Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS"

Transkrypt

1 Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES OPERATOR SYSTEMS FOR ROLLER SHUTTERS PARK BARRIER SYSTEMS Instrukcja uruchomienia i zestawienie schematów ideowych ELECTRONIC CONTROL UNITS PRODUCT SERVICE ACCESSORIES

2 Polski / Strona 2

3 1. Spis treêci Rozdzia Strona 1. Spis treêci ObjaÊnienia symboli Rysunki do sterowania Control 144N / 145N Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Po àczenie sterowanie - nap d bramy Dynamic / Dynamic Dynamic Uruchomienie Ustawienie punktu odniesienia Dynamic i Dynamic Dynamic FU Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Przeglàd funkcji wskaêników Funkcje podstawowe nap du Rozszerzone funkcje nap du Pod àczanie i uruchomienie rozszerzeƒ Zdalne sterowanie Zewn trzne elementy obs ugi Pod àczenie zewn trznych elementów obs ugi z wtykami systemowymi Pod àczenie zewn trznych elementów obs ugi bez wtyczki systemowej Pod àczenie bramki Êwietlnej Przy àcze modu ów rozszerzeƒ dla wejêç sterowania Przy àcze modu ów rozszerzeƒ dla wyjêç sterowania Komunikaty osiàgni cia po o eƒ kraƒcowych (przekaênik) (art. nr ) Przy àcze Êwiate sygnalizacyjnych dla zamykania Przy àcze Êwiate sygnalizacyjnych dla funkcji regulacji pasa jazdy OÊwietlenie (przekaênik funkcji specjalnych) Za àcznik Schemat ideowy sterowania Control 144N (z nap dem bramy Dynamic) Schemat ideowy sterowania Control 145N (z nap dem bramy Dynamic) Numery b dów Instrukcja kontroli Dane techniczne...74 PL Polski / Strona 3

4 2. ObjaÊnienia symboli Ostro nie! Niebezpieczeƒstwo doznania obra eƒ! Tutaj podano istotne wskazówki bezpieczeƒstwa, które muszà byç przestrzegane w celu unikni cia zagro enia dla zdrowia. Uwaga! Zagro enie wystàpieniem szkód materialnych! Tutaj podano istotne wskazówki bezpieczeƒstwa, które muszà byç koniecznie przestrzegane w celu unikni cia wystàpienia szkód materialnych. Kontrola dzia ania: Po pod àczeniu i zaprogramowaniu wi kszoêci elementów obs ugi sterowanie mo e byç skontrolowane pod wzgl dem funkcjonowania. Jest to konieczne do szybkiego rozpoznawania b dów i oszcz dza czas przy ich wyszukiwaniu. Wskazówka / porada! Polski / Strona 4

5 2. ObjaÊnienia symboli Symbole sterowania, nap du, itd.: Praca, zasilanie sieciowe Czujnik pr dkoêci obrotowej Generowanie sygna u Do sterowania PL Zak ócenie Po o enie kraƒcowe OTW Po o enie kraƒcowe ZAM Ograniczenie si y Stop Zewn trzne elementy obs ugi Prze àcznik linowy Przewód po àczeniowy Ogranicznik najazdowy drzwi Automatyczne zamykanie OÊwietlenie Antena elektroniczna Bramka Êwietlna Nadajnik (fotoczujnik, bramka Êwietlna) Odbiornik (fotoczujnik, bramka Êwietlna) Zabezpieczenie domykania kraw dziowego Polski / Strona 5

6 3. Rysunki do sterowania Control 144N / 145N Schemat przeglàdowy otoczenia bramy: A Pola obs ugi w sterowaniu B Przy àcza w sterowaniu C Przy àcza w nap dzie bramy D Regulacja punktu odniesienia E Lokalne gniazdo wg normy CEE 16A F Przy àcze na skrzydle bramy Prze àcznik kluczykowy: 0 czerwony WY 1 niebieski ZA Kontrolki: 1. Bramka Êwietlna 2. Po o enie kraƒcowe OTW 3. Czasy zamykania 4. Po o enie kraƒcowe ZAM 5. Punkt odniesienia 6. Zak ócenie 7. Generowanie sygna u 8. Napi cie robocze 15. Test domykania kraw dziowego Rys. 1: Schemat przeglàdowy otoczenia bramy Rys. 2: Klawiatura foliowa i prze àcznik kluczykowy O 8 O 1 O 2 O 3 O 11 O 10 0 D C A B E F I Elementy obs ugi: 10. Przycisk PROGRAMOWANIE 11. Przycisk OTW 12. Przycisk ZAM 13. Przycisk STOP P O 7 O 6 O 5 O 4 O 12 Rys. 3: Pole obs ugi sterowania Polski / Strona 6

7 3. Rysunki do sterowania Control 144N / 145N P PL O 38 O 32 O O F4 O 6,3A O O 33 F3 6,3A F2 6,3A F1 125mA ON D OFF X32 X10 X20 X20a C O 32 O U V V W X30 X40 O 31 O 39 X3 L1 L2 L2 L3 N N X O 25 O 29 O 27 O 28 O 26 Rys. 4: Przy àcza sterowania Przy àcza wtykowe: 25. X30 Obwód pràdu spoczynkowego 26. X20a antena elektroniczna 27. X10 zewn trzne elementy obs ugi 28. X20 bramka Êwietlna 29. X40 czujnik pr dkoêci obrotowej 30. X31 Uk ad zabezpieczenia domykania kraw dzi OTW/ZAM 31. X5 klawiatura na pokrywie 32. X8bprzekaênik Êwiate sygnalizacyjnych 33. X8a przekaênik po o eƒ kraƒcowych 34. X8c przekaênik regulacji pasa jazdy 35. X8d przekaênik funkcji specjalnych 38. X5E p ytka przy àczy klawiszy Zaciski przy àczeniowe: 39. X2c zewn trzne elementy obs ugi Prze àcznik programowania: 36. S20 dzia anie bramek Êwietlnych 37. S20a dzia anie bramek Êwietlnych Polski / Strona 7

8 4. Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa Sterowanie mo e byç pod àczane i uruchamianie wy àcznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel specjalistyczny! Wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem specjalistycznym w rozumieniu niniejszego opisu sà osoby, które sà poinstruowane i nadzorowane przez elektryków i dzi ki temu sà w stanie rozpoznawaç zagro enia, które mogà byç spowodowane przez energi elektrycznà. Muszà oni poza tym posiadaç odpowiednie kwalifikacje, w szczególnoêci: znaç aktualne przepisy elektrotechniczne wykszta cenie w obs udze i konserwacji odpowiedniego wyposa enia bezpieczeƒstwa przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ostro nie! Przed okablowaniem nale y koniecznie wy àczyç sterowanie z zasilania sieciowego. Przestrzegaç miejscowe przepisy bezpieczeƒstwa! Uk adaç przewody sieciowe i sterowania koniecznie oddzielnie! Napi cie sterownicze 24 V DC. Ostro nie! Przed uruchomieniem sterowania nale y koniecznie upewniç si, e w zasi gu zagro enia dzia ania bramy nie znajdujà si osoby lub przedmioty, poniewa przy ró nych regulacjach nast puje ruch bramy! Wszystkie istniejàce urzàdzenia awaryjne nale y skontrolowaç przed uruchomieniem. Nap d mo e byç zamontowany wy àcznie przy zamkni tej bramie! U ytkownik bramy lub jego przedstawiciel muszà byç poinstruowani po uruchomieniu urzàdzenia o jego obs udze! Nie mo na wprowadzaç kabli od strony górnej sterowania. Ze wzgl dów technicznych brama porusza si po w àczeniu sterowania, po wciêni ciu elementów obs ugi, do po o enia kraƒcowego OTW. Polski / Strona 8

9 4. Istotne wskazówki bezpieczeƒstwa Ostro nie! Uwaga przy instalowaniu wg klasy zabezpieczenia IP 65: Najpóêniej po uruchomieniu nale y zastàpiç wtykowe przy àcze sieciowe przez kabel mocowany na sta e! Nale y przy tym zastosowaç wielobiegunowe urzàdzenie wy àczajàce! PL Ostro nie! W razie nieprzestrzegania ostrze eƒ mogà wystàpiç niebezpieczeƒstwa doznania obra eƒ cielesnych lub wystàpienia szkód materialnych. Polski / Strona 9

10 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N 5.1 Po àczenie sterowanie - nap d bramy Wykonaç przy àcza w sterowaniu wed ug rysunków 5 lub Rys. 5: Przy àcza w sterowaniu Control 144N Rys. 7: Przy àcza w sterowaniu Control 145N Rys. 6: Schemat ideowy ze sterowaniem Control 144N Przy àcza w sterowaniu: 50. przewód ochronny 51. przewód zasilajàcy nap du 52. czujnik pr dkoêci obrotowej Legenda do schematów ideowych: ST1 sterowanie A1 nap d bramy Rys. 8: Schemat ideowy ze sterowaniem Control 145N Zaciski przy àczeniowe: X3 przewód zasilajàcy nap du X3a silnik Przy àcza wtykowe: X40 czujnik pr dkoêci obrotowej X41 czujnik pr dkoêci obrotowej Polski / Strona 10

11 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Dynamic / Dynamic Wykonaç przy àcza w nap dzie bramy wed ug rysunku 9. Przy àcza w nap dzie bramy 54. przewód ochronny 55. silnik 56. czujnik pr dkoêci obrotowej PL Dynamic Rys. 9: Przy àcza w nap dzie bramy Wykonaç przy àcza w nap dzie bramy wed ug rysunku 10. Przy àcza w nap dzie bramy 54. przewód ochronny 55. silnik 56. czujnik pr dkoêci obrotowej O 56 O 55 O 54 Rys. 10: Przy àcza w nap dzie bramy Polski / Strona 11

12 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Wskazówka: Sterowanie Control 144N/145N jest wyposa one w obwód pràdu spoczynkowego. Obwód pràdu spoczynkowego jest prowadzony przez gniazd X10, X30 i X31. JeÊli do gniazda nie sà pod àczone jakiekolwiek akcesoria, nale y wetknàç wtyczk zwarciowà. 5.2 Uruchomienie Wskazówka: Dotyczy Control 144N: Zwróciç uwag na wirujàce w prawo pole wirujàce! Po àczyç wtyczk sieciowà sterowania z miejscowym gniazdem wed ug normy CEE 16A. Zwróciç uwag na to, aby do gniazda by o pod àczone napi cie odpowiadajàce okreêleniu na tabliczce znamionowej sterowania i aby bezpiecznik odpowiada lokalnym przepisom. W razie pod àczenia na sta e wymagany jest g ówny wy àcznik wszystkich biegunów. Kontrola dzia ania Przy àcze sieciowe i okablowanie nap du: Uwaga! Przy opisanej poni ej regulacji zwróciç uwag na to, aby brama nigdy nie porusza a si ca kowicie do po o enia otwartego lub zamkni tego. Zatrzymaç bram co najmniej 50 cm przed osiàgni ciem mechanicznego po o enia kraƒcowego wciskajàc przycisk STOP. Polski / Strona 12

13 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Przesunàç bram r cznie do po owy drogi otwierania. W àczyç zasilanie sieciowe. - musi zapaliç si kontrolka NAPI CIE ROBOCZE. - > jeêli nie, patrz instrukcja kontroli, punkt 'brak napi cia'. PL Wcisnàç przycisk BRAMA OTW. - brama musi poruszyç si w kierunku otwierania. - > brama nie przesuwa si : patrz instrukcja kontroli, punkt 'brak reakcji po podaniu impulsu'. Kontrola dzia ania Obwód bezpieczeƒstwa: Uruchomiç oddzielnie ka dy element zabezpieczajàcy. - brama nie powinna teraz poruszaç si z uruchomieniem elektrycznym. -> jeêli jednak tak jest, skontrolowaç przy àcze elektryczne elementu bezpieczeƒstwa. Wy àczyç napi cie zasilajàce. Polski / Strona 13

14 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N 5.3 Ustawienie punktu odniesienia Wskazówka: Sterowanie mo na programowaç jedynie przy wa nym punkcie odniesienia. W tym celu przed programowaniem przesunàç bram za pomocà nap du elektrycznego w kierunku otwierania i zamykania Dynamic i Dynamic Dynamic : Przesunàç bram r cznie w mechaniczne po o enie kraƒcowe BRAMA ZAM. Dynamic : Zamontowaç szyn w po o eniu kraƒcowym BRAMA ZAM. Otworzyç przezroczystà pokryw na nap dzie bramy. Odblokowaç wrzeciono prze àczeniowe poprzez prze o enie czerwonej dêwigni (19) do przodu i wciêni cie wewn trznej tarczy zabieraka (20) ko a nap dzajàcego w kierunku wrzeciona (patrz rys. 11). Obracaç ko o rade kowe (21) tak d ugo w kierunku ruchu wskazówek zegara, a sanie prze àczeniowe (22) znajdà si ok. 5 mm przed Êci tym w lewo pierêcieniem oporowym wrzeciona prze àczeniowego (patrz rys. 11) ca. 5 mm Rys. 11: Ustawienie punktu odniesienia (po o enie kraƒcowe zamkni te) Polski / Strona 14

15 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Ponownie odblokowaç tarcz zabieraka i zabezpieczyç poprzez s yszalne zaskoczenie w zapadce dêwigni biegu ja owego. Brama musi byç teraz ca kowicie otworzona r cznie (Dynamic ). Obróciç teraz mniejszym ko em rade kowym (23) wrzeciono nastawcze, a sanie prze àczeniowe (22) uruchomià prze àcznik punktu odniesienia (24) (patrz rys. 12). Teraz obróciç mniejsze ko o rade kowe (23) jeszcze 2 obroty (Dynamic ) lub 5 obrotów (Dynamic ) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. PL Rys. 12: Ustawienie punktu odniesienia (po o enie kraƒcowe otwarte) Zamontowaç nast pnie przezroczystà pokryw. Przesunàç nap d elektrycznie w ustawione wst pnie po o enie kraƒcowe ZAM. Polski / Strona 15

16 5. Uruchomienie sterowania Control 144N / 145N Dynamic FU Przesunàç bram r cznie w mechaniczne po o enie kraƒcowe BRAMA OTWARTA. Otworzyç pokryw obudowy na nap dzie bramy. Zwolniç blokad (Êruba motylkowa J) krzywki prze àczeniowej (B). Ustawiç krzywk prze àczeniowà (B) w taki sposób, aby prze àcznik punktu odniesienia (G) zosta uruchomiony jak pokazano na rysunku 13 (ustawienie H) (ok. 2 mm od punktu prze àczenia). Ponownie zablokowaç krzywk prze àczeniowà (B) poprzez dokr cenie Êruby motylkowej (J). Nast pnie zamontowaç pokryw obudowy. W àczyç napi cie sieciowe i wcisnàç przycisk BRAMA ZAM (12). Brama przesuwa si teraz w ustawione fabrycznie po o enie kraƒcowe BRAMA ZAM. Rys. 13: Ustawienie punkt odniesienia Polski / Strona 16

17 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6.1 Przeglàd funkcji wskaêników ObjaÊnienie symboli: PL dioda Êwiecàca WY dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Podczas normalnej eksploatacji na wyêwietlaczu wskazywane sà nast pujàce stany bramy: Funkcje wskaêników Po w àczeniu zasilania napi ciem sterowanie przeprowadza samoczynny test (na ok. 2 sekundy zapalà si wszystkie kontrolki). Patrz równie Stany bramy, strona 19. Sta e wciêni cie elementów obs ugi JeÊli Êwieci si kontrolka ZAK ÓCENIE (6), po krótkim wciêni ciu przycisku (10) sterowanie prze àcza si na tryb wskazania stanu (kontrolka 7 miga nieregularnie). Patrz równie Wskazania stanu, strona 20. Polski / Strona 17

18 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazówka: Numer b du wynika z dodania nieregularnie migajàcych kontrolek. Patrz równie 8.2 Numery b dów. Komunikaty o b dach JeÊli miga kontrolka ZAK ÓCENIE (6), po krótkim wciêni ciu przycisku (10) wskazany zostanie numer b du (kontrolki migajà nieregularnie - przyk ad: b àd 7). Pami ç b dów Pami ç b dów wskazuje ostatnie 5 komunikatów o b dach sterowania. Wcisnàç krótko przycisk. Wszystkie kontrolki w àczajà si w kolejnoêci 1-8. Sterowanie wskazuje aktualny b àd. Wcisnàç przycisk (12), aby wskazaƒ starsze b dy. Wcisnàç przycisk (11), aby wskazaç aktualny b àd. Wcisnàç przycisk, aby zakoƒczyç wskazanie pami ci b dów. Wszystkie kontrolki zgasnà w kolejnoêci 8-1. Polski / Strona 18

19 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazanie stanów bramy: Brama w po o eniu kraƒcowym OTW Brama w po o eniu poêrednim OTW PL Âwieci si Êwiat o sygnalizacyjne Miga Êwiat o sygnalizacyjne Brama w po o eniu kraƒcowym ZAM Brama w po o eniu poêrednim ZAM Brama przechodzi przez punkt odniesienia Trwa e wciêni cie elementu obs ugi Zak ócenie, aktualny komunikat o b dzie Uruchomione jest zdalne sterowanie Napi cie robocze Polski / Strona 19

20 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazania stanu: WciÊni ty przycisk IMPULS WciÊni ty przycisk OTW Uruchomione ZDK OTW WciÊni ty przycisk ZAM Uruchomione ZDK ZAM Uruchomiona bramka Êwietlna Przerwany obwód pràdu spoczynkowego Polski / Strona 20

21 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6.2 Funkcje podstawowe nap du Przebieg programowania: Wcisnàç przycisk przez okres d u szy ni 2 sekundy i nast pnie puêciç go. PL Nast pnie sterowanie zmienia swój stan do poziomu programowania funkcji podstawowych. Kontrolka 2 miga a wszystkie inne Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub, aby wskazaç aktualne ustawienie menu. Poprzez ponowne wciêni cie przycisków lub mo na dokonaç zmian w menu programowania. Za pomocà przycisku zapisywane sà aktualne wartoêci. Sterowanie przechodzi do kolejnego menu programowania. JeÊli wciêni ty zostanie przycisk, bez dokonania zmian przyciskami lub, nastàpi pomini cie menu programowania, a ustawienia zostanà zachowane. Po ostatnim menu programowania programowanie funkcji podstawowych nap du jest zakoƒczone, co objawia si wygaêni ciem wszystkich kontrolek w kolejnoêci 8-1. Polski / Strona 21

22 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Ogólne wskazówki do programowania sterowania Wskazówki do programowania: JeÊli sterowanie znajduje si w trybie programowania i w ciàgu 120 sekund nie wciêni to adnego z trzech przycisków programowania (,, ), programowanie zostanie przerwane a sterowanie przeskakuje z powrotem do stanu pracy. Wskazówka: Sterowanie mo e byç programowane tylko przy wa nym punkcie odniesienia. Przed programowaniem nale y przesunàç w tym celu bram elektrycznie raz w kierunku otwierania i zamykania. Wskazanie punktu odniesienia Nap d znajduje si nad punktem odniesienia: Miga kontrolka 5. Nap d znajduje si pod punktem odniesienia: Âwieci si kontrolka 5. Polski / Strona 22

23 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazanie ustawienia precyzyjnego Wcisnàç krótko przycisk lub, aby przestawiç po o enie bramy na precyzyjne. PL Kontrolka 7 miga na okres impulsu przycisków. Ustawianie po o eƒ Wskazówka: Sterowanie pracuje bez samoczynnego zatrzymania! Przesunàç bram w àdane po o enie przyciskami lub. Âwieci si kontrolka 7. Polski / Strona 23

24 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 1. Programowanie 'po o enia kraƒcowego OTW' Wskazówka: Przed programowaniem przy ustawionym punkcie odniesienia przesunàç bram jednokrotnie z nap dem elektrycznym w kierunku OTW i ZAM. Wcisnàç przycisk na ok. 2 sekundy i nast pnie puêciç go. Kontrolka 2 miga a wszystkie inne Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia kraƒcowego. Zapisaç po o enie kraƒcowe wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'po o enia poêredniego OTW'. Polski / Strona 24

25 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 2. Programowanie 'po o enia poêredniego OTW' Kontrolki 2 i 3 migajà a wszystkie pozosta e Êwiecà si : PL Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia poêredniego. Zapisaç po o enie poêrednie wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'po o enia poêredniego ZAM'. Polski / Strona 25

26 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 3. Programowanie 'po o enia poêredniego ZAM' Kontrolki 3 i 4 migajà a wszystkie pozosta e Êwiecà si : Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia poêredniego. Zapisaç po o enie poêrednie wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'po o enia kraƒcowego ZAM'. Polski / Strona 26

27 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 4. Programowanie 'po o enia kraƒcowego ZAM' Kontrolka 4 miga a wszystkie pozosta e Êwiecà si : PL Wcisnàç przycisk lub w celu ustawienia po o enia kraƒcowego. Zapisaç po o enie kraƒcowe wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'ograniczenia si y OTW'. Polski / Strona 27

28 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Uwaga! Nale y regularnie kontrolowaç sprawnoêç ograniczenia si y. 5. Programowanie 'ograniczenia si y OTW' Wskazówka: Ustawiç ograniczenie si y na mo liwie najczulszà wartoêç! Kontrolki 2 i 6 migajà, a wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu wskazania aktualnego ustawienia menu. Za pomocà przycisków lub mo na wyregulowaç ograniczenie si y w stopniach od 1 (wartoêç najczulsza) do 16. Stopieƒ 1 Stopieƒ 2 Stopieƒ 3... Stopieƒ 16 Kontrolka 1 miga Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 2 miga... Kontrolki 1 do 8 Êwiecà si Zapisaç ograniczenie si y wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'ograniczenia si y ZAM'. Polski / Strona 28

29 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6. Programowanie 'ograniczenia si y ZAM' Wskazówka: Ustawiç ograniczenie si y na mo liwie najczulszà wartoêç! PL Kontrolki 4 i 6 migajà, a wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu wskazania aktualnego ustawienia menu. Za pomocà przycisków lub mo na wyregulowaç ograniczenie si y w stopniach od 1 (wartoêç najczulsza) do 16. Stopieƒ 1 Stopieƒ 2 Stopieƒ 3... Stopieƒ 16 Kontrolka 1 miga Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 1 Êwieci si Kontrolka 2 miga... Kontrolki 1 do 8 Êwiecà si Zapisaç ograniczenie si y wciêni ciem przycisku. Sterowanie przechodzi automatycznie do programowania 'zdalnego sterowania'. Polski / Strona 29

30 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 7. Programowanie zdalnego sterowania Wskazówka: Mo na wczytaç do 5 ró nych kodowanych zdalnych sterowaƒ. Tabela: Przyporzàdkowanie funkcji miejsc pami ci Kontrolka Po o enia Centralne Funkcje Regulacja pasa poêrednie sterowanie Master jazdy 1 Impuls Impuls Impuls wyjazd 2 Impuls PÓ -OTW Impuls PÓ -OTW Impuls PÓ -OTW wjazd 3 Impuls PÓ -ZAM 4 OTW 5 ZAM Polski / Strona 30

31 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Kontrolka 7 miga a wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk lub w celu wybrania pierwszego miejsca w pami ci. Kontrolki 7 i 1 migajà, wszystkie pozosta e Êwiecà si. PL Kilkakrotnym wciêni ciem przycisku mo na wybraç àdane miejsce w pami ci. Kontrolka 7 i kontrolka wybranego miejsca w pami ci migajà. Programowanie zdalnego sterowania (przyk ad Miejsca w pami ci 1): Wcisnàç przycisk. Kontrolka 7 miga, kontrolka 1 miga nieregularnie, wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç odpowiedni przycisk transpondera a kontrolka 7 zacznie szybko migaç. Sterowanie nauczy o si teraz kodu transpondera. Wcisnàç przycisk, aby zapisaç kod zdalnego sterowania. Kontrolka wybranego miejsca w pami ci gaênie. Sterowanie przechodzi na nast pne menu programowania dla kolejnego miejsca w pami ci. Kontrolki 7 i 2 migajà.... Polski / Strona 31

32 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Kasowanie programowania: (przyk ad Miejsca w pami ci 1): Wcisnàç przycisk. Kontrolka 7 miga, kontrolka 1 jest wy àczona, wszystkie pozosta e Êwiecà si. Wcisnàç przycisk, aby wykasowaç kod wybranego miejsca w pami ci. Sterowanie przechodzi na nast pne menu programowania dla kolejnego miejsca w pami ci. Kontrolki 7 i 2 migajà.... Zakoƒczenie programowania zdalnego sterowania: Wcisnàç przycisk po wskazaniu menu programowania dla piàtego miejsca w pami ci, aby zamknàç programowanie zdalnego sterowania. Sterowanie przechodzi teraz automatycznie do programowania 'RESET - powrót do ustawieƒ fabrycznych'. Polski / Strona 32

33 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 8. Programowanie 'RESET - powrót do ustawieƒ fabrycznych' Kontrolka 8 miga, wszystkie pozosta a Êwiecà si : PL Wcisnàç przycisk lub, aby wybraç funkcj Reset. Kontrolka 1 miga szybko, wybrana jest funkcja 'Brak reset'. Wszystkie zaprogramowane wartoêci sà zachowywane. Kontrolka 1 Êwieci si, wybrana jest funkcja 'Reset'. Wszystkie zaprogramowane wartoêci sà zmieniane na ustawienia fabryczne. Wcisnàç przycisk aby potwierdziç funkcj Reset. Wszystkie kontrolki gasnà w kolejnoêci 8-1. Programowanie jest zakoƒczone. Przy wybranej funkcji Reset sterowanie rozpoczyna prac ponownym startem, co objawia si zaêwieceniem si wszystkich kontrolek na okres 2 sekund. Sterowanie znajduje si w stanie pracy (w razie przerwania zasilania elektrycznego wszystkie ustawienia zostanà zachowane). Polski / Strona 33

34 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania 6.3 Rozszerzone funkcje nap du Przebieg programowania Wcisnàç przycisk ponad 10 sekund. Wskaênik wykonuje koƒcowe odliczanie, podczas którego w àczajà si kolejno wszystkie kontrolki od 8 do 1. JeÊli wszystkie 8 kontrolek Êwieci si stale, puêciç przycisk. Teraz sterowanie znajduje si na pierwszym poziomie rozszerzonych funkcji nap du, kontrolka 3 miga szybko, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Poprzez kolejne wciêni cie przycisku nast puje natychmiastowe przejêcie do nast pnego poziomu rozszerzonych funkcji nap du. Kontrolka wybranego poziomu miga szybko, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Polski / Strona 34

35 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania PrzejÊç za pomocà przycisków lub do pierwszego menu wybranego poziomu. Kontrolka 1 miga powoli, wszystkie pozosta e Êwiecà si. PL Po dalszym wciêni ciu przycisków lub nastàpi wskazanie aktualnego ustawienia wybranego menu. Za pomocà przycisków lub mo na dokonaç zmiany w wybranym menu programowania i zapisaç je przyciskiem. (JeÊli wciêni ty jest przycisk bez dokonania zmian przyciskami lub, ustawienie pozostaje niezmienione, sterowanie wskazuje ponownie wybrane menu). Sterowanie wskazuje ostatnio wybrane menu. Kontrolka wybranego menu miga, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Za pomocà przycisku wybrane zostaje nast pne menu aktualnego poziomu. Kontrolka wybranego menu miga, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Polski / Strona 35

36 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Po ostatnim menu programowania wybranego poziomu sterowanie przechodzi na wybrany poziom programowania. Kontrolka wybranego poziomu miga, wszystkie pozosta e kontrolki Êwiecà si. Za pomocà przycisku wybierany jest nast pny poziom programowania. Po ostatnim poziomie programowania, programowanie rozszerzonych funkcji nap du jest zakoƒczone, co objawia si wy àczeniem wszystkich kontrolek w kolejnoêci 8-1. Polski / Strona 36

37 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania PL Polski / Strona 37

38 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania ObjaÊnienie rozszerzonych funkcji nap du: Poziom programowania 3. poziom Automatyczne zamykanie Funkcje - czas otwarcia bramy - czas ostrzegania - czas ostrzegania rozruchu - przedwczesne zamykanie po przejechaniu bramki Êwietlnej - Êwiat a sygnalizacyjne 4. poziom Parametry - ogranicznik czasu biegu - samouczàcy si ogranicznik si y - czu oêç zadzia ania ogranicznika si y 6. poziom Tryby zmiany kierunku - ograniczenie si y OTW - ograniczenie si y ZAM - bramka Êwietlna OTW - bramka Êwietlna ZAM - zabezpieczenie domykania kraw dziowego OTW - zabezpieczenie domykania kraw dziowego ZAM 8. poziom Tryby pracy - samoczynne zatrzymanie OTW - samoczynne zatrzymanie ZAM - polecenia impulsowania - polecenia kierunkowe (przycisk OTW lub ZAM) - tryb funkcji specjalnych Polski / Strona 38

39 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania ObjaÊnienie Ustawienia fabryczne Czas otwarcia bramy przed jej ponownym, automatycznym zamkni ciem zamykanie nieaktywne PL Czas migania Êwiate sygnalizacyjnych przed ponownym, automatycznym zamkni ciem bramy Czas migania Êwiate sygnalizacyjnych przed ruchem bramy zamykanie nieaktywne 0 sekund Brama zamyka si albo po nastawionym czasie otwarcia bramy lub przedwczeênie po przejechaniu bramki Êwietlnej Dla trybu pracy Êwiate sygnalizacyjnych mo na wybraç pomi dzy miganiem lub Êwiat em ciàg ym Czas, po którym nap d wy àcza si bez osiàgni cia po o enia kraƒcowego Nauczony ogranicznik si y jest regulowany w zakresie od 1 do 16 stopni Czu oêç zadzia ania ogranicznika si y jest regulowana w stopniach nie miganie 55 sekund stopieƒ 4 stopieƒ 13 Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Regulacja - nap d zatrzymuje si, cofa si krótko lub d ugo Nap d pracuje po starcie do wybranego wst pnie po o enia Nap d pracuje po starcie do wybranego wst pnie po o enia Aktywacja przycisku impulsowania przy pracujàcym nap dzie Aktywacja przycisku kierunku przy pracujàcym nap dzie zatrzymuje si zatrzymuje si brak d uga zmiana kierunku brak krótka zmiana kierunku za. za. wy. za. Po o enia poêrednie, centralne sterowanie, przycisk master, regulacja pasa jazdy po o enie poêrednie Polski / Strona 39

40 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania >10 sek. s Skrócona instrukcja programowania rozszerzonych funkcji nap du: PuÊciç! Menu 1: czas otwarcia bramy Menu 2: czas ostrzegania Poziom 3: Automatyczne zamykanie Patrz tabela: strona 44 / 45 Menu 3: ostrze enie rozruchu Menu 4: Przedwczesne zamkni cie - bramka Êwietlna Menu 5: Êwiat a sygnalizacyjne Polski / Strona 40

41 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Menu 1: ogranicznik czasu biegu PL Menu 2: samouczàcy si ogranicznik si y Poziom 4: Parametry Patrz tabela: strona 46 / 47 Menu 3: czu oêç zadzia ania ogranicznika si y Legenda: dioda Êwiecàca wy. dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Polski / Strona 41

42 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Skrócona instrukcja programowania rozszerzonych funkcji nap du: Menu 1: ograniczenie si y OTW Poziom 6: Tryby zmiany Menu 2: ograniczenie si y ZAM kierunku Patrz tabela: strona 48 Menu 3: bramka Êwietlna OTW Menu 4: bramka Êwietlna ZAM Menu 5: zabezpieczenie domykania kraw dziowego OTW Menu 6: zabezpieczenie domykania kraw dziowego ZAM Polski / Strona 42

43 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Polski / Strona 43 PL Poziom 8: Tryby pracy Patrz tabela: strona 49 Menu 2: samoczynne zatrzymanie ZAM Menu 1: samoczynne zatrzymanie OTW Menu 3: polecenia impulsowania Menu 4: polecenia kierunkowe Menu 5: tryb funkcji specjalnych

44 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Programowanie rozszerzonych funkcji nap du Poziom 3: Automatyczne zamykanie PRZYCISK Menu 1: Czas otwarcia bramy Zamykanie wy àczone sekund sekund sekund sekund sekund sekund Menu 2: Czas ostrzegania Zamykanie wy àczone sekund sekund sekund sekund sekund sekund PRZYCISK P Menu 3: Menu 4: Ostrze enie rozruchu sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund Przedwczesne zamykanie po przejechaniu bramki Êwietlnej NIE TAK Menu 5: Âwiat a sygnalizacyjne Êwiecà si migajà Legenda: dioda Êwiecàca wy. dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Polski / Strona 44

45 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Wskazówka: Przy uruchomieniu automatycznego zamykania nale y pod àczyç bramk Êwietlnà. W przeciwnym wypadku automatyczne zamykanie nie jest mo liwe. PL PRZYCISK sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund 7 sekund wyposa enie fabryczne niemo liwe Polski / Strona 45

46 6. Funkcje wskaêników i mo liwoêci programowania Programowanie rozszerzonych funkcji nap du Poziom 4: Parametry PRZYCISK Menu 1: Ogranicznik czasu biegu sekund sekund sekund sekund sekund sekund sekund PRZYCISK P Menu 2: Menu 3: Samouczàcy si ogranicznik si y Czu oêç zadzia ania ogranicznika si y Legenda: dioda Êwiecàca wy. dioda Êwiecàca Êwieci si dioda Êwiecàca miga powoli dioda Êwiecàca miga szybko Polski / Strona 46

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ

Wy àczniki bezpieczeƒstwa typoszeregu AZ 15/16 Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zabezpieczanie ruchomych os on maszyn i urzàdzeƒ Zastosowanie Zgodnie z europejskimi przepisami, dotyczàcymi wy àczników z funkcjà przymusowego rozwarcia styków, wy àczniki typoszeregu AZ 15/16 spe niajà

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo