Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 1 2 Waldemar Kaczmarczyk* Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory 1. Wprowadzenie W niniejszej pracy przedstawiony jest problem planowania dostaw, gdy kontrakt zobowi¹zuje dostawcê do utrzymywania okreœlonego poziomu zapasów u odbiorcy (Vendor Managed Inventory VMI). Tak wiêc odbiorca nie planuje swojego zaopatrzenia, a jedynie zg³asza dostawcy (producentowi) z pewnym wyprzedzeniem swoje dzienne zapotrzebowanie i prognozy na przysz³oœæ. Na tej podstawie dostawca sam decyduje kiedy i ile czêœci dostarczyæ, aby zaspokoiæ potrzeby odbiorcy i utrzymaæ uzgodniony zapas bezpieczeñstwa. Przegl¹d podobnych strategii przenoszenia odpowiedzialnoœci za tworzenie zapasów na dostawców i ocenê skutków ich stosowania mo na znaleÿæ m.in. w pracach Lee [1] oraz Sahina i Robinsona [2]. Prace nad koordynacj¹ w tak zorganizowanych ³añcuchach dostaw dotyczy³y dotychczas przypadków z losowym, ale stacjonarnym popytem i ogranicza³y siê do adaptacji klasycznych polityk uzupe³niania zapasów. W tej pracy opisany zostanie przypadek deterministyczny, gdy popyt jest zmienny i znany producentowi z pewnym wyprzedzeniem. Dostawc¹ jest producent czêœci, a odbiorcami kilku producentów samochodów. Prezentowane tu dane liczbowe zaczerpniête zosta³y z pracy Miodoñskiej [3]. Zadanie planowania dostaw obejmuje podejmowanie decyzji kiedy, do kogo i jak du ¹ skierowaæ dostawê. Ten sam towar mo na skierowaæ bowiem do kilku odbiorców. Celem planowania jest minimalizacja kosztów transportu. Poniewa planowanie dostaw jest w rêkach producenta, to mo e on ten plan skoordynowaæ ze swoim planem produkcyjnym, minimalizuj¹c koszty zapasów i przezbrajania maszyn. Takie zadania koordynacji produkcji i dystrybucji by³y ju opisywane, ale dla przypadków, gdy zak³ady produkuj¹ce czêœci i ich odbiorcy by³y czêœci¹ jednej firmy. Przegl¹d takich zadañ mo na znaleÿæ w pracy Chena [4], a w publikacjach [5 9] przyk³ady ró nych modeli zbli onych do modelu opisywanego w niej. Chandra i Fisher [5] przedstawili analizê wp³ywu takiej koordynacji na ³¹czne koszty. Wed³ug ich szacunków, w zale noœci od szeregu parametrów, dziêki koordynacji mo na uzyskaæ oszczêdnoœci od 3 do 20%. * Katedra Badañ Operacyjnych i Technologii Informacyjnych, Wydzia³ Zarz¹dzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 129

2 130 Waldemar Kaczmarczyk W kolejnych rozdzia³ach omówione zostan¹ warunki organizacyjne VMI, model programowania liniowego ca³kowitoliczbowego (PLC) wraz z charakterystyk¹ liczbow¹ pewnego rzeczywistego przypadku. Nastêpnie przedstawiona zostanie analiza Ÿróde³ niepewnoœci, które mog¹ odgrywaæ w tym zadaniu istotn¹ rolê. 2. Kontrakt Vendor Managed Inventory Rosn¹c¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê dzisiaj ró norodne strategie przenoszenia odpowiedzialnoœci za tworzenie i utrzymywanie zapasów w górê ³añcucha dostaw, tzn. do hurtowników i producentów [1 2]. Ich celem jest ograniczenie kosztów zapasów i zwiêkszenie poziomu obs³ugi klientów, czyli zmniejszeni ryzyka braku towaru w magazynie, gdy klient siê po niego zg³osi. Przeniesienie czêœci zapasów z magazynów lokalnych do magazynu centralnego umo liwia obni enie ³¹cznego zapasu bezpieczeñstwa, dziêki skumulowaniu niepewnoœci popytu w jednym miejscu. Zmiennoœæ popytu poszczególnych odbiorców jest bowiem wiêksza od zmiennoœci ich popytu ³¹cznego. Dodatkow¹ korzyœci¹ jest scentralizowanie planowania produkcji, dostaw i zapasów w jednym rêku, co umo liwia zmniejszenie ³¹cznych kosztów. Dotychczas g³ówn¹ barier¹ osi¹gniêcia tego celu by³y sprzeczne interesy dostawców i odbiorców. Dziêki zrêcznemu u³o eniu wzajemnych stosunków pomiêdzy nimi mo na teraz te konflikty omin¹æ. Aby to by³o mo liwe, odbiorcy musz¹ udostêpniæ dostawcom swoje prognozy popytu, gdy tylko wtedy dostawcy bêd¹ mogli samodzielnie planowaæ dostawy i zapasy. Wymaga to wzajemnego zaufania i stworzenia zaawansowanych systemów wymiany informacji. Opracowano szereg ró norodnych form organizacyjnych takiej wspó³pracy. Jedna z nich, Vendor Managed Inventory (VMI), jest z powodzeniem stosowana tak e w produkcji przemys³owej jako swoiste uzupe³nienie metodologii just-in-time. W ramach takiego kontraktu odbiorca zobowi¹zuje siê do przekazywania dostawcy swoich prognoz krótkoi œrednioterminowych. Na podstawie prognoz d³ugoterminowych dostawca mo e planowaæ swoj¹ produkcjê, a prognozy krótkoterminowe, umo liwiaj¹ rewizjê planów produkcyjnych i zaplanowanie dostaw. Dostawca z kolei zobowi¹zuje siê do realizowania dziennych zamówieñ przedk³adanych przez odbiorcê oraz utrzymywania uzgodnionego zapasu bezpieczeñstwa w swoich magazynach po³o onych praktycznie u bram odbiorcy. Takie magazyny okreœlane s¹ jako platformy logistyczne. Odbiorca z dnia na dzieñ okreœla swoje rzeczywiste zapotrzebowanie i p³aci za towar dopiero w momencie jego odbioru na terenie swoich zak³adów. Nie oznacza to jednak, e mo e z dnia na dzieñ dowolnie zmieniaæ swoje zamówienia. Na pewien czas przed planowanym odbiorem, prognozy krótkoterminowe traktowane s¹ jak górny limit zamówieñ i mog¹ zostaæ zweryfikowane jedynie w dó³, tzn. zamówienia nie mog¹ byæ od nich wiêksze. Je eli wiêc rzeczywisty popyt przekracza prognozy zg³oszone w pewnym krótkim okresie, to dostawca nie jest zobowi¹zany go zaspokoiæ. Konieczne s¹ wtedy dodatkowe uzgodnienia co do wielkoœci, terminów i kosztów dodatkowych dostaw.

3 Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory Model PLC koordynacji produkcji i dystrybucji Koordynacja produkcji i dystrybucji mo e przybieraæ szereg ró norodnych form opisanych przez Lee [1]. Zadania te ró ni¹ siê przyjêt¹ charakterystyk¹ popytu, warunkami transportu, rodzajem procesów produkcyjnych i szczegó³owoœci¹ samego planowania. Celem takiej koordynacji jest minimalizacja ³¹cznych kosztów produkcji i dystrybucji, a tak e utrzymywania zapasów, i to zarówno u producenta, jak i u jego odbiorców. Poni ej przedstawiony jest model programowania liniowego ca³kowitoliczbowego (1) opracowany dla opisywanego przedsiêbiorstwa podobny do opisanych w literaturze [5 9]. Ró ni siê od nich wykorzystywaniem ró nych rodzajów pojazdów i zwi¹zanymi z tym ró - nymi czasami transportu. Ograniczenia te mo na jednak spotkaæ w prostszych zadaniach dystrybucji. Odmienny jest te model procesu produkcyjnego. W tabeli 1 podane s¹ parametry modelu. Tabela 1 Parametry T = {1,..., T} zbiór okresów, gdzie T to liczba okresów N = {1,..., n} zbiór produktów, gdzie n to liczba produktów K zbiór klientów d jkt S zbiór rodzajów pojazdów popyt klienta k na produkt j w okresie t SS jk zapas bezpieczeñstwa produktu j u klienta k, safety stock h jk jednostkowy koszt magazynowania produktu j u klienta k, przy czym k = 0 oznacza dostawcê p j C t s j L s czas wykonywania produktu j zdolnoœæ produkcyjna w okresie t koszt przezbrojenia przed produktem j ³adownoœæ pojazdu s q(k, s) czas transportu pojazdem s do klienta k jednostkowy koszt transportu do klienta k pojazdem s c ks W firmie opisanej w pracy Miodoñskiej [3] okresami w takim modelu s¹ dni. Model ten mo na te dopasowaæ do mniejszej jednostki czasu, wymaga³by to jednak wyró nienia okresów, w których mo na dokonywaæ za³adunku. Horyzont planowania wynosi dni, gdy takie s¹ œrednioterminowe prognozy, na których jest oparty. Liczba wyrobów n = 2, a klientów od 3 do 7. Stosowane s¹ cztery ró ne samochody dostawcze. Czasy transportu dla ma³ych samochodów wynosz¹ 2, a dla du ych 3 dni. Popyt w trakcie tygodnia

4 132 Waldemar Kaczmarczyk ulega du ym wahaniom nawet o 100%. Podobne wahania mo na zaobserwowaæ równie w d³u szym horyzoncie czasowym. W tabeli 2 opisane s¹ zmienne modelu. x jt y jt Tabela 2 Zmienne wielkoœæ produkcji wyrobu j w okresie t = 1, gdy w okresie t produkowany jest wyrób j, 0 inaczej z jt = 1, gdy w okresie t uruchamiany jest produkcja wyrobu j, 0 inaczej u jkst wielkoœæ dostawy produktu j do klienta k w okresie t, przy czym u jkst = 0 dla t q(k, s) v kst = 1, gdy do klienta k w okresie t wysy³any jest pojazd s, 0 inaczej I jkt zapas produktu j na koniec okresu t u klienta k, gdzie t = 0 oznacza zapas pocz¹tkowy, natomiast k = 0 zapasy dostawcy Zmienne binarne z jt i v kst opisuj¹ uruchomienie produkcji b¹dÿ transportu i mog³yby ³atwo zostaæ zast¹pione zmiennymi ca³kowitymi opisuj¹cymi liczbê uruchomionych maszyn lub samochodów. min ( s z + h I + h I ) + c v j jt j0 j0t jk jkt ks kst j N t T k K k K s St T (1a) p.o. Ijk, t 1 + ujks, t q( k, s) djkt = Ijkt, t T, j N, k K s S (1b) u L v, t T, k K, s S (1c) j N jkst s kst I j0, t 1 + xjt ujkst = I j0 t, t T, j N (1d) k K s S x jt B jt y jt, t T, j N (1e) j N y jt 1, t T (1f) y jt y j,t 1 z jt, t T, j N x jt, u jkst, I O jkt 0, t T, j N, k K I jkt SS jk, t T, j N, k K (1g) (1h) (1i)

5 Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory 133 y jt, z jt, v kst {0, 1}, t T, j N, k K, s S (1j) gdzie Bjt = min{ Ct / p jt, l= t,, T d jl} to liczba na pewno wiêksza od wielkoœci produkcji x jt. Ograniczenie (1b) opisuje bilans zapasów, dostaw i popytu odbiorców, a (1d) bilans zapasów, produkcji i wys³anych dostaw producenta. Ograniczenia (1c) wymusza, by wielkoœæ dostaw by³a mniejsza od ³adownoœci wybranych pojazdów, a (1e), by wielkoœæ produkcji by³a mniejsza od czasu pracy maszyny. Ograniczenie (1f) zezwala na produkcjê co najwy ej jednego wyrobu dziennie, tj. w jednym okresie, a (1g) sprzêga zmienne opisuj¹ce stan maszyny y jt ze zmienn¹ przezbrojenia z jt. Czas dostawy zale ny od wyboru samochodu wymusi³ utworzenie oddzielnych ograniczeñ (1c) oraz osobnych zmiennych u jkst dla ka dego rodzaju samochodu. Czas dostawy q(k, s) jest bezpoœrednio uwzglêdniony w ograniczeniu (1b) przy wyznaczaniu w³aœciwej zmiennej wielkoœci dostawy u jkst dla danego dnia. Wiêkszoœæ znanych modeli koordynacji produkcji i dystrybucji uwzglêdnia mo liwoœæ wys³ania jednego pojazdu do kilku odbiorców i zaplanowania dla niego trasy. W opisywanej firmie nie ma takiej praktyki i ka dy pojazd przewozi dostawê wy³¹cznie do jednego odbiorcy. Nie ma jednak adnych przeciwwskazañ, by i powy szy model w taki sposób rozbudowaæ. Je eli koszty utrzymywania zapasów we wszystkich lokalizacjach s¹ takie same, to z funkcji celu mo na wyeliminowaæ zmienne wielkoœci zapasów, zastêpuj¹c je ró nic¹ skumulowanej produkcji i skumulowanego popytu wszystkich klientów. A poniewa skumulowany popyt jest sta³¹, wiêc nie trzeba uwzglêdniaæ go w funkcji celu min ( s z + h x ) + c u j jt j jt ks kst j N t T l T: l t k K s St T (2) Funkcja (2) ró ni siê od (1a) tylko o wartoœæ sta³¹ wynikaj¹c¹ z istnienia zapasów pocz¹tkowych i bezpieczeñstwa. Z uwagi na liczbê produktów i wielkoœæ partii produkcyjnych proces produkcyjny modelowany by³ dotychczas [5 9] jako planowanie partii przy ograniczonych zasobach (Capacited Lot Sizing Problem CLSP). Tutaj zastosowany zosta³ natomiast model jeden z modeli planowania i szeregowani partii, tzw. CSLP (Continuous Setup Lot-sizing Problem). Zmiana ta wynika z faktu i partie produkcyjne obejmuj¹ po kilka okresów. Model CLSP tego nie dopuszcza, a CSLP ju tak. Przegl¹d takich modeli mo na znaleÿæ, m.in. w pracach Drexla i Kimmsa [10] oraz Pocheta i Wolseya [11]. Opis procesu produkcyjnego w tej pracy pe³ni drugorzêdn¹ rolê, wiêc nie bêdzie ju wiêcej dyskutowany. Przedstawiony powy ej model zasadniczo poprawnie opisuje metody planowania stosowane obecnie w firmie opisanej w [3], z dwoma wyj¹tkami. Po pierwsze planowanie produkcji i dystrybucji nie jest wykonywanie równoczeœnie, tylko sekwencyjnie, najpierw powstaje plan produkcyjny, a póÿniej dystrybucyjny. Po drugie planowanie dystrybucji wykonuj¹ pracownicy tak trochê na wyczucie, dostawy planuj¹ tak póÿno, jak to tylko mo liwe, by poziom zapasów u odbiorców nie spad³ za bardzo. W ten sposób maksymalizuj¹ wielkoœæ dostaw. Jak ju wiadomo, kiedy bêdzie dostawa, to wtedy dobiera siê pojazd i szuka ewentualnie mo liwoœci po³¹czenia dostawy z dostawami innych firm, aby podzieliæ siê z nimi sta³ymi kosztami transportu.

6 134 Waldemar Kaczmarczyk Dla firmy opisanej w [3], zwa ywszy na stosunkowo niewielkie rozmiary tego zadania, mo e ono zostaæ rozwi¹zane za pomoc¹ standardowych programów do rozwi¹zywania ogólnych zadañ PLC. Nale y jednak zaznaczyæ, e proces produkcyjny nie by³ autorowi bli ej znany i w rzeczywistoœci mo e byæ znacznie bardziej skomplikowany. Równie dodanie mo liwoœci wysy³ania jednego transportu do kilku odbiorców znacznie zwiêkszy³oby z³o onoœæ zadania. 4. ród³a i modelowanie niepewnoœci Przedstawiony w poprzednim rozdziale model jest czysto deterministyczny. Takie s¹ te wszystkie modele dla zmiennego popytu opisane w literaturze [4 9]. Budzi on jednak szereg w¹tpliwoœci, którym poœwiêcone nastêpne podrozdzia³y. Najpierw opisane zostan¹ zagadnienia zwi¹zane z organizacj¹ transportu, a nastêpnie znacznie wa niejsze i trudniejsze zagadnienia wynikaj¹ce z niepewnoœci popytu. Pominiête w tej pracy zostan¹ Ÿród³a niepewnoœci wynikaj¹ce z procesu produkcyjnego Transport Transport jest Ÿród³em dwojakiego rodzaju niepewnoœci. Po pierwsze, nie mo na mieæ pewnoœci, czy dostawy bêd¹ zrealizowane terminowo. Po drugie, je eli firma zamawiaj¹c transport nie jest w stanie wype³niæ samochodu do koñca, to pozosta³a jego czêœæ mo e zostaæ wype³niona ³adunkiem innej firmy, nie jest to jednak pewne. Niepewnoœæ trwania przesy³ki nie jest jednak zbyt du a. Czas zarezerwowany na przejazd z Polski do Niemiec i Francji jest wystarczaj¹co du y, aby zamortyzowaæ ewentualne k³opoty wynikaj¹ce z du ego ruchu na drogach, a nawet te wynikaj¹ce z awarii samochodu. Tabela 3 Koszty transportu Samochód Czas dojazdu [dni] adownoœæ [palety] Koszt sta³y [euro] Jednostkowy koszt wysy³ki [euro/paletê] s q(s) L s c s c s /L s , , , ,6 Koszty wysy³ki stanowi¹ natomiast istotny problem. W tabeli 3 przedstawione s¹ parametry czterech u ytkowanych samochodów dostawczych. Czas dojazdu zosta³ podany przy za³o eniu, e samochód jest ³adowany w przeddzieñ wysy³ki, a do miejsca docelowego doje d a i jest roz³adowany w trakcie tego czasu. Samochody mo na zamawiaæ nawet z dnia na dzieñ i nie ma z tym k³opotów. Jak widaæ, jednostkowy koszt wysy³ki najwiêkszym po-

7 Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory 135 jazdem jest przesz³o 7 razy ni szy ni koszt wysy³ki najmniejszym samochodem. Dwa najmniejsze samochody s¹ w zwi¹zku z tym wykorzystywane g³ównie do realizacji pilnych wysy³ek, wynikaj¹cych z niespodziewanego wzrostu zapotrzebowania klienta. Planuj¹c termin dostawy, producent na ogó³ nie wie, czy znajdzie partnera, z którym bêdzie móg³ podzieliæ siê sta³ymi kosztami wysy³ki, wiêc stara siê w pe³ni wykorzystywaæ ³adownoœæ samochodów. Na ogó³ nie udaje siê jednak do koñca zape³niæ tych najwiêkszych i najtañszych samochodów. ¹czeniem ³adunków zajmuje siê w zasadzie przewoÿnik, ale producent sam te o to dba, choæ nie ma do tego jednak na razie adnych systemowych rozwi¹zañ. Je eli producent dysponuje konkretnymi informacjami o mo liwoœciach ³¹czenia dostaw, to zawsze mo na je uwzglêdniæ jako dodatkowe kategorie samochodów dostawczych o odmiennej ³adownoœci i kosztach. Je eli takich konkretnych informacji jeszcze nie ma, to nie znaczy, e tak¹ mo liwoœæ nale y zignorowaæ. Koszty transportu przy braku informacji o mo liwoœci¹ ³¹czenia dostaw s¹ zmienn¹ losow¹ zale n¹ od wielkoœci dostawy. Dostawca planuj¹c wysy³kê, wie, e bêdzie musia³ zap³aciæ za czêœæ samochodu zape³nion¹ jego produktami j N u jkt i prawdopodobnie w jakimœ stopniu równie za tê niewykorzystan¹. Koszty wysy³ki powinny wiêc byæ traktowane jak zmienna losowa. Jest to jednak zmienna niezale na od innych zdarzeñ objêtych tym planem. Tak wiêc ³¹czne koszty transportu mo na wyliczyæ, korzystaj¹c z jej wartoœci oczekiwanej. Je eli przyjmiemy, e wartoœæ oczekiwana ³adownoœci samochodu wykorzystanej przez inne firmy jest proporcjonalna do ³adownoœci niewykorzystanej przez producenta, to ostatni sk³adnik funkcji celu (1a) mo na zast¹piæ nastêpuj¹cym wyra eniem: c / L ( u +μ w ) s s jkst kst kst j N (3) gdzie w kst to niewykorzystana ³adownoœæ samochodu, a μ kst [0, 1] to wartoœæ oczekiwana u³amka w kst, który nie zostanie wykorzystany przez inn¹ firmê i te bêdzie musia³ zostaæ op³acony przez producenta. Wartoœæ w kst mo na wyznaczyæ, zmieniaj¹c ograniczenie (1c): u + w = L v, t T, k K, s S (4) j N jkst kst s kst Za³o enie liniowego wzrostu kosztów u³atwia rozwi¹zanie zadania, ale jest zapewne Ÿród³em b³êdów. Mo na na przyk³ad przypuszczaæ, e w sytuacji gdy producent niemal w ca³oœci wykorzysta³ ³adownoœæ samochodu, to znalezienie firmy, która chcia³aby wykorzystaæ ten transport, jest mniejsze ni w przypadku gdy niewykorzystana ³adownoœæ jest du a. Trudno te oczekiwaæ, by takie ³¹czone dostawy w pe³ni wykorzystywa³y w 100% ³adownoœæ samochodu. Takie uproszczone modelowanie jest jednak z pewnoœci¹ lepsze od zupe³nego ignorowania mo liwoœci ³¹czenia wysy³ek ró nych firm Popyt Podstaw¹ dla ca³ego procesu planowania s¹ prognozy krótko- i œrednioterminowe udostêpniane przez odbiorców producentowi. W firmie opisanej w przez Miodoñsk¹ [3] prognozy œrednioterminowe stanowi¹ podstawê planowania produkcji, obejmuj¹ co najmniej

8 136 Waldemar Kaczmarczyk kilka nastêpnych tygodni, a uaktualniane s¹ co tydzieñ. Prognozy krótkoterminowe s¹ podstaw¹ do planowania dystrybucji, czasem wymuszaj¹ te rewizjê planów produkcyjnych, a uaktualniane s¹ codziennie. Deterministyczne modele planowania produkcji s¹ powszechnie stosowane, poniewa planowanie rolowane, tj. systematyczna rewizja planów w miarê aktualizacji prognoz jest na ogó³ w stanie zamortyzowaæ b³êdy wynikaj¹ce z niepewnoœci prognoz. Nale y siê zastanowiæ, czy tak jest równie i w prezentowanym przypadku. Jest kilka Ÿróde³ w¹tpliwoœci wynikaj¹cych ze specyfiki przyjêtego kontraktu i koniecznoœci koordynacji produkcji z dystrybucj¹. Po pierwsze umowy typu VMI zak³adaj¹ zazwyczaj pewien wymagany poziom obs³ugi klienta, tzn. odpowiednio wysokie prawdopodobieñstwo, e odbiorca zg³osi siê do magazynu po towar, ale go nie dostanie. Poprawny opis takiego warunku wymaga³by zmiany ograniczenia (1i): P(I jkt SS jk ) p min, t T, j N, k K (5) gdzie P oznacza funkcjê prawdopodobieñstwa, a p min wymagan¹ minimaln¹ jej wartoœæ. Model z takimi probabilistycznymi ograniczeniami (Probabilistic Chance Constraints) jest znacznie trudniejszy do rozwi¹zania, ich wprowadzenie mo e m.in. oznaczaæ, e zadanie stanie siê nieliniowe [12]. Takie dok³adne modelowanie tego warunku nie jest jednak potrzebne. Wymagany poziom obs³ugi jest bowiem zazwyczaj tak wysoki (97 99%), e ³atwiej jest przyj¹æ w trakcie planowania 100%, a dopuszczalne 1 3% niepewnoœci pozostawiæ na nieobjête planowaniem Ÿród³a ryzyka. Planowanie oparte na d³ugoterminowych prognozach w zasadzie powinno byæ modelowane za pomoc¹ stochastycznego programowania liniowego [12]. Jak ju jednak wspomniano wczeœniej, z losowymi wahaniami popytu firmy zazwyczaj dobrze sobie radz¹ za pomoc¹ planowania rolowanego. jest jednak jeden wyj¹tek. Otó zdarza siê czasem, e odbiorca zg³asza krótkoterminowo znacznie wiêkszy popyt, ni to by³o pierwotnie prognozowane. Producent d¹ ¹c do minimalizacji sta³ych kosztów uruchamiania produkcji i transportu, stara siê tworzyæ mo liwie du e partie produkcyjne i transportowe. Staraj¹c siê ograniczyæ koszty zapasów, odk³ada produkcjê najpóÿniej jak to mo liwe. Kiedy wiêc pojawia siê zwiêkszony popyt, to zazwyczaj nie ma wolnych zasobów, aby go zaspokoiæ. Aby zachowaæ mo liwoœæ zaspokojenia takiego niespodziewanego popytu, nale a³oby zarezerwowaæ pewn¹ zdolnoœæ produkcyjn¹. I to jest zapewne pole do zastosowania wielostadialnego programowania stochastycznego (Multistage Recourse Models). Zadania tego rodzaju s¹ jednak doœæ za³o one, gdy nale a³yby przeanalizowaæ ogromn¹ iloœæ scenariuszy. Przyjmuj¹c dla ka dego okresu tylko dwie prawdopodobne wartoœci popytu po 30 dniach, otrzymuje siê 2 30 ró nych scenariuszy. Ograniczenie ich liczby jest mo liwe przy wykorzystaniu specyficznych w³asnoœci ich rozk³adu prawdopodobieñstwa, tj. zale noœci od pewnych parametrów. Najpowa niejszy zarzut pod adresem przedstawionego modelu zwi¹zany jest jednak œciœle z rodzajem kontraktu pomiêdzy dostawc¹ a odbiorc¹. Je eli jedn¹ z dwóch g³ównych zalet VMI jest centralizacja zapasów, wspomniana ju w rozdziale 2, maj¹ca na celu zredukowanie niepewnoœci popytu, poprzez jego agregacjê w magazynie centralnym, to model

9 Planowanie dostaw przy zmiennym popycie w ramach kontraktu Vendor Managed Inventory 137 planowania dostaw powinien to uwzglêdniaæ. Tymczasem w modelu (1) wystarczy niewielka ró nica, pomiêdzy kosztami utrzymywania zapasów u producenta i na platformach logistycznych po³o onych blisko odbiorców, aby znaczna czêœæ zapasów w rozwi¹zaniu optymalnym znalaz³a siê raz u producenta, a kiedy indziej na platformach, bez adnego zwi¹zku ryzykiem wahañ popytu. 5. Podsumowanie W niniejszej pracy zosta³ przedstawiony model równoczesnego planowania produkcji u jednego producenta i dystrybucji do kilku odbiorców produktów przemys³owych w przypadku, gdy producent zawar³ z odbiorcami kontrakt typu Vendor Managed Inevntory. Przedstawiona analiza Ÿróde³ niepewnoœci wskazuje, e model ten nie wykorzystuje w sposób wystarczaj¹cy wszystkim mo liwoœci jakie otwieraj¹ siê po zastosowaniu VMI. Literatura [1] Lee C.C., Chu W.H.J.: Who should control inventory in a supply chain? Eur. J. Op. Res., 164, 2005, [2] Sahin F., Robinson P.E. Jr.: Information sharing and coordination in make-to-order supply chains. J. Oper. Manag., 23, 2005, pp [3] Miodoñska B.: Koordynacja w ³añcuchach dostaw. Wydzia³ Zarz¹dzania AGH w Krakowie, 2006 (Praca dyplmowa) [4] Chen Z.L.: Integrated Production and Distribution Operations: Taxonomy, Models, and Review, chapter 17. in: Handbook of Quantitative Supply Chain Analysis: Modeling in the E-Business Era, edited by D. Simchi-Levi, S.D. Wu, and Z.-J. Shen, Kluwer Academic Publishers, 2004 [5] Chandra P., Fisher M.L.: Coordination of Production and Distribution Planning. Eur. J. Op. Res., 72, 1994, [6] Arntzen B.C., Brown G.G., Harrison T.P., Trafton L.L.: Global Supply Chain Management at Digital Equipment Corporation. Interfaces, 25, 1995, [7] Mohamed Z.M.: An Integrated Production-Distribution Model for a Multi-National Company Operating under varying exchange rates. Int. J. Prod. Econ., 58, 1999, [8] Fumero F., Vercellis C.: Synchronized Development of Production, Inventory, and Distribution Schedules. Transportation Science, 33, 1999, [9] Kaczmarczyk W., Sawik T., Schaller A., Tirpak T.: Production planning and coordination in customer driven supply chains. Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, 2006, nr 3, [10] Drexl A., Kimms A.: Lot sizing and scheduling survey and extensions. Eur. J. Op. Res., 99, 1997, [11] Pochet Y., Wolsey L.A.: Production Planning by Mixed-Integer Programming. New York, Springer 2006 [12] Sen S., Higle J.L.: An introductory tutorial on stochastic linear programming models. Interfaces, 29, 2; March-April 1999, 33 61

10 138 Waldemar Kaczmarczyk

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH

STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH STANDARD DLA WYMAGAJ CYCH Dobry krok w kierunku zabezpieczenia emerytury Oferujemy Pañstwu unikatow¹ na rynku us³ugê zarz¹dzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE. Us³uga umo liwia powierzenie aktywów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI Wybrane okucia i akcesoria do systemów RC system Confort 60 GTI Maj 2002 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. Yawal PI 50 TM 62 PBI 50 PBI 40

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. Yawal PI 50 TM 62 PBI 50 PBI 40 Wybrane okucia i akcesoria do systemów Yawal PI 50 TM 62 PBI 40 PBI 50 Czerwiec 2004 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/16

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce ul. Marii Skłodowskiej Curie 19 55-050 Sobótka tel.: 71/333 03 12; fax: 71/333 03 18 www.sp2.sobotka.pl e-mail: sp2sobotka@gazeta.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[04]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Bogus³aw Filipowicz *, Joanna Kwiecieñ * Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych. Wprowadzenie W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znacz¹cy rozwój

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracujących kobiet

Ochrona pracujących kobiet Ochrona pracujących kobiet Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z ich właściwości psychofizycznych oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nr post. 6/CHMURA/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo