ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem przy ul. Kurczaba. Numer sprawy 13/VIII/2010/ZIS Wg rozdzielnika zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami. I. Pytania i odpowiedzi 1. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis zamieszczony w części VI punkt 1 podpunkt 10 SIWZ oznacza, iż Zmawiający oczekuje załączenia do oferty kosztorysów ofertowych przygotowanych metodą uproszczoną z podaniem na stronie tytułowej nośników cenotwórczych tj. koszt r- g, KO i zysku? Ad. 1 Do oferty należy przedłożyć kosztorysy ofertowe przygotowane metod uproszczoną wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny oraz z podaniem na stronie tytułowej nośników cenotwórczych 2. W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysów przygotowanych ściśle według pozycji w przedmiarze prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze na roboty budowlane w elemencie 1.4 i 12.3 należy ujmować jakieś roboty?. Jeżeli tak to prosimy o specyfikację z podaniem ilości przedmiarowych robót jakie należy wycenić w ofercie. Ad. 2 W rozdziale nr 1.4 Wykop ręczny należy wycenić pozycje przedmiarowa nr 6 (KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III -213,61 m3). W rozdziale 12.3 Wycieraczki zewnętrzne należy wycenić pozycję przedmiarową nr 280 (kal. Ind. Dostawa i montaż krat wycieraczkowych - wycieraczka szczotkowa wraz z zabezpieczeniem kątownikiem mosiężnym 30x30x3 mm - kątownik zamocować na kleju epoksydowym - 12,96 m2) 3. W komplecie dokumentów przetargowych bark jest badań geologicznych terenu przeznaczonego pod inwestycję. Prosimy o udostępnienie przedmiotowego opracowania niezbędnego do prawidłowej wyceny oferty. Ad. 3 W załączeniu - płyta CD 4. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej pozwolenia na budowę. Ad. 4 W załączeniu - płyta CD 5. Do prawidłowej wyceny robót niezbędny jest projekt aranżacji wnętrz, bak takiego opracowania w dokumentach przetargowych. Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający posiada taki projekt? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. Ad. 5 Zamawiający nie posiada projektu aranżacji wnętrz. 6. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót drogowych gdzie ujęto korytowanie pod chodniki. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w wycenie. Ad. 6 W przedmiarze robót nie ujęto korytowania pod chodniki i ciąg pieszo jezdny z uwagi iż PT drogi w rozdziale 6 z bilansu ziemi wynika, że dla ukształtowanie terenu należy uzupełnić brakującą ziemię w ilości 200,2 m 3 z wykopu ze składu tymczasowego urobku pod budynek basenu. W rozdziale 1.3 Ukształtowanie terenu przedmiaru pn. 02Pływalnia Kurczaba - drogi

2 , chodniki przedmiar w pozycji przedmiarowej nr 3 zawarto wykop w ilości 357,4 m3 w którym zawiera się również wykop pod korytowanie pod chodniki i ciąg pieszo-jezdny. 7. Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru robót drogowych ujęto nawierzchnię traktu pieszo jezdnego. W przypadku braku prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w ofercie. Ad. 7 W przedmiarze pn. 02 Pływalnia Kurczaba - drogi, chodniki przedmiar należy dopisać pozycję przedmiarową nr 15A - podstawa wyceny KNNR 6/502/3 (1)Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem ilość 651,60 m 2 8. Prosimy o podanie wymiarów luster do zabudowy, oraz typów suszarek basenowych jakie Ad. 8 należy wycenić w ofercie. Wymiary luster do zabudowy 80x50 cm. Ilość 4 sztuki Typ suszarek basenowych przyścienne, z wężem, obsługa na guzik, obudowa ze stali nierdzewnej malowana proszkowo 9. Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie solarium leżącego i stojącego jest przedmiotem tego przetargu? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze gdzie zostało ujęte. W przypadku braku prosimy o podanie rodzaju i ilości przedmiarowej robót jakie należy ująć w wycenia. Ad. 9 Wyposażenie solarium leżącego i stojącego nie jest przedmiotem przetargu II. Pytania i odpowiedzi 1. Jakie wynagrodzeni przewiduje Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy? Z zapisu w Istotnych Postanowieniach Umowy, 4, ust. 1 wynika, że będzie obowiązywało rozliczanie kosztorysem powykonawczym. Ad. 1 Zgodnie z pkt 1.12) część VI SIWZ kosztorys ofertowy powinien zostać sporządzony ściśle w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót. Zgodnie z 4 Istotnych postanowień umowy rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót wg niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym. 2. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą Ad. 2 wysokości podatku VAT? W przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie chyba, że przepisy wprowadzające nową stawkę podatku VAT będą stanowić inaczej. 3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu określenia terminu wykonania zamówienia (SIWZ, Część I, punkt 2) na bardziej elastyczną formę np. 18 miesięcy od daty podpisania umowy? Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje termin realizacji umowy określony w ogłoszeniu i SIWZ. 4. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem fakturowanie przejściowe/częściowe (Istotne Postanowienia Umowy, 4, ust. 6). Czy będzie to fakturowanie na podstawie wykonanych elementów z harmonogramu rzeczowo-finansowego czy na podstawie rzeczywistych przerobów miesięcznych? Ad. 4 Fakturowanie będzie miesięczne za roboty rzeczywiście wykonane i odebrane - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 5. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie elektronicznej. Ad. 5 Zamawiający nie udostępni przedmiarów w formie edytowalnej. 6. Czy zamawiający posiada pozwolenie na budowę, jeżeli tak, prosimy o udostępnienie? Ad. 6 Pozwolenie na budowę w załączeniu - płyta CD. 7. Po czyjej stronie jest poniesienie opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew? Ad. 7 Zamawiający jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Opłatę administracyjną za wycinkę drzew objętych decyzją WS-05.KR /10 z dnia uiścił Zamawiający.

3 Opłata za wycinkę drzew i krzewów objętych decyzją WS-05.KR /10 będzie leżeć po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy dokonane przez Wykonawcę drzewa zastępcze nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia ich nasadzenia - decyzje płyta CD. 8. Prosimy o udostępnienie operatu geotechnicznego. Ad. 8 Operat geotechniczny w załączeniu w załączeniu - płyta CD. 9. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu. Ad. 9 Zamawiający dysponuje mapą syt-wys - płyta CD. 10. Jakie środki finansowe przewiduje zamawiający na rok 2011 oraz 2012? Ad. 10 Zamawiający planuje przeznaczyć w poszczególnych latach realizacji środki finansowe w wysokości: w 2011 r. 40% wartości zadania, w 2012 r. 60% wartości zadania. Jednakże ostateczny harmonogram finansowania uzależniony jest od podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przyznania środków na lata Możliwe jest także przeznaczenie środków w 2010 r. w niewielkim procencie rozpoczęcia robót budowlanych. 11. Czy do kosztorysów ofertowych należy dołączyć zestawienia materiałów? Ad. 11 Do kosztorysów należy dołączyć zestawienie materiałów. 12. Czy technologia kawiarni jest przedmiotem zamówienia? Ad. 12 Technologia kawiarni nie jest przedmiotem zamówienia. 13. Po czyjej stronie jest dostawa solariów w pomieszczeniach 1.20 i Jeżeli po stronie Wykonawcy, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Ad. 13 Dostawa instalacji solarnej nie jest przedmiotem przetargu. 14. Zgodnie z opisem architektonicznym sanitariaty należy wyposażyć w dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy i pojemniki na ręczniki jednak brak jest tych pozycji w przedmiarze. Czy są one przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie? Ad. 14 Do wyceny proszę przyjąć 1 pojemnik na papier toaletowy przy każdym oczku w.c., 1 dozownik na mydło, 1 pojemnik na ręczniki w każdym pomieszczeniu umywalek oraz 1 kosz na śmieci przy każdym oczku w.c. i w każdym pomieszczeniu umywalek. 15. Zgodnie z opisem architektonicznym budynek należy wyposażyć w gaśnice jednak brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie. Ad. 15 W projekcie wykonawczym określono, że budynek należy wyposażyć w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 100 m2, w strefach zaliczonych do ZL co daje łącznie 39kg (lub 58 dm3). Wyposażenie w gaśnice w ilości 20 sztuk należy wycenić jako dodatkową pozycję kosztorysową nr 270 A - podstawa wyceny kalkulacja indywidualna - w przedmiarze robót pn. 01 Pływalnia Kurczaba budowlany w rozdziale 13.6 Wyposażenie ruchome. 16. Jakiego przedziału czasu dotyczy pielęgnacja trawników w okresie gwarancji? Ad. 16 Pielęgnacja zieleni została ujęta w przedmiarze i dotyczy okresu gwarancji na całe zadanie inwestycyjne podane w SIWZ. 17. Pozycja 17 przedmiaru robót budowlanych została prawdopodobnie wstawiona omyłkowo. Prosimy o korektę i wykreślenie pozycji. Ad. 17 Pozycja 17 została omyłkowo wstawiona i dubluje się z pozycja nr 12. Proszę jej nie wyceniać. 18. W dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, podane są niecki basenowe ze stali nierdzewnej z pasami torów farbowanych elektrochemicznie - wytrawianych. Według naszej wiedzy jest to rozwiązanie stosowane przez jedną firmę, a mianowicie Berndorf Baderbau. Takie wskazanie uniemożliwia oferentom przygotowanie konkurencyjnych ofert oraz stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Wobec tego, czy Zamawiający zechce doprecyzować i odpowiedzieć, czy istnieje możliwość wykonania torów pasów inną technologią (malowane lub naklejane)? Ad. 18 Dla celów projektowych posłużono się wytycznymi uzyskanymi od firmy Berndorf Baderbau. Dopuszcza się zastosowanie innej technologii wykonania torów pasów niż zakładana w projekcie, pod warunkiem, że zamienniki będą, co najmniej, porównywalnej jakości. 19. Proszę podać szczegóły wykonania słupa SI 7. Ad. 19 Słup nazwany na rysunku architektonicznym Sl-7 (3 szt. pomiędzy osiami 6-7 w osiach E,G,I został rozrysowany na rysunku konstrukcyjnym K- 17 i nazwany tam S6-7/E-I.

4 20. W opisie technicznym widnieje zapis iż kolorystyka posadzki wg rysunków wykonawczych jednak na żadnym z pięter nie ma umieszczonych informacji na ten temat. Prosimy o uzupełnienie. Ad. 20 W opisie technicznym określenie kolorystyka posadzki wg rysunków wykonawczych powinno brzmieć kolorystyka posadzki wg rysunków wnętrz. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka posadzek zostanie ustalona w późniejszym etapie. 21. Brak w projekcie informacji dotyczących wymiarów płytek ceramicznych. Czy należy przyjąć wielkości użyte w przedmiarze? Ad. 21 Do wyceny proszę przyjąć wielkości płytek ceramicznych przyjęte w przedmiarze. 22. W opisie technicznym widnieje zapis iż w kawiarni występuje gres szkliwiony i nieszkliwiony. Prosimy o sprecyzowanie gdzie należy przyjąć jaki rodzaj gresów. Ad. 22 W projekcie wykonawczym założono, że posadzka kawiarni wykonana zostanie z gresu z elementami gresu szkliwionego. Dokładny układ posadzki wg projektu wnętrz (w późniejszym etapie). Powierzchnia gresu szkliwionego nie przekroczy 30% powierzchni posadzki kawiarni. 23. Prosimy o podanie kolorystyki posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych oraz z wykładzin tekstylnych. Ad. 23 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych zostanie ustalona w późniejszym etapie. 24. Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki płytek ceramicznych okładzinowych. Ad. 24 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka okładzin ceramicznych zostanie ustalona w późniejszym etapie. 25. Prosimy o podanie kolorystyki parapetów z konglomeratów kamiennych. Ad. 25 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka parapetów z konglomeratów kamiennych zostanie ustalona w późniejszym etapie. 26. Prosimy o sprecyzowanie sformułowania pomieszczenia reprezentacyjne gdyż zgodnie z opisem na ścianach ma występować tam gładź gipsowa. Ad. 26 Pomieszczenia reprezentacyjne obejmują wszystkie pomieszczenia oprócz szatni i pomieszczeń technicznych. 27. Prosimy o wskazanie usytuowania luster oraz podanie ich wymiarów. Ad. 27 Lustra zlokalizowane będą na ścianie z suszarkami. Do oferty proszę przyjąć 4 lustra o wymiarach 80x50cm. 28. Na rysunku A-03W ściana przy świetliku ma wymiar 25 cm, a z opisu tej ściany na rysunku wynika że powinna być ona wykonana z pustaka 30cm. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania. Ad. 28 Na rysunku A-03W ściana w osi M została błędnie opisana. Zgodnie z wymiarem ma grubość 25cm. 29. Prosimy o podanie kolorystyki ścian poszczególnych pomieszczeń. Ad. 29 Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Kolorystyka ścian poszczególnych pomieszczeń zostanie ustalona w późniejszym etapie. 30. Prosimy o potwierdzenie, że solarny układ wspomagający ogrzewanie, który wspomniany jest w opisach instalacji sanitarnej nie wchodzi w zakres oferty. Ad. 30 Układ solarny wspomagający ogrzewanie nie wchodzi w zakres oferty. 31. Czy pomieszczenie węzła cieplnego(węzły kompaktowe, zasobniki c.w.u., armatura, itp.) wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu wymiennikowni podlegającego wycenie. Ad. 31 Wyceniono wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymiennika ciepła tj. wymienniki, armatura, zasobniki c.w.u. zgodnie z przedmiarem. 32. Czy instalacja AKPiA węzła cieplnego wchodzi w zakres oferty? Ad. 32 Instalacja AKPiA węzła cieplnego nie jest przedmiotem przetargu. 33. Czy do wyceny grzejników należy przyjąć zestawienie z przedmiaru czy ze spisu urządzeń? Ad. 33 W przedmiarze robót pn 05Pływalnia Kurczaba - instalacja co przedmiar w rozdziale 1.14 Grzejniki należy przyjąć następujące ilości grzejników: a. pozycja przedmiarowa nr 38 ilość 18 (zmiana) b. pozycja przedmiarowa nr 39 ilość 2 (bez zmian )

5 c. pozycja przedmiarowa nr 40 ilość 8 (bez zmian ) d. pozycja przedmiarowa nr 41 ilość 5 (bez zmian ) e. pozycja przedmiarowa nr 42 ilość 13 (bez zmian ) 34. Prosimy o podanie typów urządzeń zastosowanych w ogrzewaniu podłogowym(typy, modele). Ad. 34 Zestawienie materiałów instalacji c.o. wg projektu wykonawczego Część I Instalacja c.o. RURY Rura do ogrzewania podłogowego z polietylenu sieciowanego PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną, Tmax = 90 C, Pmax = 0.6 Mpa. Średnica Nr katalogowy Ilość m ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECEflex (nr kat ) z mieszaczem pompowym i rotametrami umieszczony w szafce rozdzielaczowej w skład zestawu wchodzą: Rozdzielacz 7 sekwencyjny z: - Belka mosiężną rozdzielacza z rotametrami o zakresie nastaw 0,5-4,0 l/min - Belka rozdzielacza z wbudowanymi zaworami termostatycznymi - komplet uchwytów spinających belki - odpowietrzniki 2 szt. - zawory spustowo napełniające - mieszacz pompowy z pompa HUP , 2 zawory termostatyczne, głowica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym, termometr, termistorowy czujnik przegrzewu; 35. Prosimy o przesłanie rysunków z zaznaczonymi lokalizacjami regulatorów ogrzewania podłogowego. Ad. 35 Regulatory naniesiono na rysunkach wykonawczych projektu centralnego ogrzewania. Do wyceny należy przyjąć ilości wydane w opisie projektu oraz w przedmiarze. 36. W udostępnionym przedmiarze robót Instalacja wentylacji: Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A występuje w poz. 79 2szt; poz. 87 1szt; poz. 88 1szt; poz.89 1szt. Wg załączonej specyfikacji nagrzewnica ta występuje w układzie NB1 1szt. Prosimy o podanie właściwej ilości i numeru pozycji w której należy ująć to urządzenie. Ad. 36 Należy nie wyceniać z przedmiaru wentylacja mechaniczna: poz. 79, 88, 89. Wycenić tylko poz nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt W udostępnionym przedmiarze robót Instalacja wentylacji w poz. 81 jest: Nagrzewnica kanałowa RH1*+wodna kw. Wg załączonej specyfikacji w układzie NB2 występuje: Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A 1szt. Prosimy o podanie właściwej ilości i numeru pozycji w której należy ująć to urządzenie. Ad. 37 Pozycji nr 81 z przedmiaru wentylacja mechaniczna nie wyceniać. W pozycji nr 80 jest ujęta nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt Prosimy o sprecyzowanie jakich rur preizolowanych należy użyć do wykonania przyłącza cieplnego. Czy takie jak są w projekcie fi 76,1/140, czy takie jak w przedmiarze fi 60,3/140? Ad. 38 Do wykonania przyłącza cieplnego należy zastosować rury preizolowane fi 76,1/140. Pozycje nr 5,6,7,8, przedmiaru węzeł c.o + przyłącz c.o. należy wycenić przy zastosowaniu rur o podanej średnicy. 39. W opisie S-6 Przyłącze cieplne podane są informacje System alarmowy zostanie szczegółowo rozwiązany przez pracowników MPEC SA oraz Zestawienie nie obejmuje instalacji alarmowej. W przedmiarze przyłącza cieplnego ujęta jest pozycja 1.3 System alarmowy rurociągu c.o.. Prosimy o informacje czy instalacja alarmowa wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to prosimy o przekazanie zestawienia materiałów. Ad. 39 Instalację alarmową ujęto przedmiarze robót w poz Zakres dostawy instalacji alarmowej dla przyłącza c.o. przez MPEC zostanie określony w Umowie inwestycyjnej spisanej przez Inwestora w MPEC.

6 40. Czy w zakresie przetargu jest wykonanie przyłącza kablowego nn? Ad. 40 Wyceniać zgodnie z przedmiarem. 41. Okablowanie strukturalne Ze względu na sytuację w której opisywane parametry urządzeń, parametry kabli, parametry złączy, opisy sposobu zarabiania kabli,a także opis metody certyfikowania i wymaganych certyfikatów (NDI jest to nazewnictwo firmy AMP Netconnect), stwarza sytuację w której możliwe jest zastosowanie urządzeń tylko jednego producenta prosimy o podanie nazwy producenta okablowania strukturalnego spełniającego kryteria równoważności według zamawiającego. Ad. 41 Dopuszcza się zastosowanie innych dostawców okablowania strukturalnego niż zakładane w projekcie, pod warunkiem, że zamienniki będą, co najmniej, porównywalnej jakości. 42. Okablowanie strukturalne Na rysunku : plan instalacji teletechnicznych parter.pdf znajduje się tablica teletechniczna TT+ - prosimy o podanie elementów które mają być zamontowane w tej szafie a także prosimy o podanie jej wielkości i sposobu montażu (wisząca, stojąca) Ad. 42 Nie wchodzi w zakres oferty. 43. Okablowanie strukturalne Na rysunku : plan instalacji teletechnicznych parter.pdf i na schemacie instalacji komputer telefon znajduje się zapis kanalizacja teletechniczna wg. odrębnego opracowania, prosimy o potwierdzenie,że kanalizacja teletechniczna znajduje się poza zakresem składanej oferty lub prosimy o dostarczenie projektu na ten zakres. Ad. 43 Nie wchodzi w zakres oferty. 44. Okablowanie strukturalne - W dokumencie Basen-Kurczaba-telet.wewn.-PW.pdf znajduje się zapis odnośnie zastosowania koryt kablowych PCV brak jest jednak ich typów, ponadto na rzutach kondygnacji brak jest zaznaczonych tras koryt kablowych i ich typów umożliwiających ich właściwą wycenę. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zaznaczone trasy koryt kablowych wraz z zaznaczonymi typami stosowanych koryt. Ad. 44 Korytka kablowe PCV należy dobrać na etapie realizacji robót w zależności od ilości przewodów w korytku. W projekcie przyjęto uśrednioną wielkość korytka. 45. Okablowanie strukturalne W projekcie wykonawczym znajduje się zapis : Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury. W przypadku proponowania innych rozwiązań i elementów należy pisemnie tj. z wykresami tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę równoważności we wszystkich wymienionych w projekcie aspektach Prosimy o podanie parametrów równoważności które będą wykorzystywane przy sprawdzaniu równoważności -,ponieważ urządzenie nie może spełniać wszystkich parametrów urządzenia wpisanego w projekcie. Ad. 45 Parametry równoważne okablowania strukturalnego spełniające parametry urządzeń i instalacji ujęte są w projekcie Prosimy o podanie parametrów,które ma spełnić centrala telefoniczna ponieważ użycie w opisie centrali telefonicznej tylko i wyłącznie ilości elementów centrali telefonicznej nie pozwala na zastosowanie urządzenia innych producentów Ad. 46 Parametry centrali określają wydane w projekcie dane techniczne elementów centrali. 47. Okablowanie strukturalne prosimy o podanie sposobu wykonania przejść kablowych między kondygnacjami Ad. 47 Przejścia kablowe między kondygnacjami należy wykonać w rurach RVS Prosimy o podanie parametrów i wymiarów które muszą spełniać bramki uchylne i kołowrotki Ad. 48 Bramki uchylne - zasilanie 12 V, długość ramienia cm; bramki obrotowe - moduł Basis Gotschlich (lub równoważne), mechanizm logiturn II z cichą przekładnia ślimakową, wymiary: długość 1224 mm, wysokość 1025 mm, szerokość/przejście - 831mm/550mm. 49. Ze względu na różnice w opisie telewizji dozorowej w katalogu: 20. instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat, instala i w 21. system sygnalizacji włamania i napadu wnioskujemy,że mają zostać wykonane dwa systemy telewizji dozorowej. Prosimy o informacje czy oba systemy telewizji dozorowej mają zostać zawarte w ofercie

7 Ad. 49 W projekcie założono że w obiekcie znajdować się będzie system telewizji dozorowej wewnętrznej obejmujący dozór użytkowników basenu oraz zewnętrzny wchodzący w skład instalacji antywłamaniowej. Oba systemy wchodzą w zakres oferty; System telewizji dozorowej zewnętrznej jest uzupełnieniem systemu telewizji dozorowej wewnątrz budynku, w celu spełnienia aspektu bezpieczeństwa osób i mienia. 50. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: - prosimy o podanie parametrów i typów kamer kolorowych (kopułkowe, stacjonarne) ( typ obiektywu), (analogowe lub cyfrowe) (typ zasilania). Ad. 50 Należy przyjąć kamery kopułkowe o rozdzielczości 550 TVL i obiektywie 3.6 mm, zasilanie - przewód koncentryczny XYAP x0, Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: - prosimy o podanie parametrów wzmacniaczy sygnałów jak i podanie miejsca i sposobu ich montażu. Ad. 51 Parametry wzmacniacza wideo: ilość wej./wyj.: 4/4 x BNC Zasilanie:12V DC Pobór prądu:60ma Impedancja wejściowa i wyjściowa:75 ohm Szerokość pasma:9mhz / 1Vpp Gniazdo zasilające DC na wtyk 5,5/2,1mm Wymiary:120x61x30mm 52. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: Prosimy o załączenie schematu instalacji CCTV. Ad. 52 Instalacja CCTV przedstawiona na rysunku jest nie rozbudowana. Kamery monitoringu podłączane są do serwera CCTV wszystkie niezbędne informacje zawarte są na rysunku ESO Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzuty kondygnacji z zaznaczonym sposobem prowadzenia instalacji (korytka typy, Rurki - typy, podtynkowo, natynkowo, ilość przewodów w jednej rurce, itd.) Elektronicznego systemu naliczania opłat i CCTV. Ad. 53 Okablowanie ESOK I CCTV należy prowadzić w korytach przeznaczonych dla instalacji słaboprądowych wykorzystując istniejące (teletechniczne) elementy okablowania strukturalnego. W przypadku odejścia od głównych tras kablowych, kable należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do ścian lub w rurkach Peschla prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszonego. W przypadku odcinków tras wykonywanych podtynkowo (np. zejście w ścianie, ściance GK, profilu aluminiowym) kable należy osłonić wzmocnioną rurką karbowaną Peschla. Sposób wykonania instalacji powinien być taki, aby utrudnione było nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie systemu. Przewody zasilające należy poprowadzić w korytach, rurkach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. Koniecznie należy zachować zasadę oddzielnego prowadzenia kabli i przewodów zasilających 230 V od kabli sygnałowych. Wymagana odległość siłowych tras kablowych od tras sygnałowych wynosi 0,3 m. W przypadku konieczności skrzyżowania kabli siłowych z kablami sygnałowymi należy wykonać je pod kątem 90 w celu minimalizacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Przepusty należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej. 54. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat - Prosimy o podanie gdzie należy zamontować przyciski ewakuacyjne zawarte w zestawieniu materiałów. Ad. 54 Przyciski ewakuacyjne należy zamontować przy drzwiach do strefy saun gdzie są czytniki KD, od strony strefy saun. 55. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: prosimy o podanie wytrzymałości mechanicznej elektrorygli z wysuwanym bolcem i przykładowego typu spełniającego te parametry. Ad. 55 Wytrzymałość mechaniczna elektro-rygli powinna wynosić 450 kg (standardowa).

8 56. Instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat: - prosimy o podanie parametrów rejestratorów, parametrów rejestracji i archiwizacji, ( z ilu kamer ma być rejestrowany obraz, w jakiej jakości, przez ile dni, ile klatek/sekundę) prosimy o zamieszczenie obliczeń potwierdzających,że przyjęty przez Państwa rejestrator spełnia powyższe parametry. Ad. 56 Parametry rejestratora cyfrowego: liczba wejść/wyjść wideo: 16/1 (BNC) 1 x VGA+1 x HDMI; liczba wejść/wyjść audio: 4/1 (BNC prędkość zapisu: 400 kl/s(cif), 100 kl/s D1 kompresja: H.264 najlepsza dla rejestratorów cyfrowych archiwizacja: 4 x HDD Sata II 2TB lub 3 x dyski HDD Sata II + nagrywarka DVD, 2 x USB, LAN. 57. System włamania i napadu: w projekcie wykonawczym istnieje zapis,że okablowanie ma być prowadzone w korytach instalacji słaboprądowych wydanych w projekcie systemu okablowania strukturalnego ponieważ w systemie okablowania strukturalnego brak jest projektu prowadzenia koryt kablowych, brak jest podanych typów, koryt lub drabinek prosimy o uzupełnienie projektu systemu okablowania strukturalnego o ten zakres. Ad. 57 W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejących (teletechniczne) elementów okablowania strukturalnego - stąd brak tego elementu. 58. System włamania i napadu: - projekcie wykonawczym istnieje zapis,że w przypadku odejścia od tras kablowych podanych w systemie okablowania strukturalnego należy prowadzić okablowanie w listwach elektroinstalacyjnych prosimy o podanie rozmiaru i typu tych listew elektroinstalacyjnych. Ad. 58 W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejących (teletechniczne) elementów okablowania strukturalnego - stąd brak tego elementu. 59. System nagłośnienia: Prosimy o podanie parametrów kolumn radiowęzłowych (moc, krzywa rozsyłu, itd.) i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 59 System nagłośnienia parametry głośników radiowęzłowych: 8 ohm - czarna - 70 W nomin., 250 W max., Hz, 91 db nomin., 115 db SPL max. 60. System nagłośnienia: Prosimy o podanie parametrów wzmacniacza 6 strefowego i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 60 Parametry wzmacniacza 6 - strefowego: Powermikser 6 strefowy 100 V tuner cyfrowy AM/FM + czytnik kart SD/MMC + USB 6 niezależnych stref, regulacja głośności w każdej strefie, moc wyjściowa: 240 W RMS, 4 wejścia liniowe + 4 wejścia mic-phantom. 61. System nagłośnienia: Prosimy o podanie parametrów miksera 4-strefowego i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 61 wzmacniacza 4 strefowego powermikser strefowy 100 V, 4 niezależne strefy, moc wyjściowa 200 W RMS. 62. System nagłośnienia: Prosimy o podanie wielkości szafy rack na sprzęt nagłośnieniowy i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 62 Szafa rack na sprzęt nagłośnieniowy - szafa montowana 19 21U. 63. Prosimy o podanie parametrów mikrofonu bezprzewodowego jednostrefowego i przykładowego modelu spełniającego te parametry. Ad. 63 Parametry mikrofonu bezprzewodowego jednostrefowego: Wyjście audio symetryczne regulowane0-300 mv; Wyjście asymetryczne regulowane0-200mv; Pasmo (±3 db) Hz; Dynamika>90 db; Czułość odbiornika-107 dbm; Częstotliwość pracy MHz; Zasilanie odbiornika12-18v DC (300mA). 64. System włamania i napadu: w projekcie wykonawczym znajduje się zapis,że wszystkie elementy CCTV (rejestratory, kamery, obiektywy, monitory, klawiatura sterująca) mają pochodzić od jednego producenta prosimy o potwierdzenie,że klawiatura sterująca znajduje się poza zakresem składanej oferty, w innym przypadku prosimy o podanie jej parametrów i przykładowego modelu. Ad. 64 Klawiatura sterująca jest poza zakresem oferty. 65. System włamania i napadu: Prosimy o załączenie rysunku: System CCTV rzut parteru, zgodnie z projektem wykonawczym rysunek ten powinien znajdować się w katalogu rysunki

9 natomiast w tym katalogu można znaleźć tylko i wyłącznie podstawowy schemat blokowy CCTV. Ad. 65 Brakujący rysunek w załączeniu płyta CD. 66. Prosimy o potwierdzenie,że w przypadku różnic pomiędzy zestawieniami materiałów a rzutami kondygnacji należy wyceniać pozycje zawarte na rzutach kondygnacji. (np. ilości kamer CCTV). Ad. 66 Do wyceny należy przyjąć ilość kamer zgodnie z przedmiarem robót pn. 16Pływalnia Kurczaba - monitoring wewnętrzny przedmiar pozycja przedmiarowa nr 10 szt. 21 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kolorowa wewnętrzna. 67. Prosimy o załączenie specyfikacji dla systemu: instalacje elektronicznego systemu naliczania opłat i Systemu CCTV. Ad. 67 Specyfikacja systemu ESOK zgodnie z załączonym w projekcie opisem. 68. Prosimy o szczegółowy opis elementów kasowego zestawu komputerowego ponieważ istnieją różnice po między projektem wykonawczym a przedmiarem. Ad. 68 W skład stanowiska kasowego wchodzą: komputer PC (linux) z zainstalowanym programem ESOK, pracujący w sieci (komputer jako integralna jednostka wyłącznie w małych obiektach), klawiatura, mysz, LCD 17" czytnik kasowy (czytnik transponderów) drukarka fiskalna drukarka do faktur / raportów sterownik bramki dla niepełnosprawnych sterowniki kołowrotów pozostałe elementy sterujące i zasilające 69. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru instalacji teletechnicznych o montaż tras kablowych tj. koryt, rur, drabinek itd., które zgodnie z projektem wykonawczym systemu włamania i napadu maja być zawarte systemie okablowania strukturalnego. Ad. 69 Wycenić należy zgodnie z zestawieniem załączonym do PT Instalacje teletechniczne wewnętrzne gdzie podano m.in. ilości rur oraz koryt kablowych np.: Rura RVKL28 mb. 100 Rura RVS47 mb. 15 Korytko PCV mb. 200 III. Pytania 1. Dział. 1.4 Wykop ręczny Brak pozycji kosztorysowych, prosimy o uzupełnienie. 2. Poz , poz. 40, poz Prosimy o podanie pełnych nakładów kosztorysowych do tych pozycji (robocizna, materiały sprzęt). 3. Poz. 310 Ścianki sanitarne kabinowe z płyt HPL - uprzejmie informujemy, że jest duża różnica pomiędzy przedmiarem, projektem: - parter - kabiny pomieszczeniach: szt. ; szt. Kabiny przebieralni 10 szt. 1.31,1.17, 1.27, 1.23, piętro: pom. 2.09; 2.07 Łącznie: 6 WC 24,83 m2 10 przebieralni - 48,60 m2 7 ścianek prysznicowych z dwoma ściankami poprzecznymi 37,56 m relingów z zasłonkami Proszę o informację jaką ilość m2 przyjąć do kalkulacji. 4. Prosimy o podanie systemu wg którego ma zostać wykonana balustrada zewn tarasu BLZ3. 5. Prosimy o podanie parametrów technicznych charakteryzujących podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych. 6. Poz. 256 Dostawa i montaż siedzisk - Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy dla krzeseł można przyjąć szerokość osiową 47 cm?

10 7. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zamiany łączników do konstrukcji z drewna klejonego ze stali nierdzewnej na łączniki ocynkowane? 8. Prosimy o podanie rodzajów płytek jakie należy wycenić. 9. Prosimy o wyjaśnienie czy w kosztorysie należy ująć także wyposażenie obiektu? W opisie technicznym znajduję się informacja o wyposażeniu sanitariatów ( pojemniki na mydło, uchwyty do papieru toaletowego, pojemniki na ręczniki papierowe), wyposażeniu przebieralni w szafki, wyposażeniu kawiarni wraz z zapleczem. Czy w/w elementy podlegają wycenie. Jeśli tak to w której pozycji kosztorysowej należy je wycenić i w jakich ilościach. 10. W celu rzetelnej wyceny zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert, ze względu na czasochłonność wyceny obiektu basenowego oraz nieścisłości jakie pojawiły się w trakcie przygotowywania oferty. III. Odpowiedzi 1. Pozycję kosztorysową nr 6 z przedmiaru robót budowlanych należy wycenić w rozdziale nr 1.4 Wykop ręczny 2. Pozycje kosztorysowe nr 26-34, 40, 82 wycenić należy zgodnie z podanymi podstawami wycen i zawartymi w nich katalogami norm kosztorysowych. 3. Wycenić należy w poz. 310 przedmiaru robót budowlanych ścianki kabinowe z płyty HPL w ilości: a. ścianki w kabinach WC i przebieralni z drzwiami D1S i D2s w ilości 71,98 m 2 b. ścianki przy natryskach w ilości: 28,60 m 2 w tym 13 relingi i 13 zasłonki Razem: 100,58 m2 ścianek z płyty HPL Uwaga: Pierwsza zasłona przy kabinach prysznicowych jest drzwiami prysznicowymi w ilości 13 szt. ujętymi w poz. 45 przedmiaru instalacji wod.-kan. 4. Balustrada BLZ3 powinna zostać wykonana zgodnie z rysunkiem A-38w (zestawienie balustrad). Jest to balustrada z wypełnieniem z płyt balkonowych HPL perforowanych w kolorze takim jak kolor okładziny elewacji budynku; 5. Podnośnik basenowy, zasilany akumulatorowo, wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany w posadzce basenu, wyposażony w perforowane siedzisko, maksymalny udźwig 140kg 6. Przyjąć szerokość osiową 47cm, nie należy zwiększać ilości krzeseł w rzędzie pomiędzy osiami D H powyżej 18szt.; 7. Łączniki do konstrukcji z drewna klejonego winny pozostać zgodne z podanymi w projekcie konstrukcyjnym; 8. Klasy antypoślizgowości podano w przedmiarze robót budowlanych w grupie Posadzki 9. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Do wyceny proszę przyjąć 1 pojemnik na papier toaletowy przy każdym oczku w.c., 1 dozownik na mydło, 1 pojemnik na ręczniki w każdym pomieszczeniu umywalek. Oraz 1 kosz na śmieci przy każdym oczku w.c. i w każdym pomieszczeniu umywalek. 10. informuje, że w związku z opracowywaniem odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazane poniżej terminy ulegają przedłużeniu: Oferty należy składać nie później niż do dnia r. do godz Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz IV. Pytania 1. Prosimy o wyjaśnieni czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie obiektu takie jak : meble, szafki basenowe, zasłony prysznicowe, wyposażenie kawiarni, wózki basenowe dla niepełnosprawnych czyste, itd Jeżeli tak to prosimy o wykaz wyposażenie ze szczegółową specyfikacją, ewentualnymi rysunkami, oraz podaniem ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w ofercie. 2. W dokumentacji projektowej brak jest detali schodów na trybuny co uniemożliwia ich wycenę - przedmiar robót nie opisuje tego elementu podaje tylko wycenę w sztukach. Prosimy o udostępnienie rysunków schodów oraz określenie jak winny być wykończone.

11 3. Prosimy o wyjaśnienie czy donica z roślinnością w Hollu głównym pomieszczenie 1.01 jest przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o rysunki, specyfikację materiałową dotyczącą roślin, oraz ilość przedmiarową robót jaką należy wycenić w ofercie. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy cały kompleks saun pomieszczenia nie wymagają pomieszczeń technicznych. Jeżeli tak, to gdzie one są zlokalizowane, które to pomieszczenia. 5. Pomieszczenie 1.05 sklep czy wyposażenie tego pomieszczenia jest przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe rysunki prawdopodobnie lady w tym pomieszczeniu z podaniem ilości jaką należy wycenić w ofercie. 6. W przedmiarze robót brak podkonstrukcji Halfen pod okładziny z cegły klinkierowej. Prosimy o podanie ilości przedmiarowej robót jaką należy przyjąć do wyceny. 7. W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 236 ujęto konsole wspornikowe do oparcia cegły klinkierowej, prosimy o uzupełnienie projektu o detale tych konsol. 8. Prosimy o wyjaśnienie czy gaśnice i oznakowanie dróg ewakuacyjnych należy ująć w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o padanie specyfikacji i ilości przedmiarowej robót. 9. W przedmiarze robót nie ujęto odbojnic do drzwi. Prosimy o informację czy należy je ujmować w wycenie. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości przedmiarowej robót do wyceny. 10. Brak w przedmiarze robót wyposażenia sanitariatów tj. : pojemniki z dozownikiem na mydło, pojemniki na papier toaletowy, uchwyty na ręczniki papierowe. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je ujmować w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o podanie typów wyposażenie i ilości przedmiarowej jaką należy wycenić w ofercie. 11. Opis techniczny punkt 10 podaje, iż w pomieszczeniu śmietnika prowadzona będzie segregacja odpadów. Prosimy o wyjaśnienie czy kontenery na odpady segregowane są przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakiego typu to mają być kontenery i w jakiej ilości należy je wycenić w ofercie. 12. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego do projektu konstrukcji obiektu. Brak w materiałach przetargowych. 13. Na rzucie do projektu małej architektury znajduje się element małej architektury pod nazwą punkt informacyjny, prosimy o wyjaśnienie czy jest on przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o szczegóły rysunki i opis techniczny jak należy go wykonać, gdzie i w jakiej ilości ująć w wycenie. Prosimy o informację czy opłaty administracyjne za wycinkę zieleni zamieszczoną w opisie techniczny małej architektury ponosi sam Zamawiający. Czy tez należy je ująć w ofercie. Prosimy również o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew. 14. Przedmiar robót zieleń oraz wycinka drzew i krzewów brak w przedmiarze wywozu karpiny po dokonaniu ścięcia drzew i krzewów. Prosimy o informację czy Zamawiający sam zagospodaruje materiał z wycinki, czy też należy w wycenie ująć jego wywóz na wysypisko i utylizację. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości przedmiarowej jaką należy wycenić w ofercie. 15. Brak również w tym przedmiarze wywozu resztek budowlanych i śmieci w ilości 3,22 m3. Czy należy je ująć w wycenie? 16. W opisie na rzucie projekcie małej architektury ujęto 4 szt. stojaków na rowery. Brak tego zakresu w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy należy w wycenie ująć stojaki na rowery i jakiego typu. 17. Zgodnie z tym samym opisem na rzucie projektu małej architektury znajdują się kosze na śmieci w ilości 9 szt., ławki w ilości 11 szt., oraz słupki odkształcalne w ilości 3 szt.. Prosimy o wyjaśnienie czy elementy te należy ujmować w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakiego rodzaju to mają być kosze ławki i słupki. 18. Załącznik n. 1 Formularz oferty punkt 8 brak wyjaśnienia co oznacza gwiazdka na końcu pierwszego zdania tego punktu.

12 19. Zgodnie z ustawą PZP ustawa nie daje prawa Zamawiającemu do wskazania konkretnych firm podwykonawców, lecz jedynie do żądania wskazania przez wykonawców w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy PZP) o treści: 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Prosimy o modyfikację tego punktu formularza. 20. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej (ATH). IV. Odpowiedzi 1. Wyposażenie obiektu wchodzi w zakres projektu wnętrz. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. W tym zakresie roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej; 2. Detal schodów na trybuny znajduje się na rysunku A-26w (detal H); - płyta CD 3. Donica z roślinnością w hollu głównym (pomieszczenie 1.01) nie jest przedmiotem przetargu; 4. Zarówno sauna sucha jak i parowa nie wymagają dodatkowych pomieszczeń technicznych; 5. Wyposażenie pomieszczenia 1-05 (sklep) nie jest przedmiotem przetargu; 6. W pozycji 234 przedmiaru roboty budowlane należy wycenić wszystkie materiały niezbędne oraz wynikające z technologii wykonania ścian warstwowych z okładziną z cegły klinkierowej; 7. W pozycji nr 236 przedmiarze zawarto konsole dla oparcia cegły klinkierowej nad otworami na elewacji. Typ konsol należy dobrać indywidualnie w zależności od rozpiętości otworu i grubości cegły z katalogu producentów m.in. Halfen; 8. W projekcie wykonawczym określono, że budynek należy wyposażyć w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 100 m2, w strefach zaliczonych do ZL co daje łącznie 39kg (lub 58 dm3).; Wyposażenie w gaśnice w ilości 20 sztuk należy wycenić jako dodatkową pozycję kosztorysową nr 270 A - podstawa wyceny kalkulacja indywidualna - w przedmiarze robót pn. 01 Pływalnia Kurczaba budowlany w rozdziale 13.6 Wyposażenie ruchome 9. Tak, odbojnice przy drzwiach należy wycenić i cenę odbojnic zawrzeć w cenie stolarki drzwiowej. Odbojnice montowane na ścianach należy wycenić jako dodatkową pozycję kosztorysową nr 310 A - podstawa wyceny kalkulacja indywidualna - w przedmiarze robót pn. 01Pływalnia Kurczaba budowlany w grupie robót nr 15 Stolarka okienna i drzwiowa 10. Projekt wnętrz nie był objęty opracowaniem. Do wyceny proszę przyjąć 1 pojemnik na papier toaletowy przy każdym oczku w.c., 1 dozownik na mydło, 1 pojemnik na ręczniki w każdym pomieszczeniu umywalek. Oraz 1 kosz na śmieci przy każdym oczku w.c. i w każdym pomieszczeniu umywalek; 11. Kontenery na odpady segregowane nie są przedmiotem przetargu. 12. Opis konstrukcji projektu wykonawczego płyta CD 13. Punkt informacyjny nie wchodzi w zakres przetargu. W projekcie wykonawczym przewidziano jedynie w którym miejscu znajdować się ma taki punkt informacyjny. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Opłatę administracyjną za wycinkę drzew objętych decyzją WS-05.KR /10 z dn uiścił Zamawiający. Opłata za wycinkę drzew i krzewów objętych decyzją WS-05.KR /10 będzie leżeć po stronie Wykonawcy w przypadku gdy dokonane przez Wykonawcę drzewa zastępcze nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia ich nasadzenia - płyta CD 14. Wywóz karpiny w ilości 12,95 mp podstawa wyceny KNR 201/110/2 należy wycenić jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr 6A w przedmiarze robót pn. 14Pływalnia Kurczaba zieleń ; 15. W przedmiarze robót pn. 14 Pływalnia Kurczaba zieleń jest pozycja przedmiaru nr 13 w której zawarto KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy w ilości 3,22 m3.; 16. W wycenie należy ująć elementy małej architektuy.

13 Elementy małej architektury należy wycenić przyjmując podstawę wyceny jako kalkulację indywidualną w przedmiarze robót pn. 02 Pływalnia Kurczaba - drogi, chodniki w grupie robót nr 5 Mała architektura - 4 szt. stojaków z rur ze stali kwasoodpornej dł. 2,0m np. stojaki firmy puczyński nr lub równoważne, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr W wycenie należy ująć elementy małej architektury. Elementy małej architektury należy wycenić przyjmując podstawę wyceny jako kalkulację indywidualną w przedmiarze robót pn. 02Pływalnia Kurczaba - drogi, chodniki w grupie robót nr 5 Mała architektura - 9 szt. kosze na śmieci z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej wykończone elementami drewnianymi np. kosze firmy puczyński nr lub równoważne, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr szt. ławek z oparciem z siedziskiem drewnianym np. ławki firmy puczyński nr lub równoważne, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr 36-3 szt. słupków odkształcalnych z poliuretanu np. firmy SIG Polska lub równoważny, jako dodatkowa pozycja kosztorysowa nr 37; 18. Załącznik nr 1 - Formularz oferty punkt 8 należy wykreślić gwiazdkę na końcu pierwszego zdania tego punktu. 19. Zapis pkt 8 Formularza oferty jest spójny z art. 26 ust. 2 pkt 2b upzp. 20. Zamawiający nie udostępni przedmiarów w wersji edytowalnej; V. Pytania 1. Proszę uzupełnienie dokumentacji o schemat filtracji basenu rekreacyjnego (Rys 2 z tomu technologia uzdatniania wody). 2. Proszę podać w jakim stopniu powinien być zautomatyzowany układ technologiczny filtracji, ponieważ w przedmiarach pojawiają się zawory mogące służyć do automatycznego płukania filtrów, jednak opis techniczny nie zawiera takich informacji. 3. Dna zbiorników przelewowych wykonane są na tym samym poziomie co posadzka, a projekt nie przewiduje studzienek pod zawory. Proszę o podanie ilości oraz pozycji przedmiarowych gdzie należy wycenić studzienki pod zawory. 4. Pompa zjeżdżalni zasysa wodę ze zbiornika przelewowego w ilości 120m 3 /h. Nie ma możliwości aby odpływy z wanny hamownej przejęły taką ilość wody. Woda musi być zasysana bezpośrednio z wanny hamownej. Proszę o wyjaśnienie tego problemu oraz proszę podać w jaki sposób należy wycenić ten zakres w ofercie. V. Odpowiedzi 1. Rysunek w załączeniu płyta CD; 2. Przyjęty w projekcie zestaw jest wyposażony w zawory do automatycznego płukania i urządzenia do ich sterowania (zgodnie z przedmiarem); 3. W projekcie na rzucie piwnic są zaznaczone studzienki pod zawór spustowy fi 110mm. Powyższe studzienki należy wycenić w przedmiarze robót pn. 12 Pływalnia Kurczaba - technologia basenowa przedmiar. Należy dodać pozycję przedmiarową nr 58 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m szt. 4 podstawa wyceny KNRW 215/224/1 (2); 4. Otwory w rynnie przelewowej są średnicy fi 110mm, ale odpływ do zbiornika prowadzony jest rurami fi 160mm. Przy spadku rurociągu 1% i przepływie przypadającym na jeden odpływ 8,3l/s i prędkości 1,0m/s rurociąg fi 160mm będzie wypełniony w ok. 50%. Wyceniać zgodnie z przedmiarem. VI. Pytania 1. ( ) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie rysunku nr 2 z tomu Technologia Uzdatniania Wody Schemat filtracji basenu rekreacyjnego. W dokumentacji zamieszczonej na Państwa stronie brak jest tego rysunku.

14 VI. Odpowiedzi 1. Rysunek nr 2 z tomu technologia uzdatniania wody - płyta CD VII. Pytania 1. Czy należy rozumieć, że w celu posiadania odpowiedniego doświadczenia należy się wykazać: Wykonaniem obiektu basenowego o kubaturze min m3 i wartości min. 14 mln zł (niekoniecznie z nieckami ze stali nierdzewnej); Oddzielnej systemowej niecki basenowej ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 25mx12,5m (wykonanej niezależnie np. w innym obiekcie niż wymieniony wyżej); jednej roboty z zakresu technologii wody basenowej wykonanej niezależnie (np. w innym obiekcie niż wymieniony wyżej)? 2. Zwracamy uwagę, że poddział 12.3 jest pusty. Czy należy do niego przesuną poz. nr 280? 3. W kosztorysie zieleń poz. nr 10 czy przedmiar w tej pozycji jest prawidłowy? Wg nas powinno być 50 szt. 4. Czy wyposażenie ruchome: meble, lady SA przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o ślepe kosztorysy z tym zakresem robót; 5. W opisie technicznym architektury jest zestawienie pomieszczeń różniące się od zestawienia na rysunkach rzutów poszczególnych poziomów? Prosimy o informację, który jest właściwy? 6. Kosztorys ESKOK poz. nr 3 w opisie pozycji widnieje dostawa i montaż urządzeń nagłaśniających. Prosimy o korektę; 7. Kosztorys roboty budowlane poz. nr 263 w opisie pozycji dotyczącej dostawy dźwigu dla niepełnosprawnych widnieje dostawa i montaż sauny suchej. Prosimy o korektę. 8. Czego dotyczy poz. 258 w kosztorysie roboty budowlane? 9. Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej dostawy i montaż szafek basenowych. Prosimy o informację jaki sposób należy ująć je w kosztorysie? 10. Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej technologii kawiarni. Prosimy o informację w jaki sposób należy ująć je w kosztorysie? VII. Odpowiedzi 1. Tak. 2. Pozycję kosztorysową nr 280 należy przenieść do rozdziału 12.3 Wycieraczki zewnętrzne; 3. Ilość podana w pozycji kosztorysowej nr 10 przedmiaru robót zieleń jest prawidłowa i wynosi 75 szt. Dotyczy ona następujących krzewów: szczodrzeniec płożący o powierzchni 30,0m2 (jeden krzew na 0,6m2 powierzchni) - 50 szt., berberys odm. Red Chief 25 szt.; 4. Wyposażenie ruchome takie jak meble, lady nie są przedmiotem przetargu. 5. Zestawienia pomieszczeń przedstawione na rzutach poszczególnych kondygnacji jest właściwe; 6. Pozycja nr 3 przedmiaru robót elektronicznego systemu dostępu dotyczy Dostawy i montażu urządzeń elektronicznego systemu dostępu zgodnie z zestawieniem materiałów. Zapis dostawa i montaż urządzeń nagłaśniających jest niewłaściwy. Prosimy o skorygowanie opisu pozycji nr 3; 7. Pozycja nr 263 dotyczy Dostawy i montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych, elektryczny, akumulatorowy, z mocowaniem w płycie plaży. Omyłkowo wewnątrz pozycji znalazł się cytowany opis; 8. Pozycja kosztorysowa nr 258 przedmiaru robót budowlanych dotyczy detalu nr H1 płyty wiórowej silnie prasowanej gr. 38 mm. 9. Szafki basenowe nie były przedmiotem zamówienia. 10. Technologia kawiarni nie jest przedmiotem zamówienia. VIII. Pytania 1. W związku z udziałem naszej firmy w w/w przetargu prosimy o odpowiedź czy wykonanie basenu z zastosowanie systemowej niecki ze stali nierdzewnej o nieregularnym kształcie

15 owalnym wraz z prostokątna odnogą o powierzchni lustra wody większej niż 25 x 12,5 = 312,5 m 2 będzie spełniało Państwa wymagania co do niezbędnego doświadczenia? VIII. Odpowiedzi 1. Tak, z zastrzeżeniem udokumentowania pozostałych parametrów wymaganego doświadczenia. IX. Pytania 1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału wyrażony w piśmie ( ): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej jeden obiekt kubaturowy użyteczności publicznej o podobnej funkcji tj. basen, o kubaturze min m3 i wartości nie mniejszej niż 14 mln zł brutto, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał obiekty kubaturowe użyteczności publicznej np. baseny o łącznej kubaturze m3 i łącznej wartości nie mniejszej niż 14 mln zł brutto. IX. Odpowiedzi 1. Nie, z zastrzeżeniem udokumentowania pozostałych parametrów wymaganego doświadczenia Wykonawca winien się wykazać doświadczeniem w wykonanie co najmniej jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o podobnej funkcji tj. basen, o kubaturze min m3 i wartości nie mniejszej niż 14 mln zł brutto. X. Pytania 1. ( ) proszę o podanie jaką wartość środków finansowych Zamawiający planuje przeznaczyć na poszczególne lata realizacji. Wykaz taki może być procentowym podziałem środków. X. Odpowiedzi 1. Zamawiający planuje przeznaczyć w poszczególnych latach realizacji środki finansowe w wysokości: w 2011 r. 40% wartości zadania, w 2012 r. 60% wartości zadania. Jednakże ostateczny harmonogram finansowania uzależniony jest od podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie przyznania środków na lata Możliwe jest także przeznaczenie środków w 2010 r. w niewielkim procencie rozpoczęcia robót budowlanych XI. Pytania kary umowne. We wzorze umowy nie określono limitu, do którego strony mogą naliczać kary umowne. Odnosi się to również do kar umownych, które zostały określone w Karcie Gwarancyjnej ( 2.III i IV Karty Gwarancyjnej), będącej załącznikiem do umowy. Należy stwierdzić, iż z uwagi na swoją rolę w procesie inwestycyjnym wykonawca jest w daleko większym stopniu narażony na ryzyko obciążenia karami umownymi. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie limitu, do którego strony mogą naliczać kary umowne na poziomie 15% wynagrodzenia umownego brutto. Wprowadzenie takiego zapisu jest neutralne dla pozycji kontraktowej każdej ze stron, a pozwoliłoby zabezpieczyć wykonawcę przed poniesieniem znaczących strat odstąpienie od umowy. W ocenie wykonawcy za zbyt restrykcyjne należy uznać niektóre zapisy 7 ust.2 wzoru umowy. W szczególności ulec zmianie powinny postanowienia pkt. 2), 7) oraz 8). Zgodnie z treścią w/w postanowień: ( ) Zamawiający może w terminie od daty podpisania niniejszej umowy do dnia zakończenia robót odstąpić od umowy w przypadku: 2) jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót zdaniem przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakończenie robót; 7) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień,

16 8) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. Ad. 2) Zgodnie z tym postanowieniem jakakolwiek przyczyna powodująca zdaniem przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) spadek tempa robót uniemożliwiający ich ukończenie w terminie może być podstawą odstąpienia od umowy. Uregulowanie to narusza zasadę słuszności kontraktowej i proporcjonalności. Po pierwsze spadek tempa robót może zostać spowodowany przyczynami, na które wykonawca nie ma żadnego wpływu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne). W umowie nie przewidziano możliwości przedłużenia terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpią okoliczności lub zdarzenia na które wykonawca nie ma wpływu, a uniemożliwiające kontynuowanie lub utrudniające wykonywanie robót budowlanych. W efekcie sytuacja wykonawcy może ulec znacznemu pogorszeniu, mimo dochowania przez niego należytej staranności. Ponadto wątpliwości wzbudza fakt, iż to Zamawiający całkowicie swobodnie może oceniać, kiedy jego zdaniem tempo prowadzenia robót jest niewystarczające do terminowego ukończenia przedmiotu zamówienia. Nie wprowadzono żadnego obiektywnego odniesienia, np. w postaci maksymalnego opóźnienia spowodowanego spadkiem tempa prac, po którym Zamawiający mógłby odstąpić od umowy. W efekcie wykonawca zdany jest na subiektywną ocenę inspektora nadzoru, który może doprowadzić do odstąpienia od umowy także w przypadku braku faktycznych przesłanek ku temu. Zdaniem wykonawcy uzasadnione jest usunięcie pkt. 2) w całości, zwłaszcza w świetle brzmienia 7 ust.2 pkt. 1 wzoru umowy, zgodnie z którym Zamawiający może ( ) odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy dłuższej niż 7 dni licząc od terminu rozpoczęcia robót. W/w postanowienie w wystarczający sposób zabezpiecza interes zamawiającego, a przede wszystkim pozwala na obiektywną ocenę wystąpienia przesłanki odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (zwłoka powyżej 7 dni). Ad. 7) Zgodnie z tym postanowieniem jeżeli Zamawiający może odstąpić od umowy gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 1 dzień. Należy uznać, iż w/w termin jest znacząco zbyt krótki. Pamiętać należy, iż niejednokrotnie nie sposób ustalić, czy przerwanie robót było nieuzasadnione. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia zachodzą sytuację, w których konieczne jest przerwanie prac, a zasadność takiego działania można ocenić dopiero po przeprowadzeniu stosownego dochodzenia. Ponownie to Zamawiającemu pozostawiono ocenę tego czy przerwanie robót było uzasadnione czy nie. Narusza to, zdaniem wykonawcy, zasadę przejrzystości, jaką w swoich działaniach powinny się kierować jednostki wydające środki publiczne. Z powyższych powodów za uzasadnione należy uznać wykreślenie postanowienia 7 ust. 2 pkt. 7) zwłaszcza, iż 7 ust.2 pkt.1) w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego w tym zakresie. 3. Ad.8) Zamawiający może odstąpić od umowy wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. Jest to zbyt daleko idące uprawnienie, szczególnie w świetle faktu, że zajęcie majątku wykonawcy może nastąpić również w sytuacji, gdy wykonawca nie ma żadnych kłopotów finansowych. Zgodnie z art k.p.c. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. ( ). Zatem na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może nastąpić zabezpieczenie roszczenia, które może mieć formę zajęcia majątku wykonawcy. Sytuacja taka może mieć miejsce także w sytuacji, gdy roszczenie podmiotu, który uzyskał nakaz zapłaty jest niezasadne i zostanie zanegowane przez wykonawcę w zarzutach do nakazu. W związku z powyższym należałoby zmodyfikować 7 ust.2 pkt.8 wzoru umowy w ten sposób, że z jego treści wykreślić fragment..albo wydania nakazu zajęcia jego majątku. 4. We wzorze umowy nie przewidziano możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę, co naszym zdaniem jest naruszeniem zasady słuszności kontraktowej i proporcjonalności. Proponujemy włączenie zapisu, że wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przejściowej lub końcowej przekraczającego 30 dni liczonych od dnia zapłaty.. XI. Odpowiedzi 1. Zamawiający podtrzymuje zapis 6 Istotnych postanowień umowy.

17 2. W 7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wykreśla się pkt 2). W 7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wykreśla się pkt 7) uzyskuje brzmienie: jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 7 dni. 3. W 7 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wykreśla się pkt 8) uzyskuje brzmienie: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku niezbędnego do realizacji niniejszej umowy. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych postanowień umowy w omawianym zakresie. XII. Pytania 1. Prosimy o podanie dokładnej ilości nagrzewnic wodnych kanałowych QLHG (w przedmiarze występuje 5 sztuk, natomiast w specyfikacji sztuk 2). 2. W przedmiarze występują klapy zwrotne WS-K 1750x630 oraz WS-K 1750x370 brak takich w specyfikacji. 3. Ilość przepustnic ujęta w przedmiarze nie zgadza się z ilością przepustnic w specyfikacji (w przedmiarze 242 sztuki w specyfikacji 209 sztuk). 4. Ilość kanałów wykonana ze stali nierdzewnej w przedmiarze ok. 55,11m2, natomiast według specyfikacji ok. 291,85m2. 5. Na rysunkach znajduje się informacja odnośnie obudowy kanałów płytami w systemie PROMADUCT-500 firmy Promat. Brak takiej pozycji w przedmiarze. 6. Czy należy wyceniać czerpnię powietrza 2600x1700, o której jest mowa w opisie technicznym? 7. Prosimy o specyfikację odnośnie wielkości materiału sadzeniowego jakie należy przyjąć obwody pni dla drzew oraz wysokości krzewów (poz. 1.2 i 1.3 w przedmiarze robót). XII. Odpowiedzi 1. Nie wyceniać z przedmiaru wentylacja mechaniczna: poz. 79, 88, 89. Wycenić tylko poz nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt.1; Nie wyceniać z przedmiaru wentylacja mechaniczna poz. 81. W pozycji nr 80 jest ujęta nagrzewnica kanałowa Nagrzewnica kanałowa LUVATA QLHG A szt. 1; Razem szt. 2 nagrzewnic; 2. Klapy zwrotne WS-K 1750x630 szt. 1 oraz WS-K 1750x370 szt.1 występują zgodnie ze specyfikacją wentylacji w instalacji CB Nawiew hali basenowej - sieć czerpna ; 3. Ilość przepustnic: fi= 100 szt. 19 fi=125 szt. 83 fi=160 szt. 19 fi=200 szt. 9 fi=250 szt. 3 fi=250 nierdzewna stal szt. 2 fi= 450 nierdzewna stal szt. 2 prostokątne o obwodzie do 800 mm szt. 7 prostokątne o obwodzie do 1200 mm szt. 42 prostokątne o obwodzie do 1200 mm stal nierdzewna szt. 1 prostokątne o obwodzie do 1600 mm stal nierdzewna szt. 1 prostokątne o obwodzie do 2000 mm szt. 4 prostokątne o obwodzie do 2400 mm szt. 10 prostokątne o obwodzie do 2600 mm szt. 2 prostokątne o obwodzie do 3200 mm szt. 2 Razem: 206 sztuk. Taką ilość proszę przyjąć w ofercie; 4. Do wyceny proszę przyjąć w pozycjach przedmiaru 73,74,75 łącznie 291,85 m2 przewodów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej; 5. Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami PROMADUCT 500 firmy Promat należy wycenić w przedmiarze robót pn. 19Pływalnia Kurczaba - wentylacja mechaniczna-przedmiar w pozycji

18 nr 105 A - podstawa wyceny KNR 14/2011/7 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami PROMADUCT 500 na rusztach metalowych, kanałów wentylacyjnych jednowarstwowa, typ Ilość 125m2 6. Żaluzja czerpni o wym. 2600x1700 cm szt. 1 jest w wykazie zestawienia drzwi w PT Architektura. Żaluzja jest ujęta w przedmiarze - roboty budowlane 15.4 Drzwi stalowe poz. 309 czerpnie ścienne. 7. Zieleń oraz wycinka drzew i krzewów drzewa (świerk kłujący odm. Koster) należy przyjąć min. 2 - letnie o wysokości min. 70cm. Krzewy: szczodrzeniec płożący o wys.25-30cm Berberys Red Chief o wys cm XIII. Pytania 1. W przedmiarze na instalację co i ct montaż rurociągów został błędnie wyceniony z pozycji montażu instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych skręcanych (poz. 1-3; poz ; poz ). W związku z zapisem SIWZ (część VI pkt 10 i 12) prosimy o poprawienie podstaw wyceny powyższych pozycji na prawidłowe tj. montaż rur KNR / i próby KNR /02. XIII. Odpowiedzi 1. W przedmiarze robót pn. 05Pływalnia Kurczaba - instalacja co w następujących pozycjach przedmiarowych należy zmienić podstawy wyceny na następujące: a) Pozycja przedmiaru nr 1 - podstawa wyceny KNR 215/403/1 (2) b) Pozycja przedmiaru nr 2 - podstawa wyceny KNR 215/403/3 (2) c) Pozycja przedmiaru nr 3 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 d) Pozycja przedmiaru nr 45 - podstawa wyceny KNR 215/403/3 (1) e) Pozycja przedmiaru nr 46 - podstawa wyceny KNR 215/403/3 (2) f) Pozycja przedmiaru nr 47 - podstawa wyceny KNR 215/403/4 (1) g) Pozycja przedmiaru nr 48 - podstawa wyceny KNR 215/403/4 (2) h) Pozycja przedmiaru nr 49 - podstawa wyceny KNR 215/403/5 i) Pozycja przedmiaru nr 50 - podstawa wyceny KNR 215/403/6 j) Pozycja przedmiaru nr 51 - podstawa wyceny KNR 215/403/7 k) Pozycja przedmiaru nr 52 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 l) Pozycja przedmiaru nr 53 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 m) Pozycja przedmiaru nr 86 - podstawa wyceny KNR 215/403/4 (1) n) Pozycja przedmiaru nr 87 - podstawa wyceny KNR 215/403/5 o) Pozycja przedmiaru nr 88 - podstawa wyceny KNR 215/403/6 p) Pozycja przedmiaru nr 89 - podstawa wyceny KNR 215/403/7 q) Pozycja przedmiaru nr 90 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 r) Pozycja przedmiaru nr 91 - podstawa wyceny KNR 215/404/2 XIV. Pytania 1. Prosimy o sprecyzowanie temperatury czynnika grzewczego zasilającego nagrzewnice. W opisie do projektu wykonawczego podana jest temp. 60/40oC, a w Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót 80/60oC. 2. Prosimy o skorygowanie przedmiarów i uzupełnienie o pozycję zabezpieczenie p.poż. przejść instalacji przez przegrody pożarowe. 3. Prosimy o sprecyzowanie jakie rury preizolowane należy przyjąć do wyceny: czy z alarmem(tak jak jest podane w zestawieniu materiałów projekcie wykonawczym) czy bez alarmu(tak jak jest w przedmiarze)? 4. Prosimy o sprecyzowanie jakie i ile kolan preizolowanych należy przyjąć do wyceny: czy takie jak są w projekcie fi 76,1/140mm 2szt., czy takie jak w przedmiarze fi 60,3/125mm 6szt.? 5. W przedmiarze robót węzeł c.o. i przyłącz c.o. dwukrotnie (nr 159 i 160) występuje pozycja Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi do 57mm, farba

19 poliwinylowa. Najprawdopodobniej jedna pozycja powinna dotyczyć Czyszczenia przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 6. Ilość kanałów ze stali nierdzewnej w przedmiarze jest 55,11m2 natomiast wg załączonych specyfikacji 291,85m2. Prosimy o podanie właściwej ilości w pozycjach. 7. W przedmiarze wentylacja poz. 84 dla układu OB ujęto jedną kratkę 525x125, natomiast w specyfikacji dla tego układu jest jeszcze: kratka 1225x125 3szt oraz kratka 625x125 2szt. Prosimy o podanie pozycji i prawidłowej ilości. 8. Prosimy o potwierdzenie, że podane w przedmiarach grubości izolacji rurociągów c.o., c.t. i wodnych są prawidłowe i takie należy przyjąć do wyceny. 9. Prosimy o podanie typów wodomierzy na instalacji wodociągowej. Brak informacji w projekcie i w przedmiarze. 10. Prosimy o przekazanie kart doboru central wentylacyjnych. 11. Po wykonaniu własnych przedmiarów na podstawie przekazanych rysunków wynika, że ilości rur podane w przedmiarze są zawyżone. Prosimy o sprawdzenie ilości podanych w przedmiarze i o ewentualną korektę. Poniżej przedstawiamy nasze ilości. Instalacja c.o.: - rury stalowe ocynkowane DN15 80m DN32 36m - rury z tworzywa sztucznego 16x2,7 400m 20x3,3 80m 25x4,0 28m 32x4,0 70m Instalacja c.t. dla nagrzewnic: - rury stalowe ocynkowane DN25 90m DN32 35m DN40 65m DN50 20m DN65 6m DN80 33m DN100 15m Instalacja c.t. dla basenów: - rury stalowe ocynkowane DN40 55m DN65 23m DN80 56m DN100 2m 12. Brak następujących pozycji w przedmiarze: 1) Zabezpieczenia ppoż przejść kablowych; 2) Trasy kablowe E-90 do zasilania opraw oświetleniowych zasilanych przewodem NHXH 3x2,5; 3) Dostawa i montaż centralnej baterii akumulatorów CB; 4) Dostawa i montaż przewodów YDYp 2x1,5; YDYp 4x1,5 (zaś.opraw AW z TA 2); NHXH 3x1,5; NHXH 5x6 (zasilanie CB); YKSY 14x1,5 (sterowanie oświetleniem z tablicy TS); YDY3x4 (dach WC,WC2,W2B); YDY5x4 (KP1,KP2,KP3 tab. TB); YDY 5x2,5(zasilanie gniazd 3faz. 16A- tab. TB), YDYp 4x4(WSm - tab. THB) 5) Dostawa i montaż wyłączników krzywkowych 4G16-10PK w bufecie szt. 2 6) Dostawa i montaż szyn ekwipotencjalnych k-409 Czy należy je uwzględnić, jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru. 13. Na rzutach planu instalacji brak lokalizacji rozdzielnic TTB4, ZB. Prosimy o doprecyzowanie. XIV. Odpowiedzi 1. Ciepło do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zostanie doprowadzone za pomocą wody grzejnej o stałych parametrach 60/40 o C przygotowywanych w wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.;

20 2. W przedmiarze robót pn. 05Pływalnia Kurczaba - instalacja co należy dołożyć: pozycję nr 44 A - zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych przez przegrody budowlane w ilości 4 szt. (DN 32 szt. 2, DN 15 szt. 2) podstawa wyceny KNRG 215/317/1 pozycję nr 85A - zabezpieczenie przejść przeciwpożarowych przez przegrody budowlane w ilości 4 szt. (DN 25 szt. 2, DN 40 szt. 2) podstawa wyceny KNRG 215/317/1 3. Wycenić należy rury preizolowane ø76,1/140 z alarmem; 4. W przedmiarze robót pn. 13Pływalnia Kurczaba - węzeł c.o + przyłącz co przedmiar w pozycji nr 6 należy wycenić 2 szt. kolan preizolowanych 90 o 1 m, z alarmem ø 76,1/140 mm 5. W przedmiarze robót pn. 13Pływalnia Kurczaba - węzeł c.o + przyłącz co przedmiar nie wyceniać pozycji nr W przedmiarze robót pn. 19 Pływalnia Kurczaba - wentylacja mechaniczna -przedmiar proszę przyjąć w pozycjach przedmiaru 73,74,75 łącznie 291,85 m 2 przewodów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej 7. Do wyceny proszę przyjąć zgodnie ze specyfikacją wentylacji mechanicznej w układzie OB - 1 szt. kratka wentylacyjna stalowa o wymiarach 525x125 mm - 3 szt. kratki wentylacyjne stalowe o wymiarach 1225x125 mm - 2szt. kratki wentylacyjne stalowe o wymiarach 625x125 mm 8. Grubość izolacji należy do wyceny przyjąć zgodnie z pkt. 7.7 dla PT. część I Instalacja centralnego ogrzewania i PT część II instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych oraz według pkt. 3.3 dla PT. część III instalacja ciepła technologicznego dla wymienników ciepła. Dodać do pozycji Ilości i typy wodomierzy na instalacji wodociągowej zostały podane w przedmiarze robót pn. 06Pływalnia Kurczaba - instalacja wod-kan-przedmiar w pozycjach nr 50,51,52, Karty doboru central w załączeniu płyta CD 11. Należy pozostawić bez zmian ilości mb rur podanych w przedmiarach robót oraz zestawieniach załączonych do PT instalacji centralnego ogrzewania; 12.1) Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej. Pomieszczenia techniczne, zakwalifikowane do PM wydzielone pożarowo. Przejścia przez strefy pożarowe zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podstawa wyceny zabezpieczeń przeciwpożarowych korytek i kabli - kalkulacja indywidualna; 12.2) Trasę kablową E-90 do zasilania opraw oświetleniowych należy wycenić jako pozycję nr 104 do przedmiaru robót pn. 04Basen ul. Kurczaba-inst. elektryczna wewnętrznaprzedmiar KNNR Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym - NHXN3x2,5 320,00 m 12.3) Dostawa i montaż centralnej baterii akumulatorów CB należy wycenić jako pozycję nr 105 do przedmiaru pn. 04Basen ul. Kurczaba -inst. elektryczna wewnętrzna-przedmiar KNNR Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg - centralna bateria 1,00 szt. 12.4) Przewody YDY 2x1,5 mm2 i YDY 4x1,5 mm2 są uwzględnione w obmiarze przewodu YDY 3x1,5 /ilość uśrednia/. Przewody YDY 3x4, YDY 4x4 nie są uwzględnione w przedmiarze robót, gdyż związane są z systemami wentylacji i technologii, których okablowanie wg projektu zapewnia dostawca urządzeń Dopisać pozycję nr 106 do przedmiaru robót pn. 04Basen ul. Kurczaba -inst. elektryczna wewnętrzna-przedmiar

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo