Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów

2 Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa przedmiotu: Matematyka rok 2010/11 Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z algebry liniowej i analizy matematycznej, a także umiejętności wykorzystania wyżej wymienionego aparatu matematycznego do opisu zagadnień ekonomicznych i ich rozwiązywania. Rozumienie i umiejętność wnioskowania logicznego. Wyklad przy tablicy.definicje i twierdzenia oraz rozwiązywanie przykladowych zadań Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu zadań. Każde zadanie jest punktowane ( w zakresie od 0 do 5), warunkiem zdania egzaninu jest uzyskanie połowy wszystkich punktów. Elementy teorii macierzy i wyznaczników. Układy równań liniowych. Granica ciągu i granica funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Badanie przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. Funkcja dwóch zmiennych - pochodne cząstkowe i ekstrema. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przykłady zastosowań w zagadnieniach ekonomicznych. 1. T. Stanicz; Zastosowania matematyki w ekonomii, Trapez, Kraków, A. Gryglaszewska, M. Kosiorowska, B. Paszek, T. Stanisz; Zadania z matematyki stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd. VII, Kraków, A. Gryglaszewska, M. Kosiorowska, B. Paszek, M. Rusek, Zadania z matematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd. III (poprawione), Kraków,

3 Stopień, imię i nazwisko: dr Anna Gryglaszewska Nazwa przedmiotu: Matematyka Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne: 20 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Przekazanie wybranych elementów matematyki wyższej i ich zastosowań. Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z algebry liniowej i analizy matematycznej, a także umiejętności wykorzystania wyżej wymienionego aparatu matematycznego do opisu zagadnień ekonomiczych i ich rozwiazywania. Rozumienie i umiejetność wnioskowania logicznego. Wykład przy tablicy. Definicje i twierdzenia. Rozwiązywanie przykładowych zadań. Egzamin pisemny z umiejętności rozwiązywania zadań.. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej połowy z maksymalnej liczby punktów. Elementy teorii macierzy i wyznaczników. Układy równań liniowych. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Badanie przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej. Funkcja dwóch zmiennych-pochodne cząstkowe i ekstrema. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej-całka nieoznaczona i całka oznaczona. Przykłady zastosowań w zagadnieniach ekonomicznych. 1. T.S tanisz;zastosowania matematyki w ekonomii, Trapez, Kraków, A. Gryglaszewska, M.Kosiorowska, B.Paszek, T.Stanisz; Zadania z matematyki stosowanej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd.vii, Kraków, A. Gryglaszewska, M.Kosiorowska, B.Paszek, M.Rusek, Zadania z matematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, wyd.iii (poprawione), Kraków,

4 Stopień, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Galata Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne: 25 rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Ekonomia. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Rozumienie podstaw teoretycznych, form i zasad funkcjonowania organizacji. Początek każdego wykładu: przykład rzeczywistego problemu (w ramach systemu działań zorganizowanych, w odniesieniu do poszczególnych elementów triady: zasoby - działanie - cel), ocena wypracowanie wariantów rozwiązania, uzasadnianie dokonanych wyborów. Egzamin pisemny - (rozwiązanie praktycznego problemu lub dylematu lub zadania). Geneza refleksji intelektualnej nad działaniami zbiorowym (4 godz.), Przegląd niektórych klasyfikacji dorobku teoretycznego (3 godz.), Status i dyscyplinarna struktura nauk o organizacji (2 godz.), Relacje między teorią a praktyką w działaniach zespołowych (4 godz.), Efekt synergii (2+2 = 5) -2 godz., Reguła przekory Le Chatelier-Brauna (2 godz.), Prawa organizacji; wykorzystanie prawa optymalnej produkcji w identyfikacji problemu, dylematu, zadania((5 godz.), Etyczna przestrzeń współdziałania jednostek; etyka a moralność, kodeksy zawodowe (3 godz.). Literatura obligatoryjna: 1. Bielski M., Organizacja. Istota, struktury, procesy, UL, Łódź Galata S., Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją - ekonomia, kultura, bezpieczeństwo etyka. Difin, Warszawa Lit. Fakultatywna: 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN, Warszawa Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa

5 Stopień, imię i nazwisko: dr Marcin Sala-Szczypiński Nazwa przedmiotu: Prawo Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 40 Studia niestacjonarne: Semestr: letni Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa i regulacjami gałęzi prawa istotnych dla zarządzania. Student powinien zdobyć umiejętność samodzielnego korzystania z tekstu prawnego i jego interpretacji, umożliwiającą rozwiązywanie prostych zagadnień prawnych,(kwalifikację stanu prawnego i określenie przewidywanych sankcji), a także podstawową wiedzę o systemie prawa polskiego, z uwzględnieniem przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej i tzw. prawo informatyczne. Omówienie zagadnień prawych od strony teoretycznej, a następnie przedstawienie sposobów zastosowania omówionych przepisów poprzez rozwiązywania kazusów, sporzązanie i omawianie projektów umów i pism procesowych Egzamin dwuczęściowy : pisemny testowy (40 pytań testowych - test wielokrotnegfo wyboru - za poprawną odpowiedź na pytanie przyznawany jest jeden punkt, do zaliczenia egzaminu konieczne jest zgromadzenie 21 pkt, 1. Źródła prawa, tekst prawny i jego struktura, charakterystyka języka prawnego, organy publikacyjne, definicje normy i przepisu, rodzaje norm i przepisów, pojęcie systemu prawa, uporządkowanie systemu prawa, postulaty systemu prawa (zupełność i niesprzeczność), pojęcie wykładni, pojęcie i rodzaje dyrektyw interpretacyjnych, domniemania prawne, reguły wnioskowań prawniczych, pojęcie stosowania prawa jego etapy, sankcja. 2. Pojęcie prawa konstytucyjnego i jego przedmiot, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, system organów państwowych, zasada podziału władzy, procedura ustawodawcza. 3. Elementy stosunku cywilnoprawnego - podmioty, przedmioty, treść, czynności prawne forma, zawarcie umowy, wady oświadczeń woli, przedstawicielstwo, ogólne wiadomości o zobowiązaniach, pojęcie i rodzaje świadczeń, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązania umowne - rodzaje, wzorce umów, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, treść i ochrona własności, nabycie i utrata własności, posiadanie, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste. 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowy w handlu elektronicznym ochrona praw uczestników handlu elektronicznego, płatności w handlu elektronicznym. 5

6 rok 2010/11 5. Ustrój sądownictwa powszechnego, postępowanie cywilne, właściwość sądu, strony, koszty procesu, postępowanie przed sądami I instancji, postępowanie odwoławcze. 6. Prawo rodzinne pokrewieństwo, małżeństwo, władza rodzicielska, przysposobienie, opieka i kuratela. Dziedziczenie. 7. Pojęcie przestępstwa, zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenie odpowiedzialności karnej - obrona konieczna, stan wyższej konieczności, kary i środki karne zasady wymiaru, postępowanie karne. 8. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, indywidualne i zbiorowe prawo pracy, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, treść stosunku pracy (prawa i obowiązki stron, czas pracy, wynagrodzenie). 9. Elementy prawa i postępowania administracyjnego, stosunek administracyjnoprawny, administracja rządowa, samorząd terytorialny, zasady ogólne postępowania administracyjnego, postępowanie przed organem administracyjnym, decyzja, ugoda, sądownictwo administracyjne. 10. Prawne regulacje prowadzenia działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy. Spółki handlowe. 11. Elementy prawa Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej; filary Unii Europejskiej, ogólna charakterystyka instytucji UE, prawo wspólnotowe, Istota acquis communautaire, Funkcjonowaniu wspólnego rynku; wybrane aspekty prawa gospodarczego 1. Elementy prawa dla ekonomistów, Wojciech Siuda, Wydawnictwo Scriptum Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Jolanta Jabłońska Bonca, LexisNexis 2007 Wykaz aktów normatywnych 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Kodeks cywilny 3. Kodeks karny 4. Kodeks spółek handlowych 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z późniejszymi zmianami) 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz.U z późniejszymi zmianami) 7. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U z późniejszymi zmianami) Stopień, imię i nazwisko: dr Piotr Komsta Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 12 Semestr: zimowy Rok studiów: 2 Ilość punktów ECTS: 4 6

7 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Technologie informacyjne Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: Grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: Obowiązkowy Przekazanie wiedzy w zakresie zastosowań systemów informatycznych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem tj zarządzania łańcuchem dostaw, handlu elektronicznym, zarządzania relacjami z klientem, pozyskiwania informacji zarządczej przy wykorzystaniu projektów typu Data Warehouse i Data Mart. Omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych, prezentacja multimedialna, case study. Egzamin pisemny 1. Charakterystyka systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (2 godz.) - architektura systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - integracja rozwiązań informatycznych - obszary funkcjonalne rozwiązań - korzyści z wdrożenia systemów 2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) (2 godz.) - zapoznanie z pojęciem łańcucha dostaw oraz jego elementami - strategie zarządzania łańcuchem dostaw - wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia integrującego łańcuch dostaw 3. Implementacja rozwiązań internetowych w systemach zintegrowanych (2 godz.) - implementacja rozwiązań typu ebusiness - implementacja rozwiązań typu e-commerce - wykorzystanie otwartych portali internetowych w procesach pozyskania informacji zarządczej 4. Zarządzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemów klasy CRM (Customer Relationship Management) (2 godz.) - CRM jako filozofia działania przedsiębiorstwa, - system informatyczny klasy CRM jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, - case study. 5. Hurtownie Danych jako projekty wspomagające procesy decyzyjne (2 godz.) - miejsce systemów wspomagania podejmowania decyzji w strukturze informatycznej przedsiębiorstwa - zapoznanie z głównymi cechami narzędzi analitycznych typu OLAP - implementacja rozwiązań typu Data Warehouse i Data Mart 6. Zastosowania wielowymiarowych technologii OLAP (On Line Analitycal Processing) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2 godz.) - zastosowania wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie sprzedaży - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w analizie kosztów - zastosowanie wielowymiarowych narzędzi OLAP w procesach planowania i budżetowania 7

8 Literatura podstawowa: 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 rok 2010/11 Literatura uzupełniająca: 1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa Adamczyk A., Chmielarz W., Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, wyd. WSE-I, 2005 r. Prowadzący: Janina Rosicka Przedmiot: Mikroekonomia Rok: 1 Semestr: 1 Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne Forma kursu : wykład 30 godz. wykładu Forma zaliczenia: egzamin pisemny testowy Opis przedmiotu - cel: nauczenie myślenia kategoriami ekonomicznymi; zrozumienie terminologii i podstawowych problemów mikroekonomii Opis przedmiotu - treść: przedmiot ekonomii, główne nurty ekonomii, ekonomia pozytywna i normatywna. Podaż i popyt, konkurencja doskonała, równowaga rynkowa, elastyczność popytu i podaży, teoria W. Chan Kima i Renee Mauborgne. Koszty w długim i krótkim okresie. Zachowanie organizacji na rynku. Przedsiębiorstwo i jego funkcje. Renta ekonomiczna. Równowaga organizacji na rynku konkurencyjnym i rynku pracy. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non-profit.), przedsiębiorstwo (typy przedsiębiorstw i ich reakcje), kapitał ludzki, rola instytucji. Literatura: 1. Stephen G. Marks, William F. Samuelson: Ekonomia menadżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (kilka wydań, ostatnie 2008), 2. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch: Mikroekonomia, PWE, (kilka wydań, ostatnie Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Ekonomia I, Wydawnictwo Naukowe PWN część I i IV, kilka wydań; 4. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, inne wyd. Milewski, R. (ed.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, (kilka wydań), 5. W. Chan Kim, Renee Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes 2005 Punkty ECTS: 5 8

9 Stopień, imię i nazwisko: dr Ewa Szymanik Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z dziedziny mikroekonomii. Student powinien poznać podstawy funkcjonowania gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa w otoczeniu eknomicznym, by zddawaać sobie sprawę z przyczyn podejmowanych decyzji w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej. Omawiane cele są realizowane przy pomocy omawiania zagadnień teoretycznych prezentacji multimedialnych, rozwiązywania zadań matematycznych oraz dyskusji dydaktycznych w ramach omawiania poszczególnych zagadnień.. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej, jako średnia z dwóch sprawdzianów śród Semestralnych. Pytania mają charakter mieszany:testy, pytania opisowe, zdadania. Przy ocenie sprawdzianów brana jest pod uwagę aktywność studentów w czasie zajęć (w postaci dodatkowych punktów). Przedmiot omawia potrzeby, ich źródła i środki ich zaspokojenia (4). Krzywa możliwości produkcyjnych, problemy wyboru, koszt alternatywny (2). Systemy gospodarcze,typy, wady i zalety (2). Efektywność gospodarcza, problemy własności (2). Popyt, podaż, cena. Rynki i ich rodzaje. Cena maksymalna, minimalna (2). Podstawy funkcjonowania gospodarstwa domowego (2). Elastyczność popytu i podaży (4). Przedsiębiorstwo podstawowe zagadnienia, produkcyjność, prawo malejących przychodów. Zysk księgowy i ekonomiczny (4). Koszty (2). Struktury rynkowe (monopol, oligopol, konkurencja doskonała. Optimum techniczne i ekonomiczne. Zyski przedsiębiorstw a struktura rynkowa (4) Metody oceny przedsiębiorstwa (2). 1. Begg, Dornbusch, Fischer, Mikroekonomia, PWN, Warszawa, różne wydania 2. Dach Z., Podstawy mikroekonomii, Synaba, Kraków Dach Z., Pollok A., Przybylska K., Zbiór zadań z mikroekonomii, Synaba, Kraków 2002 Literatura uzupełniająca 1. Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze, Kraków, 2002 i nast. 9

10 Stopień, imię i nazwisko: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Galata Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 6 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Założenie: Nie ma złych organizacji, są tylko organizacje źle zarządzane. Cel: zorientowanie w zakresie uwarunkowań systemów zarządzania: ekonomii, kultury, bezpieczeństwa, etyki. Wykład - charakterystyka determinant perspektywicznego myślenia i działania. Charakterystyka postaw działających podmiotów w triadzie: zasoby - działanie - cel. Egzamin: pisemny; rozwiązanie zadanego problemu z zakresu skutecznego wykorzystania zasobów organizacji. Egzamin: pisemny; rozwiązanie zadanego problemu z zakresu skutecznego wykorzystania zasobów organizacji. Rola i znaczenie zarządzania (3 godz.), Szkoły i kierunki (3 godz.), Zasoby: ludzie, metody, środki, informacja(6 godz.), Ewolucja struktur zarządzania 2 godz.), Systemy oceny sprawności działania (2 godz.), Style zarządzania (2 godz.), Kierownik - przywódca (2 godz.), Etyczny kontekst zarządzania (4 godz.). Zarządzanie w warunkach globalizacji (6 godz.).. a) Lit. postawowa: S. Galata, Podstawy Zarządzania nowoczesną organizacją - ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka,, Difin, Warszawa R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Lit. uzupełniająca: Barnard Ch, l., Funkcje kierownicze, AE, Kraków Galata S., Sztuka zarządzania, Difin, W-wa 2006 Zieleniewski}., Organizacja i Zarządzanie, PWE, W-wa

11 Stopień, imię i nazwisko: dr Stanisława Klima Nazwa przedmiotu: Geografia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 30 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych. Współczesny świat charakteryzuje się dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym, stąd istotnym staje się przedstawienie uwarunkowań geograficznych w rozwoju współczesnego świata. Omawianie zagadnień teoretycznych. Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. 1. Rola środowiska przyrodniczego w gospodarce krajów pojęcie środowiska, elementy środowiska i ich wpływ na rozwój gospodarki, wpływ gospodarki człowieka na środowisko. 2. Państwa świata i organizacje międzynarodowe kryteria podziału krajów, terytoria zależne. 3. Procesy demograficzne współczesnego świata dynamika rozwoju ludności, typy przyrostu naturalnego, procesy migracyjne, rozmieszczenie ludności, procesy urbanizacji i fazy procesu, struktura rasowa, etniczna, narodowościowa, językowa i wyznaniowa ludności, struktura według płci, wieku i zatrudnienia. 4. Produkcja roślinna uprawa zbóż, rośliny bulwiaste, cukrodajne, oleiste, włókniste, kauczukodajne, używki i przyprawy, owoce i warzywa. 5. Rybołówstwo połowy, rejony połowowe, producenci, konsumpcja. 6. Leśnictwo obszary leśne świata, funkcje lasów, pozyskiwanie drzewa, leśne obszary chronione. 7. Przemysł paliwowo-energetyczny baza surowcowa, producenci, rejony wydobycia surowców, bilans energetyczny oraz konkurencyjność źródeł alternatywnych 8. Górnictwo i przemysł metalurgiczny rudy żelaza i metali nieżelaznych, główni producenci, rejony wydobycia, hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. 9. Przemysł elektromaszynowy przemysł maszynowy, środków transportu, metalowy, elektrotechniczny i elektroniczny, precyzyjny, konkurencyjność państw 10. Przemysł chemiczny baza surowcowa, producenci, przetwórstwo, branże przemysłu chemicznego i ich znaczenia dla rozwoju pozostałych sektorów gospodarki 11. Przemysł mineralny baza surowcowa, przetwórstwo, producenci. 12. Przemysł celulozowo papierniczy czynniki lokalizacji, branże, zużycie papieru w najbardziej rozwiniętych krajach. 11

12 13. Przemysł lekki włókienniczy, odzieżowy, skórzano-obuwniczy. 14. Przemysł spożywczy czynniki lokalizacji, branże 15. Komunikacja konkurencyjność współczesnych systemów transportowych 1. Podstawy geografii ekonomicznej. Praca zbior. pod red. J. Wrony. PWE, Warszawa, Geografia ekonomiczna świata. Praca zbior. pod red. I. Fierli, PWE,Warszawa Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa rok 2010/11 Stopień, imię i nazwisko: Studium Języków Obcych Nazwa przedmiotu: lektorat z języka angielskiego Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 120 Studia niestacjonarne: Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1-2 (stacjonarne), 1-2 (niestacjonarne) Ilość punktów ECTS: 5 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przystąpienie do testu plasującego umożliwiającego przypisanie do grupy na odpowiednim poziomie. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, dialogi, prezentacje, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych np.: list formalny i nieformalny, , ogłoszenie, CV, opowiadanie warunkiem uzyskania zaliczenia jest ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych, obecności oraz aktywności na zajęciach, a także zaliczenie przydzielonej lektury karnej za nieusprawiedliwione nieobecności, przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę forma zaliczenia: pisemna i ustna forma egzaminu: pisemna reguły gramatyki, leksyki, fonetyki, morfologii i składni języka angielskiego w zależności od poziomu teksty do czytania i słuchania oraz ćwiczenia w mówieniu rozwijające słownictwo, wymo- 12

13 wę i komunikację językową ze zwracaniem uwagi na poprawne używanie języka w mowie i piśmie czytanie ze zrozumieniem oryginalnych tekstów dostosowanych poziomem słuchanie oryginalnych tekstów mówionych (programy radiowe i telewizyjne, film) dla zrozumienia zawartości informacyjnej zasady pisania tekstów użytkowych typu opis, opowiadanie, rozprawka, list prywatny lub formalny, recenzja, CV, list motywacyjny Total English (Pearson Longman) Student s Book, Electronic Workbook - różne poziomy Stopień, imię i nazwisko: Studium Wychowania Fizycznego Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne Formuła zajęć: ćwiczenia Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 60 Studia niestacjonarne: 0 Semestr: zimowy, letni Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu):. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści podstawowych Optymalne rozwijanie sprawności fizycznej; Podnoszenie stanu zdrowia studentów; Przeciwdziałanie nałogom, Kształtowanie nawyków wykorzystania sportu i turystyki w celach rekreacyjnych; Przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii wychowania fizycznego i sportu, organizacji imprez Tworzenie nawyku systematycznej dbałości o higienę osobistą; Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu; Doskonalenie wszechstronnych umiejętności ruchowych z zakresu rożnych dyscyplin sportowych; Poruszani samooceny zdrowia, sprawności fizycznej i wydolności organizmu; Rozwój współzawodnictwa sportowego, organizacja zawodów międzywydziałowych, międzyuczelnianych; Wykorzystanie rożnych form aktywności ruchowej do kształtowania więzi studentów z Uczelnią; Promocja Krakowa i Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie. zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Forma zaliczenia: Studenci powinni uczęszczać na jedną z wybranych form wychowania fizycznego: tenis stołowy, aerobik, siłownia, pływanie, jednodniowe sportowa Klubu Uczelnianego AZS: koszykówka kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, pływanie kobiet i mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, piłka nożna halowa /futsal/ - mężczyźni, sporty siłowe jazda konna kobiety i mężczyźni, OYAMA karate kobiety i mężczyźni. 13

14 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Janusz Ziarko Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania Poziom studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 10 rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 2 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): przedmiot rozpoczyna cykl zajęć dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: specjalnościowy - wprowadzenie studentów w teoretyczną, praktyczną i metodyczną problematykę zwią-zaną podejściem do problemów jednostkowego regionalnego i globalnego bezpieczeństwa i zarządzania nimi; - ukazanie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, przedstawienie rodzajów bezpieczeństwa, instytucji bezpieczeństwa, zapoznanie z polityką bezpieczeń-stwa Polski i wybranych państw. Wykłady problemowe, wzbogacone środkami audiowizualnymi, dokumentowane przy-kładami oraz ćwiczenia, tak skomponowane, aby ułatwić studentom poznanie i zrozumie-nie treści przedmiotu oraz usprawnić stosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z ćwiczeń w formie projektu odzwierciedlającego własne przemyślenia i propozycje ujmujące rozpatrywaną na zajęciach problematykę bezpieczeństwa, referowanie i dyskusja założeń i wyników projektu, uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykła-dów. 1. Polska polityka bezpieczeństwa w wymiarze koncepcyjno-strategicznym wykład 3 godz., ćwiczenia 3 godz.: - założenia polskiej polityki bezpieczeństwa, - Strategia obronności RP z 23 maja 2000 r., - Strategia bezpieczeństwa RP z 13 listopada 2007 r. 2. System Bezpieczeństwa i jego otoczenie wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - zakres podmiotowy i przedmiotowy bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa, - źródła oraz rodzaje zagrożeń RP, - organizacja systemu bezpieczeństwa RP, - poziom wojewódzki, powiatowy i gminny systemu bezpieczeństwa, - system prawny bezpieczeństwa RP interpretacja ustaw traktujących o bezpieczeństwie państwa, 14

15 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: regionalne i globalne systemy bezpieczeństwa, - konflikty międzynarodowe, - ochrona praw człowieka, - uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego. 4 Geografia bezpieczeństwa wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - geograficzny wymiar bezpieczeństwa państwa, - działalność struktur państwa w sferze bezpieczeństwa narodowego, - problemy surowcowe i energetyczne, - bezpieczeństwo inwestycji i kapitałowe, - bezpieczeństwo rolne i żywnościowe. 5. Bezpieczeństwo społeczne wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - zagrożenia bezpieczeństwa społecznego: kwestia bezrobocia, kwestia ubóstwa, kwestia edukacyjna, kwestia korupcji, kwestia demograficzna, - kierunki i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. 6. Bezpieczeństwo ekologiczne wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - ekologiczny wymiar bezpieczeństwa państwa, - czynniki zagrożeń ekologicznych, - działania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, - program ekorozwoju gminy. 7. Wymiar instytucjonalny polityki bezpieczeństwa RP wykład 2 godz., ćwiczenia 2 godz.: - Polska w NATO - kierunek atlantycki w polskiej polityce bezpieczeństwa - Kierunek europejski w polityce bezpieczeństwa Polski - Regionalizm w polskiej polityce bezpieczeństwa - - wizja Sił Zbrojnych RP Literatura podstawowa: 1. Feler W. (red. nauk), Współczesne bezpieczeństwo, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń Europa kontynent ryzyka, (red.a) M. Bożek, M. Troszyński, AON, Warszawa Ciupiński A., Malak K. (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa , Warszawa 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Lach Z., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa, AON Warszawa Kunikowski J. (red.), Przygotowanie obronne społeczeństwa, Warszawa Samorząd terytorialny w obronie RP, (red.) W. Kitler, AON, Warszawa Ziemba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa

16 Stopień, imię i nazwisko: doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk Nazwa przedmiotu: Rachunkowość podatkowa małych firm Typ studiów: I stopnia Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 12 rok 2010/11 Semestr: zimowy Rok studiów: 1 Ilość punktów ECTS: 3 Warunki wstępne (przedmioty konieczne do zaliczenia przed rozpoczęciem tego kursu): brak Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany: grupa treści kierunkowych Typ przedmiotu: specjalnościowy Celem wykładu jest osiągnięcie przez studentów umiejętności w zakresie założenia i efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej na niewielką skalę. Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej wymaganej dokumentacji oraz zalet i wad alternatywnych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Optymalizacja podatku dochodowego ze względu na minimalizacje obciążeń w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Wykład Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie i rozwiązywanie przypadków dla różnych warunków podatkowych przedsiębiorców, dyskusja dydaktyczna. Egzamin pisemny w formie testu z części teoretycznej oraz zadań ( obliczanie podatku dochodowego dla różnych warunków mikroprzedsiębiorcy uwzględniając cztery fakultatywne opcje opodatkowania) Moduły tematyczne wykładów (30 godz. w) 1. Uproszczona rachunkowość w aspekcie prawa podatkowego a rachunkowość w sensie prawa bilansowego. Ogólny przegląd form uproszczonej rachunkowości podatkowej. Formy organizacyjno prawne uprawnione do ewidencji dla celów podatkowych: indywidualni przedsiębiorcy, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych. Wymogi formalnoprawne rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na niewielka skalę. Zasady uproszczonej procedury rejestracyjnej obowiązujące od 31 marca. 2009r. (EDG-1). 2. Omówienie wymogów podmiotowych i przedmiotowych opodatkowania w formie karty podatkowej. Formy organizacyjno-prawne objęte kartą podatkową. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej formularz PIT-16. Zgodność rodzaju i zakresu prowadzonej działalności z ustawowym. Scharakteryzowanie dwunastu rodzajów działalności wraz z ich zakresami ujętymi w poszczególnych częściach załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku. Problem limitu zatrudnienia oraz zatrudniania pracowników poza ustawowym limitem. Pozostałe wymogi opodatkowania w formie karty dotyczące: jednego rodzaju prowadzonej działalności, zakazu prowadzenia działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, wy- 16

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo