Załącznik nr 9a do siwz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9a do siwz"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9a do siwz Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu na system biletowy z kontrolą wejść i identyfikacją kibiców, monitoring kamerowy oraz oznakowanie stadionu KS Gryf Słupsk SA w ramach przebudowy stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - IV etap. Niniejszy opis obejmuje: A. ZałoŜenia podstawowe B. System biletowy z kontrolą wejść i identyfikacją kibiców 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres zamówienia 3. ZałoŜenia podstawowe 4. Rozwiązanie systemu biletowego z kontrolą wstępu oraz identyfikacją kibiców 4.1. Stanowisko kasowe i personalizacji kart kibica 4.2. Urządzenia kontroli wstępu na obiekt 4.3. Oprogramowanie systemu 4.4. Serwery 4.5. Rozwiązanie sieci transmisyjnej C. Monitoring kamerowy D. Oznakowanie stadionu A. ZałoŜenia podstawowe Projekt będący przedmiotem zamówienia ma na celu: 1) Zapewnienie bezpieczeństwa kibicom, zawodnikom i innym osobom przebywającym na stadionie w czasie imprez masowych, 2) Dostosowanie stadionu piłkarskiego KS Gryf Słupsk SA przy ul. Zielonej w Słupsku do obowiązujących przepisów Projekt powinien przenosić obowiązujące przepisy prawne oraz specyfikacje branŝowe, w tym: ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 160 poz. 504 z późniejszymi zmianami) i akty powiązane, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) i akty powiązane, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej (Dz.U. nr 16 poz.73), uchwała nr IV/51 z 30 marca 2010 r. Zarządu PZPN w sprawie identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki noŝnej będącej imprezami masowymi, wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. B. System biletowy z kontrolą wejść i identyfikacją kibiców 1. Elektroniczny System Obsługi (dalej w skrócie ESO) obejmuje: sprzedaŝ biletów, 1

2 logiczną kontrolę wstępu na posiadanych przez Zamawiającego bramkach obrotowych, identyfikację kibiców (osób) rejestrację i identyfikację osób i zdarzeń na stadionie KS Gryf Słupsk SA, adres: ul. Zielona w Słupsku 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie projektu systemu identyfikacji, sprzedaŝy biletów i kontroli wejścia osób uczestniczących w meczach piłki noŝnej oraz innego rodzaju imprezach zorganizowanych na stadionie zgodnie z załoŝeniami opisanymi w niniejszym dokumencie, b) wykonanie projektu sieci CCTV do rejestracji i identyfikacji osób i zdarzeń w obrębie kas biletowych, bram i bramek, płyty boiska, dróg ewakuacyjnych i ciągów ewakuacyjnych, ogrodzenia stadionu przez kamery cyfrowe i współpracujące z serwerem. c) we wszystkich branŝach projekt adaptacji istniejących pomieszczeń biurowych (wg notatki) i kas, bram wjazdowych i bramek, spełniających wymagania dla montaŝu, aparatury i urządzeń systemu (serwer, monitory itd.) oraz dla sprzedaŝy biletów w obiekcie biurowym i sprzedaŝy w kasach przed imprezą. 3. System ESO składa się z następujących (głównych) podsystemów: wydawania elektronicznych identyfikacyjnych kart kibica, rezerwacji i sprzedaŝy biletów, kontroli wejścia na stadion, administracji (zarządzanie, raportowanie). 4. Cechy systemu ESO: Skalowalność - tzn. umoŝliwia w przyszłości uzupełnienie systemu o dodatkowe punkty wydawania elektronicznych kart kibica, stanowiska kasowe do sprzedaŝy biletów oraz stanowiska kontroli wejścia na obiekt. Klasa zabezpieczenia systemu musi zapewniać separację uŝytkowników i danych. System musi umoŝliwiać autoryzowany dostęp do poszczególnych modułów wyłącznie według zdefiniowanych uprawnień. Podsystem rezerwacji i sprzedaŝy biletów musi umoŝliwiać dokonywanie rezerwacji biletów za pośrednictwem Internetu oraz w dedykowanych kasach na obiekcie. System musi zapewnić obsługę meczów piłki noŝnej, w których jednorazowo uczestniczy co najmniej 3000 osób. Obsługa elektronicznych kart identyfikacyjnych (zbliŝeniowe) oraz biletów z kodem kreskowym. System nadaje się do obsługi zarówno imprez masowych jak i innych. System musi zapewniać ewidencję sprzedaŝy zgodnie z polskimi przepisami prawa. 5. Rozwiązanie systemu biletowego z kontrolą wstępu oraz identyfikacją kibiców W systemie ESO naleŝy wyszczególnić kilka bloków funkcjonalnych: 5.1.Stanowisko kasowe i personalizacji kart kibica Stanowisko kasowe i personalizacji identyfikacyjnych kart kibica umoŝliwiające na podstawie skanowania dowodu toŝsamości druk danych na karcie identyfikacyjnej i na blankiecie biletu wstęp na teren imprezy masowej. 2

3 Elementy wyposaŝenia stanowiska kasowego i personalizacji kart kibiców określa projektant. 5.2.Urządzenia kontroli wstępu na obiekt Urządzenia wykonawcze (bramki obrotowe, kołowrotki) wraz z terminalami sprawdzającymi (sprawdzarki biletów) stanowią fizyczną i częściowo logiczną barierę umoŝliwiającą (bądź nie) wstęp na obiekt osobom posiadającym waŝny bilet (z kodem kreskowym lub elektroniczny przypisany do elektronicznej karty kibica). Wytyczne dla projektu urządzeń dostępowych: Terminale (sprawdzarki) o minimalnych parametrach: odczyt kart elektronicznych standardu ISO A przez wbudowany czytnik z odległości do 10 cm, odczyt kodów kreskowych z biletów z odległości do 10 cm przez wbudowany czytnik kodów kreskowych. odczyt elektronicznej karty kibica i biletu z kodem w tym samym polu odczytu nie dopuszcza się skanerów szczelinowych. sterowanie urządzeniem wykonawczym typu bramka obrotowa lub kołowrotek. graficzny wyświetlacz monochromatyczny umoŝliwiający odczyt wyświetlanych danych z odległości do 1 metra. zegar czasu rzeczywistego. odporność na warunki atmosferyczne w zakresach temperatur od -20 C do +40 C sygnalizacja dźwiękowa sygnalizującą odczyt karty. moŝliwość ustawienia czasu zapobiegającego przed dwukrotnym odczytem karty lub biletu w krótkich odstępach czasu. trwała, solidna, zwarta obudowa IP65 do montaŝu na bramkach obrotowych, w przypadku kołowrotków terminal wbudowany w głowicę kołowrotka. przepustowość praktyczna z bramką/kołowrotkiem: minimum 500 osób/h. interfejs komunikacyjny: TCP/IP. montaŝ na urządzeniu wykonawczym typu bramka obrotowa lub kołowrót, 5.3.Oprogramowanie systemu Cechy podstawowe: System musi spełniać, zgodnie z wytycznymi ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, następujące zadania: Identyfikacja kibiców wchodzących na stadion. Identyfikacja odbywać się będzie w sposób zgodny z ustawą i przebiegać w dwóch miejscach: w kasach, podczas sprzedaŝy biletów i identyfikacyjnych kart kibica, podczas wchodzenia kibiców na stadion kontrola dokonywana przez pracowników ochrony. Istotą pełnej identyfikacji kibica jest nie dopuszczenie osób z zakazami stadionowymi do uczestnictwa w imprezach masowych. SprzedaŜ karnetów, biletów jednorazowych oraz kart kibica. Kontrolę dostępu osób wchodzących na stadion: ograniczenie dostępu na stadion dla osób, które nie posiadają waŝnego biletu wstępu, monitorowanie ruchu kibiców na poszczególnych punktach kontroli dostępu, tworzenie wydzielonych stref dostępowych w odniesieniu do miejsca (sektory) jak i osób (pracownicy ochrony, Policja itp.), Rejestrowanie i egzekwowanie sądowych i klubowych zakazów wejść na stadion. 3

4 Obsługę kibiców nieletnich zgodnie z Ustawą, Prezentacje zapełnienia stadionu, wraz z raportami. Cechy szczegółowe: 1) Identyfikacja kibica. a) kaŝdy kibic chcący uczestniczyć w imprezie masowej, jaką jest mecz piłki noŝnej musi posiadać spersonalizowany identyfikator, b) identyfikator moŝe być ogólnopolski, zgodny z wymaganiami Ekstraklasa SA lub klubowy, c) identyfikator klubowy moŝe być kartą typu uproszczonego, d) proces identyfikacji kibica rozpocznie się w stanowisku kasowym, e) identyfikacja musi przebiegać sprawnie i być maksymalnie zautomatyzowana, f) system będzie umoŝliwiać wprowadzanie danych identyfikacyjnych (PESEL, imię i nazwisko oraz wizerunek) kibica kupującego bilet wstępu na mecz poprzez automatyczne skanowanie i odczyt dowodu toŝsamości, g) system będzie umoŝliwiać podczas skanowania dowodu osobistego automatyczne rozpoznawanie napisów: imię, nazwisko, PESEL, h) czas skanowania i rozpoznawania napisów w dowodzie toŝsamości nie moŝe być dłuŝszy niŝ 6 sekund (skan obustronny), i) skaner posiada autowyzwalacz rozpoznający samoczynnie moment przyłoŝenia dokumentu do jego powierzchni, j) system umoŝliwia pobranie wizerunku równieŝ za pomocą kamery fotograficznej (w przypadku znacznych róŝnic w wyglądzie pomiędzy wizerunkiem w dowodzie toŝsamości a wizerunkiem w rzeczywistości), k) uznanymi dokumentami toŝsamości, które będą rozpoznawane przez system są dokumenty zawierające informacje wymagane ustawą: PESEL, imię i nazwisko oraz wizerunek, tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport. 2) SprzedaŜ. System winien działać w następujących trybach pracy: 1. Identyfikator sprzedawany jest niezaleŝnie od biletu i słuŝy do weryfikowania kibica. 2. Identyfikator i bilet stanowią jeden elektroniczny dokument. 3. System będzie miał moŝliwość sprzedawania biletów z kodem kreskowym na imprezy piknikowe, koncerty i inne imprezy nie wymagające identyfikacji uczestników. 5.4.Serwer Serwer główny 1. Serwer główny musi zagwarantować wystarczająca moc obliczeniowa, poziom bezpieczeństwa danych oraz dostępność. 2. Na serwerze centralnym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu ESO wraz z centralna baza danych, przechowująca wszystkie informacje o kibicach (imię, nazwisko, PESEL) wraz z ich wizerunkami, wydanych kartach, wszystkich transakcjach sprzedaŝy, kroniką przejść przez bramki, 3. Bazą danych systemu będzie baza relacyjna wykorzystująca standard SQL, 4. Serwer centralny musi być wyposaŝony w pamięć masową zapewniającą przechowywanie danych przez okres minimum 24 miesięcy bez konieczności rozbudowy systemu w tym okresie. 5. Serwer musi być wyposaŝony w system wykonywania kopii bezpieczeństwa opartej na napędzie DVD. 6. Serwer musi posiadać system podtrzymania zasilania UPS, który zapewni podtrzymanie napięcia przez okres min. 11 minut. Po tym czasie serwer musi zostać 4

5 płynnie wyłączony, a wszystkie dane na nim przechowywane powinny zostać zapisane w centralnej bazie danych. 7. Serwer musi mieć obudowę do montaŝu w szafie 19, 8. NaleŜy zaprojektować sprzęt serwerowy, który powinien spełniać normy ISO9001 oraz ISO Serwer główny będzie spełniać następujące wymagania minimalne: 1) procesor czterordzeniowy Intel Xeon E5xxx lub równowaŝny 2) 1 procesor z opcja rozbudowy do 2, 3) min. 4 GB DDR3 pamięci RAM, 4) moŝliwość konfiguracji pamięci z ochrona memory mirror, 5) moŝliwość rozbudowy serwera do 16 GB pamięci RAM, 6) dedykowana płyta główna do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, 7) sloty PCI: min. 5 slotów PCI, 8) 4 dyski HDD 146/ GB rpm SAS2.0, 9) moŝliwość zainstalowania przynajmniej 16 dysków w wewnętrznych w zatokach serwera, 10) kontroler macierzowy SAS, umoŝliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający 256MB cache oraz podtrzymywania bateryjnego, z moŝliwością rozbudowy do obsługi RAID 50, 11) karta sieciowa: 4 x Gbit Ethernet 10/100/1000, 12) karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna (16 MB), 13) porty: - 6 portów USB, - 1 port VGA (15-pin video), - 1 port szeregowy, - 1 zasilacz nadmiarowy, 14) serwer będzie wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejecie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS), 15) moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Serwer WWW 1. Serwer aplikacji kibica WWW musi zostać połączony w sposób bezpieczny z serwerem głównym. 2. Serwer aplikacji kibica moŝe zostać zainstalowany w szafie montaŝowej lub moŝe zostać ulokowany w dowolnym miejscu (serwerownia komercyjna) o dobrym dostępie do sieci Internet. Przepustowość minimalna do sieci powinna wynosić ok. 2Mb/s na łączu symetrycznym (zapewnia Zamawiający). 3. Połączenia przychodzące z sieci Internet, a obsługiwane poprzez serwer aplikacji WWW powinny zostać odseparowane od bazy danych systemu umieszczonej na serwerze centralnym poprzez urządzenie typu FireWall jednego z uznanych dostawców (Cisco, Juniper, Dlink). 4. Serwer aplikacji WWW powinien spełniać następujące wymagania minimalne: 1) procesor czterordzeniowy Intel Xeon E5xxx lub równowaŝny 2) 1 procesor z opcją rozbudowy do 2, 3) min. 2 GB DDR3 pamięci RAM, 4) moŝliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror, 5) moŝliwość rozbudowy serwera do 16 GB pamięci RAM, 5

6 6) dedykowana płyta główna do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, 7) sloty PCI: min. 5 slotów PCI, 8) 4 dyski HDD 146/ GB rpm SAS2.0, 9) moŝliwość zainstalowania przynajmniej 16 dysków w wewnętrznych zatokach serwera, 10) kontroler macierzowy SAS, umoŝliwiający konfiguracje dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający 256MB cache oraz podtrzymywania bateryjnego, z moŝliwością rozbudowy do obsługi RAID 50, 11) karta sieciowa: 4 x Gbit Ethernet 10/100/1000, 12) karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna (16 MB), 13) porty: - 6 portów USB, - 1 port VGA (15-pin video), - 1 port szeregowy, - 1 zasilacz nadmiarowy, 14) serwer będzie wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejecie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS), 16) moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Pomieszczenie Ustalono, Ŝe na potrzeby montaŝu urządzeń kontroli dostępu kibiców na obiekcie stadionu naleŝy przeznaczyć pomieszczenia nr 10 i 11 z moŝliwością wykorzystania pomieszczenia nr 12 (wg załączonego rzutu budynku - zał. 9b). Ponadto dopuszcza się przestawienie ścianki działowej między ww. pomieszczeniami a pomieszczeniem nr Rozwiązanie sieci transmisyjnej System transmisji sygnałów i danych musi bazować na rozwiązaniu Ethernetowym. Dostępność sieci Ethernet w bezpośredniej bliskości instalacji elementów systemu ESO (serwery, stanowiska kasowe, punkty wejścia na obiekt). C. Projekt oznakowania stadionu 1. NaleŜy wykonać zgodnie z przepisami prawa, w zakresie: 1) dróg ewakuacyjnych, 2) dróg poŝarowych, 3) dróg komunikacyjnych wraz z oznaczeniem sektorów i numeracji miejsc, wjazdów i furtek, parkingów, punktu pierwszej pomocy medycznej i innych istotnych miejsc na terenie stadionu. 2. Opracować zarówno trasy dróg jak i sposób i miejsca montaŝu oznaczeń. 3. Opisać rozwiązania graficzne znaków wraz z wymiarami, kolorystyką, rodzajem materiałów. D. Projekt regulaminu uŝytkowania obiektu NaleŜy opracować zgodnie z przepisami prawa. Rozwiązać sposób wykonania i montaŝu oraz miejsce umieszczenia. 6

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

( OBSZAR TICKETING )

( OBSZAR TICKETING ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 1 SPRZEDAŻ KART WSTĘPU, IDENTYFIKACJA KIBICA, ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU ( OBSZAR TICKETING ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres umowy

Szczegółowy zakres umowy Załącznik do projektu umowy nr BDGzp-2120B-71/NS/15 Szczegółowy zakres umowy 1. Przełączniki sieciowe 5 szt. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje przełączniki dostępowe będące rozbudową Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo