SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ZAOPATRZENIU 12 WOG. CPV Usługi w zakresie konserwacji systemu Załączniki: Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr 2 Formularz ofertowy Nr 3 - Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Nr 4 - Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Nr 5 Projekt umowy Strona 1 z 53

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm), i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Uwaga: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 UL. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: Zamawiający jest jednostką budŝetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami); 2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: a. Ustawie lub PZP naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.); b. SIWZ naleŝy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; c. Odbiorca usługi Jednostka Wojskowa 4620 kontraktująca usługi dla: w części nr 1: Jednostka Wojskowa 4620 w Toruniu w części nr 2:Jednostka Wojskowa 1641 i 1984 w Inowrocławiu w części nr 3: Jednostka Wojskowa 1523 w Inowrocławiu w części nr 4: Region Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy w części nr 5: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu w części nr 6: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu w części nr 7: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku w części nr 8: Jednostka Wojskowa 1440 w Toruniu w części nr 9: Orkiestra Wojskowa w Toruniu w części nr 10: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu w części nr 11:Jednostka Wojskowa 1641 i 1984 w Inowrocławiu (Latkowo) d. Zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Jednostka Wojskowa 4620 z siedzibą przy ul. Okólna 37, Toruń e. Osobie/osobach upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy - naleŝy przez to rozumieć osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń, podpisywania ofert, zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; f. Wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw awaryjnych systemów alarmowych świadczone dla JW 4620 w Toruniu, JW 1641 i 1984 w Inowrocławiu, JW 1523 w Inowrocławiu, Regionu Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy, WKU w Toruniu, WKU w Inowrocławiu, WKU we Włocławku, Orkiestry Wojskowej w Toruniu, JW 1440 w Toruniu, CSAiU w Toruniu, Wykaz elementów systemu eksploatowanych przez poszczególnych Odbiorców Usługi zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, dla poszczególnych części. 2. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: a. Konserwacja jeden raz w kwartale (w tym 3 kwartalne, 1 roczna) i usuwanie awarii systemów alarmowych zainstalowanych u Odbiorców Usługi. b. Systemy alarmowe funkcjonują w klasie SA 3 i SA 4 (stopnia III i IV), (urządzenia alarmowe klasy S,C). c. Konserwacja winna być wykonana przy spełnieniu norm: PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 1 wymagania systemowe, ogólne, podstawowe. Strona 2 z 53

3 PN Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 3 centrale alarmowe PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-2 czujki sygnalizujące włamanie, pasywne czujki podczerwieni. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-4 dualne czujki pasywnej podczerwieni i mikrofalowe. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-3 czujki mikrofalowe. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-5 dualne czujki pasywne i ultradźwiękowe. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-6 czujki magnetyczne. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 5-3 systemy bezprzewodowe. PN-EN :2008 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 6 zasilacze. PN-EN 50132:2002 Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV. PN-EN 50133:2002 Systemy alarmowe systemy kontroli dostępu. PN-EN 50134:2002 Systemy alarmowe osobiste. PN-EN 50136:2002 Systemy alarmowe - urządzenia i systemy transmisji alarmu. PN- EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji poŝarowej. PN-EN ISO/IEC i 2 Deklaracja zgodności. NO-04 - A004:2010 Norma Obronna Obiekty wojskowe Systemy Alarmowe. d. Konserwacja realizowana będzie jeden raz na kwartał (cztery razy w roku) zgodnie z zasadami określonymi przez Normę Obronną NO-04-A004-8:2010 Obiekty Wojskowe Systemy Alarmowe część 8: Eksploatacja. Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych: Wewnętrzne i zewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w protokole konserwacji; Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z jego modernizacją. Elementy wykrywające - czujki Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletność; Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a takŝe jej oczyszczenie; Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń; Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu, strefie nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy; Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a takŝe ewentualna korekta ustawień kąta obserwacji czujki; Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego; Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków antynapadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w Lokalnym Centrum Nadzoru; Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych; Element decyzyjny centrala alarmowa Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali; Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy; Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty czasu; Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu; Wykonanie wydruku konfiguracji systemu (gdy centrala ma taką opcję) oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek; Strona 3 z 53

4 Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu w programie konsolidującym systemy alarmowe; Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego sygnalizatora akustycznego, optycznoakustycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natęŝenia dźwięku Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego połączeń; Urządzenia rejestrujące mechaniczne, elektroniczne Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy); Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów; Sprawdzenie i ewentualne ustawienie rzeczywistego czasu i daty; Sprawdzenie stabilności połączeń; Urządzenia transmisji alarmu Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego urządzenia transmisji alarmu równieŝ transmisji bezprzewodowej; Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń, równieŝ linii bezprzewodowych; Zasilanie Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci); Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory); Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe; Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych; Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających; Wykonanie obsługi agregatu prądotwórczego (o ile występuje); System Kontroli dostępu Sprawdzeni stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletność; Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy; Sprawdzenie właściwego działania czytników poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń; Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników; Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne); Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia/wejścia awaryjnego; Sprawdzenie odblokowania lokalnych przejść na wypadek alarmu, poŝaru itp.; Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty tego czasu; Aktualizacja istniejących baz danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień; Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące; Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci); Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS agregaty prądotwórcze); Sprawdzenie automatycznego przełączenia zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne; Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów; Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających; Przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu; Sprawdzenie moŝliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami (kontrolerami), a centrum nadzoru (centralą); Strona 4 z 53

5 System telewizji przemysłowej CCTV Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery; Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających; Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego; Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego; Czyszczenie obiektywu kamery; Czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części kamery; Czyszczenie obudowy kamery, szyby obudowy hermetycznej, oświetlaczy i wysięgnika; Sprawdzenie grzałki kamery; Sprawdzenie sprawności oświetlaczy; Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy, dławików kablowych. W razie potrzeby wymienić; Konserwacja wszystkich polaczeń śrubowych; Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer); Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemów Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika pod monitor o ile występuje; Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitorów; Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach; Czyszczenie ekranu monitora; Czyszczenie obudowy monitora; Sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych; Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test kaŝdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu; Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego; W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie stref ochronnych; Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych i przełączników sekwencyjnych; Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu; Przeprowadzenie kompleksowego testu całego systemu CCTV. e. Zakres czynności i sprawdzeń realizowanych w ramach konserwacji rocznej: Wszystkie prace określone w zakresie konserwacji kwartalnej; Badanie tłumienności kabli koncentrycznych; Konserwacja magnetowidów, rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie; Pomiar rezystancji obwodów instalacji uziemiającej, ochronnej i odgromowej, sprawdzenie sprawności działania. Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze odnotować w Protokole Naprawy, Protokole Prac Konserwacyjnych oraz Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych znajdującym się w Lokalnym Centrum Nadzoru obiektu wojskowego. f. Podjęcie działań w czasie 4 godzin od zgłoszenia awarii systemu alarmowego i jej usunięcie w czasie 48 godzin. g. Gwarancja na wykonane usługi i wymieniane urządzenia: 36 m-cy. Strona 5 z 53

6 IV. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 /jedenaście/ części: Część nr 1: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu znajdujących się w kompleksach koszarowych w Toruniu: 2069, 2016 uŝytkowane równieŝ przez Skład nr 2 oraz Warsztaty Techniki Lotniczej Część nr 2: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1641 i 1984 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksie koszarowym: 1532 w Inowrocławiu. Część nr 3: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1523 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksach koszarowych: 1531, 1537, 4476 w Inowrocławiu uŝytkowane równieŝ przez Placówkę śandarmerii Wojskowej oraz Węzeł Łączności. Część nr 4: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy znajdujących się w kompleksie koszarowym: 2016 (Węzeł Łączności) w Toruniu oraz kompleksie koszarowym: 8617 (Centrum Radiowo Nadawcze) w Chorągiewce, 12 km od Torunia. Część nr 5: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu znajdującej się w kompleksie: 2027 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21. Część nr 6: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu znajdującej się w kompleksie przy ul. Dworcowa 27. Część nr 7: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku znajdującej się w kompleksie przy ul. OkręŜna 25A. Część nr 8: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu znajdujących się w kompleksie koszarowym: 2017 w Toruniu. Część nr 9: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Orkiestry Wojskowej w Toruniu znajdującej się w kompleksie przy ul. Sienkiewicza Część nr 10: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu znajdujących się w kompleksach koszarowych: 2022, 2016, 2014, 2012, 2032 w Toruniu. Część nr 11: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1641 i 1984 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksie koszarowym: 6005 w Latkowie, 5 km od Inowrocławia. 3. Zamawiający dopuszcza złoŝenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części lub na wybrane kompletne części. V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: Strona 6 z 53

7 od dnia podpisania umowy do dnia r. Numer referencyjny P/11/IW/13 VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada: Aktualną koncesję MSWiA uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (zgodnie z art.3 pkt. 2, art.15 pkt.1 Ustawy o ochronie osób i mienia) Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE minimum II (drugiego) stopnia (zgodnie z art. 55 Ustawy o ochronie informacji niejawnych)- dotyczy części nr 10; 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca oświadczy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi polegające na konserwacji i naprawie awaryjnej przedmiotowych systemów alarmowych o wartości brutto nie mniejszej niŝ dla: - Część nr 1: zł. - Część nr 2: zł. - Część nr 3: zł. - Część nr 4: zł. - Część nr 5: zł. - Część nr 6: zł. - Część nr 7: zł. - Część nr 8: zł.. - Część nr 9: zł. - Część nr 10: zł. - Część nr 11: zł. W przypadku złoŝenia oferty na więcej niŝ jedną część naleŝy zsumować wartości wykonywanych usług Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje: odpowiednią liczbą pracowników (projektanci, instalatorzy w zakresie instalowania systemów alarmowych klasy SA-4,SA-3 stopnia III i IV, konserwatorzy) zapewniającą ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów - na realizację kaŝdej części odrębnie, posiadającymi: Aktualną licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II (drugiego) stopnia; Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upowaŝnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeŝone (projektanci, instalatorzy, konserwatorzy) - dotyczy części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11; Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla projektantów, instalatorów oraz co najmniej 2/dwóch/ konserwatorów, pozostali konserwatorzy poświadczenie bezpieczeństwa lub upowaŝnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeŝone - dotyczy części nr 10. Aktualny kurs pracownika zabezpieczenia technicznego Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania podlegają wykluczeniu Strona 7 z 53

8 IX. z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 4. Warunek określony w pkt. 1.1 i 2 powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŝdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty muszą być załączone następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 (załącznik nr 3), potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w części VIII pkt 1 SIWZ; 1.2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia 1997 r. ( Dz.U. nr 114 z 1997 r. poz. 740 z późn. zm.), potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 1.1. SIWZ;\ 1.3. Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE minimum II (drugiego) stopnia (zgodnie z art. 55 Ustawy o ochronie informacji niejawnych)- dotyczy części nr 10; 1.4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres ten jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na konserwacji i naprawie awaryjnej przedmiotowych systemów alarmowych o wartości brutto nie mniejszej niŝ dla: Część nr 1: zł.; Część nr 2: zł.; Część nr 3: zł.; Część nr 4: zł.; Część nr 5: zł.; Część nr 6: zł.; Część nr 7: zł.; Część nr 8: zł.; Część nr 9: zł.; Część nr 10: zł.; Część nr 11: zł. potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt SIWZ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych licencji, poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, odbytych kursów, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 1.3. SIWZ zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu umowy Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 1.4. SIWZ JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) w formie kopii dokumentów tych podmiotów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoŝy wykaz tych podmiotów. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: Strona 8 z 53

9 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 (załącznik nr 4); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wymagane jest tylko oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 2 SIWZ; 2.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 2 SIWZ; 2.4. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 2 SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą być załączone następujące dokumenty i oświadczenia: 3.1. Dokument potwierdzający, wdroŝenie przez Wykonawcę systemu zarządzania jakością spełniającego normy EN ISO serii 9001 : 2008 w zakresie projektowania instalacji i serwisowania systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji poŝaru, telewizji przemysłowej, sieci komputerowych oraz systemów przetwarzania i gromadzenia danych Aktualne zezwolenie na instalowanie, konserwację, magazynowanie, transport i demontaŝ izotopowych czujek dymu, wydane przez Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej dotyczy części nr 1 i 3; 3.3. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: COMPAS 2026BMT, NEMROD, Video VDR-S Muli Connect, InPro BMS ENTERPRICE dotyczy części nr 1; 3.4. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SEMICO -2; COMPAS-2026, SATEL-CA-64, GALAXY-512 dotyczy części nr 2; 3.5. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów/urządzeń: GALAXY-512, BOSCH SECURITY SYSTEMS, IFTER, ROGER, POLON ALFA dotyczy części nr 3; 3.6. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: GALAXY-512, ROKONET, ROGER dotyczy części nr 4; 3.7. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SATEL-CA-64, ROKONET RP 296 MA, ROKONET RP 206MA dotyczy części nr 5; 3.8. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SATEL-CA-64 dotyczy części nr 6; 3.9. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: ROKONET RP 296 MA dotyczy części nr 7; Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: INTEGRA, SATEL dotyczy części nr 8; Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SATEL dotyczy części nr 9; Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SEMICO -2; GALAXY, DIALOG-128; SATEL, ROGER, COMPAS dotyczy części nr 10; Strona 9 z 53

10 3.13. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: OMNITRAX dotyczy części nr Pozostałe dokumenty: 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŝniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. 5. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 3.1.) naleŝy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt dostarcza dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817, 2 pkt 2 6 i 4). 6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. XI. XII. XIII. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w pkt. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upowaŝnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Andrzej MASZEWSKI tel Wymagania dotyczące wadium. Nie dotyczy Termin związania ofertą. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu określonym w pkt. XIV na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ. 3. Ofertę naleŝy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę (- y) upowaŝnioną (- e) do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę (- y) podpisującą (- e) ofertę, określoną (- e) w pkt. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem osoby Strona 10 z 53

11 XIV. XV. Numer referencyjny P/11/IW/13 uprawnionej do reprezentacji lub czytelnym podpisem osoby określonej w pkt Oferta musi być złoŝona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) naleŝy opatrzyć: Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróŝniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złoŝona Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci). Napisem - Nie otwierać przed dniem r. godz Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŝe uniemoŝliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Za złoŝenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złoŝenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to równieŝ ofert złoŝonych inaczej niŝ osobiście. 4. Oferty złoŝone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy i wyliczona będzie według następującej zasady: a. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z konserwacją w tym: nadzoru, ubezpieczenia, standardowych materiałów konserwacyjnych (normalia) gwarancję, koszty przejazdu oraz pobytu konserwatorów i podatek od towarów i usług VAT. b. Wartość (brutto) oferty to cena ustalona poprzez pomnoŝenie ceny jednostkowej (brutto) przez ilość. Tak wyliczona cena stanowi podstawę do oceny oferty w kryterium cena za konserwacje. c. Cenę za naprawy awaryjne naleŝy określić, jako cenę jednej roboczogodziny (rbh). Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją naprawy w tym: ubezpieczenie, defektację, wytworzenie dokumentacji, demontaŝ i montaŝ, gwarancję, standardowe materiały montaŝowe (normalia), koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów i podatek od towarów i usług VAT. Z ceny wyłączona jest wartość uŝytych do naprawy części zamiennych. Tak wyliczona cena 1 roboczogodziny stanowi podstawę oceny oferty w kryterium cena za 1 rbh napraw awaryjnych. 2. Cena konserwacji i cena za naprawy awaryjne w czasie obowiązywania umowy są stałe. Suma kryteriów stanowi postawę oceny i porównania ofert. 3. Cena musi być podana w złotych polskich za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy); 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający; 5. JeŜeli natomiast Wykonawca złoŝy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6. Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Strona 11 z 53

12 XVI. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŝeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Po stwierdzeniu waŝności złoŝonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniŝszych kryteriów: Cena oferty brutto za konserwacje znaczenie 80% Cena za 1 rbh napraw awaryjnych znaczenie 20% Za kryterium cenowe X (cena brutto oferty za konserwacje) przyznane będą punkty wg zasady: X= C n x 80 C b gdzie: C n cena oferty najkorzystniejszej C b cena oferty badanej Za kryterium cenowe Y (Cena za 1 rbh napraw awaryjnych) przyznane będą punkty wg zasady: Y= G n x 20 G b gdzie: G n najkorzystniejsza cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych; G b cena oferty badanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: XVIII. XIX. W= X + Y Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 2. Wykonawca zobowiązany jest przed dniem podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu (dla kaŝdej z części oddzielnie): a. kopii poświadczeń bezpieczeństwa lub upowaŝnień pozwalających na dostęp do informacji niejawnych dla pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia; 3. Wykonawca zobowiązany jest przed dniem podpisania umowy do dostarczenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia. Wyjątek: nie wymaga się by Wykonawca przedkładał polisę, o której mowa przed podpisaniem umowy w przypadku, gdy dokument ubezpieczenia lub polisa złoŝona w ofercie jest waŝna w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na etapie realizacji umowy do zapewnienia kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy (zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych w dół) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy. 2. Zabezpieczenie moŝna wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu naleŝy wpisać: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niŝ pieniądzu naleŝy zdeponować w kasie jednostki Wojskowej Nr 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7 00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niŝ przed terminem podpisania umowy. Wniesione zabezpieczenie naleŝy opisać jak tytuł przelewu w pkt Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy złoŝone w formie innej niŝ w pieniądzu powinno mieć Strona 12 z 53

13 termin waŝności o 30 dni dłuŝszy od terminu wykonania umowy. Numer referencyjny P/11/IW/13 XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. XXI. XXII. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. Odwołanie naleŝy wnieść na zasadach określonych w dziale VI ustawy. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. XXV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Podwykonawcy. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i ochronę informacji niejawnych Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji usługi wykonania podwykonawcom (art. 36 ust. 5 Ustawy). XXVI. Inne postanowienia 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje moŝliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w zakresie następującym: zamianę danego pracownika Wykonawcy - ujętego na wykazie załączonym do umowy- pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla danej osoby w SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy. PowyŜsza zmiany wymaga zachowania formy pisemnej. Strona 13 z 53

14 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1: : Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu znajdujących się w kompleksach koszarowych 2069 i 2016 Systemy alarmowe: COMPAS 2026BMT, NEMROD, Video VDR-S Muli Connect, InPro BMS ENTERPRICE Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji: Lp. Rodzaj i nazwa urządzenia Liczba URZĄDZENIA WEWNĘTRZYCH SYSTEMÓW OCHRONNYCH 1. Centrale alarmowe cyfrowe 2 2. Podcentrale alarmowe (koncentratory) Kontroler przejścia Podcentrale alarmowe (koncentratory) Kontroler strefy Moduły rozszerzeń CA Moduły interfejsu RS Czujki aktywne podczerwieni Czujki mikrofalowe Czujki dualne Czujki sejsmiczne Czujki magnetyczne (kontaktrony) Czujki stłuczenia szkła Szyfratory Nadajniki radiowe Odbiorniki radiowe Odbiornik pilota napadowego Komputery PC Monitory Drukarki urządzenie wielofunkcyjne Oprogramowanie systemu Karta VDRS PRO Optyczna czujka dymu Czujka poŝarowa jonizacyjna CZUJKA P/POś GNIAZDO CZUJKI P/POś Optyczna czujka dymu 1 Strona 14 z 53

15 25. KABEL CZUŁY Czytnik 9 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW OCHRONNYCH 27. Czujki typu E-Flex Sygnalizatory zew. Dźwiękowo-świetlne 30 URZĄDZENIA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 29. Kamery TV monochromatyczne Kamery TV kolorowe Obiektywy ze stałą ogniskowa Obiektywy ze zmienną ogniskową Monitory kolorowe Konwertery światłowodowe do transportu sygnalizacji Obudowa kamery zewnętrznej z grzałką 12 V Oświetlacz podczerwieni 8 URZĄDZENIA SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU 37. Kontrolery Konwertery RS485/RS Czytniki zbliŝeniowe kart pasywnych Karty dostępu zbliŝeniowe pasywne Elektrozaczepy 3 OSTRZEGACZE NAPADOWE 42. Przewodowe przyciski Bezprzewodowe piloty 24 ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ WYKORZYSTYWANE W SŁUśBIE OCHRONNEJ LUB WARTOWNICZEJ 44. Radiotelefony bazowe Radiotelefony przenośne 7 INNE URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE W OCHRONIE OBIEKTÓW WOJSKOWYCH 46. Zespoły zasilające Akumulatory bezobsługowe Agregat prądotwórczy z osprzętem UPS 3 Strona 15 z 53

16 50. Układ automatycznego rozruchu Konwerter światłowodowy Karta sieciowa Switch 3 Część nr 2: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1641 i 1984 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksie koszarowym 1532 w Inowrocławiu Systemy alarmowe: SEMICO -2; COMPAS-2026, SATEL-CA-64, GALAXY-512 Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji: Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału JM Ilość TEREN KOSZAR SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 1. Centrala alarmowa szt Moduł podcentrali szt Czujki wewnętrzne szt Manipulatory szyfrowe szt Nadajniki radiowe szt Odbiorniki radiowe szt Ostrzegacze napadowe szt Sygnalizatory wewnętrzne szt Sygnalizatory zewnętrzne szt Tablica synoptyczna szt Zasilacze/UPS szt Akumulatory szt. 33 SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU 13. Centrala z oprogramowaniem COMPAS 2026 szt Czytnik kart szt Konwertery szt Kontrolery przejścia szt Zawory elektromagnetyczne szt Bramki obrotowe typu BR2-N2 szt Elektrozaczep szt. 9 Strona 16 z 53

17 20. Wideodomofon szt. 6 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 21. Kamery TV szt Monitory szt Rejestratory cyfrowe szt Krosownice cyfrowe sygnałów wizyjnych szt Pulpity sterujące szt. 1 SPRZĘT INFORMATYCZNY (SI) 26. Komputery szt Monitory komputerowe szt Klawiatura szt. 2 TEREN LOTNISKA SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 29. Centrala alarmowa szt Moduł podcentrali szt Czujniki wewnętrzne szt Manipulatory szyfrowe szt Nadajniki radiowe szt Odbiorniki radiowe szt Ostrzegacze napadowe szt Sygnalizatory zewnętrzne szt Zasilacze UPS szt Akumulatory szt Dialery telefoniczne szt. 1 SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 40. Kamery TV szt Monitory szt Rejestratory cyfrowe szt Pulpity sterujące szt Głowice obrotowe do kamer TV szt. 1 SPRZĘT INFORMATYCZNY (SI) Strona 17 z 53

18 45. Komputery szt Monitory komputerowe szt Klawiatura szt. 1 Część nr 3: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1523 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksach koszarowych: 1531, 1537, 4476 w Inowrocławiu. Systemy alarmowe: GALAXY-512, BOSCH SECURITY SYSTEMS, IFTER, ROGER, POLON ALFA Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji: Urządzenia eksploatowane przez JW 1523: Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału Ilość 1. Centrala alarmowa 4 2. Podcentrala alarmowa Moduł interfejsu RS Czujka podczerwieni pasywna Czujka mikrofalowa Czujka dualna Czujka wibracyjna 1 8. Czujka stłuczenia szkła Czujka magnetyczna Szyfrator Sygnalizator wewn. dźwiękowy Sygnalizator zewn. optyczno-dźwiękowy Tablica synoptyczna Komputer PC kpl Drukarka termiczna Drukarka laserowa color Dialer telefoniczny Oprogramowanie SSWiN Windows HE Oprogramowanie sterujące SSWiN Oprogramowanie sterujące archiwizacją i rejestrem zdarzeń alarmowych 1 Strona 18 z 53

19 22. Kamera TV cyfrowa Kamera TV dualna kolor Kamera obrotowa kolor Monitor monochromatyczny Monitor LCD Przełącznik wizji Multiplekser cyfrowy z detekcją ruchu Wzmacniacz wizyjny Wideodomofon Pulpit sterujący kamerą obrotową Oświetlacze do kamer Lampa halogenowa z czujnikiem ruchu Centrala Kontroli Dostępu Kontroler Czytnik kart pasywnych KD Bramki obrotowe Tripod" Elektrozaczep Samozamykacz Otwieracz ręczny Komputer PC kpl. Kontrola Dostępu Oprogramowanie KD i RCP Windows XP Office Zapory drogowe Przewodowe przyciski antynapadowe Bezprzewodowe - piloty antynapadowe Odbiornik ostrzegacza antynapadowego Zasilacz 1 A Zasilacz 3 A Akumulatory Przewodowa /km/ 18,5 Strona 19 z 53

20 Garnizonowy Węzeł Łączności Inowrocław ul. Dworcowa 56: Kompleksy nr 1531 i 1532 Inowrocław Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału Ilość 1. Centrala alarmowa 1 2. Podcentrala alarmowa 4 3. Czujka aktywna podczerwieni Czujka mikrofalowa Czujka sejsmiczna 1 6. Czujka magnetyczna /kontaktrony/ Czujka stłuczenia szkła 8 8. Dialer telefoniczny 1 9. Ostrzegacz napadu przewodowy Tablica synoptyczna Drukarka termiczna Wideodomofon Czytnik kart magnetycznych Elektrozaczepy Przewodowe - przyciski antynapadowe Zasilacz Akumulatory 8 Placówka śandarmerii Wojskowej - Inowrocław ul. Dworcowa 56: Kompleks nr 1531 Inowrocław Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału Ilość 1. Podcentrala 3 2. Szyfrator 3 3. Czujka wewnętrzna 6 4. Zasilacz akumulatorowy 2 5. Sygnalizator 1 6. Nadajnik /odbiornik radiowy 2 7. Układ transmisji /kabel/ 1 8. Czytnik kart 2 Strona 20 z 53

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do umowy Miejscowość, dnia... PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW sporządzony dnia miejsce awarii:, kompleks.., użytkownik. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA: Naprawa i konserwacja systemów alarmowych i ppoż. 1.Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 1 Jednostka Wojskowa 1872, ulica Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 2 Jednostka Wojskowa 3937, ulica Wojska Polskiego 1, 72-331

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 4620. wz. ppłk Zbigniew KUCHARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W INSTYTUCJACH I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Znak sprawy: UD-VII-WZP-271-28-2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. Zamawiający I.1) Nazwa i adres Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i przyszłej

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/140 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17341-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ZATWIERDZAM. Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH przeprowadzonych w. półroczu w... (nr kompleksu ) na podstawie Umowy Nr.../../

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/1/4/2010 Załącznik nr 1 WYKAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO

Sygnatura sprawy: ZP/1/4/2010 Załącznik nr 1 WYKAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO Sygnatura sprawy: ZP/1/4/2010 Załącznik nr 1 WYKAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO 1. Część Nr 1 postępowania Budynki nr 64,57,58,1,85 Kompleks koszar lotniskowy - zintegrowany system

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr N do opisu przedmiotu zamówienia HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. SPIS TREŚCI 1. Częstotliwość dokonywania konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH JW. 1523

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH JW. 1523 ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH JW. 1523 CPV 50324100-3 Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl Toruń: USŁUGA W ZAKRESIE DEZYNSEKCJI, DERATYZACJI ORAZ MONITORINGU WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl; http://www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca posiada:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji systemu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji systemu 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413550-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi w zakresie konserwacji systemu 2016/S 227-413550 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Sosnowiec: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 239694-2008; data zamieszczenia: 29.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: 498850-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od 125.000 EURO) Wrocław, dnia 05.07.2010 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176307 w dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Świadczenie usług informatycznych obejmujących: konserwację, serwis oraz naprawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieci lokalnej będącego na wyposaŝeniu GDDKiA Oddział w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów 1 z 6 2012-12-21 13:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2011-09-30 14:09 Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: 314376-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, Lublin: Usługa konserwacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Uniwersytetu Medycznego; UM-ZP-262-26/10 Numer ogłoszenia: 62468-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 2014-03-04 08:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów inŝynierskich

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67... 1 z 5 2014-03-31 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ Euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ Euro OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ 200 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa tel.: 22/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN dnia 27.02.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-06-17 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dziewiatka.edu.pl Łódź: Remont pokrycia dachowego budynków IX Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji nr EZA11b-9001-6-1/EO/2017 Spis treści 1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 2. HARMONOGRAM OGLĘDZIN

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo