ARTYKU 12 PI KA NO NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU 12 PI KA NO NA"

Transkrypt

1 ARTYKU 12 Wszystkie rozgrywki pi karskie Olimpiad Specjalnych odbywajà si zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics. W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy te zosta y oparte na zasadach ustalonych przez FIFA oraz Polski Zwiàzek Pi ki No nej. Przepisy FIFA i Polskiego Zwiàzku Pi ki No nej obowiàzujà we wszystkich przypadkach, a je eli sà w sprzecznoêci z przepisami Olimpiad Specjalnych, to obowiàzujà. Zawodnicy z Zespo em Downa, którzy majà rozpoznanà niestabilnoêç w stawie szczytowo obrotowym nie mogà braç udzia u w treningach i zawodach w pi ce no nej. SEKCJA A KONKURENCJE OFICJALNE 1. Pi ka no na dru yn 11-osobowych zgodnie z przepisami FIFA 2. Pi ka no na dru yn 5-osobowych (na zewnàtrz) 3. Pi ka no na halowa zgodnie z przepisami FIFA 4. Pi ka no na dru yn 7-osobowych (na zewnàtrz) 5. Pi ka no na zunifikowana dru yn 11-osobowych 6. Pi ka no na zunifikowana dru yn 5-osobowych 7. Pi ka no na zunifikowana dru yn 7-osobowych Konkurencja dla zawodników o najni szych mo liwoêciach: 8. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci /IKS/ SEKCJA B PODZIA NA GRUPY 1. Dru yna zostanie zakwalifikowana do odpowiedniej grupy sprawnoêciowej w oparciu o Test Oceny SprawnoÊci Dru yny przeprowadzony przed rozgrywkami oraz w oparciu o wst pnà rund gier obserwowanych. 2. W rundzie gier obserwowanych ka da dru yna powinna rozegraç co najmniej 2 mecze po 8 minut ka dy /rozgrywki 5 os. dru yn/ lub 15 min. /dru yny 11 os/. 3. Cz onkowie komisji ds. tworzenia grup muszà byç pewni, e wszyscy bramkarze zostali odpowiednio ocenieni. SEKCJA C ZASADY WSPÓ ZAWODNICTWA (dodatkowe informacje w aneksie do artyku u 12) 1. Pi ka no na dru yn 11-osobowych Obowiàzujà przepisy FIFA z nast pujàcymi modyfikacjami: a. Sk ad dru yny: Zwykle jest ustalony przez komitet organizacyjny. Na Âwiatowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych rozmiary dru yny nie przekraczajà 16 zawodników. b. Zmiany: Dru yny mogà dokonywaç zmian wszystkich zawodników na wszystkich zawodników rezerwowych podanych na zg oszeniu. Zmieniony zawodnik nie mo- 12.1

2 e powróciç na boisko. Od tej zasady organizator zawodów mo e wprowadziç wyjàtki (np. w przypadku grup o niskim poziomie mo liwoêci), jeêli uwa a, e zasada ta mo e spowodowaç zmniejszenie jakoêci gry. W takich przypadkach zmiany zawodników mogà odbywaç si w sposób nieograniczony, a zmienieni zawodnicy mogà wracaç na boisko. Przepis ten musi byç jednak dok adnie zakomunikowany wszystkim zainteresowanym stronom przed rozpocz ciem rozgrywek. c. Czas gry. 1. Komitet Organizacyjny mo e dostosowaç czas gry (od czasu standardowego 2x45 minut) w zale noêci od mo liwoêci i kondycji zespo ów. 2. Czas minimalny nie powinien byç krótszy ni 2x20 minut. d. W przypadku upa u komitet organizacyjny mo e wprowadziç w po owie ka dej cz Êci spotkania tzw. przerw wodnà trwajàcà najwy ej 3 minuty dla uzupe nienia p ynów i cz Êciowego odpoczynku. e. Dogrywka / rzuty karne. 1. W meczach wynik remisowy jest dopuszczalny. 2. W turniejach, gdy mecz musi byç rozstrzygni ty stosuje si dogrywk, do strzelenia rozstrzygajàcej bramki (tzw. z otego gola). Dru yna, która pierwsza strzeli bramk w czasie dogrywki wygrywa. 3. W przypadku rozgrywek dru yn 11-osobowych, dogrywka to dwie po owy po siedem i pó minuty ka da. 4. JeÊli po okresie dogrywki wynik jest wcià remisowy, do rozstrzygni cia gry stosuje si rzuty karne. a) Wybiera si pi ciu zawodników z ka dej dru yny. b) Ka dy zawodnik wykonuje rzut karny; rzuty karne wykonujà naprzemiennie zawodnicy z obu dru yn. c) Dru yna, która zdoby a wy szy wynik po pi ciu rzutach karnych, jest zwyci zcà. d) JeÊli po pi ciu rzutach karnych wynik jest wcià remisowy, kontynuuje si rzuty karne do z otego gola. Te dodatkowe rzuty karne wykonywane sà przez pozosta ych zawodników ( àcznie z bramkarzami) do momentu wy onienia zwyci zcy. f. Zachowanie trenera na awce. 1. Ka dy zespó ma wyznaczonà stref awki rezerwowej. 2. Strefa ta jest specjalnie oznaczona, ma d ugoêç 15m i znajduje si w odleg oêci 5m od linii bocznej i 10m od linii Êrodkowej boiska. 3. W strefie ka dej dru yny powinna znajdowaç si awka zawodników rezerwowych. 12.2

3 4. Zawodnicy rezerwowi i trener powinni znajdowaç si w czasie gry w tej strefie, z wyjàtkiem przeprowadzenia zmian. 5. Trenerom wolno z awki tylko udzielaç porad i zach caç do gry swoich zawodników. g. S owne, agresywne uwagi do zawodników lub s dziów oraz instrukcje taktyczne dla zawodników z awki sà traktowane jako niesportowe zachowanie i mogà spowodowaç ostrze enie od s dziego. Je eli takie zachowanie si powtórzy, s dzia mo e usunàç trenera z terenu gry. 2. Pi ka no na dru yn 5-osobowych (na zewnàtrz) a. Pole gry 1) W 5-osobowà pi k no nà gra si na boisku o maksymalnych wymiarach 50x35 m i minimalnych 40x30 m. Dla zawodników o niskim poziomie mo liwoêci zaleca si mniejsze wymiary boiska. 2) Boisko powinno byç oznakowane jak na rysunku. 3) Wymiary bramki powinny byç 4x2 metry 4) Do gry zalecane sà boiska o nawierzchni trawiastej b. Wymiary pi ki takie jak w pi ce 11 osobowej. /pi ka numer 4 dla zawodników w wieku 8 12 lat, dla starszych graczy pi ka numer 5/ c. Sk ad dru yny 1) LiczebnoÊç dru yny àcznie z rezerwowymi ustala komitet organizacyjny. W Igrzyskach Âwiatowych liczba ta nie mo e przekraczaç 10 osób. 2) W czasie gry na boisku przebywaç mo e 5 zawodników, w tym bramkarz. Co najmniej 3 rezerwowych zawodników powinno byç wprowadzonych do gry w dowolnym czasie gry. 2) Liczba zmian jest nieograniczona (zawodnicy wymienieni na rezerwowych mogà powróciç do gry) w czasie przerw w grze (np. po strzeleniu gola, gdy pi ka wypad a poza boisko, gdy udzielana jest pomoc medyczna któremuê z zawodników). Trener powinien zasygnalizowaç s dziemu g ównemu lub liniowemu ch ç zmiany. Zmiennikowi wolno wejêç na boisko tylko wtedy gdy s dzia da mu wyraêny sygna do wejêcia. d. Ubiór /taki sam jak w pi ce no nej 11 osobowej/ 1) Na koszulkach powinny byç numery. 2) Ochraniacze na golenie sà obowiàzkowe e. S dziowie /tak jak w pi ce no nej 11 osobowej/: jeden s dzia g ówny f. Dwóch s dziów liniowych /tak jak w pi ce no nej 11 osobowej / 12.3

4 g. Czas gry: 1) Mecz powinien trwaç 2x15 minut z 5-minutowà przerwà. Za czas trwania meczu jest odpowiedzialny s dzia g ówny. 2) W przypadku remisu s dzia zarzàdza dogrywk 2x5 minut (zgodnà z zasadà z otego gola), dru yna, która pierwsza strzeli bramk, wygrywa. Je- eli adna dru yna nie zdob dzie bramki o zwyci stwie decydujà rzuty karne (patrz: zasady rozgrywania meczy dru yn jedenastoosobowych). h. Rozpocz cie gry /tak jak w pi ce no nej 11 osobowej / 1) Pi ka musi zostaç kopni ta w przód z punktu Êrodkowego o przynajmniej jeden pe ny obrót, zanim zostanie dotkni ta przez innego zawodnika. i. Pi ka w grze i poza boiskiem 1) Po przekroczeniu przez pi k linii bocznej nast puje wprowadzenie do gry przez jej kopni cie spoza boiska. 2) Po przekroczeniu przez pi k linii koƒcowej nast puje rzut od bramki lub rzut ro ny. 3) Uwa a si, e pi ka jest poza boiskiem kiedy ca ym obwodem przekroczy ona lini koƒcowà lub bocznà. j. Rzut od bramki 1) Kiedy pi ka przekroczy lini bramkowà (poza bramkà), a jako ostatni dotknà jej zawodnik atakujàcy, bramkarz stojàc w obr bie pola karnego, musi wprowadziç pi k z powrotem do gry poza w asne pole karne, ale nie dalej ni poza lini Êrodkowà boiska (tzn. pi ka musi dotknàç ziemii lub innego zawodnika przed przekroczeniem linii Êrodkowej boiska). Uwa a si, e pi ka jest w grze, kiedy pi ka wyjdzie poza pole karne. 2) Powy sze zasady dotyczàce rzutu od bramki stosuje si równie wtedy, gdy bramkarz z apie pi k w r ce w momencie, kiedy pi ka jest w grze. 3) Kary za naruszenie przepisów: a) JeÊli pi ka rzucona przez bramkarza wyjdzie poza po ow boiska nale àcà do jego dru yny bez dotkni cia któregoê z zawodników lub dotkni cia ziemii, s dzia dyktuje rzut wolny poêredni dla dru yny przeciwnej z dowolnego punktu linii Êrodkowej. b) JeÊli pi ka rzucona przez bramkarza zostanie dotkni ta przez zawodnika dru yny przeciwnej w obr bie pola karnego, rzut od bramki zostaje powtórzony. k. Metoda punktacji: Tak jak w przypadku meczów dru yn jedenastoosobowych, aby bramka, zosta a uznana, pi ka musi ca ym obwodem przekroczyç lini bramkowà. 12.4

5 l. Foule i wykroczenia: Tak jak w przypadku meczów dru yn jedenastoosobowych oprócz spalonego: podcinanie, popychanie, dotkni cie pi ki r kà lub brutalny atak powodujà podyktowanie rzutu wolnego bezpoêredniego. Opóênianie gry lub gra niebezpieczna powodujà podyktowanie rzutu wolnego poêredniego. 1) JeÊli zawodnik zostanie usuni ty z boiska (otrzyma dwie ó te kartki lub kartk czerwonà), nie mo e on ponownie wejêç na boisko. Jego dru yna musi graç bez jednego zawodnika przez dwie minuty, chyba e przed up ywem dwóch minut padnie bramka. W takim przypadku stosuje si nast pujàce zasady: a) JeÊli pi ciu zawodników gra przeciwko czterem zawodnikom i dru yna bardziej liczna zdob dzie bramk, dru yna czterech zawodników mo e uzupe niç sk ad. b) JeÊli w obu dru ynach gra po czterech zawodników i padnie bramka, obie dru yny mogà uzupe niç sk ady. c) JeÊli pi ciu zawodników gra przeciwko trzem lub czterech przeciwko trzem zawodnikom i dru yna bardziej liczna zdob dzie bramk, dru yna trzech zawodników mo e uzupe niç sk ad tylko o jednego zawodnika. d) JeÊli w obu dru ynach gra po trzech zawodników i padnie bramka, obie dru yny mogà uzupe niç sk ady o jednego zawodnika. e) JeÊli dru yna, która zdoby a bramk ma w sk adzie mniej zawodników, gr kontynuuje si bez zmiany liczby zawodników. Kontrolowanie up ywu dwóch minut nale y do zadaƒ osoby odpowiedzialnej za pomiar czasu. Zawodnik, który wchodzi do gry w zast pstwie, po up ywie dwóch minut, mo e to zrobiç jedynie za zgodà s dziego i kiedy pi ka jest poza boiskiem. m. Wyjàtek dotyczàcy wznowienia gry: 1) Rzut wolny podyktowany na korzyêç dru yny broniàcej si w obr bie jej w asnego pola karnego jest egzekwowany w formie rzutu przez bramkarza. n. Rzut wolny 1) Zawodnicy dru yny przeciwnej muszà znajdowaç si co najmniej 5m od pi ki przy egzekwowaniu wszystkich rzutów wolnych. o. Rzut karny 1) Jest wykonywany z linii 7m. Wszyscy zawodnicy oprócz egzekutora i bramkarza muszà znajdowaç si poza polem karnym i ukiem. Bramkarz musi staç na linii bramkowej do momentu kopniecia pi ki. 12.5

6 p. Kopni cie pi ki spoza boiska (równowa ne rzutowi spoza boiska w przypadku meczu dru yn jedenastoosobowych) 1) JeÊli pi ka ca ym obwodem przekroczy lini bocznà, kopni cie pi ki z powrotem do gry nast puje z miejsca, w którym przekroczy a lini (na linii bocznej), wykonywane jest przez zawodnika dru yny przeciwnej w stosunku do dru yny zawodnika, który dotknà pi ki jako ostatni. Przed kopni ciem pi ka musi byç nieruchoma. Uwa a si, e pi ka jest w grze kiedy tylko pokona odleg oêç równà w asnemu obwodowi. Pi ki nie mo e dotknàç egzekutor zanim zostanie ona dotkni ta przez innego zawodnika. Zawodnicy z dru yny przeciwnej muszà znajdowaç si co najmniej 5m od miejsca, skàd wykonywane jest kopni cie. 2) Nie mo na zdobyç bramki bezpoêrednio z kopni cia wprowadzajàcego pi k do gry. 3) Bramkarz nie mo e z apaç pi ki podanej mu z kopni cia wprowadzajàcego pi k do gry. q. Kary za naruszenie przepisów: 1) JeÊli zawodnik wykonujàcy wprowadzajàcy pi k do gry dotknie pi ki po raz drugi zanim zostanie ona dotkni ta przez innego zawodnika, przyznaje si rzut wolny poêredni na korzyêç dru yny przeciwnej, z miejsca, gdzie nastàpi o wykroczenie. r. Rzut ro ny: Tak jak w przypadku dru yn meczy dru yn jedenastoosobowych jest przyznawany na korzyêç dru yny atakujàcej, kiedy zawodnik z dru yny broniàcej si wybije pi k poza w asnà lini koƒcowà. 1) Zawodnicy z dru yny przeciwnej muszà znajdowaç si co najmniej 5 m od pi ki. Boisko do pi ki no nej 5-osobowej STREFA AWKI REZERWOWEJ WYNIKI STREFA AWKI REZERWOWEJ 8m BRAMKA 4m x 2m 12m 10m 7m 30-35m 40-50m WIDOWNIA 12.6

7 3. Pi ka no na halowa Obecnie Olimpiady Specjalne nie oferujà pi ki no nej halowej na poziomie Igrzysk Âwiatowych. Jednak Special Olympics popiera t konkurencj w krajach, gdzie jest ona popularna. Przepisy Olimpiad Specjalnych dotyczàce tej konkurencji sà zgodne z aktualnymi przepisami pi ki no nej halowej drukowanymi przez FIFA. 4. Pi ka no na dru yn 7-osobowych a. Wymiary boiska: 1) 50-70m d ugoêci i 35-50m szerokoêci 2) Rozmiar boiska do pi ki no nej jak w przypadku boiska do gry pi cioosobowej. Oznacza to, e standardowe boisko do gry jedenastoosobowej mo na podzieliç na dwie cz Êci. Do gry siedmioosobowej nie potrzeba wi kszej przestrzeni i nie wymaga ona specjalnego dostosowywania. b. Wymiary bramki: 1) minimalne 2m x 4m, maksymalne 2m x 5m c. Wyjàtek: 1) Zawodnicy mogà wprowadzaç pi k do gry zza linii bocznej zarówno nogami jak i r koma. d. Liczba zawodników: 1) siedmiu e. Przepisy: 1) Zasady sà takie same jak w grze pi cioosobowej 5. Pi ka no na zunifikowana (dru yn 11-osobowych, dru yn 5-osobowych, dru yn 7-osobowych) a) Sk ad dru yny musi zawieraç proporcjonalne liczby zawodników i partnerów. b) W czasie trwania zawodów sk ad nie mo e nigdy przekroczyç szeêciu zawodników i pi ciu partnerów (trzech zawodników i dwóch partnerów w przypadku dru yn pi cioosobowych). Niezastosowanie si do wymaganych proporcji jest karane. c) Ka da dru yna musi mieç doros ego trenera, który sam nie bierze udzia u w rozgrywkach i który odpowiada za sk ad i prowadzi dru yn podczas zawodów. 6. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci (IKS) IKS przeznaczony jest dla zawodników o ni szym poziomie mo liwoêci, którzy nie sà w stanie jeszcze rywalizowaç w rozgrywkach dru ynowych, a tak e dla majàcych zaburzenia narzàdu ruchu. IKS sk ada si z 3 prób: dryblingu, strza ów, biegu i kopni cia. Zawody w aêciwe powinny poprzedziç preeliminacje, w których ka dy zawodnik wykonuje jeden raz wszystkie 3 próby. àczny wynik daje podstaw do zakwalifikowania za- 12.7

8 wodników do ró nych grup sprawnoêciowych. W rundzie fina owej zawodnicy ka dà prób wykonujà dwukrotnie. àczny wynik powstaje z sumy wszystkich 6 prób. a) Indywidualny Konkurs SprawnoÊci Próba 1- drybling (prowadzenie pi ki) 15m 5m 5m LINIA STARTU STREFA METY 1) Sprz t Pi ka no na w rozmiarach 4 i 5, taêma klejàca lub kreda, 4 pacho ki. 2) Opis Zawodnik prowadzi pi k od linii startu do strefy mety zatrzymujàc si w niej. Czas jest zatrzymany w momencie zatrzymania si zawodnika i pi ki. Je eli pi ka opuêci t stref, to zawodnik musi jà dogoniç i wprowadziç z powrotem. 3) Punktacja Czas uzyskany w sekundach jest przeliczany na punkty wed ug skali zamieszczonej poni ej. Za ka de przekroczenie linii bocznych przez pi k oraz za dotkni cie pi ki r kà, od uzyskanego wyniku odejmujemy 5 punktów. W miejscu, w którym pi ka przekroczy bocznà lini boiska, s dzia musi natychmiast ustawiç pi k rezerwowà. Skala przeliczeniowa: Czas prowadzenia pi ki [w sekundach] Wynik [punkty] i wi cej

9 b. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci próba 2 strzelanie 4m 2m 6m LINIA STRZA U DODATKOWE PI KI 2m LINIA STARTU 1) Sprz t: 5 pi ek no nych w rozmiarach 4 i 5, kreda lub taêma, bramka do gry pi cioosobowej o wymiarach 4m x 2m. 2) Opis: Zawodnik rusza z linii startu idàc lub biegnàc do pi ki starajàc si strzeliç do bramki. Zawodnik mo e kopnàç pi k tylko jeden raz. Nast pnie zawodnik rozp dza si i ma za zadanie tak kopnàç kolejnà pi k by przelecia a ona przez bramk, do której zawodnik celuje. Gdy zawodnik kopnie wszystkie pi ki, zegar zostaje zatrzymany. Na wykonanie wszystkich kopni ç zawodnik ma maksymalnie 2 minuty. 3) Punktacja: Za ka dy celny strza otrzymuje 10 punktów. 12.9

10 c. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci próba 3 bieg z kopni ciem 2m 2m 4m START 1) Sprz t: Cztery pi ki no ne w rozmiarach 4 i 5. Zaznaczony punkt startu. 2 metrowe bramki z pacho ków lub choràgiewek ustawione 2m za ka dà pi kà. 2) Opis: Zawodnik zaczyna prób w punkcie startu. Biegnie do pierwszej pi ki i kopie jà w kierunku celu (2 pacho ki lub choràgiewki w odleg oêci 2 m od siebie). Zawodnik mo e kopnàç pi k tylko raz. Nast pnie zawodnik biegnie i kopie kolejnà pi k tak by przelecia a ona przez bramk, do której zawodnik celuje. Czas jest zatrzymywany w momencie kopni cia ostatniej pi ki. 3) Punktacja: Ca kowity czas uzyskany od momentu kopni cia pierwszej pi ki do kopni cia czwartej jest przeliczany na punkty wed ug skali zamieszczonej poni- ej. Za ka de celne trafienie w Êwiat o bramki dodatkowo otrzymuje si 5 punktów. Skala przeliczeniowa: Czas [w sekundach] Wynik [Punkty] l i wi cej

11 SEKCJA D. TEST OCENY SPRAWNOÂCI DRU YNY (TOSD) Indywidualny wynik Testu Oceny SprawnoÊci Dru yny ka dego cz onka dru yny powinien byç dostarczony do komitetu organizacyjnego turnieju w okreêlonym czasie przed zawodami. TOSD jest narz dziem pomocniczym dla komitetu organizacyjnego w celu odpowiedniego podzia u dru yn do gier obserwowanych. TOSD powinien byç uzupe nieniem do gier obserwowanych, nie mo e ich zastàpiç i dopiero àcznie te dwa elementy s u à tworzeniu grup. 1. Test Oceny SprawnoÊci Dru yny próba 1- Drybling (prowadzenie pi ki) START 2m 0.5m 0.5m META Opis próby 12 metrowy slalom z pi kà: 5 pacho ków, 2m odleg oêci, ustawionych 0,5 m od linii centralnej. 3 do 5 pi ek na linii startu. Przepisy Czas: 1 minuta. Zawodnik wykonuje slalom z pi kà w jak najkrótszym czasie. Po przekroczeniu przez pi k linii mety zawodnik zostawia pi k / pi ka musi byç zatrzymana na linii mety/ i biegnie sam na lini startu. JeÊli nie min a jeszcze 1 minuta to zaczyna slalom z drugà pi kà i po dobiegni ciu do mety znów wraca bez pi ki na lini startu. Prób kontynuuje si przez 1 minut, a jej zakoƒczenie nadawane jest sygna em gwizdka, który przerywa prób. Punktacja Za ka dà omini tà przeszkod zawodnik otrzymuje 5 punktów (25 punktów za rund ). Przeszkoda przewrócona nie liczy si do punktacji 12.11

12 2. Test Oceny SprawnoÊci Dru yny próba 2 Kontrola nad pi kà i podania 3m Wolontariusz Wolontariusz 10m ZAWODNIK (Start) 7m TRENER Wolontariusz Wolontariusz Opis próby Linia startu, bramka z pacho ków o szerokoêci 5m w odleg oêci 7m od linii startu, nast pne dwie bramki o szerokoêci 3m w odleg oêci 10m od pierwszej bramki pod kàtem 45, 4-8 pi ek. Przepisy Czas: 1 minuta Trener podaje lekko pi k do oczekujàcego na linii startu zawodnika. W momencie kopni cia zawodnik mo e czekaç na pi k lub wybiec jej na przeciw. Zawodnik musi doprowadziç pi k do pierwszej bramki. Trener mówi i wskazuje, do której bramki zawodnik ma si kierowaç. Mo e on doprowadziç pi k tak blisko bramki jak chce, a nast pnie podaje tak, aby pi ka wpad a do niej. Nast pnie zawodnik wraca na lini startu, a gdy si tam znajdzie, trener podaje mu nast pnà pi k, a zawodnik ma za zadanie umieêciç pi k w przeciwnej bramce. Gwizdek po up ywie 1 minuty oznajmia koniec próby Punktacja Zawodnik otrzymuje 10 punktów za ka de trafienie do bramki. Je eli pi ka dotknie pacho ka i wpadnie do bramki, to równie dolicza si 10 punktów

13 3. Test Oceny SprawnoÊci Dru yny próba 3 strza y W W W W W W = Wolontariusz Opis próby Pole bramkowe z punktem rzutów karnych, pe no-wymiarowa bramka, 4-8 pi ek ustawionych na uku pola bramkowego. Przepisy Zawodnik zaczyna z punktu rzutów karnych bieg po pi k. Prowadzi pi k do dowolnego miejsca w polu bramkowym, a nast pnie strzela do bramki, starajàc si aby pi ka by a w powietrzu. Po wykonaniu strza u wraca po kolejnà pi k i powtarza strza. Gwizdek po 1 minucie koƒczy prób. Punktacja 10 punktów za ka dà strzelona bramk, gdy pi ka nie dotkn a pod o a. 5 punktów za ka dy strza, gdy pi ka dotkn a pod o a

14 ANEKS DO OFICJALNYCH PRZEPISÓW SPORTOWYCH SPECIAL OLYMPICS Opracowane przez: Zbigniewa Tyca Koordynatora ds. pi ki no nej Olimpiad Specjalnych Polska Pomimo tego, e pi ka no na uchodzi za jednà z najbardziej konserwatywnych gier (je eli chodzi o ewolucj przepisów gry), to jednak z roku na rok mamy pewne zmiany. Nie dotyczà one oczywiêcie g ównych podstawowych prawide przebiegu i zasad gry. Sà to najcz Êciej uêciêlenia, inne interpretacje lub rozstrzygni cia niektórych zdarzeƒ na boisku, np. spalony, dogrywka, wrzut z autu, rozpocz cie gry, itp. Niestety zamieszczony w niniejszym opracowaniu wybór przepisów gry w pi k no nà nie zosta zaktualizowany co najmniej od 2 lat. Cz Êç paragrafów i artyku ów jest wi c w Êwietle obowiàzujàcych dzisiaj w futbolu prawide nieaktualna. Dotyczy to przede wszystkim: zasady z otego gola (sekcja C, 1. pi ka no na dru yn 11-osobowych, pkt. e. dogrywka/rzuty karne) lub rozpocz cia gry (sekcja C, 2. pi ka no na 5-osobowych (na zewnàtrz), pkt. h), oraz tzw. po owy (pkt. j rzut od bramki). Przy planowaniu wszelkich regulaminów do naszych rozgrywek i turniejów, zalecam stosowanie jak najbardziej aktualnych przepisów gry, obowiàzujàcych w danym roku rozgrywek. Jest to zgodne z nadrz dnà zasadà przepisów Special Olympics, która brzmi: W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy te zosta y oparte na zasadach ustalonych przez FIFA oraz Polski Zwiàzek Pi ki No nej. Przepisy FIFA i Polskiego Zwiàzku Pi ki No nej obowiàzujà we wszystkich przypadkach, a je eli sà w sprzecznoêci z przepisami Olimpiad Specjalnych, to obowiàzujà. OczywiÊcie ka dy organizator rozgrywek ma prawo do drobnych modyfikacji przepisów obowiàzujàcych w jego turnieju, szczególnie wtedy gdy ma okreêlone ograniczenia wynikajàce z miejsca rozgrywek, obiektu jakim dysponuje, poziomu sprawnoêci uczestników, specyfiki Olimpiad Specjalnych, czy warunków atmosferycznych. Pami taç nale y jednak, e iloêç tych modyfikacji powinna byç odwrotnie proporcjonalna do rangi turnieju tzn. im wy sza ranga turnieju, tym jak najmniej modyfikacji i zmian przepisów okreêlonych w aktualnych, oficjalnych przepisach zwiàzkowych (FIFA, PZPN). Je eli chodzi o przepisy gry, to pami taç równie nale y, e bardzo dynamicznie rozwinà si w ostatnich latach futsal czyli pi ka no na, 5osobowa w hali. Wyodr bni y si i zosta y precyzyjnie okreêlone specyficzne przepisy gry obowiàzujàce w futsalu, niektóre z nich bardzo ró nià si od przepisów obowiàzujàcych w rozgrywkach dru yn 11osobowych (inna pi ka, gra bezkontaktowa, rzuty karne akumulowane, wznowienie z autu i wiele innych). Przy wszystkich pi karskich zwiàzkach regionalnych powsta y nawet specjalne komisje futsalowe kierujàce tym rodzajem futbolu, dysponujà one oficjalnymi przepisami futsalu. W ciàgu ostatnich lat w Olimpiadach Specjalnych daje si zauwa yç pewne preferencje co do rodzaju rozgrywek w pi ce no nej. Akcentuje si i zaleca wi c w konkurencjach oficjalnych: 1. Pi ka no na dru yn 11-osobowych i dru yn 11-osobowych zunifikowanych (rozgrywki przede wszystkim na szczeblu ogólnokrajowym i mi dzynarodowym) 2. Pi ka no na dru yn 5-osobowych oraz dru yn 5-osobowych zunifikowanych (rozgrywki w hali wg przepisów futsalowych, wszystkie szczeble rozgrywek od lokalnych, regionalnych a po mi dzynarodowe) 3. Pi ka no na dru yn 7-osobowych oraz dru yn 7-osobowych zunifikowanych (rozgrywki na zewnàtrz, wszystkie szczeble rozgrywek od lokalnych, regionalnych a po mi dzynarodowe) 12.14

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3.

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. REGULAMIN STREETBALL 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. 2. Mecze rozgrywane są na boisku Hali Mosir w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK 12.02.2012 r. / niedziela/, godz. 9 00 sala sportowa przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 19 HOKEJ HALOWY

ARTYKU 19 HOKEJ HALOWY ARTYKU 19 Special Olympics Inc. jest dla hokeja halowego mi dzynarodowà federacjà i we wszystkich turniejach hokeja halowego nale y przestrzegaç Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek w halowej lidze PIŁKI NOŻNEJ

Regulamin rozgrywek w halowej lidze PIŁKI NOŻNEJ Regulamin rozgrywek w halowej lidze PIŁKI NOŻNEJ I. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK 1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać: - imienną listę zawodników reprezentujących drużynę. - nazwisko, imię i kontakt

Bardziej szczegółowo

Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych PIŁKA NOŻNA. WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych PIŁKA NOŻNA. WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych PIŁKA NOŻNA WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone www.olimpiadyspecjalne.pl PIŁKA NOŻNA 1. PRZEPISY REGULUJĄCE Wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut.

Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut. Test sprawnościowy dla sędziów (kobiet i mężczyzn) Wprowadzenie TEST KONDYCYJNY FIFA Oficjalny test kondycyjny dla sędziów piłki nożnej składa się z dwóch testów. Test 1, sprinty mierzą zdolność sędziego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM O PROFILU POŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW (wybrane zagadnienia z ogólnego zestawu testu ustalonego przez PZPN) wersja luty 2016 max liczba

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl Regulamin I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl I. Ogólne informacje 1. Organizatorem turnieju jest PilkaNaHali.pl. 2. Turniej odbędzie się 17 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 10:00 18:00 na hali

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. Z REGULAMINU PIŁKI NOśNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ

WYCIĄG. Z REGULAMINU PIŁKI NOśNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ WYCIĄG Z REGULAMINU PIŁKI NOśNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ 1. Organizatorem X Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego StraŜackich Piątek Piłkarskich jest Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

III Pomorski Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. REGULAMIN

III Pomorski Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. REGULAMIN III Pomorski Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. ORGANIZATOR: PSSE sp. z o.o. MIEJSCE: Boisko ze sztuczną murawą znajdujące się na terenie miejskiego

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ KLECZEW, 18.11.2012 r. I. REGULAMIN TURNIEJU 1. Cel imprezy: integracja środowiska sędziowskiego popularyzacja współzawodnictwa sędziów w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE FORM I ORGANIZACJI MAŁYCH GIER W RÓŻNYCH KRAJACH NA ŚWIECIE

PROPOZYCJE FORM I ORGANIZACJI MAŁYCH GIER W RÓŻNYCH KRAJACH NA ŚWIECIE PROPOZYCJE FORM I ORGANIZACJI MAŁYCH GIER W RÓŻNYCH KRAJACH NA ŚWIECIE / FOOTBALL FEDERATION AUSTRALIA / I. Zaobserwowane korzyści z małych gier statystyka Obserwując różne gry 4x4, 7x7, 11x11 udowodniono,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO II Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baruchowo Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO 1. Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA).

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO DLA CHŁOPCÓW (PIŁKA NOŻNA). MIEJSCE: Boisko typu Orlik lub boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą ZESTAW TESTÓW: 1. Szybkość (bieg na dystansie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych

Regulamin Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych Regulamin Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych 1. Organizatorzy; I.ORGANIZATORZY, SPONSORZY I PATRONACI MEDIALNI a) Opolski Związek Piłki Nożnej b) Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Terminarz zawodów sportowych na rok 2011/2012. Terminarz zawodów sportowych na rok szkolny 2011/2012

Terminarz zawodów sportowych na rok 2011/2012. Terminarz zawodów sportowych na rok szkolny 2011/2012 Terminarz zawodów sportowych na rok szkolny 2011/2012 1 LP Rodzaj zawodów Miejsce Godzina Data Zawody Wrzesień 1. 2. Piłka nożna (6 osobowe) Jeśli będzie padał deszcz to (16.09) Indywidualne biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS )

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS ) ZA ÑCZNIK 3 (UNIFIED SPORTS ) SEKCJA A DEFINICJA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH Sporty zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który àczy w przybli eniu równà liczb osób z niepe nosprawnoêcià

Bardziej szczegółowo

Test nr 1. 4) Strefa zmian dla zawodników z pola gry ma długość i szerokość: a) 15 m x 3 m, 1 b) 12 m x 1.5 m, c) 27 m x 2 m, d) 21 m x 3 m.

Test nr 1. 4) Strefa zmian dla zawodników z pola gry ma długość i szerokość: a) 15 m x 3 m, 1 b) 12 m x 1.5 m, c) 27 m x 2 m, d) 21 m x 3 m. Warszawa dn. 22.04.2012r. Test nr 1 1) Wymiary boiska wynoszą - długość x szerokość: a) 27 m x 12 m, b) 12 m x 27 m, c) 40 m x 20 m, d) 30 m x 15 m. 2) Wokół boiska powinna być utworzona strefa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7.

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

BOISKO - PRZEPISY GRY :

BOISKO - PRZEPISY GRY : BOISKO - PRZEPISY GRY : Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu Diament są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami: 1. Skrócony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Miejskiej Halowej Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu w sezonie 2010/2011

Regulamin Ligi Miejskiej Halowej Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu w sezonie 2010/2011 Regulamin Ligi Miejskiej Halowej Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu w sezonie 2010/2011 Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kedzierzynie-Koźlu. Cel: Popularyzacja halowej piłki nożnej, jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe przepisy gry w piłkę nożną :

Szczegółowe przepisy gry w piłkę nożną : BOISKO - PRZEPISY GRY : Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Urząd Gminy Przodkowo są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami : 1. Skrócony czas gry oraz zmniejszona

Bardziej szczegółowo

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW Organizatorem imprezy jest Fundacja Toruńska Arena Sportu. Celem zawodów jest promocja i rozwój kultury fizycznej, a także zwiększenie popularności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju CEL ZAWODÓW: TERMIN ZAWODÓW: MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH: NAGRODY:

Regulamin turnieju CEL ZAWODÓW: TERMIN ZAWODÓW: MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH: NAGRODY: CEL ZAWODÓW: Promocja piłki nożnej poprzez zabawę. TERMIN ZAWODÓW: 12 marzec (sobota) - rocznik 2008 13 marzec (niedziela) rocznik 2009 MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Hala Widowiskowo-Sportowa w Nowym Sącza(ul.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 0 REGULAMIN TURNIEJU. Uczestnicy: w turnieju uczestniczą zespoły piłkarskie z Lublina oraz miast partnerskich, każdy z zespołów składa się z 0 zawodników oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu

Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu Kleszczów 1-2.04.2017 Dominik Cipiński Grzegorz Hamowski Jakub Orliński Marcin Łuczak Andrzej Śliwa Patryk Gryckiewicz Przepisy Gry w Futsal 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Trening pokazowy 09/12/2012 Lublin Rafał Ulatowski Gra obronna pomocników i napastników w systemach gry 1-4-3-3 i 1-4-2-3-1 Style Przywództwa

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 8 JUDO. SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE 1. W Judo jest tylko jedna konkurencja walka indywidualna

ARTYKU 8 JUDO. SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE 1. W Judo jest tylko jedna konkurencja walka indywidualna ARTYKU 8 Wszystkie zawody sportowe w judo rozgrywane b dà wed ug Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics. Jako mi dzynarodowy program sportowy Olimpiady Specjalne opracowa y te przepisy w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Turniej skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum i rodziców. I. Cele turnieju:

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz)

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz) Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka r. ( sobota) Hala w Pietrowicach Wielkich!!

Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka r. ( sobota) Hala w Pietrowicach Wielkich!! XV ZIMOWA LIGA HALOWEJ PILKI NOŻNEJ ORLIKÓW im. ZBIGNIEWA OSZKA ZORGANIZOWANA PRZEZ PODOKRĘG RACIBÓRZ POD PATRONATEM STAROSTY RACIBORSKIEGO Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA 1. ORGANIZATOR - Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 2. MIEJSCE - Hala Sportowo-Widowiskowa

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Komorniki, grudnia 21 r. REGULAMIN MISTRZOSTW 1. ORGANIZATORZY - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej; - Kolegium Sędziów strefy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry

Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja powinien wynosić 3 x 20 min Zmiana w 3 tercji nie korzystać z efektywnego czasu gry Podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja 1 BOISKO - wymiary (40x20m,, minimum 36x18m) - linie grubość 4-5 cm - pole bramkowe 4x5 m - pole przedbramkowe 1x2,5 m - bramka 115x160 cm - strefy zmian 10m,

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lublin 2012

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lublin 2012 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Lublin 0 REGULAMIN TURNIEJU. Uczestnicy: - w turnieju uczestnicz ą zespoły piłkarskie z Lublina oraz miast partnerskich, - każdy z zespołów składa si ę z 0 zawodników

Bardziej szczegółowo

HALOWA PIŁKA NOŻNA. 2. Piłka Zawody rozgrywane będą specjalnymi piłkami do gry na hali Nr 4(nisko kozłujące)

HALOWA PIŁKA NOŻNA. 2. Piłka Zawody rozgrywane będą specjalnymi piłkami do gry na hali Nr 4(nisko kozłujące) HALOWA PIŁKA NOŻNA 1. Uczestnictwo Zawody odbywają się osobno dla chłopców i dziewcząt. W skład wchodzą uczniowie tylko jednej szkoły. W zawodach biorą udział 10 osobowe zespoły, 4 zawodników w polu +

Bardziej szczegółowo

Artykuł 4 str.19 napomnieniem.

Artykuł 4 str.19 napomnieniem. 1 2 NAPOMNIENIA Jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wchodzi na pole gry bez otrzymania zgody sędziego: sędzia przerywa grę (chyba, że zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce tel.: 41 361-47-29, 41 361-91-79 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce tel.: 41 361-47-29, 41 361-91-79 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej ul. Ściegiennego 8, 2-033 Kielce tel.: 41 31-4-29, 41 31-91-9 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO III liga IV liga Klasa Okręgowa Klasa A gr. Klasa B gr. III Liga Kobiet Puchar Polski

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI O PUCHAR GAZETY ZAMOJSKIEJ ZAMOŚĆ 14 GRUDNIA 2014R. PRZEPISY GRY INFORMACJE OGÓLNE: miejsce rozgrywek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIŚNIOWSKA LIGA MISTRZÓW W FUTSALU KAT. SKRZAT, ŻAK, ORLIK, MŁODZIK SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK WIŚNIOWSKA LIGA MISTRZÓW W FUTSALU KAT. SKRZAT, ŻAK, ORLIK, MŁODZIK SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK WIŚNIOWSKA LIGA MISTRZÓW W FUTSALU KAT. SKRZAT, ŻAK, ORLIK, MŁODZIK SEZON 2017/2018 Warunkiem udziału w lidze jest dokonanie w wyznaczonym terminie 17.11.2017r. (piątek) opłaty startowej

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y G R Y. w G r a b o w s k i e j L i d z e O r l i k a

P R Z E P I S Y G R Y. w G r a b o w s k i e j L i d z e O r l i k a P R Z E P I S Y G R Y w G r a b o w s k i e j L i d z e O r l i k a 1. BOISKO a) Orlik przy ul. Przemysłowej 1A, 63-520 Grabów nad Prosną (sztuczna trawa) o wymiarach:30m x 62m (pole gry 26m x 56m) b)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

I Turniej w Halowej Piłce Nożnej Stalówka Cup Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, ul. Generała Andersa 37

I Turniej w Halowej Piłce Nożnej Stalówka Cup Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, ul. Generała Andersa 37 Grupy: Uczestnicy: Stal Głowno Niebiescy Stal Głowno Żółci Boruta Zgierz Jutrzenka Bychlew SP Widzew Łódź SP Teofilek Łódź Football Academy Łódź Zachód Włókniarz Pabianice 1. Stal Głowno Żółci 2. Widzew

Bardziej szczegółowo

Halowy Mikołajkowy Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Turku. Turek

Halowy Mikołajkowy Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Turku. Turek Halowy Mikołajkowy Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Turku MGKS Tur 1921 Turek Turek 03.12.2017 Organizator : MGKS Tur 1921 Turek Termin i miejsce: 03.12.2017 godz. 13:15-19:00 (13.30 pierwszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014 (aktualizowany)

REGULAMIN II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014 (aktualizowany) REGULAMIN II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014 (aktualizowany) I. Cel imprezy. popularyzacja wśród młodzieży i mieszkańców gminy Wąsewo zajęć sportowych. wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN Organizator MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska i Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska Miejsce Hala Sportowa Agaty Mróz-Olszewskiej Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B

ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B CHŁOPCY GRUPA A 03.12.15/9.00 GRUPA B - 03.12.15/11.45 GRUPA C 12.01.16/9.00 GRUPA D - 12.01.16/11.45 ZST A ZSB CKZiU A CKZiU B ZSME B ZSTZ ZSEG V LO I LO ZST B IV LO ZSME A ZSEO III LO ZSN VII LO DZIEWCZĘTA

Bardziej szczegółowo

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. na sezon 2016/2017 1 C1

Bardziej szczegółowo

8. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników.

8. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W CZŁOPIE SEZON 2013/2014 1 Informacje wprowadzające 1. Organizatorem Halowej Ligi Piłki Nożnej w Człopie w sezonie 2013-2014 jest Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

RECMAN CHAMPIONS CUP 2015

RECMAN CHAMPIONS CUP 2015 RECMAN CHAMPIONS CUP 2015 REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne. 1. Turniej piłki nożnej rozgrywany w ramach projektu pn. RECMAN CHAMPIONS CUP 2015 jest turniejem amatorskim, opartym na rywalizacji sportowej

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Honorowy patronat. Burmistrz OŜarowa. Organizator. Marek Jopek. Bartłomiej Banach. Sponsorzy medialni. ARTYKUŁ I - Cel rozgrywek

Honorowy patronat. Burmistrz OŜarowa. Organizator. Marek Jopek. Bartłomiej Banach. Sponsorzy medialni. ARTYKUŁ I - Cel rozgrywek Honorowy patronat Burmistrz OŜarowa Organizator Marek Jopek & Bartłomiej Banach Sponsorzy medialni ARTYKUŁ I - Cel rozgrywek 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki noŝnej pięcioosobowej w gminie OŜarów

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej. o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów.

IV Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej. o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. IV Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów. ORLIK KLIMKÓWKA 3 września 2016r. godz. 15:00 Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Rymanów w ramach programu Moje

Bardziej szczegółowo

VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola r.

VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola r. VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP 2017 (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola 08.01.2017 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko oraz rodzice zawodników rocznika 2003 i młodsi 2. Termin i miejsce:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO PODHALAŃSKI PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ 34-400 NOWY TARG, UL. PARKOWA 14 TEL./AX 18 24 11 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI I LIGA JS II LIGA JS I LIGA JM II LIGA JM I LIGA TRAMP. II LIGA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Informacje ogólne 1. Organizatorem rozgrywek jest Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 2. Mecze odbywają się na sztucznym boisku przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK VII HALOWA LIGA FUTSALU LIGA ŻAKÓW, ORLIKÓW I MŁODZIKÓW SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK VII HALOWA LIGA FUTSALU LIGA ŻAKÓW, ORLIKÓW I MŁODZIKÓW SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK VII HALOWA LIGA FUTSALU LIGA ŻAKÓW, ORLIKÓW I MŁODZIKÓW SEZON 2016/2017 I. Postanowienia ogólne: 1. Amatorska Halowa Liga w Piłce Nożnej to rozgrywki piłkarskie, której celem jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W DREZDENKU

REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W DREZDENKU REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W DREZDENKU I. INFORMACJE OGÓLNE PRZEPISY GRY 1. Rozgrywki odbywają się w hali na boisku piłkarskim o wymiarach 40m x 20m. 2. Zespoły występują w składach:/ bramkarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkich Igrzysk LZS szkól wiejskich podstawowych i gimnazjalnych

REGULAMIN Wojewódzkich Igrzysk LZS szkól wiejskich podstawowych i gimnazjalnych REGULAMIN Wojewódzkich Igrzysk LZS szkól wiejskich podstawowych i gimnazjalnych 1. CEL I ZADANIA propagowanie i upowszechnienie sportu wśród młodzieży szkół wiejskich, podnoszenie umiejętności sportowych

Bardziej szczegółowo

HALOWA PIŁKARSKA LIGA BIZNESU HALA PIŁKARSKA CUP PRZEPISY GRY

HALOWA PIŁKARSKA LIGA BIZNESU HALA PIŁKARSKA CUP PRZEPISY GRY I. INFORMACJE OGÓLNE HALOWA PIŁKARSKA LIGA BIZNESU HALA PIŁKARSKA CUP PRZEPISY GRY 1. Rozgrywki odbywają się w hali na boisku piłkarskim o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42 m x 24 m 2. Zespoły

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria. o Puchar Dyrektora. OSiR Góra Kalwaria

KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria.  o Puchar Dyrektora. OSiR Góra Kalwaria KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria www.ksnadstal.futbolowo.pl o Puchar Dyrektora OSiR Góra Kalwaria Cel imprezy: Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Terminy:

Bardziej szczegółowo

Turniej seniorów O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany

Turniej seniorów O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany 1. Organizator Organizatorem Turnieju O Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany jest Gmina Warszawa Bielany oraz Klub Piłkarski UKS PUG Bielany, reprezentowany przez Milewskiego Pawła. 2. Uczestnictwo 1. Uczestnikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. o PUCHAR WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

REGULAMIN. Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej. o PUCHAR WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO REGULAMIN Amatorskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o PUCHAR WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO 1. CELE Celem turnieju jest: 1. Rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców Gminy Krzemieniewo 2. Propagowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR 2 CEL ROZGRYWEK

ORGANIZATOR 2 CEL ROZGRYWEK Tarnów, 18 stycznia 2017 r. Wydział Szkolenia Tarnowskiego Okręgowego Związku PIłki Nożnej 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem halowych rozgrywek szkoleniowych Skrzatów Żaków i Orlików (zwanym dalej Rozgrywkami)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Rozpoczęcie i wznowienie gry

Artykuł 1 Rozpoczęcie i wznowienie gry Artykuł 1 Rozpoczęcie i wznowienie gry Ustalenie stron pola gry Przed rozpoczęciem gry sędzia przeprowadza losowane poprzez rzucenie monety. Drużyna wygrywająca losowanie wybiera, na którą stronę bramki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 1. CELE 1.1.Popularyzacja piłki nożnej w Zgierzu 1.2.Propagowanie zasad "FAIR PLAY" 1.3.Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej Zgierza 2.

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT WIELKI WYSCIG to gra, która pozwala prze yç emocje, znane tylko kierowcom wyêcigowym. Niepotrzebne prawo jazdy, ani nawet

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. FOOTBALL ACADEMY DĄBROWA TARNOWSKA

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. FOOTBALL ACADEMY  DĄBROWA TARNOWSKA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW Dąbrowa Tarnowska 23-02-2014 1. W turnieju uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2005 i młodsi. Zespoły występują w składach 6 osobowych (5 zawodników

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Czwartek, 3 marca 2016. BEFORE PARTY - KARAOKE Start godz. 21:00, Klub Cocon & Coco, ul. Gazowa 21. Piątek, 4 marca 2016

PROGRAM. Czwartek, 3 marca 2016. BEFORE PARTY - KARAOKE Start godz. 21:00, Klub Cocon & Coco, ul. Gazowa 21. Piątek, 4 marca 2016 PrOGRaM PROGRAM Czwartek, 3 marca 2016 BEFORE PARTY - KARAOKE Start godz. 21:00, Klub Cocon & Coco, ul. Gazowa 21 Piątek, 4 marca 2016 REJESTRACJA & WARM UP PARTY godz. 19:00 22:00, ToTu Klub, ul. Floriańska

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Przepisach Gry Futsal 2010 / 2011

Zmiany w Przepisach Gry Futsal 2010 / 2011 Zmiany w Przepisach Gry Futsal 2010 / 2011 Artykuł 1 Pole gry W odległości 5 metrów z prawej i lewej strony od drugiego punktu karnego, musi być wykonane oznaczenie, by zachowana została przepisowa odległość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK ŚWIDNICA

REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK ŚWIDNICA REGULAMIN HALOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA SĘDZIÓW O PUCHAR PREZESA LZPN W ZIELONEJ GÓRZE ROK 2 0 1 3 ŚWIDNICA CEL IMPREZY: 1. Wyłonienie Mistrza Województwa w Halowym Turnieju w Piłkę Nożną Sędziów spośród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA VIII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2014 PRZEZ RUCH DO ZDROWIA

PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA VIII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2014 PRZEZ RUCH DO ZDROWIA PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA VIII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2014 PRZEZ RUCH DO ZDROWIA ORGANIZATOR Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku ( Publiczne Przedszkole nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju o puchar Wójta Gminy Świdnica Piłki Nożnej halowej.

Regulamin Turnieju o puchar Wójta Gminy Świdnica Piłki Nożnej halowej. Regulamin Turnieju o puchar Wójta Gminy Świdnica Piłki Nożnej halowej. Pole gry Drugi punkt karny. Drugi punkt karny wyznacza się w odległości 10 m od środka lini bramkowej w równej odległości od obu słupków

Bardziej szczegółowo