ARTYKU 12 PI KA NO NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU 12 PI KA NO NA"

Transkrypt

1 ARTYKU 12 Wszystkie rozgrywki pi karskie Olimpiad Specjalnych odbywajà si zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics. W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy te zosta y oparte na zasadach ustalonych przez FIFA oraz Polski Zwiàzek Pi ki No nej. Przepisy FIFA i Polskiego Zwiàzku Pi ki No nej obowiàzujà we wszystkich przypadkach, a je eli sà w sprzecznoêci z przepisami Olimpiad Specjalnych, to obowiàzujà. Zawodnicy z Zespo em Downa, którzy majà rozpoznanà niestabilnoêç w stawie szczytowo obrotowym nie mogà braç udzia u w treningach i zawodach w pi ce no nej. SEKCJA A KONKURENCJE OFICJALNE 1. Pi ka no na dru yn 11-osobowych zgodnie z przepisami FIFA 2. Pi ka no na dru yn 5-osobowych (na zewnàtrz) 3. Pi ka no na halowa zgodnie z przepisami FIFA 4. Pi ka no na dru yn 7-osobowych (na zewnàtrz) 5. Pi ka no na zunifikowana dru yn 11-osobowych 6. Pi ka no na zunifikowana dru yn 5-osobowych 7. Pi ka no na zunifikowana dru yn 7-osobowych Konkurencja dla zawodników o najni szych mo liwoêciach: 8. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci /IKS/ SEKCJA B PODZIA NA GRUPY 1. Dru yna zostanie zakwalifikowana do odpowiedniej grupy sprawnoêciowej w oparciu o Test Oceny SprawnoÊci Dru yny przeprowadzony przed rozgrywkami oraz w oparciu o wst pnà rund gier obserwowanych. 2. W rundzie gier obserwowanych ka da dru yna powinna rozegraç co najmniej 2 mecze po 8 minut ka dy /rozgrywki 5 os. dru yn/ lub 15 min. /dru yny 11 os/. 3. Cz onkowie komisji ds. tworzenia grup muszà byç pewni, e wszyscy bramkarze zostali odpowiednio ocenieni. SEKCJA C ZASADY WSPÓ ZAWODNICTWA (dodatkowe informacje w aneksie do artyku u 12) 1. Pi ka no na dru yn 11-osobowych Obowiàzujà przepisy FIFA z nast pujàcymi modyfikacjami: a. Sk ad dru yny: Zwykle jest ustalony przez komitet organizacyjny. Na Âwiatowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych rozmiary dru yny nie przekraczajà 16 zawodników. b. Zmiany: Dru yny mogà dokonywaç zmian wszystkich zawodników na wszystkich zawodników rezerwowych podanych na zg oszeniu. Zmieniony zawodnik nie mo- 12.1

2 e powróciç na boisko. Od tej zasady organizator zawodów mo e wprowadziç wyjàtki (np. w przypadku grup o niskim poziomie mo liwoêci), jeêli uwa a, e zasada ta mo e spowodowaç zmniejszenie jakoêci gry. W takich przypadkach zmiany zawodników mogà odbywaç si w sposób nieograniczony, a zmienieni zawodnicy mogà wracaç na boisko. Przepis ten musi byç jednak dok adnie zakomunikowany wszystkim zainteresowanym stronom przed rozpocz ciem rozgrywek. c. Czas gry. 1. Komitet Organizacyjny mo e dostosowaç czas gry (od czasu standardowego 2x45 minut) w zale noêci od mo liwoêci i kondycji zespo ów. 2. Czas minimalny nie powinien byç krótszy ni 2x20 minut. d. W przypadku upa u komitet organizacyjny mo e wprowadziç w po owie ka dej cz Êci spotkania tzw. przerw wodnà trwajàcà najwy ej 3 minuty dla uzupe nienia p ynów i cz Êciowego odpoczynku. e. Dogrywka / rzuty karne. 1. W meczach wynik remisowy jest dopuszczalny. 2. W turniejach, gdy mecz musi byç rozstrzygni ty stosuje si dogrywk, do strzelenia rozstrzygajàcej bramki (tzw. z otego gola). Dru yna, która pierwsza strzeli bramk w czasie dogrywki wygrywa. 3. W przypadku rozgrywek dru yn 11-osobowych, dogrywka to dwie po owy po siedem i pó minuty ka da. 4. JeÊli po okresie dogrywki wynik jest wcià remisowy, do rozstrzygni cia gry stosuje si rzuty karne. a) Wybiera si pi ciu zawodników z ka dej dru yny. b) Ka dy zawodnik wykonuje rzut karny; rzuty karne wykonujà naprzemiennie zawodnicy z obu dru yn. c) Dru yna, która zdoby a wy szy wynik po pi ciu rzutach karnych, jest zwyci zcà. d) JeÊli po pi ciu rzutach karnych wynik jest wcià remisowy, kontynuuje si rzuty karne do z otego gola. Te dodatkowe rzuty karne wykonywane sà przez pozosta ych zawodników ( àcznie z bramkarzami) do momentu wy onienia zwyci zcy. f. Zachowanie trenera na awce. 1. Ka dy zespó ma wyznaczonà stref awki rezerwowej. 2. Strefa ta jest specjalnie oznaczona, ma d ugoêç 15m i znajduje si w odleg oêci 5m od linii bocznej i 10m od linii Êrodkowej boiska. 3. W strefie ka dej dru yny powinna znajdowaç si awka zawodników rezerwowych. 12.2

3 4. Zawodnicy rezerwowi i trener powinni znajdowaç si w czasie gry w tej strefie, z wyjàtkiem przeprowadzenia zmian. 5. Trenerom wolno z awki tylko udzielaç porad i zach caç do gry swoich zawodników. g. S owne, agresywne uwagi do zawodników lub s dziów oraz instrukcje taktyczne dla zawodników z awki sà traktowane jako niesportowe zachowanie i mogà spowodowaç ostrze enie od s dziego. Je eli takie zachowanie si powtórzy, s dzia mo e usunàç trenera z terenu gry. 2. Pi ka no na dru yn 5-osobowych (na zewnàtrz) a. Pole gry 1) W 5-osobowà pi k no nà gra si na boisku o maksymalnych wymiarach 50x35 m i minimalnych 40x30 m. Dla zawodników o niskim poziomie mo liwoêci zaleca si mniejsze wymiary boiska. 2) Boisko powinno byç oznakowane jak na rysunku. 3) Wymiary bramki powinny byç 4x2 metry 4) Do gry zalecane sà boiska o nawierzchni trawiastej b. Wymiary pi ki takie jak w pi ce 11 osobowej. /pi ka numer 4 dla zawodników w wieku 8 12 lat, dla starszych graczy pi ka numer 5/ c. Sk ad dru yny 1) LiczebnoÊç dru yny àcznie z rezerwowymi ustala komitet organizacyjny. W Igrzyskach Âwiatowych liczba ta nie mo e przekraczaç 10 osób. 2) W czasie gry na boisku przebywaç mo e 5 zawodników, w tym bramkarz. Co najmniej 3 rezerwowych zawodników powinno byç wprowadzonych do gry w dowolnym czasie gry. 2) Liczba zmian jest nieograniczona (zawodnicy wymienieni na rezerwowych mogà powróciç do gry) w czasie przerw w grze (np. po strzeleniu gola, gdy pi ka wypad a poza boisko, gdy udzielana jest pomoc medyczna któremuê z zawodników). Trener powinien zasygnalizowaç s dziemu g ównemu lub liniowemu ch ç zmiany. Zmiennikowi wolno wejêç na boisko tylko wtedy gdy s dzia da mu wyraêny sygna do wejêcia. d. Ubiór /taki sam jak w pi ce no nej 11 osobowej/ 1) Na koszulkach powinny byç numery. 2) Ochraniacze na golenie sà obowiàzkowe e. S dziowie /tak jak w pi ce no nej 11 osobowej/: jeden s dzia g ówny f. Dwóch s dziów liniowych /tak jak w pi ce no nej 11 osobowej / 12.3

4 g. Czas gry: 1) Mecz powinien trwaç 2x15 minut z 5-minutowà przerwà. Za czas trwania meczu jest odpowiedzialny s dzia g ówny. 2) W przypadku remisu s dzia zarzàdza dogrywk 2x5 minut (zgodnà z zasadà z otego gola), dru yna, która pierwsza strzeli bramk, wygrywa. Je- eli adna dru yna nie zdob dzie bramki o zwyci stwie decydujà rzuty karne (patrz: zasady rozgrywania meczy dru yn jedenastoosobowych). h. Rozpocz cie gry /tak jak w pi ce no nej 11 osobowej / 1) Pi ka musi zostaç kopni ta w przód z punktu Êrodkowego o przynajmniej jeden pe ny obrót, zanim zostanie dotkni ta przez innego zawodnika. i. Pi ka w grze i poza boiskiem 1) Po przekroczeniu przez pi k linii bocznej nast puje wprowadzenie do gry przez jej kopni cie spoza boiska. 2) Po przekroczeniu przez pi k linii koƒcowej nast puje rzut od bramki lub rzut ro ny. 3) Uwa a si, e pi ka jest poza boiskiem kiedy ca ym obwodem przekroczy ona lini koƒcowà lub bocznà. j. Rzut od bramki 1) Kiedy pi ka przekroczy lini bramkowà (poza bramkà), a jako ostatni dotknà jej zawodnik atakujàcy, bramkarz stojàc w obr bie pola karnego, musi wprowadziç pi k z powrotem do gry poza w asne pole karne, ale nie dalej ni poza lini Êrodkowà boiska (tzn. pi ka musi dotknàç ziemii lub innego zawodnika przed przekroczeniem linii Êrodkowej boiska). Uwa a si, e pi ka jest w grze, kiedy pi ka wyjdzie poza pole karne. 2) Powy sze zasady dotyczàce rzutu od bramki stosuje si równie wtedy, gdy bramkarz z apie pi k w r ce w momencie, kiedy pi ka jest w grze. 3) Kary za naruszenie przepisów: a) JeÊli pi ka rzucona przez bramkarza wyjdzie poza po ow boiska nale àcà do jego dru yny bez dotkni cia któregoê z zawodników lub dotkni cia ziemii, s dzia dyktuje rzut wolny poêredni dla dru yny przeciwnej z dowolnego punktu linii Êrodkowej. b) JeÊli pi ka rzucona przez bramkarza zostanie dotkni ta przez zawodnika dru yny przeciwnej w obr bie pola karnego, rzut od bramki zostaje powtórzony. k. Metoda punktacji: Tak jak w przypadku meczów dru yn jedenastoosobowych, aby bramka, zosta a uznana, pi ka musi ca ym obwodem przekroczyç lini bramkowà. 12.4

5 l. Foule i wykroczenia: Tak jak w przypadku meczów dru yn jedenastoosobowych oprócz spalonego: podcinanie, popychanie, dotkni cie pi ki r kà lub brutalny atak powodujà podyktowanie rzutu wolnego bezpoêredniego. Opóênianie gry lub gra niebezpieczna powodujà podyktowanie rzutu wolnego poêredniego. 1) JeÊli zawodnik zostanie usuni ty z boiska (otrzyma dwie ó te kartki lub kartk czerwonà), nie mo e on ponownie wejêç na boisko. Jego dru yna musi graç bez jednego zawodnika przez dwie minuty, chyba e przed up ywem dwóch minut padnie bramka. W takim przypadku stosuje si nast pujàce zasady: a) JeÊli pi ciu zawodników gra przeciwko czterem zawodnikom i dru yna bardziej liczna zdob dzie bramk, dru yna czterech zawodników mo e uzupe niç sk ad. b) JeÊli w obu dru ynach gra po czterech zawodników i padnie bramka, obie dru yny mogà uzupe niç sk ady. c) JeÊli pi ciu zawodników gra przeciwko trzem lub czterech przeciwko trzem zawodnikom i dru yna bardziej liczna zdob dzie bramk, dru yna trzech zawodników mo e uzupe niç sk ad tylko o jednego zawodnika. d) JeÊli w obu dru ynach gra po trzech zawodników i padnie bramka, obie dru yny mogà uzupe niç sk ady o jednego zawodnika. e) JeÊli dru yna, która zdoby a bramk ma w sk adzie mniej zawodników, gr kontynuuje si bez zmiany liczby zawodników. Kontrolowanie up ywu dwóch minut nale y do zadaƒ osoby odpowiedzialnej za pomiar czasu. Zawodnik, który wchodzi do gry w zast pstwie, po up ywie dwóch minut, mo e to zrobiç jedynie za zgodà s dziego i kiedy pi ka jest poza boiskiem. m. Wyjàtek dotyczàcy wznowienia gry: 1) Rzut wolny podyktowany na korzyêç dru yny broniàcej si w obr bie jej w asnego pola karnego jest egzekwowany w formie rzutu przez bramkarza. n. Rzut wolny 1) Zawodnicy dru yny przeciwnej muszà znajdowaç si co najmniej 5m od pi ki przy egzekwowaniu wszystkich rzutów wolnych. o. Rzut karny 1) Jest wykonywany z linii 7m. Wszyscy zawodnicy oprócz egzekutora i bramkarza muszà znajdowaç si poza polem karnym i ukiem. Bramkarz musi staç na linii bramkowej do momentu kopniecia pi ki. 12.5

6 p. Kopni cie pi ki spoza boiska (równowa ne rzutowi spoza boiska w przypadku meczu dru yn jedenastoosobowych) 1) JeÊli pi ka ca ym obwodem przekroczy lini bocznà, kopni cie pi ki z powrotem do gry nast puje z miejsca, w którym przekroczy a lini (na linii bocznej), wykonywane jest przez zawodnika dru yny przeciwnej w stosunku do dru yny zawodnika, który dotknà pi ki jako ostatni. Przed kopni ciem pi ka musi byç nieruchoma. Uwa a si, e pi ka jest w grze kiedy tylko pokona odleg oêç równà w asnemu obwodowi. Pi ki nie mo e dotknàç egzekutor zanim zostanie ona dotkni ta przez innego zawodnika. Zawodnicy z dru yny przeciwnej muszà znajdowaç si co najmniej 5m od miejsca, skàd wykonywane jest kopni cie. 2) Nie mo na zdobyç bramki bezpoêrednio z kopni cia wprowadzajàcego pi k do gry. 3) Bramkarz nie mo e z apaç pi ki podanej mu z kopni cia wprowadzajàcego pi k do gry. q. Kary za naruszenie przepisów: 1) JeÊli zawodnik wykonujàcy wprowadzajàcy pi k do gry dotknie pi ki po raz drugi zanim zostanie ona dotkni ta przez innego zawodnika, przyznaje si rzut wolny poêredni na korzyêç dru yny przeciwnej, z miejsca, gdzie nastàpi o wykroczenie. r. Rzut ro ny: Tak jak w przypadku dru yn meczy dru yn jedenastoosobowych jest przyznawany na korzyêç dru yny atakujàcej, kiedy zawodnik z dru yny broniàcej si wybije pi k poza w asnà lini koƒcowà. 1) Zawodnicy z dru yny przeciwnej muszà znajdowaç si co najmniej 5 m od pi ki. Boisko do pi ki no nej 5-osobowej STREFA AWKI REZERWOWEJ WYNIKI STREFA AWKI REZERWOWEJ 8m BRAMKA 4m x 2m 12m 10m 7m 30-35m 40-50m WIDOWNIA 12.6

7 3. Pi ka no na halowa Obecnie Olimpiady Specjalne nie oferujà pi ki no nej halowej na poziomie Igrzysk Âwiatowych. Jednak Special Olympics popiera t konkurencj w krajach, gdzie jest ona popularna. Przepisy Olimpiad Specjalnych dotyczàce tej konkurencji sà zgodne z aktualnymi przepisami pi ki no nej halowej drukowanymi przez FIFA. 4. Pi ka no na dru yn 7-osobowych a. Wymiary boiska: 1) 50-70m d ugoêci i 35-50m szerokoêci 2) Rozmiar boiska do pi ki no nej jak w przypadku boiska do gry pi cioosobowej. Oznacza to, e standardowe boisko do gry jedenastoosobowej mo na podzieliç na dwie cz Êci. Do gry siedmioosobowej nie potrzeba wi kszej przestrzeni i nie wymaga ona specjalnego dostosowywania. b. Wymiary bramki: 1) minimalne 2m x 4m, maksymalne 2m x 5m c. Wyjàtek: 1) Zawodnicy mogà wprowadzaç pi k do gry zza linii bocznej zarówno nogami jak i r koma. d. Liczba zawodników: 1) siedmiu e. Przepisy: 1) Zasady sà takie same jak w grze pi cioosobowej 5. Pi ka no na zunifikowana (dru yn 11-osobowych, dru yn 5-osobowych, dru yn 7-osobowych) a) Sk ad dru yny musi zawieraç proporcjonalne liczby zawodników i partnerów. b) W czasie trwania zawodów sk ad nie mo e nigdy przekroczyç szeêciu zawodników i pi ciu partnerów (trzech zawodników i dwóch partnerów w przypadku dru yn pi cioosobowych). Niezastosowanie si do wymaganych proporcji jest karane. c) Ka da dru yna musi mieç doros ego trenera, który sam nie bierze udzia u w rozgrywkach i który odpowiada za sk ad i prowadzi dru yn podczas zawodów. 6. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci (IKS) IKS przeznaczony jest dla zawodników o ni szym poziomie mo liwoêci, którzy nie sà w stanie jeszcze rywalizowaç w rozgrywkach dru ynowych, a tak e dla majàcych zaburzenia narzàdu ruchu. IKS sk ada si z 3 prób: dryblingu, strza ów, biegu i kopni cia. Zawody w aêciwe powinny poprzedziç preeliminacje, w których ka dy zawodnik wykonuje jeden raz wszystkie 3 próby. àczny wynik daje podstaw do zakwalifikowania za- 12.7

8 wodników do ró nych grup sprawnoêciowych. W rundzie fina owej zawodnicy ka dà prób wykonujà dwukrotnie. àczny wynik powstaje z sumy wszystkich 6 prób. a) Indywidualny Konkurs SprawnoÊci Próba 1- drybling (prowadzenie pi ki) 15m 5m 5m LINIA STARTU STREFA METY 1) Sprz t Pi ka no na w rozmiarach 4 i 5, taêma klejàca lub kreda, 4 pacho ki. 2) Opis Zawodnik prowadzi pi k od linii startu do strefy mety zatrzymujàc si w niej. Czas jest zatrzymany w momencie zatrzymania si zawodnika i pi ki. Je eli pi ka opuêci t stref, to zawodnik musi jà dogoniç i wprowadziç z powrotem. 3) Punktacja Czas uzyskany w sekundach jest przeliczany na punkty wed ug skali zamieszczonej poni ej. Za ka de przekroczenie linii bocznych przez pi k oraz za dotkni cie pi ki r kà, od uzyskanego wyniku odejmujemy 5 punktów. W miejscu, w którym pi ka przekroczy bocznà lini boiska, s dzia musi natychmiast ustawiç pi k rezerwowà. Skala przeliczeniowa: Czas prowadzenia pi ki [w sekundach] Wynik [punkty] i wi cej

9 b. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci próba 2 strzelanie 4m 2m 6m LINIA STRZA U DODATKOWE PI KI 2m LINIA STARTU 1) Sprz t: 5 pi ek no nych w rozmiarach 4 i 5, kreda lub taêma, bramka do gry pi cioosobowej o wymiarach 4m x 2m. 2) Opis: Zawodnik rusza z linii startu idàc lub biegnàc do pi ki starajàc si strzeliç do bramki. Zawodnik mo e kopnàç pi k tylko jeden raz. Nast pnie zawodnik rozp dza si i ma za zadanie tak kopnàç kolejnà pi k by przelecia a ona przez bramk, do której zawodnik celuje. Gdy zawodnik kopnie wszystkie pi ki, zegar zostaje zatrzymany. Na wykonanie wszystkich kopni ç zawodnik ma maksymalnie 2 minuty. 3) Punktacja: Za ka dy celny strza otrzymuje 10 punktów. 12.9

10 c. Indywidualny Konkurs SprawnoÊci próba 3 bieg z kopni ciem 2m 2m 4m START 1) Sprz t: Cztery pi ki no ne w rozmiarach 4 i 5. Zaznaczony punkt startu. 2 metrowe bramki z pacho ków lub choràgiewek ustawione 2m za ka dà pi kà. 2) Opis: Zawodnik zaczyna prób w punkcie startu. Biegnie do pierwszej pi ki i kopie jà w kierunku celu (2 pacho ki lub choràgiewki w odleg oêci 2 m od siebie). Zawodnik mo e kopnàç pi k tylko raz. Nast pnie zawodnik biegnie i kopie kolejnà pi k tak by przelecia a ona przez bramk, do której zawodnik celuje. Czas jest zatrzymywany w momencie kopni cia ostatniej pi ki. 3) Punktacja: Ca kowity czas uzyskany od momentu kopni cia pierwszej pi ki do kopni cia czwartej jest przeliczany na punkty wed ug skali zamieszczonej poni- ej. Za ka de celne trafienie w Êwiat o bramki dodatkowo otrzymuje si 5 punktów. Skala przeliczeniowa: Czas [w sekundach] Wynik [Punkty] l i wi cej

11 SEKCJA D. TEST OCENY SPRAWNOÂCI DRU YNY (TOSD) Indywidualny wynik Testu Oceny SprawnoÊci Dru yny ka dego cz onka dru yny powinien byç dostarczony do komitetu organizacyjnego turnieju w okreêlonym czasie przed zawodami. TOSD jest narz dziem pomocniczym dla komitetu organizacyjnego w celu odpowiedniego podzia u dru yn do gier obserwowanych. TOSD powinien byç uzupe nieniem do gier obserwowanych, nie mo e ich zastàpiç i dopiero àcznie te dwa elementy s u à tworzeniu grup. 1. Test Oceny SprawnoÊci Dru yny próba 1- Drybling (prowadzenie pi ki) START 2m 0.5m 0.5m META Opis próby 12 metrowy slalom z pi kà: 5 pacho ków, 2m odleg oêci, ustawionych 0,5 m od linii centralnej. 3 do 5 pi ek na linii startu. Przepisy Czas: 1 minuta. Zawodnik wykonuje slalom z pi kà w jak najkrótszym czasie. Po przekroczeniu przez pi k linii mety zawodnik zostawia pi k / pi ka musi byç zatrzymana na linii mety/ i biegnie sam na lini startu. JeÊli nie min a jeszcze 1 minuta to zaczyna slalom z drugà pi kà i po dobiegni ciu do mety znów wraca bez pi ki na lini startu. Prób kontynuuje si przez 1 minut, a jej zakoƒczenie nadawane jest sygna em gwizdka, który przerywa prób. Punktacja Za ka dà omini tà przeszkod zawodnik otrzymuje 5 punktów (25 punktów za rund ). Przeszkoda przewrócona nie liczy si do punktacji 12.11

12 2. Test Oceny SprawnoÊci Dru yny próba 2 Kontrola nad pi kà i podania 3m Wolontariusz Wolontariusz 10m ZAWODNIK (Start) 7m TRENER Wolontariusz Wolontariusz Opis próby Linia startu, bramka z pacho ków o szerokoêci 5m w odleg oêci 7m od linii startu, nast pne dwie bramki o szerokoêci 3m w odleg oêci 10m od pierwszej bramki pod kàtem 45, 4-8 pi ek. Przepisy Czas: 1 minuta Trener podaje lekko pi k do oczekujàcego na linii startu zawodnika. W momencie kopni cia zawodnik mo e czekaç na pi k lub wybiec jej na przeciw. Zawodnik musi doprowadziç pi k do pierwszej bramki. Trener mówi i wskazuje, do której bramki zawodnik ma si kierowaç. Mo e on doprowadziç pi k tak blisko bramki jak chce, a nast pnie podaje tak, aby pi ka wpad a do niej. Nast pnie zawodnik wraca na lini startu, a gdy si tam znajdzie, trener podaje mu nast pnà pi k, a zawodnik ma za zadanie umieêciç pi k w przeciwnej bramce. Gwizdek po up ywie 1 minuty oznajmia koniec próby Punktacja Zawodnik otrzymuje 10 punktów za ka de trafienie do bramki. Je eli pi ka dotknie pacho ka i wpadnie do bramki, to równie dolicza si 10 punktów

13 3. Test Oceny SprawnoÊci Dru yny próba 3 strza y W W W W W W = Wolontariusz Opis próby Pole bramkowe z punktem rzutów karnych, pe no-wymiarowa bramka, 4-8 pi ek ustawionych na uku pola bramkowego. Przepisy Zawodnik zaczyna z punktu rzutów karnych bieg po pi k. Prowadzi pi k do dowolnego miejsca w polu bramkowym, a nast pnie strzela do bramki, starajàc si aby pi ka by a w powietrzu. Po wykonaniu strza u wraca po kolejnà pi k i powtarza strza. Gwizdek po 1 minucie koƒczy prób. Punktacja 10 punktów za ka dà strzelona bramk, gdy pi ka nie dotkn a pod o a. 5 punktów za ka dy strza, gdy pi ka dotkn a pod o a

14 ANEKS DO OFICJALNYCH PRZEPISÓW SPORTOWYCH SPECIAL OLYMPICS Opracowane przez: Zbigniewa Tyca Koordynatora ds. pi ki no nej Olimpiad Specjalnych Polska Pomimo tego, e pi ka no na uchodzi za jednà z najbardziej konserwatywnych gier (je eli chodzi o ewolucj przepisów gry), to jednak z roku na rok mamy pewne zmiany. Nie dotyczà one oczywiêcie g ównych podstawowych prawide przebiegu i zasad gry. Sà to najcz Êciej uêciêlenia, inne interpretacje lub rozstrzygni cia niektórych zdarzeƒ na boisku, np. spalony, dogrywka, wrzut z autu, rozpocz cie gry, itp. Niestety zamieszczony w niniejszym opracowaniu wybór przepisów gry w pi k no nà nie zosta zaktualizowany co najmniej od 2 lat. Cz Êç paragrafów i artyku ów jest wi c w Êwietle obowiàzujàcych dzisiaj w futbolu prawide nieaktualna. Dotyczy to przede wszystkim: zasady z otego gola (sekcja C, 1. pi ka no na dru yn 11-osobowych, pkt. e. dogrywka/rzuty karne) lub rozpocz cia gry (sekcja C, 2. pi ka no na 5-osobowych (na zewnàtrz), pkt. h), oraz tzw. po owy (pkt. j rzut od bramki). Przy planowaniu wszelkich regulaminów do naszych rozgrywek i turniejów, zalecam stosowanie jak najbardziej aktualnych przepisów gry, obowiàzujàcych w danym roku rozgrywek. Jest to zgodne z nadrz dnà zasadà przepisów Special Olympics, która brzmi: W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy te zosta y oparte na zasadach ustalonych przez FIFA oraz Polski Zwiàzek Pi ki No nej. Przepisy FIFA i Polskiego Zwiàzku Pi ki No nej obowiàzujà we wszystkich przypadkach, a je eli sà w sprzecznoêci z przepisami Olimpiad Specjalnych, to obowiàzujà. OczywiÊcie ka dy organizator rozgrywek ma prawo do drobnych modyfikacji przepisów obowiàzujàcych w jego turnieju, szczególnie wtedy gdy ma okreêlone ograniczenia wynikajàce z miejsca rozgrywek, obiektu jakim dysponuje, poziomu sprawnoêci uczestników, specyfiki Olimpiad Specjalnych, czy warunków atmosferycznych. Pami taç nale y jednak, e iloêç tych modyfikacji powinna byç odwrotnie proporcjonalna do rangi turnieju tzn. im wy sza ranga turnieju, tym jak najmniej modyfikacji i zmian przepisów okreêlonych w aktualnych, oficjalnych przepisach zwiàzkowych (FIFA, PZPN). Je eli chodzi o przepisy gry, to pami taç równie nale y, e bardzo dynamicznie rozwinà si w ostatnich latach futsal czyli pi ka no na, 5osobowa w hali. Wyodr bni y si i zosta y precyzyjnie okreêlone specyficzne przepisy gry obowiàzujàce w futsalu, niektóre z nich bardzo ró nià si od przepisów obowiàzujàcych w rozgrywkach dru yn 11osobowych (inna pi ka, gra bezkontaktowa, rzuty karne akumulowane, wznowienie z autu i wiele innych). Przy wszystkich pi karskich zwiàzkach regionalnych powsta y nawet specjalne komisje futsalowe kierujàce tym rodzajem futbolu, dysponujà one oficjalnymi przepisami futsalu. W ciàgu ostatnich lat w Olimpiadach Specjalnych daje si zauwa yç pewne preferencje co do rodzaju rozgrywek w pi ce no nej. Akcentuje si i zaleca wi c w konkurencjach oficjalnych: 1. Pi ka no na dru yn 11-osobowych i dru yn 11-osobowych zunifikowanych (rozgrywki przede wszystkim na szczeblu ogólnokrajowym i mi dzynarodowym) 2. Pi ka no na dru yn 5-osobowych oraz dru yn 5-osobowych zunifikowanych (rozgrywki w hali wg przepisów futsalowych, wszystkie szczeble rozgrywek od lokalnych, regionalnych a po mi dzynarodowe) 3. Pi ka no na dru yn 7-osobowych oraz dru yn 7-osobowych zunifikowanych (rozgrywki na zewnàtrz, wszystkie szczeble rozgrywek od lokalnych, regionalnych a po mi dzynarodowe) 12.14

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015 PRZEPISY GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ Wydanie 2014/2015 Przepisy te nie mogą być kopiowane lub tłumaczone w całości lub w częściach w żaden sposób bez zgody FIFA. FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl WSTĘP CELEM GRY JEST ZDOBYWANIE JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ DWIE DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 15, 10, 7 ZAWODNKÓW KAŻDA, ZA POMOCĄ NOSZENIA, PODAWANIA, KOPANIA PIŁKI I KŁADZENIA JEJ NA POLU PUNKTOWYM PRZECIWNIKA,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo