Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2"

Transkrypt

1 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PODSTAWA OPRACOWANIA KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WARUNKI OGÓLNE KANALIZACJA TELETECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Roboty kablowe Roboty instalacyjne Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Bilans mocy i sprawdzenie doboru okablowania SYSTEM KONTROLI WEJŚĆ NA STADION Charakterystyka ogólna systemu Charakterystyka funkcjonalna systemu Opis techniczny systemu Stosowanie rozwiązań zamiennych Procedura kontroli poprawności wykonania prac ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE III SPIS RYSUNKÓW Strona 1

2 I WSTĘP 1 Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa: stadion Górnika Zabrze im. Ernesta Pohla Adres: Ulice Roosevelta, Piłsudskiego w Zabrzu. 2 Podstawa opracowania Dokumentację przygotowano na podstawie: Umowy z Zamawiającym Wizji lokalnej PZT 3 Karta uzgodnień branżowych TEMAT: MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE Część elektryczna BRANŻA NAZWISKO I IMIĘ PROJEKTANTA NR UPRAWNIEŃ NAZWISKO I IMIĘ SPRAWDZAJĄCEGO NR UPRAWNIEŃ Elektryczna mgr inż. Maciej Stolecki 77/00/DUW mgr inż. Marek Szafran 265/92/UW Strona 2

3 II CZĘŚĆ OPISOWA 1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy małej modernizacji stadionu Górnika Zabrze. Część elektryczna obejmuje projekt elektryczny systemu wejścia wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na stadionie Górnika Zabrze w Zabrzu. 2 Zakres opracowania Zakresem opracowania objęte są: a. opis instalacji i działania systemu wejść-wyjść, b. opis instalacji zasilania gwarantowanego systemu wejść-wyjść, c. opis instalacji infrastruktury kablowej niezbędnej do działania systemu wejść-wyjść. 3 Podstawa opracowania Dokumentację przygotowano na podstawie: Umowy, wytycznych Inwestora, wizji lokalnej na obiekcie, mapy do celów projektowych 1:1000, uzgodnień międzybranżowych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. zwanej dalej Ustawą ((Dz.U. Nr 62, poz. 504), wytycznych PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z późn.zm.), normy PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 4 Charakterystyka obiektu Opisany system zostanie zabudowany na stadionie im. Ernesta Pohla przy ul. Roosvelta 81 w Zabrzu. Stadion jest obiektem przystosowanym do rozgrywek piłki nożnej. Projekt małej modernizacji przewidziano na stadion, który może pomieścić około 7500 kibiców podzielony na sektory dla kibiców gospodarzy, gości i sektora dla VIPów. Strona 3

4 W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy stadionu. W związku z tym infrastruktura kablowa systemu wejść-wyjść będzie miała charakter tymczasowy, co pozwoli zmniejszyć nakłady niezbędne do przekonfigurowania systemu w czasie generalnej przebudowy. Projekt przewiduje urządzenia i elementy systemu wejść-wyjść, które będą wykorzystane w późniejszej rozbudowie stadionu. Wejście na stadion odbywać się będzie w trzech miejscach: dwóch przejściach opartych na bramofurtach podwójnych dla kibiców i jednym przejściu pojedynczą bramką (tripodem) dla VIPów. 5 Warunki ogólne Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji wejścia wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym. 6 Kanalizacja teletechniczna Elektroniczny system kontroli wejść na stadion będzie rozproszony na obwodzie obiektu. W chwili obecnej stadion nie dysponuje kanalizacją teletechniczną, którą można wykorzystać do rozprowadzenia infrastruktury kablowej systemu kontroli wejść, dlatego należy wykonać niezależne okablowanie przeznaczone dla systemu. Generalnie do budowy ciągów kablowych, jako osłona kabli będą zastosowane: karbowane, dwuwarstwowe, gładkie w środku rury osłonowe typu DVR 50, karbowane, dwuwarstwowe, gładkie w środku rury osłonowe typu DVK 50 dla przecisków pod drogami. Rury osłonowe powinny być ułożone pod powierzchnią gruntu na głębokości około 0.8 m, licząc od wierzchu najwyższego poziomu rur do poziomu powierzchni. W przypadku skrzyżowania kanalizacji kablowej z drogami rury powinny być ułożone pod powierzchnią gruntu na głębokości około 0.8 m, licząc od wierzchu najwyższego poziomu rur do poziomu. W przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z innymi instalacjami podziemnego uzbrojenia terenu należy stosować najmniejsze dopuszczalne przepisami odległości. W przypadku wejścia kanalizacji do budynku, rury powinny być układane ze spadkiem min. 0,5%, by zapobiec wlewaniu wody do budynku. Nad ziemną instalacją kablową rozłożyć taśmę informacyjną. Przed zasypaniem ciągów kanalizacyjnych należy zlecić służbom geodezyjnym Strona 4

5 inwentaryzację powykonawczą. Wszystkie otwory rur wchodzących do budynków będą uszczelnione w sposób uniemożliwiający przenikanie do budynków gazów i wody oraz zamulanie rur. 7 Instalacja elektryczna Projektuje się dedykowaną instalację zasilającą urządzenia systemu kontroli wejść na stadion. Instalacja będzie zapewniać dostawę gwarantowanej energii niezbędnej do sprawnego działania bramofurt prowadzących na stadion oraz urządzeń kontrolnych. Stan podtrzymania będzie wystarczający na bezpieczne zakończenie rozpoczętych działań w systemie, zapisanie wszelkich danych w centralnej bazie systemu i jego bezpieczne zamknięcie. Czas ten będzie wynosił minimum 15 minut. Instalacja zasilana jest z projektowanej rozdzielnicy głównej i 3 szaf lokalnych. 7.1 Roboty kablowe Kable nn układać na głębokości 0,8m od poziomu docelowo zniwelowanego terenu w rurach ochronnych typu: w terenie zielonym w osłonach z rur DVR - 50 prod. AROT., przy przejściach pod chodnikami, ulicami, przejazdami w rurach DVK 50 prod. AROT., przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii kablowej nn z urządzeniami podziemnymi i innymi instalacjami w rurach DVK - 50 prod. AROT. Wykopy wykonywać ręcznie. Roboty wykonywać zgodnie z postanowieniami norm elektroenergetycznych. Linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników z tworzyw sztucznych nakładanych na kable. Odległość pomiędzy oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy wejściach do przepustów rurowych, skrzyżowaniach z innymi kablami oraz w innych charakterystycznych miejscach. Na oznacznikach należy umieścić trwale napisy, zawierające: symbol (relację linii), oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. Po ułożeniu kabla, trasa linii kablowej powinna być zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. W trakcie wykonywania prac szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP. Po zakończeniu prac nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 7.2 Roboty instalacyjne Rozdzielnie należy wykonać według schematów jedno-kreskowych rozdzielnic z zachowaniem obowiązujących norm elektroenergetycznych. Instalacje wewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych PCV. Strona 5

6 Instalacja projektowana jest jako dedykowana i objęta zasilaniem awaryjnym poprzez UPSa o mocy 3000VA/2100W w wersji rack 19 z podtrzymaniem 15 minutowym zlokalizowanym w Serwerowni. Podział odbiorów według schematu elektrycznego. Zasilanie UPSa przewidziane jest z istniejącej rozdzielni głównej EL znajdującej się obok budynku Serwerowni. 7.3 Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się szybkie wyłączanie przy użyciu wyłączników samoczynnych. Dodatkowo szafy należy uziemić. Nowoprojektowaną instalację elektryczną wewnątrz budynku głównego należy podłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej (uziom fundamentowy obiektu). Wewnątrz pomieszczenia Serwerowi do głównej szyny wyrównawczej podłączyć należy rozdzielnicę główną RG. 7.4 Bilans mocy i sprawdzenie doboru okablowania. Bilans mocy: BILANS MOCY Rozdzielnia nr 1 RG Lp. Opis Pi [kw] 1 SEKCJA "GÓRNA" 0,92 2 SEKCJA "DOLNA" 0,95 3 SZAFA PRZY UPS'IE 0,50 SUMA MOCY ZAINSTALOWANEJ W ROZDZIELNI 2,37 Podsumowanie SUMA MOCY ZAINSTALOWANEJ Pi [kw] 2,37 WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESTNOŚCI kp 0,88 SUMA MOCY SZCZYTOWEJ Ps [kw] 2,09 Zasilanie z UPS ów: UPS Rozdzielnia RG-1-KO-GG Lp. Opis Sekcja I Sekcja II Szafa Suma 1 UPS 3,0 kva / 2,1 kw 0,81 0,84 0,44 2,09 Strona 6

7 Dobór okablowania: DOBÓR KABLA Rozdzielnia RG Lp. Opis Pi [kw] Ps [kw] 1 SEKCJA "GÓRNA" 0,92 0,81 2 SEKCJA "DOLNA" 0,95 0,84 3 SZAFA PRZY UPS'IE 0,50 0,44 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 2,37 2,09 WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESTNOŚCI kp 0,9 Sprawdzenie ze względu na długotrwały prąd obciążenia SEKCJA "GÓRNA" Ps 0,81 [kw] Ib 1,30 [A] Prąd znamionowy zabezpieczenia przwodu In>=1,25Ib In 1,62 [A] Wymagany minimalny długotrwały prąd obciążenia Iz=(k*In)/1,45 k 1,60 Iz 11,03 [A] Na podstawie PN nie uwzględniając spadków napięć dobrano kabel YKY 5x1,5mm2 Idd 22 [A] Uwzględniając spadek napięcia Długość przewodu L 125 [m] Wyliczony spadek napięcia: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 4,55 % Wyliczony spadek napięcia po korekcie: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 1,71 % Maksymalny spadek napięcia du = 3% Ze względu na spadek napięcia i przewidzianą rezerwę przyjęto kabel: YKY 3x4mm2 SEKCJA "DOLNA" Ps 0,84 [kw] Ib 1,34 [A] Strona 7

8 Prąd znamionowy zabezpieczenia przwodu In>=1,25Ib In 1,68 [A] Wymagany minimalny długotrwały prąd obciążenia Iz=(k*In)/1,45 k 1,60 Iz 11,03 [A] Na podstawie PN nie uwzględniając spadków napięć dobrano kabel YKY 5x1,5mm2 Idd 22 [A] Uwzględniając spadek napięcia Długość przewodu L 125 [m] Wyliczony spadek napięcia: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 4,70 % Wyliczony spadek napięcia po korekcie: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 1,76 % Maksymalny spadek napięcia du = 3% Ze względu na spadek napięcia i przewidzianą rezerwę przyjęto kabel: YKY 3x4mm2 SZAFA PRZY UPS'IE Ps 0,44 [kw] Ib 0,71 [A] Prąd znamionowy zabezpieczenia przwodu In>=1,25Ib In 0,88 [A] Wymagany minimalny długotrwały prąd obciążenia Iz=(k*In)/1,45 k 1,60 Iz 11,03 [A] Na podstawie PN nie uwzględniając spadków napięć dobrano kabel YDY 3x1,5mm2 Idd 22 [A] Uwzględniając spadek napięcia Długość przewodu L 10 [m] Wyliczony spadek napięcia: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 0,20 % Strona 8

9 Maksymalny spadek napięcia du = 3% Warunki spełnione więc kabel pozostaje bez zmian: YDY 3x1,5mm2 Sprawdzenie zadziałania samoczynnego wyłączenia: SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA Prąd znamionowy zabezpieczenia z typoszeregu In 10,00 [A] Wkładka: gg Kabel dobrany: YKY 5x10mm2 L 125 [m] RL 0, [Ω] XL 0,01 [Ω] RN 0, [Ω] XN 0,01 [Ω] RPE 0, [Ω] XPE 0,01 [Ω] Z 0, [Ω] Zwarcie 1-fazowe Ik 438,51223 [A] Dla zabezpieczenia 10 A Wymagany czas wyłączenia 0,4 [s] Dla prądu Ik =438 [A] czas wyłączenia wynosi 0,002 [s] Warunek spełniony Strona 9

10 8 System kontroli wejść na stadion 8.1 Charakterystyka ogólna systemu Projektowany system kontroli wejść na stadion składał się będzie z trzech warstw. Warstwa kontroli mechanicznej, na którą składać się będą stadionowe bramy kołowrotowe, przystosowane do sterowania elektronicznego. Warstwa kontroli elektronicznej, odpowiedzialna za odczyt elektronicznego biletu wstępu, podjęcie decyzji o dostępie, bądź jego odmowie oraz odpowiednie wysterowanie bram kołowrotowych. Warstwa, informatyczna odpowiada za proces dystrybucji biletów, przetwarzania danych osobowych i zarządzania systemem. Za stosowaniem stadionowego systemu kontroli wejść przemawiają dwie główne idee. Pierwsza z nich to możliwość pełnej kontroli nad ruchem osób na terenie obiektu, począwszy od wejścia, poprzez uporządkowany ruch na obiekcie po opuszczenie stadionu przez kibiców. System daje administratorowi możliwość sterowania ruchem osobowym na obiekcie wraz z pełną identyfikacją uczestników imprezy masowej. Oznacza to, że w każdym momencie możliwe jest określenie danych osobowych kibica, który wykupił dane miejsce na trybunie. W ramach prezentowanych danych osobowych powinny się znaleźć min. imię, nazwisko, PESEL (bądź nr dokumentu tożsamości w przypadku braku PESEL) oraz wizerunek osoby. Drugą korzyścią płynącą ze stosowania stadionowego systemu kontroli wejść jest zautomatyzowany i w pełni kontrolowany przebieg dystrybucji biletów na imprezy. Zastosowanie stadionowego systemu kontroli wejść pozwala zatem na poprawienie bezpieczeństwa ale również na duży komfort zarządzania dystrybucją biletów. Dostawca stadionowego systemu kontroli wejść musi zapewnić jego zgodność z: ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, wytycznymi PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. Strona 10

11 8.2 Charakterystyka funkcjonalna systemu Stadionowy system kontroli wejść będzie wspomagał przebieg imprezy masowej od momentu sprzedaży biletu na tę imprezę. System będzie umożliwiał sprzedaż biletów w kasach stadionowych oraz wyniesionych punktach sprzedaży zlokalizowanych poza stadionem. W czasie zakupu biletu do systemu powinny trafić dane osobowe kibica wraz z wizerunkiem. Kolejnym elementem systemu jest kontrola uprawnień i tożsamości uczestnika imprezy podczas wejścia na obiekt. Kibice będą dostawać się na teren imprezy przez bramki obrotowe, sterowane elektronicznym systemem kontroli dostępu (SKD). Po przyłożeniu karty zbliżeniowej, będącej biletem na imprezę, do czytnika kart umieszczonego na bramce, kibic otrzyma informację (np. poprzez lampki zieloną i czerwoną) o przyznaniu bądź odmowie dostępu. W przypadku przyznania dostępu, blokada bramy zostanie zwolniona i kibic będzie mógł wejść na teren stadionu. W tym czasie musi nastąpić także identyfikacja i weryfikacja tożsamości. W momencie wejścia kibica na stadion, ochrona dozorująca dane wejście musi mieć pewność, że jest to osoba, której dane znajdują się na bilecie, którego używa. Operacja weryfikacji tożsamości nie może przekraczać 5 sekund, a przejścia kibica z ważnym biletem przez bramę od momentu przyłożenia karty do czytnika do zakończenia weryfikacji tożsamości 7 sekund. Ochrona powinna być informowana przez system o ewentualnych zakazach stadionowych bądź klubowych nałożonych na kibica. W przypadku, kiedy kibic posługuje się nieważnym biletem, bądź ma zakaz stadionowy lub klubowy, system nie powinien wpuścić go na teren stadionu jasno sygnalizując ochronie fakt braku uprawnień kibica do uczestniczenia w imprezie. System będzie wyposażony w moduł monitorujący, wspomagający pracę Policji na stadionie. Moduł będzie umożliwiał śledzenie na bieżąco w postaci graficznej wizualizacji procesu zapełniania się poszczególnych sektorów kibicami. Moduł ten będzie połączony z systemem za pomocą protokołu TCP/IP, co umożliwi zmianę jego lokalizacji w obrębie zasięgu sieci strukturalnej systemu. System musi posiadać bazę danych, mogącą pomieścić informacje o min kibiców. 8.3 Opis techniczny systemu System mechanicznej kontroli wejść Na stadion prowadzić będzie 7 bram podwójnych (bramofurty), tripod przy wejściu dla VIPów. Bramy ponumerowane są literami od A do C. Poszczególne bramy składać się będą z jednej, sześciu lub ośmiu kołowrotów. Liczba ta zależna jest od wymaganej przepustowości danego przejścia. W poniższej tabeli zestawiono zaprojektowane bramy wejściowe wraz ich przepustowością. Tabela 1 Zestawienie bram Strona 11

12 Brama Ilość bramek Przepustowość dla Czas wejścia Ilość wpuszczanych osób obrotowych przejścia[osób/min] [min] A B C (VIP) RAZEM Projektuje się montaż bramek obrotowych, wyposażonych w: czytniki kart zbliżeniowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, panele weryfikacji kibica, na których wyświetlany będzie wizerunek właściciela użytego biletu na stadion w czasie rzeczywistym. Ochroniarz dozorujący przejście dokona weryfikacji tożsamości kibica bez legitymowania wchodzącego na stadion. Panel weryfikacji powinien być przemysłowym komputerem panelowym o parametrach minimalnych: o processor Intel Celeron M 1.5G/ 600MHz lub lepszy, o karta sieciowa 100MB/s, o system operacyjny Windows profesjonalnych o hermetyczna obudowa IP65, o wyświetlacz LCD min. 15, o porty we/wy w hermetycznym wykonaniu, w dystrybucji przeznaczonej do zastosowań o szyba wandaloodporna wbudowana w panel (np. klasa P2) o zakres temperatury pracy: (-20-60st.C), rolety zabezpieczające moduły weryfikacji kibica przed aktami wandalizmu zamykanie na klucz, rotor/rotory, z których każdy posiada cztery wydzielone przez skrzydła rotora sekcje przejścia. Rotory wykonane z rur okrągłych ze stali OH18N9, konstrukcję stanowiącą stelaż urządzenia, zabudowę rotorów, dach i konstrukcję dachu wykonane ze stali OH18N9, osłonę metalową zabezpieczającą stanowiska operatorów przed niebezpieczeństwem uderzenia przedmiotem wyrzuconym od strony strefy otwartej, sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania (tzw. sterowanie ręczne), Strona 12

13 sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu rotora, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu rotora), sprzęgło bezpieczeństwa umożliwiające zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora wywołany mechanizmem bramy w każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku tj. przy użyciu momentu o wartości nie większej niż 35 Nm, sprawne układy blokujące umożliwiające odblokowanie elektromechaniczne gdy na rotor działa moment do 340 Nm (będący wynikiem naporu użytkownika na skrzydło rotora w kierunku przejścia), elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch rotorów i ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, układy blokujące mechanizmu uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót powyżej 30 stopni, układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch rotora zablokowany w obu kierunkach, o ruch rotora odblokowany dla obu kierunków, o ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, układy sterujące generujące sygnały zwrotne określające stany ukończenia cykli pracy urządzenia (tzw. przejścia osobowego) System elektronicznej kontroli wejść Architektura Ze względu na charakter tymczasowy obiektu, projekt przewiduje miejsca dla kibiców na 12 sektorach (S1-S6 oraz S13-S18) korony stadionu oraz miejscach na trybunie krytej i trybunie głównej. Reszta sektorów na koronie zostaje wyłączona z użytku na czas rozbudowy stadionu. Wszystkie wejścia dla kibiców zostały przypisane do 3 stref wejścia w zależności od tego, na jakie sektory prowadzą. Podział stadionu na strefy wejść: Strona 13

14 Strefa 1 sektory S13-S18 oraz trybuna główna lewa, trybuna kryta lewa ok miejsc, Strefa 2 sektor S1-S6 oraz trybuna główna prawa, trybuna kryta prawa ok miejsc, Strefa 3 trybuna kryta dla VIPów ok. 500 miejsc, W ramach każdej strefy pracować będzie grupa mechanicznych bramek obrotowych, i tak: Strefa 1 4 bramofurty podwójne, Strefa 2 3 bramofurty podwójne, Strefa 3 bramka niska - tripod, Każda z bramek obrotowych wyposażona będzie w szereg elektronicznych urządzeń kontroli dostępu, pozwalających na automatyczne przydzielanie lub odmowę dostępu. Podstawowymi urządzeniami zintegrowanymi z bramkami obrotowymi są czytniki kart zbliżeniowych. Projektuje się czytniki kart zbliżeniowych pracujących w standardzie Mifare. Po przyłożeniu karty przez kibica system zweryfikuje czy właściciel karty jest uprawniony do przejścia przez daną bramkę. Specyfika stadionowej kontroli dostępu i weryfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń o charakterze informacyjnym i umożliwiającym weryfikację tożsamości uczestników imprezy masowej. Projektuje się zastosowanie przemysłowych komputerów zainstalowanych bezpośrednio na bramkach obrotowych i oprogramowanych w sposób umożliwiający weryfikację tożsamości kibiców. Wszystkie urządzenia muszą być odporne na działanie warunków zewnętrznych takich jak niska temperatura, deszcz czy śnieg. Urządzenia powinny być również zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i odporne na akty wandalizmu. Zwolnienie blokady bramki obrotowej odbywać się będzie w ogólnym przypadku automatycznie. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić również ręczne sterowanie bramkami obrotowymi. W tym zarówno zablokowanie bramki dla kolejnego kibica jak i zwolnienie blokady. Sterowanie ręczne powinno mieć wyższy priorytet niż elektroniczne, tzn. że zablokowana ręcznie bramka po przyłożeniu uprawnionego biletu pozostaje zablokowana. Należy również zapewnić odpowiednią informację zarówno kibicom jak i ochronie dozorującej dane przejście. Dlatego po stronie zewnętrznej bramki obrotowej należy zainstalować urządzenie informujące kibica o akceptacji/odrzuceniu dostępu na stadion np. zielono-czerwona lampka. Również ochrona powinna być czytelnie informowana o ewentualnym braku dostępu danego kibica na teren imprezy w postaci komunikatu wyświetlanego na panelu weryfikacji pod wizerunkiem kibica Strona 14

15 Oprócz bram wejściowych elementy systemu będą instalowane w Głównym punkcie dystrybucyjnym, pomieszczeniu monitoringu oraz w kasach biletowych. Jedno z istniejących na obiekcie stanowisk działające w istniejącej sieci strukturalnej wskazane przez zamawiającego należy wyposażyć w funkcjonalność administracyjną systemu. GPD zlokalizowany będzie w budynku głównym, na poziomie 1 w serwerowni. W pomieszczeniu tym należy umieścić szafę rack 19 24U z urządzeniami zarządzającymi kontrolą dostępu. Na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji osób, kontroli wejść i sprzedaży biletów na mecze piłki nożnej wymagane jest przygotowanie dedykowanej sieci LAN łączącej wszystkie elementy składowe systemu. Ze względu na odległości pomiędzy niektórymi urządzeniami przekraczają 100 metrów należy zastosować połączenia światłowodowe. Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 450 m dlatego w projekcie zastosowano światłowody wielomodowe 6G50/125 przystosowane do użytku zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu takiego medium transmisyjnego, które jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne możliwe jest prowadzenie takiego okablowania w pobliżu przewodów energetycznych. Przy odległościach mniejszych niż 100m należy zastosować przewody FTP kategorii 5e. Dla okablowania umiejscowionego w kanalizacjach teletechnicznych należy zastosować okablowanie typu zewnętrznego. Szafy powinny być wyposażone w odpowiedni osprzęt instalacyjny. Dla przewodów światłowodowych należy zastosować przełącznice światłowodowe zakończone złączem SC. Dla okablowania miedzianego winno się użyć osprzętu modularnego w kategorii 5e. Ponadto szafy dystrybucyjne powinny być wyposażone w komplet organizatorów okablowania w celu estetycznego rozłożenia zapasów kablowych. Rozwiązanie techniczne System powinien pracować w oparciu o sieć TCP/IP i umożliwiać łatwą rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy. Kolejne elementy systemu znajdować się będą w ogólności: przy bramach wejściowych czytniki kart zbliżeniowych i panele weryfikacji tożsamości, w kasach biletowych nr 1, 2, 3 i 4 media konwertery światłowodowe sieci strukturalnej systemu, w kasach biletowych sklepik kibica, kasie nr 1 oraz dwóch kasach w mieście urządzenia stanowisk kasowych ze stanowiskiem wyrabiania identyfikatorów kibica, w kasach biletowych nr 2, 3 i 4 oraz w jednej kasie w mieście urządzenia stanowisk kasowych dla kibiców, którzy mają wyrobione identyfikatory, Strona 15

16 w pomieszczeniu serwerowni budynku głównym na poziomie 1 urządzenia kontrolne i zarządzające systemem, w pomieszczeniu przy tablicy z wynikami na koronie stadionu stanowisko monitorujące, w pom. wskazanym przez zamawiającego z komputerem podłączonym do istniejącej sieci strukturalnej stanowisko administracyjne. Bramy wejściowe Przy każdej bramce obrotowej należy zainstalować czytnik zbliżeniowy kart Mifare, zgodny z wymogami Ekstraklasy S.A. odpowiedzialny za odczyt danych z karty wstępu na stadion. Na bramkach należy także zainstalować urządzenia wspomagające weryfikację tożsamości. Przy bramce niskiej (tripod) na budynku przylegającym należy zainstalować dwa czytniki kart Mifare. Czytniki służyć będą do przepuszczania gości (VIPów) zarówno wchodzących jak i wychodzących. Kasy biletowe Stanowiska kasowe zostaną wyposażone w urządzenia pozwalające na obsługę sprzedaży biletów na imprezy. Stanowisko będzie posiadać m. in. komputer przenośny laptop z przejrzystym interfejsem, za pomocą którego kasjer dokonywał będzie wszystkich niezbędnych operacji w systemie. Na stanowisku kasowym powinna się również znaleźć drukarka fiskalna oraz drukarka biletów papierowych, np. termiczna, charakteryzująca się niskim kosztem eksploatacji. Dodatkowo stanowisko powinno być wyposażone w czytnik kart mifare. Stanowisko powinno być tak skonstruowane, aby operacja sprzedaży biletu nie trwała dłużej niż 1 minutę. Cztery spośród ośmiu stanowisk kasowych, oprócz standardowego wyposażenia, będą wyposażone dodatkowo w drukarki termosublimacyjne do personalizacji kart, kamery USB oraz automatyczne urządzenie pobierania danych osobowych z dokumentów tożsamości - czytnik OCR. Urządzenia te należy zainstalować: w kasach nr 1 oraz dwóch kasach w mieście poza terenem stadionu, na stanowisku kasowym w sklepiku kibica. W kasach 1,2,3 i 4 należy zainstalować media konwertery światłowodowe. Urządzenia należy instalować w szafkach wiszących 10 o wysokości 4,5U. Przewód światłowodowy powinien być zostawiony z zapasem 2 metrów oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Z kasy nr 1 należy doprowadzić przewód FTP 4x2x0,5 (zewn.) do pomieszczenia monitoringu, gdzie zainstalowane zostanie stanowisko monitoringu. Strona 16

17 Każda z kas powinna mieć gniazdo RJ45. Tak przygotowane okablowanie powinno umożliwić dołączenie do systemu stanowisko kasowe. Stanowisko kasowe należy zainstalować na przygotowanym biurku, w sposób zapewniający ergonomię jego użytkowania oraz łatwy dostęp kasjera do okienka sprzedaży biletów. Główny punkt dystrybucyjny W GPD należy zainstalować szafę stojącą 19 o wysokości 24U. W szafie znajdować się będą urządzenia sterujące systemem kontroli wejść takie jak serwer danych, urządzenia sieciowe oraz urządzenia ochrony przepięciowej sieci strukturalnej systemu. W pomieszczeniu GPD należy także umieścić główne kontrolery systemu sterowania mechaniczną kontrolą wejść. W pomieszczeniu serwerowni powinien się również znaleźć zasilacz rezerwowy UPS, zapewniający podtrzymanie systemu przez min 15 min. Szafę stojącą należy zainstalować przy jednej ze ścian pomieszczenia, z zapewnieniem łatwej dostępności serwisowej. Kontroler SKD zamontować na ścianie w pobliżu szafy stojącej 19 na wysokości dolnej krawędzi obudowy 130cm nad podłogą, w sposób umożliwiający estetyczne połączenie kablowe z szafą stojącą. Pomieszczenie monitoringu W pomieszczeniu monitoringu nad sektorami S14 i S15 należy zainstalować stanowisko pozwalające funkcjonariuszom monitorować na bieżąco stan zapełniania stadionu podczas imprezy masowej. Do pomieszczenia należy doprowadzić okablowanie strukturalne i zakończyć gniazdem Ethernet. Stanowisko należy zainstalować na przygotowanym biurku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Stanowisko będzie się składać z komputera oraz telewizora LCD 37 w rozdzielczości FULL HD i wejściem HDMI. Komputer powinien posiadać kartę graficzną z wyjściem HDMI umożliwiających wysyłanie obrazu do telewizora. Pomieszczenie administracyjne W pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego znajdować się będzie stanowisko wykorzystujące istniejącą sieć strukturalną LAN umożliwiające administrację systemu. Za pomocą stanowiska administracyjnego użytkownik będzie mógł dokonywać wszelkich ustawień konfiguracji systemu. Sieć strukturalna Do projektu przewidziano dwa typy sieciowych urządzeń aktywnych. Są to przełączniki oraz konwertery mediów. Przełączniki sieciowe zostały dobrane w sposób zapewniający obsługę przyjętej ilości linii miedzianych i światłowodowych zakończonych Strona 17

18 media konwerterami. W projekcie znajduję się jeden zarządzany przełącznik wykorzystujące technologię 10/100/1000Mbit/s umieszczony w szafie rackowej w serwerownii. Okablowanie W budynkach okablowanie należy układać, tam gdzie to możliwe, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W pozostałych miejscach należy stosować listwy osłonowe PCV. Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania instalacji wewnątrz budynków. Na zewnątrz okablowanie do kas będzie układane w przygotowanej kanalizacji teletechnicznej. Okablowanie na zewnątrz z serwerowni do bramofurtek należy prowadzić po elewacji oraz w kanalizacji teletechnicznej. Wszędzie tam, gdzie okablowanie narażone jest na przepięcia elektromagnetyczne, należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Niezbędnych połączeń przewodów należy dokonywać w budynku w puszkach połączeniowych lub w obudowach urządzeń, a gdy to niemożliwe, w obudowach hermetycznych umieszczonych w studniach kanalizacji teletechnicznej. Elementy systemu Zastosowane elementy systemu będą spełniały poniższe warunki. Czytniki kart obsługa standardu ISO Typ A, obsługa kart Mifare MAD, sektor (SSN) oraz numer seryjny (CSN) oraz UltraLight, interfejs RS232 lub 485, nieulotny bufor 3800 zdarzeń, zasięg odczytu do 6 cm, praca w warunkach zewnętrznych (IP65), zakres temperatur pracy: -25 C.+60 C, ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), certyfikat CE. Strona 18

19 Kontroler główny kontroler główny musi posiadać Świadectwo Kwalifikacyjne TECHOM kwalifikujące go do min. Klasy Dostępu B wg PN-EN :2007 Systemy Alarmowe, Systemy Kontroli Dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia, Część 1: Wymagania systemowe. Zamawiający dopuszcza, aby świadectwo kwalifikujące kontroler główny do min. Klasy Dostępu B wg PN-EN :2007 było wydane przez inną jednostkę badającą zgodność urządzeń z cytowaną normą, kontroler główny powinien umożliwiać synchronizację danych z serwerami danych systemu sprzedaży biletów i identyfikacji, kontroler główny musi wspierać dwa typy wejść, jednokrotne oraz wielokrotne. Posiadacze biletów mogą przejść przez bramkę jeden raz lub wielokrotnie opcja ta jest możliwa do ustawienia w Systemie dla każdego meczu indywidualnie. W przypadku ustawienia wejścia jednokrotnego, kolejne próby użycia karty wstępu będą powodowały blokowanie wejścia z odpowiednią informacją dla ochrony - zapalenie czerwonego sygnalizatora Informatyczny system zarządzania dystrybucją biletów i kontrolą wejść Za zarządzanie całością systemu odpowiedzialny będzie system informatyczny. System powinien zostać wykonany przez producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub tożsamy w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania. W tym celu do oferty należy załączyć stosowny certyfikat. Projektuje się informatyczny system zarządzania kontrolą wejść posiadający opisane niżej właściwości. Właściwości podstawowe System będzie realizować, zgodnie z wytycznymi PZPN, następujące zadania: identyfikacja kibiców wchodzących na stadion. Aby identyfikacja odbywała się w sposób zgodny z Ustawą musi ona przebiegać w 2 miejscach: - w kasach, podczas sprzedaży biletów, - podczas wchodzenia kibiców na stadion, Istotą pełnej identyfikacji kibica jest nie dopuszczenie osób z zakazami stadionowymi do uczestnictwa w imprezach masowych. sprzedaż karnetów, biletów jednorazowych oraz kart kibica, kontrolę dostępu osób wchodzących na stadion: Strona 19

20 - ograniczenie dostępu na stadion dla osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu, - monitorowanie ruchu kibiców na poszczególnych punktach kontroli dostępu, - tworzenie wydzielonych stref dostępowych w odniesieniu do miejsca (sektory) jak i osób (pracownicy ochrony, Policja itp.), rejestrowanie i egzekwowanie sądowych i klubowych zakazów wejść na stadiony, obsługę kibiców nieletnich zgodnie z Ustawą, prezentację zapełnienia stadionu, wraz z raportami. Właściwości szczegółowe 1. Identyfikacja kibica. a. Każdy kibic chcący uczestniczyć w imprezie masowej, jaką jest mecz piłki nożnej musi posiadać spersonalizowany identyfikator, b. identyfikator może być ogólnopolski lub klubowy, c. identyfikator ogólnopolski jest elektroniczną kartą dostępu, działającą zgodnie ze standardem MIFARE Classic 1kB (lub 4kB). Karta jest zgodna z normą ISO/IEC Type A.W pamięci EEPROM karty mają być zapisane co najmniej następujące informacje: imię właściciela karty, nazwisko właściciela karty, numer PESEL lub typ, seria i numer dokumentu tożsamości, unikalny identyfikator właściciela karty w systemie, unikalny identyfikator karty w systemie, termin ważności karty. Struktura danych zapisanych na karcie będzie zgodna z normą MAD/MAD2 (MIFARE Application Directory), d. identyfikator klubowy może być kartą typu uproszczonego MIFARE UltraLight lub MIFARE Classic 1kB, e. proces identyfikacji kibica rozpocznie się w stanowisku kasowym, f. identyfikacja musi przebiegać sprawnie i być maksymalnie zautomatyzowana, Strona 20

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo