morskich wodach wewnqtrmych (Dz.U.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "morskich wodach wewnqtrmych (Dz.U."

Transkrypt

1 Prtk6l - z czynnsci knhlnych przeprwadznych w Mrskim Oddziale Strazy Granicznej w Gdarisku na przejdciu granicznym w Gdafisku w dniu 18 sierpnia 2009 r. w zwi4zku z wyknl'waniem bwiqzku wjewdy utrzym),wania i finanswania przejs6 granicznych (Rzprz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2005 r. Dz.U. Nr ). Zakres kntrli: - Ocena prawidlwdci wykrzystania sprzptu i urzqdzef udstqpnianych rganm kntrli zakupinych w parciu zawarte Przumienia pmiqdzy Pmrskim Urzgdem Wjew6dzkim w Gdarisku a Mrskim Oddzialem Strazy Granicznej w Gdarisku i przekazanych stswnymi umwami uzyczenia d niedplatneg uzlkwania. K ntrle p rzerw adzili : - Beata Glgbiwska - kierwnik Oddziatu PrzejS6 Granicznych, Transprtu Drgweg i Gspdarki w Wydziale Infrastruktury Pmrskieg Urzgdu Wjew6dzkieg w Gdarisku - na pdstawie upwainienia Nr 21i2009 z dnia r. udzielneg z up. Wjewdy Pmrskieg przez Dyrektra Wydzialu Infrastruktury; - Jadwiga Ciesielska - inspektr wjew6dzki Oddziafu PrzejS6 Granicznych, Transprtu Drgweg i Gspdarki w Wydziale Infrastruktury Pmrskieg Urzgdu Wjew6dzkieg w Gdarisku - na pdstawie upwa2nienia Nr z dnia r. udzielneg z up. Wjewdy Pmrskieg przez Dyrektra Wydzialu Infrastrukturyi Pdstawa prawna d przerwatlzenia kntrli: - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r, O wjewdzie i administracii rzqdwej w wiewhdztwie (D2.U ). - Rzprz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2005 r.w sprawie bwiqzk6 wjewdy w zakresie f.nans'wania i utrzymwania przejil granicznych, przei{l turystycnych, miejsc przelvaczania granicy n szlakach turystycznych raz punkt1w ncnes pstiu na rzekach granicznych, ich wypsa2enia w sprzqt, a tak2e rgan6w wlaiciwych d sadzania i utrzymywania znak6w granicznych na Nr ). mrskich wdach wewnqtrmych (Dz.U. - Zarzqdzenie Nr 123 Wjewdy Pmrskieg z dnia 23 sierpnia 2001r. z p61niejszymi zmianami w sprawie ustalenia szczeg6lwych warunkdw' i trybu przeprwadzania kantrli przez Pmrski Urzqd Wjew6dzki.

2 Ustalenin: 1 Ustalenia wstepne w zakresie zadari plegaj4cych na kntrli wykrrystania sprzgtu i urz4dzei w Mrskim Otldziale Strairy Granicznej w Gdarflsku' 1.1 Infrmacji i wyjasnieir w zakresie stanwi4cym przedmit kntrli udzielal pan kpt' SG Jacek Kcur - Naczelnik wydzialu Techniki Mrskiej Mrskieg ddzialu Strazy Granicznejipanchr4!rysztabwySGRafatBarcz*_.kntrlerds,zzbezpieczenia lgistyczneg PSG Gdansk' 1.2 Zgdnie z zawdrlymi w latach 2006'2008 r' pmiedzy Pmrskim Urzqdem Wjew6dzkimwGdariskuaMrskimddzialemstraryGraniczlejwGdarisku przumieniami w sprawie nabycia sprzqtu urz4dzef przekazan umwarni firyczenta Srdki trwale i przedmity, kt6re zstaly zakupine i ptzekazane w celu przeprwadzenia sprawnej i skutecznej kntrli granicznej ' W zwiazku z pryzszym sprawdzan zy wlw sprzqt specjalistyczny, kmputerwy ' urz4dzenid i meble sa wykrzystywanezgdniezcelemnajakizstalynabyte.skntrlwanr6wnie2,cry przekazane vz4d:zenia i sprzgt s4 w sps6b nalezyty zabezpieczne przed uszkdzeniem' zniszczeniem lub kadzie24 czy s4 wykrzystywane zgdnie z ich przsznacznnrem raz prawidlw przechwyrrane i eksplatwane a tak2e czy nie s4 pwierzane sbm trzecim' l.3naptrzebymrskiegddzialustra2rygranicznejwgdariskuprzekazansprzqt iurzqdzeniazakwtq ,66zltych(slwnie;czterymilinytrzystatrzynascie tysiqcystsiemzltychsze66dziesi4tszes6grsry),wtym:srdkitrwalestanwi4 kwtg ,342} ych(slwnie;czterymilinyszes6dziesi4tsiemtysigcyszes6set dwadziesciapig6zltychtzydzielciczterygrsze)pzstal4zaskwtq244483,32 zltych(slwnie;dwiescieczterdzie6ciczterytysiqceczterystasiemdziesiqttr4z te trzydzie{ci dwa grsze ) stanwi4 meble i urz4dzenia, kt6rych g6ma granica zakupu nie r zskr acza ,00 zltych brutt.

3 Przepisy prawne dtyczqce prwadzenia zagatlnieri dtycz4cych wyknywania bwi4zku wjewdy utrzymywania i finanswania przejs6 granicznych raz bwiqzujqcych w tym zakresie uprawnieri i kmpetencji. 2. Ustawazdnia12pai-dziemikalgg0t.chrniegrnticyparistwwej(Dz.U ). Ustawa z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmianie ustqwy stra2y Grnicmej raz niekt'rych innych ustaw (Dz.U ). Zgdnie z przepisami art ustawy z dnia 23 stycznia 2009r ' O wjewdzie i administracji rzqdwej w wjew6dztwie (Dz. rj. z 2009r' Nr 09 '31'206) w zakresie kntrli prwadznej przez wjewdg Rzprz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 13 grudnia 2005 t' w sprwie bwiqzk6w wjewdy w zalcresie rtnanswania i utrzyml+vania przejil granicmych' Zavtarte w zwiagkl z pwlszym Przumienia i umwy uiryczenia z rganami kntrli przej36 granicznych. 3 Dkumentacja merytryczna stanwiqca pdstawg przeprwadznej kntrli' 3.1 Sprzqt i urz4dzenia dla Mrskieg Oddzialu Strai Granicznej w Gdansku zstaly zakupinenapdstawiezawatwchprzumielipmigdzypmrskimurzgdem Wjew6dzkimzsiedzib4wGdariskuaMrskimddzialemStra2yGranicznej zsiedzlbqwgdarisku,kt6rychprzedmitembylnabyciew/wsrdk6wslu24cychd przeprwadznniasprawnejiskutecznejkntrligranicznej,zawartsiemtakich Przumieri tj.; Przumienie z dnia 22 wrze!:nia 2006 r' na kwt q '116,45 Atych' Przumienienr59D007zdnia3Omarca2007r'nakwtg1133.l9l,85zttych' Przumienie nr 162]/2007 z dnia 25 paradziemika 2007 r. na kwtl '54 zlrych, przumienie nr z dnia26 paldziernika 2007 r. na kwtg 4.999,93 zlrych, r Przumienie nr 183/2007 z dnia26listpada2}}7 r. na kwtg ,80 zltych,. Przumienie nr 19/2008 z dnia29 luteg 2008 r. na kwtg ,7 zltych' rprzumienienr zdnia3omaja2008r'nakwte '99a lych'. Przumienie nr 65/2008 z dnia25 sierpnia2o8 r. na kwtg 1 9,133,94 z tych.

4 3,2 P dknaniu zakupu sprzetu i urzqdznfi w parciu zawarte przumienia,,,ihryczajqcy"- Pmrski Urz4d Wjew6dzki w Gdarisku ptzekazal,,birqcym d firywanit' - Mrskiemu Oddzialwi Strazy Granicznej w Gdansku stswnymi umwami Dficzenia z zal1cznnymi d nich prtklami przekazanit, w kt6rych dkladnie wyszczeg6lnin przekazany sprzgt i vz4dzenia raz nadan im numery inwentarzwe. Zawart dziesig6 um6w u2yczenia tj.;. Umwe ulyczenia nr zav'tart4 w dniu 3 I '01'2007 r' na g6lnq warts6 zakupineg sprzqtu ,45 zltych,. umwe ljiryczenia nr zawartqw dniu 31 stycznia 2007 r. na kwtg ,45 a zltyh, Umwg uryczenia nr 'l z dnia 31 grudnia 2007 r. na kwtg 1 133'191,85 zllych, Umw uz1czenia nt z dnia 31 grudnia 2007 r' na kwtg 269 '999'54 zttych, Umwg uzyczeni anr z dnia3l grudnia 2007 na kwtp 4'999,93 zltych' Umwg u{czeni a nr 225/2007 z dnia3l grudnia 2007 r' na kwte 57998,80 zltych, Umwg u2yczeni a nr 28/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. na kwtp 119 '133'94 z+rych, Umwg uzyczeni a nr z dnia 30 slycmia2009 r. na kwtg 38'625,20 zitych, Umwg u2yczen ia nr 30/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r' na kwtg 1097'757,51 zltvch. umwq uzyc zenia nr z dnia 30 stycmia 2009r. na kwtg ,99 zllyh, Wart66 przedmitu uzyczenia wynikaj4ca z wyzej wymieninych um6w wynisla ,66 zlwch. 3.3 W trakcie czynnsci sprawdzajqcych, kntrluj4cy dknali sprawdzenia prawidlwsci wykrzystania sprzgtu i urzqdzefi a w szczeg6lnsci ustalili czy kntrlwane urzqdzenia lub sprzgty maj4 nadany numer inwentarzwy, czy sfu24 d przeprwadzenia sprawnej i skutecznej kntrli graniczn ej, czy sq uzywane zgdnie przeznaczeniem a takze czy sq pr a:'tridlw przechwywane, eksplatwan e i zabezpieczne' 4 Przebieg kntrli. w trakcie kntrli sprawdzn nastgpuj4c e utzqdzenia, sprzgt specjalistyczny, sprzgt kmputerwy raz sprzgt biurwy zgdnie z zapisem w/w punktu 3 '3 ' : alkrnat AlcQuant 3020, aparat cyfrwy Nikn D-80, /,d

5 . zestaw ndrzedzi specjalnych pirtechnika, c r r r r klczatka z zestawem znak6vr' drgwych, stacjnamy mnitr prmieniwaniavm250agn-44p, urzqdzenie d wykrywania naruszeri struktury pla numerweg w pjazdach' kamera cyfrwa Panasnic VDR-D-300, kmpleks dla psa sluzbweg wymiaruch 2,5x2,5 waga elektrniczna WPX 4500, telebiektyrv SIGMA AF50-500, kamera cyfrwa PANASONIC VDR-D 300E - 2 szt '. aparat cyfrlvy NIKON D 80, -3 s^'. urz4dzenie d kntrli skazefr prmienitlv6rczych w ruchu klejwym' c urz4dzetie d kntrli ska2eri prmienitw6rczych w Srdkach transprtu samchdweg - 2 szt., urzqdzenie d kntrli ska2efi prmienitw6rczych ludzi'. syg;nalizatr prmieniwania gamma i neutrnweg' analizatr urydechu ALCOQUANT 6020, prjektr multimedialny TOSHIBA TLP-XC 3000 A, aparat cyfrwy FUJIFILM FINEPIX S-100FS, wideendskpprzemysiwyolimpus, klatka d przewzu ps6w sluitbwych - 2 szt'' telefax RICOH 3320L, czytnik paszprt6w VPR600/sg, drukarka laserwa Lexmark C534DN,. zestaw kmputerwy przen6ny ntebk Think Pad T61,. zestaw kmputerwy PC, kzesl kancelaryine ISO CU szt' kzesl brtwe PERFECT CU 24 - l0 sa'' kzesla brtwe wyskie - 10 szt., stlik kliczn6ciwy -4 szt., krzesl kancelaryine ISO CU24-20szt', r krzesl brtwe PERFECT CU24-10 srt". szafa ubraniwa - 4 szt., szafa bibliteczna - 4 s^' szafa biurwa - 6 sd., biurk pd kmputer - 9 szt',

6 a a szafka pd zlewzmywak, szafka stjqca -2szt., suszarka 5 Wyniki kntrli. KntrlgprzeprwadznnatereniePlac6wkiStrazyGranicznejwGdarlsku,wbazieDeepwaler Cntainer Terminal w Gdafisku raz przejlciach granicznych Stra2y Granicznej w G6rkach Zachdnich raz przy ul. Wielple w Gdarisku' W trakcie dknyvrania czynnsci kntrlnych stwierdzn, w sig nast?puj4cy sprzql i urz4dzenia: w przejsciach granicznych znajduje 5.1. Plac6wka Stra2y Granicznej w Gdarflsku' W w/w Plac6wce skntrlwan nastqpuj4cy sprzil i vz4dzania". urz4dzenie d kntrli autentycznsci dkument6w REGULA mdel 4305' zakupine w ramach zawarteg przumienia z dnia 22'09 '2006 r' i prznkazane umw4 u\cznnia rtr , psiada nadany numer inwentarz*y SRT-1949' znajduje sig w zesple ds' cudzziemc6w,. zestaw narzgdzi pirtechnika, kmplet zakupiny w ramach zawarteg przumienia z dnia 22.09,2006 r. i ptzekazany umw4 uzyczenia nr 12/2007 ' psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 1981, znajduje sig u kierwnika zmiany, alkmat AlkQuant3)Z} wraz z analizatrem i stacj4 dladwujqc4 zakupiny w ramach z waltegprzumieniazdnia22.0g.2006r.iptzekazanyumw4u2yczeniantl2l2007' psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 1984, znajduje sig u kierwnika zmiany' klczatka z zestav,lem znak6w drgwych, kmplet zakupiny w ramach zawarteg przumienia z d nia r. i przekazany umw4 uzyczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 2154, znajduje sig u kierwnika zmiany, kamera cyfrwa Panasnic VDR-D-300 zakupina w rarnach zawarteg przumienia z dnia r. i przekazana umwq uzyczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy SRT-197 1, wykrzystywana przez gnrpy peracyjne, aparat cyfrwy NiknD-80 zakupiny w ram ach zawarteg przumienia z dnia 22.09,2006 r. i przekazany umw quiryczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy srt- 1964, zestaw kjc6w - 2 szt. zakupinych w ramach T?wurteg przumienia z dnia 22 09,2006 r. i przekazanych umw4 uzyczenia nr , psiadaj4cych nadane numery inwentarzwe srt-2028.srt-2029,

7 waga elekhniczna wpx 4500 zakupina w famach z}warteg przumienia nr i62 z dnia r.ipftaka7znaumwquzyczenianr zdnia3l'122007r''psiada nadany numer inwentarzwy SRT-2162' telebiektyw Sigma AF zakupiny w ramach zawarte$ przumienia nr 162z dnia r. i przekazany umw4 uzyczenia nr z dnia 31'12'2007 r" psiada nadany numer inwentarzwy SRT- 2186, kamera cyfrwa Panasnic VDR-D300E - 2 szi"' zakupine w ramach zawarteg przumienia nr 162 z dnia r. i przekazane umw4 uzyczenia nr 223/2007 z dnia r., psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT- 2190, SRT- 2191' klczatka drgwa z zestawem znak6w drgwych zakupina w ramach zawarteg przumienia nr 162 z dnia 25.10,2007 r. i ptzekazana umw4 uzyczenia nr z dnia 3i r., psiada nadany numer inwentarzwy SRT- 2154, aparat cyfrwy Nicn D80, biektyw 60mm,lampa, statyw, trba zakupiny w ramach zdwarteg przumienia nr 762 z dnia 25 '10'2007 r' i przekaza,ny umwq u2yczenia nr 223/2007 z dnia r., psiada nadany numer inwentarzwy SRT- 2186', klatka d przewzu psa slu2bweg - 2 szt., zakttpine w parciu przumienie nr 150 z dnia r. i przekazane umwa uzyczenia nr z dnia r', psiadaja nadane numery inwentarzwe IN-l884, IN-1982, r kmpleks dla psa slu2bweg ( buda cieplana, karmidl, pdlga) - 3 sd ' zakupine w ramachprzumienianr5g/2007zdnia r.iprzekazaneumw4uzyczenianr z dnia r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe srt-2259' SRT-2260, srt- 2261, r cz'4nik paszprt6w VPR 600/s g-2 s4., zakupine w ramach przumienia nr z dnia r. i przekazane umw4 uzyczeni a nr z dnia r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT-2 I 37, SRT-2 I 38,. drukarka Lexmark z kablem USB- 2 szt., zakupine w ramach przumienia nr l9l2008 zdnia}gluteg2008r.iprzekazaneumwquzyczenianr2gl2009zdnia30stycznia2009r psiadaje nadane numery inwentarzwe DR- 272, DR -273 i s4 wykrrystywane przez grupe ds. cudzziemc6w, analizatr wydechu ALCOQUANT 6020 zakupiny w ramach przumienia nr 19/2008 z dnia2g luteg 2008 r. i przekazaty umwq uzyczenia nr z dnia 30 stycznia 2009 r. zestaw skladaj4cy sig z: alkmatu, drukarki, ladwarki i zasilacza i prglamwania psiadaj4 nadane klejn numery inwentarzwe SRT-2449/1, SRT ,SRT-2449/3, SP'T' '. kmputer przensny ntebk Think Pad T 61 zakupiny w ramach przumienia nr 19/2008 z dnia 2g luteg 2008 r. i przekazany umw4 uzyczenia nr 30/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r psiada nadany numer inwentarzwy - ntebk SRT-2385, prgramwanie SRT-2386'

8 zestaw kmputerwy PC - 3 kmplety, zakupiny w ramach przumienia nr 19/200E z dnia 29 luteg 2008 r. i przekazany um wquiryczenia nr z dnia30 stycmia 2009 r., zestaw sklada sig z jednstki centralnej, mnitra, klawiatury i drukarki laserwej i psiada nadane klejn numery inwentarzwe srt-2043/1, STF! , sp.t /4/, SRT- 2044/11213/4/. kzesla tapicerwane ISO CU24-20 sa. zakupine w ramach przumienia w 65/2009 z r i przekazane umw4 uzyczenia nr z dnia r. psiadajq nadane numery inwentarzwe d E-7450 d E -7469' krzesla brtwe wyskie PEMEKT CIJ24-10szi-. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazane umw4 u2yczenia nr 28/2O09 z dnia 25.08'2009r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe klejn E-7400 d E-7409, stliki klicznsciwe - 4 szt. zakupine w ramach przumienia nr 65/2009 z r i przekazane umwq u2yczeni a nr z dnia r. psiadaj4 nadane numery inwentarzwe klejn S-i297 d S-1300' sza&ubraniwe-4szt'zakupinewramachprzumienianr ri przekazane umw4 u2yczeni a nr 28/2009 z dnia r. psiadajq nadane klejn numery inwentarzwe Sz-7450 d 5z-3600, regaly biurwe bibliteczne z szyb4-4 szt. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazane umw 4ubyczenia nr 28/2009 z dnia r. psiadajq nadane klejn numery inwentarzwe Rp-554 d Rp-557, szaf biurwe - 6 sfi. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazaneumwauzyczeniaw2s/2009zdnia r.psiadaj4nadaneklejn numery inwentarzwe 5z-3613 d 5z-3618' biurka pd kmputer - 9 szt. zakupine w ramach przumienia nr z r i przekazane umw4 u2yczeni a nr z dnia r. psiadajq nadane numery inwentarzwe d B-2812, lampy biurwe SX -20 szt. zakupine w ramach przumienia nt z r i przekazane umw4 u2yczeni a nr z dnia r, psiadajq nadane numery inwentarzwe E-2638'2657'

9 5.2. Przej6cie graniczne Gdaisk'Prt (teren bazy Deepwater Cntainer Terminal w Gdaisku)' W w/w przej6ciu granicznym skntrlwan nastqpujqcy sprzqt i urz4dzania:. urzqdzenie d kntrli ska2e6 prmienitw6rczych w ruchu klejwym zakupine w ramach przumienia nr 59 z dnia r' i przekazane umwa uzyczenia 222/2007 z dnia r. Bramka radimetryczna wrv z sprzqtem znajduje sig na przejezdzie klejwym w DCT i psiada nadany numer inwentarzwy SRT -2207'. urz4dzenia d kntrli ska2ei prmienitw6rczych w ruchu samchdwym- 2 szt' zakupinewramachprzumienianr5gzdnia30, tr.iprzekazaneumw4u4lczenia z dnia 3l r' Bramki radimetryczne wraz z sprzqtem znajduj4 siq na przeie2dzie samchdwym w DCT i psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT i srt-2209, urz4dzenie d kntrli ska:zeri prmienitw6rcrych w ruchu pieszym zakupine w ramach przumienianr5gzdnia30,03.200tt.iprzekazaneumw4uzyczenia tzdnia r. Bramka radimetryczna wnz z sprzgtem znajduje sig na przejsciu pieszym w DCT i psiada nadany numer'inwentarzwy SRT -2210'. sygnalizatr prmieniwania gamma i neutrnweg EPO-N2-2 szt' zakupine w ramach przumienia 162 z r' i przekazane umwq u\czenia z dnia 3l r.i psiadaj4 nadane numery inwentarzwe SRT 2197' SRT-2198' telefax wrdz z Wpsazeniem RICOH FAX 3320L zakupiny w ramach przumienia nr 59/2007zdnia30' t.iprzekazanyumwQuzyczenianr zdnia r. psiada nadany numer inwentarzwy SRT-2136, Przej6cie graniczne - G6rki Zachdnie' W w przejdciu granicznym skntrlwan nastepujacy sprzqt i urz4dzania: c szafkapd zlewzmylvak - zakupina w parciu przumienie nr 65/2008 z r i umwg u2yczenia z dnia 30.01,2009 r. psiada nadany numer inwentarzwy sz- 3620, szafka kuchenna stj4ca zakupina w parciu przumienie nr 65/2008 z r i umwg u2yczenia z dnia r. psiada nadany numer inwentarzwy Sz- 3620, szaka kuchenna z sztfladami stjqca zakupina w parciu przumienie nt 65/2008 z riumwguL,yczenia zdnia r'psiadanadanynume inwentarzwy 3z'3620'

10 . szafka kuchenna z suszarkq zakupina w parciu przumienie nr 65/2008 z r i umwg uz5rczenia 28/2009 z dnia r. psiada nadany numer inwentarzwy sz ,4. PrzejScie graniczne Gdarflsk-Prt - (Nadbrzeze Szczecirflskie w Gdarf,sku-. ul. wielple). W w przejsciu ganicznym skntrlwan nastgpuj4cy sprzpt i urzqdzania" stacjnarny mnitr prmieniwania VM250AGN-44P zakupiny ramach zawarteg przumienia z d nia 22, r. i przekazany umwquiryczenia nr , psiada nadany numer inwentarzwy, SRT- 20i3. w trakcie kntrli nie stwierdzn na$)itya azy zaniedbari. zgdnie z zapisami zawartymi wumwachuzyczeliabwi4zekzabezpieczeniamieniaprzedzniszczeniem'kradziei4czy dewastacj4 nal2ny jest na,,bir4ceg d uzywania" i w nri4zku z pryzszym stwierdzn' Ze plac6wki Strai Granicmej sa dbrze zabezpieczne. W Plac6wce Strazy Granicznej w Gdalisku teren jest grdzny, pelninajest caldbwa slu2ba przez c najmniej dw6ch funkcjnariusry, biektjest mnitrwany. Magazyny w kt6rych znajduje siq sprzqt i urz4dzenia sq zabezpieczne. Pdlqczna jest r6wnie2 sygnalizacjalarmwa. Na przejsciach granicznych w G6rkach Zachdnich raz bazie DCT pelnina jest caldbw slu2ba funkcjnariuszy, biekty sq mnitrwane. Przy ul. wielple Nadbrzeze Szczeciriskie w Gdarisku nie jest pelnina caldbwa sluzba funkcjnariuszy, ale zainstalwana jest sygnalizacja alarmwa raz chrna caldbwa pracwnika firmy chrniarskiej zatrudninej przez Zarzqd Prtu Mrskieg w Gdafisku S'A' Nikt6re z urz4dzeri sprzgtu u2ywane sq pdczas sluzby pza terenem siedziby strairy Granicznej. ze wzglgdu na pwyzsze prwadzna jest przez kirwnika zmiany ksi4zka sprzetu "ewidencja wydanegdsluzby,'.jesttrejestrmigracjisprzgtuiurz4dzhzimiennymwpisemfunkcjnariuszy kt6rzy z nieg pzaterenem plac6wki krzystajq' 6 Uwagi i wniski. 6.lZakupineiprzekazaneumwamiu\czeniaSrdkitrwaleiprzedmityslui4 bezpsrednicelwinajakizstalynab}tetj.przeprwadzeniusprawnejiskutecmej kntrli granicznej. 6.2 Zakupiny sprzgt uzywany jest zgdnie z przeznaczeniem i przechwywany i eksplatwany w sps6b prawidlwy, nie jest pwierzany sbm trzecim' 6.3PrzekaTAnysptzgtzabezpiecznyjestSkutecznieprzeduszkdzeniem,zniszczenie i ktadziezq,.

11 zgdnie z $ 31 Zarz4dzeniaNr Wjewdy Pmrskieg z dnia 23 sierpnia 2001 rku przed pdpisaniem prtklu, kierwnik jednstki kntrlwanej lub sba psiadaj4ca jeg upwaznienie ma praw zglszenia umtywwanyh zastrzeaeh c d uslaleri zawartych w prtkle' ZastrzeZeria mina wniesi terminie 7 dni d daty trzymania prtklu. Kierwnik jednstki kntrlwanej lub sba psiadaj4ca jeg upwaznienie, m2e dm6wi6 pdpisania prtklu skladaj4c pisemne wyjasnienie tej dmwy. wyjasnienie dmwy pdpisania prtklu musi by6 zfane nie p6iniej ni w terminie 7 dni d dnia trzymania niniejszeg prtklu. Prtk6l z kntrli sprz4dzn w 2 jednbrzmi4cych egzemplarzach' Upwa2nienia d dknyrvania kntrli i przekazan Kmendantwi Mrskieg Oddzialu Strazy Granicznej w Gdansku' Kntrlujqcy: Kntrlwany: ZASTEPq Mrski!80 OMENDANTA rlu Srrriy Crranicznaj Graniczryh, Transprtu Drgweg i Gspdarki km"dr pr. Rman Slwidski NACZE &:tii..r?iac6vki 3 I 4,chi P0!i0ll$ {i ljllia0 Iry0JIl{s0tl(l \ (29) -. w Gdqnsku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów

bezbateryjne systemy identyfikacji dalekiego i bliskiego zasiêgu Katalog produktów bezbateryjne systemy identyfikacji dalekieg i bliskieg zasiêgu 2014 Katalg prduktów SERIA UHF Spis prduktów Kntrlery RDL640 - uniwersalny kntrler UHF str. 5 CDL010 - hst d RDL640 str. 6 CDL001 - kntrler

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo