morskich wodach wewnqtrmych (Dz.U.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "morskich wodach wewnqtrmych (Dz.U."

Transkrypt

1 Prtk6l - z czynnsci knhlnych przeprwadznych w Mrskim Oddziale Strazy Granicznej w Gdarisku na przejdciu granicznym w Gdafisku w dniu 18 sierpnia 2009 r. w zwi4zku z wyknl'waniem bwiqzku wjewdy utrzym),wania i finanswania przejs6 granicznych (Rzprz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2005 r. Dz.U. Nr ). Zakres kntrli: - Ocena prawidlwdci wykrzystania sprzptu i urzqdzef udstqpnianych rganm kntrli zakupinych w parciu zawarte Przumienia pmiqdzy Pmrskim Urzgdem Wjew6dzkim w Gdarisku a Mrskim Oddzialem Strazy Granicznej w Gdarisku i przekazanych stswnymi umwami uzyczenia d niedplatneg uzlkwania. K ntrle p rzerw adzili : - Beata Glgbiwska - kierwnik Oddziatu PrzejS6 Granicznych, Transprtu Drgweg i Gspdarki w Wydziale Infrastruktury Pmrskieg Urzgdu Wjew6dzkieg w Gdarisku - na pdstawie upwainienia Nr 21i2009 z dnia r. udzielneg z up. Wjewdy Pmrskieg przez Dyrektra Wydzialu Infrastruktury; - Jadwiga Ciesielska - inspektr wjew6dzki Oddziafu PrzejS6 Granicznych, Transprtu Drgweg i Gspdarki w Wydziale Infrastruktury Pmrskieg Urzgdu Wjew6dzkieg w Gdarisku - na pdstawie upwa2nienia Nr z dnia r. udzielneg z up. Wjewdy Pmrskieg przez Dyrektra Wydzialu Infrastrukturyi Pdstawa prawna d przerwatlzenia kntrli: - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r, O wjewdzie i administracii rzqdwej w wiewhdztwie (D2.U ). - Rzprz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2005 r.w sprawie bwiqzk6 wjewdy w zakresie f.nans'wania i utrzymwania przejil granicznych, przei{l turystycnych, miejsc przelvaczania granicy n szlakach turystycznych raz punkt1w ncnes pstiu na rzekach granicznych, ich wypsa2enia w sprzqt, a tak2e rgan6w wlaiciwych d sadzania i utrzymywania znak6w granicznych na Nr ). mrskich wdach wewnqtrmych (Dz.U. - Zarzqdzenie Nr 123 Wjewdy Pmrskieg z dnia 23 sierpnia 2001r. z p61niejszymi zmianami w sprawie ustalenia szczeg6lwych warunkdw' i trybu przeprwadzania kantrli przez Pmrski Urzqd Wjew6dzki.

2 Ustalenin: 1 Ustalenia wstepne w zakresie zadari plegaj4cych na kntrli wykrrystania sprzgtu i urz4dzei w Mrskim Otldziale Strairy Granicznej w Gdarflsku' 1.1 Infrmacji i wyjasnieir w zakresie stanwi4cym przedmit kntrli udzielal pan kpt' SG Jacek Kcur - Naczelnik wydzialu Techniki Mrskiej Mrskieg ddzialu Strazy Granicznejipanchr4!rysztabwySGRafatBarcz*_.kntrlerds,zzbezpieczenia lgistyczneg PSG Gdansk' 1.2 Zgdnie z zawdrlymi w latach 2006'2008 r' pmiedzy Pmrskim Urzqdem Wjew6dzkimwGdariskuaMrskimddzialemstraryGraniczlejwGdarisku przumieniami w sprawie nabycia sprzqtu urz4dzef przekazan umwarni firyczenta Srdki trwale i przedmity, kt6re zstaly zakupine i ptzekazane w celu przeprwadzenia sprawnej i skutecznej kntrli granicznej ' W zwiazku z pryzszym sprawdzan zy wlw sprzqt specjalistyczny, kmputerwy ' urz4dzenid i meble sa wykrzystywanezgdniezcelemnajakizstalynabyte.skntrlwanr6wnie2,cry przekazane vz4d:zenia i sprzgt s4 w sps6b nalezyty zabezpieczne przed uszkdzeniem' zniszczeniem lub kadzie24 czy s4 wykrzystywane zgdnie z ich przsznacznnrem raz prawidlw przechwyrrane i eksplatwane a tak2e czy nie s4 pwierzane sbm trzecim' l.3naptrzebymrskiegddzialustra2rygranicznejwgdariskuprzekazansprzqt iurzqdzeniazakwtq ,66zltych(slwnie;czterymilinytrzystatrzynascie tysiqcystsiemzltychsze66dziesi4tszes6grsry),wtym:srdkitrwalestanwi4 kwtg ,342} ych(slwnie;czterymilinyszes6dziesi4tsiemtysigcyszes6set dwadziesciapig6zltychtzydzielciczterygrsze)pzstal4zaskwtq244483,32 zltych(slwnie;dwiescieczterdzie6ciczterytysiqceczterystasiemdziesiqttr4z te trzydzie{ci dwa grsze ) stanwi4 meble i urz4dzenia, kt6rych g6ma granica zakupu nie r zskr acza ,00 zltych brutt.

3 Przepisy prawne dtyczqce prwadzenia zagatlnieri dtycz4cych wyknywania bwi4zku wjewdy utrzymywania i finanswania przejs6 granicznych raz bwiqzujqcych w tym zakresie uprawnieri i kmpetencji. 2. Ustawazdnia12pai-dziemikalgg0t.chrniegrnticyparistwwej(Dz.U ). Ustawa z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmianie ustqwy stra2y Grnicmej raz niekt'rych innych ustaw (Dz.U ). Zgdnie z przepisami art ustawy z dnia 23 stycznia 2009r ' O wjewdzie i administracji rzqdwej w wjew6dztwie (Dz. rj. z 2009r' Nr 09 '31'206) w zakresie kntrli prwadznej przez wjewdg Rzprz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2005 t' w sprwie bwiqzk6w wjewdy w zalcresie rtnanswania i utrzyml+vania przejil granicmych' Zavtarte w zwiagkl z pwlszym Przumienia i umwy uiryczenia z rganami kntrli przej36 granicznych. 3 Dkumentacja merytryczna stanwiqca pdstawg przeprwadznej kntrli' 3.1 Sprzqt i urz4dzenia dla Mrskieg Oddzialu Strai Granicznej w Gdansku zstaly zakupinenapdstawiezawatwchprzumielipmigdzypmrskimurzgdem Wjew6dzkimzsiedzib4wGdariskuaMrskimddzialemStra2yGranicznej zsiedzlbqwgdarisku,kt6rychprzedmitembylnabyciew/wsrdk6wslu24cychd przeprwadznniasprawnejiskutecznejkntrligranicznej,zawartsiemtakich Przumieri tj.; Przumienie z dnia 22 wrze!:nia 2006 r' na kwt q '116,45 Atych' Przumienienr59D007zdnia3Omarca2007r'nakwtg1133.l9l,85zttych' Przumienie nr 162]/2007 z dnia 25 paradziemika 2007 r. na kwtl '54 zlrych, przumienie nr z dnia26 paldziernika 2007 r. na kwtg 4.999,93 zlrych, r Przumienie nr 183/2007 z dnia26listpada2}}7 r. na kwtg ,80 zltych,. Przumienie nr 19/2008 z dnia29 luteg 2008 r. na kwtg ,7 zltych' rprzumienienr zdnia3omaja2008r'nakwte '99a lych'. Przumienie nr 65/2008 z dnia25 sierpnia2o8 r. na kwtg 1 9,133,94 z tych.

4 3,2 P dknaniu zakupu sprzetu i urzqdznfi w parciu zawarte przumienia,,,ihryczajqcy"- Pmrski Urz4d Wjew6dzki w Gdarisku ptzekazal,,birqcym d firywanit' - Mrskiemu Oddzialwi Strazy Granicznej w Gdansku stswnymi umwami Dficzenia z zal1cznnymi d nich prtklami przekazanit, w kt6rych dkladnie wyszczeg6lnin przekazany sprzgt i vz4dzenia raz nadan im numery inwentarzwe. Zawart dziesig6 um6w u2yczenia tj.;. Umwe ulyczenia nr zav'tart4 w dniu 3 I '01'2007 r' na g6lnq warts6 zakupineg sprzqtu ,45 zltych,. umwe ljiryczenia nr zawartqw dniu 31 stycznia 2007 r. na kwtg ,45 a zltyh, Umwg uryczenia nr 'l z dnia 31 grudnia 2007 r. na kwtg 1 133'191,85 zllych, Umw uz1czenia nt z dnia 31 grudnia 2007 r' na kwtg 269 '999'54 zttych, Umwg uzyczeni anr z dnia3l grudnia 2007 na kwtp 4'999,93 zltych' Umwg u{czeni a nr 225/2007 z dnia3l grudnia 2007 r' na kwte 57998,80 zltych, Umwg u2yczeni a nr 28/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. na kwtp 119 '133'94 z+rych, Umwg uzyczeni a nr z dnia 30 slycmia2009 r. na kwtg 38'625,20 zitych, Umwg u2yczen ia nr 30/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r' na kwtg 1097'757,51 zltvch. umwq uzyc zenia nr z dnia 30 stycmia 2009r. na kwtg ,99 zllyh, Wart66 przedmitu uzyczenia wynikaj4ca z wyzej wymieninych um6w wynisla ,66 zlwch. 3.3 W trakcie czynnsci sprawdzajqcych, kntrluj4cy dknali sprawdzenia prawidlwsci wykrzystania sprzgtu i urzqdzefi a w szczeg6lnsci ustalili czy kntrlwane urzqdzenia lub sprzgty maj4 nadany numer inwentarzwy, czy sfu24 d przeprwadzenia sprawnej i skutecznej kntrli graniczn ej, czy sq uzywane zgdnie przeznaczeniem a takze czy sq pr a:'tridlw przechwywane, eksplatwan e i zabezpieczne' 4 Przebieg kntrli. w trakcie kntrli sprawdzn nastgpuj4c e utzqdzenia, sprzgt specjalistyczny, sprzgt kmputerwy raz sprzgt biurwy zgdnie z zapisem w/w punktu 3 '3 ' : alkrnat AlcQuant 3020, aparat cyfrwy Nikn D-80, /,d

5 . zestaw ndrzedzi specjalnych pirtechnika, c r r r r klczatka z zestawem znak6vr' drgwych, stacjnamy mnitr prmieniwaniavm250agn-44p, urzqdzenie d wykrywania naruszeri struktury pla numerweg w pjazdach' kamera cyfrwa Panasnic VDR-D-300, kmpleks dla psa sluzbweg wymiaruch 2,5x2,5 waga elektrniczna WPX 4500, telebiektyrv SIGMA AF50-500, kamera cyfrwa PANASONIC VDR-D 300E - 2 szt '. aparat cyfrlvy NIKON D 80, -3 s^'. urz4dzenie d kntrli skazefr prmienitlv6rczych w ruchu klejwym' c urz4dzetie d kntrli ska2eri prmienitw6rczych w Srdkach transprtu samchdweg - 2 szt., urzqdzenie d kntrli ska2efi prmienitw6rczych ludzi'. syg;nalizatr prmieniwania gamma i neutrnweg' analizatr urydechu ALCOQUANT 6020, prjektr multimedialny TOSHIBA TLP-XC 3000 A, aparat cyfrwy FUJIFILM FINEPIX S-100FS, wideendskpprzemysiwyolimpus, klatka d przewzu ps6w sluitbwych - 2 szt'' telefax RICOH 3320L, czytnik paszprt6w VPR600/sg, drukarka laserwa Lexmark C534DN,. zestaw kmputerwy przen6ny ntebk Think Pad T61,. zestaw kmputerwy PC, kzesl kancelaryine ISO CU szt' kzesl brtwe PERFECT CU 24 - l0 sa'' kzesla brtwe wyskie - 10 szt., stlik kliczn6ciwy -4 szt., krzesl kancelaryine ISO CU24-20szt', r krzesl brtwe PERFECT CU24-10 srt". szafa ubraniwa - 4 szt., szafa bibliteczna - 4 s^' szafa biurwa - 6 sd., biurk pd kmputer - 9 szt',

6 a a szafka pd zlewzmywak, szafka stjqca -2szt., suszarka 5 Wyniki kntrli. KntrlgprzeprwadznnatereniePlac6wkiStrazyGranicznejwGdarlsku,wbazieDeepwaler Cntainer Terminal w Gdafisku raz przejlciach granicznych Stra2y Granicznej w G6rkach Zachdnich raz przy ul. Wielple w Gdarisku' W trakcie dknyvrania czynnsci kntrlnych stwierdzn, w sig nast?puj4cy sprzql i urz4dzenia: w przejsciach granicznych znajduje 5.1. Plac6wka Stra2y Granicznej w Gdarflsku' W w/w Plac6wce skntrlwan nastqpuj4cy sprzil i vz4dzania". urz4dzenie d kntrli autentycznsci dkument6w REGULA mdel 4305' zakupine w ramach zawarteg przumienia z dnia 22'09 '2006 r' i prznkazane umw4 u\cznnia rtr , psiada nadany numer inwentarz*y SRT-1949' znajduje sig w zesple ds' cudzziemc6w,. zestaw narzgdzi pirtechnika, kmplet zakupiny w ramach zawarteg przumienia z dnia 22.09,2006 r. i ptzekazany umw4 uzyczenia nr 12/2007 ' psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 1981, znajduje sig u kierwnika zmiany, alkmat AlkQuant3)Z} wraz z analizatrem i stacj4 dladwujqc4 zakupiny w ramach z waltegprzumieniazdnia22.0g.2006r.iptzekazanyumw4u2yczeniantl2l2007' psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 1984, znajduje sig u kierwnika zmiany' klczatka z zestav,lem znak6w drgwych, kmplet zakupiny w ramach zawarteg przumienia z d nia r. i przekazany umw4 uzyczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 2154, znajduje sig u kierwnika zmiany, kamera cyfrwa Panasnic VDR-D-300 zakupina w rarnach zawarteg przumienia z dnia r. i przekazana umwq uzyczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy SRT-197 1, wykrzystywana przez gnrpy peracyjne, aparat cyfrwy NiknD-80 zakupiny w ram ach zawarteg przumienia z dnia 22.09,2006 r. i przekazany umw quiryczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy srt- 1964, zestaw kjc6w - 2 szt. zakupinych w ramach T?wurteg przumienia z dnia 22 09,2006 r. i przekazanych umw4 uzyczenia nr , psiadaj4cych nadane numery inwentarzwe srt-2028.srt-2029,

7 waga elekhniczna wpx 4500 zakupina w famach z}warteg przumienia nr i62 z dnia r.ipftaka7znaumwquzyczenianr zdnia3l'122007r''psiada nadany numer inwentarzwy SRT-2162' telebiektyw Sigma AF zakupiny w ramach zawarte$ przumienia nr 162z dnia r. i przekazany umw4 uzyczenia nr z dnia 31'12'2007 r" psiada nadany numer inwentarzwy SRT- 2186, kamera cyfrwa Panasnic VDR-D300E - 2 szi"' zakupine w ramach zawarteg przumienia nr 162 z dnia r. i przekazane umw4 uzyczenia nr 223/2007 z dnia r., psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT- 2190, SRT- 2191' klczatka drgwa z zestawem znak6w drgwych zakupina w ramach zawarteg przumienia nr 162 z dnia 25.10,2007 r. i ptzekazana umw4 uzyczenia nr z dnia 3i r., psiada nadany numer inwentarzwy SRT- 2154, aparat cyfrwy Nicn D80, biektyw 60mm,lampa, statyw, trba zakupiny w ramach zdwarteg przumienia nr 762 z dnia 25 '10'2007 r' i przekaza,ny umwq u2yczenia nr 223/2007 z dnia r., psiada nadany numer inwentarzwy SRT- 2186', klatka d przewzu psa slu2bweg - 2 szt., zakttpine w parciu przumienie nr 150 z dnia r. i przekazane umwa uzyczenia nr z dnia r', psiadaja nadane numery inwentarzwe IN-l884, IN-1982, r kmpleks dla psa slu2bweg ( buda cieplana, karmidl, pdlga) - 3 sd ' zakupine w ramachprzumienianr5g/2007zdnia r.iprzekazaneumw4uzyczenianr z dnia r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe srt-2259' SRT-2260, srt- 2261, r cz'4nik paszprt6w VPR 600/s g-2 s4., zakupine w ramach przumienia nr z dnia r. i przekazane umw4 uzyczeni a nr z dnia r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT-2 I 37, SRT-2 I 38,. drukarka Lexmark z kablem USB- 2 szt., zakupine w ramach przumienia nr l9l2008 zdnia}gluteg2008r.iprzekazaneumwquzyczenianr2gl2009zdnia30stycznia2009r psiadaje nadane numery inwentarzwe DR- 272, DR -273 i s4 wykrrystywane przez grupe ds. cudzziemc6w, analizatr wydechu ALCOQUANT 6020 zakupiny w ramach przumienia nr 19/2008 z dnia2g luteg 2008 r. i przekazaty umwq uzyczenia nr z dnia 30 stycznia 2009 r. zestaw skladaj4cy sig z: alkmatu, drukarki, ladwarki i zasilacza i prglamwania psiadaj4 nadane klejn numery inwentarzwe SRT-2449/1, SRT ,SRT-2449/3, SP'T' '. kmputer przensny ntebk Think Pad T 61 zakupiny w ramach przumienia nr 19/2008 z dnia 2g luteg 2008 r. i przekazany umw4 uzyczenia nr 30/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r psiada nadany numer inwentarzwy - ntebk SRT-2385, prgramwanie SRT-2386'

8 zestaw kmputerwy PC - 3 kmplety, zakupiny w ramach przumienia nr 19/200E z dnia 29 luteg 2008 r. i przekazany um wquiryczenia nr z dnia30 stycmia 2009 r., zestaw sklada sig z jednstki centralnej, mnitra, klawiatury i drukarki laserwej i psiada nadane klejn numery inwentarzwe srt-2043/1, STF! , sp.t /4/, SRT- 2044/11213/4/. kzesla tapicerwane ISO CU24-20 sa. zakupine w ramach przumienia w 65/2009 z r i przekazane umw4 uzyczenia nr z dnia r. psiadajq nadane numery inwentarzwe d E-7450 d E -7469' krzesla brtwe wyskie PEMEKT CIJ24-10szi-. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazane umw4 u2yczenia nr 28/2O09 z dnia 25.08'2009r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe klejn E-7400 d E-7409, stliki klicznsciwe - 4 szt. zakupine w ramach przumienia nr 65/2009 z r i przekazane umwq u2yczeni a nr z dnia r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe klejn S-i297 d S-1300' sza&ubraniwe-4szt'zakupinewramachprzumienianr ri przekazane umw4 u2yczeni a nr 28/2009 z dnia r. psiadajq nadane klejn numery inwentarzwe Sz-7450 d 5z-3600, regaly biurwe bibliteczne z szyb4-4 szt. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazane umw 4ubyczenia nr 28/2009 z dnia r. psiadajq nadane klejn numery inwentarzwe Rp-554 d Rp-557, szaf biurwe - 6 sfi. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazaneumwauzyczeniaw2s/2009zdnia r.psiadaj4nadaneklejn numery inwentarzwe 5z-3613 d 5z-3618' biurka pd kmputer - 9 szt. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazane umw4 u2yczeni a nr z dnia r. psiadajq nadane numery inwentarzwe d B-2812, lampy biurwe SX -20 szt. zakupine w ramach przumienia nt z r i przekazane umw4 u2yczeni a nr z dnia r, psiadajq nadane numery inwentarzwe E-2638'2657'

9 5.2. Przej6cie graniczne Gdaisk'Prt (teren bazy Deepwater Cntainer Terminal w Gdaisku)' W w/w przej6ciu granicznym skntrlwan nastqpujqcy sprzqt i urz4dzania:. urzqdzenie d kntrli ska2e6 prmienitw6rczych w ruchu klejwym zakupine w ramach przumienia nr 59 z dnia r' i przekazane umwa uzyczenia 222/2007 z dnia r. Bramka radimetryczna wrv z sprzqtem znajduje sig na przejezdzie klejwym w DCT i psiada nadany numer inwentarzwy SRT -2207'. urz4dzenia d kntrli ska2ei prmienitw6rczych w ruchu samchdwym- 2 szt' zakupinewramachprzumienianr5gzdnia30, tr.iprzekazaneumw4u4lczenia z dnia 3l r' Bramki radimetryczne wraz z sprzqtem znajduj4 siq na przeie2dzie samchdwym w DCT i psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT i srt-2209, urz4dzenie d kntrli ska:zeri prmienitw6rcrych w ruchu pieszym zakupine w ramach przumienianr5gzdnia30,03.200tt.iprzekazaneumw4uzyczenia tzdnia r. Bramka radimetryczna wnz z sprzgtem znajduje sig na przejsciu pieszym w DCT i psiada nadany numer'inwentarzwy SRT -2210'. sygnalizatr prmieniwania gamma i neutrnweg EPO-N2-2 szt' zakupine w ramach przumienia 162 z r' i przekazane umwq u\czenia z dnia 3l r.i psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT 2197' SRT-2198' telefax wrdz z Wpsazeniem RICOH FAX 3320L zakupiny w ramach przumienia nr 59/2007zdnia30' t.iprzekazanyumwQuzyczenianr zdnia r. psiada nadany numer inwentarzwy SRT-2136, Przej6cie graniczne - G6rki Zachdnie' W w przejdciu granicznym skntrlwan nastepujacy sprzqt i urz4dzania: c szafkapd zlewzmylvak - zakupina w parciu przumienie nr 65/2008 z r i umwg u2yczenia z dnia 30.01,2009 r. psiada nadany numer inwentarzwy sz- 3620, szafka kuchenna stj4ca zakupina w parciu przumienie nr 65/2008 z r i umwg u2yczenia z dnia r. psiada nadany numer inwentarzwy Sz- 3620, szaka kuchenna z sztfladami stjqca zakupina w parciu przumienie nt 65/2008 z riumwguL,yczenia zdnia r'psiadanadanynume inwentarzwy 3z'3620'

10 . szafka kuchenna z suszarkq zakupina w parciu przumienie nr 65/2008 z r i umwg uz5rczenia 28/2009 z dnia r. psiada nadany numer inwentarzwy sz ,4. PrzejScie graniczne Gdarflsk-Prt - (Nadbrzeze Szczecirflskie w Gdarf,sku-. ul. wielple). W w przejsciu ganicznym skntrlwan nastgpuj4cy sprzpt i urzqdzania" stacjnarny mnitr prmieniwania VM250AGN-44P zakupiny ramach zawarteg przumienia z d nia 22, r. i przekazany umwquiryczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 20i3. w trakcie kntrli nie stwierdzn na$)itya azy zaniedbari. zgdnie z zapisami zawartymi wumwachuzyczeliabwi4zekzabezpieczeniamieniaprzedzniszczeniem'kradziei4czy dewastacj4 nal2ny jest na,,bir4ceg d uzywania" i w nri4zku z pryzszym stwierdzn' Ze plac6wki Strai Granicmej sa dbrze zabezpieczne. W Plac6wce Strazy Granicznej w Gdalisku teren jest grdzny, pelninajest caldbwa slu2ba przez c najmniej dw6ch funkcjnariusry, biektjest mnitrwany. Magazyny w kt6rych znajduje siq sprzqt i urz4dzenia sq zabezpieczne. Pdlqczna jest r6wnie2 sygnalizacjalarmwa. Na przejsciach granicznych w G6rkach Zachdnich raz bazie DCT pelnina jest caldbw slu2ba funkcjnariuszy, biekty sq mnitrwane. Przy ul. wielple Nadbrzeze Szczeciriskie w Gdarisku nie jest pelnina caldbwa sluzba funkcjnariuszy, ale zainstalwana jest sygnalizacja alarmwa raz chrna caldbwa pracwnika firmy chrniarskiej zatrudninej przez Zarzqd Prtu Mrskieg w Gdafisku S'A' Nikt6re z urz4dzeri sprzgtu u2ywane sq pdczas sluzby pza terenem siedziby strairy Granicznej. ze wzglgdu na pwyzsze prwadzna jest przez kirwnika zmiany ksi4zka sprzetu "ewidencja wydanegdsluzby,'.jesttrejestrmigracjisprzgtuiurz4dzhzimiennymwpisemfunkcjnariuszy kt6rzy z nieg pzaterenem plac6wki krzystajq' 6 Uwagi i wniski. 6.lZakupineiprzekazaneumwamiu\czeniaSrdkitrwaleiprzedmityslui4 bezpsrednicelwinajakizstalynab}tetj.przeprwadzeniusprawnejiskutecmej kntrli granicznej. 6.2 Zakupiny sprzgt uzywany jest zgdnie z przeznaczeniem i przechwywany i eksplatwany w sps6b prawidlwy, nie jest pwierzany sbm trzecim' 6.3PrzekaTAnysptzgtzabezpiecznyjestSkutecznieprzeduszkdzeniem,zniszczenie i ktadziezq,.

11 zgdnie z $ 31 Zarz4dzeniaNr Wjewdy Pmrskieg z dnia 23 sierpnia 2001 rku przed pdpisaniem prtklu, kierwnik jednstki kntrlwanej lub sba psiadaj4ca jeg upwaznienie ma praw zglszenia umtywwanyh zastrzeaeh c d uslaleri zawartych w prtkle' ZastrzeZeria mina wniesi terminie 7 dni d daty trzymania prtklu. Kierwnik jednstki kntrlwanej lub sba psiadaj4ca jeg upwaznienie, m2e dm6wi6 pdpisania prtklu skladaj4c pisemne wyjasnienie tej dmwy. wyjasnienie dmwy pdpisania prtklu musi by6 zfane nie p6iniej ni w terminie 7 dni d dnia trzymania niniejszeg prtklu. Prtk6l z kntrli sprz4dzn w 2 jednbrzmi4cych egzemplarzach' Upwa2nienia d dknyrvania kntrli i przekazan Kmendantwi Mrskieg Oddzialu Strazy Granicznej w Gdansku' Kntrlujqcy: Kntrlwany: ZASTEPq Mrski!80 OMENDANTA rlu Srrriy Crranicznaj Graniczryh, Transprtu Drgweg i Gspdarki km"dr pr. Rman Slwidski NACZE &:tii..r?iac6vki 3 I 4,chi P0!i0ll$ {i ljllia0 Iry0JIl{s0tl(l \ (29) -. w Gdqnsku

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91-

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ul. Zgierska 47, 91- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa sprzętu teleinfrmatyczneg dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Grzów Wielkplski: USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sroda.psp.wlkp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sroda.psp.wlkp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiajcy udstpnia Specyfikacj Isttnych Warunków Zamówienia: www.srda.psp.wlkp.pl/ rda Wielkplska: Termmdernizacja budynku garaw - magazynweg wraz z mntaem pmpy ciepa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.transprt.gv.pl Warszawa: dstawa i mntaż mebli biurwych, krzeseł z pulpitem raz fteli biurwych brtwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialapodlaska.scelna.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialapodlaska.scelna.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialapdlaska.scelna.gv.pl Biała Pdlaska: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg d Urzędu Celneg w Zamściu

Bardziej szczegółowo

Kraków: USŁUGA TRANSPORTU MEDYCZNEGO Numer ogłoszenia: 68122-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: USŁUGA TRANSPORTU MEDYCZNEGO Numer ogłoszenia: 68122-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: USŁUGA TRANSPORTU MEDYCZNEGO Numer głszenia: 68122-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mbp.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup wypsażenia budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

ń Ę ść ś ć ść ś ż ś ś ś w nastpuiący spsb: na strnie 1decyzji zmieniam znaczenieprzedsibircy na: J ar saw w i Kwi ątkw s ki emu gspdarczq pd nazwq prwadzqcemu dziaalnść P rz e ds i b ir stw H an dl w.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.pl Piła: Usługa - wyknywanie bieżącej knserwacji, eksplatacji i utrzymania urządzeń meliracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641. Drzewica: Remnt budynku przedszkla samrządweg w Drzewicy w celu dstswania d aktualnych przepisów p.pż. Numer głszenia: 236070-2015; data zamieszczenia: 10.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJE (0) Sygnatura IPTPP4/443-469/14-4/OS Data 2014.09.02 Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

INTERPRETACJE (0) Sygnatura IPTPP4/443-469/14-4/OS Data 2014.09.02 Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Sygnatura IPTPP4/443-469/14-4/OS Data 2014.09.02 Autr: Dyrektr Izby Skarbwej w Łdzi INTERPRETACJE (0) Istta interpretacji Praw d dliczenia pełnej kwty pdatku naliczneg przy zakupie przedmitweg pjazdu.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu Krsn Odrzariskie: UsJugi chrniarskie, mnitringu raz knserwacji systemw S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim przy ul. Piastw 10 L raz S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim WydziaJy Zamiejscwe z siedzib~ w Gubinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brdy: ODBIÓR I TRANSPORT ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY Numer głszenia: 166553-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH Z KODEM KRESKOWYM, PRZEZNACZONYCH DO ZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa zestawów komputerowych i drukarek Numer ogłoszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dstawa zestawów kmputerwych i drukarek Numer głszenia: 274175-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: Kmplekswe utrzymanie czystści w budynkach SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Truri 20.09.2013 rku StwarryszenieBadar{nad Zrildłamii Funkcjami Prawa'Fntes" Z siedzibw Rzeszwie (35.225) Ul. Sucharskieg2D26 RA KRS 0000436773 Regn 180912721 D Waln egzgr madzenia CzłnkÓw Stwarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Ssnwiec: TERMOIZOLACJA STROPODACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Numer ogłoszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dstawa sprzętu i prgramwania kmputerweg Numer głszenia: 232039-2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ Klasyfikacja Śrdków Trwałych (KŚT) Śrdki trwałe - t maszyny, urządzenia, śrdki transprtu i inne przedmity, których kres użytkwania jest dłuższy niż 1 rk. Jeżeli wartść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Numer głszenia: 110198-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.kwp.plicja.gv.pl/prtal/kws/906/3523/tabela_glszen.html. Szczecin: świadczenie usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, woj. warmińskomazurskie, Mrąg: Dstawa i mntaż kinweg sprzętu cyfrweg z funkcją 3D - Cyfryzacja Kina Narie w Mrągu Numer głszenia: 167783-2013; data zamieszczenia: 23.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: WYMIANA STROPÓW PODWIESZANYCH ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA WYDAWANIA NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iorin.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iorin.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.irin.gda.pl Gdańsk: Dstawa trzech zestawów kmputerwych i jedneg urządzenia wielfunkcyjneg.. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prt.gdynia.pl Gdynia: Budwa placu składweg na granicy z GCT w frmie zaprjektuj i wybuduj Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl Stężyca: Świadczenie usług dbiru, transprtu i zagspdarwania dpadów kmunalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj. Reda: Budwę szklneg placu zabaw przy Szkle Pdstawwej Nr 2 im. Małeg Trójmiasta Kaszubskieg w Redzie ul. Zawadzkieg 12, realizwaneg w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 355526-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dstawa mebli biurwych Numer głszenia: 45126-2011; data zamieszczenia: 15.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Gniezno: DOSTAWA UŻYWANEGO AMBULANSU (KARETKI) TYPU C Numer ogłoszenia: 224025-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gniezno: DOSTAWA UŻYWANEGO AMBULANSU (KARETKI) TYPU C Numer ogłoszenia: 224025-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: DOSTAWA UŻYWANEGO AMBULANSU (KARETKI) TYPU C Numer głszenia: 224025-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

KAPITAI. LUDZKI CZtO,r/fK - l{allepsza IIIWESTYCJAI

KAPITAI. LUDZKI CZtO,r/fK - l{allepsza IIIWESTYCJAI CZtO,r/fK - l{allepsza IIIWESTYCJAI UT{IA EUROPE'SKA (dh zam6uief wartsci szacunkwej nie przekraczajqcej r6wnwartsci kwty 30.000 eur) r. ZAMAWTAJACY: znak sprawy: AP FS146_2015 Wa rszawski U n iwe rsytet

Bardziej szczegółowo

EKO-GEO SUWALKI ul. Kosciuszki 110 16-400 Suwalki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Elk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.

EKO-GEO SUWALKI ul. Kosciuszki 110 16-400 Suwalki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Elk 604184561 e-mail m.podgorski@vp. PRZEDSI^BIRSTW GELGICZE EK-GE SUWALKI ul. Ksciuszki 110 16-400 Suwalki e-mail ek-ge@pr.net.pl ul. Grajewska 17A 19-00 Elk 604184561 e-mail m.pdgrski@vp.pl PIIA GETECHICZA z adari gruntw-wdnych w zwi^zku

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Pdgórna 22 65-424 Zielna Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-23-3/08 id. 1119838 Zielna Góra, 24 listpada 2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa gtwania, dwżenia i wydawania gtwych psiłków dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarz4dzenia powierza siq I)yrektorowr Zarzqdu Gospodarowania Lokalarni, Zarzqdowi Spolki Urbis. z o.o. i Komendantowi Strazy Miejskiej.

Wykonanie zarz4dzenia powierza siq I)yrektorowr Zarzqdu Gospodarowania Lokalarni, Zarzqdowi Spolki Urbis. z o.o. i Komendantowi Strazy Miejskiej. ZAP*Z{DZUI\II tj N R 00.50/3 A l20i 1 PREZYDEN'fA MIAS]'A GNIEZNA z dnia 26 stvcznia 2011 r. w sprawie: wprwadzenia prcedury bslugi i przniania urz4dzefi d pbru platy targwej zw anej targmatami. Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrwa.4bip.pl Jeżów: Dstawa samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych w tym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo