Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność BM Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopień Rok studiów II Semestr 4 Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy Polski Liczba punktów ECTS 4 Forma zaliczenia egzamin Blok zajęciowy C Cele kształcenia C1-Zapoznanie słuchaczy z istotą, genezą i rolą organizacji międzynarodowych C2-zapoznanie słuchaczy ustrojem i funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych C3-zaznajomienie słuchaczy z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi C4-zaznajomienie słuchaczy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi i lokalnymi Wiedza W1-Słuchacz posiada wiedzę odnośnie istoty, roli i funkcji organizacji międzynarodowych. W2-Słuchacz posiada wiedzę odnośnie ustroju organizacji międzynarodowych W3-Słuachacz posiada wiedzę odnośnie globalizacji raz regionalnej integracji gospodarczej

2 Umiejętności Kompetencje społeczne W4-Słuchacz posiada wiedzę odnośnie organizacji gospodarczych, organizacji regionalnych U1-Posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania relacji gospodarczych w świecie U2-Posiada umiejętności posługiwania się systemami normatywnymi do opisu relacji między organizacjami gospodarczymi U3-Posiada umiejętności obserwacji i interpretacji relacji międzynarodowych U4-Posiada umiejętności rozumienia przyczyn procesów gospodarczych w kontekście tworzenia i działania różnych organizacji międzynarodowych K1-Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących określone cele K2-Posiada umiejętności uczestnictwa w budowaniu projektów K3-Słuchacz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wobec zmieniających się stosunków gospodarczych w świecie Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Istota, geneza, rola i C1 W1, U1, K1 funkcje organizacji międzynarodowych 2 Międzynarodowe C1 W1,U1,K1 organizacji pozarządowe 3 Ustrój i C3 W2,U2, K2 funkcjonowanie organizacji międzynarodowych 4 Globalizacja a C1 W2,U1,K3

3 regionalna integracja gospodarcza 5 System Narodów Zjednoczonych 6 Międzynarodowe organizacji gospodarcze 7 Międzynarodowe organizacje regionalne i lokalne C2 C3 C4 W2, U3,K2, W1,U4,2 W1,W4,U4,K2 Literatura Obowiązkowa: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynawowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Warszawa 2011 Zalecana: Wymagania wstępne: Słuchacz ma podstawową wiedzę o organizacjach międzynarodowych i ich roli Metody nauczania: Wykład problemowy z elementami konserwatorium Praca indywidualna studenta: Zakłada się indywidualną pracę studenta w wymiarze 5 godzin Sposób zaliczania: Case study lub test zaliczeniowy Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe**

4 Autor sylabusa: Ewa Łaźniewska Data opracowania: /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

5 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Analiza ryzyka międzynarodowego Specjalność Biznes międzynarodowy Forma studiów Dzienne Poziom kształcenia Studia I stopnia - licencjackie Rok studiów III Semestr Letni Forma zajęć (W/Cw) Wykład Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy Polski Liczba punktów 3 ECTS Forma zaliczenia Zaliczenie pisemne Blok zajęciowy Sw Cele kształcenia C1- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka ekonomicznego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej C2- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka zjawisk naturalnych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej C3- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka politycznego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej C4- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka społecznego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej Wiedza W1- słuchacz potrafi scharakteryzować czynniki ryzyka ekonomicznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej W2 - słuchacz potrafi scharakteryzować zjawiska naturalne z istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej W3- słuchacz potrafi scharakteryzować czynniki ryzyka politycznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej

6 Umiejętności Kompetencje społeczne W4- słuchacz potrafi scharakteryzować czynniki ryzyka społecznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej U1- słuchacz potrafi rozróżnić czynniki ryzyka ekonomicznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej oraz przedstawić mechanizm ich wpływu na przedsiębiorstwo U2- słuchacz potrafi ocenić zjawiska naturalne z istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej U3- słuchacz potrafi rozróżnić czynniki ryzyka politycznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej oraz przedstawić mechanizm ich wpływu na przedsiębiorstwo U4- słuchacz potrafi rozróżnić czynniki ryzyka społecznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej oraz przedstawić mechanizm ich wpływu na przedsiębiorstwo K1- słuchacz poznaje i ocenia czynniki ryzyka ekonomicznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej K2- słuchacz rozwija świadomość ryzyka wystąpienia zjawisk naturalnych niekorzystnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa K3- słuchacz rozumie potrzebę analizowania czynników ryzyka politycznego w procesie planowania działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa K4- słuchacz rozumie potrzebę analizowania czynników ryzyka społecznego w procesie planowania działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Definicje i historia analizy ryzyka kraju C1,C2,C3,C4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 2 Metody i techniki analizy ryzyka kraju w kontekście różnych form inwestycji międzynarodowych 3 Analiza czynników ryzyka ekonomicznego w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4

7 4 Analiza czynników ryzyka zjawisk naturalnych w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady 5 Analiza czynników ryzyka politycznego w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady 6 Analiza czynników ryzyka społecznego w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady Źródła informacji wykorzystywane przy ocenie ryzyka kraju Raport z analizy ryzyka kraju Case studies C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 Literatura Obowiązkowa: 1. Country Risk Assessment: A Guide to Global Investment Strategy, Michel Henry Bouchet, Ephraim Clarke, Bertrand Groslambert, Wiley, Zalecana: 1. Country and Political Risk: Practical Insights for Global Finance, Sam Wilkin (Editor), Hong Kong, Risk Books, Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6, IMF, Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators , Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, Policy Research Working Paper Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, A. Bielawska, PWN, 2006 rozdział Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Najlepszy E., PWE, Warszawa Multinational Financial Management, Alan C. Shapiro, Seventh Edition, John Wiley & Sons, 2003.

8 Wymagania wstępne: słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii Metody nauczania: wykład problemowy z elementami konwersatorium - prezentacja studiów przypadków Praca indywidualna studenta: zakłada się pracę indywidualną słuchacza w wymiarze 10 godzin Sposób zaliczania: zaliczenie pisemne Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** Data opracowania: * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

9 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Forma studiów Poziom kształcenia Rok studiów Semestr Forma zajęć (W/Cw) Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 3 Forma zaliczenia Blok zajęciowy Cele kształcenia Dyplomacja gospodarcza Dr Ida Musiałkowska Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie stacjonarne I stopień III VI W Zaliczenie końcowe C C1-zapoznanie studenta z pojęciami i klasyfikacją współczesnej dyplomacji C2-zapoznanie studenta z charakterystyką dyplomacji gospodarczej i handlowej C3- zapoznanie studenta z funkcjonowaniem podmiotów publicznych i prywatnych w sferze dyplomacji gospodarczej i handlowej Wiedza Umiejętności W1- student zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje dyplomacji; W2-student zna pojęcia dyplomacji gospodarczej i handlowej W3-student zna sposoby prowadzenia dyplomacji gospodarczej w UE oraz wybranych państwach Europy i świata U1- student umie scharakteryzować dyplomację publiczną, gospodarczą i handlową

10 Kompetencje społeczne U2- student umie dokonać analizy tekstów poświęconych prowadzeniu polityki zagranicznej oraz dyplomacji gospodarczej U3- student umie zaprezentować kraj/ przedsiębiorstwo i jego mocne strony i znaleźć właściwe informacje służące tej prezentacji U4-student umie scharakteryzować dyplomację prowadzoną przez podmioty publiczne i prywatne K1-student nabywa umiejętności argumentacji i prezentacji poglądów oraz wiedzy na forum K2- student podnosi kompetencje pracy analitycznej indywidualnej Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Pojęcia dyplomacji C1 W1, U1, K1, K2 2 Ewolucja dyplomacji na C1 W1, U1, K1, K2 przestrzeni wieków 3 Funkcje dyplomacji C1 W1, U1, K1, K2 4 Dyplomacja gospodarcza C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2 5 Dyplomacja gospodarcza a dyplomacja handlowa C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2 6 Podmioty dyplomacji gospodarczej C1, C2, C3 W1, W2, U1, U2, U4, K1, K2 7 Modele dyplomacji gospodarczej C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 8 Dyplomacja gospodarcza Unii Europejskiej. Instytucje, zakres, organizacje międzynarodowe. C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U4, K1, K2 9 Modele dyplomacji gospodarczej w wybranych państwach 10 Model dyplomacji gospodarczej w Polsce: C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2

11 Regulacje prawne; Instytucje, działanie 11 Działalność wydziałów polskich placówek dyplomatycznych w zakresie dyplomacji gospodarczej C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 12 Praca w dyplomacji C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2 Literatura Obowiązkowa: - Molendowski Edward, Polan Wojciech; Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa; Oficyna Wolters Kluwer Business; Kraków, 2007 Zalecana: - Bayne Nicholas, Woolcock Stephen, The New Economic Diplomacy, Ashgate, 2005 i późniejsze - strony internetowe odpowiedników Ministerstw Spraw Zagranicznych różnych państw oraz przedsiębiorstw Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym Metody nauczania: wykład z elementami konwersatorium i dyskusji, analizy tekstów oraz prezentacji Praca indywidualna studenta: analiza literatury, dobór argumentów i informacji do prezentacji modeli dyplomacji gospodarczej Sposób zaliczania: dyskusja na zajęciach oraz prezentacja na forum Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** W1 W2 W3 W4 U1 U2

12 U3 U4 x x K1 K2 x x K3 K4 Autor sylabusa: dr Ida Musiałkowska Data opracowania: /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

13 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Ekologistyka Prowadzący dr Zbigniew Bentyn Specjalność Logistyka międzynarodowa Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopnia Rok studiów 3 Semestr 5 Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 3 Forma zaliczenia zaliczenie Blok zajęciowy Cele kształcenia C1-zaznajomienie słuchaczy z istotą ekologicznej orientacji logistyki C2-zapoznanie słuchaczy z zasadami fizycznej cyrkulacji dóbr fizycznych w gospodarce C3-ukazanie słuchaczom regulacji prawnych w tym dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gospodarki odpadami C4-nabycie umiejętności dostrzegania możliwości minimalizacji negatywnych skutków przemieszczania dóbr Wiedza W1-słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcie ekologistyki W2-słuchacz potrafi scharakteryzować istotę cyrkulacji dóbr fizycznych w gospodarce W3-słuchacz rozumie pojęcie bilansu ekologistycznego W4-słuchacz zna zasady i idee

14 Umiejętności Kompetencje społeczne recyklingu U1-słuchacz właściwie interpretuje zasady fizycznej cyrkulacji dóbr w gospodarce U2-słuchacz współpracuje z innymi słuchaczami w trakcie zespołowego wykonywania zadań U3-słuchacz orientuje się w systemie regulacji prawnych w zakresie ekologistyki U4-słuchacz analizuje możliwości minimalizacji negatywnych skutków przemieszczania dóbr K1-słuchacz rozumie potrzebę analizy ekologicznej zachowań logistycznych przedsiębiorstw K2-słuchacz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wobec nieustannie zmieniających się warunków gospodarowania K3-słuchacz podejmuje współodpowiedzialność za zadania związane z pracą zespołową K4-słuchacz wykazuje się kompetencją w poszukiwaniu możliwości gospodarczych działań proekologicznych Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Geneza i założenia ekologistyki C1 W1, K1 2 Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami. 3 Regulacje prawne w gospodarcze odpadami 4 Bilans ekologiczny w systemach logistycznych 5 Obowiązki podmiotów w zakresie postępowania z odpadami. C2 C3 C1 C2 W2, U1 U3, K2 W3, K1 W3, U4

15 6 Recykling jako jedna z C4 U4, K3 technik ograniczania ilości odpadów. 7 System zarządzania środowiskowego C4 W4,U2, K3 Literatura Obowiązkowa: Korzeń Z.: Ekologistyka. ILiM, Poznań 2001 Zalecana: Wymagania wstępne: słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu logistyki Metody nauczania: wykład problemowy z elementami konwersatorium Praca indywidualna studenta: zakłada się prace indywidualna studenta w wymiarze 10 godzin Sposób zaliczania: wykonanie pracy projektowej dotyczącej systemu recyklingu Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** x x x x x x x x x x x x Autor sylabusa: dr Zbigniew Bentyn Data opracowania: /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

16 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Europejska polityka społeczna Prof. dr hab. Maciej Żukowski PRZEDSIĘBIORSTO I DYPLOMACJA GOSPODARCZA W EUROPIE Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopień Rok studiów II Semestr III Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 4 Forma zaliczenia Zaliczenie pisemne Blok zajęciowy C Cele kształcenia C1- zapoznanie słuchaczy z genezą i zakresem unijnej polityki społecznej C2- zaznajomienie słuchaczy z instrumentami (metodami) polityki społecznej UE i państw członkowskich C3- omówienie zakresu poszczególnych metod (instrumentów) unijnej polityki społecznej i polityki społecznej państw członkowskich C4- analiza problemów polityki społecznej państw członkowskich i UE Wiedza Umiejętności W1- student zna podstawowe pojęcia dotyczące polityki społecznej w UE W2- student zna podstawowe metody analizy polityki społecznej w UE W3- student ma orientację na temat wpływu integracji europejskiej na politykę społeczną w państwach członkowskich W4- student lepiej rozumie rozwiązania i problemy Polski z zakresu polityki społecznej U1- student potrafi zastosować podstawowe wskaźniki dotyczące polityki społecznej w UE U2- student potrafi zinterpretować podstawowe wskaźniki dotyczące polityki społecznej w UE U3- student umie dyskutować na temat relacji między UE a państwami członkowskimi

17 Kompetencje społeczne U4- student umie znaleźć informacje z zakresu polityki społecznej (prawa, polityki, statystyki), szczególnie dostępne w Internecie K1- student jest wrażliwy na problemy społeczne K2- student rozumie potrzebę uwzględniania celów społecznych i ich powiązania z celami gospodarczymi K3- student rozwija świadomość społecznych celów integracji europejskiej K4- student rozwija kompetencje rozwiązywania realnych problemów społecznych zawsze w porozumieniu z innymi Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* Efekty kształcenia* 1. Wprowadzenie: cel, zakres i główne tezy wykładu C1 W1, W2, W4, U4 2. Poziom rozwoju społecznego: państwa członkowskie UE na tle świata; Europejski C4 W4, U1, U2, K3 Model Społeczny 3. Zakres i instrumenty unijnej polityki społecznej prawo socjalne C1, C2, C3 W1, W2, W3, U3, K3 4. Instrumenty polityki społecznej fundusze, otwarta metoda koordynacji C1, C2, C3 W1, W2, W3, U3, K3 5. Swoboda przemieszczania się pracowników; C2, C3 W1, W2, W4, migracje zarobkowe 6. Rynek pracy i polityka rynku pracy; Europejska Strategia Zatrudnienia U1, U2 C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 7. Systemy zabezpieczenia społecznego C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2 8. Systemy emerytalne i opieka zdrowotna C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 9. Edukacja C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 10. Polityka społeczna wobec ubóstwa, wykluczenia społecznego i podziału dochodów C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 11. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2 12. Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii C2, C3, C4 W4, U2 13. Polityka społeczna w Niemczech C2, C3, C4 W4, U2 14. Polityka społeczna w Danii C2, C3, C4 W4, U2

18 15. Zaliczenie C1, C2, C3, C4 Wszystkie Literatura Obowiązkowa: 1. Hill, M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza. Wyd. Difin, Warszawa Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, red. W. Anioł, M. Duszczyk, P. W. Zawadzki, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Zalecana: 1. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość. Red. D.K. Rosati. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, red. S. Golinowska, P. Hengstenberg, M. Żukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw Wymagania wstępne: Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu polityki społecznej i funkcjonowania Unii Europejskiej Metody nauczania: wykład z elementami dyskusji Praca indywidualna studenta: zakłada się pracę indywidualną słuchacza w wymiarze 30 godz. Sposób zaliczania: Zaliczenie pisemne (część problemowa i test uzupełniania) Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** Autor sylabusa: Maciej Żukowski Data opracowania: Maciej Żukowski /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

19 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Forma studiów Poziom kształcenia Rok studiów Finanse Międzynarodowe dr Katarzyna Appelt, mgr Maciej Łobza, dr Paweł Niszczota biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa, zarządzenie gospodarką turystyczną stacjonarne studia pierwszego stopnia drugi Semestr 4 Forma zajęć (W/Cw) ćwiczenia Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 8 Forma zaliczenia pisemna Blok zajęciowy B Cele kształcenia C1: zapoznanie studentów z warunkami w jakich obecnie odbywają się międzynarodowe przepływy towarowe i kapitałowe, w tym odniesienie się do systemów walutowych obowiązujących w przeszłości C2: przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn i przebiegu kryzysów finansowych C3: przedłożenie studentom zasad i narzędzi polityki dostosowawczej państwa w zakresie osiągania równowagi zewnętrznej Wiedza W1: system waluty złotej W2: międzynarodowy system walutowy z Bretton Woods

20 Umiejętności Kompetencje społeczne W3: reforma systemu walutowego z 1978 roku W4: reżimy kursowe krajów należących do Międzynarodowego Funduszu Walutowego W5: determinanty międzynarodowych przepływów kapitałów; procesy liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się W6: teorie kryzysów finansowych W7: miary i stan zadłużenia państw W8: teoria bilansu płatniczego W9: bilans płatniczy Polski i problem jego równowagi W10: narzędzia polityki dostosowawczej państwa w zakresie osiągnięcia równowagi zewnętrznej U1: umiejętność wyjaśnienia zależności pomiędzy przyjętym system walutowym a stabilnością światowego systemu finansowego U2: umiejętność wyjaśnienia przyczyn i przebiegu kryzysów finansowych, w tym kryzysów bankowych, walutowych i zadłużeniowych U3: umiejętność wskazania wpływu polityki dostosowawczej na równowagę zewnętrzną i wewnętrzną państw K1: zdolność abstrakcyjnego myślenia K2: umiejętność definiowania pojęć K3: umiejętność wykorzystywania pojęć do opisu i charakterystyki złożonych zjawisk ekonomicznych K4: umiejętność krytycznego podejścia jako warunek wstępny analizy problemu

21 Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* Efekty kształcenia* 1. Wprowadzenie 2. Międzynarodowy system walutowy. Część I c1 w1, u1, k1, k2 3. Międzynarodowy system walutowy. Część II c1 w2,w3, u2, k1,k2,k4 4. Teoria kursu walutowego c1, c3 w4, u1, k2 5. Międzynarodowe przepływy kapitałowe c2 w5, u1, u2, k3 6. Kryzysy finansowe. Część I c2 w6, w7, u2, k1, k2,k3, k4 7. Kryzysy finansowe. Część II c2 w6, w7, u2, k1, k2,k3, k4 8. Kryzysy finansowe. Część III c2 w6, w7, u2, k1, k2,k3, k4 9. Bilans płatniczy i problem jego równowagi c3 w8, k1, k2 10. Bilans płatniczy Polski. Analiza i charakterystyka c3 w9, k3 11. Rachunek dochodu narodowego a bilans c3 w10, u3, k1, k2 płatniczy 12.. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego. c3 w10, u3, k3, k4 Cześć I 13. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego. c3 w10, u3, k3, k4 Cześć II 14. Zaliczenie pisemne 15. Podsumowanie Literatura Obowiązkowa: Janusz Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006 Paweł Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008 Kazimierz Lutkowski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2007 Eugeniusz Najlepszy, Finansowe międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008 Stanisław Rączkowski, Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1984 R. Caves, J. Frankel, R. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998 Bogumił Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006 Kazimierz Zabielski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2001

22 Zalecana: Tadeusz Adamczewski, Pieniądz i problem jego wartości, Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań 1931 Edward Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, PWN, Poznań 1957, tom 1 Frederic Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN 2002 Kryzysy bankowe, praca pod red. nauk. Małgorzaty Iwanowicz-Drozdowskiej, PWE 2002 Wymagania wstępne: brak Metody nauczania: wejściówki, ćwiczenia indywidualne i w grupie porządkujące i utrwalające wiedzę, zaliczenie pisemne końcowe Praca indywidualna studenta: przygotowanie do cotygodniowej wejściówki, przygotowanie przyczyn i przebiegu wybranego kryzysu finansowego Sposób zaliczania: pozytywne zaliczenie wejściówek oraz kolokwium końcowego Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** W1 x x x W2 x x x W3 x x x W4 x x x W5 x x W6 x x W7 x x x W8 x x x W9 x x x W10 x x x U1 x U2 x x U3 x K1 x K2 x K3 x K4 x Autor sylabusa: dr Katarzyna APPELT Data opracowania: 29 kwietnia 2012 roku

23 /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

24 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Forma studiów Poziom kształcenia Rok studiów Semestr 4 Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 8 Forma zaliczenia Blok zajęciowy Cele kształcenia Finanse międzynarodowe dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP MSG wszystkie specjalności stacjonarne I stopnia II egzamin B C1- zaznajomienie studentów z rachunkami bilansu płatniczego C2- zapoznanie studentów z międzynarodowymi rynkami walutowymi (systemy, kursy i rynki walutowe) C3- zapoznanie studentów z problemem kryzysu zadłużenia międzynarodowego i współczesnych kryzysów finansowych C4- omówienie modeli polityki fiskalnej i pieniężnej w warunkach liberalizacji i globalizacji przepływów kapitału Wiedza W1- student zna zasadę podwójnego księgowania i metody przywracania równowagi bilansu płatniczego W2- student zna genezę i logikę systemów walutowych, mechanizmy ustalania i wykorzystania kursów walutowych

25 Umiejętności Kompetencje społeczne W3- student zna instrumenty finansowe rynku spot i rynków terminowych W4- student zna modele przywaracania równowagi IS-LM z pomocą polityki fiskalnej i polityki pieniężnej w systemach kursów stałych i płynnych U1- student nabywa umiejętności klasyfikowania transakcji finansowych oraz oceny ich wpływu na bilans płatniczy U2- student potrafi trafnie wybrać system walutowy i kursowy na podstawie danych makroekonomicznych U3- student nabywa umiejętności wyboru odpowiednich instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej K1- student rozumie konieczność stałego kształcenia oraz śledzenia wydarzeń na rynkach finansowych K2- student jest w stanie ocenić konsekwencje społeczne i socjalne polityki pieniężno-kredytowej i polityki fiskalnej K3- student docenia znaczenie skutecznego nadzoru międzynarodowych transakcji finansowych Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* Efekty kształcenia* 1 Rachunki bilansu płatniczego C1 K1 2 Międzynarodowe systemy walutowe C2 K1 3 Teoria, mechanizmy i polityka kursów C2 K2 walutowych 4 Mechanizmy lokalnych i międzynarodowych C2 K2 rynków walutowych 5 Międzynarodowe rynki pieniężne i kapitałowe C2 K2

26 6 Kryzys zadłużenia międzynarodowego i współczesne kryzysy finansowe 7 Polityka fiskalna i pieniężna w warunkach liberalizacji i globalizacji przepływów kapitału 8 Przenoszenie zakłóceń, koordynacja polityki makroekonomicznej i tworzenie nowej międzynarodowej architektury finansowej C3 K3 C4 K2 C3, C4 K1, K3 Literatura Obowiązkowa: 1) R.E.Caves, J.A.Frankel, R.W.Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa ) B.Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa Zalecana: 1) J.Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa ) P.Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa ) A.Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa ) E.Chrabąszczewska, L.Oręziak, Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa ) K.Lutkowski. Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa ) K.Zabielski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa Wymagania wstępne: Opanowanie podstawowych modeli i teorii z zakresu finansów międzynarodowych Metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem sprzętu audio-wizualnego (prezentacja w Power Point) Praca indywidualna studenta: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa Sposób zaliczania: Egzamin pisemny (3 godziny, część testowa, zadania, teoria) Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe**

27 U3 K1 K2 K3 Autor sylabusa: dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP Data opracowania: 21 kwietnia 2012 roku /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Fundusze europejskie Prowadzący dr Piotr Idczak Specjalność Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopień Rok studiów II Semestr IV Forma zajęć (W/Cw) Ćw. Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów 2 ECTS Forma zaliczenia Projekt/test zaliczenie końcowe Blok zajęciowy B Cele kształcenia C1- zapoznanie studentów z problemem zróżnicowania regionalnego w UE C2- zdobycie wiedzy na temat roli funduszy europejskich jako instrumentów polityki regionalnej UE w wspieraniu procesu rozwoju regionów i zasad wydatkowania środków C3- zrozumienie mechanizmów rozwoju regionalnego i zasad stymulowania rozwoju regionów poprzez wykorzystanie funduszy europejskich C4- nabycie umiejętności przygotowania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz znajomości przeprowadzania procesu jej wdrożenia, realizacji i monitoringu Wiedza W1- student zna skalę różnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów UE W2- student zna specyfikę funkcjonowania funduszy europejskich i zasad wydatkowania środków W3- student rozumie istotę działania mechanizmów rozwoju regionalnego w stymulowania rozwoju regionów poprzez wykorzystanie funduszy europejskich W4- student posiada podstawową wiedzę na temat

29 Umiejętności Kompetencje społeczne przygotowywania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym m.in. zna zasady przeprowadzania diagnozy społeczno-gospodarczej, tworzenia celów oraz budowania wskaźników monitoringu U1- student potrafi właściwe zinterpretować problem dysproporcji w rozwoju regionalnym UE i wskazać główne jego przyczyny U2- student potrafi wykorzystać i zastosować zasady rządzące realizacją polityki regionalnej i jej instrumentów finansowych U3- student posiada umiejętność zdefiniowania i interpretowania przyczyn opóźnienia w rozwoju społecznogospodarczym oraz potrafi dobrać odpowiedni sposób wspierania rozwoju danego regionu U4- student potrafi opracować strategię rozwoju regionalnego i lokalnego, tj. umie właściwe zdefiniować problemy, tworzyć sposoby ich rozwiązań oraz przygotować mechanizm wdrażania i realizacji strategii K1- student posiada świadomość na temat problemu zróżnicowania regionalnego i jego znaczenia dla rozwoju społeczeństwa UE K2- student rozumie istotę i funkcję polityki regionalnej UE i jej instrumentów finansowych dla rozwoju UE K3- student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową oraz zasadami społeczeństwa obywatelskiego K4- student rozwija świadomość odpowiedzialności za kształtowanie rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* 1. Zróżnicowanie regionalne UE 2. Fundusze europejskie jako instrumenty finansowe polityki regionalnej 3. Analiza wybranych teorii rozwoju regionalnego 4. Znaczenie czynników rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście funkcjonowania funduszy europejskich 5. Mechanizmy programowania rozwoju Efekty kształcenia*

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo