SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO"

Transkrypt

1 Warsztaty: Geograficzne Systemy Informacyjne w Parkach Narodowych Zakopane SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO Adrian Madejczyk Ośrodek Naukowo- Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7; 1.Wstęp System Informacji Przestrzennej (zwany też potocznie GIS = ang. Geographical Information System) to zgodnie z definicją system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem sytemu. W przypadku Bieszczadzkiego Parku Narodowego definicja ta jest realizowana w pełni mimo wielu utrudnień i problemów wynikających ze specyfiki Parku, przede wszystkim jego rozległości i zróżnicowania. Początki GIS-u w Bieszczadach sięgają roku 1994, kiedy to przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę prac związanych ze sporządzeniem 20-letniego Planu Ochrony dla Parku. Prace te objęły wszystkie dziedziny nauki funkcjonujące w BdPN i zostały kompleksowo przeprowadzone przez wybitnych specjalistów, rekrutujących się głównie z krakowskiego środowiska naukowego, wspomaganych przez pracowników naukowych Parku. To właśnie opracowanie ukończone i zatwierdzone przez Ministra Środowiska w 1996 r. stało się podstawą do stworzenia Sytemu Informacji Przestrzennej w Bieszczadzkim PN. W 2001 r. dzięki dotacji finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można było przystąpić do realizacji informatycznej części tworzenia Systemu. W wyniku przetargu do wykonania tego trudnego i wymagającego zadania wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krameko z Krakowa. Przez 2 lata przetworzono do postaci cyfrowej szereg materiałów źródłowych, opracowano po konsultacjach z ekspertami strukturę systemu, wykonano wiele prac edycyjnych, przygotowano programy autorskie dla systemu i złożono to wszystko w spójną i funkcjonującą całość. O ostatecznym efekcie zadecydowała praca wielu ludzi, dla których tworzenie tego Sytemu było z pewnością wyzwaniem i szansą na uzyskanie doświadczenia przy tworzeniu GIS-u dla takich specyficznych instytucji jaką jest Park Narodowy 1

2 Madejczyk A. - System Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 2. Ogólny schemat SIP w Bieszczadzkim PN Twórcy Systemu w BdPN postanowili oprzeć jego strukturę na podziale tematycznym dokonanym już przy pozyskiwaniu danych (czyli przy tworzeniu Planu Ochrony), wyróżniając takie działy jak: - Ewidencja gruntów, - Leśna Mapa Numeryczna, - Statystyczno-matematyczna metoda inwentaryzacji, - Ochrona gleb, - Ochrona zbiorowisk roślinnych, - Ochrona flory, - Ochrona fauny, - Ochrona walorów krajobrazowych, - Ochrona walorów kulturowych, - Udostępnianie turystyczne, - Zagospodarowanie przestrzenne, - Opracowanie zbiorcze synteza planu. Przedstawiony podział dotyczy zarówno części geometrycznej, gdzie warstwy zostały umieszczone w poszczególnych katalogach na serwerze właśnie według powyższego podziału, jak i warstw tabelarycznych, czyli bazy danych przystosowanej także dla wspomnianej struktury. Poszczególne działy tematyczne wyodrębniono w taki sposób, aby mogły funkcjonować samodzielnie i niezależnie od pozostałych, co nie wyklucza jednak części wspólnych pomiędzy nimi. Wśród danych geometrycznych istnieją ponadto kategorie, niemające swoich odpowiedników w części tabelarycznej, takie jak: - numeryczny model terenu, - ortofotomapa, - dane rastrowe (mapy topograficzne i inne). Natomiast w bazie danych znajduje się również szereg tabel bez bezpośrednich odpowiedników wśród danymi przestrzennych. Grupują one wiele danych opisowych niezbędnych dla funkcjonowania systemu od tabel konfigurujących bazę i serwer, przez tabelę z danymi osobowymi pracowników, do tabel wykorzystywanych przy sporządzaniu rocznych, czy dwudziestoletnich planów ochrony. 2

3 Warsztaty: Geograficzne Systemy Informacyjne w Parkach Narodowych Zakopane Struktura i format danych Dla danych geometrycznych w Systemie Bieszczadzkiego Parku Narodowego przyjęto format SHP właściwy oprogramowaniu firmy ESRI. Format ten pozwala na zachowanie informacji o strukturze przestrzennej obiektów, oraz zawiera informacje opisowe, które jednak zostały ograniczone do minimum (zawierają jedynie pole ID identyfikujące dany obiekt) tak, aby warstwy wektorowe nie przenosiły zbędnej informacji właściwej dla tabel z baz danych. Dodatkowo dla każdej z warstw geometrycznych określone są metadane (czyli opisy sposobu i miejsc tworzenia warstw, a także specyfikacja źródeł, z których powstały warstwy) przechowywane w plikach formatu XML. Atrybuty opisowe elementów przestrzennych zostały umieszczone w tabelach relacyjnej bazy danych. Są one automatycznie przyłączane do danego obiektu podczas jego wywoływania przy wykorzystaniu kluczy relacji i identyfikatorów (pole ID). Kolejną grupą danych przechowywaną w bazie, są specyficzne obiekty przestrzenne wykorzystywane przy określaniu zasięgu danych zabiegów i działań w ramach planów ochrony. Obiekty te są w pełni reprezentowalne w przestrzeni geograficznej i przechowuje się je w tabelach w polach typu BLOB. Ponadto w Systemie są również wykorzystywane takie formaty plików jak: LYR pliki kompozycji określają sposób wyświetlania jednej lub wielu warstw geometrycznych w połączeniu z określonymi atrybutami, MXD pliki map zawierają informacje dotyczącą tak symbolizacji i etykietowania określonych warstw jak i kompozycji mapy, skali, legendy, ramki współrzędnych, czy też wielkości arkusza i jego orientacji, EXE pliki wykonawcze są to programy zewnętrzne i elementy sytemu umieszczone jako programy wykonawcze (np. panoramy z punktów monitoringu turystycznego), TIFF, ECW pliki rastrowe reprezentują cyfrową postać źródłowych map topograficznych i tematycznych oraz ortofotomapa, GRID pliki rastrowe reprezentują elementy numerycznego modelu terenu. Wszystkie przedstawione pliki umieszczone są na serwerze i na bieżąco archiwizowane. 3

4 Madejczyk A. - System Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 4. Oprogramowanie i budowa Systemu System Informacji Przestrzennej BdPN oparty jest na sprawdzonym oprogramowaniu ArcMap ver. 8.2 firmy ESRI. Dodatkowo wyposażono ten pakiet o rozszerzenia takie jak: Spatial Analyst analizy przestrzenne, operacje na danych rastrowych, 3D Analyst analizy 3D, modelowanie terenu, operacje na modelu, Geostatistical Analyst przestrzenne analizy statystyczne. Dodatkowo System został wyposażony w szereg autorskich programów i narzędzi przygotowanych przez wykonawcę firmę Krameko z Krakowa, wśród tych dodatków do najistotniejszych należą: Katalog warstw narzędzie do zarządzania warstwami, gdzie dokonano podziału według tematyki, formatu danych i źródła ich pochodzenia, a także wyposażono w szereg opcji ułatwiających zarządzanie (np. dodawanie rastrów po atrybucie przestrzennym, zmiana projekcji warstwy czy rastra, zmiana układów współrzędnych warstw wektorowych i rastrów, zmiana rozdzielczości rastrów), Operaty tematyczne jest to zestaw operatów tematycznych (ok. 180), mający za zadanie ułatwienie dostępu do danych tak opisowych jak i geometrycznych. Podczas wywoływania dane operatu automatycznie wyświetlana jest właściwa warstwa wektorowa (o ile taka istnieje) i prezentowany jest właściwy operat (ryc. 1), który pozwala na dokonywanie selekcji po określonym atrybucie jak i na edycje atrybutów. Ryc. 1 Okno operatu wydzielenia leśnej mapy numerycznej 4

5 Warsztaty: Geograficzne Systemy Informacyjne w Parkach Narodowych Zakopane Baza zmian narzędzie wchodzące w skład paska edycji, określające właściwości przeprowadzonych operacji (użytkownik, data, obiekt) zarówno dla atrybutów jak i dla obiektów przestrzennych, umożliwiające również cofnięcie zmian w Systemie do określonej daty lub operacji. Topologia program kontrolujący topologię modyfikowanych obiektów, posiadający również możliwość sprawdzenia topologii w zewnętrznym programie PC ArcInfo 4.0 (ESRI). Ponadto System został wyposażony w szereg innych dodatkowych narzędzi uzupełniających funkcjonalność oprogramowania firmy ESRI (ryc.2), od takich elementów jak panel startowy (logowanie użytkownika), przez narzędzia edytorskie (menadżer edycji warstw, kreator raportów, kreator warstw pochodnych, kreator przecinania warstw, menadżer stylów) aż do prezentacyjnych programów autorskich (multimedia, wizualizacja 3D powierzchni ATPOL). Ryc.2 Wizualizacja 3D powierzchni monitoringowej sieci ATPOL Struktura sytemu oparta jest na serwerze plików funkcjonującym w środowisku Linux (SuSE 7.2) i na klientach serwera, czyli komputerach klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows (2000 lub XP). Całość funkcjonuje w postaci sieci użytkowników w domenie, która zapewnia kontrolowany dostęp do serwera i komputerów użytkowników. Pliki z serwera są udostępniane w środowisku Windows dzięki programowi Samba funkcjonującemu 5

6 Madejczyk A. - System Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego na serwerze, natomiast komunikacja z bazą danych DB2 zapewniona jest przy wykorzystaniu oprogramowania klienckiego DB2 na komputerze każdego z użytkowników. Dodatkowo sieć jest połączona z środowiskiem zewnętrznym (siecią Internet) poprzez stałe łącze SDI i router, który spełnia równocześnie role zapory ogniowej (firewall). 5.Układy współrzędnych Źródłowym układem dla Sytemu, był układ PUWG 1965 i w takim układzie postanowiono tworzyć wszystkie mapy numeryczne. Jednak dla lepszej współpracy z danymi z innych opracowań oraz dla możliwości wykorzystywania danych z Systemu BdPN również w mediach zewnętrznych, jakimi są np. odbiorniki GPS, postanowiono umożliwić przeliczanie danych pomiędzy wieloma układami. W tan sposób system został wyposażony w kolejne narzędzie pozwalające transformować dane do takich układów jak: - PUWG 1965, - PUWG 1942, - PUWG 1992, - UTM, - WGS 84 (odwzorowanie geograficzne). Przy pomocy przedstawionego narzędzia możliwe jest transformowanie plików wektorowych, a także co jest z pewnością sporą innowacją danych rastrowych takich jak cyfrowe obrazy map źródłowych czy fragmenty ortofotomapy, do dowolnego z przedstawionych układów współrzędnych. 6. Dostęp do geodanych Jak już wspomniano wcześniej cały System oparty jest na sieci użytkowników, której dostępność regulowana jest z dwóch poziomów: - poziom pierwszy to konta użytkowników w sieci Intranet opartej na klientach w określonej domenie, do których dostęp jest możliwy jedynie po wprowadzeniu nazwy użytkownika i poprawnego hasła jest to więc blokowanie dostępu do komputerów użytkowników na poziomie Windows 6

7 Warsztaty: Geograficzne Systemy Informacyjne w Parkach Narodowych Zakopane poziom drugi to konta użytkowników na serwerze tożsame z kontami windows owymi jednak obsługiwane przez kompetencyjny dostęp do serwera z poziomu systemu Linux i oprogramowania Samba Ryc. 3 Okno logowania do systemu Dodatkowo zabezpieczony jest również dostęp do bazy danych, programy klientów DB2 wymagają autoryzacji połączenia z serwerem. Jest ona dokonywana automatycznie podczas logowania do systemu (ryc.3). W chwili obecnej użytkownicy Systemu podzieleni zostali na cztery grupy użytkowników z różnymi uprawnieniami: - gość możliwość przeglądania danych, - użytkownik podstawowy możliwość przeglądania i zapisywania danych, - użytkownik zawansowany możliwość edycji danych, - administrator możliwość edycji i kasowania danych, zarządzanie kontami użytkowników. 7

8 Madejczyk A. - System Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 7. Perspektywy rozbudowy Systemu BdPN Obecnie nie ma możliwości korzystania z zasobów Systemu z poziomu sieci Internet, jednak w przyszłości przewiduje się podjęcie działań mających na celu udostępnienie części danych na łamach powstającego właśnie internetowego serwisu Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wśród udostępnionych danych powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące turystki, ponadto zostaną udostępnione podstawowe dane określające walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe w Parku. Dodatkowo istnieją również plany zaprezentowanie na stronach WWW fragmentów ortofotomapy BdPN. Docelowo cały System ma być przede wszystkim narzędziem do sprawnego zarządzani Parkiem. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na przyszłą aktualizację systemu tak, aby funkcjonował on na danych obrazujących faktyczny stan rzeczy w Parku. Wśród aktualizacji najpilniejszą wydaje się znowelizowanie ortofotomapy, która na dzień dzisiejszy obrazuje stan na rok Ponadto aktualizacji bądź uzupełnienia mogą wymagać dane dotyczące walorów przyrodniczych, które zmieniają się w sposób ciągły i najbardziej dynamiczny, oraz dane dotyczące nowych tematów pojawiających się w Parku takich jak np. Natura Do dalekosiężnych planów, czy raczej celów, do których należy dążyć zaliczyć trzeba przede wszystkim udostępnienie Sytemu dla pracowników terenowych w Parku (leśniczowie), dla których byłoby to z pewnością narzędzie ułatwiające planowanie prac w terenie, oraz weryfikację i raportowanie wykonywanych zadań. Ponadto istotnym zadaniem jest upowszechnienie wykorzystywania funkcjonalności Systemu do prac codziennych w miejscach, gdzie na dzień dzisiejszy jest on dostępny, czyli dla pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. 8. Problemy i wnioski Wspominając o perspektywach rozwoju SIP-u w Bieszczadzkim PN należy również wspomnieć o niezbędnych inwestycjach dotyczących Sytemu. W pierwszej kolejności konieczne jest wyposażenie użytkowników w większą liczbę odbiorników GPS (w chwili obecnej funkcjonują w Parku jedynie dwa), dzięki którym będzie istniała możliwość weryfikowania danych w terenie, a także ich aktualizacja i uzupełnianie. Na dalszym planie znajduje się rozwijanie sieci użytkowników sytemu (zakup nowych szybkich komputerów i 8

9 Warsztaty: Geograficzne Systemy Informacyjne w Parkach Narodowych Zakopane oprogramowania) oraz stworzenie pracowni GIS (wygospodarowanie kolejnych etatów obecnie funkcjonuje jeden). Podsumowując można śmiało stwierdzić, że System Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest kompletnym narzędziem dającym szereg możliwości tak w pracach decyzyjnych jak i analitycznych. Szereg danych zgromadzonych w Systemie pozwala na przekrojowe analizy obrazujące przestrzenne zróżnicowanie określonych problemów i zagadnień. Na dzień dzisiejszy System jest jeszcze w fazie rozruchu i od użytkowników należy wymagać przede wszystkim coraz większego wykorzystywania możliwości tego narzędzia a także swoistego promowania jego możliwości u innych mniej zaawansowanych użytkowników. Zatem dla pełnego funkcjonowania GIS- u w Parku Narodowym nie wystarczy tylko stworzyć całą warstwę informatyczno-techniczną, ale zadbać również o świadomych użytkowników, którzy wiedzą jak korzystać z sytemu, wiedzą co chcą dzięki niemu uzyskać i nie boją się tego robić samodzielnie. Streszczenie Bieszczadzki Park Narodowy jako największy górski park w Polsce jest obszarem o wysokich wymaganiach dotyczących sposobów gospodarowania i zarządzania. Aby sprostać tym wymaganiom postanowiono, zgodnie z duchem czasów i coraz szybciej kroczącym postępem techniki, sięgnąć po nowoczesne i wydajne narzędzie, jakim jest System Informacji Przestrzennej. Początki SIP-u w Bieszczadach sięgają roku 1993, kiedy to pracownicy Parku wraz z szerokim gronem naukowym przystąpili do sporządzania Planu Ochrony BdPN. To właśnie te kompleksowe dane zbierane i weryfikowane aż do 1996 roku, stały się nie tylko źródłem opracowania Planu 20-letniego, ale stworzyły również szkielet Systemu Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego PN. Dodatkowo system uzupełniono o szereg danych z lat późniejszych, dzięki czemu na dzień dzisiejszy można mówić o pełnej jego aktualności. Strona informatyczna opracowania, dzięki dotacji finansowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, mogła się rozpocząć w roku Prace obejmowały m.in.: zaprojektowanie struktury i stworzenie bazy danych, uzupełnienie jej o wspomniane wcześniej treści, stworzenie bazy geometrycznej na podstawie analogowych opracowań kartograficznych, opracowanie i przetworzenie do postaci cyfrowej zdjęć lotniczych oraz zaprojektowanie i stworzenie zestawu narzędzi autorskich tworzących kompleksowy SIP dla Parku. Cały System postanowiono oprzeć na sprawdzonym oprogramowaniu firmy ESRI ArcMap 8.2, wyposażonym w szereg rozszerzeń, takich jak: Spatial Analyst, 3D Analyst i inne. Natomiast w przypadku bazy danych zdecydowano się na oprogramowanie DB2 firmy IBM. Realizacji tego wymagającego i trudnego zadania podjęło się wyłonione w wyniku przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krameko z Krakowa. W 2003 roku zakończono prace i Bieszczadzki Park Narodowy stał się posiadaczem pełnowartościowego Systemu Informacji Przestrzennej wyposażonego w takie elementy jak: - opracowania tematyczne (operaty składające się z warstw geometrycznych i opisowych) dotyczące takich zagadnień jak: ewidencja gruntów, leśna mapa numeryczna, zbiorowiska roślinne, ochrona fauny, ochrona flory, ochrona gleb, ochrona walorów krajobrazowych, zagospodarowanie przestrzenne, udostępnianie parku, turystyka oraz synteza planu, - Numeryczny Model Terenu wraz z warstwami pochodnymi (ekspozycja, spadki, cieniowanie), - ortofotomapa sporządzona ze spektrostrefowych zdjęć lotniczych z 1994 r. dla obszaru BdPN (z wyłączeniem obszarów przyłączonych do parku po 1999 r. leśnictwo Tarnawa), - relacyjna baza danych o rozbudowanej strukturze (ponad 400 tabel) kompletująca wszelkie dane związane z Systemem, - zestaw aplikacji autorskich umieszczonych w programie podstawowym jako dodatkowe paski narzędziowe, bądź też jako niezależne zewnętrzne programy, 9

10 Madejczyk A. - System Informacji Przestrzennej Bieszczadzkiego Parku Narodowego - strukturę hierarchiczną użytkowników wyposażonych w odpowiednie kompetencje i uprzywilejowania w Systemie. Obecnie System funkcjonuje zarówno w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Ustrzykach Dolnych jak i dyrekcji Bieszczadzkiego PN w Ustrzykach Górnych. W przyszłości przewiduje się udostępnienie niektórych elementów SIP-u poprzez zainstalowanie internetowego serwera map i umożliwienia przeglądania zasobów Systemu z poziomu przeglądarki stron WWW. 10

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS"

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS" Artur Kapuściński Barbara Szczepańska Andrzej Kwiecień Plan prezentacji Charakterystyka danych BDOT10k i ich jakość System KSZBDOT Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie w ramach prowadzenia Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego Tomasz Bukowiec Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

ArcGIS. Jakub Nowosad

ArcGIS. Jakub Nowosad 2013 ArcGIS Jakub Nowosad ArcGIS 10 to oprogramowanie GIS od firmy ERSI (ang. Environmental System Research Institute). Dzieli się ono na trzy licencje o różnych możliwościach: Basic (ArcView), Standard

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Czym jest baza danych? zbiór powiązanych danych z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 4 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Leszek Litwin III Warsztaty: GIS w PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH, Zakopane, 2007

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH Laboratorium Ćwiczenie 2: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) 1. Zakres informacji, sposoby tworzenia i aktualizacji oraz sposoby udostępniania BDOT szczegółowo

Bardziej szczegółowo

GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.)

GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.) GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IV kwartał 2013 r.) SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI PRAC W RAMACH PROJEKTU PT. WYKONANIE PROJEKTÓW PLANU OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

GeoPortal Parków Narodowych

GeoPortal Parków Narodowych Marcin Bukowski- Tatrzański Park Narodowy Marcin Guzik- Tatrzański Park Narodowy GeoPortal Parków Narodowych System informatyczny ochrony przyrody powinien składać się z kilku segmentów, współdziałających

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Autorzy prezentacji: Piotr Domagała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Trudne początki - opis liniowy, Trudne początki - opis liniowy, - wideorejestracja

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANNA SZCZEPANIAK-KREFT 1 SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Wstęp Komputerowe systemy GIS określane bywają jako System Informacji Przestrzennej, przy czym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową

Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Struktura bazy danych GIS podniesienie jakości zarządzania dokumentacją projektową Opracował: inż. Adam Jankowski Warszawa, luty 2015 Struktura bazy danych GIS 1 Założenia i cel Model rozwiązania Zbieranie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Maciej Szneidrowski

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostce samorządu terytorialnego Ciechocinek, 3 września 2009 r. Referuje: Krzysztof Głuszek Kierownik Biura Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków www.progea.pl 2 Fotografia jako informacja Jeden

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Szlaków Turystycznych PTTK INWENTARYZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Centralna Baza Szlaków Turystycznych PTTK INWENTARYZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK Centralna Baza Szlaków Turystycznych PTTK INWENTARYZACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE Dotychczasowe źródła wiedzy o szlakach turystycznych Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK oraz analogowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Aktualizacja LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Piotr Kyc, Witold Witosza - Zespół Zadaniowy

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW)

czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) Gospodarka, Integracja, Społeczeństwo czyli GIS w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) 13 parków krajobrazowych (w tym 3 transgraniczne); 178205, 00 ha Zadania ZPKWW: 1. ochrona

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla:

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla: Załącznik nr 2B do SIWZ (Formularz oferty) Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS Dla: Babiogórskiego Parku Narodowego 34-222 Zawoja 1403 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Problem modelowania tekstowego opisu elementu geometrycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo