Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2"

Transkrypt

1 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PODSTAWA OPRACOWANIA KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WARUNKI OGÓLNE KANALIZACJA TELETECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Roboty kablowe Roboty instalacyjne Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Bilans mocy i sprawdzenie doboru okablowania SYSTEM KONTROLI WEJŚĆ NA STADION Charakterystyka ogólna systemu Charakterystyka funkcjonalna systemu Opis techniczny systemu Stosowanie rozwiązań zamiennych Procedura kontroli poprawności wykonania prac ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE III SPIS RYSUNKÓW Strona 1

2 I WSTĘP 1 Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa: stadion Górnika Zabrze im. Ernesta Pohla Adres: Ulice Roosevelta, Piłsudskiego w Zabrzu. 2 Podstawa opracowania Dokumentację przygotowano na podstawie: Umowy z Zamawiającym Wizji lokalnej PZT 3 Karta uzgodnień branżowych TEMAT: MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE Część elektryczna BRANŻA NAZWISKO I IMIĘ PROJEKTANTA NR UPRAWNIEŃ NAZWISKO I IMIĘ SPRAWDZAJĄCEGO NR UPRAWNIEŃ Elektryczna mgr inż. Maciej Stolecki 77/00/DUW mgr inż. Marek Szafran 265/92/UW Strona 2

3 II CZĘŚĆ OPISOWA 1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy małej modernizacji stadionu Górnika Zabrze. Część elektryczna obejmuje projekt elektryczny systemu wejścia wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym na stadionie Górnika Zabrze w Zabrzu. 2 Zakres opracowania Zakresem opracowania objęte są: a. opis instalacji i działania systemu wejść-wyjść, b. opis instalacji zasilania gwarantowanego systemu wejść-wyjść, c. opis instalacji infrastruktury kablowej niezbędnej do działania systemu wejść-wyjść. 3 Podstawa opracowania Dokumentację przygotowano na podstawie: Umowy, wytycznych Inwestora, wizji lokalnej na obiekcie, mapy do celów projektowych 1:1000, uzgodnień międzybranżowych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. zwanej dalej Ustawą ((Dz.U. Nr 62, poz. 504), wytycznych PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z późn.zm.), normy PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 4 Charakterystyka obiektu Opisany system zostanie zabudowany na stadionie im. Ernesta Pohla przy ul. Roosvelta 81 w Zabrzu. Stadion jest obiektem przystosowanym do rozgrywek piłki nożnej. Projekt małej modernizacji przewidziano na stadion, który może pomieścić około 7500 kibiców podzielony na sektory dla kibiców gospodarzy, gości i sektora dla VIPów. Strona 3

4 W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy stadionu. W związku z tym infrastruktura kablowa systemu wejść-wyjść będzie miała charakter tymczasowy, co pozwoli zmniejszyć nakłady niezbędne do przekonfigurowania systemu w czasie generalnej przebudowy. Projekt przewiduje urządzenia i elementy systemu wejść-wyjść, które będą wykorzystane w późniejszej rozbudowie stadionu. Wejście na stadion odbywać się będzie w trzech miejscach: dwóch przejściach opartych na bramofurtach podwójnych dla kibiców i jednym przejściu pojedynczą bramką (tripodem) dla VIPów. 5 Warunki ogólne Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji wejścia wyjścia z systemem identyfikacji personalnej oraz systemem kasowym. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym. 6 Kanalizacja teletechniczna Elektroniczny system kontroli wejść na stadion będzie rozproszony na obwodzie obiektu. W chwili obecnej stadion nie dysponuje kanalizacją teletechniczną, którą można wykorzystać do rozprowadzenia infrastruktury kablowej systemu kontroli wejść, dlatego należy wykonać niezależne okablowanie przeznaczone dla systemu. Generalnie do budowy ciągów kablowych, jako osłona kabli będą zastosowane: karbowane, dwuwarstwowe, gładkie w środku rury osłonowe typu DVR 50, karbowane, dwuwarstwowe, gładkie w środku rury osłonowe typu DVK 50 dla przecisków pod drogami. Rury osłonowe powinny być ułożone pod powierzchnią gruntu na głębokości około 0.8 m, licząc od wierzchu najwyższego poziomu rur do poziomu powierzchni. W przypadku skrzyżowania kanalizacji kablowej z drogami rury powinny być ułożone pod powierzchnią gruntu na głębokości około 0.8 m, licząc od wierzchu najwyższego poziomu rur do poziomu. W przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z innymi instalacjami podziemnego uzbrojenia terenu należy stosować najmniejsze dopuszczalne przepisami odległości. W przypadku wejścia kanalizacji do budynku, rury powinny być układane ze spadkiem min. 0,5%, by zapobiec wlewaniu wody do budynku. Nad ziemną instalacją kablową rozłożyć taśmę informacyjną. Przed zasypaniem ciągów kanalizacyjnych należy zlecić służbom geodezyjnym Strona 4

5 inwentaryzację powykonawczą. Wszystkie otwory rur wchodzących do budynków będą uszczelnione w sposób uniemożliwiający przenikanie do budynków gazów i wody oraz zamulanie rur. 7 Instalacja elektryczna Projektuje się dedykowaną instalację zasilającą urządzenia systemu kontroli wejść na stadion. Instalacja będzie zapewniać dostawę gwarantowanej energii niezbędnej do sprawnego działania bramofurt prowadzących na stadion oraz urządzeń kontrolnych. Stan podtrzymania będzie wystarczający na bezpieczne zakończenie rozpoczętych działań w systemie, zapisanie wszelkich danych w centralnej bazie systemu i jego bezpieczne zamknięcie. Czas ten będzie wynosił minimum 15 minut. Instalacja zasilana jest z projektowanej rozdzielnicy głównej i 3 szaf lokalnych. 7.1 Roboty kablowe Kable nn układać na głębokości 0,8m od poziomu docelowo zniwelowanego terenu w rurach ochronnych typu: w terenie zielonym w osłonach z rur DVR - 50 prod. AROT., przy przejściach pod chodnikami, ulicami, przejazdami w rurach DVK 50 prod. AROT., przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii kablowej nn z urządzeniami podziemnymi i innymi instalacjami w rurach DVK - 50 prod. AROT. Wykopy wykonywać ręcznie. Roboty wykonywać zgodnie z postanowieniami norm elektroenergetycznych. Linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników z tworzyw sztucznych nakładanych na kable. Odległość pomiędzy oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy wejściach do przepustów rurowych, skrzyżowaniach z innymi kablami oraz w innych charakterystycznych miejscach. Na oznacznikach należy umieścić trwale napisy, zawierające: symbol (relację linii), oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. Po ułożeniu kabla, trasa linii kablowej powinna być zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. W trakcie wykonywania prac szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP. Po zakończeniu prac nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 7.2 Roboty instalacyjne Rozdzielnie należy wykonać według schematów jedno-kreskowych rozdzielnic z zachowaniem obowiązujących norm elektroenergetycznych. Instalacje wewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych PCV. Strona 5

6 Instalacja projektowana jest jako dedykowana i objęta zasilaniem awaryjnym poprzez UPSa o mocy 3000VA/2100W w wersji rack 19 z podtrzymaniem 15 minutowym zlokalizowanym w Serwerowni. Podział odbiorów według schematu elektrycznego. Zasilanie UPSa przewidziane jest z istniejącej rozdzielni głównej EL znajdującej się obok budynku Serwerowni. 7.3 Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się szybkie wyłączanie przy użyciu wyłączników samoczynnych. Dodatkowo szafy należy uziemić. Nowoprojektowaną instalację elektryczną wewnątrz budynku głównego należy podłączyć do istniejącej instalacji uziemiającej (uziom fundamentowy obiektu). Wewnątrz pomieszczenia Serwerowi do głównej szyny wyrównawczej podłączyć należy rozdzielnicę główną RG. 7.4 Bilans mocy i sprawdzenie doboru okablowania. Bilans mocy: BILANS MOCY Rozdzielnia nr 1 RG Lp. Opis Pi [kw] 1 SEKCJA "GÓRNA" 0,92 2 SEKCJA "DOLNA" 0,95 3 SZAFA PRZY UPS'IE 0,50 SUMA MOCY ZAINSTALOWANEJ W ROZDZIELNI 2,37 Podsumowanie SUMA MOCY ZAINSTALOWANEJ Pi [kw] 2,37 WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESTNOŚCI kp 0,88 SUMA MOCY SZCZYTOWEJ Ps [kw] 2,09 Zasilanie z UPS ów: UPS Rozdzielnia RG-1-KO-GG Lp. Opis Sekcja I Sekcja II Szafa Suma 1 UPS 3,0 kva / 2,1 kw 0,81 0,84 0,44 2,09 Strona 6

7 Dobór okablowania: DOBÓR KABLA Rozdzielnia RG Lp. Opis Pi [kw] Ps [kw] 1 SEKCJA "GÓRNA" 0,92 0,81 2 SEKCJA "DOLNA" 0,95 0,84 3 SZAFA PRZY UPS'IE 0,50 0,44 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 2,37 2,09 WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESTNOŚCI kp 0,9 Sprawdzenie ze względu na długotrwały prąd obciążenia SEKCJA "GÓRNA" Ps 0,81 [kw] Ib 1,30 [A] Prąd znamionowy zabezpieczenia przwodu In>=1,25Ib In 1,62 [A] Wymagany minimalny długotrwały prąd obciążenia Iz=(k*In)/1,45 k 1,60 Iz 11,03 [A] Na podstawie PN nie uwzględniając spadków napięć dobrano kabel YKY 5x1,5mm2 Idd 22 [A] Uwzględniając spadek napięcia Długość przewodu L 125 [m] Wyliczony spadek napięcia: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 4,55 % Wyliczony spadek napięcia po korekcie: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 1,71 % Maksymalny spadek napięcia du = 3% Ze względu na spadek napięcia i przewidzianą rezerwę przyjęto kabel: YKY 3x4mm2 SEKCJA "DOLNA" Ps 0,84 [kw] Ib 1,34 [A] Strona 7

8 Prąd znamionowy zabezpieczenia przwodu In>=1,25Ib In 1,68 [A] Wymagany minimalny długotrwały prąd obciążenia Iz=(k*In)/1,45 k 1,60 Iz 11,03 [A] Na podstawie PN nie uwzględniając spadków napięć dobrano kabel YKY 5x1,5mm2 Idd 22 [A] Uwzględniając spadek napięcia Długość przewodu L 125 [m] Wyliczony spadek napięcia: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 4,70 % Wyliczony spadek napięcia po korekcie: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 1,76 % Maksymalny spadek napięcia du = 3% Ze względu na spadek napięcia i przewidzianą rezerwę przyjęto kabel: YKY 3x4mm2 SZAFA PRZY UPS'IE Ps 0,44 [kw] Ib 0,71 [A] Prąd znamionowy zabezpieczenia przwodu In>=1,25Ib In 0,88 [A] Wymagany minimalny długotrwały prąd obciążenia Iz=(k*In)/1,45 k 1,60 Iz 11,03 [A] Na podstawie PN nie uwzględniając spadków napięć dobrano kabel YDY 3x1,5mm2 Idd 22 [A] Uwzględniając spadek napięcia Długość przewodu L 10 [m] Wyliczony spadek napięcia: du=(ps*l*200)/(56*s*(un^2)) du 0,20 % Strona 8

9 Maksymalny spadek napięcia du = 3% Warunki spełnione więc kabel pozostaje bez zmian: YDY 3x1,5mm2 Sprawdzenie zadziałania samoczynnego wyłączenia: SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA Prąd znamionowy zabezpieczenia z typoszeregu In 10,00 [A] Wkładka: gg Kabel dobrany: YKY 5x10mm2 L 125 [m] RL 0, [Ω] XL 0,01 [Ω] RN 0, [Ω] XN 0,01 [Ω] RPE 0, [Ω] XPE 0,01 [Ω] Z 0, [Ω] Zwarcie 1-fazowe Ik 438,51223 [A] Dla zabezpieczenia 10 A Wymagany czas wyłączenia 0,4 [s] Dla prądu Ik =438 [A] czas wyłączenia wynosi 0,002 [s] Warunek spełniony Strona 9

10 8 System kontroli wejść na stadion 8.1 Charakterystyka ogólna systemu Projektowany system kontroli wejść na stadion składał się będzie z trzech warstw. Warstwa kontroli mechanicznej, na którą składać się będą stadionowe bramy kołowrotowe, przystosowane do sterowania elektronicznego. Warstwa kontroli elektronicznej, odpowiedzialna za odczyt elektronicznego biletu wstępu, podjęcie decyzji o dostępie, bądź jego odmowie oraz odpowiednie wysterowanie bram kołowrotowych. Warstwa, informatyczna odpowiada za proces dystrybucji biletów, przetwarzania danych osobowych i zarządzania systemem. Za stosowaniem stadionowego systemu kontroli wejść przemawiają dwie główne idee. Pierwsza z nich to możliwość pełnej kontroli nad ruchem osób na terenie obiektu, począwszy od wejścia, poprzez uporządkowany ruch na obiekcie po opuszczenie stadionu przez kibiców. System daje administratorowi możliwość sterowania ruchem osobowym na obiekcie wraz z pełną identyfikacją uczestników imprezy masowej. Oznacza to, że w każdym momencie możliwe jest określenie danych osobowych kibica, który wykupił dane miejsce na trybunie. W ramach prezentowanych danych osobowych powinny się znaleźć min. imię, nazwisko, PESEL (bądź nr dokumentu tożsamości w przypadku braku PESEL) oraz wizerunek osoby. Drugą korzyścią płynącą ze stosowania stadionowego systemu kontroli wejść jest zautomatyzowany i w pełni kontrolowany przebieg dystrybucji biletów na imprezy. Zastosowanie stadionowego systemu kontroli wejść pozwala zatem na poprawienie bezpieczeństwa ale również na duży komfort zarządzania dystrybucją biletów. Dostawca stadionowego systemu kontroli wejść musi zapewnić jego zgodność z: ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, wytycznymi PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. Strona 10

11 8.2 Charakterystyka funkcjonalna systemu Stadionowy system kontroli wejść będzie wspomagał przebieg imprezy masowej od momentu sprzedaży biletu na tę imprezę. System będzie umożliwiał sprzedaż biletów w kasach stadionowych oraz wyniesionych punktach sprzedaży zlokalizowanych poza stadionem. W czasie zakupu biletu do systemu powinny trafić dane osobowe kibica wraz z wizerunkiem. Kolejnym elementem systemu jest kontrola uprawnień i tożsamości uczestnika imprezy podczas wejścia na obiekt. Kibice będą dostawać się na teren imprezy przez bramki obrotowe, sterowane elektronicznym systemem kontroli dostępu (SKD). Po przyłożeniu karty zbliżeniowej, będącej biletem na imprezę, do czytnika kart umieszczonego na bramce, kibic otrzyma informację (np. poprzez lampki zieloną i czerwoną) o przyznaniu bądź odmowie dostępu. W przypadku przyznania dostępu, blokada bramy zostanie zwolniona i kibic będzie mógł wejść na teren stadionu. W tym czasie musi nastąpić także identyfikacja i weryfikacja tożsamości. W momencie wejścia kibica na stadion, ochrona dozorująca dane wejście musi mieć pewność, że jest to osoba, której dane znajdują się na bilecie, którego używa. Operacja weryfikacji tożsamości nie może przekraczać 5 sekund, a przejścia kibica z ważnym biletem przez bramę od momentu przyłożenia karty do czytnika do zakończenia weryfikacji tożsamości 7 sekund. Ochrona powinna być informowana przez system o ewentualnych zakazach stadionowych bądź klubowych nałożonych na kibica. W przypadku, kiedy kibic posługuje się nieważnym biletem, bądź ma zakaz stadionowy lub klubowy, system nie powinien wpuścić go na teren stadionu jasno sygnalizując ochronie fakt braku uprawnień kibica do uczestniczenia w imprezie. System będzie wyposażony w moduł monitorujący, wspomagający pracę Policji na stadionie. Moduł będzie umożliwiał śledzenie na bieżąco w postaci graficznej wizualizacji procesu zapełniania się poszczególnych sektorów kibicami. Moduł ten będzie połączony z systemem za pomocą protokołu TCP/IP, co umożliwi zmianę jego lokalizacji w obrębie zasięgu sieci strukturalnej systemu. System musi posiadać bazę danych, mogącą pomieścić informacje o min kibiców. 8.3 Opis techniczny systemu System mechanicznej kontroli wejść Na stadion prowadzić będzie 7 bram podwójnych (bramofurty), tripod przy wejściu dla VIPów. Bramy ponumerowane są literami od A do C. Poszczególne bramy składać się będą z jednej, sześciu lub ośmiu kołowrotów. Liczba ta zależna jest od wymaganej przepustowości danego przejścia. W poniższej tabeli zestawiono zaprojektowane bramy wejściowe wraz ich przepustowością. Tabela 1 Zestawienie bram Strona 11

12 Brama Ilość bramek Przepustowość dla Czas wejścia Ilość wpuszczanych osób obrotowych przejścia[osób/min] [min] A B C (VIP) RAZEM Projektuje się montaż bramek obrotowych, wyposażonych w: czytniki kart zbliżeniowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, panele weryfikacji kibica, na których wyświetlany będzie wizerunek właściciela użytego biletu na stadion w czasie rzeczywistym. Ochroniarz dozorujący przejście dokona weryfikacji tożsamości kibica bez legitymowania wchodzącego na stadion. Panel weryfikacji powinien być przemysłowym komputerem panelowym o parametrach minimalnych: o processor Intel Celeron M 1.5G/ 600MHz lub lepszy, o karta sieciowa 100MB/s, o system operacyjny Windows profesjonalnych o hermetyczna obudowa IP65, o wyświetlacz LCD min. 15, o porty we/wy w hermetycznym wykonaniu, w dystrybucji przeznaczonej do zastosowań o szyba wandaloodporna wbudowana w panel (np. klasa P2) o zakres temperatury pracy: (-20-60st.C), rolety zabezpieczające moduły weryfikacji kibica przed aktami wandalizmu zamykanie na klucz, rotor/rotory, z których każdy posiada cztery wydzielone przez skrzydła rotora sekcje przejścia. Rotory wykonane z rur okrągłych ze stali OH18N9, konstrukcję stanowiącą stelaż urządzenia, zabudowę rotorów, dach i konstrukcję dachu wykonane ze stali OH18N9, osłonę metalową zabezpieczającą stanowiska operatorów przed niebezpieczeństwem uderzenia przedmiotem wyrzuconym od strony strefy otwartej, sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania (tzw. sterowanie ręczne), Strona 12

13 sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu rotora, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu rotora), sprzęgło bezpieczeństwa umożliwiające zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora wywołany mechanizmem bramy w każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku tj. przy użyciu momentu o wartości nie większej niż 35 Nm, sprawne układy blokujące umożliwiające odblokowanie elektromechaniczne gdy na rotor działa moment do 340 Nm (będący wynikiem naporu użytkownika na skrzydło rotora w kierunku przejścia), elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch rotorów i ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, układy blokujące mechanizmu uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót powyżej 30 stopni, układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch rotora zablokowany w obu kierunkach, o ruch rotora odblokowany dla obu kierunków, o ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, układy sterujące generujące sygnały zwrotne określające stany ukończenia cykli pracy urządzenia (tzw. przejścia osobowego) System elektronicznej kontroli wejść Architektura Ze względu na charakter tymczasowy obiektu, projekt przewiduje miejsca dla kibiców na 12 sektorach (S1-S6 oraz S13-S18) korony stadionu oraz miejscach na trybunie krytej i trybunie głównej. Reszta sektorów na koronie zostaje wyłączona z użytku na czas rozbudowy stadionu. Wszystkie wejścia dla kibiców zostały przypisane do 3 stref wejścia w zależności od tego, na jakie sektory prowadzą. Podział stadionu na strefy wejść: Strona 13

14 Strefa 1 sektory S13-S18 oraz trybuna główna lewa, trybuna kryta lewa ok miejsc, Strefa 2 sektor S1-S6 oraz trybuna główna prawa, trybuna kryta prawa ok miejsc, Strefa 3 trybuna kryta dla VIPów ok. 500 miejsc, W ramach każdej strefy pracować będzie grupa mechanicznych bramek obrotowych, i tak: Strefa 1 4 bramofurty podwójne, Strefa 2 3 bramofurty podwójne, Strefa 3 bramka niska - tripod, Każda z bramek obrotowych wyposażona będzie w szereg elektronicznych urządzeń kontroli dostępu, pozwalających na automatyczne przydzielanie lub odmowę dostępu. Podstawowymi urządzeniami zintegrowanymi z bramkami obrotowymi są czytniki kart zbliżeniowych. Projektuje się czytniki kart zbliżeniowych pracujących w standardzie Mifare. Po przyłożeniu karty przez kibica system zweryfikuje czy właściciel karty jest uprawniony do przejścia przez daną bramkę. Specyfika stadionowej kontroli dostępu i weryfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń o charakterze informacyjnym i umożliwiającym weryfikację tożsamości uczestników imprezy masowej. Projektuje się zastosowanie przemysłowych komputerów zainstalowanych bezpośrednio na bramkach obrotowych i oprogramowanych w sposób umożliwiający weryfikację tożsamości kibiców. Wszystkie urządzenia muszą być odporne na działanie warunków zewnętrznych takich jak niska temperatura, deszcz czy śnieg. Urządzenia powinny być również zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i odporne na akty wandalizmu. Zwolnienie blokady bramki obrotowej odbywać się będzie w ogólnym przypadku automatycznie. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić również ręczne sterowanie bramkami obrotowymi. W tym zarówno zablokowanie bramki dla kolejnego kibica jak i zwolnienie blokady. Sterowanie ręczne powinno mieć wyższy priorytet niż elektroniczne, tzn. że zablokowana ręcznie bramka po przyłożeniu uprawnionego biletu pozostaje zablokowana. Należy również zapewnić odpowiednią informację zarówno kibicom jak i ochronie dozorującej dane przejście. Dlatego po stronie zewnętrznej bramki obrotowej należy zainstalować urządzenie informujące kibica o akceptacji/odrzuceniu dostępu na stadion np. zielono-czerwona lampka. Również ochrona powinna być czytelnie informowana o ewentualnym braku dostępu danego kibica na teren imprezy w postaci komunikatu wyświetlanego na panelu weryfikacji pod wizerunkiem kibica Strona 14

15 Oprócz bram wejściowych elementy systemu będą instalowane w Głównym punkcie dystrybucyjnym, pomieszczeniu monitoringu oraz w kasach biletowych. Jedno z istniejących na obiekcie stanowisk działające w istniejącej sieci strukturalnej wskazane przez zamawiającego należy wyposażyć w funkcjonalność administracyjną systemu. GPD zlokalizowany będzie w budynku głównym, na poziomie 1 w serwerowni. W pomieszczeniu tym należy umieścić szafę rack 19 24U z urządzeniami zarządzającymi kontrolą dostępu. Na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji osób, kontroli wejść i sprzedaży biletów na mecze piłki nożnej wymagane jest przygotowanie dedykowanej sieci LAN łączącej wszystkie elementy składowe systemu. Ze względu na odległości pomiędzy niektórymi urządzeniami przekraczają 100 metrów należy zastosować połączenia światłowodowe. Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 450 m dlatego w projekcie zastosowano światłowody wielomodowe 6G50/125 przystosowane do użytku zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu takiego medium transmisyjnego, które jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne możliwe jest prowadzenie takiego okablowania w pobliżu przewodów energetycznych. Przy odległościach mniejszych niż 100m należy zastosować przewody FTP kategorii 5e. Dla okablowania umiejscowionego w kanalizacjach teletechnicznych należy zastosować okablowanie typu zewnętrznego. Szafy powinny być wyposażone w odpowiedni osprzęt instalacyjny. Dla przewodów światłowodowych należy zastosować przełącznice światłowodowe zakończone złączem SC. Dla okablowania miedzianego winno się użyć osprzętu modularnego w kategorii 5e. Ponadto szafy dystrybucyjne powinny być wyposażone w komplet organizatorów okablowania w celu estetycznego rozłożenia zapasów kablowych. Rozwiązanie techniczne System powinien pracować w oparciu o sieć TCP/IP i umożliwiać łatwą rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy. Kolejne elementy systemu znajdować się będą w ogólności: przy bramach wejściowych czytniki kart zbliżeniowych i panele weryfikacji tożsamości, w kasach biletowych nr 1, 2, 3 i 4 media konwertery światłowodowe sieci strukturalnej systemu, w kasach biletowych sklepik kibica, kasie nr 1 oraz dwóch kasach w mieście urządzenia stanowisk kasowych ze stanowiskiem wyrabiania identyfikatorów kibica, w kasach biletowych nr 2, 3 i 4 oraz w jednej kasie w mieście urządzenia stanowisk kasowych dla kibiców, którzy mają wyrobione identyfikatory, Strona 15

16 w pomieszczeniu serwerowni budynku głównym na poziomie 1 urządzenia kontrolne i zarządzające systemem, w pomieszczeniu przy tablicy z wynikami na koronie stadionu stanowisko monitorujące, w pom. wskazanym przez zamawiającego z komputerem podłączonym do istniejącej sieci strukturalnej stanowisko administracyjne. Bramy wejściowe Przy każdej bramce obrotowej należy zainstalować czytnik zbliżeniowy kart Mifare, zgodny z wymogami Ekstraklasy S.A. odpowiedzialny za odczyt danych z karty wstępu na stadion. Na bramkach należy także zainstalować urządzenia wspomagające weryfikację tożsamości. Przy bramce niskiej (tripod) na budynku przylegającym należy zainstalować dwa czytniki kart Mifare. Czytniki służyć będą do przepuszczania gości (VIPów) zarówno wchodzących jak i wychodzących. Kasy biletowe Stanowiska kasowe zostaną wyposażone w urządzenia pozwalające na obsługę sprzedaży biletów na imprezy. Stanowisko będzie posiadać m. in. komputer przenośny laptop z przejrzystym interfejsem, za pomocą którego kasjer dokonywał będzie wszystkich niezbędnych operacji w systemie. Na stanowisku kasowym powinna się również znaleźć drukarka fiskalna oraz drukarka biletów papierowych, np. termiczna, charakteryzująca się niskim kosztem eksploatacji. Dodatkowo stanowisko powinno być wyposażone w czytnik kart mifare. Stanowisko powinno być tak skonstruowane, aby operacja sprzedaży biletu nie trwała dłużej niż 1 minutę. Cztery spośród ośmiu stanowisk kasowych, oprócz standardowego wyposażenia, będą wyposażone dodatkowo w drukarki termosublimacyjne do personalizacji kart, kamery USB oraz automatyczne urządzenie pobierania danych osobowych z dokumentów tożsamości - czytnik OCR. Urządzenia te należy zainstalować: w kasach nr 1 oraz dwóch kasach w mieście poza terenem stadionu, na stanowisku kasowym w sklepiku kibica. W kasach 1,2,3 i 4 należy zainstalować media konwertery światłowodowe. Urządzenia należy instalować w szafkach wiszących 10 o wysokości 4,5U. Przewód światłowodowy powinien być zostawiony z zapasem 2 metrów oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Z kasy nr 1 należy doprowadzić przewód FTP 4x2x0,5 (zewn.) do pomieszczenia monitoringu, gdzie zainstalowane zostanie stanowisko monitoringu. Strona 16

17 Każda z kas powinna mieć gniazdo RJ45. Tak przygotowane okablowanie powinno umożliwić dołączenie do systemu stanowisko kasowe. Stanowisko kasowe należy zainstalować na przygotowanym biurku, w sposób zapewniający ergonomię jego użytkowania oraz łatwy dostęp kasjera do okienka sprzedaży biletów. Główny punkt dystrybucyjny W GPD należy zainstalować szafę stojącą 19 o wysokości 24U. W szafie znajdować się będą urządzenia sterujące systemem kontroli wejść takie jak serwer danych, urządzenia sieciowe oraz urządzenia ochrony przepięciowej sieci strukturalnej systemu. W pomieszczeniu GPD należy także umieścić główne kontrolery systemu sterowania mechaniczną kontrolą wejść. W pomieszczeniu serwerowni powinien się również znaleźć zasilacz rezerwowy UPS, zapewniający podtrzymanie systemu przez min 15 min. Szafę stojącą należy zainstalować przy jednej ze ścian pomieszczenia, z zapewnieniem łatwej dostępności serwisowej. Kontroler SKD zamontować na ścianie w pobliżu szafy stojącej 19 na wysokości dolnej krawędzi obudowy 130cm nad podłogą, w sposób umożliwiający estetyczne połączenie kablowe z szafą stojącą. Pomieszczenie monitoringu W pomieszczeniu monitoringu nad sektorami S14 i S15 należy zainstalować stanowisko pozwalające funkcjonariuszom monitorować na bieżąco stan zapełniania stadionu podczas imprezy masowej. Do pomieszczenia należy doprowadzić okablowanie strukturalne i zakończyć gniazdem Ethernet. Stanowisko należy zainstalować na przygotowanym biurku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Stanowisko będzie się składać z komputera oraz telewizora LCD 37 w rozdzielczości FULL HD i wejściem HDMI. Komputer powinien posiadać kartę graficzną z wyjściem HDMI umożliwiających wysyłanie obrazu do telewizora. Pomieszczenie administracyjne W pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego znajdować się będzie stanowisko wykorzystujące istniejącą sieć strukturalną LAN umożliwiające administrację systemu. Za pomocą stanowiska administracyjnego użytkownik będzie mógł dokonywać wszelkich ustawień konfiguracji systemu. Sieć strukturalna Do projektu przewidziano dwa typy sieciowych urządzeń aktywnych. Są to przełączniki oraz konwertery mediów. Przełączniki sieciowe zostały dobrane w sposób zapewniający obsługę przyjętej ilości linii miedzianych i światłowodowych zakończonych Strona 17

18 media konwerterami. W projekcie znajduję się jeden zarządzany przełącznik wykorzystujące technologię 10/100/1000Mbit/s umieszczony w szafie rackowej w serwerownii. Okablowanie W budynkach okablowanie należy układać, tam gdzie to możliwe, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W pozostałych miejscach należy stosować listwy osłonowe PCV. Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania instalacji wewnątrz budynków. Na zewnątrz okablowanie do kas będzie układane w przygotowanej kanalizacji teletechnicznej. Okablowanie na zewnątrz z serwerowni do bramofurtek należy prowadzić po elewacji oraz w kanalizacji teletechnicznej. Wszędzie tam, gdzie okablowanie narażone jest na przepięcia elektromagnetyczne, należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Niezbędnych połączeń przewodów należy dokonywać w budynku w puszkach połączeniowych lub w obudowach urządzeń, a gdy to niemożliwe, w obudowach hermetycznych umieszczonych w studniach kanalizacji teletechnicznej. Elementy systemu Zastosowane elementy systemu będą spełniały poniższe warunki. Czytniki kart obsługa standardu ISO Typ A, obsługa kart Mifare MAD, sektor (SSN) oraz numer seryjny (CSN) oraz UltraLight, interfejs RS232 lub 485, nieulotny bufor 3800 zdarzeń, zasięg odczytu do 6 cm, praca w warunkach zewnętrznych (IP65), zakres temperatur pracy: -25 C.+60 C, ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), certyfikat CE. Strona 18

19 Kontroler główny kontroler główny musi posiadać Świadectwo Kwalifikacyjne TECHOM kwalifikujące go do min. Klasy Dostępu B wg PN-EN :2007 Systemy Alarmowe, Systemy Kontroli Dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia, Część 1: Wymagania systemowe. Zamawiający dopuszcza, aby świadectwo kwalifikujące kontroler główny do min. Klasy Dostępu B wg PN-EN :2007 było wydane przez inną jednostkę badającą zgodność urządzeń z cytowaną normą, kontroler główny powinien umożliwiać synchronizację danych z serwerami danych systemu sprzedaży biletów i identyfikacji, kontroler główny musi wspierać dwa typy wejść, jednokrotne oraz wielokrotne. Posiadacze biletów mogą przejść przez bramkę jeden raz lub wielokrotnie opcja ta jest możliwa do ustawienia w Systemie dla każdego meczu indywidualnie. W przypadku ustawienia wejścia jednokrotnego, kolejne próby użycia karty wstępu będą powodowały blokowanie wejścia z odpowiednią informacją dla ochrony - zapalenie czerwonego sygnalizatora Informatyczny system zarządzania dystrybucją biletów i kontrolą wejść Za zarządzanie całością systemu odpowiedzialny będzie system informatyczny. System powinien zostać wykonany przez producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub tożsamy w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania. W tym celu do oferty należy załączyć stosowny certyfikat. Projektuje się informatyczny system zarządzania kontrolą wejść posiadający opisane niżej właściwości. Właściwości podstawowe System będzie realizować, zgodnie z wytycznymi PZPN, następujące zadania: identyfikacja kibiców wchodzących na stadion. Aby identyfikacja odbywała się w sposób zgodny z Ustawą musi ona przebiegać w 2 miejscach: - w kasach, podczas sprzedaży biletów, - podczas wchodzenia kibiców na stadion, Istotą pełnej identyfikacji kibica jest nie dopuszczenie osób z zakazami stadionowymi do uczestnictwa w imprezach masowych. sprzedaż karnetów, biletów jednorazowych oraz kart kibica, kontrolę dostępu osób wchodzących na stadion: Strona 19

20 - ograniczenie dostępu na stadion dla osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu, - monitorowanie ruchu kibiców na poszczególnych punktach kontroli dostępu, - tworzenie wydzielonych stref dostępowych w odniesieniu do miejsca (sektory) jak i osób (pracownicy ochrony, Policja itp.), rejestrowanie i egzekwowanie sądowych i klubowych zakazów wejść na stadiony, obsługę kibiców nieletnich zgodnie z Ustawą, prezentację zapełnienia stadionu, wraz z raportami. Właściwości szczegółowe 1. Identyfikacja kibica. a. Każdy kibic chcący uczestniczyć w imprezie masowej, jaką jest mecz piłki nożnej musi posiadać spersonalizowany identyfikator, b. identyfikator może być ogólnopolski lub klubowy, c. identyfikator ogólnopolski jest elektroniczną kartą dostępu, działającą zgodnie ze standardem MIFARE Classic 1kB (lub 4kB). Karta jest zgodna z normą ISO/IEC Type A.W pamięci EEPROM karty mają być zapisane co najmniej następujące informacje: imię właściciela karty, nazwisko właściciela karty, numer PESEL lub typ, seria i numer dokumentu tożsamości, unikalny identyfikator właściciela karty w systemie, unikalny identyfikator karty w systemie, termin ważności karty. Struktura danych zapisanych na karcie będzie zgodna z normą MAD/MAD2 (MIFARE Application Directory), d. identyfikator klubowy może być kartą typu uproszczonego MIFARE UltraLight lub MIFARE Classic 1kB, e. proces identyfikacji kibica rozpocznie się w stanowisku kasowym, f. identyfikacja musi przebiegać sprawnie i być maksymalnie zautomatyzowana, Strona 20

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do siwz

Załącznik nr 9a do siwz Załącznik nr 9a do siwz Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu na system biletowy z kontrolą wejść i identyfikacją kibiców, monitoring kamerowy oraz oznakowanie stadionu KS Gryf Słupsk SA w ramach

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

wersja 3.0 Strona 1 z 9

wersja 3.0 Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 3.0 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-12-15 Strona 1 z 9 Spis treści WPROWADZENIE... 3 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-TM KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE...1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...1 INWESTOR...1 PODSTAWA OPRACOWANIA...2 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ...2 BUDOWA LINII KABLOWYCH...

INFORMACJE OGÓLNE...1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...1 INWESTOR...1 PODSTAWA OPRACOWANIA...2 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ...2 BUDOWA LINII KABLOWYCH... Spis treści INFORMACJE OGÓLNE...1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...1 INWESTOR...1 PODSTAWA OPRACOWANIA...2 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ...2 BUDOWA LINII KABLOWYCH...2 STEROWANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...3

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Bytom, dnia 30 grudnia 2009 r. /pieczątka Zamawiającego/ Nr sprawy PN/20/09

Bytom, dnia 30 grudnia 2009 r. /pieczątka Zamawiającego/ Nr sprawy PN/20/09 Bytom, dnia 30 grudnia 2009 r. /pieczątka Zamawiającego/ Nr sprawy PN/20/09 dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa, wraz z montażem, systemu wejścia wyjścia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA INZYNIERIA RUCHU Obiekt: Zamawiający: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego - Wodnej w Kostrzynie nad Odrą Miasto w Kostrzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG

BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG

BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz.

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz. 1 LEMTEC Michał Kiec ul. Mickiewicza 34 55-200 Oława NIP 912-106-25-36 tel. 71 30 33 892, 605-97 97 22 e-mail: mkiec@o2.pl www.lemtec.pl PROJEKT BUDOWLANY 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-STI KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo