REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne"

Transkrypt

1

2 -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne Program Aktywne wakacje - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie by adresowany do uczniów z terenu naszej gminy. Podczas tegorocznych wakacji wzi o w nim udzia 64 nastolatków w wieku od 12 do 18 lat. Uczestniczyli oni w bezp atnych zaj ciach nauki jazdy konnej. Zorganizowano osiem dwutygodniowych turnusów, które trwa cznie od do r. Organizator zaj - Stowarzyszenie Razem w Przysz - sfinansowa o koszty ubezpieczenia dzieci, wynagrodzenie instruktora oraz wynajem stadniny koni, nale cej do Zespo u Szkó im. Miko aja Kopernika w Nowym migrodzie. By o to mo liwe dzi ki Programowi Integracji Spo ecznej, finansowanemu ze rodków Banku wiatowego. Zaj cia prowadzi a instruktorka Magdalena Mastej. Uczestnicy przeszli teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu jazdy konnej oraz podstaw wiedzy o ich hodowli. Poznali zasady bezpiecze stwa podczas kontaktu z wierzchowcem w stajni i uje alni. Mieli okazj rozpoznawa ras i ma zwierz t. Zdobyli wiedz o budowie konia, podstawach jego piel gnacji i hodowli. Us yszeli o ró nych dziedzinach je dziectwa. wiczyli zak adanie siod a i uzdy. Z zapa em i uporem starali si jak najlepiej wykonywa wiczenia podczas lekcji jazdy konnej. Pokonywali w asne l ki i s abo ci. Pomimo obola ych mi ni oraz siniaków wytrwale doskonalili si w sztuce je dziectwa, która tylko pozornie wydaje si atwa. Tak naprawd jest jednym z najbardziej wymagaj cych sportów. Kursanci coraz lepiej potrafili zapanowa nad swoimi rumakami i w asnym cia em. Dla wielu te lekcje by wietn okazj do wzmocnienia mi ni, dzi ki czemu pocz tkowo okr e plecy wi kszo ci ch opców, po dwóch tygodniach ca kowicie si wyprostowa y, bo ko garbatego je ca nie s ucha. Uczestnicy je dzili na ró nych koniach, mieli wi c okazj si przekona e ka dy z nich ma inny charakter. Zawsze jednak miechu, gdy nie zawsze po wykonaniu kolejnego elementu udawa o si utrzyma na grzbiecie Pikusia czy Karego i dowa o si w sianie. W ostatnim dniu turnusu odby si egzamin. Polega on na samodzielnym przejechaniu urozmaiconego toru przeszkód. Wszyscy uczestnicy zdali go pozytywnie. Nawet najleniwsze koniki potraktowa y spraw powa nie i podczas ocenianego przejazdu wspó pracowa y z dzie mi na pi tk z plusem. Wierzchowcom, które mimo upa u dzielnie pracowa y, wybaczaj c cz owiekowi brak do wiadczenia, nale y si uznanie. Wprowadza y m odzie wiat je dziectwa, ucz c umiej tno ci zrozumienia zwierz cia, wyczucia jego nastrojów i wspó dzia ania z nim. To przedsi wzi cie nie by oby mo liwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc uczniów ZS w Nowym migrodzie - cz onków sekcji je dzieckiej. Aneta, Agnieszka, Karoliny, Ola, Kinga, Iwona, Dawid, Pawe i Patryk pomagali uczestnikom turnusów w zdobywaniu nowych umiej tno ci. Po sko czonych zaj ciach cz sto jechali na wieczorny spacer i brodzili z ko mi po rzece, dzi ki czemu wierzchowce odpoczywa y. Mia o to du e znaczenie ze wzgl du na panuj ce w tym czasie upa y. Dbali te o kondycj koni, karmili je i poili. Ka dy turnus ko czy si ogniskiem, na którym spotykali si organizatorzy, uczestnicy i zaproszeni go cie. Piekli wspólnie kie baski, jedli smaczny bigos. M odzie otrzymywa a wówczas dyplom uko czenia kursu, z pi knym wizerunkiem konia, namalowanym przez uczennic ZS w Nowym migrodzie, Anet Konieczny. Na pewno dla uczestników zaj by y to niezapomniane wakacje. Niektórzy z apali je dzieckiego bakcyla i nie wyobra aj sobie ycia bez koni. Nawi za y si przyja nie. Przyby o cz onków sekcji je dzieckiej. Ci, którzy jeszcze nie s uczniami ZS w Nowym migrodzie, planuj zwi za swoj przysz z t szko, gdy mog tu rozwija je dzieck pasj. Na razie przychodz na sobotnie zaj cia jazdy konnej. Warto ciowa wakacyjna inicjatywa zosta a zrealizowana dzi ki zaanga owaniu Paw a Laskowskiego i Roberta Krzy anowskiego, cz onków Stowarzyszenia Razem w Przysz oraz wspó pracy z dyrektork ZS im. M. Kopernika, Ew Ró yck. Magdalena Mastej

3 REGION MIGRODZKI -3- Echa reformacji w regionie migrodzkim cz. II Rodz ce si na zachodzie Europy nowe idee religijne szybko dotar y na ziemie polskie. W latach dwudziestych XVI w., za panowania Zygmunta I Starego, protestantyzm szybko zyskiwa zwolenników. Przyczyny by y podobne jak na Zachodzie: szlachta i mieszczanie krytykowali uprzywilejowan pozycj Ko cio a, nadmierne gromadzenie dóbr materialnych, asne s downictwo, zaniedbywanie spraw wiernych i ze wiecczenie wy szego duchowie stwa. Ze wzgl du na bliskie s siedztwo z Rzesz oraz du liczb niemieckich mieszka ców miast, najszybciej na ziemie polskie dotar luteranizm. Znalaz on wielu zwolenników w Prusach Królewskich (szczególnie w Gda sku, Toruniu i Elbl gu), Wielkopolsce, a po 1525 r. tak e w Prusach Ksi cych (dawnym pa stwie krzy ackim). Nowych stronników zyskiwa ównie ród mieszczan. Szlacht bardziej poci ga kalwinizm. Do przyjmowania tego wyznania sk ania y demokratyczne za enia doktryny i organizacja jej Ko cio a, znacz cy wp yw wiernych na sprawy wspólnoty, prostota liturgii. Du e znaczenie mia te czynnik materialny - przejmowanie maj tków, nale cych do Ko cio a i utrzymywanie skromnych zborów kalwi skich. Wielu zwolenników tego wyznania nale o do opozycji antykrólewskiej i stanowi o trzon obozu egzekucyjnego. Kalwinizm przyj si najwcze niej w ród szlachty ma opolskiej oraz na Litwie, gdzie zyska mo nych protektorów - ród Radziwi ów. Dzia ania wyznawców, maj ce na celu os abienie wp ywów katolicyzmu, prowadzi y do zamieniania ko cio ów na zbory, odmawiania p acenia dziesi ciny, lekcewa enia wyroków s dów ko cielnych. Z KART HISTORII ród katolików, ani w ród protestantów. W odró nieniu od reszty Europy Polska by a krajem tolerancji wyznaniowej. Toczono ostre dyskusje teologiczne, wydawano pisma i druki religijne, szukano argumentów, by przekona do swoich racji. Mimo wielonarodowo ciowo ci, ró nic religijnych i kulturowych, nie dochodzi o na tym tle do wojen religijnych ani masowych prze ladowa. Innowiercy posiadali swobod wyznania, piastowali najwy sze urz dy w kraju, przys ugiwa y im takie same prawa, jak reszcie szlachty. Za panowania Zygmunta I Starego pojawi y si pojedyncze edykty, które zakazywa y propagowania nowych idei pod gro banicji, konfiskaty dóbr, a nawet kary mierci, lecz nie by y one egzekwowane. W 1570 r. w Sandomierzu podpisano porozumienie mi dzy istniej cymi w Rzeczypospolitej od amami protestanckimi. By a to tzw. ugoda sandomierska. Przedstawiciele kalwinów, luteranów i braci czeskich (pomini to arian) zobowi zali si zaniecha mi dzy sob walk, wspólnie domaga si praw, tolerancji religijnej oraz podj starania o utworzenie ko cio a narodowego. W 1573 r., podczas obrad sejmu konwokacyjnego w okresie pierwszego bezkrólewia, uchwalono Konfederacj warszawsk. Akt ten gwarantowa swobod religijn wszystkim wyznaniom. Zagwarantowana urz dowo tolerancja sprawi a, i w Polsce nie dosz o do krwawych wojen. Jan aski ( ) - wybitny dzia acz reformacji w Europie i w Polsce Miko aj Rej z Nag owic ( ), poeta i pisarz renesansowy, zwany ojcem literatury polskiej wiadomy rosn cych wp ywów reformacji, Ko ció katolicki, nadal stanowi cy pot si, rozpocz dzia ania zmierzaj ce do ograniczenia wp ywu protestantów. Król Zygmunt II August przyj postanowienia soboru trydenckigo, wspieraj c kontrreformacj. Do najaktywniejszych przedstawicieli tego ruchu nale eli m.in. kardyna Stanis aw Hozjusz (w 1564 r. sprowadzi do Polski jezuitów), Jakub Wujek (jezuita, autor polskiego t umaczenia Biblii), Piotr Skarga (spowiednik Zygmunta III Wazy, twórca Kaza sejmowych). Dzia alno jezuitów (g ównie w dziedzinie szkolnictwa), reforma administracji ko cielnej, rozwój liturgii i sztuki religijnej spowodowa y, i w ko cu XVI w. szlachta zacz a masowo porzuca protestantyzm. Ten proces okre li trafnie ród polskich kalwinów toczy si spór, dotycz cy zagadnie spo ecznych i zasad wiary. W tpliwo ci, zwi zane z dogmatem Trójcy wi tej, doprowadzi y w latach do wybitny filolog, historyk literatury i kultury, Aleksander Brückner, roz amu na tzw. zbór wi kszy (kalwinów) i bardziej radykalny zbór nazywaj c j s omianym ogniem, który wprawdzie szybko mniejszy (arian, zwanych równie bra mi polskimi). rozprzestrzeni si i wyda wielu wybitnych dzia aczy Arianie odrzucili dogmat o Trójcy wi tej, g osili te (szczególnie w ród polskich arian), jednak równie szybko zanik, radykalne has a spo eczne. Twierdzili, e wszyscy ludzie s nie maj c szerokiego spo ecznego poparcia ani rodków bra mi, dlatego nie wolno nikogo wyzyskiwa. Zwalniali wi c finansowych. ch opów z pa szczyzny, rozdawali maj tki, wspólnie u ytkowali Reformacja w Polsce przyczyni a si do rozwoju ziemie. Wielu braci polskich, wyrzekaj c si przemocy, literatury, szkolnictwa i kultury. Do najbardziej znanych jej odmawia o udzia u w wojnach, na znak czego nosili drewniane zwolenników w XVI w. nale eli Miko aj Rej, Jan Amos Komenski, miecze. Jan aski (m odszy), Faust Socyn, Piotr z Goni dza. ównymi o rodkami tego wyznania by y Pi czów oraz Raków, gdzie powsta a s ynna szko a aria ska i wydawano liczne Ryszard Turek pisma religijne. W Rzeczpospolitej arianie nie cieszyli si sympati ani

4 -4- DZIE NAUCZYCIELA REGION MIGRODZKI W dniu waszego wi ta W wielu miejscowo ciach gminy dzia aj szko y. Codziennie ucz szczaj do nich dzieci - nasz skarb. Rodzice powierzaj je opiece nauczycieli, wiedz c, e s godni zaufania. Maj pewno e w czasie, gdy pracuj, dziecku nie stanie si nic z ego, nikt nie zrobi mu krzywdy. Po po udniu uczniowie wróc do domów zadowoleni, pe ni szkolnych wra i nowych wiadomo ci. W rankingu najbardziej stresuj cych zawodów na pierwszym miejscu znajduje si ratownik medyczny, na drugim policjant, a ju na trzecim - nauczyciel. Pozornie mo e si wydawa e w porównaniu z dwoma poprzednimi bycie pedagogiem to rozrywka. Niewiele osób zdaje sobie spraw, jaka spoczywa na nim odpowiedzialno. Oto kilka przyk adów... Jest zwyczaj, e przed wi tem Zmar ych klasy z wychowawcami udaj si na cmentarz. Z ciekawo ci obserwowa am kiedy tak grup. Uczniowie, pod opiek dwóch pa, wygl dali pi knie - jak stadko ptaków. Nauczycielka poprowadzi a ich na mogi y poleg ych w obronie ojczyzny, obja niaj c wydarzenia z przesz ci Polski. Niektórzy odwiedzili w tym czasie groby swoich bliskich. Znalaz o si jednak kilku urwisów, którzy nie zwa aj c na powag miejsca, rozpocz li gonitwy i skoki mi dzy nagrobkami. Druga nauczycielka musia a wi c po wi ci im ca uwag. Gdy nadesz a pora powrotu, z trudem uda o si ustawi wszystkich parami. Wiadomo, e odleg od cmentarza do szko y jest spora, a na jezdni panuje nasilony ruch, tote jedna z nauczycielek sz a na czele, a druga - na ko cu grupy. W pewnym momencie uczniowi znudzi si spacer. Niespodziewanie wybieg na rodek ulicy, aby tam wykona kilka podskoków. Pani natychmiast pobieg a za nim. Na szcz cie nie jecha akurat aden samochód. Ten przyk ad pokazuje jak trudno przewidzie zachowanie uczniów i ich upilnowa. Nietrudno sobie wyobrazi, jaki stres prze a ta nauczycielka. Aprzecie by a to tylko zwyk a jesienna wycieczka... Inne zdarzenie. Dzieci pojecha y do skansenu. Podczas zwiedzania jeden z uczniów wpad na pomys, by obejrze wn trze stodo y, nie wchodz c do rodka. W ow w otwór mi dzy belkami, ale nie móg jej ju wydosta. Z boku mo e to mieszy, ale opiekunom do miechu nie by o... A szkolne zabawy? Ka dy my li, e nauczyciele maj okazj eby odpocz i pota czy. Niestety, tak nie jest. Dla kadry to ci ka, wielogodzinna praca. Zwykle, gdy cz odzie y bawi si na sali, inna grupa lubi ukry si w szkolnych zakamarkach, by próbowa rzeczy niedozwolonych. Nauczyciel musiwi c zachowa czujno i nie dopu ci do takich zachowa. Kolejna autentyczna historia. Ch opiec, który si abo uczy, w dodatku nieodpowiednio si zachowywa, przeklina. Wychowawczyni rozmawia a na ten temat z rodzicami, chc c by wspólnie pomogli dziecku. W odpowiedzi us ysza a od ojca ucznia: A od czego wy tam jeste cie? Domagacie si tylko podwy ek, a macie tak wiele wolnych dni, e mo ecie si zaj jego wychowaniem. Nie yj cy ju prof. Krompiec powiedzia e teraz rodzice nie wychowuj dzieci, tylko je hoduj. Jaka jest ró nica mi dzy wychowywaniem, a hodowl, ka dy wie. Wystarczy porozmawia z uczniem, a ju wiadomo, czy by wychowywany, czy tylko hodowany. Tote powierzaj c swoj pociech opiece nauczyciela nale y doceni jego prac, zamiast wypomina wirtualne podwy ki i ten niby nadmiar wolnego czasu. Sytuacja mo e tak wygl da tylko dla kogo, kto nie zna bli ej szkolnych realiów. Przyznam, e dawniej podobnie my la am, ale zmieni am zdanie, chocia nigdy nie by am nauczycielk. Praca pedagoga nie ogranicza si do jego pobytu w szkole. Ludzie widz, o której wraca do domu, ale nie dostrzegaj wiganego stosu zeszytów, kartkówek, sprawdzianów. B dzie nad nimi cza do pó nej nocy. Oczywi cie jest to zaj cie bezp atne. Mimo e czyta sze dziesi ty sprawdzian na ten sam temat, zna jego tre na pami, nie wolno mu poczu znudzenia. Musi przeczyta uwa nie ka de s owo i obiektywnie oceni, bo nikt, tak jak dziecko, nie jest czu y na niesprawiedliwo. A klasowe kilkudniowe wycieczki z noclegiem? Nauczyciel pracuje wtedy nie kilka godzin, ale przez ca dob czuwa nad bezpiecze stwem podopiecznych. Wcze niej po wi ci wiele swojego czasu na zorganizowanie tego wyjazdu.a okoliczno ciowe wyst py artystyczne? Kto policzy godziny po wi cone w czasie pozalekcyjnym na przygotowanie tekstów, odpytanie uczniów, przeprowadzenie prób? Nie zapominajmy te e nauczyciel musi si przygotowa do ka dej lekcji, s pomoc tym, którzy chc wzi udzia w konkursie czy olimpiadzie, wiczy z klas testy, by przygotowa do egzaminu... Mo na by tak jeszcze d ugo wylicza... W ostatecznym rozliczeniu ten niby nadmiar wolnych dni nie rekompensuje wielu godzin z prywatnego czasu po wi conego szkolnym obowi zkom. W klasie bywa i ponad 30 uczniów, a ka dy ma drugie tyle pomys ów. Tymczasem pedagog musiznale w sobie cierpliwo dla wszystkich. Na kszta towanie osobowo ci dziecka wywiera ogromny wp yw osoba nauczyciela, wychowawcy. To on uczy historii ojczyzny, patriotyzmu, pi kna polskiej mowy, zachwytu przyrod, uwra liwia na godno drugiego cz owieka, kszta tuje postawy religijne, budzi ciekawo otaczaj cym wiatem. Cieszy si z sukcesów swojego ucznia, bo to równie jego sukces. Teraz m odzie ma bardzo dobre warunki do nauki. Mo e korzysta z pomocy naukowych. Dostaje w szkole gor cy posi ek. W czasach mojej powojennej m odo ci otrzymywali my dwie ki marmolady w p ynie i kromk chleba. Pami tam, e ch opcy bilisi o pi tk, bo by a nieco wi ksza. Pili my te tran, który mia chroni przez gru lic. Latem chodzili my z bólem g owy, gdy pod oga w klasie by a nas czana rop, aby nie wzbija si kurz, naniesiony na butach. W upalne dni z dachu kapa a smo a, wydzielaj c przykry zapach. Natomiast zim na rodku sali ustawiano elazny piecyk, w którym nauczyciele podtrzymywali ogie, aby my nie marzli. Ka amarze mia y p ócienne lub szyde kowe kapturki, eby nie zamarza atrament. Siedzenie w klasie w kurtkach i kawiczkach by o norm. Sufitu w barakach nie by o, wi c panowa o przera liwe zimno. Panie Julia Grün i Józefa Dyba zak ada y mufki, w których ogrzewa y r ce. Mufka pani Dybasiowej wzbudza a podziw dziewczynek, gdy z zewn trz by a ozdobiona haftem, a wewn trz wy cie ana futerkiem. Józefa Dyba uczy a j zyka polskiego. Pisa a pi knie, kaligraficznie. Ka da litera musia a mie ciwy kszta t. Tego równie wymaga a od uczniów. Osob wyj tkow by a Julia Grün. Wsz dzie dostrzega a pi kno i dobro. Ka dego ucznia stara a si dowarto ciowa, aby czu si potrzebny. By a dla nas bardzo wyrozumia a. Tworzy a wokó siebie artystyczny nie ad, ale w tym pozornym zamieszaniu by o du o serdeczno ci i ciep a, tak potrzebnego dzieciom w powojennych latach. N ka y je przecie niewyleczone choroby, urazy wojenne, które powodowa y nawet moczenie si na lekcjach. Wiosn chodzili my pomaga Julii Grün w ogrodzie. Z tej pomocy niewielki by po ytek, bo zwykle siada a obok na pniu i opowiada a historie, wprowadzaj ce nas w inny, lepszy wiat. Dzi ki temu mogli my cho przez chwil zapomnie o otaczaj cej nas biedzie i niedostatku. Przyjemnie s ucha o si bajki o zaczarowanej serwecie, któr wystarczy o tylko roz i wymówi owa zakl cia Stoliczku, nakryj si, by zaraz pojawi y si na niej wymarzone przysmaki. A je li w dodatku pani pocz stowa a nas cukierkami, to czuli my si ju bardzo szcz liwi. Pyszne cukierki by y domowej roboty - z cukru, kakao i skondensowanego mleka. Te produkty dostawa o si wówczas z Caritasu. Z pielenia w ogródku robi a si lekcja w plenerze, bo pani opowiada a o kwiatach i zio ach, które cz sto stanowi y temat jej malarskich prac. Julia Grün mia a tak niezwyk osobowo e

5 REGION MIGRODZKI -5- AKTUALNO CI mo na by napisa o niej ksi. Na pewno stanowi a wzór do na ladowania. W dniu swojego wi ta nauczyciele otrzymaj wiele podzi kowa i kwiatów. W swoim imieniu ycz im, by ka dy pozostawi po sobie w pami ci uczniów tak mi e wspomnienia, jak w mojej - Julia Grün. Wszystko na wiecie przemija powoli, Pami o szcz ciu i o tym, co boli, Wszystko przemija, tak chce przeznaczenie, Jedno nam tylko zostaje - wspomnienie. Wpis z 1950 r., z mojego starego pami tnika Szczególne podzi kowania skierowa a pod adresem poprzednich lokalnych w adz - inicjatorów budowy, a tak e nowych, obecnie zarz dzaj cych gmin : wójta Krzysztofa Augustyna, Rady Gminy, pracowników UG. Nie zapomnia a te o wk adzie pracy jednostki OSP z Toków i mieszka ców wsi. Dzi kowano równie sponsorom, którzy pomogli przy przygotowaniu uroczysto ci. Ko cz c, pragn jeszcze napisa kilka s ów o emerytowanych pedagogach. Chocia ju nie pracuj w szkole, nadal cechuje ich kultura bycia, literacki j zyk. W ciwie nigdy nie przestali by nauczycielami. S rad w wychowaniu dzieci, pomagaj w tym swoim bliskim. Bywa, e dopada ich choroba lub osamotnienie... Wspominaj cz sto dawnych uczniów. Z przyjemno ci ysz e wyro li na warto ciowych ludzi. Zawód nauczyciela jest pi kny. Przebywanie na co dzie przez wiele lat w ród m odych, obcowanie z rado ci, któr promieniuj, rekompensuje poniesione trudy, pozwalaj c równie doros ym zachowa na d ugo m odo i optymizm. Tego ycz nauczycielom emerytom w dniu wi ta Edukacji Narodowej. Janina Bobula Otwarcie Domu Ludowego w Tokach Ostatnio w gminie Nowy migród trwa wiele inwestycji, finansowanych nie tylko ze rodków w asnych, ale równie z funduszy unijnych. Jedn z nich stanowi a budowa nowego Domu Ludowego w Tokach. Stary gmach by ju w 80% wyeksploatowany. Gmina wygospodarowa a fundusze na sporz dzenie projektu, który pó niej zosta zmodyfikowany ze wzgl du na standardy Unii Europejskiej. W 1994 r. rozpocz to wykonywanie fundamentów. Jednocze nie dokonano kolejnych zmian w dokumentacji, znacznie rozbudowuj c obiekt. W prace te zaanga owa si ówczesny so tys Les aw G owacki oraz stra acy z miejscowej jednostki OSP. W 1996 r. obowi zki so tysa przej adys aw Dura, który kontynuowa dzia ania poprzednika i doprowadzi do ich zako czenia. 5 wrze nia 2010 r. dokonano oficjalnego otwarcia Domu Ludowego w Tokach. Na uroczysto przybyli przedstawiciele adz gminnych. Obecna so tyska El bieta Mroczka z a serdeczne podzi kowania swojemu poprzednikowi, który zaanga owa si w sfinalizowanie tej inwestycji oraz wszystkim, którzy przyczynilisi do powstania i wyposa enia obiektu. Mieszka cy Toków i gminy s dumni z powstania tego nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Mamy nadziej, b dzie im dobrze s. J. D biec

6 -6- WSPOMNIENIE REGION MIGRODZKI uga bo y Bronis aw Wielgosz - - wi zie i ofiara Dachau Obozy koncentracyjne by y potworn machin, s do u miercania milionów ludzi. Aby ich zabi, hitlerowcy cz sto pos ugiwali si innymi wi niami, nadzoruj c tylko proces ludobójstwa. Funkcj kapo pe nili zwykle niemieccy kryminali ci - odzieje, bandyci, mordercy. W takich warunkach trudno by o zachowa cz owiecze stwo, lecz niektórym si to udawa o. Ogromne z o wo o o ogrom mi osierdzia i wspó czucia, ale te i o sprawiedliwo. Wi niom, zanim pozbawiono ich ycia, odbierano godno. Rozumieli to doskonale - zm czeni do ostatnich granic, wyn dzniali, nerwowo wyczerpani, zastraszeni, sponiewierani, chroni c si przed kijami i butami oprawców. Ci gle w biegu, w po piechu, w strachu, bez odrobiny odpoczynku. Najwi ksz czarni by ód. Jedzenia dawano tyle, by umiera powoln mierci odow. Za jednego zbiega z obozu aci yciem 10 rozstrzeliwanych. Ucisk zewn trzny i psychiczna m czarnia, jak dwa p omienie niszczy y cz owieka, zanim strawi go piec krematorium, bo w ogniu do wiadcza si oto, a ludzi mi ych Bogu w piecu utrapienia ( Syr. 2,5). uga bo y, kleryk Bronis aw Wielgosz urodzi si 21 wrze nia 1916 r. w Starym migrodzie, jako ósmy z dwana ciorga dzieci Jana Wielgosza i Wiktorii z domu W grzyn. Ucz szcza do Szko y Powszechnej w Nowym migrodzie. Zosta wychowankiem Ma ego Seminarium Zakonnego w Nowym S czu. Do nowicjatu wst pi w Starej Wsi, 30 lipca 1935 r. Rozpocz te w Nowym S czu gimnazjum uko czy w Pi sku i tam zda egzamin dojrza ci. Odznacza si du ymi zdolno ciami, prostot i prawo ci. Znany by z si y i sprawno ci fizycznej. 10 listopada 1939 r., wraz z 9 ksi mi, 6 bra mi i 9 scholastykami (czyli studiuj jezuick odzie zakonn ) aresztowano go w Kolegium Ojców Jezuitów w Krakowie. Po trzymiesi cznym pobycie w wi zieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, zostali 3lutego 1940 r. przewiezieni do aresztu w Wi niczu. Jako oficjaln przyczyn aresztowania podano ich wiatopogl d, ale by to odwet za mier Niemców. W Wi niczu Bronis aw Wielgosz pracowa m.in. w tkalni przy r cznym warsztacie. Praca nie by a ci ka, ale w bardzo zimnych pomieszczeniach. To do wiadczenie stanowi o wst p do dramatu wi cimia i Dachau. W obu wi zieniach istnia a utajniona nauka seminaryjna. Ks. Koz owiecki SJ (pó niejszy arcybiskup i kardyna ) wyk ada filozofi. W Wi niczu, od 14 marca, odprawia w stroju wi ziennym msze dla scholastyków. Przypomina o to wspólnot pierwszych chrze cijan, gromadz cych si w zwyk a szklanka. Od 20 czerwca do 10 grudnia 1940 r. aresztowani przebywali w O wi cimiu. Gdy wyczytano nazwiska, sprawdzono stan liczbowy transportu, zabrano wi niom wszystkie przedmioty osobiste. Nie wolno by o zatrzyma nawet medalika. Po lekarskich ogl dzinach i uznaniu ich za zdolnych do pracy, otrzymali pasiaki, skarpetki, buty, aluminiow mena, kubek i. Zacz o si ycie w obozie. Tu ciera y si nieustannie dwie si y: biologiczna wola przetrwania za wszelk cen, z moc chrze cija skiej wiary, daj oparcie w Bogu, pozwalaj prze ywa asn jako dope nienie ki Chrystusa (Kol 1, 24). 10 grudnia 1940 r. jezuitów przewieziono do Dachau. G ód, praca ponad si y, choroby, konieczne pobyty w rewirze, wyczerpa y kleryka Bronis awa, os abiaj c odporno - zdawa o si elaznego - organizmu. Pobyt w obozach zmieni te jego charakter. Dawniej uwa ano go za silnego, ale troch gruboskórnego. Teraz zdobywa ogóln sympati swoj cicho ci, uprzejmo ci, dobroci. Mimo nadw tlonych si, by stale u miechni ty, pogodny. Troszczy si o potrzeby wspó wi niów. Kiedy po ca odziennej pracy w deszczu kolega zaproponowa mu co do jedzenia, odpowiedzia : E, wiesz, daj s abszym ode mnie. Ja jestem do silny i jako przetrzymam. Umieszczony w rewirze, zmar ze spokojem w godzinach rannych 29 kwietnia 1942 r. jako wi zie nr 22249, maj c zaledwie 25 lat. Przed mierci wyspowiada si. Dla zakonu by a to ogromna strata. Nale do kleryków, z którymi jezuici wi zali wielkie nadzieje. Kilka lat temu, wraz z 5 ojcami, 1 bratem i 1 klerykiem, zosta og oszony s ug bo ym Prowincji Polski Po udniowej Towarzystwa Jezusowego. Zachowa si krzy, noszony przez s ug bo ego Bronis awa. Zawieszony na cianie, w mieszkaniu rodziny Rozalii Doktor w Starym migrodzie, jest czczony jako wi ta rodzinna relikwia. Bronis aw Wielgosz, razem z ks. A. Koz owieckim SJ, przeszed wszystkie etapy m ki - od wi zienia w Krakowie a po Dachau, gdzie pocz tkowo ogó duchownych przebywa razem, w wydzielonych blokach. We wrze niu 1941r. od czono od Polaków najpierw ksi y niemieckich, potem i innych narodowo ci. Niemcy przez d ugi czas byli lepiej traktowani, m.in. mieli osobn kaplic. Wywo ywa o to wzajemne niech ci i urazy. W 1942 r. w Dachau likwidowano polskich duchownych r kami wi niów politycznych ( czerwonych Niemców).Stracono wówczas ok kap anów. Arcybiskup A. Koz owiecki SJ, w ksi ce Ucisk i strapienie - pami tnik wi nia , tak wspomina czas sp dzony w obozie koncentracyjnym: Lato jest pi kne, ale ono nas nie cieszy. S ce nie wieci katakumbach. Cela sta a si wi tyni, rol kielicha spe nia a nam, nie grzeje, ono nas pali. Je eli kiedy dziemy robi

7 REGION MIGRODZKI -7- rachunek z prze ytych pi knych miesi cy letnich, to lato w 1940 r. trzeba b dzie wykre li z tego rachunku. Dla nas nie by o w tym roku lata. Nie widzieli my w tym roku zieleni, ani kwiatów, ani kitu nieba. Nie s yszeli my piewu ptaków, ani poszumu lasu, ani szemrania rzeki bicie, poniewieranie, karanie za byle, co lub i bez powodu sta o si zjawiskiem codziennym Gardz nami. A przecie nie zdarzy o mi si nigdy widzie w Polsce podobnego traktowania ludzi przez ludzi. I to traktowania, które nie by o wyj tkowym nadu yciem czy wybrykiem jednostki, ale tak jak tu systemem post powania, wiadomie stosowan metod niszczenia ludzi. Tutaj wszyscy, kapo, oficerowie, dos ownie wszyscy bij i kopi jeszcze cz owieka, który ju upad pod ich ciosami. To zn canie si, ta nienawi, wyra aj ca si biciem, kopaniem; ta dziwna odra aj ca - sk onno do bicia ludzi po twarzach sk onno do zadawania bólu i do upokarzania! Ta pasja poni ania i zniewa ania! Ten kult pi knych butów i deptania nimi ludzi. Kryje si w tym wszystkim jakie swoiste zwyrodnienie i miem twierdzi - co nie z tego wiata - jakie diabelstwo! Gdybym nie wierzy w istnienie szatana, Niemcy przekonaliby mnie o jego istnieniu. To z o dla z a, ta nienawi dla nienawi ci, ta przemoc pe na okrucie stwa, pogardy, k amstwa i ob udy. Czy nie mówi Pismo w. o szatanie, e jest m obójc i ojcem amstwa? A te dwie cechy, te dwa diabelskie rysy rzucaj si najbardziej w oczy, daj c si nam tak dotkliwie we znaki Wi niowie chodz coraz wolniej, s osowiali, zgarbieni, jacy za amani, zwiotczali. Na wyniszczonych ich twarzach u miech jest coraz rzadszym go ciem. Oczy ich przygas e, a jednak stale czujne, pe ne l ku i niepokoju, obejmuj wiat spojrzeniem smutnych ludzi i zastraszonych zwierz t. Oczy te maj cz sto dziwnie szklany blask: zapowied bliskiej mierci. Serce wi nia by o stale przyt aczane uczuciem przygn bienia i beznadziejno ci. Krzywda niewinnego cz owieka wo a o pomst bo, która nie nadchodzi a. W obozie mo na by o straci wiar i wielu j traci o. Tylko mocne osobowo ci przetrwa y t prób. Im rado i pokój bo y dodawa y si do trwania mimo wszystko, z wiar e cierpienie ma sens, nie jest marnowaniem ducha i cia a. Modlitwa ask wytrwania w wierze by a cudownym darem. Ile by o okazji do okazania prawdziwej, nieob udnej mi ci bli niego -pisze abp Koz owiecki SJ - mi ci trudnej, ofiarnej i dlatego prawdziwej. Ta trudna mi i bolesna zgoda na wol bo by a sprawdzianem prawdziwej pobo no ci, prawdziwego ycia z Bogiem i w Bogu. Powiedzie szczerym sercem B wola Twoja w tych nieludzkich warunkach, z perspektyw ugich lat obozu, a mo e strasznej mierci w obozie, z dala od bliskich, w g odzie, w udr ce, w poni eniu, powiedzie na to wszystko szczerze, owszem z mi ci B wola Twoja, to naprawd poczu si blisko Jezusa w Ogrójcu. Autor Ucisku i strapienia, abp Adam Koz owiecki, zosta uwolniony z Dachau w 1945 r. Skierowano go na misj do Zambii. Zosta pó niej arcybiskupem i kardyna em Lusaki. Zmar trzy lata temu. Prezydent Zambii uhonorowa go najwy szymi odznaczeniami politycznymi i obywatelstwem tego kraju. Sk adam serdeczne podzi kowanie Marii Madej z Jas a za udost pnione mi materia y oraz wspomnienia rodzinne o udze bo ym kl. Bronis awie. Zofia Pijor Porady ogrodnicze na pa dziernik Pa dziernik to czas sadzenia drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Pami tajmy, aby ro liny obficie podla, a dooko a usypa kopczyk z ziemi, chroni cy drzewka przed przemarzni ciem. W sadzie zbiera si pó ne odmiany grusz i jab oni, przechowywane nast pnie w drewnianych skrzynkach. Pod drzewami grabi si li cie, zbiera spady, usuwa pozosta e na ga ziach owoce, szczególnie te pora one, co WSPOMNIENIE zmniejszy zasi g chorób w przysz ym roku. Pa dziernik to ostatni moment sadzenia cebul narcyzów, hiacyntów, tulipanów, szafirków i nie yczek. Rabatki nale y okry ga zkami igliwia, aby ziemia szybko nie zamarz a i cebulki zd y si ukorzeni. Byliny wra liwe na mróz zabezpiecza si ció kuj c ziemi li mi, kor lub igliwiem. Usypuje si kopczyki wokó ró, hortensji, powojników, budek, juki. Okrywa si je ga zkami igliwia, owija w óknin i wi e sznurkiem. Podobnie trzeba post pi z azaliami i rododendronami. Wi e si tuje kolumnowe oraz ja owce, aby opady mokrego niegu nie po ama y ga zek i nie zdeformowa y krzewów. W warzywniku zbiera si i sortuje jarzyny. Nadpsute lub uszkodzone nale y odrzuci. Marchew, pietruszk, pasternak, seler korzeniowy, buraczki przechowuje si w kopcach lub w piwnicy, przesypane piaskiem, a cebul i czosnek - w suchej spi arni. Warto zwróci uwag na ro liny dyniowate, a szczególnie na dyni zwyczajn, która jest warzywem wolnym od toksyn, niskokalorycznym, odkwaszaj cym organizm, zawieraj cym bia ko, b onnik, karoten, witaminy C, B, B2, B6, kwas nikotynowy, kwas foliowy oraz zwi zki nieorganiczne - sód, potas, fosfor, magnez, wap elazo i chlor. Dojrza y owoc mo na przechowywa w suchej spi arni do kwietnia. Do spo ycia przeznacza si mi siste ciany zal ni. Nadaj si one na zupy, do drugiego dania, surówek, sa atek i przetworów (soków, d emów, konfitur). Natomiast wysuszone nasiona, o znacznej zawarto ci t uszczu (ok. 42%), bia ka, lecytyny, elaza, wapnia, cynku itp., s szczególnie polecane w diecie m czyzn. Sok z dyni stanowi lekarstwo przeciw robakom, zw aszcza owsikom u dzieci. Dynia jest warzywem dietetycznym. Nadaje si jako dodatek posi ku ma ych dzieci i ludzi starszych. Pokochajmy to troch zapomniane warzywo, tak cenione przez nasze m dre babcie. Maria Praszkowicz Mówimy, piszemy... Najstarsze polskie przys owia Wiele przys ów, uwa anych za polskie, ma obcy rodowód. Dok adne ustalenie ich pochodzenia jest bardzo trudne. Najwa niejsze, cz c przesz z tera niejszo ci, s nadal aktualne. Najstarsze przys owie zapisane w j zyku polskim, brzmi: Quando si yka dr, tune ea drzy ( Kiedy si yka dr, wtedy je drzyj). Zapis pochodzi z 1407 r., z r kopisu aci skiego kazania znajduj cego si w Bibliotece Jagiello skiej. Przys owie oznacza: Korzystaj, póki mo na yko to rodzaj tkanki ro linnej, któr o okre lonej porze roku darto z lipowego drzewa do wytwarzania, np. powrozów, koszyków, butów. W pi tnastowiecznym r kopisie z Biblioteki Jagiello skiej odnaleziono te przys owie Kto nie doje, nie dopije, ten nierad cekluje ( Kto jest g odny, spragniony, ten nie ma si do zabaw, hulanek). Ceklowa, czyli w óczy si po nocy, hula. Z tego samego wieku pochodzi te przys owie w zbiorach Uniwersytetu Lwowskiego: Gorze temu na dworze, komu si leczy gorze ( Biada temu na dworze, kto si musi leczy ), ostrzegaj ce przez korzystaniem z pomocy lekarzy. Prawdopodobnie z orygina aci skiego kazania z XV w., przechowywanego w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu pochodzi: Dum bibo piwo, stat mihi kolano krzywo ( Jak pij piwo, stoi mi kolano krzywo). To nadal aktualne przys owie przypomina, i nadu ywanie alkoholu prowadzi do utraty równowagi. Iwona Turek

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Rady dla kąpiących się. Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów.

Rady dla kąpiących się. Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Nakazy i zakazy Rady dla kąpiących się Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Pamiętaj! Skoki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Opracowały: Katarzyna Szpulecka Anna Wróblewska Gębice 2015 PRIORYTET: WSPÓLNIE PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM, ZE SZCZEGÓLNYM

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII. Segreguję Mazury ratuję!

Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII. Segreguję Mazury ratuję! Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII Segreguję Mazury ratuję! Drygały, 2012 Zadania zrealizowane w ramach szkolnej kampanii Segreguję

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Szkoła, w której bujają w obłokach

Szkoła, w której bujają w obłokach Szkoła, w której bujają w obłokach Napisano dnia: 2015-12-18 21:31:50 Młody człowiek w wieku 15-16 lat kończy gimnazjum i tak naprawdę musi zadecydować o swojej przyszłości, musi wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r. Druk Nr 9/4 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia.

Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia. Starsi bracia w wierze plan lekcji dla dzieci Czas zajęć: 45 minut Grupa wiekowa: V-VI klasa szkoły podstawowej Miejsce: synagoga Chewra Lomdej Misznajot w Oświęcimiu Cele pedagogiczne: A. Wiedza Podczas

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo