Związek Banków Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek Banków Polskich"

Transkrypt

1 Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski 1

2 1.WSTĘP Strategia Lizbońska/eEurope Usługi bankowości elektronicznej i inne elektroniczne usługi finansowe w Polsce i w UE Trendy w bankowości elektronicznej Przyswajanie usług bankowości elektronicznej przez konsumentów na świecie i w Polsce Czynniki wpływające na przyswajanie/adopcję usług bankowości elektronicznej przez konsumentów Czynniki hamujące rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Inne elektroniczne usługi finansowe oferowane przez banki Elektroniczne Usługi Płatnicze Elektroniczne karty płatnicze Pieniądz elektroniczny Mobilne płatności Inne usługi finansowe Elektroniczne udzielanie kredytów Internetowe portale finansowe Usługi brokerskie i pokrewne Kredyty hipoteczne Ubezpieczenia Agregatory finansowe Elektroniczne usługi publiczne (e-government) Wyzwania dla bankowych dostawców elektronicznych usług finansowych w Polsce po 1 maja Podsumowanie Gospodarka Elektroniczna w bankach - rekomendacje

3 1.Wstęp Raport ten ma na celu analizę obecnego poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w bankowości w Polsce oraz w krajach członkowskich UE. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie rozwoju bankowości elektronicznej 1 w przededniu wejścia Rzeczpospolitej do UE. Opracowanie diagnozuje potencjalną konkurencję ze strony instytucji finansowych z dotychczasowych krajów członkowskich UE dla polskiego sektora bankowego wynikającą z faktu usunięcia istniejących dotąd barier w zakresie wolnego przepływu usług i kapitału. Autorzy przedstawiają także nowe trendy i perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej oraz główne kryteria sukcesu w strategii banków opartej na wykorzystaniu nowych technologii. Zaprezentowany zostanie także zespół czynników decydujących o rozwoju gospodarki elektronicznej w bankach, a także bariery które są hamulcem dla całej branży. Gospodarka elektroniczna obejmuje zarówno handel elektroniczny (kupno i sprzedaż w sieci), jak i restrukturyzację procesów biznesowych w celu jak najlepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). 2 Internet, technologie mobilne i globalne systemy informatyczne spowodowały odwrót od tradycyjnej bankowości w kierunku bankowości niezależnej od stref czasowych, położenia geograficznego i kanałów dostępu. Sektor bankowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych w użytkowaniu i wdrażaniu nowych technologii, zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Działalność bankowa to biznes oparty na informacji, który nie wytwarza fizycznych dóbr i od wielu lat korzysta z dobrodziejstw szybkiego rozwoju telekomunikacji i informatyki. Z tych właśnie przyczyn sektor bankowy jest najlepiej przygotowany do funkcjonowania w środowisku elektronicznym i rozwijania elektronicznej gospodarki. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wpływają na każdy rodzaj działalności bankowej i są głównym 1 Bankowość elektroniczna w tym opracowaniu jest traktowana w sposób szeroki i nie ogranicza się tylko do bankowości internetowej lecz obejmuje także inne elektroniczne kanały dystrybucji produktów bankowych np. bankowość mobilna, bankowość telewizyjna etc. 2 eeurope realizacja idei Społeczeństwa Informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Monika Gutowska Studia Podyplomowe 2002/2003 Menedżer w Unii Europejskiej Warszawa, czerwiec 2003 r. 3

4 czynnikiem zmian tak szybko następujących w całym sektorze usług finansowych. W dobie elektronicznych instrumentów płatniczych, bankowości internetowej i e- commerce, zarządzanie finansami staje się coraz bardziej zarządzaniem informacją o wiarygodności kredytowej, sile nabywczej i stanie posiadania osób i instytucji. 3 Wykres nr.1 Stopień przygotowania do korzystania z nowych technologii w 15 sektorach gospodarki UE (na podstawie eeurope 2005 E-Business Index) Źródło: e-business (2003) W poprzednich latach, nowe technologie służyły głównie zwiększaniu wewnętrznej wydajności i rozbudowie nowych kanałów dystrybucji, obecnie inwestycje w technologie zmierzają w kierunku zarządzaniem relacjami z konsumentami, poprawie wewnętrznej integralności systemów i operacji wewnętrznych banku. Jednym z dominujących efektów wdrażania nowych technologii w bankowości detalicznej jest ilości i rozmieszczenia fizycznych oddziałów oraz innych fizycznych kanałów dystrybucji (bankomaty). Wbrew wcześniejszym przewidywaniom odziały nie zostaną wyeliminowane, lecz zmieni się ich profil. Europejskie banki, z wyjątkiem 3 Gospodarka w sieci, Borys Stokalski 4

5 Skandynawii, zmniejszają sieć placówek wolniej niż przypuszczano. Oddziały będące miejscem kontaktu konsumenta z pracownikiem banku nie tracą swego znaczenia i zdaniem wielu specjalistów są niezastąpionym miejscem sprzedaży nowych produktów bankowych i uświadamiania nowych potrzeb konsumentom. Zgodnie z ekspertyzą Europejskiej Federacji Bankowej, oddziały będą szczególnie istotne w zakresie świadczenia usług doradczych i taki powinien być ich docelowy kierunek rozwoju. Przewiduje się, iż dopiero szerokopasmowe transmisje video, które pozwolą na wizualny kontakt w czasie rzeczywistym, staną się wyzwaniem dla oddziałów. Z drugiej strony nie sposób przewidzieć tolerancje konsumentów na tego rodzaju metodę komunikacji, która nigdy nie zastąpi fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Obecnie podstawowym trendem jest dywersyfikacja kanałów dostępu w zależności od potrzeb konsumenta a radykalne zmniejszenie oddziałów może nastąpić dopiero w dłuższej perspektywie i będzie uzależnione od rozwoju bankowości internetowej, co w przypadku Polski uwarunkowane jest możliwością masowego dostępu do Internetu. Operacje bankowości elektronicznej stanowią obecnie ok. 5 do 10 % ilości wszystkich transakcji bankowych zarówno w Europie jak i USA. To wciąż mniej niż udział w rynku usług inwestycyjnych (20 25%) lecz znacznie więcej niż w elektronicznym handlu detalicznym (2%). Detaliczna bankowość elektroniczna jest jedną z najlepiej rozwiniętych usług internetowych zarówno w Polsce, jak i w większości 10 nowych członków EU. Podaż i popyt na tego rodzaju usługi uzależniona jest jednak od wielu czynników i dopiero ich pełna analiza dostarcza pełen obraz potencjalnych możliwości i barier dla dalszego rozwoju tej branży. Sektor bankowy w Polsce podobnie jak w innych krajach przystępujących do UE odgrywa znaczącą rolę w rozwoju sektora nowych technologii. Banki są także dużo lepiej przygotowane do prowadzenia biznesu elektronicznego niż przedsiębiorstwa innych sektorów gospodarki. 5

6 Należy podkreślić, że rozwój bankowości elektronicznej w krajach kandydujących pozytywnie wpływa na inne sektory gospodarki, stymulując aktywność przedsiębiorstw w zakresie budowy oprogramowania dla banków i tworzenia rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo w sieci. Bankowość elektroniczna zmienia sposób życia i funkcjonowania ludzi, a umiejętności i przyzwyczajenia rozwinięte podczas korzystania z usług bankowości internetowej mogą zostać wykorzystane podczas użytkowania innych usług dostarczanych przez internet, takich jak handel elektroniczny lub usługi e-government. Z drugiej strony banki powinny aktywniej włączyć się w rozwijanie elektronicznych usług publicznych ( e- government) umożliwiając swoim klientom korzystanie z jak najszerszej gamy produktów pozwalających na rozliczenia i komunikację między obywatelem i organami państwa. 2. Strategia Lizbońska/eEurope 2005 Inicjatywa eeurope jest częścią Strategii Lizbońskiej, mającej na celu przekształcenie gospodarki europejskiej do 2010 r w najbardziej konkurencyjną, opartą na wiedzy, gospodarkę świata. Rozwój bankowości elektronicznej jest jednym z priorytetów w zakresie budowy jednolitego rynku usług finansowych, a rola banków w budowie gospodarki elektronicznej jest fundamentalna. Innym zasadniczym elementem strategii lizbońskiej jest liberalizacja usług telekomunikacyjnych, co powinno przyczynić się nie tylko do rozwoju tego sektora, ale także pozytywnie wpłynąć na rozwój usług elektronicznych, takich jak bankowość internetowa i bankowość mobilna. Podczas szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie (w marcu 2002) podkreślono znaczenie przyjęcia przez państwa członkowskie nowego pakietu telekomunikacyjnego dla rozwoju technologii konwergentnych. Rada Europejska podkreśliła konieczność dalszego postępu w branży telekomunikacyjnej, który ma opierać się m.in. na dążeniu do maksymalnej dostępności i użytkowania sieci szerokopasmowych na obszarze UE do 2005 r. 4 Zgodnie z celami strategii eeurope 2005, przyjętej w Sewilli w lipcu 2002, detaliczna bankowość internetowa jest przykładem aplikacji opartej na otwartej infrastrukturze 4 Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy Urząd Integracji Europejskiej, maj

7 telekomunikacyjnej prowadzącej do wytworzenia nowych rynków i pozwalającą na redukcje kosztów. Program eeurope 2005 obejmuje już teraz państwa kandydujące do UE, między innymi Polskę. Z punktu widzenia sektora bankowego interesującym elementem Strategii Lizbońskiej jest kwestia roli i miejsca obszaru instytucji finansowych i rynku kapitałowego w UE. Poważne wyzwanie dla polskiego sektora bankowego stanowi konieczność podjęcia działań mających na celu utworzenie w 2005 roku zintegrowanego europejskiego rynku usług finansowych. Szczegółowy harmonogram działań w tym zakresie został zawarty w Financial Services Action Plan (FSAP). 3. Usługi bankowości elektronicznej i inne elektroniczne usługi finansowe w Polsce i w UE Internetowe usługi oferowane przez banki ewoluują od prostych funkcji marketingowych i informacyjnych po pełen zakres usług oferowanych w tradycyjnym oddziale lub w bankowości telefonicznej. Obecnie technologia pozwala na wykreowanie skomplikowanych aplikacji zaprojektowanych specjalnie pod kontem użytkowania w internecie, przewyższających zakres usług oferowanych w tradycyjnych oddziałach i dostępnych tylko droga elektroniczną. Są nimi na przykład:! Spersonalizowane informacje finansowe! Przesyłanie komunikatów i zleceń z wykorzystaniem wiadomości tekstowych SMS! Przesyłanie do klienta informacji pocztą elektroniczną! Internetowe usługi maklerskie i produkty inwestycyjne supermarket finansowy! Zarządzanie rachunkami bankowymi - agregatory finansowe! Rozliczenia podatkowe przez internet 7

8 Tabela nr1. Klasyfikacja internetowych usług bankowych 5 PRODUKTY POPRAWIAJĄCE WYGODĘ! BANKOWOŚĆ MOBILNA! MOBILNE PŁATNOŚCI! ALERTY SMS USŁUGI NA RZECZ PODMIOTÓW TRZECICH! PŁATNOŚCI INTERNETOWE! PŁACENIE PODATKÓW ON-LINE! PŁACANIE RACHUNKÓW INNE PRODUKTY FINANSOWE! UBEZPIECZNIE NA ŻYCIE! UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE PRODUKTY INWESTYCYJNE! OTWIERZANIE I ZARZĄDZANIEM RACHUNKAMI DEPOZYTOWYMI! ZAKUP/SPRZEDAŻ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH! KUPNO/SPRZEDAŻ OBLIGACJI I INNYCH INSTRUMENTÓ INWESTYCYJNYCH PRODUKTY KREDYTOWE! APLIKACJA O POŻYCZKE! ALPIKACJA O KARTĘ KREDYTOWĄ PROSTE PRODUKTY BANKOWE! OTWIERANIE/ZAMYKANIE RACHUNKU I ZARZĄDZANIE NIM! PRZELEWY KRAJOWE I ZAGRANICZNE! ZLECENIA STAŁE! POLECENIE ZAPŁATY! APLIKACJE KART DEBETOWYCH Tabela przedstawia spektrum różnorodnych usług i produktów bankowych oferowanych on-line. 5 Clara Centeno Adoption of Internet Services in the Enlarged European Union, Lessons from the Internet banking case JUNE

9 Banki zarówno w Polsce jak i na świecie przyjęły różne strategie z zakresie prowadzenie usług bankowości elektronicznej:! Banki działające tylko w internecie (Clicks Only), zwane także bankami wirtualnymi. W takim modelu większość lub wszystkie usługi dostarczane są wyłącznie przez internet. Początkowo taka formuła biznesowa budziła największy entuzjazm i zainteresowanie. Taki model może mieć dwa warianty: - niezależny bank stworzony przez podmioty nie powiązane z istniejącymi instytucjami finansowymi - bank internetowy jako podmiot zależny w stosunku do istniejącej instytucji finansowej, wyodrębniony organizacyjnie i odizolowany od podstawowej działalności banku. Taką strategie przyjęło kilka banków kreując odrębną markę produktową na bazie wyodrębnionego oddziału lub instytucji zależnej świadczącej usługi outsourcingowe dla banku np. BRE Bank tworząc mbank oraz Bankgeselschaft Berlin Inteligo. W Polsce tego rodzaju inicjatywy odniosły największy sukces, co jest zaprzeczeniem tendencji występujących w innych krajach. Bankowość internetowa w Europie jest zdominowana przez wielkie banki detaliczne oraz konglomeraty bankowo-ubezpieczeniowe, które starają się zwiększyć swoją dominacje także w internecie. Jedynym wyjątkiem jest brytyjski bank wirtualny Egg, który jako jedyny odniósł spektakularny sukces zdobywając ponad 3 miliony klientów. W USA nie istnieją już praktycznie banki wirtualne (clicks only), w Europie, natomiast, relatywnie duży francuski bank wirtualny Zebank został przejęty przez Egg. Pozostałe banki wirtualne starają się bliżej związać z bankami matkami w celu dostępu do ich oddziałów oraz większej bazy klientów. W Polsce wiodące instytucje świadczące usługi na odległość przy pomocy elektronicznych instrumentów płatniczych także zaczynają szukać większego oparcia w bankach macierzystych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie Inteligo którego klienci mogą dokonywać dyspozycji w oddziałach PKO BP. Pomimo znaczącego miejsca na rynku bankowych usług internetowej typu Clicks Only konsumenci preferują instytucje finansowe posiadające fizyczne oddziały. 9

10 Dlatego też istnieje tendencja do budowania sieci placówek przez oddziały banków działających dotychczas tylko w interencie. Placówki te jednak mają odmienny charakter od tradycyjnych jednostek organizacyjnych, będąc raczej punktem informacyjno konsultacyjnym zaopatrzonym zawsze w bankomat. Banki posiadające fizyczne oddziały budzą większe zaufanie konsumentów, ponadto są ciągle dominującym kanałem sprzedaży produktów bankowych. W 2002 roku tylko 11,6 % banków w UE sprzedawało nowe produkty bankowe przez internet. Także w Polsce niewiele banków sprzedaje swoje produkty on-line, choć sukcesywnie zwiększana jest oferta, szczególnie w zakresie produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Pomimo faktu, iż wprowadzanie do oferty nowego kanału dystrybucji jakim jest internet jest często przedsięwzięciem kosztochłonnym a osiągnięcie masy krytycznej czasochłonne, wydaje się w dzisiejszej rzeczywistości warunkiem koniecznym. Konieczne jest równoległe utrzymywanie wielu kanałów dystrybucji produktów bankowych.! Bankowość elektroniczna jako jeden z kanałów dystrybucji produktów bankowych, w szczególności obok tradycyjnych oddziałów (Click & mortar). W opinii przeważającej liczby specjalistów bankowość internetowa może odnieść sukces tylko wtedy, jeśli jest zintegrowana z istniejącą infrastrukturą bankowości tradycyjnej, czyli fizycznymi oddziałami. W ramach tego podejścia internet jest traktowany jako jeden z kanałów dystrybucji, uzupełniający sieć oddziałów, bankowość telefoniczną oraz sieć bankomatów 6. Dwa banki o największej ilości klientów korzystających z usług przez internet na świecie (Wells Fargo USA oraz Nordea w Skandynawii) to właśnie instytucje typu Click & mortar. Znacząca część ich zysków generowana jest z tytułu usług świadczonych na odległość. Nordea potroiła liczbę operacji on-line w Finlandii, redukując zatrudnienie o 5000 pracowników i zmniejszając o połowę liczbę oddziałów. 6 Internet Banking Issues paper Charles Goldfinger 10

11 Także w Polsce tego rodzaju banki mają największe szanse w dłuższym okresie czasu. Obecnie wszystkie znaczące banki udostępniły swoim klientom usługi on-line i będą dążyć do tego, aby ich klienci częściej korzystali z kanałów internetowych.! Bank internetowy jako finansowy supermarket odchodzący od tradycyjnego pionowego modelu kreacji i dystrybucji produktów bankowych Alternatywnym rozwiązaniem, które na świecie adoptowane jest przede wszystkim przez instytucje finansowe zajmujące się usługami brokerskimi i inwestycyjnymi, jest rozszerzenie oferty na produkty bankowe poprzez zakup banku internetowego lub dystrybucje produktów innych banków.! Agregator rachunków bankowych Agregatory to instytucje zbierające informacje o rachunkach (kontach) klienta dostępnych przez internet i umożliwiające mu wgląd do nich na pojedynczej stronie internetowej. Umożliwia to klientom, posiadającym więcej niż jeden rachunek dostępny przez internet, sprawdzenie stanu wszystkich tych rachunków w jednym miejscu, po wprowadzeniu wyłącznie jednego hasła. Informacje zebrane przez agregator mają zazwyczaj charakter finansowy (rachunki bankowe, inwestycyjne, kart kredytowych, funduszy emerytalnych). Mogą one jednak obejmować także informacje niefinansowe, takie jak np. stan rachunku punktów lojalnościowych linii lotniczych. Dodatkowo, niektóre agregatory oferują obsługę poczty elektronicznej oraz różnego rodzaju usługi informacyjne. 7 Agregatorem funkcjonującym w Polsce jest np. Multiport.pl należący do BRE Banku. 7 Małgorzata Szcześ,Sebastian Jakubiec Elektroniczne usługi finansowe. charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Luty

12 4. Trendy w bankowości elektronicznej Można zidentyfikować następujące trendy w bankowości elektronicznej na świecie 8 : INTEGRACJA STRATEGII INTERNETOWEJ I TRADYCYJNEJ 9 Nastąpi większa integracja strategii internetowej z tradycyjnymi strategiami bankowymi. Internet powoli staje się podstawową platformą działania usług finansowych i rynków finansowych. W ciągu kilku lat nie będzie istniało rozróżnienie na finanse elektroniczne i tradycyjne. Wszystkie aplikacje finansowe będą bazowały na internecie i będą dostępne przez to medium. Integracja strategii następuje w różny sposób. Niektóre banki traktują Internet tylko jak dodatkowy, uzupełniający kanał dystrybucji. W ramach tego podejścia przez internet dystrybuowane są istniejące produkty i usługi, które są dostępne poprzez pozostałe kanały. Inne podejście postrzega internet jako wsparcie w kreacji nowych produktów i usług, a podstawowym celem jest zintensyfikowanie relacji z klientem. Polega to z jednej strony na uzyskaniu kompleksowych informacji na temat określonego klienta a następnie zaoferowania mu odpowiedniego i zgodnego z jego profilem produktu. Jeszcze inne podejście traktuje internet jako szeroką platformę nowej generacji usług i technologii finansowych. W przyszłości kanały dystrybucji będą się przenikały (obecnie są niezależne) bazując na wspólnym standardzie technicznym i multimedialnych aplikacjach. Już teraz głos i dane mogą być zintegrowane poprzez technologię Voice over IP (VoIP) łącząc bankowość telefoniczną z internetową. Obecnie ze względu na nieadekwatny stopień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sprzętowej nie ma możliwości masowego wprowadzenia multimedialnych usług bankowych, jednak w perspektywie kilku lat należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w tym zakresie, nie wykluczając videokonferencji klienta z pracownikiem banku w czasie rzeczywistym. 8 Clara Centeno Adoption of Internet Services in the Enlarged European Union, Lessons from the Internet banking case JUNE Recent developments in Internet Banking Standards, Charles Goldfinger 12

13 NACISK NA DOCHODOWOŚĆ Już teraz następuje coraz silniejsze nastawienie na dochodowość usług elektronicznych, zwrot inwestycji (ROI), pozyskiwanie nowych klientów i zmniejszanie kosztów. Globalny spadek koniunktury spowodował znaczące zmniejszenie inwestycji banków w technologie bankowości elektronicznej, skupiając się raczej na integracji istniejących, różnych kanałów dostępu pod kontem ujednolicenia poziomu oferowanych usług i zgodności systemów informatycznych. W Polsce w ostatnich latach nie nastąpiła znacząca redukcja inwestycji w elektroniczną bankowość, co z jednej strony jest wynikiem nadrabiania pewnych zaległości w stosunku do UE, z drugiej zaś jest wyrazem dużej świadomości sektora bankowego oraz nadziei jakie są wiązane z tym kanałem dystrybucji produktów bankowych. W Polsce pomimo słabiej rozwiniętego rynku usług finansowych niż w UE oraz słabszej pozycji ekonomicznej sektora bankowego a także mniejszego popytu na produkty bankowe, większość banków z racji wewnętrznej konkurencji zainwestowało i kontynuuje swe inwestycje w technologie bankowości elektronicznej. Ten trend powinien być utrzymany. BANKOWOŚĆ MOBILNA Pomimo optymistycznych przewidywań ośrodków badawczych i wielu wysiłków podejmowanych przez banki w celu oferowania usług bankowości elektronicznej z wykorzystaniem telefonów komórkowych, mobilna bankowość nie odniosła na razie sukcesu. Według Forrester Research w 2002 roku z Wielkiej Brytanii spośród 3 milionów użytkowników WAP tylko 100 tysięcy z nich korzystało z mobilnej bankowości, także w Skandynawii, regionie o najwyższym stopniu penetracji rynku telefonii komórkowej na świecie usługa ta nie cieszy się powodzeniem. W USA, natomiast jest około użytkowników bankowości bezprzewodowej (wliczając w to użytkowników innych mobilnych urządzeń takich jak PDA i palmtopy). Małe zainteresowanie ze strony konsumentów spowodowało rezygnację wielu banków internetowych z dalszego wykorzystywania mobilnego kanału dystrybucji jakim jest 13

14 WAP i wymusiło powrót do bardziej tradycyjnych lecz niezwykle popularnych wiadomości tekstowych SMS. Ta forma komunikacji pozwala nie tylko na przesyłanie informacji o saldzie na koncie klienta ale jest także instrumentem dokonywania przelewów oraz innych mniej skomplikowanych operacji. Główną przyczyną ograniczonego rozwoju bankowości mobilnej jest nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury telefonii komórkowej, która nie została zaprojektowana do przesyłania dużych pakietów danych i przez to jest relatywnie wolna. W dodatku aparaty telefoniczne, pomimo coraz popularniejszych kolorowych wyświetlaczy, mają zbyt mały ekran, co przy bardziej skomplikowanych operacjach zmniejsza ich użyteczność i wygodę konsumentów. Szybka zmiana tej sytuacji jest mało prawdopodobna, nowa generacja sieci telekomunikacyjnych trzeciej generacji nie funkcjonuje (z małymi wyjątkami) w żadnym kraju europejskim na szeroką skalę. Istnieje ciągle problem odpowiednich telefonów, a reakcji konsumentów na telefonię trzeciej generacji nie da się do końca przewidzieć. Na świecie jedynie w Japonii i Korei Płd. funkcjonuje z dużym powodzeniem telefonia 3G, także bankowość mobilna jest usługą masową. Szacuje się że Europa ma około 2 letnie opóźnienie w stosunku do tych państw i dlatego usługi bankowości mobilnej w Europie Zachodniej zaczną funkcjonować masowo w 2006, w Polsce w około 18 miesięcy później. W efekcie spodziewane jest krótkookresowe zmniejszenie inwestycji w tą technologię z powodu braku szans na szybki zwrot inwestycji. Wspomniana technologia zacznie odgrywać znaczącą rolę dopiero wraz z pełnym wprowadzeniem telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS). Nie zmienia to faktu, że w dłuższej perspektywie bankowość mobilna jest najbardziej obiecującym kanałem dostępu do usług bankowości elektronicznej w Europie i prawdopodobnie okaże się wielkim sukcesem. Banki powinny być także świadome przyszłej konkurencji w zakresie oferowania usług finansowych przez operatorów telefonii komórkowej, już teraz wiele telekomów oferuje usługi płatnicze, pierwsi operatorzy w UE wystąpili także o licencje bankowe licencje instytucji pieniądza elektronicznego. 14

15 SMS BANKING Jak wspomniano wyżej wiadomości tekstowe SMS są najczęściej używanym kanałem dostępu do usług bankowych przez telefon komórkowy w Polsce. SMS banking obejmuje usługę dostarczania komunikatów o stanie rachunku oraz innych informacji. Dane mogą być dostarczane na dwa sposoby: na żądanie, po wysłaniu SMS o ustalonej treści, w określonym terminie, lub po wystąpieniu określonego zdarzenia. Bezpieczeństwo usługi realizowane jest poprzez mechanizmy operatora sieci zapewniające poufność i autoryzację transmisji oraz ograniczenie przesyłania informacji tylko z lub do numeru telefonu komórkowego zdefiniowanego w systemie. SMS banking oferuje klientom usługi takie jak informacje o saldzie na koncie, operacje archiwalne, informacje finansowe (np.kursy walut), administracyjne(zmiana hasłą dostępu). Zaletami SMS bankingu są: natychmiastowy dostęp do informacji i wysokie bezpieczeństwo połączenia. Pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z tej usługi są tylko parametry telefonu, w szczególności wielkość obszaru klawiatury i ekranu. 10 Wydaje się iż z uwagi na szeroki dostęp do usług telefonii komórkowej GSM w Polsce oraz braku szybkiej perspektywy rozpoczęcia funkcjonowania telefonii trzeciej generacji banki w Polsce powinny rozwijać ten kanał komunikacji z klientem. TV BANKING Rozwój bankowości telewizyjnej uzależniony jest od posiadania przez konsumentów interaktywnej telewizji cyfrowej. Według Forrester Research poziom penetracji rynku telewizji cyfrowej w UE w 2007 roku sięgnie poziomu 44% w stosunku do 11% w 2002 roku. Wiodącym rynkiem w UE jest Wielka Brytania gdzie 7% z 11 milionów użytkowników telewizji cyfrowej korzysta przez to medium z usług bankowych. Jednak bariery technologiczne i małe zainteresowanie klientów powstrzymują rozwój tego rodzaju usług, zdaniem specjalistów bankowość telewizyjna obecnie może być jedynie uzupełniającym kanałem dostępu do produktów i usług bankowych. Usługi bankowości telewizyjnej oferowane są w Polsce przez Invest-Bank. W ramach kanału Invest-Konto przez TV klient może uzyskać informacje o saldzie oraz historii 10 Krzysztof Maderak, Bank, którego nie widać Bank 10/

16 operacji przez satelitę lub modem, a w ramach usługi aktywnej może dodatkowo realizować przelewy predefiniowane oraz polecenia przelewu. Dostęp do Invest- Konta przez TV zapewnia każdy dekoder Telewizji Cyfrowej Polsat, wyposażony standardowo w modem i podłączony do odbiornika telewizyjnego. 11 Wydaje się, że bankowość telewizyjna, podobnie jak w innych krajach, nie odniosła w Polsce sukcesu i dopóki telewizja cyfrowa nie będzie medium o charakterze masowym banki powinny unikać inwestycji w rozwijanie tego kanału dostępu. OUTSOURCING Można spodziewać się większej tendencji do outsourcingu usług związanych z bankowości elektroniczną takich jak software development i usług operacyjnych (operational services), a nawet całych systemów informatycznych banków. PODPIS ELEKTRONICZNY I INFRASTRUKTURA KLUCZA PUBLICZNEGO Istnieje wiele sprzecznych opinii na temat potrzeby stosowania podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa nowych usług bankowości elektronicznej. Pomimo znaczącego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa technologie te są dość kosztowne i skomplikowane dla konsumentów. Pomimo tego w obliczu zwiększającej się fali oszustw wdrażanie tych rozwiązań jest rekomendowane. Jednym z głównych barier dla rozwoju bankowości internetowej jest właśnie obawa konsumentów o bezpieczeństwo. Dlatego też wydaje się iż użytkownicy internetowych usług bankowych są gotowi poświęcić wygodę dla większego poziomu pewności i zaufania. W dłuższej perspektywie inwestycje w bezpieczeństwo powinny być uwzględnione przez wszystkie banki. Równolegle telefon komórkowy może odgrywać rolę katalizatora wdrażania podpisu elektronicznego z uwagi na wysoki poziom penetracji rynku telefonów komórkowych, 11 Krzysztof Maderak, Bank, którego nie widać Bank 10/

17 sprzyjającej charakterystyki technicznej (wykorzystanie karty SIM) oraz łatwość obsługi. 12 KONCEPCJA BANKU PARTNERSKIEGO Gartner Group prognozuje, że wygrywającą strategia konkurencyjną w najbliższych latach będzie tworzenie partnerskich relacji z klientami. Działanie banku partnerskiego opiera się przede wszystkim na dokładnej znajomości charakterystyki i zachowań klienta. Bank partnerski otacza swego rodzaju opiekę nad klientami (rozumienie jego celów oraz preferowanych strategii ich osiągania). Znajomość potrzeb klienta zarówno wyrażanych wprost, jak i niewerbalnych, ale wynikających z analizy jego zachowania, pozwala na dopasowanie zarówno komunikacji, jak i oferowanych produktów oraz sposobu obsługi. Wiedza o długofalowych celach klienta oraz wykorzystanie danych behawioralnych umożliwia przejście od organizacji nastawionej na interaktywność i reaktywność do organizacji proaktywnej, dla której nadrzędną wartością jest wspieranie klienta. 13 Bank partnerski jest koncepcją zastępującą ideę banku wirtualnego, gdzie strategia marketingowa opiera się na masowości przekazu, a bezpośrednia komunikacja z klientami ogranicza się do minimum. elearning W BANKACH Istotnym elementem strategii informatycznej w przypadku banków partnerskich jest wdrożenie e-learning. Stanowią one fragment strategii kontaktu z klientem. Model doradcy wymaga ciągłego szkolenia pracowników, a dostosowywanie produktów ciągłej edukacji klienta. Bank partnerski nie zastanawia się tylko, jakie produkty zaoferować, ale daje więcej patrzy, problemy finansowe klienta można rozwiązać (emerytura, spłata długu, oszczędzanie na studia dla dzieci etc.). Prawdziwe doradztwo wykracza poza obszar działalności jednej instytucji i obejmuje także relacje finansowe klienta z innymi podmiotami. Prawdziwe doradztwo nakłada na bank także obowiązek edukacji zarówno klienta jak i pracowników. 12 Centeno, 2002a 13 Wojciech Ozimek, Jaki powinien być bank partnerski? Gazeta Bankowa 17

18 Oczekuje się, że następujące technologie będą implementowane w krótkim lub średnim okresie:! Systemy zarządzania relacjami z konsumentami (Customer Relationship Management - CRM);! systemy przetwarzania bezpośredniego - Straight Through Processing (STP)! bezpieczeństwo systemów! centralizacja danych! technologie bankowości mobilnej, bazujące na technologii GSM, gdzie głównym kanałem dostępu są wiadomości tekstowe SMS oraz w mniejszym stopniu WAP! Systemy agregacji rachunków, które pozwalają klientom na wgląd I zarządzanie rachunkami bankowymi z jednej strony internetowej. 18

19 Wykres nr 2. Kanały dystrybucji w bankowości elektronicznej Na obecnym etapie rozwoju bankowości elektronicznej można wydzielić kanały dostępu o większym i mniejszym potencjale wzrostu. DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU BANKOWOŚĆ INTERNETOWA BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BANKOWOŚĆ TELEWIZYJNA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA NISKI POTENCJAŁ WZROSTU HOME BANKING Ilość użytkowników szerokopasmowego internetu w Polsce jest ciągle ograniczona a dynamika wzrostu nie jest odpowiednio wysoka, jest to największa bariera rozwoju internetowych kanałów dystrybucji produktów bankowych. Nie należy spodziewać się także zmniejszenia liczby oddziałów, a raczej zmiany ich profilu na nowoczesne punkty konsultacyjne, zaopatrzone w urządzenia pozwalające na elektroniczne dokonywanie dyspozycji (ATM). Równolegle będzie rosła ilość transakcji dokonywanych drogą elektroniczna: przez internet oraz telefon komórkowy. W najbliższych latach większy nacisk powinien być położony na usługi świadczone przez telefon komórkowy (takie jak możliwość sprawdzenia salda przez SMS oraz mobilne płatności). Banki w krajach korzystających z podpisu elektronicznego 19

20 stopniowo rozpoczynają także świadczenie drogą elektroniczną usług typu government services, jak na przykład wypełnianie i przesyłanie deklaracji podatkowych. Bankowość telefoniczna pozostanie jedynie dodatkowym kanałem dystrybucji. Przyszłość bankowości telewizyjnej jest dość problematyczna, pozytywne impulsy w tej kwestii mogą pojawić się w momencie wprowadzenia masowej telewizji cyfrowej. 5. Przyswajanie usług bankowości elektronicznej przez konsumentów na świecie i w Polsce Poziom penetracji rynku bankowości elektronicznej na świecie jest bardzo zróżnicowany i nie koniecznie zależy od stopnia rozwoju gospodarczego danego kraju. W niektórych krajach wysoko rozwiniętych bankowość elektroniczna dopiero raczkuje, z drugiej strony niektóre wschodzących rynki, takie jak Estonia są liderami na skalę europejską. Wykres nr 3 Penetracja rynku bankowości internetowej ( % konsumentów ), Źródło: Celent

21 Wykres prezentuje różnice w penetracji rynku bankowości internetowej. Aby w pełni przedstawić stopień rozwoju i penetracji rynku bankowości elektronicznej należy rozpatrywać tą kwestię z kilku perspektyw biorąc pod uwagę takie parametry jak:! całkowitą liczbę użytkowników usług bankowości internetowej! poziom penetracji jako % wszystkich klientów banków! poziom penetracji jako % całej populacji! poziom penetracji jako % użytkowników internetu Wykres nr 4 Penetracja rynku bankowości elektronicznej w Europie (% całej populacji) Źródłó: Datamonitor, Sep 2002; Population: Eurostat ( ), World Bank (2001) 21

22 Wykres nr 5 Penetracja rynku bankowości elektronicznej na Świecie (% całej populacji) Powyższe wykresy ilustrują różnicę w poziomie penetracji rynku bankowości elektronicznej w UE. Wykres nr 6 szacowana penetracja rynku bankowości elektronicznej w nowych państwach członkowskich (% wszystkich klientów banków) Źródło: ECB 2002b, 2001 data for CY, MT, RO, SK, SL; Albassera, Sep 2002 for CZ, HU; PL Bank Association, 2002 for PL; Hansabank, 2002 for LV, LT; UNCTAD, 2002 for EE; Population 2000: Eurostat. 22

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015 Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015 PATRON MEDIALNY: RAPORT PRZYGOTOWANY EKSKLUZYWNIE NA KONFERENCJĘ: WSPÓŁPRACA: MIŁOSZ BRAKONIECKI Obserwatorium.biz

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo