ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem przy ul. Kurczaba. Numer sprawy 13/VIII/2010/ZIS Wg rozdzielnika zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami. I. Pytania i odpowiedzi 1. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis zamieszczony w części VI punkt 1 podpunkt 10 SIWZ oznacza, iż Zmawiający oczekuje załączenia do oferty kosztorysów ofertowych przygotowanych metodą uproszczoną z podaniem na stronie tytułowej nośników cenotwórczych tj. koszt r- g, KO i zysku? Ad. 1 Do oferty należy przedłożyć kosztorysy ofertowe przygotowane metod uproszczoną wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny oraz z podaniem na stronie tytułowej nośników cenotwórczych 2. W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysów przygotowanych ściśle według pozycji w przedmiarze prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze na roboty budowlane w elemencie 1.4 i 12.3 należy ujmować jakieś roboty?. Jeżeli tak to prosimy o specyfikację z podaniem ilości przedmiarowych robót jakie należy wycenić w ofercie. Ad. 2 W rozdziale nr 1.4 Wykop ręczny należy wycenić pozycje przedmiarowa nr 6 (KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III -213,61 m3). W rozdziale 12.3 Wycieraczki zewnętrzne należy wycenić pozycję przedmiarową nr 280 (kal. Ind. Dostawa i montaż krat wycieraczkowych - wycieraczka szczotkowa wraz z zabezpieczeniem kątownikiem mosiężnym 30x30x3 mm - kątownik zamocować na kleju epoksydowym - 12,96 m2) 3. W komplecie dokumentów przetargowych bark jest badań geologicznych terenu przeznaczonego pod inwestycję. Prosimy o udostępnienie przedmiotowego opracowania niezbędnego do prawidłowej wyceny oferty. Ad. 3 W załączeniu - płyta CD 4. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej pozwolenia na budowę. Ad. 4 W załączeniu - płyta CD 5. Do prawidłowej wyceny robót niezbędny jest projekt aranżacji wnętrz, bak takiego opracowania w dokumentach przetargowych. Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający posiada taki projekt? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. Ad. 5 Zamawiający nie posiada projektu aranżacji wnętrz. 6. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót drogowych gdzie ujęto korytowanie pod chodniki. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w wycenie. Ad. 6 W przedmiarze robót nie ujęto korytowania pod chodniki i ciąg pieszo jezdny z uwagi iż PT drogi w rozdziale 6 z bilansu ziemi wynika, że dla ukształtowanie terenu należy uzupełnić brakującą ziemię w ilości 200,2 m 3 z wykopu ze składu tymczasowego urobku pod budynek basenu. W rozdziale 1.3 Ukształtowanie terenu przedmiaru pn. 02Pływalnia Kurczaba - drogi

2 , chodniki przedmiar w pozycji przedmiarowej nr 3 zawarto wykop w ilości 357,4 m3 w którym zawiera się również wykop pod korytowanie pod chodniki i ciąg pieszo-jezdny. 7. Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru robót drogowych ujęto nawierzchnię traktu pieszo jezdnego. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w ofercie. Ad. 7 W przedmiarze pn. 02 Pływalnia Kurczaba - drogi, chodniki przedmiar należy dopisać pozycję przedmiarową nr 15A - podstawa wyceny KNNR 6/502/3 (1)Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem ilość 651,60 m 2 8. Prosimy o podanie wymiarów luster do zabudowy, oraz typów suszarek basenowych jakie Ad. 8 należy wycenić w ofercie. Wymiary luster do zabudowy 80x50 cm. Ilość 4 sztuki Typ suszarek basenowych przyścienne, z wężem, obsługa na guzik, obudowa ze stali nierdzewnej malowana proszkowo 9. Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie solarium leżącego i stojącego jest przedmiotem tego przetargu? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze gdzie zostało ujęte. W przypadku braku prosimy o podanie rodzaju i ilości przedmiarowej robót jakie należy ująć w wycenia. Ad. 9 Wyposażenie solarium leżącego i stojącego nie jest przedmiotem przetargu II. Pytania i odpowiedzi 1. Jakie wynagrodzeni przewiduje Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy? Z zapisu w Istotnych Postanowieniach Umowy, 4, ust. 1 wynika, że będzie obowiązywało rozliczanie kosztorysem powykonawczym. Ad. 1 Zgodnie z pkt 1.12) część VI SIWZ kosztorys ofertowy powinien zostać sporządzony ściśle w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót. Zgodnie z 4 Istotnych postanowień umowy rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót wg niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym. 2. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą Ad. 2 wysokości podatku VAT? W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie chyba, że przepisy wprowadzające nową stawkę podatku VAT będą stanowić inaczej. 3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu określenia terminu wykonania zamówienia (SIWZ, Część I, punkt 2) na bardziej elastyczną formę np. 18 miesięcy od daty podpisania umowy? Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje termin realizacji umowy określony w ogłoszeniu i SIWZ. 4. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem fakturowanie przejściowe/częściowe (Istotne Postanowienia Umowy, 4, ust. 6). Czy będzie to fakturowanie na podstawie wykonanych elementów z harmonogramu rzeczowo-finansowego czy na podstawie rzeczywistych przerobów miesięcznych? Ad. 4 Fakturowanie będzie miesięczne za roboty rzeczywiście wykonane i odebrane - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 5. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie elektronicznej. Ad. 5 Zamawiający nie udostępni przedmiarów w formie edytowalnej. 6. Czy zamawiający posiada pozwolenie na budowę, jeżeli tak, prosimy o udostępnienie? Ad. 6 Pozwolenie na budowę w załączeniu - płyta CD. 7. Po czyjej stronie jest poniesienie opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew? Ad. 7 Zamawiający jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Opłatę administracyjną za wycinkę drzew objętych decyzją WS-05.KR /10 z dnia uiścił Zamawiający.

3 Opłata za wycinkę drzew i krzewów objętych decyzją WS-05.KR /10 będzie leżeć po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy dokonane przez Wykonawcę drzewa zastępcze nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia ich nasadzenia - decyzje płyta CD. 8. Prosimy o udostępnienie operatu geotechnicznego. Ad. 8 Operat geotechniczny w załączeniu w załączeniu - płyta CD. 9. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu. Ad. 9 Zamawiający dysponuje mapą syt-wys - płyta CD. 10. Jakie środki finansowe przewiduje zamawiający na rok 2011 oraz 2012? Ad. 10 Zamawiający planuje przeznaczyć w poszczególnych latach realizacji środki finansowe w wysokości: w 2011 r. 40% wartości zadania, w 2012 r. 60% wartości zadania. Jednakże ostateczny harmonogram finansowania uzależniony jest od podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przyznania środków na lata Możliwe jest także przeznaczenie środków w 2010 r. w niewielkim procencie rozpoczęcia robót budowlanych. 11. Czy do kosztorysów ofertowych należy dołączyć zestawienia materiałów? Ad. 11 Do kosztorysów należy dołączyć zestawienie materiałów. 12. Czy technologia kawiarni jest przedmiotem zamówienia? Ad. 12 Technologia kawiarni nie jest przedmiotem zamówienia. 13. Po czyjej stronie jest dostawa solariów w pomieszczeniach 1.20 i Jeżeli po stronie Wykonawcy, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Ad. 13 Dostawa instalacji solarnej nie jest przedmiotem przetargu. 14. Zgodnie z opisem architektonicznym sanitariaty należy wyposażyć w dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy i pojemniki na ręczniki jednak brak jest tych pozycji w przedmiarze. Czy są one przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie? Ad. 14 Do wyceny proszę przyjąć 1 pojemnik na papier toaletowy przy każdym oczku w.c., 1 dozownik na mydło, 1 pojemnik na ręczniki w każdym pomieszczeniu umywalek oraz 1 kosz na śmieci przy każdym oczku w.c. i w każdym pomieszczeniu umywalek. 15. Zgodnie z opisem architektonicznym budynek należy wyposażyć w gaśnice jednak brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie. Ad. 15 W projekcie wykonawczym określono, że budynek należy wyposażyć w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 100 m2, w strefach zaliczonych do ZL co daje łącznie 39kg (lub 58 dm3). Wyposażenie w gaśnice w ilości 20 sztuk należy wycenić jako dodatkową pozycję kosztorysową nr 270 A - podstawa wyceny kalkulacja indywidualna - w przedmiarze robót pn. 01 Pływalnia Kurczaba budowlany w rozdziale 13.6 Wyposażenie ruchome. 16. Jakiego przedziału czasu dotyczy pielęgnacja trawników w okresie gwarancji? Ad. 16 Pielęgnacja zieleni została ujęta w przedmiarze i dotyczy okresu gwarancji na całe zadanie inwestycyjne podane w SIWZ. 17. Pozycja 17 przedmiaru robót budowlanych została prawdopodobnie wstawiona omyłkowo. Prosimy o korektę i wykreślenie pozycji. Ad. 17 Pozycja 17 została omyłkowo wstawiona i dubluje się z pozycja nr 12. Proszę jej nie wyceniać. 18. W dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, podane są niecki basenowe ze stali nierdzewnej z pasami torów farbowanych elektrochemicznie - wytrawianych. Według naszej wiedzy jest to rozwiązanie stosowane przez jedną firmę, a mianowicie Berndorf Baderbau. Takie wskazanie uniemożliwia oferentom przygotowanie konkurencyjnych ofert oraz stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Wobec tego, czy Zamawiający zechce doprecyzować i odpowiedzieć, czy istnieje możliwość wykonania torów pasów inną technologią (malowane lub naklejane)? Ad. 18 Dla celów projektowych posłużono się wytycznymi uzyskanymi od firmy Berndorf Baderbau. Dopuszcza się zastosowanie innej technologii wykonania torów pasów niż zakładana w projekcie, pod warunkiem, że zamienniki będą, co najmniej, porównywalnej jakości. 19. Proszę podać szczegóły wykonania słupa SI 7. Ad. 19 Słup nazwany na rysunku architektonicznym Sl-7 (3 szt. pomiędzy osiami 6-7 w osiach E,G,I został rozrysowany na rysunku konstrukcyjnym K- 17 i nazwany tam S6-7/E-I.

4 20. W opisie technicznym widnieje zapis iż kolorystyka posadzki wg rysunków wykonawczych jednak na żadnym z pięter nie ma umieszczonych informacji na ten temat. Prosimy o uzupełnienie. Ad. 20 W opisie technicznym określenie kolorystyka posadzki wg rysunków wykonawczych powinno brzmieć kolorystyka posadzki wg rysunków wnętrz. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka posadzek zostanie ustalona w późniejszym etapie. 21. Brak w projekcie informacji dotyczących wymiarów płytek ceramicznych. Czy należy przyjąć wielkości użyte w przedmiarze? Ad. 21 Do wyceny proszę przyjąć wielkości płytek ceramicznych przyjęte w przedmiarze. 22. W opisie technicznym widnieje zapis iż w kawiarni występuje gres szkliwiony i nieszkliwiony. Prosimy o sprecyzowanie gdzie należy przyjąć jaki rodzaj gresów. Ad. 22 W projekcie wykonawczym założono, że posadzka kawiarni wykonana zostanie z gresu z elementami gresu szkliwionego. Dokładny układ posadzki wg projektu wnętrz (w późniejszym etapie). Powierzchnia gresu szkliwionego nie przekroczy 30% powierzchni posadzki kawiarni. 23. Prosimy o podanie kolorystyki posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych oraz z wykładzin tekstylnych. Ad. 23 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych zostanie ustalona w późniejszym etapie. 24. Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki płytek ceramicznych okładzinowych. Ad. 24 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka okładzin ceramicznych zostanie ustalona w późniejszym etapie. 25. Prosimy o podanie kolorystyki parapetów z konglomeratów kamiennych. Ad. 25 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka parapetów z konglomeratów kamiennych zostanie ustalona w późniejszym etapie. 26. Prosimy o sprecyzowanie sformułowania pomieszczenia reprezentacyjne gdyż zgodnie z opisem na ścianach ma występować tam gładź gipsowa. Ad. 26 Pomieszczenia reprezentacyjne obejmują wszystkie pomieszczenia oprócz szatni i pomieszczeń technicznych. 27. Prosimy o wskazanie usytuowania luster oraz podanie ich wymiarów. Ad. 27 Lustra zlokalizowane będą na ścianie z suszarkami. Do oferty proszę przyjąć 4 lustra o wymiarach 80x50cm. 28. Na rysunku A-03W ściana przy świetliku ma wymiar 25 cm, a z opisu tej ściany na rysunku wynika że powinna być ona wykonana z pustaka 30cm. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania. Ad. 28 Na rysunku A-03W ściana w osi M została błędnie opisana. Zgodnie z wymiarem ma grubość 25cm. 29. Prosimy o podanie kolorystyki ścian poszczególnych pomieszczeń. Ad. 29 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka ścian poszczególnych pomieszczeń zostanie ustalona w późniejszym etapie. 30. Prosimy o potwierdzenie, że solarny układ wspomagający ogrzewanie, który wspomniany jest w opisach instalacji sanitarnej nie wchodzi w zakres oferty. Ad. 30 Układ solarny wspomagający ogrzewanie nie wchodzi w zakres oferty. 31. Czy pomieszczenie węzła cieplnego(węzły kompaktowe, zasobniki c.w.u., armatura, itp.) wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu wymiennikowni podlegającego wycenie. Ad. 31 Wyceniono wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymiennika ciepła tj. wymienniki, armatura, zasobniki c.w.u. zgodnie z przedmiarem. 32. Czy instalacja AKPiA węzła cieplnego wchodzi w zakres oferty? Ad. 32 Instalacja AKPiA węzła cieplnego nie jest przedmiotem przetargu. 33. Czy do wyceny grzejników należy przyjąć zestawienie z przedmiaru czy ze spisu urządzeń? Ad. 33 W przedmiarze robót pn 05Pływalnia Kurczaba - instalacja co przedmiar w rozdziale 1.14 Grzejniki należy przyjąć następujące ilości grzejników: a. pozycja przedmiarowa nr 38 ilość 18 (zmiana) b. pozycja przedmiarowa nr 39 ilość 2 (bez zmian )

5 c. pozycja przedmiarowa nr 40 ilość 8 (bez zmian ) d. pozycja przedmiarowa nr 41 ilość 5 (bez zmian ) e. pozycja przedmiarowa nr 42 ilość 13 (bez zmian ) 34. Prosimy o podanie typów urządzeń zastosowanych w ogrzewaniu podłogowym(typy, modele). Ad. 34 Zestawienie materiałów instalacji c.o. wg projektu wykonawczego Część I Instalacja c.o. RURY Rura do ogrzewania podłogowego z polietylenu sieciowanego PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną, Tmax = 90 C, Pmax = 0.6 Mpa. Średnica Nr katalogowy Ilość m ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEflex (nr kat ) z mieszaczem pompowym i rotametrami umieszczony w szafce rozdzielaczowej w skład zestawu wchodzą: Rozdzielacz 7 sekwencyjny z: - Belka mosiężną rozdzielacza z rotametrami o zakresie nastaw 0,5-4,0 l/min - Belka rozdzielacza z wbudowanymi zaworami termostatycznymi - komplet uchwytów spinających belki - odpowietrzniki 2 szt. - zawory spustowo napełniające - mieszacz pompowy z pompa HUP , 2 zawory termostatyczne, głowica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym, termometr, termistorowy czujnik przegrzewu; 35. Prosimy o przesłanie rysunków z zaznaczonymi lokalizacjami regulatorów ogrzewania podłogowego. Ad. 35 Regulatory naniesiono na rysunkach wykonawczych projektu centralnego ogrzewania. Do wyceny należy przyjąć ilości wydane w opisie projektu oraz w przedmiarze. 36. W udostępnionym przedmiarze robót Instalacja wentylacji: Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A występuje w poz. 79 2szt; poz. 87 1szt; poz. 88 1szt; poz.89 1szt. Wg załączonej specyfikacji nagrzewnica ta występuje w układzie NB1 1szt. Prosimy o podanie właściwej ilości i numeru pozycji w której należy ująć to urządzenie. Ad. 36 Należy nie wyceniać z przedmiaru wentylacja mechaniczna: poz. 79, 88, 89. Wycenić tylko poz nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt W udostępnionym przedmiarze robót Instalacja wentylacji w poz. 81 jest: Nagrzewnica kanałowa RH1*+wodna kw. Wg załączonej specyfikacji w układzie NB2 występuje: Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A 1szt. Prosimy o podanie właściwej ilości i numeru pozycji w której należy ująć to urządzenie. Ad. 37 Pozycji nr 81 z przedmiaru wentylacja mechaniczna nie wyceniać. W pozycji nr 80 jest ujęta nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt Prosimy o sprecyzowanie jakich rur preizolowanych należy użyć do wykonania przyłącza cieplnego. Czy takie jak są w projekcie fi 76,1/140, czy takie jak w przedmiarze fi 60,3/140? Ad. 38 Do wykonania przyłącza cieplnego należy zastosować rury preizolowane fi 76,1/140. Pozycje nr 5,6,7,8, przedmiaru węzeł c.o + przyłącz c.o. należy wycenić przy zastosowaniu rur o podanej średnicy. 39. W opisie S-6 Przyłącze cieplne podane są informacje System alarmowy zostanie szczegółowo rozwiązany przez pracowników MPEC SA oraz Zestawienie nie obejmuje instalacji alarmowej. W przedmiarze przyłącza cieplnego ujęta jest pozycja 1.3 System alarmowy rurociągu c.o.. Prosimy o informacje czy instalacja alarmowa wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie zestawienia materiałów. Ad. 39 Instalację alarmową ujęto przedmiarze robót w poz Zakres dostawy instalacji alarmowej dla przyłącza c.o. przez MPEC zostanie określony w Umowie inwestycyjnej spisanej przez Inwestora w MPEC.

6 40. Czy w zakresie przetargu jest wykonanie przyłącza kablowego nn? Ad. 40 Wyceniać zgodnie z przedmiarem. 41. Okablowanie strukturalne Ze względu na sytuację w której opisywane parametry urządzeń, parametry kabli, parametry złączy, opisy sposobu zarabiania kabli,a także opis metody certyfikowania i wymaganych certyfikatów (NDI jest to nazewnictwo firmy AMP Netconnect), stwarza sytuację w której możliwe jest zastosowanie urządzeń tylko jednego producenta prosimy o podanie nazwy producenta okablowania strukturalnego spełniającego kryteria równoważności według zamawiającego. Ad. 41 Dopuszcza się zastosowanie innych dostawców okablowania strukturalnego niż zakładane w projekcie, pod warunkiem, że zamienniki będą, co najmniej, porównywalnej jakości. 42. Okablowanie strukturalne Na rysunku : plan instalacji teletechnicznych parter.pdf znajduje się tablica teletechniczna TT+ - prosimy o podanie elementów które mają być zamontowane w tej szafie a także prosimy o podanie jej wielkości i sposobu montażu (wisząca, stojąca) Ad. 42 Nie wchodzi w zakres oferty. 43. Okablowanie strukturalne Na rysunku : plan instalacji teletechnicznych parter.pdf i na schemacie instalacji komputer telefon znajduje się zapis kanalizacja teletechniczna wg. odrębnego opracowania, prosimy o potwierdzenie,że kanalizacja teletechniczna znajduje się poza zakresem składanej oferty lub prosimy o dostarczenie projektu na ten zakres. Ad. 43 Nie wchodzi w zakres oferty. 44. Okablowanie strukturalne - W dokumencie Basen-Kurczaba-telet.wewn.-PW.pdf znajduje się zapis odnośnie zastosowania koryt kablowych PCV brak jest jednak ich typów, ponadto na rzutach kondygnacji brak jest zaznaczonych tras koryt kablowych i ich typów umożliwiających ich właściwą wycenę. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zaznaczone trasy koryt kablowych wraz z zaznaczonymi typami stosowanych koryt. Ad. 44 Korytka kablowe PCV należy dobrać na etapie realizacji robót w zależności od ilości przewodów w korytku. W projekcie przyjęto uśrednioną wielkość korytka. 45. Okablowanie strukturalne W projekcie wykonawczym znajduje się zapis : Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury. W przypadku proponowania innych rozwiązań i elementów należy pisemnie tj. z wykresami tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę równoważności we wszystkich wymienionych w projekcie aspektach Prosimy o podanie parametrów równoważności które będą wykorzystywane przy sprawdzaniu równoważności -,ponieważ urządzenie nie może spełniać wszystkich parametrów urządzenia wpisanego w projekcie. Ad. 45 Parametry równoważne okablowania strukturalnego spełniające parametry urządzeń i instalacji ujęte są w projekcie Prosimy o podanie parametrów,które ma spełnić centrala telefoniczna ponieważ użycie w opisie centrali telefonicznej tylko i wyłącznie ilości elementów centrali telefonicznej nie pozwala na zastosowanie urządzenia innych producentów Ad. 46 Parametry centrali określają wydane w projekcie dane techniczne elementów centrali. 47. Okablowanie strukturalne prosimy o podanie sposobu wykonania przejść kablowych między kondygnacjami Ad. 47 Przejścia kablowe między kondygnacjami należy wykonać w rurach RVS Prosimy o podanie parametrów i wymiarów które muszą spełniać bramki uchylne i kołowrotki Ad. 48 Bramki uchylne - zasilanie 12 V, długość ramienia cm; bramki obrotowe - moduł Basis Gotschlich (lub równoważne), mechanizm logiturn II z cichą przekładnia ślimakową, wymiary: długość 1224 mm, wysokość 1025 mm, szerokość/przejście - 831mm/550mm. 49. Ze względu na różnice w opisie telewizji dozorowej w katalogu: 20. instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat, instala i w 21. system sygnalizacji włamania i napadu wnioskujemy,że mają zostać wykonane dwa systemy telewizji dozorowej. Prosimy o informacje czy oba systemy telewizji dozorowej mają zostać zawarte w ofercie

7 Ad. 49 W projekcie założono że w obiekcie znajdować się będzie system telewizji dozorowej wewnętrznej obejmujący dozór użytkowników basenu oraz zewnętrzny wchodzący w skład instalacji antywłamaniowej. Oba systemy wchodzą w zakres oferty; System telewizji dozorowej zewnętrznej jest uzupełnieniem systemu telewizji dozorowej wewnątrz budynku, w celu spełnienia aspektu bezpieczeństwa osób i mienia. 50. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: - prosimy o podanie parametrów i typów kamer kolorowych (kopułkowe, stacjonarne) ( typ obiektywu), (analogowe lub cyfrowe) (typ zasilania). Ad. 50 Należy przyjąć kamery kopułkowe o rozdzielczości 550 TVL i obiektywie 3.6 mm, zasilanie - przewód koncentryczny XYAP x0, Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: - prosimy o podanie parametrów wzmacniaczy sygnałów jak i podanie miejsca i sposobu ich montażu. Ad. 51 Parametry wzmacniacza wideo: ilość wej./wyj.: 4/4 x BNC Zasilanie:12V DC Pobór prądu:60ma Impedancja wejściowa i wyjściowa:75 ohm Szerokość pasma:9mhz / 1Vpp Gniazdo zasilające DC na wtyk 5,5/2,1mm Wymiary:120x61x30mm 52. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: Prosimy o załączenie schematu instalacji CCTV. Ad. 52 Instalacja CCTV przedstawiona na rysunku jest nie rozbudowana. Kamery monitoringu podłączane są do serwera CCTV wszystkie niezbędne informacje zawarte są na rysunku ESO Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty kondygnacji z zaznaczonym sposobem prowadzenia instalacji (korytka typy, Rurki - typy, podtynkowo, natynkowo, ilość przewodów w jednej rurce, itd.) Elektronicznego systemu naliczania opłat i CCTV. Ad. 53 Okablowanie ESOK I CCTV należy prowadzić w korytach przeznaczonych dla instalacji słaboprądowych wykorzystując istniejące (teletechniczne) elementy okablowania strukturalnego. W przypadku odejścia od głównych tras kablowych, kable należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do ścian lub w rurkach Peschla prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W przypadku odcinków tras wykonywanych podtynkowo (np. zejście w ścianie, ściance GK, profilu aluminiowym) kable należy osłonić wzmocnioną rurką karbowaną Peschla. Sposób wykonania instalacji powinien być taki, aby utrudnione było nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie systemu. Przewody zasilające należy poprowadzić w korytach, rurkach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. Koniecznie należy zachować zasadę oddzielnego prowadzenia kabli i przewodów zasilających 230 V od kabli sygnałowych. Wymagana odległość siłowych tras kablowych od tras sygnałowych wynosi 0,3 m. W przypadku konieczności skrzyżowania kabli siłowych z kablami sygnałowymi należy wykonać je pod kątem 90 w celu minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Przepusty należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej. 54. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat - Prosimy o podanie gdzie należy zamontować przyciski ewakuacyjne zawarte w zestawieniu materiałów. Ad. 54 Przyciski ewakuacyjne należy zamontować przy drzwiach do strefy saun gdzie są czytniki KD, od strony strefy saun. 55. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: prosimy o podanie wytrzymałości mechanicznej elektrorygli z wysuwanym bolcem i przykładowego typu spełniającego te parametry. Ad. 55 Wytrzymałość mechaniczna elektro-rygli powinna wynosić 450 kg (standardowa).

8 56. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: - prosimy o podanie parametrów rejestratorów, parametrów rejestracji i archiwizacji, ( z ilu kamer ma być rejestrowany obraz, w jakiej jakości, przez ile dni, ile klatek/sekundę) prosimy o zamieszczenie obliczeń potwierdzających,że przyjęty przez Państwa rejestrator spełnia powyższe parametry. Ad. 56 Parametry rejestratora cyfrowego: liczba wejść/wyjść wideo: 16/1 (BNC) 1 x VGA+1 x HDMI; liczba wejść/wyjść audio: 4/1 (BNC prędkość zapisu: 400 kl/s(cif), 100 kl/s D1 kompresja: H.264 najlepsza dla rejestratorów cyfrowych archiwizacja: 4 x HDD Sata II 2TB lub 3 x dyski HDD Sata II + nagrywarka DVD, 2 x USB, LAN. 57. System włamania i napadu: w projekcie wykonawczym istnieje zapis,że okablowanie ma być prowadzone w korytach instalacji słaboprądowych wydanych w projekcie systemu okablowania strukturalnego ponieważ w systemie okablowania strukturalnego brak jest projektu prowadzenia koryt kablowych, brak jest podanych typów, koryt lub drabinek prosimy o uzupełnienie projektu systemu okablowania strukturalnego o ten zakres. Ad. 57 W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejących (teletechniczne) elementów okablowania strukturalnego - stąd brak tego elementu. 58. System włamania i napadu: - projekcie wykonawczym istnieje zapis,że w przypadku odejścia od tras kablowych podanych w systemie okablowania strukturalnego należy prowadzić okablowanie w listwach elektroinstalacyjnych prosimy o podanie rozmiaru i typu tych listew elektroinstalacyjnych. Ad. 58 W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejących (teletechniczne) elementów okablowania strukturalnego - stąd brak tego elementu. 59. System nagłośnienia: Prosimy o podanie parametrów kolumn radiowęzłowych (moc, krzywa rozsyłu, itd.) i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 59 System nagłośnienia parametry głośników radiowęzłowych: 8 ohm - czarna - 70 W nomin., 250 W max., Hz, 91 db nomin., 115 db SPL max. 60. System nagłośnienia: Prosimy o podanie parametrów wzmacniacza 6 strefowego i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 60 Parametry wzmacniacza 6 - strefowego: Powermikser 6 strefowy 100 V tuner cyfrowy AM/FM + czytnik kart SD/MMC + USB 6 niezależnych stref, regulacja głośności w każdej strefie, moc wyjściowa: 240 W RMS, 4 wejścia liniowe + 4 wejścia mic-phantom. 61. System nagłośnienia: Prosimy o podanie parametrów miksera 4-strefowego i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 61 wzmacniacza 4 strefowego powermikser strefowy 100 V, 4 niezależne strefy, moc wyjściowa 200 W RMS. 62. System nagłośnienia: Prosimy o podanie wielkości szafy rack na sprzęt nagłośnieniowy i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 62 Szafa rack na sprzęt nagłośnieniowy - szafa montowana 19 21U. 63. Prosimy o podanie parametrów mikrofonu bezprzewodowego jednostrefowego i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 63 Parametry mikrofonu bezprzewodowego jednostrefowego: Wyjście audio symetryczne regulowane0-300 mv; Wyjście asymetryczne regulowane0-200mv; Pasmo (±3 db) Hz; Dynamika>90 db; Czułość odbiornika-107 dbm; Częstotliwość pracy MHz; Zasilanie odbiornika12-18v DC (300mA). 64. System włamania i napadu: w projekcie wykonawczym znajduje się zapis,że wszystkie elementy CCTV (rejestratory, kamery, obiektywy, monitory, klawiatura sterująca) mają pochodzić od jednego producenta prosimy o potwierdzenie,że klawiatura sterująca znajduje się poza zakresem składanej oferty, w innym przypadku prosimy o podanie jej parametrów i przykładowego modelu. Ad. 64 Klawiatura sterująca jest poza zakresem oferty. 65. System włamania i napadu: Prosimy o załączenie rysunku: System CCTV rzut parteru, zgodnie z projektem wykonawczym rysunek ten powinien znajdować się w katalogu rysunki

9 natomiast w tym katalogu można znaleźć tylko i wyłącznie podstawowy schemat blokowy CCTV. Ad. 65 Brakujący rysunek w załączeniu płyta CD. 66. Prosimy o potwierdzenie,że w przypadku różnic pomiędzy zestawieniami materiałów a rzutami kondygnacji należy wyceniać pozycje zawarte na rzutach kondygnacji. (np. ilości kamer CCTV). Ad. 66 Do wyceny należy przyjąć ilość kamer zgodnie z przedmiarem robót pn. 16Pływalnia Kurczaba - monitoring wewnętrzny przedmiar pozycja przedmiarowa nr 10 szt. 21 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kolorowa wewnętrzna. 67. Prosimy o załączenie specyfikacji dla systemu: instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat i Systemu CCTV. Ad. 67 Specyfikacja systemu ESOK zgodnie z załączonym w projekcie opisem. 68. Prosimy o szczegółowy opis elementów kasowego zestawu komputerowego ponieważ istnieją różnice po między projektem wykonawczym a przedmiarem. Ad. 68 W skład stanowiska kasowego wchodzą: komputer PC (linux) z zainstalowanym programem ESOK, pracujący w sieci (komputer jako integralna jednostka wyłącznie w małych obiektach), klawiatura, mysz, LCD 17" czytnik kasowy (czytnik transponderów) drukarka fiskalna drukarka do faktur / raportów sterownik bramki dla niepełnosprawnych sterowniki kołowrotów pozostałe elementy sterujące i zasilające 69. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru instalacji teletechnicznych o montaż tras kablowych tj. koryt, rur, drabinek itd., które zgodnie z projektem wykonawczym systemu włamania i napadu maja być zawarte systemie okablowania strukturalnego. Ad. 69 Wycenić należy zgodnie z zestawieniem załączonym do PT Instalacje teletechniczne wewnętrzne gdzie podano m.in. ilości rur oraz koryt kablowych np.: Rura RVKL28 mb. 100 Rura RVS47 mb. 15 Korytko PCV mb. 200 III. Pytania 1. Dział. 1.4 Wykop ręczny Brak pozycji kosztorysowych, prosimy o uzupełnienie. 2. Poz , poz. 40, poz Prosimy o podanie pełnych nakładów kosztorysowych do tych pozycji (robocizna, materiały sprzęt). 3. Poz. 310 Ścianki sanitarne kabinowe z płyt HPL - uprzejmie informujemy, że jest duża różnica pomiędzy przedmiarem, projektem: - parter - kabiny pomieszczeniach: szt. ; szt. Kabiny przebieralni 10 szt. 1.31,1.17, 1.27, 1.23, piętro: pom. 2.09; 2.07 Łącznie: 6 WC 24,83 m2 10 przebieralni - 48,60 m2 7 ścianek prysznicowych z dwoma ściankami poprzecznymi 37,56 m relingów z zasłonkami Proszę o informację jaką ilość m2 przyjąć do kalkulacji. 4. Prosimy o podanie systemu wg którego ma zostać wykonana balustrada zewn tarasu BLZ3. 5. Prosimy o podanie parametrów technicznych charakteryzujących podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych. 6. Poz. 256 Dostawa i montaż siedzisk - Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy dla krzeseł można przyjąć szerokość osiową 47 cm?

10 7. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zamiany łączników do konstrukcji z drewna klejonego ze stali nierdzewnej na łączniki ocynkowane? 8. Prosimy o podanie rodzajów płytek jakie należy wycenić. 9. Prosimy o wyjaśnienie czy w kosztorysie należy ująć także wyposażenie obiektu? W opisie technicznym znajduję się informacja o wyposażeniu sanitariatów ( pojemniki na mydło, uchwyty do papieru toaletowego, pojemniki na ręczniki papierowe), wyposażeniu przebieralni w szafki, wyposażeniu kawiarni wraz z zapleczem. Czy w/w elementy podlegają wycenie. Jeśli tak to w której pozycji kosztorysowej należy je wycenić i w jakich ilościach. 10. W celu rzetelnej wyceny zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert, ze względu na czasochłonność wyceny obiektu basenowego oraz nieścisłości jakie pojawiły się w trakcie przygotowywania oferty. III. Odpowiedzi 1. Pozycję kosztorysową nr 6 z przedmiaru robót budowlanych należy wycenić w rozdziale nr 1.4 Wykop ręczny 2. Pozycje kosztorysowe nr 26-34, 40, 82 wycenić należy zgodnie z podanymi podstawami wycen i zawartymi w nich katalogami norm kosztorysowych. 3. Wycenić należy w poz. 310 przedmiaru robót budowlanych ścianki kabinowe z płyty HPL w ilości: a. ścianki w kabinach WC i przebieralni z drzwiami D1S i D2s w ilości 71,98 m 2 b. ścianki przy natryskach w ilości: 28,60 m 2 w tym 13 relingi i 13 zasłonki Razem: 100,58 m2 ścianek z płyty HPL Uwaga: Pierwsza zasłona przy kabinach prysznicowych jest drzwiami prysznicowymi w ilości 13 szt. ujętymi w poz. 45 przedmiaru instalacji wod.-kan. 4. Balustrada BLZ3 powinna zostać wykonana zgodnie z rysunkiem A-38w (zestawienie balustrad). Jest to balustrada z wypełnieniem z płyt balkonowych HPL perforowanych w kolorze takim jak kolor okładziny elewacji budynku; 5. Podnośnik basenowy, zasilany akumulatorowo, wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany w posadzce basenu, wyposażony w perforowane siedzisko, maksymalny udźwig 140kg 6. Przyjąć szerokość osiową 47cm, nie należy zwiększać ilości krzeseł w rzędzie pomiędzy osiami D H powyżej 18szt.; 7. Łączniki do konstrukcji z drewna klejonego winny pozostać zgodne z podanymi w projekcie konstrukcyjnym; 8. Klasy antypoślizgowości podano w przedmiarze robót budowlanych w grupie Posadzki 9. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Do wyceny proszę przyjąć 1 pojemnik na papier toaletowy przy każdym oczku w.c., 1 dozownik na mydło, 1 pojemnik na ręczniki w każdym pomieszczeniu umywalek. Oraz 1 kosz na śmieci przy każdym oczku w.c. i w każdym pomieszczeniu umywalek. 10. informuje, że w związku z opracowywaniem odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane poniżej terminy ulegają przedłużeniu: Oferty należy składać nie później niż do dnia r. do godz Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz IV. Pytania 1. Prosimy o wyjaśnieni czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie obiektu takie jak : meble, szafki basenowe, zasłony prysznicowe, wyposażenie kawiarni, wózki basenowe dla niepełnosprawnych czyste, itd Jeżeli tak to prosimy o wykaz wyposażenie ze szczegółową specyfikacją, ewentualnymi rysunkami, oraz podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w ofercie. 2. W dokumentacji projektowej brak jest detali schodów na trybuny co uniemożliwia ich wycenę - przedmiar robót nie opisuje tego elementu podaje tylko wycenę w sztukach. Prosimy o udostępnienie rysunków schodów oraz określenie jak winny być wykończone.

11 3. Prosimy o wyjaśnienie czy donica z roślinnością w Hollu głównym pomieszczenie 1.01 jest przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o rysunki, specyfikację materiałową dotyczącą roślin, oraz ilość przedmiarową robót jaką należy wycenić w ofercie. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy cały kompleks saun pomieszczenia nie wymagają pomieszczeń technicznych. Jeżeli tak, to gdzie one są zlokalizowane, które to pomieszczenia. 5. Pomieszczenie 1.05 sklep czy wyposażenie tego pomieszczenia jest przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe rysunki prawdopodobnie lady w tym pomieszczeniu z podaniem ilości jaką należy wycenić w ofercie. 6. W przedmiarze robót brak podkonstrukcji Halfen pod okładziny z cegły klinkierowej. Prosimy o podanie ilości przedmiarowej robót jaką należy przyjąć do wyceny. 7. W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 236 ujęto konsole wspornikowe do oparcia cegły klinkierowej, prosimy o uzupełnienie projektu o detale tych konsol. 8. Prosimy o wyjaśnienie czy gaśnice i oznakowanie dróg ewakuacyjnych należy ująć w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o padanie specyfikacji i ilości przedmiarowej robót. 9. W przedmiarze robót nie ujęto odbojnic do drzwi. Prosimy o informację czy należy je ujmować w wycenie. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości przedmiarowej robót do wyceny. 10. Brak w przedmiarze robót wyposażenia sanitariatów tj. : pojemniki z dozownikiem na mydło, pojemniki na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki papierowe. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je ujmować w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o podanie typów wyposażenie i ilości przedmiarowej jaką należy wycenić w ofercie. 11. Opis techniczny punkt 10 podaje, iż w pomieszczeniu śmietnika prowadzona będzie segregacja odpadów. Prosimy o wyjaśnienie czy kontenery na odpady segregowane są przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakiego typu to mają być kontenery i w jakiej ilości należy je wycenić w ofercie. 12. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego do projektu konstrukcji obiektu. Brak w materiałach przetargowych. 13. Na rzucie do projektu małej architektury znajduje się element małej architektury pod nazwą punkt informacyjny, prosimy o wyjaśnienie czy jest on przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o szczegóły rysunki i opis techniczny jak należy go wykonać, gdzie i w jakiej ilości ująć w wycenie. Prosimy o informację czy opłaty administracyjne za wycinkę zieleni zamieszczoną w opisie techniczny małej architektury ponosi sam Zamawiający. Czy tez należy je ująć w ofercie. Prosimy również o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew. 14. Przedmiar robót zieleń oraz wycinka drzew i krzewów brak w przedmiarze wywozu karpiny po dokonaniu ścięcia drzew i krzewów. Prosimy o informację czy Zamawiający sam zagospodaruje materiał z wycinki, czy też należy w wycenie ująć jego wywóz na wysypisko i utylizację. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości przedmiarowej jaką należy wycenić w ofercie. 15. Brak również w tym przedmiarze wywozu resztek budowlanych i śmieci w ilości 3,22 m3. Czy należy je ująć w wycenie? 16. W opisie na rzucie projekcie małej architektury ujęto 4 szt. stojaków na rowery. Brak tego zakresu w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy należy w wycenie ująć stojaki na rowery i jakiego typu. 17. Zgodnie z tym samym opisem na rzucie projektu małej architektury znajdują się kosze na śmieci w ilości 9 szt., ławki w ilości 11 szt., oraz słupki odkształcalne w ilości 3 szt.. Prosimy o wyjaśnienie czy elementy te należy ujmować w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakiego rodzaju to mają być kosze ławki i słupki. 18. Załącznik n. 1 Formularz oferty punkt 8 brak wyjaśnienia co oznacza gwiazdka na końcu pierwszego zdania tego punktu.

12 19. Zgodnie z ustawą PZP ustawa nie daje prawa Zamawiającemu do wskazania konkretnych firm podwykonawców, lecz jedynie do żądania wskazania przez wykonawców w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy PZP) o treści: 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Prosimy o modyfikację tego punktu formularza. 20. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej (ATH). IV. Odpowiedzi 1. Wyposażenie obiektu wchodzi w zakres projektu wnętrz. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. W tym zakresie roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej; 2. Detal schodów na trybuny znajduje się na rysunku A-26w (detal H); - płyta CD 3. Donica z roślinnością w hollu głównym (pomieszczenie 1.01) nie jest przedmiotem przetargu; 4. Zarówno sauna sucha jak i parowa nie wymagają dodatkowych pomieszczeń technicznych; 5. Wyposażenie pomieszczenia 1-05 (sklep) nie jest przedmiotem przetargu; 6. W pozycji 234 przedmiaru roboty budowlane należy wycenić wszystkie materiały niezbędne oraz wynikające z technologii wykonania ścian warstwowych z okładziną z cegły klinkierowej; 7. W pozycji nr 236 przedmiarze zawarto konsole dla oparcia cegły klinkierowej nad otworami na elewacji. Typ konsol należy dobrać indywidualnie w zależności od rozpiętości otworu i grubości cegły z katalogu producentów m.in. Halfen; 8. W projekcie wykonawczym określono, że budynek należy wyposażyć w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 100 m2, w strefach zaliczonych do ZL co daje łącznie 39kg (lub 58 dm3).; Wyposażenie w gaśnice w ilości 20 sztuk należy wycenić jako dodatkową pozycję kosztorysową nr 270 A - podstawa wyceny kalkulacja indywidualna - w przedmiarze robót pn. 01 Pływalnia Kurczaba budowlany w rozdziale 13.6 Wyposażenie ruchome 9. Tak, odbojnice przy drzwiach należy wycenić i cenę odbojnic zawrzeć w cenie stolarki drzwiowej. Odbojnice montowane na ścianach należy wycenić jako dodatkową pozycję kosztorysową nr 310 A - podstawa wyceny kalkulacja indywidualna - w przedmiarze robót pn. 01Pływalnia Kurczaba budowlany w grupie robót nr 15 Stolarka okienna i drzwiowa 10. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Do wyceny proszę przyjąć 1 pojemnik na papier toaletowy przy każdym oczku w.c., 1 dozownik na mydło, 1 pojemnik na ręczniki w każdym pomieszczeniu umywalek. Oraz 1 kosz na śmieci przy każdym oczku w.c. i w każdym pomieszczeniu umywalek; 11. Kontenery na odpady segregowane nie są przedmiotem przetargu. 12. Opis konstrukcji projektu wykonawczego płyta CD 13. Punkt informacyjny nie wchodzi w zakres przetargu. W projekcie wykonawczym przewidziano jedynie w którym miejscu znajdować się ma taki punkt informacyjny. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Opłatę administracyjną za wycinkę drzew objętych decyzją WS-05.KR /10 z dn uiścił Zamawiający. Opłata za wycinkę drzew i krzewów objętych decyzją WS-05.KR /10 będzie leżeć po stronie Wykonawcy w przypadku gdy dokonane przez Wykonawcę drzewa zastępcze nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia ich nasadzenia - płyta CD 14. Wywóz karpiny w ilości 12,95 mp podstawa wyceny KNR 201/110/2 należy wycenić jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr 6A w przedmiarze robót pn. 14Pływalnia Kurczaba zieleń ; 15. W przedmiarze robót pn. 14 Pływalnia Kurczaba zieleń jest pozycja przedmiaru nr 13 w której zawarto KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy w ilości 3,22 m3.; 16. W wycenie należy ująć elementy małej architektuy.

13 Elementy małej architektury należy wycenić przyjmując podstawę wyceny jako kalkulację indywidualną w przedmiarze robót pn. 02 Pływalnia Kurczaba - drogi, chodniki w grupie robót nr 5 Mała architektura - 4 szt. stojaków z rur ze stali kwasoodpornej dł. 2,0m np. stojaki firmy puczyński nr lub równoważne, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr W wycenie należy ująć elementy małej architektury. Elementy małej architektury należy wycenić przyjmując podstawę wyceny jako kalkulację indywidualną w przedmiarze robót pn. 02Pływalnia Kurczaba - drogi, chodniki w grupie robót nr 5 Mała architektura - 9 szt. kosze na śmieci z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej wykończone elementami drewnianymi np. kosze firmy puczyński nr lub równoważne, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr szt. ławek z oparciem z siedziskiem drewnianym np. ławki firmy puczyński nr lub równoważne, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr 36-3 szt. słupków odkształcalnych z poliuretanu np. firmy SIG Polska lub równoważny, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr 37; 18. Załącznik nr 1 - Formularz oferty punkt 8 należy wykreślić gwiazdkę na końcu pierwszego zdania tego punktu. 19. Zapis pkt 8 Formularza oferty jest spójny z art. 26 ust. 2 pkt 2b upzp. 20. Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej; V. Pytania 1. Proszę uzupełnienie dokumentacji o schemat filtracji basenu rekreacyjnego (Rys 2 z tomu technologia uzdatniania wody). 2. Proszę podać w jakim stopniu powinien być zautomatyzowany układ technologiczny filtracji, ponieważ w przedmiarach pojawiają się zawory mogące służyć do automatycznego płukania filtrów, jednak opis techniczny nie zawiera takich informacji. 3. Dna zbiorników przelewowych wykonane są na tym samym poziomie co posadzka, a projekt nie przewiduje studzienek pod zawory. Proszę o podanie ilości oraz pozycji przedmiarowych gdzie należy wycenić studzienki pod zawory. 4. Pompa zjeżdżalni zasysa wodę ze zbiornika przelewowego w ilości 120m 3 /h. Nie ma możliwości aby odpływy z wanny hamownej przejęły taką ilość wody. Woda musi być zasysana bezpośrednio z wanny hamownej. Proszę o wyjaśnienie tego problemu oraz proszę podać w jaki sposób należy wycenić ten zakres w ofercie. V. Odpowiedzi 1. Rysunek w załączeniu płyta CD; 2. Przyjęty w projekcie zestaw jest wyposażony w zawory do automatycznego płukania i urządzenia do ich sterowania (zgodnie z przedmiarem); 3. W projekcie na rzucie piwnic są zaznaczone studzienki pod zawór spustowy fi 110mm. Powyższe studzienki należy wycenić w przedmiarze robót pn. 12 Pływalnia Kurczaba - technologia basenowa przedmiar. Należy dodać pozycję przedmiarową nr 58 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m szt. 4 podstawa wyceny KNRW 215/224/1 (2); 4. Otwory w rynnie przelewowej są średnicy fi 110mm, ale odpływ do zbiornika prowadzony jest rurami fi 160mm. Przy spadku rurociągu 1% i przepływie przypadającym na jeden odpływ 8,3l/s i prędkości 1,0m/s rurociąg fi 160mm będzie wypełniony w ok. 50%. Wyceniać zgodnie z przedmiarem. VI. Pytania 1. ( ) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunku nr 2 z tomu Technologia Uzdatniania Wody Schemat filtracji basenu rekreacyjnego. W dokumentacji zamieszczonej na Państwa stronie brak jest tego rysunku.

14 VI. Odpowiedzi 1. Rysunek nr 2 z tomu technologia uzdatniania wody - płyta CD VII. Pytania 1. Czy należy rozumieć, że w celu posiadania odpowiedniego doświadczenia należy się wykazać: Wykonaniem obiektu basenowego o kubaturze min m3 i wartości min. 14 mln zł (niekoniecznie z nieckami ze stali nierdzewnej); Oddzielnej systemowej niecki basenowej ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 25mx12,5m (wykonanej niezależnie np. w innym obiekcie niż wymieniony wyżej); jednej roboty z zakresu technologii wody basenowej wykonanej niezależnie (np. w innym obiekcie niż wymieniony wyżej)? 2. Zwracamy uwagę, że poddział 12.3 jest pusty. Czy należy do niego przesuną poz. nr 280? 3. W kosztorysie zieleń poz. nr 10 czy przedmiar w tej pozycji jest prawidłowy? Wg nas powinno być 50 szt. 4. Czy wyposażenie ruchome: meble, lady SA przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o ślepe kosztorysy z tym zakresem robót; 5. W opisie technicznym architektury jest zestawienie pomieszczeń różniące się od zestawienia na rysunkach rzutów poszczególnych poziomów? Prosimy o informację, który jest właściwy? 6. Kosztorys ESKOK poz. nr 3 w opisie pozycji widnieje dostawa i montaż urządzeń nagłaśniających. Prosimy o korektę; 7. Kosztorys roboty budowlane poz. nr 263 w opisie pozycji dotyczącej dostawy dźwigu dla niepełnosprawnych widnieje dostawa i montaż sauny suchej. Prosimy o korektę. 8. Czego dotyczy poz. 258 w kosztorysie roboty budowlane? 9. Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej dostawy i montaż szafek basenowych. Prosimy o informację jaki sposób należy ująć je w kosztorysie? 10. Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej technologii kawiarni. Prosimy o informację w jaki sposób należy ująć je w kosztorysie? VII. Odpowiedzi 1. Tak. 2. Pozycję kosztorysową nr 280 należy przenieść do rozdziału 12.3 Wycieraczki zewnętrzne; 3. Ilość podana w pozycji kosztorysowej nr 10 przedmiaru robót zieleń jest prawidłowa i wynosi 75 szt. Dotyczy ona następujących krzewów: szczodrzeniec płożący o powierzchni 30,0m2 (jeden krzew na 0,6m2 powierzchni) - 50 szt., berberys odm. Red Chief 25 szt.; 4. Wyposażenie ruchome takie jak meble, lady nie są przedmiotem przetargu. 5. Zestawienia pomieszczeń przedstawione na rzutach poszczególnych kondygnacji jest właściwe; 6. Pozycja nr 3 przedmiaru robót elektronicznego systemu dostępu dotyczy Dostawy i montażu urządzeń elektronicznego systemu dostępu zgodnie z zestawieniem materiałów. Zapis dostawa i montaż urządzeń nagłaśniających jest niewłaściwy. Prosimy o skorygowanie opisu pozycji nr 3; 7. Pozycja nr 263 dotyczy Dostawy i montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych, elektryczny, akumulatorowy, z mocowaniem w płycie plaży. Omyłkowo wewnątrz pozycji znalazł się cytowany opis; 8. Pozycja kosztorysowa nr 258 przedmiaru robót budowlanych dotyczy detalu nr H1 płyty wiórowej silnie prasowanej gr. 38 mm. 9. Szafki basenowe nie były przedmiotem zamówienia. 10. Technologia kawiarni nie jest przedmiotem zamówienia. VIII. Pytania 1. W związku z udziałem naszej firmy w w/w przetargu prosimy o odpowiedź czy wykonanie basenu z zastosowanie systemowej niecki ze stali nierdzewnej o nieregularnym kształcie

15 owalnym wraz z prostokątna odnogą o powierzchni lustra wody większej niż 25 x 12,5 = 312,5 m 2 będzie spełniało Państwa wymagania co do niezbędnego doświadczenia? VIII. Odpowiedzi 1. Tak, z zastrzeżeniem udokumentowania pozostałych parametrów wymaganego doświadczenia. IX. Pytania 1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału wyrażony w piśmie ( ): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jeden obiekt kubaturowy użyteczności publicznej o podobnej funkcji tj. basen, o kubaturze min m3 i wartości nie mniejszej niż 14 mln zł brutto, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał obiekty kubaturowe użyteczności publicznej np. baseny o łącznej kubaturze m3 i łącznej wartości nie mniejszej niż 14 mln zł brutto. IX. Odpowiedzi 1. Nie, z zastrzeżeniem udokumentowania pozostałych parametrów wymaganego doświadczenia Wykonawca winien się wykazać doświadczeniem w wykonanie co najmniej jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o podobnej funkcji tj. basen, o kubaturze min m3 i wartości nie mniejszej niż 14 mln zł brutto. X. Pytania 1. ( ) proszę o podanie jaką wartość środków finansowych Zamawiający planuje przeznaczyć na poszczególne lata realizacji. Wykaz taki może być procentowym podziałem środków. X. Odpowiedzi 1. Zamawiający planuje przeznaczyć w poszczególnych latach realizacji środki finansowe w wysokości: w 2011 r. 40% wartości zadania, w 2012 r. 60% wartości zadania. Jednakże ostateczny harmonogram finansowania uzależniony jest od podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przyznania środków na lata Możliwe jest także przeznaczenie środków w 2010 r. w niewielkim procencie rozpoczęcia robót budowlanych XI. Pytania kary umowne. We wzorze umowy nie określono limitu, do którego strony mogą naliczać kary umowne. Odnosi się to również do kar umownych, które zostały określone w Karcie Gwarancyjnej ( 2.III i IV Karty Gwarancyjnej), będącej załącznikiem do umowy. Należy stwierdzić, iż z uwagi na swoją rolę w procesie inwestycyjnym wykonawca jest w daleko większym stopniu narażony na ryzyko obciążenia karami umownymi. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie limitu, do którego strony mogą naliczać kary umowne na poziomie 15% wynagrodzenia umownego brutto. Wprowadzenie takiego zapisu jest neutralne dla pozycji kontraktowej każdej ze stron, a pozwoliłoby zabezpieczyć wykonawcę przed poniesieniem znaczących strat odstąpienie od umowy. W ocenie wykonawcy za zbyt restrykcyjne należy uznać niektóre zapisy 7 ust.2 wzoru umowy. W szczególności ulec zmianie powinny postanowienia pkt. 2), 7) oraz 8). Zgodnie z treścią w/w postanowień: ( ) Zamawiający może w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia robót odstąpić od umowy w przypadku: 2) jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót zdaniem przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakończenie robót; 7) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień,

16 8) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. Ad. 2) Zgodnie z tym postanowieniem jakakolwiek przyczyna powodująca zdaniem przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) spadek tempa robót uniemożliwiający ich ukończenie w terminie może być podstawą odstąpienia od umowy. Uregulowanie to narusza zasadę słuszności kontraktowej i proporcjonalności. Po pierwsze spadek tempa robót może zostać spowodowany przyczynami, na które wykonawca nie ma żadnego wpływu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne). W umowie nie przewidziano możliwości przedłużenia terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpią okoliczności lub zdarzenia na które wykonawca nie ma wpływu, a uniemożliwiające kontynuowanie lub utrudniające wykonywanie robót budowlanych. W efekcie sytuacja wykonawcy może ulec znacznemu pogorszeniu, mimo dochowania przez niego należytej staranności. Ponadto wątpliwości wzbudza fakt, iż to Zamawiający całkowicie swobodnie może oceniać, kiedy jego zdaniem tempo prowadzenia robót jest niewystarczające do terminowego ukończenia przedmiotu zamówienia. Nie wprowadzono żadnego obiektywnego odniesienia, np. w postaci maksymalnego opóźnienia spowodowanego spadkiem tempa prac, po którym Zamawiający mógłby odstąpić od umowy. W efekcie wykonawca zdany jest na subiektywną ocenę inspektora nadzoru, który może doprowadzić do odstąpienia od umowy także w przypadku braku faktycznych przesłanek ku temu. Zdaniem wykonawcy uzasadnione jest usunięcie pkt. 2) w całości, zwłaszcza w świetle brzmienia 7 ust.2 pkt. 1 wzoru umowy, zgodnie z którym Zamawiający może ( ) odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy dłuższej niż 7 dni licząc od terminu rozpoczęcia robót. W/w postanowienie w wystarczający sposób zabezpiecza interes zamawiającego, a przede wszystkim pozwala na obiektywną ocenę wystąpienia przesłanki odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (zwłoka powyżej 7 dni). Ad. 7) Zgodnie z tym postanowieniem jeżeli Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień. Należy uznać, iż w/w termin jest znacząco zbyt krótki. Pamiętać należy, iż niejednokrotnie nie sposób ustalić, czy przerwanie robót było nieuzasadnione. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia zachodzą sytuację, w których konieczne jest przerwanie prac, a zasadność takiego działania można ocenić dopiero po przeprowadzeniu stosownego dochodzenia. Ponownie to Zamawiającemu pozostawiono ocenę tego czy przerwanie robót było uzasadnione czy nie. Narusza to, zdaniem wykonawcy, zasadę przejrzystości, jaką w swoich działaniach powinny się kierować jednostki wydające środki publiczne. Z powyższych powodów za uzasadnione należy uznać wykreślenie postanowienia 7 ust. 2 pkt. 7) zwłaszcza, iż 7 ust.2 pkt.1) w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego w tym zakresie. 3. Ad.8) Zamawiający może odstąpić od umowy wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. Jest to zbyt daleko idące uprawnienie, szczególnie w świetle faktu, że zajęcie majątku wykonawcy może nastąpić również w sytuacji, gdy wykonawca nie ma żadnych kłopotów finansowych. Zgodnie z art k.p.c. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. ( ). Zatem na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może nastąpić zabezpieczenie roszczenia, które może mieć formę zajęcia majątku wykonawcy. Sytuacja taka może mieć miejsce także w sytuacji, gdy roszczenie podmiotu, który uzyskał nakaz zapłaty jest niezasadne i zostanie zanegowane przez wykonawcę w zarzutach do nakazu. W związku z powyższym należałoby zmodyfikować 7 ust.2 pkt.8 wzoru umowy w ten sposób, że z jego treści wykreślić fragment..albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. 4. We wzorze umowy nie przewidziano możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę, co naszym zdaniem jest naruszeniem zasady słuszności kontraktowej i proporcjonalności. Proponujemy włączenie zapisu, że wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przejściowej lub końcowej przekraczającego 30 dni liczonych od dnia zapłaty.. XI. Odpowiedzi 1. Zamawiający podtrzymuje zapis 6 Istotnych postanowień umowy.

17 2. W 7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wykreśla się pkt 2). W 7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wykreśla się pkt 7) uzyskuje brzmienie: jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni. 3. W 7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wykreśla się pkt 8) uzyskuje brzmienie: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku niezbędnego do realizacji niniejszej umowy. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy w omawianym zakresie. XII. Pytania 1. Prosimy o podanie dokładnej ilości nagrzewnic wodnych kanałowych QLHG (w przedmiarze występuje 5 sztuk, natomiast w specyfikacji sztuk 2). 2. W przedmiarze występują klapy zwrotne WS-K 1750x630 oraz WS-K 1750x370 brak takich w specyfikacji. 3. Ilość przepustnic ujęta w przedmiarze nie zgadza się z ilością przepustnic w specyfikacji (w przedmiarze 242 sztuki w specyfikacji 209 sztuk). 4. Ilość kanałów wykonana ze stali nierdzewnej w przedmiarze ok. 55,11m2, natomiast według specyfikacji ok. 291,85m2. 5. Na rysunkach znajduje się informacja odnośnie obudowy kanałów płytami w systemie PROMADUCT-500 firmy Promat. Brak takiej pozycji w przedmiarze. 6. Czy należy wyceniać czerpnię powietrza 2600x1700, o której jest mowa w opisie technicznym? 7. Prosimy o specyfikację odnośnie wielkości materiału sadzeniowego jakie należy przyjąć obwody pni dla drzew oraz wysokości krzewów (poz. 1.2 i 1.3 w przedmiarze robót). XII. Odpowiedzi 1. Nie wyceniać z przedmiaru wentylacja mechaniczna: poz. 79, 88, 89. Wycenić tylko poz nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt.1; Nie wyceniać z przedmiaru wentylacja mechaniczna poz. 81. W pozycji nr 80 jest ujęta nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt. 1; Razem szt. 2 nagrzewnic; 2. Klapy zwrotne WS-K 1750x630 szt. 1 oraz WS-K 1750x370 szt.1 występują zgodnie ze specyfikacją wentylacji w instalacji CB Nawiew hali basenowej - sieć czerpna ; 3. Ilość przepustnic: fi= 100 szt. 19 fi=125 szt. 83 fi=160 szt. 19 fi=200 szt. 9 fi=250 szt. 3 fi=250 nierdzewna stal szt. 2 fi= 450 nierdzewna stal szt. 2 prostokątne o obwodzie do 800 mm szt. 7 prostokątne o obwodzie do 1200 mm szt. 42 prostokątne o obwodzie do 1200 mm stal nierdzewna szt. 1 prostokątne o obwodzie do 1600 mm stal nierdzewna szt. 1 prostokątne o obwodzie do 2000 mm szt. 4 prostokątne o obwodzie do 2400 mm szt. 10 prostokątne o obwodzie do 2600 mm szt. 2 prostokątne o obwodzie do 3200 mm szt. 2 Razem: 206 sztuk. Taką ilość proszę przyjąć w ofercie; 4. Do wyceny proszę przyjąć w pozycjach przedmiaru 73,74,75 łącznie 291,85 m2 przewodów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej; 5. Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami PROMADUCT 500 firmy Promat należy wycenić w przedmiarze robót pn. 19Pływalnia Kurczaba - wentylacja mechaniczna-przedmiar w pozycji

18 nr 105 A - podstawa wyceny KNR 14/2011/7 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami PROMADUCT 500 na rusztach metalowych, kanałów wentylacyjnych jednowarstwowa, typ Ilość 125m2 6. Żaluzja czerpni o wym. 2600x1700 cm szt. 1 jest w wykazie zestawienia drzwi w PT Architektura. Żaluzja jest ujęta w przedmiarze - roboty budowlane 15.4 Drzwi stalowe poz. 309 czerpnie ścienne. 7. Zieleń oraz wycinka drzew i krzewów drzewa (świerk kłujący odm. Koster) należy przyjąć min. 2 - letnie o wysokości min. 70cm. Krzewy: szczodrzeniec płożący o wys.25-30cm Berberys Red Chief o wys cm XIII. Pytania 1. W przedmiarze na instalację co i ct montaż rurociągów został błędnie wyceniony z pozycji montażu instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych skręcanych (poz. 1-3; poz ; poz ). W związku z zapisem SIWZ (część VI pkt 10 i 12) prosimy o poprawienie podstaw wyceny powyższych pozycji na prawidłowe tj. montaż rur KNR / i próby KNR /02. XIII. Odpowiedzi 1. W przedmiarze robót pn. 05Pływalnia Kurczaba - instalacja co w następujących pozycjach przedmiarowych należy zmienić podstawy wyceny na następujące: a) Pozycja przedmiaru nr 1 - podstawa wyceny KNR 215/403/1 (2) b) Pozycja przedmiaru nr 2 - podstawa wyceny KNR 215/403/3 (2) c) Pozycja przedmiaru nr 3 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 d) Pozycja przedmiaru nr 45 - podstawa wyceny KNR 215/403/3 (1) e) Pozycja przedmiaru nr 46 - podstawa wyceny KNR 215/403/3 (2) f) Pozycja przedmiaru nr 47 - podstawa wyceny KNR 215/403/4 (1) g) Pozycja przedmiaru nr 48 - podstawa wyceny KNR 215/403/4 (2) h) Pozycja przedmiaru nr 49 - podstawa wyceny KNR 215/403/5 i) Pozycja przedmiaru nr 50 - podstawa wyceny KNR 215/403/6 j) Pozycja przedmiaru nr 51 - podstawa wyceny KNR 215/403/7 k) Pozycja przedmiaru nr 52 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 l) Pozycja przedmiaru nr 53 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 m) Pozycja przedmiaru nr 86 - podstawa wyceny KNR 215/403/4 (1) n) Pozycja przedmiaru nr 87 - podstawa wyceny KNR 215/403/5 o) Pozycja przedmiaru nr 88 - podstawa wyceny KNR 215/403/6 p) Pozycja przedmiaru nr 89 - podstawa wyceny KNR 215/403/7 q) Pozycja przedmiaru nr 90 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 r) Pozycja przedmiaru nr 91 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 XIV. Pytania 1. Prosimy o sprecyzowanie temperatury czynnika grzewczego zasilającego nagrzewnice. W opisie do projektu wykonawczego podana jest temp. 60/40oC, a w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót 80/60oC. 2. Prosimy o skorygowanie przedmiarów i uzupełnienie o pozycję zabezpieczenie p.poż. przejść instalacji przez przegrody pożarowe. 3. Prosimy o sprecyzowanie jakie rury preizolowane należy przyjąć do wyceny: czy z alarmem(tak jak jest podane w zestawieniu materiałów projekcie wykonawczym) czy bez alarmu(tak jak jest w przedmiarze)? 4. Prosimy o sprecyzowanie jakie i ile kolan preizolowanych należy przyjąć do wyceny: czy takie jak są w projekcie fi 76,1/140mm 2szt., czy takie jak w przedmiarze fi 60,3/125mm 6szt.? 5. W przedmiarze robót węzeł c.o. i przyłącz c.o. dwukrotnie (nr 159 i 160) występuje pozycja Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi do 57mm, farba

19 poliwinylowa. Najprawdopodobniej jedna pozycja powinna dotyczyć Czyszczenia przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 6. Ilość kanałów ze stali nierdzewnej w przedmiarze jest 55,11m2 natomiast wg załączonych specyfikacji 291,85m2. Prosimy o podanie właściwej ilości w pozycjach. 7. W przedmiarze wentylacja poz. 84 dla układu OB ujęto jedną kratkę 525x125, natomiast w specyfikacji dla tego układu jest jeszcze: kratka 1225x125 3szt oraz kratka 625x125 2szt. Prosimy o podanie pozycji i prawidłowej ilości. 8. Prosimy o potwierdzenie, że podane w przedmiarach grubości izolacji rurociągów c.o., c.t. i wodnych są prawidłowe i takie należy przyjąć do wyceny. 9. Prosimy o podanie typów wodomierzy na instalacji wodociągowej. Brak informacji w projekcie i w przedmiarze. 10. Prosimy o przekazanie kart doboru central wentylacyjnych. 11. Po wykonaniu własnych przedmiarów na podstawie przekazanych rysunków wynika, że ilości rur podane w przedmiarze są zawyżone. Prosimy o sprawdzenie ilości podanych w przedmiarze i o ewentualną korektę. Poniżej przedstawiamy nasze ilości. Instalacja c.o.: - rury stalowe ocynkowane DN15 80m DN32 36m - rury z tworzywa sztucznego 16x2,7 400m 20x3,3 80m 25x4,0 28m 32x4,0 70m Instalacja c.t. dla nagrzewnic: - rury stalowe ocynkowane DN25 90m DN32 35m DN40 65m DN50 20m DN65 6m DN80 33m DN100 15m Instalacja c.t. dla basenów: - rury stalowe ocynkowane DN40 55m DN65 23m DN80 56m DN100 2m 12. Brak następujących pozycji w przedmiarze: 1) Zabezpieczenia ppoż przejść kablowych; 2) Trasy kablowe E-90 do zasilania opraw oświetleniowych zasilanych przewodem NHXH 3x2,5; 3) Dostawa i montaż centralnej baterii akumulatorów CB; 4) Dostawa i montaż przewodów YDYp 2x1,5; YDYp 4x1,5 (zaś.opraw AW z TA 2); NHXH 3x1,5; NHXH 5x6 (zasilanie CB); YKSY 14x1,5 (sterowanie oświetleniem z tablicy TS); YDY3x4 (dach WC,WC2,W2B); YDY5x4 (KP1,KP2,KP3 tab. TB); YDY 5x2,5(zasilanie gniazd 3faz. 16A- tab. TB), YDYp 4x4(WSm - tab. THB) 5) Dostawa i montaż wyłączników krzywkowych 4G16-10PK w bufecie szt. 2 6) Dostawa i montaż szyn ekwipotencjalnych k-409 Czy należy je uwzględnić, jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru. 13. Na rzutach planu instalacji brak lokalizacji rozdzielnic TTB4, ZB. Prosimy o doprecyzowanie. XIV. Odpowiedzi 1. Ciepło do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zostanie doprowadzone za pomocą wody grzejnej o stałych parametrach 60/40 o C przygotowywanych w wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.;

20 2. W przedmiarze robót pn. 05Pływalnia Kurczaba - instalacja co należy dołożyć: pozycję nr 44 A - zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych przez przegrody budowlane w ilości 4 szt. (DN 32 szt. 2, DN 15 szt. 2) podstawa wyceny KNRG 215/317/1 pozycję nr 85A - zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych przez przegrody budowlane w ilości 4 szt. (DN 25 szt. 2, DN 40 szt. 2) podstawa wyceny KNRG 215/317/1 3. Wycenić należy rury preizolowane ø76,1/140 z alarmem; 4. W przedmiarze robót pn. 13Pływalnia Kurczaba - węzeł c.o + przyłącz co przedmiar w pozycji nr 6 należy wycenić 2 szt. kolan preizolowanych 90 o 1 m, z alarmem ø 76,1/140 mm 5. W przedmiarze robót pn. 13Pływalnia Kurczaba - węzeł c.o + przyłącz co przedmiar nie wyceniać pozycji nr W przedmiarze robót pn. 19 Pływalnia Kurczaba - wentylacja mechaniczna -przedmiar proszę przyjąć w pozycjach przedmiaru 73,74,75 łącznie 291,85 m 2 przewodów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 7. Do wyceny proszę przyjąć zgodnie ze specyfikacją wentylacji mechanicznej w układzie OB - 1 szt. kratka wentylacyjna stalowa o wymiarach 525x125 mm - 3 szt. kratki wentylacyjne stalowe o wymiarach 1225x125 mm - 2szt. kratki wentylacyjne stalowe o wymiarach 625x125 mm 8. Grubość izolacji należy do wyceny przyjąć zgodnie z pkt. 7.7 dla PT. część I Instalacja centralnego ogrzewania i PT część II instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych oraz według pkt. 3.3 dla PT. część III instalacja ciepła technologicznego dla wymienników ciepła. Dodać do pozycji Ilości i typy wodomierzy na instalacji wodociągowej zostały podane w przedmiarze robót pn. 06Pływalnia Kurczaba - instalacja wod-kan-przedmiar w pozycjach nr 50,51,52, Karty doboru central w załączeniu płyta CD 11. Należy pozostawić bez zmian ilości mb rur podanych w przedmiarach robót oraz zestawieniach załączonych do PT instalacji centralnego ogrzewania; 12.1) Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej. Pomieszczenia techniczne, zakwalifikowane do PM wydzielone pożarowo. Przejścia przez strefy pożarowe zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podstawa wyceny zabezpieczeń przeciwpożarowych korytek i kabli - kalkulacja indywidualna; 12.2) Trasę kablową E-90 do zasilania opraw oświetleniowych należy wycenić jako pozycję nr 104 do przedmiaru robót pn. 04Basen ul. Kurczaba-inst. elektryczna wewnętrznaprzedmiar KNNR Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym - NHXN3x2,5 320,00 m 12.3) Dostawa i montaż centralnej baterii akumulatorów CB należy wycenić jako pozycję nr 105 do przedmiaru pn. 04Basen ul. Kurczaba -inst. elektryczna wewnętrzna-przedmiar KNNR Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg - centralna bateria 1,00 szt. 12.4) Przewody YDY 2x1,5 mm2 i YDY 4x1,5 mm2 są uwzględnione w obmiarze przewodu YDY 3x1,5 /ilość uśrednia/. Przewody YDY 3x4, YDY 4x4 nie są uwzględnione w przedmiarze robót, gdyż związane są z systemami wentylacji i technologii, których okablowanie wg projektu zapewnia dostawca urządzeń Dopisać pozycję nr 106 do przedmiaru robót pn. 04Basen ul. Kurczaba -inst. elektryczna wewnętrzna-przedmiar

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: ZR-07/2012 Białystok, 27 marca 2012 r. W związku z toczącym się postępowaniem wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: We wzorze umowy 2 ust.1 lit. p ( o )

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA Barlinek, 4 października 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r.

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r. IN-III.271.5.2011.RN 7011.299 WYKONAWCY Dotyczy : przetargu nieograniczonego na przebudowę sanitariatów w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64

DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w. lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Załącznik nr 2 do SIWZ DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Żytniej 64 Spis treści: 1) wytyczne + założenia kosztorysowe 2) inwentaryzacja; rzuty parteru

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZP.271.1.87.2014 Rzeszów, 19.11.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 6 Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 322438-2016 z dnia 12-10-2016 - Warszawa 1) Przedmiotem zamówienia jest: Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół Nr 49 przy ul.tołstoja 2, ob ejmująca: 1a)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2. Czy potwierdzają Państwo ilość krawężników oraz obrzeży z przedmiarów? Zgodnie z wyliczeniami jest ich prawie dwukrotnie więcej.

Pytanie nr 2. Czy potwierdzają Państwo ilość krawężników oraz obrzeży z przedmiarów? Zgodnie z wyliczeniami jest ich prawie dwukrotnie więcej. Mogilno, dnia 28.01.2016 r. WFE. 271.1.2.1.2.2016.P2.BIP.TO Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie oraz rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Przewody układane w tynku na innym podłożu niż beton, przewód instalacji wyrównawczej,

Przewody układane w tynku na innym podłożu niż beton, przewód instalacji wyrównawczej, Pytanie Branża elektryczna. Zgodnie z pkt 11.7 opisu do projektu instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach biurowych, korytarzach projektuje się uziemioną siatkę ekwipotencjalną z płaskownika

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FFKZ 340/93/2010/BIN Andrychów, dnia r.

FFKZ 340/93/2010/BIN Andrychów, dnia r. FFKZ 340/93/2010/BIN Andrychów, dnia 05.01.2011 r. dotyczy: zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach Łęgu wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

PGI-OI/ / r wg rozdzielnika

PGI-OI/ / r wg rozdzielnika UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wg rozdzielnika W związku z otrzymanymi zapytaniami w dniu 10.10.2008r do w/w postępowania Zgodnie z naszymi wyliczeniami ilość stali zbrojeniowej

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 08 maja 2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu elewacji, montażu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową Poznań, dnia 19.04.2010r. Ogłoszenie na stronę internetową www.zus.pl 540000- TZ 370-11/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA r. I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA r. I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA r. BZP/38/382-19/16 Jastrzębie - Zdrój, 12.07.2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowe budynku Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

RIT.IV Kargowa, 11 czerwca 2015 r.

RIT.IV Kargowa, 11 czerwca 2015 r. 1 Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa RIT.IV.271.4.2015 Kargowa, 11 czerwca 2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Budowa pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Pytanie 2. Odpowiedź: Należy przyjąć 8 okien połaciowych o wymiarach 78 x 140 cm. Pytanie 3

Pytanie 1. Pytanie 2. Odpowiedź: Należy przyjąć 8 okien połaciowych o wymiarach 78 x 140 cm. Pytanie 3 Bytów, dn. 21.10.2009 r. OR.G. 341/20-1/09 Stosownie do art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców : Pytanie

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.:

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, 26.10.2010r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : ZMIANA ARANśACJI HOLU WEJŚCIOWEGO BASENU W SKAWINIE O b i e k t : BUDYNEK BASENU W SKAWINIE A d r e s : SKAWINA - Powiat Krakowski

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Łódź, dnia 19.07.2017 r. Zsp3/rpo/24/07/2017 Do wszystkich Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.7.W12.2016 Turawa, 19-08-2016r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.)

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.) Agencja Rozwoju Regionalnego 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a Starachowice, 05.11.2010 r. Dot. przetargu pn.: Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (otwarcie ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r. ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 29.07.2014r. Dotyczące postępowania pn: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz PLF.271.20.2013 Grudziądz dnia: 2013-08-16 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-08-13 do

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz,07.02.2014 r. wg rozdzielnika

Bydgoszcz,07.02.2014 r. wg rozdzielnika Bydgoszcz,07.02.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Rozbudowa z przebudową budynku, przebudowa wewnętrznej infrastruktury drogowej, przebudowa kolidujących

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i adaptacja budynków na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańska 25 ETAP II inwestycji

Przebudowa i adaptacja budynków na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańska 25 ETAP II inwestycji DOA-ZP-III.271.16.2015 Łódź, dnia 23. 04.2015 WSZYSCY WYKONAWCY biorący udział w niniejszym postępowaniu Postępowanie, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku mieszkalnego położonego na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców odpowiedzi Zamawiającego w przetargu na :

Pytania Wykonawców odpowiedzi Zamawiającego w przetargu na : Pytania Wykonawców odpowiedzi Zamawiającego w przetargu na : Przebudowę hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 05.09.2008 r. FP 341.24/ 05

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

NIP: Regon: Witryna:

NIP: Regon: Witryna: Urząd Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno Tel: 061 4245750 Fax:061 4245751 NIP: 784-15-39-770 Regon: 000535793 E-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl Witryna: www.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno,

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania przetargowego prowadzonego pod nr sprawy 287/2011:

Wyjaśnienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania przetargowego prowadzonego pod nr sprawy 287/2011: Warszawa, dn. 1.03.2012 r. L.dz. 564/2012 Wykonawcy w przetargu prowadzonym pod nr sprawy: 287/2011 Wszyscy Wyjaśnienia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM. Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. W Y J A Ś N I E N I E NR 2

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM. Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. W Y J A Ś N I E N I E NR 2 STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.5.2015 Nowe Miasto Lubawskie, 15.05.2015r. Wszyscy wykonawcy W Y J A Ś N I E N I E NR 2 dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O B I E K T : H A L A W I E L O F U K C Y J N A D L A M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H T A R G Ó W Ł Ó D Z K I C H A D R E S I N W E S T Y C J I : Łódź ul. Stefanowskiego 17, działka nr 90/3; 90/4; 90/5;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wisznia Mała Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sępólno Krajeńskie, dnia r. Numer sprawy: 2/2014

Sępólno Krajeńskie, dnia r. Numer sprawy: 2/2014 Sępólno Krajeńskie, dnia 30.04.2014 r. Numer sprawy: 2/2014 Wykonawcy dotyczy: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim - Etap I i II Działając na podstawie 20 Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 8 do SIWZ ( przedmiary sanitarne ) brakuje podstaw wycen wg katalogów norm roboczych lub innych. Prosimy o uzupełnienie tabeli.

W załączniku nr 8 do SIWZ ( przedmiary sanitarne ) brakuje podstaw wycen wg katalogów norm roboczych lub innych. Prosimy o uzupełnienie tabeli. ABR.2228-6/08 Lubaczów, 2008-07-16 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł stary budynek szpitala) w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 168 w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Cz.III. 1. Czynnik chłodniczy - R 134a jako wymóg czy może być inny? Odp.1. Zamawiający informuje, że zastosowanie innego czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: do dnia... r.

UMOWA Nr Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: do dnia... r. 1 UMOWA Nr... W dniu...2013 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Miejskim Zarządem Dróg, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2B, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Marcina

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

W związku z zapytaniami nadesłanymi przez oferentów następującej treści:

W związku z zapytaniami nadesłanymi przez oferentów następującej treści: GM-0717/MP/90/10 Ciechocinek, 26.08.2010 r. Dotyczy: przetargu na Rozbudowę Kina ZDRÓJ oraz zmianę sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. W związku z zapytaniami nadesłanymi przez

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom dn. 27.04.2010 r. MOSIR RADOM Znak sprawy: 1/2010/ZP/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa stadionu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 30.05.2012r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 1 Dot. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogi wewnętrznej, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia, ogrodzenia terenów oraz wyburzenia na terenach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Do wszystkich Wykonawców Pismo z dnia: Znak Nasz znak Data: 271.8.2013 Lipnica Wielka, dnia 29.08.2013 r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto Przedmiar robót elementy nagłośnienia Lp. Oferowany przedmiot zamówienia Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz Ilość Cena jego parametry techniczne w odpowiednich jednostkowa wierszach. Dodatkowo dołączyć

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO ORAZ RUCHOMEGO BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM - I ETAP REALIZACJI

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO ORAZ RUCHOMEGO BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM - I ETAP REALIZACJI ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO ORAZ RUCHOMEGO BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM - I ETAP REALIZACJI W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR WROCŁAWIU DOSTARCZANEGO PRZEZ WYKONAWCE ROBÓT BUDOWLANYCH. Słupki startowe

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Pytanie 7: Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10: Odpowiedź: Pytanie 11: Odpowiedź: Pytanie 12: Odpowiedź:

Odpowiedź: Pytanie 7: Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10: Odpowiedź: Pytanie 11: Odpowiedź: Pytanie 12: Odpowiedź: dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym na os. Piaski w Legionowie Treść pytań dotyczących wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie.

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie. UWAGA! Bogoria, dnia 27.09.2012 r Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania. Pytanie 1 W przedmiarze robót dz. 14 instalacja centralnego ogrzewania w pozycjach: 14.8 Grzejniki stalowe

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo