Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice"

Transkrypt

1 NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach ADRES OBIEKTU: Katowice, ul. Ułańska 7 KATEGORIE ROBÓT: CPV CPV CPV CPV CPV Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Instalowanie infrastruktury kablowej Inne instalacje elektryczne ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice NAZWA OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY System telewizji dozorowej System elektronicznej obsługi klienta OPRACOWANIE WYKONAŁ: mgr inŝ. Krzysztof Duda Katowice, październik 2011r

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zakres robót projektowo-instalacyjnych Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe obiektu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólny opis wymagań Zamawiającego Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Elektroniczny system obsługi klienta ESOK System telewizji dozorowej CCTV Część informacyjna Strona 2 z 18

3 1 Część opisowa 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zakres robót projektowo-instalacyjnych Strona 3 z 18 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w aktualnie modernizowanym obiekcie w ramach przebudowy - III poziomu segmentu S12 w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach branŝowych robót specjalistycznych w zakresie: Instalacji elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK z elementami kontroli dostępu, Instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV, Wykonania dokumentacji wykonawczej dla w/w instalacji, Wykonania niezbędnych prób i regulacji urządzeń, Wykonania wdroŝenia oprogramowania systemu ESOK, Przeszkolenia personelu i administratorów systemów, wraz z przekazaniem instrukcji eksploatacji i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały, urządzenia oraz usługi niezbędne do wykonania kompletnych instalacji umoŝliwiających ich poprawną pracę i przekazanie do uŝytkowania. Na etapie wykonywania projektów wykonawczych dopuszcza się wprowadzenie zmian do zaproponowanej w bieŝącym opracowaniu koncepcji systemu ESOK, tak aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie systemu. Zmiany muszą być uzgodnione z Zamawiającym i UŜytkownikiem Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe obiektu Segment S-12 zlokalizowany w obiekcie szkoły zaprojektowano jako segment sportowy. Na II kondygnacji segmentu znajduje się basen, a na IV kondygnacji zlokalizowano salę gimnastyczną. W pierwotnej wersji projektu poziom kondygnacji III miał pełnić funkcję zaplecza szatniowo-sanitarnego dla w/w funkcji obiektu, jednak w trakcie uŝytkowania postanowiono wprowadzić zmiany, polegające na zabudowaniu zespołów szatniowo-sanitarnych bezpośrednio na kondygnacjach II i IV. Poziom III kondygnacji pozostał nie wykorzystany. BieŜące prace budowlane mają na celu zagospodarowanie III kondygnacji obiektu, dla potrzeb komercyjnych. Zaprojektowano bezpośrednie wejście w obszar III piętra z zewnątrz, przy wejściu zaprojektowano pomieszczenie kasy. Na terenie kondygnacji zlokalizowano: hol główny z szatnią, zespół szatniowo-sanitarny dla osób z zewnątrz, które chcą skorzystać z basenu, pomieszczenia masaŝu, pomieszczenia ćwiczeń ruchowych (siłownię i salę gimnastyczną), zespół szatniowo-sanitarny dla potrzeb pomieszczeń ćwiczeń ruchowych, pomieszczenia personelu, gospodarcze i techniczne Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Celem bieŝącego opracowania jest wydanie wytycznych do zainstalowania w obszarze III piętra systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK z elementami kontroli dostępu.

4 Obecnie w obrębie III piętra trwają juŝ prace budowlane wykończeniowe i nie ma moŝliwości wprowadzenia zmian architektoniczno-budowlanych, które byłyby korzystne dla potrzeb funkcjonowania systemu ESOK. W związku z powyŝszym zaproponowano rozwiązanie uwzględniające zastany układ architektoniczny, uwzględniający pierwotne wytyczne zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych Ogólny opis wymagań Zamawiającego Warunki techniczne wykonania i odbioru robót: przed przystąpieniem do robót instalacyjnych Wykonawca wykona projekt wykonawczy, który następnie uzgodni z Zamawiającym oraz Projektantem remontu poziomu III segmentu S12, Wykonawca przedstawi atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania na rynku polskim poszczególnych dostarczanych i instalowanych urządzeń oraz materiałów instalacyjnych (Rozp. MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dot. wyrobów budowlanych - Dz. U. 10/95, poz. 48 z późn. zmianami), Wykonawca będzie realizował prace z wysoką jakością zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, oraz wymogami prawa budowlanego z dn z późniejszymi zmianami, Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zapewnienia stosownych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia otoczenia od następstw prowadzonych przez siebie prac, ochrony środowiska, Wykonawca będzie podlegał bieŝącej kontroli w zakresie realizacji robót zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym projektem, umową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Odbiory: Roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorom technicznym robót, c) odbiorowi końcowemu robót, Odbiory robót zanikających i odbiory techniczne Wykonawca powinien zgłaszać wpisem do Dziennika Budowy z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca robót wpisem do Dziennika Budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Fakt gotowości do odbioru końcowego winien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty do odbioru końcowego: Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dodatkowe dokumenty: Dokumentację Projektową z naniesionymi i uzgodnionymi w toku realizacji prac zmianami, Strona 4 z 18

5 Strona 5 z 18 Dokumentację jakościową zawierającą atesty i deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów, Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, JeŜeli wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem realizacji nie będą gotowe lub nie zostaną przygotowane dokumenty odbiorowe, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą i UŜytkownikiem wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 1.2 Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Elektroniczny system obsługi klienta ESOK PoniŜej przedstawiono opis działania systemu ESOK oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów składowych systemu. W skład Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) wchodzą: urządzenia kontroli dostępu tj. bramki obrotowe, bramki uchylne, wygrodzenia stałe, czytniki, kontrolery bramek, kontrolery zamków szafek ubraniowych, czytniki do odczytu czasu pobytu w strefie płatnej itd. stanowiska z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie obiektem, a w szczególności: ruchem osobowym, naliczeniem i poborem opłat za korzystanie z obiektu, wzajemnymi rozliczeniami z najemcami, raportowaniem system przywoławczy dla obsługi obiektu Zakłada się wydzielenie w obiekcie następujących stref: 1. Strefa basenu (płatna) wejście od strony holu głównego wygrodzone dwiema bramkami z kontrolą dostępu 2. Strefa pomieszczeń ćwiczeń ruchowych obejmująca siłownię i salę gimnastyczną (płatna) wejście od strony holu głównego wygrodzone bramką z kontrolą dostępu 3. Dwa gabinety masaŝu (płatne) wejście od strony holu głównego Sposób zarządzania strefami i ewentualnej współpracy z podnajemcami usług (gabinety masaŝu, aerobic itd.) jest na dzień dzisiejszy nieznany. Zastosowany system powinien umoŝliwić późniejsze ewentualne wzajemne rozliczania. Stanowiska kasowe: W celu sprzedaŝy i rozliczania usług planuje się zabudowę 2 stanowisk kasowych. Podstawowe stanowisko naleŝy zabudować w pomieszczeniu kasy przy wejściu głównym. Drugie stanowisko będzie stanowiskiem rezerwowym lub będzie stanowić wyposaŝenie dodatkowego stanowiska kasowego przy drzwiach pomiędzy holem głównym i wiatrołapem (jeŝeli zapadnie decyzja o utworzeniu takiego stanowiska). Procedura obsługi klienta: Klient uiszcza opłatę wstępną w kasie wejściowej obiektu. Wysokość opłaty zaleŝy od taryfy obowiązującej dla danego klienta (wejście normalne, ulgowe, rodzinne). Po dokonaniu opłaty klient otrzymuje odpowiednio zainicjowany

6 pasek na rękę z identyfikatorem zbliŝeniowym (transponderem) słuŝący do przejścia przez kołowrót (bramkę uchylną) oraz otwarcia szafki ubraniowej. W przypadku gdy klient posiada karnet opłata pobierana jest przez system z karnetu klienta, z tym Ŝe na jeden karnet moŝe jednocześnie wejść kilka osób. Wielkość opłaty pobranej z karty będzie proporcjonalna do ilości osób, taryf wejścia, ceny obowiązującej w cenniku oraz czasu pobytu. Klient przechodzi do holu głównego z wykorzystaniem czytnika kontroli dostępu zabudowanego na drzwiach wejściowych i podchodzi do bramki z kontrolą dostępu prowadzącą do właściwej strefy (basen / pomieszczenia ćwiczeń ruchowych). Klient zbliŝa pasek do czytnika wejściowego zamontowanego na bramce, następuje weryfikacja uprawnienia do wejścia, rozpoczęcie naliczania czasu pobytu przez system ESOK oraz otwarcie kołowrotu wejściowego dla osób sprawnych ruchowo lub bramki uchylnej dla osób zdefiniowanych jako niepełnosprawne ruchowo. W obiekcie wydzielono dwa niezaleŝne wejścia do strefy basenu poprzez zaplecze sanitarno-szatniowe dla kobiet oraz zaplecze sanitarno-szatniowe dla męŝczyzn. W obiekcie wydzielono jedno wejście do strefy ćwiczeń ruchowych (sala gimnastyczna, siłownia). KaŜde z wejść będzie wyposaŝone w kołowrót oraz bramkę uchylną. Klient udaje się do szatni/przebieralni, otwiera szafkę o numerze zgodnym z numerem znajdującym się na pasku; otwarcie odbywa się poprzez zbliŝenie paska do czytnika znajdującego się najbliŝej szafki klienta i odciągniecie drzwiczek, zamknięcie szafki odbywa się poprzez zatrzaśniecie drzwiczek. Rozwiązanie obsługi systemu szafek zaleŝy od zastosowanego systemu ESOK. Po skorzystaniu pływalni (sali gimnastycznej, siłowni) i ponownym przebraniu w szatni Klient zbliŝa pasek do czytnika wyjściowego. Następuje otwarcie przejścia w kierunku wyjścia: kołowrotu dla osób sprawnych ruchowo lub bramki uchylnej dla osób zdefiniowanych jako niepełnosprawne ruchowo. Klient udaje się do kasy, gdzie kasjer odczytuje pasek klienta na czytniku kasowym, a system ESOK automatycznie nalicza opłatę uzaleŝnioną od czasu pobytu. JeŜeli klient przekroczy deklarowany i opłacony na wejściu czas pobytu to pojawia się dopłata, którą musi uregulować przed opuszczeniem obiektu. W przypadku gdy zapadnie decyzja o zabudowie dodatkowego stanowiska kasowego / obsługi Klienta przy drzwiach wyjściowych do wiatrołapu rozliczenie Klienta nastąpi na tym stanowisku. Po rozliczeniu pracownik obsługi wypuści Klienta za pomocą przycisku wyjścia otwierającego drzwi z kontrolą dostępu. Strona 6 z 18 Ze względu na specyfikę obiektu (bramki z kontrolą dostępu zlokalizowane poza widocznością obsługi w strefie kasy zlokalizowanej w wiatrołapie), przy kaŝdej bramce od strony wejścia i od strony wyjścia naleŝy zabudować przycisk do przywołania obsługi obiektu. Przycisk naleŝy trwale oznaczyć. W razie problemów z przejściem przez bramkę, Klient poprzez naciśnięcie przycisku systemu przywoławczego, przywoła obsługę. Od strony wyjściowej naleŝy zainstalować awaryjne przyciski wyjścia trwale oznakowane. Naciśnięcie przycisku powinno zwolnić ramię kołowrotu i otworzyć bramkę w kierunku ewakuacji (wyjścia) oraz wywołać alarm w pomieszczeniu obsługi obiektu. Dla potrzeb szybkiego zwolnienia ramion kołowrotów i otwarcia na stałe bramek w kierunku ewakuacyjnym, w pomieszczeniu obsługi naleŝy zainstalować przycisk bezpieczeństwa, którego naciśnięcie zwalnia ramiona kołowrotów i bramek

7 Strona 7 z 18 uchylnych, oraz drzwi wyjściowych do wiatrołapu umoŝliwiając swobodne wyjście dla personelu i Klientów. Obszary z zabudowaną kontrolą dostępu będą w sposób ciągły dozorowane przez system kamer przemysłowych. Ruch personelu: Dla potrzeb przechodzenia przez bramki i drzwi z kontrolą dostępu przez personel obiektu, przewiduje się wydanie kart zbliŝeniowych (breloków), umoŝliwiających swobodne przemieszczanie się personelu. Opis elementów składowych systemu ESOK: a) WyposaŜenie stanowiska kasowego Do pracy w systemie ESOK przewidziano 2 zestawy komputerowe zainstalowane w kasie wejściowej obiektu. Wydawanie pasków (transponderów) oraz końcowe rozliczanie Klientów będzie się odbywało się z tych stanowisk. NaleŜy rozwaŝyć lokalizację jednego zestawu kasowego w obrębie holu głównego przy drzwiach wyjściowych do wiatrołapu, tak by łatwiej nadzorować ruch klientów wychodzących. Konfiguracja zestawu komputerowego: zestaw komputerowy firmowy klasy PC (konfiguracja dopasowana do wymogów zastosowanego systemu ESOK, 3 lata gwarancji monitor LCD min. 19, zasilacz awaryjny UPS (15 min podtrzymania) czytnik pasków (transponderów) pozwalający na ich odczyt w kasie drukarka fiskalna współpracująca z szufladą na pieniądze oraz wyświetlaczem dla klienta szuflada na pieniądze oprogramowanie rozliczające klientów (wymagania wg.opisu poniŝej) WyposaŜenie dodatkowe: drukarka laserowa do wydruku faktur, zestawień i raportów udostępniana w sieci Ethernet TCP/IP b) Dodatkowe wyposaŝenie dla stanowiska obsługi Klienta / dodatkowego stanowiska kasowego w holu głównym przycisk bezpieczeństwa odblokowujący kołowroty i bramki uchylne na wypadek konieczności ewakuacji 1szt panel informacyjny optyczno-akustyczny systemu przywoławczego dla obsługi 1szt przycisk wyjścia otwierający drzwi wyjściowe do wiatrołapu 1szt c) WyposaŜenie przejścia nr.1 i 2 (strefa basenu) oraz przejścia nr.3 (strefa ćwiczeń ruchowych) razem 3kpl Bramka kołowrotkowa wejściowo/wyjściowa niska z mechanizmem wspomagającym, dwukierunkowa wyposaŝona w czytnik transponderowy wejściowy i czytnik transponderowy wyjściowy oraz sterownik otwierana automatycznie przy pomocy identyfikatora klienta (paska). Obudowa ze stali nierdzewnej. Bramka wyposaŝona w sygnalizację świetlną (piktogramy) kierunku ruchu klientów. Bramka wyposaŝona w funkcję ewakuacyjną antypanic polegającą na opuszczeniu ramienia kołowrotu lub swobodnego ruchu

8 ramion kołowrotu (dla bramki 3-ramiennej) lub odpowiedniego ustawienia ramion (dla bramki 2-ramiennej) - 1 szt Bramka uchylna - dostosowana do przepisów ewakuacyjnych, oraz wejść/wyjść grupowych, sterowana elektrycznie z czytników zabudowanych na kołowrocie po rozpoznaniu na podstawie odczytu identyfikatora osoby oznaczonej do przejścia przez bramkę (lub dodatkowych czytników dedykowanych dla obsługi bramki). Bramka ze stali nierdzewnej. Elektryczny / elektromagnetyczny mechanizm zwalniający rewersyjny zasilany niskim napięciem 12/24V. Po zaniku zasilania bramka musi się odblokować. Funkcja ewakuacyjna zwolnienie bramki w razie podania sygnału antypanic. Sygnalizacja dźwiękowa otwarcia 1szt Wygrodzenie stałe ze stali nierdzewnej domykające przejście 1szt (około 1mb) Przycisk wzywający obsługę (system przywoławczy) od strony wejścia 1szt Przycisk wzywający obsługę (system przywoławczy) od strony wyjścia 1szt Awaryjny przycisk wyjścia 1szt W razie awarii zasilania, powinno nastąpić odblokowanie kołowrotów i zwolnienie bramek uchylnych. Lokalizację i układ bramek naleŝy uzgodnić na roboczo podczas wykonywania dokumentacji projektowej. d) WyposaŜenie drzwi przejściowych z wiatrołapu do holu głównego Czytnik wejściowy Czytnik wyjściowy (dla personelu) Elektrozaczep rewersyjny Awaryjny przycisk wyjścia Sterownik kontroli dostępu e) Dodatkowe wyposaŝenie hala basenowa Czytnik czasu pobytu - 1 szt f) Dodatkowe wyposaŝenie pomieszczenia siłowni i sali gimnastycznej (na korytarzu) Czytnik czasu pobytu - 1 szt g) WyposaŜenie szafek ubraniowych Szafki ubraniowe zlokalizowane są pomieszczeniach szatniowych. Dostawa szafek poza zakresem dostawcy systemu ESOK. Szafki będą wyposaŝone w standardowe zamki patentowe z kluczykiem. W zakresie robót Wykonawcy będzie wymiana zamków w istniejących szafkach na zamki elektromechaniczne oraz zabudowa sterowników czytników do transponderów systemu ESOK. System zamków, czytników i sterowników powinien zapewnić jednoznaczną identyfikację stanu szafki (otwarta / zamknięta). Typ zabudowanych szafek: szafka ubraniowa typu L podwójna WxSxG = 180x80x49cm (4 boksy na ubrania), ze blachy stalowej z ławką. Lokalizacje szafek i ilość szafek: Szatnia męska basen (pom.6) 3szt (12 osób) Szatnia damska basen (pom.9) 3szt (12 osób) Szatnia męska fitness (pom.16) 4szt (16 osób) Szatnia damska fitness (pom.13) 5szt (20 osób) Ilość zamków do wymiany 60szt Strona 8 z 18

9 Ilość sterowników do zamków i czytników transponderowych wg. parametrów systemu projektowanego systemu ESOK. Czytniki transponderowe /sterowniki do obsługi zamków szafkowych - w zaleŝności od zastosowanego systemu ESOK - wbudowane w konstrukcję szafki, zasilane z niskiego napięcia (=12/24V) z zasilaczy buforowych umoŝliwiających autonomiczną pracę w razie zaniku zasilania umoŝliwiające jednoznaczną identyfikację stanu szafki (otwarta /zamknięta ). Elektromechaniczne zamki szafkowe zamki elektromechaniczne zasilane niskim napięciem 12V DC, zamontowane w komorze szafki. Mechanizm zamka musi spełniać warunek zrywania kołka ryglujacego w przypadku włamania do szafki w celu jednoznacznej identyfikacji włamania do szafki. Okablowanie do zamków niewidoczne z zewnątrz wykonane wewnątrz szafki w peszlach ochronnych (metalowych). h) Identyfikatory dla klientów Jako identyfikatory dla klientów przewidziano paski basenowe na rękę, odporne na wilgoć, promieniowanie UV z transponderem pasywnym kompatybilnym z zastosowanym systemem ESOK. Ze względu na wygodę uŝytkowania i konfiguracji pasek powinien być zbudowany z niezaleŝnych elementów: paska z tworzywa, transpondera oraz numerka z tworzywa, co umoŝliwia łatwą wymianę któregokolwiek z elementów w przypadku jego zuŝycia. Numeracja pasków odpowiada numeracji szafek. Przewidywana liczba pasków z uwzględnieniem rezerwy 60szt (il.szafek ubraniowych w strefach płatnych) + 40szt (rezerwa) = 100szt i) Karty zbliŝeniowe dla obsługi Jako identyfikatory dla obsługi obiektu umoŝliwiające przechodzenie przez bramki z kontrolą dostępu przewidziano karty zbliŝeniowe / breloki zgodne z technologią czytników systemu ESOK w ilości 20szt. j) Oprogramowanie systemu ESOK Jako oprogramowanie ESOK naleŝy zastosować profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane do obsługi Klientów w obiektach sportowo-rekreacyjnych o typowych moŝliwościach: obsługa sprzedaŝy fiskalnej usług biletowych z podziałem na grupy (basen, siłownia, masaŝ, fitness itd) z pełną automatyzacją naliczania opłaty wg parametrów konfiguracyjnych systemu z moŝliwością skonfigurowania odrębnych szczegółowych ustawień dla kaŝdej grupy usług takich jak: podział na pory dnia, kontrola ilości osób, stawka vat, kod pkwiu, moŝliwość definiowania usług biletowych z róŝnymi metodami naliczania opłat z podziałem na grupy usług oraz na rodzaj taryfy wejścia: bilety z opłatą jednorazową, bilety z opłatą stałą + dopłata, bilety płatne po czasie podstawowym, bilety w naliczaniem minutowym, obsługa klientów jednorazowych oraz klientów abonamentowych moŝliwość definiowania w systemie róŝnych rodzajów abonamentów z podziałem na rodzaj salda: karnety na ilość wejść, karnety wartościowe, punktowe, okresowe Strona 9 z 18

10 Strona 10 z 18 obsługa dla jednej karty abonamentowej wielu subkont w ramach róŝnych grup usług (basen, siłownia, fitness ) dzięki czemu klient posiadając jedną kartę moŝe wykupić wiele róŝnych abonamentów, a system na bieŝąco kontroluje stan środków oraz pozostałe uprawnienia w ramach kaŝdego rodzaju abonamentu moŝliwość pobierania opłat za pobyt na terenie obiektu zarówno z góry przed wejściem w postaci zaliczki w dowolnej kwocie jak i z dołu w postaci rozliczenia za efektywny czas spędzony na terenie obiektu szybka obsługa klienta polegająca jedynie na odczytywaniu przez obsługę zegarków/kart lub poprzez odczyt identyfikatorów na czytnikach zamontowanych przy urządzeniach wejścia/wyjścia obsługa klawiszy szybkich wejść, czas niezbędny do obsługi klienta wchodzącego skraca się do minimum obsługa kalendarza świąt oraz dni nieczynnych niezaleŝnie dla kaŝdej grupy usług bieŝąca prezentacja ilości osób znajdujących się na terenie obiektu w poszczególnych strefach zarówno dla operatorów systemu pełna statystyka wykorzystania obiektu z podziałem na rodzaj usług, czas wykonania, osoby wykonujące itp, moŝliwość ustalenia dla kaŝdej usługi podstawowego odcinka czasowego za jaki kaŝdorazowo zostanie pobrana opłata oraz moŝliwość ustalenia długości i ceny kolejnego powtarzalnego odcinka czasu za jaki będzie naliczana opłata po przekroczeniu czasu podstawowego, moŝliwość róŝnicowania cen za bilety w zaleŝności od podziału na dni robocze i wolne, w zaleŝności od pory dnia obsługa wielu taryf cenowych (bilety normalne, ulgowe, grupowe, rodzinne), obsługa specjalnych wejść dla osób niepełnosprawnych i grup zorganizowanych, moŝliwość wystawiania faktur VAT do paragonu i bez paragonu oraz korekt faktur, moŝliwość wystawiania dokumentów kasowych KP, KW oraz raportów kasowych, współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem posnet thermal, drukarkami biletów zgodnymi z protokołem zebra oraz kaŝdym rodzajem drukarek raportów obsługiwanymi przez system windows obsługa biletów i karnetów z kodami kreskowymi. Wydruk bezpośrednio na drukarkę fiskalną lub dedykowaną drukarkę biletów dzięki czemu moŝliwa jest sprzedaŝ usług z wykorzystaniem jednorazowych (tanich) identyfikatorów klienta obsługa zintegrowanego z systemem kalendarza rezerwacji usług z podziałem na róŝne terminarze moduł sprzedaŝy bezgotówkowej, moŝliwość przyporządkowania do pobytu pobranego towaru lub usługi z płatnością odroczoną do rozliczenia w kasie przy opuszczania obiektu współpraca online z czytnikami ESOK: czytnik kasowy, czytnik wejścia na strefę, czytnik wyjścia ze strefy, czytnik realizujący zatrzymanie czasu, czytnik prezentujący czas pobytu w strefie definiowane na poziomie operatora uprawniania do poszczególnych opcji programu pełna kontrola parametrów pracy programy z poziomu administratora

11 zaawansowany system logowania operacji wykonywanych przez operatorów jak równieŝ zdarzeń na czytnikach Zasilanie elektryczne: W projekcie i ofercie uwzględnić instalację zasilania elektrycznego kołowrotów i bramek uchylnych, sterowników do szafek ubraniowych, stanowisk kasowych. Kable zasilające doprowadzić do tablic rozdzielczych w porozumieniu z wykonawcą branŝy elektrycznej. NaleŜy zapewnić zasilanie gwarantowane dla stanowisk kasowych i serwera systemu ESOK na minimum 30min podtrzymania pracy stanowisk. Kołowroty i bramki uchylne w razie zaniku zasilania powinny się odblokować do pozycji bezpiecznej. Dla układu sterowników, czytników i zamków szafkowych naleŝy dostarczyć zasilacze buforowe zapewniające minimum 2 godz. czas podtrzymania. Okablowanie i trasy kablowe: Wykonawca uwzględni wykonanie tras kablowych i rozprowadzenie instalacji w rurach lub korytkach PVC w obrębie sufitów podwieszanych. Poza sufitami o ile to moŝliwe prowadzić instalację podtynkowo, lub w korytkach PVC. W całym obiekcie zaprojektowane zostały sufity podwieszone. Zakres prac i odpowiedzialności wykonawcy systemu ESOK: Dostawa Projektu Technicznego ESOK obejmującego: o opis systemu ESOK, o schemat strukturalny (blokowy) systemu ESOK o plany instalacji, o schematy podłączeń elektrycznych urządzeń ESOK, o zestawienie zbiorcze urządzeń i materiałów ESOK, Dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów pomocniczych: kołowroty, bramki uchylne, barierki stałe, czytniki pasków transponderowych, paski transponderowe, karty zbliŝeniowe/breloki, w pełni wyposaŝone stanowiska kasowe, serwer, sterowniki do szafek, zamki do szafek, zasilacze buforowe, UPS, materiały montaŝowe i pomocnicze, Okablowanie urządzeń ESOK obejmujące: o dostawę materiałów montaŝowych oraz kabli, o montaŝ tras kablowych, o montaŝ kabli, o podłączenie kabli do urządzeń ESOK. Dostawa licencji oprogramowania wraz z jego parametryzacją i wszystkimi niezbędnymi pracami (wdroŝenie systemu), Uruchomienie instalacji obejmujące: o kontrolę podłączeń okablowania, o regulację urządzeń, o ustawienie parametrów programowych, o testy systemu Przygotowanie instrukcji obsługi, dostawa dokumentacji powykonawczej w języku polskim, Strona 11 z 18

12 Szkolenia personelu Wykaz urządzeń składowych systemu ESOK: (parametry urządzeń wg.opisu w tekście PFU, w wybranych pozycjach wykaz moŝe się róŝnić w zaleŝności od wybranego producenta systemu ESOK) Lp Opis Szt / kpl I. Stanowiska kasowe 1. Serwer systemu ESOK 1 2. UPS dla serwera 1 3. Komputer PC kasowy 2 4. Monitor LCD UPS dla stanowiska kasowego 2 6. Oprogramowanie do rozliczania klientów wg. właściwości 2 ofertowanego systemu ESOK 7. Czytnik kasowy (transponderów/kart zbliŝeniowych) 2 8. Drukarka fiskalna 2 9. Szuflada na pieniądze Drukarka laserowa sieciowa 1 II. Stanowisko obsługi klienta (dodatkowe stanowisko kasowe ) 1. Centralka systemu przywoławczego z sygnalizacją 1 optyczno-akustyczną alarmu (3 lokalizacje alarmu) 2. Zasilacz buforowy centralki 1 3. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów, 1 bramek uchylnych i drzwi 4. Przycisk wyjścia dla drzwi wejściowych do holu głównego 1 III. Przejście nr.1 (do strefy basenu) 1. Kołowrót 1 2. Bramka uchylna 1 3. Barierka stała 1 4. Sterownik kołowrotu / bramki 1 5. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 (lub 4) 6. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów i 1 bramek uchylnych 7. Przycisk systemu przywoławczego 2 IV. Przejście nr.2 (do strefy basenu) 1. Kołowrót 1 2. Bramka uchylna 1 3. Barierka stała 1 4. Sterownik kołowrotu / bramki 1 5. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 (lub 4) 6. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów i 1 bramek uchylnych 7. Przycisk systemu przywoławczego 2 V. Przejście nr.3 (do strefy fitness) 1. Kołowrót 1 Strona 12 z 18

13 2. Bramka uchylna 1 3. Barierka stała 1 4. Sterownik kołowrotu / bramki 1 5. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 (lub 4) 6. Przycisk awaryjny zwalniania odblokowania kołowrotów i 1 bramek uchylnych 7. Przycisk systemu przywoławczego 2 VI. Drzwi wejściowe wiatrołap/hol_główny 1. Elektrozaczep + blacha zaczepowa 1 2. Czytnik transponderów / kart zbliŝeniowych 2 3. Przycisk awaryjny zwalniania drzwi 1 4. Sterownik kontroli dostępu dla drzwi 1 VII. WyposaŜenie dla strefy ćwiczeń ruchowych i hali basenu 1. Czytnik czasu pobytu 2 VIII. WyposaŜenie szafek ubraniowych 1. Sterownik szafki z czytnikiem dla 4 zamków 15 (liczba sterowników / czytników moŝe się róŝnić w zaleŝności od parametrów zastosowanego systemu ESOK) 2. Zamek elektromechaniczny do szafki ubraniowej Zasilacze buforowe do sterowników szafek z akumulatorem 4 IX. Identyfikatory i karty 1. Identyfikator systemu ESOK (pasek, transponder) Karta zbliŝeniowa / brelok systemu ESOK 20 X. Materiały instalacyjne 1. Materiały instalacyjne (kable, korytka, materiały pomocnicze itd.) 1kpl XI. Usługi 1. Dokumentacja wykonawcza 2kpl 2. MontaŜ i uruchomienie instalacji 1kpl 3. Szkolenia personelu 1kpl System telewizji dozorowej CCTV PoniŜej przedstawiono opis działania systemu telewizji dozorowej oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów składowych systemu. W skład systemu telewizji dozorowej (CCTV) wchodzą: Kamery IP wewnętrzne i zewnętrzne Punkt dystrybucyjny sieci Ethernet TCP/IP Sieciowy rejestrator video NVR słuŝący do zapisu obrazu, udostępniania obrazu klientom zewnętrznym Stanowisko podglądu Instalacja kablowa Zasilanie awaryjne Uwagi ogólne: Strona 13 z 18

14 Strona 14 z 18 Projektowany system telewizji dozorowej będzie słuŝył do : o Nadzoru wejścia głównego do obszaru III piętra z zewnątrz o Identyfikacji osób wchodzących i wychodzących z obiektu (moŝliwość odtworzenia nagrań i identyfikacji osób w razie wykrycia aktów wandalizmu, kradzieŝy itd.) o Nadzoru obszarów komunikacyjnych hol główny, korytarze, klatki schodowe o Nadzór punktów kontroli dostępu systemu ESOK o Obserwacja poglądowa obszaru siłowni i sali gimnastycznej Ze względu na fakt, Ŝe w przedmiotowym obiekcie funkcjonuje juŝ system telewizji dozorowej bazujący na kamerach IP Poe, system budowany dla kondygnacji nr.iii naleŝy zaprojektować równieŝ w tej technologii z zastosowaniem urządzeń nie gorszych niŝ pracujące w eksploatowanym w obiekcie systemie, Przy projektowaniu systemu naleŝy oprzeć się o normy dotyczące systemów CCTV, a w szczególności PN-EN Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, Projektowany punkt dystrybucyjny sieci Ethernet dla systemu CCTV, naleŝy podłączyć do najbliŝszego punktu dystrybucyjnego istniejącego systemu CCTV Strefy nadzoru video: Kamery zewnętrzne: Obserwacja poglądowa terenu zewnętrznego w obszarze wejścia głównego i schodów wejściowych prowadzących do obszaru III piętra (segment S12) 1szt Kamery wewnętrzne: Obserwacja szczegółowa wejścia głównego z terenu zewnętrznego do wiatrołapu z identyfikacją osób wchodzących (lokalizacja kamery w wiatrołapie pom.nr.1) 1szt Obserwacja szczegółowa obszaru wiatrołapu, okienka kasowego, wyjścia/wejścia z holu do wiatrołapu z identyfikacją osób wychodzących (lokalizacja kamery w wiatrołapie pom.nr.1) 1szt Obserwacja poglądowa obszaru kasy (lokalizacja kamery w kasie pom.nr.2) 1szt Obserwacja poglądowa obszaru holu głównego i dodatkowego stanowiska kasowego przy wyjściu do wiatrołapu (jeŝeli zostanie zainstalowane) (lokalizacja kamer w holu głównym pom.nr.3) 2szt Obserwacja szczegółowa przejścia nr.1 do strefy basenu w tym kołowrotu, bramki uchylnej, fragmentu korytarza (lokalizacja kamery w korytarzu przejściowym z holu głównego pom.nr.3 do szatni męskiej pom.nr.6) 1szt Obserwacja szczegółowa przejścia nr.2 do strefy basenu w tym kołowrotu, bramki uchylnej, fragmentu korytarza (lokalizacja kamery w korytarzu przejściowym z holu głównego pom.nr.3 do szatni damskiej pom.nr.9) 1szt Obserwacja szczegółowa przejścia nr.3 do strefy fitness w tym kołowrotu, bramki uchylnej, fragmentu korytarza (lokalizacja kamery w korytarzu przejściowym pom.nr.4) 1szt Obserwacja poglądowa klatki schodowej ewakuacyjnej do strefy basenu ( lokalizacja kamery w klatce schodowej nr.2 ) 1szt Obserwacja poglądowa klatki schodowej do strefy basenu ( lokalizacja kamery w klatce schodowej nr.1 ) 1szt

15 Obserwacja wyjścia na basen z klatki schodowej nr.1 w obrębie basenik ze środkiem odkaŝającym ( lokalizacja kamery w korytarzu wyjściowym z klatki schodowej nr.1 na poziomie basenu ) 1szt Obserwacja poglądowa pomieszczenia siłowni ( lokalizacja kamery w pom.nr.19 ) 1szt Obserwacja poglądowa pomieszczenia aerobicu/gimnastyki ( lokalizacja kamery w połączonych pomieszczeniach nr.20/21 ) 1szt Razem: 14 kamer zewnętrznych i wewnętrznych Punkt dystrybucyjny i sieć strukturalna: Punkt dystrybucyjny w postaci szafy RACK 19 naleŝy zabudować w pomieszczeniu kasy (pom.nr.2) lub w innym wskazanym przez Inwestora na etapie projektowania pomieszczeniu). W szafie RACK naleŝy umieścić: Switch Ethernet, 4 porty 1GB, 24x 100/10MB Poe, obudowa RACK 19 Zasilacz UPS RACK 19 (dla kamer i układu rejestracji) dobrany parametrami do zastosowanych urządzeń zgodnie z określonym czasem podtrzymania zasilania Sieciowy rejestrator video NVR dla min. 16 kamer IP Do w/w punktu dystrybucyjnego naleŝy sprowadzić okablowanie wszystkich projektowanych kamer kablem UTP kat.5e. Porty GB Ethernet wykorzystać do podłączenia urządzenia NVR, komputera stanowiska podglądu, oraz podłączenia do najbliŝszej szafy dystrybucyjnej istniejącego systemu CCTV. Porty 10/100MB Poe wykorzystać do podłączenia kamer. Stanowiska nadzoru: Zasadnicze stanowisko nadzoru naleŝy zbudować w oparciu o komputer klasy PC renomowanego producenta z monitorem LCD min.21,5 z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim do podglądu obrazów na Ŝywo, oraz moŝliwością przeglądania obrazów archiwalnych. Komputer skonfigurować stosownie do wymagań zastosowanego systemu CCTV. Stanowisko naleŝy zlokalizować w pomieszczeniu nr.2 (Kasa). Dodatkowo naleŝy przewidzieć dodatkowe licencje na oprogramowanie w ilości min. 2szt dla stanowisk podglądu, które mogą zostać zlokalizowane na obiekcie, w oparciu o istniejący sprzęt komputerowy. Układ rejestracji obrazu: Rejestracja obrazu na dyskach HDD serwera NVR, kompresja H.264, Czas przechowywania nagrań 30dni, NaleŜy zapewnić 2 tryby pracy układu nagrywania, uwzględniające: okres w którym obiekt jest otwarty i udostępniony dla Klientów oraz okres poza godzinami pracy. W trakcie otwarcia obiektu naleŝy przyjąć ciągłą rejestrację obrazu ze wszystkich kamer z prędkością min 8kl/s. Po godzinach pracy obiektu, gdy jest on zamknięty nagrywanie naleŝy aktywować z detekcji ruchu z prędkością min 8kl/s, z funkcją prealarmu min.10sek. Strona 15 z 18

16 Kamery: Wszystkie zastosowane kamery muszą być kamerami IP, renomowanych producentów, o jakości i parametrach nie gorszych od stosowanych w obecnie eksploatowanym systemie na obiekcie, Wymagane jest zastosowanie kamer zasilanych przez PoE, Kamery stacjonarne zainstalowane w holu wejściowym (wiatrołapie), słuŝące do identyfikacji Klientów wchodzących do obiektu i wychodzących z obiektu muszą mieć rozdzielczości min. 1,3MPix. Pozostałe kamery stacjonarne o rozdzielczości minimalnej VGA. Kamery zewnętrzne wyposaŝyć w termostatyzowane obudowy (moŝna zastosować kamery zintegrowane z obudową), Kamery wewnętrzne preferowane w obudowach kopułowych, Obiektywy wszystkich kamer wyposaŝone w funkcję regulacji ogniskowej, NaleŜy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały montaŝowe umoŝliwiające dostosowanie montaŝu kamer do panujących warunków, Zasilanie elektryczne: System dozoru wizyjnego nie był projektowany na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego obiektu, dlatego naleŝy w projekcie i ofercie uwzględnić instalację zasilania elektrycznego punktu dystrybucyjnego oraz stanowiska podglądu. NaleŜy zapewnić zasilanie gwarantowane dla systemu CCTV na minimum 60min podtrzymania pracy kamer, rejestratora NVR oraz 30min dla głównego stanowiska podglądu za pomocą zasilaczy UPS. Okablowanie i trasy kablowe: Wykonawca uwzględni wykonanie tras kablowych i rozprowadzenie instalacji w rurach lub korytkach PVC w obrębie sufitów podwieszanych. Poza sufitami o ile to moŝliwe prowadzić instalację podtynkowo, lub w korytkach PVC. W całym obiekcie zaprojektowane zostały sufity podwieszone. Zakres prac i odpowiedzialności wykonawcy systemu CCTV: Dostawa Projektu Technicznego CCTV obejmującego: o opis systemu CCTV, o schemat strukturalny (blokowy) systemu CCTV o plany instalacji, o schematy podłączeń elektrycznych urządzeń CCTV, o zestawienie zbiorcze urządzeń i materiałów CCTV, Dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów pomocniczych: kamery i obiektywy, obudowy, uchwyty, wyposaŝenie stanowiska podglądu, układy rejestracji, układy zasilania awaryjnego, szafy RACK, układy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, materiały montaŝowe i pomocnicze, Okablowanie urządzeń CCTV obejmujące: o dostawę materiałów montaŝowych oraz kabli, o montaŝ tras kablowych, o montaŝ kabli, o podłączenie kabli do urządzeń CCTV. Strona 16 z 18

17 Dostawa licencji oprogramowania wraz z jego parametryzacją i wszystkimi niezbędnymi pracami, Uruchomienie instalacji obejmujące: o kontrolę podłączeń okablowania, o regulację ustawienia kamer, o ustawienie parametrów programowych, o testy systemu. Przygotowanie instrukcji obsługi, dostawa dokumentacji powykonawczej w języku polskim, Szkolenia personelu technicznego Wykaz urządzeń składowych systemu CCTV: (parametry urządzeń wg.opisu w tekście PFU) Lp Opis Szt / kpl I. Punkt dystrybucyjny 1. Szafa Rack Rejestrator NVR dla 16 kamer IP 1 3. Switch Ethernet 4 porty GB Ethernet, 24 porty 10/100MB 1 Poe, obudowa RACK UPS RACK 19 (podtrzymanie pkt.dystrybucyjnego i 1 kamer) II. Kamery 1. Kamera IP, Poe, VGA, obudowa kopułowa, obiektyw o 11 regulowanej ogniskowej 2. Kamera IP, Poe, min 1,3MPix, obudowa kopułowa, 2 obiektyw o regulowanej ogniskowej 3. Kamera IP, Poe, VGA, dzień/noc, obudowa zewnętrzna z 1 grzałką, obiektyw o regulowanej ogniskowej III. Główne stanowisko podglądu 1. Komputer PC 1 2. Monitor LCD min 21, UPS 1 4. Licencja na oprogramowanie klienta systemu CCTV 1 IV. Dodatkowe licencje dla stanowisk podglądu 1. Licencja na oprogramowanie klienta systemu CCTV 2 V. Materiały instalacyjne 1. Materiały instalacyjne (kable, korytka, materiały 1kpl pomocnicze itd.) VI. Usługi 1. Dokumentacja wykonawcza 2kpl 2. MontaŜ i uruchomienie instalacji 1kpl 3. Szkolenia personelu 1kpl Strona 17 z 18

18 2 Część informacyjna BieŜący program funkcjonalno-uŝytkowy naleŝy rozpatrywać łącznie z wielobranŝowym projektem budowlano-wykonawczym dla przedmiotowego obiektu wykonanym przez Pracownię Projektów Budownictwa Ogólnego Autorskie Biuro Projektów Sp z o.o. z Katowic. Strona 18 z 18

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY AK/ZP/B/241/1/11 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo