WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4"

Transkrypt

1 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV:

2

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv w związku z budową obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia Określenia podstawowe Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne prądu przemiennego przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolacji, konstrukcji wsporczych, osprzętu oraz innych elementów wynikających ze sposobu pracy linii Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które jest zbudowana linia Przewód linii element służący do przekazywania energii lub informacji względnie do ochrony innych elementów linii i jej otoczenia Przewód roboczy przewód służący do przesyłu energii elektrycznej, nieuziemiony, który może być przewodem pojedynczym lub wiązką przewodów składających się z dwóch lub więcej przewodów pojedynczych Przewód fazowy przewód roboczy linii prądu przemiennego, połączony z określoną fazą systemu elektroenergetycznego Przewód odgromowy przewód uziemiony chroniący przewody robocze przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym; może być wykorzystywany również do innych celów, jak zamykanie obwodu zwarcia doziemnego, ograniczanie oddziaływania zwarć na urządzenia telekomunikacji, prowadzenie światłowodów Odległość pionowa - odległość między rzutami prostokątnymi przedmiotów na płaszczyznę pionową Odległość pozioma - odległość między rzutami prostokątnymi przedmiotów na płaszczyznę poziomą Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu Słup przelotowy P - słup przeznaczony do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naciągu lub przyjmujący obciążenie równoległe do linii i ustawiony na szlaku prostym lub na załomie wynikającym z wytrzymałości słupa, lecz przy kącie odchylenia trasy nie przekraczającym 2 o.

4 Słup odporowo-narożny N - słup mocny przeznaczony do przejmowania naciągu i spełniający funkcję słupa odporowego oraz narożnego Skrzyżowanie - usytuowanie linii takie, że rzuty prostokątne na płaszczyznę poziomą jakichkolwiek części linii oraz innego obiektu pokrywają się lub przecinają, a także takie, gdy odległość pozioma linii od obiektów jest mniejsza niż odległość określona w odpowiednich rozdziałach normy [1] Zbliżenie - takie usytuowanie linii, że odległość pozioma linii i innego obiektu jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego przewodu roboczego linii na wyższym słupie i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie; określenie to nie dotyczy przewodów różnych linii elektrycznych prowadzonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych Obostrzenie linii - szereg dodatkowych zabezpieczeń dotyczących linii na odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa obiektów krzyżowanych lub będących w zbliżeniu. Rozróżnia się trzy stopnie obostrzenia Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, z konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w sprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego Jednorzędowy łańcuch izolatorowy łańcuch złożony z jednego lub więcej izolatorów wiszących połączonych szeregowo Wielorzędowy łańcuch izolatorowy - - zespół dwóch lub więcej jednorzędowych łańcuchów izolatorowych o tym samych właściwościach elektrycznych i mechanicznych, połączonych równolegle tak, aby obciążenie zewnętrzne rozkładało się równomiernie na każdy łańcuch zarówno w normalnych, jak również w awaryjnych warunkach pracy Ustalona strefa działania dźwignic, dźwigów lub urządzeń przeładunkowych - obszar wyznaczony lokalizacją oraz skrajnymi położeniami elementów dźwignicy, dźwigu, urządzenia przeładunkowego łącznie z przemieszczanym ładunkiem, przy czym przekroczenie skrajnego położenia jest uniemożliwione odpowiednim rozwiązaniem maszyn, lub innymi urządzeniami Pozostałe określenia wg [1] [44] oraz SST D-M Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera Skrzyżowania linii WN z drogami kołowymi i strefami działania maszyn lub urządzeń Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z drogami kołowymi

5 Postanowienia ogólne. Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy tak prowadzić i wykonać, aby nie powodowała przeszkód lub trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą kołową w linii elektroenergetycznej należy zastosować obostrzenia: - 1 stopnia dla skrzyżowania i zbliżenia z drogą wojewódzką, gminną i lokalną, - 2 stopnia dla skrzyżowania i 1 stopnia dla zbliżenia z drogą krajową i miejską, - 3 stopnia dla skrzyżowania i 1 stopnia dla zbliżenia z autostradą, drogą szybkiego ruchu i drogą ekspresową Zabrania się ustawiać słupy linii elektroenergetycznych w obrębie pasa drogowego publicznej drogi kołowej pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Zakaz ten nie dotyczy: - odcinków dróg znajdujących się na terenach zalewanych, zalesionych, zadrzewionych i sadów, - dróg, ulic i placów w obrębie wsi, osiedli i miast w przypadku, gdy ustawianie słupów linii elektroenergetycznej poza pasami drogowymi byłoby związane z dużymi trudnościami lub kosztami. Ustawienie słupa przy skrzyżowaniu dróg lub w obrębie pasa drogowego drogi kołowej może nastąpić po uzyskaniu na to zgody władzy administracyjnej drogi. Zaleca się tak wykonać skrzyżowanie linii z drogą, aby kąt skrzyżowania był nie mniejszy niż 30 0, a przęsła z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami mocnymi Odległość pionowa od powierzchni drogi do przewodów linii o napięciu wyższym niż 1 kv Odległość pionowa od powierzchni drogi przewodów linii o napięciu wyższym niż 1 kv. L p. Rodzaj drogi kołowej 1 Dworzec autobusowy, Oznaczony parking 2 Droga krajowa 3 Droga wojewódzka przy największ ym zwisie normalny m U Odległość pionowa /przy największym zwisie/ od drogi Przewód linii o napięciu wyższym niż 1 kv Przewód nieuziemiony Przewód uziemiony Przewód telekomunikacyj ny, kabel światłowodowy samonośny, nie przewodzący przy zwisie katastrofaln ym U przy zerwaniu przewodu w sąsiednim przęśle nie dotyczy U przy największy m zwisie normalnym przy zwisie katastrofalnym 5,5 5,0

6 4 Droga gminna, droga lokalna miejska 5 Droga zakładowa, droga wewnętrzna 6 Droga polna U U nie dotyczy 4,5 4,0 U napięcie znamionowe linii w kilowoltach Prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych w pobliżu stref działania maszyn lub urządzeń przemysłowych Skrzyżowanie ustalonych stref działania dźwignic lub urządzeń przeładunkowych przez linie elektroenergetyczne, czy zbliżenie takich linii do ustalonych stref działania powyższych urządzeń jest dopuszczalne, lecz nie zalecane. W razie konieczności zbliżenia lub skrzyżowania ustalonych stref działania tych maszyn lub urządzeń liniami elektroenergetycznymi, odległości między liniami a tymi strefami nie powinny być mniejsze niż podane w tablicy, a obostrzenie linii: 1 stopnia przy zbliżeniu oraz 3 stopnia przy skrzyżowaniu. Odległości poziome i pionowe linii elektroenergetycznych od ustalonych stref działania dźwignic i urządzeń przeładunkowych, takich jak urządzenia dźwigowo transportowe, maszyny i urządzenia do robót ziemnych itp. Lp. Napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej kv Odległość pozioma przewodu skrajnego, nieuziemionego linii od ustalonej strefy działania dźwignic lub urządzeń przeładunkowych Odległość pionowa przewodów linii napowietrznej od ustalonej strefy działania dźwignic lub urządzeń przeładunkowych posiadających przekładnie linowe m nie posiadających przekładni linowych do 1 do 30 wyższe niż 1 wyższe niż 30 do 110 wyższe niż 110 do krzyżowanie zabronione U U U U U U U - napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej, kv

7 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i WWiORB. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed przystąpieniem do ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową przyjęcia wykonanych prac i brakiem za nie zapłaty Fundamenty Fundamenty słupów projektowanych należy wykonać z fundamentów prefabrykowanych - zgodnie z Dokumentacją Projektową, odpowiadających normie PN-80/B [4], PN-B-06050:1999 [5]. Części kotew wystające ponad trzon fundamentu oraz pręty, nakrętki i podkładki należy ocynkować ogniowo. Powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem należy pokryć Bitizolem R+P lub środkiem o podobnych właściwościach Konstrukcje wsporcze Konstrukcje wsporcze elektroenergetycznych napowietrznych linii powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu nie zostały przekroczone naprężenia dopuszczalne. Dotyczy to również naprężeń powstających w warunkach pracy zakłóceniowej lub montażowej. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E :1998 [1]. Konstrukcje słupów powinny odpowiadać normie PN-B-03205:1996 [3], PN-93/E [2]. Przy przebudowie istniejących linii 110 kv należy stosować słupy kratowe stalowe, ocynkowane serii B2 M3+10 wg dokumentacji X ENERGOPROJEKT-u Kraków. Słupy należy zamówić bez typowych konstrukcji do zawieszenia tablic ostrzegawczych i identyfikacyjnych. W słupach należy uwzględnić zabezpieczenie (do wysokości ok.3 m) przed rozkradaniem elementów zakratowania, stosując śruby wg technologii PPUH Dominiak.

8 Z uwagi na ograniczenie zniszczeń terenu sugeruje się wysokościową metodę stawiania słupów Osprzęt Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych napowietrznych linii powinien spełniać wymagania PN-78/E [21], w zakresie wytrzymałości mechanicznej wymagania PN-E :1998 [1]. Osprzęt powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-93/E Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii Izolacja Izolację w odcinkach przebudowywanych linii stanowić będą łańcuchy izolatorowe, złożone z kompozytowych, izolatorów, o drodze upływu dla drugiej i trzeciej strefy zabrudzeniowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Izolatory powinny odpowiadać normie PN-E-06303:1998 [16], PN-88/E [19], PN-E :1998(1) W łańcuchach zastosować izolatory typu EuroIns H T.T. oraz H T.T Przewody W odcinkach przebudowywanych linii 110 kv należy zawiesić przewody określone przez Dokumentację Projektową i odpowiadające normie PN-IEC 1089:94 [22]. Należy zastosować przewody stalowo - aluminiowe fazowe typu AFL-6 240mm 2 oraz typu GAP GTACSR 150mm 2. Jako przewód odgromowy na linii Sękocin GSZ I Ursus należy zastosować przewód stalowo - aluminiowy AFL-6 240mm2. Należy wyregulować zwisy istniejących przewodów odgromowych OPGW typu ALSH-D(S)bb 224SMF (AL3/A20SA 52/25-6,8) w linii 110 kv Kościerzyna Skaryszewy oraz OPGW typu ALSH-D(S)b 48SMF (AL3/A20SA 33/33-5,8) w linii 110 kv Kiełpino Kościerzyna. Prace należy wykonać w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę w zakresie transmisji sygnałów. Na przewodach należy zastosować wymaganą Dokumentacją Projektową ochronę przeciwdrganiową Pozostałe materiały Pozostałe materiały, podobnie jak wyszczególnione powyżej winny być zgodne z normami określonymi w p

9 Uwaga: Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych wyrobów budowlanych, jeśli taka konieczność wynikać będzie z warunków technicznych wydanych przez gestora sieci. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej WWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem Sprzęt do wykonywania przebudowy linii napowietrznych Wykonawca przystępujący do przebudów linii napowietrznych wysokiego napięcia i w celu zagwarantowania właściwej jakości robót powinien dysponować sprzętem, urządzeniami oraz narzędziami i przyrządami specjalistycznymi wg ogólnego wykazu podanego w poniższej tablicy. Wykaz sprzętu, urządzeń i narzędzi, stosowanych przy budowie linii elektroenergetycznych WN. Rodzaj robót Lp. Wyszczególnienie sprzętu urządzeń i narzędzi Odtwarza nie trasy linii Roboty ziemne i fundamento we Montaż i stawianie słupów Rozciąga nie i montaż przewodó w Montaż instalacji uziemiają cej Uwagi 1. Ciągnik gąsienicowy 2. Koparka mechaniczna 3. Samochód terenowy ciężarowy 4. Przyczepa dłużycowa 5. Bęben hamulcowy 6. Bęben magazynujący 7. Urządzenie wciągająco - hamujące Tesmec 8. Żuraw samochodowy

10 Rodzaj robót Lp. Wyszczególnienie sprzętu urządzeń i narzędzi Odtwarza nie trasy linii Roboty ziemne i fundamento we Montaż i stawianie słupów Rozciąga nie i montaż przewodó w 9. Wciągarka mechaniczna Wciągarka kołowa kg Wielokrążek 3000, 6000, i kg Wciągarka Tirfor 1500, i 4000 kg Rolki montażowe z 13. uchwytami do przewodów Podnośniki śrubowe lub 14. korbowe do 5000 kg Przyczepka dwukołowa do 15. rozwijania przewodów 16. Podnośnik bębnów Montaż instalacji uziemiają cej Liny konopne 10 do w odcinkach 20 do 60 m Liny stalowe 10 do w odcinkach 50 do 300 m Osprzęt do łączenia lin 19. /zaciski, kausze/ 20. Pęta lin stalowych długości 2 do 12 m Kliny kotwiczne z 21. ceownika 120 długości 1,5 m Żerdzie drewniane i 22. wirowane / na bramki skrzyżowaniowe/ 23. Drewno / deski i kantówki/ lub kręgi stalowe do szalowania wykopów Pompa odwadniająca 24. szlamowa z napędem spalinowym 25. Narzędzia ręczne do robót ziemnych / łopaty, kilofy, łomy/ Sprzęt do pomiaru długości 26. przymiary, suwmiarki, taśmy/ Uwagi

11 Rodzaj robót Lp Wyszczególnienie sprzętu urządzeń i narzędzi Inne przyrządy i sprzęt jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kołki traserskie, pion itp. Narzędzia do montażu połączeń śrubowych / klucze widlaste i nasadowe o wym / Narzędzia ślusarskie jak: młotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, piłka do metalu, wiertarka, wiertła i frezy Sprzęt do utrzymania łączności: - radiotelefon przenośny Spawarka elektryczna z napędem spalinowym lub butle z osprzętem do spawania gazowego Praska hydrauliczna z napędem spalinowym Odtwarza nie trasy linii Roboty ziemne i fundamento we 33. Koparka czerpakowa Montaż i stawianie słupów Rozciąga nie i montaż przewodó w Montaż instalacji uziemiają cej Uwagi 34. Betoniarka 35. Pompa Stettera 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Dokumentacją Projektową, WWiORB i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym kontraktem Transport materiałów i elementów

12 Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczeniem się na środkach transportu. Środki transportowe wyszczególniono w p Odbiór materiałów na budowie Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przebudowa linii Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową linii napowietrznej WN. Niezależnie, Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać wymogi Instrukcji bezpiecznej organizacji robót BHP obowiązującej u Właściciela linii. Przygotowanie do realizacji budowy obejmuje następujące zadania: a) przygotowanie fachowych zespołów pracowniczych, b) ustalenie szczegółowych metod wykonywania robót, w oparciu o Dokumentację Projektową oraz projekt organizacji robót, c) przygotowanie środków technicznych montażu, d) ustalenie metod porozumiewania się i przygotowania środków łączności, przy czym rozróżnia się: - porozumienie bezpośrednie z wykorzystaniem megafonu / elektroakustycznego lub turystycznego, - łączność radiową/ radiotelefony przenośne i przewoźne/, - znaki i sygnały umowne łącznie z zastosowaniem rakietnicy / w przypadkach awaryjnych np. defektu innych środków łączności/, e) organizację placu budowy Demontaże Wymagania ogólne Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.

13 Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Inwestorowi lub do wskazanego przez niego miejsca Prowadzenie prac Przy realizacji prac demontażowych zarówno zasady ich prowadzenia jak i przepisy obowiązują takie same jak przy budowie, Należy jednak pamiętać o wyłączeniu i zabezpieczeniu linii przed przystąpieniem do prac. Gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 628 z p.zm.) [27] Wykopy pod słupy i fundamenty Odtwarzanie trasy linii Podstawa i zakres prac. Podstawę do odtworzenia trasy stanowi dokumentacja prawna i Dokumentacja Projektowa, a w szczególności: - plan sytuacyjny przebiegu trasy, - opisy topograficzne załomów, - plan sytuacyjny i opisy topograficzne projektowanych słupów, - profil podłużny trasy z rozstawem słupów, - rysunki rozstawu kotew. Zwraca się uwagę na istotne znaczenie stabilizacji trasy i opisów topograficznych. Wytyczenie stanowisk projektowanych słupów wykona geodeta z uprawnieniami Charakterystyka czynności i tok postępowania Odtwarzanie trasy wymaga dużej dokładności i rozwagi. Odtwarzanie trasy należy rozpocząć od upewnienia się czy punkty załomowe odtwarzanego odcinka są położone zgodnie z opisami topograficznymi zawartymi w operacie. Czynności odtwarzania należy rozpoczynać od środka tzn. od pali kierunkowych najbardziej oddalonych od załomu, unikając w ten sposób błędów kątowych. Celuje się od pala punktu załomowego wstecz i w przód od pali kierunkowych najbardziej oddalonych. Jeśli w ten sposób zostaje osiągnięty poszukiwany pal, jest to potwierdzeniem ścisłego odtworzenia osi trasy. Przy pomiarach odtwarzania i wyznaczania należy przestrzegać zasady, iż są to specjalistyczne czynności odbiegające od specyfiki robót elektromontażowych. Dlatego powinny być one realizowane przez fachowy personel w zakresie pomiarów geodezyjnych i przy stosowaniu właściwych przyrządów / teodolit, itd./ Roboty ziemne i fundamentowe Ogólna charakterystyka robót Roboty ziemne obejmują wykonanie dołów, ich zasypanie oraz makroniwelację i mikroniwelację terenu montażu. Doły przeznaczone są do posadowienia stóp fundamentów słupów oraz osadzenia kotew odciągów stałych i montażowych.

14 Doły, w zależności od wymiarów, mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym ręcznie należy wykonywać pochylenia skarp dołów, dna wykopów, drobne niwelacje oraz niewielkie pojedyncze doły. Niezależnie od wybranej metody kopania, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu wykopów przed samo zasypaniem przez: pochylenie ścian, szalowanie deskami lub stosowanie kręgów stalowych. Do robót tych należy również oznakowanie i ogrodzenie dołów nie zasypywanych w ciągu jednej zmiany, celem zabezpieczenia przechodniów i zwierząt gospodarskich przed wpadnięciem Wykonywanie wykopów Do kopania dołów w gruntach kat. I-IV należy stosować koparki mechaniczne. Wykopy nie zasypywane w tym samym dniu należy oznakować i ogrodzić, a w pobliżu przejść i dróg dodatkowo oznaczyć latarnią koloru czerwonego. Wykopy pod fundamenty należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej poziomu fundamentu. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą maszyn należy na dnie zostawić warstwę gruntu grubości 0,2 0,3 m powyżej przewidywanego poziomu posadowienia. Dalsze roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Wyrównywanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie rodzimym gruntem jest niedopuszczalne. Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami opadowymi lub gruntowymi. Należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych oraz obniżenie wody gruntowej tak by prace fundamentowe wykonywać na sucho. Niedopuszczalne jest usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezpośrednio z wykopu. W przypadku zalania dna wykopu wodą opadową należy ją wypompować i zbadać czy nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia fundamentu betonem B10, piaskiem grubo- lub średnioziarnistym stabilizowanym cementem, pospółką lub żwirem w stanie zagęszczonym Transport elementów fundamentów Poszczególne elementy fundamentów należy transportować samochodami ciężarowymi, zwracając uwagę na równomierny rozkład ciężaru oraz zabezpieczenie przed przemieszczaniem. W obrębie stanowiska montażowego fundamenty należy przemieszczać dźwigiem lub ciągnikiem gąsienicowym z zabudowanym wysięgnikiem i łożem Wykonanie fundamentów Roboty fundamentowe Roboty fundamentowe obejmują wykonanie podkładów betonowych, montaż zbrojenia, odziomka, ustawienie deskowania oraz betonowanie z zagęszczaniem przy zastosowaniu wibratorów wgłębnych. Roboty te obejmują również przemieszczanie elementów tych fundamentów w obrębie stanowiska słupa. Do robót fundamentowych należy również zabezpieczenie powierzchni bloków fundamentów przed szkodliwym działaniem agresywnych wód gruntowych w zakresie podanym w dokumentacji projektowej.

15 Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów należy sprawdzić czy kategoria gruntu zgodna jest z przyjętą w dokumentacji oraz czy konfiguracja terenu pozwala na stawianie słupa według projektu organizacji robót. Przy ustawianiu odziomków należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe usytuowanie. Prace ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z: - PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. [5] - PN-63-B Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne. [23] - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989r. [29]. Ogólne zasady wykonywania fundamentów zawiera Instrukcja montażu L/S nr 101/2000 fundamenty na liniach i stacjach elektroenergetycznych [34], opracowana przez TP-WBE Elbud -Warszawa Montaż słupów stalowych kratowych Montaż wysokościowy polega na zmontowaniu konstrukcji słupa podzielonej na większe zespoły, podniesieniu w górę każdego zespołu i połączeniu go z fundamentem lub z górą już ustawionej fundamencie konstrukcji. Połączenia poszczególnych elementów dokonują monterzy pracujący na wysokości. Do zakresu montażu należy: - przygotowanie stanowiska montażu, - rozpakowanie i segregacja montażowa elementów słupa wraz ze sprawdzeniem ich kompletności i jakości, - montaż zespołów na poziomie terenu, - wysokościowy montaż zespołów. Montaż należy realizować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w oparciu o projekt organizacji robót przygotowany przez Wykonawcę. Po montażu słupa następuje sprawdzenie poprawności wykonania. Sprawdzeniu podlega pionowość słupa i połączenie z fundamentem / zawiasy, śruby/. Szczegółowe zasady montażu zawiera Instrukcja montażu L nr 104/2000- montaż i stawianie wysokościowe słupów linii napowietrznych (kratowych) i wysokich wież wolnostojących, opracowana przez TP-WBE Elbud Warszawa [36] Montaż przewodów Wymagania ogólne Wybór metody rozciągania przewodów uwarunkowany jest ukształtowaniem terenu oraz liczbą i rodzajem krzyżowanych obiektów. Krzyżowane szlaki komunikacyjne zabezpiecza się w zależności od ich ważności i nasilenia ruchu przez ustawienie bramek skrzyżowaniowych i posterunków lub wstrzymanie ruchu na czas rozwijanie i naprężania przewodów. Szczegóły należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu krzyżowanego. Zawieszenie łańcuchów izolatorów na słupie można wykonywać w czasie rozciągania przewodów: - do zmontowanego łańcucha izolatorów dołączyć rolkę montażową, wyłożyć przewód na nią i całość wciągnąć na słup, lub - zawiesić na słupie łańcuchy izolatorów z dołączanymi rolkami montażowymi a następnie

16 za pomocą dodatkowej rolki podciągnąć rozwijany przewód na słup i tam wyłożyć go na rolkę przy izolatorze. Wybór wariantu zależy od posiadanego sprzętu i częściowo od metody rozciągania przewodów. Istniejący przewód odgromowy OPGW należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem oraz zapewnić nieprzerwaną pracę w zakresie transmisji sygnałów istniejącymi włóknami optycznymi, znajdującymi się wewnątrz przewodu OPGW Odległość przewodów od powierzchni ziemi Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić: dla linii 110 kv - 5,74 m, dla linii 220 kv - 6,47 m, dla linii 400 kv - 7,67 m, Czynności wstępne Przed przystąpieniem do rozciągania przewodów w sekcji naciągowej należy sprawdzić stan konstrukcji wsporczych. Prace związane z montażem i stawianiem słupów powinny być całkowicie zakończone - co powinno być stwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy. Następnie kierownik budowy, lub upoważniony przez niego pracownik wraz z brygadzistą powinni dokonać obchodu trasy dla ustalenia: - warunków terenowych, - ilości i rodzaju skrzyżowań oraz sposobu przeprowadzenia przez nie przewodów, - ewentualnych zbliżeń do istniejących / czynnych/ linii elektroenergetycznych i opracowania harmonogramu koniecznych wyłączeń, - miejsc ustawienia sprzętu i wykonania potrzebnych kotwień, - przęseł do pomiaru zwisów, - sposobu zapewnienia ruchu na krzyżowanych liniach komunikacyjnych względnie jego wstrzymania, - sposobu łączności dla wydawania poleceń i sygnalizacji sytuacji awaryjnych, - sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym i zwierzętom mogącym się znaleźć w sąsiedztwie lub strefie zagrożenia podczas prowadzonych prac. Przewód OPGW po zdjęciu ze słupów cały czas należy utrzymać w powietrzu za pomocą np. podnośników koszowych w bezpiecznej odległości od demontowanych oraz stawianych słupów. Niezbędne obniżenie naprężenia w przewodzie należy uzyskać poprzez rozwinięcie istniejącego zapasu przewodu zawieszonego na najbliższym słupie lub bramce i wyłożeniu przewodu OPGW na rolki montażowe. Należy zwrócić uwagę na minimalny promień gięcia podawany dla przewodu OPGW. W trakcie prac montażowych nie wolno dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń przewodu rozciąganego wskutek załamań, skręceń czy też działania siły naciągu przekraczającej wartość dopuszczalną. Rolki montażowe powinny być wykonane ze stopu lekkiego, a ich rowek powinien być wyłożony neoprenem w celu zabezpieczenia zewnętrznej powierzchni przewodu OPGW przed uszkodzeniem.

17 Przygotowanie sekcji do rozciągania i montażu przewodów Poprzeczki bramek skrzyżowaniowych należy wykonać z drewna, niezależnie od materiału, z którego wykonane są podpory. Wymiary poziome poprzeczki powinny być takie, aby rozciągany przewód znajdował się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od jej brzegu. Głębokość zakopania wsporników bramek w gruncie powinna wynosić 1,2 m dla wsporników o długości do 8 m i 1,8 m dla wsporników dłuższych. Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z trasą budowanej linii należy na czas rozciągania przewodów tak zabezpieczyć bramkami, aby przewody rozciągane nie tarły o przewody linii istniejącej. W przypadku trudności w ustawieniu odpowiedniej wysokości bramek dopuszcza się wykonanie skrzyżowania przez opuszczenie przewodów istniejących linii na ziemię i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym przez pokrycie deskami. Krzyżowane linie elektroenergetyczne na czas wykonywania prac należy wyłączyć i uziemić. Dotyczy to również linii, do których następują zbliżenia. Możliwe jest rozciąganie przewodów bez wyłączenia linii, jednak wymaga to opracowania indywidualnego projektu organizacji i technologii robót uwzględniającego wszystkie lokalne warunki. Zabezpieczenie ruchu na drogach państwowych należy wykonać w porozumieniu z użytkownikiem. Na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi należy ustawić pracownika brygady, który w czasie rozciągania i montażu przewodów ostrzegałby użytkowników drogi o ewentualnych zagrożeniach. W przypadku mniejszej widoczności niz. 200 m w obie strony od skrzyżowania należy ustawić pracowników w odległości 50 m od skrzyżowania. Na drogach polnych należy ustawić tablice ostrzegawcze po prawej stronie drogi, z obu stron skrzyżowania. Słupy ograniczające sekcję odciągową należy poddać dodatkowej kontroli obejmującej kompletność montażu i stan elementów zakratowania. Na czas rozciągania i montażu przewodów słupy ograniczające sekcję odciągową należy zabezpieczyć odciągami liniowymi, których zadaniem jest zabezpieczenie słupa przed działaniem sił naciągu przewodów w czasie ich montażu. Liny odciągów słupów kratowych należy mocować do uchwytów przewidzianych do stawiania słupów. Odciągi pojedyncze należy formować w kształt litery Y. Długość liny rozwartych ramion nie powinna być mniejsza niż 10m. Ramiona z liną odciągu należy połączyć za pomocą rolki wyrównawczej Rozciąganie przewodów Przewód biegnie od bębna przewodowego poprzez bębny hamulcowe do pończochy końcowej, którą jest połączony z linką poprzez odprężacz skrętów. Linka wstępna przewleczona przez rolkę montażową zawieszoną na izolatorze, przez drugi odprężacz skrętów połączona jest z urządzeniem naciągowym. W czasie rozwijania przewodu należy tak regulować siłę hamowania bębnów hamulcowych, by w miejscu największego zwisu rozciągany przewód znajdował się, co najmniej 1 m nad ziemią. Przewód należy ułożyć w bieżniku rolki montażowej i za pomocą liny stalowej przewleczonej przez rolkę zamocowaną do poprzecznika unieść na wysokość izolatora Naprężanie przewodów i regulacja zwisów Do pomiaru zwisów należy wybierać przęsła najdłuższe, położone najniżej, poziome. Długość przęsła, na którym wykonany jest pomiar zwisu należy sprawdzić w terenie. Temperaturę przewodu należy zmierzyć bezpośrednio przed pomiarem zwisu.

18 Ze względu na zjawisko płynięcia przewodów należy stosować tabele zwisów montażowych. Pomiar zwisu należy wykonać odmierzając na słupach wielkość zwisu od punktów zawieszenia przewodu na rolkach montażowych. Punkty te oznaczyć drewnianymi łatami za pomocą lornetki lub niwelatora zamocowanego do słupa obserwować przewód by w czasie regulacji naprężenia przyjął położenie styczne do wyznaczonej linii celowej. Szczegółowe zasady montażu przewodów roboczych zawiera Instrukcja montażu L nr 104-T/1995 montaż przewodów linii wysokiego napięcia przy użyciu urządzeń wyciągarkowo-hamujących, opracowana przez PT-U Elbud Kraków [38] oraz ogólna Instrukcja montażu L nr 105/2000 przewody linii wysokiego napięcia, opracowana przez TP-W Elbud Warszawa [39]. Szczegółowe zasady montażu przewodu OPGW zawiera Instrukcja montażu L nr 107/2000-światłowody na napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, opracowana przez TP-WBE Elbud Warszawa [40] Montaż łańcuchów izolatorów Montaż łańcuchów izolatorów należy wykonać na stole warsztatowym lub rozłożonej macie. Elementy składowe należy montować zgodnie z rysunkiem łańcucha, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenia połączeń / zawleczki, podkładki itp. / oraz staranne oczyszczenie powierzchni izolatora czyściwem bawełnianym. Części metalowe zmontowanego łańcucha należy pokryć cienką warstwą wazeliny bezkwasowej. Należy zwrócić uwagę na rozpakowywanie izolatorów by w czasie tych czynności nie uszkodzić ich polewy. Opakowania izolatorów należy w poprawnym stanie technicznym odesłać do producenta. Zasady montażu łańcuchów izolatorowych zawiera Instrukcja remontu R nr 301/1998- elektroenergetyczne linie napowietrzne kv (wymiana przewodów, osprzętu, izolacji i światłowodów), opracowana przez PT-U Elbud Kraków [33] Obostrzenia W zależności od ważności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich mocowania wg warunków podanych w p Słupy Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń. Przy obostrzeniu 2 stopnia należy stosować słupy skrzyżowaniowe, odporowe, odporowo-narożne lub krańcowe. Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz odcinka skrzyżowania, również słupy jak dla linii bez obostrzeń.

19 Przewody Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E i AFL wg PN-74/E o przekroju mniejszym niż 25 mm 2. Ponadto zabrania się łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia należy stosować naprężenia zmniejszone Izolatory Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w przypadku izolatorów stojących, dwu- lub trójrzędowych łańcuchów - w przypadku izolatorów wiszących Zawieszenie przewodów W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, należy stosować przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia należy stosować przewód zabezpieczający przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciągowym szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, należy stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelotowoodciągowe Uchwycenie przewodu Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od obiektu Tablice ostrzegawcze i informacyjne Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 kv należy umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice ostrzegawcze wg PN-88/E [12]. Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne. Tablice powinny być zgodne z wymaganiami Właściciela linii. W liniach wielotorowych o napięciu wyższym niż 1 kv, na każdym słupie powinno być oznaczenie toru. Tablice informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w dokumentacji projektowej względnie w typowych katalogach budowanych linii Ochrona odgromowa Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych [44].

20 5.11. Uziemienia ochronne Montaż uziomów poziomych Uziomy poziome / otokowe i promieniste/ należy układać w ziemi na głębokości 0,6 m. Po wykopaniu rowów należy wzdłuż ich brzegów ułożyć bednarkę i wyprostować /młotkiem gumowym/, a następnie ułożyć na dnie rowu. Konieczne połączenia wykonać przez skręcanie. Połączenia oraz miejsca wykazujące uszkodzenia powłoki antykorozyjnej należy pokryć lakierem asfaltowym. Powierzchnia pomalowana nie może przekraczać 10% całkowitej powierzchni bednarki. Bednarkę należy zasypać czystą ziemią Montaż uziomów pionowych Pogrążenie i montaż uziomów pionowych /głębinowych/ należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji producenta systemu uziemienia. Ogólne zasady wykonywania uziemień zawiera Instrukcja montażu L/S nr 102/1996 montaż uziomów i instalacji uziemiających, opracowana przez PT-U Elbud Kraków [37] Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą kołową w linii należy zastosować obostrzenia - wg tablicy 12. Tablica 12. Stopień obostrzenia linii napowietrznych na skrzyżowaniu z drogą Linia napowietrzna o napięciu znamionowym Kategoria drogi do 1 kv wyższym niż 1 kv skrzyżowanie zbliżenie skrzyżowanie zbliżenie Droga ogólnodostępna gminna lub lokalna miejska Droga ogólnodostępna krajowa lub wojewódzka Droga ekspresowa lub autostrada Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych:

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013)

LSNS 70(50) WYKAZ FIRM UPRAWNIONYCH DO PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH (stan na okres wydruku lipiec 2013) LSNS70(50) WYKAZFIRMUPRAWNIONYCH DOPRODUKCJIKONSTRUKCJISTALOWYCH (stannaokreswydrukulipiec2013) 2. STRUNOBET-MIGACZSp.zo.o. Kuzki14A,29-100Włoszczowa tel.(41)3942113;(41)3941116, fax.(41)3944738;(41)3941117

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo