz Kapela Nowina MK PZKO Jablunkov, godz Anna i Natalia Drong MK PZKO Jablunkov, godz Kapela Lipka ZUS Jablunkov, Solista Chrystian Heczko ZUS Jablunkov, godz Kapela Olza Dom Kultury Strzelnica, godz Solista ilip Koziel Dom Kultury Strzelnica, godz Zespó³ Gocza³kowice GOKSiR Gocza- ³okowice, godz Zespó³ Po³omianka WOK i R Po³omia, godz Zespó³ Szarotki MOK Orzesze, godz Zespó³ Czarkowianki OK. Czarków - C.K. Pszczyna, godz Solistka Helena uchs C.K. Pszczyna, Zespó³ Piaskowianie C.K. Pszczyna, godz Zespó³ Brzeœcianki C.K. Pszczyna. W zesz³ym roku na Z³otym K³osie otwarcie godz PRZES UCHANIA KONKURSOWE: godz Zespó³ Œpiewaczy Beskuryje Gminny Oœrodek Kultury Goleszów, godz Zespó³ Œpiewaczy Koñczaneczki GOK Zebrzydowice Œwietlica Koñczyce, godz Solistka Katarzyna Wawrzyczek GOK Zebrzydowice Œwietlica Koñczyce, godz Dzieciêcy Zespó³ Iskierki O.K. Brzeszcze, godz Zespó³ Tucznawianki PKZ Tucznawa, godz Zespó³ Jawiszowianki O.K. Brzeszce, godz Zespó³ amilijo W.O.K. Skrzyszów, godz Dzieciêcy Zespó³ Regionalny Junior Gimnazjum nr 3 Pierœciec, godz Zespó³ Borowianki O.K. Brzeszcze, godz Solistka Daria Wawrzyczek GOK Zebrzydowice Œwietlica Kaczyce, godz Solistka Daria Hanus GOK Zebrzydowice Œwietlica Kaczyce, godz Zespó³ olklorystyczny Gospodyñki WOK Skrzyszów, godz Dzieciêcy Zespó³ olklorystyczny Kaczok GOK Zebrzydowice Œwietlica Kaczyce, godz Zespó³ Podbuczanki WOK Skrzyszów, godz Zespó³ Œpiewaczy P³ocanki NGOKSiR Trzebinia, godz Zespó³ olklorystyczny Bolêcinianie MGOKS i R Trzebinia Przerwa od godz do godz Dziecka z Kóñczyckij Szkó³ki GOK Zebrzydowi- Zak³ad Elektro-Instalacyjny LESZEK KOWALSKI Kaczyce, ul. Czereœniowa 14a, (dok. na str. 13) tel. (032) , wykonuje us³ugi w zakresie: - monta, naprawa instalacji elektrycznych oraz przy³¹czy - monta instalacji domofonowych i odgromowych - pomiary elektryczne - pomiary natê enia oœwietlenia WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 11

12 in. Marek ilipczak ul. Spokojna Kaczyce B&M" US UGI PROJEKTOWE US UGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I IN YNIERSKIEGO ORAZ IN YNIERII SANITARNEJ: - PROJEKTOWANIE (budynków mieszkalnych, gospodarczych, adaptacje, rozbudowy, modernizaje oraz przy³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacji sanitarnej) - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY, PROJEKTY TYPOWE - DORADZTWO TECHNICZNE PE NIENIE UNKCJI: tel. 032/ INWESTORA ZASTÊPCZEGO tel. kom KIEROWNIKA BUDOWY - US UGI REKLAMOWE I KSEROGRAICZNE.H.U. TOMPLAST II" Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 15 (w budynku Agencji PKO) PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV OERUJE: - OKNA I DRZWI PCV, DREWNO, ALUMINIUM - ASADY I WITRYNY SKLEPOWE - DRZWI WEWNÊTRZNE I ZEWNÊTRZNE - PARAPETY WEWNÊTRZNE I ZEWNÊTRZNE - ROLETY, OKNA DACHOWE DORADZTWO, POMIARY, TRANSPORT, RATY PRZYJD I SPRAWD NASZE CENY!!! Zapraszamy: pn-pt: , sobota , tel PRODUCENT TYNKÓW MINERALNYCH TARABONA Kaczyce, ul. Konopnickiej 20 tel./fax (032) , tel. kom Du y wybór kolorów Zapraszamy Godziny otwarcia: Pn.-Pt soboty: Czas oczekiwania 2-3 dni ZAPRASZAMY RÓWNIE DO SKLEPU CHEMICZNEGO 12 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

13 Z OTY K OS - program - dok. ze str. 11 ce Œwietlica Koñczyce Ma³e, godz Kapela Ludowa Rudo³towice", Rudo³towice, godz Zespó³ Regionalny Pieœni i Tañca Senior MOK Skoczów, godz Zespó³ Pieœni i Tañca Rudo³towice", Rudo³towicve, Dzieciêcy Zespó³ Regionalny z SP Nr 7 SP Æwiklice, Zespó³ olklorystyczny Wigejce Szko³a Podstawowa nr 2 Wola, godz Zespó³ Œpiewaczy Zendkowianki BiOK T¹pkowice, godz Zespó³ Œpiewaczy Koœcielanki GOK Rêdziny, godz Zespó³ Œpiewaczy Karolinki Jankowice k/rybnika, godz Zespó³ Pieœni i Tañca Tarnogórzanie Tarnogórskie Centrum Kultury, godz Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca Têcza GOK Poczesna. godz Koncert Zespo³u z Czech Deèka z Kunovic" otwarcie godz PRZES UCHANIA KONKURSOWE: godz Zespó³ Œpiewaczy Niezapominajki OSP Jastrzêbie - Szeroka, godz Zespó³ Œpiewaczy Nadolzianie GOK Zebrzydowice - Œwietlica Kaczyce, godz Zespó³ Œpiewaczy Radostowice GOK Suszec, godz Zespó³ Œpiewaczy Mszanianka WOK Mszana, godz Zespó³ Œpiewaczy Jankowiczanki KGW Jankowice, godz Kapela Ludowa Mierzêcice GOK Mierzêcice, godz Zespó³ Œpiewaczy Ma³e Jankowianki SP Nr 15 Jankowice, godz Zespó³ Œpiewaczy Czantoria GOK Goleszów, godz Zespó³ Œpiewaczy Józefinki KEiR Rybnik-K³okocin, godz Solistka Irena Klimczok GOK Goleszów, godz Dziewczêcy Zespó³ Œpiewaczy GOK Goleszów, godz Zespó³ Pieœni i Tañca Dankowianie SKD Dankowice, godz Skrzypek Tadeusz rankiewicz GOK Mykanów, godz Zespó³ olklorystyczny Borowianki GOK Mykanów, godz Kapela Ludowa Rybnianie GOK Mykanów, godz Zespó³ Œpiewaczy Œciernianeczki BOK Bieruñ, godz Zespó³ Wokalno-Taneczny B¹ble (Czechy) M³odzie owy Dom Kultury nr 1 Tych Przerwa od do godz Zespó³ Œpiewaczy Chrz¹stowianki KGW Chrz¹stkowice, godz Grupa Œpiewacza Grónie Wis³a, godz Zespó³ Œpiewaczy Ma³okoñczanie GOK Zebrzydowice - Œwietlica Koñczyce Ma³e, godz Zespó³ Œpiewaczy K¹pielanki KGW K¹piele Wielkie, godz Zespó³ Œpiewaczy Dolanie z ¹ki ¹ka, godz Zespó³ Œpiewaczy Zarzeczanki KGW Zarzecze, godz Zespó³ Œpiewaczy Myszkowianki GOK Bobrowniki, godz Zespó³ Pieœni i Tañca Piekarzanki MDK Piekary Œl¹skie, godz Zespó³ Pieœni i Tañca Bobrowczanie Gok Bobrowniki, godz Zespó³ Obrzêdowy Wilczkowianki O.K. Brzeszcze. WYSTÊPY NA RYNKU W CZESKIM CIESZYNIE Blok przedpo³udniowy - od godz Niezapominajki" OSP Jastrzêbie - Szeroka, Nadolzianie" Œwietlica Kaczyce, Zespó³ Radostowice" GOK Suszec Blok popo³udniowy - od godz Zespó³ B¹ble" MDK Tychy, Zespó³ Dankowianie" SDK Dankowice Zapraszamy! Nowe Horyzonty znów w Cieszynie W dniach lipca odbêdzie siê w Cieszynie, ju po raz drugi, festiwal filmowy Nowe Horyzonty". W programie przewidziano, prócz konkursu, równie retrospektywy. Nowoœci¹ jest cykl wyk³adów poœwiêcony analizie dzie³a filmowego i jêzykowi filmu. estiwalowi towarzysz¹ te koncerty muzyczne, wystawy, oraz dyskusje z twórcami. Info: ; tel. 022/ , , fax 022/ TURNIEJ HALOWEJ PI KI NO NEJ o Puchar Przewodnicz¹cego Komisji Kultury izycznej Rady Gminy Zebrzydowice W dniu 29 marca w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Zebrzydowicach odby³y siê rozgrywki pi³karskie w których uczestniczy³y dru yny trampkarzy i juniorów klubów pi³karskich z terenu naszej gminy. Trampkarze z Kaczyc Wyniki w poszczególnych kategoriach by³y nastêpuj¹ce: Dru yny trampkarzy: GKS Morcinek Kaczyce - LKS Koñczyce Ma³e 2:2; GKS Morcinek Kaczyce - KKS Spójnia Zebrzydowice 8:5; KKS Spójnia Zebrzydowice - LKS Koñczyce Ma³e 7:3. I miejsce wœród dru yn trampkarzy zdoby³a dru yna GKS Morcinek Kaczyce, II miejsce dru yna KKS Spójnia Zebrzydowice, III miejsce dru yna LKS Koñczyce Ma³e. Królem strzelców wœród trampkarzy zosta³ Kamil Adamek - zawodnik dru- yny GKS Morcinek Kaczyce, który zdoby³ 5 bramek. Dru yny juniorów - wyniki: GKS Morcinek" Kaczyce - LKS Koñczyce Ma³e 8:1, GKS Morcinek" Kaczyce - KKS Spójnia" Zebrzydowice 5:1, KKS Spójnia" Zebrzydowice - LKS Koñczyce Ma³e 4:2. I miejsce wœród dru yn juniorów zdoby³a dru yna GKS Morcinek" Kaczyce, II miejsce dru yna KKS Spójnia Zebrzydowice, III miejsce dru yna LKS Koñczyce Ma³e. Królem strzelców wœród trampkarzy zosta³ Micha³ Szczyrba zawodnik dru yny GKS Morcinek Kaczyce, który zdoby³ 4 bramki. Wszystkie dru yny zaprezentowa³y dobre przygotowanie do turnieju. Zawody przebiega³y w mi³ej sportowej atmosferze w czym du a zas³uga wspania³ych arbitrów, którzy wzorowo prowadzili przebieg meczów za co nale ¹ siê im serdeczne podziêkowania. Podziêkowania równie dla Pani Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Zebrzydowicach i pracowników obs³ugi technicznej i medycznej oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do tego aby turniej móg³ siê odbyæ. Na zakoñczenie turnieju zwyciêskie dru yny zosta³o uhonorowane pucharami i dyplomami zaœ pozosta³e dru yny uczestnicz¹ce w turnieju statuetkami i dyplomami. Przewodnicz¹cy Komisji Kultury izycznej Rady Gminy Zebrzydowice, Tadeusz ujcik WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 13

14 Z TYM KUPONEM RABAT 5% ZEBRZYDOWICE KOCHANOWSKIEGO 32A TEL. 032/ ZAPRASZAMY DO SI OWNI I ZAJAZDU GASTRONOMICZNEGO ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE DO 30 OSÓB Ponadto oferujemy us³ugi transportowe w zakresie: - autoholowanie w kraju i zagranic¹ - transport krajowy i miêdzynarodowy do 1,5 t tel czynne pn.-pt sob , niedz., œwiêta ŒLUSARNIA ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. A. Janusza 17 (OBOK BARU ZACISZE") KONTAKT TEL najlepiej po Wykonuje: - WSZELKIE US UGI KONSTRUKCYJNE - TOKARSTWO - OGRODZENIA, KRATY, BRAMY - równie z elementów kutych - SCHODY, DRABINY KOMINIARSKIE z monta em i gwarancj¹ bezpieczeñstwa SPOSÓB WYKONANIA I CENY DO UZGODNIENIA Zamówienia najlepiej sk³adaæ w pon., œr., czw. w godz na terenie œlusarni. H. JANTAR Najtañsze oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych OC, AC, Zielone karty Ubezpieczenia maj¹tkowe ZIELONA KARTA GRATIS DO WYBORU OERTY KILKU IRM MO LIWOŒÆ OBS UGI W DOMU KLIENTA JÓZE KROCZEK ZEBRZYDOWICE, ul. PCK 33a (tel ) tel. kom GABINET STOMATOLOGICZNY Zespó³ Szkó³ w Zebrzydowicach pi¹tek od INORMACJA POD NR TELEONU PE NE LECZENIE PROTETYCZNE - BEZBOLESNE USUWANIE ZÊBÓW - NAJLEPSZE UZUPE NIENIA ŒWIAT OUTWARDZALNE ROK GWARANCJI NA WYKONANE US UGI Serdecznie zapraszamy Czes³aw Bochnak Zebrzydowice, ul. S³owackiego 2 A (rondo) tel Przez ca³y miesi¹c maj dokonuj¹c u nas zakupów mo esz otrzymaæ jeszcze coœ gratis. Ka dorazowy zakup towarów za min. 50 z³ to napój Ustronianka" 1,5 l gratis 100 z³ = 2 napoje gratis PRZYPOMINAMY: Trwa wyprzeda odzie y - tak e letniej - c e ny o 4 0 % ni sze ZAPRASZAMY! 14 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

15 Informator szkolny MARKLOWICE GÓRNE NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA Ukoñczyliœmy cykl szkoleñ dla osób doros³ych z terenu naszej gminy, jakie zobowi¹zaliœmy siê przeprowadziæ w zwi¹zku z umow¹ z Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze œrodków agencji zosta³y zakupione 4 komputery z pe³nym oprogramowaniem a tak e drukarka do pracowni. Wykorzystuj¹c fundusze bud etowe zakupiliœmy nowe stoliki i krzese³ka. Zainteresowanie zaproponowanymi przez nas formami szkoleñ przesz³o nasze najœmielsze oczekiwania, dlatego te snujemy ju plany na przysz³y rok. Ju 12 marca ropoczêliœmy kurs komputerowy, zaœ od 7 kwietnia 2003 r. szkolenie dla zainteresowanych dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ przeprowadzali doœwiadczeni pracownicy Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Na szkoleniu poruszone zosta³y m. in. wa ne obecnie dla wszystkich problemy wejœcia do unii europejskiej. Nasza pracownia nareszcie przypomina pracowniê z prawdziwego zdarzenia. Najbardziej ciesz¹ siê chyba nasi uczniowie, którzy nareszcie mog¹ poszperaæ w internecie. BRAZYLIA W MARKLOWICACH GÓRNYCH Uczniowie klas V i VI Szko³y Podstawowej w Marklowicach Górnych otrzymali list od swoich rówieœników z Venacio Aires z Brazylii. Ju trzeci rok korespondujemy z uczniami z tego kraju. Dzieci maj¹ mo liwoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem nie tylko na lekcjach j. angielskiego, lecz tak e w praktyce. Jest to dla nich kolejnym ciekawym doœwiadczeniem. Opiekunem programu The Parcel of English w naszej szkole jest nauczyciel jêzyka angielskiego - pani Monika Adamecka. PRZEDSZKOLAKI W SZKOLE W ramach wspó³pracy miêdzy placówkami klasa pierwsza Szko³y Podstawowej w Marklowicach Górnych zaprosi³a dzieci z przedszkola na przedstawienie pt.: egnaj zimo, witaj wiosno!" Uczniowie przywitali swoich goœci samodzielnie wykonanymi upominkami - wiosennymi serduszkami, w których to dla ka dego przedszkolaka znalaz³a siê s³odka niespodzianka. Spotkanie zakoñczy³y wspólne zabawy, konkursy i pl¹sy. Mile spêdzony czas by³ dla wszystkich dzieci wielkim prze yciem, a dla starszej grupy przedszkolaków równie okazj¹, aby poznaæ bli ej szko- ³ê, która od wrzeœnia stanie siê ich nowym miejscem nauki. ZEBRZYDOWICE SUKCES JOASI I ANI WE W OC AWKU Ju po raz czwarty uczennice Gimnazjum w Zebrzydowicach uczestniczy³y w Ogólnopolskim Konkursie Poezji K.K. Baczyñskiego zorganizowanym w Zespole Szkó³ nr 4 we W³oc³awku. 5 kwietnia szko³ê nasz¹ godnie zaprezentowa³y: Joanna Oleœ - uczennica kl. I a przygotowana przez Aldonê Kopiec, Magdalena dzieb³o z I d i Anna Brachaczek z I c, które przygotowa³a Katarzyna Dynek oraz w kategorii poezji œpiewanej Anna Wija z kl. III a przygotowana przez Halinê Donocik. W konkursie bra³a udzia³ m³odzie z ró nych regionów Polski, dlatego nasze recytatorki mia³y mo liwoœæ zmierzenia siê z najlepszymi. Recytuj¹cych oraz œpiewaj¹cych ocenia³o czteroosobowe jury. I tym razem uda³o nam siê zdobyæ laury. Joanna Oleœ uzyska³a zaszczytne I miejsce i tym samym nagrody ufundowane przez w³adze W³oc³awka oraz organizatora - ZS nr 4 we W³oc³awku. W kategorii poezji œpiewanej zaœ nasza uczennica Anna Wija wyœpiewa³a II miejsce i uzyska³a tak e nagrody w postaci ksi¹ ek oraz p³ytê CD. Joasia sw¹ interpretacjê fragmentu prozy K.K. Baczyñskiego oraz utworu Wiatr zafascynowa³a nie tylko komisjê, ale tak e wszystkich uczestników konkursu oraz zgromadzonych goœci na koncercie laureatów, którzy nagrodzili j¹ gromkimi brawami. Ania zaœ ujê³a jury swoim g³osem oraz interpretacj¹ wokaln¹ dwóch utworów Patrona naszej szko³y. Naszej solistce akompaniowa³a nauczycielka sztuki mgr Halina Donocik. I chocia dziewczêta wyruszy³y w drogê o godz. 1.00, to doskonale reprezentowa³y swoj¹ szko³ê i we wspania³ym nastroju, z dyplomami i nagrodami wraca³y do domu. Korzystaj¹c z okazji, dziêkujemy naszemu przewoÿnikowi - panu Solowskiemu. SPOTKANIE Z TEATREM 27 marzec obchodzony jest jako Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. W Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach uczniowie równie w³¹czyli siê w jego obchody. Wœród gimnazjalistów przeprowadzona zosta³a ankieta na temat zainteresowañ teatralnych uczniów. Uczennice kó³ka teatralnego ponadto 8 kwietnia uczestniczy³y w X Konfrontacjach Szkolnych Teatrów Amatorskich zorganizowanych w Myszkowie. Zespó³ teatralny w sk³adzie: Wioleta Stefañska, Agnieszka Holisz, Ma³gorzata Bujok, Maria Czaja, Malwina Michalik, Ma³gorzata Szopa i Gabriela Kolorz przedstawi³y inscenizacjê pt. Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie - czyli rzecz o recyklingu. Scenariusz, potrzebne rekwizyty oraz niebanalne stroje przygotowa³y uczennice wraz z prowadz¹c¹ zajêcia Katarzyn¹ Dynek. Podczas przegl¹du zespó³ móg³ zmierzyæ siê z dziesiêcioma innymi grupami teatralnymi. Ca³oœæ ocenia³a pedagog i re yser Krystyna Kozio³ek z Agencji Impresaryjnej KIM w Czêstochowie. Bardzo wysoko ocenia³a wystêp gimnazjalistek z Zebrzydowic, pogratulowa³a wyboru aktualnej problematyki oraz umiejêtnego wykorzystania konwencji Dziadów A. Mickiewicz. Dla szkolnego kó³ka teatralnego by³o to wielkie prze ycie i sprawdzenie siê na prawdziwej scenie. (dok. na str. 17) LOKAL DO WYNAJÊCIA! Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju wynajmie na atrakcyjnych warunkach pomieszczenie biurowe na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej o powierzchni u ytkowej 30 m 2 w budynku Urzêdu Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6 CENA: DO UZGODNIENIA Szczegó³owych informacji udziela: Bank Spó³dzielczy w Jastrzêbiu Zdroju, ul. 1 Maja 10; tel wew. 40. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 15

16 OGRODNICTWO Leszek Klabecki Kaczyce, ul. Pocztowa 12 tel. (032) Polecamy: - pelargonie stoj¹ce i bluszczolistne - werbeny - surfinie, bluszcze, fuksje - du y wybór roœlin rabatowych - osteospermum, begonie, niecierpki. PROPONUJEMY OBSADZANIE SKRZYNEK BALKONOWYCH POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE INORMACJE O AWARIACH SIECI MO NA ZG ASZAÆ: OD POD NR TEL , A POZA TYMI GODZINAMI POD TEL PPUH Arkom POMIESZCZENIE DO WYNAJÊCIA - 50 m 2 CENTRUM MIASTA - CIESZYN, UL. OLSZAKA 5 tel , AUTO TEST A. KOPIEC równie serwis rowerowy Zebrzydowice ul. S³owackiego 59 (na granicy z Jastrzêbiem) geometria kó³ regulacja œwiate³ serwis ogumienia sprzeda opon: opony nowe i bie nikowane obrêcze kó³ nowe 16 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

17 WITAJ WIOSNO... PO EUROPEJSKU 21 marzec - pierwszy dzieñ wiosny w Gimnazjum w Zebrzydowicach okaza³ siê dniem pe³nym pomys³ów, obfitowa³ w kolorowe przebrania i ciekawe fryzury. Z inicjatywy Danuty Taruc sta³ siê on Dniem Europejskim. Poszczególne klasy przygotowa³y krótkie programy - reklamy wylosowanych wczeœniej pañstw europejskich, nale ¹cych do Unii oraz Polski, jako pañstwa kandyduj¹cego do UE. Przed jury stanê³o trudne zadanie wy³onienia zwyciêzców. I miejsce zajê³a klasa III d prezentuj¹ca Niemcy, II miejsce klasa III b przybli aj¹ca Wielk¹ Brytaniê, zaœ na III miejscu uplasowa³a siê klasa I c (Grecja) oraz II a (Belgia). Wszyscy doskonale siê bawili i w ogóle nie a³owali, e tego dnia zostali w szkole, zamiast pójœæ na wagary! W JÊZYKU SHAKESPEARE A Ju po raz trzeci w Zespole Szkó³ w Zebrzydowicach, , spotkali siê uczniowie ze szkó³ powiatu cieszyñskiego, aby wzi¹æ udzia³ w konkursie recytatorskim Poezja i proza w jêzyku Shakespeare a". Uczestnicy zaprezentowali wybrane utwory z literatury brytyjskiej, s³awne t³umaczenia, a tak e utwory wspó³czesne, teksty piosenek, a nawet fragment przemówienia Tony Blair a. W jury zasiedli: David rench - przewodnicz¹cy, Aldona Kopiec, Renata Adameczek, Aleksander Gomola. Oceniano dobór repertuaru, interpretacjê, kulturê s³owa i ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami, a dla laureatów przeznaczono nagrody fundowane prze renomowane wydawnictwa. Organizator, Katarzyna Kondzio³ka, sk³ada szczególne podziêkowania Wójtowi Gminy Zebrzydowice, Starostwu Powiatowemu, kwiaciarni p.pilœniak, cukierni Olanda za pomoc w organizacji konkursu. Lauretami w kategorii szkó³ podstawowych zostali: I miejsce- Magdalena Dzielska - Klimatyczna SP w Ustroniu, II miejsce- Paulina Rych³y- SP w Kaczycach, III miejsce - Micha³ Kubok- Klimatyczna SP w Ustroniu. Wyró nienia: Sabina Szalbot- SP w Wiœle, Natalia Gongor-SP w Koñczycach M. Spoœród uczniów szkó³ gimnazjalnych wy³oniono najlepszych: I miejsce- Daria Cieœlar - GM w Dêbowcu, II miejsce - Joanna Oleœ - GM w Zebrzydowicach i Paulina Wa³eczek - GM nr l w Ustroniu, III miejsce -Dorota Romowicz- GM nr I w Cieszynie. Wyró nienia: Monika Domalik- GM nr l w Ustroniu, Micha³ Banszel- GM Tow.Ewang.w Cieszynie, Justyna Demko- GM w Pogwizdowie. Laureaci wezm¹ udzia³ w VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Zabrzu, który odbywa siê w maju. NIECODZIENNI GOŒCIE 20 marca mury Zespo³u Szkó³ w Zebrzydowicach odwiedzili przedstawiciele Salezjañskiego Misyjnego Wolontariatu w Œwiêtoch³owicach. Spotkali siê z uczniami, by przybli yæ im swoj¹ misjê humanitarn¹ w Afryce. * Serwis informacyjny ZS Zebrzydowice przygotowa³a Katarzyna Dynek. Koncert na wiosnê 160 dzieci z przedszkoli z gminy Zebrzydowice wyst¹pi³o 21 marca w zamku w Zebrzydowicach. W ten sposób najm³odsi postanowili przywitaæ wiosnê. Wystêp rozpoczê³y dzieci z przedszkola z Marklowic tañcami przygotowanymi przez Dorotê Stropa. By³ to taniec z pi³eczkami oraz taniec Parasolki. Przedszkole Zebrzydowice wystawi³o tañce opracowane przez wychowawców - Halinê Cebulê - Czeska Polka, Taniec dyskotekowy, Mariannê Gorgol - Marsz Perski oraz Beatê Kie³kowsk¹ - Pluszowe niedÿwiedzie. Przedszkole w Kaczycach przygotowa³o inscenizacjê muzyczn¹ pt. Calineczka pod kierunkiem Brygidy Pieczonka, Jolanty Ksi¹ ek, Aleksandry Pupek oraz Doroty Zogata. Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³y dzieci z kó³ka teatralnego Kaczok, dzia³aj¹cego przy œwietlicy GOK w Kaczycach. Ka de dziecko otrzyma³o s³odki poczêstunek, a na rêce Dyrektorów Przedszkoli zosta³y wrêczone nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK w Zebrzydowicach. Gminny Oœrodek Kultury w Zamku Zebrzydowice organizuje KURS PRAWA JAZDY TERMIN ROZPOCZÊCIA 28 KWIETNIA 2003 R. SALA ZEBRAÑ ZAMEK ZEBRZYDOWICE, godz BADANIA LEKARSKIE NA KURSIE cena kursu: kat. B - 550,00 z³ w cenie: wyk³ady teoria 16 godzin, nauka jazdy 20 godzin ksi¹ ka testy + CD ROM PROMOCJA WIOSENNA - 2 GODZINY JAZDY NA PLACU GRATIS! tel , Zapraszamy!!! W MAJOWYM INORMATORZE SZKOLNYM Jak mi³o by siê y³o, gdyby agresji nie by³o! - To s³owa Marty Kolondry uczennicy klasy 5 Szko³y Podstawowej w Koñczycach Ma- ³ych. O s³usznoœci tego stwierdzenia mog³y siê przekonaæ wszystkie dzieci, zarówno ze szko³y w Koñczycach Ma³ych, jak i w Marklowicach Górnych. Sta³o siê to dziêki przeprowadzeniu specjalnej akcji - Tydzieñ bez agresji. PONADTO Dzieñ Teatru w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach l Osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych uczniów gimnazjum z Zebrzydowic l Bli ej sztuki l Dzieñ otwarty. SPROSTOWANIE W wydaniu II/03 WzP podaliœmy b³êdn¹ liczbê absolwentów gimnazjum w Zebrzydowicach - w zesz³ym roku mury szko³y opuœci³o 108 uczniów. WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI * 17

18 Dom Handlowy GS Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 4 tel. (032) W MAJU ZAPRASZAMY NA PROMOCJÊ OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH I POŒCIELI Z SATYNY D U Y WYBÓR IRAN ORAZ MATERIA ÓW ZAS ONOWYCH SZEROKI ASORTYMENT MEBLI: komplety wypoczynkowe, mebloœcianki, kuchnie na wymiar, wyroby z wikliny Sprzeda ratalna Transport na terenie Zebrzydowic gratis! Wydawca - Gminna Biblioteka Publiczna, Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice, Ksiêdza Janusza 6, tel. (0-32) , fax (0-32) Sk³ad i druk: INTERON Sp. z o. o Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. (0-33) , fax (0-33) ISSN W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. 18 * WIADOMOŒCI ZNAD PIOTRÓWKI

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi polega na: 1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci

Ochrona powierzchni ziemi polega na: 1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci ochrona powierzchni ziemi Powierzchnia ziemi - rozumie siê przez to naturalne ukszta³towanie terenu, glebê oraz znajduj¹c¹ siê pod ni¹ ziemiê do g³êbokoœci oddzia³ywania cz³owieka, z tym e pojêcie "gleba"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

KOMUNIKAT NR 6/2016. Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG KATOWICE 40-028 Katowice ul. Francuska 32 tel. 255-49-66 KONTO PKO III o / Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 www.podokregkatowice.republika.pl email:podokregkatowice@interia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Chemii 2016,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo