PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012.

2 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest wstępna koncepcja programowo przestrzenna przebudowy i modernizacji obiektów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. Projekt koncepcyjny wykonano na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem do piłki noŝnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W koncepcji przewidziano przebudowę istniejących obiektów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Inwestora. 2. INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Ul. Bydgoska Piła 3. PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: BeMM Architekci Sp. z o. o. ul. Ptasia Warszawa-Wesoła tel.: PROJEKTANCI: arch. Marek Michałowski MA/012/03, MA 1480 arch. inŝ. Anna Dombek arch. inŝ. Paulina Kawiorska 5. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA TOM 1 TOM 2 CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

3 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. TOM 1 CZĘŚĆ OPISOWA

4 OPIS 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest remont, przebudowa i rozbudowa areny lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki noŝnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. śeromskiego 90. ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA KONCEPCYJNEGO LP Spis modernizowanych, przebudowywanych, remontowanych i projektowanych elementów zagospodarowania terenu 1 Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy następujących elementów areny lekkoatletycznej z boiskiem do piłki noŝnej. 2 Remont i przebudowa trybun na widowni. 3 Remont i modernizacja oraz projekt schodów terenowych. 4 Remont i przebudowa tunelu wejściowego zawodników. 5 Zespół sanitariatów publicznych w skarpie na przeznaczenie magazynowe 6 Sanitariaty kontenerowe w skarpie 7 Remont pomieszczeń w wierzy dowodzenia pomieszczenie fotokomórki, pomieszczenie sterowania tablica wyników oraz pomieszczenie sterowania nagłośnieniem, naświetleniem i monitoringiem. 8 Remont elewacji wierzy dowodzenia. 9 Projekt areny treningowej. 10 Ogrodzenie terenu. 11 Instalacje nagłośnieniowe, urządzenia informacyjne, system kontroli dostępu i monitoringu. 12 Niezbędna infrastruktura związana z ochroną przeciwpoŝarową oraz bezpieczeństwie imprez masowych. 13 Ciągi pieszo- jezdne, parkingi oraz pozostałe elementy małej architektury i zieleni. 2. LOKALIZACJA I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Teren opracowania zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 236/2, 247/5, 5/4, 247/2, 236/6, połoŝonych w Pile usytuowane są pomiędzy ul. Stefana śeromskiego, ul. Adama Mickiewicza, ul. Sportową, zagospodarowana jako teren MOSIR-u. W otoczeniu terenu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Główna obsługa komunikacyjna od ul. Stefana śeromskiego Obecnie działka zagospodarowana jest jako teren sportowy na którym istnieje stadion lekkoatletyczny wyposaŝony w: - trybuny ziemne na 25 tyś miejsc siedzących w tym 17 tyś miejsc zadaszonych - 8 torowa bieŝnię okręŝną tartanowa oraz 9 torowa prosta - 2 rozbiegi do skoku o tyczce - 2 rozbiegi do skoku wzwyŝ - 2 rozbiegi do rzutu oszczepem - rozbieg do skoku w dal z 2 skoczniami oraz klatkę do rzutu młotem i dyskiem - płyta piłkarska o wymiarach 102x64m - w skarpach zespoły toalet i sanitariatów - tunel wejściowy dla zawodników Całość wymaga modernizacji i remontu. Obok stadionu znajduje się budynek socjalny dla zawodników z hotelem na 28 miejsc noclegowych z restauracją, fitnessem, studiem z siłownią i salą treningową o wymiarach 24x12m wraz z 6 szatniami. Budynek socjalny połączony jest łącznikiem z halą sportowo-widowiskową na 1500 miejsc siedzących z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni Berlin Haro 12 z siłownią oraz amfiteatrem. Obiekt ten spełnia aktualne wymogi międzynarodowych rozgrywek w grach zespołowych oraz jest dostosowany dla kibiców i sportowców niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się boisko zapasowe treningowe do piłki noŝnej, ścieŝka rekreacyjna 250m (bieŝnia okólna), 2 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni oraz dwa boiska do plaŝowej piłki siatkowej. Zieleń trwała drzewa i krzewy, rosnące na terenie lokalizacji inwestycji, są zróŝnicowane pod względem gatunkowym i wiekowym. DuŜe skupiska zieleni występują na obrzeŝach terenu opracowania.

5 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KONTEKST URBANISTYCZNY W związku z przewidywanymi pracami określonymi w przedmiocie opracowania zostaną wprowadzone zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu. Obiekty zostały usytuowane na działce budowlanej nie naruszając zasad usytuowania obiektów na działkach budowlanych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono równieŝ przepisów związanych ochroną przeciwpoŝarową obiektów oraz z lokalizacją obiektów w odniesieniu do dróg publicznych. Projektowane, rozbudowywane lub modernizowane elementy terenu: 12. Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy następujących elementów areny lekkoatletycznej z boiskiem do piłki noŝnej. - bieŝnia 9 torowa okręŝna, z nawierzchnią syntetyczną kauczukową o długości 400 m, z jedną prostą 9 torową o długości 100 i 110m; - rów z woda podłączyć naleŝy do sieci kanalizacji deszczowej wraz zaprojektowaniem odwodnienia liniowego rowu; - zaprojektować odwodnienie liniowe areny; - 3 rozbiegi do skoku o tyczce; - 2 rozbiegi do skoku wzwyŝ; - rozbiegi i 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku; - 2 rzutnie do rzutu młotem i dyskiem; - 2 rzutnie do pchnięcia kulą; - 2 rzutnie do rzutu oszczepem; - boisko wewnętrzne o powierzchni gry 105x68m, pokryte trawą naturalną z drenaŝem i nawodnieniem automatycznym. Boisko będzie wykorzystywane dodatkowo do gry w piłkę noŝną, a podczas zawodów i treningów boisko będzie miejscem lądowania dysku, młotu, oszczepu i kuli.; Wytyczne do nawierzchni: BieŜnia nawierzchnie prefabrykowane, kauczokowe powinny mieć parametry nie gorsze niŝ: Wykładzina sportowa, kauczukowa, grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uŝytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. SłuŜy do pokrywania nawierzchni bieŝni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna spełniać wymogi IAAF Class1. Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montaŝu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ (w całości ani częściowo). Wykładzina powinna mieć parametry nie gorsze niŝ opisane w tabeli; zgodne z badaniami IAAF: Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania Grubość całkowita podstawowa 13mm Przepuszczalność dla wody Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) od 06 1,0 WydłuŜenie przy rozciąganiu (%) Nie - od Pochłanianie wstrząsów (%) od Przed instalacją: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoŝa, odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niŝ 2 mm, podłoŝe musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie moŝe być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),

6 prace naleŝy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoŝa wyŝej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. Prefabrykowane wykładziny kauczukowe powinny być montowane przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ ( w całości ani częściowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podłuŝne i poprzeczne powinny umoŝliwić ułoŝenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się warstwy górnej. Wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji nawierzchni: certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego w/w. parametrom wyszczególnionym w tabeli, autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, wyniki badań wykonanych przez niezaleŝne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w tabeli, aktualny atest higieniczny próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. Nawierzchnia naturalna Zaprojektowano wykonanie nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, z trawy naturalnej z rolki. W obrębie pól bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matą tkaną typu trawa syntetyczna. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy: PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Nawierzchnia wraz z podbudową: - trawa z rolki wysokości min. 4 cm - warstwa wegetacyjna gr.15 cm - warstwa pospółki (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 30 cm Nawierzchnia boiska trawa naturalna Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej. PRODUKCJA TRAWY Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna być przygotowana przez firmę specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem, który naleŝy załączyć do oferty. Paszport darni powinien określać: - wiek darni (datę wysiewu), - lokalizację, - mieszankę nasion. Darń nie moŝe zawierać wzmocnienia hodowlanego przy uŝyciu np. siatki syntetycznej Instalacja darni musi być wykonana za pomocą specjalistycznych rozkładarek (maszyn) Wycięte płaty darni podczas konfekcjonowania muszą zostać zabezpieczone folią po stronie korzenia na całej swojej długości. Trawa z rolki powinna spełniać normę niemiecką DIN Dotyczy to gleby darniowej jak i składu gatunkowego traw. Skład gatunkowy powinien spełniać wytyczne RSM 3.1. Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej: - szerokość rolki: 120 cm, dł. rolki: min. 20 m; układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu. - wiek murawy: nie mniejszy niŝ 1 roku, nie większy niŝ 2 lata. Wiek murawy naleŝy potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem). Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Autoryzację Producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). 12. Paszport określony powyŝej.

7 Trawa naturalna - właściwości : Trawa z rolki hodowana w okresie miesiące Parametry trawy: Grubość 1,5-2,0 cm, CięŜar 1 m2 ok.23 kg, Do transportu - materiał paletowany po 50 m2 STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki : Gatunek /Odmiana /Udział w mieszance: -Ŝycica trwała Taya, Stadion 50% -wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% -kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki noŝnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezaleŝnie od składu początkowego moŝe ulegać zmianom w zaleŝności od uŝytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. śycica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, Wiechlina łąkowa trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako klapa bezpieczeństwa utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 3. Wzmocnienie murawy naturalnej: W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułoŝyć darń z rolki o grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem : 201,52 m2. Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: - wysokość całkowita : 72 mm - rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna:150mikronów, - kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach - nasycenie włókna (dtex) : gęstość splotów : 1.600/m2, - osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji, - technologia produkcji: tkanie - wypełnienie : ziemia Ŝyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm Przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. Mieszanka, uŝyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki, a jej wiek powinien wynosić miesiące. Nie dopuszcza się wykonywania wzmocnienia za pomocą wszczepianych włókien syntetycznych na powierzchni boiska i pól bramkowych jako rozwiązanie równowaŝne zamiast wymaganego wzmocnienia Wykaz załączników do oferty w opisanym zakresie: - Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale. - Karta techniczna podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). - Atest higieniczny na oferowany produkt. - próbka oferowanego produktu wzmocnionej murawy na bazie osnowy biodegradowalnej wraz z wyhodowaną trawą naturalną spełniającą wymagania o wymiarach min. 20 x 15 cm 12. Remont i przebudowa trybun na widowni. Trybuny boiska sportowego zostały częściowo zrewaloryzowane w 2005 r., jednak ich stan techniczny wskazuje na konieczność ich wymiany. Całość trybun musi ulec rozbiórce. NaleŜy przewidzieć demontaŝ istniejących siedzisk, balustrad oraz podbudowy pod siedziska. W części sektorów powstaną nowe trybuny, z nową niezaleŝną konstrukcją. Elementy siedzisk istniejących wykonanych z tworzywa sztucznego po demontaŝu naleŝy zutylizować. Pod nowe trybuny boiska naleŝy zaprojektować konstrukcję Ŝelbetową. Siedziska zaprojektować ze stabilizowanego polipropylenu mocowane za pomocą 2 kołków rozporowych lub śrub w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym. Nowe balustrady wykonać ze stali z rur z rur Φ51x3,2 i Φ20x2,3, C50 i płaskowników 120x10x120, zabezpieczone antykorozyjnie farbą i malowane w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym. Dodatkowo naleŝy przewidzieć projekt modernizacji istniejącego ogrodzenia rozgraniczającego

8 widownię od płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi, zaprojektowanie nowego odwodnienia liniowego wzdłuŝ trybun. Planowana modernizacja przewiduje trybuny na miejsc siedzących. Na istniejących sektorach, które nie są przewidziane do montaŝu nowych siedzisk naleŝy zdemontować zniszczone ławki i konstrukcję wsporczą, wyrównać podłoŝe. W części zlikwidowanych trybun, które nie są przewidziane do montaŝu nowych siedzisk naleŝy wyrównać i wyprofilować podłoŝe do obsadzenia roślinnością płoŝącą (zgodnie z rysunkiem). Skarpę w tym miejscu naleŝy wzmocnić i zabezpieczyć przed osuwaniem. Do zabezpieczenia przed zbytnim wypłukiwaniem gleby oraz do zapewnienia szybkiego ukorzeniania się roślin i ochrony przed chwastami naleŝy uŝyć geosiatkę kokosową. Przed posadzeniem roślin na obszar skarpy naleŝy rozłoŝyć geosiatkę pasami od szczytu skarpy do dołu zgodnie z zaleceniami producenta. Gatunki roślin proponowanych do posadzenia to: Irga płoŝąca (Cotoneaster procumbens Streib s Findling ), Jałowiec płoŝący (Juniperus horizontalis Prince of Wales ), Jałowiec płoŝący (Juniperus horizontalis Blue Chip ). Na koronie od strony wschodniej, znajdują się miejsca stojące dla widzów odgrodzone od widowni siedzącej balustradą w wysokości 110cm z furtkami przy schodach. 12. Remont i modernizacja oraz projekt schodów terenowych. Na trybuny prowadzą istniejące schody terenowe. NaleŜy wykonać ekspertyzę techniczną schodów i jeŝeli jest będzie to moŝliwe wykonać ich rewaloryzację lub rozebrać i zaprojektować nowe w konstrukcji Ŝelbetowej, schody płytowe oparte na ścianach fundamentowych. Dodatkowo naleŝy zaprojektować nowe schody terenowe umoŝliwiające wejście na skarpę widokową. Lokalizacja schodów zgodnie z rysunkiem. Przed przystąpieniem do robót Ŝelbetowych naleŝy wyprofilować istniejącą skarpę, ułoŝyć zagęszczoną podsypkę piaskową 10 cm, chudy beton B10 gr. 10cm oraz izolację przeciwwilgociową z foli. 12. Remont i przebudowa tunelu wejściowego zawodników. Na boisko od strony budynku socjalnego dla zawodników prowadzi tunel o prostokątnym profilu Ŝelbetowym. Tunel ma wysokość 2,5 m, szerokość netto 2,7m, długość przekrycia 21m, a u podstawy długość 31m. NaleŜy wykonać ekspertyzę techniczną stanu istniejącego tunelu i zaprojektować jego remont. Przewiduje się wzmocnienie konstrukcji ścian i stropu, projekt nowej okładziny wewnętrznej, wymianę posadzki i podłoŝa na posadzkę z płyt betonowych bez fazowych szarych typu BEHATON na podsypce piaskowo-betonowej gr. 5cm oraz podbudowie z ubitego tłucznia gr. 15 cm, projekt ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej. 12. Zespół sanitariatów publicznych w skarpie. Pomieszczenia obecnie istniejących toalety dla gości zlokalizowane pod skarpą. Z uwagi na zły stan techniczny i problemy z zawilgoceniem naleŝy przewidzieć w projekcie demontaŝ istniejących toalet, drzwi, osprzętu sanitarnego i przystosować pomieszczenia do potrzeb pomieszczeń magazynowych dla sprzętu. W celu zabezpieczenia przed zbyt duŝym zawilgoceniem naleŝy zaprojektować odpowiedni system wentylacji poprzez m.in. zastosowanie w części otworów okiennych kraty wentylacyjne w oknach. Nowe zespoły sanitarne projektuje się jako systemy kontenerowe ustawione przed nowo projektowanymi magazynami. Ilość oczek dostosować do przewidywanej ilości osób miejsc na trybunach. NaleŜy zaprojektować przed wejściami do toalet przesłonę w postaci kraty angielskiej drewnianej o oczkach 6x6cm wraz z zielenią pnącą samo wspinającą. Wytyczne dla kontenerów sanitarnych: Kontenery sanitarne Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w naroŝach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów naroŝnych. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, panel wielofunkcyjny gr. 22 mm, wykładzina PCV. Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm wełna mineralna o grubości 100 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (system kaset). Ściany zewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010 (biała) lub inna dostępna u producenta blach, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010.

9 Okna: PCV (U), 565x535mm białe, bez zabezpieczeń w kraty, rolety, Ŝaluzje. Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000 mm; wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 800x2000 mm Kontener mieszany (damski, męski, dla niepełnosprawnych) DANE TECHNICZNE: Długość: 6050mm Szerokość: 2440mm Wysokość: 2800mm Zasilanie: 380V, 32Ah Przyłącze wody: 3/4 cala Przyłącze ściekowe: rura PCV Ø110 WYPOSAśENIE STANDARDOWE: Część dla niepełnosprawnych - 1 toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych - 1 umywalka z zimna wodą - 1 ogrzewanie elektryczne 2kW - rampa umoŝliwiając wjazd wózkiem inwalidzkim - przycisk alarmowy - 1 klimatyzacja - zestaw nagłośnienia wraz z odtwarzaczem MP3 (wspólny dla wszystkich części) - wentylacja Część damska - 3 toalety - 1 umywalka z zimna wodą - 1 ogrzewanie elektryczne 2kW - 1 klimatyzacja - zestaw nagłośnienia wraz z odtwarzaczem MP3 (wspólny dla wszystkich części) - wentylacja Część męska - 1 toaleta - 3 pisuary - 1 umywalka z zimną wodą - 1 ogrzewanie elektryczne 2kW - 1 klimatyzacja - zestaw nagłośnienia wraz z odtwarzaczem MP3 (wspólny dla wszystkich części) - wentylacja WYPOSAśENIE DODATKOWE: - zbiorniki na fekalia ze schodami - zbiornik na czystą wodę 4000l - rampa dł. 5.0 m dla wózków inwalidzkich przy ustawieniu kontenera na zbiorniku Kontener damski DANE TECHNICZNE: Długość: 6058mm Szerokość: 2990mm Wysokość: 2800mm Zasilanie: 400V, 32Ah Przyłącze wody: 3/4 cala Przyłącze ściekowe: rura PCV Ø110mm WYPOSAśENIE STANDARDOWE: - 7 toalet - 3 umywalki - 2 podajniki na mydło - 2 podajniki ręczników papierowych - 2 lustra - ogrzewanie elektryczne 2 kw

10 UWAGI DODATKOWE: - podłączenie kontenera do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej - podłączenie kontenera do istniejącej instalacji elektrycznej Kontener męski DANE TECHNICZNE: Długość: 6058mm Szerokość: 2440mm Wysokość: 2800mm Zasilanie: 400V, 32Ah Przyłącze wody: 3/4 cala Przyłącze ściekowe: rura PCV Ø110mm WYPOSAśENIE STANDARDOWE: - 12 pisuarów - 2 toalety - 4 umywalki - 2 podajniki na mydło - 2 podajniki ręczników papierowych - 2 lustra - ogrzewanie elektryczne 2 kw UWAGI DODATKOWE: - podłączenie kontenera do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej - podłączenie kontenera do istniejącej instalacji elektrycznej 12. Remont pomieszczeń w wierzy dowodzenia pomieszczenie fotokomórki, pomieszczenie sterowania tablica wyników oraz pomieszczenie sterowania nagłośnieniem, naświetleniem i monitoringiem. Projekt remontu pomieszczeń będzie obejmował usunięcie istniejącej posadzki i wykonanie nowej warstwy izolacyjnej, wymianę posadzki na wykładzinę dywanową z cokołem szerokości 10 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Dylatacja obwodowa na wylewce samopoziomującej. Skucie tynków, wygładzenie i malowanie ścian i sufitów lateksową farbą akrylową o satynowym stopniu połysku o parametrach: 100% czysty akryl, połysk 6-8 mat SS , gęstość 1,37 acc. wg SS DemontaŜ instalacji elektrycznej i montaŝ nowej oraz dobór nowego oświetlenia. DemontaŜ starych grzejników i montaŝ nowych, wymiana drzwi do pomieszczeń. 12. Remont elewacji wierzy dowodzenia. Remont elewacji wierzy dowodzenia ma na celu osiągnięcie wymaganych przepisami parametrów termicznych budynku. Przewiduje się demontaŝ istniejącej okładziny elewacyjnej, demontaŝ obróbek blacharskich, demontaŝ stolarki otworowej do wymiany. Okna wymiana okien na okna z PVC, jednoramowe z szybą zespoloną o maksymalnym współczynniku U=1.1 W/m2xK. Okna wyposaŝyć w nawiewniki. Przewiduje się zastosowanie nawiewników automatycznych ciśnieniowych wg PN-83/b-03430/Az3. Parapety wewnętrzne naleŝy wymienić na PVC. Podokienniki zewnętrzne stalowe powlekane. Docieplenie budynku metodą BSO naleŝy wykonać na wszystkich elewacjach budynku. Płyty izolacyjne kleić zaprawą klejowo-szpachlową do styropianu i kotwić dodatkowo kołkami do styropianu (6 szt./m2). Na ściany zastosować płyty elewacyjne włóknowo cementowe malowane i montowane na nity w kolorze szarym.

11 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLOWANA licowana płytami elewacyjnymi włókno cementowymi barwionymi w masie 0,80 Płyta elewacyjna włókno cementowe malowane, kolor szary, mocowana na nity firmy 20,00 Profile mocujące płyty włókno cementowe, rozwiązanie systemowe Pomiędzy płytą a warstwą izolacji termicznej - przestrzeń wentylacyjna 5cm Pomiędzy profilami podkonstrukcji wbudowana płyty styropianowe gr. 15,00cm z welonem wiatroizolacyjnym w kolorze czarnym bez nadruku Profile malowane w kol. RAL Projekt areny treningowej. Została zaprojektowana arena treningowa przy hali sportowo widowiskowej. Boisko zawiera: - bieŝnia 4 torowa okręŝna z nawierzchnią syntetyczną o długości 400m z jedną 6 torową prostą o długości 100 i 110m; - rów z wodą podłączony do sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym; - 1 rzutnia do rzutu młotem i dyskiem; - 2 rzutnie do pchnięcia kulą; - 2 rzutnie do rzutu oszczepem - boisko do piłki noŝnej o wymiarach pola gry 105x68m z trawy naturalnej z drenaŝem i nawodnieniem automatycznym. Wytyczne do nawierzchni: BieŜnia nawierzchnie prefabrykowane, kauczokowe powinny mieć parametry nie gorsze niŝ: Wykładzina sportowa, kauczukowa, grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uŝytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. SłuŜy do pokrywania nawierzchni bieŝni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna spełniać wymogi IAAF Class1. Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montaŝu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ (w całości ani częściowo). Wykładzina powinna mieć parametry nie gorsze niŝ opisane w tabeli; zgodne z badaniami IAAF: Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania Grubość całkowita podstawowa 13mm Przepuszczalność dla wody Nie Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju - poliuretanowego. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) od 06 1,0 WydłuŜenie przy rozciąganiu (%) od Pochłanianie wstrząsów (%) od Przed instalacją: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoŝa, odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 2 m nie powinny być większe niŝ 2 mm, podłoŝe musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie moŝe być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace naleŝy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoŝa wyŝej o co najmniej 3ºC od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni.

12 Prefabrykowane wykładziny kauczukowe powinny być montowane przez klejenie do podłoŝa na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą In-situ ( w całości ani częściowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna być odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podłuŝne i poprzeczne powinny umoŝliwić ułoŝenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie następowało wykruszenie się warstwy górnej. Wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji nawierzchni: certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego w/w. parametrom wyszczególnionym w tabeli, autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, wyniki badań wykonanych przez niezaleŝne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w tabeli, aktualny atest higieniczny próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. Nawierzchnia naturalna Zaprojektowano wykonanie nawierzchni pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, z trawy naturalnej z rolki. W obrębie pól bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matą tkaną typu trawa syntetyczna. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy: PodłoŜe, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Nawierzchnia wraz z podbudową: - trawa z rolki wysokości min. 4 cm - warstwa wegetacyjna gr.15 cm - warstwa pospółki (mieszanka Ŝwirowo-piaskowa) frakcji 0-8mm lub piasku gr. 30 cm Nawierzchnia boiska trawa naturalna Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej. PRODUKCJA TRAWY Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna być przygotowana przez firmę specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem, który naleŝy załączyć do oferty. Paszport darni powinien określać: - wiek darni (datę wysiewu), - lokalizację, - mieszankę nasion. Darń nie moŝe zawierać wzmocnienia hodowlanego przy uŝyciu np. siatki syntetycznej Instalacja darni musi być wykonana za pomocą specjalistycznych rozkładarek (maszyn) Wycięte płaty darni podczas konfekcjonowania muszą zostać zabezpieczone folią po stronie korzenia na całej swojej długości. Trawa z rolki powinna spełniać normę niemiecką DIN Dotyczy to gleby darniowej jak i składu gatunkowego traw. Skład gatunkowy powinien spełniać wytyczne RSM 3.1. Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej: - szerokość rolki: 120 cm, dł. rolki: min. 20 m; układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu. - wiek murawy: nie mniejszy niŝ 1 roku, nie większy niŝ 2 lata. Wiek murawy naleŝy potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem). Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Autoryzację Producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni wraz z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). Paszport określony powyŝej. Trawa naturalna - właściwości : Trawa z rolki hodowana w okresie miesiące Parametry trawy:

13 Grubość 1,5-2,0 cm, CięŜar 1 m2 ok.23 kg, Do transportu - materiał paletowany po 50 m2 STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki : Gatunek /Odmiana /Udział w mieszance: -Ŝycica trwała Taya, Stadion 50% -wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% -kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki noŝnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezaleŝnie od składu początkowego moŝe ulegać zmianom w zaleŝności od uŝytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. śycica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, Wiechlina łąkowa trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako klapa bezpieczeństwa utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 3. Wzmocnienie murawy naturalnej: W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułoŝyć darń z rolki o grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem : 201,52 m2. Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: - wysokość całkowita : 72 mm - rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna:150mikronów, - kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach - nasycenie włókna (dtex) : gęstość splotów : 1.600/m2, - osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji, - technologia produkcji: tkanie - wypełnienie : ziemia Ŝyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm Przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. Mieszanka, uŝyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki, a jej wiek powinien wynosić miesiące. Nie dopuszcza się wykonywania wzmocnienia za pomocą wszczepianych włókien syntetycznych na powierzchni boiska i pól bramkowych jako rozwiązanie równowaŝne zamiast wymaganego wzmocnienia Wykaz załączników do oferty w opisanym zakresie: - Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale. - Karta techniczna podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji). - Atest higieniczny na oferowany produkt. - próbka oferowanego produktu wzmocnionej murawy na bazie osnowy biodegradowalnej wraz z wyhodowaną trawą naturalną spełniającą wymagania o wymiarach min. 20 x 15 cm 11. Ogrodzenie terenu, piłkochwyty NaleŜy odnowić ogrodzenie terenu oraz dokonać niezbędnych napraw zniszczonych przęseł. Ogrodzenie na bazie płaskowników stalowych naleŝy odmalować, a cokół betonowy odnowić i uzupełnić. Na arenie głównej i koronie montaŝ nowego ogrodzenia wysokości 110 z furtami przy kaŝdych schodach trybuny. Przy arenie treningowej od strony zachodniej wzdłuŝ ogrodzenia istniejącego montaŝ piłkochwytów wysokości od 200 do 600 cm. 12. Oświetlenie terenu Projektuje się następujące oświetlenie aren i rzutni: Arena główna. Na arenie głównej znajdują się 4 istniejące fundamenty pod maszty. NaleŜy dokonać ekspertyzy stanu istniejącego podbudowy i ewentualnych wzmocnień pod 4 maszty. NaleŜy zaprojektować 4 maszty o wysokości 25 m, po 45 opraw oświetleniowych na kaŝdym (naświetlasz asymetryczny) o mocy 2000W.

14 Konieczne jest zapewnienie moŝliwości sterowania poszczególnymi grupami opraw z pomieszczenia monitoringu. 13. Instalacje nagłośnieniowe, urządzenia informacyjne, system kontroli dostępu i monitoringu. NaleŜy przewidzieć zastosowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na terenie objętym opracowaniem. Projektuje się zastosowanie kamer szybkoobrotowych dla rozpoznania i identyfikacji obszaru trybun, terenu parkingu oraz obszaru kas. Dla rozpoznania obszaru ogrodzenia projektuje się instalację kamer stacjonarnych. Na terenie stadionu lekkoatletyczno piłkarskiego organizowane będą przede wszystkim imprezy o charakterze sportowym, mecze piłki noŝnej, zawody lekkoatletyczne, które będą się odbywać na terenie płyty głównej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku są: - ogrodzenia zewnętrzne obiektu, granice terenu, na którym odbywa się impreza masowa; - kasy biletowe na terenie imprezy masowej; - bramy, furtki oraz inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej; - ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej; - parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej; - sektory dla uczestników imprezy masowej; - płyta boiska, scena itp. Wymienione miejsca powinny znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń utrwalających obraz i dźwięk. Zadaniem systemu monitoringu jest: - obserwacja zachowania osób uczestniczących w imprezie masowej; - wychwycenie zachowań chuligańskich lub przestępczych; - ochrona porządku publicznego, wykrywanie i zapobieganie aktom przemocy lub agresji oraz występkom przeciwko zdrowiu lub mieniu; - koordynacja działań słuŝb ochrony i kierowanie ich do odpowiednich sektorów; System powinien umoŝliwić: - rozpoznanie obiektów; - identyfikacje uczestników imprezy masowej; - powiązanie uczestników imprezy zagraŝających bezpieczeństwu lub porzadkowi z wczesniej zarejestrowana kartoteką; - ujecie sprawców i przekazanie ich policji; - wykorzystanie utrwalonego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych. Zgodnie z wyŝej cytowanym rozporządzeniem oraz zgodnie z norma PN-EN system powinien umoŝliwić: - rejestracje obrazu z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla kaŝdej kamery, z rozdzielczością nie mniejsza niŝ 400 linii telewizyjnych; - jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na identyfikacje poszczególnych uczestników imprezy masowej z uwzględnieniem: 1/ dla potrzeb identyfikacji obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu; 2/ dla potrzeb rozpoznania obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości ekranu; - wymagania powyŝsze dotyczą takŝe przedmiotów uŝywanych przez uczestników imprezy masowej; - urządzenia utrwalające dźwięk powinny umoŝliwić identyfikacje haseł, okrzyków i zachowań uczestników imprezy masowej; - urządzenia utrwalające dźwięk powinny zapewnić moŝliwość rejestracji sygnału akustycznego w pasmie częstotliwości od 300 Hz do 6000 Hz przy minimalnej dynamice 50 db. Monitoring audio. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiekcie będzie zainstalowany system monitoringu audio. Przy kamerach za wyjątkiem kamer monitorujących ogrodzenie. System audio będzie wychwytywał okrzyki, hasła i zachowania uczestników imprezy i będzie je rejestrował. Wszystkie mikrofony powinny być w wykonaniu zewnętrznym, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Mikrofony zintegrować z kamerami.

15 Rejestracja danych z kamer i mikrofonów odbywała się będzie w pomieszczeniu systemów teletechnicznych. Sterowanie. Ze względu na rozległy teren podlegający monitoringowi naleŝy przewidzieć zastosowanie transmisji kablowej sygnałów wizyjnych, audio i sterujących(telemetryczne). Zastosowane urządzenia transmisji muszą zapewnić poprawny przesył sygnałów do urządzeń rejestrujących z uwzględnieniem topologi gwiazdy i długości tras kablowych. Nagłośnienie. Przewiduje się instalacje nagłośnienie trybun Stadionu. Nie przewiduje się wykorzystania nagłośnienia jako systemu DSO. System musi umoŝliwić: przekazywanie w czasie trwania zawodów sportowych informacji słownych, komunikatów informacyjnych, sygnału tła muzycznego; zastosowanie mikrofonów bezprzewodowych z pokryciem całej płyty boiska. Wskazane jest aby wykonawca po wybraniu systemu nagłośnienia przeprowadził symulację komputerową i dokładnie usytuował zestawy głośnikowe. Dobór i rozmieszczenie głośników. Przewiduje się instalację dwóch zestawów głośników dalekiego zasięgu na dachu trybuny zadaszonej. Do obsługi części trybuny zadaszonej przewiduje się montaŝ czterech zestawów głośników podwieszonych do dachu. W załoŝeniach przyjmuje się Ŝe kaŝdy zestaw stanowi niezaleŝną linię głośnikową. Urządzenia kontroli wstępu na obiekt. Urządzenia wykonawcze (bramki obrotowe, kołowrotki) wraz z terminalami sprawdzającymi (sprawdzarki biletów) stanowią fizyczną i częściowo logiczną barierę umoŝliwiającą wstęp na obiekt osobom posiadającym waŝny bilet (z kodem kreskowym lub elektroniczny przypisany do elektronicznej karty kibica). Przewiduje się instalację następujących rodzajów bramek wejściowych: bramka obrotowa, podwójna wysoka bramka obrotowa, pojedyncza Na bramkach obrotowych od strony wejściowej zamontowane będą terminale biletowe. Parametry urządzeń dostępowych: Parametry bramek obrotowych: - w trybie spoczynku wejście swobodne, - dwa korytarze przejść, - dwukierunkowość przejścia. - wysokość przejścia nie mniejsza niŝ 2050 mm, - szerokość przejścia nie mniejsza niŝ 505 mm, - bramka wyposaŝona w napęd ramion, - ramiona i rotor wykonane ze stali nierdzewnej inne elementy stal zabezpieczona przed korozją. zasilanie: 230 V AC Hz. - maksymalny chwilowy pobór mocy: do 50 VA. - temperatura pracy: -25 C do +40 C. - moŝliwość sterowania z zewnętrznych urządzeń sterujących (wolne styki zwierne lub impuls napięciowy), - potwierdzenie przejścia (ACK). Parametry terminali (sprawdzarki): - odczyt kart elektronicznych standardu ISO A przez wbudowany czytnik z odległości do 10 cm, - odczyt kodów kreskowych z biletów z odległości do 10 cm przez wbudowany czytnik kodów kreskowych. - odczyt elektronicznej karty kibica i biletu z kodem w tym samym polu odczytu nie dopuszcza się skanerów szczelinowych. - sterowanie urządzeniem wykonawczym typu bramka obrotowa lub kołowrotek. - graficzny wyświetlacz monochromatyczny umoŝliwiający odczyt wyświetlanych danych z odległości do 1 metra. - zegar czasu rzeczywistego. - odporność na warunki atmosferyczne w zakresach temperatur od : -20 C do +40 C - sygnalizacja dźwiękowa sygnalizującą odczyt karty.

16 - moŝliwość ustawienia czasu zapobiegającego przed dwukrotnym odczytem karty lub biletu w krótkich odstępach czasu. - trwała, solidna, zwarta obudowa IP65 do montaŝu na bramkach obrotowych, w przypadku kołowrotków terminal wbudowany w głowicę kołowrotka. - przepustowość praktyczna z bramką/kołowrotkiem: minimum 500 osób/h. - interfejs komunikacyjny: TCP/IP. - moŝliwość montaŝu na urządzeniu wykonawczym typu bramka obrotowa lub kołowrót, Tablica wyników. Tablica wyników powinna współpracować z systemem obsługi zawodów. Parametry tablicy wyników na stadion: - czas rzeczywisty / czas gry (0-99 min), - wynik (0 9 pkt.), - logo właściciela / uŝytkownika, (herb miasta), - nazwa UŜytkownika, - nazwy druŝyn, - przewidziane miejsce na wyświetlacz tekstu (opcja do rozbudowy) Dane techniczne: - wymiary ok x 2200 mm - moduły wskaźnikowe: LED, wysokość 580 mm, kolor czerwono bursztynowy, zamknięte w kasetach - kroploszczelnych, front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką anty refleksyjną, - widoczność: ok 250 m. - sterowanie: bezprzewodowy pilot, - grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne Rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny. MontaŜ: na wyniesionej konstrukcji wolnostojącej wykonanej przez Zamawiającego, wg dostarczonych przez Sprzedawcę rysunków technicznych. Tablica wyświetlająca czas biegu na torach. 14. Niezbędna infrastruktura związana z ochroną przeciwpoŝarową oraz bezpieczeństwie imprez masowych. 15. Ciągi pieszo- jezdne, parkingi oraz pozostałe elementy małej architektury i zieleni. NaleŜy dokonać ekspertyzy stanu istniejącego nawierzchni dróg i chodników oraz ciągów pieszo jezdnych i dostosować je do wymagań uŝytkowania zgodnie z funkcją terenu. NaleŜy przewidzieć projekt wycinki drzew pod urządzenia lekkoatletyczne oraz projekt nowych nasadzeń i uporządkowania istniejącej zieleni. Przewiduje się rozbudowę istniejącego parkingu i dostosowanie go do potrzeb organizacji zawodów, tj. podział na sektory dla gości, VIP-ów, sędziów, zawodników itp. NaleŜy przewidzieć modernizację starych oraz uzupełnienie o nowe elementy istniejącej tj. kosze, ławki, tablice informacyjne, maszty flagowe itp. 3. INFRASTRUKTURA 3.1. Układ komunikacyjny Na terenie zostanie wykorzystany istniejący układ komunikacyjny. NaleŜy sprawdzić stan techniczny dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych tak by mógł spełnić wymagania inwestycji i jeŝeli jest to wymagane naleŝy dostosować ich stan, nośność do potrzeb uŝytkowych terenu. Projektuje się powiększenie terenu istniejącego parkingu i dostosować go do zasad związanych z organizacją zawodów sektory na gości, VIP-ów, sędziów, zawodników itp Sieć uzbrojenia terenu Teren objęty opracowaniem posiada podziemną infrastrukturę techniczną. NaleŜy sprawdzić jej parametry i jeŝeli jest to wymagane dostosować do nowych wymagań.

17 3.4. Ukształtowanie terenu Projektowane roboty modernizacyjne nie ingerują istotnie w przestrzenny układ terenu jako całości. Nie zmienione zostaną istotne kształty z planowanych do modernizacji elementów, a nastąpi jedynie przystosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów, wymagań i wytycznych związku sportowego z dotrzymaniem warunków obowiązujących dla zabezpieczenia ochrony przeciwpoŝarowej oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Wszelkie spadki podłuŝne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 5%, a spadki poprzeczne 2%. Spełniają zatem wymogi ciągów pieszo-jezdnych. Spadki przewidziane w obszarze areny sportowej mają być zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych i wynoszą: spadek poprzeczny bieŝni areny sportowej 0,8%, w zakolu 0,5%, murawy 0,4% do 0,5% Zieleń W projekcie zagospodarowania przedmiotowego terenu naleŝy przewidzieć wycinkę i nasadzenia nowej roślinności. NaleŜy przewidzieć przesadzenia jak największej liczby drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz cięcia pielęgnacyjne zieleni istniejącej. W projekcie naleŝy przewidzieć nowe nasadzenia drzew wysokich i niskich oraz posianie trawy, a takŝe zieleń buforująca pomiędzy rzutniami treningowymi. 4. BUDYNKI, OBIEKTY 4.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Z TRAWY NATURALNEJ/ GŁÓWNA ARENA LEKKOATLETYCZNA opis Dane liczbowe Boisko 1. BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Trawa naturalna - boisko o wymiarach 105x68 m Powierzchnia całkowita 8.012,00 m2 Szerokość 72,90 m Długość 111,00 m Arena 1. Arena lekkoatletyczna nawierzchnia kauczukowa nie prefabrykowana (syntetyczna). Powierzchnia całkowita 7.686,00 m2 Powierzchnia całkowita A +A ,00 m2 BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Z TRAWY NATURALNEJ/ TRENINGOWA ARENA LEKKOATLETYCZNA opis Dane liczbowe Boisko 10. BOISKO DO PIŁKI NOśNEJ Trawa naturalna - boisko o wymiarach 105x68 m Powierzchnia całkowita 8.012,00 m2 Szerokość 72,90 m Długość 111,00 m Arena 10. Arena lekkoatletyczna nawierzchnia kauczukowa nie prefabrykowana(syntetyczna). Powierzchnia całkowita 5.362,00 m2 Powierzchnia całkowita A +A ,00 m2 TRYBUNA NA NASYPIE ISTNIEJĄCYM - KRZESEŁKA Ilość miejsc na trybunie ms 5. ZAGADNIENIA BHP i SANEPID Na terenie istnieją pomieszczenia do gromadzenia odpadków stałych i nie przewiduje się ich przeprojektowania. 6. ZAGADNIENIA OCHRONY PPOś NaleŜy zaprojektować i wykonać obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań ochrony przeciwpoŝarowej. NaleŜy zapewnić wszelkie niezbędne rozwiązania oraz wyposaŝenie. Zapewnienie drogi poŝarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dojazd do obiektów zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. NaleŜy przewidzieć ewakuację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18 NaleŜy przewidzieć materiały wykończeniowe trudno zapalne. Wykonany zostanie uzgodniony z właściwymi słuŝbami projekt oznakowania i wyposaŝenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. 7. OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cały obiekt oraz teren z dojściami i dojazdami zostanie zaprojektowany jako dostępny i zostanie wyposaŝony w urządzenia obsługujące dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do obiektu posiadać będzie podjazd dla niepełnosprawnych. NaleŜy zaprojektować toalety dla obsługi osób niepełnosprawnych. Na trybunach dla widzów naleŝy zaprojektować miejsca dla niepełnosprawnych na wózkach. Projektant: arch. Marek Michałowski Upr. bud. nr: Ma/012/03, MA 1480

19 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. TOM 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU Plan zagospodarowania terenu 1:500 PLC:K:A:A:PAG:1 Przekrój przez arenę główną. 1:25 PLC:K:A:A1:P1A,P1D Przekrój przez arenę główną. 1:25 PLC:K:A:A1:P1B,P1C Przekrój przez arenę treningową. 1:25 PLC:K:A:A2:P2A,P2B,P2C Planimetria areny głównej 1:200 PLC:K:A:A:PAG:1 Planimetria areny treningowej 1:200 PLC:K:A:A:PAT:2 Trybuna zachodnia i linia widoczności na trybunach 1:200 PLC:K:A:T:TZ, P1:3 Projektowane magazyny 1:100 PLC:K:A:MAGAZYNY Kontenery sanitarne 1:100 PLC:K:A:KONTENERY Budynek na trybunie 1:200 PLC:K:A:BT

TOM 1 CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

TOM 1 CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. TOM 1 CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. I. Opis do projektu zagospodarowania terenu. 1. Przedmiot inwestycji, zakres i kolejność realizowania obiektów. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH Inwestor: Gmina Krośniewice, 99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5 Adres budowy: m. Krośniewice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnica: Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieŝy przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy Numer ogłoszenia: 272718-2009; data zamieszczenia: 10.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA III/1 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI III I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BOISK SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 4 CZĘŚĆ III ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 1. Dane ogólne. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Józefczuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin Zleceniodawca Obiekt Adres Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Działka Nr 3/2 i 4 przy ul.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów przemysław stawinoga pracownia projektowa proforma 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7 tel. 033-496-09-69, pro_forma@o2.pl BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OPIS TECHNICZNY Projekt boiska treningowego Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Sportowej, na działkach nr 708/1, 708/2 obręb

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 kom. 509-481-679 e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu

PROJEKT UPROSZCZONY. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu PROJEKT UPROSZCZONY Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU Budowa boiska sportowego 1. Płyta boiska 1.1.Podbudowa pod trawę syntetyczną. Podbudowa tłuczniowo

Bardziej szczegółowo

Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych

Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych BIURO PROJEKTOWE DELTA S.C. 85-039 BYDGOSZCZ, ul. Hetmańska 28 tel. 052 3212584, 0602 239750 NIP 953-252-19-51 Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych Nazwa obiektu: Zespół boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500 C D,7m B,4m,m 0,64m 0,64m 0,m,6m 0,64m 4,4m,m,m 0,64m m 4,m 4m 9,m m 9,m A A 6m 6,m 4 3 3,m 0,7m 6,6m,7m,m 4 6m 0,64m,m,m 3,m 0,64m 3m 9m,36m m 0,64m 9,7m 9m 8m 3,m 6 8,9m 6m B B 4,4m,6m 6,7m 8m 4,6m,m

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego Załącznik nr 4 Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego w Stopnicy. Opis koncepcji Opracowywany teren przeznaczony zostanie na park rekreacyjno-sportowy. Służyć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska

inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska OPIS DO KOSZTORYSU inwestycji p.n. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, pow. gryfiński branŝa drogowa i boiska Przedmiot inwestycji w zakresie branŝy drogowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ BIEŻNI NA 100m I ZESKOKU W DAL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: dz. nr ew. 107/2, Góra Kalwaria Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

ECOL-UNICON www.ecol-unicon.com osadniki producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02 www.ecol-unicon.com OSADNIKI OS Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul.

Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 7 Nazwa zadania Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul. Syriusza Kod CPV: 71.22.00.00-6 Nazwa:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu

OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ Dane ogólne: Inwestor : Ośrodek Sportu i Rekreacji Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8 Obiekt : Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, 3. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem MERTYKA PROJEKTU Temat opracowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem Lokalizacja: Słupia pod Kępnem ul. Szkolna 5 63-604 Baranów działka nr 1242/2 Inwestor: Gmina Baranów ul. Rynek 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY STADIONU SPORTOWEGO K.S. KMITA W ZABIERZOWIE PRZY UL.SPORTOWEJ DZIAŁKA NR 373/1

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY STADIONU SPORTOWEGO K.S. KMITA W ZABIERZOWIE PRZY UL.SPORTOWEJ DZIAŁKA NR 373/1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY STADIONU SPORTOWEGO K.S. KMITA W ZABIERZOWIE PRZY UL.SPORTOWEJ DZIAŁKA NR 373/1 INWESTOR: URZĄD GMINY ZABIERZÓW UL.KOLEJOWA 11, 32-080 ZABIERZÓW CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Część opisowa zawiera:

Część opisowa zawiera: Str. 1 Część opisowa zawiera: 1. Dane ogólne 2 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Przedmiot inwestycji 2 1.3. Istniejący plan zagospodarowania działki 2 1.3.1. Teren pod boisko treningowe do piłki noŝnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grębocice

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grębocice SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grębocice.. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budowa bieŝni okólnej o nawierzchni

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE egz. dla Inwestora NYSA lipiec 2012 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE NAZWA ZAMÓWIENIA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 31 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 32 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. KRASICKIEGO W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: A. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu,

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Załącznik nr 2a do formularza oferty PRZEDMIAR ROBÓT

UWAGA: Załącznik nr 2a do formularza oferty PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 2a do formularza oferty Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45432110-8 Kładzenie podłóg NAZWA: Roboty budowlane polegające na odświeŝeniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania budynku Osiedle Lokum di Trevi, VI i VII etap Wrocław, ul. Międzyleska

Standard wykonania budynku Osiedle Lokum di Trevi, VI i VII etap Wrocław, ul. Międzyleska Standard wykonania budynku Osiedle Lokum di Trevi, VI i VII etap Wrocław, ul. Międzyleska W VI i VII etapie osiedla Lokum di Trevi powstaną łącznie 352 mieszkania. Oba budynki wyposażone zostaną w windy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA)

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) J &A Ratajczak BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inŝ. JACEK RATAJCZAK SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4 TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 32 47 597 55 Fax: 47 597 60 zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl PI.7011.15.2014 Mszana 01.08.2014 r. PI.KW.0312.2014 Zaproszenie do złożenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres inwestycji: Smardzewo, dz. nr ewid. 278/5 i 278/6. Szczaniec 73, Szczaniec

PROJEKT BUDOWLANY. Adres inwestycji: Smardzewo, dz. nr ewid. 278/5 i 278/6. Szczaniec 73, Szczaniec BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ANETA WOJEWÓDKA Os. Kopernika 128, 66-200 Świebodzin tel. 502224475 email swiebud@swiebud.pl NIP 9271816043 REGON 080848222 PROJEKT BUDOWLANY Adres inwestycji: Smardzewo, dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1.Zlecenie inwestora 2.Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

STADION LA KATEGORIE STADIONÓW

STADION LA KATEGORIE STADIONÓW Polski Związek Lekkiej Atletyki Komisja Obiektów i Urządzeń STADION LA KATEGORIE STADIONÓW Warszawa, 4 grudnia 202 Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), mając na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA LOKALIZACJA: DĄBRÓWKI, GMINA CZARNA DZ. NR 1303/2, 1304, 594, 588/2, 438/1, 209 37-125 CZARNA, POWIAT ŁAŃCUT

KARTA TYTUŁOWA LOKALIZACJA: DĄBRÓWKI, GMINA CZARNA DZ. NR 1303/2, 1304, 594, 588/2, 438/1, 209 37-125 CZARNA, POWIAT ŁAŃCUT KARTA TYTUŁOWA TEMAT: ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH Z PARKINGIEM I DROGĄ DOJAZDOWĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ CHORZÓW, UL. WOLNOŚCI 139 ( OŚRODEK SPORTOWY KRESY )

REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ CHORZÓW, UL. WOLNOŚCI 139 ( OŚRODEK SPORTOWY KRESY ) JANUSZ BOCIANOWSKI ARCHITEKT TYTUŁ PROJEKTU : REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ CHORZÓW, UL. WOLNOŚCI 139 ( OŚRODEK SPORTOWY KRESY ) INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU W CHORZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów.

Str. 9 Rys. nr 2 Rozmieszczenie elementów. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Str. 1 Spis zawartości opracowania. Str. 7 Opis techniczny. Str. 8 Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu. Str. 9 Rys. nr Rozmieszczenie elementów. Str. 10 Rys. nr 3 Strefy bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA)

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) J &A Ratajczak BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. JACEK RATAJCZAK SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4 TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i Zakres Opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowy kompleksu boisk sportowych ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZAMÓWIENIA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo