ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI"

Transkrypt

1 ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono adaptacj metody W. Deminga PDCA dokonan przez J.B. Ayersa do projektowania ła cuchów i sieci dostaw Do rozwi zania tego problemu zastosowano, ze wzgl du na swoj elastyczno, modelo-wanie referencyjne oparte na modelu MPC (ang. Manufacturing Plannng & Control System) i jego adaptacji dla budowy modelu e-mpc wykorzystuj cego mo liwo ci Internetu. Przedstawiono w pracy adaptacj metody ci głego ulepszania ła cucha dostaw w oparciu o przykład najlepszych praktyk dostaw, który został zaadaptowany do przebudowy ła cucha dostaw ywno ci. Słowa kluczowe: ła cuchy i sieci dostaw, modelowanie referencyjne, najlepsze praktyki 1. Wst p W przestawione w artykule przez W. Szymanowskiego [2008] zasady modelowania i projektowania ła cuchów dostaw oparto na ewolucyjnym podej ciu do przebudowy procesów gospodarczych sformułowanym w 1993 r. przez T. Davenporta, realizowanym za pomoc metody W. Deminga PDCA (planuj- wykonaj-sprawd - działaj), a adaptowanym przez J.B. Ayersa do projektowania ła cuchów dostaw. Zasady przebudowy ła cucha dostaw realizowane s w trzech etapach: koncepcji projektu, projektów szczegółowych oraz w etapie realizacji. Dla rozwi zania tego problemu zastosowano modelowanie referencyjne polegaj ce na budowie meta-modeli wzgl dem schematów procesów wyst puj cych w realnym przebiegu procesów. Ze wzgl du na wysok elastyczno ogólnych schematów do konkretnych warunków działania znajduj zastosowanie w projektowaniu ła cuchów dostaw [Szymanowski 2008a s.74 75]. Modelem referencyjnym dla przebudowy ła cuchów dostaw jest model MPC (ang. Manufacturing Planning & Control System) i jego adaptacja dla budowy modelu e-mpc wykorzystuj cego mo liwo ci Internetu. Przedstawiona w pracy W. Szymanowskiego [2008] metoda ci głego ulepszania ła cucha dostaw w oparciu o benchmarking, rozumiana jako proces ci głego: poszukiwania, pomiaru i adaptacji rozwi za słu cych ich doskonaleniu, została zaadaptowana do przebudowy ła cucha dostaw ywno ci. 2. Model referencyjny MPC i jego wykorzystanie do budowy wirtualnego modelu zarz dzania sieci logistyczn Celem zarz dzania ła cuchami dostaw jest nie tylko poprawa działania poszczególnych ich ogniw tj. systemów zakupu u klientów oraz zarz dzania popytem u dostawców, ale optymalizacja wyników ich działania, a przez to całego ła cucha. Wykorzystanie trójfazowego modelu referencyjnego MPC(ang. Manufacturing Planning Control) działaj cego dla producenta dla budowy

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, modelu relacji dostawca-odbiorca w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw przestawiono na rys.1. Koncepcja koordynacji przepływów fizycznych i decyzyjnych pozwala wspomóc procesy mi dzyorganizacyjne, uwzgl dniaj c działania na rynkach docelowych. Zarówno dostawca, jak i odbiorca, wykorzystuj klasyczny model MPC oparty na podsystemie MRP. Oba podmioty charakteryzuje wysoki poziom interakcji prognozy popytu przechodz przez system MPC, pozwalaj cy na podstawie modelu MRP, okre li poziomy zapasów czynników produkcji, umo liwiaj c bie c działalno zarówno: dostawcy, jak i odbiorcy. Poziom zakupów u odbiorcy jest powi zany z systemem zakupów u dostawcy i zale y bezpo rednio od poziomu zlece płyn cych z rynku. Koncepcja ta pozwala na: realizacj modelu o zwi zkach wzajemnych (binarnych) tj. modelu przedsi biorstwa rozszerzonego, realizacji modelu o zwi zkach wspólnych tj. modelu przedsi biorstwa współpracuj cego. Ró nica pomi dzy obydwoma modelami referencyjnymi polega na: zakresie wykorzystania technologii informacyjnych oraz planowania i kontroli w zarz dzaniu parami ogniw, b d całymi ła cuchami dostaw za pomoc systemu Wspólnego Planowania, Prognozowania i Przemieszczania (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment CPFR.). Rys.1. Wykorzystanie trójfazowego modelu referencyjnego MPC w zarz dzaniu ła cuchami dostaw ródło: Opracowanie własne na podstawie: T.E. Vollmann, W.L. Berry, D.C. Whybark, F.R.Jacobs, Manufac-turing Planing&Control Systems for Supply Chain Management, wyd. 5, McGraw Hill, 2005, s Omawiana koncepcja mo e by wykorzystana do budowy wirtualnego modelu zarz dzania ła cuchami dostaw, dzi ki nast puj cym cechom: dla koordynacji relacji dostawca odbiorca wykorzystane mo e by oprogramowanie Web- EDI (pozwoli to na uzyskanie pełnej przezroczysto ci aktualnych działa ); uzyskanie wiedzy o planach nabywcy przez dostawc, co powinno prowadzi do znacz cej redukcji całkowitych zapasów w obu firmach, a przez to kosztów; system e-mpc pozwala przekaza dokładne informacje pomi dzy partnerami, aby rozwi -

3 168 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci za potrzeby klientów: aby dostawca akceptował poziom dostaw do klienta i był opłacalny nale y wykorzysta system Zarz dzania Zapasami Sprzedawcy (ang. Vendor Inventory Management VIM). Z drugiej strony presja czasu oraz konieczno uwzgl dniania zmiennych preferencji klientów powoduje konieczno budowy elastycznych systemów zarz dzania ła cuchami logistycznymi. W celu wyja nienia zasad budowy modelu zarz dzania sieci logistyczn zostan wprowadzone dwa poj cia wykorzystywane w segmencie rynku B2B: relacje bilateralne (ang. dyad lynckages) oraz centra (ang. hub). Relacje bilateralne dostawca-nabywca to podstawowe relacje w tworzeniu wielokrotnych ła cuchów i sieci dostaw. Przez diad rozumie si relacj pomi dzy dwoma podmiotami ła cucha dostaw, maj cymi istotne znaczenie dla uzyskania dochodów. W sieci dostaw podej cie bilateralne słu y realizacji strategii masowej personalizacji (ang. mass customization), tj. rozwijania relacji symetrycznych pomi dzy producentem a pojedy czymi nabywcami. Drugim poj ciem s centra, które mog przybiera posta centralnych magazynów lub te centrów (platform) wirtualnych. Koncepcj relacji bilateralnych i magazynów centralnych przedstawiono na rys.2. Na rys. 2 przedstawiono przykład firm Unilever wzgl dnie Nestlé, w których strukturze organizacyjnej funkcjonuj komórki zajmuj ce si zakupem i sprzeda. Komórki sprzeda y s zorganizowane przestrzennie z ukierunkowaniem na okre lone grupy konsumentów, przykładowo zakupuj cych w sieciach: Carrefour, Ahold, czy Wal-Mart. Komórki sprzeda y s zaopatrywane przez komórki zakupu. Taka organizacja sprzeda y pozwala na zasadnicze zredukowanie liczby marek produktów b d cych w sprzeda y o 75%. Novum w organizacji zakupów stanowi wprowadzenie centrum zakupowego, (ang. hub), w którym zaopatruj si komórki zaopatrzenia firmy. Zarz dzanie zapasami w komórkach sprzeda y odbywa si na bazie VMI (ang. Vendor Managed Inventory). Pozwala to na jawno bilansowania zapasów w komórkach sprzeda y uzupełnianych przez zakupy komórek zaopatrzenia. Rys. 2. Wykorzystanie koncepcji relacji binarnych w zarz dzaniu sieciami logistycznymi ródło: Opracowanie własne na podstawie: T.E. Volmann, W.L. Berry, D.C. Whybark, F.R. Jacobs: Manu-facturing, Planning & Control Systems for Supply Chain Management, Mc Graw Hill, wyd. 5, 2005, s Dzi ki dostarczeniu odpowiednich danych przez komórki sprzeda y zasady transakcji pomi -

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, dzy komórkami zakupu i sprzeda y s jasno okre lone i mo liwe do ledzenia. Na tej podstawie mo na ustala harmonogramy dostaw, dzi ki czemu relacje pomi dzy tymi komórkami s przejrzyste (patrz rys. 2). W podobny sposób komórki sprzeda y powi zane s z głównymi klientami: sieciami Carrefour czy Wal-Mart, cho wi zki dostarczanych do nich produktów s ró ne. Organizacja fizycznego przepływu towarów w firmie jest zró nicowana. Oprócz przepływów bezpo rednich pomi dzy komórkami sprzeda y i ich głównymi klientami (sieciami handlowymi) funkcjonuje fizyczna dystrybucja z udziałem operatorów logistycznych typu 3 PL, którzy cz sto organizuj proces sterowania zapasami na bazie VMI i dostosowania do poziomu zamówie klientów i obsługi przez dostawców. Informacje przychodz ce od detalistów musz by zatem tak samo przejrzyste dla komórek zakupu firmy. To pozwala lepiej planowa i koordynowa przepływy produkcyjne i dystrybucyjne. Dzi ki relacjom dwustronnym mo emy okre la stosunek warto- ci dodanej do kosztów i umie nimi sterowa. Taki sposób działania relacji bilateralnych przy współpracy z centrami sterowanymi przez operatorów logistycznych pozwala na zdecydowan obni k kosztów logistycznych funkcjonowania sieci, przy jednoczesnym wdro eniu zdecentralizowanego systemu zarz dzania sieci logistyczn. Przedstawiony tu przykład pozwala na okre lenie bardziej ogólnych zasad budowy modelu zarz dzania sieci logistyczn. 3. Zasady budowy i tworzenia modelu wirtualnego zarz dzania sieci logistyczn Wspomniana wcze niej synchronizacja działalno ci pomi dzy partnerami w sieci dostaw dzi ki powi zaniom wykorzystuj cym ICT, nosz cym nazw e-synchronizacji, słu y takiej transmisji e-informacji przez sie dostaw, aby sprosta wymaganiom klienta. Podstawowym celem jest zapewnienie skutecznej, efektywnej realizacji zamówie (popytu) we wszystkich ogniwach sieci przez odpowiedni ofert. E-synchronizacja słu y wi c eliminacji efektu Forrestera wzdłu sieci dostaw, polegaj cej na przeciwdziałaniu efektom rozszerzania popytu pomi dzy ogniwami sieci, zwi zanym z przepływem informacji od klienta do dostawcy, dzi ki perfekcyjnie udzielanej klientom informacji o oczekiwanych produktach i usługach, przy jednoczesnej minimalizacji zu ycia zapasów czynników (pracy ludzkiej, maszyn i urz dze, materiałów, półproduktów i gotowych wyrobów itp.), prowadz cych do redukcji całkowitych kosztów logistycznych. Przedstawione wy ej cechy sieci stworzyły mo liwo kształtowania nowego rodzaju zwi zków pomi dzy partnerami sieci dostaw, odmiennych od zwi zków tradycyjnych. Orientacja na klienta realizowana przez wszystkie ogniwa ła cucha dostaw została oparta na zasadach wzajemnego zaufa- nia, dobrze okre lonych oczekiwaniach warto ci dodanej przez ka de z ogniw oraz wła ciwego okre lenia wska ników oceny uzyska-nych wyników. Realizacji przedstawionych wy ej celów e-synchronizacji słu y koncepcja systemu e-manufacturing Planning & Control- e-mpc, realizowana za pomoc Internetu. Systemy typu e-mpc b d systemami ł cz cymi partnerów sieci dostaw za pomoc Internetu, komunikuj cych si w czasie rzeczywistym, i b d spełnia nast puj ce zało enia: wszystkie transakcje w systemie powinny by realizowane elektronicznie bez interwencji człowieka. Powi zania te powinny przyj charakter relacji dwustronnych (pomi dzy parami nadawca-odbiorca). Umo liwi to drastyczn redukcj interwencji człowieka w działanie systemu i spowoduje wi ksz klarowno procesu decyzyjnego; w systemach typu e-mpc zostanie wyeliminowana potrzeba prognozowania i analizy zamówie. Dzi ki bazom wiedzy o aktualnej sytuacji klientów, dostawca nie b dzie musiał korzysta z prognoz okre laj cych ich potrzeby ani czeka na spływ zamówie, poniewa z

5 170 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci góry b dzie znał ich struktur. System b dzie działał na zasadach decentralizacji i okre lonej autonomii ka dego z członków sieci, opieraj c si na bazach wiedzy stanowi cych podstaw ich działalno ci; budowa wspólnych harmonogramów działania w sieci. Budowa tych harmonogramów ma dopomóc w realizacji zamówie (popytu) przez ko cowego klienta, redukuj c czas wykonania i minimalizuj c poziomy zapasów w ró nych ogniwach sieci. Realizacji koncepcji tych harmonogramów słu y tworzenie systemów zarz dzania zapasami przez głównych dostawców (ang. Smart Vender Managed Inventory VMI). Zarówno plany, ich realizacja jak i rozliczenie finansowe maj by wykonywane na tej podstawie; tworzenia i realizacji informacyjnych standardów w zakresie znakowania produktów, miejsc ich wysyłki i przeznaczenia w układzie globalnym, które s podstaw przezroczysto ci (ang. transparency) systemów informacyjnych. Jednocze nie przygotowywane oprogramowanie musi spełnia wymogi modularno ci i otwarto ci projektowanej struktury systemu; budowa infrastruktury wspomagaj cej system przepływów informacyjnych poprzez zakładanie platform informatycznych i integracj stworzonej infrastruktury, w celu jej szybkiego wdro enia. Jednocze nie model typu e-mpc b dzie modelem, w którym przepływy rzeczowe koordynowa ne przez systemy przepływów informacji, b d spełniały nast puj ce zało enia: - takie zaprojektowanie przepływów rzeczowych, aby zminimalizowa zapasy wewn trz sieci, przy odnawialnej palecie produktów b d usług i zarz dzaniu zapasami przez głównych dostawców, b d odbiorców; - korzystanie z koncepcji logistycznego operatora wykonuj cego usługi logistyczne; centra powinny by obsługiwane przez tych operatorów oraz przez odpowiednio dobrane zespoły specjalistów; - organizacja przepływów powinna uwzgl dnia mo liwo ich wykorzystania we współpracy, tak e z konkurencj ; - organizacja i funkcjonowanie systemów powinny by oparte na do wiadczeniach zdobytych w drodze najlepszych praktyk, tj. systemach ju działaj cych i sprawdzonych, wspartych na wspólnych inicjatywach. Jednocze nie powinny by to systemy pozwalaj ce na symulacje wariantowych rozwi za kosztowych, wzgl dnie czasowych; - przyj cie nowej filozofii działania w sieci poprzez ci głe jej redefiniowanie (okre lanie obszaru działania), wykorzystanie outsourcingu logistycznego i tworzenie systemów zdecentralizowanych; - globalizacja rynków, mi dzy innymi dzi ki Internetowi i nowym,ci gle zmieniaj cym si graczom rynkowym. 4. Wykorzystanie metody ci głego ulepszania ła cucha dostaw w oparciu o benchmarking ła cuchów dostaw do przebudowy ła cucha dostaw ywno ci. Adaptacja metody ci głego usprawniania ła cuchów dostaw została przedstawiona w pracy Szymanowski [2008]. Składa si ona z 5 etapów. Etap I obejmuje analiz As Is. Analiza ta składa si z szeregu metod i instrumentów pozwalaj cych na cało ciowe badanie struktury ła cucha, organizacji procesów, propozycji wariantowo nowych rozwi za. Wiedza na temat struktury sieci i zwi zków pomi dzy jej uczestnikami, liczb i charakterystykami produktów i usług b d cych przedmiotem dystrybucji oraz charakterystykami

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, procesów logistycznych stanowi przedmiot analizy As Is. Analiza As Is zawiera tak e analiz benchmarkingow, pełni c istotn rol w okre leniu aktualnych słabo ci i mo liwo ci rozwoju badanego ła cucha dostaw na podstawie najlepszych praktyk wzi tych od konkurentów z ró nych bran (ang. best practices). Etap II dotyczy okre lenia aktualnych słabo ci i mo liwo ci ła cucha dostaw. Wykorzystuj c technologi internetow mamy mo liwo wykrycia braku spójno ci, a przez to nieefektywno ci ła cucha dostaw w obszarach: struktury sieci, produktów, procesów. Technologie informacyjne umo liwiaj : automatyzacj procesów, wymian informacji zapewniaj c przezroczysto i nowe formy koordynacji. Etap III obejmuje analiz zastosowania logistycznych czynników motywuj cych do działania i mierników definiowanych za pomoc technologii informacyjnych. Orientacja na klienta jest realizowana za pomoc dostosowania poziomu funkcjonalno ci elektronicznej platformy uwzgl dniaj cej: cechy struktury sieci, produktów i procesów. Etap IV dotyczy operacjonizacji koncepcji To Be na podstawie rozwi za dostarczonych przez technologi informacyjn, wykorzystuj c do wiadczenia najlepszych praktyk, zwi kszaj c funkcjonalno platform, a redukuj c koszty. Etap V pozwala na ocen wyników procesu restrukturyzacji, a w szczególno ci ocen procesów w sposób wariantowy z ró nych punktów widzenia przez uczestników ła cucha dostaw. Problemy wyst puj ce w diagnozie As Is Specyfika produktów rolniczych obejmuje: nietrwało produktów rolnych oraz zmienn jako spowodowane cechami biologicznymi uzale nionymi od warunków klimatycznych i pogodowych; zmienno, a dzi ki temu trudno w przewidywaniu i planowaniu poda y i popytu na produkty rolne; zró nicowanie wielko ci poda y produktów, co w fazie ich skupu stwarza w skie gardło w ich pozyskaniu. Ponadto poziom fragmentaryzacji rynku (grup odbiorców) i realizowanych przez nich potrzeb stwarza w skie gardła w organizacji skupu, a przez to trudno ci w koordynacji. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na technologie informacyjne, które zwi kszaj przezroczysto sieci, a przez to ułatwiaj ich koordynacj. Czynniki ró nicuj ce poziom efektywno ci na ró nych szczeblach sieci dostaw przedstawiono w tabeli 1. Zło ono mi dzyorganizacyjnych relacji (ang. Interorganizational Relationships IOR) tworz : struktura rynku, specyfika przedsi biorstw i ich organizacja, charakterystyka produktu, procesy wewn trz- i mi dzyorganizacyjne. Te uwarunkowania powoduj wysokie oczekiwania dotycz ce elastyczno ci w skupie surowców rolnych, któr zapewniaj nadwy kowe zdolno ci przechowalnicze.

7 172 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci Tabela 1. Czynniki ró nicuj ce poziom braku efektywno ci na ró nych szczeblach sieci dostaw Czynnik braku efektywno ci. Szczebel sieci Rynek MSP Procesy Produkty Producent rolny Du a fragmentaryzacja Niski poziom zarz dzania Regionalne zró nicowanie R czne procesy Nieustrukturyzowanie Produkt zró nicowany Niewystandaryzowany o niskiej zdolno ci magazynowej Sezonowy Handlowiec rednia fragmententaryzacja Zró nicowany poziom fragmentaryzacji Niski poziom zarz dzania Uboga infrastruktura IT Intermediacja Cz ste transakcje R czny za/wyładunek Proste wspomaganie przetwórstwa Sezonowo transportu Niska mar a Zró nicowanie produktu Niewystandaryzowana charakterystyka produktu ródło: T. Hauser, M. Fritz, G. Schiefer, Potential Electronic Trading in Complex Supply Chains: An Experimental Study, International Journal of Production Economics, nr 4, Problemy wyst puj ce z budowy docelowej struktury To Be Koncepcja To Be koncentruje si na budowie platformy internetowej, obejmuj cej zarz dzanie cał sieci. Platforma internetowa zwi ksza efektywno dzi ki synergii kombinacji zalet ró nych czynników. Aby j zbudowa nale y zidentyfikowa logistyczne nieefektywno ci wynikaj ce z w skich gardeł sieci dostaw ywno ci poprzez identyfikacj czynników umo liwiaj cych potencjaln popraw wyników logistycznych (por. tab.2). Platforma internetowa b dzie miała charakter otwartej platformy obsługuj cej cał sie, a nie poszczególne jej fazy. B dzie słu yła poprawie efektywno ci całej sieci, zwłaszcza planowania, monitorowania zarz dzania jako ci, dzi ki odpowiedniej informacji itp. Dla uzyskania takiego rozwi zania niezb dna jest identyfikacja procesów referencyjnych. Pozwala, na bazie ró nych rozwi za, na budow wspólnego rozwi zania niweluj cego istniej ce w skie gardła w sieciach dostaw ywno ci. Stworzenie procesów referencyjnych stanowi punkt wyj cia do budowy platform internetowych umo liwiaj cych zarz dzanie sieciami dostaw ywno ci. Analiza nast puj cych czynników umo liwi budow platformy internetowej: automatyzacja procesów zamówie, wykorzystanie grup producenckich redukuj cych w skie gardła w etapie skupu, wkomponowanie wirtualnych magazynów, formułowanie grup docelowych.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Tabela 2. Identyfikacja nieefektywno ci i potencjalnych czynników technologii WEB i logistyki Nieefektywno procesów i organizacji Nieefektywno procesu zamówie (przyj cia, lokalizacji procesu zamówienia) Du a ilo interface ów klientów, o cz stotliwych zamówieniach o szczytowym popycie Potrzeba wysokiego zapasu bezpiecze stwa odpowiada sezonowym wahaniom popytu na surowce powoduj ca du e ich zapasy Zmienna jako i nietrwało z potrzeb agregacji i przyspieszenia obrotu, słabej informacji o wymianie mi dzy szczeblami sieci Potencjalne czynniki technologii WEB i logistyki Procesy automatyzacji redukuj ce nieefektywno ci, cykl czasowy, bł dy, logistyczne interface y, realizuje efektywn administracj Redukcja interfejsów przez grupowanie przepływów informacji o produktach i partnerach dzi ki poprawie procesu zamówie Oferty celowe dla zapasów i informacji o ich prognozie (wirtualne zapasy) Oferty celowe dla zapasów i informacje o ich prognozie (wirtualne zapasy) ródło: M. Fritz, T. Hausen, Tailored Improvement of Supply Chain Processes in Agro-Food Networks, [w:] International Agri-Food Chains & Networks, J. Bijman, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, J.H.M. Wijnands, E.F.M. Wubben, Wageningen Academic Publishers, 2006, s Automatyzacja procesów zamówie Automatyzacja procesu zamówie dotyczy zamówie dokonywanych przez centra hurtowe i handlowców. Jego celem jest budowa procesu referencyjnego z wielu wariantów. Wprowadzenie automatyzacji procesu zakupu zwi ksza jego niezawodno i efektywno poprzez skracanie czasu i obni anie kosztów za pomoc procesu referencyjnego. Nast pnie przedstawiono sposób wspomagania przez platform procesu zamówie w sieci zakupów surowców rolnych. Poprawa funkcjonowania procesu zamówie wi e si z eliminacj wszelkich interfejsów ograniczaj cych proces zamówie. Platforma elektroniczna powinna mie wkomponowany system elektronicznego handlu oraz elektroniczny katalog produktów i ich cen. Grupy producenckie Grupy producenckie to kolejny czynnik wdra ania platform internetowych, w celu zredukowania braków logistycznych interfejsów sieci dostaw produktów rolnych i ywno ci. Grupy zakupuj cych okre lane s w obszarze: regionów, produktów i dziennych dostaw. Celem mechanizmu tworzenia grup zakupowych, np. producenckich, jest koordynacja pozioma (horyzontalna). Dla sprzedawcy mechanizm grup zakupowych efektywnie redukuje interfejsy przez ł czenie przepływów informacyjnych do konsumenta.

9 174 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci Hurtownie wirtualne (centra zakupowe) Wirtualne hurtownie (ang. virtual warehousing) to trzeci z czynników, który usprawnia wymian informacji o poziomie zapasów pomi dzy dostawcami a zakupuj cymi w sieci. Jej celem jest poprawa planowania i efektywno ci zarz dzania w sieci dostaw procesami zakupu, zapasów(ami), produkcji( ) b d sprzeda y( ) w warunkach zachowania bezpiecze stwa produktów i ich monitoringu. Wirtualna hurtownia obejmuje wymian informacji dotycz c ilo ci produktów i ich jako ci, co jest w sieci szczególnie wa ne w organizacji obrotu produktami rolnymi i ywno ci pomi dzy: producentami, handlem i przetwórstwem rolno-spo ywczym. Oferty celowe (zakupy wirtualne) Czwartym czynnikiem poprawy funkcjonowania sieci dostaw produktów rolnych i ywno ci s oferty celowe. Oferty celowe s rozwi zaniem dla redukcji zapasów dzi ki ofercie i sprzeda y zapasów zainteresowanym klientom. S szczególnie przydatnym rozwi zaniem w odniesieniu do produktów o krótkim okresie trwało ci. Oferty te s prezentowane na platformach elektronicznych dzi ki mechanizmowi kojarzenia klientów z dostawcami. Poza redukcj zapasów oferty celowe s narz dziem Zarz dzania Relacjami z Klientami, pozwalaj cymi na okre lenie specyfiki klientów i produktów b d cych przedmiotem ich zakupu. 5. Schemat przebudowy ła cuchów i sieci dostaw Szczegółowy zestaw procesów dla realizacji poszczególnych zada 1 5 wraz z ich opisem w dokumentacji oraz zakresem prac w zespołach przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Zestaw procesów wraz z ich opisem dla zada 1 5 rekonstrukcji ła cucha dostaw ZADANIE 1. Projektowanie ła cucha dostaw dla potrzeb strategicznych wst pny projekt stratgii, Etapy I V. ETAP I. Opis aktualnego stanu procesów (As Is) Nazwa procesu DOKUMENTY: Katalog procesów Segmentacja Opis przepływu procesów Aktualny stan procesów Czynniki oceny procesów Opis procesu Lista procesów i sposobów ich organizacji wewn trz obszarów Oparcie segmentacji na kryterium: rynku, produktów i działa Opis procesów wewn trz ła cucha dostaw i wewn trz obszaru na podstawie roli firmy i istniej cych zwi zków z partnerami, okre laj c miejsca podejmowania decyzji w procesach ła cucha Mapa bie cych procesów elementarnych oraz makroprocesów i procesów wspieraj cych Opis ła cuchów dostaw z wykorzystaniem mierników ilo ciowych

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Nazwa procesu Podstawy finansowania Propozycje zmian Testy konsumenckie Przepływy w procesach Zasady rekonstrukcji procesów Opis procesu Okre lanie kosztów na podstawie wykresu przepływu Na podstawie wywiadów/grup focus Na podstawie wyników analizy domów jako ci (ang. Quality Function Deployment) Spotkania Zespołów Projektuj cych DT w celu zdefiniowania procesów w ła cuchu dostaw Spotkania szkoleniowe dotycz ce technik rekonstrukcji ła cucha dostaw ETAP II. Oszacowanie mocnych i słabych stron aktualnego stanu procesów (As Is) DOKUMENTY: Aktualna lista projektów usprawnie Wymagania rynkowe dotycz ce ła cucha dostaw według segmentów Oszacowanie ka dego procesu Koszty analizy jako ci Benchmarking Mo liwo ci poprawy wyników GRUPY ROBOCZE: Analiza SWOT Specyfikacja wyników dla przyszłych ła cuchów dostaw Bie ce wysiłki maj ce poprawi oszacowanie obszarów działalno ci ła cucha dostaw Kryteria rynkowe dotycz ce porównania ocen standardowych i innowacyjnych produktów Wnioski dotycz ce oszacowania ka dego procesu w ła cuchu dostaw Analiza finansowa kosztów osi gania standardów jako ci, obejmuj ca ustalanie mierników, ich pomiar i korekt Wyniki analizy porównawczej najlepszych praktyk Redukcja kosztów lub poprawa sprzeda y lub zysku Zespoły projektowe DT dokonuj oceny na podstawie informacji dostarczanych w innych celach Lista po danych poziomów wyników dla nowego ła cucha dostaw

11 176 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci ETAP III. Kształtowanie po danych stanów procesów DOKUMENTY: Po dany stan procesów ła cucha dostaw Projekty szybkich przewozów GRUPY ROBOCZE: Prezentacja oceny ła cucha dostaw wraz z ocen po danego stanu procesów Koncepcja projektu idealnego ła cucha dostaw obejmuj ca: procesy, podprocesy i ich organizacj, relacje partnerskie, redukcje kosztów Raport działa natychmiastowych Wspólne sesje Komitetu Steruj cego SC i Zespołów Projektuj cych DT, dotycz ce prezentacji wyników koncepcji projektu opracowanego przez Zespół DT ETAP IV Wybór po danego stanu procesów (To Be) DOKUMENTY: Po dana strategia (To Be) Procesy plany działania przydział Zmiany organizacyjne GRUPY ROBOCZE: Spotkania dotycz ce stanu oczekiwanego (To Be) Zmodyfikowany projekt bazuj cy na ograniczeniach otoczenia Lista procesów w planie działa Plan natychmiastowych zmian organizacyjnych niezb dnych dla wdro enia projektu oczekiwanego (To Be) Wizja kształtowania stanu po danego, uwzgl dniaj ca bariery i substytucj (ang. Tradeoffs) wyników ETAP V Przygotowanie koncepcji projektu i planu działania DOKUMENTY: Plany działa Programy pilota owe Skonsolidowany plan GRUPY ROBOCZE: Plan działa obejmuj cy: zadania, harmonogramy, przydziały procesów we wdro eniu. Dokumenty te b d wymagane tylko dla Etapu II Projektu szczegółowego Wymagane s testy pilota owe dla nowych procesów Identyfikacja procesów i celów pilota owych testów Dobór wymogów dotycz cych zasobów w wielu planach działania, wł czaj c wymogi: czasowe, kosztowe i zyski Spotkania Zespołów Projektowych DT z Zespołami Bezpo-

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, DOKUMENTY: Plany działa Rozwini cie planu działania Plan działa obejmuj cy: zadania, harmonogramy, przydziały procesów we wdro eniu. Dokumenty te b d wymagane tylko dla Etapu II Projektu szczegółowego redniego Nadzoru FLT dotycz ce rozszerzenia planów działania. Komitet Steruj cy SC akceptuje działania ZADANIE 2. Wykorzystanie zasad współpracy Mo liwe procesy Struktura organizacji Mierzenie wyników rodki na wdro enie Koszty zarz dzania Procesy nowych produktów Opis procesów Opis zmian struktur poprzedzaj cych usprawnianie procesów, zawiera plan działania wdro enia dla Zespołów Bezpo redniego Nadzoru FLT Plan działania zmiany zasad pomiaru w organizacji Plany zarz dzania wdro eniem wszystkich procesów Wdro enie nowych metod pomiaru kosztów, uwzgl dniaj cych wewn trzne uwarunkowania podejmowania strategicznych decyzji Koncentracja na procesach poprawy wprowadzania nowych wyrobów ZADANIE 3. Tworzenie procesów partnerskich w ła cuchach dostaw Mo liwe procesy Partnerstwo przestrzenne Partnerstwo oparte na redukcji kosztów Zasilanie strategii Opis procesów Marketingowa orientacja na partnerstwo pozwala zaprojektowa wzmocnienie pozycji konkurencyjnej ła cucha dostaw Partnerstwo na poziomie operacyjnym pozwala zaprojektowa popraw zysku Orientacja na partnerstwo jako podstawowa metoda zmniejszenia liczby dostawców i działalno ci

13 178 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci ZADANIE4. Mapowanie w informacji w ła cuchach dostaw procesy w systemach informacyjnych Infrastruktura Mo liwe procesy Wspomaganie procesów wewn trznych Wspomaganie partnerstw Wspomaganie decyzji Opis procesów Wdro enie lub usprawnienie podstawowych zdolno ci stanowi cych podstaw działania wielu działów i procesów Plany działania odpowiadaj ce zmianom polegaj cym na rekonstrukcji procesów takich jak redukcja kosztów Wska niki poprawy mo liwo ci stworzenia powi za z partnerami zewn trznymi. Partnerstwo tworzy odpowiednie procesy Rozwijanie narz dzi poprawy procesu podejmowania decyzji w ła cuchu dostaw ZADANIE 5. Procesy redukcji kosztów w ła cuchach dostaw Mo liwe procesy Wydajno pracy Redukcja kosztów materiałowych Poprawa rachunku wyników Skrócenie czasu trwania cyklu Zmniejszenie kosztów jako ci Opis procesów Kierownictwo przygotowuje plany w zale no ci od typu wykonywanej pracy Plany działania koncentruj si na materiałach jako na kategorii redukcji kosztów. W tym celu okre lane s zwi zki partnerskie Plany działania w kierunku zwi kszenia kapitału pracuj cego i maj tku trwałego Koncentracja uwagi na czasie trwania cyklu dostawy i obsługi klienta, wpływaj cym zarówno na wydatki, jak i na kategorie bilansu Poprawa jako ci za pomoc programów six sigma, w których koszt jako ci staje si celem. Znajduje to wyraz w wydatkach i kategoriach bilansowych ródło: B. Ayers, Handbook of Supply Chain Management, St. Lucie Press, 2001, s

14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Podsumowanie - kierunki zmian Realizacja modelu przedsi biorstwa rozszerzonego, w którym integratorem mo e by, b d producent ywno ci na rynku ywno ci przetworzonej, b d sie handlowa na rynku ywno ci wie ej. wi e si mi dzy innymi z rozwi zaniem nast puj cych problemów: 1. Rozbudowy systemów Wspólnego Planowania, Prognozowania Uzupełniania CPFR z wykorzystaniem technik internetowych, która zakłada wysok zdolno do cisłej współpracy mi dzy ogniwami ła cucha dostaw. Zakłada tak e wzrastaj c rol zacie niania kontaktów handlowych kooperuj cych przedsiebiorstw poprzez nawi zywanie oraz rozwój współpracy w sferach prognozowania zapotrzebowania, planowa nia i realizacji działa biznesowych i dzielenia si informacjami. Przykładem wdro enia koncepcji CPFR do handlu ywno ci mo e by Varopouls, b d cy trzeci, co do wielko ci sieci handlow ywno ci w Grecji. Firmy, które zamierzaj współdziała na bazie procesu CPFR, musz si zmierzy z konieczno ci przebudowy systemów informacyjnych. Wynika to z potrzeby zapewnienia sprawnej wymiany informacji z partnerami handlowymi. Po okre leniu, jakie dane i informacje b d udost pniane, strony musz ustali format i sposób przekazywania komunikatów biznesowych, a nast pnie rozwin aplikacje przekształcaj ce dane z zapisu zrozumiałego dla wewn trznych systemów informacyjnych do uzgodnionego formatu standardowego, i na odwrót. 2. Rola strategii zaopatrzenia jako narz dzia wzrostu konkurencji producentów i dystrybutorów. Przebudowa zaopatrzenia surowcowego oraz w inne czynniki do produkcji ma szczególne znaczenie w przypadku produkcji ywno ci, zwłaszcza: wie ej, mro onej, a w mniejszym stopniu przetworzonej, w szczególno ci ze wzgl du na bezpiecze stwo zdrowotne. Na kształtowanie strategii zaopatrzenia maj wpływ globalny poziom konkurencji opartej jednocze nie na wzrastaj cych wymaganiach jako ciowych i konieczno ci obni ania kosztów wzrastaj cej roli na polskim rynku ywno ciowym firm ponadnarodowych w produkcji i w handlu ywno ci oraz zachodz ce zmiany technologiczne skracaj ce cykl ycia produktów, przyspieszaj ce dyfuzje innowacji technologicznych i organizacyjnych, a tak e wzrastaj ca rola sieci www w koordynacji działalno ci zaopatrzeniowej w skali globalne.w zaopatrzeniu zakładów produkcji ywno ci coraz wi ksz rol odgrywaj procesy kontraktacji oraz integracji pionowej. Powoduje to konieczno b d narzucenie tandardów przez producenta, b d dostosowanie si do ogólnie akceptowanych standardów. 3. Budowa platform zakupowych i centrów logistycznych jako narz dzi strategii zaopatrzenia. Wzrost globalnej konkurencji powoduje konieczno koncentracji i specjalizacji działalno ci wytwórczej,a to prowadzi do centralizacji zakupów surowców, półproduktów i innych komponentów oraz sprzeda y wyrobów gotowych, które mog by przekazane z magazynu centralnego przetwórstwa wzgl dnie do sieci handlowej. Funkcjonowanie centralnego magazynu pozwala na: negocjacje ni szych cen, rozwój zintegrowanej logistyki, lepsze gospodarowanie zapasami, wydłu enie okresu trwało ci produktu na półce. Umo liwia tak e popraw współpracy na poziomie lokalnym. Mog by tworzone alternatywne sposoby organizacji dostaw i przewozów masowych poprzez centralne zaopatrzenie i regionalne magazyny b d przewozy bezpo rednie. Budowa centrów zakupowych i dystrybucyjnych, hubów czy te wielo-funkcyjnych centów logistycznych stanie si narz dziem realizacji tej strategii konkurencji opartej o zasad przezroczysto ci, t j. efektywnego zarz dzania dzi ki obni ce kosztów wynikaj cej z korzy ci skali oraz elastyczno ci uwzgl dniaj cej zmienno potrzeb rynku.

15 180 Zasady przebudowy ła cucha i sieci dostaw na przykładzie najlepszych praktyk europejskich w obszarze ywno ci Bibliografia 1. Ayers J.B., Handbook of Supply Chain Management, St. Lucie Press, London, NewYork, Washington D.C Davenport T.: The Coming Commoditization of Processes, Harward Business Review., Deming W., The New Economics for Industry, Government Education, MIT Center for Advanced Engineering Studies, Cambridge MA, Fritz M, Hausen T., Tailored Improvement of Supply Chain Processes in Agro-Food Networks, w: International AgriFood Chains & Networks, J. Bijman, S.W.F. Omta, J.H. Trienekens, J.H.M. Wijnands, E.F.M. Wubben, Wageningen Academic Publishers, 2006, s Szymanowski W. Zarz dzanie ła cuchami dostaw ywno ci w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa, VollmannT.E., Berry.W.L., Whybark D.,C., Jacobs F.,R., Manufacturing. Planning& Control Systems for Supply Chain Management, McGraw Hill THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF SUPPLY CHAIN AND NETWORK REDESIGN TO THE BEST EUROPEAN PRACTICES IN AGRI-BUSINESS. Summary In the paper was presented the Deming method PDCA adapted by J.B.Ayers to design Supply Chain & NetworkManagemenrt.To solve this problem the reference modelling on the base of Management Planning & Control System-MPC.as well as the Internet verstion - e-mpc were applied.in the second part of the paper the european best practices example in the Agri-business was decripted. Key Words: Supply Chain Management, reference modeling, best practices SGGW Warszawa

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 7. Rachunek kosztów rachunek kosztów celu (target costing), rachunek redukcji kosztów (kaizen costing). Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 23 4.1. Pojęcie procesu w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacją, jako zbiorem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, skoncentrowane jest na osiąganiu celów wywodzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Piotr Zygad o Zast pca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo