SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZARNIECKA GÓRA ZA 2010 ROK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZARNIECKA GÓRA ZA 2010 ROK."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZARNIECKA GÓRA KRS Czarniecka Góra tel , ZA 2010 ROK. Autorzy i informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania Autor części merytorycznej Czesława Durlik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Autor części finansowej Bożenia Warszawska Skarbnik Paweł Kusztal Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie sprawozdania Niniejsze Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 zatwierdzone zostało Uchwałą Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia r. A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czarniecka Góra Adres siedziby: Czarniecka Góra 2 Telefony: , Data rejestracji: r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego r Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Nr KRS: , Nr Regon : , NIP: ; Zarząd Stowarzyszenia pełniący funkcję do 20 grudnia 2010r: Marek Krawczyk Prezes Zarządu Krzysztof Radosz Wiceprezes Zarządu Beata Kusztal - Sekretarz Zarządu Czesława Durlik - Skarbnik Zarządu Mirosława Krzystek Członek Zarządu

2 Komisja Rewizyjna: Paweł Kusztal - Przewodniczący Anna Kozubska Członek Helena Słoka - Członek Zarząd Stowarzyszenia pełniący funkcję od r. Czesława Durlik-Prezes Stowarzyszenia Jakub Dajczer Wice Prezes Stowarzyszenia Grażyna Kozak Sekretarz Stowarzyszenia Bożena Warszawska Skarbnik Stowarzyszenia Jan Grot Członek Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna pełniąca funkcje od r. Paweł Kusztal - Przewodniczący Kamila Kurp Robert Sroka - Członek - Członek 2. Cele działania: -promowanie i popularyzacja walorów turystycznych wsi, - wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój w zakresie gospodarki, infrastruktury, sportu, kultury, turystyki, ochrony środowiska; - budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich; - rozwój świadomości obywatelskiej; -wspieranie akcji charytatywnych; Integracja członków stowarzyszenia; 3. Cele statutowe - promowanie i popularyzacja walorów turystycznych wsi Czarniecka Góra i jej okolic; - wspieranie wszelkich działań podmiotów i osób, którzy będą dbać o rozwój gospodarczy wsi Czarniecka Góra, rozwój infrastruktury, sportu, kultury, turystyki, ochrony środowiska m.in. zainicjowanie gloryfikacji wsi, budowa sieci kanalizacyjnej;

3 - organizowanie akcji charytatywnych i wspieranie tych akcji przez mieszkańców, mających za zadanie niesienie pomocy ubogim i niezaradnym mieszkańcom wsi Czarniecka Góra; -budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, wpływanie na rozwój świadomości mieszkańców., że los ich wsi jest w ich rekach; - organizowanie i prowadzenie doradztwa, seminariów, wystaw, konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi Czarniecka Góra; 4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: Na koniec roku 2010 stowarzyszenie liczyło 42 członków. Działalność Stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną członków przy pomocy środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dotacji celowych i darowizn. W 2010 roku realizując działalność statutową wykonano zadania w ramach złożonej w dniu r oferty konkursowej na realizację zadania publicznego pn,, Organizacja festynów profilaktycznych dla mieszkańców gminy. Zawarto umowę nr. EZK w dniu w Stąporkowie pomiędzy Gminą Stąporków, a Stowarzyszeniem na realizację zadania publicznego. Przyznana dotacja wyniosła 2.900zł. Oferta dotyczyła festynu pn.,,grunt TO RODZINA. Od miesiąca maja 2010r członkowie Stowarzyszenia wraz z młodzieżą i mieszkańcami Czarnieckiej Góry niezrzeszonymi porządkowali teren wokół boiska: zbierając kamienie, podlewając trawę, wycinając krzaki i chaszcze. W miesiącu czerwcu zakupiono gwoździe i farbę na wykonanie: ławeczek dla kibiców, koszy na odpady. Ubito z desek parkiet,, estradę na terenie przy boisku. W Czarnieckiej Górze nie ma wolnego obiektu i pomieszczenia, w którym Stowarzyszenie mogłoby realizować zadania statutowe przez cały rok, dlatego parkiet estrada służy w sezonie letnim na organizowanie festynów, a w szczególności dla zespołów ludowych i muzycznych jako miejsce na występy, tańce,a członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom wsi na zebrania. W miesiącu lipcu Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z pismami do osób prywatnych i zakładów pracy o wsparcie działań na rzecz mieszkańców wsi r odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia / Protokół z dnia r/ dotyczące,, omówienia spraw związanych z organizacją festynu rodzinnego w ramach oferty konkursowej r posiedzenie Zarządu dotyczące przydziału poszczególnych zadań podczas festynu,,grunt TO RODZINA w ramach realizacji oferty konkursowej /Protokół z dnia r/. Zorganizowano dwie bramki do gry w piłkę nożną o odpowiednich rozmiarach, zakupiono do bramek siatki i zamontowano je zgodnie z obowiązującymi przepisami na boisku, po wcześniejszym wymierzeniu odległości przez wykwalifikowanego geodetę. Zakupiono farbę do odmalowania bramek, zaprawę betonową do wmontowania bramek. W miesiącu sierpniu obmurowano z kamieni miejsce na ognisko.

4 W dniu r odbył sie festyn pn,, GRUNT TO RODZINA, realizowany z zadania publicznego zgodnie z zawartą umową. W festynie w poszczególnych konkursach i zabawach brali udział nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Zawody były zorganizowane w formie,,mini olimpiady w sposób humorystyczny, dostosowany do możliwości uczestników, zakończone konkursami artystycznymi i plastycznymi. Zwycięscy zostali obdarowani nagrodami. Uczestnicy festynu zostali poczęstowani wcześniej przygotowanymi produktami spożywczymi. Po zabawie humorystycznej odbyła się zabawa taneczna. Festyn był zorganizowany na terenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym wzięli udział mieszkańcy Czarnieckiej Góry, Czarnej, Janowa i Błotnicy, a także dzieci, młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne przebywające na leczeniu w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Od miesiąca sierpnia członkinie Stowarzyszenia współuczestniczyli w spotkaniach w ramach programu LGD zorganizowanym przez Stowarzyszenie,,KUŹNICA w sąsiedniej miejscowości Błotnica pn,,aktywni Seniorzy dodaj życia do lat. Projekt trwał od sierpnia do końca grudnia 2010r. Uczestnicy projektu na warsztatach praktycznych nauczyli się malowania na szkle, układania bukietów, wianków, malowania ikon itp Członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Czarniecka Góra czynią starania o zdobycie pomieszczenia lub budynku do realizacji celów statutowych oraz dokończenie uporządkowania terenu przy boisku i przystosowanie go na działkę sportowo rekreacyjną. Wyposażenia terenu w infrastrukturę sportową i parkową ( bramki, ławki dla kibiców, ławo stoły dla turystów, ławki parkowe dla starszych osób). Ogółem działka, którą należy wyczyścić i uporządkować z krzaków, chaszczy i śmieci wynosi ok. 3ha. W 2010r uporządkowano teren o wymiarach ok. 30 arów. Dalsze prace w tym zakresie zostały przełożone na następne lata, gdyż wykonujemy je przy użyciu narzędzi ręcznych, w godzinach popołudniowych. Odbywają się one wiosną i w lato roku zostało dokonane uroczyste otwarcie,,boiska do gry w piłkę nożną na terenie przy rzece Czarna. W uroczystości tej wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków Pani Dorota Łukomska, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi Miasta i Gminy Stąporków oraz sponsorzy. Wstęgę przecięła pani Burmistrz przy pomocy Sołtyski Wsi. Obył się pierwszy mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami młodzików z Czarnieckiej Góry i sąsiedzkiej miejscowości Wąsoszy. Zorganizowano różne gry i zabawy, w których udział brali dzieci wraz z rodzicami. Częstowano ciastem, słodyczami, kiełbaską z grilla oraz soczkami. Wypieki przyrządziły gospodynie Czarnieckiej Góry. Słodycze, napoje i kiełbasę otrzymano od sponsorów. Dzieci, młodzież i dorośli bawili się przy muzyce ze sprzętu elektronicznego do późnych godzin wieczornych r złożono SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego,,organizacja festynów profilaktycznych dla mieszkańców gminy festyn,,grunt to rodzina. Po końcowym rozliczeniu zadania, Zarząd zwrócił 200zł na rzecz Gminy Stąporków zgodnie z zawartą umową nr. EZK w dniu r.

5 W dniu r zostało zwołane walne zebranie członków Stowarzyszenia, na którym Zarząd Stowarzyszenia złożył rezygnację,a mianowicie: Pan(i) Marek Krawczyk Prezes Stowarzyszenia, Krzysztof Radosz Wice Prezes Stowarzyszenia, Beata Kusztal Sekretarz, Czesława Durlik Skarbnik, Mirosława Krzystek Członek Stowarzyszenia. Po tym fakcie złożyli również rezygnację członkowie Komisji Rewizyjnej Pani Anna Kozubska i Helena Słoka. Nie złożył rezygnacji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kusztal. Po przyjęciu złożonych rezygnacji wybrano Przewodniczącego Zebrania, następnie powołano Komisję Skrutacyjną -Uchwała nr 1/2010, Uchwała nr 2/ w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu z pełnionych funkcji. Uchwała nr 3/2010r w spawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Uchwała nr 4/2010r w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czarniecka Góra w osobach: Czesława Durlik-Prezes Stowarzyszenia Jakub Dajczer Wice Prezes Stowarzyszenia Grażyna Kozak Sekretarz Stowarzyszenia Bożena Warszawska Skarbnik Stowarzyszenia Jan Grot Członek Stowarzyszenia; Uchwała nr.5/2010 w sprawie wyboru uzupełnienia członków do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czarniecka Góra. Komisja Rewizyjna pełniąca funkcje od r. w osobach: Paweł Kusztal - Przewodniczący Kamila Kurp Robert Sroka - Członek - Członek; Ustawa nr 6/2010 w sprawie zmiany adresu Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Czarniecka Góra. Ustalono adres: Czarniecka Góra 2, Stąporków.

6 B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 W bilansie wykazuje się następujące informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego. Aktywa Rok 2009 Rok 2010 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Inwestycje długoterminowe IV. Należności długoterminowe B. Aktywa obrotowe 1.121,85 879,68 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 1.121,85 879,68 - środki pieniężne w kasie 280,11 204,87 - środki pieniężne w banku 841,74 674,81 - inne środki pieniężne C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Rok 2009 Rok 2010 Suma aktywów 1.121,85 879,68 Pasywa Rok 2009 Rok 2010 A. Fundusze własne 1.040, ,85

7 I. Fundusz statutowy 1.040, ,85 II. Fundusz zapasowy III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny IV. Nie podzielny wynik finansowy z lat ubiegłych 81,67-0 V. Wynik finansowy netto za rok obrotowy w tym działalności statutowej - 0 (-) 242,17 1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 81,67 (-) 242,17 3. Odpisy w wyniku finansowego bieżącego roku Obrotowego w tym działalności statutowej B. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych 0-0 II. Pozostałe rezerwy C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania Fundusze specjalne Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe D. Fundusze specjalne E. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia między okresowe i przychody przyszłych okresów Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 1.021,85 879,68

8 RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 W rachunku wyników wykazuje się przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy. Rok 2009 Rok 2010 A. Przychody z działalności statutowej 1.614, ,28 I. Składki brutto określone statutem 1.614,00 915,00 II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje na działalność statutową ,28 B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Zysk (strata ) na działalności statutowej (A,B) 1.614, ,28 D. Koszty ogólne zarządu w tym administracyjne: 1. Zużycie materiałów i energii 485, Usługi obce 739, ,52 3. Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne Amortyzacja Pozostałe E. Zysk / Strata na działalności statutowej i zarządu w tym działalności statutowej 389,11 74,76 F. Przychody finansowe 0,56 0,07 I. Dywidendy z tytułu udziałów w tym od jednostek zależnych i stowarzyszeniach w tym działalności statutowej II. Odsetki uzyskane w tym działalności statutowej 0,56 0,07 III. Pozostałe w tym działalności statutowej -0-0

9 G. Koszty finansowe 308,00 317,00 I. Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych w tym działalności statutowej II. Odsetki do zapłaty 308,00 317,00 - w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych w tym działalności statutowej 308,00 317,00 H. Zysk / strata brutto na działalności statutowej i gospodarczej - w tym działalności statutowej (+) 81,67 (-) 242,17 I. Zyski nadzwyczajne w tym działalności statutowej J. Straty nadzwyczajne w tym działalności statutowej K. Zyski / Strata brutto (N+O-P) w tym działalności statutowej (+) 81,67 (-) 242,17 L. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia M. Wynik finansowy ogółem (R-S) w tym działalności statutowej (+)81,67 (-) 242,17 1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego ( wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego ( wielkość dodatnia) 0-0 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czarniecka Góra nie posiada majątku trwałego. W 2010r przychody Stowarzyszenia wyniosły 5.113,52zł z tego: - dotacja z UM Stąporków 2.700zł. -składki członkowskie 915 zł. - odsetki od salda dodatniego na rachunek bankowy 0,07zł.

10 - darowizny sponsorów 1.256,28zł. Koszty Stowarzyszenia wyniosły 5.113,52zł. z czego: - prowizje bankowe 317zł. - koszty organizacji imprez 4.796,52zł. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji, poręczeń ani innych zobowiązań. PODPISY

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo