PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012.

2 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest wstępna koncepcja programowo przestrzenna przebudowy i modernizacji obiektów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. Projekt koncepcyjny wykonano na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem do piłki noŝnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W koncepcji przewidziano przebudowę istniejących obiektów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Inwestora. 2. INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Ul. Bydgoska Piła 3. PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: BeMM Architekci Sp. z o. o. ul. Ptasia Warszawa-Wesoła tel.: PROJEKTANCI: arch. Marek Michałowski MA/012/03, MA 1480 arch. inŝ. Anna Dombek arch. inŝ. Paulina Kawiorska 5. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA TOM 1 TOM 2 CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

3 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. TOM 1 CZĘŚĆ OPISOWA

4 OPIS 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest remont, przebudowa i rozbudowa areny lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki noŝnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. śeromskiego 90. ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA KONCEPCYJNEGO LP Spis modernizowanych, przebudowywanych, remontowanych i projektowanych elementów zagospodarowania terenu 1 Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy następujących elementów areny lekkoatletycznej z boiskiem do piłki noŝnej. 2 Remont i przebudowa trybun na widowni. 3 Remont i modernizacja oraz projekt schodów terenowych. 4 Remont i przebudowa tunelu wejściowego zawodników. 5 Zespół sanitariatów publicznych w skarpie na przeznaczenie magazynowe 6 Sanitariaty kontenerowe w skarpie 7 Remont pomieszczeń w wierzy dowodzenia pomieszczenie fotokomórki, pomieszczenie sterowania tablica wyników oraz pomieszczenie sterowania nagłośnieniem, naświetleniem i monitoringiem. 8 Remont elewacji wierzy dowodzenia. 9 Projekt areny treningowej. 10 Ogrodzenie terenu. 11 Instalacje nagłośnieniowe, urządzenia informacyjne, system kontroli dostępu i monitoringu. 12 Niezbędna infrastruktura związana z ochroną przeciwpoŝarową oraz bezpieczeństwie imprez masowych. 13 Ciągi pieszo- jezdne, parkingi oraz pozostałe elementy małej architektury i zieleni. 2. LOKALIZACJA I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Teren opracowania zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 236/2, 247/5, 5/4, 247/2, 236/6, połoŝonych w Pile usytuowane są pomiędzy ul. Stefana śeromskiego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Sportową, zagospodarowana jako teren MOSIR-u. W otoczeniu terenu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Główna obsługa komunikacyjna od ul. Stefana śeromskiego Obecnie działka zagospodarowana jest jako teren sportowy na którym istnieje stadion lekkoatletyczny wyposaŝony w: - trybuny ziemne na 25 tyś miejsc siedzących w tym 17 tyś miejsc zadaszonych - 8 torowa bieŝnię okręŝną tartanowa oraz 9 torowa prosta - 2 rozbiegi do skoku o tyczce - 2 rozbiegi do skoku wzwyŝ - 2 rozbiegi do rzutu oszczepem - rozbieg do skoku w dal z 2 skoczniami oraz klatkę do rzutu młotem i dyskiem - płyta piłkarska o wymiarach 102x64m - w skarpach zespoły toalet i sanitariatów - tunel wejściowy dla zawodników Całość wymaga modernizacji i remontu. Obok stadionu znajduje się budynek socjalny dla zawodników z hotelem na 28 miejsc noclegowych z restauracją, fitnessem, studiem z siłownią i salą treningową o wymiarach 24x12m wraz z 6 szatniami. Budynek socjalny połączony jest łącznikiem z halą sportowo-widowiskową na 1500 miejsc siedzących z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni Berlin Haro 12 z siłownią oraz amfiteatrem. Obiekt ten spełnia aktualne wymogi międzynarodowych rozgrywek w grach zespołowych oraz jest dostosowany dla kibiców i sportowców niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się boisko zapasowe treningowe do piłki noŝnej, ścieŝka rekreacyjna 250m (bieŝnia okólna), 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni oraz dwa boiska do plaŝowej piłki siatkowej. Zieleń trwała drzewa i krzewy, rosnące na terenie lokalizacji inwestycji, są zróŝnicowane pod względem gatunkowym i wiekowym. DuŜe skupiska zieleni występują na obrzeŝach terenu opracowania.

5 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KONTEKST URBANISTYCZNY W związku z przewidywanymi pracami określonymi w przedmiocie opracowania zostaną wprowadzone zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu. Obiekty zostały usytuowane na działce budowlanej nie naruszając zasad usytuowania obiektów na działkach budowlanych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono równieŝ przepisów związanych ochroną przeciwpoŝarową obiektów oraz z lokalizacją obiektów w odniesieniu do dróg publicznych. Projektowane, rozbudowywane lub modernizowane elementy terenu: 12. Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy następujących elementów areny lekkoatletycznej z boiskiem do piłki noŝnej. - bieŝnia 9 torowa okręŝna, z nawierzchnią syntetyczną kauczukową o długości 400 m, z jedną prostą 9 torową o długości 100 i 110m; - rów z woda podłączyć naleŝy do sieci kanalizacji deszczowej wraz zaprojektowaniem odwodnienia liniowego rowu; - zaprojektować odwodnienie liniowe areny; - 3 rozbiegi do skoku o tyczce; - 2 rozbiegi do skoku wzwyŝ; - rozbiegi i 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku; - 2 rzutnie do rzutu młotem i dyskiem; - 2 rzutnie do pchnięcia kulą; - 2 rzutnie do rzutu oszczepem; - boisko wewnętrzne o powierzchni gry 105x68m, pokryte trawą naturalną z drenaŝem i nawodnieniem automatycznym. Boisko będzie wykorzystywane dodatkowo do gry w piłkę noŝną, a podczas zawodów i treningów boisko będzie miejscem lądowania dysku, młotu, oszczepu i kuli.; Wytyczne do nawierzchni: BieŜnia nawierzchnie prefabrykowane, kauczokowe powinny mieć parametry nie gorsze niŝ: Wykładzina sportowa, kauczukowa, grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uŝytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. SłuŜy do pokrywania nawierzchni bieŝni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna spełniać wymogi IAAF Class1. Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montaŝu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ (w całości ani częściowo). Wykładzina powinna mieć parametry nie gorsze niŝ opisane w tabeli; zgodne z badaniami IAAF: Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania Grubość całkowita podstawowa 13mm Przepuszczalność dla wody Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) od 06 1,0 WydłuŜenie przy rozciąganiu (%) Nie - od Pochłanianie wstrząsów (%) od Przed instalacją: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoŝa, odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niŝ 2 mm, podłoŝe musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie moŝe być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),

6 prace naleŝy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoŝa wyŝej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. Prefabrykowane wykładziny kauczukowe powinny być montowane przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ ( w całości ani częściowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podłuŝne i poprzeczne powinny umoŝliwić ułoŝenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się warstwy górnej. Wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji nawierzchni: certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego w/w. parametrom wyszczególnionym w tabeli, autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, wyniki badań wykonanych przez niezaleŝne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w tabeli, aktualny atest higieniczny próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. Nawierzchnia naturalna Zaprojektowano wykonanie nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, z trawy naturalnej z rolki. W obrębie pól bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matą tkaną typu trawa syntetyczna. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy: PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Nawierzchnia wraz z podbudową: - trawa z rolki wysokości min. 4 cm - warstwa wegetacyjna gr.15 cm - warstwa pospółki (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 30 cm Nawierzchnia boiska trawa naturalna Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej. PRODUKCJA TRAWY Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna być przygotowana przez firmę specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem, który naleŝy załączyć do oferty. Paszport darni powinien określać: - wiek darni (datę wysiewu), - lokalizację, - mieszankę nasion. Darń nie moŝe zawierać wzmocnienia hodowlanego przy uŝyciu np. siatki syntetycznej Instalacja darni musi być wykonana za pomocą specjalistycznych rozkładarek (maszyn) Wycięte płaty darni podczas konfekcjonowania muszą zostać zabezpieczone folią po stronie korzenia na całej swojej długości. Trawa z rolki powinna spełniać normę niemiecką DIN Dotyczy to gleby darniowej jak i składu gatunkowego traw. Skład gatunkowy powinien spełniać wytyczne RSM 3.1. Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej: - szerokość rolki: 120 cm, dł. rolki: min. 20 m; układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu. - wiek murawy: nie mniejszy niŝ 1 roku, nie większy niŝ 2 lata. Wiek murawy naleŝy potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem). Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Autoryzację Producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). 12. Paszport określony powyŝej.

7 Trawa naturalna - właściwości : Trawa z rolki hodowana w okresie miesiące Parametry trawy: Grubość 1,5-2,0 cm, CięŜar 1 m2 ok.23 kg, Do transportu - materiał paletowany po 50 m2 STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki : Gatunek /Odmiana /Udział w mieszance: -Ŝycica trwała Taya, Stadion 50% -wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% -kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki noŝnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezaleŝnie od składu początkowego moŝe ulegać zmianom w zaleŝności od uŝytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. śycica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, Wiechlina łąkowa trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako klapa bezpieczeństwa utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 3. Wzmocnienie murawy naturalnej: W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułoŝyć darń z rolki o grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem : 201,52 m2. Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: - wysokość całkowita : 72 mm - rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna:150mikronów, - kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach - nasycenie włókna (dtex) : gęstość splotów : 1.600/m2, - osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji, - technologia produkcji: tkanie - wypełnienie : ziemia Ŝyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm Przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. Mieszanka, uŝyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki, a jej wiek powinien wynosić miesiące. Nie dopuszcza się wykonywania wzmocnienia za pomocą wszczepianych włókien syntetycznych na powierzchni boiska i pól bramkowych jako rozwiązanie równowaŝne zamiast wymaganego wzmocnienia Wykaz załączników do oferty w opisanym zakresie: - Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale. - Karta techniczna podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). - Atest higieniczny na oferowany produkt. - próbka oferowanego produktu wzmocnionej murawy na bazie osnowy biodegradowalnej wraz z wyhodowaną trawą naturalną spełniającą wymagania o wymiarach min. 20 x 15 cm 12. Remont i przebudowa trybun na widowni. Trybuny boiska sportowego zostały częściowo zrewaloryzowane w 2005 r., jednak ich stan techniczny wskazuje na konieczność ich wymiany. Całość trybun musi ulec rozbiórce. NaleŜy przewidzieć demontaŝ istniejących siedzisk, balustrad oraz podbudowy pod siedziska. W części sektorów powstaną nowe trybuny, z nową niezaleŝną konstrukcją. Elementy siedzisk istniejących wykonanych z tworzywa sztucznego po demontaŝu naleŝy zutylizować. Pod nowe trybuny boiska naleŝy zaprojektować konstrukcję Ŝelbetową. Siedziska zaprojektować ze stabilizowanego polipropylenu mocowane za pomocą 2 kołków rozporowych lub śrub w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym. Nowe balustrady wykonać ze stali z rur z rur Φ51x3,2 i Φ20x2,3, C50 i płaskowników 120x10x120, zabezpieczone antykorozyjnie farbą i malowane w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym. Dodatkowo naleŝy przewidzieć projekt modernizacji istniejącego ogrodzenia rozgraniczającego

8 widownię od płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi, zaprojektowanie nowego odwodnienia liniowego wzdłuŝ trybun. Planowana modernizacja przewiduje trybuny na miejsc siedzących. Na istniejących sektorach, które nie są przewidziane do montaŝu nowych siedzisk naleŝy zdemontować zniszczone ławki i konstrukcję wsporczą, wyrównać podłoŝe. W części zlikwidowanych trybun, które nie są przewidziane do montaŝu nowych siedzisk naleŝy wyrównać i wyprofilować podłoŝe do obsadzenia roślinnością płoŝącą (zgodnie z rysunkiem). Skarpę w tym miejscu naleŝy wzmocnić i zabezpieczyć przed osuwaniem. Do zabezpieczenia przed zbytnim wypłukiwaniem gleby oraz do zapewnienia szybkiego ukorzeniania się roślin i ochrony przed chwastami naleŝy uŝyć geosiatkę kokosową. Przed posadzeniem roślin na obszar skarpy naleŝy rozłoŝyć geosiatkę pasami od szczytu skarpy do dołu zgodnie z zaleceniami producenta. Gatunki roślin proponowanych do posadzenia to: Irga płoŝąca (Cotoneaster procumbens Streib s Findling ), Jałowiec płoŝący (Juniperus horizontalis Prince of Wales ), Jałowiec płoŝący (Juniperus horizontalis Blue Chip ). Na koronie od strony wschodniej, znajdują się miejsca stojące dla widzów odgrodzone od widowni siedzącej balustradą w wysokości 110cm z furtkami przy schodach. 12. Remont i modernizacja oraz projekt schodów terenowych. Na trybuny prowadzą istniejące schody terenowe. NaleŜy wykonać ekspertyzę techniczną schodów i jeŝeli jest będzie to moŝliwe wykonać ich rewaloryzację lub rozebrać i zaprojektować nowe w konstrukcji Ŝelbetowej, schody płytowe oparte na ścianach fundamentowych. Dodatkowo naleŝy zaprojektować nowe schody terenowe umoŝliwiające wejście na skarpę widokową. Lokalizacja schodów zgodnie z rysunkiem. Przed przystąpieniem do robót Ŝelbetowych naleŝy wyprofilować istniejącą skarpę, ułoŝyć zagęszczoną podsypkę piaskową 10 cm, chudy beton B10 gr. 10cm oraz izolację przeciwwilgociową z foli. 12. Remont i przebudowa tunelu wejściowego zawodników. Na boisko od strony budynku socjalnego dla zawodników prowadzi tunel o prostokątnym profilu Ŝelbetowym. Tunel ma wysokość 2,5 m, szerokość netto 2,7m, długość przekrycia 21m, a u podstawy długość 31m. NaleŜy wykonać ekspertyzę techniczną stanu istniejącego tunelu i zaprojektować jego remont. Przewiduje się wzmocnienie konstrukcji ścian i stropu, projekt nowej okładziny wewnętrznej, wymianę posadzki i podłoŝa na posadzkę z płyt betonowych bez fazowych szarych typu BEHATON na podsypce piaskowo-betonowej gr. 5cm oraz podbudowie z ubitego tłucznia gr. 15 cm, projekt ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej. 12. Zespół sanitariatów publicznych w skarpie. Pomieszczenia obecnie istniejących toalety dla gości zlokalizowane pod skarpą. Z uwagi na zły stan techniczny i problemy z zawilgoceniem naleŝy przewidzieć w projekcie demontaŝ istniejących toalet, drzwi, osprzętu sanitarnego i przystosować pomieszczenia do potrzeb pomieszczeń magazynowych dla sprzętu. W celu zabezpieczenia przed zbyt duŝym zawilgoceniem naleŝy zaprojektować odpowiedni system wentylacji poprzez m.in. zastosowanie w części otworów okiennych kraty wentylacyjne w oknach. Nowe zespoły sanitarne projektuje się jako systemy kontenerowe ustawione przed nowo projektowanymi magazynami. Ilość oczek dostosować do przewidywanej ilości osób miejsc na trybunach. NaleŜy zaprojektować przed wejściami do toalet przesłonę w postaci kraty angielskiej drewnianej o oczkach 6x6cm wraz z zielenią pnącą samo wspinającą. Wytyczne dla kontenerów sanitarnych: Kontenery sanitarne Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w naroŝach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów naroŝnych. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, panel wielofunkcyjny gr. 22 mm, wykładzina PCV. Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm wełna mineralna o grubości 100 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (system kaset). Ściany zewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010 (biała) lub inna dostępna u producenta blach, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010.

9 Okna: PCV (U), 565x535mm białe, bez zabezpieczeń w kraty, rolety, Ŝaluzje. Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000 mm; wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 800x2000 mm Kontener mieszany (damski, męski, dla niepełnosprawnych) DANE TECHNICZNE: Długość: 6050mm Szerokość: 2440mm Wysokość: 2800mm Zasilanie: 380V, 32Ah Przyłącze wody: 3/4 cala Przyłącze ściekowe: rura PCV Ø110 WYPOSAśENIE STANDARDOWE: Część dla niepełnosprawnych - 1 toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych - 1 umywalka z zimna wodą - 1 ogrzewanie elektryczne 2kW - rampa umoŝliwiając wjazd wózkiem inwalidzkim - przycisk alarmowy - 1 klimatyzacja - zestaw nagłośnienia wraz z odtwarzaczem MP3 (wspólny dla wszystkich części) - wentylacja Część damska - 3 toalety - 1 umywalka z zimna wodą - 1 ogrzewanie elektryczne 2kW - 1 klimatyzacja - zestaw nagłośnienia wraz z odtwarzaczem MP3 (wspólny dla wszystkich części) - wentylacja Część męska - 1 toaleta - 3 pisuary - 1 umywalka z zimną wodą - 1 ogrzewanie elektryczne 2kW - 1 klimatyzacja - zestaw nagłośnienia wraz z odtwarzaczem MP3 (wspólny dla wszystkich części) - wentylacja WYPOSAśENIE DODATKOWE: - zbiorniki na fekalia ze schodami - zbiornik na czystą wodę 4000l - rampa dł. 5.0 m dla wózków inwalidzkich przy ustawieniu kontenera na zbiorniku Kontener damski DANE TECHNICZNE: Długość: 6058mm Szerokość: 2990mm Wysokość: 2800mm Zasilanie: 400V, 32Ah Przyłącze wody: 3/4 cala Przyłącze ściekowe: rura PCV Ø110mm WYPOSAśENIE STANDARDOWE: - 7 toalet - 3 umywalki - 2 podajniki na mydło - 2 podajniki ręczników papierowych - 2 lustra - ogrzewanie elektryczne 2 kw

10 UWAGI DODATKOWE: - podłączenie kontenera do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej - podłączenie kontenera do istniejącej instalacji elektrycznej Kontener męski DANE TECHNICZNE: Długość: 6058mm Szerokość: 2440mm Wysokość: 2800mm Zasilanie: 400V, 32Ah Przyłącze wody: 3/4 cala Przyłącze ściekowe: rura PCV Ø110mm WYPOSAśENIE STANDARDOWE: - 12 pisuarów - 2 toalety - 4 umywalki - 2 podajniki na mydło - 2 podajniki ręczników papierowych - 2 lustra - ogrzewanie elektryczne 2 kw UWAGI DODATKOWE: - podłączenie kontenera do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej - podłączenie kontenera do istniejącej instalacji elektrycznej 12. Remont pomieszczeń w wierzy dowodzenia pomieszczenie fotokomórki, pomieszczenie sterowania tablica wyników oraz pomieszczenie sterowania nagłośnieniem, naświetleniem i monitoringiem. Projekt remontu pomieszczeń będzie obejmował usunięcie istniejącej posadzki i wykonanie nowej warstwy izolacyjnej, wymianę posadzki na wykładzinę dywanową z cokołem szerokości 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Dylatacja obwodowa na wylewce samopoziomującej. Skucie tynków, wygładzenie i malowanie ścian i sufitów lateksową farbą akrylową o satynowym stopniu połysku o parametrach: 100% czysty akryl, połysk 6-8 mat SS , gęstość 1,37 acc. wg SS DemontaŜ instalacji elektrycznej i montaŝ nowej oraz dobór nowego oświetlenia. DemontaŜ starych grzejników i montaŝ nowych, wymiana drzwi do pomieszczeń. 12. Remont elewacji wierzy dowodzenia. Remont elewacji wierzy dowodzenia ma na celu osiągnięcie wymaganych przepisami parametrów termicznych budynku. Przewiduje się demontaŝ istniejącej okładziny elewacyjnej, demontaŝ obróbek blacharskich, demontaŝ stolarki otworowej do wymiany. Okna wymiana okien na okna z PVC, jednoramowe z szybą zespoloną o maksymalnym współczynniku U=1.1 W/m2xK. Okna wyposaŝyć w nawiewniki. Przewiduje się zastosowanie nawiewników automatycznych ciśnieniowych wg PN-83/b-03430/Az3. Parapety wewnętrzne naleŝy wymienić na PVC. Podokienniki zewnętrzne stalowe powlekane. Docieplenie budynku metodą BSO naleŝy wykonać na wszystkich elewacjach budynku. Płyty izolacyjne kleić zaprawą klejowo-szpachlową do styropianu i kotwić dodatkowo kołkami do styropianu (6 szt./m2). Na ściany zastosować płyty elewacyjne włóknowo cementowe malowane i montowane na nity w kolorze szarym.

11 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLOWANA licowana płytami elewacyjnymi włókno cementowymi barwionymi w masie 0,80 Płyta elewacyjna włókno cementowe malowane, kolor szary, mocowana na nity firmy 20,00 Profile mocujące płyty włókno cementowe, rozwiązanie systemowe Pomiędzy płytą a warstwą izolacji termicznej - przestrzeń wentylacyjna 5cm Pomiędzy profilami podkonstrukcji wbudowana płyty styropianowe gr. 15,00cm z welonem wiatroizolacyjnym w kolorze czarnym bez nadruku Profile malowane w kol. RAL Projekt areny treningowej. Została zaprojektowana arena treningowa przy hali sportowo widowiskowej. Boisko zawiera: - bieŝnia 4 torowa okręŝna z nawierzchnią syntetyczną o długości 400m z jedną 6 torową prostą o długości 100 i 110m; - rów z wodą podłączony do sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym; - 1 rzutnia do rzutu młotem i dyskiem; - 2 rzutnie do pchnięcia kulą; - 2 rzutnie do rzutu oszczepem - boisko do piłki noŝnej o wymiarach pola gry 105x68m z trawy naturalnej z drenaŝem i nawodnieniem automatycznym. Wytyczne do nawierzchni: BieŜnia nawierzchnie prefabrykowane, kauczokowe powinny mieć parametry nie gorsze niŝ: Wykładzina sportowa, kauczukowa, grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uŝytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. SłuŜy do pokrywania nawierzchni bieŝni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna spełniać wymogi IAAF Class1. Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montaŝu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ (w całości ani częściowo). Wykładzina powinna mieć parametry nie gorsze niŝ opisane w tabeli; zgodne z badaniami IAAF: Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania Grubość całkowita podstawowa 13mm Przepuszczalność dla wody Nie Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju - poliuretanowego. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) od 06 1,0 WydłuŜenie przy rozciąganiu (%) od Pochłanianie wstrząsów (%) od Przed instalacją: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoŝa, odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niŝ 2 mm, podłoŝe musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie moŝe być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace naleŝy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoŝa wyŝej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni.

12 Prefabrykowane wykładziny kauczukowe powinny być montowane przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ ( w całości ani częściowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podłuŝne i poprzeczne powinny umoŝliwić ułoŝenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się warstwy górnej. Wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji nawierzchni: certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego w/w. parametrom wyszczególnionym w tabeli, autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, wyniki badań wykonanych przez niezaleŝne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w tabeli, aktualny atest higieniczny próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. Nawierzchnia naturalna Zaprojektowano wykonanie nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, z trawy naturalnej z rolki. W obrębie pól bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matą tkaną typu trawa syntetyczna. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy: PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Nawierzchnia wraz z podbudową: - trawa z rolki wysokości min. 4 cm - warstwa wegetacyjna gr.15 cm - warstwa pospółki (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 30 cm Nawierzchnia boiska trawa naturalna Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej. PRODUKCJA TRAWY Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna być przygotowana przez firmę specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem, który naleŝy załączyć do oferty. Paszport darni powinien określać: - wiek darni (datę wysiewu), - lokalizację, - mieszankę nasion. Darń nie moŝe zawierać wzmocnienia hodowlanego przy uŝyciu np. siatki syntetycznej Instalacja darni musi być wykonana za pomocą specjalistycznych rozkładarek (maszyn) Wycięte płaty darni podczas konfekcjonowania muszą zostać zabezpieczone folią po stronie korzenia na całej swojej długości. Trawa z rolki powinna spełniać normę niemiecką DIN Dotyczy to gleby darniowej jak i składu gatunkowego traw. Skład gatunkowy powinien spełniać wytyczne RSM 3.1. Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej: - szerokość rolki: 120 cm, dł. rolki: min. 20 m; układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu. - wiek murawy: nie mniejszy niŝ 1 roku, nie większy niŝ 2 lata. Wiek murawy naleŝy potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem). Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Autoryzację Producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). Paszport określony powyŝej. Trawa naturalna - właściwości : Trawa z rolki hodowana w okresie miesiące Parametry trawy:

13 Grubość 1,5-2,0 cm, CięŜar 1 m2 ok.23 kg, Do transportu - materiał paletowany po 50 m2 STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki : Gatunek /Odmiana /Udział w mieszance: -Ŝycica trwała Taya, Stadion 50% -wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% -kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki noŝnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezaleŝnie od składu początkowego moŝe ulegać zmianom w zaleŝności od uŝytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. śycica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, Wiechlina łąkowa trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako klapa bezpieczeństwa utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 3. Wzmocnienie murawy naturalnej: W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułoŝyć darń z rolki o grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem : 201,52 m2. Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: - wysokość całkowita : 72 mm - rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna:150mikronów, - kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach - nasycenie włókna (dtex) : gęstość splotów : 1.600/m2, - osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji, - technologia produkcji: tkanie - wypełnienie : ziemia Ŝyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm Przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. Mieszanka, uŝyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki, a jej wiek powinien wynosić miesiące. Nie dopuszcza się wykonywania wzmocnienia za pomocą wszczepianych włókien syntetycznych na powierzchni boiska i pól bramkowych jako rozwiązanie równowaŝne zamiast wymaganego wzmocnienia Wykaz załączników do oferty w opisanym zakresie: - Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale. - Karta techniczna podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). - Atest higieniczny na oferowany produkt. - próbka oferowanego produktu wzmocnionej murawy na bazie osnowy biodegradowalnej wraz z wyhodowaną trawą naturalną spełniającą wymagania o wymiarach min. 20 x 15 cm 11. Ogrodzenie terenu, piłkochwyty NaleŜy odnowić ogrodzenie terenu oraz dokonać niezbędnych napraw zniszczonych przęseł. Ogrodzenie na bazie płaskowników stalowych naleŝy odmalować, a cokół betonowy odnowić i uzupełnić. Na arenie głównej i koronie montaŝ nowego ogrodzenia wysokości 110 z furtami przy kaŝdych schodach trybuny. Przy arenie treningowej od strony zachodniej wzdłuŝ ogrodzenia istniejącego montaŝ piłkochwytów wysokości od 200 do 600 cm. 12. Oświetlenie terenu Projektuje się następujące oświetlenie aren i rzutni: Arena główna. Na arenie głównej znajdują się 4 istniejące fundamenty pod maszty. NaleŜy dokonać ekspertyzy stanu istniejącego podbudowy i ewentualnych wzmocnień pod 4 maszty. NaleŜy zaprojektować 4 maszty o wysokości 25 m, po 45 opraw oświetleniowych na kaŝdym (naświetlasz asymetryczny) o mocy 2000W.

14 Konieczne jest zapewnienie moŝliwości sterowania poszczególnymi grupami opraw z pomieszczenia monitoringu. 13. Instalacje nagłośnieniowe, urządzenia informacyjne, system kontroli dostępu i monitoringu. NaleŜy przewidzieć zastosowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na terenie objętym opracowaniem. Projektuje się zastosowanie kamer szybkoobrotowych dla rozpoznania i identyfikacji obszaru trybun, terenu parkingu oraz obszaru kas. Dla rozpoznania obszaru ogrodzenia projektuje się instalację kamer stacjonarnych. Na terenie stadionu lekkoatletyczno piłkarskiego organizowane będą przede wszystkim imprezy o charakterze sportowym, mecze piłki noŝnej, zawody lekkoatletyczne, które będą się odbywać na terenie płyty głównej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku są: - ogrodzenia zewnętrzne obiektu, granice terenu, na którym odbywa się impreza masowa; - kasy biletowe na terenie imprezy masowej; - bramy, furtki oraz inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej; - ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej; - parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej; - sektory dla uczestników imprezy masowej; - płyta boiska, scena itp. Wymienione miejsca powinny znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń utrwalających obraz i dźwięk. Zadaniem systemu monitoringu jest: - obserwacja zachowania osób uczestniczących w imprezie masowej; - wychwycenie zachowań chuligańskich lub przestępczych; - ochrona porządku publicznego, wykrywanie i zapobieganie aktom przemocy lub agresji oraz występkom przeciwko zdrowiu lub mieniu; - koordynacja działań słuŝb ochrony i kierowanie ich do odpowiednich sektorów; System powinien umoŝliwić: - rozpoznanie obiektów; - identyfikacje uczestników imprezy masowej; - powiązanie uczestników imprezy zagraŝających bezpieczeństwu lub porzadkowi z wczesniej zarejestrowana kartoteką; - ujecie sprawców i przekazanie ich policji; - wykorzystanie utrwalonego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych. Zgodnie z wyŝej cytowanym rozporządzeniem oraz zgodnie z norma PN-EN system powinien umoŝliwić: - rejestracje obrazu z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla kaŝdej kamery, z rozdzielczością nie mniejsza niŝ 400 linii telewizyjnych; - jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na identyfikacje poszczególnych uczestników imprezy masowej z uwzględnieniem: 1/ dla potrzeb identyfikacji obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu; 2/ dla potrzeb rozpoznania obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości ekranu; - wymagania powyŝsze dotyczą takŝe przedmiotów uŝywanych przez uczestników imprezy masowej; - urządzenia utrwalające dźwięk powinny umoŝliwić identyfikacje haseł, okrzyków i zachowań uczestników imprezy masowej; - urządzenia utrwalające dźwięk powinny zapewnić moŝliwość rejestracji sygnału akustycznego w pasmie częstotliwości od 300 Hz do 6000 Hz przy minimalnej dynamice 50 db. Monitoring audio. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiekcie będzie zainstalowany system monitoringu audio. Przy kamerach za wyjątkiem kamer monitorujących ogrodzenie. System audio będzie wychwytywał okrzyki, hasła i zachowania uczestników imprezy i będzie je rejestrował. Wszystkie mikrofony powinny być w wykonaniu zewnętrznym, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Mikrofony zintegrować z kamerami.

15 Rejestracja danych z kamer i mikrofonów odbywała się będzie w pomieszczeniu systemów teletechnicznych. Sterowanie. Ze względu na rozległy teren podlegający monitoringowi naleŝy przewidzieć zastosowanie transmisji kablowej sygnałów wizyjnych, audio i sterujących(telemetryczne). Zastosowane urządzenia transmisji muszą zapewnić poprawny przesył sygnałów do urządzeń rejestrujących z uwzględnieniem topologi gwiazdy i długości tras kablowych. Nagłośnienie. Przewiduje się instalacje nagłośnienie trybun Stadionu. Nie przewiduje się wykorzystania nagłośnienia jako systemu DSO. System musi umoŝliwić: przekazywanie w czasie trwania zawodów sportowych informacji słownych, komunikatów informacyjnych, sygnału tła muzycznego; zastosowanie mikrofonów bezprzewodowych z pokryciem całej płyty boiska. Wskazane jest aby wykonawca po wybraniu systemu nagłośnienia przeprowadził symulację komputerową i dokładnie usytuował zestawy głośnikowe. Dobór i rozmieszczenie głośników. Przewiduje się instalację dwóch zestawów głośników dalekiego zasięgu na dachu trybuny zadaszonej. Do obsługi części trybuny zadaszonej przewiduje się montaŝ czterech zestawów głośników podwieszonych do dachu. W załoŝeniach przyjmuje się Ŝe kaŝdy zestaw stanowi niezaleŝną linię głośnikową. Urządzenia kontroli wstępu na obiekt. Urządzenia wykonawcze (bramki obrotowe, kołowrotki) wraz z terminalami sprawdzającymi (sprawdzarki biletów) stanowią fizyczną i częściowo logiczną barierę umoŝliwiającą wstęp na obiekt osobom posiadającym waŝny bilet (z kodem kreskowym lub elektroniczny przypisany do elektronicznej karty kibica). Przewiduje się instalację następujących rodzajów bramek wejściowych: bramka obrotowa, podwójna wysoka bramka obrotowa, pojedyncza Na bramkach obrotowych od strony wejściowej zamontowane będą terminale biletowe. Parametry urządzeń dostępowych: Parametry bramek obrotowych: - w trybie spoczynku wejście swobodne, - dwa korytarze przejść, - dwukierunkowość przejścia. - wysokość przejścia nie mniejsza niŝ 2050 mm, - szerokość przejścia nie mniejsza niŝ 505 mm, - bramka wyposaŝona w napęd ramion, - ramiona i rotor wykonane ze stali nierdzewnej inne elementy stal zabezpieczona przed korozją. zasilanie: 230 V AC Hz. - maksymalny chwilowy pobór mocy: do 50 VA. - temperatura pracy: -25 C do +40 C. - moŝliwość sterowania z zewnętrznych urządzeń sterujących (wolne styki zwierne lub impuls napięciowy), - potwierdzenie przejścia (ACK). Parametry terminali (sprawdzarki): - odczyt kart elektronicznych standardu ISO A przez wbudowany czytnik z odległości do 10 cm, - odczyt kodów kreskowych z biletów z odległości do 10 cm przez wbudowany czytnik kodów kreskowych. - odczyt elektronicznej karty kibica i biletu z kodem w tym samym polu odczytu nie dopuszcza się skanerów szczelinowych. - sterowanie urządzeniem wykonawczym typu bramka obrotowa lub kołowrotek. - graficzny wyświetlacz monochromatyczny umoŝliwiający odczyt wyświetlanych danych z odległości do 1 metra. - zegar czasu rzeczywistego. - odporność na warunki atmosferyczne w zakresach temperatur od : -20 C do +40 C - sygnalizacja dźwiękowa sygnalizującą odczyt karty.

16 - moŝliwość ustawienia czasu zapobiegającego przed dwukrotnym odczytem karty lub biletu w krótkich odstępach czasu. - trwała, solidna, zwarta obudowa IP65 do montaŝu na bramkach obrotowych, w przypadku kołowrotków terminal wbudowany w głowicę kołowrotka. - przepustowość praktyczna z bramką/kołowrotkiem: minimum 500 osób/h. - interfejs komunikacyjny: TCP/IP. - moŝliwość montaŝu na urządzeniu wykonawczym typu bramka obrotowa lub kołowrót, Tablica wyników. Tablica wyników powinna współpracować z systemem obsługi zawodów. Parametry tablicy wyników na stadion: - czas rzeczywisty / czas gry (0-99 min), - wynik (0 9 pkt.), - logo właściciela / uŝytkownika, (herb miasta), - nazwa UŜytkownika, - nazwy druŝyn, - przewidziane miejsce na wyświetlacz tekstu (opcja do rozbudowy) Dane techniczne: - wymiary ok x 2200 mm - moduły wskaźnikowe: LED, wysokość 580 mm, kolor czerwono bursztynowy, zamknięte w kasetach - kroploszczelnych, front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką anty refleksyjną, - widoczność: ok 250 m. - sterowanie: bezprzewodowy pilot, - grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne Rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny. MontaŜ: na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej wykonanej przez Zamawiającego, wg dostarczonych przez Sprzedawcę rysunków technicznych. Tablica wyświetlająca czas biegu na torach. 14. Niezbędna infrastruktura związana z ochroną przeciwpoŝarową oraz bezpieczeństwie imprez masowych. 15. Ciągi pieszo- jezdne, parkingi oraz pozostałe elementy małej architektury i zieleni. NaleŜy dokonać ekspertyzy stanu istniejącego nawierzchni dróg i chodników oraz ciągów pieszo jezdnych i dostosować je do wymagań uŝytkowania zgodnie z funkcją terenu. NaleŜy przewidzieć projekt wycinki drzew pod urządzenia lekkoatletyczne oraz projekt nowych nasadzeń i uporządkowania istniejącej zieleni. Przewiduje się rozbudowę istniejącego parkingu i dostosowanie go do potrzeb organizacji zawodów, tj. podział na sektory dla gości, VIP-ów, sędziów, zawodników itp. NaleŜy przewidzieć modernizację starych oraz uzupełnienie o nowe elementy istniejącej tj. kosze, ławki, tablice informacyjne, maszty flagowe itp. 3. INFRASTRUKTURA 3.1. Układ komunikacyjny Na terenie zostanie wykorzystany istniejący układ komunikacyjny. NaleŜy sprawdzić stan techniczny dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych tak by mógł spełnić wymagania inwestycji i jeŝeli jest to wymagane naleŝy dostosować ich stan, nośność do potrzeb uŝytkowych terenu. Projektuje się powiększenie terenu istniejącego parkingu i dostosować go do zasad związanych z organizacją zawodów sektory na gości, VIP-ów, sędziów, zawodników itp Sieć uzbrojenia terenu Teren objęty opracowaniem posiada podziemną infrastrukturę techniczną. NaleŜy sprawdzić jej parametry i jeŝeli jest to wymagane dostosować do nowych wymagań.

17 3.4. Ukształtowanie terenu Projektowane roboty modernizacyjne nie ingerują istotnie w przestrzenny układ terenu jako całości. Nie zmienione zostaną istotne kształty z planowanych do modernizacji elementów, a nastąpi jedynie przystosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów, wymagań i wytycznych związku sportowego z dotrzymaniem warunków obowiązujących dla zabezpieczenia ochrony przeciwpoŝarowej oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Wszelkie spadki podłuŝne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 5%, a spadki poprzeczne 2%. Spełniają zatem wymogi ciągów pieszo-jezdnych. Spadki przewidziane w obszarze areny sportowej mają być zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych i wynoszą: spadek poprzeczny bieŝni areny sportowej 0,8%, w zakolu 0,5%, murawy 0,4% do 0,5% Zieleń W projekcie zagospodarowania przedmiotowego terenu naleŝy przewidzieć wycinkę i nasadzenia nowej roślinności. NaleŜy przewidzieć przesadzenia jak największej liczby drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz cięcia pielęgnacyjne zieleni istniejącej. W projekcie naleŝy przewidzieć nowe nasadzenia drzew wysokich i niskich oraz posianie trawy, a takŝe zieleń buforująca pomiędzy rzutniami treningowymi. 4. BUDYNKI, OBIEKTY 4.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Z TRAWY NATURALNEJ/ GŁÓWNA ARENA LEKKOATLETYCZNA opis Dane liczbowe Boisko 1. BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Trawa naturalna - boisko o wymiarach 105x68 m Powierzchnia całkowita 8.012,00 m2 Szerokość 72,90 m Długość 111,00 m Arena 1. Arena lekkoatletyczna nawierzchnia kauczukowa nie prefabrykowana (syntetyczna). Powierzchnia całkowita 7.686,00 m2 Powierzchnia całkowita A +A ,00 m2 BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Z TRAWY NATURALNEJ/ TRENINGOWA ARENA LEKKOATLETYCZNA opis Dane liczbowe Boisko 10. BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Trawa naturalna - boisko o wymiarach 105x68 m Powierzchnia całkowita 8.012,00 m2 Szerokość 72,90 m Długość 111,00 m Arena 10. Arena lekkoatletyczna nawierzchnia kauczukowa nie prefabrykowana(syntetyczna). Powierzchnia całkowita 5.362,00 m2 Powierzchnia całkowita A +A ,00 m2 TRYBUNA NA NASYPIE ISTNIEJĄCYM - KRZESEŁKA Ilość miejsc na trybunie ms 5. ZAGADNIENIA BHP i SANEPID Na terenie istnieją pomieszczenia do gromadzenia odpadków stałych i nie przewiduje się ich przeprojektowania. 6. ZAGADNIENIA OCHRONY PPOś NaleŜy zaprojektować i wykonać obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań ochrony przeciwpoŝarowej. NaleŜy zapewnić wszelkie niezbędne rozwiązania oraz wyposaŝenie. Zapewnienie drogi poŝarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dojazd do obiektów zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. NaleŜy przewidzieć ewakuację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18 NaleŜy przewidzieć materiały wykończeniowe trudno zapalne. Wykonany zostanie uzgodniony z właściwymi słuŝbami projekt oznakowania i wyposaŝenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. 7. OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cały obiekt oraz teren z dojściami i dojazdami zostanie zaprojektowany jako dostępny i zostanie wyposaŝony w urządzenia obsługujące dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do obiektu posiadać będzie podjazd dla niepełnosprawnych. NaleŜy zaprojektować toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych. Na trybunach dla widzów naleŝy zaprojektować miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach. Projektant: arch. Marek Michałowski Upr. bud. nr: Ma/012/03, MA 1480

19 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. TOM 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU Plan zagospodarowania terenu 1:500 PLC:K:A:A:PAG:1 Przekrój przez arenę główną. 1:25 PLC:K:A:A1:P1A,P1D Przekrój przez arenę główną. 1:25 PLC:K:A:A1:P1B,P1C Przekrój przez arenę treningową. 1:25 PLC:K:A:A2:P2A,P2B,P2C Planimetria areny głównej 1:200 PLC:K:A:A:PAG:1 Planimetria areny treningowej 1:200 PLC:K:A:A:PAT:2 Trybuna zachodnia i linia widoczności na trybunach 1:200 PLC:K:A:T:TZ, P1:3 Projektowane magazyny 1:100 PLC:K:A:MAGAZYNY Kontenery sanitarne 1:100 PLC:K:A:KONTENERY Budynek na trybunie 1:200 PLC:K:A:BT

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo