OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety - rzuty przyziemia instalacje elektryczne rys. nr E2 - Toalety - rzuty dachów instalacje odgromowe rys. nr E3 - Główna wiata na peronie rzut przyziemia instalacje elektryczne rys. nr E4 - Główna wiata na peronie rzut dachu inst. odgromowa, uziom szpilkowy rys. nr E5 - Schemat zasilania - rozdzielnica główna RG rys. nr E6 - Schemat zasilania - rozdzielnica RT rys. nr E7 - Schemat ideowy instalacji zalicznikowych doziemnych nn rys. nr E8 - Schemat rozdzielnicy kina RK, rozdzielnica kina rys. nr E9 - Schemat rozdzielnicy bramki RB, rozdzielnica bramki rys. nr E10 - Schemat ideowym instalacji CCTV rys. nr E11

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - projekty techniczne innych branż - obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia - oględziny w terenie 2. Zakres i przedmiot opracowania Dokumentacja zawiera następujące elementy: - zasilania rozdzielni głównej, - rozdzielnice elektryczne - WLZty - instalację oświetleniową - instalację gniazd wtykowych - instalację przepięciową - instalację odgromową - uziom sztuczny fundamentowy - uziom szpilkowy - rozbiórka istniejących instalacji zalicznikowych doziemnych nn wraz z latarniami, - oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych, - oświetlenia nocnego, - zasilania tablic interaktywnych, - zasilania bramek, - zasilania szlabanów, - zasilania rozdzielnicy kina RK, Inwestycja znajduje się na działce nr geod. 797/18 w Białowieży przy ul. Kolejowej. 3. Przeznaczenie obiektu Rewitalizacja stacji Białowieża Pałac z rekonstrukcją XIX wiecznego peronu dworca kolejowego, realizacją przyrodniczej wystawy plenerowej, wytyczeniem ścieżki dydaktycznej oraz edukacyjnego placu zabaw w zakresie: 1. Budowa parkingu, 2. Budowa toalet, 3. Budowa wiaty peronu. 4. Opis szczegółowy 4.1. Zasilanie rozdzielni głównej Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski znak: RE3-3/259/2013/1850 z dnia r., zasilanie obiektu należy wykonać ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego według Projektu zagospodarowania terenu (Rys. 1) na dz. nr geod. 797/18 przy granicy działki. Wyżej wymienione warunki zakładają wykonanie zasilania (przyłącza kablowego) do miejsca dostarczenia energii według opracowania Gestora sieci (projekt i wykonanie).

4 Z projektowanego złącza należy wykonać instalację zalicznikową doziemną nn zasilania rozdzielnicy głównej usytuowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalację należy wykonać kablem nn czterożyłowym, aluminiowym typu: YAKY4x25mm 2, po trasie pokazanej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1) w skali 1: Układ rozdziału energii Rozdzielnicę RG do zasilania przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym w budynku nr2. Projekt przewiduje rozdzielnicę RG w wykonaniu n/t. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG z szafki licznikowej. W rozdzielnicy RG przewidziano zabezpieczenia przewodów zasilających projektowane odbiory elektryczne. W rozdzielni głównej RG wykonać rozdział żyły przewodu PEN na przewód PE i N punkt podziału za pomocą przewodu uziemiającego (płaskownika FeZn25x4 oraz przewodu LgYżo10mm2) uziemić wykorzystując do tego uziom sztuczny fundamentowy budynku toalety. Lokalizację rozdzielnicy głównej pokazano na załączonym rysunku parteru. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym dla laika tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonać zgodnie z załączonymi schematami zasilania Układanie przewodów i kabli Przewody elektryczne w pomieszczeniach układać bezpośrednio pod tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach. Na peronie przewody należy układać w rurach RB na konstrukcji zadaszenia peronu. Przewody zasilające oświetlenie w furcie obrotowej układać w osłonie z rury RB Przewody elektryczne przechodzące przez ściany prowadzić w osłonie z rury np. RB. Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem, zachowując od innych instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20cm dla równoległych przewodów telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp. Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m (rów 0,8m) linią falistą z zapasem ok. 4%. Kable biegnące równolegle układać obok siebie w jednym rowie kablowym odpowiednio poszerzonym, tak by odległość pomiędzy kablami nie była mniejsza niż 0,1m i w taki sposób by oś rowu biegła niekolizyjnie w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. Pod kablem i na kablu winna znajdować się 10cm warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem ułożyć folię PCV koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym ubijanym warstwami do poziomu terenu. Nadmiar urobku wywieźć. Na kable co ok. 10m, przy wejściach i wyjściach do rur ochronnych, załamaniach linii przebiegu trasy kabla i przy słupach oświetleniowych nałożyć oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego, zawierające m.in. napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej nn, typ kabla i rok ułożenia. Przy skrzyżowaniach z drogami i dojazdami kabel chronić rurami przeciskowymi gładkościennymi do stosowania w trudnych warunkach terenowych o średnicy 110mm koloru niebieskiego,

5 natomiast przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i pod chodnikami kabel chronić rurami ochronnymi karbowanymi dwuściennymi o średnicy 75mm koloru niebieskiego. Kabel oświetleniowy należy zabezpieczyć w całości pod chodnikami i wjazdami. Również w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych odkryje się jakiekolwiek sieci podziemne należy stosować rury ochronne. Kable przeprowadzać przez fundamenty budynku z wykorzystaniem termokurczliwego przepustu kablowego np. EPAF Oprawy oświetleniowe Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono na załączonych rysunkach. Są to oprawy montowane bezpośrednio do sufitu. Załączanie opraw miejscowo łącznikami w poszczególnych pomieszczeniach, czujkami obecności oraz za pomocą zegara astronomicznego na peronie. W oprawach świetlówkowych zastosować stateczniki elektroniczne EVG System przyzywowy Sygnalizacja alarmowa w WC dla niepełnosprawnych przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowany system przyzywowy ze względu na niewielki pobór mocy elektrycznej należy zasilić z obwodów oświetleniowych w łazience dla niepełnosprawnych. W skład systemu przyzywowego wchodzi transformator sygnalizator FIM 1200 montowane nad drzwiami wejściowymi do WC, przyciski pociągowe FAP 3002 oraz przycisk FAP 2001, a także kasownik FEH 1001 montowany w WC przy drzwiach wejściowych. Załączenie instalacji przywoławczej będzie możliwe przyciskami pociągowymi. Przycisk pociągowy zamontować na wysokości 0,9m, linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w pobliżu drzwi. Poszczególne urządzenia systemu przyzywowego połączyć przewodem telefonicznym 0,5mm prowadzonym w rurze RB18 pod tynkiem. Dokładny sposób podłączenia systemu wg wytycznych producenta Instalacja przeciwprzepięciowa Jako ochronę od przepięć I i II stopnia przewidziano ochronniki przepięciowe DEHNventil M TNS 275 w rozdzielnicy głównej RG Instalacja odgromowa, uziom Na dachach budynków toalet i zadaszeniu peronu przewidziano wykonanie instalacji odgromowych. Jako zwody poziome należy wykorzystać metalowe poszycia dachów. Przewody odprowadzające na budynkach toalet wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø8mm, prowadzonym w rurze grubościennej pod elewacją. Zwody odprowadzające z wiaty głównej peronu należy wykonać przewodami wysokonapięciowymi izolowanymi HVI. Zwody odprowadzające, poprzez złącza kontrolne i przewód uziemiający (bednarkę FeZn25x4) należy połączyć z projektowanym sztucznym uziomem fundamentowym (toalety) oraz szpilkowym (wiata peronu).

6 W warstwie betonu chudego, która znajduje się bezpośrednio na gruncie podłoża, w miejscach zaznaczonych na rysunku zatopić płaskownik stalowy FeZn25x4. Płaskownik zamontować na elementach dystansujących tzw. odstępnikach, wysokość elementów dystansujących powinna być taka aby cały płaskownik znajdował się w warstwie chudego betonu. Płaskownik powinien być ułożony szerszym bokiem pionowo i utrzymywany w takim położeniu podczas zabetonowania za pomocą wyżej wymienionego elementu dystansującego. W miejscach wskazanych na rysunku należy do projektowanego sztucznego uziomu fundamentowego zamocować (przyspawać lub połączyć za pomocą zacisków klinowych) przewody uziemiające. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną Rozbiórka doziemnej zalicznikowej instalacji nn oświetlenia terenu Należy dokonać rozbiórki istniejącej zalicznikowej doziemnej instalacji nn oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Urządzenia do rozbiórki zostały wykrzyżykowane i pokazane na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1). Zasady likwidacji Wykonawca winien ustalić z Właścicielem. Roboty rozbiórkowe wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Materiały z rozbiórki winny być zagospodarowane zgodnie z umową zawartą między Inwestorem a Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby elementy urządzeń z rozbiórki nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich rozbiórkę. W przypadku niemożności rozbiórki elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy bez ich rozbiórki o ile uzyska na to zgodę Inwestora i kierownika robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji kierownikowi robót harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w rozbieranych urządzeniach Oświetlenie terenu Z rozdzielnicy głównej umiejscowionej w pomieszczeniu technicznym należy wyprowadzić dwa obwody do zasilenia oświetlenia terenu. Instalację zalicznikową doziemną nn należy wykonać kablem nn typu: YKYżo5x6mm 2 i układać po trasie pokazanej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1). Oświetlenie wykonać na słupach stalowych z zewnętrzną warstwą z tworzywa sztucznego typu: SM-3W o wysokości 5,86m. W latarniach nr S15 - S17 stosować wysięgnik podwójny typu:wtm-20/2, w pozostałych latarniach stosować wysięgnik pojedynczy WTM-20/1. Kolor

7 latarni oraz wysięgnika ustalić z Inwestorem. Na projektowanych słupach na wysięgnikach należy zamontować oprawy w II klasie ochronności OWS z kloszem koloru białego z sodowym źródłem światła o mocy: słupy nr L15-L17-70W, pozostałe o mocy 150W. Latarnie posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B-40. We wnękach słupów projektowane są złącza słupowe z wkładkami bezpiecznikowymi oddzielna wkładka dla każdej oprawy. Połączenie pomiędzy tabliczką bezpiecznikową i oprawą oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3x2,5mm2. Słupy nr S13 i S31 uziemić. Wartość rezystancji uziemienia winna nie przekraczać 10Ω. Układ połączeń wykonać zgodnie ze schematem (rys.e1). Miejsca posadowienia proj. słupów pokazano w skali 1:500 na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1). Trasy projektowanych zalicznikowych instalacji doziemnych oraz miejsca posadowienia słupów pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1) w skali 1:500. Ze względu na rozbiórkę istniejącej zalicznikowej doziemnej instalacji kablowej nn oświetlenia terenu na działce objętej opracowaniem, w celu zachowania ciągłości obwodu zaprojektowano nowy kabel nn typu: YKYżo5x6mm 2. Projektowany kable należy połączyć z kablem istniejącym za pomocą muf zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rys. 1) Oświetlenie nocne Oświetlenie nocne zaprojektowano na latarniach oświetlenia terenu. Poprzez odpowiednie wysterowanie, na noc należy załączyć oprawy z jednej fazy, zgodnie ze schematem (Rys. nr E8) Zasilanie tablic interaktywnych Zasilanie tablic interaktywnych wykonać z rozdzielnicy głównej. Instalację zalicznikową doziemną nn należy prowadzić po trasie pokazanej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1). Projektuje się kabel nn pięciożyłowy miedziany typu: YKYżo5x16mm 2. Bezpośrednio przy każdej tablicy należy zainstalować puszkę odgałęźną np. typu: T-40, z której należy wyprowadzić kabel nn typu: YKY3x2,5mm 2 i podłączyć go w tablicy. Po podłączeniu kabli w puszce należy wypełnić ją żywicą Zasilanie bramek Przy projektowanych furtach obrotowych należy wykonać rozdzielnicę bramki. Instalację zalicznikową doziemną nn zasilania rozdzielnicy bramek należy wykonać z rozdzielnic głównej: - RB1 i RB2 kablem nn typu: YKY3x4mm 2 - RB3 i RB4 kablem nn typu: YKY3x6mm 2 Następnie od rozdzielnic prowadzić kabel nn typu: YDY2x2,5mm 2 bezpośrednio do bramek. Układ połączeń wykonać zgodnie ze schemat (rys. nr E10). Z w/w rozdzielnicy należy zasilić oświetlenie w zadaszeniu projektowanych bramek. Należy stosować oprawę typu COSMO_1 2x36W. Oprawy mocować do krokwi furty obrotowej. Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą zegara astronomicznego Zasilanie szlabanów Szlabany należy zasilić z rozdzielnicy głównej. Jeden obwód (szlaban przy parkingu)

8 instalacji zalicznikowej doziemnej nn należy wykonać kablem nn typu: YKY3x4mm 2 natomiast drugi (szlaban przy kinie) kablem nn typu: YKY3x6mm Zasilanie rozdzielnicy kina Instalację zalicznikową doziemną nn, wyprowadzoną z rozdzielnicy głównej należy wykonać kablem nn typu: YKYżo5x10mm 2. Na końcu należy postawić rozdzielnicę kina RK i wyposażyć zgodnie ze schematem (rys. nr E9). 5. Opis techniczny instalacji systemu CCTV 5.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV System monitoringu wizyjnego należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją teren zewnętrzny oraz wiatę. W projektowanym systemie telewizji użytkowej będzie się znajdować 21 punktów kamerowych zewnętrznych. Rozmieszczenie punktów kamerowych przedstawione zostało na rzutach kondygnacji. Organizacja systemu telewizji użytkowej oparta została o: bieżący pogląd obrazu z kamer - wykorzystując własności rejestratora cyfrowego, obrazy z kamer wyświetlane będą na monitorze LCD 19 kolorowym, rejestrację obrazu z kamer przy pomocy cyfrowego rejestratora wizji 16 kanałowego, odtwarzanie zarejestrowanych obrazów. W pomieszczeniu technicznym w budynku nr 2 znajdować się będzie szafka instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, w której należy umieścić projektowane urządzenia systemu CCTV (zgodnie ze schematem ideowym dołączonym do niniejszej dokumentacji). W szafie zlokalizowane będą rejestratory cyfrowe, zasilacz awaryjny UPS, panel dystrybucji napięć (PS-3U) wyposażony w wyłączniki nadprądowe S301 C3 (zabezpieczenia 3 niezależnych obwodów elektrycznych), rozgałęźnik wideo. Projekt systemu telewizji użytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer zewnętrznych oraz rozprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych. Kamery zewnętrzne należy umieścić w obudowach hermetycznych z grzałką + uchwyt montażowy. Dodatkowo przy montażu wybranych kamer na słupach oświetleniowych należy zastosować objemy montażowe. Kable należy wyprowadzić ze ściany budynku lub ze słupa oświetleniowego poprzez uchwyt kamery bezpośrednio do jej wnętrza Urządzenia wchodzące w skład systemu telewizji dozorowej CCTV punkt kamerowy Wszystkie punkty kamerowe zostały wyposażone w obiektywy o regulowanej (ustawianej ręcznie lub automatycznie ogniskowej). Ogniskową każdego punktu kamerowego należy ustawiać indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczególnych kamer było optymalne, aby obraz przekazywany do rejestratora zawierał jak najwięcej istotnych informacji o obiekcie i osobach znajdujących się w polu widzenia kamer. szafa aparaturowa 19"

9 Szafa aparaturowa na urządzenia aktywne i pasywne systemu telewizji użytkowej 19 /18U o wym. 600x600mm. Na wyposażeniu szafy będą następujące urządzenia: cyfrowy 16-kanałowy rejestrator wizji w zestawie z dyskiem twardym (przy założeniu wysokiej jakości nagrywania, rozdzielczości; 4CIF, prędkości nagrywania 15kl/s, czas nagrywania: 24h przez 30 dni); panel UTP/BNC (1 szt.); magazyn VOICE typu UK 19 /1Una 60 par (3x2) ( 1szt.); lączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 (1 szt.); zasilacz awaryjny UPS typu KR1000-J; panel dystrybucji napięć PS-3U + zestaw 3 wyłaczników nadprądowych typu S301 C3; półka ruchoma 19 o gł. 400mm 1U (1 szt.); panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem (1 szt.); listwa zasilająca 8-portowa z bolcem ochronnym + wył. zasilania (1 szt.) Zasilacz awaryjny UPS Do bezawaryjnego i ciągłego działania systemu monitoringu wizyjnego wymagane jest zasilanie awaryjne. Zakładany minimalny czas podtrzymania powinien wynosić 30min. W projekcie przewidziano zasilacz awaryjny UPS KR1000-J dla systemu monitoringu wizyjnego CCTV Instalacja i oprzewodowanie systemu CCTV Instalację na przedmiotowym terenie należy wykonać następującymi przewodami i kablami: przewód koncentryczny typu RG59 75ohm połączenie projektowanego rejestratora cyfrowego z monitorem, przewód U/UTP 4x2x0,5mm żelowany zewnętrzny kategorii 5e połączenie projektowanych kamer z panelami w szafie CCTV, kabel zasilający typu YKYżo 3x2,5mm2 przewód zasilający punktów kamerowych. Przewody i kable należy układać w: rurach sztywnych RB32, rurach sztywnych typu DVK110 lub równoważnej kanalizacja na potrzeby instalacji systemu CCTV. Dodatkowo projekt przewiduje montaż bezpośrednio przy projektowanych kamerach zewnętrznych ochronników przepięciowych toru zasilającego typu IsoPro IP BC TN 25/50 oraz przy każdej kamerze zabezpieczenie toru wizji typu SUG-4BF (ochronniki przy kamerach zewnętrznych należy montować w puszkach natynkowych hermetycznych IP66) Kanalizacja teletechniczna Do budowy kanalizacji na potrzeby systemu CCTV należy zastosować studnie prefabrykowane typu SK-1 oraz rury ochronne typu DVK110. Z projektowanej szafy CCTV w budynku nr 2 do każdej z projektowanych kamer należy doprowadzić kabel skrętkowy oraz kabel zasilający (zgodnie ze schematem ideowym dołączonym do niniejszej dokumentacji).

10 Projektowane oprzewodowanie należy prowadzić w: - rura przepustowa DVK110 kanalizacja instalacji niskoprądowych (projektowane kable skrętkowe i koncentryczne). - w ziemi kable zasilające. Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzeń projektowanej kanalizacji teletechnicznej ze studni kablowych za pomocą systemu uszczelnień np. typu TDUX-35. Projekt przewiduje na całym odcinku projektowanej kanalizacji regulację poziomu projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na głębokość ok.0,7m. 6. Ochrona przeciwporażeniowa Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w sieci PGE Dystrybucja S.A. przyjęto w sieci nn i u odbiorcy samoczynne wyłączanie zasilania w określonym czasie (wg PN-IEC ). W rozdzielni głównej RG dokonano podziału PEN na PE i N - sieć 0,4kV od tego momentu pracuje w układzie TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. W proj. latarniach, krańcowych dla odcinków proj. oświetleniowej instalacji zalicznikowej doziemnej nn projektuje się uziemienia ochronne. Dodatkowo uziemiać latarnie co 500m lub na odgałęzieniach linii kablowych dłuższych niż 200m za pomocą uziomów pogrążanych połączonych z zaciskiem/śrubą PE w tabliczce słupowej za pomocą bednarki FeZn25x4mm. Wartość rezystancji uziemienia winna nie przekraczać 10Ω. Latarnie, które należy uziemić określono na schemacie (rys. 2). Bezpośrednio po oddaniu urządzeń do eksploatacji /załączeniu napięcia/ należy dokonać pomiarów ochronnych, sporządzając odpowiedni protokół. 7. Konserwacja projektowanych urządzeń oświetleniowych W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urządzeń, aby spełniały one założone wymagania techniczne i prawidłowo funkcjonowały należy przeprowadzać regularne czynności konserwacyjne, takie jak: pomiary skuteczności od porażeń pomiary rezystancji izolacji konserwacja elementów korodujących badanie hermetyczności opraw oświetleniowych regularna wymiana źródeł światła zgodnie z czasem żywotności podawanym przez producenta wykonanie pomiarów luminancji oświetlenia sprawdzających zgodność wykonania z wymaganymi wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw oświetlenia terenu rekreacyjnego tj.: klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła

11 wymiana elementów słupa tj.: bezpieczników i wkładek topikowych, główek bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek czyszczenie kloszy opraw świetlnych przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypadku zgłoszenia awarii usuwanie zwarć w liniach i oprawach wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego. 8. Uwagi końcowe Niniejsza inwestycja w żaden sposób nie ogranicza możliwości zagospodarowania (zabudowy) sąsiadujących terenów, przylegających do działki objętej ową inwestycją i nie wymaga wycinki drzew Całość wykonać zgodnie z normami: PN-E ,PN-E/ ,PBUE Przestrzegać Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje elektryczne Niniejsze prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych, zachowując przepisy bhp Wszystkie prace w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko i wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania Materiały i osprzęt zastosowany w projekcje (przewody, zabezpieczenia, szafki nn, słupy, oprawy, kable, itp.) dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora Opis stanowi integralną część projektu.

12 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest: - rozbiórka istniejących instalacji zalicznikowych doziemnych nn wraz z latarniami, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania rozdzielni głównej, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn oświetlenia nocnego, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania tablic interaktywnych, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania bramek, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania szlabanów, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania rozdzielnicy kina RK, Inwestycja znajduje się na działce nr geod. 797/18 w Białowieży przy ul. Kolejowej. 2. Zagospodarowanie stan istniejący Teren urządzony zagospodarowany. 3. Zagospodarowanie stan projektowany Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr XXXII/177/98 Rady Gminy w Białowieży z dnia 17 kwietnia 1998 r. 4. Zestawienie powierzchni Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo4x25mm 2 o średnicy zewnętrznej 20,5mm, z żyłami aluminiowymi o przekroju 25mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo5x16mm 2 o średnicy zewnętrznej 21,6mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 16mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo5x10mm 2 o średnicy zewnętrznej 18,1mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 10mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo5x16mm 2 o średnicy zewnętrznej 16mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 6mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKY3x6mm 2 o średnicy zewnętrznej 13,5mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 6mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKY3x4mm 2 o średnicy zewnętrznej 12,4mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 6mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKY3x2,5mm 2 o średnicy zewnętrznej 10,6mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 2,5mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe przewód YDY3x1,5mm 2 o średnicy zewnętrznej 10,2mm, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 1,5mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe przewód YDY2x2,5mm 2 o średnicy zewnętrznej 10,4mm, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 2,5mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Słup oświetlenia terenu o konstrukcji stalowej i zewnętrznej warstwie z tworzywa

13 sztucznego typu: SM-3W o wys. 5,86m mocowany na fundamencie prefabrykowanym typu: B-40 o Ø 0,3m i wysokości 1,1m Rozdzielnica bramki RB1-RB4 rozdzielnica w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych, ustawiona na fundamencie FT-40 o wymiarach: 0,4x0,25x0,85 Rozdzielnica kina RK rozdzielnica w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych, ustawiona na fundamencie FT-40 o wymiarach: 0,265x0,25x0,85 5. Dane o terenie Teren jest w strefie konserwatorskiej. 6. Wpływ eksploatacji górniczej Nie zachodzi (nie dotyczy). 7. Informacja o zagrożeniach dla środowiska Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. 8. Charakter robót budowlanych Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę przebiegu zalicznikowych instalacji doziemnych nn oraz posadowienie słupów pokazano na załączonym do dokumentacji rys. nr 1. Inwestycja nie ogranicza w żaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej do projektu przebudowy części komunikacji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gródku przy ul. Fabrycznej z dostosowaniem do potrzeb dla osób

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I WYKONANIE DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ ROZBUDOWA O SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej Oczyszczalni Ścieków Branża: Elektryczna Obiekt : Oczyszczalnia Ścieków - Inwentaryzacja istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZE. -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa opracowania. a) podkłady architektoniczno-budowlane, b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne,

2. Podstawa opracowania. a) podkłady architektoniczno-budowlane, b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne, SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Uprawnienia 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Obliczenia 6. Rysunki Nr 1 schemat ideowy zasilania Nr 2 schemat ideowy rozdzielni głównej RG Nr 3 schemat ideowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1

Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1 Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1 Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stron 1 Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBIEKT OŚWIETLENIE ULICY ADRES MIERZYN UL MIERZYŃSKA - WĘDROWNA DZ NR 337, 339, 746 OBRĘB MIERZYN BRANśA ELEKTROENERGETYCZNA INWESTOR GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA DOBRA

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo