Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4"

Transkrypt

1 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Gdańsk ul. Piekarnicza 10 Tel. (58) Fax (058) II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Pzp. 1

2 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług dozoru oraz ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu przy ul. Piekarniczej 10 w łącznej ilości ok roboczogodzin. Ochrona przez 24 godziny dwoma pracownikami ochrony wzmocnionymi w dni robocze 2 pracownikami ochrony od godziny 7.00 do (w każdy poniedziałek do godziny 18.00) Wymogi odnośnie osób świadczących ochronę: 2 pracowników z licencją ochrony fizycznej I stopnia w czasie pracy Sądu (od 7.00 do poniedziałek do godz ) - 1 pracownik z licencją po godzinach pracy Sądu (od do 7.00) Uzupełnianie składu na każdej zmianie oraz do obsługi szatni pracownikami bez licencji. 2) Obsługa szatni i portierni przez okres 12 miesięcy w godzinach od 7.00 do (poniedziałek do godz ) Zakres zamówienia dotyczący ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach sądowych, obejmuje między innymi: a. ochronę przed włamaniem do obiektów; b. ochronę przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektu oraz dokumentów będących własnością Zamawiającego; c. kontrolę wszystkich wchodzących i wychodzących do i z obiektu d. zabezpieczanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego; e. kontrolę wszystkich pracowników Zamawiającego oraz innych osób (przy wcześniejszym pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego) wchodzących i wychodzących do i z obiektu poza godzinami pracy; f. wykonywanie czynności ochrony i dozoru poprzez obsługę istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających, tj. obsługę bramek magnetycznych i urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu oraz systemu monitoringu; g. usługę zamykania i otwierania budynków sądowych wraz z zazbrajaniem i rozbrajaniem systemów monitoringu; h. obsługę szlabanu Sądu-otwieranie i zamykanie szlabanu upoważnionym pojazdom. Szczegółowy opis zamówienia opisano w zał. 1 do umowy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz o przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. IV. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przewidywany okres rozpoczęcia usługi od dnia 1 października 2013r. godz do dnia 30 września 2014r. godz

3 V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie usługi ochrony obiektów użyteczności publicznej o łącznej wartości min. 400tys złotych brutto, w tym jedna usługa o rocznej wartości min. 200tys zł brutto. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 1 Wykonawca musi wykazać wymagane doświadczenie. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykaże w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie roczny przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów co najmniej w jednym roku obrotowym w wysokości nie mniejszej niż: PLN. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy łącznie mogą wykazać wymagane wyniki ekonomiczne. 3. Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005 r. nr 145 poz z późn. zm.) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie minimum 1 Wykonawca musi spełnić ten warunek. 4. Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki z art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI SIWZ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust.1 oraz Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na post. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich odbiorcy, terminu, wartości oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należytą realizację. 3. Części sprawozdania finansowego z ostatnich 3 lat obrotowych ( Rachunku zysków i strat - pozycja przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz opinię biegłego rewidenta jeżeli część sprawozdania podlega pod badanie. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty finansowe potwierdzające roczny przychód w wymaganej wysokości). 4. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005 r. nr 145 poz z późn. Zm.) 3

4 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (potwierdzające oświadczenie zawarte w zał. 1a). Zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w związku z art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp. dot. urzędujących członków władz. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący: W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższe dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz od 5 do 8 musi przedłożyć każdy Wykonawca. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5-8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2009 r. Nr 226, poz ze zm.). Pozostałe dokumenty SIWZ 1. Formularz ofertowy zał Wykaz podwykonawców, Informacja o przynależności do grupy kapitałowej/ wykaz firm. zał. 5 Nie złożenie wraz z ofertą powyższych dokumentów podmiotowych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą faksową pod nr (058) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 4

5 oraz w postępowaniu odwoławczym. Dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy dostarczyć w wyznaczonym terminie w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 3) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazano wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie WWW Zamawiającego. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z PZP. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Sławomir Piotrowski Specjalista ds. zamówień publicznych, tel , w godz. od 8.00 do VIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł. w terminie do dnia r. do godz na konto: NBP O/Gdańsk nr podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto Sądu, lub w innej formie / formach tj. poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 2004 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 145, poz.1538). Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W związku z powyższym nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie wpłaty pieniężnej dokonywanej w kasie Zamawiającego. Uwaga : Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. SIWZ 5

6 SIWZ IX. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego). 3.1 Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę. 6. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku Formularz ofertowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia z postępowania. 8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Zaleca się umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego na adres: opatrzona napisem: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza Gdańsk Przetarg Ochrona obiektu. Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane. 11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 6

7 SIWZ XI. Wycofanie lub zmiana oferty. XII. 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie przysłane faxem musi być potwierdzone pisemnie (listownie). 2) Powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem Zmiana. 3) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonane zmiany zostaną dołączone do oferty. 4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofane. 5) Koperty oznaczone napisem Wycofane będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego - na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza Gdańsk nie później niż do dnia r. do godz pok. A 52 (budynek A III piętro) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w pok. A 68 (budynek A, III piętro). Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwierania ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i postanowieniach umowy wraz z uwzględnieniem podatku VAT. 2. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z zapisami formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. 7

8 6. Rozliczenia zamówienia następować będzie o okresach miesięcznych na podstawie faktycznej ilości wykonanych usług. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. SIWZ XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub krótszym jeżeli w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę. W przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie dotyczy. XVII. Postanowienia dotyczące umowy: Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Pzp. Art. od 179 do 198 ustawy. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - zał.1 2. Druk Oświadczenia - zał.2 3. Wykaz wykonanych usług zał.3 4. Wzór umowy zał.4 5. Druk dot. Podwykonawcy - zał. 5 Sporządziła: Aleksandra Boguszewska Zatwierdził: Dyrektor: Jarosława Klimas 8

9 Gosp.280-8/13 Załącznik 1 Usługi ochrony osób i mienia Dane Wykonawcy: Pełna nazwa: Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): Tel.:..., fax.:.... Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1. Ochrona osób i mienia świadczona przez 1 osobę (osoba bez licencji) przez 1 godzinę Cena jednostkowa brutto w PLN Wartość brutto w PLN 2 Ochrona osób i mienia świadczona przez 1 osobę (osoba z licencją) przez 1 godzinę 3 Obsługa szatni (ryczałt miesięczny) RAZEM: Cena brutto zamówienia:.zł Słownie złotych brutto: Oświadczenia: 1. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i wzorze umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert..... miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 9

10 Gosp.280-8/13 Załącznik 2 pieczęć wykonawcy Usługi ochrony osób i mienia Niniejszym oświadczam, że: Oświadczenie 1.1 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, 1.3 Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 10

11 Gosp.280-8/13 Załącznik 3 Usługi ochrony osób i mienia Wykaz wykonanych dostaw Lp. Przedmiot rodzaj obiektu zamówienia/ Wartość brutto w PLN Termin wykonania oddo DD/MM/RR Odbiorca Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych zamówień np. referencje, protokoły odbioru. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 11

12 Załącznik 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy Zamawiającym: Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku , przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Sądu Jarosława Klimas a Wykonawcą: z siedzibą w., REGON reprezentowanym przez: NIP Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni i portierni w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w Siwz oraz załączniku nr 1 do umowy. 2. Usługa będzie wykonywana przez stałą grupę osób legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami wskazaną w zał. 2 do umowy (max 15 osób). 2 Termin wykonania 1. Usługi świadczone będą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. od dnia.. godz. do dnia:.2014r. godz. 2. Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi oraz jej odbiór dokonywany będzie przez osobę upoważnioną: tel... oraz inne osoby z kierownictwa Sąd ( Prezes, Dyrektor). 3 Wynagrodzenie 1. Szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy za świadczenie usługi ochrony wynosi: Łączna wartość netto zł - wartość VAT. % -. zł Łączna wartość brutto... zł Słownie wartość brutto:.. 2. Stawka netto roboczogodziny świadczenia usługi przez 1 osobę z licencją wynosi: zł 12

13 Stawka netto roboczogodziny świadczenia usługi przez 1 osobę bez licencji wynosi: zł Stawka netto za miesięczną obsługę szatni wynosi: zł 3. Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie faktycznej ilości świadczenia usługi i ceny jednostkowej wskazanej w ust.2 4 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności dotyczące: - zmiany terminu wykonania zamówienia wynikającej z powodu wyłączenia obiektu z użytkowania lub innej okoliczności powodującej ustanie konieczności świadczenia usługi. - zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia w przypadku długotrwałej choroby, śmierci lub zaprzestania stosunku pracy na inną o równorzędnych uprawnieniach. - zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5 Warunki płatności 1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. 3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej(-ych) z niniejszej umowy. 4. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne oraz odszkodowania wprost z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 6 Odszkodowanie i kary 1. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy chyba że nastąpiły one wskutek działania siły wyższej. 3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na terenie objętym ochroną, wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem powstałe w okresie realizacji Umowy. 4. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie 3 dni od chwili jej ujawnienia Zamawiający powoła Komisję, do której zadań należeć będzie określenie przebiegu zdarzenia, okoliczności oraz wskazania strony odpowiedzialnej za wystąpienie okoliczności, której skutkiem było wystąpienie szkody. W skład Komisji na wniosek Wykonawcy może wejść jego przedstawiciel. 5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, iż szkoda powstała w wyniku niedopełnienia lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, lub osoby przy pomocy których Wykonawca świadczy usługi na rzecz Zamawiającego, Zamawiający może według swojego uznania albo zażądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania, w wysokości określonej przez Zamawiającego, albo zobowiązać Wykonawcę do naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ustalenia okoliczności i stwierdzenia winy 13

14 leżącej po stronie Wykonawcy. W przypadku nie naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie, o którym jest mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej przez Zamawiającego. 6. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych : a. Brak pełnej obsady wymaganej przez Zamawiającego zł osobo/godzina; b. Brak wymaganych Umową uprawnień pracowników ochrony 100 zł osobo/godzina; c. Brak obowiązkowego wyposażenia pracowników ochrony 100 zł /za każdy przypadek naruszenia d. Brak umundurowania zaakceptowanego przez Zamawiającego 200 zł/ za osobę; e. Za rażące zaniedbanie wyglądu zewnętrznego pracownika Wykonawcy 200 zł/ za osobę f. Za przebywanie pracownika Wykonawcy w trakcie zmiany po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zł/ za osobę; g. Za niewykonanie poleceń Zamawiającego odnośnie bezpieczeństwa 500 zł/ za każdy stwierdzony przypadek; h. Za nieprzestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego 500 zł / za każde stwierdzone naruszenie; i. Za udostępnienie przez Wykonawcę danych oraz informacji objętych tajemnicą przez Zamawiającego zł /za każde stwierdzone naruszenie; k. Za wykonywanie przez pracowników Wykonawcy czynności powodujących odwrócenie uwagi od realizowanych zadań takich jak : używanie radioodbiorników i telewizorów, czytanie prasy i książek, używanie komputerów osobistych /przenośnych 200 zł/ za każde stwierdzone naruszenie; l. Za przebywanie terenie obiektu objętego ochroną osoby nie posiadającej identyfikatora uprawniającego do przebywania w nim 100 zł/ za każdy stwierdzony przypadek. M. Brak konwoju w dniu wyznaczonym - 100zł za każdy stwierdzony przypadek (opóźnienie powyżej 1 godziny) 7. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych w przypadku: - utraty przez Wykonawcę koncesji, - gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego i/lub niezgodnie z postanowieniami SIWZ powierzy wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy osobom trzecim, - rażącego zaniedbywania obowiązków przez Wykonawcę, -niewykonania przez pracownika Wykonawcy poleceń Zamawiającego odnośnie bezpieczeństwa na terenie chronionym, - nie zapewnienia odpowiedniego stanu osobowego wynikającego z zamówienia albo nie zrealizowaniu lub nieterminowym zrealizowaniu zamówienia przez Wykonawcę. 8. Przez rażące zaniedbanie obowiązków przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej rozumie się co najmniej trzykrotne naruszenie niżej wymienionych postanowień: a. nie zapewnienie pełnej obsady zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz postanowieniami SIWZ; b. nie zapewnienie obsady przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje; c. nie zabezpieczenie terenu chronionego przed przedostaniem się na jego teren osób nieuprawnionych, lub osób, które w sposób widoczny stanowią zagrożenie dla otoczenia; d. nie przestrzeganie obowiązujących decyzji i poleceń osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego dotyczących zezwoleń na wejście / wjazd i przebywanie osób/ postój pojazdów; e. dopuszczenie do świadczenia usługi przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź będących pod wpływem środków odurzających/psychotropowych; f. brak kontroli osób oraz wjazd/wyjazd pojazdów na/z teren/u chronionego; g. brak prowadzenia wymaganej dokumentacji. 14

15 9. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez właściwy sąd powszechny w Gdańsku, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający 15

16 Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis zamówienia Stały dozór 1. Świadczenie całodobowego dozoru obiektu oraz obsługa szatni i portierni w lokalizacji: - ul. Piekarnicza 10 Łącznie ok rb/h. Przed przystąpieniem do prowadzenia stacjonarnej ochrony fizycznej w obiekcie należy przedstawić stały, odpowiednio wyselekcjonowany skład osobowy pełniący służbę według grafiku (max do 15 osób). Zmiana pojedynczych osób może nastąpić jedynie w przypadkach losowych. Niedopuszczalna jest zmiana składu osobowego bez uzasadnienia i wskazania przyczyny. Wszelkie zmiany składu osobowego muszą być przedstawione pisemnie lub drogą elektroniczną z wyprzedzeniem 48 godzin. Przez cały okres realizacji umowy wykonawca musi posiadać i przedstawic w dniu rozpoczęcia świadczenia usług aktualną polisą OC wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dowodem zapłaty składki w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z ochroną osób i mienia obejmująca odpowiedzialność za pokrycie szkód wyrządzonych Zamawiającemu przez Wykonawcę lub osoby za które ponosi odpowiedzialność o minimalnym limicie zł za jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie to będzie chronić przed szkodami poniesionymi wskutek działań bądź ich zaniechania lub spowodowanych zaniedbaniem lub nienależytym wykonaniem Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Wykonawca dostarczać będzie jej aktualną wersję w przypadku wystąpienia jej jakiejkolwiek zmiany w czasie trwania Umowy. W wypadku, gdy składka płatna jest ratalnie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia uiszczenia każdej raty. Dostarczenie polisy i potwierdzenia zapłaty rat jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek zapłaty wynikającej z niniejszej Umowy. 2. Jeden pracownik na zmianie nocnej oraz minimum 2 pracowników na zmianie dziennej musi wykazać się posiadaniem minimum licencji pracownika ochrony fizycznej I stopnia. W dni wolne od pracy, dni świąteczne, harmonogram pracy i obsada będą ustalane indywidualnie. 3. Obsługa szatni osoba bez licencji w godzinach od 7.00 do w poniedziałki do godz Wszelkie zmiany w czasie pełnienia ochrony zgłaszane będą drogą elektroniczną na wskazany przez Firmę adres 48 godziny przed rozpoczęciem prac w obiekcie, zawierające datę i czas potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie. 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości pracowników ochrony na danej zmianie, zgłoszenie będzie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Firmę adres 48 godziny przed rozpoczęciem zmiany; 6. Zapewnienie gotowości do podjęcia działań przez grupę interwencyjną w czasie 10 minut od zgłoszenia w porze nocnej oraz 15 minut od zgłoszenia w porze dziennej, 7. Pracowników ochrony należy wyposażyć w środek łączności (tel. komórkowy) w celu komunikacji między sobą oraz pracownikiem zamawiającego o parametrach technicznych zapewniających sprawność działania w obiekcie oraz podręczny wykrywacz metali. 8. System zmianowy nie może być dłuższy niż 12 godz. 9. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w czytelny identyfikator zawierający : zdjęcie, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz funkcję lub stanowisko. 10. Wymagania w zakresie ubioru pracowników ochrony : - koszula typu wyjściowego lub koszulka typu polo (biała, granatowa lub czarna), czarne spodnie, czarne obuwie typu półbuty skórzane; - w zależności od pory roku wyposażenie pracowników ochrony w odpowiedni ubiór wierzchni pozwalający na realizację zadań na wolnym powietrzu; 16

17 - zamawiający nie dopuszcza możliwości ubioru pracowników ochrony w umundurowanie typu roboczego lub polowego (kombinezony, uniformy itp. ), - zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia i zaakceptowania wzorów ubioru pracowników przed przystąpieniem do realizacji zamówienia ; 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania przez Wykonawcę na dzienną zmianę pracowników z widocznym inwalidztwem lub z ograniczoną sprawnością fizyczną. 12. Po zdaniu służby pracownik ochrony musi być przygotowany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego raportu dobowego w formie pisemnej dotyczącego stanu obiektu oraz zaistniałych zdarzeń i incydentów; 13. Obowiązki pracowników ochrony: a/ kontrola osób wchodzących na teren obiektu z wykorzystaniem wykrywacza metali oraz bramki RTG, zakaz wstępu dla akwizytorów, osób w stanie nietrzeźwym. b/ wydawanie i odbiór kluczy do pokoi pracownikom Sądu c/ dbałość o mienie zamawiającego oraz bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie; d/ prowadzenie obchodów wewnętrznych obiektu w godzinach nocnej zmiany na podstawie ustalonych przez zamawiającego kryteriów i harmonogramu; e/ reagowanie na zagrożenia, alarmy pożarowe, zakłócanie porządku, powiadamiane odpowiednich służb ratunkowych. f/ reagowanie na zgłaszane przypadki przebywania osób nieuprawnionych w poszczególnych strefach obiektu; g/ sprawdzenie stanu technicznego obiektu po zakończeniu pracy przez wydziały i oddziały oraz stanu zamknięcia drzwi i okien w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób postronnych i nieuprawnionych, zapalanie i gaszenie świateł nocnych. h/ utrzymanie drożności przejazdu oraz porządku parkowania pojazdów na parkingu, otwieranie i zamykanie szlabanu wjazdowego. i/ osiągnięcie zdolności operacyjnej w zakresie znajomości topografii obiektu w terminie maksymalnie 5 dni od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia w sposób pozwalający na dotarcie do wskazanego miejsca potencjalnego zagrożenia w czasie 3 minut od zasygnalizowania zagrożenia (pożar, zadymienie, włamanie, ujawnienie przedmiotu nieznanego pochodzenia), kierowanie ewakuacją obiektu. j/ w trakcie zagrożenia pożarowego wskazać PSP miejsca wystąpienia zagrożenia, k/ Informowanie osób zainteresowanych o drodze do sal rozpraw oraz innych gabinetów i pomieszczeń w obiekcie. l/ Obsługa szatni w czasie zmiany dziennej, obsługa windy dla niepełnosprawnych. * Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w szkoleniach o których mowa powyżej i żądania stosownych ich modyfikacji mających na celu jak najlepsze wyszkolenie pracowników ochrony pod kątem specyfiki obiektu; ł/ realizacja zadań i poleceń bieżących wydawanych przez uprawnionego pracownika zamawiającego, w tym dotyczących realizacja czynności związanych z zabezpieczeniem obiektu w trakcie rozpraw. m/ przekazywanie na wniosek zamawiającego w formie pisemnej tygodniowych raportów sporządzonych przez Koordynatora wyznaczonego z ramienia Wykonawcy dotyczących funkcjonowania, realizacji zadań przez pracowników ochrony oraz stwierdzonych uchybień i uwag; n/ Zamawiający nie dopuszcza przypadków wykonywania przez pracowników ochrony czynności powodujących odwrócenie uwagi od realizowanych zadań takich jak : - używanie radioodbiorników i telewizorów; - czytanie prasy i książek; - używanie komputerów osobistych/przenośnych; o/ asystowanie pracownikom firmy sprzątającej w trakcie wykonywania prac porządkowych w pomieszczeniach obiektu wymagających szczególnego nadzoru a wskazanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (sytuacje wyjątkowe wg wskazania zamawiającego) 17

18 p/ prowadzenie w formie pisemnej Książki przebiegu służby pracowników ochrony. r/ - obserwacji monitoringu, - obsługi szatni - obsługi windy dla inwalidów - otwierania i zamykania drzwi wejściowych - wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń - informowanie interesantów o rozkładzie pomieszczeń Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz specyfikę obiektu Zamawiający wymaga utworzenia stałej grupy osób, które otrzymają dostęp do pomieszczeń. Osoby wskazane do monitorowania systemów alarmowych oraz dozorujący szatnię (bez obowiązku posiadania licencji) wymagane przedstawienie najpóźniej na dzień zawierania umowy aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 18

19 Gosp.280-8/13 Załącznik 5 Usługi ochrony osób i mienia PODWYKONAWCY Informacja o grupie kapitałowej Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom: (należy podać zakres- jeżeli dotyczy) Oświadczam, iż przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe.... miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka) 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo