BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis"

Transkrypt

1 Jednostka projektowania: Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax , 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania: PB/E/02 Faza opracowania: Projekt Budowlany Tom: TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej Numery ewidencyjne działek: Nazwa i adres Inwestora: Urząd Kontroli Skarbowej, Ul. Cybernetyki 19B, Warszawa Zeszyt: 13 Nazwa opracowania: BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Elektryczna Projektował mgr inŝ. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/ Sprawdził inŝ. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/

2 Spis treści 1. Opis techniczny Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania Instalacja okablowania strukturalnego Normy odniesienia Rozwiązania szczegółowe Opis technologii Konfiguracja punktu logicznego Okablowanie poziome Sieć szkieletowa Okablowanie telefoniczne System organizacji połączeń kablowych Punkty dystrybucyjne Parametry i właściwości okablowania Centrala telefoniczna Opis systemu Podstawowe parametry techniczne przyjętych rozwiązań Konfiguracja serwera Okablowanie systemu Instalacja telewizji przemysłowej Budowa systemu Architektura systemu Instalacja okablowania Instalacja systemu kontroli dostępu Opis systemu Interfejs uŝytkownika Architektura systemu Instalacja okablowania Instalacja ochrony i sygnalizacji włamania ZałoŜenia wyjściowe do systemu Analiza budynku i zagroŝeń Dobór centrali alarmowej Dobór modułów rozszerzeń Instalacja czujek Rozwiązania techniczne instalacji urządzeń Instalacja okablowania Instalacja sygnalizacji poŝaru Strefy poŝarowe Dobór urządzeń Współpraca systemu sygnalizacji poŝaru z pozostałymi systemami obiektowymi Detekcja poŝaru w szybach windowych Powiadomienie straŝy poŝarnej Zasilanie elektryczne Dźwiękowy System Ostrzegania DSO...29 Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

3 Wymagania formalno-prawne ZałoŜenia projektowe Opis systemu Zasilanie systemu DSO Linie głośnikowe MontaŜ głośników Podłączenie do systemu sygnalizacji poŝaru System sterowania oddymiania klatek schodowych, przedsionków, korytarzy, szybu windy System przyzywowy WC niepełnosprawnych System interkomu Automatyka systemu BMS Ogólny opis systemu automatyki z BMS Architektura systemu automatyki BMS Automatyka obiektowa (część sterująco - monitorująca) Centralny system zarządzania (część zarządzająca) Sterowniki systemu BMS Okablowanie systemu BMS Trasy kablowe i piony kablowe Bierna ochrona przeciwpoŝarowa Uwagi końcowe...44 ZAŁĄCZNIKI - Kserokopie uprawnień, - Wpis do Izby InŜynierów Budownictwa, - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Rysunki 2.1 Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji Plan instalacji teletechnicznej - rzut kondygnacji 13 Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

4 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: zlecenia od Inwestora, uzgodnień międzybranŝowych, uzgodnień z Inwestorem, obowiązujących norm i przepisów Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są instalacje teletechniczne dla tematu: Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej; dz. nr. ewid. 8/2, obręb , dzielnica Praga Północ, Warszawa Zakres opracowania Projekt obejmuje następujące systemy i instalacje: - okablowania strukturalnego, - centrala telefoniczna, - systemu telewizji przemysłowej CCTV, - systemu ochrony i sygnalizacji włamania SAWiN, - system kontroli dostępu KD, - systemu wykrywania i sygnalizacji poŝaru SAP, - dźwiękowy system nagłośnienie DSO, - systemu interkomu, - instalacja systemu BMS, - system przyzywowy WC dla niepełnosprawnych, - system sterowania oddymiania klatek schodowych, przedsionków, korytarzy, szybu windy poŝarowej Instalacja okablowania strukturalnego Normy odniesienia Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska. Normy europejskie dotyczące ogólnych wymagań oraz specyficznych dla środowiska biurowego: PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe; Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

5 Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; Pozostałe normy europejskie powołane w projekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach uŝytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC Rozwiązania szczegółowe o Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych UŜytkownika i projektu aranŝacji wnętrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między UŜytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji, o Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej gwarancji, o Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie moŝe przekroczyć 90 metrów, o System ma posiadać potwierdzoną wydajność do Kat.6 A / Klasy E A, natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez Normy, o Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie moŝe przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych), o Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia 600 MHz w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odporności na działanie ognia), o Punkt logiczny zbudowany został w oparciu o ekranowany system modularny oraz uniwersalny 2GHz kat. 6 A, System modularny kat.6 A : o Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd RJ45 kat.6 A dwuelementowe, z automatycznym (spręŝynowym) 360 o zaciskiem ekranu kabla, o Gniazda końcowe teleinformatyczne naleŝy zaprojektować na skośnej płycie czołowej z moŝliwością montaŝu jednego lub dwóch modułów gniazda RJ45 w uchwycie Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

6 do osprzętu Mosaic (45x45), o NaleŜy zastosować kątowe panele krosowe niezaładowane 24 porty SL ekranowane z wieszakami bocznymi, 1U, System uniwersalny 2GHz: o Kabel naleŝy zakończyć trwale na ekranowanym złączu typu 110, zarabianym metodą narzędziową, o Punkt końcowy PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z moŝliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu 110). Gniazda logiczne naleŝy montować podtynkowo w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45), o W konfiguracji pierwotnej do uruchomienia systemu, naleŝy zapewnić minimalne moŝliwości transmisyjne Kat.6 A / Klasa E A, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kat.6 A, o Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 A oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez akredytowane niezaleŝne laboratoria w zgodzie z wymaganiami Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am.2:201, o System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych; o Budowa systemu ma gwarantować moŝliwość zmiany interfejsu poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45, RS-485, złącze typu F), który moŝe być wymieniony w dowolnym czasie uŝytkowania, celem udostępnienia nowych/innych moŝliwości transmisyjnych, zgodnie z Ŝyczeniem UŜytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moŝe powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego rozszycia, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza; o System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; o System okablowania miedzianego ma mieć moŝliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np.2xrj45, 3xRJ45, 4xRJ45, o Okablowanie poziome w budynku 13 kondygnacyjnym obsługiwane jest przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany w pomieszczeniach Serwerowni na 8 kondygnacji (trzy szafy stojące serwerowe 42U 19 o wymiarach 800x1000mm) oraz 5 Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych PD zlokalizowanych w pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach (szafy stojące serwerowe 42U 19 o wymiarach 800x1000mm i szafa dystrybucyjna stojąca 24U 19 o wymiarach 600x600mm) co dokładnie pokazano na podkładach i rysunkach dołączonych do projektu, o System okablowania światłowodowego pomiędzy szafami w obrębie Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

7 projektowanego systemu ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN :2011 i być wykonany w oparciu o interfejs LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk, o Okablowanie szkieletowe zaprojektowane zostało w oparciu o kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm, pasmo 1500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, Ŝel, ULSZH, o Panel krosowy światłowodowy o konstrukcji kątowej dla okablowania szkieletowego ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych płytek zatrzaskowych ze złączami LC-Duplex OM3 (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien) z moŝliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych oraz kątową konstrukcję organizatora do prowadzenia kabli krosowych, o System okablowania telefonicznego szkieletowego z Przełącznicy Telefonicznej zlokalizowanej na Kondygnacji -1 ma być prowadzony do szaf dystrybucyjnych kablem wieloparowym U/UTP 50par kat.3 w powłoce LSZH i zakończonym na panelach telefonicznych 50port RJ45 z rozszyciem dwóch par na porcie, z wyjątkiem połączenia do budynku GaraŜowego gdzie zaprojektowano połączenie za pomocą zewnętrznego kabla telefonicznego 5x4x0,5 zakończonego z obu stron na listwach LSA z zabezpieczeniem, o System okablowania miedzianego pomiędzy szafami(po 4 linie miedziane) w obrębie projektowanego systemu ma posiadać wydajność klasy E A, zaprojektowany w oparciu o podwójnie ekranowany kabel typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia 600 MHz w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odporności na działanie ognia) oraz ekranowane złącza typu 110, zarabiane metodą narzędziową zamontowane w module panela kątowego 8 portowego o wysokości montaŝ owej 1U, Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M 1 I 1 C 1 E 1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : Opis technologii Prowadzenie okablowania poziomego. 1. Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanałach kablowych pod przestrzenią sufitu, 2. W pomieszczeniach, do punktu logicznego podtynkowo w rurkach typu PESZEL (naleŝy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). NaleŜy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSFRZH (ang. Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen), tzn. testowany w pełnym ogniu przy podtrzymaniu transmisji przez min. 40min. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie naleŝy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 3mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzęŝenia nie gorszym niŝ 80dB. Zakłada się, Ŝe ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

8 niŝ 15. Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej Prowadzenie okablowania pionowego. Trasy kablowe pionowe naleŝy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych naleŝy dobierać w zaleŝności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. NaleŜy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable naleŝy obliczać w miejscach zakrętów - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania naleŝy wziąć pod uwagę zapisy normy EN :2009 dotyczące równoległego prowadzenia róŝnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Przy wytyczaniu trasy naleŝy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa powinna przebiegać wzdłuŝ linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zaleŝności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. NaleŜy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Przy układaniu kabli miedzianych naleŝy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable naleŝy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, zaleca się równieŝ w przypadku długich tras pionowych stosowanie stelaŝu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm w celu zmniejszenia do min napręŝeń występujących w kablach instalowanych w pionie. NaleŜy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułoŝonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie naleŝy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji naleŝy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy poŝarowej, światło jej otworu naleŝy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niŝ granica strefy, zgodnie z przepisami p.poŝ. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy Konfiguracja punktu logicznego Punkt logiczny PL (system uniwersalny 2GHz) oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z moŝliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montaŝową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla ) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposaŝoną w złącze modularne o wydajności 2GHz. Dodatkowo Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

9 powinny znajdować się zaciski umoŝliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. MontaŜ gniazda w puszkach podtynkiem z uchwytem i ramką 45x45 (typ Mosaic). NaleŜy zapewnić puszki podtynkowe o głębokości minimum 60mm lub większej, przeznaczone do osprzętu z uchwytem Mosaic45 i zapewniające odpowiednią ilość miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce podtynkowej. Kabel transmisyjny naleŝy zakańczać na uniwersalnym ekranowanym złączu 8-pozycyjnym 2GHz, które pozwala zrealizować połączenie z drutem miedzianym o średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Proces zarabiania kabla na uniwersalnym złączu krawędziowym 110 wymaga zastosowania narzędzia, które w jednym ruchu terminuje trwale wszystkie Ŝyły (wcześniej przygotowane) kabla transmisyjnego na całym 8-pozycyjnym złączu modularnym lub narzędzia uderzeniowego typu 110 do terminowania kaŝdej pary pojedynczo. Do montaŝu moŝna wykorzystać uchwyt montaŝowy i wzornik długości oraz rozmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania właściwego dostępu takŝe narzędzie do otwierania tylnej pokrywy gniazda. Proces montaŝu ma gwarantować najwyŝszą powtarzalność parametrów transmisyjnych osiąganych przez okablowanie pasywne. W tym celu maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym złączu modularnym 110 nie moŝe być większy niŝ 6 mm. Wybór interfejsu kończącego kabel zaleŝy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej wkładanej do uniwersalnego ekranowanego złącza modularnego (widok poniŝej). Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma być montowane w puszkach podtynkowych. Punkt logiczny PL (system modularny) oparty został na płycie czołowej prostej. Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla UŜytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu kaŝdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i moŝliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta. NaleŜy zapewnić puszki podtynkowe o głębokości minimum 60mm lub większej, przeznaczone do osprzętu z uchwytem Mosaic45 i zapewniające odpowiednią ilość miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce podtynkowej W opisane płyty czołowe naleŝy zamontować jeden lub dwa ekranowany dwuelementowy moduł gniazda RJ45 XGA. Ze względu na wymagania Inwestora naleŝy zastosować moduł RJ45 o zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary: 14,48x20,62x31,82mm). Zwarta konstrukcja ma umoŝliwiać wysoką gęstość upakowania modułów. Moduł ma posiadać pełne ekranowanie i mieć konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 oraz złączami dla par transmisyjnych i ostrzami do odcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) oraz części tylnej (zintegrowanej prowadnicy par transmisyjnych wraz z spręŝynowym samozaciskowym uchwytem 360 o kabla ekranowanego na całym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zarówno na części przedniej i tylnej) podczas montaŝu gniazda ma się składać w szczelną całość, tworząc zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya. Konstrukcja modułu i uchwytu ekranu nie moŝe zniekształcać konstrukcji kabla, ma równieŝ zapewniać maksymalną łatwość instalacji oraz Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

10 gwarantować najwyŝsze parametry transmisyjne. Wymaga się, aby kaŝdy moduł gniazda RJ45 posiadał moŝliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. KaŜdy moduł ma być zarabiany narzędziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montaŝu takich narzędzi, które poprzez jeden ruch narzędzia, zapewniają krótkie rozploty par (max.6mm) oraz duŝą powtarzalność i szybkość zarabiania. Moduły ekranowane gniazd RJ45, mają zapewniać współpracę z drutem miedzianym o średnicy od 0,51 do 0,65mm (24 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego typu PiMF (konstrukcja F/FTP) o impedancji falowej 100 Ω. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty niezaleŝnego laboratorium w paśmie do minimum 500HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametrów transmisyjnych Okablowanie poziome Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i głosu przez ekranowane okablowanie strukturalne. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje: 884 miedziane tory logiczne systemu uniwersalnego 2GHz 1752 miedzianych torów logicznych systemu modularnego RJ45 Medium transmisyjne miedziane w części biurowej. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,6mm (co determinuje maksymalną średnicę Ŝyły na 23AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby: 1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatającej kaŝdą parę transmisyjną (w celu redukcji oddziaływań miedzy parami), 2. w postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą. Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyŝsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabla. Pozwala takŝe w duŝym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.800mhz dla kabla kat.6. W celu zagwarantowania najwyŝszej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Proces montaŝu ma gwarantować najwyŝszą powtarzalność. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moŝe być większy niŝ 6 mm. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 7 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niŝszymi kategoriami okablowania. Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

11 Panel krosowy systemu modularnego RJ45. Kable naleŝy zakończyć na ekranowanym 24 portowym modularnym panelu krosowym o konstrukcji kątowej i wysokości montaŝowej 1U, panel krosowy o takiej konstrukcji musi posiadać płytę czołową cofniętą względem płaszczyzny montaŝu w stelaŝu, ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych modułów Quick-Fit (zakończenie maksymalnie dla 24 kabli miedzianych) co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaŝ, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym kaŝdy port ma mieć moŝliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma zawierać tylną prowadnicę kabla. Panel ma zawierać zacisk uziemiający. Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, naleŝy w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprzeć na regulowanym i zdejmowanym tylnym wsporniku umoŝliwiającym łatwe układanie kabli dzięki zatrzaskowym organizatorom. Panel krosowy systemu uniwersalnego 2GHz. W szafach kablowych kable transmisyjne naleŝy zakończyć na panelach krosowych wyposaŝonych w 24 ekranowane porty zawierające ekranowane złącze modularne 110 o wydajności 2GHz, umieszczone w zamkniętej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy złącza 2GHz ma być realizowany przez automatyczny zacisk spręŝynowy, celem zapewnienia pełnego 360 przylegania kabla (po całym obwodzie) do obudowy złącza. NiezaleŜnie od tego samo uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranowane i obudowa tego złącza ma zapewnić kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych. W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposaŝonym w złącza modularne, moŝna umieścić dowolne wymienne wkładki, o wymaganej wydajności (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem końcowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panela naleŝy umieścić wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6 A. Panele uniwersalne 2GHz powinny posiadać równieŝ zintegrowane prowadnice na kable zapewniające optymalne podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiający Sieć szkieletowa Okablowanie światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne (sieć szkieletowa, okablowanie pionowe) jest zrealizowana kablem światłowodowym wielomodowym (12 włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej typu ULSZH z włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125µm). Aby zapewnić moŝliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale równieŝ długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne naleŝy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy 50/125µm z włóknami kategorii OM3, zalecanymi do transmisji 10-gigabitowych. Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej zaprojektowano z interfejsem LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk. Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

12 Kabel światłowodowy zaprojektowany do stosowania w sieci szkieletowej ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125mm w buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości róŝnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny dopuszcza się kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua). Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zero Halogen), co ma być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, potwierdzającymi odporność ogniową w czasie min. 180 minut. Panel krosowy o konstrukcji kątowej z płytą czołową cofniętą względem płaszczyzny montaŝu w stelaŝu powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umoŝliwienia łatwego dostępu przy montaŝu kaset i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania Ŝadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montaŝowej. Panel ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych modułów Quick-Fit (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien światłowodowych) z moŝliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Moduły mają być zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym kaŝdy port ma mieć moŝliwość oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma być wyposaŝony w elementy zapasu włókna (prowadnice krzyŝaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli. Adaptery mają posiadać ceramiczny element dopasowujący. Światłowodowe kable krosowe mają być zgodne z technologią OPC (Optymalny Kontakt Fizyczny), powinny być fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze względu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. Jako połączenia zapasowe (redundantne) pomiędzy punktami dystrybucyjnymi projektuje się po 4 linie miedziane w oparciu o kabel podwójnie ekranowany typu S/FTP (PiMF) o paśmie przenoszenia 600 MHz w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odporności na działanie ognia), który naleŝy na stałe zakończyć na ekranowanym złączu typu 110. System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych Okablowanie telefoniczne Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Z nowo projektowanej Przełącznicy Telefonicznej PT (przełącznica przyścienna trzy-pionowa 2100NN o wymiarach 840x2090x310 [mm]) kable U/UTP 50 par kat.3, w powłoce trudnopalnej LSZH naleŝy rozszyć w szafach na panelach telefonicznych posiadających 50 portów RJ45 z moŝliwością rozszycia do dwóch par na kaŝdy port na płytce drukowanej PCB. NaleŜy bezwzględnie zastosować kable wieloparowe kat.3 w osłonie zewnętrznej trudnopalnej. Złącze IDC powinno umoŝliwiać rozszycie kabla o średnicy Ŝyły mm. KaŜdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montaŝową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umoŝliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza się to odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45 Team s.c., Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo