SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ZAOPATRZENIU 12 WOG. CPV Usługi w zakresie konserwacji systemu Załączniki: Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr 2 Formularz ofertowy Nr 3 - Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Nr 4 - Oświadczanie o spełnianiu warunków, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Nr 5 Projekt umowy Strona 1 z 53

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm), i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Uwaga: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 UL. OKÓLNA TORUŃ Faks (56) , strona internetowa - NIP: ; REGON: Zamawiający jest jednostką budŝetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami); 2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: a. Ustawie lub PZP naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.); b. SIWZ naleŝy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; c. Odbiorca usługi Jednostka Wojskowa 4620 kontraktująca usługi dla: w części nr 1: Jednostka Wojskowa 4620 w Toruniu w części nr 2:Jednostka Wojskowa 1641 i 1984 w Inowrocławiu w części nr 3: Jednostka Wojskowa 1523 w Inowrocławiu w części nr 4: Region Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy w części nr 5: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu w części nr 6: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu w części nr 7: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku w części nr 8: Jednostka Wojskowa 1440 w Toruniu w części nr 9: Orkiestra Wojskowa w Toruniu w części nr 10: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu w części nr 11:Jednostka Wojskowa 1641 i 1984 w Inowrocławiu (Latkowo) d. Zamawiającym naleŝy przez to rozumieć Jednostka Wojskowa 4620 z siedzibą przy ul. Okólna 37, Toruń e. Osobie/osobach upowaŝnionej/upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy - naleŝy przez to rozumieć osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń, podpisywania ofert, zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; f. Wykonawcy naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw awaryjnych systemów alarmowych świadczone dla JW 4620 w Toruniu, JW 1641 i 1984 w Inowrocławiu, JW 1523 w Inowrocławiu, Regionu Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy, WKU w Toruniu, WKU w Inowrocławiu, WKU we Włocławku, Orkiestry Wojskowej w Toruniu, JW 1440 w Toruniu, CSAiU w Toruniu, Wykaz elementów systemu eksploatowanych przez poszczególnych Odbiorców Usługi zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, dla poszczególnych części. 2. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: a. Konserwacja jeden raz w kwartale (w tym 3 kwartalne, 1 roczna) i usuwanie awarii systemów alarmowych zainstalowanych u Odbiorców Usługi. b. Systemy alarmowe funkcjonują w klasie SA 3 i SA 4 (stopnia III i IV), (urządzenia alarmowe klasy S,C). c. Konserwacja winna być wykonana przy spełnieniu norm: PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 1 wymagania systemowe, ogólne, podstawowe. Strona 2 z 53

3 PN Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 3 centrale alarmowe PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-2 czujki sygnalizujące włamanie, pasywne czujki podczerwieni. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-4 dualne czujki pasywnej podczerwieni i mikrofalowe. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-3 czujki mikrofalowe. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-5 dualne czujki pasywne i ultradźwiękowe. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-6 czujki magnetyczne. PN-EN :2009 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 5-3 systemy bezprzewodowe. PN-EN :2008 Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu część 6 zasilacze. PN-EN 50132:2002 Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV. PN-EN 50133:2002 Systemy alarmowe systemy kontroli dostępu. PN-EN 50134:2002 Systemy alarmowe osobiste. PN-EN 50136:2002 Systemy alarmowe - urządzenia i systemy transmisji alarmu. PN- EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji poŝarowej. PN-EN ISO/IEC i 2 Deklaracja zgodności. NO-04 - A004:2010 Norma Obronna Obiekty wojskowe Systemy Alarmowe. d. Konserwacja realizowana będzie jeden raz na kwartał (cztery razy w roku) zgodnie z zasadami określonymi przez Normę Obronną NO-04-A004-8:2010 Obiekty Wojskowe Systemy Alarmowe część 8: Eksploatacja. Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych: Wewnętrzne i zewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w protokole konserwacji; Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z jego modernizacją. Elementy wykrywające - czujki Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletność; Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a takŝe jej oczyszczenie; Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń; Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu, strefie nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy; Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a takŝe ewentualna korekta ustawień kąta obserwacji czujki; Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego; Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków antynapadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w Lokalnym Centrum Nadzoru; Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych; Element decyzyjny centrala alarmowa Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali; Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy; Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty czasu; Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu; Wykonanie wydruku konfiguracji systemu (gdy centrala ma taką opcję) oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek; Strona 3 z 53

4 Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu w programie konsolidującym systemy alarmowe; Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego sygnalizatora akustycznego, optycznoakustycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natęŝenia dźwięku Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego połączeń; Urządzenia rejestrujące mechaniczne, elektroniczne Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy); Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów; Sprawdzenie i ewentualne ustawienie rzeczywistego czasu i daty; Sprawdzenie stabilności połączeń; Urządzenia transmisji alarmu Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego urządzenia transmisji alarmu równieŝ transmisji bezprzewodowej; Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń, równieŝ linii bezprzewodowych; Zasilanie Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci); Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory); Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe; Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych; Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających; Wykonanie obsługi agregatu prądotwórczego (o ile występuje); System Kontroli dostępu Sprawdzeni stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletność; Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy; Sprawdzenie właściwego działania czytników poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń; Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników; Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne); Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia/wejścia awaryjnego; Sprawdzenie odblokowania lokalnych przejść na wypadek alarmu, poŝaru itp.; Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty tego czasu; Aktualizacja istniejących baz danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień; Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące; Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci); Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS agregaty prądotwórcze); Sprawdzenie automatycznego przełączenia zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne; Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów; Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających; Przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu; Sprawdzenie moŝliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami (kontrolerami), a centrum nadzoru (centralą); Strona 4 z 53

5 System telewizji przemysłowej CCTV Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery; Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających; Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego; Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego; Czyszczenie obiektywu kamery; Czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części kamery; Czyszczenie obudowy kamery, szyby obudowy hermetycznej, oświetlaczy i wysięgnika; Sprawdzenie grzałki kamery; Sprawdzenie sprawności oświetlaczy; Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy, dławików kablowych. W razie potrzeby wymienić; Konserwacja wszystkich polaczeń śrubowych; Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer); Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemów Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika pod monitor o ile występuje; Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitorów; Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach; Czyszczenie ekranu monitora; Czyszczenie obudowy monitora; Sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych; Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test kaŝdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu; Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego; W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie stref ochronnych; Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych i przełączników sekwencyjnych; Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu; Przeprowadzenie kompleksowego testu całego systemu CCTV. e. Zakres czynności i sprawdzeń realizowanych w ramach konserwacji rocznej: Wszystkie prace określone w zakresie konserwacji kwartalnej; Badanie tłumienności kabli koncentrycznych; Konserwacja magnetowidów, rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie; Pomiar rezystancji obwodów instalacji uziemiającej, ochronnej i odgromowej, sprawdzenie sprawności działania. Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze odnotować w Protokole Naprawy, Protokole Prac Konserwacyjnych oraz Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych znajdującym się w Lokalnym Centrum Nadzoru obiektu wojskowego. f. Podjęcie działań w czasie 4 godzin od zgłoszenia awarii systemu alarmowego i jej usunięcie w czasie 48 godzin. g. Gwarancja na wykonane usługi i wymieniane urządzenia: 36 m-cy. Strona 5 z 53

6 IV. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 /jedenaście/ części: Część nr 1: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu znajdujących się w kompleksach koszarowych w Toruniu: 2069, 2016 uŝytkowane równieŝ przez Skład nr 2 oraz Warsztaty Techniki Lotniczej Część nr 2: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1641 i 1984 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksie koszarowym: 1532 w Inowrocławiu. Część nr 3: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1523 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksach koszarowych: 1531, 1537, 4476 w Inowrocławiu uŝytkowane równieŝ przez Placówkę śandarmerii Wojskowej oraz Węzeł Łączności. Część nr 4: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego (RWT) w Bydgoszczy znajdujących się w kompleksie koszarowym: 2016 (Węzeł Łączności) w Toruniu oraz kompleksie koszarowym: 8617 (Centrum Radiowo Nadawcze) w Chorągiewce, 12 km od Torunia. Część nr 5: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu znajdującej się w kompleksie: 2027 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21. Część nr 6: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu znajdującej się w kompleksie przy ul. Dworcowa 27. Część nr 7: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku znajdującej się w kompleksie przy ul. OkręŜna 25A. Część nr 8: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu znajdujących się w kompleksie koszarowym: 2017 w Toruniu. Część nr 9: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Orkiestry Wojskowej w Toruniu znajdującej się w kompleksie przy ul. Sienkiewicza Część nr 10: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu znajdujących się w kompleksach koszarowych: 2022, 2016, 2014, 2012, 2032 w Toruniu. Część nr 11: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1641 i 1984 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksie koszarowym: 6005 w Latkowie, 5 km od Inowrocławia. 3. Zamawiający dopuszcza złoŝenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części lub na wybrane kompletne części. V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: Strona 6 z 53

7 od dnia podpisania umowy do dnia r. Numer referencyjny P/11/IW/13 VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada: Aktualną koncesję MSWiA uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (zgodnie z art.3 pkt. 2, art.15 pkt.1 Ustawy o ochronie osób i mienia) Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE minimum II (drugiego) stopnia (zgodnie z art. 55 Ustawy o ochronie informacji niejawnych)- dotyczy części nr 10; 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca oświadczy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi polegające na konserwacji i naprawie awaryjnej przedmiotowych systemów alarmowych o wartości brutto nie mniejszej niŝ dla: - Część nr 1: zł. - Część nr 2: zł. - Część nr 3: zł. - Część nr 4: zł. - Część nr 5: zł. - Część nr 6: zł. - Część nr 7: zł. - Część nr 8: zł.. - Część nr 9: zł. - Część nr 10: zł. - Część nr 11: zł. W przypadku złoŝenia oferty na więcej niŝ jedną część naleŝy zsumować wartości wykonywanych usług Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje: odpowiednią liczbą pracowników (projektanci, instalatorzy w zakresie instalowania systemów alarmowych klasy SA-4,SA-3 stopnia III i IV, konserwatorzy) zapewniającą ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów - na realizację kaŝdej części odrębnie, posiadającymi: Aktualną licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II (drugiego) stopnia; Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upowaŝnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeŝone (projektanci, instalatorzy, konserwatorzy) - dotyczy części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11; Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne dla projektantów, instalatorów oraz co najmniej 2/dwóch/ konserwatorów, pozostali konserwatorzy poświadczenie bezpieczeństwa lub upowaŝnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeŝone - dotyczy części nr 10. Aktualny kurs pracownika zabezpieczenia technicznego Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania podlegają wykluczeniu Strona 7 z 53

8 IX. z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 4. Warunek określony w pkt. 1.1 i 2 powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŝdego z warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z zastosowaniem art. 26. ust. 3 i 4 Ustawy). Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty muszą być załączone następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 (załącznik nr 3), potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w części VIII pkt 1 SIWZ; 1.2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia 1997 r. ( Dz.U. nr 114 z 1997 r. poz. 740 z późn. zm.), potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 1.1. SIWZ;\ 1.3. Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli POUFNE minimum II (drugiego) stopnia (zgodnie z art. 55 Ustawy o ochronie informacji niejawnych)- dotyczy części nr 10; 1.4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres ten jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na konserwacji i naprawie awaryjnej przedmiotowych systemów alarmowych o wartości brutto nie mniejszej niŝ dla: Część nr 1: zł.; Część nr 2: zł.; Część nr 3: zł.; Część nr 4: zł.; Część nr 5: zł.; Część nr 6: zł.; Część nr 7: zł.; Część nr 8: zł.; Część nr 9: zł.; Część nr 10: zł.; Część nr 11: zł. potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt SIWZ Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych licencji, poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych, odbytych kursów, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 1.3. SIWZ zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu umowy Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 1.4. SIWZ JeŜeli Wykonawca polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Ustawy) w formie kopii dokumentów tych podmiotów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoŝy wykaz tych podmiotów. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: Strona 8 z 53

9 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 (załącznik nr 4); 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wymagane jest tylko oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 2 SIWZ; 2.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 2 SIWZ; 2.4. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w części VIII pkt 2 SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty muszą być załączone następujące dokumenty i oświadczenia: 3.1. Dokument potwierdzający, wdroŝenie przez Wykonawcę systemu zarządzania jakością spełniającego normy EN ISO serii 9001 : 2008 w zakresie projektowania instalacji i serwisowania systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów sygnalizacji poŝaru, telewizji przemysłowej, sieci komputerowych oraz systemów przetwarzania i gromadzenia danych Aktualne zezwolenie na instalowanie, konserwację, magazynowanie, transport i demontaŝ izotopowych czujek dymu, wydane przez Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej dotyczy części nr 1 i 3; 3.3. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: COMPAS 2026BMT, NEMROD, Video VDR-S Muli Connect, InPro BMS ENTERPRICE dotyczy części nr 1; 3.4. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SEMICO -2; COMPAS-2026, SATEL-CA-64, GALAXY-512 dotyczy części nr 2; 3.5. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów/urządzeń: GALAXY-512, BOSCH SECURITY SYSTEMS, IFTER, ROGER, POLON ALFA dotyczy części nr 3; 3.6. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: GALAXY-512, ROKONET, ROGER dotyczy części nr 4; 3.7. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SATEL-CA-64, ROKONET RP 296 MA, ROKONET RP 206MA dotyczy części nr 5; 3.8. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SATEL-CA-64 dotyczy części nr 6; 3.9. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: ROKONET RP 296 MA dotyczy części nr 7; Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: INTEGRA, SATEL dotyczy części nr 8; Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SATEL dotyczy części nr 9; Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: SEMICO -2; GALAXY, DIALOG-128; SATEL, ROGER, COMPAS dotyczy części nr 10; Strona 9 z 53

10 3.13. Dokument (autoryzacja) wystawiony przez producenta przedmiotowych systemów uprawniający Wykonawcę do wykonywania czynności instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie systemów: OMNITRAX dotyczy części nr Pozostałe dokumenty: 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upowaŝniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. 5. Dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 3.1.) naleŝy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt dostarcza dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817, 2 pkt 2 6 i 4). 6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. XI. XII. XIII. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej. 2. Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w pkt. I niniejszej specyfikacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, to znaczy od 7 00 do w dni robocze od poniedziałku do piątku. 6. Pracownikiem Zamawiającego, upowaŝnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Andrzej MASZEWSKI tel Wymagania dotyczące wadium. Nie dotyczy Termin związania ofertą. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie i miejscu określonym w pkt. XIV na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ. 3. Ofertę naleŝy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę (- y) upowaŝnioną (- e) do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę (- y) podpisującą (- e) ofertę, określoną (- e) w pkt. 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane. 6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem osoby Strona 10 z 53

11 XIV. XV. Numer referencyjny P/11/IW/13 uprawnionej do reprezentacji lub czytelnym podpisem osoby określonej w pkt Oferta musi być złoŝona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) naleŝy opatrzyć: Napisem - Oferta i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróŝniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i jednoznacznie wskazywał, do jakiego postępowania została oferta złoŝona Nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci). Napisem - Nie otwierać przed dniem r. godz Oferty nieopakowane i nieoznaczone w/w sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy moŝe uniemoŝliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Za złoŝenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za nieterminowe złoŝenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności. 2. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 3. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie dotyczy to równieŝ ofert złoŝonych inaczej niŝ osobiście. 4. Oferty złoŝone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, uprzednio informując o tym Wykonawców. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godzinie w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy i wyliczona będzie według następującej zasady: a. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z konserwacją w tym: nadzoru, ubezpieczenia, standardowych materiałów konserwacyjnych (normalia) gwarancję, koszty przejazdu oraz pobytu konserwatorów i podatek od towarów i usług VAT. b. Wartość (brutto) oferty to cena ustalona poprzez pomnoŝenie ceny jednostkowej (brutto) przez ilość. Tak wyliczona cena stanowi podstawę do oceny oferty w kryterium cena za konserwacje. c. Cenę za naprawy awaryjne naleŝy określić, jako cenę jednej roboczogodziny (rbh). Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją naprawy w tym: ubezpieczenie, defektację, wytworzenie dokumentacji, demontaŝ i montaŝ, gwarancję, standardowe materiały montaŝowe (normalia), koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów i podatek od towarów i usług VAT. Z ceny wyłączona jest wartość uŝytych do naprawy części zamiennych. Tak wyliczona cena 1 roboczogodziny stanowi podstawę oceny oferty w kryterium cena za 1 rbh napraw awaryjnych. 2. Cena konserwacji i cena za naprawy awaryjne w czasie obowiązywania umowy są stałe. Suma kryteriów stanowi postawę oceny i porównania ofert. 3. Cena musi być podana w złotych polskich za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy); 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający; 5. JeŜeli natomiast Wykonawca złoŝy ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6. Oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający poprawi na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 7. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała. Strona 11 z 53

12 XVI. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŝeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Po stwierdzeniu waŝności złoŝonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniŝszych kryteriów: Cena oferty brutto za konserwacje znaczenie 80% Cena za 1 rbh napraw awaryjnych znaczenie 20% Za kryterium cenowe X (cena brutto oferty za konserwacje) przyznane będą punkty wg zasady: X= C n x 80 C b gdzie: C n cena oferty najkorzystniejszej C b cena oferty badanej Za kryterium cenowe Y (Cena za 1 rbh napraw awaryjnych) przyznane będą punkty wg zasady: Y= G n x 20 G b gdzie: G n najkorzystniejsza cena brutto za 1 rbh napraw awaryjnych; G b cena oferty badanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: XVIII. XIX. W= X + Y Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 2. Wykonawca zobowiązany jest przed dniem podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu (dla kaŝdej z części oddzielnie): a. kopii poświadczeń bezpieczeństwa lub upowaŝnień pozwalających na dostęp do informacji niejawnych dla pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia; 3. Wykonawca zobowiązany jest przed dniem podpisania umowy do dostarczenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia. Wyjątek: nie wymaga się by Wykonawca przedkładał polisę, o której mowa przed podpisaniem umowy w przypadku, gdy dokument ubezpieczenia lub polisa złoŝona w ofercie jest waŝna w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na etapie realizacji umowy do zapewnienia kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy (zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych w dół) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy. 2. Zabezpieczenie moŝna wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na konto NBP Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu naleŝy wpisać: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy - (wpisać numer referencyjny). 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niŝ pieniądzu naleŝy zdeponować w kasie jednostki Wojskowej Nr 4620, bud. nr 98, pokój nr 3, w godz. od 7 00 do w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niŝ przed terminem podpisania umowy. Wniesione zabezpieczenie naleŝy opisać jak tytuł przelewu w pkt Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy złoŝone w formie innej niŝ w pieniądzu powinno mieć Strona 12 z 53

13 termin waŝności o 30 dni dłuŝszy od terminu wykonania umowy. Numer referencyjny P/11/IW/13 XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. XXI. XXII. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Izby Odwoławczej, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub jej zaniechania, do której Zamawiający jest obowiązany na jej podstawie. Odwołanie naleŝy wnieść na zasadach określonych w dziale VI ustawy. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. XXV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Podwykonawcy. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i ochronę informacji niejawnych Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji usługi wykonania podwykonawcom (art. 36 ust. 5 Ustawy). XXVI. Inne postanowienia 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje moŝliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŝeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w zakresie następującym: zamianę danego pracownika Wykonawcy - ujętego na wykazie załączonym do umowy- pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla danej osoby w SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy. PowyŜsza zmiany wymaga zachowania formy pisemnej. Strona 13 z 53

14 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1: : Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 4620 w Toruniu znajdujących się w kompleksach koszarowych 2069 i 2016 Systemy alarmowe: COMPAS 2026BMT, NEMROD, Video VDR-S Muli Connect, InPro BMS ENTERPRICE Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji: Lp. Rodzaj i nazwa urządzenia Liczba URZĄDZENIA WEWNĘTRZYCH SYSTEMÓW OCHRONNYCH 1. Centrale alarmowe cyfrowe 2 2. Podcentrale alarmowe (koncentratory) Kontroler przejścia Podcentrale alarmowe (koncentratory) Kontroler strefy Moduły rozszerzeń CA Moduły interfejsu RS Czujki aktywne podczerwieni Czujki mikrofalowe Czujki dualne Czujki sejsmiczne Czujki magnetyczne (kontaktrony) Czujki stłuczenia szkła Szyfratory Nadajniki radiowe Odbiorniki radiowe Odbiornik pilota napadowego Komputery PC Monitory Drukarki urządzenie wielofunkcyjne Oprogramowanie systemu Karta VDRS PRO Optyczna czujka dymu Czujka poŝarowa jonizacyjna CZUJKA P/POś GNIAZDO CZUJKI P/POś Optyczna czujka dymu 1 Strona 14 z 53

15 25. KABEL CZUŁY Czytnik 9 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW OCHRONNYCH 27. Czujki typu E-Flex Sygnalizatory zew. Dźwiękowo-świetlne 30 URZĄDZENIA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 29. Kamery TV monochromatyczne Kamery TV kolorowe Obiektywy ze stałą ogniskowa Obiektywy ze zmienną ogniskową Monitory kolorowe Konwertery światłowodowe do transportu sygnalizacji Obudowa kamery zewnętrznej z grzałką 12 V Oświetlacz podczerwieni 8 URZĄDZENIA SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU 37. Kontrolery Konwertery RS485/RS Czytniki zbliŝeniowe kart pasywnych Karty dostępu zbliŝeniowe pasywne Elektrozaczepy 3 OSTRZEGACZE NAPADOWE 42. Przewodowe przyciski Bezprzewodowe piloty 24 ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ WYKORZYSTYWANE W SŁUśBIE OCHRONNEJ LUB WARTOWNICZEJ 44. Radiotelefony bazowe Radiotelefony przenośne 7 INNE URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE W OCHRONIE OBIEKTÓW WOJSKOWYCH 46. Zespoły zasilające Akumulatory bezobsługowe Agregat prądotwórczy z osprzętem UPS 3 Strona 15 z 53

16 50. Układ automatycznego rozruchu Konwerter światłowodowy Karta sieciowa Switch 3 Część nr 2: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1641 i 1984 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksie koszarowym 1532 w Inowrocławiu Systemy alarmowe: SEMICO -2; COMPAS-2026, SATEL-CA-64, GALAXY-512 Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji: Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału JM Ilość TEREN KOSZAR SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 1. Centrala alarmowa szt Moduł podcentrali szt Czujki wewnętrzne szt Manipulatory szyfrowe szt Nadajniki radiowe szt Odbiorniki radiowe szt Ostrzegacze napadowe szt Sygnalizatory wewnętrzne szt Sygnalizatory zewnętrzne szt Tablica synoptyczna szt Zasilacze/UPS szt Akumulatory szt. 33 SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU 13. Centrala z oprogramowaniem COMPAS 2026 szt Czytnik kart szt Konwertery szt Kontrolery przejścia szt Zawory elektromagnetyczne szt Bramki obrotowe typu BR2-N2 szt Elektrozaczep szt. 9 Strona 16 z 53

17 20. Wideodomofon szt. 6 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 21. Kamery TV szt Monitory szt Rejestratory cyfrowe szt Krosownice cyfrowe sygnałów wizyjnych szt Pulpity sterujące szt. 1 SPRZĘT INFORMATYCZNY (SI) 26. Komputery szt Monitory komputerowe szt Klawiatura szt. 2 TEREN LOTNISKA SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 29. Centrala alarmowa szt Moduł podcentrali szt Czujniki wewnętrzne szt Manipulatory szyfrowe szt Nadajniki radiowe szt Odbiorniki radiowe szt Ostrzegacze napadowe szt Sygnalizatory zewnętrzne szt Zasilacze UPS szt Akumulatory szt Dialery telefoniczne szt. 1 SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 40. Kamery TV szt Monitory szt Rejestratory cyfrowe szt Pulpity sterujące szt Głowice obrotowe do kamer TV szt. 1 SPRZĘT INFORMATYCZNY (SI) Strona 17 z 53

18 45. Komputery szt Monitory komputerowe szt Klawiatura szt. 1 Część nr 3: Konserwacje i naprawy awaryjne systemów alarmowych świadczone dla Jednostki Wojskowej 1523 w Inowrocławiu znajdujących się w kompleksach koszarowych: 1531, 1537, 4476 w Inowrocławiu. Systemy alarmowe: GALAXY-512, BOSCH SECURITY SYSTEMS, IFTER, ROGER, POLON ALFA Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji: Urządzenia eksploatowane przez JW 1523: Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału Ilość 1. Centrala alarmowa 4 2. Podcentrala alarmowa Moduł interfejsu RS Czujka podczerwieni pasywna Czujka mikrofalowa Czujka dualna Czujka wibracyjna 1 8. Czujka stłuczenia szkła Czujka magnetyczna Szyfrator Sygnalizator wewn. dźwiękowy Sygnalizator zewn. optyczno-dźwiękowy Tablica synoptyczna Komputer PC kpl Drukarka termiczna Drukarka laserowa color Dialer telefoniczny Oprogramowanie SSWiN Windows HE Oprogramowanie sterujące SSWiN Oprogramowanie sterujące archiwizacją i rejestrem zdarzeń alarmowych 1 Strona 18 z 53

19 22. Kamera TV cyfrowa Kamera TV dualna kolor Kamera obrotowa kolor Monitor monochromatyczny Monitor LCD Przełącznik wizji Multiplekser cyfrowy z detekcją ruchu Wzmacniacz wizyjny Wideodomofon Pulpit sterujący kamerą obrotową Oświetlacze do kamer Lampa halogenowa z czujnikiem ruchu Centrala Kontroli Dostępu Kontroler Czytnik kart pasywnych KD Bramki obrotowe Tripod" Elektrozaczep Samozamykacz Otwieracz ręczny Komputer PC kpl. Kontrola Dostępu Oprogramowanie KD i RCP Windows XP Office Zapory drogowe Przewodowe przyciski antynapadowe Bezprzewodowe - piloty antynapadowe Odbiornik ostrzegacza antynapadowego Zasilacz 1 A Zasilacz 3 A Akumulatory Przewodowa /km/ 18,5 Strona 19 z 53

20 Garnizonowy Węzeł Łączności Inowrocław ul. Dworcowa 56: Kompleksy nr 1531 i 1532 Inowrocław Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału Ilość 1. Centrala alarmowa 1 2. Podcentrala alarmowa 4 3. Czujka aktywna podczerwieni Czujka mikrofalowa Czujka sejsmiczna 1 6. Czujka magnetyczna /kontaktrony/ Czujka stłuczenia szkła 8 8. Dialer telefoniczny 1 9. Ostrzegacz napadu przewodowy Tablica synoptyczna Drukarka termiczna Wideodomofon Czytnik kart magnetycznych Elektrozaczepy Przewodowe - przyciski antynapadowe Zasilacz Akumulatory 8 Placówka śandarmerii Wojskowej - Inowrocław ul. Dworcowa 56: Kompleks nr 1531 Inowrocław Lp. Nazwa urządzenia przedmiotu lub materiału Ilość 1. Podcentrala 3 2. Szyfrator 3 3. Czujka wewnętrzna 6 4. Zasilacz akumulatorowy 2 5. Sygnalizator 1 6. Nadajnik /odbiornik radiowy 2 7. Układ transmisji /kabel/ 1 8. Czytnik kart 2 Strona 20 z 53

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo