SYSTEMY KONTROLI WEJŚCIA NA STADIONY I HALE SPORTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY KONTROLI WEJŚCIA NA STADIONY I HALE SPORTOWE"

Transkrypt

1 SYSTEMY KONTROLI WEJŚCIA NA STADIONY I HALE SPORTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE JAN MUCHA 2008

2 Wprowadzenie Systemy kontroli wejścia na obiekty sportowo-widowiskowe jakimi są stadiony spełniają bardzo ważną rolę w zakresie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Systemy te równocześnie pełnią wiele innych funkcji z pożytkiem dla uczestników i organizatorów imprez masowych organizowanych na w/w obiektach, a także dla służb porządkowych tj. Policji, Straży Pożarnej i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Systemy kontroli wejścia składają się z urządzeń regulujących ruch osobowy na wejściu do obiektu (tzw. kołowrotki, bramki obrotowe), elektronicznego systemu wejścia (tj. odpowiednie czytniki kart, biletów, dokumentów tożsamości wraz z systemem informatycznym obsługującym działanie tych urządzeń). Kołowrotki jako składnik systemu kontroli wejścia nie jest rozwiązaniem współczesnym. Już w poprzednich wiekach stosowano te urządzenia w obiektach gdzie wymagana była ścisła kontrola ruchu osobowego. Na zdjęciu pokazany jest kołowrót który był stosowany w 19 wieku w Angli. Systemy kontroli wejścia ewoluują wraz z rozwojem techniki, a w szczególności elektroniki i informatyki. Państwa, które przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa publicznego związanego z ryzykami przy organizacji imprez masowych na obiektach sportowych wprowadziły odpowiednie regulacje prawne w celu określenia wymagań stawianych w/w systemom. Wymagania te mają na celu głównie zapewnienie przez organizatora imprezy na obiekcie sportowym jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Przykładami gdzie osiągnięto duże sukcesy w tej dziedzinie są np. Wielka Brytania.

3 Stosowanie systemów kontroli wejścia w Polsce nie jest jeszcze odpowiednio unormowane. Zainteresowani stosowaniem systemów inwestorzy (tj. kluby sportowe, właściciele obiektów, organizatorzy imprez masowych) wyposażają obiekty w systemy, które spełniają jedynie ich potrzeby ekonomiczne i techniczne (tj. np. kontrola i usprawnienie sprzedaży biletów, zmniejszenie nakładów na służby porządkowe). Jednostki te nie analizują wielu aspektów, które mogą spowodować zwiększenie bezpieczeństwa na i poza obiektem, a co za tym idzie także i oszczędności w odpowiednich budżetach np. Służb Policji, jednostek samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Niniejsze publikacja ma na celu przedstawienie i analizę podstawowych funkcji systemów kontroli wejścia, które mogą przyczynić się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa na stadionach, a które wykraczają poza obszar zainteresowania Inwestora. Obecny stan prawny Nadrzędnym aktem nad uregulowaniami poszczególnych Państw będących członkami Unii Europejskiej dotyczącym bezpieczeństwa na obiektach sportowych jest Konwencja Rady Europy nr 120 w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej sporządzona w Strasburgu 19 sierpnia 1985 roku. Konwencja ta określa zasady współpracy i wspólne działania w celu zapobiegania i kontrolowania aktów przemocy i wybryków widzów w czasie imprez sportowych. Szczególny nacisk Konwencja kładzie na kontrolę nad tłumem, która powinna odbywać się m.in. przez oddzielenie od siebie rywalizujących ze sobą grup kibiców, ścisłą kontrolę dostępu, uwzględnienie niezbędnych barier tj. m.in. bram obrotowych i parkanów (ogrodzeń), które to umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie, służb porządkowych, policji i innych służb obsługujących imprezę sportową. W/w konwencja określa zakres podstawowych wymogów jakie powinien spełniać każdy obiekt, na którym odbywają się imprezy sportowe, które w większości przypadków są równocześnie imprezami masowymi.polska podpisała konwencję 8 grudnia 1994r, ratyfikowała 21 kwietnia 1995 r. uznając wszystkie opisane w niej postanowienia.

4 Jendym z punktów konwencji jest koordynacja działań na płaszczyźnie wewnętrznej, w brzmieniu: Strony będą koordynować politykę i działania podejmowane przez organy rządowe i inne instytucje publiczne, w niezbędnych wypadkach poprzez utworzenie stosownego organu koordynującego, dla zapobieżenia aktom przemocy i wybrykom widzów. Zasady organizacji imprez masowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Większość imprez masowych spełniających warunki ustawy stwarza pewną sytuację prawną podmiotu będącego organizatorem tej imprezy. Jest on zobowiązany do zapewniania bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania. Organizator odpowiada za rzeczywiste szkody jakie poniosła Policja, Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby zdrowia, w związku z ich działaniem w miejscu i w czasie odbywania się imprezy. W celu spełnienia obowiązków wynikających z ustawy organizator otrzymuje pewne uprawnienia. Uprawnieniami tymi są: 1. Możliwość sprawdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej. 2. Możliwość legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości. 3. Możliwość przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób. 4. Możliwość ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. Nowy projekt ustawy [komentarz]

5 Podstawowe funkcje systemu System kontroli wejścia na stadionach i obiektach sportowych gdzie odbywają się imprezy masowe powinien posiadać m.in. poniżej określone funkcje: REGULACJA PRZEPUSTOWOŚCI RUCHU OSOBOWEGO System przez stosowane rozwiązania powinien umożliwiać regulowanie przepustowością wejścia tj. możliwość blokady wejść przez kołowrotki lub spowolnienie przechodzenia. Ważna funkcja związana z koniecznością zapewnienia służbom porządkowym warunków do rzetelnego wylegitymowania osób wchodzących, przeglądnięcia zawartości ich bagaży, odzieży. System powinien umożliwiać operatorowi zablokowania i odblokowania urządzenia/urządzeń (kołowrotków) przez zastosowanie odpowiedniego sterownika zabezpieczonego kluczem umiejscowionego na konstrukcji kołowrotka od strony strefy zamkniętej w miejscu gdzie znajduje się stanowisko operatora urządzenia tj. Sterownik ten powinien być niedostępny dla osób nieupoważnionych. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA SYSTEMU KONTROLI WEJŚCIA Funkcja ta określa ilość osób w ciągu godziny, która powinna w normalnych warunkach pracy systemu wejść na obiekt tj. do strefy chronionej. Optymalny czas wejścia wszystkich osób na obiekt powinien trwać nie dłużej niż 1,5 godzina. Przyjmuje się że pojedyncze przejście w kołowrocie sterowanym systemem elektronicznym powinno umożliwić ruch osobowy o przepustowości 500 osób na godzinę. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH RUCH OSOBOWY (TZW. KOŁOWROTKI) Funkcja ta powinna charakteryzować się kilkoma podstawowymi cechami parametrami:

6 1. Rotor kołowrotka powinien być wyposażony w 4 skrzydła konstrukcyjne tworzące 4 sekcje przejścia o szerokości przejścia cm (wymiar uwzględniający cechy antropometryczne według normy PN-EN oraz warunek uniemożliwienia swobodnego wejścia dwóch osób w jednej sekcji przejścia). 2. Układ blokujący rotor kołowrotka powinien po otrzymaniu sygnału do odblokowania odblokowywać się elektromechanicznie gdy na rotor działa moment do 350 Nm, będący wynikiem naporu użytkownika/tłumu na skrzydło rotora. 3. Rotor bramy powinien samoczynnie zatrzymywać się w swych spoczynkowych położeniach, bez nadmiernych uderzeń tj. np. poprzez wyhamowywanie elektromechaniczne. 4. Rotor powinien być oddzielony od napędu mechanizmu sprzęgłem bezpieczeństwa, które zabezpiecza osobę przechodzącą przed naporem skrzydła rotora z momentem większym niż 35 Nm (wartość umożliwiająca dopasowania ruchu obrotowego rotora urządzenia do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby przechodzącej). 5. Sprzęgło bezpieczeństwa powinno umożliwiać zatrzymanie przez osobę przechodzącą ruchu rotora w każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku tj przy użyciu momentu o wartości nie większej niż 35 Nm. (wartość umożliwiająca dopasowania ruchu obrotowego rotora urządzenia do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby przechodzącej). 6. Urządzenie powinno posiadać blokadę uniemożliwiającą osobie, która weszła do strefy zamkniętej wyjście z niej bez upoważnienia. Parametr ważny dla celów jednoznacznego określenia naruszenia przez osobę nałożonego przez sąd środka karnego tzw. zakazu stadionowego (zaleca się stosowanie blokady w przypadku gdy osoba przechodząca wywoła ruch rotora maksymalnie 30 stopni). Blokada powinna wytrzymać moment obrotowy na rotorze do minimum 600 Nm tj. w przypadku przyłożenia siły w celu sforsowania blokady.

7 WŁAŚCIWA KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ SYSTEMU Powinna uwzględniać bezpieczeństwo osób wchodzących, operatorów. Należy zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt psychologiczny, gdzie służby porządkowe są odgrodzone od tłumu urządzeniami (kołowrotkami) o odpowiedniej trwałości i budzącej respekt konstrukcji. Sytuacja ta zmniejsza negatywny wpływ zachowania tłumu na służby porządkowe (np. pośpieszne i niestaranne weryfikowanie osób wchodzących jak i ich bagaży). Tworzy się poczucie większego bezpieczeństwa ze strony uczestników imprezy oraz służb porządkowych (co przekłada się na staranniejsze wykonywanie przez nich swoich obowiązków). 1. Konstrukcja kołowrotków jak i wszystkich ich elementów składowych stałych czy też ruchomych jak również zamocowań były właściwej konstrukcji, z odpowiedniego materiału o należytej wytrzymałości i trwałości. 2. Konstrukcja kołowrotków jak i jej elementy składowe, wliczając w to elementy mocujące bramy do podłoża powinny być tak zaprojektowane, aby żadna część kołowrotka nie została trwale odkształcona podczas normalnego użytkowania urządzenia i uwzględniała zwiększone siły, które mogą wystąpić przy oddziaływaniu tłumu na urządzenie. WYGRODZENIE STREF ZAMKNIĘTYCH Funkcja ta ma bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa. Urządzenia jakimi są kołowrotki wraz z ogrodzeniem powinny wygradzać strefy w taki sposób aby uniemożliwić swobodne przedostanie się osób nieupoważnionych do strefy zamkniętej. Funkcja ta zostanie spełniona jeżeli urządzenie będzie spełniało odpowiednie wymagania stawiane wygrodzeniom. Powszechnie na stadionach stosuje się kołowrotki zabudowujące przejście do wysokości 2,40 m w terenie otwartym.

8 SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WEJŚCIA Funkcja ta powinna charakteryzować się kilkoma podstawowymi parametrami: 1. Sprawne weryfikowanie przepustek (np. biletów, kart i innych dokumentów) tzn. w czasie do 2 sekund od momentu umieszczenia przepustki w miejscu do odczytu elektronicznego. 2. Sprawne sterowanie urządzeniami kontroli wejścia (kołowrotkami) tzn. niezwłoczne wysyłanie sygnałów sterujących oraz weryfikacja sygnałów z kołowrotu tj. przejścia osoby wchodzącej (wykonania ruchu obrotowego przez rotor). 3. Sprawną rejestrację obrazu wideo z przejścia (rejestracja wizerunku osoby wchodzącej w momencie gdy blokada kołowrotu uniemożliwia jej wycofanie się z wejścia do strefy zamkniętej obiektu). System powinien umożliwiać podgląd obrazu z dowolnego okresu bez przerywania procesu zapisu obrazu wideo. WERYFIKACJA OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ZOSTAŁO WYDANE ORZECZENIE SĄDOWE ZAKAZUJĄCE WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ System powinien stwarzać możliwość weryfikacji osób, wobec których zostało wydane orzeczenie sądowe zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych (Art. 17 pkt 1 par.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). REJESTRACJI OBRAZU POSTACI OSOBY WCHODZĄCEJ ORAZ JEJ DANYCH OSOBOWYCH Funkcja ta ma umożliwić identyfikację osób dla celów działań operacyjnych odpowiednich jednostek tj. np. dla celów ustalenia sprawców szkody.

9 Podsumowanie Przy stosowaniu systemów kontroli wejścia na stadionach i obiektach sportowych należy zwrócić uwagę na infrastrukturę, która ma stwarzać odpowiednie warunki pracy dla systemu m.in.: 1. Drogi dojścia do wejść na obiekt powinny uwzględniać przewidywane natężenie ruchu i być właściwie oświetlone. 2. Przy każdym ciągu wejść w kołowrotkach od strony strefy zamkniętej powinien istnieć odpowiedniej powierzchni wygrodzony bufor przeznaczony do wykonywania czynności kontrolnych przez służby porządkowe. 3. Kołowrotków nie należy instalować pod drzewami lub innymi obiektami stanowiącymi ułatwienie dla osób nieupoważnionych do wdarcia się do strefy kontrolowanej. 4. Wejścia na obiekt zabudowane kołowrotkami nie mogą stanowić dróg ewakuacyjnych w rozumieniu odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. 5. Ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 2,50 m w terenie otwartym. Wykonanych z elementów stałych wykluczając druty kolczaste, żylety, oraz elemety wywołujące agresję u kibiców. Niniejsza publikacja nie wyczerpuje całkowicie tematyki związanej z funkcjonalnością i parametrami jakimi powinny charakteryzować się systemy kontroli wejścia na stadiony i obiekty sportowe. Publikacja ta ma na celu zwrócenia uwagi na podstawowe funkcje i parametry jakie powinien spełniać system w celu: 1. Zminimalizowania problemu tworzenia się zatorów przed wejściami do stref zamkniętych. 2. Zwiększenia bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej oraz obsługujących ją służb. 3. Zwiększenie dokładności i rzetelności weryfikacji osób chcących uczestniczyć w imprezie masowej.

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE L 338/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

USTAWA. z dnia. Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem USTAWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn KOMISJA EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn Wydanie drugie czerwiec 2010 r. Wstęp do wydania drugiego Dyrektywa 2006/42/WE jest

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo