ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI"

Transkrypt

1 ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono adaptacj metody W. Deminga PDCA dokonan przez J.B. Ayersa do projektowania ła cuchów i sieci dostaw Do rozwi zania tego problemu zastosowano, ze wzgl du na swoj elastyczno, modelo-wanie referencyjne oparte na modelu MPC (ang. Manufacturing Plannng & Control System) i jego adaptacji dla budowy modelu e-mpc wykorzystuj cego mo liwo ci Internetu. Przedstawiono w pracy adaptacj metody ci głego ulepszania ła cucha dostaw w oparciu o przykład najlepszych praktyk dostaw, który został zaadaptowany do przebudowy ła cucha dostaw ywno ci. Słowa kluczowe: ła cuchy i sieci dostaw, modelowanie referencyjne, najlepsze praktyki 1. Wst p W przestawione w artykule przez W. Szymanowskiego [2008] zasady modelowania i projektowania ła cuchów dostaw oparto na ewolucyjnym podej ciu do przebudowy procesów gospodarczych sformułowanym w 1993 r. przez T. Davenporta, realizowanym za pomoc metody W. Deminga PDCA (planuj- wykonaj-sprawd - działaj), a adaptowanym przez J.B. Ayersa do projektowania ła cuchów dostaw. Zasady przebudowy ła cucha dostaw realizowane s w trzech etapach: koncepcji projektu, projektów szczegółowych oraz w etapie realizacji. Dla rozwi zania tego problemu zastosowano modelowanie referencyjne polegaj ce na budowie meta-modeli wzgl dem schematów procesów wyst puj cych w realnym przebiegu procesów. Ze wzgl du na wysok elastyczno ogólnych schematów do konkretnych warunków działania znajduj zastosowanie w projektowaniu ła cuchów dostaw [Szymanowski 2008a s.74 75]. Modelem referencyjnym dla przebudowy ła cuchów dostaw jest model MPC (ang. Manufacturing Planning & Control System) i jego adaptacja dla budowy modelu e-mpc wykorzystuj cego mo liwo ci Internetu. Przedstawiona w pracy W. Szymanowskiego [2008] metoda ci głego ulepszania ła cucha dostaw w oparciu o benchmarking, rozumiana jako proces ci głego: poszukiwania, pomiaru i adaptacji rozwi za słu cych ich doskonaleniu, została zaadaptowana do przebudowy ła cucha dostaw ywno ci. 2. Model referencyjny MPC i jego wykorzystanie do budowy wirtualnego modelu zarz dzania sieci logistyczn Celem zarz dzania ła cuchami dostaw jest nie tylko poprawa działania poszczególnych ich ogniw tj. systemów zakupu u klientów oraz zarz dzania popytem u dostawców, ale optymalizacja wyników ich działania, a przez to całego ła cucha. Wykorzystanie trójfazowego modelu referencyjnego MPC(ang. Manufacturing Planning Control) działaj cego dla producenta dla budowy

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, modelu relacji dostawca-odbiorca w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw przestawiono na rys.1. Koncepcja koordynacji przepływów fizycznych i decyzyjnych pozwala wspomóc procesy mi dzyorganizacyjne, uwzgl dniaj c działania na rynkach docelowych. Zarówno dostawca, jak i odbiorca, wykorzystuj klasyczny model MPC oparty na podsystemie MRP. Oba podmioty charakteryzuje wysoki poziom interakcji prognozy popytu przechodz przez system MPC, pozwalaj cy na podstawie modelu MRP, okre li poziomy zapasów czynników produkcji, umo liwiaj c bie c działalno zarówno: dostawcy, jak i odbiorcy. Poziom zakupów u odbiorcy jest powi zany z systemem zakupów u dostawcy i zale y bezpo rednio od poziomu zlece płyn cych z rynku. Koncepcja ta pozwala na: realizacj modelu o zwi zkach wzajemnych (binarnych) tj. modelu przedsi biorstwa rozszerzonego, realizacji modelu o zwi zkach wspólnych tj. modelu przedsi biorstwa współpracuj cego. Ró nica pomi dzy obydwoma modelami referencyjnymi polega na: zakresie wykorzystania technologii informacyjnych oraz planowania i kontroli w zarz dzaniu parami ogniw, b d całymi ła cuchami dostaw za pomoc systemu Wspólnego Planowania, Prognozowania i Przemieszczania (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment CPFR.). Rys.1. Wykorzystanie trójfazowego modelu referencyjnego MPC w zarz dzaniu ła cuchami dostaw ródło: Opracowanie własne na podstawie: T.E. Vollmann, W.L. Berry, D.C. Whybark, F.R.Jacobs, Manufac-turing Planing&Control Systems for Supply Chain Management, wyd. 5, McGraw Hill, 2005, s Omawiana koncepcja mo e by wykorzystana do budowy wirtualnego modelu zarz dzania ła cuchami dostaw, dzi ki nast puj cym cechom: dla koordynacji relacji dostawca odbiorca wykorzystane mo e by oprogramowanie Web- EDI (pozwoli to na uzyskanie pełnej przezroczysto ci aktualnych działa ); uzyskanie wiedzy o planach nabywcy przez dostawc, co powinno prowadzi do znacz cej redukcji całkowitych zapasów w obu firmach, a przez to kosztów; system e-mpc pozwala przekaza dokładne informacje pomi dzy partnerami, aby rozwi -

3 168 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci za potrzeby klientów: aby dostawca akceptował poziom dostaw do klienta i był opłacalny nale y wykorzysta system Zarz dzania Zapasami Sprzedawcy (ang. Vendor Inventory Management VIM). Z drugiej strony presja czasu oraz konieczno uwzgl dniania zmiennych preferencji klientów powoduje konieczno budowy elastycznych systemów zarz dzania ła cuchami logistycznymi. W celu wyja nienia zasad budowy modelu zarz dzania sieci logistyczn zostan wprowadzone dwa poj cia wykorzystywane w segmencie rynku B2B: relacje bilateralne (ang. dyad lynckages) oraz centra (ang. hub). Relacje bilateralne dostawca-nabywca to podstawowe relacje w tworzeniu wielokrotnych ła cuchów i sieci dostaw. Przez diad rozumie si relacj pomi dzy dwoma podmiotami ła cucha dostaw, maj cymi istotne znaczenie dla uzyskania dochodów. W sieci dostaw podej cie bilateralne słu y realizacji strategii masowej personalizacji (ang. mass customization), tj. rozwijania relacji symetrycznych pomi dzy producentem a pojedy czymi nabywcami. Drugim poj ciem s centra, które mog przybiera posta centralnych magazynów lub te centrów (platform) wirtualnych. Koncepcj relacji bilateralnych i magazynów centralnych przedstawiono na rys.2. Na rys. 2 przedstawiono przykład firm Unilever wzgl dnie Nestlé, w których strukturze organizacyjnej funkcjonuj komórki zajmuj ce si zakupem i sprzeda. Komórki sprzeda y s zorganizowane przestrzennie z ukierunkowaniem na okre lone grupy konsumentów, przykładowo zakupuj cych w sieciach: Carrefour, Ahold, czy Wal-Mart. Komórki sprzeda y s zaopatrywane przez komórki zakupu. Taka organizacja sprzeda y pozwala na zasadnicze zredukowanie liczby marek produktów b d cych w sprzeda y o 75%. Novum w organizacji zakupów stanowi wprowadzenie centrum zakupowego, (ang. hub), w którym zaopatruj si komórki zaopatrzenia firmy. Zarz dzanie zapasami w komórkach sprzeda y odbywa si na bazie VMI (ang. Vendor Managed Inventory). Pozwala to na jawno bilansowania zapasów w komórkach sprzeda y uzupełnianych przez zakupy komórek zaopatrzenia. Rys. 2. Wykorzystanie koncepcji relacji binarnych w zarz dzaniu sieciami logistycznymi ródło: Opracowanie własne na podstawie: T.E. Volmann, W.L. Berry, D.C. Whybark, F.R. Jacobs: Manu-facturing, Planning & Control Systems for Supply Chain Management, Mc Graw Hill, wyd. 5, 2005, s Dzi ki dostarczeniu odpowiednich danych przez komórki sprzeda y zasady transakcji pomi -

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, dzy komórkami zakupu i sprzeda y s jasno okre lone i mo liwe do ledzenia. Na tej podstawie mo na ustala harmonogramy dostaw, dzi ki czemu relacje pomi dzy tymi komórkami s przejrzyste (patrz rys. 2). W podobny sposób komórki sprzeda y powi zane s z głównymi klientami: sieciami Carrefour czy Wal-Mart, cho wi zki dostarczanych do nich produktów s ró ne. Organizacja fizycznego przepływu towarów w firmie jest zró nicowana. Oprócz przepływów bezpo rednich pomi dzy komórkami sprzeda y i ich głównymi klientami (sieciami handlowymi) funkcjonuje fizyczna dystrybucja z udziałem operatorów logistycznych typu 3 PL, którzy cz sto organizuj proces sterowania zapasami na bazie VMI i dostosowania do poziomu zamówie klientów i obsługi przez dostawców. Informacje przychodz ce od detalistów musz by zatem tak samo przejrzyste dla komórek zakupu firmy. To pozwala lepiej planowa i koordynowa przepływy produkcyjne i dystrybucyjne. Dzi ki relacjom dwustronnym mo emy okre la stosunek warto- ci dodanej do kosztów i umie nimi sterowa. Taki sposób działania relacji bilateralnych przy współpracy z centrami sterowanymi przez operatorów logistycznych pozwala na zdecydowan obni k kosztów logistycznych funkcjonowania sieci, przy jednoczesnym wdro eniu zdecentralizowanego systemu zarz dzania sieci logistyczn. Przedstawiony tu przykład pozwala na okre lenie bardziej ogólnych zasad budowy modelu zarz dzania sieci logistyczn. 3. Zasady budowy i tworzenia modelu wirtualnego zarz dzania sieci logistyczn Wspomniana wcze niej synchronizacja działalno ci pomi dzy partnerami w sieci dostaw dzi ki powi zaniom wykorzystuj cym ICT, nosz cym nazw e-synchronizacji, słu y takiej transmisji e-informacji przez sie dostaw, aby sprosta wymaganiom klienta. Podstawowym celem jest zapewnienie skutecznej, efektywnej realizacji zamówie (popytu) we wszystkich ogniwach sieci przez odpowiedni ofert. E-synchronizacja słu y wi c eliminacji efektu Forrestera wzdłu sieci dostaw, polegaj cej na przeciwdziałaniu efektom rozszerzania popytu pomi dzy ogniwami sieci, zwi zanym z przepływem informacji od klienta do dostawcy, dzi ki perfekcyjnie udzielanej klientom informacji o oczekiwanych produktach i usługach, przy jednoczesnej minimalizacji zu ycia zapasów czynników (pracy ludzkiej, maszyn i urz dze, materiałów, półproduktów i gotowych wyrobów itp.), prowadz cych do redukcji całkowitych kosztów logistycznych. Przedstawione wy ej cechy sieci stworzyły mo liwo kształtowania nowego rodzaju zwi zków pomi dzy partnerami sieci dostaw, odmiennych od zwi zków tradycyjnych. Orientacja na klienta realizowana przez wszystkie ogniwa ła cucha dostaw została oparta na zasadach wzajemnego zaufa- nia, dobrze okre lonych oczekiwaniach warto ci dodanej przez ka de z ogniw oraz wła ciwego okre lenia wska ników oceny uzyska-nych wyników. Realizacji przedstawionych wy ej celów e-synchronizacji słu y koncepcja systemu e-manufacturing Planning & Control- e-mpc, realizowana za pomoc Internetu. Systemy typu e-mpc b d systemami ł cz cymi partnerów sieci dostaw za pomoc Internetu, komunikuj cych si w czasie rzeczywistym, i b d spełnia nast puj ce zało enia: wszystkie transakcje w systemie powinny by realizowane elektronicznie bez interwencji człowieka. Powi zania te powinny przyj charakter relacji dwustronnych (pomi dzy parami nadawca-odbiorca). Umo liwi to drastyczn redukcj interwencji człowieka w działanie systemu i spowoduje wi ksz klarowno procesu decyzyjnego; w systemach typu e-mpc zostanie wyeliminowana potrzeba prognozowania i analizy zamówie. Dzi ki bazom wiedzy o aktualnej sytuacji klientów, dostawca nie b dzie musiał korzysta z prognoz okre laj cych ich potrzeby ani czeka na spływ zamówie, poniewa z

5 170 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci góry b dzie znał ich struktur. System b dzie działał na zasadach decentralizacji i okre lonej autonomii ka dego z członków sieci, opieraj c si na bazach wiedzy stanowi cych podstaw ich działalno ci; budowa wspólnych harmonogramów działania w sieci. Budowa tych harmonogramów ma dopomóc w realizacji zamówie (popytu) przez ko cowego klienta, redukuj c czas wykonania i minimalizuj c poziomy zapasów w ró nych ogniwach sieci. Realizacji koncepcji tych harmonogramów słu y tworzenie systemów zarz dzania zapasami przez głównych dostawców (ang. Smart Vender Managed Inventory VMI). Zarówno plany, ich realizacja jak i rozliczenie finansowe maj by wykonywane na tej podstawie; tworzenia i realizacji informacyjnych standardów w zakresie znakowania produktów, miejsc ich wysyłki i przeznaczenia w układzie globalnym, które s podstaw przezroczysto ci (ang. transparency) systemów informacyjnych. Jednocze nie przygotowywane oprogramowanie musi spełnia wymogi modularno ci i otwarto ci projektowanej struktury systemu; budowa infrastruktury wspomagaj cej system przepływów informacyjnych poprzez zakładanie platform informatycznych i integracj stworzonej infrastruktury, w celu jej szybkiego wdro enia. Jednocze nie model typu e-mpc b dzie modelem, w którym przepływy rzeczowe koordynowa ne przez systemy przepływów informacji, b d spełniały nast puj ce zało enia: - takie zaprojektowanie przepływów rzeczowych, aby zminimalizowa zapasy wewn trz sieci, przy odnawialnej palecie produktów b d usług i zarz dzaniu zapasami przez głównych dostawców, b d odbiorców; - korzystanie z koncepcji logistycznego operatora wykonuj cego usługi logistyczne; centra powinny by obsługiwane przez tych operatorów oraz przez odpowiednio dobrane zespoły specjalistów; - organizacja przepływów powinna uwzgl dnia mo liwo ich wykorzystania we współpracy, tak e z konkurencj ; - organizacja i funkcjonowanie systemów powinny by oparte na do wiadczeniach zdobytych w drodze najlepszych praktyk, tj. systemach ju działaj cych i sprawdzonych, wspartych na wspólnych inicjatywach. Jednocze nie powinny by to systemy pozwalaj ce na symulacje wariantowych rozwi za kosztowych, wzgl dnie czasowych; - przyj cie nowej filozofii działania w sieci poprzez ci głe jej redefiniowanie (okre lanie obszaru działania), wykorzystanie outsourcingu logistycznego i tworzenie systemów zdecentralizowanych; - globalizacja rynków, mi dzy innymi dzi ki Internetowi i nowym,ci gle zmieniaj cym si graczom rynkowym. 4. Wykorzystanie metody ci głego ulepszania ła cucha dostaw w oparciu o benchmarking ła cuchów dostaw do przebudowy ła cucha dostaw ywno ci. Adaptacja metody ci głego usprawniania ła cuchów dostaw została przedstawiona w pracy Szymanowski [2008]. Składa si ona z 5 etapów. Etap I obejmuje analiz As Is. Analiza ta składa si z szeregu metod i instrumentów pozwalaj cych na cało ciowe badanie struktury ła cucha, organizacji procesów, propozycji wariantowo nowych rozwi za. Wiedza na temat struktury sieci i zwi zków pomi dzy jej uczestnikami, liczb i charakterystykami produktów i usług b d cych przedmiotem dystrybucji oraz charakterystykami

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, procesów logistycznych stanowi przedmiot analizy As Is. Analiza As Is zawiera tak e analiz benchmarkingow, pełni c istotn rol w okre leniu aktualnych słabo ci i mo liwo ci rozwoju badanego ła cucha dostaw na podstawie najlepszych praktyk wzi tych od konkurentów z ró nych bran (ang. best practices). Etap II dotyczy okre lenia aktualnych słabo ci i mo liwo ci ła cucha dostaw. Wykorzystuj c technologi internetow mamy mo liwo wykrycia braku spójno ci, a przez to nieefektywno ci ła cucha dostaw w obszarach: struktury sieci, produktów, procesów. Technologie informacyjne umo liwiaj : automatyzacj procesów, wymian informacji zapewniaj c przezroczysto i nowe formy koordynacji. Etap III obejmuje analiz zastosowania logistycznych czynników motywuj cych do działania i mierników definiowanych za pomoc technologii informacyjnych. Orientacja na klienta jest realizowana za pomoc dostosowania poziomu funkcjonalno ci elektronicznej platformy uwzgl dniaj cej: cechy struktury sieci, produktów i procesów. Etap IV dotyczy operacjonizacji koncepcji To Be na podstawie rozwi za dostarczonych przez technologi informacyjn, wykorzystuj c do wiadczenia najlepszych praktyk, zwi kszaj c funkcjonalno platform, a redukuj c koszty. Etap V pozwala na ocen wyników procesu restrukturyzacji, a w szczególno ci ocen procesów w sposób wariantowy z ró nych punktów widzenia przez uczestników ła cucha dostaw. Problemy wyst puj ce w diagnozie As Is Specyfika produktów rolniczych obejmuje: nietrwało produktów rolnych oraz zmienn jako spowodowane cechami biologicznymi uzale nionymi od warunków klimatycznych i pogodowych; zmienno, a dzi ki temu trudno w przewidywaniu i planowaniu poda y i popytu na produkty rolne; zró nicowanie wielko ci poda y produktów, co w fazie ich skupu stwarza w skie gardło w ich pozyskaniu. Ponadto poziom fragmentaryzacji rynku (grup odbiorców) i realizowanych przez nich potrzeb stwarza w skie gardła w organizacji skupu, a przez to trudno ci w koordynacji. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na technologie informacyjne, które zwi kszaj przezroczysto sieci, a przez to ułatwiaj ich koordynacj. Czynniki ró nicuj ce poziom efektywno ci na ró nych szczeblach sieci dostaw przedstawiono w tabeli 1. Zło ono mi dzyorganizacyjnych relacji (ang. Interorganizational Relationships IOR) tworz : struktura rynku, specyfika przedsi biorstw i ich organizacja, charakterystyka produktu, procesy wewn trz- i mi dzyorganizacyjne. Te uwarunkowania powoduj wysokie oczekiwania dotycz ce elastyczno ci w skupie surowców rolnych, któr zapewniaj nadwy kowe zdolno ci przechowalnicze.

7 172 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci Tabela 1. Czynniki ró nicuj ce poziom braku efektywno ci na ró nych szczeblach sieci dostaw Czynnik braku efektywno ci. Szczebel sieci Rynek MSP Procesy Produkty Producent rolny Du a fragmentaryzacja Niski poziom zarz dzania Regionalne zró nicowanie R czne procesy Nieustrukturyzowanie Produkt zró nicowany Niewystandaryzowany o niskiej zdolno ci magazynowej Sezonowy Handlowiec rednia fragmententaryzacja Zró nicowany poziom fragmentaryzacji Niski poziom zarz dzania Uboga infrastruktura IT Intermediacja Cz ste transakcje R czny za/wyładunek Proste wspomaganie przetwórstwa Sezonowo transportu Niska mar a Zró nicowanie produktu Niewystandaryzowana charakterystyka produktu ródło: T. Hauser, M. Fritz, G. Schiefer, Potential Electronic Trading in Complex Supply Chains: An Experimental Study, International Journal of Production Economics, nr 4, Problemy wyst puj ce z budowy docelowej struktury To Be Koncepcja To Be koncentruje si na budowie platformy internetowej, obejmuj cej zarz dzanie cał sieci. Platforma internetowa zwi ksza efektywno dzi ki synergii kombinacji zalet ró nych czynników. Aby j zbudowa nale y zidentyfikowa logistyczne nieefektywno ci wynikaj ce z w skich gardeł sieci dostaw ywno ci poprzez identyfikacj czynników umo liwiaj cych potencjaln popraw wyników logistycznych (por. tab.2). Platforma internetowa b dzie miała charakter otwartej platformy obsługuj cej cał sie, a nie poszczególne jej fazy. B dzie słu yła poprawie efektywno ci całej sieci, zwłaszcza planowania, monitorowania zarz dzania jako ci, dzi ki odpowiedniej informacji itp. Dla uzyskania takiego rozwi zania niezb dna jest identyfikacja procesów referencyjnych. Pozwala, na bazie ró nych rozwi za, na budow wspólnego rozwi zania niweluj cego istniej ce w skie gardła w sieciach dostaw ywno ci. Stworzenie procesów referencyjnych stanowi punkt wyj cia do budowy platform internetowych umo liwiaj cych zarz dzanie sieciami dostaw ywno ci. Analiza nast puj cych czynników umo liwi budow platformy internetowej: automatyzacja procesów zamówie, wykorzystanie grup producenckich redukuj cych w skie gardła w etapie skupu, wkomponowanie wirtualnych magazynów, formułowanie grup docelowych.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Tabela 2. Identyfikacja nieefektywno ci i potencjalnych czynników technologii WEB i logistyki Nieefektywno procesów i organizacji Nieefektywno procesu zamówie (przyj cia, lokalizacji procesu zamówienia) Du a ilo interface ów klientów, o cz stotliwych zamówieniach o szczytowym popycie Potrzeba wysokiego zapasu bezpiecze stwa odpowiada sezonowym wahaniom popytu na surowce powoduj ca du e ich zapasy Zmienna jako i nietrwało z potrzeb agregacji i przyspieszenia obrotu, słabej informacji o wymianie mi dzy szczeblami sieci Potencjalne czynniki technologii WEB i logistyki Procesy automatyzacji redukuj ce nieefektywno ci, cykl czasowy, bł dy, logistyczne interface y, realizuje efektywn administracj Redukcja interfejsów przez grupowanie przepływów informacji o produktach i partnerach dzi ki poprawie procesu zamówie Oferty celowe dla zapasów i informacji o ich prognozie (wirtualne zapasy) Oferty celowe dla zapasów i informacje o ich prognozie (wirtualne zapasy) ródło: M. Fritz, T. Hausen, Tailored Improvement of Supply Chain Processes in Agro-Food Networks, [w:] International Agri-Food Chains & Networks, J. Bijman, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, J.H.M. Wijnands, E.F.M. Wubben, Wageningen Academic Publishers, 2006, s Automatyzacja procesów zamówie Automatyzacja procesu zamówie dotyczy zamówie dokonywanych przez centra hurtowe i handlowców. Jego celem jest budowa procesu referencyjnego z wielu wariantów. Wprowadzenie automatyzacji procesu zakupu zwi ksza jego niezawodno i efektywno poprzez skracanie czasu i obni anie kosztów za pomoc procesu referencyjnego. Nast pnie przedstawiono sposób wspomagania przez platform procesu zamówie w sieci zakupów surowców rolnych. Poprawa funkcjonowania procesu zamówie wi e si z eliminacj wszelkich interfejsów ograniczaj cych proces zamówie. Platforma elektroniczna powinna mie wkomponowany system elektronicznego handlu oraz elektroniczny katalog produktów i ich cen. Grupy producenckie Grupy producenckie to kolejny czynnik wdra ania platform internetowych, w celu zredukowania braków logistycznych interfejsów sieci dostaw produktów rolnych i ywno ci. Grupy zakupuj cych okre lane s w obszarze: regionów, produktów i dziennych dostaw. Celem mechanizmu tworzenia grup zakupowych, np. producenckich, jest koordynacja pozioma (horyzontalna). Dla sprzedawcy mechanizm grup zakupowych efektywnie redukuje interfejsy przez ł czenie przepływów informacyjnych do konsumenta.

9 174 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci Hurtownie wirtualne (centra zakupowe) Wirtualne hurtownie (ang. virtual warehousing) to trzeci z czynników, który usprawnia wymian informacji o poziomie zapasów pomi dzy dostawcami a zakupuj cymi w sieci. Jej celem jest poprawa planowania i efektywno ci zarz dzania w sieci dostaw procesami zakupu, zapasów(ami), produkcji( ) b d sprzeda y( ) w warunkach zachowania bezpiecze stwa produktów i ich monitoringu. Wirtualna hurtownia obejmuje wymian informacji dotycz c ilo ci produktów i ich jako ci, co jest w sieci szczególnie wa ne w organizacji obrotu produktami rolnymi i ywno ci pomi dzy: producentami, handlem i przetwórstwem rolno-spo ywczym. Oferty celowe (zakupy wirtualne) Czwartym czynnikiem poprawy funkcjonowania sieci dostaw produktów rolnych i ywno ci s oferty celowe. Oferty celowe s rozwi zaniem dla redukcji zapasów dzi ki ofercie i sprzeda y zapasów zainteresowanym klientom. S szczególnie przydatnym rozwi zaniem w odniesieniu do produktów o krótkim okresie trwało ci. Oferty te s prezentowane na platformach elektronicznych dzi ki mechanizmowi kojarzenia klientów z dostawcami. Poza redukcj zapasów oferty celowe s narz dziem Zarz dzania Relacjami z Klientami, pozwalaj cymi na okre lenie specyfiki klientów i produktów b d cych przedmiotem ich zakupu. 5. Schemat przebudowy ła cuchów i sieci dostaw Szczegółowy zestaw procesów dla realizacji poszczególnych zada 1 5 wraz z ich opisem w dokumentacji oraz zakresem prac w zespołach przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Zestaw procesów wraz z ich opisem dla zada 1 5 rekonstrukcji ła cucha dostaw ZADANIE 1. Projektowanie ła cucha dostaw dla potrzeb strategicznych wst pny projekt stratgii, Etapy I V. ETAP I. Opis aktualnego stanu procesów (As Is) Nazwa procesu DOKUMENTY: Katalog procesów Segmentacja Opis przepływu procesów Aktualny stan procesów Czynniki oceny procesów Opis procesu Lista procesów i sposobów ich organizacji wewn trz obszarów Oparcie segmentacji na kryterium: rynku, produktów i działa Opis procesów wewn trz ła cucha dostaw i wewn trz obszaru na podstawie roli firmy i istniej cych zwi zków z partnerami, okre laj c miejsca podejmowania decyzji w procesach ła cucha Mapa bie cych procesów elementarnych oraz makroprocesów i procesów wspieraj cych Opis ła cuchów dostaw z wykorzystaniem mierników ilo ciowych

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Nazwa procesu Podstawy finansowania Propozycje zmian Testy konsumenckie Przepływy w procesach Zasady rekonstrukcji procesów Opis procesu Okre lanie kosztów na podstawie wykresu przepływu Na podstawie wywiadów/grup focus Na podstawie wyników analizy domów jako ci (ang. Quality Function Deployment) Spotkania Zespołów Projektuj cych DT w celu zdefiniowania procesów w ła cuchu dostaw Spotkania szkoleniowe dotycz ce technik rekonstrukcji ła cucha dostaw ETAP II. Oszacowanie mocnych i słabych stron aktualnego stanu procesów (As Is) DOKUMENTY: Aktualna lista projektów usprawnie Wymagania rynkowe dotycz ce ła cucha dostaw według segmentów Oszacowanie ka dego procesu Koszty analizy jako ci Benchmarking Mo liwo ci poprawy wyników GRUPY ROBOCZE: Analiza SWOT Specyfikacja wyników dla przyszłych ła cuchów dostaw Bie ce wysiłki maj ce poprawi oszacowanie obszarów działalno ci ła cucha dostaw Kryteria rynkowe dotycz ce porównania ocen standardowych i innowacyjnych produktów Wnioski dotycz ce oszacowania ka dego procesu w ła cuchu dostaw Analiza finansowa kosztów osi gania standardów jako ci, obejmuj ca ustalanie mierników, ich pomiar i korekt Wyniki analizy porównawczej najlepszych praktyk Redukcja kosztów lub poprawa sprzeda y lub zysku Zespoły projektowe DT dokonuj oceny na podstawie informacji dostarczanych w innych celach Lista po danych poziomów wyników dla nowego ła cucha dostaw

11 176 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci ETAP III. Kształtowanie po danych stanów procesów DOKUMENTY: Po dany stan procesów ła cucha dostaw Projekty szybkich przewozów GRUPY ROBOCZE: Prezentacja oceny ła cucha dostaw wraz z ocen po danego stanu procesów Koncepcja projektu idealnego ła cucha dostaw obejmuj ca: procesy, podprocesy i ich organizacj, relacje partnerskie, redukcje kosztów Raport działa natychmiastowych Wspólne sesje Komitetu Steruj cego SC i Zespołów Projektuj cych DT, dotycz ce prezentacji wyników koncepcji projektu opracowanego przez Zespół DT ETAP IV Wybór po danego stanu procesów (To Be) DOKUMENTY: Po dana strategia (To Be) Procesy plany działania przydział Zmiany organizacyjne GRUPY ROBOCZE: Spotkania dotycz ce stanu oczekiwanego (To Be) Zmodyfikowany projekt bazuj cy na ograniczeniach otoczenia Lista procesów w planie działa Plan natychmiastowych zmian organizacyjnych niezb dnych dla wdro enia projektu oczekiwanego (To Be) Wizja kształtowania stanu po danego, uwzgl dniaj ca bariery i substytucj (ang. Tradeoffs) wyników ETAP V Przygotowanie koncepcji projektu i planu działania DOKUMENTY: Plany działa Programy pilota owe Skonsolidowany plan GRUPY ROBOCZE: Plan działa obejmuj cy: zadania, harmonogramy, przydziały procesów we wdro eniu. Dokumenty te b d wymagane tylko dla Etapu II Projektu szczegółowego Wymagane s testy pilota owe dla nowych procesów Identyfikacja procesów i celów pilota owych testów Dobór wymogów dotycz cych zasobów w wielu planach działania, wł czaj c wymogi: czasowe, kosztowe i zyski Spotkania Zespołów Projektowych DT z Zespołami Bezpo-

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, DOKUMENTY: Plany działa Rozwini cie planu działania Plan działa obejmuj cy: zadania, harmonogramy, przydziały procesów we wdro eniu. Dokumenty te b d wymagane tylko dla Etapu II Projektu szczegółowego redniego Nadzoru FLT dotycz ce rozszerzenia planów działania. Komitet Steruj cy SC akceptuje działania ZADANIE 2. Wykorzystanie zasad współpracy Mo liwe procesy Struktura organizacji Mierzenie wyników rodki na wdro enie Koszty zarz dzania Procesy nowych produktów Opis procesów Opis zmian struktur poprzedzaj cych usprawnianie procesów, zawiera plan działania wdro enia dla Zespołów Bezpo redniego Nadzoru FLT Plan działania zmiany zasad pomiaru w organizacji Plany zarz dzania wdro eniem wszystkich procesów Wdro enie nowych metod pomiaru kosztów, uwzgl dniaj cych wewn trzne uwarunkowania podejmowania strategicznych decyzji Koncentracja na procesach poprawy wprowadzania nowych wyrobów ZADANIE 3. Tworzenie procesów partnerskich w ła cuchach dostaw Mo liwe procesy Partnerstwo przestrzenne Partnerstwo oparte na redukcji kosztów Zasilanie strategii Opis procesów Marketingowa orientacja na partnerstwo pozwala zaprojektowa wzmocnienie pozycji konkurencyjnej ła cucha dostaw Partnerstwo na poziomie operacyjnym pozwala zaprojektowa popraw zysku Orientacja na partnerstwo jako podstawowa metoda zmniejszenia liczby dostawców i działalno ci

13 178 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci ZADANIE4. Mapowanie w informacji w ła cuchach dostaw procesy w systemach informacyjnych Infrastruktura Mo liwe procesy Wspomaganie procesów wewn trznych Wspomaganie partnerstw Wspomaganie decyzji Opis procesów Wdro enie lub usprawnienie podstawowych zdolno ci stanowi cych podstaw działania wielu działów i procesów Plany działania odpowiadaj ce zmianom polegaj cym na rekonstrukcji procesów takich jak redukcja kosztów Wska niki poprawy mo liwo ci stworzenia powi za z partnerami zewn trznymi. Partnerstwo tworzy odpowiednie procesy Rozwijanie narz dzi poprawy procesu podejmowania decyzji w ła cuchu dostaw ZADANIE 5. Procesy redukcji kosztów w ła cuchach dostaw Mo liwe procesy Wydajno pracy Redukcja kosztów materiałowych Poprawa rachunku wyników Skrócenie czasu trwania cyklu Zmniejszenie kosztów jako ci Opis procesów Kierownictwo przygotowuje plany w zale no ci od typu wykonywanej pracy Plany działania koncentruj si na materiałach jako na kategorii redukcji kosztów. W tym celu okre lane s zwi zki partnerskie Plany działania w kierunku zwi kszenia kapitału pracuj cego i maj tku trwałego Koncentracja uwagi na czasie trwania cyklu dostawy i obsługi klienta, wpływaj cym zarówno na wydatki, jak i na kategorie bilansu Poprawa jako ci za pomoc programów six sigma, w których koszt jako ci staje si celem. Znajduje to wyraz w wydatkach i kategoriach bilansowych ródło: B. Ayers, Handbook of Supply Chain Management, St. Lucie Press, 2001, s

14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Podsumowanie - kierunki zmian Realizacja modelu przedsi biorstwa rozszerzonego, w którym integratorem mo e by, b d producent ywno ci na rynku ywno ci przetworzonej, b d sie handlowa na rynku ywno ci wie ej. wi e si mi dzy innymi z rozwi zaniem nast puj cych problemów: 1. Rozbudowy systemów Wspólnego Planowania, Prognozowania Uzupełniania CPFR z wykorzystaniem technik internetowych, która zakłada wysok zdolno do cisłej współpracy mi dzy ogniwami ła cucha dostaw. Zakłada tak e wzrastaj c rol zacie niania kontaktów handlowych kooperuj cych przedsiebiorstw poprzez nawi zywanie oraz rozwój współpracy w sferach prognozowania zapotrzebowania, planowa nia i realizacji działa biznesowych i dzielenia si informacjami. Przykładem wdro enia koncepcji CPFR do handlu ywno ci mo e by Varopouls, b d cy trzeci, co do wielko ci sieci handlow ywno ci w Grecji. Firmy, które zamierzaj współdziała na bazie procesu CPFR, musz si zmierzy z konieczno ci przebudowy systemów informacyjnych. Wynika to z potrzeby zapewnienia sprawnej wymiany informacji z partnerami handlowymi. Po okre leniu, jakie dane i informacje b d udost pniane, strony musz ustali format i sposób przekazywania komunikatów biznesowych, a nast pnie rozwin aplikacje przekształcaj ce dane z zapisu zrozumiałego dla wewn trznych systemów informacyjnych do uzgodnionego formatu standardowego, i na odwrót. 2. Rola strategii zaopatrzenia jako narz dzia wzrostu konkurencji producentów i dystrybutorów. Przebudowa zaopatrzenia surowcowego oraz w inne czynniki do produkcji ma szczególne znaczenie w przypadku produkcji ywno ci, zwłaszcza: wie ej, mro onej, a w mniejszym stopniu przetworzonej, w szczególno ci ze wzgl du na bezpiecze stwo zdrowotne. Na kształtowanie strategii zaopatrzenia maj wpływ globalny poziom konkurencji opartej jednocze nie na wzrastaj cych wymaganiach jako ciowych i konieczno ci obni ania kosztów wzrastaj cej roli na polskim rynku ywno ciowym firm ponadnarodowych w produkcji i w handlu ywno ci oraz zachodz ce zmiany technologiczne skracaj ce cykl ycia produktów, przyspieszaj ce dyfuzje innowacji technologicznych i organizacyjnych, a tak e wzrastaj ca rola sieci www w koordynacji działalno ci zaopatrzeniowej w skali globalne.w zaopatrzeniu zakładów produkcji ywno ci coraz wi ksz rol odgrywaj procesy kontraktacji oraz integracji pionowej. Powoduje to konieczno b d narzucenie tandardów przez producenta, b d dostosowanie si do ogólnie akceptowanych standardów. 3. Budowa platform zakupowych i centrów logistycznych jako narz dzi strategii zaopatrzenia. Wzrost globalnej konkurencji powoduje konieczno koncentracji i specjalizacji działalno ci wytwórczej,a to prowadzi do centralizacji zakupów surowców, półproduktów i innych komponentów oraz sprzeda y wyrobów gotowych, które mog by przekazane z magazynu centralnego przetwórstwa wzgl dnie do sieci handlowej. Funkcjonowanie centralnego magazynu pozwala na: negocjacje ni szych cen, rozwój zintegrowanej logistyki, lepsze gospodarowanie zapasami, wydłu enie okresu trwało ci produktu na półce. Umo liwia tak e popraw współpracy na poziomie lokalnym. Mog by tworzone alternatywne sposoby organizacji dostaw i przewozów masowych poprzez centralne zaopatrzenie i regionalne magazyny b d przewozy bezpo rednie. Budowa centrów zakupowych i dystrybucyjnych, hubów czy te wielo-funkcyjnych centów logistycznych stanie si narz dziem realizacji tej strategii konkurencji opartej o zasad przezroczysto ci, t j. efektywnego zarz dzania dzi ki obni ce kosztów wynikaj cej z korzy ci skali oraz elastyczno ci uwzgl dniaj cej zmienno potrzeb rynku.

15 180 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci Bibliografia 1. Ayers J.B., Handbook of Supply Chain Management, St. Lucie Press, London, NewYork, Washington D.C Davenport T.: The Coming Commoditization of Processes, Harward Business Review., Deming W., The New Economics for Industry, Government Education, MIT Center for Advanced Engineering Studies, Cambridge MA, Fritz M, Hausen T., Tailored Improvement of Supply Chain Processes in Agro-Food Networks, w: International AgriFood Chains & Networks, J. Bijman, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, J.H.M. Wijnands, E.F.M. Wubben, Wageningen Academic Publishers, 2006, s Szymanowski W. Zarz dzanie ła cuchami dostaw ywno ci w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa, VollmannT.E., Berry.W.L., Whybark D.,C., Jacobs F.,R., Manufacturing. Planning& Control Systems for Supply Chain Management, McGraw Hill THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF SUPPLY CHAIN AND NETWORK REDESIGN TO THE BEST EUROPEAN PRACTICES IN AGRI-BUSINESS. Summary In the paper was presented the Deming method PDCA adapted by J.B.Ayers to design Supply Chain & NetworkManagemenrt.To solve this problem the reference modelling on the base of Management Planning & Control System-MPC.as well as the Internet verstion - e-mpc were applied.in the second part of the paper the european best practices example in the Agri-business was decripted. Key Words: Supply Chain Management, reference modeling, best practices SGGW Warszawa

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo