OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety - rzuty przyziemia instalacje elektryczne rys. nr E2 - Toalety - rzuty dachów instalacje odgromowe rys. nr E3 - Główna wiata na peronie rzut przyziemia instalacje elektryczne rys. nr E4 - Główna wiata na peronie rzut dachu inst. odgromowa, uziom szpilkowy rys. nr E5 - Schemat zasilania - rozdzielnica główna RG rys. nr E6 - Schemat zasilania - rozdzielnica RT rys. nr E7 - Schemat ideowy instalacji zalicznikowych doziemnych nn rys. nr E8 - Schemat rozdzielnicy kina RK, rozdzielnica kina rys. nr E9 - Schemat rozdzielnicy bramki RB, rozdzielnica bramki rys. nr E10 - Schemat ideowym instalacji CCTV rys. nr E11

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - projekty techniczne innych branż - obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia - oględziny w terenie 2. Zakres i przedmiot opracowania Dokumentacja zawiera następujące elementy: - zasilania rozdzielni głównej, - rozdzielnice elektryczne - WLZty - instalację oświetleniową - instalację gniazd wtykowych - instalację przepięciową - instalację odgromową - uziom sztuczny fundamentowy - uziom szpilkowy - rozbiórka istniejących instalacji zalicznikowych doziemnych nn wraz z latarniami, - oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych, - oświetlenia nocnego, - zasilania tablic interaktywnych, - zasilania bramek, - zasilania szlabanów, - zasilania rozdzielnicy kina RK, Inwestycja znajduje się na działce nr geod. 797/18 w Białowieży przy ul. Kolejowej. 3. Przeznaczenie obiektu Rewitalizacja stacji Białowieża Pałac z rekonstrukcją XIX wiecznego peronu dworca kolejowego, realizacją przyrodniczej wystawy plenerowej, wytyczeniem ścieżki dydaktycznej oraz edukacyjnego placu zabaw w zakresie: 1. Budowa parkingu, 2. Budowa toalet, 3. Budowa wiaty peronu. 4. Opis szczegółowy 4.1. Zasilanie rozdzielni głównej Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski znak: RE3-3/259/2013/1850 z dnia r., zasilanie obiektu należy wykonać ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego według Projektu zagospodarowania terenu (Rys. 1) na dz. nr geod. 797/18 przy granicy działki. Wyżej wymienione warunki zakładają wykonanie zasilania (przyłącza kablowego) do miejsca dostarczenia energii według opracowania Gestora sieci (projekt i wykonanie).

4 Z projektowanego złącza należy wykonać instalację zalicznikową doziemną nn zasilania rozdzielnicy głównej usytuowanej w pomieszczeniu technicznym. Instalację należy wykonać kablem nn czterożyłowym, aluminiowym typu: YAKY4x25mm 2, po trasie pokazanej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1) w skali 1: Układ rozdziału energii Rozdzielnicę RG do zasilania przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym w budynku nr2. Projekt przewiduje rozdzielnicę RG w wykonaniu n/t. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG z szafki licznikowej. W rozdzielnicy RG przewidziano zabezpieczenia przewodów zasilających projektowane odbiory elektryczne. W rozdzielni głównej RG wykonać rozdział żyły przewodu PEN na przewód PE i N punkt podziału za pomocą przewodu uziemiającego (płaskownika FeZn25x4 oraz przewodu LgYżo10mm2) uziemić wykorzystując do tego uziom sztuczny fundamentowy budynku toalety. Lokalizację rozdzielnicy głównej pokazano na załączonym rysunku parteru. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym dla laika tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonać zgodnie z załączonymi schematami zasilania Układanie przewodów i kabli Przewody elektryczne w pomieszczeniach układać bezpośrednio pod tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach. Na peronie przewody należy układać w rurach RB na konstrukcji zadaszenia peronu. Przewody zasilające oświetlenie w furcie obrotowej układać w osłonie z rury RB Przewody elektryczne przechodzące przez ściany prowadzić w osłonie z rury np. RB. Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem, zachowując od innych instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20cm dla równoległych przewodów telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp. Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m (rów 0,8m) linią falistą z zapasem ok. 4%. Kable biegnące równolegle układać obok siebie w jednym rowie kablowym odpowiednio poszerzonym, tak by odległość pomiędzy kablami nie była mniejsza niż 0,1m i w taki sposób by oś rowu biegła niekolizyjnie w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. Pod kablem i na kablu winna znajdować się 10cm warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem ułożyć folię PCV koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimym ubijanym warstwami do poziomu terenu. Nadmiar urobku wywieźć. Na kable co ok. 10m, przy wejściach i wyjściach do rur ochronnych, załamaniach linii przebiegu trasy kabla i przy słupach oświetleniowych nałożyć oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego, zawierające m.in. napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej nn, typ kabla i rok ułożenia. Przy skrzyżowaniach z drogami i dojazdami kabel chronić rurami przeciskowymi gładkościennymi do stosowania w trudnych warunkach terenowych o średnicy 110mm koloru niebieskiego,

5 natomiast przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i pod chodnikami kabel chronić rurami ochronnymi karbowanymi dwuściennymi o średnicy 75mm koloru niebieskiego. Kabel oświetleniowy należy zabezpieczyć w całości pod chodnikami i wjazdami. Również w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych odkryje się jakiekolwiek sieci podziemne należy stosować rury ochronne. Kable przeprowadzać przez fundamenty budynku z wykorzystaniem termokurczliwego przepustu kablowego np. EPAF Oprawy oświetleniowe Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono na załączonych rysunkach. Są to oprawy montowane bezpośrednio do sufitu. Załączanie opraw miejscowo łącznikami w poszczególnych pomieszczeniach, czujkami obecności oraz za pomocą zegara astronomicznego na peronie. W oprawach świetlówkowych zastosować stateczniki elektroniczne EVG System przyzywowy Sygnalizacja alarmowa w WC dla niepełnosprawnych przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowany system przyzywowy ze względu na niewielki pobór mocy elektrycznej należy zasilić z obwodów oświetleniowych w łazience dla niepełnosprawnych. W skład systemu przyzywowego wchodzi transformator sygnalizator FIM 1200 montowane nad drzwiami wejściowymi do WC, przyciski pociągowe FAP 3002 oraz przycisk FAP 2001, a także kasownik FEH 1001 montowany w WC przy drzwiach wejściowych. Załączenie instalacji przywoławczej będzie możliwe przyciskami pociągowymi. Przycisk pociągowy zamontować na wysokości 0,9m, linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w pobliżu drzwi. Poszczególne urządzenia systemu przyzywowego połączyć przewodem telefonicznym 0,5mm prowadzonym w rurze RB18 pod tynkiem. Dokładny sposób podłączenia systemu wg wytycznych producenta Instalacja przeciwprzepięciowa Jako ochronę od przepięć I i II stopnia przewidziano ochronniki przepięciowe DEHNventil M TNS 275 w rozdzielnicy głównej RG Instalacja odgromowa, uziom Na dachach budynków toalet i zadaszeniu peronu przewidziano wykonanie instalacji odgromowych. Jako zwody poziome należy wykorzystać metalowe poszycia dachów. Przewody odprowadzające na budynkach toalet wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø8mm, prowadzonym w rurze grubościennej pod elewacją. Zwody odprowadzające z wiaty głównej peronu należy wykonać przewodami wysokonapięciowymi izolowanymi HVI. Zwody odprowadzające, poprzez złącza kontrolne i przewód uziemiający (bednarkę FeZn25x4) należy połączyć z projektowanym sztucznym uziomem fundamentowym (toalety) oraz szpilkowym (wiata peronu).

6 W warstwie betonu chudego, która znajduje się bezpośrednio na gruncie podłoża, w miejscach zaznaczonych na rysunku zatopić płaskownik stalowy FeZn25x4. Płaskownik zamontować na elementach dystansujących tzw. odstępnikach, wysokość elementów dystansujących powinna być taka aby cały płaskownik znajdował się w warstwie chudego betonu. Płaskownik powinien być ułożony szerszym bokiem pionowo i utrzymywany w takim położeniu podczas zabetonowania za pomocą wyżej wymienionego elementu dystansującego. W miejscach wskazanych na rysunku należy do projektowanego sztucznego uziomu fundamentowego zamocować (przyspawać lub połączyć za pomocą zacisków klinowych) przewody uziemiające. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną Rozbiórka doziemnej zalicznikowej instalacji nn oświetlenia terenu Należy dokonać rozbiórki istniejącej zalicznikowej doziemnej instalacji nn oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Urządzenia do rozbiórki zostały wykrzyżykowane i pokazane na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1). Zasady likwidacji Wykonawca winien ustalić z Właścicielem. Roboty rozbiórkowe wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Materiały z rozbiórki winny być zagospodarowane zgodnie z umową zawartą między Inwestorem a Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby elementy urządzeń z rozbiórki nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich rozbiórkę. W przypadku niemożności rozbiórki elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy bez ich rozbiórki o ile uzyska na to zgodę Inwestora i kierownika robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji kierownikowi robót harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w rozbieranych urządzeniach Oświetlenie terenu Z rozdzielnicy głównej umiejscowionej w pomieszczeniu technicznym należy wyprowadzić dwa obwody do zasilenia oświetlenia terenu. Instalację zalicznikową doziemną nn należy wykonać kablem nn typu: YKYżo5x6mm 2 i układać po trasie pokazanej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1). Oświetlenie wykonać na słupach stalowych z zewnętrzną warstwą z tworzywa sztucznego typu: SM-3W o wysokości 5,86m. W latarniach nr S15 - S17 stosować wysięgnik podwójny typu:wtm-20/2, w pozostałych latarniach stosować wysięgnik pojedynczy WTM-20/1. Kolor

7 latarni oraz wysięgnika ustalić z Inwestorem. Na projektowanych słupach na wysięgnikach należy zamontować oprawy w II klasie ochronności OWS z kloszem koloru białego z sodowym źródłem światła o mocy: słupy nr L15-L17-70W, pozostałe o mocy 150W. Latarnie posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B-40. We wnękach słupów projektowane są złącza słupowe z wkładkami bezpiecznikowymi oddzielna wkładka dla każdej oprawy. Połączenie pomiędzy tabliczką bezpiecznikową i oprawą oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3x2,5mm2. Słupy nr S13 i S31 uziemić. Wartość rezystancji uziemienia winna nie przekraczać 10Ω. Układ połączeń wykonać zgodnie ze schematem (rys.e1). Miejsca posadowienia proj. słupów pokazano w skali 1:500 na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1). Trasy projektowanych zalicznikowych instalacji doziemnych oraz miejsca posadowienia słupów pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1) w skali 1:500. Ze względu na rozbiórkę istniejącej zalicznikowej doziemnej instalacji kablowej nn oświetlenia terenu na działce objętej opracowaniem, w celu zachowania ciągłości obwodu zaprojektowano nowy kabel nn typu: YKYżo5x6mm 2. Projektowany kable należy połączyć z kablem istniejącym za pomocą muf zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rys. 1) Oświetlenie nocne Oświetlenie nocne zaprojektowano na latarniach oświetlenia terenu. Poprzez odpowiednie wysterowanie, na noc należy załączyć oprawy z jednej fazy, zgodnie ze schematem (Rys. nr E8) Zasilanie tablic interaktywnych Zasilanie tablic interaktywnych wykonać z rozdzielnicy głównej. Instalację zalicznikową doziemną nn należy prowadzić po trasie pokazanej na Projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1). Projektuje się kabel nn pięciożyłowy miedziany typu: YKYżo5x16mm 2. Bezpośrednio przy każdej tablicy należy zainstalować puszkę odgałęźną np. typu: T-40, z której należy wyprowadzić kabel nn typu: YKY3x2,5mm 2 i podłączyć go w tablicy. Po podłączeniu kabli w puszce należy wypełnić ją żywicą Zasilanie bramek Przy projektowanych furtach obrotowych należy wykonać rozdzielnicę bramki. Instalację zalicznikową doziemną nn zasilania rozdzielnicy bramek należy wykonać z rozdzielnic głównej: - RB1 i RB2 kablem nn typu: YKY3x4mm 2 - RB3 i RB4 kablem nn typu: YKY3x6mm 2 Następnie od rozdzielnic prowadzić kabel nn typu: YDY2x2,5mm 2 bezpośrednio do bramek. Układ połączeń wykonać zgodnie ze schemat (rys. nr E10). Z w/w rozdzielnicy należy zasilić oświetlenie w zadaszeniu projektowanych bramek. Należy stosować oprawę typu COSMO_1 2x36W. Oprawy mocować do krokwi furty obrotowej. Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą zegara astronomicznego Zasilanie szlabanów Szlabany należy zasilić z rozdzielnicy głównej. Jeden obwód (szlaban przy parkingu)

8 instalacji zalicznikowej doziemnej nn należy wykonać kablem nn typu: YKY3x4mm 2 natomiast drugi (szlaban przy kinie) kablem nn typu: YKY3x6mm Zasilanie rozdzielnicy kina Instalację zalicznikową doziemną nn, wyprowadzoną z rozdzielnicy głównej należy wykonać kablem nn typu: YKYżo5x10mm 2. Na końcu należy postawić rozdzielnicę kina RK i wyposażyć zgodnie ze schematem (rys. nr E9). 5. Opis techniczny instalacji systemu CCTV 5.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV System monitoringu wizyjnego należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją teren zewnętrzny oraz wiatę. W projektowanym systemie telewizji użytkowej będzie się znajdować 21 punktów kamerowych zewnętrznych. Rozmieszczenie punktów kamerowych przedstawione zostało na rzutach kondygnacji. Organizacja systemu telewizji użytkowej oparta została o: bieżący pogląd obrazu z kamer - wykorzystując własności rejestratora cyfrowego, obrazy z kamer wyświetlane będą na monitorze LCD 19 kolorowym, rejestrację obrazu z kamer przy pomocy cyfrowego rejestratora wizji 16 kanałowego, odtwarzanie zarejestrowanych obrazów. W pomieszczeniu technicznym w budynku nr 2 znajdować się będzie szafka instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV, w której należy umieścić projektowane urządzenia systemu CCTV (zgodnie ze schematem ideowym dołączonym do niniejszej dokumentacji). W szafie zlokalizowane będą rejestratory cyfrowe, zasilacz awaryjny UPS, panel dystrybucji napięć (PS-3U) wyposażony w wyłączniki nadprądowe S301 C3 (zabezpieczenia 3 niezależnych obwodów elektrycznych), rozgałęźnik wideo. Projekt systemu telewizji użytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer zewnętrznych oraz rozprowadzenie kabli zasilających i sygnałowych. Kamery zewnętrzne należy umieścić w obudowach hermetycznych z grzałką + uchwyt montażowy. Dodatkowo przy montażu wybranych kamer na słupach oświetleniowych należy zastosować objemy montażowe. Kable należy wyprowadzić ze ściany budynku lub ze słupa oświetleniowego poprzez uchwyt kamery bezpośrednio do jej wnętrza Urządzenia wchodzące w skład systemu telewizji dozorowej CCTV punkt kamerowy Wszystkie punkty kamerowe zostały wyposażone w obiektywy o regulowanej (ustawianej ręcznie lub automatycznie ogniskowej). Ogniskową każdego punktu kamerowego należy ustawiać indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczególnych kamer było optymalne, aby obraz przekazywany do rejestratora zawierał jak najwięcej istotnych informacji o obiekcie i osobach znajdujących się w polu widzenia kamer. szafa aparaturowa 19"

9 Szafa aparaturowa na urządzenia aktywne i pasywne systemu telewizji użytkowej 19 /18U o wym. 600x600mm. Na wyposażeniu szafy będą następujące urządzenia: cyfrowy 16-kanałowy rejestrator wizji w zestawie z dyskiem twardym (przy założeniu wysokiej jakości nagrywania, rozdzielczości; 4CIF, prędkości nagrywania 15kl/s, czas nagrywania: 24h przez 30 dni); panel UTP/BNC (1 szt.); magazyn VOICE typu UK 19 /1Una 60 par (3x2) ( 1szt.); lączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 (1 szt.); zasilacz awaryjny UPS typu KR1000-J; panel dystrybucji napięć PS-3U + zestaw 3 wyłaczników nadprądowych typu S301 C3; półka ruchoma 19 o gł. 400mm 1U (1 szt.); panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem (1 szt.); listwa zasilająca 8-portowa z bolcem ochronnym + wył. zasilania (1 szt.) Zasilacz awaryjny UPS Do bezawaryjnego i ciągłego działania systemu monitoringu wizyjnego wymagane jest zasilanie awaryjne. Zakładany minimalny czas podtrzymania powinien wynosić 30min. W projekcie przewidziano zasilacz awaryjny UPS KR1000-J dla systemu monitoringu wizyjnego CCTV Instalacja i oprzewodowanie systemu CCTV Instalację na przedmiotowym terenie należy wykonać następującymi przewodami i kablami: przewód koncentryczny typu RG59 75ohm połączenie projektowanego rejestratora cyfrowego z monitorem, przewód U/UTP 4x2x0,5mm żelowany zewnętrzny kategorii 5e połączenie projektowanych kamer z panelami w szafie CCTV, kabel zasilający typu YKYżo 3x2,5mm2 przewód zasilający punktów kamerowych. Przewody i kable należy układać w: rurach sztywnych RB32, rurach sztywnych typu DVK110 lub równoważnej kanalizacja na potrzeby instalacji systemu CCTV. Dodatkowo projekt przewiduje montaż bezpośrednio przy projektowanych kamerach zewnętrznych ochronników przepięciowych toru zasilającego typu IsoPro IP BC TN 25/50 oraz przy każdej kamerze zabezpieczenie toru wizji typu SUG-4BF (ochronniki przy kamerach zewnętrznych należy montować w puszkach natynkowych hermetycznych IP66) Kanalizacja teletechniczna Do budowy kanalizacji na potrzeby systemu CCTV należy zastosować studnie prefabrykowane typu SK-1 oraz rury ochronne typu DVK110. Z projektowanej szafy CCTV w budynku nr 2 do każdej z projektowanych kamer należy doprowadzić kabel skrętkowy oraz kabel zasilający (zgodnie ze schematem ideowym dołączonym do niniejszej dokumentacji).

10 Projektowane oprzewodowanie należy prowadzić w: - rura przepustowa DVK110 kanalizacja instalacji niskoprądowych (projektowane kable skrętkowe i koncentryczne). - w ziemi kable zasilające. Dodatkowo projekt przewiduje uszczelnienie wyprowadzeń projektowanej kanalizacji teletechnicznej ze studni kablowych za pomocą systemu uszczelnień np. typu TDUX-35. Projekt przewiduje na całym odcinku projektowanej kanalizacji regulację poziomu projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na głębokość ok.0,7m. 6. Ochrona przeciwporażeniowa Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w sieci PGE Dystrybucja S.A. przyjęto w sieci nn i u odbiorcy samoczynne wyłączanie zasilania w określonym czasie (wg PN-IEC ). W rozdzielni głównej RG dokonano podziału PEN na PE i N - sieć 0,4kV od tego momentu pracuje w układzie TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. W proj. latarniach, krańcowych dla odcinków proj. oświetleniowej instalacji zalicznikowej doziemnej nn projektuje się uziemienia ochronne. Dodatkowo uziemiać latarnie co 500m lub na odgałęzieniach linii kablowych dłuższych niż 200m za pomocą uziomów pogrążanych połączonych z zaciskiem/śrubą PE w tabliczce słupowej za pomocą bednarki FeZn25x4mm. Wartość rezystancji uziemienia winna nie przekraczać 10Ω. Latarnie, które należy uziemić określono na schemacie (rys. 2). Bezpośrednio po oddaniu urządzeń do eksploatacji /załączeniu napięcia/ należy dokonać pomiarów ochronnych, sporządzając odpowiedni protokół. 7. Konserwacja projektowanych urządzeń oświetleniowych W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urządzeń, aby spełniały one założone wymagania techniczne i prawidłowo funkcjonowały należy przeprowadzać regularne czynności konserwacyjne, takie jak: pomiary skuteczności od porażeń pomiary rezystancji izolacji konserwacja elementów korodujących badanie hermetyczności opraw oświetleniowych regularna wymiana źródeł światła zgodnie z czasem żywotności podawanym przez producenta wykonanie pomiarów luminancji oświetlenia sprawdzających zgodność wykonania z wymaganymi wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw oświetlenia terenu rekreacyjnego tj.: klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła

11 wymiana elementów słupa tj.: bezpieczników i wkładek topikowych, główek bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek czyszczenie kloszy opraw świetlnych przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypadku zgłoszenia awarii usuwanie zwarć w liniach i oprawach wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego. 8. Uwagi końcowe Niniejsza inwestycja w żaden sposób nie ogranicza możliwości zagospodarowania (zabudowy) sąsiadujących terenów, przylegających do działki objętej ową inwestycją i nie wymaga wycinki drzew Całość wykonać zgodnie z normami: PN-E ,PN-E/ ,PBUE Przestrzegać Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom V Instalacje elektryczne Niniejsze prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych, zachowując przepisy bhp Wszystkie prace w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko i wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania Materiały i osprzęt zastosowany w projekcje (przewody, zabezpieczenia, szafki nn, słupy, oprawy, kable, itp.) dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora Opis stanowi integralną część projektu.

12 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest: - rozbiórka istniejących instalacji zalicznikowych doziemnych nn wraz z latarniami, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania rozdzielni głównej, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn oświetlenia terenu wraz z montażem słupów oświetleniowych, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn oświetlenia nocnego, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania tablic interaktywnych, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania bramek, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania szlabanów, - budowa instalacji zalicznikowej doziemnej nn zasilania rozdzielnicy kina RK, Inwestycja znajduje się na działce nr geod. 797/18 w Białowieży przy ul. Kolejowej. 2. Zagospodarowanie stan istniejący Teren urządzony zagospodarowany. 3. Zagospodarowanie stan projektowany Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr XXXII/177/98 Rady Gminy w Białowieży z dnia 17 kwietnia 1998 r. 4. Zestawienie powierzchni Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo4x25mm 2 o średnicy zewnętrznej 20,5mm, z żyłami aluminiowymi o przekroju 25mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo5x16mm 2 o średnicy zewnętrznej 21,6mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 16mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo5x10mm 2 o średnicy zewnętrznej 18,1mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 10mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKYżo5x16mm 2 o średnicy zewnętrznej 16mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 6mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKY3x6mm 2 o średnicy zewnętrznej 13,5mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 6mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKY3x4mm 2 o średnicy zewnętrznej 12,4mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 6mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel zalicznikowej instalacji doziemnej kabel YKY3x2,5mm 2 o średnicy zewnętrznej 10,6mm, z żyłami miedzianymi o przekroju 2,5mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe przewód YDY3x1,5mm 2 o średnicy zewnętrznej 10,2mm, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 1,5mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe przewód YDY2x2,5mm 2 o średnicy zewnętrznej 10,4mm, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 2,5mm 2 o izolacji i powłoce polwinitowej. Słup oświetlenia terenu o konstrukcji stalowej i zewnętrznej warstwie z tworzywa

13 sztucznego typu: SM-3W o wys. 5,86m mocowany na fundamencie prefabrykowanym typu: B-40 o Ø 0,3m i wysokości 1,1m Rozdzielnica bramki RB1-RB4 rozdzielnica w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych, ustawiona na fundamencie FT-40 o wymiarach: 0,4x0,25x0,85 Rozdzielnica kina RK rozdzielnica w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych, ustawiona na fundamencie FT-40 o wymiarach: 0,265x0,25x0,85 5. Dane o terenie Teren jest w strefie konserwatorskiej. 6. Wpływ eksploatacji górniczej Nie zachodzi (nie dotyczy). 7. Informacja o zagrożeniach dla środowiska Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. 8. Charakter robót budowlanych Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę przebiegu zalicznikowych instalacji doziemnych nn oraz posadowienie słupów pokazano na załączonym do dokumentacji rys. nr 1. Inwestycja nie ogranicza w żaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo