Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011

2 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew, Małgorzata Resiak, Stanisław Sawczyn, Andrzej Szwarc, Tomasz Taraszkiewicz Redaktor naczelny Krzysztof Pniewski Recenzenci tomu Robert Dargiewicz, Władysław Jagiełło, Mariusz Lipowski, Viktor Mishchenko, Wojciech Przybylski, Małgorzata Resiak, Stanisław Sawczyn, Andrzej Suchanowski Sekretarz redakcji Katarzyna Dzierżanowska Redaktor językowy Jan Miklas-Frankowski Krzysztof Pniewski Redaktor statystyczny Paweł Skonieczny Skład i łamanie Katarzyna Dzierżanowska Okładka Maciej Klejnglas Wersja drukowana periodyku jest wersją pierwotną. Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej na Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2011 WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego Gdańsk ISSN nakład 100 egz.

3 Spis treści Ewelina Jaskulska, Marta Bichowska, Paweł Rompa, Łukasz Radzimiński, Maciej Bagrowski, Zbigniew Jastrzębski Marcin Pasek Andrzej Szwarc, Krzysztof Kromke Włodzimierz S. Erdmann, Radosław Kowalczyk Agnieszka Wasiluk Kazimierz Kochanowicz, Tomasz Waldziński Agnieszka Cybulska Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt szkoły średniej z Rumi Zmiany sprawności działania w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu piłkarzy nożnych najwyższego poziomu zaawansowania sportowego w zależności od upływającego czasu gry i wyniku rywalizacji Porównanie dokładności wybranych metod wyznaczania położenia środka masy ciała mężczyzny ze względu na wykorzystanie wskaźników uogólnionych i indywidualnych Charakterystyka zmian w rozwoju fizycznym studentek wychowania fizycznego z ZWWF w Białej Podlaskiej przy uwzględnieniu wielkości miejsca zamieszkania w badaniach ciągłych Sprawność specjalna tenisistów w wieku 8 10 lat w Uczniowskim Klubie Sportowym Return Łomża Wpływ 6-tygodniowego treningu mięśni wdechowych w programie zajęć fitness na możliwości układu oddechowego letnich kobiet Wojciech Jans, Waldemar Moska Tenis na igrzyskach olimpijskich w latach Zbigniew Ossowski Magdalena Skonieczka Wpływ specjalistycznych programów ćwiczeń na poziom równowagi ciała zagrożonych upadkiem kobiet w starszym wieku Rodzinne uwarunkowania aktywności fizycznej w przeglądzie piśmiennictwa Emilia Mikołajewska Metody obiektywizacji wyników fizjoterapii 101 INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 108 ARKUSZ RECENZJI 110

4

5 PRACA ORYGINALNA Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2011 r., t. XXI Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych The Level of Aerobic and Anaerobic Capacity of Handball Players in Different Age Groups EWELINA JASKULSKA (ABDEF), MARTA BICHOWSKA (DEF), PAWEŁ ROMPA (C), ŁUKASZ RADZIMIŃSKI (DF), MACIEJ BAGROWSKI (B), ZBIGNIEW JASTRZĘBSKI (ABDEF) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku A projekt badania; B zebranie danych; C analiza statystyczna; D interpretacja danych; E przygotowanie maszynopisu; F przegląd piśmiennictwa; G zapewnienie finansowania Streszczenie Wydolność tlenowa i beztlenowa jest podstawowym czynnikiem określającym zdolności wysiłkowe organizmu. Piłka ręczna należy do najbardziej widowiskowych i ekscytujących gier zespołowych, ponieważ charakteryzuje się wysokim i zmiennym tempem akcji, które prowadzone są z dużą szybkością i zakończone efektywnym, pełnym dynamiki rzutem. Wysiłek piłkarza ręcznego określany jest jako tlenowo-beztlenowy, a procentowa przewaga jednego z procesów uzależniona jest od techniki i taktyki prowadzenia gry. O efektach sportowych decyduje w znacznej mierze zespół mechanizmów fizjologicznych podlegających usprawnieniu poprzez odpowiedni trening. Celem pracy było porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych w różnych grupach wiekowych; MMTS Kwidzyn (25,8 ±4,7 lat), Młodzieżowej Reprezentacji Polski (19,9 ±0,5 lat) oraz SMS Gdańsk (17,8 ±0,5 lat). Do pomiarów wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych zastosowano dwie próby laboratoryjne. Test PWC 170 obliczono wartość wskaźnika PWC 170, a VO 2max oszacowano metodą pośrednią. Testem Wingate obliczono ilość wykonanej pracy (J/kg) i moc maksymalną (W). Najwyższą wartość mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy w teście Wingate zarejestrowano u zawodników SMS Gdańsk. Na podstawie analizy związków korelacyjnych masy ciała i VO 2max stwierdzono, że zawodnicy o większej masie ciała uzyskują niższe wskaźniki pułapu tlenowego. Ponadto stwierdzono istotną korelację dodatnią pomiędzy pracą i mocą maksymalną oraz ujemną korelację pomiędzy masą ciała badanych zawodników a osiąganą ilością wykonanej pracy. Słowa kluczowe: piłka ręczna, wydolność tlenowa, wydolność beztlenowa, test Wingate, PWC 170. Abstract Both aerobic and anaerobic capacity are basic indicators determining the level of physical fitness. Handball is one of the most exciting team sports with numerous spectacular actions finished with a dynamic throw. Handball player's effort is defined physiologically as mixed aerobic and anaerobic work. Appropriate training has a significant impact on physical fitness. The aim of this study was to compare the aerobic and anaerobic capacity level of handball players in different age groups from MMTS Kwidzyn (25.8 ±4.7 yrs old), Polish National Team U-21 (19.9 ±0.5 yrs old) and SMS Gdańsk (17.8 ±0.5 yrs old). Two laboratory tests were used to estimate aerobic and anaerobic capacity. The PWC 170 test was used to estimate the PWC 170 (kgm/kg/min) rate and Maximal oxygen uptake VO 2max (ml/kg/min). The Wingate test was used to determine the level of anaerobic capacity. Such indicators as total mechanical work (J/kg) and maximal power (W/kg) were analyzed. The highest values of the maximal power and the total mechanical work were achieved by SMS Gdańsk players. A significant positive correlation between the total mechanical work and the maximal power was noted. Moreover, the significant negative correlation between body mass and VO 2max and between body mass and total mechanical work were calculated. Key words: handball, aerobic capacity, anaerobic capacity, Wingate test, PWC 170. Wstęp Wydolność tlenowa i beztlenowa jest podstawowym czynnikiem określającym zdolności wysiłkowe organizmu. Piłka ręczna należy do najbardziej widowiskowych i ekscytujących gier zespołowych, ponieważ charakteryzuje się wysokim i zmiennym tempem akcji, które prowadzone są z dużą szybkością i zakończone efektywnym, pełnym dynamiki rzutem. Stąd wysiłek piłkarza ręcznego określany jest jako tlenowo-beztlenowy, a procentowa przewaga jednego z procesów uzależniona jest od techniki i taktyki prowadzenia gry. Wydolność fizyczna tlenowa i beztlenowa oraz chronologia badań, wyjaśniająca te zdolności wysiłkowe u człowieka łączy się kolejno z odkryciami poszczególnych substratów do Autor korespondencyjny: Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Jastrzębski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk; tel. 58/ ;

6 6 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski pracy mięśniowej i roli produktów przemian metabolicznych związanych z tymi procesami, a także reakcjami krążeniowo-oddechowymi organizmu na wysiłek. Herbst [za: 1] twierdził, że wzrost ilości mleczanu skumulowanego we krwi podczas ćwiczeń wskazuje na wyższy poziom wytrzymałości, gdyż musi być wiązany poprzez rezerwę alkaliczną. Zatem wysunął tezę, iż wydolność organizmu jest zależna od wielkości rezerwy alkalicznej we krwi i w tkankach. Stąd rezerwę alkaliczną we krwi i maksymalny pobór tlenu zaczęto uważać za specyficzne czynniki warunkujące wydolność u biegaczy długodystansowych. Natomiast Herxheimer [za: 1] określając czynniki związane z wydolnością człowieka, opisał korelacje między poziomem mleczanu we krwi i wielkością wentylacji płucnej. Po wysiłku o maksymalnej intensywności zaś zauważył wzrost stężenia mleczanu w pierwszych minutach restytucji. Według Górskiego [2] wydolność fizyczna oznacza zdolność organizmu do wysiłków fizycznych. Pojęcie to obejmuje również tolerancję zaburzeń homeostazy wewnątrzustrojowej wywołanej wysiłkiem fizycznym oraz zdolność organizmu do szybkiej ich likwidacji po zakończeniu wysiłku. W piśmiennictwie polskim wydolność fizyczna kojarzona jest zwykle z wydolnością tlenową, tzw. zdolnością do pracy długotrwałej o dużej lub umiarkowanej intensywności, a jej miarą najczęściej jest wielkość maksymalnego poboru tlenu (VO 2max ) oraz poziom progu mleczanowego (LT lactate treshold). W takim rozumieniu wydolność fizyczna funkcjonuje w medycynie pracy, rehabilitacji czy diagnostyce klinicznej [2]. Natomiast Malarecki [za: 3] określa wydolność fizyczną jako potencjalne możliwości wykonywania intensywnej i długotrwałej pracy, angażującej duże grupy mięśniowe w oparciu o potencjał energetyczny tlenowy i beztlenowy, przy niewielkich zmianach zmęczeniowych, czyli niedużych zaburzeniach homeostazy oraz szybkim i efektywnym wypoczynku, który wiąże się ze sprawnym przebiegiem procesów restytucji. Poziom wydolności fizycznej piłkarzy ręcznych odgrywa istotną rolę w ich przydatności do gry. Wysoka wartość wskaźnika VO 2max może sugerować wysoką efektywność gry piłkarza ręcznego podczas 60 minut meczu. Natomiast wielkość jego potencjału beztlenowego pozwoli mu wykonać zadania techniczno-taktyczne z dużą szybkością i siłą. Dlatego, poziom takich substratów energetycznych w organizmie zawodnika, jak: ATP, fosfokreatyna, glikogen mięśniowy będzie miał istotne znaczenie w efektywności jego działań techniczno-taktycznych podczas meczu. Duże znaczenie w odniesieniu zdolności wysiłkowych beztlenowych piłkarza ręcznego przypisuje się również jakości i ilości włókien mięśniowych, jakie on posiada. Zawodnicy, którzy charakteryzują się wysokim poziomem włókien wysoko-glikolitycznych i glikolityczno-oksydacyjnych będą łatwiej i efektywniej wykonywać zadania szkoleniowe o dużej szybkości lokomocyjnej i mocy. Dlatego test Wingate jako próba laboratoryjna w dużym stopniu odzwierciedla specyficzne możliwości wysiłkowe zawodnika piłki ręcznej, a wyniki przez niego osiągane w tej próbie dają rzetelną informację trenerowi o przydatności zawodnika do gry. Celem niniejszej pracy jest porównanie wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych w różnych grupach wiekowych. Materiał i metoda W badaniach uczestniczyło 50 zawodników piłki ręcznej trzech zespołów: Młodzieżowej Reprezentacji Polski (n = 18), Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) w Gdańsku (n = 18), MMTS Kwidzyn (n = 16). Grupy zostały przebadane jednorazowo na początku okresu startowego. Tab. 1. Charakterystyka biometryczna badanych piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych Badana grupa (n) Wartość statystyczna Wiek [lat] Wysokość ciała [cm] Masa ciała [kg] Młodzieżowa Reprezentacja Polski (n = 18) ± SD 19,9 ± 0,51 188,4 ± 5,53 91,0 ± 11,7 SMS Gdańsk (n = 18) ± SD 17,8 ± 0,52 192,4 ± 6,91 88,4 ± 7,21 MMTS Kwidzyn (n=16) ± SD 25,8 ± 4,73 187,7 ± 5,24 84,9 ± 6,83

7 Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych 7 Do pomiarów wydolności fizycznej tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych zastosowano dwie próby laboratoryjne: test PWC 170 i test Wingate. Do określenia możliwości w zakresie wysiłków o charakterze przemian tlenowych zawodnicy wykonywali test PWC 170. Badanych obciążono dwukrotnie 5-minutową pracą cykloergometryczną, jedna po drugiej bez przerwy wypoczynkowej o intensywności submaksymalnej dobranej tak, aby częstość skurczów serca (HR) zawodnika kształtowała się na poziomie około 130 sk/min w pierwszym wysiłku i 150 sk/min przy drugim wysiłku. W ostatniej minucie każdej pracy rejestrowano częstość skurczów serca (HR), które odczytywano używając telemetrycznego miernika typu Sport-tester Polar Vantage. Do obciążenia zawodników pracą zastosowano ergometr rowerowy typu Monark E-818. Wskaźnik PWC 170 określono metodą ekstrapolacji przy użyciu programu komputerowego, a VO 2max obliczono metodą pośrednią na podstawie wzoru wg Karpmana: VO 2max = 1,7 x PWC [4]. Do oceny wydolności beztlenowej piłkarzy ręcznych zastosowano test Wingate w 30- sekundowej wersji czasowej na kończyny dolne z obciążeniem 0,075 kg x kg -1 masy ciała. Podstawowym założeniem testu jest uzyskanie jak największej częstotliwości pedałowania w jak najkrótszym czasie i utrzymanie jej możliwie najdłużej. Do badania wykorzystano ergometr rowerowy typu Monark 894-E, w którym opór koła zamachowego regulowany był mechanicznie. Według programu komputerowego MCE V.2.0 obliczono względne wartości wykonanej pracy (J/kg) oraz mocy maksymalnej (W/kg) [3]. Obliczenia statystyczne zostały wykonane w programie Statistica w wersji 8.0. (statystyki indukcyjne, korelacje, istotność różnić pomiędzy średnimi) oraz za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel 2003 (średnie wartości arytmetyczne oraz odchylenia standardowe). Normalność rozkładów sprawdzono przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Następnie, aby sprawdzić założenie o jednorodności wariancji, wyniki poddano testowi Levene a oraz wykonano jednoczynnikową analizę wariancji. Istotność różnic wyznaczono za pomocą testu (RIR) Tukeya. Ponadto, dla określenia związków pomiędzy uzyskanymi wynikami obliczono wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wyniki Na rycinach 1 4 przedstawiono graficznie średnie wartości wskaźnika PWC 170 kgm/ kg/min], VO 2max [ml/kg/min], mocy maksymalnej [W/kg] oraz ilości wykonanej pracy [J/kg]. Średnie wartości wskaźnika PWC 170 dla zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski, SMS Gdańsk oraz MMTS Kwidzyn były na podobnym poziomie: = 17,8 ±2,9 kgm/kg/min, = 17,7 ±2,3 kgm/kg/min oraz = 17,9 ±3,1 kgm/kg/min. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy nimi (ryc. 1). 20,0 19,5 19,0 PWC 170 [kgm/kg/min] 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15, Ryc. 1. Średnie i przedziały ufności wskaźnika PWC 170 zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3)

8 8 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski Na rycinie 2 przedstawiono średnie wartości VO 2max oszacowane podczas testu PWC 170 dla zawodników badanych grup: MMTS Kwidzyn = 45,1 ±5,2 ml/min/kg, SMS Gdańsk = 44,3 ±4,5 ml/min/kg, Młodzieżowej Reprezentacji Polski = 44,1 ±5,5 ml/min/kg. Różnice pomiędzy badanymi zespołami w zakresie omawianego wskaźnika były nieistotne statystycznie (ryc. 2) VO 2max [ml/min/kg] Ryc. 2. Średnie i przedziały ufności wskaźnika VO2max piłkarzy ręcznych Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3) Na rycinie 3 i 4 zaprezentowano wyniki mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy badanych grup piłkarzy ręcznych. Średnia moc maksymalna, jaką uzyskali w teście Wingate zawodnicy Młodzieżowej Reprezentacji Polski i zawodnicy SMS Gdańsk była istotnie różna (p 0,05). Natomiast nie stwierdzono różnicy między wynikami MMTS Kwidzyn ( = 10,7 ±0,8 W/kg) i SMS Gdańsk ( = 11,4 ±0,7 W/kg) oraz MMTS Kwidzyn i Młodzieżowej Reprezentacji Polski ( = 10,3 ±0,9 W/kg) (ryc. 3). 12,0 11,5 Moc maksymalna [W/kg] 11,0 10,5 *1-2 10,0 9, Ryc. 3. Średnie i przedziały ufności mocy maksymalnej zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3) (*różnice istotne statystycznie przy p 0,05) Najwyższą wartość pracy podczas testu Wingate uzyskali zawodnicy SMS Gdańsk ( = 270,4 ±10,8 J/kg), na niższym poziomie stwierdzono wielkości wykonanej pracy u piłkarzy ręcznych MMTS Kwidzyn ( = 254,5 ±17,1 J/kg) oraz Młodzieżowej Reprezentacji Polski ( = 249,1 ±19,6 J/kg). Jedynie różnica pomiędzy zawodnikami Młodzieżowej Reprezentacji Polski i SMS Gdańsk były statystycznie istotne (p 0,05) (ryc. 4).

9 Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych * *1-2 Praca [J/kg] Ryc. 4. Średnie i przedziały ufności wskaźnika ilości wykonanej pracy podczas testu Wingate zawodników Młodzieżowej Reprezentacji Polski (1), SMS Gdańsk (2) i MMTS Kwidzyn (3) (*różnice istotne statystycznie przy p 0,05) W tabeli 2 wykazano związki korelacyjne pomiędzy badanymi wskaźnikami. I tak: uzyskano ujemną korelację (-0,37) pomiędzy wielkościami masy ciała i VO 2max [ml/min/kg] wśród testowanych piłkarzy ręcznych. Można więc przyjąć, że zawodnicy ciężsi uzyskują niższe wskaźniki pułapu tlenowego. Zaobserwowano również wysoką korelację pomiędzy wartościami VO 2max i PWC 170 (0,96). Ponadto stwierdzono bardzo wysoką korelację dodatnią (0,85) pomiędzy ilością wykonanej pracy i uzyskaną mocą maksymalną w teście Wingate. Na podstawie tych danych można wnioskować, że piłkarze ręczni są dobrze przygotowani do wysiłków wytrzymałościowo szybkościowych (ilość wykonanej pracy), jak też szybkościowosiłowych (moc maksymalna). Ponadto obliczono przeciętną korelację ujemną (-0,30) pomiędzy wskaźnikiem wykonanej pracy i masą ciała. Sugeruje to, że zawodnicy lżejsi osiągają wyższy poziom ogólnej wydolności beztlenowej ocenianej w wartościach względnych (J/kg). Tab. 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona PWC170 masa ciała -0,11 VO2max masa ciała -0,37* VO2max PWC170 0,96* Moc maksymalna masa ciała -0,21 Moc maksymalna PWC170 0,05 Moc maksymalna VO2max 0,00 Praca masa ciała -0,30* Praca PWC170 0,01 Praca VO2max 0,07 Praca moc maksymalna 0,85* (*wyniki istotne statystycznie przy p 0,05)

10 10 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski Dyskusja Piłka ręczna jest dyscypliną olimpijską, która największą popularność zyskała w krajach europejskich, a w ostatnim czasie także na innych kontynentach. Według Czerwińskiego [4] nowoczesna gra w piłkę ręczną wymaga od zawodników nieustannego doskonalenia się i perfekcyjnego przygotowania w zakresie wydolności i sprawności fizycznej, techniki i taktyki gry oraz odporności psychicznej w warunkach walki sportowej. W tym kontekście wyniki badań piłkarzy ręcznych Młodzieżowej Reprezentacji Polski, SMS Gdańsk oraz MMTS Kwidzyn przedstawione w niniejszej pracy wnoszą wiele informacji w zakresie przygotowania zawodników do gry w piłkę ręczną. Na podstawie analizy wariancji wskaźników PWC 170 i VO 2max stwierdzono, że nie zaszły istotne odchylenia między ich wielkościami zanotowanymi wśród zawodników badanych grup (ryc. 1 i ryc. 2). Natomiast różnice w zakresie mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy uzyskane przez piłkarzy ręcznych podczas wykonywania testu Wingate były statystycznie istotne (ryc. 3 i ryc. 4). Zdolność do wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych oparta jest na przemianach tlenowych. Test PWC 170 jest specyficzną próbą wysiłkową, w której ocena wydolności fizycznej oparta jest na bezpośrednim lub pośrednim pomiarze wielkości pracy uzyskanej przy częstości skurczów serca 170 na minutę. Badani przez nas piłkarze ręczni są na zbliżonym poziomie wydolności tlenowej. Podobne zależności stwierdzono w badaniach Jastrzębskiego [9], gdzie piłkarze nożni byli reprezentowani przez wszystkie grupy wiekowe, tj. młodzika, kadeta, juniora i seniora. Wielkości wskaźnika VO 2max, jakie zarejestrowano wśród badanych w pracy piłkarzy ręcznych są nieistotne statystycznie, ale też na przeciętnym poziomie (ryc. 2). Delamarche i współautorzy w 1987 [13] opublikowali wyniki piłkarzy ręcznych reprezentacji Francji, gdzie średnia wartość VO 2max u nich wynosiła = 58,3 ±5,3 ml/min/kg, a u najlepszego zawodnika 66,3 ml/min/kg. Natomiast Alexander i Boreskie (1989) odnotowały wynik pomiarów VO 2max u aktualnych mistrzów świata piłki ręcznej = 58,3 ml/min/kg, gdzie najlepszy zawodnik uzyskał wynik 63,9 ml/min/kg [12]. W innych dyscyplinach sportu zaobserwowano podobne zależności jak wśród przez nas badanych zawodników. I tak: u piłkarzy nożnych młodzików OSP Lechia Gdańsk średnia wartość wskaźnika VO 2max wynosiła = 55,2 ±4,0 ml/min/kg. Wyższe parametry odnotowano także u badanych przez Jastrzębskiego [9] piłkarzy nożnych SMS Gdańsk pod koniec trzyletniego cyklu szkoleniowego ( = 55,9 ±5,6 ml/min/kg). Natomiast u żeglarzy regatowych (klasa Laser) objętych programem Sydney 2000 na początku okresu startowego odnotowano średnią wielkość VO 2max na poziomie ( = 60,9 ml/min/kg) [10]. Na podstawie średnich wartości mocy maksymalnej piłkarzy ręcznych SMS Gdańsk ( = 11,4 ±0,7 W/kg) można stwierdzić, że badana grupa to wyselekcjonowani, reprezentujący wysoki poziom mistrzostwa sportowego zawodnicy. Wartości wskaźników uzyskane przez nich świadczą o dobrym ich przygotowaniu do wysiłków beztlenowo-fosfagenowych i beztlenowo-mleczanowych. W porównaniu do średnich wartości parametrów mechanicznych uzyskanych w 30-sekundowym teście Wingate przez przedstawicieli innych dyscyplin sportowych, piłkarze ręczni badani w niniejszej pracy charakteryzują się dobrym poziomem wydolności beztlenowej. I tak: biorąc pod uwagę średnią wartość mocy maksymalnej u badanych zawodników SMS Gdańsk można stwierdzić, że jest ona nieznacznie wyższa od tych, jakie zanotował Jastrzębski [4] u zawodników piłki nożnej ( = 11,1 ±0,8 W/kg). Z kolei zespoły SMS Gdańsk oraz MMTS Kwidzyn uzyskały wyższą wartość wskaźnika mocy maksymalnej w porównaniu do seniorów piłki siatkowej ( = 10,5 ±0,9 W/kg), piłki nożnej ( = 10,4 ±0,7 W/kg), kajakarzy ( = 10,5 ±1,4 W/kg), wioślarzy ( = 10,9 ±0,6 W/kg) badanych przez Mickiewicz i Wojcieszak [3], żużlowców ( = 10,4 ±0,9 W/kg) i studentów wf ( = 10,4 ±0,7 W/kg) badanych przez Jaskólskiego i wsp. [6]. Natomiast Apostolidis [7] poddał testowi Wingate grupę koszykarzy w wieku lat, u których średnie wartości mocy maksymalnej były na poziomie 10,7 W/kg. Były to wyniki zbliżone do tych, jakie uzyskali piłkarze ręczni MMTS Kwidzyn badani w niniejszej pracy i nieistotnie lepsze od wyników Młodzieżowej Reprezentacji Polski oraz niższe od zawodników SMS Gdańsk. Według norm (11,0 11,6 W/kg) zaproponowanych przez Zupana i wsp. [8] średnie wartości mocy maksymalnej zawodników SMS Gdańsk mieszczą się w przedziale dla wyników poniżej średniej. Natomiast wyniki mocy

11 Poziom wydolności tlenowej i beztlenowej piłkarzy ręcznych różnych grup wiekowych 11 maksymalnej zanotowane wśród zawodników MMTS Kwidzyn i Młodzieżowej Kadry Polski pozwalają na sklasyfikowanie ich na poziomie zadowalającym (w przedziale normy 9,6 11,0 W/kg). Norkowski [11] dokonał charakterystyki wydolności beztlenowej piłkarzy ręcznych kadry narodowej seniorów, juniorów oraz zawodników I ligi A, w odniesieniu od nominalnych pozycji na boisku. Najniższą moc maksymalną wykazał u obrotowych ( = 10,9 ±0,6 W/kg), a istotnie wyższą u rozgrywających ( = 11,5 ±0,8 W/kg), bramkarzy ( = 11,5 ±0,6 W/kg) i skrzydłowych ( = 11,2 ±0,9 W/kg). Moc maksymalna skrzydłowych, rozgrywających i bramkarzy nie różniła się znamiennie. Norkowski [14] powtarzając badanie z powiększoną grupą o zawodników piłki ręcznej z pierwszej ligi B ( = 11,3 ±0,9 W/kg) uzyskał podobne wartości. Najwyższą wartość pracy podczas wysiłku testowego uzyskali badani w niniejszym opracowaniu zawodnicy SMS Gdańsk ( = 270,4 ±10,8 J/kg). Wyższe wyniki zanotowali Jaskólski i wsp. [6] u zapaśników ( = 286,2 ±11,1 J/kg). Z kolei niższe wyniki pracy zaobserwowano u siatkarzy ( = 245,7 ±12,4 J/kg) w badaniach Wojczuka [4] oraz wioślarzy ( = 266,9 ±12,2 J/kg), żużlowców ( = 253,9 ±23,9J/kg) w badaniach Jaskólskiego i wsp. [6]. Zawodnicy MMTS Kwidzyn uzyskali średnią wartość pracy ( = 254,5 ±17,1 J/kg) i na tle innych grup badawczych można ich sklasyfikować jako przeciętnych w zakresie wydolności beztlenowej. Natomiast badani zawodnicy Młodzieżowej Reprezentacji Polski ( = 249,1 ±19,6 J/kg) byli wyżej klasyfikowani od siatkarzy w badaniach Wojczuka [4]. Wysokie wartości pracy podczas testu Wingate zawodników SMS Gdańsk potwierdzają duże ich przystosowanie do wysiłków beztlenowo-fosfagenowych i beztlenowo-mleczanowych [3, 6]. Przedstawione dane wskazują na istotne zróżnicowanie wyników testu Wingate wśród badanych w pracy piłkarzy ręcznych w odniesieniu do przedstawicieli innych dyscyplin sportowych. Najlepiej predysponowani do wysiłków o charakterze beztlenowo- fosfagenowym, jak i beztlenowo-mleczanowym okazali się zawodnicy SMS Gdańsk. Osiągali oni najwyższe wartości mocy maksymalnej oraz ilości wykonanej pracy. Być może powodem tego mogły być obciążenia treningowe, jakim byli poddani. W rocznym cyklu szkoleniowym uczestniczyli w 250 jednostkach treningowych. W tygodniowym mikrocyklu uczniowie SMS Gdańsk przeznaczali około 20% więcej czasu na treningi niż rówieśnicy z innych klubów sportowych. Ponadto była to grupa, w której połowa zawodników była w okresie badań powoływana do reprezentacji Polski (w kategorii wiekowej juniora) [5]. Wnioski W odniesieniu do zawodników innych dyscyplin sportowych piłkarze ręczni klasyfikują się jako przeciętnie przygotowani w zakresie wydolności tlenowej i dobrze wydolności beztlenowej. Najwyższą wartość mocy maksymalnej i ilości wykonanej pracy w teście Wingate zarejestrowano u piłkarzy ręcznych SMS Gdańsk. Dlatego można sądzić, że są najlepiej przygotowani w zakresie wydolności beztlenowej w odniesieniu innych zawodników badanych w pracy. BIBLIOGRAFIA [1] Pilis W, Zarzeczny R, Langfort J. Próg przemian beztlenowych. Katowice: AWF; [2] Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; [3] Mickiewicz G, Wojcieszak I. Wydolnościowe testy specjalne, wdrążenia. Warszawa: Instytut Sportu; [4] Jastrzębski Z. Kontrola treningu w piłce ręcznej. Gdańsk: AWFiS; [5] Jastrzębski Z, Szwarc A. Struktura organizacyjna i jej wpływ na efektywność szkolenia piłkarskiego na przykładzie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Gdańsk: AWFiS; [6] Jaskólski A, Jaskólska A, Krawczak J. Kształtowanie się wydolności beztlenowej u zawodników wybranych dyscyplin sportowych. Wychowanie Fizyczne i Sport 1987; 2: [7] Apostolidis N, Nassis GP, Bolatoglou T, Geladas ND. Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sport Med Phys Fit 2004; 44: [8] Zupan MF, Arata AW, Dawson LH, Wile AL, Payn TL, Hannon ME. Wingate Anaerobic Test peak power and anaerobic capacity classifications for men and women intercollegiate athletes. J Strength Cond Res 2009; 23(9):

12 12 E. Jaskulska, M. Bichowska, P. Rompa, Ł. Radzimiński, M. Bagrowski, Z. Jastrzębski [9] Jastrzębski Z. Zakres obciążeń treningowych w piłce nożnej i ręcznej a ich wpływ na rozwój sportowy zawodników. Gdańsk: AWFiS; [10] Jastrzębski Z, Witkowska A, Czubek Z, Zawalski K. Ocena wydolności fizycznej oraz wybranych wskaźników iochemicznych u żeglarzy objętych programem Sydney W: Sozański H, Perkowski K, Śledziewski D, red. Trening sportowy na przełomie wieków. Warszawa: AWF; 2000, [11] Norkowski H. Charakterystyka wydolności beztlenowej piłkarzy ręcznych w zależności od nominalnych pozycji na boisku. Wychowanie Fizyczne i Sport 2001; 3: [12] Alexander MJL, Boreskie SL. An analysis of fitness and time-motion characteristics of handball. Am J Sports Med (1): [13] Delamarche P, Gratas A, Beillot J, Dassonville J, Rochcongar P, Lessard Y. Extent of Lactic Anaerobic Metabolism in Handballers. Int J Sports Med 1987; 8: [14] Norkowski H. Propozycja oceny wybranych cech potencjału beztlenowego polskich piłkarek i piłkarzy ręcznych. Trening 2001; 1/49:

13 PRACA ORYGINALNA Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku, 2011 r., t. XXI Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt szkoły średniej z Rumi MARCIN PASEK Physical Fitness and Its Somatic Determinants in Female Secondary School Students from Rumia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Zakład Biologii i Ekologii Streszczenie Zarówno sprawność fizyczna jak i jej somatyczne uwarunkowania ulegają zmianom u progu dojrzałości. W przeciwieństwie do chłopców, w grupach dziewcząt są to częściej zmiany negatywne. Celem badań była ocena wydolności i sprawności fizycznej na tle wybranych cech somatycznych. Materiał badawczy stanowiły 384 dziewczęta w wieku 16 lat, uczące się w I LO w Rumi koło Gdyni. Badania prowadzono na przestrzeni 5 lat szkolnych (2005/ /10). Realizacja celu dokonana została na podstawie metody antropometrycznej obejmującej pomiary wysokości i masy ciała oraz ilości tkanki tłuszczowej. Ocenę sprawności fizycznej zdefiniowano jako sumę wartości unormowanych 5 prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Wydolność fizyczna została oceniona metodami pośrednimi za pomocą testu Coopera i testu Astranda. Zebrane wyniki odniesiono do danych prezentowanych w piśmiennictwie w poprzednich latach. Dokonano również analizy korelacji między budową ciała, a wskaźnikami sprawności i wydolności fizycznej. Wyniki wskazują na niewielkie różnice w rozwoju fizycznym w porównaniu z innymi doniesieniami. Sprawność fizyczna została oceniona jako średnia, a wydolność nieco poniżej przeciętnej w odniesieniu do powszechnie przyjętych norm. Stwierdzono silne korelacje dodatnie między rozwojem fizycznym a wydolnością fizyczną oraz korelacje ujemne między rozwojem fizycznym, a wynikami testów sprawności fizycznej. Wyniki te stanowią częściowe potwierdzenie tezy o rozwierających się nożycach między korzystnymi trendami sekularnymi i niekorzystnym obniżaniem się poziomu sprawności i wydolności fizycznej młodzieży. Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, wydolność, cechy somatyczne. Abstract Both physical fitness and its somatic determinants change in the pre-pubertal age. In a group of girls changes often have a negative character in contrast to boys. On the threshold of adulthood, as in any other age group, physical capacity and fitness are important functional health measures. The study was conducted on a representative sample of 384 teenage girls aged 16 years. The objective of the study was to determine physical capacity and physical fitness of female students attending secondary school in Rumia in school years 2005/6 2009/10 against a background of somatic features equally important for the assessment of the health status. Anthropometric direct measurements such as body height, weight and fatty tissue were performed. The assessment of physical fitness was defined as the sum of 6 normative trial values of the International Physical Efficiency Test. Physical capacity was assessed by indirect methods of the Cooper (outdoor) and Astrand (indoor) tests. Collected results were related to data presented in previous years and decades. The correlation between body build and indicators of physical fitness and physical capacity was analysed. The results show slight differences in physical development in comparison to other reports. Physical fitness was determined as average and physical capacity was below average with reference to universally adopted norms. Strong positive correlations were established between more advanced physical development and physical capacity, and negative correlations concerned physical development, in particular the amount of fatty tissue and the results of physical fitness tests. The findings partially confirm a thesis about the scissors effect between advantageous secular trends and disadvantageous decline in the level of physical fitness and physical capacity in teen girls. Key words: physical fitness, physical efficiency, somatic features. Wstęp Wśród podstawowych mierników zdrowia szczególną uwagę zwrócić należy na sprawność i wydolność fizyczną. W wieku szkolnym są one silnie skorelowane z zakresem podejmowanej aktywności fizycznej, lecz kształtowane także przez inne, osobnicze i środowiskowe uwarunkowania, rzadziej występujące we wcześniejszym okresie życia. Do najważniejszych zaliczyć należy zwiększoną zawartość tkanki tłuszczowej [1] oraz palenie papierosów [2]. Uwarunkowania te mają bardzo wyraźny kontekst społeczny, co szczególnie wśród Autor korespondencyjny: Dr Marcin Pasek Zakład Biologii i Ekologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk tel ;

14 14 M. Pasek dziewcząt przejawia się w negatywnym emocjonalnie nastawieniu do aktywności fizycznej [3]. O takiej postawie na przestrzeni ostatnich lat decyduje rosnąca aprobata dla sedentaryjnego stylu życia [4], szczególnie widoczna w przypadku analizowanego tu wieku i płci. Znane są również przykłady, kiedy to wydolność organizmu ulega zasadniczej zmianie pod wpływem aktualnego stanu emocjonalnego [5]. W niniejszym opracowaniu, oprócz oceny sprawności fizycznej, dokonano wyłącznie pomiarów antropometrycznych, w tym wysokości i masy ciała, wskaźnika BMI i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Badania te miały na celu określenie stopnia usprawnienia badanej grupy na tle rówieśniczek z poprzedzających to opracowanie badań innych autorów [6, 7, 8], oraz wskazanie zależności między rozwojem a sprawnością fizyczną w grupie młodzieży żeńskiej, mającej za sobą 9-letni etap nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Problematyka uwarunkowań wydolności i sprawności fizycznej u osób w różnym wieku jest szczegółowo analizowana w piśmiennictwie [9]. Wydaje się jednak, że wciąż nie tracą na znaczeniu próby określania zależności między wydolnością jako miernikiem zdrowia a jej determinantami, szczególnie w obecnej dobie znaczących przeobrażeń cywilizacyjnych. Materiał i metody Dla zrealizowania celu badań wykonane zostały pomiary sprawności fizycznej i cech somatycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi koło Gdyni w ciągu 5 lat szkolnych 2005/ /10. Materiał badawczy stanowiły uczennice z klas I, rozpoczynające naukę na poziomie licealnym. W badaniach wzięły udział 384 osoby (2005/06 83, 2006/07 70, 2007/08 72, 2008/09 75, 2009/10 84). Podstawowymi parametrami rozwojowymi poddanymi pomiarom były wysokość i masa ciała, a także wskaźnik BMI i stopień otłuszczenia ciała. Cechy somatyczne były mierzone za pomocą wagi lekarskiej oraz aparatu do pomiaru zawartości tłuszczu w ustroju (Omron 306 BF). Z kolei badane składowe sprawności fizycznej to siła, skoczność, gibkość, zwinność i szybkość. Były one mierzone według założeń Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej MTSF. Szybkość była oceniana na podstawie czasu przebiegnięcia dystansu 50 metrów z dokładnością do 1/10 sekundy. Próbę mocy stanowił skok w dal z miejsca mierzony w cm. Wytrzymanie w zwisie na drążku to próba siły rąk i barków liczona w sekundach. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał start zaczynała się próba zwisu i trwała aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu miał znajdować się wyraźnie nad drążkiem. Ostatnią z prób MTSF stanowił bieg zwinnościowy. Osoba badana stawała na linii startu, po czym biegnąc do drugiej linii (odległość 10 m), podnosiła z półkola klocek i wracała na linię startu, gdzie kładła klocek (nie mógł być on rzucony). Następnie biegła po drugi klocek i wracając, kładła go ponownie w półkolu. Czas biegu mierzono się z dokładnością do 1/10 sekundy. Do pomiaru wydolności wykorzystano dwa często stosowane i łatwe do realizacji w warunkach szkolnych testy: step-test Astranda przeprowadzany w zamkniętym pomieszczeniu (wysokość stopnia dla dziewcząt wynosi 33 cm, a częstość wchodzenia na stopień 22,5 wejść na minutę), oraz test Coopera 12-minutowy bieg ciągły w warunkach terenowych. Analiza cech rozwojowych pozwoliła dodatkowo na wyliczenie wskaźnika masy ciała BMI, zaś analiza cech funkcjonalnych przed i po teście Astranda umożliwiła obliczenie wskaźnika wydolności FI [10], stanowiącego podwojoną sumę trzech pomiarów częstotliwości skurczów serca (HR), liczonego minutę, dwie i trzy minuty po pracy oraz wskaźnika skuteczności restytucji WSR [11]: WSR = (C2 C3 / C2 - C1) x 100% gdzie C1 to HR spoczynkowe, C2 HR bezpośrednio po wysiłku, a C3 HR w 3. minucie po wysiłku. Do pomiaru częstości skurczów serca (HR) wykorzystano sport-tester firmy Polar, model FS2c. Uzyskane wyniki testów sprawnościowych odniesiono do norm MTSF oraz norm dla testu Coopera. W badaniach zastosowano analizę statystyczną w postaci współczynnika korelacji Pearsona.

15 Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt Wyniki Analiza wyników uzyskanych w próbach MTSF przez przedstawicielki 5 kolejnych roczników wykazała najbardziej znaczne różnice w szybkości i sile. Zaobserwowano systematyczne obniżanie się wyników w zakresie tych dwóch składników sprawności. Tab. 1. Średnie wartości uzyskane przez 16-letnie dziewczęta z pięciu kolejnych roczników w zakresie sprawności fizycznej badanej 5 próbami Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej Rocznik Bieg 50 m [s] Skok w dal z miejsca [cm] Zwis na drążku [s] Bieg 4 x 10 m wahadłowy [s] Skłon w przód [cm] 2005/06 (n=83) 8, , /07 (n=70) 8, , /08 (n=72) 8, , /09 (n=75) 8, , /10 (n=84) 8, ,5 10 W celu określenia poziomu ogólnej sprawności fizycznej, dokonano zamiany wyników osiągniętych w próbach MTSF na punkty zawarte w tabelach punktacyjnych [12]. Porównanie wszystkich roczników w tym zakresie przedstawia poniższy rysunek. Rys. 1. Porównanie wartości punktowych ogólnej sprawności fizycznej dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Interesujących informacji dostarczają wyniki testu Coopera przeprowadzanego w ciągu kolejnych badań. Podobnie, jak w przypadku sprawności fizycznej wyrażonej punktowo, obserwuje się w tym przypadku coroczny spadek wytrzymałości wyrażony skróceniem dystansu przebiegniętego w ciągu 12 minut. Rys. 2. Porównanie wyników uzyskanych w teście Coopera (w metrach przebiegniętego dystansu) przez dziewczęta z pięciu kolejnych roczników

16 16 M. Pasek Podobnych zmian wyrażonych w litrach tlenu pochłoniętego w ciągu minuty wchodzenia na stopień nie wykazał test Astranda. Wyniki uzyskane przez uczennice w kolejnych latach pozostają w tym wypadku niezmienne. Rys. 3. Porównanie wyników testu Astranda (l/min) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Dwa pozostałe wskaźniki również odnoszące się do wydolności (FI, WSR), podobnie pozostają na bardzo zbliżonym poziomie w ciągu kolejnych lat badań. Rys. 4. Porównanie wskaźnika sprawności (FI) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Rys. 5. Porównanie wskaźnika skuteczności restytucji (WSR) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników

17 Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt Natomiast analiza trzech cech somatycznych wskazała w badanej grupie na wartości 167 cm i 58 kg, przy wskaźniku BMI na poziomie 21,0. Inną, poza BMI, miarą otyłości jest odsetek tkanki tłuszczowej. Parametr ten w badanej grupie kształtował się na poziomie 28,4. Poniższe 4 rysunki ukazują te dane z podziałem na 5 kolejnych roczników. Rys. 6. Porównanie wysokości ciała (w cm) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Rys. 7. Porównanie masy ciała (w kg) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Rys. 8. Porównanie wskaźnika BMI dziewcząt z pięciu kolejnych roczników

18 18 M. Pasek Rys. 9. Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej (%) dziewcząt z pięciu kolejnych roczników Drugi z celów pracy dotyczył ustalenia siły korelacji między poszczególnymi wskaźnikami wydolności (test Coopera, test Astranda, FI oraz WSR) i składnikami sprawności fizycznej mierzonymi za pomocą prób MTSF a wybranymi cechami somatycznymi w badanej grupie. Kierunek i siłę tych związków ukazano w poniższych tabelach. Przedstawiają one osobno każdy z badanych roczników. Tab. 2. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2005/06 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała 0,36* -0,02 0,01 0,31* 0,08 0,05 0,28* -0,12 0,12 0,11 Masa ciała 0,59* -0,11-0,08 0,60* -0,13-0,30* 0,17-0,30* -0,20-0,22* BMI 0,43* -0,10-0,15 0,49* -0,04-0,31* 0,02-0,21-0,24* -0,22* % tkanki tłuszczowej 0,26* -0,06-0,08 0,19-0,27* -0,45* 0,01-0,32* -0,44* -0,42* * p < 0,05 Tab. 3. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2006/07 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała -0,10 0,03 0,00-0,05 0,12-0,15-0,21-0,15-0,04-0,18 Masa ciała 0,02-0,00-0,07 0,07-0,14-0,24* 0,04-0,17 0,02-0,22 BMI 0,13-0,12-0,08 0,07-0,17-0,22 0,25* -0,22 0,10-0,15 % tkanki tłuszczowej 0,12-0,42-0,17 0,11-0,19-0,03 0,11-0,00-0,09-0,07 * p < 0,05

19 Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie dziewcząt Tab. 4. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2007/08 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała -0,10 0,10 0,04-0,05 0,12-0,10-0,25* -0,16 0,05-0,14 Masa ciała -0,02-0,01-0,11-0,00-0,05-0,26* 0,04-0,21 0,10-0,21 BMI 0,19-0,08-0,10 0,09-0,17-0,27* 0,24* -0,29* 0,07-0,24* % tkanki tłuszczowej 0,12-0,10-0,21 0,04-0,15-0,09 0,12-0,02-0,05-0,10 * p < 0,05 Tab. 5. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2008/09 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała -0,10 0,09 0,03-0,02 0,07-0,07-0,23* -0,16 0,04-0,15 Masa ciała -0,04 0,02-0,15 0,02-0,07-0,26* 0,07-0,17 0,13-0,18 BMI 0,11-0,02-0,13 0,11-0,13-0,27* 0,23* -0,24* 0,09-0,19 % tkanki tłuszczowej 0,02-0,07-0,19 0,01-0,12-0,11 0,10-0,02-0,03-0,08 * p < 0,05 Tab. 6. Analiza związków między zmiennymi budowy i sprawności ciała dla 16-letnich dziewcząt w roku szkolnym 2009/10 Wydolność FI WSR Wytrzymałość Siła Skoczność Gibkość Zwinność Szybkość Sprawność Wysokość ciała 0,29* -0,06-0,02 0,29* 0,06 0,03 0,33* -0,04 0,00 0,13 Masa ciała 0,58* -0,11-0,08 0,55* -0,09-0,26* 0,17-0,30* -0,17-0,16 BMI 0,43* -0,10-0,14 0,44* 0,02-0,26* 0,01-0,22* -0,09-0,14 % tkanki tłuszczowej 0,25* -0,05-0,07 0,17-0,22* -0,42* 0,01-0,31* -0,30* -0,33* * p < 0,05 Dyskusja Wskaźniki rozwoju somatycznego w badanej grupie nie odbiegają od norm opartych na siatkach centylowych, opracowanych na podstawie analiz młodzieży warszawskiej [13]. Według nich wskaźnik wysokości i masy ciała dla żeńskiej młodzieży w wieku licealnym wynosi dla 50 centyla odpowiednio 165 cm i 57 kg. Norma BMI w przypadku 50 centyla wynosi 21. Znacznie wcześniejsze badania Wolańskiego cytowane przez Woynarowską [14] określały normę wysokości i masy ciała dziewcząt 16-letnich na poziomie 163 cm i 56 kg. Natomiast

20 20 M. Pasek w odniesieniu do procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, z otyłością u dziewcząt spotykamy się po przekroczeniu poziomu 30%, a u kobiet 32%. Lohman [15] proponuje zakwalifikować otłuszczenie dziewcząt z przedziału 25 do 30% jako umiarkowanie wysokie, a za zakres optymalny uznaje przedział 15 25%. Średni wynik dla dziewcząt rumskich 28,4%, przy uwzględnieniu wciąż młodego wieku badanych, należy uznać za nie najlepiej rokujący, wyższy niż we wcześniejszych badaniach Szopy [7] 22 27% i Osińskiego [8] 27%. Z kolei normy klasyfikacyjne sprawności fizycznej dla średniego poziomu wartości mieszczą się w przedziale punktów w przypadku 8 testów sprawności [12], a przy ekstrapolacji na 5 testów, przedział ten wynosi punktów. Tak więc wynik w przedziale punktów znajduje się dokładnie w środku średniego poziomu sprawności. Trudny do zaobserwowania w czasie 5 lat badań regres odnoszący się do każdej ze składowych sprawności fizycznej jest lepiej widoczny przy dokonaniu zsumowania punktów za poszczególne próby w jeden wynik oceniający sprawność ogólną. Wynik ten z upływem czasu jest w badanych rocznikach coraz słabszy. Interesujące są porównania wyników wydolności i sprawności fizycznej obserwowanej młodzieży z innymi badaniami. Badania wykonane w latach 1989 i 1999 [16] oraz wśród młodzieży iławskiej w 2007 roku [17] dowodzą ciągłego spadku wydolności fizycznej mierzonej za pomocą testu Coopera. Pomiary wykonane w 1989 roku wykazały, że średni przebiegnięty dystans wyniósł 1989 metrów, a 10 lat później niespełna 1900 metrów. Tymczasem w ostatnich badaniach wynik testu tego samego autora, oddzielnie dla dziewcząt ze szkół zawodowych i technicznych, kształtował się na poziomie 1837 i 1813 metrów. Wyniki młodzieży rumskiej (od 1920 metrów w 2005 do 1780 w 2009 roku) odbiegają niekorzystnie od rezultatów innych, wykonanych 20 i 10 lat temu badań, natomiast są zbliżone do rezultatów podanych w 2008 roku przez Rochowicza [17]. Parametry VO 2max, rzadko przekraczające w tej próbie wartość 2,5 litra na minutę informują, że badane osoby w porównaniu z danymi referencyjnymi dla tej kategorii wiekowej [4], charakteryzują się stosunkowo niską wydolnością tlenową. Z kolei wskaźnik wydolności fizycznej (FI) także kształtował się na poziomie niskim. Na podstawie propozycji Międzynarodowej Federacji Medycyny Sportowej (FIMS) [16] uzyskanym wartościom punktowym odpowiadał następujący odsetek badanych: wydolność słaba 13% badanych, dostateczna 60%, średnio dobra i dobra 26% oraz bardzo dobra 1% badanych. Uzupełnieniem informacji dotyczących wydolności dziewcząt był WSR, stanowiący relację, jaka zachodzi między potencjalnymi możliwościami wysiłkowymi i restytucyjnymi ustroju, będący w związku z tym obiektywnym kryterium adaptacji wysiłkowej. Niniejsze badania wskazały, że WSR był na stosunkowo wysokim poziomie porównując jego wyniki z VO 2max czy FI. Wartość wskaźnika poniżej 60% osiągnęło tylko 7% badanych, przedział 61% 80% był osiągalny dla 30% badanych, przedział 81%-100% osiągnęła prawie połowa z nich (46%), a 17% dziewcząt przekroczyło 100%. W przypadku testu Astranda pomimo opracowania danych referencyjnych trudno o jednoznaczną ocenę poziomu wydolności, ponieważ nie określono dotąd ścisłych jej kryteriów. Konieczne są dalsze badania nad zagadnieniem wydolności tlenowej prowadzące do wdrożenia standardowych metod jej oceny [18]. W chwili obecnej orientacyjny układ odniesienia do osiągniętych wyników w próbie wydolnościowej mogą stanowić dane Astranda odnoszące się do dzieci i młodzieży szwedzkiej [19]. Nie uwzględniają one jednak grup wiekowych, a dzielą badane osoby ze względu na wskaźnik masy ciała. I tak dla najbardziej interesującego, w kontekście średniej masy ciała badanej grupy, przedziału wagowego kg maksymalne pochłanianie tlenu poniżej 1,9 l/min uznawane jest za niskie, przedział 1,9 2,1 za dostateczne, 2,2 2,6 za przeciętne, 2,7 2,9 za dobre oraz wysokie powyżej 2,9 l/min. Charakterystyka wskaźników FI i WSR pojawiła się w pracach dotyczących badań nad sprawnością dzieci z Zagłębia Miedziowego [1]. Wyniki tych badań w zakresie FI i WSR nie pokrywają się z danymi niniejszego opracowania. Badane osoby cechują wyższe wartości obu parametrów. Nie zaobserwowano też w tym przypadku nielogiczności polegającej na tym, że wyższym wartościom FI uzyskiwanym przez dzieci i młodzież badaną w roku 1998 [1], nie towarzyszy równie wysoka możliwość szybkiego powrotu organizmu do stanu równowagi, po zakończeniu wysiłku fizycznego. Osoby, które cechuje wyższa zdolność wysiłko-

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej W dniach 06.09.2014-11.09.2014r podczas konsultacji Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA IX. 3. Zaproponuj metodykę, która pozwoli na wyznaczenie wskaźnika VO nmax w sposób bezpośredni. POŚREDNIE METODY WYZNACZANIA VO 2MAX

ĆWICZENIA IX. 3. Zaproponuj metodykę, która pozwoli na wyznaczenie wskaźnika VO nmax w sposób bezpośredni. POŚREDNIE METODY WYZNACZANIA VO 2MAX ĆWICZENIA IX 1. Wydolność aerobowa tlenowa, zależy od wielu wskaźników fizjologicznych, biochemicznych i innych. Parametry fizjologiczne opisujące wydolność tlenową to: a) Pobór (zużycie) tlenu VO 2 b)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 14.03.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej dzieci i młodzieży woj. mazowieckiego Janusz Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli.

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli. Test wydolności fizycznej Wydolność fizyczna to zdolność organizmu do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Pojęcie wydolności fizycznej obejmuje również tolerancję

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 08.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym.

Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym. XXXII Konferencja SKN AWFiS Gdaosk 2010 Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym. Mateusz Karnia III rok TiR AWFiS Gdańsk Kierownik Zakładu Fizjologii:

Bardziej szczegółowo

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski Trening plyometryczny piłkarzy na etapie szkolenia specjalnego Zbigniew Jastrzębski Piłka nożna jest grą, która stawia coraz większe wymagania w zakresie przygotowania motorycznego. Około 40-50 lat temu

Bardziej szczegółowo

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik masy ciała (kg/m 2 ) Wiek w latach BMI

Wskaźnik masy ciała (kg/m 2 ) Wiek w latach BMI Tabela. Średnie arytmetyczne i miary rozsiewu wysokości ciała, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) chłopców i dziewcząt z województwa podlaskiego (Szczuk, Wilczewski, Wasiuk, 8) oraz studentów z Wydziału

Bardziej szczegółowo

Struktura rzeczowa treningu sportowego

Struktura rzeczowa treningu sportowego Selekcja sportowa Struktura rzeczowa treningu sportowego zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI SŁUŻĄCE DO UPROSZCZONEJ OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OPARTEJ NA PRÓBACH MINI TESTU. 1. SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI Na stronach Animatora Sportu (animatorsdim.szs.pl)

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej ROZDZIAŁ I ZDROWIE DOBROSTAN 4/2013 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER. Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra

KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER. Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra SŁUBICE 03.08.2014 KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra DEFINICJE: Wytrzymałość jest to zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku fizycznego i zachowanie

Bardziej szczegółowo

Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy

Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów Siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Ćwiczenie 9 Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Zagadnienia teoretyczne 1. Kryteria oceny wydolności fizycznej organizmu. 2. Bezpośredni pomiar pochłoniętego tlenu - spirometr Krogha. 3. Pułap tlenowy

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 116 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 116 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 116 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice KRYSTYNA GAWLIK, ALEKSANDRA ŻEBROWSKA Ocena poziomu wydolności

Bardziej szczegółowo

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.) Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, AWF. T.2, Warszawa 2005: 54-57. Marcin Siewierski Zakład Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WIESŁAW OSIŃSKI AMTROPOMOTORYKA. Wydanie II rozszerzone

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WIESŁAW OSIŃSKI AMTROPOMOTORYKA. Wydanie II rozszerzone Wiesław Osiński Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WIESŁAW OSIŃSKI AMTROPOMOTORYKA Wydanie II rozszerzone Poznań 2003 SPIS TREŚCI W STĘP... 7 I. MOTORYCZNOŚĆ LUDZKA JAKO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 106 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 106 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 106 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Academy of Physical Education in Warsaw TOMASZ GABRYŚ Profile

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA Załącznik nr 4 ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA PIŁKA KOSZYKOWA Próby motoryczne 1) Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica Załącznik nr 1 do Reg. Rekrutacji TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica Testy sprawności fizycznej Test wytrzymałości beztlenowej 6x30m (RAST test) Sprzęt: zestaw fotokomórek, pachołki, taśma mierząca

Bardziej szczegółowo

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Raport Testy Trenerskie Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów W trakcie zgrupowań Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, poddano zawodników Testom Trenerskim.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Wtorek - 4.04.2017 r. Miejsce- obiekty sportowe szkoły- ul. Gietkowska 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz 16-18.10. 2015. W konsultacjach zastosowano dotychczas wykorzystywane sprawdziany. Kontynuacja umożliwi dalsze obserwacje

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ Katarzyna Gliniewicz, VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Opiekunowie: mgr Piotr Chmiel, dr Aneta Mika Plan prezentacji Biofizyka

Bardziej szczegółowo

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH MŁODYCH ZAWODNIKÓW Wydolność, siła, szybkość, koordynacja Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem

Bardziej szczegółowo

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica. Testy sprawności fizycznej

TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica. Testy sprawności fizycznej TESTY SPRAWNOŚCIOWE SMS Miedź Legnica Testy sprawności fizycznej Test wytrzymałości beztlenowej 6x30m (RAST test) Miejsce: boisko Sprzęt: zestaw fotokomórek, pachołki, taśma mierząca odcinki Opis: 6 startów

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego

Podstawy teorii i technologii treningu sportowego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Podstawy teorii i technologii treningu sportowego Praca zbiorowa pod redakcją naukową Henryka Sozańskiego, Jerzego

Bardziej szczegółowo

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w WYKŁAD III Struktura obciąŝeń treningowych Aby kierować treningiem sportowym naleŝy poznać relację pomiędzy przyczynami, a skutkami, pomiędzy treningiem, a jego efektami. Przez wiele lat trenerzy i teoretycy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW w dyscyplinie UNIHOKEJ Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lipiec 2014 l. Cele i zadania; - zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 4 (146) 2007 Dariusz LENART Wstęp TYP UKOŃCZONEJ SZKOŁY WYŻSZEJ A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SŁUCHACZY STUDIUM OFICERSKIEGO We współczesnych definicjach sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ujęciu fizjologicznym jest to: każda

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

Sport dzieci i młodzieży

Sport dzieci i młodzieży Sport dzieci i młodzieży 33 Pomiędzy szybkością i dokładnością spostrzegania a skutecznością gry siatkarza występuje silny związek. Szybkość i dokładność spostrzegania a skuteczność działań siatkarzy podczas

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań Analiza sprawności motorycznej uczniów rozpoczynających naukę w 4-letnim Technikum Zawodowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2008/2009 Grzegorz Gradziński 1. Cel badań

Bardziej szczegółowo

powodują większe przyrosty ilości wydatkowanej energii przy relatywnie tej samej intensywności pracy. Dotyczy to wysiłków zarówno o umiarkowanej, jak

powodują większe przyrosty ilości wydatkowanej energii przy relatywnie tej samej intensywności pracy. Dotyczy to wysiłków zarówno o umiarkowanej, jak WSTĘP Wysiłek fi zyczny jest formą aktywności człowieka, wymagającą istotnych zmian czynności wszystkich niemal narządów, których funkcje dostosowywane są na bieżąco do zmiennych warunków środowiska wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

Wynik końcowy w grze zespołowej jest konsekwencją w różnym stopniu samodzielnych działań graczy i kolektywnego rozwiązywania sytuacji gry.

Wynik końcowy w grze zespołowej jest konsekwencją w różnym stopniu samodzielnych działań graczy i kolektywnego rozwiązywania sytuacji gry. 54 Wciąż trwa proces doskonalenia metod oceny sprawności uczestników gier sportowych. Wzrost wiarygodności nowych metod oceny skuteczności w grze w piłkę nożną ma zapewnić oparcie ich na gruncie prakseologii.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Nabór do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 (KLASA I GIMNAZJUM PIŁKA NOŻNA) Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu 1. Skok w dal z miejsca

Bardziej szczegółowo

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt. 6 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO I KLASY XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PIŁKA NOŻNA WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ S.A. I. Obowiązkowe dla kandydatów do klas sportowych - podczas postępowania

Bardziej szczegółowo

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 Załącznik nr 3. ODDZIAŁ SPORTOWY o profilu PŁYWANIE Do oddziału sportowego o profilu pływackim zapraszamy uczniów, którzy potrafią pływać i chcą tą umiejętność rozwijać i doskonalić. Zajęcia wychowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców

Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Kryteria rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna chłopców Testy sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców 1. Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE STATYSTYKA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE ESTYMACJA oszacowanie z pewną dokładnością wartości opisującej rozkład badanej cechy statystycznej. WERYFIKACJA HIPOTEZ sprawdzanie słuszności przypuszczeń dotyczących

Bardziej szczegółowo

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 7/8 Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech Na przełomie września i października w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej

Poziom wybranych cech somatycznych, subiektywnej oceny zdrowia i sprawności fizycznej u studentów Instytutu Kultury Fizycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 214, t. XIII, nr 2, s. 197 212 http://dx.doi.org/1.16926/kf.214.13.13 Joanna RODZIEWICZ-GRUHN * Joanna POŁACIK ** Poziom wybranych

Bardziej szczegółowo

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Poniższe normy, z którymi należy porównywać osiągnięcia uczniów, odpowiadają wynikom, jakie uzyskują

Bardziej szczegółowo

Tabela 1-1. Warunki środowiska zewnętrznego podczas badania i charakterystyka osoby badanej

Tabela 1-1. Warunki środowiska zewnętrznego podczas badania i charakterystyka osoby badanej Ćwiczenie 3 Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Sprawność zaopatrzenia tlenowego podczas wysiłków fizycznych I Analiza zmian wybranych wskaźników układu krążenia i oddychania podczas wysiłku o stałej intensywności

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry

Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VI, 2005 Ryszard Asienkiewicz Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ.

KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ. KRYTERIA NABORU DO ZSMS w POZNANIU HOKEJ NA TRAWIE Nabór do ZSMS w Poznaniu - hokej na trawie składa się z dwóch etapów: 1. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ 2. TEST PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI HOKEJOWEJ.

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej

Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2017, t. XVI, nr 2, s. 159 170 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.20 Iwona GODLEWSKA * Marzena JURGIELEWICZ-URNIAŻ ** Czwórbój

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 JERZY EIDER CECHY MODELU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REPREZENTACJI SIATKARSKICH STARTUJĄCYCH W MISTRZOSTWACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 159 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 159 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 159 SECTIO D 2004 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński JASZCZANIN J., KOWALCZYK R., KRUPECKI K., JASZCZANIN

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Promocji Zdrowia Zakład Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Testy sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej (dziewczęta) Termin I : 19 maja 2016 r., godzina 17.00 hala MORiW ul. Sienkiewicza 22 Termin II : 24 maja 2016 r.,godzina 17.00

Bardziej szczegółowo

Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1. Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne

Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1. Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1 Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne Wysiłek fizyczny dynamiczny vs. statyczny Wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego na RR, HR, SV, CO

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 2 23 JERZY EIDER BEATA BURYTA RAFAŁ BURYTA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI Z WADAMI POSTAWY I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NA TLE

Bardziej szczegółowo

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku 1 Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku I. Testy ogólnych zdolności motorycznych cztery

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele WYNIKI BADAŃ Imię i nazwisko: Maciej Bąk Na podstawie badań wydolnościowych wykonanych 24.02.2016 w Warszawie Maciej Bąk jest

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE 1. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele WYNIKI BADAŃ Imię i nazwisko: Katarzyna Wesołowska Na podstawie badań wydolnościowych wykonanych 24.02.2016 w Warszawie Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK Opracował: Marek Szerszenowicz PREZENTACJA W RAMACH KURSU NA STOPIEO TRENERA I KLASY / UEFA A FILOZOFIA We współczesnej piłce nożnej bramkarz, to zawodnik

Bardziej szczegółowo

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ Na optymalne przygotowanie zawodników do wysiłku meczowego składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze przeprowadzona rozgrzewka. (Chmura 2001) Definicja

Bardziej szczegółowo

Przejawy motoryczności

Przejawy motoryczności 3 Przejawy motoryczności Przejawy stanowią efektywną stronę motoryczności człowieka. Dają one możliwości określenia jego ruchów, czyli formy ich przejawiania, przebiegu w czasie i końcowego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROGRAM SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PROGRAM SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY (Załącznik: kryteria naboru do oddziałów i szkół sportowych, oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz uwzględnienie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć sportowych)

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady punktacji

Kryteria i zasady punktacji Kryteria i zasady punktacji Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum na rok szkolny 20014/2015 obowiązują następujące zasady punktacji: A. na pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ SPOSOBY OCENIANIA. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk Uniwersytet Łódzki, Łódź ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

B. Organizacja testów wraz z punktacją

B. Organizacja testów wraz z punktacją 26 marzec Boisko szkolne przy al. Armii Poznań 15 25 marzec / wtorek / Hala namiotowa przy al. Niepodległości 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 A. Warunki rekrutacji kandydatów do klasy mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku piłka nożna obowiązują: 1) ogólne

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku 1 Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku uczniowie przyjmowani są: a)

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY WSTĘP Badania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO ISPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI W WIEKU 8-10 LAT WYBRANYCH SZKÓŁ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO ISPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI W WIEKU 8-10 LAT WYBRANYCH SZKÓŁ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO ISPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI W WIEKU 8-10 LAT WYBRANYCH SZKÓŁ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Badania wszelkiego rodzaju sprawności organizmu jest rzeczą nader

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie

Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie tel. 602 349 181 e-mail: szczepan.wiecha@sportslab.pl www.sportslab.pl Imię Nazwisko: Bartłomiej Trela Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie (bieżnia mechaniczna) SŁOWNICZEK POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo