<< Powrót. Sterowniki programowalne Modicon TSX Nano

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "<< Powrót. Sterowniki programowalne Modicon TSX Nano"

Transkrypt

1 << Powrót Sterowniki programowalne Modicon TSX Nano

2 Spis treêci Sterowniki Nano Przewodnik po katalogu 2 Prezentacja 4 Oznaczenia katalogowe TSX Akcesoria TSX 16 Modu y analogowe Modu y wielokana owe TSX AMN 22 Modu y jednokana owe TSX A N 24 Terminale i oprogramowanie Programowanie 26 Terminal FTX 117 T FTX Pakiet PL7-07 TSX L PL7 34 Certyfikaty 36 1

3 Przewodnik po katalogu Przeznaczenie Systemy sterujàce, zarzàdzane jednomodu owymi sterownikami o maksymalnie 24 I/O (wejêciach/wyjêciach) Napi cie zasilajàce c V Dyskretne I/O Liczba I/O Liczba wejêç Liczba wyjêç 14 lub 20 10, 16 lub 24 8 lub 12 wejêç a 24 V (1) 6, 9 lub 14 wejêç a 24 V (1) 6 lub 8 wyjêç przeka nikowych (1) 4, 7 lub 10 wyjêç przeka nikowych (1) Dodatkowe I/O Funkcje systemu sterujàcego Zegary, liczniki dwukierunkowe, rejestry s ów, rejestry przesuwne, liczniki kroków, kontrolery b bna Analogowe I/O Zabudowane w module Modu y z 1 kana em Dodatkowe modu y I/O 1 wejêcie 0 10 V, ± 10 V, 4 20 ma 1 wejêcie 0 10 V Liczniki Szybki licznik (maks. 10 khz), miernik cz stotliwoêci (maks. 10 khz) Licznik dwukierunkowy (maks. 1 khz) z 2 wyjêciami szybkimi typu reflex Przetwarzanie Przetwarzanie z o one i sekwencyjne Operacje na bitach i s owach Operacje na aƒcuchach bitów, tablicach s ów oraz s owach indeksowanych Komunikacja Port terminala, àcze RS 485 (ASCII) lub àcze sieciowe Uni-Teleway master/slave (1) J zyk Programowanie Typ sterowania J zyk PL7, j zyk List (Instruction List) z instrukcjami Grafcet i j zyk Ladder Za pomocà terminala FTX 117 (j zyk List) Za pomocà terminali FT 2000 i FTX 517 lub komputera PC - pakiet PL7-07 (system DOS) kompatybilny ze Êrodowiskiem Windows 95 i Windows NT (j zyk List i j zyk Ladder) TSX 07 3L 1428 TSX TSX 07 3L 2028 TSX TSX Strona 14 i 15 (1) w zale noêci od modelu 2

4 Systemy sterujàce zarzàdzane rozszerzalnymi sterownikami o maksymalnie 48 I/O (do 120 I/O przy zastosowaniu sterowników pomocniczych) a 24 V 9 wejêç c 115 V 6, 9 lub 14 wejêç a 24 V (1) 7 wyjêç 4, 7 lub 10 wyjêç 4, 7 lub 10 wyjêç 4, 7 lub 10 wyjêç tranzystorowych (1) przeka nikowych tranzystorowych (1) tranzystorowych (1) Logika negatywna Logika pozytywna Logika negatywna 1 dodatkowy modu I/O (16 lub 24 I/O) lub 1 pomocniczy sterownik Nano (10, 16 lub 24 I/O) 1 wejêcie i 1 wyjêcie 1 wejêcie 1 wejêcie i 1 wyjêcie 0 10 V, ± 10 V, 4 20 ma 0 10 V, ± 10 V, 4 20 ma 0 10 V, ± 10 V, 4 20 ma 1 do 3 modu ów (3 wejêcia 0 10 V, ± 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma i 1 wyjêcie 0 10 V, ± 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma) Port terminala, àcze RS 485 (ASCII) lub àcze sieciowe Uni-Teleway master/slave (1) Wbudowane àcze typu slave RS 485 magistrali Modbus lub àcze do komunikacji pomi dzy sterownikami (maksymalnie 4 sterowniki Nano z 10, 16 lub 24 I/O, d ugoêç m) Dla terminali FT 2000, FTX 517 lub komputerów PC TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX TSX i 15 (1) w zale noêci od modelu 3

5 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Prezentacja Cechy sterowników Nano Sterowniki Nano dzi ki budowie kompaktowej sà relatywnie tanie. Z tego powodu stanowià konkurencyjne rozwiàzanie w stosunku do uk adów tradycyjnych, majà jednoczeênie wi ksze mo liwoêci, a ich pod àczenie jest bardzo atwe. Sterowniki Nano dost pne sà w trzech wykonaniach: i sterowniki jednomodu owe z 10, 14, 16, 20 lub 24 wejêciami/wyjêciami (I/O), i sterowniki rozbudowalne z 10, 16 lub 24, do których mo na do àczyç dodatkowy modu I/O lub 3 sterowniki pomocnicze, i modu y dodatkowe z 16 lub 24 I/O umo liwiajàce rozbudowanie sterownika bazowego (1 modu dodatkowy na 1 modu sterownika). Jednomodu owe sterowniki Nano Sterowniki bez mo liwoêci rozbudowy (nie mo na do nich do àczyç adnego modu u dodatkowego). Wszystkie modu y zasilane sà napi ciem c V. W zale noêci od modelu sterownik posiada: Sterownik Nano z 10 I/O i 10 I/O: 6 wejêç + 4 wyjêcia i 1 wejêcie analogowe, i 14 I/O: 8 wejêç + 6 wyjêç, i 16 I/O: 9 wejêç + 8 wyjêç, i 24 I/O: 14 wejêç + 10 wyjêç i 1 wejêcie analogowe. Typy wejêç i wyjêç: i wejêcia: a 24 V (zasilanie czujników niezabezpieczone), i wyjêcia: przeka nikowe. Sterownik Nano z 14/16 I/O Sterowniki te sà wyposa one w porty komunikacyjne: àcze Uni-Teleway (master/slave) lub w àcze do komunikacji w protokole ASCII (nadawanie i odbieranie). Modu y z 10, 14 i 20 I/O nie posiadajà zegara czasu rzeczywistego. Sterownik Nano z 20/24 I/O 4

6 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Prezentacja (ciàg dalszy) Sterowniki Nano z mo liwoêcià rozbudowy Sà to sterowniki zasilane napi ciem a 24 V, c V. W zale noêci od modelu sterownik posiada: i 10 I/O: 6 wejêç + 4 wyjêcia, i 16 I/O: 9 wejêç + 7 wyjêç, i 24 I/O: 14 wejêç + 10 wyjêç. Sterownik Nano z 10 I/O Sterownik Nano z 16 I/O Sterownik Nano z 24 I/O Sterownik Nano z 16 I/O (wejêcia c) Dost pne sà ró ne rodzaje I/O: i wejêcia: a 24 V, c 115 V, analogowe 0/10 V, i wyjêcia: przeka nikowe, tranzystorowe a 24 V/0.5 A (logika pozytywna - wspólny biegun - ), tranzystorowe a 24 V/0.5 A (logika negatywna - wspólny biegun + ). Sterowniki programowaç mo na przy pomocy terminala FTX program w j zyku List. Je eli sterownik programuje si za pomocà terminala FT 2000, FTX 517 lub komputera PC, to program zapisuje si w j zyku List lub Ladder. Programy zapisane w j zyku List lub Ladder sà wymienne (mo na je modyfikowaç za pomocà terminali FTX i komputera PC - patrz strona 26). Sterowniki te posiadajà wiele wbudowanych funkcji, które konfiguruje si bardzo atwo (pami ç EEPROM przeznaczonà do zapisywania programów, pami ç RAM z w asnym podtrzymaniem bateryjnym, zegar czasu rzeczywistego dla modeli z 16 i 24 I/O). Modu y sterowników montuje si bardzo atwo na listwie lub p ycie monta owej zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Modu y dodatkowe Modu y dodatkowe s u à do rozbudowy sterowników Nano, przy zachowaniu zasady, e do jednego modu u sterownika mo na pod àczyç tylko jeden modu dodatkowy. Sà one zasilane napi ciem c V lub a 24 V. W zale noêci od modelu modu dodatkowy posiada: Dodatkowy modu I/O - 10 I/O i 16 I/O : 9 wejêç + 7 wyjêç, i 24 I/O : 14 wejêç + 10 wyjêç. Dost pne sà nast pujàce rodzaje I/O: Dodatkowy modu I/O - 24 I/O i wejêcia: a 24 V, i wyjêcia: - przeka nikowe dla modeli zasilanych napi ciem c V, - tranzystorowe (logika pozytywna) dla modu ów zasilanych napi ciem a 24 V. Do ka dego sterownika Nano (modu bazowy 1) z mo liwoêcià rozbudowy mo na do àczyç dodatkowy modu 2, którym mo e byç inny sterownik Nano lub modu dodatkowy I/O (w obydwu przypadkach chodzi o zwi kszenie liczby wejêç i wyjêç) - I/O). Dodatkowo do sterownika bazowego mo na pod àczyç 3 dodatkowe sterowniki 3, 4 i 5 komunikujàce si w formie wymiany s ów. Dodatkowy modu I/O mo na pod àczaç tylko do sterownika bazowego. Sterownik bazowy Modu dodatkowy I/O Sterownik dodatkowy Sterownik dodatkowy Sterownik dodatkowy maksymalnie 200 m Jako àcze rozszerzenia mo e byç wykorzystywane tylko àcze Modbus (tryb slave). 5

7 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Opis modu u Sterowniki Nano jednomodu owe P yta czo owa sterowników bez mo liwoêci rozbudowy TSX 07 3L ii28 28 wyglàda nast pujàco: Port (1) do pod àczania terminala do programowania sterownika (lub àcze magistrali Uni-Teleway albo àcze szeregowe). 2 Blok kontrolek sygnalizacyjnych informujàcych o: - stanie wejêç 0 do 7 lub 0 do 11, - stanie wyjêç 0 do 5 lub 0 do 7, - trybie pracy sterownika (RUN, ERR, COM, I/O). 3 Zaciski do pod àczania zasilania modu u. 4 Zasilanie czujników (a 24 V/150 ma). 5 WejÊcia (do pod àczania czujników). 6 WyjÊcia (do pod àczania elementów wykonawczych). 7 Os ona listwy zaciskowej (mo na jà demontowaç). 8 Potencjometr. Sterowniki Nano z mo liwoêcià rozbudowy P yta czo owa sterowników rozbudowywalnych TSX ii z 10 I/O wyglàda nast pujàco: Port (1) do pod àczania terminala do programowania sterownika (lub àcze magistrali Uni-Teleway albo àcze szeregowe). 2 Prze àcznik wyboru funkcji modu u (modu bazowy Base, modu dodatkowy Extension). 3 Potencjometr. 4 Blok kontrolek sygnalizacyjnych informujàcych o: - stanie wejêç - 0 do 5 i wyjêç - 0 do 3, - trybie pracy sterownika (RUN, ERR, COM, I/O). 5 Zaciski do pod àczania zasilania modu u. 6 Zasilanie czujników (a 24 V/150 ma), w modelach zasilanych napi ciem c V. 7 WejÊcia (do pod àczania czujników). 8 WyjÊcia (do pod àczania elementów wykonawczych). 9 Zaciski do pod àczania modu u dodatkowego (modu u I/O lub modu u sterownika pomocniczego) lub magistrali Modbus ( àcze slave). 10 Os ona listwy zaciskowej (mo na jà demontowaç). P yta czo owa sterowników rozbudowywalnych TSX /24ii z 16/24 I/O wyglàda nast pujàco: Port (1) do pod àczania terminala (lub àcze magistrali Uni-Telway albo àcze szeregowe). 2 Prze àcznik wyboru funkcji modu u (modu bazowy Base, modu dodatkowy Extension). 3 Dwa potencjometry. 4 Blok kontrolek sygnalizacyjnych informujàcych o: - stanie wejêç lub 0 13 i wyjêç lub 0 9, - trybie pracy sterownika (RUN, ERR, COM, I/O). 5 Zaciski do pod àczania zasilania modu u. 6 Zasilanie czujników (a 24 V/150 ma), w modelach zasilanych napi ciem c V. 7 WejÊcia (do pod àczania czujników). 8 WyjÊcia (do pod àczania elementów wykonawczych). 9 Zaciski do pod àczania modu u dodatkowego (modu u I/O lub modu u dodatkowego sterownika) lub magistrali Modbus ( àcze slave). 10 Os ona listwy zaciskowej (mo na jà demontowaç). (1) 8-pinowe gniazdo typu mini-din 6

8 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Opis modu u (ciàg dalszy) Sterowniki Nano (z wbudowanym wejêciem analogowym) P yta czo owa sterowników TSX 07 32/33 ii28 28 z 10/16/24 I/O i 1 wejêciem analogowym wyglàda nast pujàco: Port (1) do pod àczania terminala do programowania sterownika (lub àcze magistrali Uni-Teleway, lub àcze ASCII). 2 Potencjometr korekcji b du dla wejêcia analogowego. 3 Potencjometr (dla TSX Nano z 16/24 I/O). 4 Blok kontrolek sygnalizacyjnych informujàcych o: - stanie dyskretnych wejêç i wyjêç przeka nikowych, - trybie pracy sterownika (RUN, ERR, COM, I/O). 5 Zaciski do pod àczania zasilania modu u c V. 6 Zasilanie czujników a 24 V/150 ma. 7 WejÊcia (do pod àczania czujników). 8 WyjÊcia (do pod àczania elementów wykonawczych). 9 Zaciski wejêcia analogowego 0-10 V. 10 Os ona listwy zaciskowej (mo na jà demontowaç). Rozszerzenie sterownika P yta czo owa sterowników dodatkowych TSX 07 EX iiii wyglàda nast pujàco: Blok kontrolek sygnalizacyjnych informujàcych o: - stanie wejêç 0 do 5 lub 0 do 13 - stanie wyjêç 0 do 6 lub 0 do 9 - trybie pracy sterownika (RUN, ERR, COM, I/O). 2 Zaciski do pod àczania zasilania modu u. 3 Zasilanie czujników (a 24 V/150 ma), w modelach zasilanych napi ciem c V. 4 WejÊcia (do pod àczania czujników). 5 WyjÊcia (do pod àczania elementów wykonawczych). 6 Zaciski do àczenia z modu em sterownika bazowego Nano. 7 Os ona listwy zaciskowej (mo na jà demontowaç). Przystawka umo liwiajàca transfer programu ( adowarka programu) Modu TSX PGR LDR jest przeznaczony do kopiowania i aktualizowania programu aplikacji w sterownikach Nano i Micro bez potrzeby stosowania terminala. Aplikacj (zapisanà w wewn trznej pami ci RAM) mo na przepisaç ze sterownika do adowarki TSX PGR LDR (nast puje zapami tanie aplikacji w module), po czym mo na jà z powrotem przepisaç z adowarki do sterownika. P yta czo owa adowarki TSX PGR LDR wyglàda nast pujàco: Wtyczka do pod àczania adowarki do portu sterownika. 2 Cztery kontrolki trybu pracy modu u. 3 Przycisk (W/R) wyboru kierunku transferu programu (sterownik v adowarka, adowarka v sterownik). 4 Przycisk (GO) rozpocz cia operacji transferu danych. 5 Prze àcznik (Write Only) zabezpieczenia przed skasowaniem danych zapami tanych w adowarce (zabezpieczenie przed transferem danych sterownik v adowarka). 6 Prze àcznik (Program Protect) zabezpieczenia przed skasowaniem aplikacji w sterowniku po dokonaniu transferu (aplikacja w sterowniku jest dost pna w trybie tylko do odczytu ). 5 6 (1) 8-pinowe gniazdo typu mini-din 7

9 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Funkcje sterownika Modu dodatkowy I/O (1) Sterownik bazowy Dodatkowy modu I/O Kabel po àczeniowy Do ka dego modu u bazowego sterownika Nano mo na do àczyç dodatkowy modu I/O, którym mo e byç sterownik z 10, 16 lub 24 I/O. Funkcj danego sterownika definiuje si za poêrednictwem prze àcznika, umieszczonego na p ycie czo owej modu u: i pozycja 0: sterownik bazowy, i pozycja 1: modu dodatkowy I/O. Kabel àczàcy modu sterownika bazowego i modu u dodatkowego: ekranowany, podwójna skr tka, d ugoêç nie przekraczajàca 200 m. Sterownik pomocniczy (1) Sterownik bazowy Dodatkowy modu I/O Sterownik 2 Sterownik Kable po àczeniowe Sterownik 4 Do sterownika bazowego Nano mo na do àczyç 3 pomocnicze (równorz dne) sterowniki. W takim uk adzie dodatkowy modu I/O mo na do àczyç tylko do sterownika bazowego. Funkcj danego sterownika definiuje si za poêrednictwem prze àcznika, umieszczonego na p ycie czo owej modu u. Adresowanie wejêç i wyjêç sterowników pomocniczych jest identyczne jak w przypadku sterownika bazowego. Kable àczàce modu sterownika bazowego i sterowniki pomocnicze: ekranowany, podwójna skr tka, d ugoêç nie przekraczajàca 200 m. IW QW IW QW IW QW Sterownik bazowy QW IW C QW IW Sterownik 2 Sterownik 3 QW IW Sterownik 4 Komunikacja pomi dzy sterownikami Ka dy sterownik ma dwa zarezerwowane s owa wejêciowe (IW) i dwa wyjêciowe (QW) s u àce do wymiany danych pomi dzy sterownikami. S owa te sà automatycznie uaktualniane. Dla ka dego sterownika program mo e dokonywaç operacji: i zapisania 2 s ów wyjêciowych %QW, i odczytania 2 s ów wejêciowych %IW. WyÊwietlanie stanów wejêç i wyjêç, bity wewn trzne, status sterownika Stan 8 wewn trznych bitów (jeêli %S69 = 1) RUN ERR COM I/O I O Stan 16 wewn trznych bitów (jeêli %S69 = 1) Bit systemowy % S69 Sterownik Nano z 10 lub 16 I/O Bit systemowy % S69 Sterownik bazowy, sterowniki pomocnicze oraz modu I/O dokonujà nieustannej samokontroli stanów (auto-test), której wynik jest wyêwietlany na p ycie czo owej modu u. O stanie modu u informujà cztery kontrolki: i RUN: status sterownika, i ERR: b àd wewn trzny, i COM: wymiana danych za pomocà àcza komunikacyjnego, i I/O: b àd wejêcia/wyjêcia. WyÊwietlanie stanów wejêç i wyjêç Kontrolki umieszczone na p ycie czo owej sterownika informujà o aktualnym stanie wejêç i wyjêç - gdy kontrolka Êwieci, to oznacza, e odpowiadajàce jej wejêcie lub wyjêcie jest aktywne, zaê gdy jest ono nieaktywne, kontrolka nie Êwieci. RUN ERR COM I/O I O Sterownik Nano z 24 I/O WyÊwietlanie stanów bitów wewn trznych Je eli bit systemowy %S69 ma wartoêç 1, to pierwsze kontrolki wyêwietlajà informacj o stanie 8 lub16 zdefiniowanych bitów wewn trznych (%M120 %M127 lub %M112 %M127). Dedykowane wejêcia i wyjêcia Sterownik bazowy 0 12 C RUN/STOP WejÊcie RUN/STOP umo liwia zatrzymywanie i wznawianie wykonywania programu za pomocà zewn trznego rozkazu. Po uprzednim skonfigurowaniu funkcji tej przyporzàdkowuje si jedno z 6 pierwszych wejêç (%I0.0 do %I0.5). W celu sygnalizacji przerwania wykonywania programu (rozkaz zatrzymania STOP lub b àd) wykorzystuje si jedno z 4 pierwszych wyjêç (%Q0.0 do %Q0.3). (1) JeÊli wykorzystane jest àcze Modbus sterownika TSX 07 30/31, to nie mo na do àczyç do niego ani pomocniczego sterownika, ani dodatkowego modu u I/O. Do sterowników TSX 07 32/33 ii28 i TSX 07 3L ii28 w ogóle nie mo na do àczaç ani pomocniczego sterownika, ani dodatkowego modu u I/O. 8

10 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Funkcje sterownika (ciàg dalszy) Sterowanie w czasie rzeczywistym Do sterowania w czasie rzeczywistym s u à sterowniki Nano z 16 i 24 I/O, których 16 wewn trznych zegarów czasu rzeczywistego definiowanych przez u ytkownika mo e byç wykorzystanych do: Sterownik Nano i bezpoêredniego sterowania wyjêciami (rozwieranie i zamykanie obwodów elektrycznych) lub sterowanie programem z uwzgl dnieniem parametrów zegara (miesiàc, dzieƒ, godziny i minuty), i ustawiania progów czasowych, które mogà byç modyfikowane z poziomu panela operatora lub obliczane przez program, i stemplowania zdarzeƒ (zapami tywanie parametrów czasowych zdarzenia) lub obliczeƒ czasowych. Analogowe wejêcia/wyjêcia (I/O) Sterowniki Nano sà dostosowane do sterowania prostymi procesami (regulowanie poziomu, temperatury, przep ywu itp.) we wspó pracy z regulatorami pr dkoêci i serwozaworami. TSX 073i ii12 ASN AEN Modu y TSX AEN/ASN we wspó pracy ze sterownikiem umo liwiajà obs ug odpowiednio - jednego wejêcia i jednego wyjêcia analogowego: i modu wejêciowy (0/10 V - 10/+ 10 V lub 4/20 ma) pod àcza si do wejêcia %I0.0 sterownika (a 24 V), które konfiguruje si na pomiar cz stotliwoêci impulsów, i modu wyjêciowy (0/10 V - 10/+ 10 V lub 4/20 ma) wykorzystuje wyjêcie tranzystorowe%q0.0 (wyjêcie z modulacjà szerokoêci impulsu). Regulowanie wielkoêci analogowych jest mo liwe równie przy wykorzystaniu sterowników bazowych TSX 07 32/33 ii28 posiadajàcych po 1 wejêciu analogowym 0-10 V. Regulacja pr dkoêci (szybkie procesy) Sterownik Nano Ka demu z pierwszych 6 wejêç (%I0.0 do %I0.5) sterownika Nano (bazowego czy pomocniczego) mo na przyporzàdkowaç funkcj przerzutnika zatrzaskowego (w konfiguracji). Funkcja ta jest wykorzystywana do reagowania na krótkotrwa e impulsy wejêciowe o minimalnym czasie trwania 100 µs. Sterowniki Nano sà wyposa one w standardowe funkcje, które mo na atwo zaadaptowaç do systemów sterowania wymagajàcych liczników o du ej pojemnoêci, czy krótkiego czasu odpowiedzi. Tymi funkcjami sà: i szybki licznik (maks. cz stotliwoêç 10 khz), i szybki licznik dwukierunkowy (maks. cz stotliwoêç 1 khz), i miernik cz stotliwoêci (maks. cz stotliwoêç 10 khz). Czujniki pod àczone do wejêç licznika dwukierunkowego (%I0.0 i %I0.3) muszà mieç wyjêcia pó przewodnikowe. Dwa szybkie wyjêcia (%Q0.1 i %Q0.2) sà bezpoêredno kontrolowane przez szybki licznik (bez oczekiwania na faz aktualizowania stanów wyjêç na koƒcu przejêcia programu) zgodnie z ustawieniami w tablicy zdefiniowanej podczas konfiguracji. WyjÊcia impulsowe Sterownik Nano Po uprzednim skonfigurowaniu pierwszego wyjêcia sterownika %Q0.0 (jeêli jest to wyjêcie tranzystorowe) mo na mu przypisaç: i funkcj PWM, pozwalajàcà na modulacj szerokoêci impulsu na wyjêciu (do 4.9 khz), która mo e byç wykorzystana w sterowaniu nat eniem oêwietlenia (Êciemniacz) lub d wi ku, i funkcj PULSE, dzi ki której wyjêcie pe ni funkcj wyj- Êcia generatora impulsów (do 4.9 khz), które mo e byç wykorzystane do sterowania silnikiem krokowym. 9

11 Parametry techniczne: strony strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Funkcje sterownika (ciàg dalszy) Komunikacja za pomocà sieci Uni-Telway Micro Nano Sterowniki Nano mogà komunikowaç si z innymi urzàdzeniami sieci Uni-Telway (regulatorami pr dkoêci, terminalami operatorskimi, innymi sterownikami kompaktowymi czy modu owymi) za poêrednictwem portu terminala. ZdolnoÊç do nadawania i odbierania komunikatów oznacza, e sterowniki Nano mogà byç umieszczane w architekturze rozproszonej. Dla przyk adu, w trybie Slave (urzàdzenie podrz dne sieci) sterownik Nano mo e inicjowaç komunikacj i przesy aç zaktualizowane zmienne do urzàdzenia Master (urzàdzenie nadrz dne sieci) - jest to lokalne przetwarzanie zwrotne. Do sieci Uni-Teleway mo na pod àczyç 28 sterowników Nano (jako urzàdzenia typu Slave) na odleg oêç do 1 km (izolowane dla pr dkoêci transmisji od 1.2 do 9.6 Kb/s). Komunikacja za pomocà magistrali Modbus w trybie Slave Sterowniki Nano wyposa one sà (nie wszystkie - w zale noêci od modelu) w àcze szeregowe RS 485 obs ugujàce protokó Modbus. àcze to jest wykorzystywane do realizacji nast pujàcych àdaƒ: i czytania i zapisywania bitów i s ów, i czytania statusu sterownika (za pomocà àdania Uni-TE), i prze àczania trybu pracy sterownika RUN/STOP (za pomocà àdania Uni-TE), i inicjacji sterownika (za pomocà àdania Uni-TE). CCX 17 Mo na po àczyç ze sobà 28 sterowników Nano na odleg oêci do 200 m (pr dkoêç transmisji definiowana przez u ytkownika w zakresie od 1.2 do 19.2 Kb/s). Komunikacja w protokole ASCII Czytnik kodu kreskowego ZdolnoÊç do przesy ania i odbierania znaków pozwala na komunikowanie si sterowników Nano w trybie komunikacji bezpoêredniej ( àcze proste) z wieloma urzàdzeniami pos ugujàcymi si protoko em ASCII, takimi jak np. komputery PC (bezpoêrednio lub poprzez modem), drukarki, czytniki kodów kreskowych itp. Format i pr dkoêç transmisji ramki mo na definiowaç. Po àczenie z portem terminala sterownika Nano wykonuje si za pomocà kabla RS 232/485 ( ród em zasilania jest sterownik). Wykorzystanie po àczeƒ modemowych (protokó Modbus lub Uni-Telway) Micro Nano Nano Nano Sterownik wyposa ony w modu zarzàdzania (Master) siecià Modbus lub Uni-Teleway przepytuje sterowniki Nano za pomocà àcza telefonicznego. Po àczenie sterownika zarzàdzajàcego siecià Master z modemem w trybie RS 485 pozwala mu na wykorzystanie tego àcza do generowania sekwencji wybierania numerów urzàdzeƒ zdalnych. Ka dy sterownik Nano nie tylko odpowiada na àdanie urzàdzenia nadrz dnego, ale mo e równie inicjowaç wywo anie poprzez uaktywnienie dyskretnego wejêcia modemu. Najcz stsze zastosowania (Modbus lub Uni-Telway): i zdalne przetwarzanie, i zdalne monitorowanie urzàdzeƒ pod àczonych do sieci, i kontrola parametrów Êrodowiskowych, wody, energii. àcze Uni-Telway sterownika Nano mo e byç równie wykorzystywane do: i adowanie do pami ci programów i ich odczytywania, i programowania i diagnozowania urzàdzeƒ zdalnych. 10

12 strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Parametry techniczne Parametry otoczenia ZgodnoÊç z normami IEC , IEC 664, UL 508, UL 746 C, UL 94, CSA 22-2 nr 142, EN 50081/klasa B Temperatura Pracy C 0 do + 60 Sk adowania C - 25 do + 70 WilgotnoÊç Bez zjawiska skraplania % 5 95 WysokoÊç geograficzna m OdpornoÊç na wibracje OdpornoÊç na udary mechaniczne Zasilanie Spe nia wymagania IEC testy FC Spe nia wymagania IEC testy EA Typ sterownika TSX 07 30/31/32/33 iii8, 8, TSX 07 3L ii28, 28, TSX 07 30/31 iii2, 2, TSX 07 EX ii12 12 TSX 07 EX ii28 28 Napi cie Znamionowe V c a 24 zasilajàce Zakres V Cz stotliwoêç Znamionowa Hz 50/60 Zakres Hz Pobór mocy 30 VA 14 W Zasilanie czujników V 24/150 ma Izolacja (strona pierwotna do ziemi) Dopuszczalny czas trwania zaniku WejÊcia dyskretne Vskut skut skut 2000/50-60 Hz 2000/50-60 Hz ms 10 1 Typ wejêcia V a 24 (rezystancyjne) c 115 (pojemnoêciowe) Znamionowe Napi cie V a 24 c 110/120 wartoêci wejêciowe Pràd ma 7 10 Zasilanie czujników V a (wraz z t tnieniami) Zakresy Dla stanu 1 Napi cie V wartoêci wejêciowych Pràd ma 2.5 dla 11 V 4 dla 79 V Dla stanu 0 Napi cie V 5 20 Pràd ma Logika Pozytywna lub negatywna, w zale noêci od sposobu pod àczania Filtr (czas) 12 ms, 3 ms lub 100 µs (dla I0.0 do I0.7)/375 µs 12 ms (dla I0.8 do I0.13) Izolacja Mi dzy grupami I/O Vskut 1500/50-60 Hz 1500/50-60 Hz Typ Modu optoelektroniczny 11

13 strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Parametry techniczne (ciàg dalszy) WyjÊcia dyskretne Typ wyjêcia Przeka nikowe Tranzystorowe, logika pozytywna Tranzystorowe, logika negatywna Opis wyjêcia 1 normalnie otwarty styk Zabezpieczone Niezabezpieczone Obcià enie Napi cie V c a 24 a 24 (wartoêci znamionowe) Pràd A arówka W Obcià enie a Napi cie V Pràd A DC-12 : 1-24 V (0.3 x 10 6 cykli) (przy 30 V) (przy 30 V) DC-13 : V (1 x 10 6 cykli) wspólny biegun - wspólny biegun + Obcià enie c AC-12 (rezystancyjne) A 1-110/220 V (0.5 x 10 6 cykli) /220 V (2 x 10 6 cykli) 1-48 V (0.5 x 10 6 cykli) 2-24 V (0.3 x 10 6 cykli) 1-24 V (0.5 x 10 6 cykli) AC-15 (indukcyjne) A V (1 x 10 6 cykli) /48/110 V (1 x 10 6 cykli) 1-24 V (0.2 x 10 6 cykli) Czas Zmiana 0 na 1 ms odpowiedzi Zmiana 1 na 0 ms Pràd up ywu Przy stanie 0 ma 1 1 Spadek napi cia Przy stanie 1 V 2 (dla I = 0.5 A) 1.5 (dla I = 0.5 A) Brak (nale y zainstalowaç bezpie- Wewn trzne Zwarç Brak (nale y zainstalowaç 1 bezpie- cznik na biegunie wspólnym zabezpieczenie i przecià eƒ cznik na 1 I/O lub na 1 grup I/O) Tak elementów wykonawczych) przed Brak (dla c nale y zainstalowaç uk ad skutkami: Przepi ç ograniczania przepi ç RC lub GMOV, a dla a diod ) Tak Tak Niew aêciwej polaryzacji Tak Tak Zintegrowane wejêcie analogowe Typ sterownika TSX 07 32/33 ii28 WejÊcie Liczba punktów 1 analogowe Zakres wejêciowy V 0 10 Impedancja wejêciowa k Napi cie maksymalne (nieniszczàce) V ± 16 Rodzaj zabezpieczenia Przed skutkami zwarç Konwersja Metoda Kolejnych przybli eƒ RozdzielczoÊç 8 bitów Czas konwersji Czas przejêcia sterownika Dok adnoêç dla 25 C % FS ± 0.8 dla 60 C % FS ± 2 Pe zanie 0.34 % na 10 C PowtarzalnoÊç V ± 0.8 % od 0 do 60 C (dla pe nego zakresu) Izolacja WejÊcie analogowe i procesor V Brak D ugoêci Czujnik izolowany m Maks. 30 kabli przy. (ekranowane) Czujnik nieizolowany m Maks

14 strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Parametry techniczne (ciàg dalszy) Modbus - charakterystyka Typ sterownika TSX 07 30/31 iiii Struktura Charakterystyka Niejednorodna sieç przemys owa Interfejs RS 485 nieizolowany Dost p do sieci Tryb Master/Slave Transmisja Tryb Transmisja asynchroniczna, w paêmie podstawowym, ramka RTU/ASCII Pr dkoêç NoÊnik 1.2 Kb/s do 19.2 Kb/s Podwójnie ekranowana skr tka Konfiguracja Liczba urzàdzeƒ Maks. 28 urzàdzeƒ, 98 adresów D ugoêç magistrali Kabel odejêciowy Maks. 200 m Maks. 15 m Dost pne funkcje urzàdzenia Slave Kod Opis Kod Opis sieci Mudbus/Jbus 01 Czytanie n kolejnych bitów wyjêciowych 05 Zapisanie 1 bitu wyjêciowego 02 Czytanie n kolejnych bitów wejêciowych 06 Zapisanie 1 s owa wyjêciowego 03 Czytanie n kolejnych s ów wyjêciowych 15 Zapisanie n bitów wyjêciowych 04 Czytanie n kolejnych s ów wejêciowych 16 Zapisanie n s ów wyjêciowych Funkcje serwisowe Przes anie àdania Bitów: maks. 120 bitów w jednym àdaniu S ów: maks. 120 s ów w jednym àdaniu Kontrola Monitorowanie Asynchroniczne àcze szeregowe ASCII Parametr kontrolny CRC 16 w ka dej ramce Liczniki diagnostyczne, liczniki zdarzeƒ Typ sterownika TSX 07 30/31/32/33 iiii, TSX 07 3L iiii àcze Port terminala RS 485 nieizolowane, Half-duplex (maks. 10 m) Pr dkoêç 1.2 Kb/s do 9.6 Kb/s Transmisja Typ Transmisja bezpoêrednia, bez kontroli przep ywu (Xon-Xoff, RTS/CTS) Liczba bitów 7 lub 8 bitów Bit stopu 1 lub 2 bity Bit parzystoêci Podwójnie ekranowana skr tka Funkcje serwisowe Komunikat 120-znakowy Nadawanie/odbiór Zintegrowane àcze Uni-Telway Typ sterownika TSX 07 30/31/32/33 iiii,, TSX 07 3L iiii Struktura Interfejs Port terminala RS 485 nieizolowany, Half-duplex (maks. 10 m) Pr dkoêç transmisji 1.2 do 9.6 Kb/s Funkcje Master/Slave Konfiguracja Liczba urzàdzeƒ Master: maks. 3 urzàdzenia (maks. 5 adresów) Slave: maks. 28 urzàdzeƒ (maks. 96 adresów) D ugoêç magistrali Maks. 10 m, 1000 m przy zastosowaniu TSX P ACC 01 Funkcje serwisowe Serwer Uni-TE Zapisywanie i odczytywanie danych urzàdzenia nadrz dnego Master Nano, po przes aniu àdania przy àczonego klienta Odbieranie komunikatów od wszystkich urzàdzeƒ sieci (zarówno Master, jak i Slave) maks. 128 bajtów Klient Uni-TE (funkcja Master) Przesy anie àdaƒ (maks. 128 bajtów) do wszystkich urzàdzeƒ podrz dnych Slave sieci Klient Uni-TE Przesy anie komunikatów do wszystkich urzàdzeƒ sieci (Slave i Master), (funkcja Slave) maks. 128 bajtów 13

15 Parametry techniczne: strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Oznaczenia katalogowe Jednomodu owe sterowniki bazowe Nano Sà to sterowniki, do których nie mo na pod àczaç adnych modu ów rozszerzeƒ. Mogà one jednak komunikowaç si z innymi urzàdzeniami, poniewa posiadajà àcze Uni-Telway (Master/Slave) lub àcze ASCII. Zasilanie czujników a 24 V/150 ma nie jest zabezpieczone. TSX 07 3L 1428 Liczba WejÊcia WyjÊcia WyjÊcia tranzystorowe Nr katalogowy Waga I/O przeka nikowe 24 V/0.5 A kg Zasilanie c V 14 8 a 24 V 6 TSX 07 3L a 24 V 8 TSX 07 3L TSX 07 3L 2028 Sterowniki bazowe Nano z mo liwoêcià rozbudowy Sà to sterowniki wykorzystywane jako sterowniki bazowe (1 w danej konfiguracji), lub jako dodatkowe modu y I/O (maksymalnie 1 w danej konfiguracji). Mo liwa jest te praca w funkcji sterowników pomocniczych (maksymalnie 3). Mogà si one komunikowaç z innymi urzàdzeniami, poniewa posiadajà àcze Uni-Telway (Master/Slave) oraz àcze ASCII i Modbus Slave. Liczba WejÊcia WyjÊcia WyjÊcia tranzystorowe Nr katalogowy Waga I/O przeka nikowe 24 V/0.5 A kg Zasilanie a 24 V 10 6 a 24 V 4 TSX TSX 07 i0 0 10ii 4 zabezpieczone, TSX logika pozytywna 4 niezabezpieczone, TSX logika negatywna 16 9 a 24 V 7 TSX TSX 07 i1 1 16ii 7 zabezpieczonych, TSX logika pozytywna 7 niezabezpieczonych, TSX logika negatywna a 24 V 10 TSX TSX 07 i1 1 24ii 10 zabezpieczonych, TSX logika pozytywna 10 niezabezpieczonych, TSX logika nagatywna 14

16 Parametry techniczne: strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Oznaczenia katalogowe (ciàg dalszy) Sterowniki bazowe Nano z mo liwoêcià rozbudowy (ciàg dalszy) Liczba WejÊcia WyjÊcia WyjÊcia tranzystorowe Nr katalogowy Waga I/O przeka nikowe 24 V/0.5 A kg Zasilanie c V TSX 07 i1 1 16ii 10 6 a 24 V 4 TSX niezabezpieczone, TSX logika negatywna 16 9 c 115 V 7 TSX a 24 V 7 TSX TSX 07 i1 1 24ii/TSX niezabezpieczonych, TSX logika negatywna a 24 V 10 TSX niezabezpieczonych, TSX logika negatywna Sterowniki bazowe Nano (z zabudowanym wejêciem analogowym) (1) Liczba WejÊcia WyjÊcia Zabudowane wejêcie Nr katalogowy Waga I/O przeka nikowe analogowe kg Zasilanie c V TSX a 24 V 4 1 x 0 10 V TSX a 24 V 7 1 x 0 10 V TSX a 24 V 10 1 x 0 10 V TSX Modu y dodatkowe Nano Te modu y mogà byç wykorzystane do rozbudowy sterowników bazowych Nano. Do sterownika mo na do àczyç maksymalnie 1 modu dodatkowy. TSX 07 EX 16ii Liczba WejÊcia WyjÊcia WyjÊcia tranzystorowe Nr katalogowy Waga I/O przeka nikowe 24 V/0.5 A kg Zasilanie a 24 V 16 9 a 24 V 7 zabezpieczonych, TSX 07 EX logika pozytywna a 24 V 10 zabezpieczonych, TSX 07 EX logika pozytywna Zasilanie c V TSX 07 EX 24ii 16 9 a 24 V 7 TSX 07 EX a 24 V 10 TSX 07 EX (1) Do sterowników TSX 07 32/33 ii28 nie mo na do àczyç dodatkowych modu ów I/O, pomocniczych sterowników oraz magistrali Modbus. 15

17 Parametry techniczne: strony Wymiary: strona 17 Pod àczanie: strony Oznaczenia katalogowe (ciàg dalszy) Akcesoria Nazwa Przeznaczenie D ugoêç Nr katalogowy Waga kg adowarka atwe kopiowanie 0.3 m TSX PRG LDR programu i uaktualnianie aplikacji wraz z kablem (programu ze sta ymi, prze àczeniowym w wewn trznej pami ci RAM) TSX PRG LDR Symulator Sterownik Nano z 10 I/O TSX 07 SIM wejêç a 24/c 115 V Sterownik Nano z 16 I/O TSX 07 SIM Sterownik Nano z 24 I/O TSX 07 SIM Kable àczeniowe Dodatkowy modu I/O 0.3 m TSX CA (mi dzy sterownikami) Sterownik pomocniczy 50 m TSX STC m TSX STC Kabel przy àczeniowy Po àczenie portu terminala 2.5 m TSX PCX dla modemu sterownika Nano z modemem (DCE) (za pomocà 25-pinowego z àcza typu SUB-D) TSX P ACC 01 Kabel przy àczeniowy Izolowanie sygna ów Uni-Telway 1 m TSX P ACC do portu terminala przy odleg oêciach > 10 m ale < 1 km, terminator linii (zamkni cie p tli), odga zienie magistrali Nazwa ZawartoÊç Nr katalogowy Waga kg Pakiety 1 sterownik Nano (16 I/O), TSX SDC symulator wejêç i 1 terminal FTX sterownik Nano (16 I/O), TSX SDC DSF symulator wejêç i oprogramowanie dla terminala FT 2000/FTX 517 (dla systemu DOS) 1 sterownik Nano (16 I/O), TSX SDC DSP symulator wejêç i oprogramowanie dla komputera PC (dla systemu DOS) 16

18 Parametry techniczne: strony strony Pod àczanie: strony Wymiary, monta Wymiary Monta a 1 a a G (1) a G TSX 07 3i 10ii TSX 07 3i 16ii,, TSX 07 3L TSX 07 3i 24ii,, TSX , TSX 07 3L (1) 2 otwory Ø 4 Monta Elementy montuje si na 35 mm szynie DIN lub przykr ca do konstrukcji za pomocà Êrub Ø M3 Montowanie Zdejmowanie Sposób monta u w p aszczy nie pionowej Warianty dopuszczalne Niew aêciwa pozycja 1 Ogranicznik AB1-AB8P35 2 Pokrywa Zasady instalowania b 2 a 1 Podstawka, obudowa lub rama urzàdzenia 2 Kana y lub uchwyty do prowadzenia kabli a 20 mm b 40 mm Ostrze enie: Nale y wystrzegaç si instalowania sterowników Nano w pobli u róde ciep a, np. zasilaczy, transformatorów, styczników. 17

19 Parametry techniczne: strony strony Pod àczanie wejêç Zasilanie a 24 V, 6, 9 lub 14 wejêç a 24 V TSX 07 30/31 iii2, 2, TSX 07 EX iii12 12 Logika pozytywna Logika negatywna (1) 24 V + 3-przewodowy czujnik zbli eniowy 2-przewodowy czujnik zbli eniowy PNP (1) a 24 V + 3-przewodowy czujnik zbli eniowy 2-przewodowy czujnik zbli eniowy + NPN + + C C WejÊcia WejÊcia Zasilanie c 100/240 V, 6, 8, 9, 12 lub 14 wejêç a 24 V TSX 07 30/31 iii8, TSX 07 32/33 iii8, TSX 07 EX iii28, TSX 07 3Lii28 Logika pozytywna Logika negatywna 3-przewodowy czujnik zbli eniowy 3-przewodowy czujnik zbli eniowy c 100/240 V 2-przewodowy czujnik zbli eniowy c 100/240 V 2-przewodowy czujnik zbli eniowy + + (1) PNP + (1) + NPN + L N + C L N + C a a 24 V WejÊcia a a 24 V WejÊcia Zasilanie c 100/240 V, 9 wejêç c 115 V TSX c 100/240 V (1) c 115 V N L (1) L N C WejÊcia WejÊcia analogowe TSX /33 ii28 Sterownik Nano z wejêciem analogowym 0-10V NC + (2) Czujnik (2) (1) Bezpiecznik 3 A. (2) Uziemienie, wymagane dla nieizolowanego czujnika. 18

20 Parametry techniczne: strony strony Pod àczanie wyjêç przeka nikowych Zasilanie a 24 V lub c V (1) TSX /1028, TSX TSX 07 3L wyjêcia 6 wyjêç Elementy wykonawcze Elementy wykonawcze TSX /1628, TSX , TSX 07 EX wyjêç Elementy wykonawcze TSX 07 3L 2028 TSX /2428, TSX , TSX 07 EX 2428 Zasilanie c V (1) TSX (1) Do zacisków poszczególnych wyjêç nale y pod àczyç uk ad chroniàcy przed skutkami przepi ç - uk ad RC lub ogranicznik przepi ç GMOV dla obcià enia c, natomiast dla obcià enia a - diod. (2) Bezpiecznik dopasowany do obcià enia. 19

21 Parametry techniczne: strony strony Pod àczanie wyjêç tranzystorowych a 24 V Zasilanie a 24 V, wyjêcia tranzystorowe o logice pozytywnej TSX TSX , TSX 07 EX 1612 WyjÊcia WyjÊcia C V C C V (1) + a 24 V Elementy wykonawcze (1) + a 24 V (1) Elementy wykonawcze TSX , TSX 07 EX 2412 WyjÊcia C C V Elementy wykonawcze (1) + a 24 V (1) Zasilanie a 24 V, wyjêcia tranzystorowe o logice negatywnej TSX /1008 TSX /1608 WyjÊcia WyjÊcia C V C C V Elementy wykonawcze Elementy wykonawcze + (1) a 24 V + (1) a 24 V TSX /2408, TSX WyjÊcia C C V Elementy wykonawcze + (1) a 24 V (1) Bezpiecznik dopasowany do obcià enia. 20

22 Parametry techniczne: strony strony Pod àczanie modu ów dodatkowych Pod àczanie do sieci Modbus i Uni-Telway Pod àczanie modu ów dodatkowych Sterownik bazowy Nano Dodatkowy modu I/O Sterownik pomocniczy A B SG (1) A B SG (2) A B SG (1)Kabel TSX CA0 003 (d ugoêç 0.3 m) lub ekranowana skr tka. (2)Pod àczanie zdalnego sterownika pomocniczego (maks. odleg oêç 200 m) wymaga zastosowania: i kabla TSX STC 050 (d ugoêç 50 m) lub TSX STC 200 (d ugoêç 200 m), albo i ekranowego kabla 2- y owego (skr tka) o nast pujàcych parametrach: - mechaniczny: y y miedziane, cynowane, Êrednica mm z cynowanym ekranem miedzianym - elektrycznych: rezystancja jednej y y 85 /km, rezystancja ekranu 12 Ω /km. Pod àczanie do magistrali Modbus Sterownik bazowy Nano Sterownik bazowy Nano Sterownik bazowy Nano A B SG (1) A B SG A B SG Urzàdzenie zarzàdzajàce (Master) siecià Modbus (1) Ekranowy kabel 2- y owy (skr tka). Pod àczanie do magistrali Uni-Telway FT TER AUX CCX 17 Nano ATV 1 TSX CSA iii: kabel sieciowy (podwójna skr tka, ekranowana). Na ka dym urzàdzeniu sieci nale y uziemiç ekran. 2 TSX SCA 62: dwukana owe, pasywne gniazdo magistrali. 3 XBT-Z908: kabel przy àczeniowy àczàcy panel operatorski CCX 17 z gniazdem sieci TSX SCA TSX PCU 1030: kabel przy àczeniowy Uni-Telway umo liwiajàcy wykonanie po àczeƒ pomi dzy komputerem PC (zgodnym z terminalem FT 2000), portem TER sterownika Nano i odga nikiem TSX P ACC 01. T FTX CBF 020: kabel przy àczeniowy Uni-Telway umo liwiajàcy wykonanie po àczeƒ pomi dzy terminalem FTX 517, portem TER sterownika Nano i odga nikiem TSX P ACC TSX P ACC 01: odga nik umo liwiajàcy pod àczenie sterownika Nano do sieci Uni-Telway za poêrednictwem portu terminala sterownika. Odga nik jest wyposa ony w kabel przy àczeniowy (d ugoêç 1 m). Powoduje on odizolowanie sygna ów (na odleg oêç > 10 m) i dopasowanie impedancji linii (zamyka p tl ). Mo e te s u yç do wyboru portu terminala (tryb Master/Slave Uni-Telway lub tryb znakowy). 21

23 strona 23 Wymiary: strona 23 Dodatkowe modu y analogowych wejêç i wyjêç (I/O) Prezentacja, opis, parametry techniczne Prezentacja Dodatkowe modu y analogowych I/O o symbolu TSX AMN wyposa one sà w 3 wejêcia analogowe i 1 analogowe wyjêcie, które mo na skonfigurowaç jako wyjêcie napi ciowe lub pràdowe: i TSX AMN 4000: zasilanie c 100/240 V, i TSX AMN 4001: zasilanie a 24 V. Do modu u sterownika bazowego mo na do àczyç maksymalnie 3 takie modu y, komunikacja ze sterownikiem odbywa si za poêrednictwem wymiany s ów. Opis P yta czo owa dodatkowego modu u analogowego I/O TSX AMN zawiera: Zaciski do pod àczania zasilania. 2 Zaciski wejêç analogowych. 3 Zaciski wyjêç analogowych. 4 Zaciski do wykonania po àczenia ze sterownikiem. 5 Prze àcznik s u àcy do kodowania numeru modu u. 6 Blok kontrolek sygnalizacyjnych: - RUN: status sterownika, - ERR: b àd wewn trzny, - COM: wymiana danych, - I/O: b àd zewn trzny. Parametry techniczne WejÊcia Typ modu u TSX AMN 4000 TSX AMN 4001 WejÊcia Liczba kana ów 3 analogowe Zakres wejêç 0 10 V, ± 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma Impedancja wejêciowa 125 Ω dla wejêcia pràdowego, 100 kω dla wejêcia napi ciowego Maks. napi cie (bez uszkodzenia) ± 7.5 V dla wejêcia pràdowego, ± 30 V dla wejêcia napi ciowego Zasilanie Napi cie znamionowe V c (50/60 Hz) a 24 Zakres V c (50/60 Hz) a Konwersja Metoda Kolejnych przybli eƒ RozdzielczoÊç kana u 1 11 bitów (+ znak dla ± 10 V) RozdzielczoÊç kana u 2 11 bitów (+ znak dla ± 10 V), gdy wykorzystane sà 2 kana y, 7 bitów (+ znak dla ± 10 V), gdy wykorzystane sà 3 kana y RozdzielczoÊç kana u 3 7 bitów (+ znak dla ± 10 V) Dok adnoêç 0.5% pe nego zakresu dla temperatury od 0 do 60 C Izolacja WyjÊcia Mi dzy kana em a ziemià Pomi dzy wejêciami Mi dzy wejêciami a wyjêciami V skut 2000 V skut 1000 Sà ze sobà po àczone Typ modu u TSX AMN 4000/4001 WyjÊcia Liczba kana ów 1 analogowe Maks. dopuszczalne napi cie V ± 30 Konwersja ZgodnoÊç z normami IEC 1131, UL 508, ANSI MC 96.1, NF C 42 Zakres 0 10 V lub ± 10 V 0 20 ma 4 20 ma RozdzielczoÊç 11 bitów (+ znak dla ± 10 V) 11 bitów 11 bitów Dok adnoêç 1 % dla 0 60 C 1.5 % dla 0 60 C 1.5 % dla 0 60 C Rodzaj zabezpieczenia Przed zwarciem na sta e Przed rozwarciem obwodu na sta e Izolacja Mi dzy kana em a ziemià Mi dzy wejêciami a wyjêciami V skut 2000 V skut

24 Sterowniki Modicon TSX Nano Prezentacja: strona 22 Parametry techniczne: strona 22 Dodatkowe modu y analogowych wejêç i wyjêç (I/O) Oznaczenia katalogowe, wymiary, pod àczanie Oznaczenia katalogowe Typ I/O Liczba Zakresy Zasilanie Nr katalogowy Waga kana ów Napi cie/pràd kg WejÊcia 3 kana y 0 10 V, ± 10 V c 100/240 V TSX AMN 4000 r wysokoprogowe 0 20 ma, 4-20 ma 12 bitów TSX AMN 400i Izolowane 1 kana 0 10 V, ± 10 V a 24 V TSX AMN 4001 r wejêcia 0 20 ma, 4-20 ma wysokoprogowe 11 bitów Wymiary TSX AMN 400i Monta a G (1) (1) 2 otwory Ø 4 Pod àczanie WejÊcia c 100/240 V a 24 V lub + Czujnik 1 Czujnik 2 Czujnik 3 U I I (1) L/+ N/ V I C V I C V I C WejÊcie 0 WejÊcie 1 WejÊcie 2 WyjÊcia Modu y WyjÊcie 0 Puste dodatkowe V I C A B SG I U Element wykonawczy Odleg oêç pomi dzy modu em a czujnikiem lub elementem wykonawczym: maks. 50 m, kabel o przekroju 0.5 mm 2, ekran po àczony z modu em. (1) Bezpiecznik 3 A. 23

25 strona 25 Wymiary: strona 25 Modu y analogowych wejêç i wyjêç (I/O) Opis, funkcje, parametry techniczne Modu y analogowych wejêç i wyjêç TSX AEN oraz TSX ASN umo liwiajà przystosowanie wejêcia analogowego sterownika Nano do funkcji szybkiego licznika oraz przystosowanie jego wyjêcia analogowego do funkcji wyjêcia pó przewodnikowego. Dost pnych jest 6 typów modu ów: i TSX AEN 101: 0/10 V (zakres wejêciowy) i TSX AEN 102: 4/20 ma (zakres wejêciowy) i TSX AEN 105: ± 10 V (zakres wejêciowy) i TSX ASN 101: 0/10 V (zakres wyjêciowy) i TSX ASN 102: 4/20 ma (zakres wyjêciowy) i TSX ASN 105: ± 10 V (zakres wyjêciowy) Opis Analogowy modu I/O P yta czo owa zawiera: 1 Zaciski do pod àczania zasialnia a 24 V. 2 Kontrolk sygnalizujàcà obecnoêç napi cia a 24 V. 3 Prze àcznik rodzaju I/O (logika pozytywna lub negatywna). 4 Zaciski do po àczenia z wyjêciem lub wejêciem cz stotliwoêciowym sterownika Nano. 5 Dwa zaciski do pod àczenia czujnika lub elementu wykonawczego. Funkcje Funkcje modu ów wejêç i wyjêç analogowych: i wejêcia analogowe Konwersja napi cie v cz stotliwoêç, która wymaga pod àczenia wyjêcia cz stotliwoêciowego modu u TSX AEN 10i do wejêcia I0.0 sterownika Nano (wejêcia a 24 V skonfigurowane jako miernik cz stotliwoêci o zakresie 10 khz). i wyjêcia analogowe Konwersja cz stotliwoêç v napi cie-pràd, która wymaga pod àczenia wejêcia cz stotliwoêciowego modu u TSX ASN 10i do wyjêcia Q0.0 sterownika Nano (wyjêcie pó przewodnikowe z przyporzàdkowanà funkcjà PWM, o podstawie czasu 0.1 ms). Parametry techniczne WejÊcia Typ modu u TSX AEN 10i TSX ASN 10i Analogowe I/O Liczba kana ów 1 (wysokoprogowe) 1 (wysokoprogowe) Impedancja wejêciowa 6.6 MΩ (1) 250 Ω (2) Impedancja obcià enia 5 kω (1) 250 Ω (2) Maks. napi cie (bez uszkodzenia) V ± 16 ± 12 (1) ± 0.6 (2) Konwersja Metoda Napi cie v cz stotliwoêç Cz stotliwoêç v napi cie RozdzielczoÊç 10 bitów lub 12 bitów 8 bitów Czas konwersji ms 125 (10 bitów), 500 (12 bitów) 500 Dok adnoêç ± 1 % dla 0 60 C (3) WyjÊcie cz stotliwoêciowe Napi cie znamionowe V a 24 Logika Pozytywna lub negatywna Zabezpieczenie przed skutkami zwarç Nie WejÊcie cz stotliwoêciowe Napi cie znamionowe V a 24 Logika Pozytywna lub negatywna Zasilanie Napi cie znamionowe V a 24 Zakres V a Obcià alnoêç W 2.5 Pràd rozruchowy A Maks. 10 Izolacja Pomi dzy zasilaniem a ziemià V skut 1500/50-60 Hz 1500/50-60 Hz Pomi dzy wejêciem (wyjêciem) a ziemià V skut 1500/50-60 Hz 1500/50-60 Hz Pomi dzy wejêciem a wyjêciem cz stotliwoêciowym V skut 500/50-60 Hz Pomi dzy wejêciem cz stotliwoêciowym a wyjêciem V skut 500/50-60 Hz (1) Modu y TSX AiN 101 (0 10 V) i TSX AiN 105 ( V). (2) Modu TSX AiN 102 (4 20 ma). (3) W stosunku do pe nego zakresu. 24

26 Sterowniki Modicon TSX Nano Prezentacja: strona 22 Parametry techniczne: strona 22 Modu y analogowych wejêç i wyjêç (I/O) Oznaczenia katalogowe, wymiary, pod àczanie Oznaczenia katalogowe Modu y wejêç analogowych (1) Typ Liczba Charakter Zakres Nr katalogowy Waga kana ów wejêcia kg WejÊcia 1 kana Napi ciowe 0 10 V TSX AEN wysokoprogowe 10/12 bitów ± 10 V TSX AEN TSX AEN 10i Pràdowe 4 20 ma TSX AEN Modu y wyjêç analogowych (2) Typ Liczba Charakter Zakres Nr katalogowy Waga kana ów wyjêcia kg WyjÊcia 1 kana Napi ciowe 0 10 V TSX ASN wysokoprogowe 8 bitów ± 10 V TSX ASN TSX ASN 10i Wymiary, montowanie (1) Sterownik Nano musi mieç wejêcia a 24 V. (2) Sterownik Nano musi mieç wyjêcia tranzystorowe a 24 V. Pràdowe 4 20 ma TSX ASN Modu TSX AEN 10i/ASN 10i Nano TSX AEN/ASN 2 x 04 3, mini Pod àczanie Modu wejêç TSX AEN 10i Modu wyjêç TSX ASN 10i WejÊcia dyskretne - logika pozytywna WejÊcia dyskretne - logika negatywna WyjÊcia - logika pozytywna + a 24 V FG + 24 V DC We TSX NANO POWER SINK SCE WEJÂCIE ANALOGOWE WEJÂCIE TO TSX ANALOG. (We 0) + + a 24 V FG + 24 V DC TSX NANO We SINK POWER SCE WEJÂCIE ANALOGOWE WEJÂCIE TO TSX ANALOG. (We 0) + TSX 07 3i ii12 Pos. log Wy COM V + 24 V DC TSX NANO Wy SCE SINK POWER WYJÂCIE ANALOGOWE WYJÂCIE TO TSX ANALOG. (Wy 0) + + We COM 0 Nano PLC Czujnik + We COM 0 Nano PLC Czujnik + a 24 V FG Element wykonawczy 25

27 Charakterystyka: strona 27 strona 35 Oprogramowanie PL7 Wprowadzenie PL7 umo liwia programowanie sterowników TSX Nano w celu realizacji prostych zadaƒ sterujàcych, które wymagajà przetwarzania numerycznego, zastosowania specjalnych funkcji, np. bloki terminarza, szybkie liczniki itp. Programowanie odbywa si w j zyku List (Instruction List) lub w j zyku Ladder. J zyki te sà wymienne pod warunkiem zachowania pewnych zasad podczas programowania, oznacza to, e dowolny program sterownika TSX Nano napisany w j zyku List (za pomocà terminala FTX 117 lub przy u yciu oprogramowania PL7-07) mo e byç odczytywany i modyfikowany w j zyku Ladder (przy wykorzystaniu oprogramowania PL7-07 na terminalu FT 2000/FTX 517 lub na komputerze PC) i odwrotnie. J zyk List 000 LD %I AND ( %I ANDN %TM0.Q 003 OR %Q ) 005 ST %Q IN %TMO Oprogramowanie PL7 List zawiera list instrukcji ró nych typów stanowiàcych bezpoêrednie prze o enie na: i instrukcje bitów diagramu Ladder, diagramy logiczne i równania logiczne, i instrukcje systemowych bloków funkcyjnych (zegarów, liczników itp.), i instrukcje Grafcet-u, i instrukcje na s owach zwiàzane z przetwarzaniem numerycznym, i instrukcje programowe zwiàzane ze strukturà programu. J zyk Ladder J zyk PL7 Ladder jest w ca oêci j zykiem graficznym opartym na podobieƒstwie do sterowania przeka nikami elektromagnetycznymi. Symbole podstawowe àczy si elementami graficznymi pozwalajàcymi na przedstawienie funkcji systemu sterujàcego, numerycznego przetwarzania i struktury programu. J zyk Ladder ma takà zalet, e u atwia analiz programu aplikacji podczas jego testowania. Jest to mo liwe dzi ki wyêwietlaniu symboli graficznych w czasie rzeczywistym (np. styki zamkni te sà podêwietlane). Terminale umo liwiajàce programowanie Tworzenie, transfer, testowanie i archiwizowanie programów sterowników Nano odbywa si za pomocà terminala dwojakiego typu: FTX 117 FT2000/FTX 517 lub komputer PC PrzenoÊny terminal przeznaczony do programowania w j zyku List. Mo e pracowaç w trybie offline (od àczony od sterownika). Standardowy terminal z pakietem PL7-07 umo liwiajàcy programowanie zarówno w j zyku Ladder, jak i w j zyku List. 26

28 strona 35 Oprogramowanie PL7 Charakterystyka Instrukcje Instrukcje z o one j zyka List i LD, LDN, LDR, LDF: odczytywanie stanu bitu (wprost, inwersja, na zboczu rosnàcym lub opadajàcym) i ST, STN, S, R: zapisanie stanu wyjêcia (wprost, inwersja, ustawianie wyjêcia, kasowanie) i AND, ANDN, ANDR, ANDF: koniunkcja (AND) na bitach (wprost, inwersja, zbocze rosnàce lub opadajàce) i OR, ORN, ORR, ORF: alternatywa (OR) na bitach (wprost, inwersja, zbocze rosnàce lub opadajàce) i LD (, AND (, OR(,): otwieranie i zamykanie nawiasów (do 8 poziomów) i XOR, XORN, XORR, XORF: nierównowa noêç bitów i MPS, MRD, MPP: zarzàdzanie buforem pami ci przy obliczaniu dywergencji bitów wyjêciowych i N : negacja Komentarze i nag ówki (PL7-07) i Nag ówek: 122 znaki przed ka dà instrukcjà LD, LDN, LDR, LDF i Komentarz: 4 linie po 122 znaki przed ka dà instrukcjà LD, LDN, LDR, LDF i Mo liwoêç przyporzàdkowania ka dej instrukcji komentarza sk adajàcego si ze 122 znaków Szczebel programu Ladder i 10 styków w 7 liniach, jedno wyjêcie w danej linii i Nag ówek: 122 znaki na jeden szczebel i Komentarz: 4 linie po 122 znaki Standardowe bloki funkcyjne Instrukcje # Grafcet-u i -*-i: krok (1 i 62) i =*=i: krok poczàtkowy (1 i 62) i #i: aktywacja kroku, po dezaktywacji kroku bie àcego i #: dezaktywacja kroku bie àcego i #Di: dezaktywacja kroku i po innym kroku i =*=POST: rozpocz cie przetwarzania koƒcowego i %Xi: bit zwiàzany z krokiem i Instrukcje programowe i MCS, MCR: przeka nik g ówny i END, ENDC, ENDCN: koniec programu (warunkowy lub bezwarunkowy) i JMP, JMPC, JMPCN: skok do miejsca o etykiecie % L (watunkowy lub bezwarunkowy) i SRn: wywo anie procedury n (0 n 15) i RET: koniec procedury i NOP: rozkaz nic nie rób Symbole graficzne programu Ladder i Styki: normalnie otwarte, normalnie zamkni te, reagujàce na zbocze sygna u i Cewki - 4 rodzaje kontroli: prosta, odwrócona, nadawanie wartoêci SET i kasowanie RESET i Skoki w programie, wywo anie procedury i 32 zegary: %TMi (0 i 31) 0 do 9999 (s owo) i 16 liczników dwukierunkowych: %Ci (0 i 15) 0 do 9999 (s owo) Bloki funkcyjne specjalne i Cztery 16-bitowe rejestry LIFO lub FIFO: %Ri (0 i 3) i Cztery kontrolery b bna: %DRi (0 i 3) 8 kroków i Nadawanie/odbieranie komunikatów - maks. 64 i Zegar czasu rzeczywistego: %RTCi (0 i 15), s owa (wewn trzne lub sta e): EXCH miesiàc, dzieƒ, godzina, minuta (TSX Nano z 16 i 24 I/O) i Kontrola wymiany: %MSG wyjêcie, wyjêcie sygnalizacji b du Instrukcje numeryczne i 8 rejestrów przesuwnych: %SBRi (0 i 7), przesuni cie o 1 krok w prawo lub w lewo i Operacja przyporzàdkowania w s owie, s owie (maks. 16 kroków). indeksowanym, aƒcuchu bitów, tablicy s ów: := i 8 bloków licznika kroków: %SCi (0 i 7), i Dzia ania arytmetyczne: +, -, x, /, REM, SQRT przesuni cie o 1 krok w przód lub w ty i Operacje logiczne: AND, OR, XOR, NOT, INC, DEC (maks. 256 kroków) i Operacje przesuni cia: SHL, SHR, ROL, ROR i szybki licznik (maks.10 khz), miernik cz stotliwoêci (logiczne i rotacja) (maks. 10 khz), licznik dwukierunkowy i Konwersja: BTI, ITB (BCD <-> Kod binarny) (maks. 1 khz): %FC z 2 szybkimi wyjêciami i Porównywanie: >, <, <=, >=, =, <> i WyjÊcie z modulacjà szerokoêci impulsu: %PWM i WyjÊcie impulsowe: %PLS Funkcje specjalne i 1 wejêcie dla komendy RUN/STOP (uruchomienie, zatrzymanie sterownika) i 1 wyjêcie bezpieczeƒstwa (status): b àd sterownika i 6 wyjêç zatrzaskowych: minimum 100 µs i WyÊwietlanie w czasie rzeczywistym kroków Grafcet-u i Zarzàdzanie tablicà symboli i Dopasowanie aplikacji TSX Nano do TSX Micro (List lub Ladder) Obiekty adresowane Bity obiektowe S owa obiektowe i % I/Qx.y: 28 wejêç i 20 wyjêç (maks.) i % MWi: 256 s ów wewn trznych i % Mi: 128 bitów wewn trznych i % KWi: 64 s owa sta e i % Si : 128 bitów systemowych i % SWi: 128 s ów systemowych i % Xi: 62 kroki Grafcet-u i % IWi.j: 2 s owa wejêciowe na sterownik (s owa i % iii.j i.j: bity bloków funkcyjnych wymiany dla komunikacji mi dzy sterownikami) i % iii:xk i:xk: bity wydzielone ze s ów wewn trznych, s ów i % QWi.j: 2 s owa wyjêciowe na sterownik (s owa systemowych, s ów sta ych, s ów wejêciowych i wyjêciowych wymiany dla komunikacji mi dzy sterownikami) aƒcuchy bitów i obiekty tablic s ów i %ii:l i:l: aƒcuchy bitów (bity I/O, wewn trzne, systemowe i Grafcet-u) i %iwi:l Wi:L: tablice s ów (wewn trznych, systemowych i sta ych) 27

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Liczniki XBK. Telemecanique

Liczniki XBK. Telemecanique Powrót Liczniki XBK Telemecanique Katalog Liczniki impulsów i czasu pracy Informacje podstawowe Typ urzàdzenia Typ wyêwietlania Warunki pracy XBK-T liczniki impulsów XBK-H liczniki czasu pracy mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

Kompletny system aparatury modułowej

Kompletny system aparatury modułowej APARATURA MODU OWA >>> Kompletny system aparatury modułowej > Aparaty modułowe Legrand to wolność wyboru w organizacji rozdzielnicy oraz kompletny i innowacyjny system z wieloma funkcjami do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31

JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31/JZ20-J-R31 W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31/JZ20-J- R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje Funkcje Mechaniczny zegar sterujàcy - Dobowy * - Tygodniowy ** Typ 12.01-1 zestyk przełàczny 16 A, Typ 12.11-1 zestyk zwierny 16 A, szer. 17.6 mm Typ 12.31-0000 dobowy - 1 zestyk przełàczny 16 A Typ 12.31-0007

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania.

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. CF 50 CIEP OMIERZ Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. Pomiar energii, obj toêci i czas przekroczenia ponad zaprogramowany próg, który mo na wybraç spoêród wielkoêci: Moc, Przep

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715)

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715) Funkcje 4.01 4.02 Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z zaciskami Êrubowymi, mm szerokoêci Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych 4.01-1 zestyk przełàczny, 16 A 4.02-2 zestyki przełàczne, 8

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

q q Modu owe Zelio Time przekaêniki czasowe Minimalne wymiary Uproszczona instalacja

q q Modu owe Zelio Time przekaêniki czasowe Minimalne wymiary Uproszczona instalacja Zelio Time przekaêniki czasowe Modu owe Minimalne wymiary Seria Zelio Time MODULAR pozwala na zmniejszenie wymiarów instalacji dzi ki swojej szerokoêci 17,5 mm. Uproszczona instalacja Prostota i dok adnoêç

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3 Spis treêci OGÓLNY OPIS SYSTEMU................................................. 3 KONFIGURACJE SYSTEMU..............................................4-7 Konfiguracja podstawowa.....................................................

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A Funkcje 60.12 60.13 Przekaênik przemysłowy do gniazd serii 90 2 i 3 zestyki przełàczne Materiał zestyków w opcji bez kadmu Cewka AC i DC Zgodny ze standardami UL Wybór materiału zestyków Przycisk testujàcy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe. Funkcje Przekaêniki czasowe i nadzorcze

Seria 78 - Zasilacze impulsowe. Funkcje Przekaêniki czasowe i nadzorcze Seria - Zasilacze impulsowe SERIA Funkcje.12...2400.12...1200.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna,

Bardziej szczegółowo

JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800

JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800 JakoÊç Energii System PowerLogic Karta katalogowa 2004 Power Meter, seria 800 Funkcje i charakterystyka Mierniki PowerLogic PM810, PM820, PM850 w pojedynczym module o ma ych wymiarach 96 x 96 mm zawierajà

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Modu logiczny ca kowicie wydajny, do niezliczonych zastosowaƒ Sterowanie pompami i spr arkami Idealny z jego wejêciami analogowymi 0-10 V, w po àczeniu

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne

VP21 Seria Zawory proporcjonalne elektromagnetyczne Zawory Wolny od LABS. W jednej obudowie zawór i jednostka sterujàca. Doskona a liniowoêç. Doskona a czu oêç. Krótki czas odpowiedzi. Regulowane wzmocnienie sterowania. Regulowany zakres ciênienia. Element

Bardziej szczegółowo

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje

Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje Seria 67 - Przekaêniki do systemów fotowoltaicznych 50 A Funkcje 67.22-4300 67.23-4300 Przekaêniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 A Przekaênik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16I

RS485 MODBUS Module 16I Wersja 2.0 18.12.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Funkcje 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8I8O

RS485 MODBUS Module 8I8O Wersja 2.2 12.01.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz 2016-01-05 zamek hotelowy on-line Komputer zainstalowany

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla

Mini Modbus 1AO. Moduł rozszerzający 1 wyjście analogowe, 2 wyjście cyfrowe. Wyprodukowano dla Wersja 1.0 14.08.2014 Wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych

Zastrzega si mo liwoêç wprowadzenia zmian technicznych 88 Ramki Puszki os onowe Puszka os onowa pojedyncza 50 mm, z zatrzaskami, g bokoêç 34 mm Opakowanie 100 szt....10006301 Ramka 1-krotna wymiar 60 mm x 60 mm Opakowanie 20 szt....10005810 Puszka os onowa

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo