Regulamin pływalni. Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pływalni. Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie."

Transkrypt

1 Regulamin pływalni Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Właścicielem pływalni jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja Augustów. Zarządzającym jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zwane dalej CSiR, działające na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr XXX/231/13 z dnia 29 listopada 2013r. Siedziba CSiR znajduje się w Augustowie przy ulicy mjr H. Sucharskiego 15. Tel/fax.: , strona internetowa: 1. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu. 2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. 3. Obiekt pływalni czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 6:00 22:00, z wyjątkiem świątecznych dni wolnych określonych odrębnym zarządzeniem Dyrektora CSiR oraz okresu przerwy technologicznej. 4. Ustala się następujące strefy w obiekcie: a. strefa holu głównego i piętra, b. strefa sucha (za stanowiskiem kasowym), c. strefa mokra (przebieralnie, natryski i hala basenowa, sauna) pływalnia. 5. W strefie mokrej (pływalni) znajdują się następujące niecki i urządzenia: basen sportowy (25m), basen rekreacyjny z hydromasażami, 2 sześcioosobowe wanny do hydromasażu, zjeżdżalnia z lądowiskiem, brodzik dla małych dzieci, sauna. 6. W strefie suchej znajdują się następujące pomieszczenia: siłownia z przebieralniami i natryskami, solarium, gabinet odnowy biologicznej i hol. 7. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia, powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 8. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 9. CSIR zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń, niecek oraz całego obiektu. 10. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w holu głównym oraz przed poszczególnymi urządzeniami i pomieszczeniami. 11. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika. 12. W strefie suchej i mokrej (pływalni) mogą przebywać osoby posiadające ważne karty wstępu (karnety, bilety) zgodnie z obowiązującym cennikiem, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 13. Maksymalna dopuszczalna frekwencja w hali basenowej wynosi 147 osób na jednostkę czasową. W przypadku organizacji zawodów i imprez liczba ta może ulec zmianie. 14. Wstęp na halę basenową odbywa się po otrzymaniu transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni. 15. Każdy klient podczas pobytu w strefie mokrej i siłowni zobowiązany jest do noszenia paska transpondera na przegubie dłoni lub stawu skokowego. 16. Naliczanie czasu pobytu w pływalni i siłowni rozpoczyna się po odczytaniu paska - transpondera na czytniku obrotowej bramki wejściowej. 17. W przypadku nie odczytania transpondera w ciągu 5 min, naliczanie czasu rozpocznie się

2 od chwili wydania transpondera. 18. Zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska- transpondera w stanowisku kasowym. 19. W uzasadnionych przypadkach (np. kolejka przy kasie) istnieje możliwość zatrzymania czasu na 10 min. za pomocą czytnika znajdującego się w strefie suchej obiektu. Po zatrzymaniu czasu należy bezpośrednio udać się do kasy w celu rozliczenia. Klientom, którzy po zatrzymaniu czasu nie rozliczą się przy kasie w ciągu 10 min, czas ten będzie doliczony do czasu pobytu w pływalni i siłowni. 20. Zakupione karty abonamentowe nie podlegają zwrotowi. 21. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane. 22. Sprzedaż i wejście na bilety jednorazowe (1 godz.) do pływalni odbywa się do godz. 20: Sprzedaż i wejście na bilety jednorazowe (1,5 godz.) do siłowni odbywa się do godz. 20: Wszyscy klienci zobowiązani są do opuszczenia strefy suchej i mokrej do godz. 21:45 i wyjścia z obiektu do godz. 22: Każda osoba przed wejściem do strefy suchej i mokrej ma obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni holu głównego. 26. Każda osoba przed kąpielą w basenie powinna obowiązkowo umyć starannie całe swoje ciało. 27. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu w pływalni należy bezwzględnie ponownie umyć całe ciało. 28. W strefie mokrej hali basenowej obowiązuje czysty strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała, własny ręcznik i wskazane jest poruszanie się boso lub używanie obuwia typu klapki sportowe. 29. Z basenu sportowego mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać. 30. Dzieci do lat 7 mogą korzystać indywidualnie z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt w pływalni według obowiązującego cennika. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli. 32. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania w obiekcie wyłącznie z opiekunem. 33. Dopuszcza się używanie przez osoby niepełnosprawne własnych wózków inwalidzkich na terenie obiektu. 34. Zajęcia w całym obiekcie odbywają się indywidualnie i w grupach zorganizowanych wg ustalonego rozkładu zajęć. 35. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. 36. Zaleca się, aby grupa zorganizowana liczyła nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. 37. W przypadku zajęć zorganizowanych nadzór nad uczestnikami i odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup, nauczyciele, osoby prowadzące zajęcia. 38. Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do: a. zapoznania podopiecznych z obowiązującym regulaminem, b. stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi podczas prowadzonych zajęć, c. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie we wszystkich strefach obiektu, d. posiadania imiennej listy uczestników zajęć, e. pełnienia opieki i prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi do charakteru prowadzonych zajęć oraz kwalifikacjami. 39. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu każdy opiekun lub prowadzący zajęcia ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy w kasie

3 oraz ratownikowi. 40. Na prowadzenie zajęć pływania zezwala się instruktorom i trenerom po zawarciu umowy z CSiR (nie dotyczy to zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych WF). 41. Szkolenia specjalistyczne w hali basenowej mogą być prowadzone wyłącznie po zawarciu umowy z CSiR i ustaleniu grafika zajęć. 42. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków o podobnym działaniu oraz palenia tytoniu. 43. Zabrania się korzystania z pływalni osobom: a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków o podobnym działaniu, b. ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody, c. osobom niedomytym, d. osobom chorym (nieżyty górnych dróg oddechowych). 44. Zabrania się używania sprzętu z elementami szklanymi: okulary, maski, szkła kontaktowe oraz wszelkich szklanych opakowań, puszek, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów. 45. Korzystanie z niecek basenowych może odbywać się tylko w obecności ratownika. 46. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są: a. ratownicy, b. opiekunowie grup zorganizowanych. 47. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez ratownika. 48. Ratownicy ubrani są w czerwone stroje z napisem ratownik. 49. W hali basenowej zabrania się: a. skoków do wody, z wyjątkiem słupków startowych i trampoliny po uzyskaniu zgody ratownika, b. biegania, c. wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika, d. wrzucania i wpychania innych do wody, e. wszczynania fałszywego alarmu, f. zanieczyszczania wody basenowej, g. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, h. wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody dyrekcji CSiR, z wyłączeniem sprzętu ABC i. korzystania z własnego sprzętu sportowego i asekuracyjnego bez zgody ratownika, j. spożywania posiłków, k. żucia gumy, l. hałasowania, m. siadania oraz nieuzasadnionego zawieszania się na linach torowych, n. pływania w poprzek torów pływackich. 50. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecek. 51. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe: a. sygnał ostrzegawczy - seria krótkich gwizdków, b. sygnał natychmiastowego opuszczenia niecki seria trzech długich gwizdków, c. sygnalizacja ostrzegawczo informacyjna radiowęzeł. 52. Podczas pływania w basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny. 53. W lądowisku zjeżdżalni może przebywać wyłącznie jedna osoba kończąca zjazd rurą. 54. Prowadzący zajęcia mogą używać gwizdków bezkulkowych w sposób ograniczony i niezakłócający pracy ratowników. 55. Dopuszcza się używania własnych suszarek do włosów wyłącznie w strefie suchej. 56. Przebywanie na widowni dozwolone jest tylko podczas trwania zawodów oraz po uzgodnieniu z dyrekcją CSIR. 57. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub innych miejscach obiektu CSIR, a nie

4 oddane do depozytu CSiR nie odpowiada. 58. Zabrania się w obiekcie wykonywania filmów i zdjęć bez zgody dyrekcji CSiR. 59. Osoby niszczące wyposażenie CSIR ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. 60. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu CSIR, a karty wstępu zostaną im odebrane. 61. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu nie będą mogły korzystać z usług CSIR. 62. Korzystanie z sauny, solarium, siłowni, gabinetu odnowy i sal sportowych uregulowane jest odrębnymi przepisami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu i będącymi jego integralną częścią umieszczonymi także przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń. 63. W obiekcie CSIR obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt. 64. CSiR nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 65. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz obsługa obiektu. 66. Skargi i wnioski należy składać w dniach od poniedziałku do piątku w sekretariacie CSiR w godz. 8:00 15:00. DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI Regulamin użytkowania zjeżdżalni wodnej (załącznik nr 2 do Regulaminu CSiR) Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 10 roku życia. 1. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba. 2. Wizualnie należy sprawdzić czy płynie woda w rurze. 3. Obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu rurą. Po zapaleniu się światła zielonego należy: - Spokojnie wejść na odcinek startowy. - Schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek. - Zająć właściwą pozycję tj. usiąść lub położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego (nogami do przodu w kierunku jazdy). - Lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub od drążka. - Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze. - Przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami), tak aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia. - Po wpadnięciu do lądowiska - natychmiast go opuścić. - Po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki czy spotkania w rurze z poprzednikiem zjazdu - zgłosić natychmiast ratownikowi. Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli Właścicielem kąpieliska jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60.

5 Zarządzającym kąpieliskiem jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ul. Sucharskiego Każda osoba korzystająca z miejsca wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu. 2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. 3. Miejsce wykorzystywanego do kąpieli obejmuje teren pomostów, akwenu wewnątrz nich i przyległej plaży. 4. Miejsce wykorzystywanego do kąpieli czynne jest codziennie od 1 lipca od 31 sierpnia w godz z przerwą od godz do Ustala się następujące strefy miejsca wykorzystywanego do kąpieli: - strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami koloru żółtego, - strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami koloru czerwonego, - strefa brodzika oznaczona bojami koloru białego. 6. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: - flaga biała - kąpiel dozwolona, - flaga czerwona - zakaz kąpieli. 7. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe: - sygnał ostrzegawczy - seria krótkich gwizdków, - sygnał natychmiastowego wyjścia z wody - seria trzech długich gwizdków, - sygnalizacja ostrzegawczo-informacyjna - tuba głosowa. 8. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyłączeniem wyznaczonego miejsca przy punkcie gastronomicznym. 9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na ternie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna. 10. Jedna osoba może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat Zabrania się korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. 12. Korzystanie z kąpieli może odbywać się indywidualnie i grupowo. 13. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. 14. Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie podczas pobytu na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 15. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych i po ich zakończeniu każdy prowadzący ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy ratownikowi. 16. Grupy zorganizowane korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli mają obowiązek przebywać w obecności własnego ratownika. 17. Uczestnicy grup muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. czepki lub chusty). 18. Prowadzący zajęcia mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i nie zakłócający pracy ratowników. 19. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki zobowiązane są do przebywania w obiekcie wyłącznie z opiekunem. 20. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są: - ratownicy, - opiekunowie grup zorganizowanych. 21. Ratownicy na miejscu wykorzystywanym do kąpieli ubrani są w pomarańczowe stroje z napisem ratownik. 22. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez ratownika. 23. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się: - skoków do wody, - wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga

6 czerwona, - przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru czerwonego, - pływania pod pomostami, - biegania po pomostach, - wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika, - wrzucania i wpychania innych do wody, - zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu, - zanieczyszczania wody, - wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, - używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej. 24. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody. 25. Zarządzający miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie odpowiada za: - przedmioty wartościowe pozostawione na terenie plaży i kąpieliska, - zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od zarządzającego. 26. Osoby niszczące wyposażenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. 27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego. 28. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje całkowity zakaz: - wstępu ze zwierzętami, - wjazdu na rowerach. 29. Zarządzający i właściciel nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 30. Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 31. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz obsługa obiektu. 32. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w godzinach pracy miejsca wykorzystywanego do kąpieli ratownikowi pełniącemu dyżur w pomieszczeniu ratowników. 33. Telefony alarmowe: - Policja - 997, - Straż Pożarna - 998, - Straż Miejska , - telefon alarmowy Znaki obowiązujące na kąpielisku: Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego 1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie w godz Zarządzającym wypożyczalnią jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, tel.: Każda osoba korzystająca z wypożyczalni ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu. 4. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z wypożyczalni zapoznała się z przepisami regulaminu. 5. Cennik wypożyczalni jest integralną częścią regulaminu. 6. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat i wylegitymują się dowodem tożsamości. 7. W przypadku wypożyczenia więcej niż jednego sprzętu, pełna odpowiedzialność za korzystających i sprzęt spoczywa na wypożyczającym.

7 8. Osoby poniżej 14 lat mogą przebywać w sprzęcie pływającym wyłącznie po opieką osoby pełnoletniej. 9. Korzystający ze sprzętu ma obowiązek: - stosowania się do wszelkich zaleceń i instrukcji osoby prowadzącej wypożyczalnię, - dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania ze sprzętu, - używania kamizelek asekuracyjnych podczas korzystania ze sprzętu, - używania wypożyczonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, - zwrócić wypożyczony sprzęt do godz. 18:00, - stosowania się do poleceń służb ratowniczych na wodzie, - powiadomienia zarządzającego oraz służb ratowniczych o wszelkich zdarzeniach mogących zagrażać życiu lub zdrowiu na wodzie lub braku możliwości dopłynięcia do brzegu. 10. Korzystającym ze sprzętu zabrania się: - przebywania pod wpływem oraz spożywania alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, - niszczenia wypożyczonego sprzętu, - wykonywania skoków do wody oraz kąpieli z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu, - wrzucania i wpychania innych do wody z wypożyczonego sprzętu. 11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub zaginięcie powierzonego sprzętu. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie. 12. Zarządzający wypożyczalnią nie odpowiada za: - przedmioty wartościowe pozostawione w wypożyczonym sprzęcie, - zniszczenie mienia korzystających wynikłe z przyczyn niezależnych od zarządzającego. 13. Zarządzający nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. 14. Skargi i wnioski należy składać na piśmie osobie prowadzącej wypożyczalnię w godzinach pracy wypożyczalni. Telefony alarmowe: - Policja - 997, - WOPR , - Straż Pożarna - 998, - Pogotowie Ratunkowe - 999, - telefon alarmowy DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 164 12913 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3086 Nr XVII/530/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Opiekun grupy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Opiekun grupy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Opiekun grupy 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY 1 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (zwane dalej Centrum ) jest miejską instytucją kultury organizowaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej.

R E G U L A M I N korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej. R E G U L A M I N korzystania z siłowni, fitness i kawiarenki internetowej. 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1/ Tekst jednolity statutu wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. REGULAMIN IMPREZY Kings On Ice obowiązujący w dniu 28.02.2015 na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie w ramach projektu Zimowy Narodowy ( Regulamin ) Regulamin zostanie udostępniony bezpośrednio na

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1do zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. warszawy z dnia 9.09.2013 r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP 1 2 ZMIANY L.p. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. Data

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu INSTRUKCJA w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (Instrukcja Ruchu) CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Studenta SGH, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Szczecinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

" Czad Festiwal 2015"

 Czad Festiwal 2015 REGULAMIN IMPREZY pod nazwą: " Czad Festiwal 2015" Arena Park. Events & Sports, Straszęcin 258, 27 30.08.2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo