Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS"

Transkrypt

1 Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES OPERATOR SYSTEMS FOR ROLLER SHUTTERS PARK BARRIER SYSTEMS Instrukcja uruchomienia i zestawienie schematów ideowych ELECTRONIC CONTROL UNITS PRODUCT SERVICE ACCESSORIES

2 Polski / Strona 2

3 1. Spis treêci Rozdzia Strona 1. Spis treêci ObjaÊnienia symboli Rysunki do sterowania Control 144N / 145N Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Po àczenie sterowanie - nap d bramy Dynamic / Dynamic Dynamic Uruchomienie Ustawienie punktu odniesienia Dynamic i Dynamic Dynamic FU Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Przeglàd funkcji wskaêników Funkcje podstawowe nap du Rozszerzone funkcje nap du Pod àczanie i uruchomienie rozszerzeƒ Zdalne sterowanie Zewn trzne elementy obs ugi Pod àczenie zewn trznych elementów obs ugi z wtykami systemowymi Pod àczenie zewn trznych elementów obs ugi bez wtyczki systemowej Pod àczenie bramki Êwietlnej Przy àcze modu ów rozszerzeƒ dla wejêç sterowania Przy àcze modu ów rozszerzeƒ dla wyjêç sterowania Komunikaty osiàgni cia po o eƒ kraƒcowych (przekaênik) (art. nr ) Przy àcze Êwiate sygnalizacyjnych dla zamykania Przy àcze Êwiate sygnalizacyjnych dla funkcji regulacji pasa jazdy OÊwietlenie (przekaênik funkcji specjalnych) Za àcznik Schemat ideowy sterowania Control 144N (z nap dem bramy Dynamic) Schemat ideowy sterowania Control 145N (z nap dem bramy Dynamic) Numery b dów Instrukcja kontroli Dane techniczne...74 PL Polski / Strona 3

4 2. ObjaÊnienia symboli Ostro nie! Niebezpieczeƒstwo doznania obra eƒ! Tutaj podano istotne wskazówki bezpieczeƒstwa, które muszà byç przestrzegane w celu unikni cia zagro enia dla zdrowia. Uwaga! Zagro enie wystàpieniem szkód materialnych! Tutaj podano istotne wskazówki bezpieczeƒstwa, które muszà byç koniecznie przestrzegane w celu unikni cia wystàpienia szkód materialnych. Kontrola dzia ania: Po pod àczeniu i zaprogramowaniu wi kszoêci elementów obs ugi sterowanie mo e byç skontrolowane pod wzgl dem funkcjonowania. Jest to konieczne do szybkiego rozpoznawania b dów i oszcz dza czas przy ich wyszukiwaniu. Wskazówka / porada! Polski / Strona 4

5 2. ObjaÊnienia symboli Symbole sterowania, nap du, itd.: Praca, zasilanie sieciowe Czujnik pr dkoêci obrotowej Generowanie sygna u Do sterowania PL Zak ócenie Po o enie kraƒcowe OTW Po o enie kraƒcowe ZAM Ograniczenie si y Stop Zewn trzne elementy obs ugi Prze àcznik linowy Przewód po àczeniowy Ogranicznik najazdowy drzwi Automatyczne zamykanie OÊwietlenie Antena elektroniczna Bramka Êwietlna Nadajnik (fotoczujnik, bramka Êwietlna) Odbiornik (fotoczujnik, bramka Êwietlna) Zabezpieczenie domykania kraw dziowego Polski / Strona 5

6 3. Rysunki do sterowania Control 144N / 145N Schemat przeglàdowy otoczenia bramy: A Pola obs ugi w sterowaniu B Przy àcza w sterowaniu C Przy àcza w nap dzie bramy D Regulacja punktu odniesienia E Lokalne gniazdo wg normy CEE 16A F Przy àcze na skrzydle bramy Prze àcznik kluczykowy: 0 czerwony WY 1 niebieski ZA Kontrolki: 1. Bramka Êwietlna 2. Po o enie kraƒcowe OTW 3. Czasy zamykania 4. Po o enie kraƒcowe ZAM 5. Punkt odniesienia 6. Zak ócenie 7. Generowanie sygna u 8. Napi cie robocze 15. Test domykania kraw dziowego Rys. 1: Schemat przeglàdowy otoczenia bramy Rys. 2: Klawiatura foliowa i prze àcznik kluczykowy O 8 O 1 O 2 O 3 O 11 O 10 0 D C A B E F I Elementy obs ugi: 10. Przycisk PROGRAMOWANIE 11. Przycisk OTW 12. Przycisk ZAM 13. Przycisk STOP P O 7 O 6 O 5 O 4 O 12 Rys. 3: Pole obs ugi sterowania Polski / Strona 6

7 3. Rysunki do sterowania Control 144N / 145N P PL O 38 O 32 O O F4 O 6,3A O O 33 F3 6,3A F2 6,3A F1 125mA ON D OFF X32 X10 X20 X20a C O 32 O U V V W X30 X40 O 31 O 39 X3 L1 L2 L2 L3 N N X O 25 O 29 O 27 O 28 O 26 Rys. 4: Przy àcza sterowania Przy àcza wtykowe: 25. X30 Obwód pràdu spoczynkowego 26. X20a antena elektroniczna 27. X10 zewn trzne elementy obs ugi 28. X20 bramka Êwietlna 29. X40 czujnik pr dkoêci obrotowej 30. X31 Uk ad zabezpieczenia domykania kraw dzi OTW/ZAM 31. X5 klawiatura na pokrywie 32. X8bprzekaênik Êwiate sygnalizacyjnych 33. X8a przekaênik po o eƒ kraƒcowych 34. X8c przekaênik regulacji pasa jazdy 35. X8d przekaênik funkcji specjalnych 38. X5E p ytka przy àczy klawiszy Zaciski przy àczeniowe: 39. X2c zewn trzne elementy obs ugi Prze àcznik programowania: 36. S20 dzia anie bramek Êwietlnych 37. S20a dzia anie bramek Êwietlnych Polski / Strona 7

8 4. Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa Sterowanie mo e byç pod àczane i uruchamianie wy àcznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel specjalistyczny! Wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem specjalistycznym w rozumieniu niniejszego opisu sà osoby, które sà poinstruowane i nadzorowane przez elektryków i dzi ki temu sà w stanie rozpoznawaç zagro enia, które mogà byç spowodowane przez energi elektrycznà. Muszà oni poza tym posiadaç odpowiednie kwalifikacje, w szczególnoêci: znaç aktualne przepisy elektrotechniczne wykszta cenie w obs udze i konserwacji odpowiedniego wyposa enia bezpieczeƒstwa przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ostro nie! Przed okablowaniem nale y koniecznie wy àczyç sterowanie z zasilania sieciowego. Przestrzegaç miejscowe przepisy bezpieczeƒstwa! Uk adaç przewody sieciowe i sterowania koniecznie oddzielnie! Napi cie sterownicze 24 V DC. Ostro nie! Przed uruchomieniem sterowania nale y koniecznie upewniç si, e w zasi gu zagro enia dzia ania bramy nie znajdujà si osoby lub przedmioty, poniewa przy ró nych regulacjach nast puje ruch bramy! Wszystkie istniejàce urzàdzenia awaryjne nale y skontrolowaç przed uruchomieniem. Nap d mo e byç zamontowany wy àcznie przy zamkni tej bramie! U ytkownik bramy lub jego przedstawiciel muszà byç poinstruowani po uruchomieniu urzàdzenia o jego obs udze! Nie mo na wprowadzaç kabli od strony górnej sterowania. Ze wzgl dów technicznych brama porusza si po w àczeniu sterowania, po wciêni ciu elementów obs ugi, do po o enia kraƒcowego OTW. Polski / Strona 8

9 4. Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa Ostro nie! Uwaga przy instalowaniu wg klasy zabezpieczenia IP 65: Najpóêniej po uruchomieniu nale y zastàpiç wtykowe przy àcze sieciowe przez kabel mocowany na sta e! Nale y przy tym zastosowaç wielobiegunowe urzàdzenie wy àczajàce! PL Ostro nie! W razie nieprzestrzegania ostrze eƒ mogà wystàpiç niebezpieczeƒstwa doznania obra eƒ cielesnych lub wystàpienia szkód materialnych. Polski / Strona 9

10 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N 5.1 Po àczenie sterowanie - nap d bramy Wykonaç przy àcza w sterowaniu wed ug rysunków 5 lub Rys. 5: Przy àcza w sterowaniu Control 144N Rys. 7: Przy àcza w sterowaniu Control 145N Rys. 6: Schemat ideowy ze sterowaniem Control 144N Przy àcza w sterowaniu: 50. przewód ochronny 51. przewód zasilajàcy nap du 52. czujnik pr dkoêci obrotowej Legenda do schematów ideowych: ST1 sterowanie A1 nap d bramy Rys. 8: Schemat ideowy ze sterowaniem Control 145N Zaciski przy àczeniowe: X3 przewód zasilajàcy nap du X3a silnik Przy àcza wtykowe: X40 czujnik pr dkoêci obrotowej X41 czujnik pr dkoêci obrotowej Polski / Strona 10

11 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Dynamic / Dynamic Wykonaç przy àcza w nap dzie bramy wed ug rysunku 9. Przy àcza w nap dzie bramy 54. przewód ochronny 55. silnik 56. czujnik pr dkoêci obrotowej PL Dynamic Rys. 9: Przy àcza w nap dzie bramy Wykonaç przy àcza w nap dzie bramy wed ug rysunku 10. Przy àcza w nap dzie bramy 54. przewód ochronny 55. silnik 56. czujnik pr dkoêci obrotowej O 56 O 55 O 54 Rys. 10: Przy àcza w nap dzie bramy Polski / Strona 11

12 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Wskazówka: Sterowanie Control 144N/145N jest wyposa one w obwód pràdu spoczynkowego. Obwód pràdu spoczynkowego jest prowadzony przez gniazd X10, X30 i X31. JeÊli do gniazda nie sà pod àczone jakiekolwiek akcesoria, nale y wetknàç wtyczk zwarciowà. 5.2 Uruchomienie Wskazówka: Dotyczy Control 144N: Zwróciç uwag na wirujàce w prawo pole wirujàce! Po àczyç wtyczk sieciowà sterowania z miejscowym gniazdem wed ug normy CEE 16A. Zwróciç uwag na to, aby do gniazda by o pod àczone napi cie odpowiadajàce okreêleniu na tabliczce znamionowej sterowania i aby bezpiecznik odpowiada lokalnym przepisom. W razie pod àczenia na sta e wymagany jest g ówny wy àcznik wszystkich biegunów. Kontrola dzia ania Przy àcze sieciowe i okablowanie nap du: Uwaga! Przy opisanej poni ej regulacji zwróciç uwag na to, aby brama nigdy nie porusza a si ca kowicie do po o enia otwartego lub zamkni tego. Zatrzymaç bram co najmniej 50 cm przed osiàgni ciem mechanicznego po o enia kraƒcowego wciskajàc przycisk STOP. Polski / Strona 12

13 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Przesunàç bram r cznie do po owy drogi otwierania. W àczyç zasilanie sieciowe. - musi zapaliç si kontrolka NAPI CIE ROBOCZE. - > jeêli nie, patrz instrukcja kontroli, punkt 'brak napi cia'. PL Wcisnàç przycisk BRAMA OTW. - brama musi poruszyç si w kierunku otwierania. - > brama nie przesuwa si : patrz instrukcja kontroli, punkt 'brak reakcji po podaniu impulsu'. Kontrola dzia ania Obwód bezpieczeƒstwa: Uruchomiç oddzielnie ka dy element zabezpieczajàcy. - brama nie powinna teraz poruszaç si z uruchomieniem elektrycznym. -> jeêli jednak tak jest, skontrolowaç przy àcze elektryczne elementu bezpieczeƒstwa. Wy àczyç napi cie zasilajàce. Polski / Strona 13

14 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N 5.3 Ustawienie punktu odniesienia Wskazówka: Sterowanie mo na programowaç jedynie przy wa nym punkcie odniesienia. W tym celu przed programowaniem przesunàç bram za pomocà nap du elektrycznego w kierunku otwierania i zamykania Dynamic i Dynamic Dynamic : Przesunàç bram r cznie w mechaniczne po o enie kraƒcowe BRAMA ZAM. Dynamic : Zamontowaç szyn w po o eniu kraƒcowym BRAMA ZAM. Otworzyç przezroczystà pokryw na nap dzie bramy. Odblokowaç wrzeciono prze àczeniowe poprzez prze o enie czerwonej dêwigni (19) do przodu i wciêni cie wewn trznej tarczy zabieraka (20) ko a nap dzajàcego w kierunku wrzeciona (patrz rys. 11). Obracaç ko o rade kowe (21) tak d ugo w kierunku ruchu wskazówek zegara, a sanie prze àczeniowe (22) znajdà si ok. 5 mm przed Êci tym w lewo pierêcieniem oporowym wrzeciona prze àczeniowego (patrz rys. 11) ca. 5 mm Rys. 11: Ustawienie punktu odniesienia (po o enie kraƒcowe zamkni te) Polski / Strona 14

15 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Ponownie odblokowaç tarcz zabieraka i zabezpieczyç poprzez s yszalne zaskoczenie w zapadce dêwigni biegu ja owego. Brama musi byç teraz ca kowicie otworzona r cznie (Dynamic ). Obróciç teraz mniejszym ko em rade kowym (23) wrzeciono nastawcze, a sanie prze àczeniowe (22) uruchomià prze àcznik punktu odniesienia (24) (patrz rys. 12). Teraz obróciç mniejsze ko o rade kowe (23) jeszcze 2 obroty (Dynamic ) lub 5 obrotów (Dynamic ) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. PL Rys. 12: Ustawienie punktu odniesienia (po o enie kraƒcowe otwarte) Zamontowaç nast pnie przezroczystà pokryw. Przesunàç nap d elektrycznie w ustawione wst pnie po o enie kraƒcowe ZAM. Polski / Strona 15

16 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Dynamic FU Przesunàç bram r cznie w mechaniczne po o enie kraƒcowe BRAMA OTWARTA. Otworzyç pokryw obudowy na nap dzie bramy. Zwolniç blokad (Êruba motylkowa J) krzywki prze àczeniowej (B). Ustawiç krzywk prze àczeniowà (B) w taki sposób, aby prze àcznik punktu odniesienia (G) zosta uruchomiony jak pokazano na rysunku 13 (ustawienie H) (ok. 2 mm od punktu prze àczenia). Ponownie zablokowaç krzywk prze àczeniowà (B) poprzez dokr cenie Êruby motylkowej (J). Nast pnie zamontowaç pokryw obudowy. W àczyç napi cie sieciowe i wcisnàç przycisk BRAMA ZAM (12). Brama przesuwa si teraz w ustawione fabrycznie po o enie kraƒcowe BRAMA ZAM. Rys. 13: Ustawienie punkt odniesienia Polski / Strona 16

17 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6.1 Przeglàd funkcji wskaêników ObjaÊnienie symboli: PL dioda Êwiecàca WY dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Podczas normalnej eksploatacji na wyêwietlaczu wskazywane sà nast pujàce stany bramy: Funkcje wskaêników Po w àczeniu zasilania napi ciem sterowanie przeprowadza samoczynny test (na ok. 2 sekundy zapalà si wszystkie kontrolki). Patrz równie Stany bramy, strona 19. Sta e wciêni cie elementów obs ugi JeÊli Êwieci si kontrolka ZAK ÓCENIE (6), po krótkim wciêni ciu przycisku (10) sterowanie prze àcza si na tryb wskazania stanu (kontrolka 7 miga nieregularnie). Patrz równie Wskazania stanu, strona 20. Polski / Strona 17

18 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazówka: Numer b du wynika z dodania nieregularnie migajàcych kontrolek. Patrz równie 8.2 Numery b dów. Komunikaty o b dach JeÊli miga kontrolka ZAK ÓCENIE (6), po krótkim wciêni ciu przycisku (10) wskazany zostanie numer b du (kontrolki migajà nieregularnie - przyk ad: b àd 7). Pami ç b dów Pami ç b dów wskazuje ostatnie 5 komunikatów o b dach sterowania. Wcisnàç krótko przycisk. Wszystkie kontrolki w àczajà si w kolejnoêci 1-8. Sterowanie wskazuje aktualny b àd. Wcisnàç przycisk (12), aby wskazaƒ starsze b dy. Wcisnàç przycisk (11), aby wskazaç aktualny b àd. Wcisnàç przycisk, aby zakoƒczyç wskazanie pami ci b dów. Wszystkie kontrolki zgasnà w kolejnoêci 8-1. Polski / Strona 18

19 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazanie stanów bramy: Brama w po o eniu kraƒcowym OTW Brama w po o eniu poêrednim OTW PL Âwieci si Êwiat o sygnalizacyjne Miga Êwiat o sygnalizacyjne Brama w po o eniu kraƒcowym ZAM Brama w po o eniu poêrednim ZAM Brama przechodzi przez punkt odniesienia Trwa e wciêni cie elementu obs ugi Zak ócenie, aktualny komunikat o b dzie Uruchomione jest zdalne sterowanie Napi cie robocze Polski / Strona 19

20 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazania stanu: WciÊni ty przycisk IMPULS WciÊni ty przycisk OTW Uruchomione ZDK OTW WciÊni ty przycisk ZAM Uruchomione ZDK ZAM Uruchomiona bramka Êwietlna Przerwany obwód pràdu spoczynkowego Polski / Strona 20

21 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6.2 Funkcje podstawowe nap du Przebieg programowania: Wcisnàç przycisk przez okres d u szy ni 2 sekundy i nast pnie puêciç go. PL Nast pnie sterowanie zmienia swój stan do poziomu programowania funkcji podstawowych. Kontrolka 2 miga a wszystkie inne Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub, aby wskazaç aktualne ustawienie menu. Poprzez ponowne wciêni cie przycisków lub mo na dokonaç zmian w menu programowania. Za pomocà przycisku zapisywane sà aktualne wartoêci. Sterowanie przechodzi do kolejnego menu programowania. JeÊli wciêni ty zostanie przycisk, bez dokonania zmian przyciskami lub, nastàpi pomini cie menu programowania, a ustawienia zostanà zachowane. Po ostatnim menu programowania programowanie funkcji podstawowych nap du jest zakoƒczone, co objawia si wygaêni ciem wszystkich kontrolek w kolejnoêci 8-1. Polski / Strona 21

22 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Ogólne wskazówki do programowania sterowania Wskazówki do programowania: JeÊli sterowanie znajduje si w trybie programowania i w ciàgu 120 sekund nie wciêni to adnego z trzech przycisków programowania (,, ), programowanie zostanie przerwane a sterowanie przeskakuje z powrotem do stanu pracy. Wskazówka: Sterowanie mo e byç programowane tylko przy wa nym punkcie odniesienia. Przed programowaniem nale y przesunàç w tym celu bram elektrycznie raz w kierunku otwierania i zamykania. Wskazanie punktu odniesienia Nap d znajduje si nad punktem odniesienia: Miga kontrolka 5. Nap d znajduje si pod punktem odniesienia: Âwieci si kontrolka 5. Polski / Strona 22

23 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazanie ustawienia precyzyjnego Wcisnàç krótko przycisk lub, aby przestawiç po o enie bramy na precyzyjne. PL Kontrolka 7 miga na okres impulsu przycisków. Ustawianie po o eƒ Wskazówka: Sterowanie pracuje bez samoczynnego zatrzymania! Przesunàç bram w àdane po o enie przyciskami lub. Âwieci si kontrolka 7. Polski / Strona 23

24 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 1. Programowanie 'po o enia kraƒcowego OTW' Wskazówka: Przed programowaniem przy ustawionym punkcie odniesienia przesunàç bram jednokrotnie z nap dem elektrycznym w kierunku OTW i ZAM. Wcisnàç przycisk na ok. 2 sekundy i nast pnie puêciç go. Kontrolka 2 miga a wszystkie inne Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia kraƒcowego. Zapisaç po o enie kraƒcowe wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'po o enia poêredniego OTW'. Polski / Strona 24

25 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 2. Programowanie 'po o enia poêredniego OTW' Kontrolki 2 i 3 migajà a wszystkie pozosta e Êwiecà si : PL Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia poêredniego. Zapisaç po o enie poêrednie wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'po o enia poêredniego ZAM'. Polski / Strona 25

26 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 3. Programowanie 'po o enia poêredniego ZAM' Kontrolki 3 i 4 migajà a wszystkie pozosta e Êwiecà si : Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia poêredniego. Zapisaç po o enie poêrednie wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'po o enia kraƒcowego ZAM'. Polski / Strona 26

27 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 4. Programowanie 'po o enia kraƒcowego ZAM' Kontrolka 4 miga a wszystkie pozosta e Êwiecà si : PL Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia kraƒcowego. Zapisaç po o enie kraƒcowe wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'ograniczenia si y OTW'. Polski / Strona 27

28 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Uwaga! Nale y regularnie kontrolowaç sprawnoêç ograniczenia si y. 5. Programowanie 'ograniczenia si y OTW' Wskazówka: Ustawiç ograniczenie si y na mo liwie najczulszà wartoêç! Kontrolki 2 i 6 migajà, a wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu wskazania aktualnego ustawienia menu. Za pomocà przycisków lub mo na wyregulowaç ograniczenie si y w stopniach od 1 (wartoêç najczulsza) do 16. Stopieƒ 1 Stopieƒ 2 Stopieƒ 3... Stopieƒ 16 Kontrolka 1 miga Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 2 miga... Kontrolki 1 do 8 Êwiecà si Zapisaç ograniczenie si y wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'ograniczenia si y ZAM'. Polski / Strona 28

29 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6. Programowanie 'ograniczenia si y ZAM' Wskazówka: Ustawiç ograniczenie si y na mo liwie najczulszà wartoêç! PL Kontrolki 4 i 6 migajà, a wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu wskazania aktualnego ustawienia menu. Za pomocà przycisków lub mo na wyregulowaç ograniczenie si y w stopniach od 1 (wartoêç najczulsza) do 16. Stopieƒ 1 Stopieƒ 2 Stopieƒ 3... Stopieƒ 16 Kontrolka 1 miga Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 2 miga... Kontrolki 1 do 8 Êwiecà si Zapisaç ograniczenie si y wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'zdalnego sterowania'. Polski / Strona 29

30 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 7. Programowanie zdalnego sterowania Wskazówka: Mo na wczytaç do 5 ró nych kodowanych zdalnych sterowaƒ. Tabela: Przyporzàdkowanie funkcji miejsc pami ci Kontrolka Po o enia Centralne Funkcje Regulacja pasa poêrednie sterowanie Master jazdy 1 Impuls Impuls Impuls wyjazd 2 Impuls PÓ -OTW Impuls PÓ -OTW Impuls PÓ -OTW wjazd 3 Impuls PÓ -ZAM 4 OTW 5 ZAM Polski / Strona 30

31 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Kontrolka 7 miga a wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu wybrania pierwszego miejsca w pami ci. Kontrolki 7 i 1 migajà, wszystkie pozosta e Êwiecà si. PL Kilkakrotnym wciêni ciem przycisku mo na wybraç àdane miejsce w pami ci. Kontrolka 7 i kontrolka wybranego miejsca w pami ci migajà. Programowanie zdalnego sterowania (przyk ad Miejsca w pami ci 1): Wcisnàç przycisk. Kontrolka 7 miga, kontrolka 1 miga nieregularnie, wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç odpowiedni przycisk transpondera a kontrolka 7 zacznie szybko migaç. Sterowanie nauczy o si teraz kodu transpondera. Wcisnàç przycisk, aby zapisaç kod zdalnego sterowania. Kontrolka wybranego miejsca w pami ci gaênie. Sterowanie przechodzi na nast pne menu programowania dla kolejnego miejsca w pami ci. Kontrolki 7 i 2 migajà.... Polski / Strona 31

32 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Kasowanie programowania: (przyk ad Miejsca w pami ci 1): Wcisnàç przycisk. Kontrolka 7 miga, kontrolka 1 jest wy àczona, wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk, aby wykasowaç kod wybranego miejsca w pami ci. Sterowanie przechodzi na nast pne menu programowania dla kolejnego miejsca w pami ci. Kontrolki 7 i 2 migajà.... Zakoƒczenie programowania zdalnego sterowania: Wcisnàç przycisk po wskazaniu menu programowania dla piàtego miejsca w pami ci, aby zamknàç programowanie zdalnego sterowania. Sterowanie przechodzi teraz automatycznie do programowania 'RESET - powrót do ustawieƒ fabrycznych'. Polski / Strona 32

33 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 8. Programowanie 'RESET - powrót do ustawieƒ fabrycznych' Kontrolka 8 miga, wszystkie pozosta a Êwiecà si : PL Wcisnàç przycisk lub, aby wybraç funkcj Reset. Kontrolka 1 miga szybko, wybrana jest funkcja 'Brak reset'. Wszystkie zaprogramowane wartoêci sà zachowywane. Kontrolka 1 Êwieci si, wybrana jest funkcja 'Reset'. Wszystkie zaprogramowane wartoêci sà zmieniane na ustawienia fabryczne. Wcisnàç przycisk aby potwierdziç funkcj Reset. Wszystkie kontrolki gasnà w kolejnoêci 8-1. Programowanie jest zakoƒczone. Przy wybranej funkcji Reset sterowanie rozpoczyna prac ponownym startem, co objawia si zaêwieceniem si wszystkich kontrolek na okres 2 sekund. Sterowanie znajduje si w stanie pracy (w razie przerwania zasilania elektrycznego wszystkie ustawienia zostanà zachowane). Polski / Strona 33

34 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6.3 Rozszerzone funkcje nap du Przebieg programowania Wcisnàç przycisk ponad 10 sekund. Wskaênik wykonuje koƒcowe odliczanie, podczas którego w àczajà si kolejno wszystkie kontrolki od 8 do 1. JeÊli wszystkie 8 kontrolek Êwieci si stale, puêciç przycisk. Teraz sterowanie znajduje si na pierwszym poziomie rozszerzonych funkcji nap du, kontrolka 3 miga szybko, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Poprzez kolejne wciêni cie przycisku nast puje natychmiastowe przejêcie do nast pnego poziomu rozszerzonych funkcji nap du. Kontrolka wybranego poziomu miga szybko, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Polski / Strona 34

35 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania PrzejÊç za pomocà przycisków lub do pierwszego menu wybranego poziomu. Kontrolka 1 miga powoli, wszystkie pozosta e Êwiecà si. PL Po dalszym wciêni ciu przycisków lub nastàpi wskazanie aktualnego ustawienia wybranego menu. Za pomocà przycisków lub mo na dokonaç zmiany w wybranym menu programowania i zapisaç je przyciskiem. (JeÊli wciêni ty jest przycisk bez dokonania zmian przyciskami lub, ustawienie pozostaje niezmienione, sterowanie wskazuje ponownie wybrane menu). Sterowanie wskazuje ostatnio wybrane menu. Kontrolka wybranego menu miga, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Za pomocà przycisku wybrane zostaje nast pne menu aktualnego poziomu. Kontrolka wybranego menu miga, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Polski / Strona 35

36 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Po ostatnim menu programowania wybranego poziomu sterowanie przechodzi na wybrany poziom programowania. Kontrolka wybranego poziomu miga, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Za pomocà przycisku wybierany jest nast pny poziom programowania. Po ostatnim poziomie programowania, programowanie rozszerzonych funkcji nap du jest zakoƒczone, co objawia si wy àczeniem wszystkich kontrolek w kolejnoêci 8-1. Polski / Strona 36

37 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania PL Polski / Strona 37

38 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania ObjaÊnienie rozszerzonych funkcji nap du: Poziom programowania 3. poziom Automatyczne zamykanie Funkcje - czas otwarcia bramy - czas ostrzegania - czas ostrzegania rozruchu - przedwczesne zamykanie po przejechaniu bramki Êwietlnej - Êwiat a sygnalizacyjne 4. poziom Parametry - ogranicznik czasu biegu - samouczàcy si ogranicznik si y - czu oêç zadzia ania ogranicznika si y 6. poziom Tryby zmiany kierunku - ograniczenie si y OTW - ograniczenie si y ZAM - bramka Êwietlna OTW - bramka Êwietlna ZAM - zabezpieczenie domykania kraw dziowego OTW - zabezpieczenie domykania kraw dziowego ZAM 8. poziom Tryby pracy - samoczynne zatrzymanie OTW - samoczynne zatrzymanie ZAM - polecenia impulsowania - polecenia kierunkowe (przycisk OTW lub ZAM) - tryb funkcji specjalnych Polski / Strona 38

39 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania ObjaÊnienie Ustawienia fabryczne Czas otwarcia bramy przed jej ponownym, automatycznym zamkni ciem zamykanie nieaktywne PL Czas migania Êwiate sygnalizacyjnych przed ponownym, automatycznym zamkni ciem bramy Czas migania Êwiate sygnalizacyjnych przed ruchem bramy zamykanie nieaktywne 0 sekund Brama zamyka si albo po nastawionym czasie otwarcia bramy lub przedwczeênie po przejechaniu bramki Êwietlnej Dla trybu pracy Êwiate sygnalizacyjnych mo na wybraç pomi dzy miganiem lub Êwiat em ciàg ym Czas, po którym nap d wy àcza si bez osiàgni cia po o enia kraƒcowego Nauczony ogranicznik si y jest regulowany w zakresie od 1 do 16 stopni Czu oêç zadzia ania ogranicznika si y jest regulowana w stopniach nie miganie 55 sekund stopieƒ 4 stopieƒ 13 Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Nap d pracuje po starcie do wybranego wst pnie po o enia Nap d pracuje po starcie do wybranego wst pnie po o enia Aktywacja przycisku impulsowania przy pracujàcym nap dzie Aktywacja przycisku kierunku przy pracujàcym nap dzie zatrzymuje si zatrzymuje si brak d uga zmiana kierunku brak krótka zmiana kierunku za. za. wy. za. Po o enia poêrednie, centralne sterowanie, przycisk master, regulacja pasa jazdy po o enie poêrednie Polski / Strona 39

40 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania >10 sek. s Skrócona instrukcja programowania rozszerzonych funkcji nap du: PuÊciç! Menu 1: czas otwarcia bramy Menu 2: czas ostrzegania Poziom 3: Automatyczne zamykanie Patrz tabela: strona 44 / 45 Menu 3: ostrze enie rozruchu Menu 4: Przedwczesne zamkni cie - bramka Êwietlna Menu 5: Êwiat a sygnalizacyjne Polski / Strona 40

41 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Menu 1: ogranicznik czasu biegu PL Menu 2: samouczàcy si ogranicznik si y Poziom 4: Parametry Patrz tabela: strona 46 / 47 Menu 3: czu oêç zadzia ania ogranicznika si y Legenda: dioda Êwiecàca wy. dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Polski / Strona 41

42 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Skrócona instrukcja programowania rozszerzonych funkcji nap du: Menu 1: ograniczenie si y OTW Poziom 6: Tryby zmiany Menu 2: ograniczenie si y ZAM kierunku Patrz tabela: strona 48 Menu 3: bramka Êwietlna OTW Menu 4: bramka Êwietlna ZAM Menu 5: zabezpieczenie domykania kraw dziowego OTW Menu 6: zabezpieczenie domykania kraw dziowego ZAM Polski / Strona 42

43 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Polski / Strona 43 PL Poziom 8: Tryby pracy Patrz tabela: strona 49 Menu 2: samoczynne zatrzymanie ZAM Menu 1: samoczynne zatrzymanie OTW Menu 3: polecenia impulsowania Menu 4: polecenia kierunkowe Menu 5: tryb funkcji specjalnych

44 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Programowanie rozszerzonych funkcji nap du Poziom 3: Automatyczne zamykanie PRZYCISK Menu 1: Czas otwarcia bramy Zamykanie wy àczone sekund sekund sekund sekund sekund sekund Menu 2: Czas ostrzegania Zamykanie wy àczone sekund sekund sekund sekund sekund sekund PRZYCISK P Menu 3: Menu 4: Ostrze enie rozruchu sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund Przedwczesne zamykanie po przejechaniu bramki Êwietlnej NIE TAK Menu 5: Âwiat a sygnalizacyjne Êwiecà si migajà Legenda: dioda Êwiecàca wy. dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Polski / Strona 44

45 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazówka: Przy uruchomieniu automatycznego zamykania nale y pod àczyç bramk Êwietlnà. W przeciwnym wypadku automatyczne zamykanie nie jest mo liwe. PL PRZYCISK sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund 7 sekund wyposa enie fabryczne niemo liwe Polski / Strona 45

46 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Programowanie rozszerzonych funkcji nap du Poziom 4: Parametry PRZYCISK Menu 1: Ogranicznik czasu biegu sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund PRZYCISK P Menu 2: Menu 3: Samouczàcy si ogranicznik si y Czu oêç zadzia ania ogranicznika si y Legenda: dioda Êwiecàca wy. dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Polski / Strona 46

C 14 / C 15. Instrukcja uruchomienia i podr cznik schematów ideowych Sterowanie bramà przemys owà. Prosimy o staranne przechowywanie.

C 14 / C 15. Instrukcja uruchomienia i podr cznik schematów ideowych Sterowanie bramà przemys owà. Prosimy o staranne przechowywanie. C 4 / C 5 PL Instrukcja uruchomienia i podr cznik schematów ideowych Sterowanie bramà przemys owà Prosimy o staranne przechowywanie. . Spis treêci Rozdzia Strona. Spis treêci. ObjaÊnienia symboli 3 3.

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

Comfort 500 S. Nap d wrzecionowy bramy obrotowej Instrukcja monta u

Comfort 500 S. Nap d wrzecionowy bramy obrotowej Instrukcja monta u Comfort 500 S Nap d wrzecionowy bramy obrotowej Instrukcja monta u O 1 Przeglàd - nap d wrzecionowy bramy obrotowej O E O A O F a e f O B b O C c O D d g Tabela 1: Wymiary nap du a b c d e f g Wersja 'normalna'

Bardziej szczegółowo

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Control 22 / 23 Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Rysunki dla układu sterowania Control 22 / 23 C B D A A B C D E Klawiatura foliowa Przyłącza układu sterowania w motoreduktorze Wyłącznik krańcowy

Bardziej szczegółowo

Control 144/145. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144/145. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144/145 Sterowanie do przemys owyc bram sementowyc PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS FOR

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

Comfort 510 S PL. Instrukcja monta u i obs ugi Nap d wrzecionowy bramy obrotowej. Prosz starannie przechowywaç.

Comfort 510 S PL. Instrukcja monta u i obs ugi Nap d wrzecionowy bramy obrotowej. Prosz starannie przechowywaç. Comfort 510 S PL Instrukcja monta u i obs ugi Nap d wrzecionowy bramy obrotowej Prosz starannie przechowywaç. 2 Comfort 510 S Polski Instrukcja monta u i obs ugi............... O 1 - O 14 Sterowanie elektroniczne:

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

elero z nastawionym zegarem TempoTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero z nastawionym zegarem TempoTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! TempoTec elero z nastawionym zegarem Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309021 Nr. 18 100.3101/0604

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus Nr

VarioTel Plus Nr VarioTel Plus Nr. 28 250.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VarioTel Plus-10 Nr

VarioTel Plus-10 Nr VarioTel Plus-10 Nr. 28 230.0001 elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl 309407 00 Nr. 18 110.0001/0604 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolSmart-868

Nap d do rolet RolSmart-868 PL Nap d do rolet RolSmart-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wbudowaniu nap du niniejszà instrukcj monta u nale y elektrykowi przymocowaç do kabla. Funkcje urzàdzenia: Ochrona zas ony (wy àczenie momentu

Bardziej szczegółowo

UniTec-868 Nr

UniTec-868 Nr UniTec-868 Nr. 28 330.0001 elero elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! 309401 Nr. 18 100.6701/0505 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

Nap d do rolet RolTop-868

Nap d do rolet RolTop-868 PL Nap d do rolet RolTop-868 Instrukcje nalezy zachowac! Po wmontowaniu nap du rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Funkcje urzàdzenia:

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj!

elero SoloTel Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! SoloTel elero Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç niniejszà instrukcj! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 Spis treêci

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet RolSmart M-K

S S. Nap d do rolet RolSmart M-K PL Nap d do rolet RolSmart M-K Instrukcje nalezy zachowac! Po wmontowaniu nap du rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Funkcje urzàdzenia:

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp 12 videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp Witamy w us udze videostrada tp Gratulujemy wyboru us ugi videostrada tp! Videostrada tp to nowoczesna telewizja cyfrowa. Nie musisz kupowaç dodatkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet RolTop

S S. Nap d do rolet RolTop PL Nap d do rolet RolTop Instrukcje nalezy zachowac! Po wmontowaniu nap du rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Funkcje urzàdzenia:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe bez sprężyn

Bramy segmentowe bez sprężyn Informacje Bramy 9 10 1 3 8 4 5 7 7 6 6 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd Sterowanie 3 Przewody 4 Wtyczka CEE lub Schuko 5 Przewód spiralny z puszką 6 Fotoczujniki, np. typ M 7 Fotokomórka, np.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i regulacji Nap dy wk adane IPSO

Instrukcja monta u i regulacji Nap dy wk adane IPSO Wa na wskazówka: Prosimy bezwzgl dnie przestrzegaç poni szej wskazówki: Zespó nap dowy IPSO zosta opracowany specjalnie do rolet po àczonych z ramà okiennà. Dla zagwarantowania bezpiecznej pracy silnika

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco/B-868. Monta. Funkcje urzàdzenia: Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Optymalne wykorzystanie sygna u radiowego

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco/B-868. Monta. Funkcje urzàdzenia: Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Optymalne wykorzystanie sygna u radiowego PL Nap d do rolet i markiz VariEco/B868 Nale y zachowaç niniejszà instrukcj Po zakoƒczeniu monta u nale y przymocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Funkcje urzàdzenia: Nap d z wy àcznikiem kraƒcowym wrzecionowym

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A SERIA Funkcje.02.03.04 Przekaênik czasowy Przekaênik czasowy montowany do gniazd serii 94 2, 3 lub 4 zestyki przełàczne 7 zakresów czasowych od 0.05s do 100h

Bardziej szczegółowo

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W Seria - Czujnik ruchu na podczerwieƒ 10 A SERIA Funkcje Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Regulowana czułoêç załàczenia Regulowany czas działania Obracana podstawa - regulacja

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Napęd ze sterowaniem zewnętrznym Napęd ze sterowaniem zintegrowanym (na ilustracji: obsługa Totmann)

Napęd ze sterowaniem zewnętrznym Napęd ze sterowaniem zintegrowanym (na ilustracji: obsługa Totmann) Informacje Bramy Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 8 2 7 5 7 4 6 6 Napęd ze sterowaniem zintegrowanym (na ilustracji: obsługa Totmann) 1 2 4 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd 2 Sterowanie Przewody

Bardziej szczegółowo

TSDW1CO TSDW2CO. TERMINA 610_612 top2_pl.qxd :45 Uhr Seite 1 GB D F N PL RO. Instrukcja monta u i obs ugi Zegar sterujàcy TSDW1CO TSDW2CO

TSDW1CO TSDW2CO. TERMINA 610_612 top2_pl.qxd :45 Uhr Seite 1 GB D F N PL RO. Instrukcja monta u i obs ugi Zegar sterujàcy TSDW1CO TSDW2CO 2 2 TERMINA 610_612 top2_pl.qxd 20.03.2012 7:45 Uhr Seite 1 309519 TSDW1CO TSDW2CO 167379 167380 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0 6 12 18 24 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W Seria - Czujnik ruchu na podczerwieƒ 10 A SERIA Funkcje Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Regulowana czułoêç załàczenia Regulowany czas działania Obracana podstawa - regulacja

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W Funkcje Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Regulowana czułoêç załàczenia Regulowany czas działania Obracana podstawa - regulacja obszaru detekcji Szeroki kàt widzenia 18.01

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/

ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/ ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl 51 Wszystkie wyroby standardowo w kolorze bia ym - RAL 9010. Odst pstwa od koloru standardowego zaznaczone sà

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania.

Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. PL INSTRUKCJA OBSºUGI Automat spawalniczy na goråce powietrze Przed uruchomieniem urzådzenia naleωy dok adnie przeczytaç instrukcj obs ugi oraz zachowaç jå dla póωniejszego uωytkowania. ZASTOSOWANIE Automat

Bardziej szczegółowo