Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2012"

Transkrypt

1 GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2012 Warszawa, 10 października 2013 r. 1

2 Spis treści 1.Wprowadzenie Wielkości opisujące stan akustyczny środowiska Definicje pojęć Wskaźniki Podstawy prawne oceny stanu klimatu akustycznego Charakterystyka systemu zbierania danych dotyczących hałasu w środowisku Badania hałasu w roku Badania hałasu przemysłowego w roku Zestawienie najbardziej hałaśliwych źródeł hałasu przemysłowego w roku Badania hałasu drogowego w roku Badania emisji hałasu z dróg Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach Długookresowe pomiary hałasu drogowego w roku Badania hałasu kolejowego w roku Wyniki badań hałasu lotniczego w roku Podstawowe informacje nt. realizacji wykonania map Wyniki badania ekspozycji na hałas w Polsce (wybrane przykłady) Koleje Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie Podsumowanie i wnioski

3 1.WPROWADZENIE Nadmierny hałas wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia, zakłóca sen i wypoczynek, wzmaga zdenerwowanie a także zmniejsza wydajność. Czynnikami, które powodują wzrost hałasu w środowisku są przede wszystkim urbanizacja, rozwój gospodarczy i transport samochodowy. W Europie najbardziej powszechny jest hałas komunikacyjny, wg badań WHO co trzeci mieszkaniec naszego kontynentu narażony jest na szkodliwe działanie tego rodzaju hałasu. Należałaby jednak zastanowić się, co to jest hałas. Jedna z najbardziej popularnych definicji hałasu stwierdza, iż hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy, czy też wręcz szkodliwy. Zauważyć należy, iż z definicji tej zawarto dwa aspekty rozpatrywanego zjawiska: Aspekt fizyczny fala akustyczna (dźwiękowa) z możliwością dokonania jej opisu na gruncie zależności charakterystycznych dla ruchu falowego; jest to matematyczno inżynierska strona zagadnienia, pozwalająca na sprawne zarządzanie zjawiskiem na podstawie wyników pomiarów, wyników obliczeń itp. Aspekt psychofizjologiczny z jego kategoriami szkodliwości dla zdrowia, lecz także kategoriami mniej dookreślonymi jak uciążliwość itp. Do tej grupy zaliczamy także takie zagadnienia jak zawartość informacyjna sygnału akustycznego, od której w znacznym stopniu zależy akceptacja sygnału dźwiękowego itp Trzeba podkreślić, że bez odbiorcy nie ma zjawiska hałasu. Pozostają wtedy wyłącznie fizyczne zjawiska rozprzestrzeniania się fal akustycznych bez ich wartościowania w kategoriach społecznych czy też ekonomicznych. Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwanej dalej Poś (Dz. U. 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.)., określają, że źródłem informacji o hałasie w środowisku jest w przede wszystkim Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Ustawa ta nakłada obowiązek wspomagania działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: stanie środowiska, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarów występowania przekroczeń tych standardów, trendów zmian jakości środowiska. Według art. 117 ust. 1 ustawy Poś, oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu L DWN i L N oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Zgodnie z programem Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata w odniesieniu do obszarów, na których obowiązkowe mapy akustyczne nie były wykonywane, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (wioś) miały realizować obligatoryjnie badania hałasu drogowego i hałasu przemysłowego. Badania te mogły zostać rozszerzone o badania innego rodzaju hałasu tj. kolejowego lub lotniczego (w miarę potrzeb i możliwości organizacyjno-technicznych). 3

4 Wyznaczanymi - w ramach badań realizowanych zgodnie z PMŚ - wskaźnikami poziomu hałasu przemysłowego były poziomy L AeqD oraz L AeqN, których wartości są wykorzystywane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Odmiennie prowadzono oceny hałasu drogowego (ulicznego). Wielkościami bezpośrednio mierzonymi były w tym przypadku poziomy L AeqD oraz L AeqN oraz L T (metoda próbkowania) lub poziomy ekspozycyjne L AE i poziom statystyczny L A95 (jeśli to niezbędne). Ponadto w wybranych punktach określano wartości poziomów długookresowych L DWN oraz L N. Ustalono w programach PMŚ, że w ramach badań hałasu drogowego pomiary hałasu należało prowadzić corocznie w co najmniej 10 punktach pomiarowych (wliczając w to punkty badań długookresowych). Badania poziomów długookresowych (poziom L DWN oraz L N, które służą do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem) należało wykonać przynajmniej 1 : w 1 punkcie - na terenach województw, na których działa wojewódzki inspektorat ochrony środowiska z nie więcej niż 1 delegaturą, w 2 punktach - na terenie pozostałych województw (na których działa wioś z 2 lub większą liczbą delegatur). Dodatkowo niektóre inspektoraty wykonują pomiary hałasu kolejowego, a także pozyskują pomiary hałasu lotniczego od portów lotniczych, wokół których prowadzony jest monitoring hałasu. W XX w. polityka europejska ograniczała się do opracowania kryteriów emisji hałasu z niektórych źródeł np. samochody, maszyny budowlane, samochody, co łącznie z postępem technologicznym zdecydowanie ograniczyło emisje. Jednak wiele źródeł hałasu pozostało poza kontrolą (koleje, sprzęt używany w przestrzeni otwartej). Dlatego też walka z hałasem nie była do końca skuteczna. W związku z tym Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Stała się ona jednym z głównych instrumentów do określenia poziomu hałasu w środowisku oraz podjęcia odpowiednich działań na poziomie państw członkowskich oraz władz unii europejskiej. W dyrektywie zobowiązuje się państwa członkowskie do przeprowadzenia szeregu działań, w szczególności do: (1) ustalenia stopnia narażenia na hałas w środowisku poprzez sporządzanie map hałasu, (2) przyjęcia planów działania na podstawie danych uzyskanych z map hałasu, oraz (3) zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku. Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE w 2012 r. należało wykonać mapy akustyczne dla głównych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych oraz aglomeracji. Analizę map akustycznych przeprowadzono w rozdziale 5. 1 Program minimum 4

5 Sumując, do oceny stanu akustycznego w środowisku w roku 2012 wykorzystano: skarg), krótkookresowe poziomy dźwięku wykonywane doraźnie (głównie wskutek coroczne pomiary monitoringowe hałasu komunikacyjnego, mapy akustyczne sporządzone w roku

6 2. WIELKOŚCI OPISUJĄCE STAN AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA 2.1 Definicje pojęć 1) Środowisko: Zgodnie z Poś - środowiskiem nazywamy ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchni ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami. 2) Hałas: Zgodnie z Pos - hałasem nazywamy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do Hz. W zależności od pochodzenia hałasu środowiskowego (źródła) dokonuje się jego podziału na następujące, podstawowe kategorie: hałas komunikacyjny, a w tym: hałas przemysłowy. drogowy (uliczny), lotniczy, kolejowy, Uwaga: Należy zauważyć, że Dyrektywa 2002/49/WE pojęcie hałasu traktuje szerzej. W definicji zamieszczonej w tej dyrektywie zapisano m.in., że: "hałas w środowisku" oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej 2.2 Wskaźniki Spośród wielu powszechnie stosowanych do oceny warunków akustycznych środowiska wielkości i wskaźników wybrano i zaprezentowano tylko kilka, które mogą być odniesione do ocen zawartych w niniejszym raporcie. W pewnych przypadkach, oznaczanych w tekście, mogły znaleźć one zastosowanie wymienione wielkości w formie zmodyfikowanej w stosunku do definicji źródłowej. Wynikało to zawsze z potrzeb największej komunikatywności prezentacji. 1) Poziom dźwięku A, w decybelach (db): Wartość poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowanego według krzywej korekcji A, wyznaczany zgodnie z Polską Normą ze wzoru (wg PN-ISO ): L pa 2 pa 10log db (2.1) 2 p 0 6

7 gdzie: p A - wartość skuteczna ciśnienia akustycznego, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, w paskalach, p 0 - ciśnienie akustyczne odniesienia (2 *10-5 Pa). Uwagi: 1. Poziom dźwięku A jest często oznaczany skrótowo jako L A, db. 2. W tekście raportu nie używa się bezpośrednio wielkości poziomu ciśnienia akustycznego A. Jednak jest to podstawowa, wyjściowa wielkość do wyznaczania różnych, bardziej złożonych wskaźników (jak np. poziom równoważny) i dlatego została jej definicja tutaj przytoczona. 2) Równoważny poziom hałasu (równoważny poziom dźwięku A): Według ustawy Poś przez poziom równoważny rozumie się wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie, równoważny poziom hałasu wyznacza się zgodnie z Polską Normą, PN-ISO : 2 t2 L 1 p Aeq, T 10log dt t t p db (2.2) 1 t1 2 A 2 0 gdzie: L Aeq, T - równoważny poziom dźwięku A w decybelach, wyznaczony dla przedziału czasu odniesienia T (inaczej: od t 1 do t 2), db p 0 - ciśnienie akustyczne odniesienia (2 *10-5 Pa), p A - chwilowa wartość ciśnienia akustycznego A, mierzonego sygnału akustycznego, Pa. Należy zauważyć, iż: 1) Poziom równoważny jest podstawowym wskaźnikiem (parametrem) liczbowego opisu klimatu akustycznego. 2) Uwzględniając zależność poziomu dźwięku od kwadratu ciśnienia akustycznego, wzór (2.2) można zapisać: L Aeq T T 1 0.1LA ( t) 10 log dt db (2.3), 10 T 0 gdzie: 7

8 L A (t) - poziom dźwięku A, db. 3) Wskaźniki krótkookresowe Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby są to: L Aeq D równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ), L Aeq N równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ). 4) Wskaźniki długookresowe Wskaźniki długookresowe mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, są to: L DWN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz.18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz. 6.00), L N długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz do godz. 6.00), Uwaga: Poziomy hałasu odnoszące się do różnych przedziałów czasu są różnymi wielkościami. Oceny akustyczne wykonane w oparciu o wskaźniki krótkookresowe na ogół nie są porównywalne z ocenami sporządzonymi w oparciu o wskaźniki długookresowe. 5) Ekspozycyjny poziom dźwięku: Jest to poziom ekspozycji na hałas, pochodzący od pojedynczego zdarzenia akustycznego, określony wzorem (wg PN-ISO ): L AE t pa 10log t p dt, db (2.4) 2 0 t1 0 gdzie: p A - chwilowa wartość ciśnienia akustycznego A, t 2 -t 1 - ustalony przedział czasu wystarczający, aby uwzględnić wszystkie parametry zdarzenia akustycznego, p 0 - ciśnienie akustyczne odniesienia (2 *10-5 Pa), t 0 - czas odniesienia (1 s). 8

9 Uwaga: Definicja jest analogiczna jak dla poziomu równoważnego, z zastrzeżeniem, że przeliczenie następuje zamiast dla czasu obserwacji T na umowny czas odniesienia 1s (poziom ten dobrze charakteryzuje pojedyncze zdarzenia akustyczne). L AeqT 1 T n 0,1L 10 log N 10 AEi, db (2.5) i i gdzie: T przedział czasu odniesienia w sekundach, i liczba klas pojedynczych zdarzeń akustycznych, N i liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych należących do klasy i, L AEi średni poziom ekspozycyjny dla klasy i, w db. 6) Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku: Wskaźnik ten jest definiowany zależnością: L AN = L Aeq - L Adop (2.6) gdzie: L Aeq - równoważny poziom dźwięku A, db, L Adop - dopuszczalny poziom hałasu, db. Na ogół wskaźnik ten nie jest wyrażany jedną liczbą. Najczęściej podaje się rozkład naruszenia klimatu akustycznego w poszczególnych klasach poziomów dźwięku, których szerokość zwyczajowo ustala się w większości przypadków na 5 db. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku dotyczy zarówno poziomów krótkookresowych jak i długookresowych. 7) Teren zagrożony hałasem: Według ustawy Poś przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, na którym przekroczone są dopuszczalne poziomy dźwięku wyrażone wskaźnikami L N i L DWN. 8) Zasięg hałasu: Odległość od źródła, dla której poziom dźwięku emitowanego z tego źródła ma wartość równą określonemu poziomowi. 9) Wskaźnik M, lub tzw. wskaźnik imisji: 9

10 W ramach PMŚ opracowano tzw. wskaźnik imisji M (zwanego także w zależności od kontekstu wskaźnikiem zapotrzebowania na środki ochrony przed hałasem ) 2, który wiąże uciążliwość hałasu (odzwierciedlaną przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dźwięku) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) z liczbą osób eksponowanych, czy też narażonych na ten hałas, z uwzględnieniem także zakresu przekroczeń. Idea takiego wskaźnika odnosi się więc do wymienionych wyżej czynników określających efektywność rozwiązań przeciwdźwiękowych. Definicja wskaźnika M oparta jest o wzór: n M i 1 m i K i (2.7) gdzie: m i - liczba osób zamieszkująca teren uciążliwy pod względem akustycznym, natomiast: K K i i ( L Ai L dop ) 1 dla dla L Ai L Ai L dop L dop przy czym: L dop dopuszczalny poziom hałasu, db L Ai aktualna wartość poziomu dźwięku, db Wskaźnik ten ma uniwersalne zastosowanie. Może on być wykorzystywany w różnej skali szczegółowości, a także służyć do porównawczych, względnych ocen efektywności podejmowanych działań ochronnych 3 następująco: E M 0 M M 0 W 100% (2.8) 2 Wskaźnik ten zaproponowany został przez R. Makarewicza i rozwinięty przez A. Kurpiewskiego 3 Omawiany wskaźnik nie może być używany do bezwzględnej oceny efektywności 10

11 gdzie: M 0 wartość wskaźnika M przed wprowadzeniem przedsięwzięć chroniących przed hałasem, M w wynikowa wartość wskaźnika M po wprowadzeniu rozwiązań ochronnych. Wskaźnik M znalazł zastosowanie w pracach nad ustalaniem programów ochrony środowiska i został wprowadzony do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1498). Wskaźnik M może dotyczyć zarówno poziomów krótkookresowych jak i długookresowych. 10) Emisja hałasu Według ustawy Poś emisje są to m.in. energie czyli ciepło, hałas, pola elektromagnetyczne wprowadzone w wyniku działalności człowieka (bezpośrednio lub pośrednio) do powietrza, gleby lub ziemi. Przyjęto określać emisje hałasu: przemysłowego na terenie chronionym. Poziom emisji hałasu otrzymuje się poprzez odjęcie od wartości równoważonego poziomu dźwięku dla pory dziennej lub pory nocnej wartości poziomu tła akustycznego. komunikacyjnego (hałas drogowy i szynowy) w punkcie referencyjnym zlokalizowanym w otoczeniu drogi (ulicy) lub linii kolejowej i tramwajowej. 11

12 2.3 Podstawy prawne oceny stanu klimatu akustycznego Zagadnienia ochrony środowiska przed hałasem regulowane są przez następujące rozporządzenia Ministra Środowiska: 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 0 poz. 1109). Rozporządzenie MŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zaczęło obowiązywać od dnia r. i dotyczyło tabeli 2.1 oraz 2.3. Dopuszczalne poziomy hałasu oparte są o wskaźniki oceny hałasu: poziom równoważny dla pory dnia, L Aeq D oraz poziom równoważny dla pory nocy, L Aeq N w db długookresowy średni poziom dźwięku L DWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem, m. in. do obserwacji zmian w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (art.117 Pos). Tabela 2.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby - Dz.U nr 0 poz Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [db] pozostałe obiekty drogi lub linie kolejowe L Aeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom i działalność będąca źródłem hałasu L Aeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujący m L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

13 b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach 3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo - usługowe 4 a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców Objaśnienia: 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. Tabela 2.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby - Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz Dopuszczalny średni poziom dźwięku A w [db] Starty, lądowania i przeloty Linie elektroenergetyczne statków powietrznych Lp. Rodzaj terenu L Aeq D L Aeq N L Aeq D L Aeq N przedział czasu odniesienia przedział czasu odniesienia przedział czasu odniesienia przedział czasu odniesienia 13

14 równy 16 godzinom równy 8 godzinom równy 16 godzinom a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) równy 8 godzinom a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe c) Tereny mieszkaniowo - usługowe d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców Objaśnienia: 1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. Tabela 2.3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami L DWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem - Dz.U nr 0 poz Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w [db] pozostałe obiekty drogi lub linie kolejowe i działalność będąca źródłem hałasu L DWN L N L DWN L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim przedział czasu odniesienia równy wszystkim przedział czasu odniesienia równy wszystkim przedział czasu odniesienia równy wszystkim 14

15 dobom w porom nocy dobom w porom nocy roku roku a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem 2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach 3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekracyjnowypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo - usługowe 4 a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców Objaśnienia: 1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. Tabela 2.4.Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami L DWN i L N które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem - Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w [db] Starty, lądowania i przeloty Linie elektroenergetyczne statków powietrznych 15

16 L DWN L N L DWN L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem c) Tereny zabudowy związanej ze d) stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej b) i zamieszkania zbiorowego c) Tereny rekracyjnowypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo - usługowe e) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców Objaśnienie: 1) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L DWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1414) Rozporządzenie na podstawie art. 112b ustawy POŚ podaje wzór wyznaczania wartości poziomów długookresowych, uśredniających zjawiska akustyczne w ciągu roku, z uwzględnieniem: zmienności funkcjonowania źródeł hałasu w ciągu roku, zmienności warunków atmosferycznych, różnorodności czynników wpływających na rozchodzenie się hałasu w środowisku 16

17 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206 poz. 1291) Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 148 ust.1 ustawy Poś. W rozporządzeniu tym opisano m.in. referencyjne metody pomiarów i oceny hałasu przemysłowego. Metody te obejmują zarówno: terenowe prace pomiarowe, dotychczas nazywane pomiarami, referencyjne modele obliczeniowe emisji i rozprzestrzeniania się hałasu przemysłowego (instalacyjnego). Metodyka referencyjna w/w rozporządzenia służy do wyznaczenia wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje lub urządzenia znajdujące się na terenie jednego zakładu, wyrażonego wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, określonymi w art. 112a pkt 2 ustawy Poś, mającymi zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby. 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215 poz. 1366) Rozporządzenie wydane na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy Poś, określa rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140 poz. 824) Rozporządzenie wydane na podstawie art. 176 ust.1 ustawy Poś, określa wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku, do których są obowiązani zarządzający drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem, w związku z eksploatacją tych obiektów, oraz ustala przypadki, w których wymagane są: ciągłe pomiary poziomów, okresowe pomiary, referencyjne metodyki wykonywania pomiarów, kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, sposoby ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów. 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18 poz. 164) 17

18 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy Poś określa rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w oparciu o wymienione wyżej w pkt. 5 rozporządzenie zawierające metody referencyjne pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, a także określa terminy i sposoby ich prezentacji. 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1340) Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy Poś i określa w dwóch załącznikach szczegółowy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji: w celu ich wykorzystywania do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, w celu ich wykorzystywania do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, w celu ich wykorzystywania do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem. 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 8) Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 179 ust. 2 i 2a ustawy Poś i określa: drogi, linie kolejowe i lotniska, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, terminy zaliczenia dróg, linii kolejowych i lotnisk do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko, sposoby określania granic terenów objętych mapami dla dróg, linii kolejowych i lotnisk. 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82 poz. 500) Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 120a, ust. 2 ustawy Pos i określa wymogi odnośnie rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska: rodzaje wyników pomiarów, badań i analiz podlegających rejestracji, układ rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska, formę rejestracji wyników pomiarów, badań i analiz. 18

19 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227 poz. 1485). Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 24, ust. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 227 poz. 1485) i określa sposób udostępniania informacji, minimalny zakres udostępnianych informacji, formę udostępniania informacji oraz częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji o środowisku. 19

20 3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZBIERANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Dane dotyczące pomiarów hałasu w środowisku lub z nimi związane były gromadzone w bazie danych, która jest zainstalowana w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska i ich delegaturach, a także w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Robocza wersja bazy znajduje się również w Instytucie Ochrony Środowiska - PIB. Centralna baza danych OPH2009 gromadzi dane z poszczególnych województw w bazach danych o nazwach OPH2009_xx, gdzie xx oznacza parzysty numer województwa od 2 do 3: Baza OPH2009 ma również zaawansowany moduł map wektorowych pozwalający tworzyć mapy wektorowe i zapamiętywać je w bazie danych lub plikach zewnętrznych w formacie XML. Mapy wektorowe OPH2009 są centralnym punktem, który wiąże wszystkie zgromadzone dane dotyczące hałasu typu: przemysłowo-instalacyjnego, drogowego, kolejowego, lotniczego oraz dokumenty. Rodzaje gromadzonych informacji w bazach OPH dzieli się ogólnie na: wyniki pomiarów akustycznych oraz prognoz (które maja znaczenie pomocnicze, choć ich znaczenie rośnie), wartości parametrów nie akustycznych, uzupełniających (dla potrzeb wykonywanych raportów zbiorczych). Pomiary hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego oraz lotniczego w postaci wyników L AeqD, L AeqN, L DWN oraz L N albo pomiarów cząstkowych wpisywane są w odpowiednich modułach. Na rysunku poniżej przedstawiono uproszczony schemat relacji pomiędzy tabelami w bazie OPH dla hałasu: przemysłowo-instalacyjnego, drogowego, kolejowego i lotniczego. 20

21 Rys Uproszczony schemat relacji w bazie OPH 4. BADANIA HAŁASU W ROKU

22 Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wprowadziły do bazy OPH pomiary hałasu instalacyjnego oraz drogowego, a pojedyncze inspektoraty również pomiary hałasu kolejowego i lotniczego, jak pokazano w poniższej tabeli. Tabela 4.1 Pomiary wpisane do bazy OPH przez poszczególne wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska Województwo Pomiary hałasu instalacyjneg o 22 Pomiary hałasu drogowego Pomiary hałasu kolejowego Pomiary hałasu lotniczego dolnośląskie + + kujawsko - pomorskie + + lubelskie + + lubuskie + + łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie + + podlaskie + + pomorskie śląskie świętokrzyskie + + warmińsko - mazurskie + + wielkopolskie zachodniopomorskie Badania hałasu przemysłowego w roku 2012 Badania w zakresie hałasu przemysłowego wykonywane są z zasady jako interwencje w odpowiedzi na skargi mieszkańców na hałaśliwą działalność oraz dodatkowo, jako planowane, zgodnie z wytyczonym przez wioś planem pomiarowym pozwalającym na systematyczne identyfikowanie akustyczne reprezentatywnych źródeł hałasu w środowisku (oczywiście z pominięciem hałasów komunikacyjnych). Przeprowadzone badania wskazują na szerokie spektrum działalności człowieka powodującej zanieczyszczenie środowiska hałasem. Są to działania w postaci nadmiernie hałaśliwej działalności rozrywkowej i rekreacyjno-sportowej (nocna gastronomia, dyskoteki), działalność usługowo-produkcyjna prowadzona przez małe firmy zlokalizowane najczęściej w osiedlach mieszkaniowych czy też zakłady średniej skali (np. budownictwo, produkcja spożywcza), aż do dużych zakładów, np. markety, kopalnie. W ramach prowadzonej przez wioś procedury badawczej, na wstępie przeprowadzane są pomiary w punktach, wyznaczonych jako reprezentatywne dla oceny stanu środowiska (miejsca przebywania człowieka). Następnie określany jest punkt, w którym zarejestrowano maksymalne przekroczenie poziomu dopuszczalnego L Aeq (równoważnego) w porze dziennej i/lub nocnej. Wyznaczone w tym punkcie przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku

23 przyjmowane jest jako reprezentatywne dla danego, kontrolowanego obiektu. Może ono być podstawą naliczania kar i jest jednocześnie podstawą ocen hałasu w ramach systemu monitoringu. Podsumowanie badań z roku sprawozdawczego 2012 zestawiono w poniższych tabelach i wykresach. 23

24 Tabela 4.2. Wyniki badań hałasu przemysłowego, zgromadzone w bazie danych OPH (wg pomiarów wykonanych w r. 2012) Województwa Zakłady skontrolowane emitujące hałas a) Zakłady, które Przekraczające poziomy dopuszczalne Liczba dostosowały się punktów do poziomów Ogółem razem % 0, ponad 20 pomiarowych razem (db) (db) (db) (db) (db) dopuszczanych noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc w 2012 r Polska , dolnośląskie , kujawskopomorskie , lubelskie , lubuskie , łódzkie , małopolskie , mazowieckie , opolskie , podkarpackie , podlaskie , pomorskie , śląskie , świętokrzyskie , warmińskomazurskie , wielkopolskie , zachodniopom orskie , a) Zakłady w centralnej ewidencji systemu kontroli klimatu akustycznego IOŚ. b) Uwzględniono emisję hałasu z zakładów. 24

25 POLSKA dolnośląskie kujawsko-pomorskie podlaskie lubuskie łódzkie małopolskie opolskie podkarpackie pomorskie śląskie wielkopolskie lubelskie mazowieckie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie Pomiary monitoringowe hałasu przemysłowego w roku 2012 objęły kontrolą 1137 zakładów (działalności). 34,5 % przebadanych zakładów (działalności) przekracza dopuszczalne poziomy hałasu. Procentowy udział liczby skontrolowanych zakładów przekraczających poziomy dopuszczalne w porze nocnej w odniesieniu do ogólnej liczby zakładów przekraczających normy wyniósł 60 %. Najwięcej pomiarów hałasu przemysłowego przeprowadzono w województwach mazowieckim i śląskim, a także w wielkopolskim oraz łódzkim, czyli w na obszarach, gdzie koncentruje się przemysł % Rys. 4.1.Udział (w %-tach) zakładów przekraczających normy w porze nocnej, w stosunku do ogólnej liczby zakładów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów dźwięku 25

26 POLSKA dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie łódzkie lubuskie małopolskie mazowieckie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie opolskie % Rys. 4.2.Udział (w %-tach) zakładów przekraczających normy w porze dziennej, w stosunku do ogólnej liczby zakładów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów dźwięku Największy udział uciążliwych dla środowiska zakładów (działalności) w ogólnej liczbie skontrolowanych zakładów występował w 2012 r., w województwach: zachodnio-pomorskim lubuskim dolnośląskim. Natomiast najniższy odsetek uciążliwych zakładów (działalności) odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim. podkarpackim mazowieckim. Odnośnie wyróżnienia pór doby badanych zakładów: najniekorzystniejsza, z punktu widzenia zakłócania ciszy nocnej, sytuacja panuje w województwie opolskim, śląskim, lubuskim, pomorskim oraz podlaskim, gdzie zanotowano najwyższy udział skontrolowanych zakładów przekraczających normy w porze nocnej w ogólnej liczbie zakładów przekraczających normy. 26

27 W celu lepszego zobrazowania przestrzennego rozkładu przekroczeń, zaprezentowano, na schematycznej mapie kraju, na rys. 4.3 oraz 4.4 w formie poglądowej, przestrzenne porównanie rozkładów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego w poszczególnych województwach. Rys 4.3 Udział procentowy przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikiem L Aeq D (db), zmierzonych wokół zakładów przemysłowych w poszczególnych klasach przekroczeń wg województw w r (pora dzienna) 27

28 Rys 4.4 Udział procentowy przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikiem L Aeq N (db), zmierzonych wokół zakładów przemysłowych w poszczególnych klasach przekroczeń wg województw w r (pora nocna) 28

29 4.1.1 Lista najbardziej hałaśliwych zakładów (działalności) w Polsce, wg badań w 2012 r. Poniżej dokonano kolejnej, dorocznej prezentacji zakładów / działalności najbardziej hałaśliwej w Polsce. Ze względu na fakt szczególnie wysokiej uciążliwości tych podmiotów gospodarczych dla sąsiedztwa, niezbędne jest jak najszybsze podjęcie działań ochronnych. Tabela 4.3. Najbardziej hałaśliwe zakłady (działalności) w roku 2012 pora dzienna Miejscowość Zakład z branży Odległość zabudowy od źródła hałasu, [m] Poziom L eq D emisji hałasu w środowisku podlegającym ochronie, w porze dziennej [db] Warszawa budownictwo mieszkaniowe 13 82,4 Szczecin energetyka b.d. 75,3 Grębocin budowa dróg 50 73,9 Skoczów zagospodarowanie odpadów 1 73,0 Trzebieszów rolnictwo 2 72,8 Warszawa stolarstwo 3,6 72,6 Bytom górnictwo 40 72,5 Bucze obróbka metali 46 72,2 Zielona Góra produkcja kotłów 20 72,1 Piastów usługi motoryzacyjne 4 71,5 Kalisz markety b.d. 71,3 Tabela 4.4. Najbardziej hałaśliwe zakłady (działalności) w roku 2012 pora nocna Miejscowość Zakład z branży Odległość zabudowy od źródła hałasu, [m] Poziom Leq emisji hałasu w środowisku podlegającym ochronie, w porze nocnej [db] Lubczyno Obróbka metali 40 75,5 Kołobrzeg Rozrywka b.d. 73,1 Boszkowo Rozrywka b.d. 70,9 Byczyna Rolnictwo b.d. 70,5 Malinie Młynarstwo b.d. 67,5 Knurów Górnictwo 54 65,0 Stęszew Transport b.d. 64,7 Łęgowo Rolnictwo 40 64,3 Milejów Przetwórstwo warzyw i owoców b.d. 63,3 Elbląg Markety 25 62,9 Sufczyn Usługi motoryzacyjne 9 62,0 Kowala Transport 3 61,9 Kamionek Przetwórstwo mięsa 16 61,5 Trzciniec Produkcja zielonej energii b.d. 61,0 Olsztyn Gastronomia 4 60,7 29

30 agregat hydrauliczny spalinowy, wibromłot, żuraw rębak, wentylatory, czerpnie, stacja rozładowcza, transport sortownik skup złomu zespół urządzeń do załadunku kompostu do pieczarkarni naprawa palet drewnianych wydobycie i przeróbka węgla kamiennego, załadunek węgla na pojazdy transportowe. piaskowanie. zbiornik ciśnieniowy nożyce gilotynowe, przecinarki, sprężarka, automat spawalniczy, wiertarka, wentylator. urządzenia suszarni zboża wentylator z wyciągiem zewnętrznym praca instalacji chłodniczej sklepu, - agregaty chłodnicze Zestawienie najbardziej hałaśliwych źródeł hałasu przemysłowego w roku 2012 W zakładach opisanych w tabelach 4.3. i 4.4. sprawdzono, jakie dominowały źródła dźwięku. Zestawienie tych najbardziej hałaśliwych źródeł hałasu przemysłowego w porze dziennej i nocnej (na podstawie ewidencji oph2009, wg stanu na 31 XII 2012r.) zaprezentowano poniżej, na rysunku 4.5. i Rys Poziom emisji hałasu wyrażony wskaźnikiem L Aeq D (db) (pora dzienna) dla najbardziej hałaśliwych źródeł hałasu przemysłowego wg stanu na 31 XII 2012r. 30

31 wentylatory, prace technologiczne tj. cięcie,spawanie, gięcie, prostowanie zestaw nagłaśniający suszarnia przepływowa młyn wentylatory urzadzenia klimatyzacyjno - chłodnicze suszarnia do zboża maszynownia chłodnicza - 7 sprężarek śrubowych; 4 skraplacze agregat wody lodowej, skraplacz wentylatorowy, wentylator naprawa pojazdów, wymiana kół, miejsce do parkowania ciągników. ruch pojazdów agregaty chłodnicze linia produkcyjna, ładowarka teleskopowa instalacje wyciągowe oparów kuchennych i klimatyzatory Rys Poziom emisji hałasu wyrażony wskaźnikiem L Aeq D (db) (pora nocna) dla najbardziej hałaśliwych źródeł hałasu przemysłowego wg stanu na 31 XII 2012r. Jak to wynika z zaprezentowanych powyżej tabel i rysunków podstawowe statystyki przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku (oparte podkreślmy na pomiarach wykonywanych przez wioś) są, podobnie jak w roku 2011, bardzo korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem: jedynie 34,5% przebadanych w całym kraju zakładów (działalności) w r przekraczało dopuszczalne normy. Ten optymistyczny obraz wynika z kilku faktów: Systematyczny wzrost pomiarów tzw. cichych, które rejestrowane są w bazie OPH. Są to pomiary monitoringowe, przekazywane przez zakłady a właściwie głównie gospodarstwa rolne, które posiadają pozwolenia zintegrowane i mają obowiązek wykonywania takich pomiarów. Gospodarstwa rolne są z natury rzeczy ciche, stąd ich coraz większy wpływ na statystyki wojewódzkie i krajowe wraz ze wzrostem ich liczby w bazie. I tak: 18, 6 % wszystkich pomiarów zgromadzonych w centralnej, ogólnopolskiej bazie OPH to pomiary poniżej 40 db; natomiast 47 % pomiarów nie przekracza 45 db. A przykładowo: jeszcze w latach (początek ubiegłego cyklu monitoringu, gdy jeszcze nie wprowadzano masowo takich pomiarów): pomiary poniżej 40 db stanowiły niecałe 9 %, a poniżej 45 db 28 %. Niewątpliwie kolejnym przyczynkiem do generalnej poprawy statystyki przekroczeń jest zauważalny wzrost liczby pomiarów dokonywanych w znacznych odległościach od badanych źródeł hałasu: O ile w latach pomiary w odległościach 100 m i więcej stanowiły ok. 24 % wszystkich udokumentowanych pod tym względem pomiarów zarejestrowanych w bazie centralnej OPH, o tyle w bieżącym roku sprawozdawczym procent ten wzrósł do 31. Zarysowuje się wiec wyraźna tendencja do wykonywania pomiarów przez wioś w znacznych odległościach od badanych źródeł hałasu. 31

32 samochody osobowe [tys.szt.] samochody ciężarowe [tys.szt.] 4.2. Badania hałasu drogowego w roku 2012 Co roku powstaje kilkaset dodatkowych kilometrów dróg i obwodnic miast i osiedli. Odnotowuje się jednocześnie szybki i stały w czasie, równomierny wzrost liczby pojazdów (rys. 4.9), co powoduje, że hałas drogowy staje się głównym czynnikiem degradującym środowisko. Skutki odczuwane są przez coraz większą liczbę mieszkańców. Dynamika zmian liczby rejestrowanych samochodów osobowe samochody ciężarowe Rys Dynamika zmian liczby rejestrowanych samochodów (źródło: GUS) Badania hałasu drogowego można podzielić następująco: badania emisji hałasu drogowego wykonane przy źródle, w ramach których zbierane są dane na temat charakterystyki źródła, jego zmienności w czasie (wskaźniki L Aeq D i L Aeq N ). Badania te prowadzone są w celu znalezienia najbardziej uciążliwych akustycznie odcinków dróg, badania w środowisku zamieszkania przy elewacjach budynków mieszkalnych mające na celu znalezienie terenów o dużej uciążliwości akustycznej (w niektórych przypadkach badania emisji hałasu są równoznaczne z badaniami przy budynkach mieszkalnych, np. w przypadku bliskiego usytuowania domów przy drogach) (wskaźniki L Aeq D i L Aeq N ). długookresowe monitoringowe badania hałasu w środowisku (wskaźniki L DWN i L N ) W podrozdziałach oraz do analizy wpływu hałasu drogowego na klimat akustyczny otoczenia zastosowano wskaźniki L Aeq D i L Aeq N, w podrozdziale wskaźniki L DWN i L N. 32

33 Badania emisji hałasu z dróg W roku 2012 objęto pomiarami 215 odcinków dróg, z czego: pomiary wykonano przy 64 odcinkach dróg krajowych, przy 71 odcinkach dróg wojewódzkich, przy 80 odcinkach pozostałych dróg (w tym powiatowych, gminnych i lokalnych). 33

34 Rys Pomiary emisji hałasu drogowego wyrażonego wskaźnikiem L Aeq D (źródło: OPH) W województwie dolnośląskim pomiary w roku 2012 przy drogach krajowych wykonano w miejscowościach Jelenia Góra, Lubawka, Marciszów, Psary, Ptaszków, Kudowa Zdrój, Szczytna, Dankowice, Głogów, Nielubia, Serby, Trzebnica, Gryfów Śląski, Pasiecznik, Kłodzko, Żelazno, Kłodzko, Gać, Marcinkowice, przy dogach wojewódzkich w miejscowościach Brzeg Głogowski, Głogów, Lwówek Śląski, Pławna Dolna, Marciszów, Zawonia, Pęgów, Gryfów Śląski, Wieża, Kamienna Góra, Szarocin, Szczawno-Zdrój, Kłodzko, Nowa Ruda, Jelcz-Laskowice. W miejscowościach Czadrów, Jaczów, Jelcz- Laskowice, Jerzmanowa, Trzebnica, Wleń, Żmigród pomiary wykonano przy pozostałych drogach. W województwie kujawsko pomorskim badania emisji hałasu drogowego przy drogach krajowych wykonano we Włocławku i Koronowie, przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Kcynia, Chełmno, Lipno, przy drogach pozostałych w Bydgoszczy, Górznie, Grudziądzu, Kcyni, Radziejowie, Włocławku. W województwie lubelskim badania hałasu wykonano tylko przy lokalnych drogach w miastach Biała Podlaska, Krasnystaw, Zamość. W województwie lubuskim badania przy drogach krajowych wykonano w miejscowościach Marszów, Żary, Słubice, Strzelce Kraj, Przytoczna, a przy drogach wojewódzkich w Międzyrzeczu Sulęcinie. W województwie łódzkim badania wykonano przy drogach lokalnych w Głownie, Ozorkowie i Skierniewicach. W Małopolsce pomiary zrobiono przy drogach krajowych w miejscowościach Ropica Polska, Nowy Sącz, Osielec, a przy drogach wojewódzkich Rytro, Wieprz, Maków, Myślachowice, Wola Batorska, Kasinka Mała. Na Mazowszu pomiary przy drogach krajowych przeprowadzono w miejscowościach Wiskitki, Myszyniec, Gostynin, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, przy drogach wojewódzkich w Błoniach oraz Konstancinie Jeziornej, a przy drogach pozostałych w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim. W województwie opolskim pomiary przy drodze krajowej zostały wykonane w Wołczynie, a przy drogach wojewódzkich w Paczkowie, Ujeździe, Lewinie Brzeskim. W województwie podkarpackim badanie emisji hałasu przy drogach krajowych zrealizowano w Sanoku a przy drodze wojewódzkiej w Ropczycach, drogi lokalne obmierzono w Sanoku, Ropczycach i Stalowej Woli. Na Podlasiu pomiary emisji przy drogach krajowych przeprowadzono w miejscowościach Sztabin, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Piątnica, Knyszyn, Wysokie Mazowieckie, Bagłów Kościelny, przy drogach wojewódzkich w Przytułach, Supraślu, Łapach a przy drogach lokalnych w Białymstoku. W województwie pomorskim pomiary przy drogach krajowych przeprowadzono w Słupsku, Miastku, Człuchowie, przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Miastko i Słupsk a przy drogach pozostałych w Bytowie, Człuchowie, Przejazdowie oraz Słupsku. 34

35 Na terenie województwa śląskiego pomiary emisji hałasu przy drodze krajowej przeprowadzono wzdłuż obwodnicy Skoczowa, przy drogach wojewódzkich w Koziegłowach, Pilicy, Boronowie, Jastrzębiu-Zdrój, Żorach a przy drogach lokalnych w miejscowościach Jastrzębie-Zdrój, Żory. W województwie świętokrzyskim badania zrealizowano tylko przy drogach lokalnych w Modliszewicach, Opatowie, Pińczowie, Połańcu i Sobkowie. Pomiary emisji hałasu drogowego w województwie warmińsko mazurskim objęły następujące miejscowości: Ełk, Iława, Olsztynek oraz Pisz a wykonywanych były tylko przy drogach pozostałych. W województwie wielkopolskim pomiary przy drogach krajowych obyły się w Gnieźnie, Kościelnej Wsi, Koninie, Swarzędzu, przy drogach wojewódzkich. W miejscowościach Chodzież, Chyby, Konin, Tuliszków, Krotoszyn, Turek, Środa, a przy drogach pozostałych w Chodzieży, Koninie, Luboniu i Suchym Lesie. Na poniższym rysunku przedstawiono długość (w km) przebadanych dróg oraz liczbę poszczególnych miast, w których przeprowadzono badania emisji hałasu z dróg w odniesieniu do województw. Analizując diagramy można łatwo spostrzec, że w roku 2012 najwięcej badań przeprowadzono w województwach dolnośląskim, podkarpackim, małopolskim i kujawsko - pomorskim. 35

36 dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko - mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Długość [km] Liczba odcinków dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko - mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Długość [km] Liczba odcinków Długość zbadanych odcinków Liczba odcinków Rys Długość przebadanych dróg w km oraz liczba zbadanych odcinków dróg, przy których przeprowadzono badania poziomu emisji hałasu z dróg, wyrażonego wskaźnikiem L Aeq D w odniesieniu do województw (źródło: OPH) Długość zbadanych odcinków Liczba odcinków Rys Długość przebadanych dróg w km oraz liczba zbadanych odcinków dróg, przy których przeprowadzono badania poziomu emisji hałasu z dróg, wyrażonego wskaźnikiem L Aeq N w odniesieniu do województw (źródło: OPH) 36

37 W poniższych tabelach przedstawiono rozkład emisji dźwięku z dróg w skali całego kraju według badań z roku Drogi podzielono na krajowe, wojewódzkie i pozostałe. Najwięcej pomiarów hałasu drogowego wykonana no przy drogach pozostałych, czyli przy drogach powiatowych i gminnych. Tabela 4.2. Długość dróg, z których emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach dla pory dnia drogi krajowe (źródło: OPH) Województwo Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] (61,1 (65,1-68,0) <61dB >68 db db 65,0) db db Liczba zbadanych odcinków dróg dolnośląskie 1,2 3,4 16,7 22 kujawsko - pomorskie 1,2 1,0 13,6 6 lubuskie 0,1 1,4 3 małopolskie 0,5 3,2 1,4 4 mazowieckie 0,1 1,5 1,4 5 opolskie 1 1 podkarpackie 0,3 2 podlaskie 2,7 1,5 7 pomorskie 0,1 0,2 0,6 5 śląskie 8,6 1 wielkopolskie 3,1 4 Tabela 4.3. Długość dróg, z których emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem L Aeq N zawiera się w poszczególnych przedziałach dla pory nocy drogi krajowe (źródło: OPH) Województwo Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq N zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] <56dB (56,1 60,0) db (60,1-65,0) db (65,1-70,0) db >70 db Liczba zbadanych odcinków dróg kujawsko - pomorskie 1,2 1,0 13,6 6 lubuskie 2,5 1,8 1,2 6 małopolskie 3,4 1,4 4 mazowieckie 1,2 1,8 3,8 6 opolskie 1,0 1 podlaskie 0,5 1,2 1,5 6 pomorskie 0,1 0,2 0,3 0,3 5 śląskie 8,6 1 wielkopolskie 3,0 4 37

38 Tabela 4.4. Długość dróg, z których emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach - drogi wojewódzkie dla pory dnia (źródło: OPH) Województwo Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] (61,1 (65,1-68,0) <61dB >68 db db 65,0) db db Liczba zbadanych odcinków dróg dolnośląskie 8,3 16,7 21 kujawsko - pomorskie 0,6 1,6 9 lubuskie 0,1 0,1 0,1 3 małopolskie 0,4 3,3 6 mazowieckie 0,5 1,0 3 opolskie 1,0 0,2 3 podkarpackie 0,2 1 podlaskie 0,4 0,7 3 pomorskie 0,1 2 śląskie 1,4 4 wielkopolskie 0,4 0,8 1,0 6 zachodniopomorskie 2,4 8 Tabela 4.5. Długość dróg, z których emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem L Aeq N zawiera się w poszczególnych przedziałach - drogi wojewódzkie dla pory nocy (źródło: OPH) Województwo Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq N zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] <56dB (56,1 60,0) db (60,1-65,0) db (65,1-70,0) db >70 db Liczba zbadanych odcinków dróg dolnośląskie 2,9 2,9 2 kujawsko - pomorskie 0,7 2,1 0,6 0,8 0,7 9 lubuskie 1,9 2 małopolskie 0,2 0,7 2,8 0,2 5 mazowieckie 0,5 1,0 3 opolskie 73,5 73,5 3 podlaskie 0,8 0,3 0,8 3 pomorskie 0,1 0,6 0,1 2 śląskie 7,8 5 wielkopolskie 0,4 0,8 2,2 0,4 6 zachodniopomorskie 1,5 1,5 0,3 1,5 1,0 9 Tabela 4.6. Długość dróg, z których emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach - pozostałe drogi dla pory dnia (źródło: OPH) Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] Liczba zbadanych (61,1 (65,1-68,0) odcinków <61dB >68 db db Województwo 65,0) db db dróg dolnośląskie 0,3 3,8 3,5 1,1 8 38

39 Województwo Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq D zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] (61,1 (65,1-68,0) <61dB >68 db db 65,0) db db Liczba zbadanych odcinków dróg kujawsko - pomorskie 1,2 3,2 2,8 3,0 12 lubelskie 3,3 4 łódzkie 1,6 15,6 0,7 10 małopolskie 0,2 1 mazowieckie 0,2 3,8 2 podkarpackie 1,2 1,7 7 podlaskie 0,4 4 pomorskie 0,5 0,4 7 śląskie 4,5 3 świętokrzyskie 1,9 0,3 0,3 8 warmińsko - mazurskie 0,8 1,3 1,2 9 wielkopolskie 1,2 0,8 1,0 4 Tabela 4.7. Długość dróg, z których emisja hałasu wyrażona wskaźnikiem L Aeq N zawiera się w poszczególnych przedziałach - pozostałe drogi dla pory nocy (źródło: OPH) Województwo Długość dróg, przy których emisja wyrażona wskaźnikiem L Aeq N zawiera się w poszczególnych przedziałach [km] <56dB (56,1 60,0) db (60,1-65,0) db (65,1-70,0) db >70 db Liczba zbadanych odcinków dróg kujawsko - pomorskie 4,2 0,9 5,2 4,2 12 lubelskie 2,5 0,8 2,5 4 łódzkie 4,4 12,8 0,7 4,4 10 mazowieckie 0,2 1 podkarpackie 0,9 2 podlaskie 0,2 0,1 2 pomorskie 0,5 0,3 3 śląskie 1,2 3,3 6 świętokrzyskie 1,6 0,9 3 warmińsko - mazurskie 1,4 1,4 0,6 1,4 8 wielkopolskie 0,5 0,3 0,5 9 39

40 Z powyższych tabel wynika, że emisja hałasu z dróg krajowych jest w przeważającej liczbie większa od 65 db dla pory dziennej oraz od 60 db dla pory nocnej. Natomiast emisja z dróg wojewódzkich oraz pozostałych w porze dziennej zawiera się głownie w przedziale db w porze dziennej i db w porze nocnej. W poniższej tabeli przedstawiono punkty pomiarowe, w których badania emisji wykazały zmierzone poziomy dźwięku wyższe niż 70 db w porze dnia. Wartość poziomu 70 db jest przyjmowana w wielu krajach europejskich jako swego rodzaju granica alarmowa, powyżej której zagrożenie zdrowia na skutek hałasu gwałtownie wzrasta. Wartość tę przyjęto także operacyjnie, już ponad 10 lat temu, w krajowym monitoringu hałasu jako wartość charakteryzującą wystąpienie tzw. szczególnego zagrożenia hałasem (co funkcjonalnie odpowiada poziomowi alarmowemu). Tabela 4.8. Punkty pomiarowe, w których poziom emisji hałasu jest większy niż 70 db (źródło: OPH) Lokalizacja Opis odcinka Numer drogi Klasa drogi Typ drogi Wskaźnik L Aeq D [db] Miastko ul. Kazimierza Wielkiego 2 20 Główna Miejska 70,0 Człuchów ul. Wojska Polskiego 22 Główna Miejska 70,1 Kłodzko ul. Podgrodzie 2 33 Główna Miejska 70,1 ul. Kamienna Droga Główna Miejska 70,3 Głogów Bagłów Kościelny ul. Augustowska Główna Miejska 70,6 Kudowa Zdrój ul. Główna 32 8 Główna Miejska 70,6 Koziegłowy Plac Moniuszki 789 Regionalna Miejska 70,6 Marcinkowice ul. Wrocławska 6 94 Główna Zamiejska 70,7 Przejazdowo Główna Zamiejska 71,0 Osiedlowa Grudziądz ul. Korczaka 11 zbiorcza Miejska 71,1 Serby ul. Główna Główna Zamiejska 71,3 Jelenia Góra ul. Wrocławska 3 Główna Miejska 71,3 Psary ul. Główna 19 5 Główna Zamiejska 72,5 Gać Gać Główna Zamiejska 72,5 Piątnica ul. Stawiskowska 61 Główna Miejska 72,7 Gniezno ul. Kostrzewskiego, 11 Główna Miejska 73,2 Włocławek ul. Toruńska Główna Miejska 73,5 Skoczów Obwodnica Skoczowa 1 Ekspresowa Zamiejska 73,7 Słupsk ul. Szczecińska 97 6 Główna Miejska 73,8 Włocławek ul. Okrzei 19 1 Główna Miejska 73,8 Włocławek ul. Okrzei 87 1 Główna Miejska 73,8 al. Prymasa Warszawa Tysiąclecia; S-8 Ekspresowa Miejska 77,1 40

41 Karczowiska 3 Główna Zamiejska 75, Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach Pomiary hałasu na terenach chronionych akustycznie wykonywane były zgodnie z metodyką referencyjną w odległości od 1 do 2 m od ściany budynku. W ramach PMŚ w roku 2012 wykonano pomiary hałasu w 189 punktach pomiarowych. Znaczny udział dużych poziomów dźwięku na terenach mieszkalnych odnotowano w województwie mazowieckim i kujawsko pomorskim. Rys Pomiary hałasu drogowego (wyrażonego wskaźnikiem L AeqD ) na terenach mieszkalnych(źródło: OPH) 41

42 Tabela Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L Aeq D ) wg województw (źródło: OPH) Województwo Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L Aeq D ) Brak przekroczeń (0-5 db) (5,1-10 db) dolnośląskie kujawsko - pomorskie lubelskie 6 5 lubuskie 1 1 łódzkie 3 1 małopolskie mazowieckie opolskie 3 podkarpackie 2 podlaskie 7 pomorskie 2 5 śląskie 24 3 świętokrzyskie 1 2 warmińsko - mazurskie 1 1 wielkopolskie zachodniopomorskie 4 Polska (10,1-15 db) >15dB Tabela Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L Aeq N ) wg województw (źródło: OPH) Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku (wyrażonych Województwo wskaźnikiem L Aeq N ) Brak (10,1-15 (0-5 db) (5,1-10 db) przekroczeń db) >15dB kujawsko - pomorskie lubelskie 4 7 lubuskie 1 1 łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie 3 podlaskie 4 1 pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko - mazurskie 2 wielkopolskie 1 3 1

43 dolnośląskie - liczba p.pom. 31 kujawsko - pomorskie - liczba p.pom. 11 lubelskie - liczba p.pom. 11 lubuskie - liczba p.pom. 2 łódzkie - liczba p.pom. 4 małopolskie - liczba p.pom. 28 mazowieckie - liczba p.pom. 9 opolskie - liczba p.pom. 3 podkarpackie - liczba p.pom. 2 podlaskie - liczba p.pom. 7 pomorskie - liczba p.pom. 7 śląskie - liczba p.pom. 27 świętokrzyskie - liczba p.pom. 3 warmińsko - mazurskie - liczba p.pom. 2 wielkopolskie - liczba p.pom. 9 zachodniopomorskie - liczba p.pom. 4 zachodniopomorskie Polska W Polsce, w 44,4% wyników pomiarów, wykonanych przy budynkach, stwierdzono występowanie przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w porze dnia, w porze nocnej odsetek ten wyniósł 50,2%. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Rys Udział procentowy liczby pomiarów wskaźnika L Aeq D, które wykazały zagrożenie hałasem drogowym w stosunku do wszystkich pomiarów przy elewacjach budynków (źródło: OPH) 43

44 kujawsko - pomorskie - liczba p.pom. 11 lubelskie - liczba p.pom. 11 lubuskie - liczba p.pom. 2 łódzkie - liczba p.pom. 4 małopolskie - liczba p.pom. 23 mazowieckie - liczba p.pom. 22 opolskie - liczba p.pom. 3 podlaskie - liczba p.pom. 5 pomorskie - liczba p.pom. 7 śląskie - liczba p.pom. 32 świętokrzyskie - liczba p.pom. 3 warmińsko - mazurskie - liczba p.pom. 2 wielkopolskie - liczba p.pom. 5 zachodniopomorskie - liczba p.pom. 145 % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Rys Udział procentowy liczby pomiarów wskaźnika L Aeq N, które wykazały zagrożenie hałasem drogowym w stosunku do wszystkich pomiarów przy elewacjach budynków (źródło: OPH) 44

45 Rys Udział procentowy liczby pomiarów wskaźnika L Aeq D, które wykazały zagrożenie hałasem komunikacyjnym w stosunku do wszystkich pomiarów przy elewacjach budynków (źródło: OPH) 45

46 Rys Udział procentowy liczby pomiarów wskaźnika L Aeq N, które wykazały zagrożenie hałasem komunikacyjnym w stosunku do wszystkich pomiarów przy elewacjach budynków (źródło: OPH) Poniżej w tabeli przedstawiono punkty pomiarowe, w których zmierzone poziomy dźwięku przekroczyły 70 db w porze dziennej. Jak opisano wcześniej - jest to wartość przyjmowana w wielu krajach europejskich jako swego rodzaju granica alarmowa, powyżej której zagrożenie zdrowia na skutek hałasu gwałtownie wzrasta. W większości przypadków wysokie zmierzone poziomy dźwięku są skorelowane z dużym natężeniem ruchu pojazdów 46

47 (powyżej 9000 pojazdów na dobę). W pozostałych przypadkach można zaobserwować duży udział pojazdów ciężkich w ruchu pojazdów. Tabela Pomiary hałasu drogowego na terenach mieszkalnych, w których poziom dźwięku w porze dziennej przekroczył 70 db (źródło: OPH) Województwo Miejscowość Klasa drogi dolnośląskie Numer drogi Liczba narażonych obiektów Poziom dźwięku L AeqD [db] Natężenie ruchu [poj/h] Procent pojazdów ciężkich [%] Głogów ul. Kamienna Droga Główna , ,0 Kudowa Zdrój ul. Główna Główna , ,0 Jelenia Góra ul. Wrocławska Główna , ,0 Gać Główna ,5 b.d. b.d. Psary ul. Główna Główna , ,6 kujawsko - Włocławek ul. pomorskie Okrzei Główna , ,1 małopolskie Stróża Ekspresowa S , ,5 mazowieckie wielkopolskie Zagrodniki Regionalna , ,5 Warszawa Ekspresowa S , ,3 Warszawa Ekspresowa S , ,8 Gniezno ul. Wrzesińska Główna , ,1 Gniezno ul. Kostrzewskiego Główna , ,8 47

48 Długookresowe pomiary hałasu drogowego w roku 2012 Zgodnie z art. 117 Poś oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu L DWN i L N. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska na terenach, na których nie wykonuje się map akustycznych (art. 179 ustawy Poś). W roku 2012 w ramach PMŚ wykonano pomiary hałasu długookresowego na terenach mieszkalnych w 285 punktach pomiarowych. Przekroczenia stwierdzono w 49% punktów pomiarowych dla wskaźnika L DWN oraz w 42 % dla wskaźnika L N. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych województwachw poszczególnych klasach poziomów dźwięku L DWN i L N. Tabela Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach poziomów dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L DWN) wg województw (źródło: OPH) Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach poziomów Województwo dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L DWN <61 db (61,1-65) db (65,1-68) db >68dB dolnośląskie 2 1 kujawsko - pomorskie lubelskie 2 lubuskie 1 łódzkie 1 1 małopolskie 1 2 mazowieckie 2 opolskie 1 pomorskie 3 podkarpackie 3 podlaskie 1 1 śląskie świętokrzyskie warmińsko - mazurskie 1 wielkopolskie zachodniopomorskie Tabela Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach poziomów dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L N) wg województw (źródło: OPH) Liczba punktów pomiarowych w poszczególnych klasach poziomów Województwo dźwięku (wyrażonych wskaźnikiem L N <56 db (56,1-60)dB (60,1-65) db >65dB dolnośląskie 2 1 kujawsko - pomorskie lubelskie 1 1 lubuskie 1 łódzkie 1 1 małopolskie 1 2 mazowieckie 2 48

49 opolskie 1 pomorskie 2 1 podkarpackie podlaskie 1 1 śląskie świętokrzyskie warmińsko - mazurskie 1 wielkopolskie zachodniopomorskie W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe wyniki długookresowych pomiarów hałasu drogowego w poszczególnych województwach: Tabela Punkty pomiaru hałasu drogowego długookresowego (źródło: OPH) Województwo dolnośląskie kujawsko pomorskie lubelskie Miejscowość Nazwa punktu Wyznaczone wartości wskaźnika oceny hałasu L DWN, Przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika oceny hałasu L DWN, L N, db L N, db db db Gryfów Śląski ul. Jeleniogórska 68,3 59,7 8,3 9,7 Kamienna Góra ul. Wałbrzyska 2c 62,9 52,5 2,9 2,5 Kłodzko ul. Okrzei 1 63,8 54,2 3,8 4,2 Bydgoszcz Plac Poznański 69,9 61,9 4,9 6,9 Chełmno ul. 3 Maja 10 68,9 59,2 8,9 9,2 Chełmno ul. 3 Maja 3 70,2 58,3 10,2 8,3 Chełmno ul. Toruńska 8 67,7 53,7 7,7 3,7 Chełmno ul. Wodna 33 69,6 56,4 9,6 6,4 Koronowo Aleja Wolności 7 61,7 51,0 1,7 1,0 Koronowo ul. Ogrodowa 26 64,8 51,7 9,8 1,7 Koronowo Koronowo ul. Paderewskiego 15 ul. Szosa Kotomierska ,9 6,0 5,9 67,1 56,4 7,1 6,4 Lipno ul. 3 Maja 16 73,2 65,6 13,2 15,6 Lipno ul. Kościuszki 18 68,2 59 8,2 9 Lipno ul. Mickiewicza 35/39 68,7 60,7 8,7 10,7 Lipno ul. Wojska Polskiego (blok przy ul. Armii Krajowej 1) 70 63,2 10,0 13,2 Biała Al. 100-Lecia Podlaska 25/27 62,3 54,8 2,3 4,8 Zamość ul. Szczebrzeska 64,5 59 4,5 9 49

50 lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie Nowogród droga krajowa nr Bobrzański 27 66,8 58,3 11,8 8,3 Ozorków ul. Wyszyńskiego 69,4 61,3 9,4 11,3 Skierniewice ul. Jana III Sobieskiego 66,8 58,9 6,8 8,9 Dąbrowa Tarnowska ulica Kościuszki 76 68, ,4 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 67,4 58,9 7,4 8,9 Skawina droga krajowa nr 44 72,3 65,2 12,3 15,2 Ciechanów ul. Pułtuska 68,2 60,2 8,2 10,2 Kozienice ul. Lubelska 71,1 62,5 11,1 12,5 Kozienice ul. Lubelska 65,1 56,8 5,1 6,8 opolskie Paczków ul. Zawadzkiego 62,2 52,5 2,5 2,5 podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie Ropczyce ul. 3 Maja 71, ,6 14 Sanok ul. Krakowska 75 66, ,5 Stalowa Wola ul. Popiełuszki 69,8 61,6 9,8 11,6 Bielsk Podlaski ul. Białostocka 35 69,2 60,7 9,2 10,7 Sztabin ul. Augustowska 68,2 59,4 4,2 0,4 Wysokie Mazowieckie Człuchów ul. Zambrowska 76,1 69,8 16,1 19,8 ul. Wojska Polskiego 50 72,9 65,2 12,9 15,2 Człuchów ul. Zamkowa 67,6 58,8 7,6 8,8 Bielsko-Biała S69 odcinek Krakowska - 60,5 52,8 5,5 2,8 Mikuszowice Boronów ul. Wolności 67, ,5 10 Chorzów Aleja BOWiD 68,2 8,2 0 Chorzów Autostrada A ,4 0 0 Chorzów DTŚ 75,7 65,8 0 0 Chorzów DTŚ 77,2 68,8 0 0 Chorzów Plac Matejki 60,2 51,3 0,2 1,3 Chorzów Plac św. Jana 64,6 55,1 4,6 5,1 Chorzów Rondo Karola Miarki 60,6 51,3 0,6 1,3 Chorzów ul. 16 Lipca 62,9 53,2 2,9 3,2 Chorzów ul. 3-go Maja 65,8 57,5 5,8 7,5 Chorzów ul. Armii Krajowej 67,4 59,1 7,4 9,1 Chorzów ul. Armii Krajowej 67,9 59,2 7,9 9,2 Chorzów ul. Beskidzka 64,1 54,6 4,1 4,6 Chorzów ul. Bożogrobców 68,1 57,8 8,1 7,8 Chorzów ul. Bytkowska 68,7 60,6 0 0 Chorzów ul. Czempiela 63,7 55,1 3,7 5,1 Chorzów ul. Dąbrowskiego 63,6 54,9 3,6 4,9 Chorzów ul. Dąbrowskiego 68,1 59,8 8,1 9,8

51 Chorzów ul. Gałeczki 65,7 56,4 5,7 6,4 Chorzów ul. Główna 65,7 55,9 5,7 5,9 Chorzów ul. Główna 66,7 57,1 6,7 7,1 Chorzów ul. Graniczna 65,8 56,8 5,8 6,8 Chorzów ul. Gwarecka 58,8 49,6 0 0 Chorzów ul. Kaliny 56,3 46,5 0 0 Chorzów ul. Karpacka 63,1 52,2 3,1 2,2 Chorzów ul. Katowicka 71 62, ,6 Chorzów ul. Kościuszki 65,8 55,9 5,8 5,9 Chorzów ul. Kościuszki 67 58,4 7 8,4 Chorzów ul. ks. Gałeczki 65 55,8 5 5,8 Chorzów ul. ks. Jana Gałeczki 65,6 56,1 5,6 6,1 Chorzów ul. Leśna 59,7 50,4 0 0,4 Chorzów ul. Młodzieżowa 56,3 47,9 0 0 Chorzów ul. Opolska 64,8 54,7 4,8 4,7 Chorzów ul. Podmiejska 55,8 48,4 0 0 Chorzów ul. Powstańców 67,8 59,1 7,8 9,1 Chorzów ul. Raciborska 67,2 58,4 7,2 8,4 Chorzów ul. Rębaczy 65,4 5,4 0 Chorzów ul. Rynek 69,4 60,7 9,4 10,7 Chorzów ul. Ryszki 63,8 54,9 3,8 4,9 Chorzów ul. S. Batorego 66,5 58,6 6,5 8,6 Chorzów ul. S. Batorego 69,5 60,8 9,5 10,8 Chorzów ul. S. Batorego 67,3 7,3 0 Chorzów ul. Siemianowicka 64,7 0 Chorzów ul. Sienkiewicza 62,6 59,1 2,6 9,1 Chorzów ul. Szpitalna 68,7 8,7 0 Chorzów ul. Wolności 55,9 5,9 Chorzów ul. Żelazna 62,9 52,8 2,9 2,8 Jastrzębie- Zdrój Al. Jana Pawła II 67,5 57,8 7,5 7,8 Jastrzębie- Zdrój ul. Gagarina 68,4 60,1 8,4 10,1 Jastrzębie- Zdrój ul. Kusocińskiego 59,9 49,4 0 0 Jastrzębie- Zdrój ul. Pszczyńska 69,2 60,4 14,2 10,4 Koziegłowy Plac Moniuszki 71 62, ,8 Kozy ul. Krakowska 69,5 61,4 9,5 11,4 Pilica ul. Krakowska 68,7 59,1 13,7 9,1 Pilica ul. Zawierciańska 68,7 60,3 13,7 10,3 Poczesna ul. Laurowa 71,1 62,8 11,1 12,8 Poczesna ul. Przemysłowa 65,7 57,1 10,7 7,1 Żory DK 81, ul. Korfantego 60,2 52,6 0,2 2,6 Żory ul. Mikołowska 66,2 57,4 11,2 7,4 Żory ul. Północna 66,4 58,6 11,4 8,6 51

52 świętokrzyskie warmińsko - mazurskie wielkopolskie Małogoszcz droga nr ,1 62,4 13,1 12,4 Nowa Słupia droga nr ,4 58,5 9,4 8,5 Opatów ul. Sienkiewicza 73 66, ,1 Paczków droga wojewódzka nr ,2 52,5 2,2 2,5 Pińczów droga nr , ,5 10 Starachowice droga nr ,5 59,5 5,5 9,5 Iława ul. Jana III Sobieskiego 67,9 58,6 12,9 8,6 Kościelna Wieś ul. Kaliska 2 72,5 65,4 17,5 15,4 Krotoszyn droga woj nr ,7 59,3 4,7 9,3 Środa droga woj. nr Tuliszków droga nr ,2 8 12,2 Turek droga nr ,8 59,5 4,8 9,5 Banie Pl. Jagielloński1 68,3 58,9 0,3 2,9 Banie ul. Baniewicka 63,9 54,1 2,9 0,0 Banie ul. Grunwaldzka 68,1 59,2 0,1 0,0 Banie ul. Grunwaldzka 68,6 59,7 0,6 7,9 Banie ul. Grunwaldzka 72,8 63,9 4,8 0,0 Banie ul. Grunwaldzka1 68,8 59,9 0,8 3,9 Banie ul. Grunwaldzka11 69,4 60,5 1,4 4,5 Banie ul. Grunwaldzka12 68,5 59,6 0,5 3,6 Banie ul. Grunwaldzka18 69,0 60,1 1,0 1,1 Banie ul. Grunwaldzka2 68,5 59,6 0,5 0,6 Banie ul. Grunwaldzka3 69,1 60,1 1,1 1,1 zachodniopomorskie Banie ul. Grunwaldzka5 68,3 59,4 0,3 0,0 Banie ul. Grunwaldzka6 68,1 59,2 0,1 Banie ul. Targowa 69,1 59,7 1,1 0,7 Banie ul. Targowa10 68,9 59,6 0,9 0,6 Banie ul. Targowa12 69,2 59,8 1,2 0,8 Banie ul. Targowa13 68,4 58,9 0,4 0,0 Banie ul. Targowa17 69,6 60,2 1,6 1,2 Banie ul. Targowa2 68,3 58,9 0,3 0,0 Banie ul. Targowa23 69,3 59,9 1,3 0,9 Banie ul. Targowa3 70,0 60,6 2,0 1,6 Banie ul. Targowa4 69,4 60,0 1,4 1,0 Banie ul. Targowa6 68,5 59,1 0,5 0,0 Banie ul. Targowa7 68,7 59,3 0,7 0,0 Banie ul. Targowa8 68,9 59,5 0,9 0,5 52

53 Banie ul. Targowa 66,6 57,6 5,6 1,6 Białogard Ks. Czesława Berki2b 63,9 54,7 0,0 0,0 Białogard Szosa Połczyńska / ks.cz.berki 65,3 56,1 4,3 0,1 Białogard ul. Batalionów Chłopskich 60,2 50,7 0,0 0,0 Białogard ul. Gdyńska1 64,9 55,8 0,0 0,0 Białogard ul. Kołobrzeska 66,6 56,3 0,0 0,0 Białogard ul. Kołobrzeska 70,7 60,4 2,7 1,4 Białogard ul. Kołobrzeska 16 71,7 62,8 10,7 6,8 Białogard ul. Kołobrzeska11 71,4 61,1 3,4 2,1 Białogard ul. Kołobrzeska12 73,1 62,9 5,1 3,9 Białogard ul. Kołobrzeska15 71,1 60,8 3,1 1,8 Białogard ul. Kołobrzeska16 72,4 62,1 4,4 3,1 Białogard ul. Kołobrzeska17 71,6 61,4 3,6 2,4 Białogard ul. Kołobrzeska18 71,4 61,2 3,4 2,2 Białogard ul. Kołobrzeska19 68,4 58,1 0,4 0,0 Białogard ul. Kołobrzeska23 65,2 55,0 1,2 0,0 Białogard ul. Kołobrzeska28 71,5 61,2 3,5 2,2 Białogard ul. Kołobrzeska3 71,0 60,7 3,0 1,7 Białogard ul. Kołobrzeska30 70,1 59,9 2,1 0,9 Białogard ul. Kołobrzeska34 67,5 57,2 0,0 0,0 Białogard ul. Kołobrzeska36 72,5 62,3 4,5 3,3 ul. Białogard Kołobrzeska39a 67,1 56,9 0,0 0,0 Białogard ul. Kołobrzeska7 71,7 61,4 3,7 2,4 Białogard ul. Kołobrzeska9 72,0 61,8 4,0 2,8 Białogard ul. Krakowska 69,2 60,1 1,2 1,1 Białogard ul. Krakowska2 64,0 54,8 0,0 0,0 Białogard ul. Leśna 68,4 59,3 0,4 0,0 Białogard ul. Płowiecka 8 65,7 56,2 0,0 0,2 Białogard ul. Płowiecka8 65,3 55,9 0,0 0,0 Białogard ul. Sobieskiego 61,9 52,5 0,0 0,0 ul. Białogard Sobieskiego15b 60,8 51,4 0,0 0,0 Białogard ul. Sobieskiego16 59,7 50,4 0,0 0,0 Białogard ul. Szosa Połczyńska 61,0 51,8 0,0 0,0 Białogard ul. Szosa Połczyńska 66,6 57,5 0,0 0,0 53

54 Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard Białogard ul. Szosa Połczyńska 67,6 58,5 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska1 63,8 54,7 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska2 68,5 59,4 0,5 0,0 ul. Szosa Połczyńska22a 66,5 57,4 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska22b 64,6 55,4 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska24 72,0 62,9 4,0 3,9 ul. Szosa Połczyńska2a 66,2 57,0 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska2b 68,1 59,0 0,1 0,0 ul. Szosa Połczyńska3 66,2 57,1 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska30 71,2 62,1 3,2 3,1 ul. Szosa Połczyńska34 71,0 61,9 3,0 2,9 ul. Szosa Połczyńska38 69,3 60,2 1,3 1,2 ul. Szosa Połczyńska40 71,6 62,4 3,6 3,4 ul. Szosa Połczyńska44 67,7 58,6 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska46a 65,4 56,3 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska48c 65,7 56,6 0,0 0,0 ul. Szosa Połczyńska7a 62,2 53,0 0,0 0,0 Białogard ul. Witkacego 64,1 55,0 0,0 0,0 Białogard ul. Witkacego2 64,5 55,4 0,0 0,0 ul. Gryfice Broniszewska14 72,0 52,1 4,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska2 63,0 53,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska2 64,6 53,2 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska20 62,4 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska20 63,0 50,4 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska22 63,5 51,4 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska3 60,8 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska3 62,3 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska3 64,5 53,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska34 61,0 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska34 63,6 50,2 0,0 0,0 54

55 Gryfice ul. Broniszewska4 63,1 50,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska42 60,8 49,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska44 61,9 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska6 65,2 52,3 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska7 64,7 52,4 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska8 63,0 50,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Broniszewska9 64,4 52,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska 63,0 51,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska11A 60,3 48,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska11B 64,0 51,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska11C 63,5 50,4 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska13 63,2 50,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska14 65,1 54,9 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska15 62,9 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska16 64,9 52,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska17 62,3 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska19 62,3 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska20 62,9 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska22 62,0 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska23 62,9 50,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska24 62,1 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska26 63,3 50,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska28 63,6 51,3 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska29 62,4 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska31 61,2 49,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska34 65,1 51,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska36 63,6 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska38 63,5 51,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Kamieńska40 65,7 52,9 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki 69,8 58,1 1,8 0,0 Gryfice ul. Kościuszki1 61,1 49,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki1 70,8 59,5 2,8 0,5 Gryfice ul. Kościuszki10 73,0 61,4 5,0 2,4 Gryfice ul. Kościuszki11A 67,7 57,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki13 69,5 59,6 1,5 0,6 55

56 Gryfice ul. Kościuszki14 70,1 59,4 2,1 1,8 Gryfice ul. Kościuszki14 65,0 60,8 0,0 Gryfice ul. Kościuszki17 72,0 60,5 4,0 1,5 Gryfice ul. Kościuszki17A 67,8 58,8 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki2 61,1 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki2B 69,0 57,5 1,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki3 69,3 58,0 1,3 0,0 Gryfice ul. Kościuszki39 60,7 49,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki4 61,5 50,4 0,0 0,9 Gryfice ul. Kościuszki4 70,8 59,9 2,8 0,0 Gryfice ul. Kościuszki5 61,3 50,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki5 68,5 58,2 0,5 0,0 Gryfice ul. Kościuszki6 70,0 58,8 2,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki7 66,4 57,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki7 69,5 59,4 1,5 0,4 Gryfice ul. Kościuszki72 71,3 60,3 3,3 1,3 Gryfice ul. Kościuszki73 61,5 51,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki73 65,8 54,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki73 69,3 59,3 1,3 0,0 Gryfice ul. Kościuszki74 70,5 59,4 2,5 0,0 Gryfice ul. Kościuszki75 64,4 53,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki76 61,0 50,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Kościuszki8A 70,0 59,0 2,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska10 68,2 55,5 0,2 0,0 Gryfice ul. Niechorska11 63,0 51,2 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska11A 66,0 53,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska11B 62,7 51,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska11C 64,0 51,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska11D 61,8 50,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska13C 63,3 51,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska14 67,6 54,9 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska16 65,9 54,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska19D 63,6 52,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska19E 62,0 51,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska19E 66,0 54,2 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska1A 67,0 54,8 0,0 0,0 56

57 Gryfice ul. Niechorska1A 68,5 55,7 0,5 0,0 Gryfice ul. Niechorska2 70,2 58,6 2,2 0,0 Gryfice ul. Niechorska27 60,6 49,0 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska3 66,4 55,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska31 66,0 53,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska31 66,0 54,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska33 65,4 53,6 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska4 70,7 58,5 2,7 0,0 Gryfice ul. Niechorska5 68,6 55,8 0,6 0,0 Gryfice ul. Niechorska6 68,9 57,6 0,9 0,0 Gryfice ul. Niechorska7 66,0 55,1 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska9 65,8 54,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska9 66,0 54,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Niechorska9 66,3 56,3 0,0 0,0 Gryfice ul. Nowy îwiat19 68,2 56,4 0,2 0,0 Gryfice ul. Nowy îwiat21 65,9 54,5 0,0 0,0 Gryfice ul. Nowy îwiat23 63,1 50,7 0,0 0,0 Gryfice ul. Nowy Świat15 68,0 54,4 0,0 0,0 Gryfice ul. Nowy Świat17 68,5 56,6 0,5 0,0 Gryfice ul. Broniszewska 63,6 52,6 8,6 0, Badania hałasu kolejowego w roku 2012 W roku 2012 przy liniach kolejowych wykonano pomiary hałasu w 45 punktach odbioru. Były to przede wszystkim badania emisji. Badaniom poddano zarówno linie międzyregionalne, jak również regionalne oraz lokalne. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych województwach. Tabela Liczba przebadanych odcinków linii kolejowych oraz liczba punktów pomiarowych hałasu kolejowego w roku 2012 dla województw Województwo Liczba punktów pomiarowych w roku 2012 łódzkie 14 małopolskie 5 mazowieckie 4 opolskie 1 pomorskie 3 śląskie 6 wielkopolskie 11 zachodniopomorskie 1 57

58 Na podstawie wszystkich zebranych danych pomiarowych zgromadzonych w bazie OPH w roku 2012 obliczono udział procentowy emisji hałasu kolejowego wyrażonej wskaźnikiem L AeqD (db) i L AeqN (db). Wyniki wskazują, że w roku 2012 emisja w porze dziennej przy badanych odcinkach kolei nie przekroczyła 70 db a w porze nocnej niewiele było odcinków linii kolejowych przy których badania wykazały wartości powyżej 65 db (9,5 %). 20,5 53,8 60 db (61-65> db (65-70> db 25,6 Rys Udział procentowy emisji hałasu kolejowego wyrażonej wskaźnikiem L AeqD (db) w poszczególnych przedziałach emisji (źródło: OPH, liczba punktów pomiarowych 45) 9,5 19,0 45,2 56 db (56-60> db (61-65> db (65-70> db 26,2 Rys Udział procentowy emisji hałasu kolejowego wyrażonej wskaźnikiem L AeqN (db) w poszczególnych przedziałach emisji (źródło: OPH, liczba punktów pomiarowych 45) 58

59 4.4 Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2012 W roku 2012 pomiary hałasu lotniczego wykonano w 33 punktach pomiarowych wokół portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, przy Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, wokół lotniska Warszawa Babice, wokół lotniska Poznań Ławica oraz portu lotniczegow Gdańsku im. Lecha Wałęsy a także wokół lotniska wojskowego w Teodorach. Pomiary wykonane w roku 2012 wykazały, że tylko w 6% punktów pomiarowych w porze dziennej i 26% w porze nocnej zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w porze dziennej zanotowano tyko w dwóch punktach pomiarowych płożonych na północny zachód od lotniska im. F. Chopina w Warszawie oraz w dwóch punktach przy lotnisk Poznań - Ławica, a w porze nocnej dodatkowo w punkcie pomiarowym przy lotnisku Kraków Balice. 6,1 18,2 51,5 < 50 db 50,1-55 db 55,1-60 db >60 db 24,2 Rys Procentowy rozkład pomiarów hałasu lotniczego w porze dziennej w poszczególnych przedziałach emisji (liczba punktów pomiarowych 33) 59

60 Nowe Grocholice, Waryńskiego 12A Warszawa, ul. Działkowa Piaseczno, ul. Tadeusza Kościuszki 5 Piaseczno, ul. Chabrów Warszawa, ul. Pileckiego Warszawa, ul. Czereśniowa 98 Warszawa, ul. 17 Stycznia 40 Warszawa, ul. Kossutha 4 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16 Zamienie, ul. Błędna 32 Konstancin - Jeziorna, ul. Kołobrzeska 52F 26,5 50,0 <45 db 45,1-50 db >50 db 23,5 Rys Procentowy rozkład pomiarów hałasu lotniczego w porze nocnej w poszczególnych przedziałach emisji (liczba punktów pomiarowych 33) Na poniższych rysunkach przedstawiono zmierzone poziomy dźwięku w punktach pomiarowych usytuowanych przy portach lotniczych w porze dziennej i nocnej. LAeq D [db] 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska im. F. Chopina w Warszawie pora dzienna 60

61 Nowe Grocholice, Waryńskiego 12A Warszawa, ul. Działkowa Piaseczno, ul. Tadeusza Kościuszki 5 Piaseczno, ul. Chabrów Warszawa, ul. Pileckiego Warszawa, ul. Czereśniowa 98 Warszawa, ul. 17 Stycznia 40 LAeq N [db] [db] Warszawa, ul. Kossutha 4 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 16 Zamienie, ul. Błędna 32 Konstancin - Jeziorna, ul. Kołobrzeska 52F 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska im. F. Chopina w Warszawie pora nocna Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 LAeq D LAeq N Rys Wyniki pomiarów przy lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie pora dzienna i nocna 61

62 Żukowo, ul. Świerkowa 12 Banino, ul. Borowiecka 36 Gdańsk, ul. Metalowców 4A Gdańsk, ul.zosi 21 Żukowo, ul. Świerkowa 12 Banino, ul. Borowiecka 36 Gdańsk, ul. Metalowców 4A Gdańsk, ul.zosi 21 Słupsk, ul. Zenitowa 14 L Aeq D [db] 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska im. Im. Lecha Wałęsy w Gdańsku pora dzienna LAeq N [db] 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska im. Im. Lecha Wałęsy w Gdańsku pora nocna 62

63 Poznań, ul. Wiosenna 11 Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 52 Przeźmierowo, ul Lotnicza 2 Poznań, ul. Drzewieckiego 69 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18 Poznań, ul. Ognik 20c Poznań, Szamarzewskiego 89c Poznań, ul. Wiosenna 11 Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 52 Przeźmierowo, ul Lotnicza 2 Poznań, ul. Drzewieckiego 69 Przeźmierowo, ul. Kościelna 44/46 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18 Poznań, ul. Ognik 20c Poznań, Szamarzewskiego 89c Przeźmierowo, ul. Kościelna 14a Poznań, ul. Grodziska 17 Baranowo, ul. Perłowa 13 Poznań, ul. Jesienna 4 Poznań, ul. Guliwera 11 Przeźmierowo, ul. Kościelna 14a Poznań, ul. Grodziska 17 LDWN [db] Baranowo, ul. Perłowa 13 Poznań, ul. Jesienna 4 Poznań, ul. Guliwera Port Lotniczy Poznań-Ławica Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska Poznań - Ławica pora dzienna LN [db] Port Lotniczy Poznań-Ławica Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska Poznań - Ławica pora nocna 63

64 Klaudyn, ul. Szymanowskiego 9 Warszawa róg ul. Dostępnej z ul. Franciszka Kleeberga Warszawa, ul. Kolektorska Warszawa, ul. Jelinka 25 Klaudyn, ul. Szymanowskiego 9 Warszawa róg ul. Dostępnej z ul. Franciszka Kleeberga Warszawa, ul. Kolektorska Warszawa, ul. Jelinka 25 Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa - Babice" LAeq D [db] 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska Warszawa - Babice pora dzienna 40,0 Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa - Babice" LAeq N [db] 30,0 20,0 10,0 0,0 Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska Warszawa - Babice pora nocna 64

65 Lgów 7 Dąbrówka 15 Wola Buczkowska 58 Gorczyn 24B Wola Buczkowska 17 Czestków F 30A Wilkowyja 17 Grzeszyn 3 Gucin 51 Rokitnica 10 Teodory 134 Mauryca 39 LAeq D [db] 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Lotnisko przy jednostce wojskowej w Teodorach Rys Wyniki pomiarów wokół lotniska przy jednostce wojskowej w Teodorach pora dzienna 65

66 5. PODSTAWOWE INFORMACJE NT. REALIZACJI WYKONANIA MAP Zgodnie z przepisami art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta sporządza mapy akustyczne. Sporządzając mapę akustyczną, starosta uwzględnia informacje wynikające z map akustycznych terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, o których mowa w art. 179 ust. 1. Mapy akustyczne dla miast o liczbie mieszkańców większej od powinny być sporządzane w terminach określonych w art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085 z późn. zm.) w związku z art. 118 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, tj. do 30 czerwca 2012 r. Również zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany sporządzić mapy akustyczne stosownie do zapisów art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeśli eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzane map akustycznych, oraz sposób określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2008 r. Nr 1, poz. 8) obowiązek ten obejmuje drogi, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie, linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie i lotnisko cywilne, na którym ma miejsce ponad 50 tys. operacji rocznie. Starostowie miast na prawach powiatów o liczbie mieszkańców poniżej są również zobowiązani do wykonania map akustycznych, jeśli przez to miasto przechodzi droga publiczna, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów w ciągu roku, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115). Do końca 2012 r. zostały wykonane mapy akustyczne dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.: 8 miast >250tys. mieszkańców, 26 miast >100tys. mieszkańców. głównych dróg, które przejeżdża rocznie ponad trzy miliony pojazdów: blisko 7300 km dróg, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrad (wliczone są tu również fragmenty A-2 zarządzanej przez Autostradę Wielkopolską S.A.), 90 km autostrady A-1 zarządzanej przez Amber One Gdańsk-Toruń, 60 km autostrady A-4 zarządzanej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., ponad 1500 km dróg zarządzanych przez Zarządy Dróg Wojewódzkich i prezydentów miast na prawach powiatu. 66

67 głównych linii kolejowych, po których przejeżdża rocznie ponad 30 tys. składów pociągów; Zgodnie z informacją od zarządzającego w roku 2012 było ich blisko km. głównego lotniska, na którym odbywa się ponad 50 tysięcy operacji lotniczych rocznie (przez operację lotniczą rozumie się start lub lądowanie), z wyłączeniem przemieszczeń dokonywanych wyłącznie w celach szkoleniowych na lekkich samolotach. W Polsce jest tylko jedne lotnisko objęte obowiązkiem mapowania- port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Przekazane przez Polskę dane dotyczące map akustycznych znajdują się pod adresem: Na poniższych mapach pokazano aglomeracje, odcinki dróg i linii kolejowych oraz port lotniczy, dla których wykonano mapy akustyczne. Rys. 5.1 Drogi, aglomeracje oraz port lotniczy, dla których wykonano mapy akustyczne- rok 67

68 2012 Rys. 5.2 Linie kolejowe, dla których wykonano mapy akustyczne - rok

69 5.1. Wyniki badania ekspozycji na hałas w Polsce (wybrane przykłady) Aglomeracje W roku 2012 mapowaniem objęto ok. 9,7 mln osób ludności miejskiej, co stanowi 4 : ok. 25,2% liczby ludności kraju, ok. 41,4% populacji miejskiej. Z map akustycznych wykonanych dla dużych miast wynika, że w Polsce żyje ponad 3 mln. ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas w porze dziennej i ponad 2 mln. ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas w porze nocnej. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę osób narażonych na hałas w poszczególnych aglomeracjach. Tabela 5.1 Hałas drogowy w aglomeracji - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas drogowy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L DWN - rok 2012 Aglomeracja Aglomeracja L DWN (55,0- L DWN (60,1- L DWN (65,1- L DWN >75 60,0) [db] 65,0) [db] 70,0) [db] [db] Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Gdańsk Bydgoszcz Lublin Gdynia Częstochowa Radom Sosnowiec Toruń Kielce Gliwice Zabrze Bytom Rzeszów Olsztyn Bielsko- Biała Ruda Śląska Rybnik Tychy Dąbrowa Górnicza Płock Elbląg Opole Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Na podst. danych GUS

70 Aglomeracja Aglomeracja L DWN (55,0- L DWN (60,1- L DWN (65,1- L DWN >75 60,0) [db] 65,0) [db] 70,0) [db] [db] Włocławek Chorzów Koszalin Kalisz Legnica Uwagi: Pogrubioną czcionką zaznaczono aglomeracje >250tys. mieszkańców Tabela 5.2. Hałas drogowy w aglomeracji - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas drogowy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L N - rok 2012 Aglomeracja L N (50,0-55,0) L N (55,1-60,0) L N (60,1-65,0) L N (65,1-70,0) L N >70) [db] [db] [db] [db] [db] Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Gdańsk Bydgoszcz Lublin Gdynia Częstochowa Radom Sosnowiec Toruń Kielce Gliwice Zabrze Bytom Rzeszów Olsztyn Bielsko- Biała Ruda Śląska Rybnik Tychy Dąbrowa Górnicza Płock Elbląg Opole Gorzów Wielkopolski Zielona Góra Włocławek Chorzów Koszalin Kalisz Legnica Dane z powyższych tabel zaprezentowanbo niżej w formie graficznej. (w tabelach pod rysunkami liczba osób eksponowanych w tys.) 70

71 Liczba mieszkańców zagrożonych [tys.] Liczba mieszkańców zagrożonych [tys.] dB 55-59dB 60-64dB 65-69dB 70-74dB >75dB LDWN LN Rys Zbiorcze zestawienie osób zagrożonych w aglomeracjach >250tys. mieszkańcówrok dB 55-59dB 60-64dB 65-69dB 70-74dB >75dB LDWN LN Rys Zbiorcze zestawienie osób zagrożonych w aglomeracjach >100tys. mieszkańcówrok 2012 Z pozyskanych danych wynika, że na obszarach aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 250 tys., na hałas eksponowanych jest: 71

72 ok. 2,9 mln osób w zakresie poziomów L DWN 55 db, ok. 2 mln osób w zakresie poziomów L N 50 db. Przy czym rozkład osób eksponowanych w różnych klasach poziomów obrazuje rysunek. Podobne proporcje występują dla miast o liczbie mieszkańców od 100 tys. do 250 tys.: ok. 2,4 mln osób eksponowanych w zakresie poziomów L DWN 55 db, ok. 1,16 mln osób eksponowanych w zakresie poziomów L N 50 db Granice ekspozycji na w/w wykresach są granicami zapisanymi w Dyrektywie 2002/49/WE. Tabela 5.3 Hałas drogowy w aglomeracji odsetek osób eksponowanych - rok 2012 Średni udział Wartości statystyczne procentowy ogólnej udziału procentowego liczby mieszkańców ogólnej liczby eksponowanych na mieszkańców w hałas w poszczególnych poszczególnych aglomeracjach Wskaźnik poziomu dźwięku aglomeracjach (100% 5,3 mln dla L DWN, 100% 3,6 mln dla L N ) Poziom L DWN > 55 db 54,5% Poziom L DWN > 55 db, tylko główne drogi (powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 32,8% Poziom L N > 50 db 37,3% Poziom L N > 50 db, tylko główne drogi (powyżej 3 mln pojazdów rocznie) 21,8% 87% max 15% min - 69% max 9% min - Na następnych wykresach zaprezentowano odsetek mieszkańców zagrożonych hałasem w odniesieniu do: rodzaju wskaźnika hałasu (L DWN, L N ), wielkości aglomeracji (liczby mieszkańców). 72

73 odsetek mieszkańców odsetek meszkańców 80,0 70,0 60,0 Wartość średniodobowa wskaźnik L DWN Pora nocna wskaźnik L N 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, >75 <dzieńnoc> >70 kategorie ekspozycji [db] średnia maksimum minimum Rys Procentowy rozkład ekspozycji na hałas drogowy mieszkańców aglomeracjach w Polsce powyżej 100 tys. mieszkańców - rok 2012 (podstawa: 100% 5,3 mln dla L DWN, 100% 3,6 mln dla L N mieszkańców wszystkich przebadanych aglomeracji eksponowanych na hałas) 80,0 70,0 Wartość średniodobowa wskaźnik L DWN Pora nocna wskaźnik L N 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, >75 <dzieńnoc> >70 kategorie ekspozycji [db] średnia maksimum minimum Rys Procentowy rozkład ekspozycji na hałas drogowy mieszkańców 8 aglomeracjach w Polsce powyżej 250 tys. mieszkańców - rok 2012 (podstawa: 100% 2,9 mln dla L DWN, 100% 2,1 mln dla L N mieszkańców aglomeracji pow. 250 tys. eksponowanych na hałas) 73

74 odsetek mieszkańców 80,0 70,0 60,0 Wartość średniodobowa wskaźnik L DWN Pora nocna wskaźnik L N 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, >75 <dzieńnoc> >70 kategorie ekspozycji [db] średnia maksimum minimum Rys Procentowy rozkład ekspozycji na hałas drogowy mieszkańców aglomeracjach w Polsce 100 tys.-250 tys. mieszkańców - rok 2012 (podstawa: 100% 2,4 mln dla L DWN, 100% 1,6 mln dla L N mieszkańców aglomeracji 100 tys tys. eksponowanych na hałas) Dalsze analizy materiału liczbowego prowadzą do następujących wniosków ogólnych: Można przyjąć, że ok. 50% populacji miejskiej, tj. ok. 5 mln mieszkańców miast jest eksponowanych na hałas o poziomie powyżej 55 db (L DWN ) oraz nieco mniej (ponad 4 mln) jest eksponowana na hałas nocny o poziomie ponad 50 db (L N ), Przyjmując nieprzekraczalną granicę hałasu nocnego L N = 55 db, co w przybliżeniu jest zbieżne z aktualną wartością dopuszczalną (56 db), oszacować można, że około 20% ludności miast tj. ok. 2 mln osób żyje w warunkach znacznego podwyższenia ryzyka chorób spowodowanych hałasem (z chorobą niedokrwienna serca i jej markerem zawałem mięśnia sercowego na czele) 5. Zakres niepewności powyższych oszacowań zawiera się w przedziale ± 10-13% Główne drogi Z map akustycznych wykonanych dla głównych dróg wynika, że w Polsce żyje ponad 1,2 mln ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas w porze dziennej i prawie 1 mln ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas w porze nocnej. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę osób narażonych na hałas emitowany z głównych dróg. 5 Night Noise for Europe. Guidelines. WHO,

75 odsetek ludnosci, % Tabela 5.4 Hałas drogowy - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas drogowy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L DWN - rok 2012 L DWN (55-60) L DWN (60,1-65) L DWN (65,1-70) L DWN (70-175) L DWN >75 [db] [db] [db] [db] [db] Drogi Tabela 5.5 Hałas drogowy - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas drogowy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L N - rok 2012 L N (50-54) [db] L N (55,1-59) L N (60,1-64) L N (65,1-69) L N >70) [db] [db] [db] [db] Drogi Wyniki badania hałasu pochodzącego od głównych dróg zaprezentowano na kilku poniższych diagramach. Podkreślić należy, że w porównaniach ekspozycji na hałas drogowy w roku 2007 i 2012 występuje istotna różnica jakościowa: w roku 2012 objęto procesem realizacji map akustycznych ok. 7 razy więcej dróg, lecz o dwukrotnie niższym limicie natężeń ruchu (6 do 3 mln pojazdów rocznie). Wyciągając więc wnioski z prezentowanego materiału niezbędne jest wzięcie pod uwagę faktu, iż podstawy ocen w obu okresach różnią się istotnie. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, zakr > zakres L DWN, db Rys.5.9 Zagrożenie hałasem pochodzącym od głównych dróg, poziom L DWN porównanie dla dwóch okresów 2007 oraz 2012 (podstawa: 100% 2,1 mln dla r. 2012, 100% 870 tys. dla r. 2007, mieszkańców eksponowanych na hałas wzdłuż głównych dróg) 75

76 odsetek ludnosci, % 60,0 50,0 odsetek ludnosci, % 40,0 30,0 20,0 10,0 0, zakr > zakres L N, db Rys.5.10 Zagrożenie hałasem w Polsce pochodzącym od głównych dróg, poziom L N porównanie dla dwóch okresów 2007 oraz 2012 (podstawa: 100% 1,6 mln dla r. 2012, 100% 670 tys. dla r. 2007, mieszkańców eksponowanych na hałas wzdłuż głównych dróg) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, zakr >75 UE (2007) PL (2007) zakres L DWN, db Rys Zagrożenie hałasem pochodzącym od głównych dróg, poziom L DWN (2007 r.) - porównanie średniej dla krajów Unii oraz Polski (podstawa: 100% 44,5 mln dla r. 2012, 100% 870 tys. dla r. 2007, ogólnej liczby osób eksponowanych na hałas drogowy) 76

77 odsetek ludnosci, % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, >75 UE (2007) PL (2007) zakres L N, db Rys Zagrożenie hałasem pochodzącym od głównych dróg, poziom L N (2007 r.) - porównanie średniej dla krajów Unii Europejskiej oraz Polski (podstawa: 100% 29,2 mln dla r. 2012, 100% 670 tys. dla r. 2007, mieszkańców eksponowanych na hałas wzdłuż głównych dróg) Koleje W roku 2012 badaniami hałasu (mapy) objęto łącznie 1155 km odcinków linii kolejowych o potokach ruchu powyżej 30 tys. składów rocznie. Z map akustycznych wykonanych dla głównych linii kolejowych wynika, że w Polsce żyje prawie 30 tys.. ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas w porze dziennej i prawie 70 tys. ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas w porze nocnej. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę osób narażonych na hałas emitowany z głównych linii kolejowych. Tabela 5.6 Hałas kolejowy - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas kolejowy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L DWN - rok 2012 L DWN <55-60) L DWN <60-65) L DWN <65-70) L DWN <70-75) L DWN >75 [db] [db] [db] [db] [db] Linie kolejowe Tabela 5.7 Hałas kolejowy - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas kolejowy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L N - rok 2012 L N <50-54) L N <55-59) L N <60-64) L N <65-69) L N >70) [db] [db] [db] [db] [db] Linie kolejowe Wyniki badań pokazano na poniższych diagramach. 77

78 odsetek ludnosci, % odsetek ludnosci, % 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, >75 zakres L DWN, db Rys Zagrożenie hałasem pochodzącym od głównych linii kolejowych, poziom L DWN rok 2012 (podstawa: 100% 96 tys. dla r. 2012, mieszkańców eksponowanych na hałas pochodzący od głównych linii kolejowych) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, zakr >75 zakres L N, db Rys Zagrożenie hałasem pochodzącym od głównych linii kolejowych, poziom L N (2012 r.) (podstawa: 100% 60 tys. dla r. 2012, mieszkańców eksponowanych na hałas pochodzący od głównych linii kolejowych) 78

79 odsetek ludnosci, % odsetek ludnosci, % Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie eksploatowanych jest ok. 20 tys. km linii kolejowych normalnotorowych, to dysponowana próba nie może być reprezentatywna dla zagrożenia hałasem w skali kraju Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie W odniesieniu do hałasu lotniczego, badaniami do map objęto tylko port lotniczy im. F. Chopina. W poniższych tabelach przedstawiono liczbę osób narażonych na hałas emitowany z tego lotniska. Tabela 6.8 Hałas lotniczy - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas lotniczy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L DWN - rok 2012 L Lotnisko DWN <55- L DWN <60- L DWN <65- L DWN <70- L DWN >75 60) [db] 65) [db] 70) [db] 75) [db] [db] Port lotniczy im. F. Chopina Tabela 6.9 Hałas lotniczy - liczba mieszkańców (w tysiącach) narażonych na hałas lotniczy w poszczególnych klasach poziomów dźwięku L N - rok 2012 Lotnisko Port lotniczy im. F. Chopina L N <50-54) [db] L N <55-59) [db] L N <60-64) [db] L N <65-69) [db] L N >70) [db] Zagrożenie hałasem dla tego lotniska zaprezentowano na rysunku, z porównaniem sytuacji do roku > > r 2012r zakres L DWN, zakres db 2007r 2012r zakres L N, db Rys Rozkład ekspozycji na hałas w otoczeniu lotniska w Warszawie w latach 2007 oraz 2012 (100% - całkowita liczba mieszkańców eksponowanych na hałas lotniczy) 79

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Wykonano na podstawie umowy nr 757/2014/Wn-50/MN-PO/D z dnia 07.11.2014 r. na realizację zadania pjb pt. Wykonanie oceny stanu klimatu akustycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach

Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach W ramach PMŚ w roku 2014 pomiary hałasu na terenach chronionych akustycznie wykonano pomiary hałasu w 284 punktach pomiarowych (z czego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym celu zaprojektowano System

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Pomiary: Stanisław Gąsior analityk w Pracowni w Elblągu Artur

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W ELBLĄGU 82 300 Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 10 Tel. (55) 232 54 32; (55) 232 78 00; Fax (55) 232 76 18 e mail: elblag@wios.olsztyn.pl ww.wios.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan

hałas 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Presje Stan 70 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 4 hałas Presje Hałas nigdy nie był tak powszechny, a zarazem tak uciążliwy jak obecnie. Na wielkość jego emisji wpływają przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r. ń ł Ś ł ł ń ó ł ń Ś ł ł Ę ń ł ł Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 5 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku...

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180 HAŁAS RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2 roku Hałas Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez utrzymanie poziomu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA W RZESZOWIE WYDZIA MONITORINGU ŒRODOWISKA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU RZESZÓW, SIERPIEÑ 2011 Ocena

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-04 - 2016 koniec: 30-04 - 2016

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu przemysłowego w roku 2014

Badania hałasu przemysłowego w roku 2014 Badania hałasu przemysłowego w roku 214 Pomiary w zakresie hałasu przemysłowego wykonywane są zazwyczaj jako interwencje w odpowiedzi na skargi mieszkańców na hałaśliwą działalność. Dodatkowo do oceny

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ

Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl Mapa akustyczna odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy

III. HAŁAS Hałas komunikacyjny Hałas drogowy III. HAŁAS Stan klimatu akustycznego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Spośród wielu rodzajów hałasu (komunikacyjny, komunalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON:. Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 1. przygotowanie danych dla

Bardziej szczegółowo

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych Zmiana kosztów budowy zabezpieczeń akustycznych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom

L Aeq D przedział czasu odniesienia. 16 godzinom VIII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać w kraju wspólnotowe przepisy prawne. Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie, reguluje Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo