Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów

2 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka rok 2010/11 Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z algebry liniowej i analizy matematycznej, a także umiejętności wykorzystania wyżej wymienionego aparatu matematycznego do opisu zagadnień ekonomicznych i ich rozwiązywania. Rozumienie i umiejętność wnioskowania logicznego. Wyklad przy tablicy.definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykladowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaninu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. Elementy teorii macierzy i wyznaczników. Układy równań liniowych. Granica ciągu i granica funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Badanie przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. Funkcja dwóch zmiennych - pochodne cząstkowe i ekstrema. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przykłady zastosowań w zagadnieniach ekonomicznych. 1. T. Stanicz; Zastosowania matematyki w ekonomii, Trapez, Kraków, A. Gryglaszewska, M. Kosiorowska, B. Paszek, T. Stanisz; Zadania z matematyki stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd. VII, Kraków, A. Gryglaszewska, M. Kosiorowska, B. Paszek, M. Rusek, Zadania z matematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd. III (poprawione), Kraków,

3 Stopień, imię i nazwisko: dr Anna Gryglaszewska Nazwa przedmiotu: Matematyka Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne: 20 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Przekazanie wybranych elementów matematyki wyższej i ich zastosowań. Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z algebry liniowej i analizy matematycznej, a także umiejętności wykorzystania wyżej wymienionego aparatu matematycznego do opisu zagadnień ekonomiczych i ich rozwiazywania. Rozumienie i umiejetność wnioskowania logicznego. Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia. Rozwiązywanie przykładowych zadań. Egzamin pisemny z umiejętności rozwiązywania zadań.. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej połowy z maksymalnej liczby punktów. Elementy teorii macierzy i wyznaczników. Układy równań liniowych. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Badanie przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. Funkcja dwóch zmiennych-pochodne cząstkowe i ekstrema. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej-całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przykłady zastosowań w zagadnieniach ekonomicznych. 1. T.S tanisz;zastosowania matematyki w ekonomii, Trapez, Kraków, A. Gryglaszewska, M.Kosiorowska, B.Paszek, T.Stanisz; Zadania z matematyki stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd.vii, Kraków, A. Gryglaszewska, M.Kosiorowska, B.Paszek, M.Rusek, Zadania z matematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd.iii (poprawione), Kraków,

4 Stopień, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Galata Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne: 25 rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Ekonomia. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Rozumienie podstaw teoretycznych, form i zasad funkcjonowania organizacji. Początek każdego wykładu: przykład rzeczywistego problemu (w ramach systemu działań zorganizowanych, w odniesieniu do poszczególnych elementów triady: zasoby - działanie - cel), ocena wypracowanie wariantów rozwiązania, uzasadnianie dokonanych wyborów. Egzamin pisemny - (rozwiązanie praktycznego problemu lub dylematu lub zadania). Geneza refleksji intelektualnej nad działaniami zbiorowym (4 godz.), Przegląd niektórych klasyfikacji dorobku teoretycznego (3 godz.), Status i dyscyplinarna struktura nauk o organizacji (2 godz.), Relacje między teorią a praktyką w działaniach zespołowych (4 godz.), Efekt synergii (2+2 = 5) -2 godz., Reguła przekory Le Chatelier-Brauna (2 godz.), Prawa organizacji; wykorzystanie prawa optymalnej produkcji w identyfikacji problemu, dylematu, zadania((5 godz.), Etyczna przestrzeń współdziałania jednostek; etyka a moralność, kodeksy zawodowe (3 godz.). Literatura obligatoryjna: 1. Bielski M., Organizacja. Istota, struktury, procesy, UL, Łódź Galata S., Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją - ekonomia, kultura, bezpieczeństwo etyka. Difin, Warszawa Lit. Fakultatywna: 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN, Warszawa Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa

5 Stopień, imię i nazwisko: dr Marcin Sala-Szczypiński Nazwa przedmiotu: Prawo Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 40 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa i regulacjami gałęzi prawa istotnych dla zarządzania. Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego korzystania z tekstu prawnego i jego interpretacji, umożliwiającą rozwiązywanie prostych zagadnień prawnych,(kwalifikację stanu prawnego i określenie przewidywanych sankcji), a także podstawową wiedzę o systemie prawa polskiego, z uwzględnieniem przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej i tzw. prawo informatyczne. Omówienie zagadnień prawych od strony teoretycznej, a następnie przedstawienie sposobów zastosowania omówionych przepisów poprzez rozwiązywania kazusów, sporzązanie i omawianie projektów umów i pism procesowych Egzamin dwuczęściowy : pisemny testowy (40 pytań testowych - test wielokrotnegfo wyboru - za poprawną odpowiedź na pytanie przyznawany jest jeden punkt, do zaliczenia egzaminu konieczne jest zgromadzenie 21 pkt, 1. Źródła prawa, tekst prawny i jego struktura, charakterystyka języka prawnego, organy publikacyjne, definicje normy i przepisu, rodzaje norm i przepisów, pojęcie systemu prawa, uporządkowanie systemu prawa, postulaty systemu prawa (zupełność i niesprzeczność), pojęcie wykładni, pojęcie i rodzaje dyrektyw interpretacyjnych, domniemania prawne, reguły wnioskowań prawniczych, pojęcie stosowania prawa jego etapy, sankcja. 2. Pojęcie prawa konstytucyjnego i jego przedmiot, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, system organów państwowych, zasada podziału władzy, procedura ustawodawcza. 3. Elementy stosunku cywilnoprawnego - podmioty, przedmioty, treść, czynności prawne forma, zawarcie umowy, wady oświadczeń woli, przedstawicielstwo, ogólne wiadomości o zobowiązaniach, pojęcie i rodzaje świadczeń, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązania umowne - rodzaje, wzorce umów, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, treść i ochrona własności, nabycie i utrata własności, posiadanie, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste. 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowy w handlu elektronicznym ochrona praw uczestników handlu elektronicznego, płatności w handlu elektronicznym. 5

6 rok 2010/11 5. Ustrój sądownictwa powszechnego, postępowanie cywilne, właściwość sądu, strony, koszty procesu, postępowanie przed sądami I instancji, postępowanie odwoławcze. 6. Prawo rodzinne pokrewieństwo, małżeństwo, władza rodzicielska, przysposobienie, opieka i kuratela. Dziedziczenie. 7. Pojęcie przestępstwa, zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenie odpowiedzialności karnej - obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kary i środki karne zasady wymiaru, postępowanie karne. 8. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, indywidualne i zbiorowe prawo pracy, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, treść stosunku pracy (prawa i obowiązki stron, czas pracy, wynagrodzenie). 9. Elementy prawa i postępowania administracyjnego, stosunek administracyjnoprawny, administracja rządowa, samorząd terytorialny, zasady ogólne postępowania administracyjnego, postępowanie przed organem administracyjnym, decyzja, ugoda, sądownictwo administracyjne. 10. Prawne regulacje prowadzenia działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy. Spółki handlowe. 11. Elementy prawa Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej; filary Unii Europejskiej, ogólna charakterystyka instytucji UE, prawo wspólnotowe, Istota acquis communautaire, Funkcjonowaniu wspólnego rynku; wybrane aspekty prawa gospodarczego 1. Elementy prawa dla ekonomistów, Wojciech Siuda, Wydawnictwo Scriptum Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Jolanta Jabłońska Bonca, LexisNexis 2007 Wykaz aktów normatywnych 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Kodeks cywilny 3. Kodeks karny 4. Kodeks spółek handlowych 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z późniejszymi zmianami) 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz.U z późniejszymi zmianami) 7. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U z późniejszymi zmianami) Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Komsta Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 12 Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 6

7 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: Obowiązkowy Przekazanie wiedzy w zakresie zastosowań systemów informatycznych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem tj zarządzania łańcuchem dostaw, handlu elektronicznym, zarządzania relacjami z klientem, pozyskiwania informacji zarządczej przy wykorzystaniu projektów typu Data Warehouse i Data Mart. Omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych, prezentacja multimedialna, case study. Egzamin pisemny 1. Charakterystyka systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2 godz.) - architektura systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - integracja rozwiązań informatycznych - obszary funkcjonalne rozwiązań - korzyści z wdrożenia systemów 2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) (2 godz.) - zapoznanie z pojęciem łańcucha dostaw oraz jego elementami - strategie zarządzania łańcuchem dostaw - wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia integrującego łańcuch dostaw 3. Implementacja rozwiązań internetowych w systemach zintegrowanych (2 godz.) - implementacja rozwiązań typu ebusiness - implementacja rozwiązań typu e-commerce - wykorzystanie otwartych portali internetowych w procesach pozyskania informacji zarządczej 4. Zarządzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemów klasy CRM (Customer Relationship Management) (2 godz.) - CRM jako filozofia działania przedsiębiorstwa, - system informatyczny klasy CRM jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, - case study. 5. Hurtownie Danych jako projekty wspomagające procesy decyzyjne (2 godz.) - miejsce systemów wspomagania podejmowania decyzji w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa - zapoznanie z głównymi cechami narzędzi analitycznych typu OLAP - implementacja rozwiązań typu Data Warehouse i Data Mart 6. Zastosowania wielowymiarowych technologii OLAP (On Line Analitycal Processing) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2 godz.) - zastosowania wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie sprzedaży - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie kosztów - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w procesach planowania i budżetowania 7

8 Literatura podstawowa: 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 rok 2010/11 Literatura uzupełniająca: 1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, wyd. WSE-I, 2005 r. Prowadzący: Janina Rosicka Przedmiot: Mikroekonomia Rok: 1 Semestr: 1 Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne Forma kursu : wykład 30 godz. wykładu Forma zaliczenia: egzamin pisemny testowy Opis przedmiotu - cel: nauczenie myślenia kategoriami ekonomicznymi; zrozumienie terminologii i podstawowych problemów mikroekonomii Opis przedmiotu - treść: przedmiot ekonomii, główne nurty ekonomii, ekonomia pozytywna i normatywna. Podaż i popyt, konkurencja doskonała, równowaga rynkowa, elastyczność popytu i podaży, teoria W. Chan Kima i Renee Mauborgne. Koszty w długim i krótkim okresie. Zachowanie organizacji na rynku. Przedsiębiorstwo i jego funkcje. Renta ekonomiczna. Równowaga organizacji na rynku konkurencyjnym i rynku pracy. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non-profit.), przedsiębiorstwo (typy przedsiębiorstw i ich reakcje), kapitał ludzki, rola instytucji. Literatura: 1. Stephen G. Marks, William F. Samuelson: Ekonomia menadżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (kilka wydań, ostatnie 2008), 2. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch: Mikroekonomia, PWE, (kilka wydań, ostatnie Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomia I, Wydawnictwo Naukowe PWN część I i IV, kilka wydań; 4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, inne wyd. Milewski, R. (ed.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, (kilka wydań), 5. W. Chan Kim, Renee Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes 2005 Punkty ECTS: 5 8

9 Stopień, imię i nazwisko: dr Ewa Szymanik Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z dziedziny mikroekonomii. Student powinien poznać podstawy funkcjonowania gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa w otoczeniu eknomicznym, by zddawaać sobie sprawę z przyczyn podejmowanych decyzji w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej. Omawiane cele są realizowane przy pomocy omawiania zagadnień teoretycznych prezentacji multimedialnych, rozwiązywania zadań matematycznych oraz dyskusji dydaktycznych w ramach omawiania poszczególnych zagadnień.. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej, jako średnia z dwóch sprawdzianów śród Semestralnych. Pytania mają charakter mieszany:testy, pytania opisowe, zdadania. Przy ocenie sprawdzianów brana jest pod uwagę aktywność studentów w czasie zajęć (w postaci dodatkowych punktów). Przedmiot omawia potrzeby, ich źródła i środki ich zaspokojenia (4). Krzywa możliwości produkcyjnych, problemy wyboru, koszt alternatywny (2). Systemy gospodarcze,typy, wady i zalety (2). Efektywność gospodarcza, problemy własności (2). Popyt, podaż, cena. Rynki i ich rodzaje. Cena maksymalna, minimalna (2). Podstawy funkcjonowania gospodarstwa domowego (2). Elastyczność popytu i podaży (4). Przedsiębiorstwo podstawowe zagadnienia, produkcyjność, prawo malejących przychodów. Zysk księgowy i ekonomiczny (4). Koszty (2). Struktury rynkowe (monopol, oligopol, konkurencja doskonała. Optimum techniczne i ekonomiczne. Zyski przedsiębiorstw a struktura rynkowa (4) Metody oceny przedsiębiorstwa (2). 1. Begg, Dornbusch, Fischer, Mikroekonomia, PWN, Warszawa, różne wydania 2. Dach Z., Podstawy mikroekonomii, Synaba, Kraków Dach Z., Pollok A., Przybylska K., Zbiór zadań z mikroekonomii, Synaba, Kraków 2002 Literatura uzupełniająca 1. Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze, Kraków, 2002 i nast. 9

10 Stopień, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Galata Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Założenie: Nie ma złych organizacji, są tylko organizacje źle zarządzane. Cel: zorientowanie w zakresie uwarunkowań systemów zarządzania: ekonomii, kultury, bezpieczeństwa, etyki. Wykład - charakterystyka determinant perspektywicznego myślenia i działania. Charakterystyka postaw działających podmiotów w triadzie: zasoby - działanie - cel. Egzamin: pisemny; rozwiązanie zadanego problemu z zakresu skutecznego wykorzystania zasobów organizacji. Egzamin: pisemny; rozwiązanie zadanego problemu z zakresu skutecznego wykorzystania zasobów organizacji. Rola i znaczenie zarządzania (3 godz.), Szkoły i kierunki (3 godz.), Zasoby: ludzie, metody, środki, informacja(6 godz.), Ewolucja struktur zarządzania 2 godz.), Systemy oceny sprawności działania (2 godz.), Style zarządzania (2 godz.), Kierownik - przywódca (2 godz.), Etyczny kontekst zarządzania (4 godz.). Zarządzanie w warunkach globalizacji (6 godz.).. a) Lit. postawowa: S. Galata, Podstawy Zarządzania nowoczesną organizacją - ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka,, Difin, Warszawa R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Lit. uzupełniająca: Barnard Ch, l., Funkcje kierownicze, AE, Kraków Galata S., Sztuka zarządzania, Difin, W-wa 2006 Zieleniewski}., Organizacja i Zarządzanie, PWE, W-wa

11 Stopień, imię i nazwisko: dr Stanisława Klima Nazwa przedmiotu: Geografia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 30 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych. Współczesny świat charakteryzuje się dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym, stąd istotnym staje się przedstawienie uwarunkowań geograficznych w rozwoju współczesnego świata. Omawianie zagadnień teoretycznych. Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. 1. Rola środowiska przyrodniczego w gospodarce krajów pojęcie środowiska, elementy środowiska i ich wpływ na rozwój gospodarki, wpływ gospodarki człowieka na środowisko. 2. Państwa świata i organizacje międzynarodowe kryteria podziału krajów, terytoria zależne. 3. Procesy demograficzne współczesnego świata dynamika rozwoju ludności, typy przyrostu naturalnego, procesy migracyjne, rozmieszczenie ludności, procesy urbanizacji i fazy procesu, struktura rasowa, etniczna, narodowościowa, językowa i wyznaniowa ludności, struktura według płci, wieku i zatrudnienia. 4. Produkcja roślinna uprawa zbóż, rośliny bulwiaste, cukrodajne, oleiste, włókniste, kauczukodajne, używki i przyprawy, owoce i warzywa. 5. Rybołówstwo połowy, rejony połowowe, producenci, konsumpcja. 6. Leśnictwo obszary leśne świata, funkcje lasów, pozyskiwanie drzewa, leśne obszary chronione. 7. Przemysł paliwowo-energetyczny baza surowcowa, producenci, rejony wydobycia surowców, bilans energetyczny oraz konkurencyjność źródeł alternatywnych 8. Górnictwo i przemysł metalurgiczny rudy żelaza i metali nieżelaznych, główni producenci, rejony wydobycia, hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. 9. Przemysł elektromaszynowy przemysł maszynowy, środków transportu, metalowy, elektrotechniczny i elektroniczny, precyzyjny, konkurencyjność państw 10. Przemysł chemiczny baza surowcowa, producenci, przetwórstwo, branże przemysłu chemicznego i ich znaczenia dla rozwoju pozostałych sektorów gospodarki 11. Przemysł mineralny baza surowcowa, przetwórstwo, producenci. 12. Przemysł celulozowo papierniczy czynniki lokalizacji, branże, zużycie papieru w najbardziej rozwiniętych krajach. 11

12 13. Przemysł lekki włókienniczy, odzieżowy, skórzano-obuwniczy. 14. Przemysł spożywczy czynniki lokalizacji, branże 15. Komunikacja konkurencyjność współczesnych systemów transportowych 1. Podstawy geografii ekonomicznej. Praca zbior. pod red. J. Wrony. PWE, Warszawa, Geografia ekonomiczna świata. Praca zbior. pod red. I. Fierli, PWE,Warszawa Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa rok 2010/11 Stopień, imię i nazwisko: Studium Języków Obcych Nazwa przedmiotu: lektorat z języka angielskiego Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 120 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1-2 (stacjonarne), 1-2 (niestacjonarne) Ilość punktów ECTS: 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przystąpienie do testu plasującego umożliwiającego przypisanie do grupy na odpowiednim poziomie. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, dialogi, prezentacje, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych np.: list formalny i nieformalny, , ogłoszenie, CV, opowiadanie warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych, obecności oraz aktywności na zajęciach, a także zaliczenie przydzielonej lektury karnej za nieusprawiedliwione nieobecności, przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę forma zaliczenia: pisemna i ustna forma egzaminu: pisemna reguły gramatyki, leksyki, fonetyki, morfologii i składni języka angielskiego w zależności od poziomu teksty do czytania i słuchania oraz ćwiczenia w mówieniu rozwijające słownictwo, wymo- 12

13 wę i komunikację językową ze zwracaniem uwagi na poprawne używanie języka w mowie i piśmie czytanie ze zrozumieniem oryginalnych tekstów dostosowanych poziomem słuchanie oryginalnych tekstów mówionych (programy radiowe i telewizyjne, film) dla zrozumienia zawartości informacyjnej zasady pisania tekstów użytkowych typu opis, opowiadanie, rozprawka, list prywatny lub formalny, recenzja, CV, list motywacyjny Total English (Pearson Longman) Student s Book, Electronic Workbook - różne poziomy Stopień, imię i nazwisko: Studium Wychowania Fizycznego Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 60 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Optymalne rozwijanie sprawności fizycznej; Podnoszenie stanu zdrowia studentów; Przeciwdziałanie nałogom, Kształtowanie nawyków wykorzystania sportu i turystyki w celach rekreacyjnych; Przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii wychowania fizycznego i sportu, organizacji imprez Tworzenie nawyku systematycznej dbałości o higienę osobistą; Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu; Doskonalenie wszechstronnych umiejętności ruchowych z zakresu rożnych dyscyplin sportowych; Poruszani samooceny zdrowia, sprawności fizycznej i wydolności organizmu; Rozwój współzawodnictwa sportowego, organizacja zawodów międzywydziałowych, międzyuczelnianych; Wykorzystanie rożnych form aktywności ruchowej do kształtowania więzi studentów z Uczelnią; Promocja Krakowa i Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie. zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Forma zaliczenia: Studenci powinni uczęszczać na jedną z wybranych form wychowania fizycznego: tenis stołowy, aerobik, siłownia, pływanie, jednodniowe sportowa Klubu Uczelnianego AZS: koszykówka kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, pływanie kobiet i mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, piłka nożna halowa /futsal/ - mężczyźni, sporty siłowe jazda konna kobiety i mężczyźni, OYAMA karate kobiety i mężczyźni. 13

14 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Janusz Ziarko Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 10 rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przedmiot rozpoczyna cykl zajęć dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: specjalnościowy - wprowadzenie studentów w teoretyczną, praktyczną i metodyczną problematykę zwią-zaną podejściem do problemów jednostkowego regionalnego i globalnego bezpieczeństwa i zarządzania nimi; - ukazanie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, przedstawienie rodzajów bezpieczeństwa, instytucji bezpieczeństwa, zapoznanie z polityką bezpieczeń-stwa Polski i wybranych państw. Wykłady problemowe, wzbogacone środkami audiowizualnymi, dokumentowane przy-kładami oraz ćwiczenia, tak skomponowane, aby ułatwić studentom poznanie i zrozumie-nie treści przedmiotu oraz usprawnić stosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z ćwiczeń w formie projektu odzwierciedlającego własne przemyślenia i propozycje ujmujące rozpatrywaną na zajęciach problematykę bezpieczeństwa, referowanie i dyskusja założeń i wyników projektu, uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykła-dów. 1. Polska polityka bezpieczeństwa w wymiarze koncepcyjno-strategicznym wykład 3 godz., ćwiczenia 3 godz.: - założenia polskiej polityki bezpieczeństwa, - Strategia obronności RP z 23 maja 2000 r., - Strategia bezpieczeństwa RP z 13 listopada 2007 r. 2. System Bezpieczeństwa i jego otoczenie wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - zakres podmiotowy i przedmiotowy bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa, - źródła oraz rodzaje zagrożeń RP, - organizacja systemu bezpieczeństwa RP, - poziom wojewódzki, powiatowy i gminny systemu bezpieczeństwa, - system prawny bezpieczeństwa RP interpretacja ustaw traktujących o bezpieczeństwie państwa, 14

15 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: regionalne i globalne systemy bezpieczeństwa, - konflikty międzynarodowe, - ochrona praw człowieka, - uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego. 4 Geografia bezpieczeństwa wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - geograficzny wymiar bezpieczeństwa państwa, - działalność struktur państwa w sferze bezpieczeństwa narodowego, - problemy surowcowe i energetyczne, - bezpieczeństwo inwestycji i kapitałowe, - bezpieczeństwo rolne i żywnościowe. 5. Bezpieczeństwo społeczne wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - zagrożenia bezpieczeństwa społecznego: kwestia bezrobocia, kwestia ubóstwa, kwestia edukacyjna, kwestia korupcji, kwestia demograficzna, - kierunki i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. 6. Bezpieczeństwo ekologiczne wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa, - czynniki zagrożeń ekologicznych, - działania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, - program ekorozwoju gminy. 7. Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa RP wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - Polska w NATO - kierunek atlantycki w polskiej polityce bezpieczeństwa - Kierunek europejski w polityce bezpieczeństwa Polski - Regionalizm w polskiej polityce bezpieczeństwa - - wizja Sił Zbrojnych RP Literatura podstawowa: 1. Feler W. (red. nauk), Współczesne bezpieczeństwo, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń Europa kontynent ryzyka, (red.a) M. Bożek, M. Troszyński, AON, Warszawa Ciupiński A., Malak K. (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa , Warszawa 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Lach Z., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa, AON Warszawa Kunikowski J. (red.), Przygotowanie obronne społeczeństwa, Warszawa Samorząd terytorialny w obronie RP, (red.) W. Kitler, AON, Warszawa Ziemba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa

16 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa małych firm Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 12 rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: specjalnościowy Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów umiejętności w zakresie założenia i efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej na niewielką skalę. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej wymaganej dokumentacji oraz zalet i wad alternatywnych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Optymalizacja podatku dochodowego ze względu na minimalizacje obciążeń w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Wykład Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie i rozwiązywanie przypadków dla różnych warunków podatkowych przedsiębiorców, dyskusja dydaktyczna. Egzamin pisemny w formie testu z części teoretycznej oraz zadań ( obliczanie podatku dochodowego dla różnych warunków mikroprzedsiębiorcy uwzględniając cztery fakultatywne opcje opodatkowania) Moduły tematyczne wykładów (30 godz. w) 1. Uproszczona rachunkowość w aspekcie prawa podatkowego a rachunkowość w sensie prawa bilansowego. Ogólny przegląd form uproszczonej rachunkowości podatkowej. Formy organizacyjno prawne uprawnione do ewidencji dla celów podatkowych: indywidualni przedsiębiorcy, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych. Wymogi formalnoprawne rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na niewielka skalę. Zasady uproszczonej procedury rejestracyjnej obowiązujące od 31 marca. 2009r. (EDG-1). 2. Omówienie wymogów podmiotowych i przedmiotowych opodatkowania w formie karty podatkowej. Formy organizacyjno-prawne objęte kartą podatkową. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej formularz PIT-16. Zgodność rodzaju i zakresu prowadzonej działalności z ustawowym. Scharakteryzowanie dwunastu rodzajów działalności wraz z ich zakresami ujętymi w poszczególnych częściach załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku. Problem limitu zatrudnienia oraz zatrudniania pracowników poza ustawowym limitem. Pozostałe wymogi opodatkowania w formie karty dotyczące: jednego rodzaju prowadzonej działalności, zakazu prowadzenia działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, wy- 16

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 205/206 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-Mi-W-S14_pNadGenKQISD Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy ekonomii finansów i prawa w biznesie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: IEL-1-308-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 75 (30 WY+15

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Dr Stefan Poździoch Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Dr Stefan Poździoch Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Prawo Dr Stefan Poździoch Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk 4. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIE I STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 04.9-WI-INFP-ZMiŚP Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w sporcie KOD S/I/st/21

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w sporcie KOD S/I/st/21 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w sporcie KOD S/I/st/21 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MiZ-W-S15_pNadGenL7L0G Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 7 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo