SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ."

Transkrypt

1 MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja polega na wprowadzeniu w miejsce załącznika Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną), który podlega unieważnieniu, załącznika Nr 1A. ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ W POSTĘPOWANIU NR 5-T-PN-2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego składającego się z Routera, Sterownika (Konsolety) w reżyserni R1, Sterownika (Konsolety) w PKA, Sterowników (Konsolet) w studiach terenowych, Systemu Interkomowego. Przez dostawę systemu rozumie się zainstalowanie na określonych warunkach technicznych w miejscach wskazanych i przystosowanie systemu pozwalające Zamawiającemu na samodzielną pracę z przeznaczeniem do produkcji i emisji całodobowej, współdziałanie z instalacjami oraz urządzeniami Zamawiającego w stopniu gwarantującym ciągłość i bezpieczeństwo produkcji i emisji, wykonywanie czynności obsługi realizacyjnej i technicznej w sposób i w zakresie przewidzianym przez producenta, utrzymywanie systemu w pełnej sprawności technicznej wymaganej specyfiką zastosowania i świadczenie wsparcia serwisowanego na warunkach określonych w umowie, przekazanie dokumentacji systemu, dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika, specyfikacji konfiguracji podstawowej, haseł dostępu na zasadach wymienionych w umowie i przeprowadzeniem szkoleń pracowników Zamawiającego zarówno w zakresie obsługi jak i w zakresie użytkowania dostarczonego systemu. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) usługi leasingu, Kat. nr usługi ubezpieczenia Kat. Nr sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny urządzenia do nadawania audycji

2 Wymagania dotyczące leasingu 1. Okres leasingowania - 48 miesięcy 2. Wpłata początkowa - w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy, która to wpłata, wniesiona w dacie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego będzie w całości przeznaczona na opłatę związaną z pierwszym miesiącem użytkowania po odbiorze przedmiotu zamówienia. 3. Poza wpłatą początkową nie przewiduje się innych opłat. 4. Raty leasingowe w równych kwotach. 5. Opłata resztowa (końcowa) w wysokości 1% wartości początkowej przedmiotu zamówienia. Wykup płatny wraz z ostatnią ratą i w terminie w niej przewidzianym. 6. Okres spłaty rat leasingowych - spłata każdej raty w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 7. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu 8. Waluta leasingu - polski złoty 9. Oprocentowanie stałe. 10. Wykonawca (Leasingodawca) gwarantuje niezmienność rat leasingowych przez cały okres obowiązywania umowy. 11. Koszty ubezpieczenia (w systemie all risc) przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy leasingu ponosi Wykonawca (Leasingodawca). 12. Do wszystkich opłat stosowany będzie podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych Urządzenia wchodzące w skład systemu emisyjnego, oraz szczegółowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zestawiono poniżej, w Specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Dostawę Routera do zainstalowanego w PCA (Pokój Centralnej Aparatury), 1.2. Dostawę Sterownika (Konsolety) zainstalowanego w Reżyserce R1, 1.3. Dostawę Sterownika (Konsolety) w PKA (Pokój Kontroli Aparatury), 1.4. Dostawę Sterownika (Konsolet) w studiach terenowych, 1.5. Dostawę Cyfrowego Systemu Interkomowego,

3 2. Wymagania ogólne Stosowane nazwy: R1 reżysernia emisji głównej S1 studio mikrofonowe emisji głównej SL-1 studio lektorskie z funkcją emisji SN-1 studio lektorskie przeznaczone do serwisów informacyjnych R2 reżysernia emisji rezerwowej S2 studio mikrofonowe emisji rezerwowej SL-2 studio lektorskie z funkcją emisji R3 reżysernia produkcyjna R4 reżysernia produkcyjna R5 reżysernia produkcyjna PCA pomieszczenie centralnej aparatury PKA pomieszczenie kontrolne centralnej aparatury Newsroom zespół technologiczny produkcji programów informacyjnych Recepcja stanowisko recepcyjne w holu głównym 2.1. Wymagane ogólne dla Routera sygnałowego: a. Router sygnałowy przeznaczony będzie do komutacji sygnałów: audio, wideo, sygnalizacji i sterowania powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Router powinien być dostarczony z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania systemowego tzw. firmware. b. Konstrukcja Routera sygnałowego powinna mieć budowę modułową i składać się z routera protokołów IP (urządzenie typu switch Ethernet) oraz interfejsów sygnałowych. Interfejsy sygnałowe powinny być połączone z Routerem IP w warstwie fizycznej okablowaniem miedzianym typu skrętka komputerowa klasy minimum CAT 5 ze złączami typu RJ45. Protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP a interfejsami sygnałowymi audio powinien spełniać warunki poziomu 3 modelu OSI oraz implementować standard RTP lub UDP. Zastosowany protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP i interfejsem sygnałowym nie może być unikalnym standardem jednego producenta ale być wspieranym (np. produkowane urządzenia) przez minimum 5 różnych producentów urządzeń profesjonalnych audio lub wideo. Nie dopuszcza się umieszczenia konwerterów protokołów pomiędzy Routerem IP a interfejsem sygnałowym. W przypadku sygnałów audio protokół transmisyjny powinien umożliwiać przesyłanie strumieniowe dwukierunkowe, minimum 20 sygnałów audio stereofonicznych w jednym kierunku.

4 c. Konstrukcja mechaniczna Routera powinna być przystosowana do montażu w standardzie szafy aparaturowej rack 19 42U o wymiarach zewnętrznych (głębokość x szerokość) 600mm x 800 mm. d. Zasilanie Routera IP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC e. Router IP musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. W przypadku awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Zasilacz główny i redundantny musi być przystosowany konstrukcyjnie przez producenta do montażu w standardzie 19. f. Dopuszcza się dostawę Routera sygnałowego z rozdzieleniem części sygnałowej audio, części sygnałowej wideo i części sygnałowej sygnalizacji i sterowania w postaci osobnych urządzeń interfejsów różnych producentów. W takim przypadku każde z urządzeń powinno posiadać własny zasilacz główny. g. Router sygnałowy powinien mieć możliwość wymiany interfejsów sygnałowych bez konieczności wyłączania systemu (tryb hot plug ) h. Router sygnałowy dla sygnałów audio powinien posiadać konstrukcję pozwalającą na przetwarzanie cyfrowe sygnałów audio w oparciu o technologię DSP (Digital Signal Processing) dla sygnałów wejściowych i wyjściowych i. Router sygnałowy powinien być przystosowany do komutacji, sterowania, monitorowania, konfiguracji interfejsów sygnałów audio, wideo, sygnalizacji i sterowania za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z Routerem. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z systemem przystosowanym do montażu w standardzie rack 19. Komputer powinien posiadać zasilacz redundantny. Miejsce zamontowania komputera zostanie określone w trybie roboczym w trakcie instalacji całego systemu. j. Jeżeli Router składa się z niezależnych interfejsów sygnałów wideo, audio, sygnalizacji i sterowania różnych producentów to wymaga się aby interfejsy posiadały możliwość sterowania przy pomocy jednej aplikacji. k. Wymaga się aby dostarczony Router dla sygnałów audio był wyposażony w niezbędne moduły pozwalające na wykonanie minimum 384 niezależnych punktów krosowania monofonicznych sygnałów audio wejścia i wyjścia. Szczegółowe zestawienie wymagań dla interfejsów wejścia i wyjścia sygnałów audio określono niżej. l. Router sygnałowy powinien posiadać możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji poprzez TCP/IP w sieci VPN Wymagania ogólne dla sterowników konsolet: a. Konsoleta foniczna powinna być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Konsoleta powinna być dostarczona z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania systemowego tzw. firmware.

5 b. Konsoleta ma być w pełni cyfrowa, powinna posiadać budowę modułową z wydzielonym pulpitem sterowania i procesorem sygnałowym DSP oraz częścią interfejsów wejść/wyjść. Zamawiający dopuszcza umieszczenie modułów sterownika w jednej ramie, jednak część DSP i interfejsy wejścia/wyjścia powinny stanowić odrębną konstrukcję mechaniczną. Konstrukcja modułowa dla sterowników systemowych i interfejsów sygnałowych oznacza możliwość konfiguracji ilości i rodzaju modułów w ramach przyjętej konstrukcji mechanicznej oraz sposobu ich połączenia zarówno elektrycznego jak i logicznego. c. Zasilanie konsolety oraz części DSP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, - dotyczy konsolet (sterowników) w R1 i PKA. d. Sterownik, jak i część DSP konsolety, musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. Wydajność zasilaczy ma być tak dobrana, aby zapewnić bezawaryjną pracę dla maksymalnej obsady Routera w interfejsy sygnałowe i sterowniki zgodnie ze specyfikacją konstrukcyjną producenta. W przypadku awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Jeżeli zasilacz główny posiada budowę modułową z bloków składowych o mniejszej mocy (wydajności), to dopuszcza się aby zasilacz redundantny posiadał moc (wydajność) taką jak moduł zasilacza głównego (tryb pracy n+1). e. Moduły lub elementy sterujące oraz procesor sygnałowy przeznaczony do montażu w pomieszczeniu studia mikrofonowego powinny posiadać sposób wentylacji i cyrkulacji wydzielanego ciepła bez elementów wirujących np. wentylator. f. Możliwość sterownia i monitorowania z wykorzystaniem aplikacji zewnętrznej wykorzystującej protokół uniwersalny SNMP g. Programowalne sygnały sygnalizacji i sterowania w standardzie GPIO do współpracy z innymi urządzeniami h. Jeżeli sterowniki pulpitu konsolety oraz procesor DSP posiadają budowę modułową, to wymaga się możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania systemu (karty typu hot pluggable ), i. Sterowniki (Konsolety) winny współpracować z innymi urządzeniami analogowymi i cyfrowymi. W szczególności muszą posiadać interfejsy wejścia/wyjścia AES/EBU z konwersją częstotliwości (SRC). Przetworniki A/D i D/A winny być integralną częścią kart wejścia/wyjścia. j. Wymaga się aby transmisja sygnałów audio pomiędzy Routerem sygnałowym a Sterownikami (konsoletami) odbywała się w formacie cyfrowym MADI (Multichannel Audio Digital Interface) lub poprzez inny wielokanałowy dwukierunkowy (co najmniej 16 kanałowy) protokół przesyłu sygnałów audio. k. Wymaga się aby w każdym torze audio Sterowników (konsolet) można było zastosować następujące funkcje DSP: regulacja poziomu, sumowanie sygnału, monofonizacja, regulacja panoramy, funkcja (N-1), limiter, kompresor, bramka szumów, deeser, minimum 3 pasmowy korektor parametryczny, odwracanie fazy.

6 l. Wymagana jest możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania, konfiguracji Sterowników (Konsolet) poprzez TCP/IP, diagnostyka systemu, obsługa poprzez VPN. m. Wymagana jest możliwość rozbudowy w zakresie wejść i wyjść, bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń (typu ramy DSP, zasilacze, itp.), a jedynie poprzez dołożenie kart I/O n. Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji. Wymaga się co najmniej możliwości samodzielnego konfigurowania funkcji przycisków oraz enkoderów sterowników (konsolet), o. Wymaga się dostępu do sygnałów wejść i wyjść Routera z poziomu Sterowników (Konsolet) dotyczy R1 i PKA, p. Wymaga się możliwości zapisywania i przywoływania gotowych konfiguracji użytkownika (typu preset lub snapshot tzn. pełnej konfiguracji konsolety) z poziomu Sterowników (Konsolet). Wymaga się również możliwości zapisywania i odczytywania konfiguracji użytkownika dla poszczególnych użytkowników, zarówno w pamięci wewnętrznej konsolety jak i na zewnętrznych nośnikach danych w postaci plikowej Wymagania ogólne dla Cyfrowego Systemu Interkomowego: a. Oferowany system ma być fabrycznie nowy, b. System musi być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach: 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, c. System integralny o budowie modułowej pozwalającej na konfigurację sygnałów oraz funkcji użytkowych w ramach rozwiązania pochodzącego od jednego producenta. d. System powinien współdziałać z Routerem sygnałowym na poziomie komutacji wybranych sygnałów audio oraz skojarzonego z nimi protokołu sterującego. W przypadku wyłączenia Routera centralnego system interkomowy powinien zachować swoje funkcje z wyłączeniem sygnałów pochodzących z Routera. e. System powinien oferować technologię komunikacji w ramach obiektu i pomieszczeń rozgłośni oraz dla odległych studiów terenowych, punktów transmisyjnych, stanowisk korespondentów. W takich przypadkach łącze komunikacyjne pomiędzy wyniesionym pulpitem interkomowym a centralną matrycą systemu Interkomowego powinno wykorzystywać technologię IP sieci szerokopasmowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń typu kodek IP innych producentów do zestawienia łącza szerokopasmowego. f. System interkomowy dla wybranych łącz np. studio terenowe powinien zapewnić łącza duplex antenowe stereofoniczne oraz poza antenowe monofoniczne. g. Połączenia wewnętrzne pomiędzy pulpitami interkomowymi a matrycą powinny odbywać się w formacie cyfrowym zarówno dla sygnałów audio, sygnalizacji i sterowania z wykorzystaniem pojedynczego kabla typu minimum skrętka CAT 5 UTP lub STP.

7 3. Wymagania szczegółowe 3.1 Wymagania szczegółowe dla Routera: Wymagania aby Router sygnałowy posiadał/wyposażony był w: 1. Obudowę która musi być przystosowana do montażu w szafie typu Rack Co najmniej 64 wejścia analogowe mono 3. Co najmniej 64 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC 4. Co najmniej 64 wyjścia analogowych mono 5. Co najmniej 64 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC 6. Co najmniej 24 GPI 7. Co najmniej 24 GPO 8. Co najmniej dwa interfejsy MADI w standardzie światłowodowym wielomodowym lub koaksjalnym lub w wielokanałowe 9. Technologię pozwalającą na zestawienie komutacji minimum 384 punktów krosowych jednocześnie 10. Panele sterujące pozwalające na prostą komutację wybranych wejść i wyjść. Panele powinny być wyposażone w przyciski wyboru źródeł i odbiorów lub regulatory obrotowe. Jeden panel powinien być zainstalowany w PCA a drugi w PKA w taki sposób aby umożliwić odsłuch źródła dźwięku i pomiar poziomu PPM oraz niezależny pomiar poziomu głośności dowolnego źródła zgodnie z rekomendacją R Panele sterujące pozwalające na komutację grup wejść i wyjść. Panele powinny umożliwiać zestawienie komutacji wybranych grup wejść i wyjść za pomocą jednej operacji (preset, salvo) wywoływanej za pomocą specjalizowanego sterownika w wersji sprzętowej lub oprogramowania z użyciem dedykowanego panelu dotykowego. 12. Procesor DSP pozwalający na co najmniej: regulację poziomu sygnału, monofonizację, miksowanie minimum 6 kanałów mono do 2 kanałów, kompresor, limiter, filtry, EQu 13. Wszystkie sygnały Routera powinny być wyprowadzone na zewnętrzny panel 19 w następujący sposób: - sygnały liniowe na złącza typu RJ45 - sygnały cyfrowe AES/EBU na złącza typu RJ45 - sygnały SDI na złącza typu BNC - sygnały MADI na złącza światłowodowe typu LC lub koaksjalne BNC - sygnały wielokanałowe audio ze sterowaniem na złącza typu RJ45 Wykonawca winien zainstalować ten panel w sąsiedztwie odpowiednich paneli sygnałowych Zamawiającego w miejscu uprzednio przygotowanym w szafie rack wyznaczonej do instalacji Routera. Szczegółowe rozmieszczenie interfejsów sygnałowych Routera sygnałowego będzie uzgodnione z Zamawiającym w trybie roboczym w okresie instalacji.

8 3.2. Wymagane parametry audio dla Sterowników (Konsolet): a. Pasmo przenoszenia torów audio: minimum od 20 Hz do 20 khz. b. Nierówność charakterystyki częstotliwościowej w torach liniowych ±0,2 db, w torach mikrofonowych 0,5 db. c. Przesłuch między kanałami -90 db. d. Poziom szumów -100dB. e. Poziom zniekształceń nieliniowych w torach liniowych dla 1 khz THD+N -90dB. f. Poziom zniekształceń nieliniowych w torach mikrofonowych dla 1kHz THD+N - 85dB. g. Nominalny poziom sygnałów wejściowych i wyjściowych : +6dBu. h. Maksymalny poziom liniowych sygnałów wejściowych i wyjściowych +18 dbu. i. Zasilanie mikrofonu Phantom +48V oddzielnie dla każdego toru mikrofonowego. j. Załączany filtr górnoprzepustowy dla torów mikrofonowych. k. Wymaga się aby sterowniki posiadały funkcję pomiaru poziomu sygnałów PPM Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsolety) w Reżyserce R1. a. Wymaga się aby Elementy Sterownika (Konsolety) zostały umieszczone w meblu technologicznym (konstrukcji nośnej) dostarczonym przez Zamawiającego, tak aby całość spełniała wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy realizatora (wygląd oraz funkcjonalność). Wymaga się aby oferta zawierała szczegółowe rysunki poszczególnych modułów z naniesionymi wymiarami niezbędnymi do zamocowania modułów w meblu technologicznym oraz informację o długości kabli systemowych niezbędnych do połączenia modułów i dostarczanych przez Wykonawcę. b. Ramy zawierające elementy Sterownika (konsolety) w reżyserce, w tym: karty wejścia/wyjścia, karty procesorów DSP, układy kontrolne, układy sterowania GPIO, powinny zainstalowane być w stojaku rack 19 będącego częścią stołu technologicznego, jeżeli konsoleta ma konstrukcję modułową. Wszystkie linie sygnałowe niezbędne do prawidłowej pracy konsolety będą doprowadzone i zakończone na panelu 19 umieszczonym w tym racku. c. Konfiguracja Sterownika (Konsolety) powinna spełniać wymagania profesjonalnej pracy na antenie ze źródłami sygnałowymi zewnętrznymi (np. mikrofony, urządzenia odtwarzające, kodeki, hybrydy telefoniczne, komputery, Router sygnałowy), monitorowaniem sygnałów na miernikach poziomu sygnału i poziomu głośności, monitorach odsłuchowych głównych i pomocniczych, słuchawkach, sygnalizacją antenową i poza antenową, tworzenia sygnałów programowych, komunikacji antenowej i poza antenowej, sterowania urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z konsoletą, w tym: Wymaga się wykorzystania mikrofonów prowadzących w studiu jako mikrofony do komunikacji - zlecenie, talk back,

9 Indywidualne kierowanie sygnału talk back do minimum 8 odbiorców za pośrednictwem mikrofonu w studiu (do reżyserni, na pojedyncze tory (N-1), a także na wszystkie tory (N-1) jednocześnie). d. Co najmniej 16 tłumików wysokiej klasy, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo, podzielonych w modułach. Rozmieszczenie modułów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. e. Wymaga się aby Sterownik (Konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej: a. Tłumik zmotoryzowany o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), b. Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), c. Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), d. Klawisze: odsłuchu PFL i Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), e. Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, f. Wyświetlacz OLED min. 8 znakowy prezentujący nazwę kanału przypisanego do toru oraz parametry wzmocnienia, panoramy, poziomu wysyłek na szyny AUX lub N-1 g. Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego, f. Funkcje DSP dostępne w torze: włączenie zasilania +48V (dot. kanałów mikrofonowych), odwrócenie fazy, zamiana kanałów (LL, RR, RL) (dot. kanałów stereofonicznych), wzmocnienie, regulacja panoramy/balansu, układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander, deeser), 4-pasmowa korekcja, filtry LP/HP, wysyłki na szyny miksujące. g. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 3 szyn dodatkowych, 8 szyn N-1, 2 szyn PFL h. Panel studyjny zintegrowany z konsoletą funkcjonalnie, o budowie typu desktop wyposażony w głośnik, potencjometry sterujące głośnością słuchawek dziennikarza prowadzącego oraz monitorami w studio, co najmniej 8 przycisków wyboru źródeł do odsłuchu, możliwość konfiguracji zleceń do linii zwrotnych i. Sterowany dotykowo, kolorowy ekran TFT, umieszczony nad modułem konsolety z możliwością regulacji kąta nachylenia, wyświetlający co najmniej następujące informacje: poziom szyn głównych, parametry wejściowe kanałów: (wzmocnienie, zasilanie Phantom+48V, odwrócenie fazy, wskaźnik załączenia filtra górnoprzepustowego dla torów mikrofonowych), parametry wyjścia (przypisanie kanału do głównych szyn wyjściowych, panorama), ustawienia procesorów dynamiki i korekcji, ustawienie poziomu wysyłek z oznaczeniem PRE/POST, nazwę źródła przypisanego do tłumika, wyświetlanie poziomu sygnału.

10 j. Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków do sterowania funkcjami logicznymi. k. Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków wyboru źródła odsłuchu l. Możliwość tworzenia osobnej listy źródeł kierowanej do odsłuchu za pomocą pokrętła m. Co najmniej 8 konfigurowalnych przycisków zleceń TALK n. Konsoleta powinna mieć możliwość pracy w konfiguracji 5.1 o. Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji. p. Co najmniej 12 wejść mikrofonowych, q. Co najmniej 8 wejść liniowych analogowych mono, r. Co najmniej 8 wejść cyfrowych stereo AES/EBU (wszystkie z SRC), s. Co najmniej 16 stereofonicznych wyjść analogowych t. Co najmniej 8 wyjść cyfrowych stereo AES/EBU u. Co najmniej 7 wyjść słuchawkowych, v. Co najmniej 16 wejść/wyjść GPIO w. Interfejs SDI z funkcją embeder i deembeder x. Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego y. Pomiar głośności zgodny z rekomendacją EBU R128 przy pomocy urządzeń zewnętrznych lub wbudowanych. z. Wymienione wyjścia będą skonfigurowane m.in. jako:: w reżyserce R1 - stereofoniczne głośniki, min 2 słuchawkowe, w studio S1- stereofoniczne na głośniki, słuchawkowe (osobno dla każdego z dwóch prowadzących), w studio S1-słuchawkowe dla gości w studio SL-1- stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe w studio SN-1 - stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe co najmniej 2 sumy wyjściowe stereo główne co najmniej 3 sumy dodatkowe Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128, sygnalizacji itp., 3.4. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w Reżyserce PKA: a. Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo b. Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej:

11 Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy, Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128 c. Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym torze, d. Co najmniej 2 wejścia mikrofonowe e. Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej studia, telefony, kodeki. f. Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1 g. Możliwość zleceń do studia, szyn AUX h. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL i. Co najmniej 2 wejścia liniowe stereo j. Co najmniej 4 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU (wszystkie z SRC) k. Co najmniej 8 analogowych wyjść stereofonicznych l. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU m. Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe n. Interfejs GPIO x 8 o. Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego 3.5. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w studiach terenowych: a. Dostawa 2 kompletnych Sterowników (Konsolet) połączonych z siedzibą Radia Kraków SA przy pomocy łączy szerokopasmowych IP za pomocą interfejsów systemowych Sterownika lub kodeków IP innych producentów

12 b. Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo c. Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej: Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy, Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego c. Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym torze, d. Co najmniej 4 wejścia mikrofonowe e. Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej studia, telefony, kodeki. f. Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1 g. Możliwość zleceń do studia, szyn AUX h. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL i. Co najmniej 4 wejścia liniowe stereo j. Co najmniej 4 cyfrowe wejścia stereo AES/EBU (wszystkie z SRC) k. Co najmniej 4 wyjścia analogowe stereo l. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU m. Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe n. Interfejs GPIO x Wymagania szczegółowe dla Systemu Interkomowego a. Wymaga się zamontowania matrycy minimum 32/32, b. Matryca musi stanowić kompletny system interkomowy, co oznacza że:

13 z poziomu pulpitu dołączonego do dowolnego portu matrycy oraz z poziomu oprogramowania sterującego możliwe jest zestawienie połączenia z innym dowolnym portem matrycy bez strat jakości sygnału, nie powinno być również ograniczenia co do ilości aktywnych połączeń w dowolnej chwili, System musi być w pełni konfigurowalny, co oznacza możliwość rozbudowy w późniejszym czasie o dodatkowe pulpity interkomowe oraz o dodatkowe interfejsy we/wy w ramach pojemności matrycy, c. Wymaga się aby system posiadał interfejsy GPIO, minimum 16 wejść/16 wyjść, d. Wymaga się aby pulpity z portami matrycy połączone były za pomocą okablowania minimum CAT5 z gniazdami typu RJ-45 lub DB9 przy wyjściach z matrycy i wejściach pulpitów, e. Wymaga się aby matryca systemu posiadała redundantny zasilacz, f. Wymaga się aby konfiguracja systemu przechowywana była w każdej z jednostek matrycy, g. Wymaga się aby zarządzanie i konfiguracja całego systemu odbywała się poprzez sieć TCP/IP, h. Wymaga się dostarczenie oprogramowania do konfiguracji matrycy, oraz możliwości konfigurowania systemu z poziomu komputera PC lub MAC. i. Pulpit Systemu Interkomowego; Wszystkie pulpity muszą być tego samego producenta oraz tej samej serii. Wymaga się minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne przystosowane do montażu rack 19 (dotyczy R1, R2, R3, R4, R5, PKA, PCA) oraz minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne w obudowie typu desktop (do pomieszczeń SL- 1, SN-1, S2, SL-2, Newsroom, Recepcja). Do każdego klawisza wymaga się znakowego wyświetlacza, Każdy pulpit musi mieć możliwość wyboru wszystkich źródeł matrycy, Każdy pulpit musi posiadać gniazdo do podłączenia zestawu słuchawek z mikrofonem, mikrofon do pulpitów interkomowych na "gęsiej szyjce", W każdym pulpicie dla każdego klawisza wymagana jest możliwość blokowania włączenia na stałe odsłuchu/rozmowy, Wymaga się aby każdy pulpit posiadał klawisze z funkcją umożliwiającą niezależnie odsłuch wybranego portu oraz rozmowę do tego portu,

14 4. Inne wymagania 4.1. Wymaga się aby Wykonawca przedstawił w tabeli szczegółowy wykaz wszystkich urządzeń (z podaniem producenta, modelu urządzenia, nr serii, oraz miejsca zainstalowania) Wymaga się przedstawienia w ofercie szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu oraz zwięzłego opisu jego funkcjonalności Wymaga się uruchomienia dostarczonych i podłączonych urządzeń do instalacji Zamawiającego, przyłączenia urządzeń Zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów torów audio potwierdzających poprawność działania systemu Wymaga się dostarczenia projektu powykonawczego Wymaga się dostarczenia instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi dla każdego z oferowanych urządzeń i programów w języku polskim i angielskim w wersji drukowanej i elektronicznej. 4.6 Wymaga się dostarczenia oprogramowania użytkowego, systemowego pozwalającego na konfigurację i administrację, przekazanie haseł dostępowych oraz parametrów pozwalających na zdalny dostęp do dostarczonych systemów Wymaga się dostawy zestawu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do bieżącej obsługi Routera i Sterowników (Konsolet) Wymaga się dostawy i instalacji oprogramowania zapewniającego wizualizację stanu Routera i Sterowników (Konsolet) na monitorze komputera oraz dającego możliwość samodzielnego kreowania ekranów/pulpitów przez Zamawiającego Wymaga się wykonania konfiguracji całego systemu zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz potrzebami techniczno-programowymi Radia Kraków SA. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania konfiguracji niezbędnej do podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji Systemu a następnie w okresie do 8 tygodni po podpisaniu tego Protokołu wykonać konfigurację uzupełniającą zgodnie z wytycznmi Zamawiającego, jeżeli taka konieczność będzie zgłoszona. 5. Szkolenia 5.1. Wymaga się aby osoby, które będą przeprowadzały szkolenie posiadały wymaganą wiedzę oraz posiadały uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie konfiguracji i programowania dostarczanego systemu dla osób obsługujących cały system (minimum 20 godzin dla 10 osób) Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego (minimum 20 godzin dla 20 osób).

15 6. Informacje dodatkowe 6.1. Sprzęt dostarczony w ramach Umowy powinien być fabrycznie nowy i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na dostarczany sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności certyfikat CE Zamawiający nie dopuszcza zastąpienie urządzeń i materiałów ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami niezgodnymi z SIWZ Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierać nieaktualne lub nieprawdziwe informacje dotyczące produktów, oferta ta zostanie automatycznie odrzucona przez Zamawiającego.

52/MX. www.dhd-audio.com. Technologie cyfrowe dla radia i telewizji

52/MX. www.dhd-audio.com. Technologie cyfrowe dla radia i telewizji Seria 52 Konsoleta modułowa 52/MX www.dhd-audio.com Technologie cyfrowe dla radia i telewizji Odkrywanie funkcjonalności Redefiniowana modularność Dzięki 52/MX miksowanie wkracza na nowy poziom elastyczności.

Bardziej szczegółowo

Install AV Catalog. Effective Q1 2015. Attero Tech, LLC. Phone 260-496-9668 Fax 260-496-9879 www.atterotech.com

Install AV Catalog. Effective Q1 2015. Attero Tech, LLC. Phone 260-496-9668 Fax 260-496-9879 www.atterotech.com 1315 Directors Row, Suite 107, Ft Wayne, IN 46808 Dystrybucja w Polsce: Ul. 28 lipca 1943, 17A, 30-233 Kraków, Polska Web: //www.music.info.pl PAGE 1 Dante Product Group und32 32 kanałowy interfejs DANTE/analog

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE WYMAGANIA MINIMNALNE 1. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Z uwagi na różnorodny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA......

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

VENICE posiada 6 wyjść typu "aux", którym projektanci przypisali konkretne przeznaczenie. Posiadają one następujące oznaczenia:

VENICE posiada 6 wyjść typu aux, którym projektanci przypisali konkretne przeznaczenie. Posiadają one następujące oznaczenia: MIDAS VENICE 320 Zapowiadane pojawienie się nowego produktu MIDAS'a stało się faktem. Celebrując 30 rok - bardzo aktywnej i pełnej sukcesów obecności na światowym rynku producentów sprzętu audio, firma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT szczegółowe informacje: dystrybucja w Polsce: wisi@diomar.com.pl DIOMAR Sp. z o.o. ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 02-197 Warszawa fax. +48 /22/ 868

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części

Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części Załącznik nr 1b do SIWZ Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowa: 1. Konsoleta mikserska

Specyfikacja asortymentowa: 1. Konsoleta mikserska Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna i wymagania techniczno-eksploatacyjne wyposaŝenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si

Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si Karta rozszerzająca Soundcraft Multi Digital do cyfrowych konsolet mikserskich Soundcraft serii Si jest interfejsem wykorzystującym

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Dokumentacja techniczna systemu Praesideo Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Praesideo - dokumentacja techniczna 1 Praesideo DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Moduły systemowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Tabela 1. Komputer stacjonarny, szt. 3 Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka Dokumentacja techniczno ruchowa Mokronos Dolny, październik 2009 Sygnalizator akustyczny SA-3-K Strona 1 z 11 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń.

Beneficjentów Ostatecznych w ramach zakończonego projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zbąszyń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz udostępnienie go przez okres 24 m-cy 30 gospodarstwom domowym w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo