Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011

2 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew, Małgorzata Resiak, Stanisław Sawczyn, Andrzej Szwarc, Tomasz Taraszkiewicz Redaktor naczelny Krzysztof Pniewski Recenzenci tomu Robert Dargiewicz, Władysław Jagiełło, Mariusz Lipowski, Viktor Mishchenko, Wojciech Przybylski, Małgorzata Resiak, Stanisław Sawczyn, Andrzej Suchanowski Sekretarz redakcji Katarzyna Dzierżanowska Redaktor językowy Jan Miklas-Frankowski Krzysztof Pniewski Redaktor statystyczny Paweł Skonieczny Skład i łamanie Katarzyna Dzierżanowska Okładka Maciej Klejnglas Wersja drukowana periodyku jest wersją pierwotną. Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej na Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2011 WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk ISSN nakład 100 egz.

3 Spis treści Ewelina Jaskulska, Marta Bichowska, Paweł Rompa, Łukasz Radzimiński, Maciej Bagrowski, Zbigniew Jastrzębski Marcin Pasek Andrzej Szwarc, Krzysztof Kromke Włodzimierz S. Erdmann, Radosław Kowalczyk Agnieszka Wasiluk Kazimierz Kochanowicz, Tomasz Waldziński Agnieszka Cybulska Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt szkoły średniej z Rumi Zmiany sprawności działania w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu piłkarzy nożnych najwyższego poziomu zaawansowania sportowego w zależności od upływającego czasu gry i wyniku rywalizacji Porównanie dokładności wybranych metod wyznaczania położenia środka masy ciała mężczyzny ze względu na wykorzystanie wskaźników uogólnionych i indywidualnych Charakterystyka zmian w rozwoju fizycznym studentek wychowania fizycznego z ZWWF w Białej Podlaskiej przy uwzględnieniu wielkości miejsca zamieszkania w badaniach ciągłych Sprawność specjalna tenisistów w wieku 8 10 lat w Uczniowskim Klubie Sportowym Return Łomża Wpływ 6-tygodniowego treningu mięśni wdechowych w programie zajęć fitness na możliwości układu oddechowego letnich kobiet Wojciech Jans, Waldemar Moska Tenis na igrzyskach olimpijskich w latach Zbigniew Ossowski Magdalena Skonieczka Wpływ specjalistycznych programów ćwiczeń na poziom równowagi ciała zagrożonych upadkiem kobiet w starszym wieku Rodzinne uwarunkowania aktywności fizycznej w przeglądzie piśmiennictwa Emilia Mikołajewska Metody obiektywizacji wyników fizjoterapii 101 INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 108 ARKUSZ RECENZJI 110

4

5 PRACA ORYGINALNA Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2011 r., t. XXI Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych The Level of Aerobic and Anaerobic Capacity of Handball Players in Different Age Groups EWELINA JASKULSKA (ABDEF), MARTA BICHOWSKA (DEF), PAWEŁ ROMPA (C), ŁUKASZ RADZIMIŃSKI (DF), MACIEJ BAGROWSKI (B), ZBIGNIEW JASTRZĘBSKI (ABDEF) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku A projekt badania; B zebranie danych; C analiza statystyczna; D interpretacja danych; E przygotowanie maszynopisu; F przegląd piśmiennictwa; G zapewnienie finansowania Streszczenie Wydolność tlenowa i beztlenowa jest podstawowym czynnikiem określającym zdolności wysiłkowe organizmu. Piłka ręczna należy do najbardziej widowiskowych i ekscytujących gier zespołowych, ponieważ charakteryzuje się wysokim i zmiennym tempem akcji, które prowadzone są z dużą szybkością i zakończone efektywnym, pełnym dynamiki rzutem. Wysiłek piłkarza ręcznego określany jest jako tlenowo-beztlenowy, a procentowa przewaga jednego z procesów uzależniona jest od techniki i taktyki prowadzenia gry. O efektach sportowych decyduje w znacznej mierze zespół mechanizmów fizjologicznych podlegających usprawnieniu poprzez odpowiedni trening. Celem pracy było porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych w różnych grupach wiekowych; MMTS Kwidzyn (25,8 ±4,7 lat), Młodzieżowej Reprezentacji Polski (19,9 ±0,5 lat) oraz SMS Gdańsk (17,8 ±0,5 lat). Do pomiarów wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych zastosowano dwie próby laboratoryjne. Test PWC 170 obliczono wartość wskaźnika PWC 170, a VO 2max oszacowano metodą pośrednią. Testem Wingate obliczono ilość wykonanej pracy (J/kg) i moc maksymalną (W). Najwyższą wartość mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy w teście Wingate zarejestrowano u zawodników SMS Gdańsk. Na podstawie analizy związków korelacyjnych masy ciała i VO 2max stwierdzono, że zawodnicy o większej masie ciała uzyskują niższe wskaźniki pułapu tlenowego. Ponadto stwierdzono istotną korelację dodatnią pomiędzy pracą i mocą maksymalną oraz ujemną korelację pomiędzy masą ciała badanych zawodników a osiąganą ilością wykonanej pracy. Słowa kluczowe: piłka ręczna, wydolność tlenowa, wydolność beztlenowa, test Wingate, PWC 170. Abstract Both aerobic and anaerobic capacity are basic indicators determining the level of physical fitness. Handball is one of the most exciting team sports with numerous spectacular actions finished with a dynamic throw. Handball player's effort is defined physiologically as mixed aerobic and anaerobic work. Appropriate training has a significant impact on physical fitness. The aim of this study was to compare the aerobic and anaerobic capacity level of handball players in different age groups from MMTS Kwidzyn (25.8 ±4.7 yrs old), Polish National Team U-21 (19.9 ±0.5 yrs old) and SMS Gdańsk (17.8 ±0.5 yrs old). Two laboratory tests were used to estimate aerobic and anaerobic capacity. The PWC 170 test was used to estimate the PWC 170 (kgm/kg/min) rate and Maximal oxygen uptake VO 2max (ml/kg/min). The Wingate test was used to determine the level of anaerobic capacity. Such indicators as total mechanical work (J/kg) and maximal power (W/kg) were analyzed. The highest values of the maximal power and the total mechanical work were achieved by SMS Gdańsk players. A significant positive correlation between the total mechanical work and the maximal power was noted. Moreover, the significant negative correlation between body mass and VO 2max and between body mass and total mechanical work were calculated. Key words: handball, aerobic capacity, anaerobic capacity, Wingate test, PWC 170. Wstęp Wydolność tlenowa i beztlenowa jest podstawowym czynnikiem określającym zdolności wysiłkowe organizmu. Piłka ręczna należy do najbardziej widowiskowych i ekscytujących gier zespołowych, ponieważ charakteryzuje się wysokim i zmiennym tempem akcji, które prowadzone są z dużą szybkością i zakończone efektywnym, pełnym dynamiki rzutem. Stąd wysiłek piłkarza ręcznego określany jest jako tlenowo-beztlenowy, a procentowa przewaga jednego z procesów uzależniona jest od techniki i taktyki prowadzenia gry. Wydolność fizyczna tlenowa i beztlenowa oraz chronologia badań, wyjaśniająca te zdolności wysiłkowe u człowieka łączy się kolejno z odkryciami poszczególnych substratów do Autor korespondencyjny: Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Jastrzębski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk; tel. 58/ ;

6 6 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski pracy mięśniowej i roli produktów przemian metabolicznych związanych z tymi procesami, a także reakcjami krążeniowo-oddechowymi organizmu na wysiłek. Herbst [za: 1] twierdził, że wzrost ilości mleczanu skumulowanego we krwi podczas ćwiczeń wskazuje na wyższy poziom wytrzymałości, gdyż musi być wiązany poprzez rezerwę alkaliczną. Zatem wysunął tezę, iż wydolność organizmu jest zależna od wielkości rezerwy alkalicznej we krwi i w tkankach. Stąd rezerwę alkaliczną we krwi i maksymalny pobór tlenu zaczęto uważać za specyficzne czynniki warunkujące wydolność u biegaczy długodystansowych. Natomiast Herxheimer [za: 1] określając czynniki związane z wydolnością człowieka, opisał korelacje między poziomem mleczanu we krwi i wielkością wentylacji płucnej. Po wysiłku o maksymalnej intensywności zaś zauważył wzrost stężenia mleczanu w pierwszych minutach restytucji. Według Górskiego [2] wydolność fizyczna oznacza zdolność organizmu do wysiłków fizycznych. Pojęcie to obejmuje również tolerancję zaburzeń homeostazy wewnątrzustrojowej wywołanej wysiłkiem fizycznym oraz zdolność organizmu do szybkiej ich likwidacji po zakończeniu wysiłku. W piśmiennictwie polskim wydolność fizyczna kojarzona jest zwykle z wydolnością tlenową, tzw. zdolnością do pracy długotrwałej o dużej lub umiarkowanej intensywności, a jej miarą najczęściej jest wielkość maksymalnego poboru tlenu (VO 2max ) oraz poziom progu mleczanowego (LT lactate treshold). W takim rozumieniu wydolność fizyczna funkcjonuje w medycynie pracy, rehabilitacji czy diagnostyce klinicznej [2]. Natomiast Malarecki [za: 3] określa wydolność fizyczną jako potencjalne możliwości wykonywania intensywnej i długotrwałej pracy, angażującej duże grupy mięśniowe w oparciu o potencjał energetyczny tlenowy i beztlenowy, przy niewielkich zmianach zmęczeniowych, czyli niedużych zaburzeniach homeostazy oraz szybkim i efektywnym wypoczynku, który wiąże się ze sprawnym przebiegiem procesów restytucji. Poziom wydolności fizycznej piłkarzy ręcznych odgrywa istotną rolę w ich przydatności do gry. Wysoka wartość wskaźnika VO 2max może sugerować wysoką efektywność gry piłkarza ręcznego podczas 60 minut meczu. Natomiast wielkość jego potencjału beztlenowego pozwoli mu wykonać zadania techniczno-taktyczne z dużą szybkością i siłą. Dlatego, poziom takich substratów energetycznych w organizmie zawodnika, jak: ATP, fosfokreatyna, glikogen mięśniowy będzie miał istotne znaczenie w efektywności jego działań techniczno-taktycznych podczas meczu. Duże znaczenie w odniesieniu zdolności wysiłkowych beztlenowych piłkarza ręcznego przypisuje się również jakości i ilości włókien mięśniowych, jakie on posiada. Zawodnicy, którzy charakteryzują się wysokim poziomem włókien wysoko-glikolitycznych i glikolityczno-oksydacyjnych będą łatwiej i efektywniej wykonywać zadania szkoleniowe o dużej szybkości lokomocyjnej i mocy. Dlatego test Wingate jako próba laboratoryjna w dużym stopniu odzwierciedla specyficzne możliwości wysiłkowe zawodnika piłki ręcznej, a wyniki przez niego osiągane w tej próbie dają rzetelną informację trenerowi o przydatności zawodnika do gry. Celem niniejszej pracy jest porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych w różnych grupach wiekowych. Materiał i metoda W badaniach uczestniczyło 50 zawodników piłki ręcznej trzech zespołów: Młodzieżowej Reprezentacji Polski (n = 18), Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) w Gdańsku (n = 18), MMTS Kwidzyn (n = 16). Grupy zostały przebadane jednorazowo na początku okresu startowego. Tab. 1. Charakterystyka biometryczna badanych piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych Badana grupa (n) Wartość statystyczna Wiek [lat] Wysokość ciała [cm] Masa ciała [kg] Młodzieżowa Reprezentacja Polski (n = 18) ± SD 19,9 ± 0,51 188,4 ± 5,53 91,0 ± 11,7 SMS Gdańsk (n = 18) ± SD 17,8 ± 0,52 192,4 ± 6,91 88,4 ± 7,21 MMTS Kwidzyn (n=16) ± SD 25,8 ± 4,73 187,7 ± 5,24 84,9 ± 6,83

7 Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych 7 Do pomiarów wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych zastosowano dwie próby laboratoryjne: test PWC 170 i test Wingate. Do określenia możliwości w zakresie wysiłków o charakterze przemian tlenowych zawodnicy wykonywali test PWC 170. Badanych obciążono dwukrotnie 5-minutową pracą cykloergometryczną, jedna po drugiej bez przerwy wypoczynkowej o intensywności submaksymalnej dobranej tak, aby częstość skurczów serca (HR) zawodnika kształtowała się na poziomie około 130 sk/min w pierwszym wysiłku i 150 sk/min przy drugim wysiłku. W ostatniej minucie każdej pracy rejestrowano częstość skurczów serca (HR), które odczytywano używając telemetrycznego miernika typu Sport-tester Polar Vantage. Do obciążenia zawodników pracą zastosowano ergometr rowerowy typu Monark E-818. Wskaźnik PWC 170 określono metodą ekstrapolacji przy użyciu programu komputerowego, a VO 2max obliczono metodą pośrednią na podstawie wzoru wg Karpmana: VO 2max = 1,7 x PWC [4]. Do oceny wydolności beztlenowej piłkarzy ręcznych zastosowano test Wingate w 30- sekundowej wersji czasowej na kończyny dolne z obciążeniem 0,075 kg x kg -1 masy ciała. Podstawowym założeniem testu jest uzyskanie jak największej częstotliwości pedałowania w jak najkrótszym czasie i utrzymanie jej możliwie najdłużej. Do badania wykorzystano ergometr rowerowy typu Monark 894-E, w którym opór koła zamachowego regulowany był mechanicznie. Według programu komputerowego MCE V.2.0 obliczono względne wartości wykonanej pracy (J/kg) oraz mocy maksymalnej (W/kg) [3]. Obliczenia statystyczne zostały wykonane w programie Statistica w wersji 8.0. (statystyki indukcyjne, korelacje, istotność różnić pomiędzy średnimi) oraz za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel 2003 (średnie wartości arytmetyczne oraz odchylenia standardowe). Normalność rozkładów sprawdzono przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Następnie, aby sprawdzić założenie o jednorodności wariancji, wyniki poddano testowi Levene a oraz wykonano jednoczynnikową analizę wariancji. Istotność różnic wyznaczono za pomocą testu (RIR) Tukeya. Ponadto, dla określenia związków pomiędzy uzyskanymi wynikami obliczono wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wyniki Na rycinach 1 4 przedstawiono graficznie średnie wartości wskaźnika PWC 170 kgm/ kg/min], VO 2max [ml/kg/min], mocy maksymalnej [W/kg] oraz ilości wykonanej pracy [J/kg]. Średnie wartości wskaźnika PWC 170 dla zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski, SMS Gdańsk oraz MMTS Kwidzyn były na podobnym poziomie: = 17,8 ±2,9 kgm/kg/min, = 17,7 ±2,3 kgm/kg/min oraz = 17,9 ±3,1 kgm/kg/min. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy nimi (ryc. 1). 20,0 19,5 19,0 PWC 170 [kgm/kg/min] 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15, Ryc. 1. Średnie i przedziały ufności wskaźnika PWC 170 zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3)

8 8 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski Na rycinie 2 przedstawiono średnie wartości VO 2max oszacowane podczas testu PWC 170 dla zawodników badanych grup: MMTS Kwidzyn = 45,1 ±5,2 ml/min/kg, SMS Gdańsk = 44,3 ±4,5 ml/min/kg, Młodzieżowej Reprezentacji Polski = 44,1 ±5,5 ml/min/kg. Różnice pomiędzy badanymi zespołami w zakresie omawianego wskaźnika były nieistotne statystycznie (ryc. 2) VO 2max [ml/min/kg] Ryc. 2. Średnie i przedziały ufności wskaźnika VO2max piłkarzy ręcznych Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3) Na rycinie 3 i 4 zaprezentowano wyniki mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy badanych grup piłkarzy ręcznych. Średnia moc maksymalna, jaką uzyskali w teście Wingate zawodnicy Młodzieżowej Reprezentacji Polski i zawodnicy SMS Gdańsk była istotnie różna (p 0,05). Natomiast nie stwierdzono różnicy między wynikami MMTS Kwidzyn ( = 10,7 ±0,8 W/kg) i SMS Gdańsk ( = 11,4 ±0,7 W/kg) oraz MMTS Kwidzyn i Młodzieżowej Reprezentacji Polski ( = 10,3 ±0,9 W/kg) (ryc. 3). 12,0 11,5 Moc maksymalna [W/kg] 11,0 10,5 *1-2 10,0 9, Ryc. 3. Średnie i przedziały ufności mocy maksymalnej zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3) (*różnice istotne statystycznie przy p 0,05) Najwyższą wartość pracy podczas testu Wingate uzyskali zawodnicy SMS Gdańsk ( = 270,4 ±10,8 J/kg), na niższym poziomie stwierdzono wielkości wykonanej pracy u piłkarzy ręcznych MMTS Kwidzyn ( = 254,5 ±17,1 J/kg) oraz Młodzieżowej Reprezentacji Polski ( = 249,1 ±19,6 J/kg). Jedynie różnica pomiędzy zawodnikami Młodzieżowej Reprezentacji Polski i SMS Gdańsk były statystycznie istotne (p 0,05) (ryc. 4).

9 Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych * *1-2 Praca [J/kg] Ryc. 4. Średnie i przedziały ufności wskaźnika ilości wykonanej pracy podczas testu Wingate zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3) (*różnice istotne statystycznie przy p 0,05) W tabeli 2 wykazano związki korelacyjne pomiędzy badanymi wskaźnikami. I tak: uzyskano ujemną korelację (-0,37) pomiędzy wielkościami masy ciała i VO 2max [ml/min/kg] wśród testowanych piłkarzy ręcznych. Można więc przyjąć, że zawodnicy ciężsi uzyskują niższe wskaźniki pułapu tlenowego. Zaobserwowano również wysoką korelację pomiędzy wartościami VO 2max i PWC 170 (0,96). Ponadto stwierdzono bardzo wysoką korelację dodatnią (0,85) pomiędzy ilością wykonanej pracy i uzyskaną mocą maksymalną w teście Wingate. Na podstawie tych danych można wnioskować, że piłkarze ręczni są dobrze przygotowani do wysiłków wytrzymałościowo szybkościowych (ilość wykonanej pracy), jak też szybkościowosiłowych (moc maksymalna). Ponadto obliczono przeciętną korelację ujemną (-0,30) pomiędzy wskaźnikiem wykonanej pracy i masą ciała. Sugeruje to, że zawodnicy lżejsi osiągają wyższy poziom ogólnej wydolności beztlenowej ocenianej w wartościach względnych (J/kg). Tab. 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona PWC170 masa ciała -0,11 VO2max masa ciała -0,37* VO2max PWC170 0,96* Moc maksymalna masa ciała -0,21 Moc maksymalna PWC170 0,05 Moc maksymalna VO2max 0,00 Praca masa ciała -0,30* Praca PWC170 0,01 Praca VO2max 0,07 Praca moc maksymalna 0,85* (*wyniki istotne statystycznie przy p 0,05)

10 10 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski Dyskusja Piłka ręczna jest dyscypliną olimpijską, która największą popularność zyskała w krajach europejskich, a w ostatnim czasie także na innych kontynentach. Według Czerwińskiego [4] nowoczesna gra w piłkę ręczną wymaga od zawodników nieustannego doskonalenia się i perfekcyjnego przygotowania w zakresie wydolności i sprawności fizycznej, techniki i taktyki gry oraz odporności psychicznej w warunkach walki sportowej. W tym kontekście wyniki badań piłkarzy ręcznych Młodzieżowej Reprezentacji Polski, SMS Gdańsk oraz MMTS Kwidzyn przedstawione w niniejszej pracy wnoszą wiele informacji w zakresie przygotowania zawodników do gry w piłkę ręczną. Na podstawie analizy wariancji wskaźników PWC 170 i VO 2max stwierdzono, że nie zaszły istotne odchylenia między ich wielkościami zanotowanymi wśród zawodników badanych grup (ryc. 1 i ryc. 2). Natomiast różnice w zakresie mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy uzyskane przez piłkarzy ręcznych podczas wykonywania testu Wingate były statystycznie istotne (ryc. 3 i ryc. 4). Zdolność do wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych oparta jest na przemianach tlenowych. Test PWC 170 jest specyficzną próbą wysiłkową, w której ocena wydolności fizycznej oparta jest na bezpośrednim lub pośrednim pomiarze wielkości pracy uzyskanej przy częstości skurczów serca 170 na minutę. Badani przez nas piłkarze ręczni są na zbliżonym poziomie wydolności tlenowej. Podobne zależności stwierdzono w badaniach Jastrzębskiego [9], gdzie piłkarze nożni byli reprezentowani przez wszystkie grupy wiekowe, tj. młodzika, kadeta, juniora i seniora. Wielkości wskaźnika VO 2max, jakie zarejestrowano wśród badanych w pracy piłkarzy ręcznych są nieistotne statystycznie, ale też na przeciętnym poziomie (ryc. 2). Delamarche i współautorzy w 1987 [13] opublikowali wyniki piłkarzy ręcznych reprezentacji Francji, gdzie średnia wartość VO 2max u nich wynosiła = 58,3 ±5,3 ml/min/kg, a u najlepszego zawodnika 66,3 ml/min/kg. Natomiast Alexander i Boreskie (1989) odnotowały wynik pomiarów VO 2max u aktualnych mistrzów świata piłki ręcznej = 58,3 ml/min/kg, gdzie najlepszy zawodnik uzyskał wynik 63,9 ml/min/kg [12]. W innych dyscyplinach sportu zaobserwowano podobne zależności jak wśród przez nas badanych zawodników. I tak: u piłkarzy nożnych młodzików OSP Lechia Gdańsk średnia wartość wskaźnika VO 2max wynosiła = 55,2 ±4,0 ml/min/kg. Wyższe parametry odnotowano także u badanych przez Jastrzębskiego [9] piłkarzy nożnych SMS Gdańsk pod koniec trzyletniego cyklu szkoleniowego ( = 55,9 ±5,6 ml/min/kg). Natomiast u żeglarzy regatowych (klasa Laser) objętych programem Sydney 2000 na początku okresu startowego odnotowano średnią wielkość VO 2max na poziomie ( = 60,9 ml/min/kg) [10]. Na podstawie średnich wartości mocy maksymalnej piłkarzy ręcznych SMS Gdańsk ( = 11,4 ±0,7 W/kg) można stwierdzić, że badana grupa to wyselekcjonowani, reprezentujący wysoki poziom mistrzostwa sportowego zawodnicy. Wartości wskaźników uzyskane przez nich świadczą o dobrym ich przygotowaniu do wysiłków beztlenowo-fosfagenowych i beztlenowo-mleczanowych. W porównaniu do średnich wartości parametrów mechanicznych uzyskanych w 30-sekundowym teście Wingate przez przedstawicieli innych dyscyplin sportowych, piłkarze ręczni badani w niniejszej pracy charakteryzują się dobrym poziomem wydolności beztlenowej. I tak: biorąc pod uwagę średnią wartość mocy maksymalnej u badanych zawodników SMS Gdańsk można stwierdzić, że jest ona nieznacznie wyższa od tych, jakie zanotował Jastrzębski [4] u zawodników piłki nożnej ( = 11,1 ±0,8 W/kg). Z kolei zespoły SMS Gdańsk oraz MMTS Kwidzyn uzyskały wyższą wartość wskaźnika mocy maksymalnej w porównaniu do seniorów piłki siatkowej ( = 10,5 ±0,9 W/kg), piłki nożnej ( = 10,4 ±0,7 W/kg), kajakarzy ( = 10,5 ±1,4 W/kg), wioślarzy ( = 10,9 ±0,6 W/kg) badanych przez Mickiewicz i Wojcieszak [3], żużlowców ( = 10,4 ±0,9 W/kg) i studentów wf ( = 10,4 ±0,7 W/kg) badanych przez Jaskólskiego i wsp. [6]. Natomiast Apostolidis [7] poddał testowi Wingate grupę koszykarzy w wieku lat, u których średnie wartości mocy maksymalnej były na poziomie 10,7 W/kg. Były to wyniki zbliżone do tych, jakie uzyskali piłkarze ręczni MMTS Kwidzyn badani w niniejszej pracy i nieistotnie lepsze od wyników Młodzieżowej Reprezentacji Polski oraz niższe od zawodników SMS Gdańsk. Według norm (11,0 11,6 W/kg) zaproponowanych przez Zupana i wsp. [8] średnie wartości mocy maksymalnej zawodników SMS Gdańsk mieszczą się w przedziale dla wyników poniżej średniej. Natomiast wyniki mocy

11 Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych 11 maksymalnej zanotowane wśród zawodników MMTS Kwidzyn i Młodzieżowej Kadry Polski pozwalają na sklasyfikowanie ich na poziomie zadowalającym (w przedziale normy 9,6 11,0 W/kg). Norkowski [11] dokonał charakterystyki wydolności beztlenowej piłkarzy ręcznych kadry narodowej seniorów, juniorów oraz zawodników I ligi A, w odniesieniu od nominalnych pozycji na boisku. Najniższą moc maksymalną wykazał u obrotowych ( = 10,9 ±0,6 W/kg), a istotnie wyższą u rozgrywających ( = 11,5 ±0,8 W/kg), bramkarzy ( = 11,5 ±0,6 W/kg) i skrzydłowych ( = 11,2 ±0,9 W/kg). Moc maksymalna skrzydłowych, rozgrywających i bramkarzy nie różniła się znamiennie. Norkowski [14] powtarzając badanie z powiększoną grupą o zawodników piłki ręcznej z pierwszej ligi B ( = 11,3 ±0,9 W/kg) uzyskał podobne wartości. Najwyższą wartość pracy podczas wysiłku testowego uzyskali badani w niniejszym opracowaniu zawodnicy SMS Gdańsk ( = 270,4 ±10,8 J/kg). Wyższe wyniki zanotowali Jaskólski i wsp. [6] u zapaśników ( = 286,2 ±11,1 J/kg). Z kolei niższe wyniki pracy zaobserwowano u siatkarzy ( = 245,7 ±12,4 J/kg) w badaniach Wojczuka [4] oraz wioślarzy ( = 266,9 ±12,2 J/kg), żużlowców ( = 253,9 ±23,9J/kg) w badaniach Jaskólskiego i wsp. [6]. Zawodnicy MMTS Kwidzyn uzyskali średnią wartość pracy ( = 254,5 ±17,1 J/kg) i na tle innych grup badawczych można ich sklasyfikować jako przeciętnych w zakresie wydolności beztlenowej. Natomiast badani zawodnicy Młodzieżowej Reprezentacji Polski ( = 249,1 ±19,6 J/kg) byli wyżej klasyfikowani od siatkarzy w badaniach Wojczuka [4]. Wysokie wartości pracy podczas testu Wingate zawodników SMS Gdańsk potwierdzają duże ich przystosowanie do wysiłków beztlenowo-fosfagenowych i beztlenowo-mleczanowych [3, 6]. Przedstawione dane wskazują na istotne zróżnicowanie wyników testu Wingate wśród badanych w pracy piłkarzy ręcznych w odniesieniu do przedstawicieli innych dyscyplin sportowych. Najlepiej predysponowani do wysiłków o charakterze beztlenowo- fosfagenowym, jak i beztlenowo-mleczanowym okazali się zawodnicy SMS Gdańsk. Osiągali oni najwyższe wartości mocy maksymalnej oraz ilości wykonanej pracy. Być może powodem tego mogły być obciążenia treningowe, jakim byli poddani. W rocznym cyklu szkoleniowym uczestniczyli w 250 jednostkach treningowych. W tygodniowym mikrocyklu uczniowie SMS Gdańsk przeznaczali około 20% więcej czasu na treningi niż rówieśnicy z innych klubów sportowych. Ponadto była to grupa, w której połowa zawodników była w okresie badań powoływana do reprezentacji Polski (w kategorii wiekowej juniora) [5]. Wnioski W odniesieniu do zawodników innych dyscyplin sportowych piłkarze ręczni klasyfikują się jako przeciętnie przygotowani w zakresie wydolności tlenowej i dobrze wydolności beztlenowej. Najwyższą wartość mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy w teście Wingate zarejestrowano u piłkarzy ręcznych SMS Gdańsk. Dlatego można sądzić, że są najlepiej przygotowani w zakresie wydolności beztlenowej w odniesieniu innych zawodników badanych w pracy. BIBLIOGRAFIA [1] Pilis W, Zarzeczny R, Langfort J. Próg przemian beztlenowych. Katowice: AWF; [2] Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; [3] Mickiewicz G, Wojcieszak I. Wydolnościowe testy specjalne, wdrążenia. Warszawa: Instytut Sportu; [4] Jastrzębski Z. Kontrola treningu w piłce ręcznej. Gdańsk: AWFiS; [5] Jastrzębski Z, Szwarc A. Struktura organizacyjna i jej wpływ na efektywność szkolenia piłkarskiego na przykładzie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Gdańsk: AWFiS; [6] Jaskólski A, Jaskólska A, Krawczak J. Kształtowanie się wydolności beztlenowej u zawodników wybranych dyscyplin sportowych. Wychowanie Fizyczne i Sport 1987; 2: [7] Apostolidis N, Nassis GP, Bolatoglou T, Geladas ND. Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sport Med Phys Fit 2004; 44: [8] Zupan MF, Arata AW, Dawson LH, Wile AL, Payn TL, Hannon ME. Wingate Anaerobic Test peak power and anaerobic capacity classifications for men and women intercollegiate athletes. J Strength Cond Res 2009; 23(9):

12 12 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski [9] Jastrzębski Z. Zakres obciążeń treningowych w piłce nożnej i ręcznej a ich wpływ na rozwój sportowy zawodników. Gdańsk: AWFiS; [10] Jastrzębski Z, Witkowska A, Czubek Z, Zawalski K. Ocena wydolności fizycznej oraz wybranych wskaźników iochemicznych u żeglarzy objętych programem Sydney W: Sozański H, Perkowski K, Śledziewski D, red. Trening sportowy na przełomie wieków. Warszawa: AWF; 2000, [11] Norkowski H. Charakterystyka wydolności beztlenowej piłkarzy ręcznych w zależności od nominalnych pozycji na boisku. Wychowanie Fizyczne i Sport 2001; 3: [12] Alexander MJL, Boreskie SL. An analysis of fitness and time-motion characteristics of handball. Am J Sports Med (1): [13] Delamarche P, Gratas A, Beillot J, Dassonville J, Rochcongar P, Lessard Y. Extent of Lactic Anaerobic Metabolism in Handballers. Int J Sports Med 1987; 8: [14] Norkowski H. Propozycja oceny wybranych cech potencjału beztlenowego polskich piłkarek i piłkarzy ręcznych. Trening 2001; 1/49:

13 PRACA ORYGINALNA Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2011 r., t. XXI Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt szkoły średniej z Rumi MARCIN PASEK Physical Fitness and Its Somatic Determinants in Female Secondary School Students from Rumia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zakład Biologii i Ekologii Streszczenie Zarówno sprawność fizyczna jak i jej somatyczne uwarunkowania ulegają zmianom u progu dojrzałości. W przeciwieństwie do chłopców, w grupach dziewcząt są to częściej zmiany negatywne. Celem badań była ocena wydolności i sprawności fizycznej na tle wybranych cech somatycznych. Materiał badawczy stanowiły 384 dziewczęta w wieku 16 lat, uczące się w I LO w Rumi koło Gdyni. Badania prowadzono na przestrzeni 5 lat szkolnych (2005/ /10). Realizacja celu dokonana została na podstawie metody antropometrycznej obejmującej pomiary wysokości i masy ciała oraz ilości tkanki tłuszczowej. Ocenę sprawności fizycznej zdefiniowano jako sumę wartości unormowanych 5 prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Wydolność fizyczna została oceniona metodami pośrednimi za pomocą testu Coopera i testu Astranda. Zebrane wyniki odniesiono do danych prezentowanych w piśmiennictwie w poprzednich latach. Dokonano również analizy korelacji między budową ciała, a wskaźnikami sprawności i wydolności fizycznej. Wyniki wskazują na niewielkie różnice w rozwoju fizycznym w porównaniu z innymi doniesieniami. Sprawność fizyczna została oceniona jako średnia, a wydolność nieco poniżej przeciętnej w odniesieniu do powszechnie przyjętych norm. Stwierdzono silne korelacje dodatnie między rozwojem fizycznym a wydolnością fizyczną oraz korelacje ujemne między rozwojem fizycznym, a wynikami testów sprawności fizycznej. Wyniki te stanowią częściowe potwierdzenie tezy o rozwierających się nożycach między korzystnymi trendami sekularnymi i niekorzystnym obniżaniem się poziomu sprawności i wydolności fizycznej młodzieży. Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, wydolność, cechy somatyczne. Abstract Both physical fitness and its somatic determinants change in the pre-pubertal age. In a group of girls changes often have a negative character in contrast to boys. On the threshold of adulthood, as in any other age group, physical capacity and fitness are important functional health measures. The study was conducted on a representative sample of 384 teenage girls aged 16 years. The objective of the study was to determine physical capacity and physical fitness of female students attending secondary school in Rumia in school years 2005/6 2009/10 against a background of somatic features equally important for the assessment of the health status. Anthropometric direct measurements such as body height, weight and fatty tissue were performed. The assessment of physical fitness was defined as the sum of 6 normative trial values of the International Physical Efficiency Test. Physical capacity was assessed by indirect methods of the Cooper (outdoor) and Astrand (indoor) tests. Collected results were related to data presented in previous years and decades. The correlation between body build and indicators of physical fitness and physical capacity was analysed. The results show slight differences in physical development in comparison to other reports. Physical fitness was determined as average and physical capacity was below average with reference to universally adopted norms. Strong positive correlations were established between more advanced physical development and physical capacity, and negative correlations concerned physical development, in particular the amount of fatty tissue and the results of physical fitness tests. The findings partially confirm a thesis about the scissors effect between advantageous secular trends and disadvantageous decline in the level of physical fitness and physical capacity in teen girls. Key words: physical fitness, physical efficiency, somatic features. Wstęp Wśród podstawowych mierników zdrowia szczególną uwagę zwrócić należy na sprawność i wydolność fizyczną. W wieku szkolnym są one silnie skorelowane z zakresem podejmowanej aktywności fizycznej, lecz kształtowane także przez inne, osobnicze i środowiskowe uwarunkowania, rzadziej występujące we wcześniejszym okresie życia. Do najważniejszych zaliczyć należy zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej [1] oraz palenie papierosów [2]. Uwarunkowania te mają bardzo wyraźny kontekst społeczny, co szczególnie wśród Autor korespondencyjny: Dr Marcin Pasek Zakład Biologii i Ekologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk tel ;

14 14 M. Pasek dziewcząt przejawia się w negatywnym emocjonalnie nastawieniu do aktywności fizycznej [3]. O takiej postawie na przestrzeni ostatnich lat decyduje rosnąca aprobata dla sedentaryjnego stylu życia [4], szczególnie widoczna w przypadku analizowanego tu wieku i płci. Znane są również przykłady, kiedy to wydolność organizmu ulega zasadniczej zmianie pod wpływem aktualnego stanu emocjonalnego [5]. W niniejszym opracowaniu, oprócz oceny sprawności fizycznej, dokonano wyłącznie pomiarów antropometrycznych, w tym wysokości i masy ciała, wskaźnika BMI i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Badania te miały na celu określenie stopnia usprawnienia badanej grupy na tle rówieśniczek z poprzedzających to opracowanie badań innych autorów [6, 7, 8], oraz wskazanie zależności między rozwojem a sprawnością fizyczną w grupie młodzieży żeńskiej, mającej za sobą 9-letni etap nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Problematyka uwarunkowań wydolności i sprawności fizycznej u osób w różnym wieku jest szczegółowo analizowana w piśmiennictwie [9]. Wydaje się jednak, że wciąż nie tracą na znaczeniu próby określania zależności między wydolnością jako miernikiem zdrowia a jej determinantami, szczególnie w obecnej dobie znaczących przeobrażeń cywilizacyjnych. Materiał i metody Dla zrealizowania celu badań wykonane zostały pomiary sprawności fizycznej i cech somatycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi koło Gdyni w ciągu 5 lat szkolnych 2005/ /10. Materiał badawczy stanowiły uczennice z klas I, rozpoczynające naukę na poziomie licealnym. W badaniach wzięły udział 384 osoby (2005/06 83, 2006/07 70, 2007/08 72, 2008/09 75, 2009/10 84). Podstawowymi parametrami rozwojowymi poddanymi pomiarom były wysokość i masa ciała, a także wskaźnik BMI i stopień otłuszczenia ciała. Cechy somatyczne były mierzone za pomocą wagi lekarskiej oraz aparatu do pomiaru zawartości tłuszczu w ustroju (Omron 306 BF). Z kolei badane składowe sprawności fizycznej to siła, skoczność, gibkość, zwinność i szybkość. Były one mierzone według założeń Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej MTSF. Szybkość była oceniana na podstawie czasu przebiegnięcia dystansu 50 metrów z dokładnością do 1/10 sekundy. Próbę mocy stanowił skok w dal z miejsca mierzony w cm. Wytrzymanie w zwisie na drążku to próba siły rąk i barków liczona w sekundach. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał start zaczynała się próba zwisu i trwała aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu miał znajdować się wyraźnie nad drążkiem. Ostatnią z prób MTSF stanowił bieg zwinnościowy. Osoba badana stawała na linii startu, po czym biegnąc do drugiej linii (odległość 10 m), podnosiła z półkola klocek i wracała na linię startu, gdzie kładła klocek (nie mógł być on rzucony). Następnie biegła po drugi klocek i wracając, kładła go ponownie w półkolu. Czas biegu mierzono się z dokładnością do 1/10 sekundy. Do pomiaru wydolności wykorzystano dwa często stosowane i łatwe do realizacji w warunkach szkolnych testy: step-test Astranda przeprowadzany w zamkniętym pomieszczeniu (wysokość stopnia dla dziewcząt wynosi 33 cm, a częstość wchodzenia na stopień 22,5 wejść na minutę), oraz test Coopera 12-minutowy bieg ciągły w warunkach terenowych. Analiza cech rozwojowych pozwoliła dodatkowo na wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI, zaś analiza cech funkcjonalnych przed i po teście Astranda umożliwiła obliczenie wskaźnika wydolności FI [10], stanowiącego podwojoną sumę trzech pomiarów częstotliwości skurczów serca (HR), liczonego minutę, dwie i trzy minuty po pracy oraz wskaźnika skuteczności restytucji WSR [11]: WSR = (C2 C3 / C2 - C1) x 100% gdzie C1 to HR spoczynkowe, C2 HR bezpośrednio po wysiłku, a C3 HR w 3. minucie po wysiłku. Do pomiaru częstości skurczów serca (HR) wykorzystano sport-tester firmy Polar, model FS2c. Uzyskane wyniki testów sprawnościowych odniesiono do norm MTSF oraz norm dla testu Coopera. W badaniach zastosowano analizę statystyczną w postaci współczynnika korelacji Pearsona.

15 Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt Wyniki Analiza wyników uzyskanych w próbach MTSF przez przedstawicielki 5 kolejnych roczników wykazała najbardziej znaczne różnice w szybkości i sile. Zaobserwowano systematyczne obniżanie się wyników w zakresie tych dwóch składników sprawności. Tab. 1. Średnie wartości uzyskane przez 16-letnie dziewczęta z pięciu kolejnych roczników w zakresie sprawności fizycznej badanej 5 próbami Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej Rocznik Bieg 50 m [s] Skok w dal z miejsca [cm] Zwis na drążku [s] Bieg 4 x 10 m wahadłowy [s] Skłon w przód [cm] 2005/06 (n=83) 8, , /07 (n=70) 8, , /08 (n=72) 8, , /09 (n=75) 8, , /10 (n=84) 8, ,5 10 W celu określenia poziomu ogólnej sprawności fizycznej, dokonano zamiany wyników osiągniętych w próbach MTSF na punkty zawarte w tabelach punktacyjnych [12]. Porównanie wszystkich roczników w tym zakresie przedstawia poniższy rysunek. Rys. 1. Porównanie wartości punktowych ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Interesujących informacji dostarczają wyniki testu Coopera przeprowadzanego w ciągu kolejnych badań. Podobnie, jak w przypadku sprawności fizycznej wyrażonej punktowo, obserwuje się w tym przypadku coroczny spadek wytrzymałości wyrażony skróceniem dystansu przebiegniętego w ciągu 12 minut. Rys. 2. Porównanie wyników uzyskanych w teście Coopera (w metrach przebiegniętego dystansu) przez dziewczęta z pięciu kolejnych roczników

16 16 M. Pasek Podobnych zmian wyrażonych w litrach tlenu pochłoniętego w ciągu minuty wchodzenia na stopień nie wykazał test Astranda. Wyniki uzyskane przez uczennice w kolejnych latach pozostają w tym wypadku niezmienne. Rys. 3. Porównanie wyników testu Astranda (l/min) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Dwa pozostałe wskaźniki również odnoszące się do wydolności (FI, WSR), podobnie pozostają na bardzo zbliżonym poziomie w ciągu kolejnych lat badań. Rys. 4. Porównanie wskaźnika sprawności (FI) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Rys. 5. Porównanie wskaźnika skuteczności restytucji (WSR) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników

17 Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt Natomiast analiza trzech cech somatycznych wskazała w badanej grupie na wartości 167 cm i 58 kg, przy wskaźniku BMI na poziomie 21,0. Inną, poza BMI, miarą otyłości jest odsetek tkanki tłuszczowej. Parametr ten w badanej grupie kształtował się na poziomie 28,4. Poniższe 4 rysunki ukazują te dane z podziałem na 5 kolejnych roczników. Rys. 6. Porównanie wysokości ciała (w cm) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Rys. 7. Porównanie masy ciała (w kg) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Rys. 8. Porównanie wskaźnika BMI dziewcząt z pięciu kolejnych roczników

18 18 M. Pasek Rys. 9. Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej (%) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Drugi z celów pracy dotyczył ustalenia siły korelacji między poszczególnymi wskaźnikami wydolności (test Coopera, test Astranda, FI oraz WSR) i składnikami sprawności fizycznej mierzonymi za pomocą prób MTSF a wybranymi cechami somatycznymi w badanej grupie. Kierunek i siłę tych związków ukazano w poniższych tabelach. Przedstawiają one osobno każdy z badanych roczników. Tab. 2. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2005/06 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała 0,36* -0,02 0,01 0,31* 0,08 0,05 0,28* -0,12 0,12 0,11 Masa ciała 0,59* -0,11-0,08 0,60* -0,13-0,30* 0,17-0,30* -0,20-0,22* BMI 0,43* -0,10-0,15 0,49* -0,04-0,31* 0,02-0,21-0,24* -0,22* % tkanki tłuszczowej 0,26* -0,06-0,08 0,19-0,27* -0,45* 0,01-0,32* -0,44* -0,42* * p < 0,05 Tab. 3. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2006/07 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała -0,10 0,03 0,00-0,05 0,12-0,15-0,21-0,15-0,04-0,18 Masa ciała 0,02-0,00-0,07 0,07-0,14-0,24* 0,04-0,17 0,02-0,22 BMI 0,13-0,12-0,08 0,07-0,17-0,22 0,25* -0,22 0,10-0,15 % tkanki tłuszczowej 0,12-0,42-0,17 0,11-0,19-0,03 0,11-0,00-0,09-0,07 * p < 0,05

19 Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt Tab. 4. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2007/08 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała -0,10 0,10 0,04-0,05 0,12-0,10-0,25* -0,16 0,05-0,14 Masa ciała -0,02-0,01-0,11-0,00-0,05-0,26* 0,04-0,21 0,10-0,21 BMI 0,19-0,08-0,10 0,09-0,17-0,27* 0,24* -0,29* 0,07-0,24* % tkanki tłuszczowej 0,12-0,10-0,21 0,04-0,15-0,09 0,12-0,02-0,05-0,10 * p < 0,05 Tab. 5. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2008/09 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała -0,10 0,09 0,03-0,02 0,07-0,07-0,23* -0,16 0,04-0,15 Masa ciała -0,04 0,02-0,15 0,02-0,07-0,26* 0,07-0,17 0,13-0,18 BMI 0,11-0,02-0,13 0,11-0,13-0,27* 0,23* -0,24* 0,09-0,19 % tkanki tłuszczowej 0,02-0,07-0,19 0,01-0,12-0,11 0,10-0,02-0,03-0,08 * p < 0,05 Tab. 6. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2009/10 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała 0,29* -0,06-0,02 0,29* 0,06 0,03 0,33* -0,04 0,00 0,13 Masa ciała 0,58* -0,11-0,08 0,55* -0,09-0,26* 0,17-0,30* -0,17-0,16 BMI 0,43* -0,10-0,14 0,44* 0,02-0,26* 0,01-0,22* -0,09-0,14 % tkanki tłuszczowej 0,25* -0,05-0,07 0,17-0,22* -0,42* 0,01-0,31* -0,30* -0,33* * p < 0,05 Dyskusja Wskaźniki rozwoju somatycznego w badanej grupie nie odbiegają od norm opartych na siatkach centylowych, opracowanych na podstawie analiz młodzieży warszawskiej [13]. Według nich wskaźnik wysokości i masy ciała dla żeńskiej młodzieży w wieku licealnym wynosi dla 50 centyla odpowiednio 165 cm i 57 kg. Norma BMI w przypadku 50 centyla wynosi 21. Znacznie wcześniejsze badania Wolańskiego cytowane przez Woynarowską [14] określały normę wysokości i masy ciała dziewcząt 16-letnich na poziomie 163 cm i 56 kg. Natomiast

20 20 M. Pasek w odniesieniu do procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, z otyłością u dziewcząt spotykamy się po przekroczeniu poziomu 30%, a u kobiet 32%. Lohman [15] proponuje zakwalifikować otłuszczenie dziewcząt z przedziału 25 do 30% jako umiarkowanie wysokie, a za zakres optymalny uznaje przedział 15 25%. Średni wynik dla dziewcząt rumskich 28,4%, przy uwzględnieniu wciąż młodego wieku badanych, należy uznać za nie najlepiej rokujący, wyższy niż we wcześniejszych badaniach Szopy [7] 22 27% i Osińskiego [8] 27%. Z kolei normy klasyfikacyjne sprawności fizycznej dla średniego poziomu wartości mieszczą się w przedziale punktów w przypadku 8 testów sprawności [12], a przy ekstrapolacji na 5 testów, przedział ten wynosi punktów. Tak więc wynik w przedziale punktów znajduje się dokładnie w środku średniego poziomu sprawności. Trudny do zaobserwowania w czasie 5 lat badań regres odnoszący się do każdej ze składowych sprawności fizycznej jest lepiej widoczny przy dokonaniu zsumowania punktów za poszczególne próby w jeden wynik oceniający sprawność ogólną. Wynik ten z upływem czasu jest w badanych rocznikach coraz słabszy. Interesujące są porównania wyników wydolności i sprawności fizycznej obserwowanej młodzieży z innymi badaniami. Badania wykonane w latach 1989 i 1999 [16] oraz wśród młodzieży iławskiej w 2007 roku [17] dowodzą ciągłego spadku wydolności fizycznej mierzonej za pomocą testu Coopera. Pomiary wykonane w 1989 roku wykazały, że średni przebiegnięty dystans wyniósł 1989 metrów, a 10 lat później niespełna 1900 metrów. Tymczasem w ostatnich badaniach wynik testu tego samego autora, oddzielnie dla dziewcząt ze szkół zawodowych i technicznych, kształtował się na poziomie 1837 i 1813 metrów. Wyniki młodzieży rumskiej (od 1920 metrów w 2005 do 1780 w 2009 roku) odbiegają niekorzystnie od rezultatów innych, wykonanych 20 i 10 lat temu badań, natomiast są zbliżone do rezultatów podanych w 2008 roku przez Rochowicza [17]. Parametry VO 2max, rzadko przekraczające w tej próbie wartość 2,5 litra na minutę informują, że badane osoby w porównaniu z danymi referencyjnymi dla tej kategorii wiekowej [4], charakteryzują się stosunkowo niską wydolnością tlenową. Z kolei wskaźnik wydolności fizycznej (FI) także kształtował się na poziomie niskim. Na podstawie propozycji Międzynarodowej Federacji Medycyny Sportowej (FIMS) [16] uzyskanym wartościom punktowym odpowiadał następujący odsetek badanych: wydolność słaba 13% badanych, dostateczna 60%, średnio dobra i dobra 26% oraz bardzo dobra 1% badanych. Uzupełnieniem informacji dotyczących wydolności dziewcząt był WSR, stanowiący relację, jaka zachodzi między potencjalnymi możliwościami wysiłkowymi i restytucyjnymi ustroju, będący w związku z tym obiektywnym kryterium adaptacji wysiłkowej. Niniejsze badania wskazały, że WSR był na stosunkowo wysokim poziomie porównując jego wyniki z VO 2max czy FI. Wartość wskaźnika poniżej 60% osiągnęło tylko 7% badanych, przedział 61% 80% był osiągalny dla 30% badanych, przedział 81%-100% osiągnęła prawie połowa z nich (46%), a 17% dziewcząt przekroczyło 100%. W przypadku testu Astranda pomimo opracowania danych referencyjnych trudno o jednoznaczną ocenę poziomu wydolności, ponieważ nie określono dotąd ścisłych jej kryteriów. Konieczne są dalsze badania nad zagadnieniem wydolności tlenowej prowadzące do wdrożenia standardowych metod jej oceny [18]. W chwili obecnej orientacyjny układ odniesienia do osiągniętych wyników w próbie wydolnościowej mogą stanowić dane Astranda odnoszące się do dzieci i młodzieży szwedzkiej [19]. Nie uwzględniają one jednak grup wiekowych, a dzielą badane osoby ze względu na wskaźnik masy ciała. I tak dla najbardziej interesującego, w kontekście średniej masy ciała badanej grupy, przedziału wagowego kg maksymalne pochłanianie tlenu poniżej 1,9 l/min uznawane jest za niskie, przedział 1,9 2,1 za dostateczne, 2,2 2,6 za przeciętne, 2,7 2,9 za dobre oraz wysokie powyżej 2,9 l/min. Charakterystyka wskaźników FI i WSR pojawiła się w pracach dotyczących badań nad sprawnością dzieci z Zagłębia Miedziowego [1]. Wyniki tych badań w zakresie FI i WSR nie pokrywają się z danymi niniejszego opracowania. Badane osoby cechują wyższe wartości obu parametrów. Nie zaobserwowano też w tym przypadku nielogiczności polegającej na tym, że wyższym wartościom FI uzyskiwanym przez dzieci i młodzież badaną w roku 1998 [1], nie towarzyszy równie wysoka możliwość szybkiego powrotu organizmu do stanu równowagi, po zakończeniu wysiłku fizycznego. Osoby, które cechuje wyższa zdolność wysiłko-

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Redaktorzy tomu Leszek Korzewa Paweł Kowalski 2012 38 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):119 134 PL ISSN 0033-2674 www.psychiatriapolska.pl DOI: 10.12740/PP/25962 Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Validation of ORTO-15

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Wpływ wybranych elementów rytmu płotkarskiego na wynik biegu na 400 m przez płotki. Janusz Iskra

Teoria treningu. Wpływ wybranych elementów rytmu płotkarskiego na wynik biegu na 400 m przez płotki. Janusz Iskra Teoria treningu Zakłócenia rytmu biegu, spowodowane zmianą liczby kroków, najczęściej między 8. a 10. płotkiem, w decydującym stopniu wpływają na obniżenie wyniku w biegu na 400 metrów przez płotki. Dobrym

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych

Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych UNICEF Office of Research Innocenti Report Card 11 Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych Analiza porównawcza Innocenti Report Card 11 został opracowany przez Petera Adamsona. UNICEF Office

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo