Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Oferujący: NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą al. Ujazdowskie 41, Warszawa Warszawa, dnia 5 października 2010 roku

2 1 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji serii A i B SOLVECO Spółki Akcyjnej. 1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1, Warszawa. 1.2 Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Oferującym Obligacje Emitenta jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 41, Warszawa. 1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszą informacją. Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest 400 (słownie: czterysta) obligacji na okaziciela, nie mających formy dokumentu, serii A, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz (słownie: dwa tysiące i dwieście czterdzieści) obligacji na okaziciela, nie mających formy dokumentu, Serii B, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Strona 2

3 1.4 Spis treści 1 WSTĘP Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszą informacją Spis treści CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z popytem na produkty Spółki Ryzyko związane z wymogiem posiadania zezwoleń na prowadzenie działalności Ryzyko cofnięcia przyznanych Spółce pozwoleń na prowadzenie działalności Ryzyko związane z prowadzeniem składu podatkowego Ryzyko zmian podaży i cen surowców Ryzyko wahań kursu walutowego Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ryzyko związane z korzystaniem przez Spółkę z dotacji unijnych Ryzyko związane z niepozyskaniem środków na pokrycie wkładu własnego i finansowanie VAT w wymaganej wysokości Ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji projektów technologicznych Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych, w tym awarii instalacji produkcyjnych Ryzyko związane z obowiązkiem rejestracji produktów chemicznych Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta Ryzyko związane z uwagami biegłego rewidenta w opinii zamieszonej w pkt 6 Dokumentu Informacyjnego Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z niestabilnym otoczeniem prawnym regulującym działalność Spółki Ryzyko związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego Ryzyko związane z niekorzystnymi przepisami podatkowymi w zakresie produkcji biokomponentów paliw płynnych Ryzyko związane z konkurencją podmiotów działających w branży chemicznej Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Ryzyko stopy procentowej Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami Ryzyko nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisje Nadzoru Finansowego OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Wskazanie osób odpowiedzialnych Oświadczenia osób odpowiedzialnych DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ INFORMACJĄ Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Warunki wykupu dla Obligacji Serii A Warunki wykupu dla Obligacji Serii B Warunki wypłaty oprocentowania Warunki wypłaty oprocentowania dla Obligacji Serii A Warunki wypłaty oprocentowania dla Obligacji Serii B Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wysokość i forma zabezpieczenia Obligacji Serii A i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wysokość i forma zabezpieczenia Obligacji Serii B i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2010r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejsza informacją DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Strona 3

4 5.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Nieopłacona część kapitału zakładowego Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Powiązania kapitałowe Emitenta Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Profil działalności Model biznesowy Spółki Strategia rozwoju Struktura organizacyjna Emitenta Charakterystyka podstawowych zasobów technicznych Zakład Blachownia i instalacje produkcyjno-magazynowe Segmenty rynku chemicznego w obrębie których działa Spółka Prezentowane poniżej dana historyczne uwzględniają okres do 2008 roku, ze względu na to, iż Spółka nie dysponuje danymi nowszymi. W ocenie Zarządu w 2009 roku nie nastąpiły jednak znaczne wahania prezentowanych wartości Produkty Spółki Źródła przychodów oraz struktura sprzedaży Klienci Spółki Polityka w zakresie pozyskiwania i utrzymywania klientów Dostawcy Europejski i polski rynek chemiczny Konkurencja Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w dokumencie informacyjnym Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta Życiorysy Członków Zarządu Emitenta: Struktura akcjonariatu Emitenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdanie roczne za okres wraz z opinią biegłego rewidenta: INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI Odpis z KRS Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu spółki niezarejestrowanych przez sąd Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych dokumentem informacyjnym Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji Serii A Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji Serii B Dokument określający warunki emisji obligacji Warunki Emisji Obligacji Serii A Warunki Emisji Obligacji Serii B Definicje i objaśnienia skrótów Strona 4

5 2 CZYNNIKI RYZYKA 2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z popytem na produkty Spółki Spółka prowadzi działalność produkcyjną na rynku rozpuszczalnikowych produktów chemicznych oraz odzysku odpadów. Przy produkcji wykorzystywane są również surowce pochodzące z odzysku i przerobu odpadów. Jakość wyrobów Spółki jest oceniana na podstawie kluczowych parametrów fizykochemicznych oraz badań aplikacyjnych. Odbiorcy Solveco wykorzystują wyroby Spółki jako substytuty droższych wyrobów wytwarzanych w całości z produktów pierwotnych. Skutkiem tego, w przypadku zmiany preferencji odbiorców oraz pojawiania się ostrzejszych wymagań dotyczących jakości oraz pochodzenia produkowanych wyrobów, może pojawić się ryzyko ewentualnego spadku popytu na te produkty Spółki, które są oparte na surowcach pochodzących z odzysku odpadów. Jednocześnie, w związku z ogólną tendencją ograniczania stosowania rozpuszczalników organicznych (lotnych związków organicznych VOC) może nastąpić spadek zapotrzebowania na wyroby rozpuszczalnikowe zawierające wybrane, określone grupy składników. Jednak z przyczyn technologicznych niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników organicznych z dotychczasowych zastosowań. Nastąpi najwyżej zastąpienie jednych grup rozpuszczalników innymi uznanymi np. za przyjazne dla środowiska oraz jeszcze większy nacisk na odzysk/recykling wyrobów rozpuszczalnikowych oraz pozyskanie surowców ze źródeł odnawialnych. Zarząd Solveco, świadomy istnienia opisanych wyżej zagrożeń, ale jednocześnie szans, systematycznie monitoruje tendencje występujące na rynku i dostosowuje aktualną ofertę do zapotrzebowania zgłaszanego przez odbiorców, a także wspólnie z odbiorcami planuje nowe wyroby odpowiadające przyszłym wymogom rynku. Co więcej, instalacje zakładu produkcyjnego Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu zezwalają na indywidualizację procesów produkcyjnych oraz głębokie przetworzenie surowców, przez co oferta Spółki charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności. Ponadto zaplecze produkcyjne pozwala na produkcję mieszanin opartych wyłącznie na produktach pierwotnych, a w ramach planowanej inwestycji uruchomiona zostanie produkcja rozpuszczalników pierwotnych, przyjaznych środowisku. Strona Ryzyko związane z wymogiem posiadania zezwoleń na prowadzenie działalności Działalność Spółki związana jest z szeregiem regulacji prawnych i wymaga posiadania pozwoleń i decyzji administracyjnych, m. in. w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa podatkowego, oraz spełniania licznych wymogów techniczno-technologicznych. Rozszerzenie skali prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie produkcji chemicznej jest uzależnione m. in. od uzyskania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska, warunkującego m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie odzysku odpadów powyżej 10 ton dziennie. Solveco obecnie nie przekracza dozwolonego limitu. Planowany rozwój mocy produkcyjnych Spółki wiąże się z przekroczeniem przedmiotowego limitu. W związku, z tym Spółka złożyła wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nieotrzymanie ww. pozwolenia lub opóźnienie w jego otrzymaniu może ograniczać przyszłą wielkość produkcji i tym samym może skutkować nieosiągnięciem prognozowanego wyniku finansowego w kolejnych latach Ryzyko cofnięcia przyznanych Spółce pozwoleń na prowadzenie działalności Z uwagi na wymagające przepisy regulujące działalność Spółki oraz kontrole organów administracji państwowej, w przypadku niespełnienia określonych wymogów istnieje ryzyko nałożenia kar na Spółkę oraz w skrajnym przypadku cofnięcia posiadanych przez Spółkę decyzji administracyjnych regulujących prowadzenie działalności. Solveco minimalizuje to ryzyko wypełniając obowiązki w zakresie wymaganym przez przepisy określające wymogi dotyczące warunków działalności Spółki. Zakład produkcyjny w Kędzierzynie-Koźlu przeszedł do tej pory liczne przeglądy organów zewnętrznych realizowane w ramach procedur towarzyszących uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Zakład produkcyjny poddawany jest okresowo również rutynowym kontrolom zewnętrznych organów kontrolnych. Wynik żadnej z przedmiotowych kontroli nie spowodował zagrożenia dla przyjętego sposobu funkcjonowania zakładu. Ponadto Spółka na bieżąco modernizuje zakład instalując dodatkowe systemy bezpieczeństwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska.

6 2.1.4 Ryzyko związane z prowadzeniem składu podatkowego Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. W związku z możliwą odmienną interpretacją przepisów przez urzędy kontrolujące prawidłowe gospodarowanie składem podatkowym, istnieje ryzyko nałożenia na Spółkę kar lub odebrania przyznanego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, co może przełożyć się na wielkość wyniku finansowego lub ograniczyć prognozowane tempo rozwoju Spółki. Prowadzenie składu podatkowego wymaga złożenia stosownych zabezpieczeń, w formie i wysokości wynikających nie tylko bezpośrednio z przepisów prawa, ale także uzależnionych od decyzji Urzędów Celnych, co może ograniczyć lub wydłużyć w czasie tempo prognozowanego rozwoju Spółki Ryzyko zmian podaży i cen surowców Spółka prowadzi działalność produkcyjną w oparciu o cztery podstawowe typy surowców: rozpuszczalniki pierwotne, rozpuszczalniki z odzysku (regeneraty), odpady zawierające rozpuszczalniki, produkty uboczne przemysłu chemicznego i rafineryjno-petrochemicznego. W przypadku każdej z tych grup surowców występuje ryzyko okresowych ograniczeń w dostępie do źródeł surowca oraz braku korelacji wielkości dostaw z aktualną wielkością popytu na produkty Spółki. Z uwagi na powyższą zmienność wielkości oraz struktury strumienia dostaw surowców, istnieje ryzyko pogorszenia warunków dostaw, wzrostu cen lub konieczności zakupu droższych odpowiedników. Ponadto, zauważa się rosnące zainteresowanie podmiotów zagranicznych polskim rynkiem odpadów oraz rosnącą świadomość dostawców w zakresie możliwości ich odzysku i ponownego zastosowania. Czynniki te mogą przełożyć się na trudności w zakresie pozyskania możliwych do recyklingu odpadów oraz negatywnie wpłynąć na wysokość realizowanych przez Spółkę marż i obrotów oraz realizację zakładanej strategii rozwoju. W celu ograniczenia zmienności strumienia dostaw surowców, Spółka buduje i utrzymuje stałe relacje z dostawcami surowców (w tym odpadów) rozwija i wdraża kolejne technologie pozwalające na rozszerzenie/dywersyfikację bazy surowcowej. Polityka pozyskiwania odpadów jest ukierunkowana na pozyskiwanie stałych dostawców, z którymi istnieje możliwość nawiązania długoterminowej współpracy. Strona Ryzyko wahań kursu walutowego Część surowców wykorzystywanych do produkcji pochodzi z importu z krajów UE i ceny ich zakupu są denominowane w Euro. Ceny zakupu części surowców od dostawców w Polsce są pośrednio związane z kursem Euro. Sprzedaż produktów Spółki jest realizowana głównie na rynku krajowym i ceny sprzedaży denominowane są w złotych. Dokładne dane dotyczące pochodzenia surowców do produkcji znajdują się w pkt , zaś dane dotyczące wolumenu sprzedaży na rynkach zagranicznych w pkt niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Zmienność kursu EUR/PLN może utrudniać ocenę opłacalności zakupu kolejnych partii surowców, a niekorzystne zmiany kursu walutowego mogą wywołać wzrost kosztów działalności oraz obniżyć poziom marż realizowanych na poszczególnych grupach produktów. Spółka nie stosuje obecnie zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, jednak nie wyklucza ich zastosowania w przyszłości. W miarę wzrostu sprzedaży eksportowej oraz zwiększania udziału pochodzących z Polski surowców odpadowych w całości zakupów surowcowych ryzyko kursu walutowego będzie malało Ryzyko utraty kluczowych pracowników Istotne znaczenie w działalności Spółki ma wiedza techniczna pracowników z zakresu prowadzonych procesów technologicznych. Spółka znajduje się ponadto na relatywnie wczesnym etapie rozwoju, czego skutkiem jest wzmożona koncentracja odpowiedzialności i kompetencji w obrębie najważniejszych stanowisk w jej strukturze organizacyjnej (opis struktury organizacyjnej Emitenta jest w pkt niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Utrata kluczowych pracowników kadry menedżerskiej lub technicznej mogłaby niekorzystnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Spółki i utrudnić realizację programu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Spółka aktywnie przeciwdziała temu ryzyku sukcesywnie delegując odpowiedzialność kluczowej kadry menedżerskiej do stanowisk na niższych szczeblach struktury organizacyjnej. Stosowany w Spółce system płacowy stanowi narzędzie wykorzystywane do motywacji kluczowych pracowników. Ponadto w ramach realizowanej obecnie inwestycji, prowadzone są szkolenia w zakresie działania wdrażanych technologii, co skutecznie poszerza zakres pracowników zdolnych do planowania i obsługi procesów produkcyjnych Ryzyko związane z korzystaniem przez Spółkę z dotacji unijnych Solveco jest stroną umowy o wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt inwestycyjny obejmuje rozbudowę posiadanych mocy produkcyjnych oraz zakup technologii efektywnej produkcji wysoko przetworzonych wyrobów chemicznych. W związku z realizacją

7 aktualnego programu inwestycyjnego, istnieje ryzyko negatywnej oceny zgodności ponoszonych wydatków z planem zamieszczonym w umowie o dotację oraz w konsekwencji cofnięcia części przyznanych środków. W konsekwencji, nieuzyskanie części wsparcia może się realnie przełożyć na opóźnienie całego procesu inwestycyjnego, a także na zakres wdrożenia innowacyjnych technologii i przez to ograniczyć prognozowane tempo rozwoju Spółki. Opis Inwestycji krajowych Emitenta znajduje się w pkt niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Solveco posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie rzetelnej realizacji wymagań stawianych przez organy nadzorujące poprawność działań zdobyte w trakcie realizowanych wcześniej inwestycji, które były również objęte dotacją ze środków unijnych. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, nabyte doświadczenie znacząco ogranicza ryzyko cofnięcia przyznanych Spółce dotacji Ryzyko związane z niepozyskaniem środków na pokrycie wkładu własnego i finansowanie VAT w wymaganej wysokości Realizacja planu inwestycyjnego (szczegółowo omówionego w pkt oraz 5.13 niniejszego Dokumentu Informacyjnego) i założeń strategicznych Spółki uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Istnieje ryzyko niepozyskania przez Spółkę wystarczających środków na finansowanie inwestycji oraz pomostowe finansowanie VAT związanego z inwestycją, co skutkowałoby niezrealizowaniem planowanego programu inwestycyjnego a tym samym odsunięciem w czasie realizacji strategii rozwoju Spółki. Obecnie prowadzony proces pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kapitału własnego oraz dłużnego ma na celu zapewnienie powyższych źródeł finansowania Ryzyko związane z opóźnieniami w realizacji projektów technologicznych Podstawowym elementem niezbędnym dla wdrożenia strategii rozwoju Spółki jest realizacja projektu inwestycyjnego obejmującego modernizację posiadanych linii technologicznych, zakup i instalację nowych ciągów produkcyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji (szczegółowo omówionego w pkt oraz 5.13 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Wysoki poziom zaawansowania technicznego wdrażanych rozwiązań rodzi ryzyko powstania komplikacji przy budowie, montażu i rozruchu kolejnych instalacji. Także proces wdrażania, opanowywania i optymalizacji nowych technologii jest obarczony ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych problemów. W przypadku opóźnień w realizacji wymienionych działań, istnieje ryzyko nieosiągnięcia w wyznaczonym terminie celów strategicznych obejmujących m. in. integrację pionową i rozszerzenie bazy surowcowej, a także rozwój oferty produktów specjalistycznych, co może przełożyć się na niezrealizowanie założonego planu finansowego. Strona Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych, w tym awarii instalacji produkcyjnych Działalność produkcyjna Spółki jest realizowana w zakładzie produkcyjnym w Kędzierzynie-Koźlu. Ewentualne zakłócenia procesów produkcyjnych, w tym możliwość awarii posiadanych instalacji może istotnie wpłynąć na ograniczenie produkcji Spółki i przez to przyczynić się do zmniejszenia wielkości zrealizowanych przychodów i marż. Spółka przeciwdziała temu ryzyku prowadząc działalność na dostosowanych do obowiązujących wymagań instalacjach, a także stosując i wdrażając bezpieczne technologie. Instalacje wykorzystywane na terenie Zakładu produkcyjnego w Kędzierzynie-Koźlu wyposażone są w szereg urządzeń i systemów zabezpieczających. Zakład produkcyjny w Kędzierzynie-Koźlu zlokalizowany jest na zamkniętym terenie Blachownia Holding S.A., będącym obszarem o typowo przemysłowym przeznaczeniu. Teren ten objęty jest obowiązkowym stałym dozorem wyspecjalizowanych grup interwencyjnych. Dozór ten regulowany jest zapisami ustawy o ochronie osób i mienia. Zakład produkcyjny objęty jest ponadto dobrowolną umową z jednostką ratowniczo-gaśniczą, stacjonującą na terenie Blachownia Holding S.A.. Jednostka ta realizuje obowiązki związane z prewencją, szkoleniami i ewentualnymi czynnościami ratownictwa chemicznego i pożarowego. Dyspozytornia jednostki jest bezpośrednim odbiorcom sygnałów alarmowych pochodzących z ręcznych sygnalizatorów p.poż. zlokalizowanych na terenie instalacji produkcyjnych Ryzyko związane z obowiązkiem rejestracji produktów chemicznych Solveco planuje prowadzić działalność związaną w pewnych obszarach z obowiązkiem stosowania systemu rejestracji produktów chemicznych REACH, który narzuca zasady dotyczące m. in. rejestracji substancji chemicznych, oceny ich oddziaływania na otoczenie oraz przekazywania określonych informacji partnerom biznesowym. Fakt ten pociąga za sobą konieczność wydzielenia środków przeznaczonych na realizację wymienionych zadań, co jest czynnikiem zwiększającym koszty działalności Spółki. Jednakże z uwagi na

8 powszechność występowania tego obowiązku wśród podmiotów produkcyjnych z branży chemicznej, obowiązek ten nie stanowi czynnika zmniejszającego konkurencyjność Spółki Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta Zgodnie z zamieszczonym w pkt 6 sprawozdaniem finansowym, Emitent zanotował stratę netto za ostatni rok obrotowy w wysokości ,36 zł. za okres od. Kryzys finansowy powodował trudności w pozyskaniu finansowania zewnętrznego, co w znaczny sposób opóźniało inwestycje prowadzone w zakładzie produkcyjnym w Kędzierzynie-Koźlu. W związku z dalszym rozwojem i działalnością Spółki istnieje ryzyko, że w następnych latach Emitent może ponownie zanotować ujemne wyniki finansowe (stratę netto). W opinii zarządu Emitenta przedmiotowe ryzyko może zostać zminimalizowane poprzez zwiększone przychody Spółki, wynikające z wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych zakładu w Kędzierzynie-Koźlu Ryzyko związane z uwagami biegłego rewidenta w opinii zamieszonej w pkt 6 Dokumentu Informacyjnego W poprzednich dwóch latach obrachunkowych tj. od do , oraz od do Spółka otrzymała płatności w łącznej kwocie 3.603,8 tys. zł z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu Zakup instalacji odwadniania etanolu celem wdrożenia innowacyjnej technologii Solveco. Kwota powyższa w ubiegłych latach została nieprawidłowo ujęta w rachunku zysków i strat w pozycji Pozostałe Przychody Operacyjne Dotacje. Prawidłowe ujęcie w badanym roku otrzymanej dotacji (zgodnie z ustawą o rachunkowości) spowodowałoby zmniejszenie wyniku z lat ubiegłych do kwoty ,9 tys. zł, zwiększenie wyniku finansowego roku badanego o 62,9 tys. zł, w wyniku czego rachunek zysków i strat wykazywałby stratę netto w wysokości 534,2 tys. zł. Inwestorzy powinni brać pod uwagę ryzyko związane z brakiem zastosowania przez Spółkę zasad rachunkowości w poprzednich okresach obrachunkowych i mieć na uwadze że wyniki z lat ubiegłych mogą nie być porównywalne do wyników innych podmiotów. Strona Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Koniunktura na rynku chemicznym jest silnie powiązana z kondycją gospodarki polskiej i największych partnerów gospodarczych kraju. Na rentowność działalności Spółki mają wpływ miedzy innymi: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, polityka fiskalna i pieniężna państwa, inflacji, wielkości handlu zagranicznego oraz inne czynniki. Odbiorcą wyrobów i usług przemysłu chemicznego jest wiele branż, a osłabienie ogólnej sytuacji gospodarczej wpływa na wyniki finansowe spółek chemicznych. Ze względu na panującą obecnie niepewność, co do dalszego wzrostu gospodarczego Polski i jej głównych partnerów handlowych, istnieje ryzyko niezrealizowania założonego przez Spółkę planu finansowego. Czynniki o charakterze makroekonomicznym mogą mieć także pośrednio wpływ na realizację założonych przez Spółkę celów strategicznych, w tym realizację założonego planu inwestycyjnego oraz rozszerzenie charakteru i skali prowadzonej działalności Ryzyko związane z niestabilnym otoczeniem prawnym regulującym działalność Spółki Spółka prowadzi działalność w ramach przewidzianych przepisami polskiego prawa. Szczególnie istotnymi gałęziami prawa, których zmiana wywoływać będzie silny wpływ na działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę są m.in.: Prawo ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, Prawo handlowe, Prywatne prawo gospodarcze, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Prawo ubezpieczeń społecznych. Występujące w polskim systemie prawa częste zmiany regulacji w każdej z ww. wymienionych dziedzin, oddziałują na zmianę otoczenia, w którym Spółka funkcjonuje. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ilość zmian, jest okres dostosowania polskiego systemu prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Ilość wprowadzanych zmian zwiększa ryzyka pojawiania się niespójnych regulacji oraz odmiennych interpretacji poszczególnych przepisów, co komplikuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zwiększa ryzyko prowadzonej działalności.

9 2.2.3 Ryzyko związane z interpretacją przepisów prawa podatkowego Częste zmiany przepisów prawa podatkowego połączone z brakiem wiążących interpretacji podatkowych, powodują powstawanie niespójności w ocenie i zastosowaniu przepisów podatkowych przez poszczególne organy podatkowe. Obserwowane są nierzadkie sytuacje, w których hierarchicznie powiązane organy podatkowe wydają wykluczające się opinie na podstawie tych samych regulacji. Do podobnych skrajności dochodzi między niezależnymi organami tego samego szczebla organizacyjnego. Konsekwencją zaistnienia niekorzystnych pod tym względem warunków związanych z odmienną interpretacją przepisów prawa podatkowego jest obowiązek uiszczenia wymierzonego podatku wraz z odsetkami, co może istotnie obciążyć wynik finansowy Spółki i wpłynąć na nieosiągnięcie założonych poziomów rentowności Ryzyko związane z niekorzystnymi przepisami podatkowymi w zakresie produkcji biokomponentów paliw płynnych Jedną z rozważanych ścieżek rozwoju działalności produkcyjnej Spółki jest uruchomienie procesu odwadniania etanolu w celu produkcji biokomponentów paliw płynnych. Spółka dysponuje instalacjami produkcyjnymi umożliwiającymi produkcję odwodnionego etanolu do celów zarówno paliwowych, jak i technicznych. Jednakże obecne wymagania związane z obowiązkiem złożenia zabezpieczenia akcyzowego w odpowiedniej wysokości utrudniają możliwość uruchomienia i eksploatacji posiadanej instalacji odwadniania etanolu. Wraz z zapowiadaną nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym Zarząd Spółki oczekuje złagodzenia obecnie obowiązujących przepisów, co może wpłynąć na obniżenie lub zmianę formy wymaganych zabezpieczeń - w ramach ujednolicenia z przepisami prawa stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Istnieje jednak poważne ryzyko opóźnienia, lub niewprowadzenia zmian, co jest skutecznym czynnikiem blokującym wejście Spółki w ten segment rynku Ryzyko związane z konkurencją podmiotów działających w branży chemicznej Spółka działa na rynku chemicznym oraz na rynku odzysku i przerobu odpadów. Polski rynek odzysku odpadów rozpuszczalnikowych jest stosunkowo słabo rozwinięty i na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w ocenie Zarządu Spółki, nie funkcjonują na nim podmioty mogące, pod względem mocy produkcyjnych i stosowanej technologii, stanowić realną konkurencję dla Solveco. Jednakże ze względu na potencjał rozwojowy rynku należy oczekiwać stopniowego wzrostu liczby i wielkości podmiotów zajmujących się odzyskiem i przerobem odpadów. Wejście na krajowy rynek poważnego konkurenta może wpłynąć zarówno na pogorszenie warunków pozyskiwania surowca do przerobu, jak i konkurencję cenową na rynku oferowanych produktów chemicznych, co może w przyszłości rzutować na poziom przychodów oraz marż. Czynnikiem ograniczającym ryzyko pojawienia się w krótkim okresie silnej konkurencji, są wysokie bariery wejścia związane z czasochłonnym (nieraz wieloletnim) procesem uzyskania odpowiednich pozwoleń regulujących odzysk odpadów niebezpiecznych. Rozpoczęcie działalności produkcyjnej w tym zakresie wymaga także poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę zakładu odzysku rozpuszczalników. Strona Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki, także niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, i niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach i sytuacja makroekonomiczna Polski i regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie Ryzyko stopy procentowej Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Uzależnienie wartości kuponu od rynkowej stopy procentowej WIBOR ma w zamierzeniu chronić Obligatariuszy przed tym ryzykiem (wzrost rynkowej stopy

10 procentowej oznaczać będzie wzrost właściwej stopy dyskonta, ale również wzrost płatności kuponowych), należy jednak mieć na uwadze, iż nie jest to zabezpieczenie doskonałe. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe. Ponad powyższe, zgodnie z 11 Regulaminu ASO, GPW może zawiesić obrót określonymi instrumentami finansowymi na okres do 3 miesięcy w przypadku: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. Zgodnie z 12 pkt 1, GPW może wykluczyć określone instrumenty finansowe z obrotu w ASO w poniższych okolicznościach: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 12 pkt 2, GPW wyklucza określone instrumenty finansowe z obrotu w ASO w poniższych okolicznościach: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Strona 10 Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w obrocie Obligacjami Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału Ryzyko nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisje Nadzoru Finansowego Emitent jako spółka publiczna podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z czym istnieje ryzyko nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków nałożonych na Emitenta przez przepisy prawa, w tym zwłaszcza obowiązków wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Ustawy o ofercie publicznej.

11 3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 3.1 Wskazanie osób odpowiedzialnych Za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym, odpowiedzialny jest Prezes Zarządu Emitenta Remigiusz Zbirek oraz Prokurent Włodzimierz Bojdziński. 3.2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych Strona 11

12 4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ INFORMACJĄ 4.1 Cele emisji Cel wyemitowania Obligacji Serii A w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach nie został określony. Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A zostaną przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności Emitenta. Cel wyemitowania Obligacji Serii B w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach nie został określony. Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii B zostaną przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności Emitenta. 4.2 Wielkość emisji Przedmiotem emisji jest 400 (słownie: czterysta) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda oraz (słownie: dwa tysiące i dwieście czterdzieści) sztuk Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). 4.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji Serii A: 1.000,00 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: ,00 PLN Cena emisyjna jednej Obligacji Serii A: 100% Łączna cena emisji Obligacji Serii A: ,00 PLN Strona 12 Wartość nominalna jednej Obligacji Serii B: 1.000,00 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii B: ,00 PLN Cena emisyjna jednej Obligacji Serii B: 100% Łączna cena emisji Obligacji Serii B: ,00 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji Serii A i B: ,00 PLN 4.4 Warunki wykupu Warunki wykupu dla Obligacji Serii A Wykup Obligacji Serii A zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji Serii A, tj. 30 kwietnia 2012 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji Serii A, tj ,00 zł za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji Serii A na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 20 kwietnia 2012 roku. Wykup Obligacji Serii A zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza Warunki wykupu dla Obligacji Serii B Wykup Obligacji Serii B zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji Serii B, tj. 28 czerwca 2011 roku, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji Serii B, tj ,00 zł za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji Serii B na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 17 czerwca 2011 roku. Wykup Obligacji Serii B zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

13 4.5 Warunki wypłaty oprocentowania Warunki wypłaty oprocentowania dla Obligacji Serii A Posiadaczom Obligacji Serii A będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie kuponowym. Stawką referencyjną kuponu będzie 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 2 dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości 6% (słownie: sześć procent). Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku z dokładnością do jednego grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglane w górę. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji Serii A na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 3 ż 100% ł Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych dla Obligacji Serii A. Nr okresu Data ustalenia wysokości stawki referencyjnej Pierwszy dzień okresu Data ustalenia prawa do odsetek (koniec dnia) Ostatni dzień okresu i wypłata kuponu Liczba dni w okresie Strona 13 Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Wysokość oprocentowania w pierwszym oraz drugim okresie odsetkowym dla Obligacji Serii A wyniosła 9,86% Warunki wypłaty oprocentowania dla Obligacji Serii B Posiadaczom Obligacji Serii B będzie wypłacany kwartalnie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie kuponowym. Stawką referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla Obligatariuszy w wysokości 7% (słownie: siedem procent). Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji Serii B na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 2. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: 3 ż 100% ł Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych dla Obligacji Serii B przedstawia poniższa tabela:

14 Tabela 2. Terminarz płatności kuponowych dla Obligacji Serii B Nr Data ustalenia Pierwszy Data ustalenia Ostatni dzień Liczba okresu wysokości dzień prawa do okresu i dni w stawki okresu odsetek (koniec wypłata okresie referencyjnej dnia) kuponu Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Wysokość oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym dla Obligacji Serii B wyniosła 10,85%, zaś w drugim okresie odsetkowym 10,83%. 4.6 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wysokość i forma zabezpieczenia Obligacji Serii A i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje Serii A są zabezpieczone. Roszczenia Obligatariuszy wynikające z emisji Obligacji Serii A są zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy hipoteki łącznej kaucyjnej na nieruchomościach budynkowych z prawem użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu, obręb: Blachownia, w skład których wchodzą działki nr.: 602/101, 602/191, 602/192, 602/297, 602/569, 602/571, 602/559, zabudowane instalacją do odwadniania etanolu i instalacją do odzysku odpadów rozpuszczalnikowych wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami towarzyszącymi, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW nr 53517, i w Sądzie Rejonowym Kędzierzynie-Koźlu w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Strona 14 Na mocy postanowienia sadu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 29 marca 2010 roku ustanowiono hipotekę łączną kaucyjna (hipoteki ujawnione w KW nr 50467, KW nr 54064, KW nr 53517) do maksymalnej kwoty zł (słownie: piec milionów złotych). W przypadku, gdy Emitent dokona przydziału Obligacji Serii A w liczbie mniejszej niż (słownie: dwa tysiące pięćset) o łącznej wartości nominalnej mniejszej niż (dwa miliony i pięćset tysięcy) PLN, upoważnia to Zarząd Emitenta do zmniejszenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia do wysokości nie mniejszej niż dwukrotność łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii A. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Solveco S.A. z siedzibą w Warszawie. Biegły dokonał wyceny wyżej wymienionych nieruchomości na kwotę zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Szczegółowy raport z wyceny (operat szacunkowy) zostanie udostępniony Inwestorom wraz z Propozycją Nabycia Wysokość i forma zabezpieczenia Obligacji Serii B i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia W przypadku dojścia emisji do skutku Zarząd Emitenta zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z niniejszej emisji Obligacji poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy hipoteki łącznej kaucyjnej na nieruchomościach budynkowych z prawem użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu, obręb: Blachownia, w skład których wchodzą działki nr.: 602/101, 602/191, 602/192, 602/297, 602/569, 602/571, 602/559, zabudowane instalacją do odwadniania etanolu i instalacją do odzysku odpadów rozpuszczalnikowych wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami towarzyszącymi, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW nr 53517, i w Sądzie Rejonowym Kędzierzynie-Koźlu w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Kwota zabezpieczenia zostanie ustalona w wysokości ,00 (słownie: cztery miliony złotych), a w przypadku, gdy Emitent dokona przydziału Obligacji Serii B w liczbie mniejszej niż (słownie: trzy tysiące) o łącznej wartości nominalnej mniejszej niż (słownie: trzy miliony) PLN, kwota zabezpieczenia ustalona zostanie w wysokości nie mniejszej niż 130% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii B. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Solveco S.A. z siedzibą w Warszawie.

15 Biegły dokonał wyceny wyżej wymienionych nieruchomości na kwotę zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Szczegółowy raport z wyceny (operat szacunkowy) zostanie udostępniony Inwestorom wraz z Propozycją Nabycia. 4.7 Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2010r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji. Emitent, zgodnie z zamieszczonym w pkt 6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego sprawozdaniem finansowym posiadał na dzień 31 marca 2010 roku saldo zobowiązań ogółem w wysokości ,3 tys. zł. Na tą sumę składały się szacunkowo: Rezerwy na zobowiązania: 36,1 tys. zł Zobowiązania długoterminowe: 1.469,4 tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe: 6.686,0 tys. zł Rozliczenia międzyokresowe: 2.134,9 tys. zł Do czasu całkowitego wykupu Obligacji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym zobowiązania Emitenta na utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej bezpiecznym poziomie. 4.8 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom. Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu. 4.9 Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji. Strona 15 Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A i B Obligatariuszom nie przysługują żadne inne prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejsza informacją. Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. Ogólną charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje dochodów i podatników prezentuje poniższa tabela: Tabela 3. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami Osoba fizyczna Osoba prawna Dochód z tytułu odsetek (płatności kuponowych) i dyskonta Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy się go z dochodami opodatkowanymi według art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych podatnika (podatek jest potrącany u źródła ). Zysk kapitałowy Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19% dochodu (czyli różnicy pomiędzy wykazanymi przychodami a powiązanymi z nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik. Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik.

16 Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy sprzedaży obligacji objętych niniejszym dokumentem informacyjnym są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych objęte stawka podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji objętych niniejszym dokumentem: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. Strona 16

17 5 DANE O EMITENCIE 5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta. Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: Solveco Spółka Akcyjna spółka handlowa spółka akcyjna Rzeczpospolita Polska Warszawa Solveco S.A., ul. Jasna 1, Warszawa Solveco S.A., ul. Płochocińska 9, Warszawa Telefon: Fax: Adres Adres WWW: 5.2 Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej. REGON: NIP: Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. Strona Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 5.5 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Emitent (dawniej Cheman-Agro Sp. z o.o.) został wpisany do rejestru handlowego RHB na mocy postanowienia Sadu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 22 czerwca 1995 roku. Emitent został zarejestrowany w dniu 11 września 2001 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Emitent nie jest podmiotem, którego utworzenie wymaga uzyskania zezwolenia. W następstwie przekształcenia formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę akcyjną Emitent został wpisany w dniu r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Krótki opis historii Emitenta Spółka została zawiązana 9 czerwca 1995 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Cheman- Agro Sp. z o.o. Założycielami oraz jedynymi udziałowcami byli Panowie Tomasz Dubiel oraz Andrzej Postupolski, byli współwłaściciele i zarządzający Cheman S.A. wiodącego polskiego dystrybutora chemikaliów 1. Podstawowym celem powołania Spółki było rozpoczęcie działalności produkcyjnej w oparciu o prywatyzowany majątek jednego z przedsiębiorstw państwowych, jednakże z powodu nie dojścia do realizacji projektu, Cheman-Agro Sp. z o.o. przez pierwsze lata istnienia nie była aktywny gospodarczo. 1 W 2003 r. 100% akcji Cheman S.A. zostało sprzedane spółce Ciech S.A.

18 W dniu 26 lipca 2001 r. firma Spółki została zmieniona na Solveco Sp. z o.o. i od tego czasu Spółka podjęła działalność w zakresie produkcji i sprzedaży rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz innych produkowanych na ich bazie wyrobów. Całość realizowanej produkcji opierała się w tym okresie na outsourcingu działalności produkcyjnej. Działania związane z opracowywaniem i wdrażaniem kolejnych wyrobów, opracowywaniem receptur, technologii odbywało się w wewnętrznym dziale technologicznym Solveco. Jednocześnie rozwijała się współpraca z czołowymi ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. W kwietniu 2007 r., wraz z zakupem zakładu produkcyjnego na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, rozpoczęto przenoszenie produkcji do Zakładu Blachownia. Działania obejmowały stopniową adaptację istniejących instalacji do wymogów wynikających z wdrażanych technologii produkcji. Skutkiem tego, w połowie 2008 r. uruchomiona została instalacja przeznaczona do składowania i blendingu rozpuszczalników, oraz nowoczesne stanowiska nalewcze do cystern samochodowych. Następnie uruchomiono pilotażowe instalacje do odzysku odpadów rozpuszczalnikowych oraz do odzysku przepracowanych płynów chłodniczych. Rozpoczęło działalność własne laboratorium badawczo-rozwojowe. Zakup zakładu produkcyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, jego adaptacja, modernizacja oraz zakup i uruchomienie pilotażowych instalacji do odzysku odpadów były współfinansowane ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.2.1). W 2010 roku nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzonej działalności ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Emitent został wpisany w dniu r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Obecna rozbudowa Zakładu Blachownia ma na celu rozszerzenie bazy surowcowej Spółki oraz adaptację instalacji i rozbudowę mocy produkcyjnych w obszarach odzysku odpadów oraz destylacji, rektyfikacji, oczyszczania rozpuszczalników. Oferta Spółki zostanie uzupełniona o wysoko przetworzone, specjalistyczne wyroby charakteryzujące się znaczącą wartością dodaną i pozwoli realizować wyższy od dotychczasowych poziom marż oraz znacząco zwiększyć przychody. Dalsza modernizacja posiadanych instalacji oraz montaż nowych instalacji produkcyjnych są objęte umową o dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 4.4). Strona Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Rodzaje i wartości kapitałów własnych Solveco przedstawia poniższa tabela: Tabela 4. Rodzaje i wartości kapitałów własnych Rodzaj kapitału Stan na dzień roku (w zł) Kapitał (fundusz) własny ,27 Kapitał (fundusz) podstawowy 50000,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy ,97 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,00 Zyska (strata) z lat ubiegłych ,66 Zysk (strata) netto okresu bieżącego ,36 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 Źródło: zgodnie ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w pkt 6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta są określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Emitenta. Kapitał zakładowy wynosi wg stanu na 20 września 2010 roku tys. zł, Statut Spółki reguluje kwestie dotyczące kapitału zakładowego w paragrafie 5. Kapitał zapasowy wynosi wg stanu na 31 marca 2010 roku ,97 zł i tworzony jest obligatoryjnie na podstawie KSH w wysokości 8% zysku netto za dany rok obrotowy do osiągnięcia 1/3 wysokości kapitału akcyjnego. Dalsze tworzenie tego kapitału jest fakultatywne. Kapitał rezerwowy tworzony jest fakultatywnie. Kwestię tę reguluje Statutu Spółki odzwierciedlając przepisy KSH.

19 5.8 Nieopłacona część kapitału zakładowego Kapitał Zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 5.9 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na żadnym rynku zorganizowanym. Nigdy nie były też wystawiane kwity depozytowe w związku z instrumentami finansowymi emitenta Powiązania kapitałowe Emitenta Solveco nie posiada podmiotów zależnych. Nie ma też podmiotów, które byłyby wobec Solveco podmiotami dominującymi zarówno w rozumieniu kodeksu spółek handlowych jak i ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Profil działalności Podstawowym obszarem działalności Solveco jest produkcja specjalistycznych wyrobów chemicznych rozcieńczalników, rozpuszczalników i innych preparatów rozpuszczalnikowych, a także odzysk rozpuszczalników z odpadów (recykling rozpuszczalników). Produkcja odbywa się w oparciu o instalacje produkcyjne zlokalizowane w należącym do Spółki Zakładzie Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Produkty oferowane przez Spółkę dzielą się na następujące grupy asortymentowe: Wyroby gotowe: o Rozcieńczalniki gotowe (luzem), o Rozcieńczalniki konfekcjonowane (specjalistyczne i ekonomiczne) Produkty etanolowe o Koncentraty płynu do spryskiwaczy samochodowych Płyny glikolowe Surowce bazowe: o Rozpuszczalniki bazowe, o Rozcieńczalniki (mieszaniny) bazowe, Wyroby gotowe Solveco produkowane są według własnych receptur opracowywanych przez Spółkę lub zgodnie z recepturami odbiorców. Część wyrobów ma charakter standardowy, część produkowana jest na zamówienie. Możliwe jest wyprodukowanie nawet pojedynczych partii wyrobu, o właściwościach i zastosowaniu oczekiwanych przez odbiorcę. Wyroby sprzedawane są pod zarejestrowanym własnym zastrzeżonym znakiem towarowym SOLVECOL, pod znakiem SOLVANOL, a także produkowane są pod markami odbiorców (private label). Główne rynki/grupy klientów dla wyrobów Spółki. to: Producenci farb i lakierów Konfekcjonerzy rozcieńczalników i rozpuszczalników Producenci wyrobów chemii budowlanej Producenci wyrobów chemii motoryzacyjnej Zakłady przemysłu chemicznego, rafineryjno-petrochemicznego, farmaceutycznego, firmy dystrybucyjne Strona 19 Odzysk odpadów- recykling rozpuszczalników Drugim ważnym obszarem działalności Solveco jest odzysk odpadów zawierających rozpuszczalniki. Odzyskane rozpuszczalniki stanowią surowiec dla produkcji wyrobów gotowych. Połączenie odzysku rozpuszczalników z ich dalszym pogłębionym przerobem jest bardzo istotną cechą innowacyjnych technologii Solveco. Solveco może przyjmować do odzysku większość występujących na rynku odpadów rozpuszczalników

20 organicznych. Pełna lista kodów odpadów, które mogą być poddawane odzyskowi, podana jest na stronie internetowej Spółki. W listopadzie 2009 rozpoczął się rozruch instalacji przerobu przepracowanych płynów chłodniczych pierwszej tego typu w Polsce i unikalnej w skali europejskiej. Planowana jest rozbudowa tej instalacji. W ramach realizowanej strategii rozwoju, Spółka rozwija i będzie rozwijać działalność w zakresie recyklingu rozpuszczalników. Solveco stopniowo zwiększa i planuje dalej w sposób istotny zwiększać w produkcji udział surowców pochodzących z własnego odzysku. Spółka intensyfikuje działalność w tym zakresie i dokonuje w ramach stale rozbudowywanego zaplecza technicznego pionowej integracji procesów technologicznych. Oferta odbioru odpadów skierowana jest do: wytwórców odpadów (przemysł chemiczny, rafineryjny, petrochemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, motoryzacyjny, poligraficzny, metalowy, maszynowy, budownictwo, produkcja biopaliw i in.) przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami przemysłowymi Solveco posiada wszelkie wymagane dla prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej decyzje administracyjne, w tym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego i pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, co umożliwia jej produkcję i przetwarzanie (w tym oczyszczanie) wyrobów akcyzowych (takimi są np. niektóre rozpuszczalniki węglowodorowe lub etanol). W oparciu o posiadane instalacje produkcyjne i zaplecze magazynowe Spółka świadczy ponadto usługi oferuje m.in. usługową destylację, odzysk rozpuszczalników, a także usługi magazynowe, przeładunkowe, logistyczne oraz produkcję na zlecenie. Udział usług w przychodach jest jednak nieznaczący i w roku obrotowym 2008 wyniósł 1,2% Model biznesowy Spółki Solveco działa w segmencie B2B (jej klientami są odbiorcy biznesowi). Oferta skierowana jest przede wszystkim do nowoczesnych firm, zainteresowanych redukcją kosztów surowcowych, rozwojem nowych produktów, a także aspektami ekologicznymi produkcji i stosowania ich wyrobów. Strona 20 Solveco oferuje swoim odbiorcom produkty o uzgodnionej, wymaganej jakości, konkurencyjne w stosunku do wyprodukowanych przez odbiorcę we własnym zakresie. Wyroby Solveco stosowane są jako surowce do produkcji lub stanowią uzupełnienie podstawowej oferty klientów i sprzedawane są poprzez ich sieć dystrybucji pod ich marką. Działalność produkcyjna Spółki oparta jest na szerokiej bazie surowców pochodzących z własnego przerobu oraz pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych na rynku polskim i zagranicznych. Spółka wykorzystuje unikalne i innowacyjne technologie produkcyjne, które zapewniają jej elastyczność wykorzystania różnych typów surowców - w zależności od ich bieżącej dostępności i cen rynkowych. Zaawansowanie stosowanych technologii zapewnia jednocześnie maksymalne ograniczenie wpływu działalności na środowisko naturalne. Spółka opiera swój rozwój na innowacyjności, kładąc nacisk na: Innowacyjność procesową o zastosowanie różnorodnych, innowacyjnych technologii, o elastyczność w doborze i stosowaniu metod przerobu dzięki uniwersalnym instalacjom i pracy własnego laboratorium B+R oraz współpracy z zewnętrznymi jednostkami B+R Innowacyjność produktową o możliwość opracowania i wyprodukowania wyrobu spełniającego nawet jednostkowe i unikalne wymagania pojedynczego klienta, o poszukiwanie nowych zastosowań istniejących surowców, pogłębianie ich przerobu. Realizowany przez Solveco model działalności biznesowej opiera się na bieżącym monitoringu rynku i ocenie potrzeb odbiorców poprzez ciągły kontakt i współpracę technologiczną i marketingową. Działalność Solveco obejmuje następujące etapy: 1 Ocena i pozyskanie surowców, Spółka wykorzystuje do produkcji następujące kategorie surowców: Rozpuszczalniki pierwotne produkowane przez zakłady chemiczne, rafineryjne, petrochemiczne, gorzelnie. Są to np. toluen, ksylen, rozpuszczalniki aromatyczne, rozpuszczalniki alifatyczne, octan etylu, octan butylu, inne estry, metanol, etanol, inne alkohole, aceton i inne ketony, glikole, etery glikoli i ich estry, inne rozpuszczalniki) stosowane jako składniki do komponowania (blendingu)

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent: Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek 28 59-220 Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1 Gant Development

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. UCHWAŁA Numer w sprawie: wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy.

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Załącznik do RB nr 49/2011 z dnia

Załącznik do RB nr 49/2011 z dnia Załącznik do RB nr 49/2011 z dnia 02.09.201 1. Cel emisji obligacji. Obligacje serii B emitowane były w celu częściowego dobrowolnego wykupu obligacji Serii A, finansowania dokończenia projektu Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej.

8. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) i jest równa jej wartości nominalnej. Uchwała nr 06/02/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii [ ] zamiennych na akcje nowej emisji serii M, warunkowego podwyższenia

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: 2015-12-15 Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA Temat: Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Nota Informacyjna dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Nota Informacyjna dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Emitent: GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica Niniejsza nota informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo