Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice"

Transkrypt

1 NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach ADRES OBIEKTU: Katowice, ul. Ułańska 7 KATEGORIE ROBÓT: CPV CPV CPV CPV CPV Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Instalowanie infrastruktury kablowej Inne instalacje elektryczne ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice NAZWA OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY System telewizji dozorowej System elektronicznej obsługi klienta OPRACOWANIE WYKONAŁ: mgr inŝ. Krzysztof Duda Katowice, październik 2011r

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zakres robót projektowo-instalacyjnych Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe obiektu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólny opis wymagań Zamawiającego Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Elektroniczny system obsługi klienta ESOK System telewizji dozorowej CCTV Część informacyjna Strona 2 z 18

3 1 Część opisowa 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zakres robót projektowo-instalacyjnych Strona 3 z 18 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w aktualnie modernizowanym obiekcie w ramach przebudowy - III poziomu segmentu S12 w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach branŝowych robót specjalistycznych w zakresie: Instalacji elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK z elementami kontroli dostępu, Instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV, Wykonania dokumentacji wykonawczej dla w/w instalacji, Wykonania niezbędnych prób i regulacji urządzeń, Wykonania wdroŝenia oprogramowania systemu ESOK, Przeszkolenia personelu i administratorów systemów, wraz z przekazaniem instrukcji eksploatacji i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały, urządzenia oraz usługi niezbędne do wykonania kompletnych instalacji umoŝliwiających ich poprawną pracę i przekazanie do uŝytkowania. Na etapie wykonywania projektów wykonawczych dopuszcza się wprowadzenie zmian do zaproponowanej w bieŝącym opracowaniu koncepcji systemu ESOK, tak aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie systemu. Zmiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym i UŜytkownikiem Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe obiektu Segment S-12 zlokalizowany w obiekcie szkoły zaprojektowano jako segment sportowy. Na II kondygnacji segmentu znajduje się basen, a na IV kondygnacji zlokalizowano salę gimnastyczną. W pierwotnej wersji projektu poziom kondygnacji III miał pełnić funkcję zaplecza szatniowo-sanitarnego dla w/w funkcji obiektu, jednak w trakcie uŝytkowania postanowiono wprowadzić zmiany, polegające na zabudowaniu zespołów szatniowo-sanitarnych bezpośrednio na kondygnacjach II i IV. Poziom III kondygnacji pozostał nie wykorzystany. BieŜące prace budowlane mają na celu zagospodarowanie III kondygnacji obiektu, dla potrzeb komercyjnych. Zaprojektowano bezpośrednie wejście w obszar III piętra z zewnątrz, przy wejściu zaprojektowano pomieszczenie kasy. Na terenie kondygnacji zlokalizowano: hol główny z szatnią, zespół szatniowo-sanitarny dla osób z zewnątrz, które chcą skorzystać z basenu, pomieszczenia masaŝu, pomieszczenia ćwiczeń ruchowych (siłownię i salę gimnastyczną), zespół szatniowo-sanitarny dla potrzeb pomieszczeń ćwiczeń ruchowych, pomieszczenia personelu, gospodarcze i techniczne Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Celem bieŝącego opracowania jest wydanie wytycznych do zainstalowania w obszarze III piętra systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK z elementami kontroli dostępu.

4 Obecnie w obrębie III piętra trwają juŝ prace budowlane wykończeniowe i nie ma moŝliwości wprowadzenia zmian architektoniczno-budowlanych, które byłyby korzystne dla potrzeb funkcjonowania systemu ESOK. W związku z powyŝszym zaproponowano rozwiązanie uwzględniające zastany układ architektoniczny, uwzględniający pierwotne wytyczne zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych Ogólny opis wymagań Zamawiającego Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: przed przystąpieniem do robót instalacyjnych Wykonawca wykona projekt wykonawczy, który następnie uzgodni z Zamawiającym oraz Projektantem remontu poziomu III segmentu S12, Wykonawca przedstawi atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania na rynku polskim poszczególnych dostarczanych i instalowanych urządzeń oraz materiałów instalacyjnych (Rozp. MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dot. wyrobów budowlanych - Dz. U. 10/95, poz. 48 z późn. zmianami), Wykonawca będzie realizował prace z wysoką jakością zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, oraz wymogami prawa budowlanego z dn z późniejszymi zmianami, Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zapewnienia stosownych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia otoczenia od następstw prowadzonych przez siebie prac, ochrony środowiska, Wykonawca będzie podlegał bieŝącej kontroli w zakresie realizacji robót zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym projektem, umową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Odbiory: Roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorom technicznym robót, c) odbiorowi końcowemu robót, Odbiory robót zanikających i odbiory techniczne Wykonawca powinien zgłaszać wpisem do Dziennika Budowy z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Fakt gotowości do odbioru końcowego winien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty do odbioru końcowego: Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dodatkowe dokumenty: Dokumentację Projektową z naniesionymi i uzgodnionymi w toku realizacji prac zmianami, Strona 4 z 18

5 Strona 5 z 18 Dokumentację jakościową zawierającą atesty i deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów, Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, JeŜeli wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem realizacji nie będą gotowe lub nie zostaną przygotowane dokumenty odbiorowe, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą i UŜytkownikiem wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 1.2 Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Elektroniczny system obsługi klienta ESOK PoniŜej przedstawiono opis działania systemu ESOK oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów składowych systemu. W skład Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) wchodzą: urządzenia kontroli dostępu tj. bramki obrotowe, bramki uchylne, wygrodzenia stałe, czytniki, kontrolery bramek, kontrolery zamków szafek ubraniowych, czytniki do odczytu czasu pobytu w strefie płatnej itd. stanowiska z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie obiektem, a w szczególności: ruchem osobowym, naliczeniem i poborem opłat za korzystanie z obiektu, wzajemnymi rozliczeniami z najemcami, raportowaniem system przywoławczy dla obsługi obiektu Zakłada się wydzielenie w obiekcie następujących stref: 1. Strefa basenu (płatna) wejście od strony holu głównego wygrodzone dwiema bramkami z kontrolą dostępu 2. Strefa pomieszczeń ćwiczeń ruchowych obejmująca siłownię i salę gimnastyczną (płatna) wejście od strony holu głównego wygrodzone bramką z kontrolą dostępu 3. Dwa gabinety masaŝu (płatne) wejście od strony holu głównego Sposób zarządzania strefami i ewentualnej współpracy z podnajemcami usług (gabinety masaŝu, aerobic itd.) jest na dzień dzisiejszy nieznany. Zastosowany system powinien umoŝliwić późniejsze ewentualne wzajemne rozliczania. Stanowiska kasowe: W celu sprzedaŝy i rozliczania usług planuje się zabudowę 2 stanowisk kasowych. Podstawowe stanowisko naleŝy zabudować w pomieszczeniu kasy przy wejściu głównym. Drugie stanowisko będzie stanowiskiem rezerwowym lub będzie stanowić wyposaŝenie dodatkowego stanowiska kasowego przy drzwiach pomiędzy holem głównym i wiatrołapem (jeŝeli zapadnie decyzja o utworzeniu takiego stanowiska). Procedura obsługi klienta: Klient uiszcza opłatę wstępną w kasie wejściowej obiektu. Wysokość opłaty zaleŝy od taryfy obowiązującej dla danego klienta (wejście normalne, ulgowe, rodzinne). Po dokonaniu opłaty klient otrzymuje odpowiednio zainicjowany

6 pasek na rękę z identyfikatorem zbliŝeniowym (transponderem) słuŝący do przejścia przez kołowrót (bramkę uchylną) oraz otwarcia szafki ubraniowej. W przypadku gdy klient posiada karnet opłata pobierana jest przez system z karnetu klienta, z tym Ŝe na jeden karnet moŝe jednocześnie wejść kilka osób. Wielkość opłaty pobranej z karty będzie proporcjonalna do ilości osób, taryf wejścia, ceny obowiązującej w cenniku oraz czasu pobytu. Klient przechodzi do holu głównego z wykorzystaniem czytnika kontroli dostępu zabudowanego na drzwiach wejściowych i podchodzi do bramki z kontrolą dostępu prowadzącą do właściwej strefy (basen / pomieszczenia ćwiczeń ruchowych). Klient zbliŝa pasek do czytnika wejściowego zamontowanego na bramce, następuje weryfikacja uprawnienia do wejścia, rozpoczęcie naliczania czasu pobytu przez system ESOK oraz otwarcie kołowrotu wejściowego dla osób sprawnych ruchowo lub bramki uchylnej dla osób zdefiniowanych jako niepełnosprawne ruchowo. W obiekcie wydzielono dwa niezaleŝne wejścia do strefy basenu poprzez zaplecze sanitarno-szatniowe dla kobiet oraz zaplecze sanitarno-szatniowe dla męŝczyzn. W obiekcie wydzielono jedno wejście do strefy ćwiczeń ruchowych (sala gimnastyczna, siłownia). KaŜde z wejść będzie wyposaŝone w kołowrót oraz bramkę uchylną. Klient udaje się do szatni/przebieralni, otwiera szafkę o numerze zgodnym z numerem znajdującym się na pasku; otwarcie odbywa się poprzez zbliŝenie paska do czytnika znajdującego się najbliŝej szafki klienta i odciągniecie drzwiczek, zamknięcie szafki odbywa się poprzez zatrzaśniecie drzwiczek. Rozwiązanie obsługi systemu szafek zaleŝy od zastosowanego systemu ESOK. Po skorzystaniu pływalni (sali gimnastycznej, siłowni) i ponownym przebraniu w szatni Klient zbliŝa pasek do czytnika wyjściowego. Następuje otwarcie przejścia w kierunku wyjścia: kołowrotu dla osób sprawnych ruchowo lub bramki uchylnej dla osób zdefiniowanych jako niepełnosprawne ruchowo. Klient udaje się do kasy, gdzie kasjer odczytuje pasek klienta na czytniku kasowym, a system ESOK automatycznie nalicza opłatę uzaleŝnioną od czasu pobytu. JeŜeli klient przekroczy deklarowany i opłacony na wejściu czas pobytu to pojawia się dopłata, którą musi uregulować przed opuszczeniem obiektu. W przypadku gdy zapadnie decyzja o zabudowie dodatkowego stanowiska kasowego / obsługi Klienta przy drzwiach wyjściowych do wiatrołapu rozliczenie Klienta nastąpi na tym stanowisku. Po rozliczeniu pracownik obsługi wypuści Klienta za pomocą przycisku wyjścia otwierającego drzwi z kontrolą dostępu. Strona 6 z 18 Ze względu na specyfikę obiektu (bramki z kontrolą dostępu zlokalizowane poza widocznością obsługi w strefie kasy zlokalizowanej w wiatrołapie), przy kaŝdej bramce od strony wejścia i od strony wyjścia naleŝy zabudować przycisk do przywołania obsługi obiektu. Przycisk naleŝy trwale oznaczyć. W razie problemów z przejściem przez bramkę, Klient poprzez naciśnięcie przycisku systemu przywoławczego, przywoła obsługę. Od strony wyjściowej naleŝy zainstalować awaryjne przyciski wyjścia trwale oznakowane. Naciśnięcie przycisku powinno zwolnić ramię kołowrotu i otworzyć bramkę w kierunku ewakuacji (wyjścia) oraz wywołać alarm w pomieszczeniu obsługi obiektu. Dla potrzeb szybkiego zwolnienia ramion kołowrotów i otwarcia na stałe bramek w kierunku ewakuacyjnym, w pomieszczeniu obsługi naleŝy zainstalować przycisk bezpieczeństwa, którego naciśnięcie zwalnia ramiona kołowrotów i bramek

7 Strona 7 z 18 uchylnych, oraz drzwi wyjściowych do wiatrołapu umoŝliwiając swobodne wyjście dla personelu i Klientów. Obszary z zabudowaną kontrolą dostępu będą w sposób ciągły dozorowane przez system kamer przemysłowych. Ruch personelu: Dla potrzeb przechodzenia przez bramki i drzwi z kontrolą dostępu przez personel obiektu, przewiduje się wydanie kart zbliŝeniowych (breloków), umoŝliwiających swobodne przemieszczanie się personelu. Opis elementów składowych systemu ESOK: a) WyposaŜenie stanowiska kasowego Do pracy w systemie ESOK przewidziano 2 zestawy komputerowe zainstalowane w kasie wejściowej obiektu. Wydawanie pasków (transponderów) oraz końcowe rozliczanie Klientów będzie się odbywało się z tych stanowisk. NaleŜy rozwaŝyć lokalizację jednego zestawu kasowego w obrębie holu głównego przy drzwiach wyjściowych do wiatrołapu, tak by łatwiej nadzorować ruch klientów wychodzących. Konfiguracja zestawu komputerowego: zestaw komputerowy firmowy klasy PC (konfiguracja dopasowana do wymogów zastosowanego systemu ESOK, 3 lata gwarancji monitor LCD min. 19, zasilacz awaryjny UPS (15 min podtrzymania) czytnik pasków (transponderów) pozwalający na ich odczyt w kasie drukarka fiskalna współpracująca z szufladą na pieniądze oraz wyświetlaczem dla klienta szuflada na pieniądze oprogramowanie rozliczające klientów (wymagania wg.opisu poniŝej) WyposaŜenie dodatkowe: drukarka laserowa do wydruku faktur, zestawień i raportów udostępniana w sieci Ethernet TCP/IP b) Dodatkowe wyposaŝenie dla stanowiska obsługi Klienta / dodatkowego stanowiska kasowego w holu głównym przycisk bezpieczeństwa odblokowujący kołowroty i bramki uchylne na wypadek konieczności ewakuacji 1szt panel informacyjny optyczno-akustyczny systemu przywoławczego dla obsługi 1szt przycisk wyjścia otwierający drzwi wyjściowe do wiatrołapu 1szt c) WyposaŜenie przejścia nr.1 i 2 (strefa basenu) oraz przejścia nr.3 (strefa ćwiczeń ruchowych) razem 3kpl Bramka kołowrotkowa wejściowo/wyjściowa niska z mechanizmem wspomagającym, dwukierunkowa wyposaŝona w czytnik transponderowy wejściowy i czytnik transponderowy wyjściowy oraz sterownik otwierana automatycznie przy pomocy identyfikatora klienta (paska). Obudowa ze stali nierdzewnej. Bramka wyposaŝona w sygnalizację świetlną (piktogramy) kierunku ruchu klientów. Bramka wyposaŝona w funkcję ewakuacyjną antypanic polegającą na opuszczeniu ramienia kołowrotu lub swobodnego ruchu

8 ramion kołowrotu (dla bramki 3-ramiennej) lub odpowiedniego ustawienia ramion (dla bramki 2-ramiennej) - 1 szt Bramka uchylna - dostosowana do przepisów ewakuacyjnych, oraz wejść/wyjść grupowych, sterowana elektrycznie z czytników zabudowanych na kołowrocie po rozpoznaniu na podstawie odczytu identyfikatora osoby oznaczonej do przejścia przez bramkę (lub dodatkowych czytników dedykowanych dla obsługi bramki). Bramka ze stali nierdzewnej. Elektryczny / elektromagnetyczny mechanizm zwalniający rewersyjny zasilany niskim napięciem 12/24V. Po zaniku zasilania bramka musi się odblokować. Funkcja ewakuacyjna zwolnienie bramki w razie podania sygnału antypanic. Sygnalizacja dźwiękowa otwarcia 1szt Wygrodzenie stałe ze stali nierdzewnej domykające przejście 1szt (około 1mb) Przycisk wzywający obsługę (system przywoławczy) od strony wejścia 1szt Przycisk wzywający obsługę (system przywoławczy) od strony wyjścia 1szt Awaryjny przycisk wyjścia 1szt W razie awarii zasilania, powinno nastąpić odblokowanie kołowrotów i zwolnienie bramek uchylnych. Lokalizację i układ bramek naleŝy uzgodnić na roboczo podczas wykonywania dokumentacji projektowej. d) WyposaŜenie drzwi przejściowych z wiatrołapu do holu głównego Czytnik wejściowy Czytnik wyjściowy (dla personelu) Elektrozaczep rewersyjny Awaryjny przycisk wyjścia Sterownik kontroli dostępu e) Dodatkowe wyposaŝenie hala basenowa Czytnik czasu pobytu - 1 szt f) Dodatkowe wyposaŝenie pomieszczenia siłowni i sali gimnastycznej (na korytarzu) Czytnik czasu pobytu - 1 szt g) WyposaŜenie szafek ubraniowych Szafki ubraniowe zlokalizowane są pomieszczeniach szatniowych. Dostawa szafek poza zakresem dostawcy systemu ESOK. Szafki będą wyposaŝone w standardowe zamki patentowe z kluczykiem. W zakresie robót Wykonawcy będzie wymiana zamków w istniejących szafkach na zamki elektromechaniczne oraz zabudowa sterowników czytników do transponderów systemu ESOK. System zamków, czytników i sterowników powinien zapewnić jednoznaczną identyfikację stanu szafki (otwarta / zamknięta). Typ zabudowanych szafek: szafka ubraniowa typu L podwójna WxSxG = 180x80x49cm (4 boksy na ubrania), ze blachy stalowej z ławką. Lokalizacje szafek i ilość szafek: Szatnia męska basen (pom.6) 3szt (12 osób) Szatnia damska basen (pom.9) 3szt (12 osób) Szatnia męska fitness (pom.16) 4szt (16 osób) Szatnia damska fitness (pom.13) 5szt (20 osób) Ilość zamków do wymiany 60szt Strona 8 z 18

9 Ilość sterowników do zamków i czytników transponderowych wg. parametrów systemu projektowanego systemu ESOK. Czytniki transponderowe /sterowniki do obsługi zamków szafkowych - w zaleŝności od zastosowanego systemu ESOK - wbudowane w konstrukcję szafki, zasilane z niskiego napięcia (=12/24V) z zasilaczy buforowych umoŝliwiających autonomiczną pracę w razie zaniku zasilania umoŝliwiające jednoznaczną identyfikację stanu szafki (otwarta /zamknięta ). Elektromechaniczne zamki szafkowe zamki elektromechaniczne zasilane niskim napięciem 12V DC, zamontowane w komorze szafki. Mechanizm zamka musi spełniać warunek zrywania kołka ryglujacego w przypadku włamania do szafki w celu jednoznacznej identyfikacji włamania do szafki. Okablowanie do zamków niewidoczne z zewnątrz wykonane wewnątrz szafki w peszlach ochronnych (metalowych). h) Identyfikatory dla klientów Jako identyfikatory dla klientów przewidziano paski basenowe na rękę, odporne na wilgoć, promieniowanie UV z transponderem pasywnym kompatybilnym z zastosowanym systemem ESOK. Ze względu na wygodę uŝytkowania i konfiguracji pasek powinien być zbudowany z niezaleŝnych elementów: paska z tworzywa, transpondera oraz numerka z tworzywa, co umoŝliwia łatwą wymianę któregokolwiek z elementów w przypadku jego zuŝycia. Numeracja pasków odpowiada numeracji szafek. Przewidywana liczba pasków z uwzględnieniem rezerwy 60szt (il.szafek ubraniowych w strefach płatnych) + 40szt (rezerwa) = 100szt i) Karty zbliŝeniowe dla obsługi Jako identyfikatory dla obsługi obiektu umoŝliwiające przechodzenie przez bramki z kontrolą dostępu przewidziano karty zbliŝeniowe / breloki zgodne z technologią czytników systemu ESOK w ilości 20szt. j) Oprogramowanie systemu ESOK Jako oprogramowanie ESOK naleŝy zastosować profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane do obsługi Klientów w obiektach sportowo-rekreacyjnych o typowych moŝliwościach: obsługa sprzedaŝy fiskalnej usług biletowych z podziałem na grupy (basen, siłownia, masaŝ, fitness itd) z pełną automatyzacją naliczania opłaty wg parametrów konfiguracyjnych systemu z moŝliwością skonfigurowania odrębnych szczegółowych ustawień dla kaŝdej grupy usług takich jak: podział na pory dnia, kontrola ilości osób, stawka vat, kod pkwiu, moŝliwość definiowania usług biletowych z róŝnymi metodami naliczania opłat z podziałem na grupy usług oraz na rodzaj taryfy wejścia: bilety z opłatą jednorazową, bilety z opłatą stałą + dopłata, bilety płatne po czasie podstawowym, bilety w naliczaniem minutowym, obsługa klientów jednorazowych oraz klientów abonamentowych moŝliwość definiowania w systemie róŝnych rodzajów abonamentów z podziałem na rodzaj salda: karnety na ilość wejść, karnety wartościowe, punktowe, okresowe Strona 9 z 18

10 Strona 10 z 18 obsługa dla jednej karty abonamentowej wielu subkont w ramach róŝnych grup usług (basen, siłownia, fitness ) dzięki czemu klient posiadając jedną kartę moŝe wykupić wiele róŝnych abonamentów, a system na bieŝąco kontroluje stan środków oraz pozostałe uprawnienia w ramach kaŝdego rodzaju abonamentu moŝliwość pobierania opłat za pobyt na terenie obiektu zarówno z góry przed wejściem w postaci zaliczki w dowolnej kwocie jak i z dołu w postaci rozliczenia za efektywny czas spędzony na terenie obiektu szybka obsługa klienta polegająca jedynie na odczytywaniu przez obsługę zegarków/kart lub poprzez odczyt identyfikatorów na czytnikach zamontowanych przy urządzeniach wejścia/wyjścia obsługa klawiszy szybkich wejść, czas niezbędny do obsługi klienta wchodzącego skraca się do minimum obsługa kalendarza świąt oraz dni nieczynnych niezaleŝnie dla kaŝdej grupy usług bieŝąca prezentacja ilości osób znajdujących się na terenie obiektu w poszczególnych strefach zarówno dla operatorów systemu pełna statystyka wykorzystania obiektu z podziałem na rodzaj usług, czas wykonania, osoby wykonujące itp, moŝliwość ustalenia dla kaŝdej usługi podstawowego odcinka czasowego za jaki kaŝdorazowo zostanie pobrana opłata oraz moŝliwość ustalenia długości i ceny kolejnego powtarzalnego odcinka czasu za jaki będzie naliczana opłata po przekroczeniu czasu podstawowego, moŝliwość róŝnicowania cen za bilety w zaleŝności od podziału na dni robocze i wolne, w zaleŝności od pory dnia obsługa wielu taryf cenowych (bilety normalne, ulgowe, grupowe, rodzinne), obsługa specjalnych wejść dla osób niepełnosprawnych i grup zorganizowanych, moŝliwość wystawiania faktur VAT do paragonu i bez paragonu oraz korekt faktur, moŝliwość wystawiania dokumentów kasowych KP, KW oraz raportów kasowych, współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem posnet thermal, drukarkami biletów zgodnymi z protokołem zebra oraz kaŝdym rodzajem drukarek raportów obsługiwanymi przez system windows obsługa biletów i karnetów z kodami kreskowymi. Wydruk bezpośrednio na drukarkę fiskalną lub dedykowaną drukarkę biletów dzięki czemu moŝliwa jest sprzedaŝ usług z wykorzystaniem jednorazowych (tanich) identyfikatorów klienta obsługa zintegrowanego z systemem kalendarza rezerwacji usług z podziałem na róŝne terminarze moduł sprzedaŝy bezgotówkowej, moŝliwość przyporządkowania do pobytu pobranego towaru lub usługi z płatnością odroczoną do rozliczenia w kasie przy opuszczania obiektu współpraca online z czytnikami ESOK: czytnik kasowy, czytnik wejścia na strefę, czytnik wyjścia ze strefy, czytnik realizujący zatrzymanie czasu, czytnik prezentujący czas pobytu w strefie definiowane na poziomie operatora uprawniania do poszczególnych opcji programu pełna kontrola parametrów pracy programy z poziomu administratora

11 zaawansowany system logowania operacji wykonywanych przez operatorów jak równieŝ zdarzeń na czytnikach Zasilanie elektryczne: W projekcie i ofercie uwzględnić instalację zasilania elektrycznego kołowrotów i bramek uchylnych, sterowników do szafek ubraniowych, stanowisk kasowych. Kable zasilające doprowadzić do tablic rozdzielczych w porozumieniu z wykonawcą branŝy elektrycznej. NaleŜy zapewnić zasilanie gwarantowane dla stanowisk kasowych i serwera systemu ESOK na minimum 30min podtrzymania pracy stanowisk. Kołowroty i bramki uchylne w razie zaniku zasilania powinny się odblokować do pozycji bezpiecznej. Dla układu sterowników, czytników i zamków szafkowych naleŝy dostarczyć zasilacze buforowe zapewniające minimum 2 godz. czas podtrzymania. Okablowanie i trasy kablowe: Wykonawca uwzględni wykonanie tras kablowych i rozprowadzenie instalacji w rurach lub korytkach PVC w obrębie sufitów podwieszanych. Poza sufitami o ile to moŝliwe prowadzić instalację podtynkowo, lub w korytkach PVC. W całym obiekcie zaprojektowane zostały sufity podwieszone. Zakres prac i odpowiedzialności wykonawcy systemu ESOK: Dostawa Projektu Technicznego ESOK obejmującego: o opis systemu ESOK, o schemat strukturalny (blokowy) systemu ESOK o plany instalacji, o schematy podłączeń elektrycznych urządzeń ESOK, o zestawienie zbiorcze urządzeń i materiałów ESOK, Dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów pomocniczych: kołowroty, bramki uchylne, barierki stałe, czytniki pasków transponderowych, paski transponderowe, karty zbliŝeniowe/breloki, w pełni wyposaŝone stanowiska kasowe, serwer, sterowniki do szafek, zamki do szafek, zasilacze buforowe, UPS, materiały montaŝowe i pomocnicze, Okablowanie urządzeń ESOK obejmujące: o dostawę materiałów montaŝowych oraz kabli, o montaŝ tras kablowych, o montaŝ kabli, o podłączenie kabli do urządzeń ESOK. Dostawa licencji oprogramowania wraz z jego parametryzacją i wszystkimi niezbędnymi pracami (wdroŝenie systemu), Uruchomienie instalacji obejmujące: o kontrolę podłączeń okablowania, o regulację urządzeń, o ustawienie parametrów programowych, o testy systemu Przygotowanie instrukcji obsługi, dostawa dokumentacji powykonawczej w języku polskim, Strona 11 z 18

12 Szkolenia personelu Wykaz urządzeń składowych systemu ESOK: (parametry urządzeń wg.opisu w tekście PFU, w wybranych pozycjach wykaz moŝe się róŝnić w zaleŝności od wybranego producenta systemu ESOK) Lp Opis Szt / kpl I. Stanowiska kasowe 1. Serwer systemu ESOK 1 2. UPS dla serwera 1 3. Komputer PC kasowy 2 4. Monitor LCD UPS dla stanowiska kasowego 2 6. Oprogramowanie do rozliczania klientów wg. właściwości 2 ofertowanego systemu ESOK 7. Czytnik kasowy (transponderów/kart zbliŝeniowych) 2 8. Drukarka fiskalna 2 9. Szuflada na pieniądze Drukarka laserowa sieciowa 1 II. Stanowisko obsługi klienta (dodatkowe stanowisko kasowe ) 1. Centralka systemu przywoławczego z sygnalizacją 1 optyczno-akustyczną alarmu (3 lokalizacje alarmu) 2. Zasilacz buforowy centralki 1 3. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów, 1 bramek uchylnych i drzwi 4. Przycisk wyjścia dla drzwi wejściowych do holu głównego 1 III. Przejście nr.1 (do strefy basenu) 1. Kołowrót 1 2. Bramka uchylna 1 3. Barierka stała 1 4. Sterownik kołowrotu / bramki 1 5. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 (lub 4) 6. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów i 1 bramek uchylnych 7. Przycisk systemu przywoławczego 2 IV. Przejście nr.2 (do strefy basenu) 1. Kołowrót 1 2. Bramka uchylna 1 3. Barierka stała 1 4. Sterownik kołowrotu / bramki 1 5. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 (lub 4) 6. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów i 1 bramek uchylnych 7. Przycisk systemu przywoławczego 2 V. Przejście nr.3 (do strefy fitness) 1. Kołowrót 1 Strona 12 z 18

13 2. Bramka uchylna 1 3. Barierka stała 1 4. Sterownik kołowrotu / bramki 1 5. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 (lub 4) 6. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów i 1 bramek uchylnych 7. Przycisk systemu przywoławczego 2 VI. Drzwi wejściowe wiatrołap/hol_główny 1. Elektrozaczep + blacha zaczepowa 1 2. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 3. Przycisk awaryjny zwalniania drzwi 1 4. Sterownik kontroli dostępu dla drzwi 1 VII. WyposaŜenie dla strefy ćwiczeń ruchowych i hali basenu 1. Czytnik czasu pobytu 2 VIII. WyposaŜenie szafek ubraniowych 1. Sterownik szafki z czytnikiem dla 4 zamków 15 (liczba sterowników / czytników moŝe się róŝnić w zaleŝności od parametrów zastosowanego systemu ESOK) 2. Zamek elektromechaniczny do szafki ubraniowej Zasilacze buforowe do sterowników szafek z akumulatorem 4 IX. Identyfikatory i karty 1. Identyfikator systemu ESOK (pasek, transponder) Karta zbliŝeniowa / brelok systemu ESOK 20 X. Materiały instalacyjne 1. Materiały instalacyjne (kable, korytka, materiały pomocnicze itd.) 1kpl XI. Usługi 1. Dokumentacja wykonawcza 2kpl 2. MontaŜ i uruchomienie instalacji 1kpl 3. Szkolenia personelu 1kpl System telewizji dozorowej CCTV PoniŜej przedstawiono opis działania systemu telewizji dozorowej oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów składowych systemu. W skład systemu telewizji dozorowej (CCTV) wchodzą: Kamery IP wewnętrzne i zewnętrzne Punkt dystrybucyjny sieci Ethernet TCP/IP Sieciowy rejestrator video NVR słuŝący do zapisu obrazu, udostępniania obrazu klientom zewnętrznym Stanowisko podglądu Instalacja kablowa Zasilanie awaryjne Uwagi ogólne: Strona 13 z 18

14 Strona 14 z 18 Projektowany system telewizji dozorowej będzie słuŝył do : o Nadzoru wejścia głównego do obszaru III piętra z zewnątrz o Identyfikacji osób wchodzących i wychodzących z obiektu (moŝliwość odtworzenia nagrań i identyfikacji osób w razie wykrycia aktów wandalizmu, kradzieŝy itd.) o Nadzoru obszarów komunikacyjnych hol główny, korytarze, klatki schodowe o Nadzór punktów kontroli dostępu systemu ESOK o Obserwacja poglądowa obszaru siłowni i sali gimnastycznej Ze względu na fakt, Ŝe w przedmiotowym obiekcie funkcjonuje juŝ system telewizji dozorowej bazujący na kamerach IP Poe, system budowany dla kondygnacji nr.iii naleŝy zaprojektować równieŝ w tej technologii z zastosowaniem urządzeń nie gorszych niŝ pracujące w eksploatowanym w obiekcie systemie, Przy projektowaniu systemu naleŝy oprzeć się o normy dotyczące systemów CCTV, a w szczególności PN-EN Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, Projektowany punkt dystrybucyjny sieci Ethernet dla systemu CCTV, naleŝy podłączyć do najbliŝszego punktu dystrybucyjnego istniejącego systemu CCTV Strefy nadzoru video: Kamery zewnętrzne: Obserwacja poglądowa terenu zewnętrznego w obszarze wejścia głównego i schodów wejściowych prowadzących do obszaru III piętra (segment S12) 1szt Kamery wewnętrzne: Obserwacja szczegółowa wejścia głównego z terenu zewnętrznego do wiatrołapu z identyfikacją osób wchodzących (lokalizacja kamery w wiatrołapie pom.nr.1) 1szt Obserwacja szczegółowa obszaru wiatrołapu, okienka kasowego, wyjścia/wejścia z holu do wiatrołapu z identyfikacją osób wychodzących (lokalizacja kamery w wiatrołapie pom.nr.1) 1szt Obserwacja poglądowa obszaru kasy (lokalizacja kamery w kasie pom.nr.2) 1szt Obserwacja poglądowa obszaru holu głównego i dodatkowego stanowiska kasowego przy wyjściu do wiatrołapu (jeŝeli zostanie zainstalowane) (lokalizacja kamer w holu głównym pom.nr.3) 2szt Obserwacja szczegółowa przejścia nr.1 do strefy basenu w tym kołowrotu, bramki uchylnej, fragmentu korytarza (lokalizacja kamery w korytarzu przejściowym z holu głównego pom.nr.3 do szatni męskiej pom.nr.6) 1szt Obserwacja szczegółowa przejścia nr.2 do strefy basenu w tym kołowrotu, bramki uchylnej, fragmentu korytarza (lokalizacja kamery w korytarzu przejściowym z holu głównego pom.nr.3 do szatni damskiej pom.nr.9) 1szt Obserwacja szczegółowa przejścia nr.3 do strefy fitness w tym kołowrotu, bramki uchylnej, fragmentu korytarza (lokalizacja kamery w korytarzu przejściowym pom.nr.4) 1szt Obserwacja poglądowa klatki schodowej ewakuacyjnej do strefy basenu ( lokalizacja kamery w klatce schodowej nr.2 ) 1szt Obserwacja poglądowa klatki schodowej do strefy basenu ( lokalizacja kamery w klatce schodowej nr.1 ) 1szt

15 Obserwacja wyjścia na basen z klatki schodowej nr.1 w obrębie basenik ze środkiem odkaŝającym ( lokalizacja kamery w korytarzu wyjściowym z klatki schodowej nr.1 na poziomie basenu ) 1szt Obserwacja poglądowa pomieszczenia siłowni ( lokalizacja kamery w pom.nr.19 ) 1szt Obserwacja poglądowa pomieszczenia aerobicu/gimnastyki ( lokalizacja kamery w połączonych pomieszczeniach nr.20/21 ) 1szt Razem: 14 kamer zewnętrznych i wewnętrznych Punkt dystrybucyjny i sieć strukturalna: Punkt dystrybucyjny w postaci szafy RACK 19 naleŝy zabudować w pomieszczeniu kasy (pom.nr.2) lub w innym wskazanym przez Inwestora na etapie projektowania pomieszczeniu). W szafie RACK naleŝy umieścić: Switch Ethernet, 4 porty 1GB, 24x 100/10MB Poe, obudowa RACK 19 Zasilacz UPS RACK 19 (dla kamer i układu rejestracji) dobrany parametrami do zastosowanych urządzeń zgodnie z określonym czasem podtrzymania zasilania Sieciowy rejestrator video NVR dla min. 16 kamer IP Do w/w punktu dystrybucyjnego naleŝy sprowadzić okablowanie wszystkich projektowanych kamer kablem UTP kat.5e. Porty GB Ethernet wykorzystać do podłączenia urządzenia NVR, komputera stanowiska podglądu, oraz podłączenia do najbliŝszej szafy dystrybucyjnej istniejącego systemu CCTV. Porty 10/100MB Poe wykorzystać do podłączenia kamer. Stanowiska nadzoru: Zasadnicze stanowisko nadzoru naleŝy zbudować w oparciu o komputer klasy PC renomowanego producenta z monitorem LCD min.21,5 z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim do podglądu obrazów na Ŝywo, oraz moŝliwością przeglądania obrazów archiwalnych. Komputer skonfigurować stosownie do wymagań zastosowanego systemu CCTV. Stanowisko naleŝy zlokalizować w pomieszczeniu nr.2 (Kasa). Dodatkowo naleŝy przewidzieć dodatkowe licencje na oprogramowanie w ilości min. 2szt dla stanowisk podglądu, które mogą zostać zlokalizowane na obiekcie, w oparciu o istniejący sprzęt komputerowy. Układ rejestracji obrazu: Rejestracja obrazu na dyskach HDD serwera NVR, kompresja H.264, Czas przechowywania nagrań 30dni, NaleŜy zapewnić 2 tryby pracy układu nagrywania, uwzględniające: okres w którym obiekt jest otwarty i udostępniony dla Klientów oraz okres poza godzinami pracy. W trakcie otwarcia obiektu naleŝy przyjąć ciągłą rejestrację obrazu ze wszystkich kamer z prędkością min 8kl/s. Po godzinach pracy obiektu, gdy jest on zamknięty nagrywanie naleŝy aktywować z detekcji ruchu z prędkością min 8kl/s, z funkcją prealarmu min.10sek. Strona 15 z 18

16 Kamery: Wszystkie zastosowane kamery muszą być kamerami IP, renomowanych producentów, o jakości i parametrach nie gorszych od stosowanych w obecnie eksploatowanym systemie na obiekcie, Wymagane jest zastosowanie kamer zasilanych przez PoE, Kamery stacjonarne zainstalowane w holu wejściowym (wiatrołapie), słuŝące do identyfikacji Klientów wchodzących do obiektu i wychodzących z obiektu muszą mieć rozdzielczości min. 1,3MPix. Pozostałe kamery stacjonarne o rozdzielczości minimalnej VGA. Kamery zewnętrzne wyposaŝyć w termostatyzowane obudowy (moŝna zastosować kamery zintegrowane z obudową), Kamery wewnętrzne preferowane w obudowach kopułowych, Obiektywy wszystkich kamer wyposaŝone w funkcję regulacji ogniskowej, NaleŜy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały montaŝowe umoŝliwiające dostosowanie montaŝu kamer do panujących warunków, Zasilanie elektryczne: System dozoru wizyjnego nie był projektowany na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego obiektu, dlatego naleŝy w projekcie i ofercie uwzględnić instalację zasilania elektrycznego punktu dystrybucyjnego oraz stanowiska podglądu. NaleŜy zapewnić zasilanie gwarantowane dla systemu CCTV na minimum 60min podtrzymania pracy kamer, rejestratora NVR oraz 30min dla głównego stanowiska podglądu za pomocą zasilaczy UPS. Okablowanie i trasy kablowe: Wykonawca uwzględni wykonanie tras kablowych i rozprowadzenie instalacji w rurach lub korytkach PVC w obrębie sufitów podwieszanych. Poza sufitami o ile to moŝliwe prowadzić instalację podtynkowo, lub w korytkach PVC. W całym obiekcie zaprojektowane zostały sufity podwieszone. Zakres prac i odpowiedzialności wykonawcy systemu CCTV: Dostawa Projektu Technicznego CCTV obejmującego: o opis systemu CCTV, o schemat strukturalny (blokowy) systemu CCTV o plany instalacji, o schematy podłączeń elektrycznych urządzeń CCTV, o zestawienie zbiorcze urządzeń i materiałów CCTV, Dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów pomocniczych: kamery i obiektywy, obudowy, uchwyty, wyposaŝenie stanowiska podglądu, układy rejestracji, układy zasilania awaryjnego, szafy RACK, układy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, materiały montaŝowe i pomocnicze, Okablowanie urządzeń CCTV obejmujące: o dostawę materiałów montaŝowych oraz kabli, o montaŝ tras kablowych, o montaŝ kabli, o podłączenie kabli do urządzeń CCTV. Strona 16 z 18

17 Dostawa licencji oprogramowania wraz z jego parametryzacją i wszystkimi niezbędnymi pracami, Uruchomienie instalacji obejmujące: o kontrolę podłączeń okablowania, o regulację ustawienia kamer, o ustawienie parametrów programowych, o testy systemu. Przygotowanie instrukcji obsługi, dostawa dokumentacji powykonawczej w języku polskim, Szkolenia personelu technicznego Wykaz urządzeń składowych systemu CCTV: (parametry urządzeń wg.opisu w tekście PFU) Lp Opis Szt / kpl I. Punkt dystrybucyjny 1. Szafa Rack Rejestrator NVR dla 16 kamer IP 1 3. Switch Ethernet 4 porty GB Ethernet, 24 porty 10/100MB 1 Poe, obudowa RACK UPS RACK 19 (podtrzymanie pkt.dystrybucyjnego i 1 kamer) II. Kamery 1. Kamera IP, Poe, VGA, obudowa kopułowa, obiektyw o 11 regulowanej ogniskowej 2. Kamera IP, Poe, min 1,3MPix, obudowa kopułowa, 2 obiektyw o regulowanej ogniskowej 3. Kamera IP, Poe, VGA, dzień/noc, obudowa zewnętrzna z 1 grzałką, obiektyw o regulowanej ogniskowej III. Główne stanowisko podglądu 1. Komputer PC 1 2. Monitor LCD min 21, UPS 1 4. Licencja na oprogramowanie klienta systemu CCTV 1 IV. Dodatkowe licencje dla stanowisk podglądu 1. Licencja na oprogramowanie klienta systemu CCTV 2 V. Materiały instalacyjne 1. Materiały instalacyjne (kable, korytka, materiały 1kpl pomocnicze itd.) VI. Usługi 1. Dokumentacja wykonawcza 2kpl 2. MontaŜ i uruchomienie instalacji 1kpl 3. Szkolenia personelu 1kpl Strona 17 z 18

18 2 Część informacyjna BieŜący program funkcjonalno-uŝytkowy naleŝy rozpatrywać łącznie z wielobranŝowym projektem budowlano-wykonawczym dla przedmiotowego obiektu wykonanym przez Pracownię Projektów Budownictwa Ogólnego Autorskie Biuro Projektów Sp z o.o. z Katowic. Strona 18 z 18

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia na instalację instalacji systemu monitoringu

1. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia na instalację instalacji systemu monitoringu Znak sprawy: 16/BZLR/ZP/2017 Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/BP/ /2017 Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie instalacji systemu monitoringu dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, ul. I Armii WP 7A,

I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, ul. I Armii WP 7A, 1 z 5 2008-09-11 12:55 Białystok: Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu połączonego z elementami Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku biurowym przy ul. I Armii Wojska

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

I

I Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Systemy parkingowe DEJW

Systemy parkingowe DEJW Systemy parkingowe DEJW Complex, Special, Hotel Systemy DEJW PARKING produkowane przez firmę DEJW są otwartymi rozwiązaniami przeznaczonymi do sprawnego zarządzania obsługą parkingu. Otwartość i uniwersalność

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Wykonania instalacji monitoringu CCTV budynku Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Podłużnej nr 3 w Krakowie Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Adres: Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/-

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- 1. OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotową dokumentację opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał.b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Urządzenia będą zamontowane w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły/placówki. 2. Dopuszcza się wykonanie instalacji okablowania w technologii natynkowej

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : ZMIANA ARANśACJI HOLU WEJŚCIOWEGO BASENU W SKAWINIE O b i e k t : BUDYNEK BASENU W SKAWINIE A d r e s : SKAWINA - Powiat Krakowski

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót instalacji niskonapięciowych Oddziału Ortopedii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) Załącznik PFU SPA 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP Produkt

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Część I 1. Nazwa zamówienia. Remont przeszklenia ściany elewacji zachodniej budynku ZOZ dla Szkół WyŜszych w Gdańsku Wrzeszczu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z Załącznik Nr 1 do Umowy Zakres prac konserwacyjnych systemu kontroli dostępu oraz systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych przy ul. J.Conrada 3A i 3B : 1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego

Bardziej szczegółowo