SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ."

Transkrypt

1 MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja polega na wprowadzeniu w miejsce załącznika Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną), który podlega unieważnieniu, załącznika Nr 1A. ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ W POSTĘPOWANIU NR 5-T-PN-2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego składającego się z Routera, Sterownika (Konsolety) w reżyserni R1, Sterownika (Konsolety) w PKA, Sterowników (Konsolet) w studiach terenowych, Systemu Interkomowego. Przez dostawę systemu rozumie się zainstalowanie na określonych warunkach technicznych w miejscach wskazanych i przystosowanie systemu pozwalające Zamawiającemu na samodzielną pracę z przeznaczeniem do produkcji i emisji całodobowej, współdziałanie z instalacjami oraz urządzeniami Zamawiającego w stopniu gwarantującym ciągłość i bezpieczeństwo produkcji i emisji, wykonywanie czynności obsługi realizacyjnej i technicznej w sposób i w zakresie przewidzianym przez producenta, utrzymywanie systemu w pełnej sprawności technicznej wymaganej specyfiką zastosowania i świadczenie wsparcia serwisowanego na warunkach określonych w umowie, przekazanie dokumentacji systemu, dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika, specyfikacji konfiguracji podstawowej, haseł dostępu na zasadach wymienionych w umowie i przeprowadzeniem szkoleń pracowników Zamawiającego zarówno w zakresie obsługi jak i w zakresie użytkowania dostarczonego systemu. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) usługi leasingu, Kat. nr usługi ubezpieczenia Kat. Nr sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny urządzenia do nadawania audycji

2 Wymagania dotyczące leasingu 1. Okres leasingowania - 48 miesięcy 2. Wpłata początkowa - w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy, która to wpłata, wniesiona w dacie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego będzie w całości przeznaczona na opłatę związaną z pierwszym miesiącem użytkowania po odbiorze przedmiotu zamówienia. 3. Poza wpłatą początkową nie przewiduje się innych opłat. 4. Raty leasingowe w równych kwotach. 5. Opłata resztowa (końcowa) w wysokości 1% wartości początkowej przedmiotu zamówienia. Wykup płatny wraz z ostatnią ratą i w terminie w niej przewidzianym. 6. Okres spłaty rat leasingowych - spłata każdej raty w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 7. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu 8. Waluta leasingu - polski złoty 9. Oprocentowanie stałe. 10. Wykonawca (Leasingodawca) gwarantuje niezmienność rat leasingowych przez cały okres obowiązywania umowy. 11. Koszty ubezpieczenia (w systemie all risc) przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy leasingu ponosi Wykonawca (Leasingodawca). 12. Do wszystkich opłat stosowany będzie podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych Urządzenia wchodzące w skład systemu emisyjnego, oraz szczegółowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zestawiono poniżej, w Specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Dostawę Routera do zainstalowanego w PCA (Pokój Centralnej Aparatury), 1.2. Dostawę Sterownika (Konsolety) zainstalowanego w Reżyserce R1, 1.3. Dostawę Sterownika (Konsolety) w PKA (Pokój Kontroli Aparatury), 1.4. Dostawę Sterownika (Konsolet) w studiach terenowych, 1.5. Dostawę Cyfrowego Systemu Interkomowego,

3 2. Wymagania ogólne Stosowane nazwy: R1 reżysernia emisji głównej S1 studio mikrofonowe emisji głównej SL-1 studio lektorskie z funkcją emisji SN-1 studio lektorskie przeznaczone do serwisów informacyjnych R2 reżysernia emisji rezerwowej S2 studio mikrofonowe emisji rezerwowej SL-2 studio lektorskie z funkcją emisji R3 reżysernia produkcyjna R4 reżysernia produkcyjna R5 reżysernia produkcyjna PCA pomieszczenie centralnej aparatury PKA pomieszczenie kontrolne centralnej aparatury Newsroom zespół technologiczny produkcji programów informacyjnych Recepcja stanowisko recepcyjne w holu głównym 2.1. Wymagane ogólne dla Routera sygnałowego: a. Router sygnałowy przeznaczony będzie do komutacji sygnałów: audio, wideo, sygnalizacji i sterowania powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Router powinien być dostarczony z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania systemowego tzw. firmware. b. Konstrukcja Routera sygnałowego powinna mieć budowę modułową i składać się z routera protokołów IP (urządzenie typu switch Ethernet) oraz interfejsów sygnałowych. Interfejsy sygnałowe powinny być połączone z Routerem IP w warstwie fizycznej okablowaniem miedzianym typu skrętka komputerowa klasy minimum CAT 5 ze złączami typu RJ45. Protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP a interfejsami sygnałowymi audio powinien spełniać warunki poziomu 3 modelu OSI oraz implementować standard RTP lub UDP. Zastosowany protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP i interfejsem sygnałowym nie może być unikalnym standardem jednego producenta ale być wspieranym (np. produkowane urządzenia) przez minimum 5 różnych producentów urządzeń profesjonalnych audio lub wideo. Nie dopuszcza się umieszczenia konwerterów protokołów pomiędzy Routerem IP a interfejsem sygnałowym. W przypadku sygnałów audio protokół transmisyjny powinien umożliwiać przesyłanie strumieniowe dwukierunkowe, minimum 20 sygnałów audio stereofonicznych w jednym kierunku.

4 c. Konstrukcja mechaniczna Routera powinna być przystosowana do montażu w standardzie szafy aparaturowej rack 19 42U o wymiarach zewnętrznych (głębokość x szerokość) 600mm x 800 mm. d. Zasilanie Routera IP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC e. Router IP musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. W przypadku awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Zasilacz główny i redundantny musi być przystosowany konstrukcyjnie przez producenta do montażu w standardzie 19. f. Dopuszcza się dostawę Routera sygnałowego z rozdzieleniem części sygnałowej audio, części sygnałowej wideo i części sygnałowej sygnalizacji i sterowania w postaci osobnych urządzeń interfejsów różnych producentów. W takim przypadku każde z urządzeń powinno posiadać własny zasilacz główny. g. Router sygnałowy powinien mieć możliwość wymiany interfejsów sygnałowych bez konieczności wyłączania systemu (tryb hot plug ) h. Router sygnałowy dla sygnałów audio powinien posiadać konstrukcję pozwalającą na przetwarzanie cyfrowe sygnałów audio w oparciu o technologię DSP (Digital Signal Processing) dla sygnałów wejściowych i wyjściowych i. Router sygnałowy powinien być przystosowany do komutacji, sterowania, monitorowania, konfiguracji interfejsów sygnałów audio, wideo, sygnalizacji i sterowania za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z Routerem. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z systemem przystosowanym do montażu w standardzie rack 19. Komputer powinien posiadać zasilacz redundantny. Miejsce zamontowania komputera zostanie określone w trybie roboczym w trakcie instalacji całego systemu. j. Jeżeli Router składa się z niezależnych interfejsów sygnałów wideo, audio, sygnalizacji i sterowania różnych producentów to wymaga się aby interfejsy posiadały możliwość sterowania przy pomocy jednej aplikacji. k. Wymaga się aby dostarczony Router dla sygnałów audio był wyposażony w niezbędne moduły pozwalające na wykonanie minimum 384 niezależnych punktów krosowania monofonicznych sygnałów audio wejścia i wyjścia. Szczegółowe zestawienie wymagań dla interfejsów wejścia i wyjścia sygnałów audio określono niżej. l. Router sygnałowy powinien posiadać możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji poprzez TCP/IP w sieci VPN Wymagania ogólne dla sterowników konsolet: a. Konsoleta foniczna powinna być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Konsoleta powinna być dostarczona z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania systemowego tzw. firmware.

5 b. Konsoleta ma być w pełni cyfrowa, powinna posiadać budowę modułową z wydzielonym pulpitem sterowania i procesorem sygnałowym DSP oraz częścią interfejsów wejść/wyjść. Zamawiający dopuszcza umieszczenie modułów sterownika w jednej ramie, jednak część DSP i interfejsy wejścia/wyjścia powinny stanowić odrębną konstrukcję mechaniczną. Konstrukcja modułowa dla sterowników systemowych i interfejsów sygnałowych oznacza możliwość konfiguracji ilości i rodzaju modułów w ramach przyjętej konstrukcji mechanicznej oraz sposobu ich połączenia zarówno elektrycznego jak i logicznego. c. Zasilanie konsolety oraz części DSP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, - dotyczy konsolet (sterowników) w R1 i PKA. d. Sterownik, jak i część DSP konsolety, musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. Wydajność zasilaczy ma być tak dobrana, aby zapewnić bezawaryjną pracę dla maksymalnej obsady Routera w interfejsy sygnałowe i sterowniki zgodnie ze specyfikacją konstrukcyjną producenta. W przypadku awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Jeżeli zasilacz główny posiada budowę modułową z bloków składowych o mniejszej mocy (wydajności), to dopuszcza się aby zasilacz redundantny posiadał moc (wydajność) taką jak moduł zasilacza głównego (tryb pracy n+1). e. Moduły lub elementy sterujące oraz procesor sygnałowy przeznaczony do montażu w pomieszczeniu studia mikrofonowego powinny posiadać sposób wentylacji i cyrkulacji wydzielanego ciepła bez elementów wirujących np. wentylator. f. Możliwość sterownia i monitorowania z wykorzystaniem aplikacji zewnętrznej wykorzystującej protokół uniwersalny SNMP g. Programowalne sygnały sygnalizacji i sterowania w standardzie GPIO do współpracy z innymi urządzeniami h. Jeżeli sterowniki pulpitu konsolety oraz procesor DSP posiadają budowę modułową, to wymaga się możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania systemu (karty typu hot pluggable ), i. Sterowniki (Konsolety) winny współpracować z innymi urządzeniami analogowymi i cyfrowymi. W szczególności muszą posiadać interfejsy wejścia/wyjścia AES/EBU z konwersją częstotliwości (SRC). Przetworniki A/D i D/A winny być integralną częścią kart wejścia/wyjścia. j. Wymaga się aby transmisja sygnałów audio pomiędzy Routerem sygnałowym a Sterownikami (konsoletami) odbywała się w formacie cyfrowym MADI (Multichannel Audio Digital Interface) lub poprzez inny wielokanałowy dwukierunkowy (co najmniej 16 kanałowy) protokół przesyłu sygnałów audio. k. Wymaga się aby w każdym torze audio Sterowników (konsolet) można było zastosować następujące funkcje DSP: regulacja poziomu, sumowanie sygnału, monofonizacja, regulacja panoramy, funkcja (N-1), limiter, kompresor, bramka szumów, deeser, minimum 3 pasmowy korektor parametryczny, odwracanie fazy.

6 l. Wymagana jest możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania, konfiguracji Sterowników (Konsolet) poprzez TCP/IP, diagnostyka systemu, obsługa poprzez VPN. m. Wymagana jest możliwość rozbudowy w zakresie wejść i wyjść, bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń (typu ramy DSP, zasilacze, itp.), a jedynie poprzez dołożenie kart I/O n. Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji. Wymaga się co najmniej możliwości samodzielnego konfigurowania funkcji przycisków oraz enkoderów sterowników (konsolet), o. Wymaga się dostępu do sygnałów wejść i wyjść Routera z poziomu Sterowników (Konsolet) dotyczy R1 i PKA, p. Wymaga się możliwości zapisywania i przywoływania gotowych konfiguracji użytkownika (typu preset lub snapshot tzn. pełnej konfiguracji konsolety) z poziomu Sterowników (Konsolet). Wymaga się również możliwości zapisywania i odczytywania konfiguracji użytkownika dla poszczególnych użytkowników, zarówno w pamięci wewnętrznej konsolety jak i na zewnętrznych nośnikach danych w postaci plikowej Wymagania ogólne dla Cyfrowego Systemu Interkomowego: a. Oferowany system ma być fabrycznie nowy, b. System musi być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach: 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, c. System integralny o budowie modułowej pozwalającej na konfigurację sygnałów oraz funkcji użytkowych w ramach rozwiązania pochodzącego od jednego producenta. d. System powinien współdziałać z Routerem sygnałowym na poziomie komutacji wybranych sygnałów audio oraz skojarzonego z nimi protokołu sterującego. W przypadku wyłączenia Routera centralnego system interkomowy powinien zachować swoje funkcje z wyłączeniem sygnałów pochodzących z Routera. e. System powinien oferować technologię komunikacji w ramach obiektu i pomieszczeń rozgłośni oraz dla odległych studiów terenowych, punktów transmisyjnych, stanowisk korespondentów. W takich przypadkach łącze komunikacyjne pomiędzy wyniesionym pulpitem interkomowym a centralną matrycą systemu Interkomowego powinno wykorzystywać technologię IP sieci szerokopasmowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń typu kodek IP innych producentów do zestawienia łącza szerokopasmowego. f. System interkomowy dla wybranych łącz np. studio terenowe powinien zapewnić łącza duplex antenowe stereofoniczne oraz poza antenowe monofoniczne. g. Połączenia wewnętrzne pomiędzy pulpitami interkomowymi a matrycą powinny odbywać się w formacie cyfrowym zarówno dla sygnałów audio, sygnalizacji i sterowania z wykorzystaniem pojedynczego kabla typu minimum skrętka CAT 5 UTP lub STP.

7 3. Wymagania szczegółowe 3.1 Wymagania szczegółowe dla Routera: Wymagania aby Router sygnałowy posiadał/wyposażony był w: 1. Obudowę która musi być przystosowana do montażu w szafie typu Rack Co najmniej 64 wejścia analogowe mono 3. Co najmniej 64 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC 4. Co najmniej 64 wyjścia analogowych mono 5. Co najmniej 64 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC 6. Co najmniej 24 GPI 7. Co najmniej 24 GPO 8. Co najmniej dwa interfejsy MADI w standardzie światłowodowym wielomodowym lub koaksjalnym lub w wielokanałowe 9. Technologię pozwalającą na zestawienie komutacji minimum 384 punktów krosowych jednocześnie 10. Panele sterujące pozwalające na prostą komutację wybranych wejść i wyjść. Panele powinny być wyposażone w przyciski wyboru źródeł i odbiorów lub regulatory obrotowe. Jeden panel powinien być zainstalowany w PCA a drugi w PKA w taki sposób aby umożliwić odsłuch źródła dźwięku i pomiar poziomu PPM oraz niezależny pomiar poziomu głośności dowolnego źródła zgodnie z rekomendacją R Panele sterujące pozwalające na komutację grup wejść i wyjść. Panele powinny umożliwiać zestawienie komutacji wybranych grup wejść i wyjść za pomocą jednej operacji (preset, salvo) wywoływanej za pomocą specjalizowanego sterownika w wersji sprzętowej lub oprogramowania z użyciem dedykowanego panelu dotykowego. 12. Procesor DSP pozwalający na co najmniej: regulację poziomu sygnału, monofonizację, miksowanie minimum 6 kanałów mono do 2 kanałów, kompresor, limiter, filtry, EQu 13. Wszystkie sygnały Routera powinny być wyprowadzone na zewnętrzny panel 19 w następujący sposób: - sygnały liniowe na złącza typu RJ45 - sygnały cyfrowe AES/EBU na złącza typu RJ45 - sygnały SDI na złącza typu BNC - sygnały MADI na złącza światłowodowe typu LC lub koaksjalne BNC - sygnały wielokanałowe audio ze sterowaniem na złącza typu RJ45 Wykonawca winien zainstalować ten panel w sąsiedztwie odpowiednich paneli sygnałowych Zamawiającego w miejscu uprzednio przygotowanym w szafie rack wyznaczonej do instalacji Routera. Szczegółowe rozmieszczenie interfejsów sygnałowych Routera sygnałowego będzie uzgodnione z Zamawiającym w trybie roboczym w okresie instalacji.

8 3.2. Wymagane parametry audio dla Sterowników (Konsolet): a. Pasmo przenoszenia torów audio: minimum od 20 Hz do 20 khz. b. Nierówność charakterystyki częstotliwościowej w torach liniowych ±0,2 db, w torach mikrofonowych 0,5 db. c. Przesłuch między kanałami -90 db. d. Poziom szumów -100dB. e. Poziom zniekształceń nieliniowych w torach liniowych dla 1 khz THD+N -90dB. f. Poziom zniekształceń nieliniowych w torach mikrofonowych dla 1kHz THD+N - 85dB. g. Nominalny poziom sygnałów wejściowych i wyjściowych : +6dBu. h. Maksymalny poziom liniowych sygnałów wejściowych i wyjściowych +18 dbu. i. Zasilanie mikrofonu Phantom +48V oddzielnie dla każdego toru mikrofonowego. j. Załączany filtr górnoprzepustowy dla torów mikrofonowych. k. Wymaga się aby sterowniki posiadały funkcję pomiaru poziomu sygnałów PPM Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsolety) w Reżyserce R1. a. Wymaga się aby Elementy Sterownika (Konsolety) zostały umieszczone w meblu technologicznym (konstrukcji nośnej) dostarczonym przez Zamawiającego, tak aby całość spełniała wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy realizatora (wygląd oraz funkcjonalność). Wymaga się aby oferta zawierała szczegółowe rysunki poszczególnych modułów z naniesionymi wymiarami niezbędnymi do zamocowania modułów w meblu technologicznym oraz informację o długości kabli systemowych niezbędnych do połączenia modułów i dostarczanych przez Wykonawcę. b. Ramy zawierające elementy Sterownika (konsolety) w reżyserce, w tym: karty wejścia/wyjścia, karty procesorów DSP, układy kontrolne, układy sterowania GPIO, powinny zainstalowane być w stojaku rack 19 będącego częścią stołu technologicznego, jeżeli konsoleta ma konstrukcję modułową. Wszystkie linie sygnałowe niezbędne do prawidłowej pracy konsolety będą doprowadzone i zakończone na panelu 19 umieszczonym w tym racku. c. Konfiguracja Sterownika (Konsolety) powinna spełniać wymagania profesjonalnej pracy na antenie ze źródłami sygnałowymi zewnętrznymi (np. mikrofony, urządzenia odtwarzające, kodeki, hybrydy telefoniczne, komputery, Router sygnałowy), monitorowaniem sygnałów na miernikach poziomu sygnału i poziomu głośności, monitorach odsłuchowych głównych i pomocniczych, słuchawkach, sygnalizacją antenową i poza antenową, tworzenia sygnałów programowych, komunikacji antenowej i poza antenowej, sterowania urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z konsoletą, w tym: Wymaga się wykorzystania mikrofonów prowadzących w studiu jako mikrofony do komunikacji - zlecenie, talk back,

9 Indywidualne kierowanie sygnału talk back do minimum 8 odbiorców za pośrednictwem mikrofonu w studiu (do reżyserni, na pojedyncze tory (N-1), a także na wszystkie tory (N-1) jednocześnie). d. Co najmniej 16 tłumików wysokiej klasy, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo, podzielonych w modułach. Rozmieszczenie modułów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. e. Wymaga się aby Sterownik (Konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej: a. Tłumik zmotoryzowany o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), b. Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), c. Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), d. Klawisze: odsłuchu PFL i Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), e. Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, f. Wyświetlacz OLED min. 8 znakowy prezentujący nazwę kanału przypisanego do toru oraz parametry wzmocnienia, panoramy, poziomu wysyłek na szyny AUX lub N-1 g. Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego, f. Funkcje DSP dostępne w torze: włączenie zasilania +48V (dot. kanałów mikrofonowych), odwrócenie fazy, zamiana kanałów (LL, RR, RL) (dot. kanałów stereofonicznych), wzmocnienie, regulacja panoramy/balansu, układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander, deeser), 4-pasmowa korekcja, filtry LP/HP, wysyłki na szyny miksujące. g. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 3 szyn dodatkowych, 8 szyn N-1, 2 szyn PFL h. Panel studyjny zintegrowany z konsoletą funkcjonalnie, o budowie typu desktop wyposażony w głośnik, potencjometry sterujące głośnością słuchawek dziennikarza prowadzącego oraz monitorami w studio, co najmniej 8 przycisków wyboru źródeł do odsłuchu, możliwość konfiguracji zleceń do linii zwrotnych i. Sterowany dotykowo, kolorowy ekran TFT, umieszczony nad modułem konsolety z możliwością regulacji kąta nachylenia, wyświetlający co najmniej następujące informacje: poziom szyn głównych, parametry wejściowe kanałów: (wzmocnienie, zasilanie Phantom+48V, odwrócenie fazy, wskaźnik załączenia filtra górnoprzepustowego dla torów mikrofonowych), parametry wyjścia (przypisanie kanału do głównych szyn wyjściowych, panorama), ustawienia procesorów dynamiki i korekcji, ustawienie poziomu wysyłek z oznaczeniem PRE/POST, nazwę źródła przypisanego do tłumika, wyświetlanie poziomu sygnału.

10 j. Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków do sterowania funkcjami logicznymi. k. Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków wyboru źródła odsłuchu l. Możliwość tworzenia osobnej listy źródeł kierowanej do odsłuchu za pomocą pokrętła m. Co najmniej 8 konfigurowalnych przycisków zleceń TALK n. Konsoleta powinna mieć możliwość pracy w konfiguracji 5.1 o. Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji. p. Co najmniej 12 wejść mikrofonowych, q. Co najmniej 8 wejść liniowych analogowych mono, r. Co najmniej 8 wejść cyfrowych stereo AES/EBU (wszystkie z SRC), s. Co najmniej 16 stereofonicznych wyjść analogowych t. Co najmniej 8 wyjść cyfrowych stereo AES/EBU u. Co najmniej 7 wyjść słuchawkowych, v. Co najmniej 16 wejść/wyjść GPIO w. Interfejs SDI z funkcją embeder i deembeder x. Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego y. Pomiar głośności zgodny z rekomendacją EBU R128 przy pomocy urządzeń zewnętrznych lub wbudowanych. z. Wymienione wyjścia będą skonfigurowane m.in. jako:: w reżyserce R1 - stereofoniczne głośniki, min 2 słuchawkowe, w studio S1- stereofoniczne na głośniki, słuchawkowe (osobno dla każdego z dwóch prowadzących), w studio S1-słuchawkowe dla gości w studio SL-1- stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe w studio SN-1 - stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe co najmniej 2 sumy wyjściowe stereo główne co najmniej 3 sumy dodatkowe Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128, sygnalizacji itp., 3.4. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w Reżyserce PKA: a. Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo b. Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej:

11 Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy, Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128 c. Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym torze, d. Co najmniej 2 wejścia mikrofonowe e. Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej studia, telefony, kodeki. f. Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1 g. Możliwość zleceń do studia, szyn AUX h. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL i. Co najmniej 2 wejścia liniowe stereo j. Co najmniej 4 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU (wszystkie z SRC) k. Co najmniej 8 analogowych wyjść stereofonicznych l. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU m. Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe n. Interfejs GPIO x 8 o. Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego 3.5. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w studiach terenowych: a. Dostawa 2 kompletnych Sterowników (Konsolet) połączonych z siedzibą Radia Kraków SA przy pomocy łączy szerokopasmowych IP za pomocą interfejsów systemowych Sterownika lub kodeków IP innych producentów

12 b. Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo c. Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej: Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy, Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego c. Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym torze, d. Co najmniej 4 wejścia mikrofonowe e. Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej studia, telefony, kodeki. f. Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1 g. Możliwość zleceń do studia, szyn AUX h. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL i. Co najmniej 4 wejścia liniowe stereo j. Co najmniej 4 cyfrowe wejścia stereo AES/EBU (wszystkie z SRC) k. Co najmniej 4 wyjścia analogowe stereo l. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU m. Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe n. Interfejs GPIO x Wymagania szczegółowe dla Systemu Interkomowego a. Wymaga się zamontowania matrycy minimum 32/32, b. Matryca musi stanowić kompletny system interkomowy, co oznacza że:

13 z poziomu pulpitu dołączonego do dowolnego portu matrycy oraz z poziomu oprogramowania sterującego możliwe jest zestawienie połączenia z innym dowolnym portem matrycy bez strat jakości sygnału, nie powinno być również ograniczenia co do ilości aktywnych połączeń w dowolnej chwili, System musi być w pełni konfigurowalny, co oznacza możliwość rozbudowy w późniejszym czasie o dodatkowe pulpity interkomowe oraz o dodatkowe interfejsy we/wy w ramach pojemności matrycy, c. Wymaga się aby system posiadał interfejsy GPIO, minimum 16 wejść/16 wyjść, d. Wymaga się aby pulpity z portami matrycy połączone były za pomocą okablowania minimum CAT5 z gniazdami typu RJ-45 lub DB9 przy wyjściach z matrycy i wejściach pulpitów, e. Wymaga się aby matryca systemu posiadała redundantny zasilacz, f. Wymaga się aby konfiguracja systemu przechowywana była w każdej z jednostek matrycy, g. Wymaga się aby zarządzanie i konfiguracja całego systemu odbywała się poprzez sieć TCP/IP, h. Wymaga się dostarczenie oprogramowania do konfiguracji matrycy, oraz możliwości konfigurowania systemu z poziomu komputera PC lub MAC. i. Pulpit Systemu Interkomowego; Wszystkie pulpity muszą być tego samego producenta oraz tej samej serii. Wymaga się minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne przystosowane do montażu rack 19 (dotyczy R1, R2, R3, R4, R5, PKA, PCA) oraz minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne w obudowie typu desktop (do pomieszczeń SL- 1, SN-1, S2, SL-2, Newsroom, Recepcja). Do każdego klawisza wymaga się znakowego wyświetlacza, Każdy pulpit musi mieć możliwość wyboru wszystkich źródeł matrycy, Każdy pulpit musi posiadać gniazdo do podłączenia zestawu słuchawek z mikrofonem, mikrofon do pulpitów interkomowych na "gęsiej szyjce", W każdym pulpicie dla każdego klawisza wymagana jest możliwość blokowania włączenia na stałe odsłuchu/rozmowy, Wymaga się aby każdy pulpit posiadał klawisze z funkcją umożliwiającą niezależnie odsłuch wybranego portu oraz rozmowę do tego portu,

14 4. Inne wymagania 4.1. Wymaga się aby Wykonawca przedstawił w tabeli szczegółowy wykaz wszystkich urządzeń (z podaniem producenta, modelu urządzenia, nr serii, oraz miejsca zainstalowania) Wymaga się przedstawienia w ofercie szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu oraz zwięzłego opisu jego funkcjonalności Wymaga się uruchomienia dostarczonych i podłączonych urządzeń do instalacji Zamawiającego, przyłączenia urządzeń Zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów torów audio potwierdzających poprawność działania systemu Wymaga się dostarczenia projektu powykonawczego Wymaga się dostarczenia instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi dla każdego z oferowanych urządzeń i programów w języku polskim i angielskim w wersji drukowanej i elektronicznej. 4.6 Wymaga się dostarczenia oprogramowania użytkowego, systemowego pozwalającego na konfigurację i administrację, przekazanie haseł dostępowych oraz parametrów pozwalających na zdalny dostęp do dostarczonych systemów Wymaga się dostawy zestawu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do bieżącej obsługi Routera i Sterowników (Konsolet) Wymaga się dostawy i instalacji oprogramowania zapewniającego wizualizację stanu Routera i Sterowników (Konsolet) na monitorze komputera oraz dającego możliwość samodzielnego kreowania ekranów/pulpitów przez Zamawiającego Wymaga się wykonania konfiguracji całego systemu zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz potrzebami techniczno-programowymi Radia Kraków SA. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania konfiguracji niezbędnej do podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji Systemu a następnie w okresie do 8 tygodni po podpisaniu tego Protokołu wykonać konfigurację uzupełniającą zgodnie z wytycznmi Zamawiającego, jeżeli taka konieczność będzie zgłoszona. 5. Szkolenia 5.1. Wymaga się aby osoby, które będą przeprowadzały szkolenie posiadały wymaganą wiedzę oraz posiadały uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie konfiguracji i programowania dostarczanego systemu dla osób obsługujących cały system (minimum 20 godzin dla 10 osób) Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego (minimum 20 godzin dla 20 osób).

15 6. Informacje dodatkowe 6.1. Sprzęt dostarczony w ramach Umowy powinien być fabrycznie nowy i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na dostarczany sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności certyfikat CE Zamawiający nie dopuszcza zastąpienie urządzeń i materiałów ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami niezgodnymi z SIWZ Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierać nieaktualne lub nieprawdziwe informacje dotyczące produktów, oferta ta zostanie automatycznie odrzucona przez Zamawiającego.

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo