Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność BM Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopień Rok studiów II Semestr 4 Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy Polski Liczba punktów ECTS 4 Forma zaliczenia egzamin Blok zajęciowy C Cele kształcenia C1-Zapoznanie słuchaczy z istotą, genezą i rolą organizacji międzynarodowych C2-zapoznanie słuchaczy ustrojem i funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych C3-zaznajomienie słuchaczy z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi C4-zaznajomienie słuchaczy z międzynarodowymi organizacjami regionalnymi i lokalnymi Wiedza W1-Słuchacz posiada wiedzę odnośnie istoty, roli i funkcji organizacji międzynarodowych. W2-Słuchacz posiada wiedzę odnośnie ustroju organizacji międzynarodowych W3-Słuachacz posiada wiedzę odnośnie globalizacji raz regionalnej integracji gospodarczej

2 Umiejętności Kompetencje społeczne W4-Słuchacz posiada wiedzę odnośnie organizacji gospodarczych, organizacji regionalnych U1-Posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania relacji gospodarczych w świecie U2-Posiada umiejętności posługiwania się systemami normatywnymi do opisu relacji między organizacjami gospodarczymi U3-Posiada umiejętności obserwacji i interpretacji relacji międzynarodowych U4-Posiada umiejętności rozumienia przyczyn procesów gospodarczych w kontekście tworzenia i działania różnych organizacji międzynarodowych K1-Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących określone cele K2-Posiada umiejętności uczestnictwa w budowaniu projektów K3-Słuchacz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wobec zmieniających się stosunków gospodarczych w świecie Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Istota, geneza, rola i C1 W1, U1, K1 funkcje organizacji międzynarodowych 2 Międzynarodowe C1 W1,U1,K1 organizacji pozarządowe 3 Ustrój i C3 W2,U2, K2 funkcjonowanie organizacji międzynarodowych 4 Globalizacja a C1 W2,U1,K3

3 regionalna integracja gospodarcza 5 System Narodów Zjednoczonych 6 Międzynarodowe organizacji gospodarcze 7 Międzynarodowe organizacje regionalne i lokalne C2 C3 C4 W2, U3,K2, W1,U4,2 W1,W4,U4,K2 Literatura Obowiązkowa: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynawowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Warszawa 2011 Zalecana: Wymagania wstępne: Słuchacz ma podstawową wiedzę o organizacjach międzynarodowych i ich roli Metody nauczania: Wykład problemowy z elementami konserwatorium Praca indywidualna studenta: Zakłada się indywidualną pracę studenta w wymiarze 5 godzin Sposób zaliczania: Case study lub test zaliczeniowy Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe**

4 Autor sylabusa: Ewa Łaźniewska Data opracowania: /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

5 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Analiza ryzyka międzynarodowego Specjalność Biznes międzynarodowy Forma studiów Dzienne Poziom kształcenia Studia I stopnia - licencjackie Rok studiów III Semestr Letni Forma zajęć (W/Cw) Wykład Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy Polski Liczba punktów 3 ECTS Forma zaliczenia Zaliczenie pisemne Blok zajęciowy Sw Cele kształcenia C1- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka ekonomicznego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej C2- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka zjawisk naturalnych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej C3- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka politycznego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej C4- zaznajomienie słuchaczy z problemem ryzyka społecznego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej Wiedza W1- słuchacz potrafi scharakteryzować czynniki ryzyka ekonomicznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej W2 - słuchacz potrafi scharakteryzować zjawiska naturalne z istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej W3- słuchacz potrafi scharakteryzować czynniki ryzyka politycznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej

6 Umiejętności Kompetencje społeczne W4- słuchacz potrafi scharakteryzować czynniki ryzyka społecznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej U1- słuchacz potrafi rozróżnić czynniki ryzyka ekonomicznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej oraz przedstawić mechanizm ich wpływu na przedsiębiorstwo U2- słuchacz potrafi ocenić zjawiska naturalne z istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej w skali międzynarodowej U3- słuchacz potrafi rozróżnić czynniki ryzyka politycznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej oraz przedstawić mechanizm ich wpływu na przedsiębiorstwo U4- słuchacz potrafi rozróżnić czynniki ryzyka społecznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej oraz przedstawić mechanizm ich wpływu na przedsiębiorstwo K1- słuchacz poznaje i ocenia czynniki ryzyka ekonomicznego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej K2- słuchacz rozwija świadomość ryzyka wystąpienia zjawisk naturalnych niekorzystnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa K3- słuchacz rozumie potrzebę analizowania czynników ryzyka politycznego w procesie planowania działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa K4- słuchacz rozumie potrzebę analizowania czynników ryzyka społecznego w procesie planowania działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Definicje i historia analizy ryzyka kraju C1,C2,C3,C4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 2 Metody i techniki analizy ryzyka kraju w kontekście różnych form inwestycji międzynarodowych 3 Analiza czynników ryzyka ekonomicznego w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4

7 4 Analiza czynników ryzyka zjawisk naturalnych w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady 5 Analiza czynników ryzyka politycznego w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady 6 Analiza czynników ryzyka społecznego w kontekście międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa przykłady Źródła informacji wykorzystywane przy ocenie ryzyka kraju Raport z analizy ryzyka kraju Case studies C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 C1,C2,C3,C4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 W1, U1, K1 W2, U2, K2 W3, U3, K3 W4, U4, K4 Literatura Obowiązkowa: 1. Country Risk Assessment: A Guide to Global Investment Strategy, Michel Henry Bouchet, Ephraim Clarke, Bertrand Groslambert, Wiley, Zalecana: 1. Country and Political Risk: Practical Insights for Global Finance, Sam Wilkin (Editor), Hong Kong, Risk Books, Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6, IMF, Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators , Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, Policy Research Working Paper Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, A. Bielawska, PWN, 2006 rozdział Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Najlepszy E., PWE, Warszawa Multinational Financial Management, Alan C. Shapiro, Seventh Edition, John Wiley & Sons, 2003.

8 Wymagania wstępne: słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii Metody nauczania: wykład problemowy z elementami konwersatorium - prezentacja studiów przypadków Praca indywidualna studenta: zakłada się pracę indywidualną słuchacza w wymiarze 10 godzin Sposób zaliczania: zaliczenie pisemne Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** Data opracowania: * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

9 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Forma studiów Poziom kształcenia Rok studiów Semestr Forma zajęć (W/Cw) Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 3 Forma zaliczenia Blok zajęciowy Cele kształcenia Dyplomacja gospodarcza Dr Ida Musiałkowska Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie stacjonarne I stopień III VI W Zaliczenie końcowe C C1-zapoznanie studenta z pojęciami i klasyfikacją współczesnej dyplomacji C2-zapoznanie studenta z charakterystyką dyplomacji gospodarczej i handlowej C3- zapoznanie studenta z funkcjonowaniem podmiotów publicznych i prywatnych w sferze dyplomacji gospodarczej i handlowej Wiedza Umiejętności W1- student zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje dyplomacji; W2-student zna pojęcia dyplomacji gospodarczej i handlowej W3-student zna sposoby prowadzenia dyplomacji gospodarczej w UE oraz wybranych państwach Europy i świata U1- student umie scharakteryzować dyplomację publiczną, gospodarczą i handlową

10 Kompetencje społeczne U2- student umie dokonać analizy tekstów poświęconych prowadzeniu polityki zagranicznej oraz dyplomacji gospodarczej U3- student umie zaprezentować kraj/ przedsiębiorstwo i jego mocne strony i znaleźć właściwe informacje służące tej prezentacji U4-student umie scharakteryzować dyplomację prowadzoną przez podmioty publiczne i prywatne K1-student nabywa umiejętności argumentacji i prezentacji poglądów oraz wiedzy na forum K2- student podnosi kompetencje pracy analitycznej indywidualnej Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Pojęcia dyplomacji C1 W1, U1, K1, K2 2 Ewolucja dyplomacji na C1 W1, U1, K1, K2 przestrzeni wieków 3 Funkcje dyplomacji C1 W1, U1, K1, K2 4 Dyplomacja gospodarcza C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2 5 Dyplomacja gospodarcza a dyplomacja handlowa C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2 6 Podmioty dyplomacji gospodarczej C1, C2, C3 W1, W2, U1, U2, U4, K1, K2 7 Modele dyplomacji gospodarczej C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 8 Dyplomacja gospodarcza Unii Europejskiej. Instytucje, zakres, organizacje międzynarodowe. C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U4, K1, K2 9 Modele dyplomacji gospodarczej w wybranych państwach 10 Model dyplomacji gospodarczej w Polsce: C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2

11 Regulacje prawne; Instytucje, działanie 11 Działalność wydziałów polskich placówek dyplomatycznych w zakresie dyplomacji gospodarczej C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2 12 Praca w dyplomacji C1, C2, C3 W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2 Literatura Obowiązkowa: - Molendowski Edward, Polan Wojciech; Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa; Oficyna Wolters Kluwer Business; Kraków, 2007 Zalecana: - Bayne Nicholas, Woolcock Stephen, The New Economic Diplomacy, Ashgate, 2005 i późniejsze - strony internetowe odpowiedników Ministerstw Spraw Zagranicznych różnych państw oraz przedsiębiorstw Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym Metody nauczania: wykład z elementami konwersatorium i dyskusji, analizy tekstów oraz prezentacji Praca indywidualna studenta: analiza literatury, dobór argumentów i informacji do prezentacji modeli dyplomacji gospodarczej Sposób zaliczania: dyskusja na zajęciach oraz prezentacja na forum Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** W1 W2 W3 W4 U1 U2

12 U3 U4 x x K1 K2 x x K3 K4 Autor sylabusa: dr Ida Musiałkowska Data opracowania: /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

13 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Ekologistyka Prowadzący dr Zbigniew Bentyn Specjalność Logistyka międzynarodowa Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopnia Rok studiów 3 Semestr 5 Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 3 Forma zaliczenia zaliczenie Blok zajęciowy Cele kształcenia C1-zaznajomienie słuchaczy z istotą ekologicznej orientacji logistyki C2-zapoznanie słuchaczy z zasadami fizycznej cyrkulacji dóbr fizycznych w gospodarce C3-ukazanie słuchaczom regulacji prawnych w tym dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gospodarki odpadami C4-nabycie umiejętności dostrzegania możliwości minimalizacji negatywnych skutków przemieszczania dóbr Wiedza W1-słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcie ekologistyki W2-słuchacz potrafi scharakteryzować istotę cyrkulacji dóbr fizycznych w gospodarce W3-słuchacz rozumie pojęcie bilansu ekologistycznego W4-słuchacz zna zasady i idee

14 Umiejętności Kompetencje społeczne recyklingu U1-słuchacz właściwie interpretuje zasady fizycznej cyrkulacji dóbr w gospodarce U2-słuchacz współpracuje z innymi słuchaczami w trakcie zespołowego wykonywania zadań U3-słuchacz orientuje się w systemie regulacji prawnych w zakresie ekologistyki U4-słuchacz analizuje możliwości minimalizacji negatywnych skutków przemieszczania dóbr K1-słuchacz rozumie potrzebę analizy ekologicznej zachowań logistycznych przedsiębiorstw K2-słuchacz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wobec nieustannie zmieniających się warunków gospodarowania K3-słuchacz podejmuje współodpowiedzialność za zadania związane z pracą zespołową K4-słuchacz wykazuje się kompetencją w poszukiwaniu możliwości gospodarczych działań proekologicznych Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* * 1 Geneza i założenia ekologistyki C1 W1, K1 2 Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami. 3 Regulacje prawne w gospodarcze odpadami 4 Bilans ekologiczny w systemach logistycznych 5 Obowiązki podmiotów w zakresie postępowania z odpadami. C2 C3 C1 C2 W2, U1 U3, K2 W3, K1 W3, U4

15 6 Recykling jako jedna z C4 U4, K3 technik ograniczania ilości odpadów. 7 System zarządzania środowiskowego C4 W4,U2, K3 Literatura Obowiązkowa: Korzeń Z.: Ekologistyka. ILiM, Poznań 2001 Zalecana: Wymagania wstępne: słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu logistyki Metody nauczania: wykład problemowy z elementami konwersatorium Praca indywidualna studenta: zakłada się prace indywidualna studenta w wymiarze 10 godzin Sposób zaliczania: wykonanie pracy projektowej dotyczącej systemu recyklingu Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** x x x x x x x x x x x x Autor sylabusa: dr Zbigniew Bentyn Data opracowania: /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

16 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Europejska polityka społeczna Prof. dr hab. Maciej Żukowski PRZEDSIĘBIORSTO I DYPLOMACJA GOSPODARCZA W EUROPIE Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopień Rok studiów II Semestr III Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 4 Forma zaliczenia Zaliczenie pisemne Blok zajęciowy C Cele kształcenia C1- zapoznanie słuchaczy z genezą i zakresem unijnej polityki społecznej C2- zaznajomienie słuchaczy z instrumentami (metodami) polityki społecznej UE i państw członkowskich C3- omówienie zakresu poszczególnych metod (instrumentów) unijnej polityki społecznej i polityki społecznej państw członkowskich C4- analiza problemów polityki społecznej państw członkowskich i UE Wiedza Umiejętności W1- student zna podstawowe pojęcia dotyczące polityki społecznej w UE W2- student zna podstawowe metody analizy polityki społecznej w UE W3- student ma orientację na temat wpływu integracji europejskiej na politykę społeczną w państwach członkowskich W4- student lepiej rozumie rozwiązania i problemy Polski z zakresu polityki społecznej U1- student potrafi zastosować podstawowe wskaźniki dotyczące polityki społecznej w UE U2- student potrafi zinterpretować podstawowe wskaźniki dotyczące polityki społecznej w UE U3- student umie dyskutować na temat relacji między UE a państwami członkowskimi

17 Kompetencje społeczne U4- student umie znaleźć informacje z zakresu polityki społecznej (prawa, polityki, statystyki), szczególnie dostępne w Internecie K1- student jest wrażliwy na problemy społeczne K2- student rozumie potrzebę uwzględniania celów społecznych i ich powiązania z celami gospodarczymi K3- student rozwija świadomość społecznych celów integracji europejskiej K4- student rozwija kompetencje rozwiązywania realnych problemów społecznych zawsze w porozumieniu z innymi Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* Efekty kształcenia* 1. Wprowadzenie: cel, zakres i główne tezy wykładu C1 W1, W2, W4, U4 2. Poziom rozwoju społecznego: państwa członkowskie UE na tle świata; Europejski C4 W4, U1, U2, K3 Model Społeczny 3. Zakres i instrumenty unijnej polityki społecznej prawo socjalne C1, C2, C3 W1, W2, W3, U3, K3 4. Instrumenty polityki społecznej fundusze, otwarta metoda koordynacji C1, C2, C3 W1, W2, W3, U3, K3 5. Swoboda przemieszczania się pracowników; C2, C3 W1, W2, W4, migracje zarobkowe 6. Rynek pracy i polityka rynku pracy; Europejska Strategia Zatrudnienia U1, U2 C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 7. Systemy zabezpieczenia społecznego C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2 8. Systemy emerytalne i opieka zdrowotna C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 9. Edukacja C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 10. Polityka społeczna wobec ubóstwa, wykluczenia społecznego i podziału dochodów C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2, K4 11. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn C2, C3 W1, W2, W3, W4, U1, U2 12. Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii C2, C3, C4 W4, U2 13. Polityka społeczna w Niemczech C2, C3, C4 W4, U2 14. Polityka społeczna w Danii C2, C3, C4 W4, U2

18 15. Zaliczenie C1, C2, C3, C4 Wszystkie Literatura Obowiązkowa: 1. Hill, M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza. Wyd. Difin, Warszawa Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, red. W. Anioł, M. Duszczyk, P. W. Zawadzki, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Zalecana: 1. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość. Red. D.K. Rosati. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model, red. S. Golinowska, P. Hengstenberg, M. Żukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw Wymagania wstępne: Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu polityki społecznej i funkcjonowania Unii Europejskiej Metody nauczania: wykład z elementami dyskusji Praca indywidualna studenta: zakłada się pracę indywidualną słuchacza w wymiarze 30 godz. Sposób zaliczania: Zaliczenie pisemne (część problemowa i test uzupełniania) Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 U3 U4 K1 K2 K3 K4 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** Autor sylabusa: Maciej Żukowski Data opracowania: Maciej Żukowski /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

19 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Forma studiów Poziom kształcenia Rok studiów Finanse Międzynarodowe dr Katarzyna Appelt, mgr Maciej Łobza, dr Paweł Niszczota biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa, zarządzenie gospodarką turystyczną stacjonarne studia pierwszego stopnia drugi Semestr 4 Forma zajęć (W/Cw) ćwiczenia Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 8 Forma zaliczenia pisemna Blok zajęciowy B Cele kształcenia C1: zapoznanie studentów z warunkami w jakich obecnie odbywają się międzynarodowe przepływy towarowe i kapitałowe, w tym odniesienie się do systemów walutowych obowiązujących w przeszłości C2: przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn i przebiegu kryzysów finansowych C3: przedłożenie studentom zasad i narzędzi polityki dostosowawczej państwa w zakresie osiągania równowagi zewnętrznej Wiedza W1: system waluty złotej W2: międzynarodowy system walutowy z Bretton Woods

20 Umiejętności Kompetencje społeczne W3: reforma systemu walutowego z 1978 roku W4: reżimy kursowe krajów należących do Międzynarodowego Funduszu Walutowego W5: determinanty międzynarodowych przepływów kapitałów; procesy liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się W6: teorie kryzysów finansowych W7: miary i stan zadłużenia państw W8: teoria bilansu płatniczego W9: bilans płatniczy Polski i problem jego równowagi W10: narzędzia polityki dostosowawczej państwa w zakresie osiągnięcia równowagi zewnętrznej U1: umiejętność wyjaśnienia zależności pomiędzy przyjętym system walutowym a stabilnością światowego systemu finansowego U2: umiejętność wyjaśnienia przyczyn i przebiegu kryzysów finansowych, w tym kryzysów bankowych, walutowych i zadłużeniowych U3: umiejętność wskazania wpływu polityki dostosowawczej na równowagę zewnętrzną i wewnętrzną państw K1: zdolność abstrakcyjnego myślenia K2: umiejętność definiowania pojęć K3: umiejętność wykorzystywania pojęć do opisu i charakterystyki złożonych zjawisk ekonomicznych K4: umiejętność krytycznego podejścia jako warunek wstępny analizy problemu

21 Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* Efekty kształcenia* 1. Wprowadzenie 2. Międzynarodowy system walutowy. Część I c1 w1, u1, k1, k2 3. Międzynarodowy system walutowy. Część II c1 w2,w3, u2, k1,k2,k4 4. Teoria kursu walutowego c1, c3 w4, u1, k2 5. Międzynarodowe przepływy kapitałowe c2 w5, u1, u2, k3 6. Kryzysy finansowe. Część I c2 w6, w7, u2, k1, k2,k3, k4 7. Kryzysy finansowe. Część II c2 w6, w7, u2, k1, k2,k3, k4 8. Kryzysy finansowe. Część III c2 w6, w7, u2, k1, k2,k3, k4 9. Bilans płatniczy i problem jego równowagi c3 w8, k1, k2 10. Bilans płatniczy Polski. Analiza i charakterystyka c3 w9, k3 11. Rachunek dochodu narodowego a bilans c3 w10, u3, k1, k2 płatniczy 12.. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego. c3 w10, u3, k3, k4 Cześć I 13. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego. c3 w10, u3, k3, k4 Cześć II 14. Zaliczenie pisemne 15. Podsumowanie Literatura Obowiązkowa: Janusz Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006 Paweł Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008 Kazimierz Lutkowski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2007 Eugeniusz Najlepszy, Finansowe międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008 Stanisław Rączkowski, Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1984 R. Caves, J. Frankel, R. Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998 Bogumił Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006 Kazimierz Zabielski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2001

22 Zalecana: Tadeusz Adamczewski, Pieniądz i problem jego wartości, Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań 1931 Edward Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, PWN, Poznań 1957, tom 1 Frederic Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN 2002 Kryzysy bankowe, praca pod red. nauk. Małgorzaty Iwanowicz-Drozdowskiej, PWE 2002 Wymagania wstępne: brak Metody nauczania: wejściówki, ćwiczenia indywidualne i w grupie porządkujące i utrwalające wiedzę, zaliczenie pisemne końcowe Praca indywidualna studenta: przygotowanie do cotygodniowej wejściówki, przygotowanie przyczyn i przebiegu wybranego kryzysu finansowego Sposób zaliczania: pozytywne zaliczenie wejściówek oraz kolokwium końcowego Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe** W1 x x x W2 x x x W3 x x x W4 x x x W5 x x W6 x x W7 x x x W8 x x x W9 x x x W10 x x x U1 x U2 x x U3 x K1 x K2 x K3 x K4 x Autor sylabusa: dr Katarzyna APPELT Data opracowania: 29 kwietnia 2012 roku

23 /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

24 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Prowadzący Specjalność Forma studiów Poziom kształcenia Rok studiów Semestr 4 Forma zajęć (W/Cw) W Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów ECTS 8 Forma zaliczenia Blok zajęciowy Cele kształcenia Finanse międzynarodowe dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP MSG wszystkie specjalności stacjonarne I stopnia II egzamin B C1- zaznajomienie studentów z rachunkami bilansu płatniczego C2- zapoznanie studentów z międzynarodowymi rynkami walutowymi (systemy, kursy i rynki walutowe) C3- zapoznanie studentów z problemem kryzysu zadłużenia międzynarodowego i współczesnych kryzysów finansowych C4- omówienie modeli polityki fiskalnej i pieniężnej w warunkach liberalizacji i globalizacji przepływów kapitału Wiedza W1- student zna zasadę podwójnego księgowania i metody przywracania równowagi bilansu płatniczego W2- student zna genezę i logikę systemów walutowych, mechanizmy ustalania i wykorzystania kursów walutowych

25 Umiejętności Kompetencje społeczne W3- student zna instrumenty finansowe rynku spot i rynków terminowych W4- student zna modele przywaracania równowagi IS-LM z pomocą polityki fiskalnej i polityki pieniężnej w systemach kursów stałych i płynnych U1- student nabywa umiejętności klasyfikowania transakcji finansowych oraz oceny ich wpływu na bilans płatniczy U2- student potrafi trafnie wybrać system walutowy i kursowy na podstawie danych makroekonomicznych U3- student nabywa umiejętności wyboru odpowiednich instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej K1- student rozumie konieczność stałego kształcenia oraz śledzenia wydarzeń na rynkach finansowych K2- student jest w stanie ocenić konsekwencje społeczne i socjalne polityki pieniężno-kredytowej i polityki fiskalnej K3- student docenia znaczenie skutecznego nadzoru międzynarodowych transakcji finansowych Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* Efekty kształcenia* 1 Rachunki bilansu płatniczego C1 K1 2 Międzynarodowe systemy walutowe C2 K1 3 Teoria, mechanizmy i polityka kursów C2 K2 walutowych 4 Mechanizmy lokalnych i międzynarodowych C2 K2 rynków walutowych 5 Międzynarodowe rynki pieniężne i kapitałowe C2 K2

26 6 Kryzys zadłużenia międzynarodowego i współczesne kryzysy finansowe 7 Polityka fiskalna i pieniężna w warunkach liberalizacji i globalizacji przepływów kapitału 8 Przenoszenie zakłóceń, koordynacja polityki makroekonomicznej i tworzenie nowej międzynarodowej architektury finansowej C3 K3 C4 K2 C3, C4 K1, K3 Literatura Obowiązkowa: 1) R.E.Caves, J.A.Frankel, R.W.Jones, Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa ) B.Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa Zalecana: 1) J.Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa ) P.Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa ) A.Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa ) E.Chrabąszczewska, L.Oręziak, Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa ) K.Lutkowski. Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa ) K.Zabielski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa Wymagania wstępne: Opanowanie podstawowych modeli i teorii z zakresu finansów międzynarodowych Metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem sprzętu audio-wizualnego (prezentacja w Power Point) Praca indywidualna studenta: Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa Sposób zaliczania: Egzamin pisemny (3 godziny, część testowa, zadania, teoria) Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia W1 W2 W3 W4 U1 U2 Metoda sprawdzenia Aktywność** Prace okresowe** Zaliczenie końcowe**

27 U3 K1 K2 K3 Autor sylabusa: dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP Data opracowania: 21 kwietnia 2012 roku /podpis/ * wstaw symbol celu ( C ) lub efektów kształcenia ( K ) * wstaw odpowiadający efektom kształcenia ( W1, U1, K1)

28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Fundusze europejskie Prowadzący dr Piotr Idczak Specjalność Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie Forma studiów stacjonarne Poziom kształcenia I stopień Rok studiów II Semestr IV Forma zajęć (W/Cw) Ćw. Wymiar godzinowy 30 Język wykładowy polski Liczba punktów 2 ECTS Forma zaliczenia Projekt/test zaliczenie końcowe Blok zajęciowy B Cele kształcenia C1- zapoznanie studentów z problemem zróżnicowania regionalnego w UE C2- zdobycie wiedzy na temat roli funduszy europejskich jako instrumentów polityki regionalnej UE w wspieraniu procesu rozwoju regionów i zasad wydatkowania środków C3- zrozumienie mechanizmów rozwoju regionalnego i zasad stymulowania rozwoju regionów poprzez wykorzystanie funduszy europejskich C4- nabycie umiejętności przygotowania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz znajomości przeprowadzania procesu jej wdrożenia, realizacji i monitoringu Wiedza W1- student zna skalę różnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów UE W2- student zna specyfikę funkcjonowania funduszy europejskich i zasad wydatkowania środków W3- student rozumie istotę działania mechanizmów rozwoju regionalnego w stymulowania rozwoju regionów poprzez wykorzystanie funduszy europejskich W4- student posiada podstawową wiedzę na temat

29 Umiejętności Kompetencje społeczne przygotowywania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym m.in. zna zasady przeprowadzania diagnozy społeczno-gospodarczej, tworzenia celów oraz budowania wskaźników monitoringu U1- student potrafi właściwe zinterpretować problem dysproporcji w rozwoju regionalnym UE i wskazać główne jego przyczyny U2- student potrafi wykorzystać i zastosować zasady rządzące realizacją polityki regionalnej i jej instrumentów finansowych U3- student posiada umiejętność zdefiniowania i interpretowania przyczyn opóźnienia w rozwoju społecznogospodarczym oraz potrafi dobrać odpowiedni sposób wspierania rozwoju danego regionu U4- student potrafi opracować strategię rozwoju regionalnego i lokalnego, tj. umie właściwe zdefiniować problemy, tworzyć sposoby ich rozwiązań oraz przygotować mechanizm wdrażania i realizacji strategii K1- student posiada świadomość na temat problemu zróżnicowania regionalnego i jego znaczenia dla rozwoju społeczeństwa UE K2- student rozumie istotę i funkcję polityki regionalnej UE i jej instrumentów finansowych dla rozwoju UE K3- student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową oraz zasadami społeczeństwa obywatelskiego K4- student rozwija świadomość odpowiedzialności za kształtowanie rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej Treści programowe Lp. Treści programowe Cele kształcenia* 1. Zróżnicowanie regionalne UE 2. Fundusze europejskie jako instrumenty finansowe polityki regionalnej 3. Analiza wybranych teorii rozwoju regionalnego 4. Znaczenie czynników rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście funkcjonowania funduszy europejskich 5. Mechanizmy programowania rozwoju Efekty kształcenia*

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa - opis przedmiotu

Unia walutowa - opis przedmiotu Unia walutowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Unia walutowa Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-UW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia menedżerska Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe Finanse międzynarodowe Opracowała: dr hab. Janina Harasim, prof. WSBiF, dr Blandyna Puszer I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Przedmiot: Aspekty handlu międzynarodowego w Kod przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Handel zagraniczny Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Ubezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Insurance Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering

Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-613z Inżynieria finansowa Financial engineering A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ekonomika Organizacja i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria produkcji ZIP.F.O.09 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wykorzystanie zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego

Sylabus przedmiotu: System bezpieczeństwa narodowego Sylabus System bezpieczeństwa narodowego Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydział Ochrony Zdrowia Poziom i forma studiów Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy. Obowi¹zkowy Polski. Semestr letni. Polityka gospodarcza Nie. wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne

Kierunkowy. Obowi¹zkowy Polski. Semestr letni. Polityka gospodarcza Nie. wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Z-EKON-381 Nazwa moduùu Polityka gospodarcza UE Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Economic Policy of the European Union Obowi¹zuje od roku akademickiego 01/013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo